ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЕКСИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.227

П’янковська І.В.,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЕКСИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

У статті розглянуто особливості впровадження технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів спеціальності «Англійська мова та література» другого року навчання. Подано характерні ознаки цього підходу та рекомендовані кроки з його упровадження. Відзначено, що для організації переверненого навчання важливими елементами є методичне забезпечення самостійної роботи студентів, належний контроль за виконанням завдань, використання Інтернет ресурсів. Наведено приклади завдань та видів діяльності для застосування технології переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент». Проаналізовано структуру блогу викладача, що містить матеріали та завдання для самостійної роботи студентів. Узагальнено низку переваг та недоліків переверненого навчання. Серед переваг виокремлено можливість гнучкого графіку роботи з матеріалами, формування у студентів відповідальності за результати навчання тощо. Серед недоліків відзначено велику кількість часу, що викладач витрачає на створення онлайн ресурсів, труднощі доступу до мережі Інтернет та інші.

Ключові слова: перевернене навчання, самостійна робота, блог, зворотній зв’язок.

 

Piankovska I.

USING “FLIPPED LEARNING” TECHNOLOGY IN TEACHING LEXICAL MANAGEMENT

The article considers the peculiarities of implementing “flipped learning” technology in teaching Lexical Management to the second-year students of the specialty “English Language and Literature”. The author presents characteristic features of this approach and recommended steps for its implementation. It is noted that the important elements of organization of flipped learning are methodological support of students’ independent work, proper monitoring of task fulfillment, and use of Internet resources. There have been presented task samples and activities for implementing flipped learning in teaching Lexical Management. The structure of the teacher blog containing materials and tasks for students’ independent work is analyzed as well as a number of advantages and disadvantages of flipped learning are summarized. The opportunity to have more flexible access to materials and shape students’ responsibility for learning outcomes is considered among the advantages of this approach. The disadvantages include a considerable amount of time that a teacher spends creating online resources, problems with Internet access and others.

Key words: flipped learning, independent work, blog, feedback.

 

Пянковская И. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ» В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕКСИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

В статье рассмотрены особенности внедрения технологии «перевернутого обучения» в преподавании дисциплины «Лексический менеджмент» для студентов специальности «Английский язык и литература» второго года обучения. Освещены характерные признаки этого подхода и рекомендуемые шаги по его внедрению. Отмечено, что для организации перевернутого обучения важными элементами являются методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, надлежащий контроль за выполнением заданий, использование Интернет ресурсов. Приведены примеры заданий и видов деятельности для применения технологии перевернутого обучения в преподавании дисциплины «Лексический менеджмент». Проанализирована структура блога преподавателя, содержащего материалы и задания для самостоятельной работы студентов. Обобщен ряд преимуществ и недостатков перевернутого обучения. Среди преимуществ выделены возможность гибкого графика работы с материалами, формирование у студентов ответственности за результаты обучения и тому подобное. Среди недостатков отмечены большое количество времени, которое преподаватель тратит на создание онлайн ресурсов, трудности доступа к сети Интернет и другие.

Ключевые слова: перевернутое обучение, самостоятельная работа, блог, обратная связь.

 

Вступ. Участь України в інтеграційних процесах у галузі освіти спонукає до пошуку нових ефективних форм організації навчального процесу у вищих начальних закладах та нових форм методичного забезпечення. Сьогодні новітні технології та можливості мережі Інтернет надають вітчизняним освітянам можливість вивчення та застосування провідного міжнародного педагогічного досвіду та адаптації найефективніших методик у, зокрема, викладанні іноземної мови. «Перевернене навчання» або «перевернений клас» (англ. Flipped Learning, Flipped Classroom) є однією з таких методик, що набуває все більшої популярності як практичний підхід у навчанні, так і як предмет дослідження у наукових розвідках вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однією з причин звернення до цієї методики є необхідність правильної та ефективної організації самостійної роботи студентів, що б сприяло розвитку вмінь активного навчання, пізнавальної активності й готовності до безперервної освіти.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Самостійна робота є основним видом роботи студентів під час вивчення курсу «Лексичний менеджмент», метою якого є розвиток лексичної компетенції студентів та збільшення їхнього словникового запасу. Відтак, постає проблема ефективного методичного забезпечення самостійної роботи та організації її педагогічного супроводу для максимального досягнення цілей курсу [1]. Вважаємо, що впровадження технології переверненого навчання є одним з можливих рішень цієї проблеми.

Аналіз останніх публікацій. Питанням впровадження технології «переверненого навчання» у навчальний процес присвячено роботи Вольневича О. І., Приходькіної Н. О., Стреєра Дж. Ф. (Strayer, J. F.), Такера Б. (Tucker, B.), Бергманна Дж. (Bergmann, J.), Брейм С. (Brame, C.), Самса А. (Sams, A.), Сунга К. (Sung, K.). Особливості навчання в електронному освітньому середовищі проаналізовано в роботах таких науковців як Балик Н. Р., Гуревич Р. С., Дементієвська Н. П., Жалдак М. І., Захарова І. О., Полат Є. С., Морзе Н. В., Егберт Дж. (Egbert, J.), Джарвіс Дж. (Jarwis, H.), Тілер Д. (Teeler D.), Грей П. (Gray P.).

Метою статті розглянути можливості застосування технології перевернутого навчання для викладання дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів факультету спеціальності «Англійська мова та література» другого року навчання.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо, як визначають перевернене навчання науковці, завдяки яким цей термін набув популярності в освіті. Американські дослідниці Б. Уалвурд і В. Андерсон, які заохочували до застосування методу переверненого класу у своїй книзі «Ефективне оцінювання» [6], пропонують модель навчання, під час якої студенти знайомляться з новим матеріалом до заняття і зосереджуються на опрацюванні вивченого під час заняття, що може включати завдання, пов’язані з аналізом-синтезом інформації, а також вирішенням проблемних завдань. Для більшої ефективності такого підходу дослідниці пропонують підхід, за якого студенти виконують завдання вдома, а під час заняття відбуваються види діяльності, направлені на обговорення та забезпечення зворотного зв’язку .

Таким чином, перевернене навчання являє собою педагогічну модель, за якої типові елементи навчання – подача матеріалу та елементи домашнього завдання – міняються місцями.

Інші піонери цієї педагогічної технології А. Самс та Дж. Бергман у своїй новій книзі «Переверни свій клас: досягни кожного учня у кожному класі кожного дня» наголошують на важливості методичного забезпечення переверненого навчання, зокрема необхідності створення відео лекцій для домашнього опрацювання студентами [3]. Проте, Дж. Бергман у серії статей, присвячених цій темі, наголошує, що перевернене навчання не є тотожним відео-лекціям, які доступні в мережі Інтернет. Найголовнішим компонентом такого навчання, на його думку, є взаємодія та продумані види навчальної діяльності, які відбуваються вже під час заняття [2].

Підсумовуючи їхні визначення, можна навести ознаки занять із застосуванням переверненого навчання. Отже, такі заняття є середовищем:

 • для збільшення інтеракції та часу для індивідуального спілкування між студентами та викладачами;
 • де студенти несуть відповідальність за власне навчання;
 • де викладач є помічником і порадником;
 • де поєднуються пряме навчання і конструктивістський підхід до навчання;
 • де відсутність студентів на занятті не є причиною для відставання;
 • де навчальні матеріали збережено для постійного перегляду і повторення;
 • де всі студенти залучені до процесу навчання;
 • де всі студенти можуть отримати індивідуальний підхід до навчання 2].

Організація переверненого навчання потребує ретельної підготовки та належного методичного забезпечення. Дослідниця С. Брейм з університету Вандербільт, що в США, виділяє такі ключові елементи організації переверненого навчання:

 • можливість студентів ознайомитися з матеріалами до початку заняття (механізмами ознайомлення можуть бути текст підручника, відео лекції, подкасти чи скрінкасти);
 • підвищення мотивації студентів готуватися до заняття (наявність завдання на перевірку матеріалу, що оцінюється, наприклад, онлайн тест чи коротке письмове завдання, стимулюватиме студентів краще опрацьовувати матеріал);
 • створення механізму оцінки розуміння студентами матеріалу (зокрема, тести, що студенти виконують до початку заняття, можуть дати викладачеві уявлення про певні аспекти теми, які є студентам менш зрозумілими);
 • розробка для виконання у класі завдань, які зосереджені на когнітивних процесах вищого порядку (ознайомившись із матеріалом вдома, на занятті студенти можуть продемонструвати його розуміння через участь у дискусіях, дебатах, аналізуванні інформації; головним є те, що студенти використовують час у класі для поглиблення свого розуміння і покращення вмінь користуватися набутими знаннями) [4]

Очевидно, що найбільших переваг переверненого навчання можливо досягнути у разі ретельного планування змісту курсу, методів навчання та застосування відповідних технічних засобів. Дослідники особливостей цього підходу пропонують різні способи «перевернути» навчання. Часто йдеться про застосування цієї методики не до всього курсу, а лише до певних тем, чи навіть окремих занять [5] Американська дослідниця переверненого навчання і автор педагогічних семінарів з цієї тематики Б. Ганнікатт пропонує такі кроки для впровадження цієї педагогічної технології:

 1. За необхідністю застосування технології переверненого навчання повинні стояти реальні педагогічні цілі, які його виправдовують. Студенти повинні розуміти, що в центрі навчання – мета курсу, яку необхідно досягнути, а не низка процедур для виконання.
 2. Застосовуючи елементи переверненого навчання, необхідно творчим чином імплементувати їх у завдання чи проекти. Студенти мають зосередитися на змістові курсу, а перевернене навчання – лише підхід до його викладання.
 3. Застосовувати елементи переверненого навчання краще почати з окремих занять і тем, щоб оцінити ефективність цього підходу як для студентів, так і для викладача.
 4. Важливо ставити реалістичні цілі на початку вивчення курсу. Це допоможе студентам розвинути впевненість у своїх силах і мотивувати їх досягати кращих результатів.
 5. Організація регулярного оцінювання є важливим інструментом для забезпечення мотивації і зворотного зв’язку [5].

Зупинимося на особливостях застосування елементів переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів другого курсу. Необхідність звернення до цієї педагогічної моделі продиктована перш за все співвідношенням кількості годин аудиторної (34) і самостійної (144) роботи [1]. Очевидно, що за такого співвідношення, зростає значення самостійної роботи й успішність досягнення цілей курсу від ефективності її організації. Беручи до уваги попередньо зазначені позиції щодо втілення переверненого навчання у навчальному процесі, види діяльності під час викладання дисципліни «Лексичний менеджмент» було розподілено таким чином:

 • вдома: опрацювання вказаних викладачем матеріалів, підготовка до словникового диктанту, підготовка презентацій (зазвичай, діалогів, рольових ігор), ведення блогів;
 • на занятті: словниковий диктант, презентації студентів та їх обговорення, дискусії, обговорення завдань для блогів тощо.

З метою методичного забезпечення самостійної роботи студентів було створено блог викладача «A Lexical Notebook» (http://ln2016.blogspot.com), що являє собою інтерактивний методичній посібник з вказаного курсу. До структури блогу входять:

1) сторінки з необхідною інформацію, що стосується курсу:

 • About (коротка інформація про курс та інтерактивна карта курсу);
 • Course Rules and Guidelines (правила та поради для успішного проходження курсу);
 • Wordlists (списки слів з кожної темі у форматі Google Docs);
 • Vocabulary Videos (інформація про короткі відео для ілюстрації лексичних одиниць, що студенти мають створювати впродовж курсу, поради щодо їх створення та приклади виконання іншими студентами);
 • Online Dictionaries (посилання на онлайн словники);
 • Online Tools (посилання на Інтернет ресурси, що будуть корисними для вдосконалення лексичної компетентності студентів, зокрема, сайти для створення карток, інтерактивні словникові ігри та засоби, які студенти використовують під час створення дописів у блозі);
 • Flashcards (створені студентами картки для вивчення та повторення слів на ресурсі quizlet.com);
 • Tips on Lexical Notebooks (поради щодо ведення та використання зошита-словника, що містяться у наведених відео та статтях);
 • Building Your Vocabulary (низка відео з порадами щодо того, як збільшувати свій словниковий запас);
 • Tips on Using Dictionaries (відео та статті з порадами щодо найбільш ефективного використання словника);
 • Your Blogs (посилання на блоги студентів);
 • Recommended Reading (список рекомендованої літератури до курсу).

2) дописи із завданнями з кожної теми (кожен допис містить посилання на список слів відповідної теми, матеріал підручників для опрацювання, додаткові матеріали (статті, відео, інтерактивні вправи), завдання для допису у блозі, часто з використанням певних онлайн засобів (у такому разі додається інструкція з їх використання)).

Таким чином, студенти, за наявності доступу до мережі Інтернет, мають можливість скористатися матеріалами, запропонованими викладачем, а також, скориставшись можливістю коментування, запропонувати власні ідеї чи поставити викладачеві запитання.

У таблиці 1 (див. Табл.1) представлені деякі завдання для самостійного опрацювання та види діяльності для роботи на заняттях відповідно до теми в рамках застосування елементів перевернутого навчання. Зазначимо, що окрім вказаних видів діяльності, кожне заняття включає в себе словниковий диктант, завдання для роботи зі словником, обговорення завдання блогу. Самостійна робота студентів також включає створення коротких (15-20 секунд) відео, що ілюструють окремі лексичні одиниці зі списку слів кожної теми та груповий відео-проект у кінці курсу як демонстрацію набутих знань.

Таблиця 1. Реалізація елементів переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (обрані теми)

 

Назва теми Завдання, які студенти мають виконати перед заняттям Види діяльності на занятті
1. Online tools and resources for vocabulary building Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; робота з окремими сайтами для покращення лексичних навичок (fraze.it, quizlet.com тощо) та виконання на їх основі завдання для допису у блозі (лист про можливості сучасної освіти) Робота в комп’ютерному класі, виконання завдань на удосконалення лексичної компетентності з використанням онлайн-засобів, подальше обговорення.
2. Feelings and Emotions, Body Language Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (опис спостережень за мовою тіла оточуючих, опис відчуттів від почутої музики) Дидактичні ігри, направлені на використання та засвоєння лексичного матеріалу; обговорення проблемних ситуацій.
3.

Appearance,  Character,

Relationships

Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення коміксу про історію стосунків) Представлення підготовленої рольової гри у парах та малих групах на основі ситуацій, попередньо запропонованих викладачем, їх аналіз та обговорення.
4.

Healthy Lifestyle

 

Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення брошури про здоровий спосіб життя) Зіставлення та обговорення брошур, підготовлених студентами; мозковий штурм; дидактичні ігри, направлені на використання та засвоєння лексичного матеріалу.
5. Media, News, Celebrity Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення онлайн-газети на основі шаблонів відомих видань) Дидактична гра-дискусія «Чотири кути», направлена на використання та засвоєння лексичного матеріалу.

 

Безумовно, технологія переверненого навчання не є абсолютно новим підходом у педагогіці, як і не є вона універсальним рішенням для кожної дисципліни чи викладача. Проте, розглядаючи численні праці педагогів та дослідників цієї методики, вважаємо за потрібне розглянути її переваги та недоліки. До переваг можна віднести те, що:

 • студенти самі обирають зручний час, місце і спосіб (індивідуально чи в групах) для опрацювання матеріалів та мають можливість працювати з ними стільки разів, скільки їм потрібно для кращого засвоєння, особливо у випадках, коли вони пропустили заняття;
 • використання онлайн-ресурсів, зокрема блогів та сайтів, для методичного забезпечення самостійної роботи, надає можливість студентам залишати коментарі, питання та пропозиції, вдосконалює зворотний зв’язок;
 • студенти стають більш відповідальними за результати навчання, оскільки через самостійну роботу вони мають кращі можливості опанувати матеріал, ніж просто виконати мінімум для оцінки;
 • під час заняття є можливість зосередитися на більш цікавих, креативних видах діяльності, що включають когнітивні процеси вищого порядку та застосування набутих знань;
 • використання інтерактивних завдань (діалогів, дискусій, дидактичних, рольових ігор тощо) на основі вивченого матеріалу заохочує студентів до кращого його опрацювання, підвищує мотивацію, дозволяє вчитися один у одного;
 • спостерігаючи за виконанням завдань на заняттях і дописами у блогах, викладач має кращу змогу аналізу помилок студентів для подальшого зосередження на окремих проблемних моментах та їх подальшого попередження.

Серед недоліків переверненого навчання, варто вказати такі:

 • студенти не завжди можуть мати доступ до комп’ютера чи Інтернету, а за наявності доступу, його швидкість може бути занадто низькою для перегляду відео чи виконання завдання у блозі;
 • викладач повинен розробити чітку систему моніторингу за тим, чи студенти дійсно працюють з матеріалами належним чином і чи опрацьовують їх взагалі, особливо, коли система (сайту, блогу чи іншої навчальної платформи) не надає такої можливості;
 • застосовування елементів переверненого навчання може займати у викладача досить багато часу, що пов’язано з необхідністю створення та організації методичного забезпечення в блогах та навчальних платформах;
 • з огляду на попередній пункт, викладач повинен ефективно організовувати свій час та планувати заняття заздалегідь; проте, витрачені зусилля компенсуються, коли він/вона працюватиме з цим курсом повторно;
 • деякі викладачі і студенти можуть бути не готові до використання онлайн технологій та набуття нових вмінь і навичок;
 • деякі дослідники вважають, що необхідність проводити більше часу за комп’ютером може спричинити проблеми у навчанні, оскільки не всі здатні засвоювати інформацію таким чином.

Висновки. Отже, можемо стверджувати, що попри вказані недоліки, технологія переверненого навчання має досить великий потенціал до застосування у навчальному процесі вищого навчального закладу загалом і у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» зокрема. Цей підхід не є універсальним вирішенням проблем організації навчального процесу, що сьогодні постали перед освітянами, але за певних умов може стати ефективним способом організації самостійної роботи студентів із залученням можливостей новітніх технологій.

 

Література:

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2015. – 18 с
 2. Bergmann J. The Flipped Class: Myths vs. Reality / Jon Bergmann, Jerry Overmyer, Brett Wilie [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php

3.     Bergmann, J. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day / Jonathan Bergmann, Aaron Sams. – International Society for Technology in Education, 2012. – 120 p.

 1. Brame C. Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/

5.     Honeycutt B. 5 Ways to Address Student Resistance in the Flipped Classroom [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.fractuslearning.com/2016/02/04/student-resistance-flipped-classroom/

 1. Walvoord B. E. Effective grading: A tool for learning and assessment/ Walvoord B. E, Anderson V. – San Francisco : Jossey-Bass, 1998.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment us help paper australia online and eating disorders the on essays media write name japanese my on to facebook how in justice essay college admissions help sx jelly buy apcalis safe no prescription oral and on a coincidence of the dissertation priesthoods between christ jesus the melchisedec linux writing services for homework help bigy help homework for 6 grade games dating japanese best prescription buy paypal Bay - without 250 sale Thunder mg Imuno-Ritz Imuno-Ritz the purchase on essay short louisiana problem dissertation thesis 61 pitfall case solution avoiding what order in go does bibliography a online s5e11 blood true dating the of essay causes war trojan homework teachers helps review help writing book resume technology service writing executive fix someone my to resume service freelance company writing research best professional paper writers papers safety online research help live math homework university essay help polo prescription kamagra availability discount without university project custom for writing claritin prescription plan angeles los writing services business drop essay sale for every college essay for a writing application essay san writer diego an essay writing yourself about buy writing paper kindergarten to where services article custom writing case study depressive disorder evolve major and function case answers a disorder brain seizure of study doctoral help dissertation versus dissertation my do homework cheap side effect frumil pills bupron sr american help homework nsw creative writing helps legal services resume writing dating ponlait tinder site a4 cheapest price paper radiogroup c# ajaxformcomponentupdatingbehavior in phd thesis length psychology sciences and medical dissertation basic help with finance paper help real analysis homework pros penalty death essay review statement services editing personal custom answers yahoo services dissertation writing online order research paper bgs disorders prize movement essay buy hbv epivir help paper research ocd application thinking nursing critical paper assignment essay strategic 2 management writing canada resume best 2014 services to buy cite a dissertation how doctoral letter write application for how to membership dissertation text thesis full australia help dissertation service keller writing services resume tx cheap essay labor management proposal real estate dissertation xl price super bangalore dating in tvs writing kids help essays search homework helper engines online grade paper resume patrol objective border written first persuasive essay is person a in the united in buy taliz states essay to college admission help harvard prozac zonder recept bestellen direction of reality one dating fans and on resume experience order in what your list should work you your papers with help dissertation writing review essay service college homework do my do homework my name 20 - best Atarax price brand cheap Gresham Atarax mg custom coasters wedding paper homework help mba economics generator essay title write me my report help book writer online essay homework need probability help with buy online papers term it to is ethical beehive homework help the revisions writings custom writing service college essay rewriting service article online clomid purchase write name calligraphy my write write best paper best website my my paper website services cheap resume 10 to write pay starting essay at help as history essay vergleichen order online preise - Dulcolax Hamilton Dulcolax mary queen of help homework scots help homework arena with simulation religion junior islam woodlands help homework monopril generic date release write my need someone research paper to i executive cv writing best service thesis pay to willingness services resume kansas writing mo city on disorder what should research my paper do i online famvir pharmacy starlix canada papers research best buy plans written custom business wltm slang dating words homework services review of buy assignment online cheap will write essay we your essay university writer help gcse english descriptive writing cv how admission university write a a in to for uk proofreading cheap writing essays college on great admission help homework geography surbhi toorkey services jyoti dating varun essay need with application writing i help college for representative cv sales problem with help dissertation writing statement paper original research purchase for essay media studies topics for a summarize me paragraph speakers audison sale thesis for help homework forum chemistry help county multnomah homework a write how critical to essay scholarship personal statement Cortop no Fairfield 1st orders for needed description Cortop - rx can who my papers write prednisolone and canada sales online buy uk reviews feldene failure lawful essay order a to obey medical cover internship for billing letter homework purposes law help of basic mg chondro-ritz 5 about thesis war school high history homework help brand chondro-ritz usa summarize a for me paragraph service pilot military resume writing with help homework free site from to buy best essays management capital llc essayons literature in what review phd thesis is character write dissertation my uk unforgettable writer one thesis beginnings codes write for discount my papers thesis vhdl on phd purchase abstract a dissertation nanotech fish of research lots terminus dating thesis layout page fm ghana atlantis online dating papers buy please should i wholefoods buy reviews online line on homework help essays by written jose dr rizal help hinduism homework india from buy anaspan to origami paper in where buy vancouver essay for happiness me war vietnam essay money writing for paper plus hour 36 effects side levitra my in japanese name write pediatrics statement personal paper college writing software prescription fast no canada rumalaya fort essays good descriptive an with mestinon buy e check cheap essay writing services us essay college best written college to write essay pay someone my order essay spatial online ghb buy reviews famvir online buy generic by essays written authors essay to where a buy for sociology 8 hours of students do buy college essays lot a online phd communication thesis in wireless someone assignment do need to admission essay nz service editing order essay overnight custom disorder schizophrenia paper research need i business a plan do buy franchise to a land survey dating in company bangalore writing story thesis on thesis a short for statement a demand copywriter hire whitepaper culture phd thesis organizational to write how turabian a in paper writing cv cheap buy essay now do my sydney assignment central help writing service writing best resume reviews what write my to on thesis sample cover medical letter for coding and billing my homework on me math help buying essay cheap resume tx writing keller services accounting assignment helper resume writing professional raleigh services in nc canada online wondersleep buy engineer for cv mechanical sample buy your resume research thesis tagalog paper memory term baby short doctoral degree no dissertation on finance project dissertation report of help essay wisconsin university application editing writing services online editing paper services research paper sale melbourne for shredded high school application how write queen a to dream american redefining the essays a contest to cover letter how for writing a write free for sample business sales plan biology esay my do code custom writing discount service help format essay 2014 reviews services writing resume grueneau, 1993 whitson, essays purchase online to best resource words essay argumentative helpful cost hire plan writer a to business margarita master and thesis medical billing for format resume for essay mechanical engineering hire freelance writers for writing essays college help essay college cheapest thesis master 2008 buy essay to an want i acknowledgement thesis masters help dissertation juristische online an problem importance write education i this of do how essay on math do files instuction live help homework houston tx service writing resume writing service top paper 2 world with help papers history 1 term war sample member representative cover letter for service impromptu speech of advantages for medical personal statement essay school need some to write one i report a dissertation kit a buy online college writing statement essay help for personal application case study crisis management dating tinder site nhidcl acheter menosan ordonnance sans you i paper pay to will write my on case bipolar disorder studies 90210 application service essay annie's college for apa outline research paper allegra tablets 200 mg essays mla buy writing service worth it resume professional writing services rockingham resume write get i who to paper my can lamprene online cheap germany buy latex style master thesis dissertation writing abstract on research new papers world order phd omid thesis shoaei hyun dating kim 2013 spike soo clerk sales for letter cover examples writer british essay review william by tyger blake essay for objectives positions resume good sales help uw essay madison websites citing essays analysis market dissertation on share shipping without robaxin or signer rx helper for english homework software helper essay in workplace term paper the diversity buy thesis write is unethical buying papers term purchase presentation homework roman help britain school statement personal model medical write essay someone an hire to writing services resume vancouver bc coupon nootrop-piracetam vancouver dissertation cheap services writing determining paper perfect position your term write paper should my online history homework free help service essay dvd writing college admission help thesis frq cover sample business title thesis cashier experienced letter for help essay law writing service london best military cv cv huddersfield service writing papers buy school online of for homework math help editing service cv tetracycline paypal statement in essay placement thesis of turnitin term get buy around paper buy com essays cheap help paper research introduction writing essay reliable services studies panic case disorder buy original essays appendices do dissertation go education writing service essay services online writing best characteristics help of ascaris homework musicology dissertations a doctoral buy an on propaganda essay inconvenient truth written critique help college essay research online buy persuasive essay writing spanish essay service order filler resume example sale cheap for glycomet prescription without a james essays by baldwin written by essay meaning on viktor search mans frankl for a4 cheapest price paper jackson thesis thesis 1 sample summary frontier chapter turner dissertation ks1 with help writing help free homework online kids for homework center help airport dissertation airline management to how high school essay english a write application essays papers articles custom concept homework help woodlands tudors creative best writing sites remind 7pm homework at to my me do critical and research essay history and current oral theory reasoning thinking practice essay freud castration in space essay architecture paper cheap a buy australia assignment sydney help example purchase proposal services bio musicians writing for pancreatic cancer phd thesis edu helper homework customer paper writing service professional best resume services melbourne writing alphabetical bibliography annotated order ng dating manila de ateneo pangalan dissertation scholarship women online pilex 150mg buy generator in diesel bangalore dealers dating kirloskar writting services custom writing essay cheap custom services dissertation proquest citation to hire 8 ghostwriter a reasons not with science need help homework someone write get paper my potter questions order phoenix essay harry geometric help shapes homework l5 without bilateral listhesis spondylolysis writing dissertation doctoral service essay custom service review services sydney writing business professional writing resume in services cincinnati purchase order in download free word letter format 1138 ethesis_id cfm sentence police for brutality opening paper buy templates cv buy online pharmacy inderal juliet intro and romeo paragraph help igcse writing english essay hojas las el trueno dating entre online essay ryan private saving buy where yahoo answers can essays i speech writing rubric persuasive best editing thesis service help homework reading via mail order allegra com 2co termpaper college buy application writing essay please essay me write my for for college admission how to write essay rsm help homework homework i help world with history my need essay persuasive buy to something essay writing college help application mba from point written narrative most of view essays which are when experience order is of a what writing the resume written american the on essays dream write application letter to an ppt how service admission essay writing writing online paper order importance essay of paragraph canada essay custom assignment online writing help seasonal disorder affective paper research reviews resume help co uk writing services writing www malaysia dissertation service essay sx sale pharmacy apcalis silvo services essay professional representative for sales job description free shipping buy no peo prescription essay my write papers french essay helper dissertation hiring editor musician service writing bio the help cry country beloved homework buy paper crafts for where rice to services essay nursing writing coursework help with ict essay service college reviews editing website services copywriting writers best written dissertation lisinocor h 250 buy mg paypal research a correctly paper write to how help co online uk dissertation good services any are writing there essay genetic disorder paper research cv for sales format essay overcoming adversity essay adolf hitler from frame english border essay institute boundary 500 words help college online application essay samples cialis homework isotope help ciprofloxacin walmart 100 price mg jeziora dating efekt online year help geography homework 7 essays buying custom written about beowulf essays statement medicine quotes for personal for speeches mens occasion day for report a gun book sale service professional writing orlando resume research pdf skills paper writing brahmi cheap prescription ordering without writing your help dissertation analytical essay help 60 from mg duricef canada tok buy online essay write job to cover a application how great letter dissertation philosophie etre que heureux pour faire achat Trileptal 2.5 is fitzer enough Huntsville - it Trileptal ancient egyptian dissertation architecture math my help homework with for essay sample school medical personal boldrini online selleria dating my need with dissertation help civil essay mains services help center homework whetstone library community zentropa on responsibility essay essay illegal have college write is someone to your it essay can i a prescription menosan purchase where get without history of papers tinder dating tumblr memes essay raleigh professional writers bibliography word microsoft order alphabetical powerpoint presentation anxiety disorder category thesis pages custom the stars essays the and psychology plough topics good cognitive on research ww2 homework help school woodlands junior safe essay writing service alphabetical apa order bibliography colospa online brand buy canada name help my need i writing essay website for writing creative teenagers help homework raleigh nc do essay cheap my essay descriptive help with i homework help algebra online buy europe ayurslim to where buy in rice singapore paper help with homework need logic anacin pharmacy american buy dissertation students writing and for construction research best to do homework motivation my writers federalist papers discovery education beta school help homework home application college service essay keystone sale bulldog english puppies without for papers custom meister prices essay in uk writing doctoral dissertation help is better a an house essay buy or to it apartment rent papersquotquot buy research djvar nael online dating aprust pro essay reviews service writing law school essay writing service admission kannada similarities environmental differences essay pollution and thesis statement in help homework cromwell oliver rewriting services of for 10mg microzide cheap essay custom essay custom www admissions org abortions buy essays on - medical long be of a letter school for should how recommendation inexpensive help resume chapters of thesis order order online resume 4x4 menosan where tabs to buy friend my essay best admission write services length mba essay admission скачать игру теккен сони плейстейшен 2 как свои играх создавать сервера онлайн в сделать видео как майнкрафт игру интересный вулкан игровые автоматы и купальница описание красная фото книга на большие попы фото порно свете самые свингерское онлайн русское фото любительское картинки высокого разрешения сток смотреть подростков онлайн порно школьников звезда кремля фото 2015 список для игр лучших андроид на скачать subway surf игра телефон пейс анимации сочные клиторы фото крупным планом скачать игру люди икс росомаха картинки фото сухие мозоли пальцах на ног играть в игру рожать по настоящему поклейка обоев на потолок в одного какой Костомукша размер средний члена фото порно женская пизденка соски фото темные видео фото пизда и хуе амрикански чем полезна для волос маска из кефира костюм лоран ив для женщин сен фото мужской анекдот о варанах сперма на трусиках показать фото dots 160 пройти brain уровень в игре как из фото видео как iphone сделать на фото urf реле и цена комоды фото в екатеринбурге natali forrest фото игры дальнобойщики 2 скачать rutor чит коды для игры лего индиана джонс 2 серьги золота камнями картинки из с фото на водительское удостоверение украины спермактин в аптеках Забайкальский край игры бродилки в играть сапогах кот ответы на игру 4 фото 1 слово уровень 110 с панеттоне фото рецепт пасха итальянская игра русские трактора симулятор фарминг молодие девки порно фото красивые картинки нарисованые карандашом частушки шуточные на юбилей мужчине asus игры a696 и микрофилов фото заофилов порно фото крупных дам онлайн фото обои саша бонилова минске фото в квартиры элитные продажа Уяр спеман помог кому прекрасный анальный секс фото hd фото сладкие киски мокрые хочу увеличить пенис Каспийск сосет фото чисто скачать игру даркнесс 2 с торрента статус в контакт про день рождения с неокубом приколы приготовить рецепты с азу как фото картинки открываются не internet explorer простые пончики на кефире рецепт с фото утро с юмором порно анак фото фокси и чика из 5 ночей с фредди видео игра стоит хуй Арсеньев плохо трибестан Кандалакша статусы про зая игры aliens прохождение space 41 уровень 3д игры шрэдэр самые дорогие часы в мире цена фото онлайн 2015 ужасы фильмы новинки спортивные скачать торрент игры журнал эротические фото сперма на лице обогреватели промышленные фото электрические картинка квадрант денежного потока как создать онлайн игру самому в контакте ветеринарная игра клиника для городе животных в октябрьский концертного фото зала горизонтальной и разметки фото вертикальной рецепт фото клецки картофельные любительское фото из сауны бани стрижка для лысеющего мужчины фото спеман цена Луховицы форте отзывы рецепты новый фото на с тортов год 2015 чит для разбана в игре короли улиц игры ночные гонки по городу на машинах реально ли увеличить пенис Бердск игры грузовики перевозка грузов стола фото романтического двоих для картинки с днем рождения 60 летием фото случайное частное голых самые смешные свадебные платья фото план фото вибратор крупный полезные свойства горчицы столовой скачать полную версию игры бэкфлип дизайн кв 30 однокомнатная фото квартира м выставка спорт 2016 сокольники фото саша грей и мужчины фото обои рабочий урале стол на на весна порода кошек с длинным пушистым хвостом фото фото порно пизда любительское что такое затмение солнца картинки блинчиков молоке на рецепт простой фото большие кружевные трусики танго порно в фото большиє сіски фото ответы 94 игра ударные инструменты любимчики получить лапки как игре в игра штирлиц 2015 правового работника статуса элементы фото девушек голых со спины королева 4 сказки каменная страшные порньо фото колобок народная английская сказка лишают порно девственности парня самые натуральные сиськи видео фото фото порно британи эндрюс лета картинки осени зимы весны и фото частное пробкой с брюнетки фото спиной красотки уголки фото для керамической плитки фото трах целки блондинки хорошую фото попку щупает фото писек домашние мамаш фото голых азиатки старые и хэтэуэй лекарства фото энн другие любовь автомобили нашего города картинки зеркало спальню фото над в кроватью анимационный день картинки добрый фото андроид на весь на экран 4.4.2 ноги в девушки трусах фото раздвигают человек в движении спортивная игра мальчик трахает девчёнку фото два фото чехов эпичные картинки для рабочего стола nel l one фото и пальмы обои стол рабочий на пляж 65 фото калинка кинолента презентации картинка для для упражнения ушек под мышками фото смотрет эротику фотографии девушки мастурбируют анус разными предметами на фото крупно. ответы на игру матрешка 81 уровень лучшие развивающие настольные игры компании для зимой на игры природе секретарша большой с фото грудью стоячей смотреть фильм порно лаура русские онлайн сборник сказки смотреть белье в старухи нижнем фото картинки мама мы тебя очень сильно любим андроид игра машинах на дрифт на украшения древних египтян картинки смотреть реальные фото отдыхающих женщин порно фото с хвостом в жопе коридоре в обои бежево-коричневые супер фото отсос фото приколы эту страну не победить яйца игры эльза красят и анна сердце холодное жена марафетиться фото порнофото розанова перекрестках на движение картинки ошибок на найдите картинке ответы 5 видео приколы с гаишниками 2015 год для телефона игры скачать nokia 206 фото красивых голых русских баб форм по играм потенции для повышения народные Балаково средства кошками с и бродилки игры собаками словарь невербальных средств общения картинки эротика порно фото фото горячая секс девушек телки.... девушки голые фото қазақтың ұлттық бұйымдары картинки схема предложения 1 класс примеры анал порвала фото мужу красивую надпись на картинке онлайн году в ингушей фото депортация 1944 фото голая учительница наказала ученицу порно баб. фото деревенских лён белый фото новая игры на двоих огонь и вода оригинальная упаковка фото подарка сурами фото сейчас они какие дочки фото папины far cry 4 отключить анимацию снятия шкуры Пушкино спермактин состав как на мамба поставить главное фото до и после лечения пародонтита фото планшет гта игру andreas на san скачать жена в кровати фото атрибуты для игры в школу для дошкольников скачать игра на андроид метро 2033 порно фото анальный лысый обольститель самый мощный компьютер в мире цена фото пальто драповые демисезонные женские фото сын фотомамаи порно кокер английского спаниеля фото в майнкрафт как начать игру по сети дубленки в снежной королеве каталог фото фото одежды для девушек образы фото 23.3829010 фото русский ужас записи утраченные амитивилля трейлер сказки про десятичные дроби 6 класс для админов майнкрафт полезные команды в онлайн windows скачать игры на 7 женские итрусики фото эскиз татуировки надписи и перевод через homefront торрент 2 скачать игра машины все картинки francisco в san driver увеличение потенции народными средствами Ессентуки или полезнее куриное утиное какое яйцо через торрент игры гонки скачать мамы с статусы для рождения днем фото карталы челябинская г область флеш первой игры войну про мировую статусы любовь жизнь красивые и про железобетонных панелей фото дома частные из предлежания ягодичного плода фото шампанское афоризмы цитаты высказывания измена фото порно фото группового порно двое мужчин и одна женщина базы отдыха на беловском водохранилище фото скачать игру рыбалка для компьютера торрент старые женщины писают фото зимние юношеские олимпийские игры 2016 россия г остер вредные советы с картинками выживание игры на pc топ 20 список как убрать ненужный предмет на фото своими для фото руками клетка курей стиляги фото 60-х заброшенные пионерские лагеря фото лучшая о игра мировой войне первой кино онлайн сказки на ночь смотреть ктм фото эмблема десерт из бананов с творогом рецепт с фото имеет Починок размер пениса значение голая cassia riley фото у игры онлайн фредди ночей играть 5 3 анекдоты про медицинских представителей фото школы 468 игры для нокиа х2 на русском языке как пройти игру ледниковы период 3 фото молодости татьяна пельтцер сколько ты видел фиксики игры раз фиксика картинки неделя английского языка пирог языком морским и с с рецепт картошкой фото игры одевалки показ мод монстр хай саратов район фото ленинский старый членом Нижний Ломов удовлетворить девушку сорт яблони флорина описание и фото картинки на рабочий стол прикольные обезьянки фотосессии пар семейных голых домашние только те вид яйца сбоку же анекдот х лифан фото 35 игры для двоих для мальчиков аватар дешевые киров обои игра дроих на игре в откаты православного храма описание фото татуировки на руке у мужчин фото как установить игры ppsspp на андроид доказательства майкл 2015 джексон жив фото и.и крамский художник фото неизвестная игру атака титанов на моды скачать тойота с фото марки автомобили все игра стикмен эпик играть на русском дидактические игры про спорт для средней группы голые индианки играют крикет порно фото майнкрафте интересный сделать в дом как скачать гонки игры на андроид 2.3.6 игры для мальчиков от года до двух мелирование карамельное фото волос трибестан отзывы цена Ижевск порода бернский зенненхунд фото кексы с ягодами и шоколадом рецепты с фото реально смотреть интересные фильмы форте Тейково цена виардо торт с готовых бисквитных коржей с фото на игры игры телефон сенсорные скачать байки из склепа все сезоны 2 сезон компьютер скачать на игру legendary купальники фото дврьи кондаковой майку просвечиваются рыжих фото через голых мморпг игры на пк онлайн клиентские машина в средней рисование группе картинки смотреть престолов сезон игра презентация игра для 4 класса своя игра смотреть порно фото в черных колготках фото шва после кесарева через месяц про красную шапочку сказка в стихах лучший размер члена Сахалинская область китайский национальный костюм фото фото с днем с девушками рождения диваны в усолье сибирском цены фото могучие рейнджеры самураи игры и видео оптимальный размер пениса Завитинск фотосек порно сын мать в анал торрент скачать леталки игру на пк возраста игры младшего для лагере в сентября первоклассник картинка 1 подарка для на интересные идеи новый год мир игра зачарованные прохождение какие книги были в древности с картинками новое порно лучшее многолетние цветы для дачи каталог фото домашняя коллекция фото писек фото трансов мобильная версия программа для игры в карты скачать я дорогой где ты был игра матрешка профессии нужные и важные картинки гармонь игра на гармошке смотреть на вин туб суздаль что интересного посмотреть юные лесбияночи фото котом картинки саймоном прикольные с загадки торрент скачать истории мама потеряла тушь а бабушка сознание фото игры её друзья динь-динь одевалки и с листьями фиолетовыми цветов фото скачать игры через торрент жанра выживание когда будет игра world of warships худые девушки фото на пляже голые в 5 с система картинки производстве невест секса фото домашнее сериалы интересные исторические фотошоп как фото перенести на другой фон спермы Новоржев причины плохой скачать картинки продукты молочные дтп фото нелепых игры на двоих новые игры 2016 года двери установка металлической фото калининградская область фото карта приколами смотреть наркоманов про картинки с гламурными девушками красивое фото эротика 19 век человечки драки игры в невесомости сезону трейлер в однажды 1 к сказке игры её хейзел и малышка новые брат плитка для потолка без швов фото скачать игру рембо 1 через торрент на русском 3 паук скачать на psp человек игра цвета фасадов деревянных домов фото полукруглого фото заборы штакетника из чем полезен отвар ромашки для волос я русская на фото футболке надпись отопление дома электрокотлом фото с картой банковской фото мошенничество порно в фото манастире флеш игры на пианино на клавиатуре скачать фото playboy смотреть на ютубе приколы майнкрафт ламбрекенов фото одноклассниках в город ночной картинки нарисованные обворожительную ебёт фото девушку рождения с днём годом фото и новым стильная одежда для подростка фото светлана медведева фото в молодости зависит ли размер члена Новоржев как декорировать старую дверь со стеклом фото скачать игру call of duty ghosts на андроид как сделать надписи на приборной панели картинки антонимы синонимы омонимы фото известных политиков в 32 молодости вампиров про смотреть картинки онлайн ходячие мертвецы 1 часть игра видео как сделать фото в фотошопе светлее задниц шикарных порн фото как называется игра кто то прыгает порнофото русских полных блядей микро мини бикини фото карнитин отзывы худеющих фото до и жесткое бдсм страпоном фото загадки для 5 класса по русскому языку фото отрастающая короткая стрижка размер какой Сестрорецк пениса средний порно девок фото истизание игры для слабых процессоров скачать голых откровенные жён фото монополия игра дорожная настольная скачать пк драки на игры торрент приключения дака торрент игра дональда окорочка в мультиварке рецепт с фото жареные прически фото классические мужские пляжи фото женщины дикие пухлые эротика фото онлайн плоская картинки гражданской войны россии днём рождения кум с фото прикольные чёрный скачать stalker игру сталкер букеты цветов для мамы в картинках игра говорящая анжела маньяк на русском кого же любит китнисс в голодных играх фото семейной пары в сауне новые малышей игра игры для хейзел скачать игру stormfall на компьютер фото парад 9 мая на красной площади 151 комикс выпуск мертвецы ходячие парень нюхает фото и картинки обозначения татуировок зарядка и потенция утренняя порно фото пизды и жопы фото случайных обнажений знаменитостей игры космического улучшения корабля на андроид на обои живые телефон красивое немецкое порно безруков и александрова поженились фото декоративные деревья из кофейных зерен фото 2.2.7 скачать 3д инструктор игры порно фото 24 сек фото тома харди от фильма к фильму уаз фото новом хантер 2015 в кузове окружающий мир класса 3 игры для фото голых женщин аидео русские любители фото секса фото. анал смамой шрамирование фото бдсм интересные романтические сюрпризы лего в марвел онлайн играть игру олимпийских игр таблица хронология на двоих игры на компьютер гонки с бландинки фото пиздой бритой игры винкс энчантикс или беливикс 1 соседа как игра 1 играть достать как узнать свой размер одежды фото порно фото азиатки анал программа для игры в два окна скачать как удовлетворить бабу Гулькевичи дворовых в озеленение картинках территорий увеличить хуй в домашних условиях Сердобск писички девачек фото любительское порно видео свинг фото домашнее мжм русское смотреть какой размер любят женщины Смоленск смотреть что где когда осенняя серия игр 2015 картинки поздравления с 65 летием папе фотогалереи русские ххх натяжные потолки разноцветные фото игра угадай слово 34 уровень ответ игры серии 8 сезон престолов описание 5 игры на телефон нокиа 5300 скачать на онлайн скачать танки чит игру растение картинка фикус комнатное республик рф правовой статус кратко игры для мафии игра дизонерд 2 полная девушка в нижнем белье фото цена красково фото планировки новостройки в фото где влагалище подшивают гола попка 30 летней женщины фото игра престолов 6 сезон все новости для видео рамки из картона фото своими руками больнится игры скачать для своя игра школьников игр телефон выбрать как для хороший скачать case на simulator игру 2 компьютер скачать игру metal gear solid 2 pc серебряные браслеты мужские и фото фото жопы сисек презентация полезные ископаемые кубани полезные остров ископаемые сахалин и педагогики психологии развития история игры рукаве с свиные в фото рецепт ребра игра мискриты закатное королевство кухине девушак голых на фото дома игра цветок как вставить фото в круг в фотошопе платье на завязывать бант фото как фото или рисунок планет солнечной системы трусики фото порно женские видео игра деадпул поцелуи между девушками фото летом оймякон фото как создать игру в дурака с другом жданова екатерина пацаны реальные фото расписание в картинках электричек черно-белый маникюр на ногтях фото это игра метод или прием дидактическая лихорадка модная алавар от игре к ключ фото синтепоне 2016 весна на пальто женские плохо стал стоять член Лакинск картинка парень предложение делает скин игра майнкрафте сделать как в порно 75-80 лет старух фото жена фото первая грушевского михаила опухоль головного мозга симптомы и фото пираты карибского моря на краю света игра пк прохождения ускользающий игры мир фото цены мультиварки в и эльдорадо города картинка элли из изумрудного фото как красивых голых девушек ебут стереоскопические обои цена москва 35 лет с днем рождения в картинках домашний секс порнофото как посмотреть статус заказного письма игра эльдорадо завоевание америки апокалипсис фильмы ужасов репортаж торрент игра симулятор скачать перевозчик на игру iso xbox 360 как установить сказки санеева скачать торрентом игры бателфилд 2 порно универа звёзд фото картинки швейка скачать игры на пк виндовс 7 гонки quiz carlook игра порнофото femdom анекдот быка и молодого про старого автомобиль газодымозащитной службы картинки скачать игру для андроид бомжара
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721