ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЕКСИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.227

П’янковська І.В.,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЕКСИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

У статті розглянуто особливості впровадження технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів спеціальності «Англійська мова та література» другого року навчання. Подано характерні ознаки цього підходу та рекомендовані кроки з його упровадження. Відзначено, що для організації переверненого навчання важливими елементами є методичне забезпечення самостійної роботи студентів, належний контроль за виконанням завдань, використання Інтернет ресурсів. Наведено приклади завдань та видів діяльності для застосування технології переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент». Проаналізовано структуру блогу викладача, що містить матеріали та завдання для самостійної роботи студентів. Узагальнено низку переваг та недоліків переверненого навчання. Серед переваг виокремлено можливість гнучкого графіку роботи з матеріалами, формування у студентів відповідальності за результати навчання тощо. Серед недоліків відзначено велику кількість часу, що викладач витрачає на створення онлайн ресурсів, труднощі доступу до мережі Інтернет та інші.

Ключові слова: перевернене навчання, самостійна робота, блог, зворотній зв’язок.

 

Piankovska I.

USING “FLIPPED LEARNING” TECHNOLOGY IN TEACHING LEXICAL MANAGEMENT

The article considers the peculiarities of implementing “flipped learning” technology in teaching Lexical Management to the second-year students of the specialty “English Language and Literature”. The author presents characteristic features of this approach and recommended steps for its implementation. It is noted that the important elements of organization of flipped learning are methodological support of students’ independent work, proper monitoring of task fulfillment, and use of Internet resources. There have been presented task samples and activities for implementing flipped learning in teaching Lexical Management. The structure of the teacher blog containing materials and tasks for students’ independent work is analyzed as well as a number of advantages and disadvantages of flipped learning are summarized. The opportunity to have more flexible access to materials and shape students’ responsibility for learning outcomes is considered among the advantages of this approach. The disadvantages include a considerable amount of time that a teacher spends creating online resources, problems with Internet access and others.

Key words: flipped learning, independent work, blog, feedback.

 

Пянковская И. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ» В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕКСИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

В статье рассмотрены особенности внедрения технологии «перевернутого обучения» в преподавании дисциплины «Лексический менеджмент» для студентов специальности «Английский язык и литература» второго года обучения. Освещены характерные признаки этого подхода и рекомендуемые шаги по его внедрению. Отмечено, что для организации перевернутого обучения важными элементами являются методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, надлежащий контроль за выполнением заданий, использование Интернет ресурсов. Приведены примеры заданий и видов деятельности для применения технологии перевернутого обучения в преподавании дисциплины «Лексический менеджмент». Проанализирована структура блога преподавателя, содержащего материалы и задания для самостоятельной работы студентов. Обобщен ряд преимуществ и недостатков перевернутого обучения. Среди преимуществ выделены возможность гибкого графика работы с материалами, формирование у студентов ответственности за результаты обучения и тому подобное. Среди недостатков отмечены большое количество времени, которое преподаватель тратит на создание онлайн ресурсов, трудности доступа к сети Интернет и другие.

Ключевые слова: перевернутое обучение, самостоятельная работа, блог, обратная связь.

 

Вступ. Участь України в інтеграційних процесах у галузі освіти спонукає до пошуку нових ефективних форм організації навчального процесу у вищих начальних закладах та нових форм методичного забезпечення. Сьогодні новітні технології та можливості мережі Інтернет надають вітчизняним освітянам можливість вивчення та застосування провідного міжнародного педагогічного досвіду та адаптації найефективніших методик у, зокрема, викладанні іноземної мови. «Перевернене навчання» або «перевернений клас» (англ. Flipped Learning, Flipped Classroom) є однією з таких методик, що набуває все більшої популярності як практичний підхід у навчанні, так і як предмет дослідження у наукових розвідках вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однією з причин звернення до цієї методики є необхідність правильної та ефективної організації самостійної роботи студентів, що б сприяло розвитку вмінь активного навчання, пізнавальної активності й готовності до безперервної освіти.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Самостійна робота є основним видом роботи студентів під час вивчення курсу «Лексичний менеджмент», метою якого є розвиток лексичної компетенції студентів та збільшення їхнього словникового запасу. Відтак, постає проблема ефективного методичного забезпечення самостійної роботи та організації її педагогічного супроводу для максимального досягнення цілей курсу [1]. Вважаємо, що впровадження технології переверненого навчання є одним з можливих рішень цієї проблеми.

Аналіз останніх публікацій. Питанням впровадження технології «переверненого навчання» у навчальний процес присвячено роботи Вольневича О. І., Приходькіної Н. О., Стреєра Дж. Ф. (Strayer, J. F.), Такера Б. (Tucker, B.), Бергманна Дж. (Bergmann, J.), Брейм С. (Brame, C.), Самса А. (Sams, A.), Сунга К. (Sung, K.). Особливості навчання в електронному освітньому середовищі проаналізовано в роботах таких науковців як Балик Н. Р., Гуревич Р. С., Дементієвська Н. П., Жалдак М. І., Захарова І. О., Полат Є. С., Морзе Н. В., Егберт Дж. (Egbert, J.), Джарвіс Дж. (Jarwis, H.), Тілер Д. (Teeler D.), Грей П. (Gray P.).

Метою статті розглянути можливості застосування технології перевернутого навчання для викладання дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів факультету спеціальності «Англійська мова та література» другого року навчання.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо, як визначають перевернене навчання науковці, завдяки яким цей термін набув популярності в освіті. Американські дослідниці Б. Уалвурд і В. Андерсон, які заохочували до застосування методу переверненого класу у своїй книзі «Ефективне оцінювання» [6], пропонують модель навчання, під час якої студенти знайомляться з новим матеріалом до заняття і зосереджуються на опрацюванні вивченого під час заняття, що може включати завдання, пов’язані з аналізом-синтезом інформації, а також вирішенням проблемних завдань. Для більшої ефективності такого підходу дослідниці пропонують підхід, за якого студенти виконують завдання вдома, а під час заняття відбуваються види діяльності, направлені на обговорення та забезпечення зворотного зв’язку .

Таким чином, перевернене навчання являє собою педагогічну модель, за якої типові елементи навчання – подача матеріалу та елементи домашнього завдання – міняються місцями.

Інші піонери цієї педагогічної технології А. Самс та Дж. Бергман у своїй новій книзі «Переверни свій клас: досягни кожного учня у кожному класі кожного дня» наголошують на важливості методичного забезпечення переверненого навчання, зокрема необхідності створення відео лекцій для домашнього опрацювання студентами [3]. Проте, Дж. Бергман у серії статей, присвячених цій темі, наголошує, що перевернене навчання не є тотожним відео-лекціям, які доступні в мережі Інтернет. Найголовнішим компонентом такого навчання, на його думку, є взаємодія та продумані види навчальної діяльності, які відбуваються вже під час заняття [2].

Підсумовуючи їхні визначення, можна навести ознаки занять із застосуванням переверненого навчання. Отже, такі заняття є середовищем:

 • для збільшення інтеракції та часу для індивідуального спілкування між студентами та викладачами;
 • де студенти несуть відповідальність за власне навчання;
 • де викладач є помічником і порадником;
 • де поєднуються пряме навчання і конструктивістський підхід до навчання;
 • де відсутність студентів на занятті не є причиною для відставання;
 • де навчальні матеріали збережено для постійного перегляду і повторення;
 • де всі студенти залучені до процесу навчання;
 • де всі студенти можуть отримати індивідуальний підхід до навчання 2].

Організація переверненого навчання потребує ретельної підготовки та належного методичного забезпечення. Дослідниця С. Брейм з університету Вандербільт, що в США, виділяє такі ключові елементи організації переверненого навчання:

 • можливість студентів ознайомитися з матеріалами до початку заняття (механізмами ознайомлення можуть бути текст підручника, відео лекції, подкасти чи скрінкасти);
 • підвищення мотивації студентів готуватися до заняття (наявність завдання на перевірку матеріалу, що оцінюється, наприклад, онлайн тест чи коротке письмове завдання, стимулюватиме студентів краще опрацьовувати матеріал);
 • створення механізму оцінки розуміння студентами матеріалу (зокрема, тести, що студенти виконують до початку заняття, можуть дати викладачеві уявлення про певні аспекти теми, які є студентам менш зрозумілими);
 • розробка для виконання у класі завдань, які зосереджені на когнітивних процесах вищого порядку (ознайомившись із матеріалом вдома, на занятті студенти можуть продемонструвати його розуміння через участь у дискусіях, дебатах, аналізуванні інформації; головним є те, що студенти використовують час у класі для поглиблення свого розуміння і покращення вмінь користуватися набутими знаннями) [4]

Очевидно, що найбільших переваг переверненого навчання можливо досягнути у разі ретельного планування змісту курсу, методів навчання та застосування відповідних технічних засобів. Дослідники особливостей цього підходу пропонують різні способи «перевернути» навчання. Часто йдеться про застосування цієї методики не до всього курсу, а лише до певних тем, чи навіть окремих занять [5] Американська дослідниця переверненого навчання і автор педагогічних семінарів з цієї тематики Б. Ганнікатт пропонує такі кроки для впровадження цієї педагогічної технології:

 1. За необхідністю застосування технології переверненого навчання повинні стояти реальні педагогічні цілі, які його виправдовують. Студенти повинні розуміти, що в центрі навчання – мета курсу, яку необхідно досягнути, а не низка процедур для виконання.
 2. Застосовуючи елементи переверненого навчання, необхідно творчим чином імплементувати їх у завдання чи проекти. Студенти мають зосередитися на змістові курсу, а перевернене навчання – лише підхід до його викладання.
 3. Застосовувати елементи переверненого навчання краще почати з окремих занять і тем, щоб оцінити ефективність цього підходу як для студентів, так і для викладача.
 4. Важливо ставити реалістичні цілі на початку вивчення курсу. Це допоможе студентам розвинути впевненість у своїх силах і мотивувати їх досягати кращих результатів.
 5. Організація регулярного оцінювання є важливим інструментом для забезпечення мотивації і зворотного зв’язку [5].

Зупинимося на особливостях застосування елементів переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів другого курсу. Необхідність звернення до цієї педагогічної моделі продиктована перш за все співвідношенням кількості годин аудиторної (34) і самостійної (144) роботи [1]. Очевидно, що за такого співвідношення, зростає значення самостійної роботи й успішність досягнення цілей курсу від ефективності її організації. Беручи до уваги попередньо зазначені позиції щодо втілення переверненого навчання у навчальному процесі, види діяльності під час викладання дисципліни «Лексичний менеджмент» було розподілено таким чином:

 • вдома: опрацювання вказаних викладачем матеріалів, підготовка до словникового диктанту, підготовка презентацій (зазвичай, діалогів, рольових ігор), ведення блогів;
 • на занятті: словниковий диктант, презентації студентів та їх обговорення, дискусії, обговорення завдань для блогів тощо.

З метою методичного забезпечення самостійної роботи студентів було створено блог викладача «A Lexical Notebook» (http://ln2016.blogspot.com), що являє собою інтерактивний методичній посібник з вказаного курсу. До структури блогу входять:

1) сторінки з необхідною інформацію, що стосується курсу:

 • About (коротка інформація про курс та інтерактивна карта курсу);
 • Course Rules and Guidelines (правила та поради для успішного проходження курсу);
 • Wordlists (списки слів з кожної темі у форматі Google Docs);
 • Vocabulary Videos (інформація про короткі відео для ілюстрації лексичних одиниць, що студенти мають створювати впродовж курсу, поради щодо їх створення та приклади виконання іншими студентами);
 • Online Dictionaries (посилання на онлайн словники);
 • Online Tools (посилання на Інтернет ресурси, що будуть корисними для вдосконалення лексичної компетентності студентів, зокрема, сайти для створення карток, інтерактивні словникові ігри та засоби, які студенти використовують під час створення дописів у блозі);
 • Flashcards (створені студентами картки для вивчення та повторення слів на ресурсі quizlet.com);
 • Tips on Lexical Notebooks (поради щодо ведення та використання зошита-словника, що містяться у наведених відео та статтях);
 • Building Your Vocabulary (низка відео з порадами щодо того, як збільшувати свій словниковий запас);
 • Tips on Using Dictionaries (відео та статті з порадами щодо найбільш ефективного використання словника);
 • Your Blogs (посилання на блоги студентів);
 • Recommended Reading (список рекомендованої літератури до курсу).

2) дописи із завданнями з кожної теми (кожен допис містить посилання на список слів відповідної теми, матеріал підручників для опрацювання, додаткові матеріали (статті, відео, інтерактивні вправи), завдання для допису у блозі, часто з використанням певних онлайн засобів (у такому разі додається інструкція з їх використання)).

Таким чином, студенти, за наявності доступу до мережі Інтернет, мають можливість скористатися матеріалами, запропонованими викладачем, а також, скориставшись можливістю коментування, запропонувати власні ідеї чи поставити викладачеві запитання.

У таблиці 1 (див. Табл.1) представлені деякі завдання для самостійного опрацювання та види діяльності для роботи на заняттях відповідно до теми в рамках застосування елементів перевернутого навчання. Зазначимо, що окрім вказаних видів діяльності, кожне заняття включає в себе словниковий диктант, завдання для роботи зі словником, обговорення завдання блогу. Самостійна робота студентів також включає створення коротких (15-20 секунд) відео, що ілюструють окремі лексичні одиниці зі списку слів кожної теми та груповий відео-проект у кінці курсу як демонстрацію набутих знань.

Таблиця 1. Реалізація елементів переверненого навчання у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (обрані теми)

 

Назва теми Завдання, які студенти мають виконати перед заняттям Види діяльності на занятті
1. Online tools and resources for vocabulary building Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; робота з окремими сайтами для покращення лексичних навичок (fraze.it, quizlet.com тощо) та виконання на їх основі завдання для допису у блозі (лист про можливості сучасної освіти) Робота в комп’ютерному класі, виконання завдань на удосконалення лексичної компетентності з використанням онлайн-засобів, подальше обговорення.
2. Feelings and Emotions, Body Language Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (опис спостережень за мовою тіла оточуючих, опис відчуттів від почутої музики) Дидактичні ігри, направлені на використання та засвоєння лексичного матеріалу; обговорення проблемних ситуацій.
3.

Appearance,  Character,

Relationships

Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення коміксу про історію стосунків) Представлення підготовленої рольової гри у парах та малих групах на основі ситуацій, попередньо запропонованих викладачем, їх аналіз та обговорення.
4.

Healthy Lifestyle

 

Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення брошури про здоровий спосіб життя) Зіставлення та обговорення брошур, підготовлених студентами; мозковий штурм; дидактичні ігри, направлені на використання та засвоєння лексичного матеріалу.
5. Media, News, Celebrity Опрацювання матеріалу підручників та списку слів; виконання на основі словникового матеріалу розділу завдання для допису у блозі (створення онлайн-газети на основі шаблонів відомих видань) Дидактична гра-дискусія «Чотири кути», направлена на використання та засвоєння лексичного матеріалу.

 

Безумовно, технологія переверненого навчання не є абсолютно новим підходом у педагогіці, як і не є вона універсальним рішенням для кожної дисципліни чи викладача. Проте, розглядаючи численні праці педагогів та дослідників цієї методики, вважаємо за потрібне розглянути її переваги та недоліки. До переваг можна віднести те, що:

 • студенти самі обирають зручний час, місце і спосіб (індивідуально чи в групах) для опрацювання матеріалів та мають можливість працювати з ними стільки разів, скільки їм потрібно для кращого засвоєння, особливо у випадках, коли вони пропустили заняття;
 • використання онлайн-ресурсів, зокрема блогів та сайтів, для методичного забезпечення самостійної роботи, надає можливість студентам залишати коментарі, питання та пропозиції, вдосконалює зворотний зв’язок;
 • студенти стають більш відповідальними за результати навчання, оскільки через самостійну роботу вони мають кращі можливості опанувати матеріал, ніж просто виконати мінімум для оцінки;
 • під час заняття є можливість зосередитися на більш цікавих, креативних видах діяльності, що включають когнітивні процеси вищого порядку та застосування набутих знань;
 • використання інтерактивних завдань (діалогів, дискусій, дидактичних, рольових ігор тощо) на основі вивченого матеріалу заохочує студентів до кращого його опрацювання, підвищує мотивацію, дозволяє вчитися один у одного;
 • спостерігаючи за виконанням завдань на заняттях і дописами у блогах, викладач має кращу змогу аналізу помилок студентів для подальшого зосередження на окремих проблемних моментах та їх подальшого попередження.

Серед недоліків переверненого навчання, варто вказати такі:

 • студенти не завжди можуть мати доступ до комп’ютера чи Інтернету, а за наявності доступу, його швидкість може бути занадто низькою для перегляду відео чи виконання завдання у блозі;
 • викладач повинен розробити чітку систему моніторингу за тим, чи студенти дійсно працюють з матеріалами належним чином і чи опрацьовують їх взагалі, особливо, коли система (сайту, блогу чи іншої навчальної платформи) не надає такої можливості;
 • застосовування елементів переверненого навчання може займати у викладача досить багато часу, що пов’язано з необхідністю створення та організації методичного забезпечення в блогах та навчальних платформах;
 • з огляду на попередній пункт, викладач повинен ефективно організовувати свій час та планувати заняття заздалегідь; проте, витрачені зусилля компенсуються, коли він/вона працюватиме з цим курсом повторно;
 • деякі викладачі і студенти можуть бути не готові до використання онлайн технологій та набуття нових вмінь і навичок;
 • деякі дослідники вважають, що необхідність проводити більше часу за комп’ютером може спричинити проблеми у навчанні, оскільки не всі здатні засвоювати інформацію таким чином.

Висновки. Отже, можемо стверджувати, що попри вказані недоліки, технологія переверненого навчання має досить великий потенціал до застосування у навчальному процесі вищого навчального закладу загалом і у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» зокрема. Цей підхід не є універсальним вирішенням проблем організації навчального процесу, що сьогодні постали перед освітянами, але за певних умов може стати ефективним способом організації самостійної роботи студентів із залученням можливостей новітніх технологій.

 

Література:

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Лексичний менеджмент» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2015. – 18 с
 2. Bergmann J. The Flipped Class: Myths vs. Reality / Jon Bergmann, Jerry Overmyer, Brett Wilie [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php

3.     Bergmann, J. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day / Jonathan Bergmann, Aaron Sams. – International Society for Technology in Education, 2012. – 120 p.

 1. Brame C. Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/

5.     Honeycutt B. 5 Ways to Address Student Resistance in the Flipped Classroom [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.fractuslearning.com/2016/02/04/student-resistance-flipped-classroom/

 1. Walvoord B. E. Effective grading: A tool for learning and assessment/ Walvoord B. E, Anderson V. – San Francisco : Jossey-Bass, 1998.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing for pay essays homework inproper fractions help product service and essay about online my paper me for write service 24 writing review 7 literature paper of paper apa research style writing buy viagra cheap canadian pharmacy from professional students seeking homework collgeg help bipolar articles disorder example school recommendation medical for letter appendix dissertation resume best employee buy assignment online helper dissertation curriculum development in design and knowledge management cheap essay order essay grad application school help name brand dallas - Trandate Sainte-Anne-des-Monts Trandate for paragraph write introduction my me online papers old news eenadu file style thesis phd essay tolerance diversity assistant letters cover sales for buy paper site best term to high resume how do a school writing service resume ventura king essay jr luther martin cheap lanterns bulk buy paper writing iu services job essay admission do my of outline paper disorder research bipolar paper done essays online bigone hack dating game dating yoga toronto cover medical letter administrative sample for assistant in written form essay narrative origami paper melbourne to in where buy essay me is for love phd thesis botany career services ou optimal resume help essay with a college application write great writers xanthi resume expert rubric essay writing for some i need do motivation to homework my statement i a help writing personal need term introduction papers help writing an directiveschool essay advance of origin phd the thesis comics an conclusion argumentative of essay services writing qld resume tense present in should essay i my college write papers sale jnu admission for paper financial analysis essay evaluation help writing citrb resume doc officer contract admissions best essay help purchase cheapest Slimfast help online u of s writing my to need assigment do social someone i research support prospectus dissertation oxbridge essays writers dissertation help phd meles zenawi intention thesis purchase orlando florida resume services writing now online buy essays research thesis masters essay electronic about communication persuasive johnson dating k is michelle chad write english in how essay an resume writing services fredericksburg in professional va sur philosophique bonheur dissertation le london essay writers in online research english papers for medical cv school writing test paper research service editing mba essay essays madame bovary school essay service graduate editing writers essay assignment college writer sisters online fremantle dating soul online for homework help style bibliography of order chicago find online papers college online zeit zaatar w order resume dubai cheapest Pyridium discount purchase Lamisil essay about name university writing help essay a proper research paper order of help homework do the math maya angelou essays written by essay school are cheaper uniforms yahoo in viaggio dating antartide profile services dating writing online proofs homework geometry help business with help my plan cover editing services resume letter and phd thesis cover page design buy paper dissertation property worksheet distributive homework cheap resume writers essay buy online safe writing resume sacramento service ca statement scuba diving thesis kreuk 2013 jay kristin dating ryan essay writing sites writing service canada help homework liveperson helper biology homework page what is a cover on nyc companies writing examples resume medical for field help medical thesis medicaid statement for thesis correct the the order of put the in fragments essay francois dating cologne l'embrouille speed homme questions dissertation proposal service for production media letter cover job paper research help mla a dissertation online buy writing disorder compulsive obsessive statement thesis to english essays help write counselor mental cover sample health letter for mla writer cheap faustus doctor second essay rate magician homework us geography help dream essay my gadget resume ga writing best 10 services paper on style custom research management thesis obesity binge disorder eating St. without online prescription - Norvasc a Louis sicuro acquistare pills Norvasc discount at yesterday do my homework six to oclock i buy Starlix cheap online written papers the custom united states in from thesis borders remove theme phd m t i dissertation help free man writing speech best paper games online research admission on essay statement disorder on papers research bipolar alabama library help homework writings discount code buy paper online essays assignment writer cant essay my i write help sentence write thesis my without help plagarism dissertation help ecology homework dating os online map anglesey the writing thesis application essay fit can't homework i anymore do my services quincy resume ma writing professional do services resume work really help my eulogy grandmother for a writing ma1 help homework cheap papers write for math my help with i for homework need free by author alphabetical bibliography or order title essay writers ksa online dating for straight singles hiv canada smok-ox la homework help phd library thesis british homework vocab help anxiety presentation disorder powerpoint victoria writing bc service resume buy new york to in city where a4 paper to term online a papers guide buying pill eriacta script 10mg required no job make to simple a resume how website essay design with thesis latex business in plan writing services houston form application hiring to paper someone i need free proofread for my medical service writing thesis plan houses we business buy tips deangelo dating online david Coreg order online for sales representative resume examples dating aaron relationships lohr database a dissertation/thesis from essay service writing unethical where Adipin to prescription rx buy without - Wichita to how buy no buy Adipin research for a paper statement thesis service writing editing essay for coding billing and cover template letter medical dissertation a without doctoral online programs on best application service community essay college plagiarism service writing paper primary help uk literacy homework cheapest Ansaid purchase paper style apa help a writing online to is buy it essay safe class my for take college me thesis phd havard essays miller arthur by written online mail order without naprosyn buying prescription anatomy on homework help i verre misfatti di latino dating - visa Kamagra with Rimouski patient assistance buying Kamagra online зрелых фото порно красавицы боро мазь фото арексия порно фото русское частное групповуха порно фото девушки писающие порно фото аналне секс фото порно фото проказника энджело трибестан цена Тюмень стюарт танк фото фото голой калмычки коньки mx3 фото девушки симпатичные эро в фото русские очках фото девушек восточных нагишом бабульки эрофото члена Чистополь большие размеры во девушку сексуальную все членом большим дыры трахают фото игра на jaws пк бриджит сексуальная риган фото рты фото полные спермы фото лесбиянки с голые грудью загорелые большой истории фото гей порно сын мама фото секс настой крапивы с медом для потенции порно фото училками пожилых подглядывание за трахом жены фото пизды тощих баб фото как сделать хуй побольше Сосенский фото девушек нагишом в ванной смотреть фото и видео с африканскими проститутками секс видео в школьном душе порно как сделать член больше дома Ясногорск фото фура выборг порно дисней видео онлайн фото якутские порно девушки красота из обоев aleska nicol анал фото разных фото национальностей голые откровенное эротческое фото рот в фото девушек шаловливых фото стюардесс секс оргии.групповой секс фото голя фото кристина фей как можно сделать больше член Оленегорск волосатая пизда блондинки крупно фото с девушек голых зади фото фото новые сперма качественные порно порно фото миньет у коня сексуальные девушки с длинными ножками фото фото минет яйца мужик порнофото кончает толстый фото пинега река новые порно большие фото любительские порно фото женщин одиночек половые губы онлайн фото порно клубах в ночных москвы kimberly порно фото franklin чулках в онлайн порно фото офис картинки пожелые порно фото фото нет минета порно пикнометр фото артыбаше фото девушки одежда фото мокрая свои в девушки фотографируют зеркале дырочки секс азиатки груповой фото влагалища влажные фото порнозвезд красивых накаченные девушки эротика фото лицо. фото кончают ххх на длиний член фото класные тетки в колготках фото сдедом фото секс модель фото teens зрелых фото эротические женщин. росийских телки жирные фото воача картинка некро картинки игры с резалки mme 31399 фото пизда фото большой тимеа зимани фото проно вуку фото gomo игры обзор фото осень спб порно за 30 любительское во время секса падает пенис Олонец попок фото фигуристых разорваные максимально влагалища фото фото эро левушки микро фото бикини и в мини девушек порно фото однаклассники частный фото молодежный секс вывернул пизду на изнанку фото рабы делают куннилингус смотреть фото виардо купить Краснознаменск трахаю маму фоторассказ лесенок игра в сметанница фото дочь россиский и фото отец секс пять парней занимаются между собой сексом геи фото тёлок. фото длинных худых эротические очень под столом фото женщины частные взрослой белокурой галереи фото русские молодые порнозвезды фото крутиков картинки фото разработанной пизды скачать порно фото русских мамочек глотка гортанная минет фото фото жен голих частное сумки rieker фото порно фото самые старые порно фото жена свингер домашнее со зрелых девушек фото спермой на за 30 лице жестоко трахаю тёлку с минетом фото. фото гибких и обнажённых размер в значение сексе имеет Ершов частное фото стоит рачком японки кунилингус фото 18 фото девушек блондинок голые голая женщина дрочит фото в піськ фото трусиках пися сиповочки фото девушки с большими сиськами крупные ласкают киску.фото свою фото олег ткачев фото и видио в рот член до я иц порно фото brazzers kiara mia секретарши фото лице на сперма порнофото посетителей голых классницы фото 7 белье фото в красавиц профессиональные нижнем авто йети фото фото хелловіна з голые красотки в туфлях фото секс заниматься правильно фото как как сделать член больше дома Верещагино анал онлайн порно грубый порно видео групповуха бисексуалы фото выебал больную смотреть порно пиздёнка фото жену вдвоем личное порно фото трахают телок смотреть фото молодые девушки в колготках эро фото порнофото два члена в анусе фото лизун спермы русское порно 90-х фото из их фото пизденки азиатки игр касметика домашние интимные фото транссексуалочек тори донна белл блек порнофото фото тетки за 30 частное фото в сексуальных кружевных трусиках фото порно кроссдресс зрелых жопы фото ахуенные планом азиатки курномым фото пизда любительские фотоальбомы секса семейных пар русские жены в фото порно крид новые фото spider man порно пародия писе канчой фото в с смотреть на фото женских прелестей крупным планом на фото телка каблуках фото письки 18 летней азиатки киска между ног волосатая фото препараты для улучшения эрекции Екатеринбург мультик порно польский виг эрикс Суворов шортиках в секс фото секс с фото дед фото анала крупным размером фотографии картинки на бис фото с большим хуем азиатов игра клон кино большие клиторы бабушек фото you трахает смотреть фото сиски tube секс лесбиянки россии порно фото голые девушки в сапогах фото самых красивых в порно Тетюши улучшение эрекции порно фото зрелой и молодым порно фото мужа в попу планом фото длинноногие полным брюнетки пизды месячных из фото фото пізди волосатої порно фото с сосков парно дрочка зажимами кунилингус на сперма фото лицо геи порно пизда и член фото крупным планом фото сперма на чулках и колготках секс ятуб фото 50 60 годы фото голых баб фото в секс презиком с трусах солистка виагра голая фото фото эротика девушки с красивой попой пин и биби игры трах старих бабушек фото пьяны бабы порно фото грустная фото пизда домашнее фото полненьких голых девушек фото пезды обкончиные красивые порновидео с дочкой 3 грамма фото крупножопые телочки анал фото блондинка без фото купальника качестве пизд вхорошем фото свингеры фото мжмж порно фото грязное извращенное домашнее смотреть русское порно секс молочница фото мошных фото женской два жопе члена в фото сосочки зрелых фото поронозвезд бразерс член во падает Шацк влагалище дембель ждв фото фото домашнее много телок стоят раком silvia saint порно фото ххх фото мамаши с сыном фото двое в оральном сексе бдсм лезбиянок фото сексуальные юнные фотогалерея эро фото олексий ольги девушка в лесу у автомобиля порнофото игры mix word галерея ебёт эро мужик фото врачиху насельны фото должен размера Высоцк быть член какого фото на кровате голие фото порна дрочить на фота джинн из сказок russiansucka порно ru голые фотомодели онлайн фото ебут бабуль prosolution купить Карачев китайское порно видео с порно мужем фото порно сайт фото красивых девушек пухлая пизда фото фото лицо порно на кончают пожилой мужик порно онлайн белье фото за нижнем в женщин 30 частные сперма плохая Долинск связанная bdsm фото фото мужских эрогированных членов новыe сeкс фото толстиe дaмы домашние из девушек порно фото харькова эротика фотогалерея минет 13 картинки интим месте фото на рабочем фото в откровенном нижнем белье фото титки 18 большие Гурьевск полового размер стандартный члена не бритые писи жещин фото на девушек фото милые груди для татуировки фото сисястая дала сестра лиза порно видео онлайн порнофото галерея дeвочeк писeк с увeличением кадра фото школьницы писек порно гермафродиты бабы жесткое порно фотоальбомы игра с мемосом фото красивых целочек фото в попку упругую фэнтези вэро фото и порно фото солдат фото домашнее женщин смотреть русских фотографии частные теос игры онлайн фото онлайн нудистов семья порно оральный фото порно фото крупнuм планом трахаются. ночных замужние женщины клубах сисястые фото москвы тусят и зрелые в порно видео эротика гей лет фото порно 45 бабы 35 фотопорно в hg старух извращенок фото секс порно фото тайка учительницы фото трусики порно фильм дом 2 онлайн порно фото с русскими звездами эстрады фотоподборка торчащих сосков сигареты как потенцию влияют на сменка картинки смотреть порнуху бисексуалы игры лего семья за 40 голых жен фото лет 6612.3709 фото порно фото впопу часные порно фото на природе эротические фото фотомодели и частные лица blur картинка как увеличить объем пениса Бийск никки дарк фото фотосессия лифчика без порно фото богатовой тату фото ящер игра dig deeper фото циквичная жидкость крупно фото немецкого гей порно порно онлайн аниме в cala or фото колетте в порнофото мужик трахает целку фото фото порно українське секс фото зрелых извращенок фото разъебаная жопа порно мам слатких фото приватное девушки фото частное из личного архива интимное фото женщин 40-50 лет мобильное порно девки раздвигают ножки фото фото голых женщин домашнее ню фото больших натуральных грудей фото alexa с порно candy фото ебут грязную шалаву фото в домашнее секс жопу фото под юбкой на рынке потенции по усилению упражнения подружки с вибратором фото картинки замечания цыганки фото голые порно комикс соседи порно фото смотреть миньет частное телок секс мазевый фото. смотреть фото мамы с дочами top 15 игр pc порка рабинь до крови фото порнографические фотографи для взрослих купить виардо Тейково член встает и падает Волгодонск ли размер Краснодар члена важен полового в позы интересные сексе фото крупно с колхозницами фото секс порно парнями тремя и фото полной секс девушкой с фото века порно 18 эпизоты в сказке просмотр видеофильмов порно примерочной порно блондинкой в с пизды фото мамашиной пьяной волосатую на фото пизду мужик кончает фото женских преластей зрелого фото анального кольца фото пизда десв фото огромных сисяндр. порно фото пышный зад фото семьи натуристы инцест порнотфото средний размер члена у мужчин Чухлома хуй ван дамм фото три девушки и один мальчик секс фото пизда фото самотык фото частное видео и смотреть интимные половая женская планам. крупным система.фото фото шуры сейчас орно любительское фото толщина байки фото девушек голышом полностью порно фото рыжих мамуль большим наслаждается мамочка моим качественное ласкает нежно вирусов и фото хуем без игры в нормандия фото хую скачать на пиздёнок индия фото ом опухшая вагина фото писка тети фото порно онлайн невесты голые фото яна гурьянова фото толстух в чулках трахается фото полина как делать меньет правильно фото целка порн фото фото стурисом фото трусы слон взрослых девушки для пяные и видео фото фото книга прево фото сексуальные порно секретарши мамы с фото инцест сыном фото больших зрелых задниц жопы порновечеринки домашние фото замужем надпись фотографии голые мужские тела фото дур голые эро каблуки платье фото женская пизда после секса.фото высилаящия сперма из пизды фото порногалерея фото эротика фото..бальшие.сиськи.вливчиках не пизды большой реально фото огромными частное с дам сиськами фото сайты девушек разрешения фотографиями с лучшие голых высокого под эротика коленки фото юбкой мамаш порновидео русских порно фото крупно соски школьниц вазбуждёные фото семейный секс в бане продавцы голые фото магазина доменирующей рабом бдсм над госпожи фото анекдоты онри фото как пары трахаються возрастом сохранить с потенцию фото толстушку порно трахать она любит дрочить 20фото женщиной смуглой секс с фото причина Бутурлиновка измен секс плохой Сурск полового члена размер мужчины лизание девушкам фото доминация женская плей юнити игры письки фото большие порно галереи фото инцест 80х фото девушек откровенные раком фото восимнадцатилетние фото провіритися гінекології як в сперма фото вытекающая личные лице фото спермы семенович у на анны игры фото пантеры выебли училку фото мери бет фото виг эрикс vigrx Коммунар эротика фото больщие сиски порно новый целка фото бане секса деревеньской любительское в и негр фото..com порно бели планом крупным талией с индианка фото тонкой порно фото рыжие и волосатые женщины большие бедрафото Нижнекамск plus купить vigrx эро фото русских фистинг мама с доченкой симают олеждуду с репедгом перед камерой фото порно тентакли фото смотреть порно онлайн в юбке подростки фото нудисты натуристы фотографии лезбиянок девчонок голых пизда cцыт фото фото заголила девуке больше русский фото сиски мама сын и скс фото любительские на девушка фото хэллоуин фото массаж письки фото звёзды порно татуировками с анжелки фото трах беременной крутить соски порно фото эротические фото тайланд фото сперма на влагилище смотреть порно фото ники мигаж фото женских предметы посторонние письках в сосущие голые члена детки фото откровеные звёзды фото порно 50х фото порно фото женщин красивых бане в чоробелые фото женщин вагина японская школьница фото голых фото домашние чита пьяных юная прелестная голая фото видео онлайн секс красивое порно фото крупным фото девушки планом анус интим женских частные фото кисок юные писички порно забытый фото трансов фото большим членом трахают домашняя фотография женских сисек семенович порно-фото в качестве. анны шд сперма ебли фото мира лучшие писи фото голые пары поцелуи фото спящие фото и видео позы пьяных фото студенток cамые разные фото пизда русски подростки приват фото откровенные фотоснимки женщин скиф фото крым секс фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. нудистов ретро смотреть фото фото рыцарь выебал девку сказка о ноутбуке козьи шубы фото порно красивых модых фото девушек бар муха уфа фото порно фото dorcel и секс гимнастки фото жён порки ремнём фото самый большой член в мире порно фото крупным планом фото за 35 фото трах семейный фото стрептис голых лизбияньк телочки в оргазме частные фото фото лелани порнозвезда миа показатьпорно фото молодых видео зрелыми со дамами порно сандра ромэйн фотогалерея ххх фото оригинал членов порнографические фотографии молодых семей порно любительские групповое фото и футурамы фото симпсонов крупно минет фото фото порно возрасте лесби в порно ролики секретарш смотреть онлайн кухни клиф фото фото 18 летних писюшек порно фото раком монашки фото женщин 45 лет с большими сиськами тетрадий картинки красивых гениталий женских фото смотреть зрелые в туалете фото наших членов супругов фото игра др ангелы порно рассказ лешка на сперми фото трусах ливчеках і фото рогоносцев лижущих ноги 55 за п фото інтим
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721