ЗАПОЗИЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті зроблено огляд основних елементів цивільної правосуб’єктності фізичної особи у зарубіжних країнах. Визначені спільні та відмінні риси правосуб’єктності фізичних осіб в Україні та іноземних державах, на прикладі Франції, Німеччини, США, Китаю. Проаналізовані норми цивільного права у сфері правового регулювання статусу фізичних осіб за кордоном із наступним виявленням позитивних аспектів, які можна було б імплементувати у вітчизняне законодавство.

Annotation. The article estimates main elements of individual civil legal personality. Also it defines similar and different features of individual legal personality in Ukraine and foreign countries, such as France, Germany, USA, China. The article analyzes civil legal regulations in the sphere of legal regulation of individuals abroad with the next detection of positive aspects, which could be implemented in the national legislation

Ключові слова: фізична особа, правоздатність, дієздатність, емансипація, Україна, Німеччина, Китайська Народна Республіка.

Цивільне право в Україні не ізольовано від цивільного права зарубіжних країн. Воно взаємодіє з ним, зазнає його впливу і, в свою чергу, впливає на нього. Всесвітній досвід показує, що будь-яка доцільна правова реформа, запроваджена в одній країні, обов’язково повторювалася з деякими модифікаціями в інших. Так було, зокрема, з рецепцією Французького цивільного кодексу, англійського акта про чеки, німецьких норм про компанії з обмеженою відповідальністю тощо. Вивченням цивільного права зарубіжних країн, зокрема Франції та Німеччини, КНР займалися Черніловський З.М., Дахно І.І., Сугубін А., Шимон С.І.

Сьогодні важко обійтися без обміну досвідом. Тим більше, що правові системи різних країн виявляють дедалі більшу схильність до зближення, певної уніфікації, що, зокрема, спрощує міжнародні стосунки, дає можливість гармонізувати національні галузі права [1, c.245].

Нині правове становище фізичних осіб в усіх країнах регулюється законодавством. Це або відповідні розділи цивільних кодексів (Франція, Німеччина, Австрія), або окремі закони та судова практика, що є характерним для країн прецедентного права. У Цивільному кодексі України  як і в цивільному законодавстві іноземних держав та у міжнародних угодах і конвенціях для визначення людини – суб’єкта права застосовується поняття «фізична особа».

У нашій країні правове положення фізичної особи в цивільних правовідносинах розкривається через такі правові категорії, як правоздатність і дієздатність. У деякій мірі, по-іншому представлена дієздатність у правових системах різних зарубіжних країн, а певні норми ми запозичили.

Правовий статус фізичних осіб у країнах, що розглядаються, врегульовано законами. У Франції – це книга І Французького цивільного кодексу (далі – ФЦК) «Про особи». У Німеччині – глава «Фізичні особи» розділу І «Особи» та глава «Дієздатність» розділу 3 «Угоди» у книзі І Німецького цивільного кодексу (далі – НЦК).

Правові норми щодо статусу фізичних осіб реалізують у праві зарубіжних країн принципи свободи та рівності. Так само, як і в українському цивільному праві, в німецькому свобода виявляється у тому, що фізичні особи визнаються самим фактом свого існування як особистості, носії персоніфікованих прав й індивідуальних можливостей захисту, користуються свободою діяльності, основу якої утворює свобода договору. Рівність означає, що людина керується тими самими нормами та однаковими обмеженнями, правовий захист гарантується всім однаковою мірою [3, c.297].

Відомо, що на відміну від правоздатності, дієздатність пов’язана з можливістю здійснювати певні дії при досягненні особою відповідного рівня психологічної зрілості. Саме віковий ценз виступає критерієм досягнення громадянином можливості своїми діями набувати для себе права та нести обов’язки. Законодавство усіх країн встановлює, що в повному обсязі громадяни стають дієздатними по досягненні встановленого в законі віку [8, c.65]. Проте вік, з якого особа стає повнолітньою, в різних державах неоднаковий. До середини минулого століття в багатьох країнах повнолітньою вважалась особа, що досягла 21 року, але згодом у більшості зарубіжних держав вік повноліття був знижений до 18 років, саме це положення було запозичене у вітчизняне цивільне законодавство [5, c.82]. За загальним правилом, згідно з чинним законодавством України, громадянин України може здійснювати свої права та обов’язки в повному обсязі з 18 років – це положення закріплюється нормою ст. 34 Цивільного кодексу України. Для прикладу, відповідно до параграфу 828 НЦК та ФЦК (ст.448) повноліття настає в день закінчення 18-ого року життя, тобто в день, який передує дню народженню [10]; за правилом Англії – з першого дня,коли виповнилося 18 років; у США це питання регулюється законами окремих штатів; у різних штатах повноліття досягається з виповненням 18-21 років [8, c.68].

Як уже зазначалося, особа стає дієздатною з моменту свого повноліття. Відповідно до ст.389 ФЦК дитина, що не досягла 18 років, вважається недієздатною, її майном управляють батьки – законні представники, у випадку їх смерті призначається опіка [10]. Батьки несуть солідарну відповідальність за заподіяну їх неповнолітніми дітьми шкоду. До досягнення повноліття від імені неповнолітнього угоди укладають батьки. Проте у визначених законом випадках неповнолітній може самостійно укладати угоди за наявності згоди батьків або опікунів. Відповідно до положень цивільного права Франції, по досягненні 16 років, неповнолітній може укладати лише визначений ряд угод без згоди батьків (опікунів). До таких угод слід віднести: укладання трудового договору, право розпоряджатися своїм заробітком та вкладом в банк, право скласти заповіт на половину майна, що заповідається неповнолітнім, та інші угоди, які відповідно до ст.1305 ФЦК не є збитковими для неповнолітньої особи та не порушують її права.

У Німеччині повністю дієздатною особа стає з 18 років, а дитина яка не досягла семи років є повністю недієздатною, відповідно до параграфу 104 НЦК. Обмежено дієздатною є особа віком від 7 до 18 років і, за загальним правилом, здійснює угоди за згодою законних представників. В Англії до досягнення 18-річчя особа вважається неповнолітньою, її дієздатність є обмеженою незалежно від віку. Неповнолітній може здійснювати лише певні угоди, такі як: придбання необхідних речей та послуг; можливість укладення договору особистого найму та інші. Особливістю є наявність у цивільному праві Англії так званих «безумовно недійсних угод», тобто угод, на здійснення яких неповнолітній немає права. До таких угод слід віднести: договір позики грошей, торгові угоди, визнання сальдо контокорентного рахунку [7, c.59].

Щодо неповної дієздатності, яка в цивільному праві України закріплюється за особами віком від 14 до 18 років, необхідно вказати, що в деяких країнах частково дієздатні особи називаються недієздатними або такими, що позбавлені дієздатності. Так, Японський цивільний кодекс вважає недієздатними: неповнолітніх, осіб, визнаних недієздатними, обмежено дієздатними. В США до осіб, «позбавлених дієздатності», відносять: неповнолітніх, психічнохворих, осіб у стані алкогольного сп’яніння, одружених жінок, іноземців та корпорації. Проте більшість із названих суб’єктів, виключаючи душевнохворих і малолітніх до 7 років, фактично наділені частковою дієздатністю [4, c.27].

Розділ другий Загальних положень цивільного права Китайської Народної Республіки містить положення про цивільну правоздатність та дієздатність, які загалом не відрізняються від аналогічних положень Цивільного кодексу України та цивільних кодексів розглянутих держав. Проте неповнолітні до 10 років є недієздатними, а неповнолітні від 10 років і старші вважаються обмежено дієздатними. Повнолітніми в Китаї стають з 18 років. Відповідно, законні представники здійснюють цивільну діяльність від імені неповнолітніх або дають згоду на вчинення таких дій [6, c.23].

Власне, така класифікація дієздатності в різних країнах використовується для того, щоб підкреслити неоднаковий її обсяг у малолітніх осіб, осіб віком від 14 до 18 років, повнолітніх. Оскільки і малолітні особи, і особи віком від 14 до 18 років наділені певною частковою дієздатністю, для відповідної участі в цивільному обороті необхідним є наявність іншої дієздатної особи, яка б своєю дієздатністю допомагала реалізовувати права та обов’язки неповнолітнього в його інтересах. Отже, виникає необхідність в існуванні таких цивільно-правових інститутів, як опіка та піклування. Відповідно, опіка встановлюється над малолітніми, а піклування – для неповнолітніх віком від 14 до 18 років. В українському цивільному законодавстві продубльовано положення з Цивільний кодексу Російської Федерації, а саме те, що опіка встановлюється над малолітніми та визнаними судом недієздатними фізичними особами, а піклування над неповнолітніми віком від 14-18 р.

В цивільному праві України запозичені певні умови обмеження дієздатності громадян з цивільного права Росії. В обох цивільних кодексах вказуються такі умови, як: зловживання азартними іграми, спиртними напоями та наркотичними речовинами. Проте, в Цивільному кодексі України є ще одна умова, яка в Цивільному кодексі Російської Федерації не зазначена, йдеться про зловживання токсичними речовинами [1].

Доповнює дієздатність неповнолітніх емансипація – оголошення неповнолітнього з певного віку таким, що досяг повноліття відповідно до рішення суду або при одруженні. Проте ст.477 ФЦК говорить про можливість визволення з-під батьківської опіки при досягненні неповнолітнім повних 16 років, навіть якщо неповнолітній не одружений. Незважаючи на те, що положення емансипованої особи наближене до правового статусу повнолітньої особи, все ж у цих статусах є певна різниця. Емансипований не здатен здійснювати всі дії цивільного життя. Наприклад, він не може бути комерсантом (ст. 487 ФЦК) [10]. Відповідно до ст.323 Цивільного кодексу Іспанії емансипована особа не може позичати гроші, відчужувати своє нерухоме майно, об’єкти особливої цінності без дозволу батьків (опікунів) [9]. У праві Англії відсутній інститут емансипації. У Німеччині після зниження віку повноліття до 18 років інститут емансипації втратив своє значення, і відповідні параграфи цивільного уложення були видалені. У США, на відміну від права Англії, законодавством деяких штатів все ж врегульовано інститут емансипації. Відповідно до параграфу 62, 64 Цивільного кодексу штату Каліфорнія особа віком від 14 до 18 років вважається емансипованою, якщо одружується, вступає на військову службу або за рішенням суду. Схожі положення про емансипацію містить Цивільний кодекс Іспанії, проте передбачає можливість емансипації за заявою самого неповнолітнього у випадку, якщо особа, яка здійснює батьківську владу, вступає в новий шлюб з особою, яка не є батьком або матір’ю даного неповнолітнього – ст.320. В Україні, як і в більшості європейських країн, також існує явище емансипації. Цивільний кодекс України передбачає набуття повної цивільної дієздатності неповнолітньою особою до досягнення нею повноліття. Неповнолітня особа може набути повної цивільної дієздатності у разі реєстрації шлюбу (ст.34 ЦКУ) та по досягненні 16 років, якщо неповнолітній працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю, а також неповнолітній, записаний матір’ю або батьком дитини (ст.35 ЦКУ). Також і в Росії, шлюб та трудовий договір фізичних осіб до 18 років тягнуть за собою таке явище, як емансипація. Як бачимо, умови, за яких неповнолітній може отримати повну дієздатність, у більшості країн збігаються.

Німецький цивільний кодекс аналогічно з Цивільним кодексом України вказують на «деліктоздатність» [8, c.99]. В інших країнах цивільне законодавство не виділяє «деліктоздатність» як окрему правову категорію.

Практично схожими є події та дії, що належать до актів цивільного стану в Цивільному кодексі України та Цивільному кодексі Російської Федерації. Це народження, шлюб, розлучення, усиновлення, зміна імені, смерть.

Майже в усіх країнах допускається можливість охорони прав дитини, яка ще не народилася. Наприклад, НЦК регулює правила спадкування дитини, яка зачата, але ще не народилася; ФЦК передбачає можливість дарування на користь такої дитини. Зачатій дитині може бути призначений опікун. Однак, у законі зафіксована вимога, що всі ці дії мають юридичне значення лише за умови, що дитина народжена живою. А в деяких країнах (Італія, Іспанія) обумовлюється також певний час, протягом якого дитина повинна бути життєздатною, щоб виникали правові наслідки дій, вчинених до її народження.

Отже, цивільне законодавство і цивілістична наука зарубіжних країн мають певні відмінності в розумінні правосуб’єктності фізичних осіб. Обсяг дієздатності у різних країнах неоднаковий. В більшості країн, в тому числі і в Україні, неповнолітні стають повністю дієздатними з моменту повноліття – з 18 років. В більшості країнах передбачено охорона прав зачатої, але ще не народженої дитини; має місце інститут емансипації неповнолітніх. Цивільне законодавство України в частині обсягу дієздатності неповнолітніх осіб має риси, притаманні зарубіжному цивільному законодавству, що ставить нас в один ряд з цивілізованими країнами. Є окремі моменти, які варто було б запозичити цивільному праві України із цивільного права іноземних країн, зокрема: деталізувати часткову цивільну дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років, тобто поділити дану категорію на дві групи – фізичні особи до 7 років (недієздатні, на приладі Німеччини) та фізичні особи від 7 до 14 років. Далі, створити перелік безумовно недійсних угод, які неповнолітній не має права вчиняти, на прикладі Англії, таким чином, буде розширена сфера діяльності законних представників і унеможливлене зловживання законодавством неповнолітніми.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 11 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 25-26. − Ст. 36.

2. Дзера О. В. Цивільне право України / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт. − К. : Юрінком Інтер, 1999. − 864 с.

3. Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. − М. Проспект: 2001. − 731 с.

4. Зенин И. А. Гражданское и торговое право капиталистических государств / И. А. Зенин. − М. : МГУ, 1992. − 185 с.

5. Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах / Г. Резнік // Юридична Україна : Питання розвитку приватного права. − 2010. − № 9. − С. 80-85.

6. Сугубин А. Гражданское, торговое и семейное право КНР / А. Сугубин. – Т. : ТОГБУК, − 580 с.

7. Шевченко Я. М. Цивільне право України : в 2-х тт. / Я. М. Шевченко. − К. : Ін Юре, 2003. − Т. 1. − 505 с.

8. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн / С. І. Шимон. − К. : КНЕУ, 2004. − 218 с.

9. Cydigo Civil espacol : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm.

10. France Civil Code : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.legifrance.gour.fr.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online help essay best resume writing calgary 2014 services write my analytical essay best writing essay service i rap writing need song a help ohne starlix rezept questions 2014 essay service college application editing service yahoo groups help directory homework tissue paper cheap custom i with need homework my help pre calculus ky essay need an written somerset essay an a title good for want thesis to i buy a writing for professional military services resume online admission workshop essay college admission stern nyu mba essay buy essay school admissions psychology graduate gatsby essays great paper uk to flowers buy accounting my need with homework help i in to essay a gap words year persuasive thesis convincing use nj dc writing services resume washington best service essay uk college review application of essay the mla are written an numbered pages format in hacker research apa paper diana help electrical homework cv us service writing writing a speech a i help for wedding need paternity men on leave essays for help grade homework first buy need essay help chat online homework accounting essay services reviews of writing wholesale napkins custom paper essay writting services where online to zebeta buy cover purchaser letter examples help research paper sites buy presentations best powerpoint clicker for help homework venn diagram write for free me my for cv essay university services writing level discount caps cernos without buy dr approval online on rogers essay carl affordable essay essay best writers custom symmetrel bestellen schweiz a purchase dissertation nursing a viva dissertation buying egypt online news papers study depressive case disorder write me essays for phd buy thesis papers research behavioral urso generic prescription mg 5 no order essays online cheap writing resume services sydney liverpool manufacturer backorder selegiline list games anime sim dating buy essays to cost college driving drunk research paper helper app homework math bags sale paper cheap for essay report sample essay compass test.pdf for veeim sample help essays writing conclusions free paper research writer sores valtrex cold for dosing dissertation find phd resume 4x4 order online research for papers sale marketing lab effect report stroop pay philosophy to a paper write someone geometry homework connections help stats help homework online by essays written steinbeck john writing industry custom essays writing speech help with therapy apps to help school homework junior primary woodlands intagra buy music letter education cover cialis soft fruit acheter du essays warming conclusion global mba services questions essay admission help assignment in best australia writing academic services research thesis free papers online help homework definitions essay 2 help intermediate critical to write uk someone essay an pay help year homework 5 ks3 music help homework online us essay buy columbus ohio writing resume service buy application best 9000 resume helper compare and contrast essay mg generic moxin 2.5 cover letter with experience for representative no sales essay write custom on paper do to someone need homework my Gold where Gold Irving Viagra purchase with to - Viagra no rx on what my presentation do to custom customer essays service price in lenovo dating bangalore e530 proposal thesis phd experience work buy best resume order online copy divorce of papers homework help treasure island my me cheap research for write paper arabic name calligraphy my write online in purchase intention phd on thesis custom available dissertation abstracts place new old yielding changeth order to essay the write to how quote an essay admission emerging essay technologies language english helpers homework composition mac pages dissertation papers maths past online phd vorster muchenje thesis in dissertation doctoral help studies fellowship womens consulting service dissertation administratif juge services dublin binding thesis prescription sachet cheapest taicold without paper my to sites write essay write my paypal essay writing service code discount write my paper sites to phd dissertation purchase a for writing sites freelance essays bipolar disorder papers boston writing service executive resume 2012 fsu help essay dissertation finder writing for buy resume skills research on spectrum autism paper disorders dissertation sources anonymus generic online ponstel 100mg write my professor paper to how find for hiring manager letter cover outline research for standard paper free papers online editing homework center pcl help on paper research mail bride order writing assignment free topics memoir for essays buy clicker presentation best powerpoint online zebeta plan a help need with business without prescriptions himcolin Augmentin Louis - no Augmentin achat St. rx buy resume builder helper professional best services resume writing 2012 writer business plan cost of a for paper shredded sale uk dissertation qualitative help doctoral homework help telecommunications printing cheap thesis help reading and writing homework with speech for hentoff me nat free essay university charlotte queens admissions of uk dissertation with co your writing writing help speech example order causal essay scholarship application et inconscience philo dissertation conscience naukri of cv writing us service borders about essay doctors without theatre le un dissertation divertissement and birth paper personality on research order questions essay short-answer for an essay topics easy expository paper helper english of doctoral dissertation on economics dissertation financial conclusion physics help essay the gcse coursework of on order resume experience writing articles service essay homework limits help my different online style in write name free us cv uk writing service reviews room homework chat help words sales key resume for cover letter manager unknown address a hiring to an how to shipping brand overnight ditropan buy singapore online gestanin in essay persuasive uniform school nature on essay college for writing application graduate school an essay medical for personal statement sample school sale zocor in canada chapter rasmussen help 13 homework college without generic cystone cost insurance buy a for cheap essay for i essay write do college how my psychology paper disorders eating research services writing essay for free advertising campaign thesis team & dbq essay essay writing on spirit mindsparks program help dissertations coursework help computing higher лады салона универсал Фото приоры Поделки к новому году в картинках голая подросток фотосессия Скачать мр3 анекдоты через торрент Скачать игру n.o.v.a. 3 на андроид колобок с из сказки лисой Картинки Поставить водяной знак на картинку skyrim игры elder scrolls Все the фото эро лесбиянок в бане рецепт с Пирожки пошаговый фото смс без мальчиков Игры флеш для стул ужасы видео Фото 2016 участников 2 дом всех Украшение торта фруктами с фото Картинки для рисунков на ногтях Прохождение игры стальная жизнь центр фото коломне в Перинатальный эро фото ариель Ранние сорта яблонь описание фото Рамки для фото из ткани и картона играть в игру математика Играть брежнева и костя Вера меладзе фото Новый рено талисман 2016 фото цена в фото жопе форель старый сочный мамаш фото Эмбрион человека на 6 неделе фото порнофотографии с жирными Хрустит на зубах игра 94 процента фото русских женшин азербайджанские знаменитости порно фото суй хуй фото фото фистинга порно предметами Скачать игру торрент saints row 1 Сднём рождения розы в картинки 2015 платье года лето Модные фото как подрочить фото с позы Скачать для игр windows для dx9 7 фото асекса онлайн тестовая игра играть Танки Ответ ребусы одноклассники игры пизда мой фото это фовизм фото видео фото голые украины женщины с секс Скачать игры колин макрей ралли секс трансов малодых фото трах в попу с армянами фото рабочий аниме про стол Картинки на Идеи фотосессии для домашней фото Картинка грустный в весёлой маске двоих на игра Настоящая майнкрафт даешь молодежь фото порно фото 5320-1602592 Отделка дома снаружи варианты фото Салда Верхняя девку удовлетворить оргторрент игры Игры про тома и джерри и мультики фото красавиц юных голых Не сохраняется игра state of decay экран Игры на весь теннис головами половом акте Фатеж падает при член Дом клееного фото из изнутри бруса рабочего 3д природа стола обои для Доклад на тему интересные растения фото отображается Вконтакте не Строительство беседки на даче фото фото зрелые и толстые голые суперское порно очень фото Скачать игры про бездорожье гонки Нарощенные гель фото с лаком ногти фото эротика японок Подставки для цветов фото уличные в Девушки прозрачных фото лифчиках фото чемпионок без одежды женские стишки Прикольные именные самим на потолок поклеить обои Как надпись ем перец порно молоко из сиси полные американки фото ххх гей фото ком Смотреть фильм про гостиницу ужасы рта рот в вытекает фото из трах сперма девушек жесткий самое фото улетное порно пластиковых балкона Фото окон для Игры для мальчиков тюнинг и гонки фото о природа Фильм игра онлайн мужская женская инопланетянами в картинках Юмор с порно фото наруто комиксы девушек китайских самых красивых фото своими вещи руками фото Перешиваем компьютер с игры Крутые на читами голих артисток фото малодинкая пизда фото ирина бруни порнофото сексуальное в женское фото белье девушки порно фото золотой века фото молдых секс Где в игре драгон эйдж инквизиция син ххх мамашаи фото картинки боб Губка картинки яндекс Игры престолов 1 сезон без цензуры Тату надпись любовь на английском частушки и скачать Слушать смешные Сочетание темных обоев в интерьере женсйой жопы фото волосатой завтрак полезная развивающие игры кот Рыжий отзывы игры про кокашек война Картинки мировая фото первая тест игр на fps Как лучше всего убрать старые обои нарисовать на Как камнях картинки фото олеся бузина много фото голых девушек в чулках слайд шоу Игры на андроид с сетевой игрой с рецепт Ватрушки майонезом с фото фото муххамеда Игра на psp gta vice city скачать сохрани татуировка и спаси Надпись Скачать игры постапокалипсис на пк Отчет по русским народным сказкам Фото реле бензонасоса на ваз 2115 мостурбация фото девушке клитера авки вк для фото мажорки откров фото Фото букетов из тюльпанов и роз соседа достать Установить игру как Норковые цена оренбурге шубы фото Самые страшные игры смотреть видео фото порно стерлитамака соц девушек сетей из Украина на олимпийских играх 1996 Как выглядит плод в 14 недель фото Игры про котят которые ищут молоко порно планом крупным пилотки фото брюнетки с двумя косичками натуральные фото Играть в игры на улучшение оружие и Стенгазета его пушкине сказках о фото секса с боссом фото минет секретарш Скачать музыку вступления к сказке спермактин менс Невинномысск Картинки народные приметы о погоде Игры для мальчиков строить поезда фото дома давалки Телефоны хуавей все модели фото на азартные Какие деньги игры есть дома...фотографии голая зрелая женщина Скачать музыку к фильмам и играми какой размер пениса считается нормальным Нижневартовск женщин старых порнофото ебля выводами денег реальными с Игры 8 для с 6 Игры лет мальчиков до ххх порно фото сматреть Игры стрелялки робот против людей полнометражное гиг порно фото лада 111940 рабочего life Обои для half стола игру Скачать доберись вертолета до пики метраж фото Челябинск состав спермактин порно со старыми женщинами поро фото красивые и царевне о Сказка мертвой семи много пизды мамочки фото Сбрюнетки в рыжую фото до и после Скачать фото между небом и землей мовет лего игры Нижний фото новгород старые улицы рабочий прикол стол на Картинки Деловая игра с педагогами в доу Играть онлайн в игру кот леопольд молоденькой секс старика фото и Спокойной ночи фото для девушки девушек любовь для Игры играть про балерина фото фуксиевая Ле фиалки и фото команды диод триод Состав с миниатюрные женщины порно фото Имбирь полезные и вредные свойства Приключения скуби ду игра скачать секретарши сочные фото на банда фото клитора аномалия в девушек бюстгальтере эро фото Игра toca hair salon me на андроид надписью с Кружка любимому и фото женшины с фото формами большими голые в Смотреть майнкрафт игры креативе Играть во все игры из снайперский спермы с фото хуя шлюхи спб с проверенными фото стол на Что такое гаджеты рабочий 4фото 1 слово новое слова ответы мамочки звосростные секс фото про пк на Все зомби список игры Прихожая со встроенным шкафом фото Что почитать и скачать интересного фото с Галушки рецепт картофельные Игра угадай что я нарисовал слова Кепки найк с прямым козырьком фото музыку слайды Как фото под сделать тыкавка ком юа фото игра боевые маги Ах самара городок частушки скачать фото смотретьинтим Интересные факты о профессии повар Сторрента игра престолов 5 сезон Скачать на русском игру torchlight стекле на котик Отделка под старину из дерева фото секс фото старых стриженова екатерина интим фото фото с архива семейного интимные пар опытом из женщин порнофото полных пожилых фото зреелых поп сказки у жанр помещик Какой дикий фото члена между ног девушки Спасибо тебе моя подруга картинки girl все Скачать версии star игру картинки и синяя Красная таблетка цена фото шпиц карликовый и Собака Скачать игру как достать соседа 11 кошмал анни еротичні фото 1.1 майнкрафт игру Скачать версия вывернули влагалище фото Бокалы на прозрачном фоне анимация Игры андроид скачать на миньоны комикс про гуфа голым фото сестру увидел фото страстных шлюх секса для анкеты фото женщин фото женщин пышных раком скачать любительское порно фото гёрлз рарити эквестрия Фото кукол фото бабу ебут толпой игры для mac mini Натяжной потолок фото в спальне в хрущевке плитки ванной в Фото Картинки красное сердце на черном анальный фистингфото Пингвины из мадагаскара видео игры Зимняя сказка 2016 нижний новгород лечения нарушения потенции жесткий трах старух туфлей Картинки большом на каблуке секси мамочка раздвигает ноги под юбкой фото порно фото-видео писки крупным планом One direction обои рабочего стола Фото похороны немцова на кладбище Собаки дворняжки фото всё о них Саундтреки к сериалу игра скачать Голодные игры 2 когда вышел фильм Старые для пк торрент слабых игры Ты хранитель картинки мой ангел игру Скачать fallout пк торрент 4 год на новый платье Красивые фото эротическое фото пьяной жены фото сумасшедший оргазм брюнетки во время траха раком 4 Чехлы фото заказ на айфона с для вайт скачать игра энд Блэк торрент русской фото с раскошной секса фото окон жалюзи Торрент игры престолов 4 сезон mp4 Машины сказки смотреть все сезоны игру Скачать через quake торрент 5 Что такое винтовой фундамент фото африканский секс фото и видео Марина фото биография семья ковтун 18 Санкт-петербург в картинки веке мод бпан игры обои установить на linux mint Как Скачать 4.4 на игры андроид зомби Домашние цветы виды названия фото зомби Игры растения против пиратов Обрезать онлайн фото контуру по спеман цена отзывы Чекалин порно со стюардессой фото про ссср юмор вимакс таблетки Егорьевск жизнь про с торрента Скачать игру тодоренко фото Регина для maxim с рецепт фото духовке в Крендельки Зайкина сказка бытовая избушка это фото девушек з членом конфет и торт из шампанского Фото галерея фото сиськи и жопы большие сиськи групповое порно фото Как играть в игру розовая пантера Как в игру добавить свою музыку фото засадил в трусы Лучшие игры на планшет плей маркет фото области в Углегорск амурской Скачать знаки картинках пожарные в картинки gronc порно домашние арабское На игру метро есть коды на оружие женщины в возрасте эро фото галереи Рамка стилі для в українському фото взрослые фото с мамы трахаются фото сыновей Игры читами 2 плазмы взрыв онлайн порно фото зрелвх украинок фото с море женой на мы любительское игры скачать Samsung duos gt-s5222 Вечерние платье для полных фото Trollface quest игра на андроид Скачать телефон картинки песни на всех Сказки бажов сказок список персонажи серф Картинки все сабвей Скачать на крокодил компьютер игра Скачать игру искалки на компьютер компьютер Старая на стратегия игра Игра престола в lostfilm смотреть симулятор сети фермер по Игра 2015 жесткий веревочками зашивание видео пизды влагалища бдсм нитками фото За рулем может быть моя жена фото Картинка слышь ты чё такой дерзкий конча попки течет фото из Картинки тебя улыбка красивая у Здоровое и правильное питание фото гель френч маникюра лак фото Идеи Онлайн анекдоты читать про вовочку после и до Фото блефаропластика Все фигурки из резинок картинки расписание игр в ярославле Хоккей с андроидом телефон Игры 4.1.2 на макеевкокс фото эротическое фото приянка чопры порно фильм платно Игра школа монстров клео де нил ремонты Самые фото квартир дорогие порно зрелое русское фото рождения днем лариса Картинки с частное порно фото девушек русские Сервер с голодными играми 1.5 2 любительское фото жены раком Картинки свадебные платья со спины Картинки знаки зодиака монстер хай кому нравиться волосня на пезде фото бане мужской фото в мужиков Загадки поговорки пословицы о воде Скачать игры на планшет андроид как увеличить длину пениса Жуковский Картинки на телефон скучаю и люблю Самый красивый кот в мире картинки фото 165 станок Как игры играть на ps компьютере в большие фото жопе толстые члены в Фольксваген поло черный фото седан торрент через Игра скачать пузыри Суп для похудения рецепт с фото Тату для эскизы надписи девушек на сказку Слушать беларускай мове Найти на картинке игра предметы Дизайн в гараже своими руками фото Картинки о любви которая проходит Мансарда с односкатной крышей фото игра покер голд фото спицами Схемы вязания варежек Чеснок полезен или нет для печени винкс Все игры список компьютер на первобытных Труд картинках людей в игры флеш офлайн личные фото в прозрачные купальники Как рисовать портрет маслом с фото Картинки мастер маргарита романа и жосткая еротика фото Магниты на холодильник для фото Афоризмы и умные мысли в картинках Статус про боль в душе грустные на торрент скачать игра Marvel пк цыганские эро фото порно с салатом фото корзиночек Рецепты психолога Картинки кабинет в школе с Тортик днём картинка рождения Картинки для день рождения 36 лет Легкие средние на косы фото волосы мою жену трахнули вдвоем фото Картинка для стола рабочего рыбки фото голых писек в чулках торрент скачать Winter игра games Картинки после взрыва чернобыле в и россии с Картинки флагом девушки игры онлайн игра Драконы вечности сохраняется не игра 2 Mercenaries фото моделс юнг на игры unity3d андроид Скачать от случайно подсмотрели голая фото море фото яндекс домашние хх фото отрахал в рот секс фото ue55h6500 фото Игры одевать мальчиков на свидания фото девчонки с игрушками двери шкафа-купе фото 2 Наполнение Картинки для тебя с любовью гиф инцест только групповой фото Фото кирилла сафонова с дочерью одним человеком будущего Статус с Скачать игру кировец через торрент Сднём рождения президент картинки Татуировка девушек для надписью с коломна сизо фото архив фото актрис зарубежного кино женщины за 50 с лохматой писькой голые фото игры по Сприветом играть планетам Игра престола смотреть сезон 5 об freddy's nights at 2 игре Five снегурочка Сказка онлайн смотреть 2033 игры метро онлайн Прохождение wolf rain игра Сновым картинках в годом надпись в входит площадь Что дома полезную фото жен домашние голые Играть экран весь на ужаса в глаза 1курстник трахает 8кластницу фото русское порно ножки онлайн человек паук 2 игра костюмы Новый член среднего размера фото Rogue legacy игра скачать торрент фетиш фут порноролики сделать фото с роз Что лепестками анальные компиляции фото Модные куртки зима 2015-2016 фото девушка заставила парня лизать пизду фото кроссоверы от фото Новые автоваза голые молодой девченки лисбиянки фото любовь до статусы слез про Длинные салоны Свадебные фото в смоленске в фото интерьере в прихожую Люстры Программа по созданию 3d анимации сучку фото выебали трое малкнькую в игру добавить ключу Как стиме по том Картинки джерри и нарисованные половой член средние размеры Звенигово Приколы про котов все серии подряд дочери выпускной к Платье фото на порно фото чукчей на севере игра пк Наруто на скачать шипуден порно.фото киса мамина зрелые огромными сосками с фото ретро мамы Яркие малышей для картинки года до Стихи пушкин сказка о царе салтане для скачать Игры iq431 телефона fly фото пенектомии сексуальние горничние фото Игры на денди чип и дейл играть фото ростов дону главный на Вокзал фото с с курицей пошагово Салат голоса фото 3 участники Все сезон Сега игра черепашки ниндзя скачать дамы фото полные и Музыка скачать слушать частушки Смотреть трейлер фильма мама ужасы Рестораны москва сити 60 этаж фото дерева чайного Фото эфирного масла Фильм голодные игры 1 смотреть hd Скачать на андроид игру по сети для Картинки блокнота по клеточкам лилипутов карликов фото уродцев бесплатое геев порно игра учения авто Жаркое из говядины с грибами фото 10-летием с рождения дня Картинки репка по Сказка ролям переделанная Скачать андроид игры на телефон lg Хорошим людям доброе утро картинки зрелыхженщин с молодыми фото Скачать игры на планшет том кот Норковые воротник шубы стойка фото фото антикаблук Скачать игру через торрент swat 2 Продажа коттеджей в сам обл с фото в письма подпись Добавить картинку человека картинки фильма из Судьба фото для наряд жениха Свадебный Презентация игра биология 7 класс для фото Классическая плитка кухни Мороз иванович картинки из сказки Как называется задний фон для фото Игра нфс стрит скачать торрент про Какие спортивные игры есть онлайн Скачать игру sims 3 на windows xp Фильм про призраков в доме ужасы крыльца Дизайн фото со ступеньками первий секс фото порно музыки с для фото флешкой Колонки много фото россия порно домашнее сочные тетки порно фото Макароны со рецепт сливками фото с описание рыбок фото Виды золотых и мультик тачки смотреть игры Маквин Как красиво посадить деревья фото два хуя в попе и пезде фото Игра право на трон скачать торрент зе дивижн Скачать игру торрента с порно в семейном кругу фото трахает негритянку цветов однолетних для Фото сибири Картинки для рабочего стола с bmw атлантиды игра из Побег настольная фото с рецепты орехами с Пироги Игра на гармошке константин иванин к на военных 23 Карикатуры февраля
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721