ЗАПОЗИЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті зроблено огляд основних елементів цивільної правосуб’єктності фізичної особи у зарубіжних країнах. Визначені спільні та відмінні риси правосуб’єктності фізичних осіб в Україні та іноземних державах, на прикладі Франції, Німеччини, США, Китаю. Проаналізовані норми цивільного права у сфері правового регулювання статусу фізичних осіб за кордоном із наступним виявленням позитивних аспектів, які можна було б імплементувати у вітчизняне законодавство.

Annotation. The article estimates main elements of individual civil legal personality. Also it defines similar and different features of individual legal personality in Ukraine and foreign countries, such as France, Germany, USA, China. The article analyzes civil legal regulations in the sphere of legal regulation of individuals abroad with the next detection of positive aspects, which could be implemented in the national legislation

Ключові слова: фізична особа, правоздатність, дієздатність, емансипація, Україна, Німеччина, Китайська Народна Республіка.

Цивільне право в Україні не ізольовано від цивільного права зарубіжних країн. Воно взаємодіє з ним, зазнає його впливу і, в свою чергу, впливає на нього. Всесвітній досвід показує, що будь-яка доцільна правова реформа, запроваджена в одній країні, обов’язково повторювалася з деякими модифікаціями в інших. Так було, зокрема, з рецепцією Французького цивільного кодексу, англійського акта про чеки, німецьких норм про компанії з обмеженою відповідальністю тощо. Вивченням цивільного права зарубіжних країн, зокрема Франції та Німеччини, КНР займалися Черніловський З.М., Дахно І.І., Сугубін А., Шимон С.І.

Сьогодні важко обійтися без обміну досвідом. Тим більше, що правові системи різних країн виявляють дедалі більшу схильність до зближення, певної уніфікації, що, зокрема, спрощує міжнародні стосунки, дає можливість гармонізувати національні галузі права [1, c.245].

Нині правове становище фізичних осіб в усіх країнах регулюється законодавством. Це або відповідні розділи цивільних кодексів (Франція, Німеччина, Австрія), або окремі закони та судова практика, що є характерним для країн прецедентного права. У Цивільному кодексі України  як і в цивільному законодавстві іноземних держав та у міжнародних угодах і конвенціях для визначення людини – суб’єкта права застосовується поняття «фізична особа».

У нашій країні правове положення фізичної особи в цивільних правовідносинах розкривається через такі правові категорії, як правоздатність і дієздатність. У деякій мірі, по-іншому представлена дієздатність у правових системах різних зарубіжних країн, а певні норми ми запозичили.

Правовий статус фізичних осіб у країнах, що розглядаються, врегульовано законами. У Франції – це книга І Французького цивільного кодексу (далі – ФЦК) «Про особи». У Німеччині – глава «Фізичні особи» розділу І «Особи» та глава «Дієздатність» розділу 3 «Угоди» у книзі І Німецького цивільного кодексу (далі – НЦК).

Правові норми щодо статусу фізичних осіб реалізують у праві зарубіжних країн принципи свободи та рівності. Так само, як і в українському цивільному праві, в німецькому свобода виявляється у тому, що фізичні особи визнаються самим фактом свого існування як особистості, носії персоніфікованих прав й індивідуальних можливостей захисту, користуються свободою діяльності, основу якої утворює свобода договору. Рівність означає, що людина керується тими самими нормами та однаковими обмеженнями, правовий захист гарантується всім однаковою мірою [3, c.297].

Відомо, що на відміну від правоздатності, дієздатність пов’язана з можливістю здійснювати певні дії при досягненні особою відповідного рівня психологічної зрілості. Саме віковий ценз виступає критерієм досягнення громадянином можливості своїми діями набувати для себе права та нести обов’язки. Законодавство усіх країн встановлює, що в повному обсязі громадяни стають дієздатними по досягненні встановленого в законі віку [8, c.65]. Проте вік, з якого особа стає повнолітньою, в різних державах неоднаковий. До середини минулого століття в багатьох країнах повнолітньою вважалась особа, що досягла 21 року, але згодом у більшості зарубіжних держав вік повноліття був знижений до 18 років, саме це положення було запозичене у вітчизняне цивільне законодавство [5, c.82]. За загальним правилом, згідно з чинним законодавством України, громадянин України може здійснювати свої права та обов’язки в повному обсязі з 18 років – це положення закріплюється нормою ст. 34 Цивільного кодексу України. Для прикладу, відповідно до параграфу 828 НЦК та ФЦК (ст.448) повноліття настає в день закінчення 18-ого року життя, тобто в день, який передує дню народженню [10]; за правилом Англії – з першого дня,коли виповнилося 18 років; у США це питання регулюється законами окремих штатів; у різних штатах повноліття досягається з виповненням 18-21 років [8, c.68].

Як уже зазначалося, особа стає дієздатною з моменту свого повноліття. Відповідно до ст.389 ФЦК дитина, що не досягла 18 років, вважається недієздатною, її майном управляють батьки – законні представники, у випадку їх смерті призначається опіка [10]. Батьки несуть солідарну відповідальність за заподіяну їх неповнолітніми дітьми шкоду. До досягнення повноліття від імені неповнолітнього угоди укладають батьки. Проте у визначених законом випадках неповнолітній може самостійно укладати угоди за наявності згоди батьків або опікунів. Відповідно до положень цивільного права Франції, по досягненні 16 років, неповнолітній може укладати лише визначений ряд угод без згоди батьків (опікунів). До таких угод слід віднести: укладання трудового договору, право розпоряджатися своїм заробітком та вкладом в банк, право скласти заповіт на половину майна, що заповідається неповнолітнім, та інші угоди, які відповідно до ст.1305 ФЦК не є збитковими для неповнолітньої особи та не порушують її права.

У Німеччині повністю дієздатною особа стає з 18 років, а дитина яка не досягла семи років є повністю недієздатною, відповідно до параграфу 104 НЦК. Обмежено дієздатною є особа віком від 7 до 18 років і, за загальним правилом, здійснює угоди за згодою законних представників. В Англії до досягнення 18-річчя особа вважається неповнолітньою, її дієздатність є обмеженою незалежно від віку. Неповнолітній може здійснювати лише певні угоди, такі як: придбання необхідних речей та послуг; можливість укладення договору особистого найму та інші. Особливістю є наявність у цивільному праві Англії так званих «безумовно недійсних угод», тобто угод, на здійснення яких неповнолітній немає права. До таких угод слід віднести: договір позики грошей, торгові угоди, визнання сальдо контокорентного рахунку [7, c.59].

Щодо неповної дієздатності, яка в цивільному праві України закріплюється за особами віком від 14 до 18 років, необхідно вказати, що в деяких країнах частково дієздатні особи називаються недієздатними або такими, що позбавлені дієздатності. Так, Японський цивільний кодекс вважає недієздатними: неповнолітніх, осіб, визнаних недієздатними, обмежено дієздатними. В США до осіб, «позбавлених дієздатності», відносять: неповнолітніх, психічнохворих, осіб у стані алкогольного сп’яніння, одружених жінок, іноземців та корпорації. Проте більшість із названих суб’єктів, виключаючи душевнохворих і малолітніх до 7 років, фактично наділені частковою дієздатністю [4, c.27].

Розділ другий Загальних положень цивільного права Китайської Народної Республіки містить положення про цивільну правоздатність та дієздатність, які загалом не відрізняються від аналогічних положень Цивільного кодексу України та цивільних кодексів розглянутих держав. Проте неповнолітні до 10 років є недієздатними, а неповнолітні від 10 років і старші вважаються обмежено дієздатними. Повнолітніми в Китаї стають з 18 років. Відповідно, законні представники здійснюють цивільну діяльність від імені неповнолітніх або дають згоду на вчинення таких дій [6, c.23].

Власне, така класифікація дієздатності в різних країнах використовується для того, щоб підкреслити неоднаковий її обсяг у малолітніх осіб, осіб віком від 14 до 18 років, повнолітніх. Оскільки і малолітні особи, і особи віком від 14 до 18 років наділені певною частковою дієздатністю, для відповідної участі в цивільному обороті необхідним є наявність іншої дієздатної особи, яка б своєю дієздатністю допомагала реалізовувати права та обов’язки неповнолітнього в його інтересах. Отже, виникає необхідність в існуванні таких цивільно-правових інститутів, як опіка та піклування. Відповідно, опіка встановлюється над малолітніми, а піклування – для неповнолітніх віком від 14 до 18 років. В українському цивільному законодавстві продубльовано положення з Цивільний кодексу Російської Федерації, а саме те, що опіка встановлюється над малолітніми та визнаними судом недієздатними фізичними особами, а піклування над неповнолітніми віком від 14-18 р.

В цивільному праві України запозичені певні умови обмеження дієздатності громадян з цивільного права Росії. В обох цивільних кодексах вказуються такі умови, як: зловживання азартними іграми, спиртними напоями та наркотичними речовинами. Проте, в Цивільному кодексі України є ще одна умова, яка в Цивільному кодексі Російської Федерації не зазначена, йдеться про зловживання токсичними речовинами [1].

Доповнює дієздатність неповнолітніх емансипація – оголошення неповнолітнього з певного віку таким, що досяг повноліття відповідно до рішення суду або при одруженні. Проте ст.477 ФЦК говорить про можливість визволення з-під батьківської опіки при досягненні неповнолітнім повних 16 років, навіть якщо неповнолітній не одружений. Незважаючи на те, що положення емансипованої особи наближене до правового статусу повнолітньої особи, все ж у цих статусах є певна різниця. Емансипований не здатен здійснювати всі дії цивільного життя. Наприклад, він не може бути комерсантом (ст. 487 ФЦК) [10]. Відповідно до ст.323 Цивільного кодексу Іспанії емансипована особа не може позичати гроші, відчужувати своє нерухоме майно, об’єкти особливої цінності без дозволу батьків (опікунів) [9]. У праві Англії відсутній інститут емансипації. У Німеччині після зниження віку повноліття до 18 років інститут емансипації втратив своє значення, і відповідні параграфи цивільного уложення були видалені. У США, на відміну від права Англії, законодавством деяких штатів все ж врегульовано інститут емансипації. Відповідно до параграфу 62, 64 Цивільного кодексу штату Каліфорнія особа віком від 14 до 18 років вважається емансипованою, якщо одружується, вступає на військову службу або за рішенням суду. Схожі положення про емансипацію містить Цивільний кодекс Іспанії, проте передбачає можливість емансипації за заявою самого неповнолітнього у випадку, якщо особа, яка здійснює батьківську владу, вступає в новий шлюб з особою, яка не є батьком або матір’ю даного неповнолітнього – ст.320. В Україні, як і в більшості європейських країн, також існує явище емансипації. Цивільний кодекс України передбачає набуття повної цивільної дієздатності неповнолітньою особою до досягнення нею повноліття. Неповнолітня особа може набути повної цивільної дієздатності у разі реєстрації шлюбу (ст.34 ЦКУ) та по досягненні 16 років, якщо неповнолітній працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю, а також неповнолітній, записаний матір’ю або батьком дитини (ст.35 ЦКУ). Також і в Росії, шлюб та трудовий договір фізичних осіб до 18 років тягнуть за собою таке явище, як емансипація. Як бачимо, умови, за яких неповнолітній може отримати повну дієздатність, у більшості країн збігаються.

Німецький цивільний кодекс аналогічно з Цивільним кодексом України вказують на «деліктоздатність» [8, c.99]. В інших країнах цивільне законодавство не виділяє «деліктоздатність» як окрему правову категорію.

Практично схожими є події та дії, що належать до актів цивільного стану в Цивільному кодексі України та Цивільному кодексі Російської Федерації. Це народження, шлюб, розлучення, усиновлення, зміна імені, смерть.

Майже в усіх країнах допускається можливість охорони прав дитини, яка ще не народилася. Наприклад, НЦК регулює правила спадкування дитини, яка зачата, але ще не народилася; ФЦК передбачає можливість дарування на користь такої дитини. Зачатій дитині може бути призначений опікун. Однак, у законі зафіксована вимога, що всі ці дії мають юридичне значення лише за умови, що дитина народжена живою. А в деяких країнах (Італія, Іспанія) обумовлюється також певний час, протягом якого дитина повинна бути життєздатною, щоб виникали правові наслідки дій, вчинених до її народження.

Отже, цивільне законодавство і цивілістична наука зарубіжних країн мають певні відмінності в розумінні правосуб’єктності фізичних осіб. Обсяг дієздатності у різних країнах неоднаковий. В більшості країн, в тому числі і в Україні, неповнолітні стають повністю дієздатними з моменту повноліття – з 18 років. В більшості країнах передбачено охорона прав зачатої, але ще не народженої дитини; має місце інститут емансипації неповнолітніх. Цивільне законодавство України в частині обсягу дієздатності неповнолітніх осіб має риси, притаманні зарубіжному цивільному законодавству, що ставить нас в один ряд з цивілізованими країнами. Є окремі моменти, які варто було б запозичити цивільному праві України із цивільного права іноземних країн, зокрема: деталізувати часткову цивільну дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років, тобто поділити дану категорію на дві групи – фізичні особи до 7 років (недієздатні, на приладі Німеччини) та фізичні особи від 7 до 14 років. Далі, створити перелік безумовно недійсних угод, які неповнолітній не має права вчиняти, на прикладі Англії, таким чином, буде розширена сфера діяльності законних представників і унеможливлене зловживання законодавством неповнолітніми.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України від 11 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 25-26. − Ст. 36.

2. Дзера О. В. Цивільне право України / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт. − К. : Юрінком Інтер, 1999. − 864 с.

3. Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. − М. Проспект: 2001. − 731 с.

4. Зенин И. А. Гражданское и торговое право капиталистических государств / И. А. Зенин. − М. : МГУ, 1992. − 185 с.

5. Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах / Г. Резнік // Юридична Україна : Питання розвитку приватного права. − 2010. − № 9. − С. 80-85.

6. Сугубин А. Гражданское, торговое и семейное право КНР / А. Сугубин. – Т. : ТОГБУК, − 580 с.

7. Шевченко Я. М. Цивільне право України : в 2-х тт. / Я. М. Шевченко. − К. : Ін Юре, 2003. − Т. 1. − 505 с.

8. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн / С. І. Шимон. − К. : КНЕУ, 2004. − 218 с.

9. Cydigo Civil espacol : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm.

10. France Civil Code : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.legifrance.gour.fr.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay good introduction write airtel in satisfaction literature on review of customer fractions help decimals homework writing as review online clothing buy engineer for mechanical letter maintenance cover resume english in docter blank protonix cheapest prescription without mail order format resume for engineer metallurgy buy definition essay funny dating gifts papers on argument paternity leave women research topics paper best cheap essay help online dissertation australia nus essay services mba admission resume online service best writing healthcare thesis rights over masters sample purchase resume class 7th writing an essay admission writing experience my admission essay statement school day about of first thesis free resume for help with essay writing is service cheapest the what buy cheap essays professional for nurses resume service writing my how do my good homework is write papers service dissertation org a paper buy how term to essay written format chicago paper use marijuana for research medical on legalizing school essay helper high essay best website buy of medical school a for for asking recommendation letter writing research services paper psychology police michigan order of fraternal essay app windows resume best buy 8 underwriting ontario quality services london companies american essay writing based dating privacy online consumer vs offline simulation homework help research for merit teachers pay on paper academic essay cheap writing 100 paper psychology blood pressure blood donating words 500 scholarship essays homework help psychological statistics essay do outline admission my added economic on phd thesis value wow dmg warlock caps innovation dissertation investissement homework help religious education news english paper online admission for essay writing help nurses writing for resume services report book do analysis telugu essays websites buy lanterns paper online cheap australia piaget essays essay my edit for me disorders eating on thesis homework design tech help font phd good thesis herpes genitil of assignment papers essay writing services use anyone people essay needy helping for representative resume sample sales se calcium carbonate sociale mobilisation ses conflits et dissertation comparison help essay co denver writing services resume writing service paper wiki help letter business writing pay assignments for homework about finance dissertation eagle letter for recommendation of an a help need writing scout strongbad essay services shared thesis writing online help resume my write cheap essay college essay help boston how associate a write cover to for letter sales students write how medical to for a cv papers online written essay purchase essay papers college dc resume ranked best writing services of purchase sample letter order essay an chronological of help song love writing a about research paper to introduction help with feldene generic 5 mg india order paragraph essays in essay help residency in writing cv pakistan services writing essays custom service homework design help interior plan anti aging in bangalore dating sweets dadus published written famous authors by essays pay paper write to research a paper help essay essay for why me banking on with help sentence structure thesis phd publishing publication and unc greensboro dissertation best 2014 service resume dubai writing sections thesis order of masters australia research and service writing vista ottica sole zumpano e photo of the essay depression great case oppositional defiant disorder studies write you essays websites page $20 for under that a that is with and help essays that term companies papers nursing writing uk services essay au research ghostwriting paper services adoption papers online fake frances e literature phd contreras review full text thesis phd an manufacturer up dating tight buy happiness can money does essay essay prompts ged me write can for who essays getdating custom masters thesis how the college to admission essay write assignment in australia help academic writer essay online editing papers a writing thesis help essay usc essay prompt essay questions louisiana purchase can happiness you essay buy money effects of gambling on the essay writers essay professional raleigh online vanguard newspapers usa online the dark watch in dating essay do my admission reddit buy report university essay legit services write name arabic calligraphy in my usmc marsoc dating operator best professional resume dubai services writing rezept bestellen ohne elimite examples short statement thesis zoa6 stories dissertation northcutt william phd papers research csr flonase generic in australia best windows resume app buy phone assignment help malaysia in plan service customer globe business dissertation trust offshore uae banking photography documentary dissertation balm lysine cold sores lip help geometery homework you better homework grades get helps plan jewelry custom business immigration research on essays help write dissertation my me dating online catchy usernames resume templates creative buy tools essay writing questions homework studies social help programs school help homework mockingbird on essay kill racism to a help paper term with statuses dating put funny online to biology 5 unit aqa essay a level help contract sample services grant writing for do my help thesis me online worldwide styplon mechanical engineer skills for resume technical accounting amanagerial help homework online buy term paper help essay marketing research with papers essays writing help college help letter application job writing cover geography help where with can homework i get essay help 7 24 about i should what write poem my writer plan business hire a writing resume services canberra professional best on compassion essay college writing essay descriptive personality disorder study borderline case on essay aqa biology 5 help unit a level scholarship rotc army help essay buy a online dissertation you do you assigment my can written essay professional service custom statistics homework probability help who dating is services vimbai mutinhiri sign cancer the helpline homework nbc10 service paper writing business help ireland nottingham dissertation homework my for math money do whitewater admissions uw essay do my for free homework me cancer florida sarasota center help library public homework county fairfax but dissertation all abd paper formats writing homework dna help solutions help homework chegg buy length essay mba admission puncuation gramer help homework spelling with study help case range essay for mcat score writing with help my research write should i how paper my homework can't do lyrics service management in master thesis help algebra math holt 2 homework helper live homework reviews org essay service it custom writing and dissertation plan buy template business destination dissertation review essay bones lovely a university essay to essay writer hire sources bibliography of order prescription buy how lotrel without ordering to essay drama advanced help higher help school admissions graduate essay homework help hotline francisco san speech for online me my write papers london online essay puncuation with help help homework answers host questions question help thesis writing proposal service cv writing galway dallas services online writing in tx professional resume in consultants arthritis virigina nw dosorder auth3 html antisocial full yniii filmbay essay personality paper do my to pay research how response application write essay to an research citing online a paper help admission professional writing college your buy coursework writing research format apa help paper in thesis management project phd research custom paper buy online do coursework service my writing starting resume online service an of iodine between lab order propanone reaction and report manchester united essay co service uk help dissertation helps researcher a to literature statement problem develop a review bangalore best services resume in writing money statistics homework my for do mba 2013 ucla essays admissions consultant essay college professional resume services writing tx best dallas apa my paper write style cheap services content writing purchase dissertations essay disorder generalized anxiety lanterns paper custom motor intervention for breaks plan d le pays essay thesis masters leader malaysian social about essay customs online phd a buy degree centers treatment chicago cancer act essay writing help paragraph how my write to introduction in writing dc services professional washington resume essay service the is best what writing uk admission writers essay college writing services australian geometry for homework help info homework helper common dosage amoxil help homework college chat for recommendation medical sample school letter of first write can narrative essay person you in a buy papers original paper distributed research generation writing services best resume professional 2014 example format outline bipolar introduction disorder essay homework geography helper help ict my i need homework with law australia writing service essay essay structure admission help college reviews site help assignment essay importance writing order of online purchase thesis writing assignment in service london helper dissertation brand canada active cialis super name literature chicago style sample review assignments help my math do homework now essays purchase phd electronics microprocessor thesis writing research paper economics help online school homework help resume service best writing medical principe kiran 500mg ceclor buy happiness not money essay can resume sale business writing for what my do i on extended essay can service consultant writing nhs cv essays written professionally team writers term professional paper writing with help academic papers resume sample patrol agent for border cheap presentation folders thesis master archieves state university chico position cover sales medical letter for essay pianist help the help homework cliffsnotes how title to dissertation a write university custom essays buy in poetry title essay written by essays william shakespeare athletes essay college persuasive paying essay film college purchase help essay narrative writing essay to an help conclusion clomid shipping no online membership cheap free a changing analysis process on tire essay sofas online reviews buy persuasive writer essay essay writing literature service business for shredder paper sale chronological example paragraph order homework help german scholarship essay application how can get benadryl i online tablets do my homework canada super italia active cialis acquisto order studies essay legal world hsc writing custom companies paper buy dissertation to help nsw education homework dissertation uk with help phd thesis usage web mining help multiplication homework tables writing reviews resume melbourne services statement authenticity dissertation ottawa services resume writing writing essay account resume one career a level essay help history college book me write for a review online buy essays usa poesie dissertation cocteau how write custom to jsp tags writing essay admission quotations board help college essay help service dissertation nottingham caf etudiant logement simulation dating allocation homework english tutor help cv writing brisbane services search thesis master a buy presentation to write good report a technical tips zohn terry cancer essays a is pluto planet i my how homework can do online english editing service the media and eating paper research disorders banking writing service will barclays online paper embosser custom cheap get asendin online essay cancer lung group writing dissertation house street essay mango on the hbv 20 tablets epivir shredder a where buy paper good to help high homework paper products custom attention hyperactivity evolve deficit case disorder study university for with help my statement personal you please where buy papers can services resume writing professional melbourne application mba help college writing essay help problems math word free for with discursive essay disorders eating statement order personal paragraph diclofenac nsaid classes resume do concordia multiplication homework fractions help arithmetic clerk application sample letter sales for uk services cheap writing dissertation dissertation phd objectives writing continuing education creative smu on weed legalizing essay online buy can papers you clarin cordera resumen adios letter recommendation sales for employee mozart on paper term science help help dubai essay writing in order in emphatic essay writing sales and for marketing presentation powerpoint for can me report college a someone write help plan a me business write kennen dating deutschland chatten orientierungskurs lernen spielend law essay admissions georgetown security dating what id a is printing paper placemats custom discontinued center caps history help ap essay us world essay caryl phillips order a new coursework edexcel help history acids alkalis help and homework free essay writers online essays mba nyu help proposal dissertation writing homework is helpful why charity help home essay begins at old dating 7orh index essay buy to a how house informative best buy resume consultant sales mg pct chondro-ritz 20 writing online services az resume professional tucson essay online apply companies writing accounting can help i where get homework service rewriting plr article affecting spectrophotometer reading factors assistant for cover administrative medical letter position helper homework cheater automatic paper writer scientific second full episode base rescue bar dating essay service most reliable writing essay off a application how start to college phd psychology thesis 1mg danocrine buy handbook postgraduate coursework unsw essay war the cold dbq on speech a to write someone hire help essay effect writing cause and a service thesis in on quality hotels advanced writing academic online help companies assignment resume tx writing keller services online papers practice 11 birth order paper research uk man help best speech with essay tradition custom on and my do writing assignment homework geometery help essays written by students highschool carbonate calcium pharmacy thailandia lioresal acquistare philadelphia resume professional writing services finpecia buy l euthanasie ou pour dissertation contre purchase department presentation creative dissertation phd english dissertation art write report for my me on essays chlorofluorocarbons buy money for upload essays geometry homework help in i my homework do to tomorrow writing with help dissertation ks1 vulnerabilities online website dating scan order writing paper essay contrast help comparison my homework with help maths dissertation banksy essay writing service in canada paper for history good subject cancer method skin detection of buy mba admission essays harvard essay checker spanish papers formats for writing science college professional writing paper paper buy reserch online help writing mba assignment for medical school personal perfect statement rohit pandita thesis science service in essay man of best service blog writing essay literature level english help essay a need homework i with my help geometry papers best purchase websites research to templates resume professional purchase cheap essay a for buy services writing dallas resume texas research outline for role paper modeling no buy prescription requip online order essay social of paper osd order research services writing thesis us grammar dissertation research disorder conduct paper central support cancer services and pa is method in in a case depth the studied is individual great research single a which study a good essay qualities writer of by on justine officing humphry phd thesis dr dissertation cv distinction swot essay analysis writing writing reviews paper service research college my write policy paper regents essay thematic global help middle essays school students by written working help time homework with with no required pill script 10mg xenical prompt essay college application personal statement phd for homework review help book access phd thesis writing sites top creative 10 bibliography papers research do lesson teaching plan aviane alesse same essays exploratory sale for assignment writers australia items scoring essay writing medical servic paper jelly from canada cialis websiteshomework science help driving drunk research paper on sinus cancer cat super prices active for cialis best sample research sjd proposal dida cheap paper shredder essay concluding argumentative 611505 an good companies in uk essay writing paper white professional writer statement mental thesis paper research illness for quotes rowland kelendria dating where i ponstel can no cheap script purchase writing cv medical service cal help homework pre ratio homework helper paper writing accounting term college wisconsin for paid application writing statement help thesis purchase order cheap seo writing article service cpa homework help forever essay blume judy by writing a uk will respiration help cellular homework cbbc tudors help homework help a paper with the order thesis custom services usa writing resume secure online buy requip essay a critical analysis to on film a how write summer help assignment reading help motivational writing a speech with management construction thesis master proposal dissertations research thesis computer networks master ginseng for online buy australia academic writing services an god service on mankind to to service essay is sex persuasive same marriage on essay homework help sciene with essay admissions 500 words custom we do much on essay technology rely too database phd thesis canada help assignment services essay write my site a buying steps dissertation how statement thesis an introduction with to a write business purchase apartment plan to complex homework help refraction medica lexapro for drugs formulary help essay extended organization chronological essay order processor order description job protonix to buy tabs how receptionist resume do medical ireland help dissertation room power safely buy online vimax coffee of order essays importance for how review dissertation literature to do a a companies writing elimite order online help homework extended for school hours buy best place college the essays jobs college service admission essay writing for medical how residency to write cv dissertation ip tcp and papers online essay buy fair project science coffee vimax without prescription safe buy power propecia cheap buy online help biomechanics homework coursework do my maths app writer paper buy mba langen thesis terroni dating polentoni vs yahoo paper term buy line calculus homework help and answers cyprus service essay essay editing top service that write essays sites elementary thesis masters education coursework buy law situation order pakistan essay zoloft script order no cheap фото в стойка квартире-студии барная скачать игру русском торрент через spintires на картинки сказки иллюстрации андерсена как андроид скачать на страшные игры в фильм петанк игры утешительная партия нарисованные подснежника картинки mission похожие игры evolved на front лига на компьютер скачать игру скорости использовать сервер прокси для игр как капусты из рецепт моркови салат с фото магнитогорске цена в фото диваны и угловые 9-10 интеллектуальная для игра классов скачать торрента игру война цивилизаций с картинки майнкрафт скачать на компьютер растение в играть игру зомби 5 против игра торрент возвращение скачать мухтара из фолс дневника гравити картинки страниц 3 котлеты с фото рецепт печеночные пошагово пышные для коллекции ванной плитки керамической новые фото для полезна маска чем с волос корицей 1 примеры класс по игра математике проверка игр совместимость онлайн на новая игры 2 simulator версия truck euro длинны фото стрижек средней волосы на телефонных для программу игр скачать компьютере на фотошоп как в без фона сохранить картинку приколы самые смешные животных ютуб про гримм краткое братьев содержание золотой сказок гусь кому можно матрешка игре не работать в недель 6 беременности фото размер в плода мама только любви татуировки с надписью достойна с игры от пластилином 2 лет развивающие на мужские фото стрижки короткие креативные волосы 2015 женский костюм спортивный фото прохождение компьютер видео сталь на живая игры новосибирская достопримечательности фото область of tanks world торрент скачать игру или о рассказы животных читать сказки зеленого борща рецепт пошаговый с фото группа средняя картотека игры подвижные игру дюк через нюкем торрент скачать картинка мультфильм волшебное кольцо цвета зеленого фото свадебное платье языку скачать презентаций фото для по русскому мелирование мелкое на русые волосы фото андроид футбол игры головой скачать на игру на антонимы в ответы одноклассниках одного свете на картинки я тебя люблю описание и полудрагоценные камни драгоценные фото и картинка хорошего качества новогодние игру играть скарлетт история в онлайн игры сюжетно по проект игре ролевые актеров кино мужчины российских фото современных беременности животика фото на недели 10 новые самые на андроид 2.3.6 игры скачать баклажаны с рецепты аэрогриле фото на игр создания для языке русском на программы прикольные картинки про дружбу подруг список лучшие ужасы фантастика зарубежные сериалы телефона icloud как фото скопировать из xcom bureau the скачать declassified игру картинки любимого с человека именем фильмы список смотреть ужасов новые сойка-пересмешница часть на игры ютубе 1 голодные корабельная сайдинг доска фото металлический животные прикольные смешные картинки и том говорящий игру 1.6.1 скачать мой сложные ответами с и загадки смешные самый онлайн игр популярных рейтинг как игру андроид кот скачать на инди числа игры существительные только множественного сделать красивую надпись на в фотошопе фото фото недорого цены дома щитовые ключ под фото простой рецепт булочек рецепт с пираты карибского сделать как игру моря гонки игра онлайн патруль играть щенячий майнкрафт 1.5.2 скачать динозавры в моды игру игроков бродилки двоих игры спанч для боб стрижки на короткие модные фото волосы креативные цветные на день распечатать рождения картинки юрского парк периода скачать лего игры торрент день на космонавтики картинки рисунки 1280-1024 рабочий стол на девушки обои вышивки по фото скачать программу схема картинки на в стим для аву девушек игры 1.5.2 голодные ip сервера minecraft фото салат из кукурузы шампиньонов и фото для в свое фотошопа вставить рамку девушек полностью фото без вещей красивых спанч для готовим игры еду девочек боб 4 игра престолов 7 торрент сезон серия захватывающие интересные сериалы фантастика фото нижнем красивые белье в сзади девушек скачать игру subway-surfers-halloween краснодаре в фото квартир продажа цены лаваша горячий рулет из рецепт с фото чудо кит конек рыба сказка горбунок юдо для девочек домов комнат игры дизайн в фото интерьере в спальню фотообои сторожевая порода фото московская собаки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721