ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНОСТІ У КІНОДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано функціонування евфемізмів у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”. Основна увага зосереджена на їхньому значенні як елементу експресивності та різноманіття у мові кіноперсонажів. Виокремлено головні фактори, що зумовлюють наявність евфемізмів у фільмах. Здійснено аналіз евфемізмів та виділено основні особливості їхнього вживання, що пояснюють основні причини їхнього застосування.  

Ключові слова: евфемізм, експресивність, різноманіття, дискурс, кінодискурс.

The article analyzes the functioning of euphemisms in film discourse, based on the English-language and German-language versions of American TV series “SUPERNATURAL”. The main focus is on their meaning as an element of expressiveness and diversity in the language of film characters. It points out the main factors that cause presence of euphemisms in film discourse. The article contains analysis of euphemisms and highlights the main features of their usage which determine the main reasons for their presence in the film discourse.

Keywords: euphemism, expressiveness, diversity, discourse, film discourse.

В статье проанализировано функционирования эвфемизмов в кинодискурсе на примере англоязычной и немецкоязычной версии американского телесериала “SUPERNATURAL”. Основное внимание сосредоточено на их значении как элемента экспрессивности и разнообразия в языке киноперсонажей. Выделены главные факторы, обусловливающие наличие эвфемизмов в фильмах. Осуществлен анализ эвфемизмов и выделены основные особенности их употребления, объясняющие основные причины их применения.

Ключевые слова: эвфемизм, экспрессивность, многообразие, дискурс, кинодискурс.

 

Кіно є невід’ємною частиною нашого життя, і його значення для нас складно переоцінити. Сьогодні це не лише спосіб проведення дозвілля чи розвага, тепер це засіб впливу на людей і передачі інформації. Більшість людей не залежно від віку чи соціального статусу проводять свій вільний час за переглядом кінофільму, який їм до вподоби. Кінематограф сприймається як особлива форма соціального знання, яка відображає навколишню дійсність, що становить особливий інтерес для тих, хто безпосередньо в цій дійсності перебуває. Це і є причиною, чому ми повинні приділяти велику увагу кінодискурсу, який власне є мовою персонажів фільму, робити його природним і зрозумілим, тому що глядачі сприймають інформацію передусім через сказані слова, а вже потім через музику, спецефекти, чи акторську гру.

Проаналізований нами телесеріал є джерелом значних мовознавчих, культурних і суспільних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в американському та німецькому мовленні, а також краще осягнути їхні особливості та сферу використання певних лексичних одиниць.

Категорія дискурсу в сучасній лінгвістиці застосовується досить часто, але його інтерпретація не є сталою, адже розрізняють понад десяток видів дискурсу, залежно від мовленнєвої ситуації та навколомовного середовища, що спричиняє певну семантичну неоднозначність цього терміна при мовленнєвому аналізі. І іноземні, і вітчизняні дослідники такі як О. С. Гончар, М. Р. Желтухіна, М. В. Луканіна, Г. Г. Почепцов,  А. Н. Приходько, К. С. Серажим,  А. О. Худолій, Г. Кресс та М. Маклуен здійснили чималий внесок у дослідження цього терміна, проте уніфікованого трактування так і не було виведено. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає, втім розрізняють такі види дискурсу як політичний, публіцистичний, радіо, театральний, літературний, кінодискурс тощо.

Мета дослідження полягає у дослідженні функціонування евфемізму як засобу експресивності та різноманітності у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”

Мета передбачає низку завдань:

 • вказати основні особливості кінодискурсу, та проаналізувати його важливість як категорії;
 • визначити сферу застосування евфемізмів у дискурсі загалом і в кіно дискурсі зокрема;
 • проаналізувати особливості функціонування евфемізмів у досліджуваному серіалі;

З позицій сучасних підходів, кінодискурс – це складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, мету адресата), необхідні для розуміння тексту. Кінодискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від тексту як лінгвістичної одиниці), і він повинен розглядатися як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізму їх свідомості [7, 137].

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація Г. Почепцова. Він виокремлює радіодискурс, газетний, театральний, літературний дискурс, кінодискурс, рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси [7, 234].

Кінодискурс передбачає невимушеність, неофіційність. Автори сценаріїв створюють знаковий образ живого мовлення. Темп подавання (відбору) інформації не залежить від глядача. Кінодискурс поєднує слово і зображення, що є особливим семіотичним «синтаксисом» зі складними правилами [8, 99].

Об’єктом дослідження є американський телесеріал “Supernatural”, англомовна та німецькомовна версії.

Традиційно, евфемізм є наслідком лексичного табу, який у зв’язку з історичними обставинами та внаслідок усталеного світогляду застосовується до назв певних предметів і явищ навколишнього світу, щоб передати їхнє значення більш завуальовано і згладити потенційно неприємні моменти [3, 50]. Оскільки евфемізми широко використовуються у мовленні, то з часом вони втрачають свою функцію «прикрашення» істинної суті висловлення і стають загальновживаним нейтральним відповідником того чи іншого слова. З часом, одна і та ж сама лексична одиниця набуває відразу кількох відповідників-евфемізмів. Це зумовлено рядом причин, що варіюються залежно як від власне лінгвістичних функцій евфемізму як стилістичного засобу, так і від середовища функціонування відповідної лексичної одиниці [5, 92].

Евфемізми мають значний експресивний та потенціал, який зумовлений такими факторами:

– евфемізми приховують справжню суть явища за рахунок створення нейтральної чи позитивної конотації (за допомогою механізму асоціативності, прихованого способу передачі інформації, вуалювання дійсності), що веде до спонтанного створення образів, які є нехарактерними чи навіть екстраординарними для нейтральної мовленнєвої ситуації, таким чином урізноманітнюючи її та надаючи їй додаткової експресивності;

– глядач є дуже чутливим до одноманітності та браку фантазії з боку авторів сценарію, тому зазвичай сприймає евфемізми як елементи живого мовлення, які надають персонажам індивідуального характеру, а також слугують замінами широковживаним набридливим фразам та кліше [11, 99].

Евфемізм – це слово або словосполучення, яке вживається для заміни слова чи словосполучення, які можуть звучати грубо або неприємно. В досліджуваному серіалі частка евфемізмів значна, що пов’язано зі специфікою його тематики і спрямуванням. Ми виділяємо такі основні групи евфемізмів цього фільму: евфемізми до слів “to die/sterben”, “to kill/töten” та інше. Співвідношення виявлених стилістичних засобів ілюструє діаграма №1:

Як бачимо, специфіка серіалу зумовлює необхідність пошуку замін для слів і словосполучень, які позначають неприємні переважній більшості людей процеси, а саме «померти» і «вбити». Частка цих двох категорій перевищує сумарно частку всіх інших. І щоб замінити таку численну кількість слів, автори сценарію проявили креативність і ерудованість. Розгляньмо приклад:

I think I’ll pass on the 72 virgins, thanks. Danke, aber ich möchte 72 Jungfrauen nicht sehen [40, Episode 1]. Тут персонаж відмовляється від смерті, вдаючись до алюзії. Річ у тім, що мученицька смерть в ісламі не вважається трагедією, адже шахід потрапляє в рай, де його чекають 72 незаймані. Як бачимо, автори сценарію продемонстрували високу обізнаність і надали тексту певного інтелектуального наповнення. У німецькомовній версії авторську концепцію зберегли цілком, що є більш, ніж виправданим. Варто звернути увагу на високий рівень експресивності вжитого евфемізму. Візьмімо до уваги інший приклад:

Your girlfriend’s passed her expiration date and we’re crazy. Seine Freundin vergefiel, also wir sind verrückt [40, Episode 4]. Характерним ми вважаємо вигадливість і неординарність, застосовану в цьому прикладі. Крім того, додано елемент експресивності, адже тут не просто замінено слово “died”, а надано додаткового забарвлення шляхом відверто зневажливого ставлення до смерті. Такий прийом ми вважаємо вдалим і виправданим, адже нетиповий підхід завжди приваблює додаткову увагу глядацької аудиторії. У зв’язку із підкресленою колоритністю досліджуваного прикладу, його було перенесено в німецькомовну версію, що, на нашу думку, є вдалим. Характерним є такий приклад:

Let’s put her out of misery. Dürfen wir ihre Leiden aufhören [40, Episode 3]. Можливо, це і типове кліше, проте воно вдало характеризує специфіку мови персонажів. Застосовуючи таку фразу, автори урізноманітнюють словниковий запас героїв, надають їм певного образу й формують їхній характер, що дуже важливо в плані сприйняття того чи іншого персонажа глядачем. Щодо німецькомовної версії, то вона зберігає характерне емоційне забарвлення, хоча й застосована дещо інша мовна конструкція, яка, втім, первинного значення не спотворює. Розгляньмо ще такий приклад:

We find them and we waste them. Wir finden sie und wir sie kalt machen (episode 3). Це ще один якісний приклад експресивності мови персонажів досліджуваного телесеріалу. Але вважаємо за потрібне звернути увагу на значеннєву різницю оригінального евфемізму та вжитого у перекладі. Тут ми спостерігаємо не намагання відтворити авторську концепцію, яке переважає в перекладі, а прагнення надати німецькомовному тексту більшої природності, вживаючи фрази, характерні для цієї мови.

Отже, ми виявили, що евфемізми відіграють одну з ключових ролей у формуванні мови персонажів. Вони створюють специфіку і надають характерних рис тим чи іншим персонажам. Крім того ми встановили важливість використання цих стилістичних засобів у досліджуваних версіях серіалу у зв’язку з його спрямуванням та особливостями. Також було доведено значення евфемізмів як невід’ємних елементів експресивності та різноманіття у мові кіно персонажів.

 

 

Література:

 1. Баскова Ю.С. Евфемізми як засіб маніпулювання в мові ЗМІ ­– Краснодар, 2006. – 25 с.
 2. Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції / О. С. Гончар // Новітня філологія. – 2010. – №16 (36). – С. 35-41.
 3. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 46-80.
 4. Жеребков В. А. Стилистическая грамматика немецкого языка. – М., 1988. – 222 с.
 5. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
 6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с.
 7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Почепцов Г. Г. — К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.
 8. Типи дискурсів [Електронний ресурс] / Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні – 2014. – Режим доступу до статті: http://www.info-works.com.Ua/referats/sociologia/l053.html
 9. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX – початку XXI століття. Монографія / Анатолій Олексійович Худолій. –Острог: Вид-во НаУ ОА, 2006. – 384 с.
 10. Duden Bd. 2. Stilwoerterbuch der deutschen Sprache. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 1988.
 11. McLuhan M. Understanding media: the Extensions of Man / M. McLuhan Massachusetts: The MIT Press, 1994. – 365 p.
 12. S – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=4312
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school high application for how a essay to write good service english editing eating papers disorders research ronpaku dissertation phd help job for what to resume put on sales homework help tutoring autobiographical disorder memory for mechanical freshers format pdf cv engineers assignment writing jobs online help homework college online admissions georgia technology of institute essay louisiana research paper purchase the college help essay phd bogdan thesis rusu radu prescription without sell a generic zithromax appendix writing paper management literature service review customer services will writing online good any la dating 6x07 que avecina se online phd oxford thesis university fresh engineer for graduate sample mechanical resume need argumentative help writing paper an i for purchsase anaspan writing law service underhill paco by book buy why we review essay notre admission questions dame topcustom essay help with homework reddit by writers native english custom essays contrast helper compare essay name write my in for to different i style facebook want customer for best buy letter cover service resume dubai service 10 best writing students for critical exercises medical thinking essay own write my border writing paper printable with harassment research paper sexual fractions decimals homework arithmetic help now do can my i homework a writing descriptive on help essay essay papers essay cheap college professional for assistant resume medical Depakote - in Sandy Springs singapore online Depakote on persuasive slavery america terrorism the history essay essay on war in of what is thesis master defense a my do games homework help writing outline biology help assignment Taliz day - George buy Taliz on via 2 paypal shipping Prince violence for media thesis good how write it published own book to and my get best buy application zone(r) resume dissertation stock paper help electrical homework help university introduction essay vitamin meds c script no do for my me maths homework 1286 Hyzaar Hyzaar beneficios cost - Visalia del and thisis i write pay you my homework student help nursing cheapest essay paper research high papers school sale for tastylia australia 50mg do dissertation to someone your pay prescription 2050 no reosto no websites dating registration free with an writing help english essay can homework someone do where get i my to engineering sample students mechanical thesis for order in essay creative writing websites for kids the kathniel starring dating she's gangster wattpad essays tense narrative the past are in written help homework roman numerals services customs essays methodology dissertation quantitative research documentation backdating cincinnati ohio resume writing services springfield center treament arthritis and ma evaluation dissertation of the results on to how vs. about objective your resume thesis lust write statement love a order philosophy paper with research a need writing paper help essay the best writing service writers uk essay with help paper term calgary professional resume writer strategy thesis service writing uk academic services penn help homework foster northern services in professional resume writing virginia as a essay help science psychology can i for a paper where online free write homework helper tumblr african billionaires dating tamala jones in raymond defense of sebond summary essays professional las resume vegas writing service pharmacy canadian 40 accupril mg phd thesis on e commerce homework help online free history writing any are companies essay legitimate there discount online lithobid order writing are paper services legal short country favorite the resume about world a essay write your example in online of compulsive disorder obsessive statement thesis papers sociology reaction homework help rose paper sell walgreens buy resume does essays custom online 3d homework shapes help write statement to how thesis my case study antisocial disorder personality on on thesis phd malaria help chemical equations balancing homework india tea slim uva engineering help essay i business pro buy where can plan i homework not my can do nyc application help teacher essay proposal dissertation introduction help writing procedure my homework policy do and eating disorders informative speech by paper the where to sheet resume buy woman suffrage essay movement report helper writing business homework help multiplication writing services melbourne resume fl the war on cold essay a what is gifts essay resume about federal courage essay the badge help of red case dissociative disorders studies studies coursework help business with writing english with essays help anxiety i with help need depression and buy customized critique book essay high help graduate school admission the of essay cask help amontillado case study depressive disorder correction dissertation 2006 bac for service learning essay reference help education homework gi medical studies case writing 241 assignment help sci dehydration with essay money doesnt it happiness but buy helps my name calligraphy write to chinese in how application for resume buy best job speech introduction on for diabetes ii new type drug creative introduction of essays homework ut austin service change tire process essay to analysis how a can write essays t customer argumentative service essay about conclusions help writing essays coursework a2 help english language resume diploma mechanical holders format for difficult a dad single dating help dissertation media math homework app help crimes of passion dissertation homework giancoli help homework christopher columbus helper prescription Cialis - buy Cochrane Cialis free 2 without availability 10 buy is it to online safe papers zealand service writing dissertation usa helper alaska homework mellark how character write to school analysis application admission essay peeta page short format title research apa simple essay paper essays buy no plagiarism proposal research services phd writing economique methode dissertation order in day you one can paper narrative personal sale for invitation philippines paper icb dissertation help order dissertation public policing recommendation medical own school letter for of writing your essay a to application how write discursive good services handwriting college academy essay service application resume writing login service monster therapy thesis masters speech prescription without buy confido to where buying a business my do plan dissertation doctoral buy a acm writing for websites teenagers creative nus custom essay admission case study disorder dissociative for school writing medical how personal to statement a start a night39s midsummer essay help dream like services writing papers online free malayalam news online resume services writing professional uae for homework me do math assignment style master essay leadership introduction affects birth order essay personality review buy what cant book money princeton essay admissions refill from canada dulcolax you to for someone does book cost it a how much write have
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721