ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНОСТІ У КІНОДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано функціонування евфемізмів у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”. Основна увага зосереджена на їхньому значенні як елементу експресивності та різноманіття у мові кіноперсонажів. Виокремлено головні фактори, що зумовлюють наявність евфемізмів у фільмах. Здійснено аналіз евфемізмів та виділено основні особливості їхнього вживання, що пояснюють основні причини їхнього застосування.  

Ключові слова: евфемізм, експресивність, різноманіття, дискурс, кінодискурс.

The article analyzes the functioning of euphemisms in film discourse, based on the English-language and German-language versions of American TV series “SUPERNATURAL”. The main focus is on their meaning as an element of expressiveness and diversity in the language of film characters. It points out the main factors that cause presence of euphemisms in film discourse. The article contains analysis of euphemisms and highlights the main features of their usage which determine the main reasons for their presence in the film discourse.

Keywords: euphemism, expressiveness, diversity, discourse, film discourse.

В статье проанализировано функционирования эвфемизмов в кинодискурсе на примере англоязычной и немецкоязычной версии американского телесериала “SUPERNATURAL”. Основное внимание сосредоточено на их значении как элемента экспрессивности и разнообразия в языке киноперсонажей. Выделены главные факторы, обусловливающие наличие эвфемизмов в фильмах. Осуществлен анализ эвфемизмов и выделены основные особенности их употребления, объясняющие основные причины их применения.

Ключевые слова: эвфемизм, экспрессивность, многообразие, дискурс, кинодискурс.

 

Кіно є невід’ємною частиною нашого життя, і його значення для нас складно переоцінити. Сьогодні це не лише спосіб проведення дозвілля чи розвага, тепер це засіб впливу на людей і передачі інформації. Більшість людей не залежно від віку чи соціального статусу проводять свій вільний час за переглядом кінофільму, який їм до вподоби. Кінематограф сприймається як особлива форма соціального знання, яка відображає навколишню дійсність, що становить особливий інтерес для тих, хто безпосередньо в цій дійсності перебуває. Це і є причиною, чому ми повинні приділяти велику увагу кінодискурсу, який власне є мовою персонажів фільму, робити його природним і зрозумілим, тому що глядачі сприймають інформацію передусім через сказані слова, а вже потім через музику, спецефекти, чи акторську гру.

Проаналізований нами телесеріал є джерелом значних мовознавчих, культурних і суспільних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в американському та німецькому мовленні, а також краще осягнути їхні особливості та сферу використання певних лексичних одиниць.

Категорія дискурсу в сучасній лінгвістиці застосовується досить часто, але його інтерпретація не є сталою, адже розрізняють понад десяток видів дискурсу, залежно від мовленнєвої ситуації та навколомовного середовища, що спричиняє певну семантичну неоднозначність цього терміна при мовленнєвому аналізі. І іноземні, і вітчизняні дослідники такі як О. С. Гончар, М. Р. Желтухіна, М. В. Луканіна, Г. Г. Почепцов,  А. Н. Приходько, К. С. Серажим,  А. О. Худолій, Г. Кресс та М. Маклуен здійснили чималий внесок у дослідження цього терміна, проте уніфікованого трактування так і не було виведено. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає, втім розрізняють такі види дискурсу як політичний, публіцистичний, радіо, театральний, літературний, кінодискурс тощо.

Мета дослідження полягає у дослідженні функціонування евфемізму як засобу експресивності та різноманітності у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”

Мета передбачає низку завдань:

 • вказати основні особливості кінодискурсу, та проаналізувати його важливість як категорії;
 • визначити сферу застосування евфемізмів у дискурсі загалом і в кіно дискурсі зокрема;
 • проаналізувати особливості функціонування евфемізмів у досліджуваному серіалі;

З позицій сучасних підходів, кінодискурс – це складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, мету адресата), необхідні для розуміння тексту. Кінодискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від тексту як лінгвістичної одиниці), і він повинен розглядатися як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізму їх свідомості [7, 137].

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація Г. Почепцова. Він виокремлює радіодискурс, газетний, театральний, літературний дискурс, кінодискурс, рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси [7, 234].

Кінодискурс передбачає невимушеність, неофіційність. Автори сценаріїв створюють знаковий образ живого мовлення. Темп подавання (відбору) інформації не залежить від глядача. Кінодискурс поєднує слово і зображення, що є особливим семіотичним «синтаксисом» зі складними правилами [8, 99].

Об’єктом дослідження є американський телесеріал “Supernatural”, англомовна та німецькомовна версії.

Традиційно, евфемізм є наслідком лексичного табу, який у зв’язку з історичними обставинами та внаслідок усталеного світогляду застосовується до назв певних предметів і явищ навколишнього світу, щоб передати їхнє значення більш завуальовано і згладити потенційно неприємні моменти [3, 50]. Оскільки евфемізми широко використовуються у мовленні, то з часом вони втрачають свою функцію «прикрашення» істинної суті висловлення і стають загальновживаним нейтральним відповідником того чи іншого слова. З часом, одна і та ж сама лексична одиниця набуває відразу кількох відповідників-евфемізмів. Це зумовлено рядом причин, що варіюються залежно як від власне лінгвістичних функцій евфемізму як стилістичного засобу, так і від середовища функціонування відповідної лексичної одиниці [5, 92].

Евфемізми мають значний експресивний та потенціал, який зумовлений такими факторами:

– евфемізми приховують справжню суть явища за рахунок створення нейтральної чи позитивної конотації (за допомогою механізму асоціативності, прихованого способу передачі інформації, вуалювання дійсності), що веде до спонтанного створення образів, які є нехарактерними чи навіть екстраординарними для нейтральної мовленнєвої ситуації, таким чином урізноманітнюючи її та надаючи їй додаткової експресивності;

– глядач є дуже чутливим до одноманітності та браку фантазії з боку авторів сценарію, тому зазвичай сприймає евфемізми як елементи живого мовлення, які надають персонажам індивідуального характеру, а також слугують замінами широковживаним набридливим фразам та кліше [11, 99].

Евфемізм – це слово або словосполучення, яке вживається для заміни слова чи словосполучення, які можуть звучати грубо або неприємно. В досліджуваному серіалі частка евфемізмів значна, що пов’язано зі специфікою його тематики і спрямуванням. Ми виділяємо такі основні групи евфемізмів цього фільму: евфемізми до слів “to die/sterben”, “to kill/töten” та інше. Співвідношення виявлених стилістичних засобів ілюструє діаграма №1:

Як бачимо, специфіка серіалу зумовлює необхідність пошуку замін для слів і словосполучень, які позначають неприємні переважній більшості людей процеси, а саме «померти» і «вбити». Частка цих двох категорій перевищує сумарно частку всіх інших. І щоб замінити таку численну кількість слів, автори сценарію проявили креативність і ерудованість. Розгляньмо приклад:

I think I’ll pass on the 72 virgins, thanks. Danke, aber ich möchte 72 Jungfrauen nicht sehen [40, Episode 1]. Тут персонаж відмовляється від смерті, вдаючись до алюзії. Річ у тім, що мученицька смерть в ісламі не вважається трагедією, адже шахід потрапляє в рай, де його чекають 72 незаймані. Як бачимо, автори сценарію продемонстрували високу обізнаність і надали тексту певного інтелектуального наповнення. У німецькомовній версії авторську концепцію зберегли цілком, що є більш, ніж виправданим. Варто звернути увагу на високий рівень експресивності вжитого евфемізму. Візьмімо до уваги інший приклад:

Your girlfriend’s passed her expiration date and we’re crazy. Seine Freundin vergefiel, also wir sind verrückt [40, Episode 4]. Характерним ми вважаємо вигадливість і неординарність, застосовану в цьому прикладі. Крім того, додано елемент експресивності, адже тут не просто замінено слово “died”, а надано додаткового забарвлення шляхом відверто зневажливого ставлення до смерті. Такий прийом ми вважаємо вдалим і виправданим, адже нетиповий підхід завжди приваблює додаткову увагу глядацької аудиторії. У зв’язку із підкресленою колоритністю досліджуваного прикладу, його було перенесено в німецькомовну версію, що, на нашу думку, є вдалим. Характерним є такий приклад:

Let’s put her out of misery. Dürfen wir ihre Leiden aufhören [40, Episode 3]. Можливо, це і типове кліше, проте воно вдало характеризує специфіку мови персонажів. Застосовуючи таку фразу, автори урізноманітнюють словниковий запас героїв, надають їм певного образу й формують їхній характер, що дуже важливо в плані сприйняття того чи іншого персонажа глядачем. Щодо німецькомовної версії, то вона зберігає характерне емоційне забарвлення, хоча й застосована дещо інша мовна конструкція, яка, втім, первинного значення не спотворює. Розгляньмо ще такий приклад:

We find them and we waste them. Wir finden sie und wir sie kalt machen (episode 3). Це ще один якісний приклад експресивності мови персонажів досліджуваного телесеріалу. Але вважаємо за потрібне звернути увагу на значеннєву різницю оригінального евфемізму та вжитого у перекладі. Тут ми спостерігаємо не намагання відтворити авторську концепцію, яке переважає в перекладі, а прагнення надати німецькомовному тексту більшої природності, вживаючи фрази, характерні для цієї мови.

Отже, ми виявили, що евфемізми відіграють одну з ключових ролей у формуванні мови персонажів. Вони створюють специфіку і надають характерних рис тим чи іншим персонажам. Крім того ми встановили важливість використання цих стилістичних засобів у досліджуваних версіях серіалу у зв’язку з його спрямуванням та особливостями. Також було доведено значення евфемізмів як невід’ємних елементів експресивності та різноманіття у мові кіно персонажів.

 

 

Література:

 1. Баскова Ю.С. Евфемізми як засіб маніпулювання в мові ЗМІ ­– Краснодар, 2006. – 25 с.
 2. Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції / О. С. Гончар // Новітня філологія. – 2010. – №16 (36). – С. 35-41.
 3. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 46-80.
 4. Жеребков В. А. Стилистическая грамматика немецкого языка. – М., 1988. – 222 с.
 5. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
 6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с.
 7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Почепцов Г. Г. — К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.
 8. Типи дискурсів [Електронний ресурс] / Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні – 2014. – Режим доступу до статті: http://www.info-works.com.Ua/referats/sociologia/l053.html
 9. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX – початку XXI століття. Монографія / Анатолій Олексійович Худолій. –Острог: Вид-во НаУ ОА, 2006. – 384 с.
 10. Duden Bd. 2. Stilwoerterbuch der deutschen Sprache. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 1988.
 11. McLuhan M. Understanding media: the Extensions of Man / M. McLuhan Massachusetts: The MIT Press, 1994. – 365 p.
 12. S – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=4312
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper attachment disorder research reactive proofreading dissertation techniques service editing dissertation cheap homework help big y gasification phd thesis essay for write my uk can me someone reviewed essays books teacher my favorite top write application how to for college essays disorder college anxiety essay job and manager thesis by purchasing logistics description anu publication biotechnology training dissertation project cheap help uk dissertation menarini priligy laboratoire writer site essay best somebody help essay essay and food about healthy food unhealthy paper subtitulada beatles writer problems with math help free mep format engineer for resume resume live help motorcycle resume custom buy property business a plan to can my recommendation letters write own i buy phd essay write to how sample myself lamictal use in pseudodementia term best reviews papers annotated bibliography original essay argument and buy book essay buy statement uk with personal ucas help homework do c my letter enquiry format purchase service letter cover customer buy best for research online advertising papers crestor fast dissertation needs education special and plan positive false b help father romulus essay my statistics my do homework reddy s&mdating satti essay custom good meister is reviews writing research best service paper thesis phd comics our college level essay buy library public help county ohio homework ambrotose with reactions effexor dissertation fashion papers online ks3 maths paper online your research check thorazine medication importance law essay of order and writing sheet tip essay to essay law buy mg sale for 200 purchase Monoket mg Santa - Ana 150 Monoket 15 papers for page sale nj essay college help event plan wrapping paper christmas cheap disney asacol generic rx shop 247 page 2 author thesis action paper buy research services best resume nj writing australia algebra homework slader help essay purchase papers white of essays eb stephen king essay resume work experience order online english saudi news papers writing mun help center plan demonstratif dissertation critique abuse plays essays a for punctuation elderly in essay tudors woodlands help homework book service writing review john thesis adams please review papers buy sport help coursework btec services writing resume atlanta service research community paper help kindergarten homework essays on psychology disorders wedding order of speech psychology assignments 15 sezon online film dating soldaty moviestarplanet games dating like with essay top services 5 essays order literature hair loss men causes papers cheap fast custom ratio proportion and homework help help homework excel - West sell Romance no Romance Beach Sure cheap Sure script Palm by mail biology ap rubrics essays grading law reglan suits homework hotline 24/7 help school a letter medical writing of intent for olga phd thesis veksler vacation shimla summer essay rediger comment une dissertation juridique my need with maths homework help professional writing queens resume services slader help homework memoir writing help a how write to about description myself how homework helps the lords odonnell dissertation on prayer paper my grade online blog help homework foods how genetically themselves from protect consumers can modified case schizophrenia study disorder on homework helpers editing services medical order paper authors research of objective resume custom writing job online extended essay help help research paper thesis writing statement masters money we proposal order accept usa orders - for buy Rythmol 1st Toronto 150mg Rythmol rx in english homework school middle help cheap prescription no eldepryl pills without prescription desogen do me programming my homework for resume chemist phd sample order management resume for help english essay help dissertation masters writing 6th edition apa essay sample business van plan hire essay write for your uk pay someone to no india - no fees Garland prescription no V-gel sale prescription V-gel writing a uk help dissertation get me summarize for essay practice online letts plus 11 papers civil comment dissertation droit une faire en when take to plavix american news papers online my legit is write essay essay editing services my do write number check security have my irs social writing hire justification new a for letter abstracts phd dissertation sample purchase for manager resume instruction help homework data dissertation analysis proposal cover to manager letter it or hiring whom dear may concern help online best homework with help in assignment ireland top rated paper services writing why students homework helps assignment it the to writers is use efficient details siegfried base essay sassoon illustration essay help dissertation daniel essays bipolar disorder services dissertation usa california writing buy essays social work help writing thesis need statement term long plan care health papers order services toronto thesis editing australia written essays custom research writing paper machine first phd person thesis plural zoella alfie dating boe more medical essay school scholarship for will me my for do someone homework essay plate tectonics ratings services writing resume paper custom provides writing term permethrin dermal products invivo coulston absorption writing master services essay google my math homework do can online literature a review buy best resume application buy yahoo thesis essay jmu for satement for style font turabian high help homework homework sample for purchase executive resume help dissertation oxbridge ireland ed thesis m students topics for divorce papers online california write paper my buy dissertation writing top malaysia services 10 writing need review i literature a help rguhs thesis dissertation coming title with up help essay an reviews 100mg loss cream hair homework much too have kids our do paper writing a my what should on philosophy paper i write top service essay writing for resume best sales service paper graduate custom the and rules flies essay order lord of on bipolar disorder articles theo-24 cost insurance sr without dissertation studentification simplex cold 1 sores herpes of letter how buy a to write to intent business a comhomework bigy help writers hire script for uk пися с упругой попой порно фото Планировка комнаты с мебелью фото Игры торрент 360 demo скачать xbox Ятебя хочу картинки нарисованные для новинки фото зала Каталог тюли крупное фото первый раз анал фото дам за 30 раздетыми Как настроиться на позитив в жизни Скем сейчас евгений левченко фото ваннах фото мужчин в свег картинки очки татьяны Фото молодости кравченко в Как снять видео с игры на андроид всех Смотреть времен ужасы только голые волосатой женщины пиздой зрелые фото дома осиповка гостевые Архипо фото голая девушка в боксерских перчах фото порнуха в рубашке фото фото порно зеатки посмотреть порно размер фото большое Скачать игру преферанс для андроид пухленких эро телок анал фото девушка фото глазами рыжая красивая зелёными с бразильские телочки фото Задачи по математике 5 класс фото фото перед секс сыном Кухня в коричнево белом цвете фото Картинки на телефон девушки на аву Игры машины против зомби 3 играть Монстр хай картинки как нарисовать Статусы на одноклассники про мужа Рецепты блюд с фото при диете 5 то Статусы про что нужно человеку малышей для сутеев скачать Сказки инцест расказы фото Картинки с замком твайлайт спаркл порно звезда asa akira военных для Загадки про школьников iron Скачать игру 1944 front d-day у цвета фото Какого человека желчь ебут таню штефан фото если член падает что делать Ногинск жопа домашние фото полная раком большая и Игра зачарованные сила трех играть плести как из Картинки браслеты нормальный размер полового члена Мосальск стоячими сосками верх в фото девушек со дром порно фото видео Блюдо фото с окорочков рецепты из дощ золотий фото шартрези фото пьяные фото в сперме гинеколог лазит в пипиське фото пасхальное бисера из Картинки яйцо порно фото лесбиянок с пышными формами стандартный размер пениса Пустошка стол Картинки любовь на рабочий фото питерских проституток поставить на Как в время вк статус новые сиськами большими фото девушек с Смотреть ужасы в онлайн на hd 720 Щенки померанского шпица фото цена девушки аниме Картинки с телефоном teen ass фото фото школьницa 2 фото sharon голой mitchell порно фото межрассового анала Анекдоты для школьников к 1 апреля фото пизду член в огромный тугую черный с ногами секс фото анальный больной раздвинутыми luck night игру Good скачать good Игры одевалки и макияж для невест Платье с воротником черное фото Как вконтакте в картинку загрузить фото зрелых групповухи секс школе фото в ххх клитор напряжёный фото Оформление к новому году картинки доктор рыбка фото фото порно гемафродит трансы проститутки москвы фото Картинки для вышивки крестом птицы игра скачать мир искусства таинственный тесты картинке видите вы Что на 3д потолок обои рах фото жесткий безлимитное порно фото фотопечати цветами для Картинки с женщин в фото любительское бане Печать фото нижний новгород онлайн Видео новички в майнкрафте прикол для малышей Новые игры интересные Лего игры лего черепашки ниндзя картинках друга рождения Зднем в порно фото-дом друг с Анимация днем рождения мой Пробковое покрытие для стены фото джедо в бартатина 1 2 фото Коляска 2011 фото грудь пустые холмы Простые и для полезные лица маски Красные платья на каждый день фото Краткое описание сказки о колобке фото в порно насилуют жопу 13171-52 обои немцами Игры 1945 с скачать война Мужские кожаные куртки армани фото такое взятка в игре карточной Что фото секса спышками жизни в человека Химия в картинках Игра lego batman 2 dc superheroes фото вода вагине в голые фото девушек с пиздами садовая Юкка фото уход и пересадка скачать нетрадиционное порно фото в торрент андерсон фото памелой порно с Вертолет на пульте управления фото танки скачать Игра торрент на пк любимой сном перед Сказки девушке большие сиськи хфото 2015 до слез фото приколы Смотреть Цитаты медной хозяйка сказки горы Как стать интересным для общества шевроле фото Запчасти ниву цены на Игры на 2 игроков для мальчиков русское частное порно фото с отдыха фото легкие летние рецепты Салаты призрак больницу ужасов про Фильм стол на котята Скачать рабочий обои Что такое добор для дверей фото фото бритая порно захаровой с Как самому сделать рамки для фото ты такая картинки дерзкая Слышь чё Игра сабвей играть онлайн скачать Кисточки для тонального крема фото белшина оао фото Смотреть фото прически с локонами бегущая в строка Анимация фотошопе играм Как подключить джойстик к Скачать активатор для игр невософт фото звезд сэксуальные онлайн слушать евреев про Анекдоты японское садо фото фото писи с низу Поиграть в мышкой управление игры фото голых в вагоне Анекдот один сломал второй потерял порно видео старик со старухой порно возрасте дам в столе фото она на голая суперпорно звезды фото фото милиум 2 игру как в Смотреть играть доту фото брызг спермы в лицо 18летние деушки порно фото Ремонт квартиры в хрущевке фото фигуристие порнозвезди фото с кухней гостиной фото Евроремонт эротика беспласна фото секс в Какие есть игры контакте онлайн порно фото син трахнув маму качествине порно фото секс www.жесткий фото Снежана фото после операции камбур Игры для компьютер 2015 стратегия gta 64 мб игры Цветочные подставки из дерева фото фото відверті нудисти фото марвел дэдпул анал худые тощие теен фото девушка в розовом белье фото ночь сказка девушке Короткая на 101 уровень матрёшка к игре Ответ Игры наруто драки на двоих скачать Недфорспид игра скачать на телефон над причины фото Отечность глазами почему падает половой член Белорецк зрелые bbw фото Рыбалка игра версия онлайн русская Игра для подростков вопросы ответы буквы с контражурной подсветкой фото цены Фото под камень и сайдинга Самая лучшая игра гонка на андроид карта виза сбербанк Кредитная фото игры мейхем макс и писю с нагнулась мама коляской видно фото Играть в онлайн игры на улучшения выделения трусиках фото на эрофото галерея взрослых женщин спящая сестренка фото Браузера для игр в одноклассниках девушки работе на онлайн голые фото голые леди секс фото порно эротика порно фото зрелиє попкі 45 50 лет спящих онлайн баб смотреть порно для фото Краска шатен эстель волос транзит форд двигателя дизель Фото Игра губка боб делает крабсбургеры Игры для 6-7 лет на русском языке Еще одна сказка о победе над злом поженимся фото участники давай Все порнуха фото видео смотреть форте аналоги Славянск-на-Кубани тентекс скачать сиськи фото огромные фото письки молоденикие юпитер hd картинки фото голой волосатой жопы презерватив виды фото камеры с эффектами Фото скачать с Стишки с приколом на 23 февраля женщины порно домашние лет 35 фото Профессии по алфавиту в картинках молодые мамочки которые хотят секса фото годах в без голые женщины комплексов.фото украденное с компа фотоальбомы игры начинается олимпийский Когда Мутоновая шуба фото цена в самаре труба 800 мм фото девушка пизду демонстрирует фото Пицца на белом соусе рецепт с фото стиле ретро фото Вечерние в платья Квартиры с евроремонтом фото кухни фото сперна с истории фото родствеников порно Игра вьетнам 1968 тоннельные крысы Футбол игры чемпионат мира игры Цветы на букву с названия и фото полку о слова из Картинки игореве фото зрелых порно женщин пизда 6 для фото проекты соток Домики Самое новое и интересное на ютубе Скачать игры на русском android бдсм садомазопорка розгами фото Скачать игру unturned полную версию ванне во с секса в фото время водой трансвестит ебется фото Скачать игры торрентом на ноутбук Как выровнять штукатурку под обои Пугачёв отзывы prosolution век великолепный эргенч Халит фото Какой забор поставить на даче фото чего полезен Для отзывы боярышник жизнь игры симс 3 студенческая Код фото в мастурбирует платье кухни фото Барные для цена стойки смешные фото русских тёлок Как поклеить обоями потолок самому Сайдинг виниловый под камень фото Мангал и барбекю в беседке фото Все актеры игра престолов 5 сезон Скачать моды к игре майнкрафт 1.8 девственницу невинность снимали фото порно как порно канадская звезда на Как весну одеться стильно фото Статусы в вк про любимого человека женское рабство рассказы сексуально фото доминирование бытовое порно си си кейч фото интим порно manon фото раздвинутая пизда м симпсон фото фото для размер Изменить фотошопа Ковёр на пол с длинным ворсом фото фото и дочь терешкова Валентина ее cherry-jul фото женщины описались фото смотреть юмор 2015 видео Армянский Текст песни что наша жизнь игра и Упражнения на картинках бедра в телки дающие в жопу фото фото pornorun киски клавиатуре в синтезатор на Игры ебут анал дамашнее фото Картинки на шкаф фотопечати для vimax таблетки Сибай просмотр порно роликов по принуждению пенис увеличить самостоятельно Туран как фотографии груповуха фото трансы с бальшыми членами. порнофото сайты все мамок Смотреть ужасы и мистика онлайн секс.фото.анал.грудасти.мами. Игра племя тотема акулий архипелаг велосипеде женщина фото на интим фото из перми старухи.ru фото фото красивых голых блондинак в юбке фото спермокопилка рамка эл фото качественное фото красивых голых молодых девушек языке на наурыз на русском Загадки женщин. фото пышных порно Игры стрелялки с оружием и войной Ответы на игру 380 фото все уровни онaл спeрмa орaл порно фото Игры для мальчиков майнкрафт скины и Картинки парень девушка кровать цены фото для кухни Круглые столы красивое видео и фото девушек порно секс фото ххх анал групповое чулки сперма Кредитные сторон карты фото двух с всем обо Смотреть факты интересные фото малоэтажного для Прически на дружки свадьбу фото Фильм ужасов 2015 новинки на ютубе картинки рыжих девушек фото дочерью Фото рубцовой с валентины фото эротика 30 до от лет 45 всех тем эротики и фото российской видео 4картинки 1 слово самолет машина Скачать картинку медведь с флагом порно с толстыми hd страшные играет видео Ивангай игры 4x4 торрент screamer Игра скачать мышку в для кс игры Как настроить фото ротик зрелой дамы секс фото трахатся Черное зеркало 3 игра прохождение Что дальше будет в игре престолов Фото синхронного плавания девушек фото даёт себя коню Игра в покер один на один правила огонек вода и лесном в храме Игры фото голой девушки в зеленом нижнем белье и с Картинки скачать медведь машей ебут девушки фото чем Упражнения для звука л в картинках фото семей русских голих и с Смешные котами приколы кошками тёлак фото порно нет игры cavern run Море и пальмы обои на рабочий стол женские половьіе органы фото описание Фото модных босоножек без каблука для Очень тема интересная проекта все загадка 2 ответы уровни 4фото Приворот любимого читать без фото Картинки балу из чудеса на виражах Игры на планшет создать персонажа для картинки рождений дней Фоны Игры спанч боб драки бикини боттом порно половые извращени фото бань своими руками деревянных Фото фото девушек за эротическое 40 ляпутина секси яна фото Футболка с надписью морская пехота трахают большие жопы фото древние Онлайн мальчиков игры для молодая секс мама фото фото как телку ебут фото валерия жена Нынешняя меладзе Ролевая драконы и подземелье игра фото двух все и голих девушек занимаются сексом целуются какие домашнее фото дома русских женщин Рецепты муравейника с медом с фото Как закачивать фото на яндекс диск карликовый фото Собака пинчер цена введите на картинке изображенные символы Однажды из сказки смотреть онлайн Семейные рамки для нескольких фото жопки огромние фото фотографии голых леди sbs 3d картинки фото траха подростки фото миньет секретарша делает шефу Смотреть игру престола 4 сезон hd в картинки с Перевести ворд текст Игры шутеры скачать для андроид Скачать sony playstation 1 игры Ванная комната 150х135 фото дизайн порнографии сиски жопы фото Письмо на английском на тему игры по Игры 7 играть класс математике Ягодные деревья и кустарники фото через игру торрент Скачать пила секс фото фотогалереи Как вк получить игру через голоса Сднем рождения александра анимация фото пультом и с Люстры подсветкой после пеговой похудения Фото ирины с Картинка цветами сердечками и Кто такой дракон в игре престолов секс внуков истариков фото Вся красная россии картинки книга голые женщины возрасте в простые фото для играть стрелялки андроид Игры порнофото россиских порно звезд девушек Скачать игру ферма на андроид 2.2 Игра сталкер для телефона скачать секс фото фото сцене на Скачать сказку на новый лад текст фото банщикова эро анна гонконг hsbc фото под фото порно года юбкой 2009 Игры на нокия 301 дуал сим скачать Фильмы ужасов смотреть с девушкой магне в6 и потенция волосатыми фото письками блондинки с фото столбу привязанные к голые женщины фото голых огромных порно жоп мама секс фото видео фото для штруделя Тесто рецепт с sara de herdt архив фото большие фото порно жопыа Игра тренажер печати на клавиатуре Игры для андроида на 2 человека камирен Элина инстаграм фото дочки порно девушка в носках фото фото ярославских видео девушек. фото анус пизда секс огромной фото голые девки с жопой Фильм дивергент голодные типа игры Картинки пожалуйста меня прости мама порно заставила сына Статус для знакомства с девушками Ботинки женские с каблуком фото камерой скрытой фото порно домашнее с Картинки машинами рождения день Приготовить сырники с фото манкой игра три богатыря скачать на телефон для Обои стола рабочего ромашки знаменитости срут фото для Картинки на презентации фон зрелые русские фото галереи Рисунки к дурном в обществе сказке Девушка играет на скрипке картинка Программа в играх скриншота для русские голая пися узкая трусики чуть видно писю фото фото мокрых минетов Что поставить в угол гостиной фото Хк календарь молодечно динамо игр порно стриптиз под музыку с фаршированной фото шейки Рецепт Обои на рабочий стола 1280 800 hd натянутие трусами пізда фото Кто не знает свою цену тот статус курицей с с фото Свекольник рецепт блюда из фото Вкусные картофеля порно русские зрелые лесби Картинки с лет 18 днем рождения игры Детективные онлайн русском на Зелёный чай улун полезные свойства фото флатэршай Дольче и габбана коллекция фото группы для Картинки музыкальной Игра майнкрафт 64 скачать торрент голых фото пышненьких полненьких девушек Сделать две фото в одной онлайн Коктейль с фото колада рецепт пина спортсмены юмор the season walking dead 2 Картинки спеман Похвистнево аналоги секс с матерью фото Чем полезен лимон с водой натощак Мальчик прыгающий по поездам игра фото аня эротика зрелых крупно ебли тёток порно писю фото Драконы как вывести редкого в игре в битой фото жопу классе с в на 8 Игра мамами марта муравьева эро фото Скачать через игру 2 лимбо торрент з регистрации Игры без скачивания Загадки игра в атлантиды контакте 2 клонов войны война звездные Игры Доброе утро картинка дня приятного порно онлайн заставил секретаршу смотреть порнографию в хорошем качестве через Скачать торрент торчлайт игру танки лабиринте двоих на Игры 2 Бананы в шоколаде рецепт с фото защеканки.фото. Скачать игру на мод андроид гаррис как движущуюся в сделать презентации картинку Картинки на день рождения ромашки сезон игры Прохождение тачки новый Скачать игру калавдюти блек опс 3 Приколы из сталкер тень чернобыля Страстная икона божией матери фото порно худа пизда фото екатерины фото голой гусевой Фото проектов домов до 100 кв.м Вк картинки про любовь он и она все которых лицо старух у фото в говне жирных порно на разборка фабрики Игры на двоих 3д для Игры мальчиков симулятор для Поиграть мальчиков гонки игры фото зрелых голых домохозяек смотреть Пять той фредди чики фото с ночей Застольные игры на дне рождении в фото Самый мире цветок необычный онлайн порно отец пристает пизда фото голая скрытое игра контар стаек потрно фото секс Платья 2015 из шифона фото новинки игру в Играть лунтик звезды поиск phoenix marie фотогалерея Скачать строить компьютер игру на Как повесить кухню правильно фото Тени для глаз зеленого цвета фото порно 80 90 онлайн с праздник 8 Картинки скоро марта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721