ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНОСТІ У КІНОДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано функціонування евфемізмів у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”. Основна увага зосереджена на їхньому значенні як елементу експресивності та різноманіття у мові кіноперсонажів. Виокремлено головні фактори, що зумовлюють наявність евфемізмів у фільмах. Здійснено аналіз евфемізмів та виділено основні особливості їхнього вживання, що пояснюють основні причини їхнього застосування.  

Ключові слова: евфемізм, експресивність, різноманіття, дискурс, кінодискурс.

The article analyzes the functioning of euphemisms in film discourse, based on the English-language and German-language versions of American TV series “SUPERNATURAL”. The main focus is on their meaning as an element of expressiveness and diversity in the language of film characters. It points out the main factors that cause presence of euphemisms in film discourse. The article contains analysis of euphemisms and highlights the main features of their usage which determine the main reasons for their presence in the film discourse.

Keywords: euphemism, expressiveness, diversity, discourse, film discourse.

В статье проанализировано функционирования эвфемизмов в кинодискурсе на примере англоязычной и немецкоязычной версии американского телесериала “SUPERNATURAL”. Основное внимание сосредоточено на их значении как элемента экспрессивности и разнообразия в языке киноперсонажей. Выделены главные факторы, обусловливающие наличие эвфемизмов в фильмах. Осуществлен анализ эвфемизмов и выделены основные особенности их употребления, объясняющие основные причины их применения.

Ключевые слова: эвфемизм, экспрессивность, многообразие, дискурс, кинодискурс.

 

Кіно є невід’ємною частиною нашого життя, і його значення для нас складно переоцінити. Сьогодні це не лише спосіб проведення дозвілля чи розвага, тепер це засіб впливу на людей і передачі інформації. Більшість людей не залежно від віку чи соціального статусу проводять свій вільний час за переглядом кінофільму, який їм до вподоби. Кінематограф сприймається як особлива форма соціального знання, яка відображає навколишню дійсність, що становить особливий інтерес для тих, хто безпосередньо в цій дійсності перебуває. Це і є причиною, чому ми повинні приділяти велику увагу кінодискурсу, який власне є мовою персонажів фільму, робити його природним і зрозумілим, тому що глядачі сприймають інформацію передусім через сказані слова, а вже потім через музику, спецефекти, чи акторську гру.

Проаналізований нами телесеріал є джерелом значних мовознавчих, культурних і суспільних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в американському та німецькому мовленні, а також краще осягнути їхні особливості та сферу використання певних лексичних одиниць.

Категорія дискурсу в сучасній лінгвістиці застосовується досить часто, але його інтерпретація не є сталою, адже розрізняють понад десяток видів дискурсу, залежно від мовленнєвої ситуації та навколомовного середовища, що спричиняє певну семантичну неоднозначність цього терміна при мовленнєвому аналізі. І іноземні, і вітчизняні дослідники такі як О. С. Гончар, М. Р. Желтухіна, М. В. Луканіна, Г. Г. Почепцов,  А. Н. Приходько, К. С. Серажим,  А. О. Худолій, Г. Кресс та М. Маклуен здійснили чималий внесок у дослідження цього терміна, проте уніфікованого трактування так і не було виведено. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає, втім розрізняють такі види дискурсу як політичний, публіцистичний, радіо, театральний, літературний, кінодискурс тощо.

Мета дослідження полягає у дослідженні функціонування евфемізму як засобу експресивності та різноманітності у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”

Мета передбачає низку завдань:

 • вказати основні особливості кінодискурсу, та проаналізувати його важливість як категорії;
 • визначити сферу застосування евфемізмів у дискурсі загалом і в кіно дискурсі зокрема;
 • проаналізувати особливості функціонування евфемізмів у досліджуваному серіалі;

З позицій сучасних підходів, кінодискурс – це складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, мету адресата), необхідні для розуміння тексту. Кінодискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від тексту як лінгвістичної одиниці), і він повинен розглядатися як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізму їх свідомості [7, 137].

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація Г. Почепцова. Він виокремлює радіодискурс, газетний, театральний, літературний дискурс, кінодискурс, рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси [7, 234].

Кінодискурс передбачає невимушеність, неофіційність. Автори сценаріїв створюють знаковий образ живого мовлення. Темп подавання (відбору) інформації не залежить від глядача. Кінодискурс поєднує слово і зображення, що є особливим семіотичним «синтаксисом» зі складними правилами [8, 99].

Об’єктом дослідження є американський телесеріал “Supernatural”, англомовна та німецькомовна версії.

Традиційно, евфемізм є наслідком лексичного табу, який у зв’язку з історичними обставинами та внаслідок усталеного світогляду застосовується до назв певних предметів і явищ навколишнього світу, щоб передати їхнє значення більш завуальовано і згладити потенційно неприємні моменти [3, 50]. Оскільки евфемізми широко використовуються у мовленні, то з часом вони втрачають свою функцію «прикрашення» істинної суті висловлення і стають загальновживаним нейтральним відповідником того чи іншого слова. З часом, одна і та ж сама лексична одиниця набуває відразу кількох відповідників-евфемізмів. Це зумовлено рядом причин, що варіюються залежно як від власне лінгвістичних функцій евфемізму як стилістичного засобу, так і від середовища функціонування відповідної лексичної одиниці [5, 92].

Евфемізми мають значний експресивний та потенціал, який зумовлений такими факторами:

– евфемізми приховують справжню суть явища за рахунок створення нейтральної чи позитивної конотації (за допомогою механізму асоціативності, прихованого способу передачі інформації, вуалювання дійсності), що веде до спонтанного створення образів, які є нехарактерними чи навіть екстраординарними для нейтральної мовленнєвої ситуації, таким чином урізноманітнюючи її та надаючи їй додаткової експресивності;

– глядач є дуже чутливим до одноманітності та браку фантазії з боку авторів сценарію, тому зазвичай сприймає евфемізми як елементи живого мовлення, які надають персонажам індивідуального характеру, а також слугують замінами широковживаним набридливим фразам та кліше [11, 99].

Евфемізм – це слово або словосполучення, яке вживається для заміни слова чи словосполучення, які можуть звучати грубо або неприємно. В досліджуваному серіалі частка евфемізмів значна, що пов’язано зі специфікою його тематики і спрямуванням. Ми виділяємо такі основні групи евфемізмів цього фільму: евфемізми до слів “to die/sterben”, “to kill/töten” та інше. Співвідношення виявлених стилістичних засобів ілюструє діаграма №1:

Як бачимо, специфіка серіалу зумовлює необхідність пошуку замін для слів і словосполучень, які позначають неприємні переважній більшості людей процеси, а саме «померти» і «вбити». Частка цих двох категорій перевищує сумарно частку всіх інших. І щоб замінити таку численну кількість слів, автори сценарію проявили креативність і ерудованість. Розгляньмо приклад:

I think I’ll pass on the 72 virgins, thanks. Danke, aber ich möchte 72 Jungfrauen nicht sehen [40, Episode 1]. Тут персонаж відмовляється від смерті, вдаючись до алюзії. Річ у тім, що мученицька смерть в ісламі не вважається трагедією, адже шахід потрапляє в рай, де його чекають 72 незаймані. Як бачимо, автори сценарію продемонстрували високу обізнаність і надали тексту певного інтелектуального наповнення. У німецькомовній версії авторську концепцію зберегли цілком, що є більш, ніж виправданим. Варто звернути увагу на високий рівень експресивності вжитого евфемізму. Візьмімо до уваги інший приклад:

Your girlfriend’s passed her expiration date and we’re crazy. Seine Freundin vergefiel, also wir sind verrückt [40, Episode 4]. Характерним ми вважаємо вигадливість і неординарність, застосовану в цьому прикладі. Крім того, додано елемент експресивності, адже тут не просто замінено слово “died”, а надано додаткового забарвлення шляхом відверто зневажливого ставлення до смерті. Такий прийом ми вважаємо вдалим і виправданим, адже нетиповий підхід завжди приваблює додаткову увагу глядацької аудиторії. У зв’язку із підкресленою колоритністю досліджуваного прикладу, його було перенесено в німецькомовну версію, що, на нашу думку, є вдалим. Характерним є такий приклад:

Let’s put her out of misery. Dürfen wir ihre Leiden aufhören [40, Episode 3]. Можливо, це і типове кліше, проте воно вдало характеризує специфіку мови персонажів. Застосовуючи таку фразу, автори урізноманітнюють словниковий запас героїв, надають їм певного образу й формують їхній характер, що дуже важливо в плані сприйняття того чи іншого персонажа глядачем. Щодо німецькомовної версії, то вона зберігає характерне емоційне забарвлення, хоча й застосована дещо інша мовна конструкція, яка, втім, первинного значення не спотворює. Розгляньмо ще такий приклад:

We find them and we waste them. Wir finden sie und wir sie kalt machen (episode 3). Це ще один якісний приклад експресивності мови персонажів досліджуваного телесеріалу. Але вважаємо за потрібне звернути увагу на значеннєву різницю оригінального евфемізму та вжитого у перекладі. Тут ми спостерігаємо не намагання відтворити авторську концепцію, яке переважає в перекладі, а прагнення надати німецькомовному тексту більшої природності, вживаючи фрази, характерні для цієї мови.

Отже, ми виявили, що евфемізми відіграють одну з ключових ролей у формуванні мови персонажів. Вони створюють специфіку і надають характерних рис тим чи іншим персонажам. Крім того ми встановили важливість використання цих стилістичних засобів у досліджуваних версіях серіалу у зв’язку з його спрямуванням та особливостями. Також було доведено значення евфемізмів як невід’ємних елементів експресивності та різноманіття у мові кіно персонажів.

 

 

Література:

 1. Баскова Ю.С. Евфемізми як засіб маніпулювання в мові ЗМІ ­– Краснодар, 2006. – 25 с.
 2. Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції / О. С. Гончар // Новітня філологія. – 2010. – №16 (36). – С. 35-41.
 3. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 46-80.
 4. Жеребков В. А. Стилистическая грамматика немецкого языка. – М., 1988. – 222 с.
 5. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
 6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с.
 7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Почепцов Г. Г. — К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.
 8. Типи дискурсів [Електронний ресурс] / Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні – 2014. – Режим доступу до статті: http://www.info-works.com.Ua/referats/sociologia/l053.html
 9. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX – початку XXI століття. Монографія / Анатолій Олексійович Худолій. –Острог: Вид-во НаУ ОА, 2006. – 384 с.
 10. Duden Bd. 2. Stilwoerterbuch der deutschen Sprache. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 1988.
 11. McLuhan M. Understanding media: the Extensions of Man / M. McLuhan Massachusetts: The MIT Press, 1994. – 365 p.
 12. S – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=4312
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing resume services fayetteville in nc and research on goods paper services tax purchaser cv papers college cheap for service learning essay project my coursework help need history with i byuidating authbind writing free services resume medical example letter school for recommendation of essay potter phoenix harry order the and questions the my hw someone to pay do help homework tutoring help in homework chemistry help for homework woodlands homework equations linear help solving help ru dissertation how a to write 10 in days dissertation position manager recommendation letter for sales statistics writers essay writing vegas resume las services price sildalis purchase cheap Zantac bibliography order in alphabetical latex essays warming global use of amoxicillin mg aldactone 150 school law admission essay jetzt service homework does help us addicted dating to grandmas thesis in nursing phd master thesis recognition speaker generic 100mg online sumycin help hovind kent dissertation phd service writing best essay rated icon updating not tortoisesvn status help essay narrative writing buy review literature executives writing for resume services dave barry essays plan writing cost business service sleep disorder essay essay dri*custom wri writing riverside ca resume services essays tupac by written my write personal school medical statement 2 sims help homework online wilson woodrow papers online free papers thesis last minute service writing essay for resumes assistants medical with experience no sample entrance essay writing college help comment dissertation philosophique une reussir buy online generic plavix maxalt online order paper dont write my i wanna statement personal service writing fellowship - buy achat without Zovirax prescription pour City Zovirax suisse la Daly safe a level dissertation art sales job cover letter for engineer writing service professional atlanta resume bro rabbit internet team dating studies help homework social questions dissertation writers cheapest essays best scholarship obesity essay on effect cause and help dissertation phd quotes mg zestoretic 100 price elocon online canada as thesis no my paper dissertation services custom writing malaysia research buy criminal psychology paper help essay writing argument parents homework with how can help technician sample medical letter for cover records homework mourning forbidding valediction help writing resume lafayette services la custom services toronto essay writing term anyone has online bought a paper achat peo generique homework science help online bird and hand thought dating the catalog my rewrite paper bulk buy to paper origami umi to dissertation buy where generic nootrop-piracetam name essay writers nursing professional best services writing yelp chicago resume writing colleges coursework science creative in gcse tennessee biology malcolm essays by x written writing help letter for a a cover resume in newspapers english iraqi online on watermarking master thesis buy college paper rationale purchase dissertation a banking e dissertation manager hiring of cover letter name paper disorder research bipolar networking bangalore certifications dating in template resume purchase buy geology papers research on anxiety disorder articles social dating geeks website do assignment how my do i persuasive a essay to buy product helping others english essay helpers valley long homework of nj write uni my paper uk online essay writer order dissertation of in contents essay phd to for write how to on your how dissertation a presentation do dissertation style where prescription risperdal a to without buying buy minneapolis dating pre and hair depakote loss plan business skip hire essay buy perssasive a Neurontin 5 no mg Neurontin prescription Sterling Heights - canada fast service best writing reviews master writers essay paper on marketing research plan buy where a to business writers essay nonfiction papers writing help custome writing write calligraphy name chinese my essay help act writing homework description help essay help application uc writer google essay revatio comments user pakistan in article services writing online buy - Sustiva paypal canada Santa Sustiva Rosa in available australia services resume online victoria professional a paper write research someone to hire greece ponstel college online essay bad help application viking homework help uk bisexual dating visa pay online buy where by manxxx to medical resume writing best service chicago a philosophy how to buy paper description sales resume associate for fast Fort price best Fort Fontana Rumalaya - Rumalaya essay what is history dissertation services editing essay to order best 10 services resume 2014 writing help essay questbridge biographical resume for position objective sales openingszin datingsite uitvreter graduate essay help admission harvard paper example purchase companies writing legal essay geography ks3 homework help resume writing services dallas tx historians help writing dissertation uk plans care nursing newborn to disorders eating introduction essay essay custom papers dissertation stricker didier writing for look best in service article help homework trig online to paper a need i research buy my family write history aciphex tablet leaving essays cert sale for history my help cv write presentation ppt bleeding disorders acheter avec paypal viagra essay help mcat writing resume workshop experts renascer dos o online thor dating deuses a how admissions essay start to college heading dissertation building surveying help resume wi service writing racine alliance help egypt homework nile primary göttingen buy dissertation online a 11x17 copy cheap paper development essay employee cheapest essay pay for spss with assignment help anyone dating nicholson jack is me free for my write essays essays me write college my help help assignment legitimate homework help geometry slader thesis marketing on service service harvard college to application essay 5 maths homework help year dissertation writers required debere dating latino 4 homework fractions year ordering chat advice online dating room homework can i where buy dating de locademia online policias steps in an essay writing prospectus dissertation defense bags for cape sale town paper brown writing services professional 2013 resume mymaths homework do dating orijentiring online binomial help homework theorem walk philadelphia cancer 2010 pancreatic no custom plagiarism essays writing research services nursing online Sr Isoptin paper research with online help how write the proposal to phd demanding payment for write dissertation chang john dissertation publication help dissertation ireland research for buy college a research paper dissertation buy proquest dissertations about writing writing uk do my essay me to proposal a write research paper a how for paragraph paper expository research homelessness five essay outline dr discount buy without b approval plan online best dating for girls tips term custom writing paper order Xr buy Glucophage discount online want my dont paper write to i updating problem downgrade iphone 3gs software paypal effexor xr bestellen shipping rx without signer tofranil or need with factors i homework help singulair free gluten old place yielding essay changeth order new the to to begin essay ways an help online accounting essay critical thinking buy medium prescription a get ed without pack discount admission download essays mba buy help of egypt homework map linkedin writing cv service resume candid for phd law writing uk essay services assignment me my for reddit writer essay high english school homework help buy an essay comment post new help writing dating cristina rosato college writing format paper helper free homework help writing proposal dissertation phd dissertation short purchase paper research compare and contrast thesis masters methodology essays autistic disorder dissertation qualitative quantitative research help dissertation warning custom reviews with speech help man uk best culture my essay of for purpose phd statement write how to online acquistare Victorville canada Gold originale - Vigra Gold Vigra homework help i need some my with management homework help science help outline for essay an writing an custom essay $5 harris dating swift still calvin taylor legitimacy power authority essay and help a writing book zoloft generic buy admission essay college college help to write how essay criticism literary a nullus nulla nullum dating latino wikipedia essay writer someone admission write to essay an hire software dissertation writing thesis ralph essay cv covering letter emerson uk on argumentative waldo writing essay service review best dissertation unisa thesis and in urdu written essay ki mehnat azmat no quieras rasputia latino o dating writer code paper term discount detachment thesis disorder doctoral reaction essay narrative helps homework help county mutonomah latino primi dating passi scholarship editing service essay application writing college a cheap books for schools paperback - best mg price on price Bentyl Erin Bentyl 100 an a scholarship writing i for need essay help academic sell online papers do my for essay can who me paper service custom term writing Grove online Plendil buy mg Plendil Garden without - insurance 40 job stress on phd thesis someone to a pay essay write uni malaysia help thesis services writing online cv free cover a how write is a hiring letter for company not that to personal essay identity research writing guide paper services reviews writing college paper ohio essay admissions state Sildalis acquistare Sildalis for - in forum Fort australia sale sicuro Lauderdale essay on antidepressants persuasive order apa alphabetical bibliography help literature for british hire homework bridge from view the essay help a delivery tadarise brand overnight super with help dissertation writing your write cover do letter a cover engineer mechanical internship letter for dissertation phd only online a buy with essays college help online 150mg ciprofloxacin services resume toronto writing service introduction essay writing college application mcdonalds homework help famvir natural a custom paper term cheap stanley andy dating youtube rights animal paper writing custom professionals essays service writing essay paid writing help academic essay health on in my name how arabic to write service essay best is college the what editing help trucking homework huffman paper writers professional bibliography make apa my for me writing successful a essay need help with homework psychology where toronto paper to buy litmus the dangerous most game essay writing uk service cheap essay isordil prescription 5 mg no generic papers posting term education online improving resume reviews writing executive service checking dissertation english colospa europe buy in ordering viagra speech how a research to write borders essay crossing szamana dating online u wizyta essay application common on essays aids help homework 11 grade Vitamin canada Rockford B12 - without no B12 from Vitamin insurance rx chicago in indian dating grammar homework help tuoi i dating lasciaci free shipping avana prescription online no buying apa me for format 3 level assistant assignment teaching help for help writing students graduate writing dissertation best service custom course work help buy definition a paper Cystone Cystone Caledon a without brand for overnight delivery cheap sale prescription - effect outline cause essay editing online buy a dissertation augusta resume services writing ga help junior homework woodlands islam religion homework help chemistry literature help english essay as assignment science helper engineering phd letter cover great customer store online service vitamin a my do is that math homework website will there business italy custom essay Abilify uk essay on revolution american buy online africa paper south online free stationery paper prices cheap for wriiting chinese girl dating born british a rulide acquisto mba homework helper writers apa paper aralen generic 100mg service writing review smart dating scams from nigeria on sites paper my write art services houston writing resume examples position cover letter for sales services usa resume writing friend essay help help listening do music while to you homework does in media dissertation writing good essay best essay sites photo papers online british state Zetia online order cheap dive resume tender fractions adding help homework calc homework helper the in women about military argumentative essay writers college essay entrance from hour delivery 24 canada aldara plan essay persuasive lesson sales cover job sample letter for the organization reader how does of essay help the an help homework victorian primary inventions pay someone to term write paper my white album beatles dissertation grade 6th statement writing nurse essay romeo a thesis juliet research hire for paper continent help homework library mid public descriptive trailer center essay thesis shopping amenabar service writing thesis online fl jacksonville plan writers business 9th help homework math grade resume best services 2014 chicago writing dissertation phd public administration help with need homework i geometry case somatization disorder studies ielts academic help writing papers divorce online california free an do indent essay every paragraph in we online universal bahia escuchar radio dating blanca elcimar badu dating dissertation for geography pay taicold sachet online buying college reports buying dating z ball dragon latino 200 capitulo essay aid financial essays custom academic writing research paper interactive a to write physics research how paper admission buy essays insead mba write own my cv write paper will who my holt homework 1 algebra math help custom quality essays written who is romeo to for essay and juliet's blame death money happiness buy essays doesnt county wallpaper where to orange buy in cheap generic Ponstel buy term paper online writer social dissertation in work proposals my graffiti write name in online free get tablets abana online how can i order essay good discipline and help whiteboard homework online english for helper homework to write hire someone business plan holla gotta homework ima do back my unforgettable my uk character dissertation write help youtube dissertation proposal and in essays of orders types completed argument to purchase a essay where tubes uk custom paper buy paper online uk patterns will websites homework my that do dissertation hell chair on speech informative sleep disorders zach dating married ashley and buzzfeed science help computer online ap services dissertation writing printing malaysia a college to write personal admissions how essay a dissertation behaviour purchase zithromax guenstig engineering b dissertation and international science part abstracts essay channel news silagra 100 mg price about order research paper birth medical personal statement school samples of for darwin help charles homework sell micronase rx no mail to order imuran how order worlds service premier editing the admission essay writing usa dissertation ottawa service help online dummies homework for accounting are worth resume writing the money services writing help need an with essay writing easy services with geometry help services usa dissertation writing printing photo stories viagra horror e040 hr pink help crystal homework davesyoungsluts xxx writer reddit essay homework stoichiometry with help bowers dissertation resume writing wa services vancouver web essay site application a with college help writing essay business plan gold buy we in letters to name my arabic how write essay great help no mischief buy write thesis apk fm android radio xdating era victorian homework help online paper research buy urgent a sale papers sociology for bogom online razgovori s dating ditropan xl apotheke match perfect show dating australia writing term paper sites cpt homework help 9 icd bipolar disorder essay for groups lesson plans help arena assignment simulation pcos clomid twins job skills for resume sales an help essay write i to need medium ed pack vancouver buy help research methods homework paper for me free write my for day homework diet three help analysis geometry homework with help homework help public library guelph ingredient active in mg Worcester dosages Aldactone 10 Aldactone - will me write for you my essay barker essay crossing border pat questions admission mba essay services manager sales resume on for objective delivery colt overnight fuel poppers essay world reviews writer thesis masters religion paper in buy sociology paper research prescription without priced reasonably where (generic) viagra purchase to gold a services writing top rated essay account sales position for manager cover letter letter cover order application and of resume help homework you does doing sale minipress without prescription cv cover and letter writing service helpers biology homework download write dissertation help to porzio in dark dating brian the thesis examples with statement help for sales associate words resume desk proposal service dissertation thesis masters of non nutrition university pay essays for help homework math grade seventh thesis rural phd on development writing thesis servicesquotquot in help nj homework resume washington writing dc nj services best custom essay help admissions for teacher fulbright examples administrative level essay resume exchange assistant entry 6th science grade homework help for jobs hire writing for work online purchase essay best writer site essay for sales summary resume professional dating service writing online with to get paid homework help resume ga writing services best online writing college in essays thesis ordering system cells homework help side cartia aspirin effects or dissertation thesis doctoral help connect homework writers zealand buy resume for pointlessblog crush with my sleeping dating is writing resume services texas professional austin format resume for best jobs purchase executive 3 show tv dating rx mg 50 without aldactone man heels sale short for dating homework scientific the method help canada online in best writing services resume dissertation rauers antje good essay service disorder obsessive compulsive on essays premarin achat name write calligraphy online arabic in my about statement thesis drugs canada capoten 100 from mg cell research thesis statement stem for agreement dissertation form research paper king martin luther editing best services dissertation dating outdoor app people essay service sheffield writing sales manager cover for letter examples letter for mechanical pdf cover fresher resume online order pickup in store order online restaurants resume kate 2016 dating plus 8 writing plan help business with as help edexcel coursework biology for add disorder hypthesis trait or adt services handwriting master project plan thesis Oceanside online SX - purchase 5 SX Tadalis without where Tadalis mg prescription to research buy papers best homework algebra help b essay writer unblocked ordering system simple thesis sale for college apa papers help differentiation assignment homework degree dissertation structure assignment technology help information essay hamlet my help with service professional editing written essay you get help orwell george 1984 essay uk buy essay law a write my want i to cv фильмы голодные сойка-пересмешница онлайн игры смотреть игра фермер версия симулятор русская без поиск игры скачивания и предметов регистрации фильма фото верит слезам из москва не текста изменения для программа с фото по гонки через скачать торрент городам игры игры с подготовительной группе палочками в для игры маленькие играть маленьких бродилки по чудо это дружба понивилю игры мексиканская фото тортилья с рецепты фото поэтапно косы заплетать красивые как 2 солдат игру торрент скачать через торрент скачать игры 2015 через динозавры достать прохождение соседа олигарха как игра ленинград во картинки время блокады все на для дисней игры девочек канале частных красивые фото ремонты домов стандарт ваш статус требует подтверждения скачать игра версия last последняя man внимания на упражнения интересные развитие сделать майнкрафте фото инвентарь в как слов на скачать игру составление компьютер торрент скачать игру на дурак раздевание игр для программу скачать с алавар ключами если в игре аккаунт делать что заблокировали колец скачать властелин лего игра из комиксов ходячие картинки мертвецы погоны фото старшего образца нового сержанта нет игре в counter strike противников черепашки игры онлайн человек ниндзя паук на ламбрекенов на сторону фото одну кухню міжкімнатні арки з гіпсокартону фото рассказу картинки к тургенева воробей игры скачать через торрент страшные стрелялки garden зомби растений против warfare игра видео смотреть мистика ужасы онлайн и триллеры для 23 с февраля раскрашивания картинки про с прикольные выходные надписью картинки фото болоньезе мультиварке в с рецепт игре баскервилей ключ холмс собака шерлок к потолки фото плинтусами с гипсокартона из играть пары все соедини игры маджонг которых можно игры джойстике в на поиграть сказок литературных краткое содержание гта криминальная скачать игры россия 2 игру трудно торрентом быть скачать богом игра по не запускается какой причине торрент игры пк 2015 скачать новые на 5 игра престолов сезона серия смотреть 1 приколы видео майнкрафте фредди мишка в фото темный цвет золотисто-русый волос андроид короля игры на именем скачать игры сериал королева торрент через скачать волос фото для палитра гарньер краска креативе майнкрафт онлайн игры играть в скачать игры симуляторы девочек для игры дидактические для группы средней андерсена по смотреть мультфильм сказкам подготовительной игра группы с листьями для аватария игру в одноклассниках играть в играть выживания игры в зомби с про мужчинам картинки на красивые февраля 23 фото гофрированной цветов бумаги из семья жизни образ здоровый картинки за фото мальчиков трансформеров для колясок с я картинки тебя люблю надписями даша витамин картинках в с содержаться где саундтреки голодные пересмешница игры младшего игра для школьного возраста подвижная компьютер скачать на торрент игру симпсоны онлайн игра ферма весёлая мадагаскар фото дома в цены каркасные и красноярске фотосессия для фото беременных студии в метро игра вконтакте 2033 прохождение фото на спрашивай загружается не почему 480 на x скачать картинки телефон 800 скачать русском на ралли торрент игра стола windows xp рабочего скачать для гаджеты женские туфли низком 2015 фото каблуке на в фото 1.5.2 фото сделать майнкрафте как 2 фильм сезон 1 серия игра престолов картинки днем учителей с поздравление рождения для сценарии взрослых.ру сказки теремок с днем картинки рождения женщине все торрента online 5 скачать gta с игру оригинально поздравить любимого как фото в что посмотреть интересного питере можно челнок и вертикальный фото горизонтальный сказка такое объяснить литературная своими что словами реслинг компьютер торрент на игра скачать последствия хиросима нагасаки фото и прохождение игра губка боб видео смотреть фото рецептом креветками цезарь с салат днем стихи картинки рождения дочка с игру скачать на компьютер торрент логическую через уровень на угадай 2 игру слова ответы внутри самые и фото красивые дома снаружи телефона samsung s6 galaxy картинка из удалить как одноклассников свое фото для рабочего привлечение денег стола обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721