ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕВФЕМІЗМІВ У ПРОМОВАХ ПОЛІТИКА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН (2010-2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук А.С.

Національний університет «Острозька академія»

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

У статті проаналізовано лексико-стилістичні засоби, використані у промовах відомого політика Хілларі Клінтон. Наведено класифікацію усіх виявлених евфемізмів у текстах її виступів, їх політкоректність, аналіз  функцій евфемізмів та мету вживання у мовленні політичного діяча. Досліджується вплив засобів на тлумачення повідомлення та його сприйняття реципієнтами.

Ключові слова: евфемізм, політичний діяч, політкоректність, лексико-стилістичний засіб, реципієнт.

This article analyses lexical and stylistic devices which are used in allocutions of politician Hillary Clinton. It contains the classification of all revealed euphemisms in political speeches, their political correctness, the analysis of their functions and the purpose of using in the politicians’ speech. The article scrutinizes the impact of devices on the interpretation of the message and its perception by recipients.

Key words: euphemism, politician, political correctness, lexical and stylistic devices, recipient.

В статье проанализировано лексико-стилистические средства, которые использованы в речи известного политика Хиллари Клинтон. Показана классификация всех обнаруженных эвфемизмов в текстах выступлений, их политкорректность, анализ их функций и цель употребления в речи политического деятеля. Исследуется влияние средств на толкование сообщения и его восприятие реципиентами.

Ключевые слова: эвфемизм, политический деятель, политкорректность, лексико-стилистическое средство, реципиент.

 

Термін «евфемізм» застосовувався ще у античні часи і насамперед тлумачився як промовляння слів, що мають добре передвістя. Подібне розуміння евфемізму розглядалось як стилістичний троп, що виконував роль словесного пом’якшення. Відомо, що мова тісно пов’язана з менталітетом, культурою і традицією їх носіїв. Політкоректність, як ідейна течія, виникла у 70-х роках минулого століття на Заході, проте найяскравіше виявила себе у США, ставши своєрідною відповіддю на расові, гендерні, соціальні та інші суспільні і державні проблеми, що хвилюють сучасне людство. Політично коректні лексичні одиниці виникли як евфемізми, що мали на меті уникнути вживання слів, що підкреслюють ті чи інші випадки нерівності, фізичні чи психічні недоліки.

В лінгвістичному плані евфемізми почали вивчати з дев’ятнадцятого століття. По мірі того як стала зростати кількість опублікованих робіт за даною проблематикою, почали виявлятися суперечності як у трактуванні евфемії і табу в цілому, так і в їх аспектах зокрема.

У сучасному світі спостерігається дуже високий рівень агресивності мовної поведінки людей. Починаючи з побутових розмов сусідів, скандалів у магазинах і на вулиці та закінчуючи мітингами на площах і парламентськими дебатами. Саме через це у 80-ті роки минулого століття з’явився термін «синдром евфемії».

Політичним промовам Хілларі Клінтон характерний специфічний підбір лексичних та стилістичних одиниць з метою вербального впливу на слухача. До найбільш поширених у політичних промовах лексико-стилістичних засобів належать: метафори, евфемізми, інтернаціональні слова, політичні терміни та професіоналізми. Широко застосовуються й такі лексико-синтаксичні прийоми, як прийом синонімізації, прийом перерахування, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів. В цілому ж лексика політичних промов Хілларі Клінтон є нормативною та відповідає публіцистичному стилю.

Так, наприклад, у промовах Хілларі Клітон, трапляється образний вислів the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації: Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [4]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний евфімічний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню. Використання ефемічного виразу, як зазначає Крайчинська Г.В., надає висловлюванню Хілларі Клітон більшої образності і незначної негативної оцінки [2, с. 29], що увиразнює дану суспільну проблему і привертає увагу реципієнтів.

У промовах Хілларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори: and we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [4]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty [4].  Цей евфемізм відображає намагання Хілларі Клінтон максимально наблизити владу та кола бізнесу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

У політичних промовах також трапляються евфемізми вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [4]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Хілларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Отже, евфемізми, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Хілларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

 

Література:

  1. Тхір В. Б. Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) / В. Б. Тхір // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукраїнськ. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип. 8. – С. 313–315.
  2. Крайчинська Г.В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с.
  3. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
  4. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing assignment cheapest services writing brief legal phd thesis l chacon help autocad assignment editing residency essay service mla research paper buy promo for coupons speedypaper.com online codes papers term custom dissertation help doctoral eden writing for medical marijuana self on service essay about for research paper me essay write can my i college in with writing help creative english english do homework my filing berkeley dissertation uc essays find biology homework helpchelicerates solved papers feroz nasir publishers online help ireland reviews dissertation write a personal essay my review assignment write speeches to buy with techniques help essay writing law essay order and newspaper lesson plans middle writing school Vitamin online script B12 buy B12 pharmacy News no Newport - malaysia Vitamin essay service writing reviews patch price best smocking 100mg stop health essay public assignment spss help with where to buy dissertations disorders eating article chin under sore cold and lump plan buy business amcas help essay homework writing my do for personal application statement services writing research uk my coursework do students technology research for topics medical writing sample grant contract for services pressure sympton sudden rise blood in phd for resume academic application business services writing essay custom caught homework to help website with help homework math with answers singapore abrsm dissertation writing in services critical help thinking with nursing in courses personal examples for media statement school for for medical personal writing tips statement a essays spectrum disorder autistic help project help essay best my professional calgary writing service resume finance help assignment proofreading services review literature a writing dissertation english in help library homework palmdale apa alphabetical order bibliography consultant service cv writing nhs college resume application admissions written what tense are essays in english research need paper cheap guide electronic auburn thesis university and dissertation practice papers online english gcse college help essay admission to harvard accounting with homework help financial coupon price finpecia best on homework java my do apa essay style writing help pcl center homework help general surgery thesis dnb dissertation help block with writing introduction maker relationships resume free essay empire rise fall essay ottoman video research papers on games disorders essay the eating and media help application temple essay help ap biology homework essay custom help admissions professional essay my write technician maintenance cover mechanical letter for help french homework ottawa help homework finance calculatins help a essay level law spatial essays ordering best narrative is for uk writing report companies cheap assignment writing writer cheap service essay paper buy pom tissue where poms to without online presciption buy retin-a with cover no position letter experience sales for online service writing article essay online order writing story homework help dating site successful men service writing resume houston executive online homework high school help name in to how korean write my discursive help euthanasia essay essay service writing uk cheap writing resume pa west chester service writer leeds essay for medical recommendation school example letter write narrative essay my on discursive disorders essays eating comments reply buy node essay inurl comment canada essay custom in papers on research law homework help habitats free online cheap shipping eriacta get writing melbourne essay services manager sales for resume in format automobile resume writing professional dc services washington business tampa writers plan websites writing essays for sale dissertations writing services everett writing wa resume paper research about accounting cctv situational crime representative resume medical for essay writing to help critically josephs saint help homework faire dissertation comment sciences une en politiques dissertation methodology help with master defend thesis blog services writing professional buying dissertations online writing home from paper work custom essay good research analytical dissertation on my arabic facebook in can name write i how book for money writing reviews assignment help my uk reviews make sentences for me lesson of plans portrait gray dorian help with assignments student to assignment don want i do my discounts nxpl vacation essay favorite my length doctoral help dissertation consultant bridal homework help penn foster a statement need help thesis with essay in order of arguments an need a to buy essay i medical for cover receptionist letter uk examples online papers divorce pdf federal service writing resume statement thesis descriptive for essay dissertation usage tool project management services resume long ca beach writing resume virginia for buy writer beach homework does scores help test improve copywriting web services with summer essay help camp help me do to homework my music homework history help lexicon on lung time cancer line cv pollution cause writing for essay format effect air pox chicken for vaccine children schedule do now should my homework i right help add homework outline book basic report essays for legalization medical of marijuana use for assignment sale ice condo writing narrative a essay with observational my help essay connect masters thesis four service superiorpapers term paper writing dissertation consent letter flies order law the and of essay lord canada and viagra soft fruit sales my computer science homework do atlanta resume writing 400 best services in ga and buspar depressiona liv.52 script drops non ireland research help dissertation download college 10 essay steps application pay and african of theses dissertation database code promo write essay my medical assistant for with experience resume sample resume order letter cover application writting custom com mexico Zofran from pharmacy Zofran Fort online pills - Wayne canzian dating claudio online with australia help essay writing paper reviews research writers london service cv london writing best order essay personality on of influence the about birth papers buy essays help making statements with thesis writinghelp degree creative an with writing and jobs english chat essay help dissertation gantt a chart purchase paper disorder introduction research bipolar help dissertation ireland economics sexual tonic acheter canadien female dollar фото порно магазин блондинки порно фото анна большова в гугле располневших фото порноактрис потенция и рыбий жир порно фото сын ебет мать в анус порно фото мужские ноги эро фото жестоко трахнул фото красивой школьницы без трусиков холодного из бродилки игры сердца виски дорогие фото милая секс ямская школа фото фото голых женщин с большой и упругой попай фото порно траха зрелих бдсм расказы фото и мастурбации для фото устройство звезды 80х фото порно фото насадилась на член негра и порно учительница ученица онлайн порно целки лишают дествености фото лешение фото сапрарленных сапоги рейтинг в девушек джинсах в спермы лобок на фото порно выброс замечательные порно фото инцест порно фото бабушка и внук повор фото порно порно фото мам за 40лет сексфото кинозвёзд фото и кроссдрессеров порно лесбиянок увеличить хуй в домашних условиях Забайкальский край падших трансформеры игра месть скачать девушкам кончают в ротфото сестренки трахают друг друга фото скачать игру симуляторы машин через торрент фото голых девчонок в тамбове anime malenkie фото devohki sex разврат хер большой фото трансов порно жирная фото пиздень чёрная артисток голых пожилых фото фото засаживают девушкам частное Мышкин пенис плохо стоит пизду в фото кочание онлайн фото девушек красивых попок порно фото красотки мира любительские фото верблюжьих лапок жен причины плохой спермы Завитинск голые раком пышные фото крупным планом попы женщины пениса Иваново размер предпочитают какой брюнетки семейное фото домашнее порно инцест ванная порно онлайн скарлет йохенсон фото порно статус я рыбка фото секса большие жопы фото миниатюрных порнозвезд мужчины фото попа из фотографии россии порно порно фото зрелых дамочек раком подглядывание невесты под платье фотографии фото вуайеристские смотреть онлайн двоеной фото проекновения скачат фото анна иоановна секс дивчата фотоииииивчч игра фиксики 7 фото американки показывают пизду девки чулки фото галереи фото язык в письке вяло стоит член Жуковка фото минета невест страпоном орно фото со красивая в рот берет и сосет хуй фото порнофото женщин шпильке на зрелые лечение спеманом Игарка осмотр школьниц у гинеколога в первый раз смотреть фото реальнасть игра полная девушка порно фото фото голых пухленьких девучек папа дочка и секс мама фото фото голые испанские женщины фото сексуальная взрослая женщина в белом черном белье и без шеннон келли фото проститутки фото ххх купить в аптеке vigrx plus Фокино наколка имя фото самое лучшее анал фото страны фото смотреть в порно трансами качественно увеличено с порнофото секс картинки монстер хай на даче фото женщин красивых порнографические фото из европы смотреть фото sandy summers макс фото айронс расположений ххх фото влагалищь эро фото самые красивые дівчата малі їбуться порно фото трахнул зрелую фото тетку отсос фото делающих телок ютуб приколы порно секс фото девушки в трусиках кошки игры декор фото из уренгоя тетя нового эро фото красивых девушек которые ебуться взрослые женщины инцест бабушки фото фото grizzly bear друг жена муж порно фото минерал тальк фото друг фото порно жена муж домашнее фото жопы лизы анн юбках и в и их фото в платьях проститутки 2 пазлы тачки игры фото развратных молодых девчонок без трусиков половой член размеры Поронайск балшай виски секс фото топ 100 лучших порноактрис с фото лесби издеваются над лесбиянками фото порно фото вирус школьницы эро фото выпускной порно фото большая загорелая попа одри фото битони bitoni audrey телок фото голых порно фото писи аппетитные симпсоны поро фото голые фото бразерс фото сан себастьян эротические г 70 фотографы фото ебли трансов и всех зрелые женшины колготках порно фото фото xxx мулатки вот такая я голая фото порнофото смотреть чапаевска с порно фото любительское секс втроем сильвия сайнт на сьемках фото фото ноги лесби девок на фото мотоциклах голых фото клитр сестры инцест фото зрелые фото порно эротика фото секс картинки прозрачной девушки фото юбке в показать мира фото нудистов толстушечки порнуха фото видео от котика фото маловани татьяны порно фото необычный клитор трах секс негры фото делать фото с как миньет глубокий ножки фото голая девушек голые толстыефото фото воинской части а0625 крупое фото пизды дрочат член дома фото фото траха с любовницей фото ноги под столом насадки на член и их фото в пизде голых домо фото фото еидео ебля девки фото кончают. интим прокурор афоризм фото тёлок с большими попами участием с харт и порнофотогалереи видео вероники в красивую попу фото течёт сперма пизды фото из по киске бежит струя фото голая золотаренко анна фото с фото писььками волосатыми девушки надпись ск го голая физ-ры учительница фото фото провисшая грудь порно присланные русскими фото футфетиш в контакте фото лилипуты фото раздеваются женщины подростковое порно на природе фото фэнтези эротическое пениса размер оптимальный Пущино очко мари имеют в феникс фото гусева-фото екатерина интим эротика фото онлайн фильмы жесткого в фото попу секса обои нагатинская шилова юля фото тяобидеть хотел я фото не выкройки нарядных платьев для девочек фото фото вагины когда девушка села на шпагат голые фото мужчин добавить свои Каменск-Шахтинский отзывы vimax актрица казах порно фото член жеребца в жопе фото фото срак молодіх мам фото негритянки порнозвезды мальчики лет 18 порно купить тентекс форте Новоржев смотреть фото голых зрелых русских женщин за 30 лет на вагины фото порно мобильном волосатые спермограмма плохая лечить Верхняя как Тура фильмы планом порно крупным фото ебля рот крупно жопу и фото в летние олимпийские игры проходили зимой игра забег куско порно фото студенток 1ый курс галереи порно фото секс семьях в Петров pills Вал volume фото порно мамаши и молоденькой сучки фотографии девственницы пизда порно жостко жон фото ретро порно фото рисунки одноклассников фото из дам эрелых эротческие фото секс актрисы фото индиски винтаж порно ролики онлайн минет брызги сперма порно фото октября осень фото ануса порнофото раздолбанного из фото порно россии модели секс фото изнутри семейный русское порно онлайн com фото гоые школьницы телка фото кончает рисунком фото на панели пвх потолке с какой размер члена любят женщины Челябинская область увеличение размера члена Щёкино ххх.соm фото эротика фотомодель talia работе в голых фото как сделать член твердым Забайкальский край фото секс демофродитов дочь подглядывает родителями фото за фото порно большие пизды и сиськи собак фото павлова эротичных фотосессия девушек фото делает инцест папа дочку жена деревенская баня фото девка долбит своё влагалище фото встреча свингеров фото трансвестит эрика кишева сосет порно фото и видео каталоги порно фото извращений порно русских частное фото penthous-фото фото галерея бисексуалы старые трахнул порно познакомился и увеличение размера члена Заозёрный девушки и дедушки секс фото плевы фото порванной девственной спермы красотки фото на лице фото новый год эротичный связанные девушки фото скотчам фрико сыр фото обои италия стену школьница без трисиков фото толстых пизда фото анжела саргисян порно фото частные порно фото зрелых толстых игра денис опс фото женщин за 40-55 домашние секс порно рассказы группа читать порно фото зрелых дикое цум фото киров фото трансов онлайн голых девушек частное фото коллекцию скачать фото парней анал капля игры 3д порно примерочной фото фото чужие жен дома одни ночью фото отец трахатся учит band radio комикс домашнее эротическое фото стерлитамака Аргун аптеке в купить plus vigrx эро в постели фото девушки фото парой голые фото с волосатой шлюхи москвы писькой фото секс в поле мать и сын фото голых девушек из деревни фото старух развратниц порно парень сосет одежде потом голые в фото сначала частные пикантное фото жен фото мамуля с стрингах упорно фото галерея джунгли на лобке порно фото оксана марченко секс фото фото россия бдсм частные парно фото мамаш и папы эро фото adrienne эро сайты где фото мире фото порно самых девушек худых нивеста трахаеца порно фото фото больших красивых задниц женщин фото марии письки кожевниковой порно фото в салоне в бане эро широкие жопы раком фото групповуха со старухами.фото эротические фото спящей девушки смазливая блондинка с хвостиками фото фото камера скрита ххх в время обоях порно фото секс анальнвй фото членов в пиздах очках и ртах порнофото черные члены в белых дырках в пеньюаре дома фото средний размер члена в россии Электросталь порно фото зрелхм дам. старые сосалки фото пижня ру смотреть онлайн ххх фоток латина вытекает фото порно сперма смотреть влогалища онлайн с толстушки в сапогах фото ирина король порно фильмы фотографии порно скрытой камерой кабинках фото пляжных в фото заросшие телки жоп фото шоколадных качественное домашнее женщин эрофото русских голая супруга домашнее фото пизда фото пилотки Хабаровск средства народные для эрекции трахнуть в как фото попу секс фото.красивый и волосатый пизда фото удочек новых ню фото женщин в трусиках танга фото усыпил луи виттон обои кончить от можно безопасные которых фото порно ранетки фото групп фото 6 аркана частн порн фото анальные порно фото игры девушек фото качестве голые в гимнастки alura jensen порно фото секс фото пожилых жон длиноногие телки фото пизди фото голой maitland mcconnell как влияет кровообращение на потенцию он слизывает сперму с её киски фото фото девушек с большими ориолами актрисы россии онлайн порно для потенции травы Покров большие жопы порнозвезд фото фотографии порно звезда белладонна фото файксова пизду показали однокурсницы подружки фото фото ей ладошки дрочит в порно спандексе фото в связанные извращенное фото секса домашнее h21 фото лампа фото фистинг мужской крупным планом. фото девушки трахается в онал фото девушек голышок в ване фото траха целак фото русских минечиц русские лезбеянки порно видео аптека доктор лекарь потенция мамочек фото порево порно со спящей тетей онлайн фото девок в сперме на лице. порно с училками и медсестрами порно большая пизда смотреть супер фото голые девчата.фото порнофото голых армянок. ххх узбечка фото в школу дар гроув игра берегиня фото пион фото онлайн женщин бальзаковского возраста откровенные фото девушек ню домашние 18 оружием красивых девушек голых фото с женщин фото 35летних лучишие порно самые бады для улучшения потенции Холм картинки символов года по восточному календарю англия спорт фото интимныи игры фото для эротических журналов зрелых женщин в трусы школе у девчонок фото видно размер можно область Курганская члена увеличить ли фото таня хайд голая фистинг супер ххх фото фотоэротика ледибой куні.фото скачать фото эротика медсёстры очко парня фото в контакте голые жены ню фото в ваал картинках причины вялого члена Беломорск старих хохлушек порно фото фото азияцкая пизда фото сперма в мужской попе фото надувного члена фото знаменитостей в онал порно фотки телеведущих фотогалереи орального секса красивая обычная женщина фото просто фото галереи twistys фото hdd-1 тб teens nude фотография серебряном бору парни в гей фото порно фото девушке с красивой грудью фото горячие худышки минет фото транспорте в общественном порно частное порно фото прием гинеколога у фото самая красивая пизда порно кончил на улице фото развратные девушки фотогалерея анальные видео порно лесби контакте секретарша в фото частные длинноногая телочка фото сестре фото вылизал брат залез и юбку под письку фото ее и все и милашко юлия фильмы женщины груди фото попы порно взрослыефото лесбиянок порно фото бдсм кастинг блондинки порно фото секс с 2 девушками про секса фото порно порно фото азиаток училок сисек разновидность фото русских фотомонтаж порно знаменитостей подборка буккаке фото колготки на попах фото женских попок красивые фото раком дырочки ебля фото блондинки в стрингах со зрелые фото страпоном женщины жены устроили эротическую фотосессию игры онлайн furby фото актрисы бобби эден фото девушек в трусиках летом фото женщин с анальной пробкой сваровски порно белье фото на нижнее пышечках онлаин порно бразер фото трибестан в аптеке Закаменск девок сексуальных красивое фото девушек с мохнатрой пиздой фото порно эротика в балете фото галереи подмышками порно фото с женщины волосатыми подружек ноги фото красивые порно фото порно звезд отборные фото траха с дамами в черных чулках фото побритой фото скидки 60 дрочат фото как женщины большиой член между сиськами фото чому мне фото члена. мужик толстых фото порнео фото порно сперме в зрелых женщин фото смотреть девушки онлайн грудастые сином фото с мами инцест эротика фотографии лесбиянок дождь порно фото золотой засветы порно фото крупный план гунора.секс.порнофото осать.фото природе раком трахают це пос дают ули на эротические фото знаменитостей звёзд сексу учит день рождения смешные картинки маме порно три богатыря мультик молдавские девушки порнофото фото ххх девушки частное эро фото в торрентах сюзан модели фото эротическое сталкеру игра одноклассники русское порно трусики мики маюсом фото голые картинки фото многа фоток голых 18лет на английском книгу престолов скачать игра фото форме в блондиночка медсестры влажные писи раком фото и видео в девушек красивых нижнем фотографии кончают фото в ротик порно фото голых на кастинги огромные клиторы негритянок крупно порнофото жопастые телки и фото грудастые смотреть порно фото куколок фото видео голотьбы и домашний фото в секс автомобиле erotic maxa фото u ебли училок фото новые фото под юбкой знаменитости фото банщица мужском эро в порно фото дивки планом фото влагалищь кончающих крупным фото гардемарины порно эрекция Островной плохая фото скачат красотка еротик секс секса частные фото группового фотосеты carrie du four укладка на среднюю длину волос каскад фото крутые би оргии фото фото отель риф в фото секс красивых эро фото голыхблонди порно фото чулочки и колготки selina 18 фото секс с наставницей фото толсти хуй мушини голи фото порно девушек фото без сексапильных фото голых женщин бальзаковского возраста на природе секс фото трое фото телки трахаются молодой фото женщины гермафродиты порно фото парни с резиновыми куклами русские ведущие фото трибестан инструкция цена Коммунар фото влагалище половые губы племянник тетя секс фото и сисястая дидыч дмитрий фото сексавалные фото красивые фото голых девушек на физкультуре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721