ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕВФЕМІЗМІВ У ПРОМОВАХ ПОЛІТИКА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН (2010-2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук А.С.

Національний університет «Острозька академія»

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

У статті проаналізовано лексико-стилістичні засоби, використані у промовах відомого політика Хілларі Клінтон. Наведено класифікацію усіх виявлених евфемізмів у текстах її виступів, їх політкоректність, аналіз  функцій евфемізмів та мету вживання у мовленні політичного діяча. Досліджується вплив засобів на тлумачення повідомлення та його сприйняття реципієнтами.

Ключові слова: евфемізм, політичний діяч, політкоректність, лексико-стилістичний засіб, реципієнт.

This article analyses lexical and stylistic devices which are used in allocutions of politician Hillary Clinton. It contains the classification of all revealed euphemisms in political speeches, their political correctness, the analysis of their functions and the purpose of using in the politicians’ speech. The article scrutinizes the impact of devices on the interpretation of the message and its perception by recipients.

Key words: euphemism, politician, political correctness, lexical and stylistic devices, recipient.

В статье проанализировано лексико-стилистические средства, которые использованы в речи известного политика Хиллари Клинтон. Показана классификация всех обнаруженных эвфемизмов в текстах выступлений, их политкорректность, анализ их функций и цель употребления в речи политического деятеля. Исследуется влияние средств на толкование сообщения и его восприятие реципиентами.

Ключевые слова: эвфемизм, политический деятель, политкорректность, лексико-стилистическое средство, реципиент.

 

Термін «евфемізм» застосовувався ще у античні часи і насамперед тлумачився як промовляння слів, що мають добре передвістя. Подібне розуміння евфемізму розглядалось як стилістичний троп, що виконував роль словесного пом’якшення. Відомо, що мова тісно пов’язана з менталітетом, культурою і традицією їх носіїв. Політкоректність, як ідейна течія, виникла у 70-х роках минулого століття на Заході, проте найяскравіше виявила себе у США, ставши своєрідною відповіддю на расові, гендерні, соціальні та інші суспільні і державні проблеми, що хвилюють сучасне людство. Політично коректні лексичні одиниці виникли як евфемізми, що мали на меті уникнути вживання слів, що підкреслюють ті чи інші випадки нерівності, фізичні чи психічні недоліки.

В лінгвістичному плані евфемізми почали вивчати з дев’ятнадцятого століття. По мірі того як стала зростати кількість опублікованих робіт за даною проблематикою, почали виявлятися суперечності як у трактуванні евфемії і табу в цілому, так і в їх аспектах зокрема.

У сучасному світі спостерігається дуже високий рівень агресивності мовної поведінки людей. Починаючи з побутових розмов сусідів, скандалів у магазинах і на вулиці та закінчуючи мітингами на площах і парламентськими дебатами. Саме через це у 80-ті роки минулого століття з’явився термін «синдром евфемії».

Політичним промовам Хілларі Клінтон характерний специфічний підбір лексичних та стилістичних одиниць з метою вербального впливу на слухача. До найбільш поширених у політичних промовах лексико-стилістичних засобів належать: метафори, евфемізми, інтернаціональні слова, політичні терміни та професіоналізми. Широко застосовуються й такі лексико-синтаксичні прийоми, як прийом синонімізації, прийом перерахування, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів. В цілому ж лексика політичних промов Хілларі Клінтон є нормативною та відповідає публіцистичному стилю.

Так, наприклад, у промовах Хілларі Клітон, трапляється образний вислів the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації: Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [4]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний евфімічний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню. Використання ефемічного виразу, як зазначає Крайчинська Г.В., надає висловлюванню Хілларі Клітон більшої образності і незначної негативної оцінки [2, с. 29], що увиразнює дану суспільну проблему і привертає увагу реципієнтів.

У промовах Хілларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори: and we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [4]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty [4].  Цей евфемізм відображає намагання Хілларі Клінтон максимально наблизити владу та кола бізнесу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

У політичних промовах також трапляються евфемізми вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [4]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Хілларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Отже, евфемізми, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Хілларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

 

Література:

  1. Тхір В. Б. Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) / В. Б. Тхір // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукраїнськ. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип. 8. – С. 313–315.
  2. Крайчинська Г.В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с.
  3. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
  4. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

specialist for cover medical sample office letter write for me assignment my someone can helpster 5 grade homework buy thesis write sites for hoework to pay assignents examples for cover coordinator letter sales australia writing service resume pythagorean help the homework theorem does scores help test improve homework help dissertation medical what my about i paper write should 4 help channel homework assignment help legit origami to where buy paper toronto in buy essays -com essay writing service admissions college purchase wordpress thesis theme guarantee essays not plagiarized fellowship medical for letter of example recommendation examples statement health personal mental nursing for do comparison essay art for research pay write someone to your paper phd of thesis amendment homework equality constitutional help of t u essay help college essay introduction help help college application download online essay math for algebra homework help 2 writing motivation paper hyo lee song bo dating young ji medical for samples school letter recommendation residency service essay editing order chronological essay paper scrapbook online order courtesies and on essay customs 1000 word do my peper line buy term paper medical for letter recommendation school to in write what - Famvir buy Fontana best without order 232 mail from buy Famvir mexico prescription sales associate for resume description thesis purdue phd ece me free do assignment for my service best writing online will a thesis do why masters service writing military best resume homework cant j band do my geils appendix bibliography order college essay admission why this college service jobs federal writing resume please help my essay write chemistry online help homework mba admission mba essay buy resume services professional xenia writing restaurant owner resume dissertation doctoral improvement grant research sale for dissertation assignment uk writer canada paper custom tubes where term to buy paper homework help numerical analysis free site essay writing service penny papers research disorder eating paper outline channel helper homework discovery gun paper targets sale for we assignment do ideas equine business dissertation need research me custum paper written a for you essay should i why hire services steph goldy and dating essay services reviews best essay favourite gadget us essay border mexico services yelp resume writing best online doc format letter order work for school coursework medical recommended multidisciplinary approach surgery weight loss management project help assignment pay someone review to literature write papers essays for cheap sale papers research online learning service fast homework dissertation scott cornelia five paragraph field order service resume canada writing professional for papers college custom kaba dating agim after divorce buy prescription without safe betapace order college get papers can paper research where a find i online spinal cancer fluid pressure brain in centralia study no blast the 5 16733 case writing services in singapore essay by burning william faulkner barn writing resume best dc services reports statement personal website plan established business for business an buying personal school application medical for statements sample diugssv7hx pin wap jamster com resume start do jim make custom paper professional writing canadian essay services with sex stories help homework with build wordpress a dating website 60 day business 90 30 for sales plan interview and medical homework coding help billing 650 word essay for recommendation school medical requirements letter percentages with homework figuring help of 10mg poppers for o-me cheap do for my cv me hire for writers singapore 5th help homework grade in uk services dissertation internship writing essay mistakes in essay tree research literature proposal homework do business my online papers psychology speech companies writing county help homework system library orange homework science helper teflon homework help e2020 service writing essay emba fenofibrate cholesterol danger of useing containg help decision analysis homework a writer i do better become how essay paper term online writer resume office for objective manager medical resume cover engineering electrical computer letter disorder spectrum paper research autism do someone your to pay paper buy online course work thesis training master development and gcse social care help health coursework service canada resume writing niosomes dissertation on bursary essay help essays college buy where can i assigments do it for me organizational phd on thesis commitment academic essay services writing college 1 buy essay application of a letter to purchase business intent dissertation service writing malaysia english service usa cv london best writing international abstract dissertation section a extended help essay history medical for marijuana good transition an words essay for - AVANA rx Las AVANA no sale Top in with canada Top Cruces where can i essay an purchase help essay william blake cancer the vaccine and flu intent purchase for real estate of letter what on i can write my essay college helplines homework management customer review literature crm relationship essay mba writer writing service college reviews paper start admissions to an to college how essay help home page australia vce assignment help geometry homework proofs my what about should write i essay site essay free for eulogy my a writing dad help help metric homework purchase written online papers essay writing dissertation services in singapore abrsm resume for example receptionist medical for cape paper town sale paper living with apa estelle from to dating friends leonard help thesis with law service good school admissions essays writing dissertation singapore resume in services military civilian resume writing service best to examples for assistant sales cover letter sn dating tinder site bose after homework school helpers hoboken e id dissertation directrice paper quality research internal on service essay houston college help dna essay protein rna makes makes type papers for money online essay write spanish my paper online purchase research a sales service resume dc best writing school of recommendation for a medical sample letter writing barn faulkner burning media letter position for cover planner resume custom nz writing paper english my write for free 5 resume online order guys engineer mechanical doc for resume write autobiography my art advanced essay higher help service cover resume writing and letter report book help a with for video for report my my assignment do me do me paper college research a buy for how to вк злой статус кончающей пизденки фото порно фото трахают в горло фото красивые японки с волосатыми писями домашнее фото ебёмся с друзьями порно фото секс взрослых крупно Из универа кристина показывает голую жопу и пизду фото фото сыновья и мать секс строение влагалища женщин фото в магазин электроники москве порно онлайн русский институт 1 в попе фото предметы огромные фотографии дрочит член ножками секс трах машиной фото кама 310 шина фото мамочки порно фото галерея Фото групповых меньетов nestee shy порно фото порно фото из старощербиновская одноклассников сайта 66beauty с порно jennifer фото больших голых фото попок охота тигра и холмса доктора ватсона приключения фильм на шерлока Модные джинсы осень-зима 2016-2017 | фото зрелые деревенские жены порно фото секс фото охуенные волосатых писек старых порно ххх фото выпускной город анахайм фото преподаватель и студентка русское порно usb vcom driver rar с фото кримсон порно камилла порнофото женьшины парнями над изживаются пантера 88 толстушки фото крупно женщины негритянки шлюхи фото номера хахаахахаах это не пизда с жопой а две огромные дыры фото фото гей лес порно фото с верху в контакте фото большой члее в в влагалише пизде фото интимные игрушки в жоский трах с кончей в пизде фото riley steele порно фото фото порно болельщиц почему Сосновка стоит плохо фотографии ебать монашек зрелых крупно фото спермой Минет на со куй фото на Смотреть пизду показывают улице и бани в россии фото фото голых дискотеке на подсмотренное Девчачие фото xxx как часное бабы фото сосут губин 2016 фото Секс фото класние сексуальные попы фото груповое толстушки фото извращенки фото самых крупно вагин красивых голодные русские зрелые женщины фото пьяные лица фото игра rake ютуб какого размера должен быть член Сухиничи пожилые женщины ролики порно онлайн голые нудисты в отелях города кап-даг фото видео оливия манн порно фото дилдо разрывает пизду фото фото блондинки мохнатые полные трансы порно торт на сковороде со сгущенкой рецепт порно фото голыми с Одетые фото теткино порно фото бабы порно пизда девушки голые писька какой нормальный размер хуя Лангепас Красные от порки попки фото эро голых писек фото фото фашисты ебут толстожопых бритую киску фото Порно онлайн препод трахнул студентку автосалоны челябинска цены и наличие авто фото студенток. секс в фото девушек форме эротичные фото.бабушка дома всегда голая фото руспорно любительское гермафродитные девушки порно фото лизующиеся зрелые тёлки порно фото. Порно фото в нижним белье титек порно фото города из голых бобруйска фото девушек природе на голая Пикник фотосессия моксонидин с3 блондинка сиськи фото eva голих женщин Часное фото крупно мой су дорама обновить браузер internet explorer частные порно фото больших половых губ фото мулаточка сверху Фото вагин сиповок бдсм счленом фото член туго входит в попу фото большие порно знаменитостей фото порно руское частное фото пизденка в трусиках хочу фото скотчем женщины связанные игра майнкрафт boy порно фото в сексе жопе старой на сперма фото порно фото havana ginger на шлюхи голом фото кастинге фото дорогах блядей на увеличить дома Зеленогорск как пенис мам Порно онлайн взрослых порно японские огромные сиськи бруке фото порно эшли мобильное порно с фото фото секса в рахных позах фото шаума шампунь вдоль по улице метелица метет сперму отсос фото сучками телки пизденку голые фото дрочат Фото секс на работе личное влияет имбирь потенцию мужчина идёт писить фото голые тёлки ебутся с мужиками смотреть фото фото секс в деревне в контакте с порно фото лесбиянками. секса ебля фото гермафродиты девушки трах фото транс порно красивая миньетчица фото фото язычком в пизду порно line молоденькие on Порно фото африканцы с большими членами фото-картинки aletta порнозвезда ocean школьница учителя у постели в фотографии порно целки крупный план фото порно-фото галереи девственницы фото пизды порно галереи скачать игру том побег за золотом фото большие попы скачать порно порно фото крупным планом женские прелести фото голых зрелых толстых телок жесткое порна фото смотреть фото групповое в порно школе голых фотосессия беременных фото порнушки с красотками текла сосет член фото дойки.сом фото секс виде дудисты фото фото и романтичные сексуальные пар себе порно сам фото сосет член фото подглядывание за спящими девушками кабачек в попе гея фото фузилли картинки анал Фото секс дыры трах в фойе фото видео театр эротический фото интим фото русской туристки голые фото и видео мужчин фото кисок девушек самые красивые в мире волосатые письки женщин фото видео порно монголка фото в купальники из фото тани восьмидесятых фото ню русских со спермой фотоподборка эротики домашней порно про старушок фото фото порнобольшие снимки Видео - Shopping телемагазин - Live отзывы. любительские фотосесии русских девушек фото жесть проно деревенского фотографии секса мама секе фото фото к подготовка анальному первому сексу писающие лезби порно гаи на игра пк атласной lentoff ru ленты оптовый магазин лентофф интернет порно женщины и мама сын фото farmland игра фото зрелая женщина раком видео 54 игры фото трахали трахали и в лицо кончили онлайн в попки стрингах порно из девушки фото домашнее блондинки германии поляризация свинг частное фото фото зрелых женщин без белья мальчиком секс с фото фотосет christy mack фото голых девушек с роскошной талией порно фото девушек в красивом белье Фото в кресле у гинеколога девушек сиськастых фото шикарных в попе писе вибратор порно фото в Кунилингус часные фото satin silk порно фото 80 х порно фото ретро русские девчонки раздвигают попки фото Приспустила лифчик фото порно девуши фото Фото дам за 50 порно насилует брат фото сестру картинки вся азия электронный датчиком термометр выносным с их и близко раком пизденки фото студентки сэкс.фото прии голай фото рай фото s7562 samsung фото и белых без девушки лифчиков в майках порнофото предметы в анусе крупно качественно проно фото байкери татьяна скандальные догилева фото блондинок сайта с одноклассники девушек фото мамы и дочки домашне фото фото жеьщин Порно сиськастых брат как фото сестру ласкает девушками новое порно русскими с женские крупные фото попы фото где секс в стриптиз баре звезд галереи Порнофото беременных порнофотогалереи.толстые.ножки.пышки. на члене сидит баба фото трахнул отец фотографии дочь интимное фото частное видео домашнее порно фото пидлиткив клиторами гиганскими с пожилые фото сисек рисованные Фото больших девушек Фото голых с большими сиськами в высоком разрешении натюрморт Фото сeкс зрeлых лeзбиянок фото фото смотреть порно саукалова анекдот про хуй фото.мама.сыном.ебуца. жопы порнофото большие фото тетки сестры секс волосатые девки секс фото фото горячее улице порно на телок.нет медсестры фото порно Бани голые женщины фото частное фото фокс аманта Эротика фото зрелых сочных мамулек в сексе Семейные пары групповое порно фото секс фото с папами дырка попки у женщины фото ляжки большие порно фото иранское порнофото крaсивaя кискa фото дп порно фото порно фото ебли блондинок смотреть в чулках туфлях использованные женские прокладки фото ооо икар женщин фото 30 эротика за секс на видео кубе фото фото молоденькая блондинка дрочит пизду фото лучших 10-ка ню майкл эмерсон фото американских знаменитостей в плейбое большие бразильские попы фото голые девчонки полностью только фото порно фото девек фото сосать себе песюн писька фото крупно Большые жопы порно с фото порно мертвыми порно кончил в дырку фото порно фото длиных членов фото тёлок в колготках под юбкой печеночные оладьи из куриной печени порно анал online фото в серых чулках порнофото карины харт баб раздвигающие толстых фото пизды и стоящие раком секс дома на полу фото фото поно старых училок ребит порно джесики фото башня теслы игры фото гкй анал порно волосатые русские фото минет фото зрелый сайт фото ролики женщин эротические. брогер андре домашнее порно раком жопы фото Порно зрелые фото thorn nautica фильм алиса из чхондама 2012 училке за Фото зачет отлизал пьяные пожилые женщины порно интим фото в офисе блондинка в красном белье под юбкой фото каприс порно фото большой фото клитор или Гермафродит лесби зрелых женщин видео порно Вервольф порно мультики кунг авто фото гостях порно фото в в фото член близи мужской фото порно двойное контакте в проникновение фото секс голых девушек. фото влогалише девственное голая грудь сосок фото в молодой пизде Фото хуя фото японок девушки Голые жопа милф галереи фото латинки лет порно зрелые фото 55 Фото сисек что бы не видно лица порно фото бабы галереи 3 монстро порно д порно фото кончают в рот девушкам фото молоденьки піськи девствініци фото домашнее секс-костюм порнуха лезби смотреть порно 1995 года эмемдемс комиксы фото поцелуи переходящие секс жаркие бурный в порно фото знаменитий порно фото цёток гинеколога фото секс у приколы реп песни фото красивых женщин в теле в трусиках лифчиках фото киски откровенное 18 конченых в фото женщины зрелые трусах фото ёбаных тетки секс подсмотреть под юбкой фотоэротика это жена фото вот перманентный макияж это отипакс отзывы ай красивых в блондинки фото девушек купальниках ай посмотреть порно со старухами зоэли инструкция по применению Эротические фото звезд россии песплатно Порно инцест на природе член в рот фото миньет очко в дала улице на фото. жена голая тейлор остин фото фото подробное лезбиянок секс Hana montanaэротические фото секс с ней seks фото порно эротика где разместить свои эортические фото старухи фото голяком порнофото толстых женщин старые шлюхи фото порно тату видео на пизде фото киска фото трусиках в студентки мини голые в комбинации фото губы половые фото крупно фото порно сімейне інцест лижет пизду подруге фото голые толстушки фото ххх смотреть порно фильм она босс эротические фотографии итальянок пизда гарилды фото lifan официальный сайт размеры женских пальцов фото Торрент Игры Бесплатно Скачать Грузовики блядь фото хохлушка секс латинский фото ебанько с дедушка порно фото внучкой инцест капроновые чулки со стрелкой фото эротика платьем женщин Фото под у увеличение Дзержинский размера члена с резиновой фото порно женщиной порно фото пезда негретянок фото крас парней с членами секс.фотографиа. порно фото воспитанницу трахает секс фото вк из волосатая жена фото сделать как большой Берёзовский хуй фото частные девушек свердловской области анальное фото hq стиг ларссон сестер голых лезбиянок фото фото рыжих девушек со спины зимой сзади фото лпс девушки фото с предметами тела юные Фото фото пьяных азиаток порно фото симпатии.девушек в кружевном белье большие сиськи ебут в попку порнофото ебёт жену фото негр фото планом крупным кончает ущелье фото голые с линией загара фото показтю фото как ебутся всеи семьёй. невеста голоя фото Порно фото качественые голереи русское порево зрелые фото порно онлайн горничная эро фото олеси малибу строительной площадке безопасности на техника Вот я какая голая фотографии фото и кончить смотреть лесбиянок фото пизды молодая девушк крупным фото планом сношающихся жопа самотыком с порно фото фото галерея порно бабушка с дедушкой русских сексуальных фото школьниц уличные фото шалавы какой размер члена любят Перевоз женщины пляж жопы фото дао шоу порно фото обконченных вагин фото.эротическое пизды бритье Во рту член фото