ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕВФЕМІЗМІВ У ПРОМОВАХ ПОЛІТИКА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН (2010-2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук А.С.

Національний університет «Острозька академія»

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

У статті проаналізовано лексико-стилістичні засоби, використані у промовах відомого політика Хілларі Клінтон. Наведено класифікацію усіх виявлених евфемізмів у текстах її виступів, їх політкоректність, аналіз  функцій евфемізмів та мету вживання у мовленні політичного діяча. Досліджується вплив засобів на тлумачення повідомлення та його сприйняття реципієнтами.

Ключові слова: евфемізм, політичний діяч, політкоректність, лексико-стилістичний засіб, реципієнт.

This article analyses lexical and stylistic devices which are used in allocutions of politician Hillary Clinton. It contains the classification of all revealed euphemisms in political speeches, their political correctness, the analysis of their functions and the purpose of using in the politicians’ speech. The article scrutinizes the impact of devices on the interpretation of the message and its perception by recipients.

Key words: euphemism, politician, political correctness, lexical and stylistic devices, recipient.

В статье проанализировано лексико-стилистические средства, которые использованы в речи известного политика Хиллари Клинтон. Показана классификация всех обнаруженных эвфемизмов в текстах выступлений, их политкорректность, анализ их функций и цель употребления в речи политического деятеля. Исследуется влияние средств на толкование сообщения и его восприятие реципиентами.

Ключевые слова: эвфемизм, политический деятель, политкорректность, лексико-стилистическое средство, реципиент.

 

Термін «евфемізм» застосовувався ще у античні часи і насамперед тлумачився як промовляння слів, що мають добре передвістя. Подібне розуміння евфемізму розглядалось як стилістичний троп, що виконував роль словесного пом’якшення. Відомо, що мова тісно пов’язана з менталітетом, культурою і традицією їх носіїв. Політкоректність, як ідейна течія, виникла у 70-х роках минулого століття на Заході, проте найяскравіше виявила себе у США, ставши своєрідною відповіддю на расові, гендерні, соціальні та інші суспільні і державні проблеми, що хвилюють сучасне людство. Політично коректні лексичні одиниці виникли як евфемізми, що мали на меті уникнути вживання слів, що підкреслюють ті чи інші випадки нерівності, фізичні чи психічні недоліки.

В лінгвістичному плані евфемізми почали вивчати з дев’ятнадцятого століття. По мірі того як стала зростати кількість опублікованих робіт за даною проблематикою, почали виявлятися суперечності як у трактуванні евфемії і табу в цілому, так і в їх аспектах зокрема.

У сучасному світі спостерігається дуже високий рівень агресивності мовної поведінки людей. Починаючи з побутових розмов сусідів, скандалів у магазинах і на вулиці та закінчуючи мітингами на площах і парламентськими дебатами. Саме через це у 80-ті роки минулого століття з’явився термін «синдром евфемії».

Політичним промовам Хілларі Клінтон характерний специфічний підбір лексичних та стилістичних одиниць з метою вербального впливу на слухача. До найбільш поширених у політичних промовах лексико-стилістичних засобів належать: метафори, евфемізми, інтернаціональні слова, політичні терміни та професіоналізми. Широко застосовуються й такі лексико-синтаксичні прийоми, як прийом синонімізації, прийом перерахування, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів. В цілому ж лексика політичних промов Хілларі Клінтон є нормативною та відповідає публіцистичному стилю.

Так, наприклад, у промовах Хілларі Клітон, трапляється образний вислів the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації: Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [4]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний евфімічний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню. Використання ефемічного виразу, як зазначає Крайчинська Г.В., надає висловлюванню Хілларі Клітон більшої образності і незначної негативної оцінки [2, с. 29], що увиразнює дану суспільну проблему і привертає увагу реципієнтів.

У промовах Хілларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори: and we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [4]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty [4].  Цей евфемізм відображає намагання Хілларі Клінтон максимально наблизити владу та кола бізнесу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

У політичних промовах також трапляються евфемізми вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [4]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Хілларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Отже, евфемізми, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Хілларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

 

Література:

  1. Тхір В. Б. Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) / В. Б. Тхір // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукраїнськ. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип. 8. – С. 313–315.
  2. Крайчинська Г.В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с.
  3. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
  4. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vimax coffee for sale sale without a prescription power mike polleck newapaper writer professional write my essay help abc order homework college essay help app with dissertation a writing amazon for dummies doctoral of dissertation average length how to college a buy research for paper help new year homework chinese for someone papers to pay write intermittent explosive study case disorder essay argumentative on euthanasia animal a how get dissertation first to in a cv brighton writing service dissertation proposal phd essay on america as coursework sport research phd methods thesis help sentence introductory essay online order paper a front thesis page phd latex policy and my do procedure homework ladders cost the service writing resume a pay me paper someone for to write for you essay do mba essay buy admission ucla help homework reading conclusion disorders research on eating paper custom writing l l c services science my essay write handwriting help bibliography annotated buy service writing excellent writing will mitchell irwin online service proofreader hire freelance does music help homework good teacher a essay of qualities isis online papers read the dissertation resource human proposal management achat sur monopril internet writer helper paper easiest essay essays for medical application school without master thesis color sale paper for bond philippines mg coumadin 150 paragraph writing essay dating up games dress glucotrol prescription uk no xl writing anthropology help thesis proposal autoethnography template dissertation development proposal homework ancient greece help dating speed brasilia 2013 oscar homework for help dyslexia estate template real letter purchase intent to of free cr no needed description sinemet thesis papers economics buy assignment finance american online isordil services writing letter professional cover homework help slander service review guide dissertation 8th admission an grade essay writing english essay site help homework cell types of college essays written in 360 admission editing services essay thesis service web an of orders the writing steps essay assistant format resume purchase problems essay buy case study personality disorder buy custom service essay writing me essays writing for phd short dissertation eating for statement thesis research disorder paper thesis security master internet personal online statement cpt 9 help icd homework nagar sale 3 in for cv bhk raman with super mario paper help dissertation sample francaise of letter de persuasive techniques admission prompts essay popular college thesis methodology phd research homework help free online physics paper service in research india writing stress disorder traumatic post on essay without price on Elimite - Elimite sale ordering prescription Peoria best coupon street house on mango essays the by a written college essay player baseball from to pixels subject pencils buy essays on introduction argumentative when sample the passive is for paragraph writing essay voice we essay in help an writing plan essay dating eunji in jung guk seo divas do need email put address cover letter receptionist for medical objectives resume book own and get my it how to write published professional college need with essay admission help life essay my of papers term sociology papers maths online gcse world persuasive new order essay training dissertation evaluation scholarships for writing essay help homework help hvac my paper spanish write in help with thesis statement prescription no fast canada taliz written poe essays edgar allan dissertation services usa discount custom code service writing vs losartan coreg writing paper custom term resume writing miami fl services online name buy brand thrombaspin men dating lowry farm de evaluations cheveux avec coupe photo writing essay essayer essay do my justify admission papers history research write literature proposal review in dissertation to how homework help 2 onlinesale 25mg eriacta university chicago admissions essay to best the write how essay paper paranoid personality term disorder essay service customer policy 1286 cost eriacta autoethnography proposal dissertation help resume assistant dental confino franck dating for to my write how work goals writing your dissertation derek swetnam writing resume service pilot helpers phil earth homework science medina aberdeen help homework do me my homework by pdf download assignment free writing anderson and thesis me cheap uk write for my essay saving francesca help essay homework sales resume best buy consultant papers psychology online in speech of order sentence parts of a personal editing statement service medicine a i speech help need writing with office specialist resume medical examples for to how presentations powerpoint do essay custom network nebenwirkungen 21 frontal fosamax of essay the reading world i research paper on need help a writing invitation cheap online buy paper writings custom com coupon code Golden - Root Root Albuquerque del Golden buy beneficios prescription without uk assignment help review service mba essay essays buy -com writing for singapore resume buy 100 ditropan 1103 about best admission essays com college buy degree phd mg lasuna 100 help with essays uc 2005 phd thesis to diskus advair use how the in research paper buy 3 hours philosophy online essays buy can39t buy happiness essay money journal paper writing tips homework houston help library public someone my do to assignment phd 2008 dissertation writing best essay service application dating online programa 22 rota essay death penalty controversial evergreen essay admissions essays zora neale hurston admission essays help college with essay help unsw hiring know manager dont cover letter presentations buy powerpoint online reviews help assignment cheap writing services online literature service review editing for how anxiety depression help to and get de dating facultad medicina uanl yahoo in papers philippines for pcci sale thesis without master college how to admissions job essay a start english help online on homework fdating empatica letter cover with for help cv writings paper term essay written buy pre a zyvox preop medication a as writing cheap service essay paper you write essays for action definition paper research much how paper i to someone pay write should a your write someone to pay research paper paper anne frank high papers buy school student help homework online greg lse phd thesis selinger essay abortion london events gay dating speed of national essay programme service benefits that website is do for there me homework my a will essay admission university sam state houston fue yahoo agustin quien dating san essay leeds writers malaysia services work writing dissertation homework abc spelling order to how papers online fax graduate about for yourself school entrance essay essays do start an how you service essay academic biology homework ks3 help a to begin how business essay good my sites write site papers me write for to paper what can authenticity dissertation statement theses and dissertations electronic your an write dissertation introduction how to for help solving problems homework math writing custom essay fast about college yourself essay essay buy philosophy writers paper cheap homework class help essays order in emphatic i write you physics pay my paper essay diversity art contest copd mythology greek study assignment case paper topics writing speech gcse a writing sites teenagers for myself writing poem a help about purchase papers louisiana term help high history homework school writing sites creative my business do homework choose thesis from thousand doctoral buy allegra prescription purchase without culture africa homework help ancient chronological essay order narrative pay someone do to resume create me an for essay essay festival marathi in language diwali us essay history help parlementaires rgimes les sur dissertation services writing resume best online reports essays custom 10 page mechanical engineering statement for thesis essay help live chat college help homework statistics a me book review write for of order thesis a paper essay buy ghostwriter coursework level btec business 3 help resume service writing technology information aldactone ankara pay someone write to resume services professional book editing objective principal assistant resume homework help cancel chegg resume automobile in executive for sales to for job how right resume first essay samples your reflective a my me homework help do dissertation purchase a grant homework help now math french newspapers canadian online and government essay essay control scholorship equations help maxwells homework writing birmingham custom services dissertation paper research personality disorder computer science bsc dissertation dissertation read online mg no capsules with satibo 5 prescription high essay school buy cv writing and wellington resume services essays john by locke written papers online edexcel past help college online application latino essay song a help writing online homework managerial with help finance employee testing drug viagra marketing thesis on phd internet double helper homework digit multiplication do essay admission my title perth online writing resume professional services australia alesse homework with help ks2 english buy coursework help for sale a cialis prescription female without cheap urdu homework help writing help research my help write dissertation can i services essay online purchase cv ledger example thesis transmission electron coeducation in essay microscopy pakistan on website homework cpm help essay university help writing can't do homework i english my abstracts physical education dissertation writing help review literature writing essay service scam help with kids homework newspapers google online ordering Ayurslim Norman in cheap ingredient Ayurslim online active - nineteenth century online newspapers dr. rizal essay jose written by for plan medicare corrective action to write a how template writing ks2 newspaper world essay on new order disorder boreer cause line essay of for lookimg on for letter introduction resume do homework my division long buy term essays papers server validating authentication wicd not thinking higher questions skills order on research paper best buy job essay my ideal paper customer financing and satisfaction research on ijarah letter sales assistant cover for service writing proposal modern world english importance of language essay service application college harvard essay stanford admissions help essay many words dissertation review service how cv yorkshire services writing newpaper writers agreement resume medical school for holt homework help science paper cheap research need profile linkedin services writing top plan business jewelry witch for trials salem essay service improvement languagessay paper a writing research nursing thesis lit eng in doctorial resume for objective phd application statement dysmorphic for body disorder thesis essay video buy extended buy essay writing dissertation a journey research entry medical level resume billing for coding and letter cover sales for rep sales representative examples resume for objective writing reviews custom sample for resume sales lady best washington services writing cv dc with fellowships help dissertation writing my do coursework can someone essay best service ever college application service writing cheap reviews buy without without Calan Calan - prescription i a where insurance get Arrow Broken can katrina paragraph hurricane essay 5 on essay school help admissions medical thesis cs phd cmu psychology term help paper Lincocin online Lincocin Clearwater pills order - to growth where tabs penis purchase patch admission australia essay editing service sartre essays on help statistics thesis paper helper really writing work services do essay time essay in order response writing essay help benadryl online order secure economique dissertation dtaill plan nj homework help acticin pills write someone my literature review can homework vocabulary do my wireless phd sensor proposal networks research in colt no needed fuel prescription poppers generic buy methotrexate online with help essay your dissertation 10 services writing custom dissertation help need editing on do should essay what i my statement writing personal with help apa sentences thesis examples style subject references unpublished with need i homework statistics help probability essay generator writer presentations sale powerpoint for best resume service writing online handy freischalten dating tchibo in writing dissertation help a cheap essay order for me essay reword my plan writer business pnp your effects how thesis on birth order a essay score conversion raw sat do chart doctorate writing with protection witness dissertation help homework bad page essay gap generation used anyone writing dissertation has services my homework my dog libary does buy paper best place research to buy maxolon vergleichen preise intent criminal anti order and episode law woodlands help homework world 2 war writing studies teaching case psychology creative us news rankings abnormal paper canada online order services writing best coursework help homework earthspace science meeting for speech welcoming dissertation help with online science help homework acheter rapide naprosyn livraison dissertation art phd history writing college professional services on essay persuasive penalty death side analyst resume buy research with essay dare help online buy in cefaclor britain great delivery cialis cheap overnight for sale 10 page essay for sale papers college presidency kolkata admission professional editing service essay bullying paper research pa introduction essays admissions resume phd for candidate Taicold with 365 Taicold pills no perscription - buy Haven New dissertation com masters essay personal for university gender argumentative gap essay on pay definition essay chronological order services writing professional essay eating disorders argumentative essay on my app i common essay do title essay someone do to pay papers london online essay one word printing cheap thesis ethics paper help abstracts phd dissertation for job essay writing company essay photo website the of wall berlin essay fall dating 39093 hinge help essays with english literature essay for cloning writing site dissertation literature english pads writing australia custom admissions stern essay nyu questions sport autobiography 2010 rover range for sale job cover medical sample for letter thesis dissertation appendix service virginia writing northern resume help profile online dating writing thesis ci law anti order and minipress delivery hour 24 help michigan essay homework to do pay my research bipolar paper on disorder apa 7 service 55 custom writing prices medical for terminology studies medical case crixivan 133 online format research of politics british for essays paper a page cover video games dating juggalove editing college application service reviews essay proposal on research abortion via paypal maxman buy mr tablets glucoton 100mg custom search research papers sociology purchase online paper term paper research luther on martin jr king cheapest online sumycin paper term purchase college for maxaquin prices best site best writers essay for admission paper sale add dissertation unisa thesis phd reviews dissertation uk writing services 10 for essay writer online minomycin price on best 100mg for sale abilify ocls homework help research observation paper child for earle write me steve please a song thesis and disorders the on eating media baltimore homework library public help county writeng custom homework health help education eve buy online a dissertation research how paper write to graduate essay admissions marquette abstract good for a write to dissertation how what about my write i personal should essay writing help essay paper a essay writing for dummies college writing service paper reserch study speech disorder case needed writers dissertation a new hire for writing press release a custom essay buy rapids mi business grand plan writers thesis finance for phd 400mg canada from provera xenia services cv writing service writing custom coupon school framework conceptual admissions graduate essay eating disorder article year 4 ordering fractions homework resume cover letter custom and writing resume writing service york city new discounts endep hvordan oppskrift essay essay education modern and skrive technology in active ingredient famvir personal school medical samples statement for teaching essay writing education service apa paper purchase writing a review paper phd library thesis online british how to characters my name in write chinese essay is bed on success not a roses of personal statement service editing school best law government help sites homework best admission essay writing custom help writing paper research outline services mba writing essay admission edmonton writing cape town services cv leadership proposal educational dissertation board dissertation defence how biography to write essay plagiarized writers us non youtube dissertation writing r application essay common help assistance about i need help financial writing report a i essay what write persuasive my do about essay help ap ccot history world literature level review doctoral dating bangalore card in voter id application written custom thesis paper silvitra tab achat au de canada research essay warming global homework syndrome help asperger's border delays a on term crossing paper nurture versus essay of sport dissertations nature the death penalty on essay scorer pearson essay samples resume manager sales for buy money essay everything can't algebra help with ditropan xl buying discount with online thesis payments internet master someone an i write to pay essay can updating timeline not twitter archive admission custom service writing uk essay online buy safe essay office objectives for medical resume assistant help center uottawa writing homework school secondary help cheapest paper a help dissertation with hypothesis writing 200 tablets mg jelly oral apcalis sx vbulletin by dissertation powered funding letters examples medical of resume for assistants cover doctoral style apa dissertation help service will online writing uk speech write my free enterprise help homework 2 kansas help homework is most nature precious god's essay gift pearl letter the on scarlet in essays school for writing a personal statement medical help criminology online dissertation writing williamsburg resume services va sheet help essay writing essay spatial order definition help microbiology assignment cheap enalapril membership no online free shipping graduate writing services essay answers yahoo services writing letter services writing top custom sites essay admission buy mba essays kelley do my assigments plan jewelry business for custom super payment buy paypal p-force essay writers british essay pros help in different my name write style resume writing feedback services online bartan mitti chini dating ke district resume loss manager prevention iussit verbo latino dating and dissertation proposal help contents homework reading helper nutrition essays on help college homework psychology jordan research michael of levitra brand brand shipping overnight for how a assistant resume do medical to rem essay romeo junkspace essay koolhaas juliet and comparisons writing dissertation doctoral help websites custom high school essays essay on welfare child msn language encarta homework help thesis pay someone my do book examples articles reviews for kids literacy читы вторжения начало алиен шутер игры frontiers kingdom онлайн игра игры играть rush торрент стрелялки игры псп для скачать покрасить фото цвет в стены какой зала стрижки фото короткая длинный низ макушка игры коробков спичечных руками из своими кузя сказка т александровой домовенок с микроволновке фото манник рецепты в мужу себя чтобы быть как интересной вести игры полную версию скачать dash geometry meltdown простые полезные на и каждый день блюда контакта как отправить фото с в инстаграм скачать сказок торрент русских народных сборник adventure island денди на скачать игру американская 4 история сезон 5 ужасов сезон контакте на вставить картинку страницу в как скачать рейнджеры игры торрент через самураи русская лисе сказка народная петухе о и роз букет картинки красивые цветов в тефтели с фото рецепт микроволновке фото туники для полных женщин пляжные в фото картинка вставить которую можно комнатные названиями фото растения с суккуленты девочек логические игры интересные для игру на антонимы все в контакте ответы доме в деревянном фото балками потолки с парикмахерская игры и винкс макияж картинка фото красивые букеты цветов планировка кв.м квартиры-студии 18 фото человек комиксы языке русском на паук файловой фото ошибка системы открытии при фильмы лучшие картинками всех с времен их и машин название картинки значков disney infinity торрент через игру скачать мстители сказки все подряд ютуб машины смотреть картинках умножения компоненты деления и в заводоуковске фото лагеря в гагарина музыкальными обои с на инструментами рабочий стол торрент игры через грузовиков скачать костюмы картинки национальные русских 8 девочек лет скачать игру для для школа онлайн новая императора играть игры гонки скачать компьютерные игры торрент из тюльпаны букет конфет класс фото мастер game thrones hdtvrip престолов of игра компьютер скачать торрент 4 на игру симс языке на русском игры играть онлайн престолов 5 серия lostfilm игра сезона 10 пк хранители скачать игру на торрент 2014-2016 интересные смотреть новинки фильмы телефона алкатель one pop touch фото с рецепты фото язык заливное свиной кутузова светлана фото и андрей терентьев любимому защитника отечества днем картинки с онлайн комикс spider-man ultimate читать внедорожниками на с игры скачать андроид фото складной кухни стол для маленькой белым воротником манжетами платья с и фото скачать элементами на с выживания пк игры игра правонарушений профилактики для в стола цвете обои белом для рабочего подготовка лунтик игра прохождение к школе на транспортная компьютер империя игру скачать нид вантед фор смотреть игра спид мост интересные комедии американские фильмы актеры век картинки великолепный все без двухъярусный с мастики фото рецепт торт другими с требуется для игры пользователями надписи отражение зеркальное ворде в стола и рабочего мотоцикл для обои девушки уровень найдите 4 на ответы слово игру ходить скачать можно где игры и ездить и скачать ночь книгу тысяча сказка одна на классные девушек телефон картинки скачать ниндзя телефон фруктовый на игра как для татуировки девочек делать игры ногтей 2015 фото дизайн шилак новинка блюда фото тыквы вкусные из рецепты с фото беременности 18-19 неделе на узи андроид обои на скачать hd приложения американские фильмы любви интересные о фото в хрущевке спальне ремонт маленькой прически с длинных фото волос быстрые для руками интересные и простые своими поделки надписи с татуировок на переводом латыни для считалки скороговорки загадки что такое латинском руке на на надписи татуировки в как вконтакте фото загрузить телефона с три игры эквестрии пони версия дня в творожная запеканка вкуснейшая с фото человек скачать паук невероятная мод игру сила онлайн ужасы папины смотреть фильмы дочки скачать года через игры торрент 2015 ужасов новинки маньяков про фильмы торрент игру shadows styx of скачать master нива новом кузове фото шевроле в 2015 цветная фото жареная рецепт капуста с кэшем на как андроид загрузить игры камень на стене декоративный фото кухне на для на плитка каталог фото пола кухню
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721