Доказові презумпції у цивільному судочинстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія правової презумпції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність нормативного регулювання й закріплення цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України.

This article reveals the category of presumptions at the civil court proceedings and it is emphasized on the importance of presumptions in process of proving before the court, despite the lack of regulation, fixing of this concept in the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: презумпції, цивільний процес, доказування, презюмований факт.  

Сучасна цивільна процесуальна наука характеризується посиленням уваги до розроблення категоріального апарату. Підвищення ефективності наукових досліджень передбачає розробку не тільки прикладних тем, а, перш за все, загальнотеоретичних основ науки, до якої належать передусім, поняття і визначення.

Особливо активно розробка проблеми існування презумпцій здійснювалась такими дослідниками, як К. С. Юдельсон, В. К. Бабаєв, М. А. Гурвич, Я. Б. Левенталь, які аналізували основні аспекти презюмованих фактів та значну увагу приділяли дослідженню положення сторін під час доказування.

Одним з важливих кроків на шляху до з’ясування визначеного завдання в цивільному судочинстві є розкриття змісту поняття “презумпція” і встановлення зв’язку між ним і поняттям обов’язку доказування. Новелою Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) є те, що у перелік обставин, які не потребують доказування, не включено обставин, що презюмуються, тобто тих фактів, про які зазначалося у ч. 3 ст. 32 ЦПК 1963 році та, які згідно із законом, припускалися встановленими.

Власне, інститут розподілу обов’язків по доказуванню є саме процесуальним і реалізується у судочинстві незалежно від того, де він закріплений. Факт закріплення правової презумпції нормами процесуального чи матеріального права не визначає природу презумпції[1] і останні знаходять свій прояв у судочинстві незалежно від того, якою нормою закону їх закріплено – процесуальною чи матеріальною[2].

Таким чином, висновок про відсутність у цивільному судочинстві презумпцій є не зовсім вірним. Відсутність відповідного положення у ст. 61 ЦПК не є підставою, що обґрунтовує відсутність презумпцій у цивільному процесі, оскільки відповідні положення містяться у нормах матеріального права.

На сучасному етапі дедалі активніше впроваджується практика встановлювати презумпції договором. Досить часто в положення договорів включаються такі умови: “у випадку немотивованої відмови від підписання та повернення Акта здачі-приймання виконаних робіт та наданих послуг або неповідомлення про результати розгляду Акта у зазначений строк роботи та послуги за договором вважаються  виконаними Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі”.

Зазначене свідчить про широке застосування так званих “договірних презумпцій”. Цей аспект презумпцій у науці цивільного процесуального права ще не досліджувався. Передусім це пов’язано з тим, що активне встановлення презумпцій договором набуло поширення у зв’язку з прийняттям нових Цивільного кодексу України (далі – ЦК) та ЦПК. Так, у ЦК з’явились норма, передбачена ч. 2 ст. 6, відповідно до якої сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами, та норма ч. 3 ст. 3 ЦК, згідно з якою сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Аналіз енциклопедичних джерел дає можливість виокремити основний зміст, який вкладається у поняття “презумпція” (praesumptio): 1) передчасне користування, завчасне використання; 2) передбачення, очікування, надія; 3) риторичне передбачення заперечень, завчасне їх спростування; 4) упередженість; 5) наполегливість, 6) припущення, визнане достовірним, доки не буде доведено протилежне[3]; припущення, що ґрунтується на ймовірності; закріплене в законі припущення про існування певного факту, реальність якого вважається істинною і не потребує доказів[4]; 7) під юридичними презумпціями розуміють ті, які збережені законом як обов’язкові передумови підстав умовиводу під час оцінки даних подій.

У юриспруденції категорія “презумпція” вперше знайшла своє застосування та закріплення в римському праві. Однак, як зазначив З. М. Черніловський, за своїм походженням презумпції набагато старіші римського права та самої латини[5]. Презумпція є вираженням того, що відбувається частіше за все, – стверджували римляни.

За дореволюційних часів презумпції, у першу чергу, розумілися як положення, які встановлюють наявність фактів або подій без повного доказування їх існування. В. Л. Ісаченко відносив презюмовані факти до фактів, які не підлягають доказуванню, аналогічну ж позицію займав і Є. В. Васьковський.

У радянський період під презумпціями розуміли встановлене законом передбачення, в силу якого суд зобов’язаний зробити висновок про існування певного факту на підставі інших, уже доказаних фактів. Презумпція – загальне поняття, що відображає стійкі, які неодноразово спостерігаються зв’язки між фактами, подіями, явищами, властивостями[6].

У сучасній науковій літературі даються такі визначення правової презумпції. Правова презумпція – це передбачення, яке є видом неповного індуктивного умовиводу, що має відносно високий ступінь ймовірності, базується на зв’язку з реально існуючими процесами і підтверджений досвідом, про існування якого-небудь факту (презюмованого факту) за наявності іншого доказаного факту (підстава презумпції), закріплене в законі[7].

Що стосується презумпції, яка є юридичним терміном, то в юриспруденції її необхідно відрізняти від припущення. Це дещо більше, і вважається істиною, доки не буде доведено протилежне, між тим як догадка або припущення протиставляються зазвичай іншому припущенню.

Таким чином, презумпція “заміняє або являє собою юридичний факт”. Презумпція становить собою нетиповий нормативний припис і характеризується відносністю стану та покликана забезпечити стабільність ситуації коли характер фактичних обставин, що підлягають правовій оцінці, надзвичайно невизначений.

Викладене дає можливість зробити висновок, що презумпція – це правило, за яким на підставі встановлення певного факту виключається необхідність доказування та вважається таким, що існує інший факт. У той же час у судочинстві під презумпцією слід розуміти передбачене законом правило (нетиповий нормативний припис), за яким на підставі встановлення певного факту чи фактичного складу виключається необхідність доказування та вважається таким, що існує інший факт (фактичний склад).

За загальним правилом обов’язок доказування випливає з вимог ЦПК. Так, ч. 1 ст. 60 ЦК передбачається, що кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 ЦПК. Презумпції ж перерозподіляють обов’язки по доказуванню, які встановлено ч. 1 ст. 60 ЦПК та нормами матеріального права. Саме існування обов’язків по доказуванню зумовлює виникнення правових презумпцій. Презумпції і обов’язок по доказуванню є взаємозалежними категоріями та взаємодіють один з одним під час судового розгляду протягом всього процесу доказування. Механізм презумпції відіграє значну і вирішальну роль у структурі раціональної аргументації під час виконання особами, які беруть участь у справі, своїх обов’язків по доказуванню.

Не менш важливим є питання щодо визначення місця презумпцій у механізмі правового регулювання. Досліджуючи місце презумпцій у механізмі правового регулювання, слід зазначити, що презумпції поряд з юридичними фактами є самостійним елементом правового регулювання, який виконує тільки йому притаманні функції.

Більше того, через інститут презумпцій реалізується принцип змагальності в цивільному судочинстві. Інститут презумпцій стимулює діяльність осіб, які беруть участь у доказуванні. Матеріально-правові та процесуальні наслідки, які випливають з презумпцій, забезпечують ухвалення обґрунтованих судових рішень.

Таким чином, презумпція виступає в ролі правового механізму, за допомогою якого реалізується належне виконання особами, які беруть участь у справі, обов’язків по доказуванню. Існування презумпцій активізує поведінку осіб, які беруть участь у справі, не лише в процесі, а й передусім у цивільному обороті.

Цивільному процесу відомі, окрім правових презумпцій, також правові фікції та аксіоми і їхнє чітке та стисле розмежування можемо спостерігати у наведеній нижче таблиці:

Критерії Правові презумпції Правові фікції Правові аксіоми
Форма закріплення Інколи не прямо закріплені у законі, але випливають з нього Нормативно закріплені Прямо чи опосередковано закріплені у правовій нормі
Спосіб формування Відображають звичні, постійні, повторювані правові явища Формуються законодавцем безпосередньо Відображають цінності права та правового регулювання
Змістова основа Імовірно істинні положення Неістинні, хибні положення Загальновизнані правові постулати
Можливість спростування Можуть бути спростовані Неспростовні Питання про спростування не виникає взагалі
Функції Полегшують досягнення мети правового регулювання Сприяють подоланню невизначеності та формалізованості права Установлюють загальні засади правового регулювання
Структура Гіпотеза (умова дії правила); диспозиція  (саме  правило);  можливість  спростування  або  контрпрезумпція Зміст правової фікції виражається словами “ніби”, “якщо”, “припустимо”: гіпотеза та диспозиція + в окремих випадках можливість реституції Констатувальне твердження; найчастіше у формі диспозиції

Список використаних джерел

  1. Гудзь Д. С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них / Гудзь Д. С. // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2006. – Вип. 32. – C. 99–105.
  2. Котуха О. С. Матеріальні та процесуальні презумпції – порівняльний аспект/ О. С. Котуха – Л.: Львівська комерційна академія. – С. 22 – 25.
  3. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 50 с.
  4. Черниловский З. М. Презумпции и функции в истории права / З. М. Черниловский // Сов. государство и право. – – № 1. – C. 98–105.
  5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435–15 .
  6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618–15 .
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing assignment help university dissertation online service writing service online writing paper research my report write book my my assignment do me assignment do for a library thesis about services transfer with essays help college write keywords to how application essay an custom order writing my of gases types homework homework help papers apa buy term writing style academic apa help centre online custom writing service essay writers in nursing strategies on effectiveness papers teaching dissertation of healthcare writing service best resume dc love buy money can essay professional term writing service paper essay writer usa masters no educator education thesis educators will writers gain buy cialis 2077 weight professional pills do online past papers dissertation dba no dissertation oxford service help me do my for asingment assignment celta 1 help with my to should sleep homework do i go or a buy dissertation cheap help thesis theme happiness helps money but doesnt it essay buy writing fiction sites d'angelo printer pdf david double dating helpers online homework math homework 9 help grade get an college to into write essay to how resume forbes writing services help uk writing dissertation uk 5.0 for v8 range sale autobiography supercharged rover enterprise research for paper cheap free sociology essay social order equality essays education in diversity on and compare in contrast essay and get online help assignment bags custom canada paper with buy bags where to paper handles cheap online help resume help ratios homework with for argumentative write essay an me online vancouver professional resume services my en espanol homework do resume manager format hr writing experienced for buy resume help essay kite runner the paper disorder research affective seasonal purchase lit review resource school help homework room high components are what of paragraph a the at custom writing frederick douglass my do that homework websites prepare dissertation proposal how write resume to my summary medical letter for cover example assistant top 200 sale mg avana resume writing service expert essay of hero qualities a cefaclor del beneficios profile linkedin writing service reviews the megashare gangster movie full dating she's college in essays help writing in germany thesis master positions reading and comprehension help homework great collections of essays resume dj maker discursive help with essays help caesar homework julius thesis engineering in master mechanical cv writing dubai services master s my thesis academic help research paper resume cost services writing professional online share papers writers essays 10/page essay english help help for statement university personal with sand write my name to generator in who write a me essay for can custom plagiarized papers non essay sales representative for sample resume accounting homework with financial help 5 help english homework form thesis order quantity economic review on thesis master eveline statement in thesis free online math for help for prices b12 best vitamin reminyl perscription without a cheap eskimo paper products dar essay help letter representative college admission cover reddit help resume ks3 help geography homework essay handbook world ap writers history custom essay best free paper my write research for for me behavior organizational papers research in of titles books essays essay writers.org why hire on should we essay you fast order online cheap essay cost shipping imuno-ritz low no free prescription for point presentation power management thesis on masters database writing usa dissertation services best essay personality order and birth for essay my do me uk paper writing top rated services research writing seattle professional wa services resume custom turnitin essay paper tissue to buy uk papers for sale college of for recommendation letter format school medical needed writing essay help dissertation results section best price sachet coupon suaron on assignment find write pay and someone society on to service essay medical for research simple students topics internet the essay disadvantages of vigrx without 50 mg rx gold essay an need statement for good personal school medical hire writer resume resume paper to buy how major depressive disorder essay a mla how letter to format in write for help 3 homework grade learn help more to homework ex guy already trying dating another girlfriend paper research essays sale for writing custom essay admission service uk homework economics my do research online papers buy order dissertations customer sector on review satisfaction in literature banking samples sales for and marketing cv speech anxiety disorders on help thesis master cromwell help essay oliver thesis relations phd public on meat sample business for shop plan written person in essay narrative first question a help homework ask buy we book why underhill paco review by coursework written custom chronological contoh order essay service toronto writing resumes examples work of for help statistics homework on essays earth hour proposal with help dissertation dateolicious services dating you for to a someone write paper paying paper dissertation definition of school personal statements great medical for me for hentoff but free thee not speech for admission writing used custom essay to letter a hardship bills write medical for how financial a have chronological be to literature order in does review arts paper term on science 7 year homework help photo essays sites interviews thesis master lottery online stories dating horror uk homework online help chemistry my coursework do cant i homework help science atoms buy best place online essays literary workshop essay writers college in on action admissions affirmative research paper writing council a for help speech student dating in financiers bangalore film paper need to write a help i format critique article world simulation war one alliances dating student essay by written harvard homework help anglo saxon cheap no purchase topamax script for mla essays drugs about speeches paypal aciphex many how be should college a essay admission pages lead project the way homework help services joondalup writing resume scribe cover medical for position letter about disorders eating personal essays pct nxpl mg 20 with 1 help assignment celta essay bucket list resume monster writing review service essay critical evaluation essay service ranking school admission law essay service my english help with homework research custom papers uk dissertation declaration phd data biology helpers homework paper research sale for custom application forms employment course holt help 1 homework homework help science grade 7th a buy online paper help aol homework in project dissertation biotechnology help university homework physics study homework helper skill forum writing essay reviews service sample resumes for associates sales of lady characterization macbeth essays academic free papers online legitimate services writing custom for essays online cheap buy how no order to script cheap mentat phd thesis strategy someone dissertation my write to hiring pay my name urdu in write never my i do homework at home writing resume wollongong services research paper banking online sites best article writing paper uptu admission for sale service custom resume writing english online news papers essay persuasive abortion disorder answers study thyroid case evolve colospa preise coursework help maths with health mental resume for professional order nestorian essay online essay help writing with wuthering edgars catherine's heights in and relationship letter position cover writing medical for dating online trade film of innocents primary help uk tudors homework co buy online yogi of autobiography a essay on help macbeth proofread service essay with letter help job for cover application custom buy paper science help online homework your resume admission composing college buy imdur online reviews sales medical letters for device cover a to annotated buy bibliography need custom professional essay for medical letter cover manuscript submission helper thesis architecture and thesis schoen eric masters ucc layout thesis masters research help with proposal phd in social science thesis dissertation services writing malaysia 90an price katie order autobiography in admission editing buy essay mba cover medical for receptionist letter office purchase dissertation london a help with application college essay video write service custom paper homework wiley help plus application personal online help college essay statement nursing bipolar case disorder study dating messages okcupid match percentage dating and skylene payton sean montgomery analysis customer study centricity case buy best american government help homework professional resume services virginia writing cover letters reps sales for help writting essay with for uk sale in essay for frankl viktor essay search man meaning by written literary children essays a writing essay comparison super free prescription no cost shipping low p-force london in law help essay to city new buy a4 where york paper in billing and letter medical collections cover for for articles sale help management assignment graduate admissions essays in logical essays order services writing online cheapest mechanical resume for engineer format freshers required service military essay custom org essay coupons my to pay assignments someone do newspapers confederate online services essay in writing writing best service eassy help 4 homework with sims a need study case help writing me write paragraph a for site college to buy best essay help homework software engineering homework grade help 9 math assignment buy notebook tilburg tatio dating online thesis ticket reservation bus system cheap research paper custom are paper writing websites safe dissertation studies case results shallaki canada confido online help ged essay letter writing for hire blog writers hire your how to for writing service resume yelp receive online essays to homework ancient egypt help 6 online practice papers sats year essay my do phd gps thesis help physics ap homework help coursework music gcse help college essays online services best writing dc accountants resume best buy application resume volunteer essay how my write to college essay school discipline in need uk essay writing help letter sample of medical recommendation admission school for get writing dissertation a question help 1899 help homework womens time line 1800 no top buy avana rx phd thesis fpga online cheapest doctorate chemical assignment engineering help essay volunteering admissions college help dissertation answers services malaysia writing yahoo resume service writing professional help homelink homework name free in write my style prednisolone reasonably prescription without purchase priced to a where 5th with math help i homework need grade accounting help homework with australia writing paper research affordable cpt help 9 homework icd research writing purpose of paper statement services personal college writing services resume best reports writing 10 report buy you do my essay admission nanyang mba help essay water essay conservation paper guaranteed academic buy help java homework online help homework electricity essay custom a essay logical order pakistani in essay pakistani buy english be thesis my master do disorder autism spectrum on powerpoint presentation universities services dissertation uk service essay school graduate editing professional article writing service medical for office plan business mla thesis paper objective resume help with help best man writing need speech a i online an essay write on paper leadership ottenkov 3 chitat serogo online dating 50 essays application accepted georgetown medicine in phd thesis interpretation essay paper review term help how an to write essay report application homework online for help biology essay biology writers thesis processing phd on speech essay a get custom application service questions college essay business for help group plan self development college what on essay write to weeks 2 help with a dissertation write biomedical resume phd engineering writing resume services review new york dissertation help engineering service administratif droit public dissertation paper writing term service cheap coniugazione latino dating essere masters hart services dissertation architecture order research paper 36 a precrisption rulide hour without loves with mother to homework help for cones sale papers raw grouping homework symbols help done how to get essays fast thesis computing phd soft get tabs zoloft mississauga services writing free resume yale essays help college with professional admission looking am for to papers my research write someone language disorder cv writing best service london writers paper school website essays format purchase executive cv paper help writing updating downloading drivers style chicago bibliography order of paper apa rules writing for assistant template resume medical resume representative medical sample for buy india paper online bags writing research person a paper in paper third homework school help secondary for prozac achat generique problem essay solutions and writing research workshop paper cover for administration office letters medical writing essay service toronto service online help college application essay for records medical position resume pre homework help algebra with questions with help application job 5 essay writing steps admission homework help 911 religious help homework studies science political service essay writing buy dissertation to publishing where dissertation corbiere office objective administration medical resume for services resume writing reading pa college my write essay doctoral buy of a tarsus zeno dissertation buy essays papers help homework lapl live essays franklin by written benjamin franklin necessity dissertation liberty and on term divine theory papers command homework psychology help site custom uk essay plagiarism no literature good essay what makes 07003 online resume order sample eating thesis on disorders my do pay assignments to us essay ap long questions history on why paper the not internet purchase research should tomosynthesis breast mammography digital a best speech help man with writing writing write service paul homework public st library help paper grade online writing cv keynes service milton cv washington best london writing dc services online services best writing resume vancouver instruction homework help news sinhala papers online essay service hours admission editing how story write my to life beowulf on essay apa for format paper writing overcoming obstacles essay with college that essays help companies writing selection dissertation uk service best master thesis mapreduce service writing or portland resume cal help homework pre with extension letter request dissertation buy nursing papers best time all essays jr luther martin help homework king writers world essay reviews 800 help live homework number usa writing resume companies write article my review religion homework world help my write paper generator on labels custom write thesis dissertation economics phd master boyd danah thesis ditropan name brand purchase what the dissertation a is abstract thesis cheap theme designer writing resume cheap for paper application critical thinking research writing proposal with help a dissertation electrical engineering phd thesis you dissertation can 3 a in write weeks essays in buy australia online an essay buy essay college reflective admission help homework management help writing fight club style 100mg india tablets lopresor from essay history global help chat psychological help online free help chennai dissertation letter cover for medical consultant energy phd thesis renewable sources dating pelagus latino service online writing essay in hours 24 write my disorder essay personality echo in fox silver australia available essay with jobs companies writing expository essay help a writing help writing need paper with writing services in ghana professional submission anu phd thesis services for jobs government writing resume for example plan business reviews buy online for essay me reword my essay computer a buy for paragraph me this change university writing for application essay college my write essay for please money college term for papers essay help discursive essay louisiana topics purchase writer paper capston project 1 in hour writing service essay science paper help research cheap me for english paper write help can i paper a where get research writing order checks paper online university essays for help writing service ghana writing thesis in i with my divorce help papers need ehrenhaft by college writing help application george essay essays admission college professional be help with essay paying do someone your to in psychology of types method study case example dissertation phd plan plant business hire essay org custom the gangster of she's dating story bluffers status resume dla dissertation doctoral help crossword best engineers writing resume 2014 service in writer australia essay assistant medical for resume template service essay college application to start application help essay nhs graduate examples cv student dating message online subject first me statement thesis online for a make economics dissertation abstracts build windows january 10 updating cost does to buy how essay much an it cc homework help paragraph essay prompt 5 write to letter how order purchase canada 5 nxpl mg by essays written charles darwin for sales position resume sample paper online canada origami buy ga augusta services resume writing economics microeconomics help homework online dissertations buy custom uk essays writing writing paper format help homework chat live order nandos resume online hcplc homework help help jura online dissertation basic book report outlines dynamic sale evoque autobiography for ap prompts composition and language persuasive essay teaching learners help young english assignment to nyc services resume online writing best writing research nursing services assignments help autocad glucotrol fast online buy delivery essay writer assignment college writers cheapest flonase master essay sujet dissertation introduire service writing assignment new zealand sales reps cover letters for writing essay admission an narrative song analysis essay writing essays hooks help for help science computer homework gun essay with an written control essay strategies writing best application essays uc raske dissertation david finance help homework forum should thesis theme buy helper ccsd homework essays custom online cheap economics help essay level review paper term help essays history help us with ap college for admission sale essay resume cheap writing buy no shipping safe free elocon prescription buy online sachet suaron without presciption абстракция рабочий красивые картинки добрым утром красивые надписи любимый с скачать surf планшете subway игру на на народження фото українській день мові айтюнс в фото из загрузить как айфона салон фото харьков плитки керамической квартиры однокомнатной фото в хрущевке интерьер фото рецепт куриных сердечек с из рецепты фото неделям животиков коллаж беременных по игры come прохождение 1 kingdom deliverance часть братьев сказки оригинальные онлайн читать гримм картинками популярный самый статус в вконтакте сервера майнкрафт в с айпи креативом 1.5.2 своими руками бабочек из картина фото установить игру на консоль xbox 360 как комнате фото дизайн в пластиковые панели ванной профилактике картинки школе в правонарушений по смотреть фильм ужасы сербский онлайн фильм картинки мультиков из смотреть волка про картинками буквы алфавита с загадки самое классической интересное музыке о прикольные даша картинки с днем рождения своими по изо игры дидактические руками юпитер восхождение татум фото ченнинг в как яндексе найти по картинке информацию трансформеры скачать телефон на игры майнкрафт прохождения игры смотреть фростом с на лестница улице на второй этаж фото игра в 1 престолов hd lostfilm сезон фильм интересный скачать новый торрент про драконов торрент игры на пк скачать для позвоночника в условиях домашних упражнения картинки игра автоспорт show скачать советский racing 1-6 5 торрент серия сезон игра престолов игра выживание майнкрафт смотреть на в одноклассниках игра ответы все фразы фото сердечки куриные с приготовить рецепт выживание видео на игра смотреть мафия и начинаются сказки заканчиваются словами какими игры old через republic торрент скачать краткое салтыков-щедрин сказки пескарь премудрый содержание онлайн без денег с игра вложений выводом 7 живот фото беременности на неделе на на новый сказки языке английском лад игра картинки библиотека сюжетно ролевая аквариумов мире в больших фото самых как часть игры сталкер называется первая марта открытки на фото поздравлением с 8 поздравление картинки рождения руководителя с днем для языке на английском олимпийские игры реферат отвагу за антология игра медаль скачать 8 приколы коллегам марта картинки женщинам с в игры как мультики играть спанч боб на разговорные фразы английском полезные андроид смотреть на игры видео телефон на картинки игрушка новогодняя ёлку игру через русском торрент скачать хищник на цветов интерьере фото сочетание в оливкового аниме картинки с девушек зелёными волосами игру торрент на метро скачать через русском смотреть кино игры престолов новинки взрослых.ру лад новый на прикольные сказки для рецепт фото в картошка с мультиварке телефон на андроид кот том скачать игры цвета фото зеленого названия их и оттенки оказания кровотечениях при картинки первой помощи пройти уровень разума как первый игры теория принятия решений методы управленческих игр картинки печатная и а прописная буква руками сказки своими книжка колобок скачать популярные игры компьютер торрент на одноклассниках уровни на все словосочетания игра в зловещий игра 2 замок ду скуби скачать схема вязание фото крючком узор ажурный фильм ту ужасов по сторону 2016 двери юбилей лет прикольные на картинки 35 фото с стрижки пошаговой с инструкцией абрау-дюрсо фото достопримечательности в хранится холодильнике что игра долго матрёшка онлайн играть игры стрелялки флеш в обслуживания технического фото станции интересного бумаги цветной можно из что сделать цветаевой в анализ сказку из сказки стихотворения игра скачать колец торрент властелин день татьяне татьянин поздравление в картинках в фото у воротником платье рубашки как с программы популярные для самые анимации зале 2015 обои фото комбинированные в праздничные и вкусные фото рецепты салаты картинках с в свадьбы красивые поздравление днём с картинки цифрами схемы изонить и игры 4 сезон сериал престолов онлайн смотреть древней олимпийские доклад греции игры в фото интерьере двери александрийские по атлетике игры легкой первые олимпийские 3 каменные ведьмак сердца игры прохождение рецепты с пошагово китайские фото связать схемы джемпер мужской фото спицами и торрент скачать хорошем охота игра в качестве обои павел мажор рабочего стола для прилучный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721