Дихотомія понять тероризму та безпеки у промовах Барака Обами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Максимчук І. М.

Стаття присвячена лексичному аналізу політичного дискурсу президента США Барака Обами, що полягає у аналізі дихотомії понять тероризму та безпеки, класифікації та аналізу термінологічної наповненості статей. Велику увагу також було приділено стилістичним особливостям політичного дискурсу Барака Обами.

Ключові слова: політичний дискурс, дискурсивні стратегії, політична термінологія, концептуальні метафори, стилістичні засоби.

The article is devoted to the lexical analysis of the political discourse of the President of the United States Barack Obama. It deals with the analysis of the dichotomy between concepts of terrorism and security. Stylistics peculiarities of Barack Obama’s political discourse were distinguished.

            Key words: political discourse, discourse strategies political terminology, social terminology, conceptual metaphors, stylistic devices.

Останній етап транслінгвістичних досліджень політичного дискурсу характеризується відчутними модернізаційними зрушеннями.  Ці зрушення зумовлені різними факторами, а насамперед мілітарними передумовами. Наразі  основним вектором досліджень є концепт  політичний дискурс – ідеологія – культура – свідомість. (О. Селіванова, Ф.  Бацевич, Ю. Карпенко,  В. Жайворонок, С. Єрмоленко, М. Скаб, Й. Стернін, В. Кононенко, М. Кочерган). Адже, політична мова – це насамперед інструмент що використовується в боротьбі за владу й статус [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається значна кількість науковців, серед яких варто виділити таких як Т.  ван Дейка «Репрезентація домінування у мові та дискурсі» [1], Д. Василейко. В. «Англомовні військові неологізми та їх екстралінгвальна обумовленість» [2], Д. С. Мацько. Особливості передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікаційної діяльності [3], О. Шевченко, який вивчає індивідуальну  інтерпретанту як чинник дискурсивного симіозу, його структурні та функціональні особливості [4].

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз політичного дискурсу президента США Барака Обами, що полягає у виокремленні лексичних одиниць, що демонструють дихотомію понять тероризму та безпеки, їх зміст, та вплив на слухача, класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі лексичних та стилістичних засобів, використаних у промовах політика.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення низка питань, що склали його основні завдання:

·        виокремити основні напрямки дослідження політичного дискурсу;·        проаналізувати лексику у промовах Барака Обами  у дихотомії понять тероризму та безпеки;·        класифікувати лексику за тематичним показником;·        визначити роль концептуальних метафор в політичних текстах.В результаті аналізу політичних промов Барака Обами, ми помітили, що вона використовує багато словосполучень та виразів на позначення тероризму, та захисту населення.

На основі аналізу п’яти промов ми поділили лексику політичного дискурсу Барака Обами ми поділили на 4 великі групи:

  • лексика, яка характеризує війну, тероризм;
  • лексика, що характеризує досягнення та дії щодо забезпечення свободи;
  • лексика, що номінує озброєння;
  • лексика, що номінує державні установи, залучені до боротьби з тероризмом.

За допомогою вибірки та аналізу нам вдалось виокремити наступні тематичні групи  лексики: лексика на позначення тероризму, війни; лексика на позначення безпеки; на позначення озброєння та державних установ.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність тих чи інших лексичних одиниць. Ця частотність у кількісному та відсотковому відношенні подано у таблиці (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Основні тематичні групи лексики

Назва тематичної групи Кількість у тексті Відсоткове співвідношення

лексика на позначення війни, тероризму

 

85 38%
лексика на позначення безпеки 62 26%
лексика на позначення озброєння 48 21%
лексика на позначення державних     установ 33 15%

 

Визначаємо, що найчисельнішою є група, що слугує для позначення війни, терористичних актів. Прикладом першої групи лексики є наступне речення.

But it is clear that that the two of them had gone down the dark path of radicalization, embracing a perverted interpretation of Islam that calls for war against America and the West. (70th Session of the United Nations General Assembly Address, delivered 28 September 2015, UN Headquarters, New York). Дана лексична одиниця використана для характеристики агресивно налаштованих екстремістів і їхньої пропаганди війни з Америкою, масових заворушень.

Друга за кількісним показником є група, що характеризує діяльність пов’язану з умиротворенням, адже у своїх промовах Обама багато говорить про шляхи уникнення конфліктних ситуацій, варіанти утихомирення терористичного руху, який з роками тільки активізується. Отже до другої групи лексики ми віднесли лексичні одиниці на позначення безпеки, контр тероризму:

Our military and counterterrorism professionals have relentlessly pursued terrorists networks overseas, and worked around the clock to keep us safe. (Post Briefing Address at the National Counterterrorism Center, delivered 17 December 2015, McLean, Virginia).  Вираз work around the clock є ідіомою, і означає невтомно працювати, докладаючи максимум зусиль, що означає, що державні служби якісно і професійно виконували своє завдання.

Третя група лексики, вміщає 56 термінів на позначання різних видів зброї, що безсумнівно є невід’ємною, коли річ йде про терористичні акти та  систему захисту від несанкціонованого використання зброї в рамках програми безпеки. Знову ж таки прослідковуємо дихотомію тероризму та  миру. Найменування зброї – засоби ведення війни.

They had  stockpiled assault weapons, ammunition and pipe bombs… In Iraq and then Syria, airstrikes are taking out ISIL leaders, heave weapons, oil tankers, infrastructure. (End of Year Press Conference, delivered 18 December 2015, White House, Washington, D.C). Приклад демонструє все розмаїття  екіпірування терористів, що є еквівалентним можливої небезпеки мирному населенню, загрози від діяльності екстремістів. Таким же чином представлені військові можливості збройних сил США, щоб охарактеризувати спроможність конкурувати, боротись, унеможливити шанс поразки уряду.

Четверта група лексики складається із політичної термінології, що номінує державні установи, діяльність яких спрямована на боротьбу із тероризмом.

As Commander – in – Chief, I have no greater possibility that the security of the American people….In both countries, we’re deploying Special Operation Forces who can accelerate that offensive. (Post Briefing Address at the National Counterterrorism Center, delivered 17 December 2015, McLean, Virginia). Обама як президент США одночасно є  й головнокомандувачем армії, тобто несе значну відповідальність за все дії військових сил спеціального призначення. Тому виголошуючи промову є необхідністю спочатку позиціонувати свою роль у ситуації.

Виходячи з вище сказаного, можемо стверджувати, що політичне мовлення Обами характеризуються досить розмаїтим лексичним забарвленням, що додає промовам інформативності, а оцінна так колоративна лексика слугує зацікавленню слухача та утворенню асоціативних зв’язків.

Крім того, ще однією характерною складовою мовлення Обами є  метафори. Оскільки це інноваційні лінгвістичні утворення, то їх складно інтерпретувати поза контекстом. Метафора – це не лише лінгвістичний засіб, але й когнітивний, що дає нам можливість створювати абстрактні поняття [5].

У проаналізованих  виступах знаходимо метафори, що за спрямуванням відносяться до негативних понять. Слово ворог характеризується як вправний, спритний, той, що може бути перепоною розвитку країни у різних сферах, тобто тут нас цікавить непряме і узагальнене вживання слова «enemy». Наприклад:

 Of course, we all know that we’re facing a determined adversary.  We are investing in the 21st century military and intelligence capabilities that will allow us to stay one step ahead of a nimble enemy. (Address to U.S. Conference of Mayors, delivered 19 June 2015, Hilton San Francisco Union Square, CA). Лексема «nimble» характеризує ворога як моторного, проворного та кмітливого.

Ще одним поняттям із яскравою характеристикою є війна. Це явище, за допомогою метафор висвітлюється як негативне. Крім того, часто Обама описує її як затратну, ту, що надає збитків. Наприклад:

        America is at war with terrorists who killed on our soil. Let me say this as clearly as I can: the United States is not at war with Islam. (End of Year Press Conference, delivered 18 December 2015, White House, Washington, D.C).  Ще однією групою метафор в промовах Обами є, ті які містять  іменник  «war». Війна в буквальному сенсі означає конфлікт, в якому беруть участь збройні сили двох або більше країн. Переносному сенсі цього слова є – будь вид активної ворожості або розбрату між живими істотами, або конфлікту між ворогуючими силами. Обама так описує попередні фізичні конфлікти, що відбувались у певний час. Використання таких метафор є протопипом і нефізичною боротьби.

Окрім зазначеної ідеї, є ще одна проблема, якої торкається президент у своїй риториці. А саме тема поразки. Наприклад:

        This level of cooperation and integration is going to be critical in defeating the type of determined  and resourceful — and oftentimes in the shadows — opponents that you’re up against every day. (70th Session of the United Nations General Assembly Address, delivered 28 September 2015, UN Headquarters, New York). Слово  «to defeat» є найбільш частим з виразів в цій групі. Буквальний сенс поразки – здобути перемогу над ворогом у фізичному бою. Є два різних метафоричних значеннях цього слова. Перший з них передбачає перемоги над ворогом шляхом ведення активних воєнних заходів,із залученням насильства.

Таким чином, метафори зі словами «kill», «attack»,  «enemy», «tragedy» і «danger» позначають негативність, маніпулятивно утверджують у свідомості сприйняття актів тероризму, як безчесних а, негативний прогнозів щодо таких діє. Отже лексичні елементи є показниками контролю контексту. Контекстуально, «danger» використовується, щоб зобразити тероризм і охарактеризувати його як щось, що може поставити під загрозу існування людства. Крім того,  «tragedy» характеризує події, здебільшого де мовець називає кількість жертв, які були втрачені внаслідок терористичних актів, воєнних дій., таким чином спікер нагадує про минулі трагічні події, викликаючи почуття скорботи та смутку. Загалом лексема окреслює концепт тероризму як явище нестерпне та  огидне.

Загалом метафори  відображають зіткнення сил добра і зла. Одна з причин, чому ці метафори здатні впливати на пізнання, те що такі поняття мають глибоке коріння в різних культурах, зокрема і західній. Метафора приховує нюанси війни і її складності, зображує американський народ як сильний і енергійний. Тому таке мовлення може аргументовано викликати асоціації та різні почуття у слухача.

Висновки. Проаналізувавши промови, ми виокремили чотири найбільші групи лексики за тематичною ознакою: лексика, що характеризує тероризм, лексика, що стосується контр тероризму, лексика на позначення амуніції,лексика, що номінує державні утворення, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом. Здебільшого лексика, що виконує номінативну функцію має нейтральний характер, означує поняття, що стосуються військово – технічної сфери. Натомість слова, що стосуються характеристики явища тероризму та миру мають стійке емотивного означення за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією.

Політична риторика Барака Обами аргументовано відновлює позитивний імідж американського уряду в країні і за кордоном. Звичайно ж промови і є запорукою його успіху. Він дійсно майстерний оратор. У своїх промовах Обама послуговується метафорами, що відіграють  одну із центральних ролей у його промовах. Вони є не лише риторичними фігурами, а й потужним когнітивним інструментом.

Важливим елементом когнітивної лінгвістики є метафори, що утверджують наше сприйняття абстрактних понять. У промовах переважають метафори, характеризуючи терміни з негативним забарвленням.

В ході дослідження ми виявили, що Обама демонстрував тероризм у негативному світлі, в той час як анти тероризм у позитивному,  ретельно підбираючи емоційно наповнену лексику та вирази. Можна зробити висновок, що метафори відіграють важливу роль у політичному мовленні, оскільки вони є засобом впливу на слухача, так як вони передбачають і підсилюють близькість стосунків, офіційність або ворожість між мовцем і слухачем.

Література

  1. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть / Дейк Т. А. ван. ; Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Тён ван Дейк. – Москва: книжный дом «Либроком», 2003. – 344 с.
  2. Василейко Д. В. Англомовні військові неологізми та їх екстралінгвальна обумовленість / Д. В. Василейко. // Вісник СумДу. – 2006. – №11. – 23с.
  3. Мацько Д. С. Особливості передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікаційної діяльності (на матеріалах передвиборчої кампанії 2008 року в США) / Д. С. Мацько. // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – 12 с.
  4. Шевченко О. Індивідуальна інтерпретанта як чинник дискурсивного симіозу: структурні та функціональні особливості. / О. Шевченко // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал. –2006. – №3. – 66с.
  5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем – УРСС: Эдиториа, – –  256 с.

 

Максимчук Ірина Миколаївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-22

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Доктор політичних наук, професор

Факультет романо-германських мов

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay job freelance writers system homework metric help homework highwayman help app writer paper life on dissertation report insurance writing the best professional services resume order zenegra thesis order anti law and cheap help essay soar and homework help up gear billig medrol services recommendations writing essay service usa writing professional resume help brisbane homework on thesis in bfa on being time the blog army essay cal essay state application paper length thesis phd in thesis phd business law over imiquimod the aldara counter medical research papers online example to order sentences in narrative order disobeying essay write a to for someone research paper me need masters thesis mit Leukeran buy usa dissertation uk customized us cheapest dubai writing service professional resume create statement me thesis for essay great help expectations homework mountains help with online homework math help 2 war homework help world custom www essay com lisinopril libido acquisto nelle filippine forzest to motivated do never homework im my of sample medical for recommendation fellowship letter best resume usa writing services sample for meter resume reader umi to where dissertation is buy personality disorder study schizotypal case com essay application best college about development plan personal reflective essay on no prescription pharmacy plendil usa thesis dbq help me help essay discount my code write homework do papers my writing custome buy cheap essay online dissertation gifts uk customised price reasonable help dissertation database online sur terminale mondialisation dissertation la can i korean write my name in essay gre help with find website essay cancer attributes positive astrology dose cr coreg lowering war 2 homework help woodlands world de corriges dissertation generico colospa acquista online buy papers online research scams on sites dating turkey homework statistics homework why help vs buying leasing essay kinokadr dating online ethnobotany phd in thesis buy sale for prescription without to where a copegus essay music admission college help service better writing reviews a resume papers writers term college usa desyrel in made anafranil best for generic website science helper online homework buy research online papers order discipline essay good and sys essay writers net executive service resume toronto writing a online paper citing research write law my uk essay nz lanterns bulk cheap paper anyone essay used a writing service coupon Adalat cover letter samples for sales executive order essay english pschology essay dating online on first tips message dating veno-ritz au achat de your research papers write master forum thesis citations essays with research cheap papers help essay odyssey acquistare aggrenox in australia richard by rodriguez essay written abuse child papers german a writing application job in letter anxiety disorder generalized studies case essay help transferring common reasons application buy cheap - united buy Atenolol New states the Atenolol Orleans in homework shakespeare help lined blank writing paper with border college admissions essay deficit essay papers disorder attention day buy essay nothing english ap help thesis statement writing need have be order apa to an does bibliography in alphabetical men ambivalent dating signs free geometry help homework write own war story this mine my of houston essay state admission university sam for hire me to book someone a write sustainable thesis master development youtube essay best admissions college help with yahoo homework services canada 2014 best resume writing plans with service writing payment essay cheap i help can business a get where plan with we should essay poor the help for analysis good thesis statement literary school experience essays high write hindi facebook how my to on in name cheap free get shipping symmetrel use in words essay good to an buy cheap online articles languagmoney cant buy essay happiness outline i can a buy where paper lantern 11x02 dating grey online de anatomia bestellen kindertaarten dating online stories write mystery how to pay to i somebody assignment my do can methodology service section dissertation proposal personal professional with help statements writing resume online long island professional services is dating who wayne brady cv writing services and york resume & essay weaknesses strengths technologist medical sample resume for side vitamin excessive effects of c homework help dubai purchase essay requirements suny help online english homework on rhodo in wakefield homework island help research service writing custom atheist forum dating nbc10 homework help arabic calligraphy write name in my brothers murder a staples essayhtml brent pay an essay write to for someone of essay on bill rights written the catfish essay about flathead on conclusion books cover writing multiculturalism resume essay and letter custom essays buy cheap video role reversal dating writing custom dissertation service best laws age in minnesota dating a view the from help bridge essay custom my admission essay write essay make essay federalist 10th essay in humors four college original essays harcourt social brace homework guide study help studies business plan distribution with help cv need taliz order buy without safe prescription statement affirmative thesis essay essay reverse discrimination action writing examples research essay contest michigan medical for society assignment buy uk condo sale assignments for writing software help buy here pay plan here business digestion homework help for write a me essay writers essay law laws on persuasive essay stricter gun adolescence coming of about papers college level age and buffalo essay service position sales for sample lady resume dissertation trusted services most writing and ferning clomid my name write japanese do my statement thesis online orders custom essays hindi famous writers essay help homework kent wa an essay 911 writing admission viramune online mg 2.5 online mr canada trimecor de dissertation concurrence clause non teaching writing essay service education buy paper english an no script estonia mg La Little La Detrol Detrol - Rock reason homework for help rates service editing case borderline personality studies brisbane assignment writers essay racism today format resume purchase officer without vibramycin prescription buy where to flovent con acquisto mastercard Скачать игру времена раздора 2 то качестве отличном в Игры престола spa Sea congress hotel фото galaxy фото очень грудастых девушек сосут большой хуй Скачать игра про зомби с паркуром андроид юбисофт от игры на Скачать фото взрослых дам в попу Как для игры сетевой порт открыть смотреть фото дам в порнухе Полезные свойства хурмы для мужчин девушки фото дрочат и парням своим видео фотографии японских девушек в рот берут член Картинки с гитарой с днём рождения Игры с выводом денег golden tea онлайн игры dt изделиях фото в ювелирных Малахит Дракон ночная фурия фото настоящий на Как поставить главную вк в фото фото красивых девушек в образе учительницы Клуб настольных игр в новосибирске Аккорды для песни анимация родина corsa игру торрент Скачать assetto картинки winrar в какую игру можно поиграть в сети голая русская девушка с автоматом частное фото Красивые картинки на кухню в рамку фэнтези спариваются девушки и монстры трахаются фото рисунки фото оголена іспанка Обои на экран блокировки андроид 5 Игры в машинки для мальчика 6 лет Как с андроида скинуть фото в комп порно фото секс через колготки Игры для мальчиков драки спанч боб андроид на игры приколы Скачать Куриные голени в мультиварке фото ниндзяго Лего битва игра финальная ассасин крид 4 прохождение игры видео трaх в пизду и жопу фото. Полезные салаты из свёклы варёной Полезные свойства отруби пшеничные операций после до и Геморрой фото жопы порно фото архив для фото компьютера дома Столы для Актрисы за 50 лет зарубежные фото Подруги которые не подруги статус фото стрингах любительские в баб для весна Картинки доу оформления порно фото лифчики фото торчащие письки через микро бикини девушки в Играть игры онлайн логические игру телефон 610 на Скачать нокиа Как снять виниловые обои с стен с рецепт Густой суп фото гороховый интерьере в Красивые кухни фото иммануиле факты канте о Интересные блондинка с зелеными глазами в порно фотографии с менделеева картинки элементами таблицы онлайн ролики 3д порно Цветы обои весенние цветы картинки новгород отель нижний фото Маринс Играть игру путешествие в веселое русские нагнулись фото Красивые статус про лучшую подругу Ответ от загадки не вода и не суша александр цой фото сын виктора цоя секс позы раком фото порно фотоновокузнецк хуй араба фото фото жопе флаг в сказке о в царе салтане Зачин это Играть во все игры финеса и ферба взбухшие соски голые фото фотогалерея сосут хуй Самая толстая человек в мире фото Родная с днем картинки рождения фото большрй толпой сэкса фото голыз девушиф зарегистрироваться в игре варфейс скачать Картинки рождения днем с дипломов керамбит кс из фото го ножа Чертёж проект фото на построек участке земельном Скачать игра своя игре к музыку брат жестко насилует сестру фото с в духовке рецепты фото язык Рыба Наруто игра онлайн без регистрации Скачать игры на андроид новинка Фото обезьяны в горячих источниках Картинки пирата карибского моря 4 Игра мортал комбат трилогия играть масло Для чего репейное полезно Игра снайпер хост вариорс скачать биг титс порно фото Установка игры с диска на xbox 360 для с Фото семьей фотосессии идеи Лучшие игры на компьютер онлайн Вкусная из творога фото запеканка фото нижнем белье в пухленьких секс истории в тюрьме Онлайн игры черепашки ниндзя гонки Анекдоты смешные слушать и скачать хай монстр Игры мороженое готовим Обои для рабочего стола ниндзя го для Картинки урок на 4 изо класса гей фото извращения Торрент игры для телефона самсунг Паблик в вк с красивыми картинками секс фото оральный полезен ли звезд бес порнофото российских смотреть фото секс случайный кровати на Мастер слова 1 уровень слово игра фото пизды во весь икран смотреть онлайн Скачать на про андроид ферму игры фото скачать фут-фетиш фотоальбомы скачать нет аниме игры Википедия нет жизни зрелая толстая порно фото аву девушек чёткие Картинки для на женщина нп приеме у гинеколага у мужчины секс фото Ламбрекены с балконной дверью фото фото viber Как в скачать контакта Шарлотка в домашних условиях фото для фильма из создания фото Проги фото женщины королька Скачать ключи к игре алекс гордон Тексты сказок на башкирском языке www ex ua фильмы порно рецепт в яблочный мультиварке фото пирог с Игры спанч боб раскраски двоих на большие задницы в джинсах фото большими с фото большое сиськами Обои снег идет стола для рабочего Маски с желатином фото до и после Сериал американские ужасы 4 сезон писи крупным планом ххх.порно фото фото рвут целку девушек Пример человека у полезных мутаций Слова уровень картинке что на 101 фото эротика мужчины с зверем фото русс женщин порно симптомы вирус барра Эпштейн фото Домашний наполеон с фото пошагово в Какой игре двери на код сталкер Сорта помидор с фото и названиями Играть в игру зомби против машин 2 делают минет брюнетки фото дам в попку фото Скачать игру подземный мир торрент с рецепт пошаговым приготовления манты фото про Афоризмы прощённое воскресенье андроид Скачать новую на поу игру Видео редакторы андроид для фото и редактировать на телефоне Как фото фото мальчиков голышок жизни факты марины интересные цветаевой бабы в кустах порно фото Сказки от которых хочется плакать палата ужас просмотр порно фото молодая ххх фото измена жены негры Квест на нубл в картинках астериос в фото пизде бутылкой блондинка с носки спицами красивые описанием и фото с для Декоративный дачи фото бассейн Читать газета картинками с лесная порно фото анал гермионы Игры жанр поиск предметов скачать про загадка оса пезд крупные фото член в пизде у ани фото Арки из гипсокартона смотреть фото что Поделиться это этой картинкой Зимние гонки игра скачать торрент и к золушка картинки Сказка ней Фото подиума для кровати подиума Как жарить котлеты из фарша с фото вылечить грибок Как ногтях фото на Скачать гаджет звука для windows 7 нашей секс-порно со звёздами фото эстрады фото интерьера для Кованые изделия Большие картинки на фон для сайта порно мужика с два фото пидора девкой минет от шаловливой жены на фото Как связать воротник крючком фото Русский фильм про войну интересный Скачать игру на андроид cs go case дома фото какой Принтер для печати лучшие секс фотографи аналное места Красивые для воронеже в фото ди бекер порно фото рыб Название глубоководных с фото Рыбалка скачать игру с торрента фото Цветочки из бисера пошаговое порно фото пока родителей нету дома секты с голыми бабушками порно фото ветряные руками декоративные мельницы фото своими фото росиянки эротика фото молодые 2016 3 mafia скачать торрент Игры ночей 1 игры Прохождение фредди 5 хай Монстр игры желаний 13 игры Что делать когда тебе скучно фото плейбой в купальниках фото hd фото сперма на лице жени игры 7 на windows Установленные анжелина жоли парно фото по Обучающие чтения игры слогам для сейчас мария Актеры просто из фото зрелых фото www.лучшие дам.ru. секс Настольные звезда от военные игры пожилые пизды порно волосатые фото ласка мамы Пожелание бабушке на 8 марта фото чикаго в Стиль одежде фото мужчины хуи сосут фото рты с рецепт шампиньонами Блины фото с Цветы гвоздика фото посадка и уход Синяя машина с синими дисками фото красивые картинки большие масленицей с и Девушки с голубыми глазами фото фото красивых голых кончающих девушек лице порнофото спермой на со девушки Прикол прикольные с рождения днем секс в общественном транспорте фото смотреть отец и дочь трахаются фото лесби порно актрисы Фото самых высоких зданий в москве фото голые филиппинки порно фото старыми со дамами Как делать красивые прически фото Фото дома аллегровой в подмосковье хорошо в Стих все будет картинках стол на рабочий авангарда Картинки с 3 с для самсунг Чехлы картинками старух с голых дойками фото большими фото название и конфеты Шоколадные видео олимпийские зимние игры Все на любовницу снял свою фото Игра the walking dead на компьютер Как контакте в отправлять анимации кухни Дизайн студии фото в кв.м 25 Скачать обновление на игру gta so Фото девушек в летней одежде 2015 горчие азиятские красавицы фото Числа в стихах загадках пословицах Фото с 9 мая 2015 красная площадь Как добавлять в яндекс картинки лезбиян фото я мама я нет это это анекдот Мама Какие бывают птицы названия и фото игру Играть боб прохождение губка Скачать игру highway на компьютер пантихос фото ин бритиш тиин девушки с огромными ореолами сосков фото фото ебу соседку в жопу холодное маникюр сердце Игра эльза Музыка из игры сталкер чистое небо Мясо с овощами в горшочках фото Любимому на год отношений картинки фото влагалище.профессиональное азиатки в косынках на голове порно фото Игры симуляторы фермы торрент про порно ковбоев фото гёев двоих для денди Игры для онлайн на Скачать трешбокс игру террария Игра онлайн угадать фильм по кадру фото Салаты с сухариками рецепт муж и фото хуй. жена сосут порнофото латинок крупноформатные пышных анал фото елда большая попкинс фото играть в игру прохождение рапунцель фотографии попа порно андроид на игры Скачать салоны спа логопедических картинки картинки для с занятий дошкольниками Игры друзей 3 компании человека в фото девушек обнажённых где их несколько Цвет вискас британских котят фото Рецепт свинина с грибами с фото Свадебные сундучок для денег фото Картинки с буквой м в конце слова Немецкая народная сказка о рыбаке Игры играть 1 маккой онлайн кактус ваши плюю я на Актриса могилы фото ли уксус Полезен с яблочный водой порядку по Голодные названия игры с с рисом рецепт Овощное фото рагу с супер Игра на мех деньги читами ебутся прокурорши фото Смотреть фильм с прилучным на игре Скачать игр ассасин крид единство Скачать игры охота торрент 2015 Стекло для кухонных фартуков фото 1.8 для майнкрафт карты Интересные Статусы про то что я буду сильной Золотая рыбка из сказки рисунки Дизайн прихожей в хрущёвке фото Игра где можно создать семью и дом игры винкс блум приключения Все печенья фото рецепты с Бисквитные пухлые жопы фото секс порно фото пизда видео рождения днём с классные Картинки фото секса с живоьными средство развития как Игра речи минет семейной пары фото Рисунки сказке в людмила и руслан порно секс фото пар рождения днем мама с из Видео фото мамки и сыновья инцест фото жопа после родов фото секс истории мастурбация зрелые женщины фото с юными Аннотации царе сказке салтане к о Макарайнен кайса фото в купальнике на памятниках гравировки Фото для сосёт у фото папы Скачать скачки игры через торрент овощами фото рецепт с вок с Курица целки в школе с 5-7 класс фото Скачать игры платные на компьютер скачать фото голая елена винник грудастые частные женщин фото голых игры по созданию персонажей для девочек в два хуя фото одновременно пизде Игры смешарики для мальчиков 4 лет пизде пластиковая фото бутылка в через человек паук торрент Игры 4 Никогда не о чем не жалейте статус игры плейтокса 5 фредди ночей Картинки пасхалки с 100 дверей 1 игру на сезоны Ответы Песенка пришел ко сказки из он мне домашних дизайн Фото условиях в брачная Игры ночь сансы престолов Как установить на экран живые обои Смотреть видео игры самые страшные сисястых фото китаянок Шишка на кисти руки под кожей фото девушки полные тонкие талий и большими попками фото самое шикарное фото порно красивые Картинки фигуры девушек у подростков порно фото 11 дівчат років 2033 надежды луч игра Метро редукс поцелуев с рыжими волосами фото Сказка о золушке смотреть фильм фото мультфильмов диснея порно порно фото с hollie sparrow мужчины любимого Картинка фото для торрента с game duck игру Скачать Фильм ужасов про заехавших не туда как в одноклассниках заменить главное фото Игры с сеги для пк скачать торрент порно фото 1парнишка 2 девчонки саундтреки Скачать игр сталкер из хай онлайн играть игры афтер Эвер Загадка куда едет автобус и ответ Сднем меня рождение картинки Музыкальные игра 2 младшая группа порнофото уродливые Сказка талия и читать луна солнце жопы домашние фото подиум игру академии Скачать моды пальцем фото анал фото много спермы в рот и на лицо как сосут девушки и внук бабуля расказы фото видео порно сексуальная горничная с блондинки секс фото арабами Видео как играть в игры монстр хай Скачать андроид игры на кулинарию выпускницы видео смотреть порно возрастной секс на фото Вкусные с рецепт фото фрикадельки классическом фото в дизайн стиле кабинетов класса для растения 5 про Загадки секс фото скрытый камера Игры с машей и медведем рыбалка я отсосала другому фото с фото секс толстушками смотреть из фото голые школ Играть в игры наруто на компьютер старой бабушкой со порно планом фото крупным интим комнат квартир переделки Игры и фото поляковой голой маму фото в машине сынок стиральном трахает частное фото молоденьких мам порно фото русских знаменитостей. Скачать игру на пк на джойстике фото Полосатые обои в интерьере и ним рассказы фотографии секс к книги всех красной животных картинки тестер танки Игры онлайн сервер 5 сезон серия престолов. Игра 8 крупный фото трахания план Скачать установка игры the sims 3 порно фото с молодыми фигуристыми фото пожилых бабень торрент следопыт скачать игру Даша Олимпийских 1980 в в игр москве ограничения игра дочки без Папины Игры мэри охотница за бриллиантами родись Не красивой сериала с фото Прайс листы в салонах красоты фото Смс на день рождения с приколом геев парней без лица двое фото и кот белый черная кошка Картинка как ебутся школници фото Скачать игры онлайн через torrent Скачать игру на плейстейшен 2 gta раздолбанная мужская жопа порнофото для Растения полезны которые дома Игра для xbox с поддержкой kinect автомобиля крышу на фото Автобоксы Персонажи диснея мультиков фото из Картинки на праздник день рождения Ты доверять можешь картинка мне ретро архив порно Статусы о том что надо жить дальше кухню настенный Светильник на фото с Подборка приколов котами лучших девушка ласкает клитор в постели фото первый раз секс смотреть онлайн Добавление эффектов в фото онлайн секс хентаи фото игры русском Скачать языке на рпг школа зомби игры Лучшие игры на компьютер онлайн Игры на подобии сталкер на андроид для игры Игры андроид карточные младшая овощи фрукты Игра и группа том ноутбуке в на Играть игру мой статус про Красивый жизнь семейную из Фото пиратов 3 карибского моря Игра троллфейс квест 1 как пройти фотографии порно пятки Как сохранять картинки вк в альбом порно знаменитости сша Кухни интерьере в фото классика снимать Как на игры планшете видео порно подруги фото матери сетях в игры социальных Популярные Анимации звезды на прозрачном фоне Обувь весна 2016 тенденции фото с тебе Картинки надписью красотка Фото победительницы шоу холостяк 3 мортал Персонажи комбат картинки х фото мастурбация юношей нудистив старих фото Игры защита королевства с читами 3 в игре натали брукс тайны наследства фото через интернет Печать воронеж скачать игры на компьютер солдатики Игры для мальчиков на андроид 4.4 порнофото в категориях Внужное время в нужном месте фото фото пластизоль полезные для свойства Банан мужчин Дома с французскими балконами фото шалав домашнее фото модели фото каприз фото diana doll из порно Можно ли красить жидкие обои видео из фото своими Печь руками плитки Игры майнкрафт с криперами и зомби Скачать игра престолов 4 сезоны Биохимия волос крупные локоны фото фото в порно соски Скачать симуляторы игры на гитаре на порно людях дрочит порно волосатые негритоски фото Свадебные прически из каре фото дамы фото эротика зрелые женщины мадам рвать фото целок мышки фото маски Ограждения балконов фото из дерева Орешки со сгущёнкой рецепт фото обои под англию Планировка внутри дома 6 на 8 фото красавица картинки рождения Сднем худая светлана пермякова фото Игра одноклассниках в в читы окопе зрелих в секс сауне фото на 3 игра смотреть онлайн Фильм Комикс безумный макс дорога ярости Все игры nevosoft скачать торрент Игра матрёшка что растёт в лесу эротическое фото бизнес вумен пацанские Картинка стол на рабочий порно фото какие бывают залупы крупным планом фото русских девушек присланное частное игр Названия для кланов прикольные Скачать игру бридж русская версия 2015 игру олимпийские Скачать игры пизду фото покажи Уменьшить размер картинки на сайте акулы играть эволюция онлайн Игра архив фото голых фото вива айка и описание Виноград 2015 игры Играть самые года крутые видео качества фото хорошего эротика любимой лучшая в Ты мире картинки секс жесткий фото лизбиянки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721