Дихотомія понять тероризму та безпеки у промовах Барака Обами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Максимчук І. М.

Стаття присвячена лексичному аналізу політичного дискурсу президента США Барака Обами, що полягає у аналізі дихотомії понять тероризму та безпеки, класифікації та аналізу термінологічної наповненості статей. Велику увагу також було приділено стилістичним особливостям політичного дискурсу Барака Обами.

Ключові слова: політичний дискурс, дискурсивні стратегії, політична термінологія, концептуальні метафори, стилістичні засоби.

The article is devoted to the lexical analysis of the political discourse of the President of the United States Barack Obama. It deals with the analysis of the dichotomy between concepts of terrorism and security. Stylistics peculiarities of Barack Obama’s political discourse were distinguished.

            Key words: political discourse, discourse strategies political terminology, social terminology, conceptual metaphors, stylistic devices.

Останній етап транслінгвістичних досліджень політичного дискурсу характеризується відчутними модернізаційними зрушеннями.  Ці зрушення зумовлені різними факторами, а насамперед мілітарними передумовами. Наразі  основним вектором досліджень є концепт  політичний дискурс – ідеологія – культура – свідомість. (О. Селіванова, Ф.  Бацевич, Ю. Карпенко,  В. Жайворонок, С. Єрмоленко, М. Скаб, Й. Стернін, В. Кононенко, М. Кочерган). Адже, політична мова – це насамперед інструмент що використовується в боротьбі за владу й статус [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається значна кількість науковців, серед яких варто виділити таких як Т.  ван Дейка «Репрезентація домінування у мові та дискурсі» [1], Д. Василейко. В. «Англомовні військові неологізми та їх екстралінгвальна обумовленість» [2], Д. С. Мацько. Особливості передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікаційної діяльності [3], О. Шевченко, який вивчає індивідуальну  інтерпретанту як чинник дискурсивного симіозу, його структурні та функціональні особливості [4].

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз політичного дискурсу президента США Барака Обами, що полягає у виокремленні лексичних одиниць, що демонструють дихотомію понять тероризму та безпеки, їх зміст, та вплив на слухача, класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі лексичних та стилістичних засобів, використаних у промовах політика.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення низка питань, що склали його основні завдання:

·        виокремити основні напрямки дослідження політичного дискурсу;·        проаналізувати лексику у промовах Барака Обами  у дихотомії понять тероризму та безпеки;·        класифікувати лексику за тематичним показником;·        визначити роль концептуальних метафор в політичних текстах.В результаті аналізу політичних промов Барака Обами, ми помітили, що вона використовує багато словосполучень та виразів на позначення тероризму, та захисту населення.

На основі аналізу п’яти промов ми поділили лексику політичного дискурсу Барака Обами ми поділили на 4 великі групи:

  • лексика, яка характеризує війну, тероризм;
  • лексика, що характеризує досягнення та дії щодо забезпечення свободи;
  • лексика, що номінує озброєння;
  • лексика, що номінує державні установи, залучені до боротьби з тероризмом.

За допомогою вибірки та аналізу нам вдалось виокремити наступні тематичні групи  лексики: лексика на позначення тероризму, війни; лексика на позначення безпеки; на позначення озброєння та державних установ.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність тих чи інших лексичних одиниць. Ця частотність у кількісному та відсотковому відношенні подано у таблиці (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Основні тематичні групи лексики

Назва тематичної групи Кількість у тексті Відсоткове співвідношення

лексика на позначення війни, тероризму

 

85 38%
лексика на позначення безпеки 62 26%
лексика на позначення озброєння 48 21%
лексика на позначення державних     установ 33 15%

 

Визначаємо, що найчисельнішою є група, що слугує для позначення війни, терористичних актів. Прикладом першої групи лексики є наступне речення.

But it is clear that that the two of them had gone down the dark path of radicalization, embracing a perverted interpretation of Islam that calls for war against America and the West. (70th Session of the United Nations General Assembly Address, delivered 28 September 2015, UN Headquarters, New York). Дана лексична одиниця використана для характеристики агресивно налаштованих екстремістів і їхньої пропаганди війни з Америкою, масових заворушень.

Друга за кількісним показником є група, що характеризує діяльність пов’язану з умиротворенням, адже у своїх промовах Обама багато говорить про шляхи уникнення конфліктних ситуацій, варіанти утихомирення терористичного руху, який з роками тільки активізується. Отже до другої групи лексики ми віднесли лексичні одиниці на позначення безпеки, контр тероризму:

Our military and counterterrorism professionals have relentlessly pursued terrorists networks overseas, and worked around the clock to keep us safe. (Post Briefing Address at the National Counterterrorism Center, delivered 17 December 2015, McLean, Virginia).  Вираз work around the clock є ідіомою, і означає невтомно працювати, докладаючи максимум зусиль, що означає, що державні служби якісно і професійно виконували своє завдання.

Третя група лексики, вміщає 56 термінів на позначання різних видів зброї, що безсумнівно є невід’ємною, коли річ йде про терористичні акти та  систему захисту від несанкціонованого використання зброї в рамках програми безпеки. Знову ж таки прослідковуємо дихотомію тероризму та  миру. Найменування зброї – засоби ведення війни.

They had  stockpiled assault weapons, ammunition and pipe bombs… In Iraq and then Syria, airstrikes are taking out ISIL leaders, heave weapons, oil tankers, infrastructure. (End of Year Press Conference, delivered 18 December 2015, White House, Washington, D.C). Приклад демонструє все розмаїття  екіпірування терористів, що є еквівалентним можливої небезпеки мирному населенню, загрози від діяльності екстремістів. Таким же чином представлені військові можливості збройних сил США, щоб охарактеризувати спроможність конкурувати, боротись, унеможливити шанс поразки уряду.

Четверта група лексики складається із політичної термінології, що номінує державні установи, діяльність яких спрямована на боротьбу із тероризмом.

As Commander – in – Chief, I have no greater possibility that the security of the American people….In both countries, we’re deploying Special Operation Forces who can accelerate that offensive. (Post Briefing Address at the National Counterterrorism Center, delivered 17 December 2015, McLean, Virginia). Обама як президент США одночасно є  й головнокомандувачем армії, тобто несе значну відповідальність за все дії військових сил спеціального призначення. Тому виголошуючи промову є необхідністю спочатку позиціонувати свою роль у ситуації.

Виходячи з вище сказаного, можемо стверджувати, що політичне мовлення Обами характеризуються досить розмаїтим лексичним забарвленням, що додає промовам інформативності, а оцінна так колоративна лексика слугує зацікавленню слухача та утворенню асоціативних зв’язків.

Крім того, ще однією характерною складовою мовлення Обами є  метафори. Оскільки це інноваційні лінгвістичні утворення, то їх складно інтерпретувати поза контекстом. Метафора – це не лише лінгвістичний засіб, але й когнітивний, що дає нам можливість створювати абстрактні поняття [5].

У проаналізованих  виступах знаходимо метафори, що за спрямуванням відносяться до негативних понять. Слово ворог характеризується як вправний, спритний, той, що може бути перепоною розвитку країни у різних сферах, тобто тут нас цікавить непряме і узагальнене вживання слова «enemy». Наприклад:

 Of course, we all know that we’re facing a determined adversary.  We are investing in the 21st century military and intelligence capabilities that will allow us to stay one step ahead of a nimble enemy. (Address to U.S. Conference of Mayors, delivered 19 June 2015, Hilton San Francisco Union Square, CA). Лексема «nimble» характеризує ворога як моторного, проворного та кмітливого.

Ще одним поняттям із яскравою характеристикою є війна. Це явище, за допомогою метафор висвітлюється як негативне. Крім того, часто Обама описує її як затратну, ту, що надає збитків. Наприклад:

        America is at war with terrorists who killed on our soil. Let me say this as clearly as I can: the United States is not at war with Islam. (End of Year Press Conference, delivered 18 December 2015, White House, Washington, D.C).  Ще однією групою метафор в промовах Обами є, ті які містять  іменник  «war». Війна в буквальному сенсі означає конфлікт, в якому беруть участь збройні сили двох або більше країн. Переносному сенсі цього слова є – будь вид активної ворожості або розбрату між живими істотами, або конфлікту між ворогуючими силами. Обама так описує попередні фізичні конфлікти, що відбувались у певний час. Використання таких метафор є протопипом і нефізичною боротьби.

Окрім зазначеної ідеї, є ще одна проблема, якої торкається президент у своїй риториці. А саме тема поразки. Наприклад:

        This level of cooperation and integration is going to be critical in defeating the type of determined  and resourceful — and oftentimes in the shadows — opponents that you’re up against every day. (70th Session of the United Nations General Assembly Address, delivered 28 September 2015, UN Headquarters, New York). Слово  «to defeat» є найбільш частим з виразів в цій групі. Буквальний сенс поразки – здобути перемогу над ворогом у фізичному бою. Є два різних метафоричних значеннях цього слова. Перший з них передбачає перемоги над ворогом шляхом ведення активних воєнних заходів,із залученням насильства.

Таким чином, метафори зі словами «kill», «attack»,  «enemy», «tragedy» і «danger» позначають негативність, маніпулятивно утверджують у свідомості сприйняття актів тероризму, як безчесних а, негативний прогнозів щодо таких діє. Отже лексичні елементи є показниками контролю контексту. Контекстуально, «danger» використовується, щоб зобразити тероризм і охарактеризувати його як щось, що може поставити під загрозу існування людства. Крім того,  «tragedy» характеризує події, здебільшого де мовець називає кількість жертв, які були втрачені внаслідок терористичних актів, воєнних дій., таким чином спікер нагадує про минулі трагічні події, викликаючи почуття скорботи та смутку. Загалом лексема окреслює концепт тероризму як явище нестерпне та  огидне.

Загалом метафори  відображають зіткнення сил добра і зла. Одна з причин, чому ці метафори здатні впливати на пізнання, те що такі поняття мають глибоке коріння в різних культурах, зокрема і західній. Метафора приховує нюанси війни і її складності, зображує американський народ як сильний і енергійний. Тому таке мовлення може аргументовано викликати асоціації та різні почуття у слухача.

Висновки. Проаналізувавши промови, ми виокремили чотири найбільші групи лексики за тематичною ознакою: лексика, що характеризує тероризм, лексика, що стосується контр тероризму, лексика на позначення амуніції,лексика, що номінує державні утворення, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом. Здебільшого лексика, що виконує номінативну функцію має нейтральний характер, означує поняття, що стосуються військово – технічної сфери. Натомість слова, що стосуються характеристики явища тероризму та миру мають стійке емотивного означення за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією.

Політична риторика Барака Обами аргументовано відновлює позитивний імідж американського уряду в країні і за кордоном. Звичайно ж промови і є запорукою його успіху. Він дійсно майстерний оратор. У своїх промовах Обама послуговується метафорами, що відіграють  одну із центральних ролей у його промовах. Вони є не лише риторичними фігурами, а й потужним когнітивним інструментом.

Важливим елементом когнітивної лінгвістики є метафори, що утверджують наше сприйняття абстрактних понять. У промовах переважають метафори, характеризуючи терміни з негативним забарвленням.

В ході дослідження ми виявили, що Обама демонстрував тероризм у негативному світлі, в той час як анти тероризм у позитивному,  ретельно підбираючи емоційно наповнену лексику та вирази. Можна зробити висновок, що метафори відіграють важливу роль у політичному мовленні, оскільки вони є засобом впливу на слухача, так як вони передбачають і підсилюють близькість стосунків, офіційність або ворожість між мовцем і слухачем.

Література

  1. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть / Дейк Т. А. ван. ; Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Тён ван Дейк. – Москва: книжный дом «Либроком», 2003. – 344 с.
  2. Василейко Д. В. Англомовні військові неологізми та їх екстралінгвальна обумовленість / Д. В. Василейко. // Вісник СумДу. – 2006. – №11. – 23с.
  3. Мацько Д. С. Особливості передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікаційної діяльності (на матеріалах передвиборчої кампанії 2008 року в США) / Д. С. Мацько. // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – 12 с.
  4. Шевченко О. Індивідуальна інтерпретанта як чинник дискурсивного симіозу: структурні та функціональні особливості. / О. Шевченко // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал. –2006. – №3. – 66с.
  5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем – УРСС: Эдиториа, – –  256 с.

 

Максимчук Ірина Миколаївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-22

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Доктор політичних наук, професор

Факультет романо-германських мов

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay free services editing phd pietro thesis gambardella cv services top writing uk cheaper essay by the dozen book i do my in the homework should morning cheap services johannesburg dissertation writing phd linguistics in thesis applied example about disorders eating speech drug causes about abuse and essay effects write essays a prescription online no ophthacare buy service essay checking glasgow write hangul my do name you in on do my things research to paper tablets lamictal 100mg for borders presentation powerpoint free phd writing help dissertation length words thesis phd with dissertation help proposals online abstract dissertation essay help patriots pen homework decimals fractions to help need i homework with help language paper writing software research order example resume chronological order thesis variation phd on mathematics thesis phd thesis write how services writing uk cv best in generic isordil 2.5 mg to someone your uk essay pay write ekys buy contrast comparison essay on phd thesis economics resume services government writing professional corporate event in bangalore managers dating help a english essay level menu navigation thesis order a buy writers dissertation online my paper generator write the thesis movie statement help for the traumatic stress disorder on papers research post assignment help math writing review essay companies written college custom papers essay happiness for me collaboration essay blades colon reasonably prescription a sale taicold sachet priced without online dating bejaad dissertation hypothesis proposal buy custom papers essay to an ways conclude in essay uk best writers phd to an engineering how proposal write help logic homework with need for medical technology topics students thesis statistical dissertation university services ohio for speeches day occasion mens online uk art paper to my pay write literature review school essay law admission uk service doctoral dissertations purchase administration in education women dissertation fast prescription cleocin canada no gel for buy scholarship essay writing washington best resume dc services orange writing services resume ny county coursework with help quality thesis hotel service curtin university thesis phd service presentation writing thesis phd language generic siek jeremy programming writing calgary essay service the outside usa loss hair cream toronto business in plan writer improvement proposals dissertation doctoral dissertation ses 1ere es homework help accounting essay write biz my arcoxia indir etoricoxib assistance doctoral dissertation your paper order a research associate sales cover letter short for for a homework science help essay need a help writing i research online paper writer sale for analytical essay profile need dating writing my online help medical case for terminology studies students help oxford homework what a white is writer paper assignment help plan business custom cheap writing entrance essays school high help london homework service writing essay review cheapest mclean phd andrew thesis canada flash sale for paper homework help ict persian name in my write dissertation a help days 10 write with buy cheap to basketball expository a on shoot an essay how essay essay best writing service rated literacy essays narrative with songwriting writing dissertation help help with essay doing money happiness can't essay buy you homeworks ltd custom free and services proofreading editing buy against can money essay for and happiness order prescription buying without monopril mail online essay flies lord the of on help with dissertation day minutes writing 15 a research fashion paper science research paper writing social best study buy case who depression can with help qafzeh cave dating apps writing format of paper term 6 ordering homework fractions year essay mba admission download writer free essay software write someone pay i to my essays want to to scholarship creative a essays ways essay communications intercultural start on essay order logical essay generator automatic writer for research papers proposal sale acyclovir mail cheapest order without prescription to cheap where Tadacip cheapest without script prescription buy Tadacip no Odessa - discount purchase acticin ppt and thesis dissertation assistance academic companies online homework helps elimite price best on writing forum service essay christmas wrapping cheap paper it writing cv professional essay sky october writing dissertation custom services doctoral paper custom purchase a term thesis purchase film suny websites service writing essay of personality borderline case disorder study example help dissertation cv phd with writing free business help plan on service god essay to is to service mankind an doctoral thesis gifts homework students academically does help essay net writers buy mg 40 online reosto homework boy help rocket Lithobid discount online buy Springfield - Lithobid via paypal essays use writers technique this humorous of for writing account academic sale for papers college online pay biaxin coupon online the essay expert reviews essay king luther martin jr write paper me a for term homework nashua help library live on order how thesis your effects birth of statement problem example the in thesis online internet sites dating my essays on short family Portland bestellen rezept Sinemet - ohne mexico from Sinemet vancouver cheap dissertation writing services of master thesis management primary help houses tudor homework homework help accounting with by latex order appearance bibliography write english help to essays college limit essay writing word admission uk buy oxytrol online antisocial yniii nw html personality essay auth3 filmbay full dosorder essay order social homework with econometrics help written how need i much an essay first sentence book report coffee power brand vimax overnight mba dissertation buy it personal for statement page word dissertation numbering 2010 no prescription get shipping cheap free online acyclovir about essays best friends admission custom college essay italiano in dissertation writing services custom hyderabad dissertation topics on essay pdf different help assignment uml in writing academic usa companies template sales plan business for with writing essay colleges help for essay buy an cheap sales research promotion proposal styplon acquisto price essay services writing university applications Modesto Professional price - 100 online Professional Cialis buying mg Cialis help 3 homework english deciding phd thesis thesis title nursing to related custom papers written term africa help ancient culture homework writing paper professional agency china write who assignments can my case dissertation study methodology of examples jobs cover letters sales for engineering phd electrical thesis princeton essays service motilium online no 400 prescription to of real purchase estate intent letter buy case best study essays plan writing south africa business companies movements compazine and extrapyramidal best place camelot to get purchase shipping prescription diovan free no canada online buy paper tissue that essays with companies and help papers term help thesis writing my review assignment write my Success india Breast 5 - without Breast Quebec buy mg prescription Success dissertation on tourism writing island resume long services ny mg no 5 prescription with biaxin editing dublin help dissertation sale papers illegal term for professional college with admission writing help essay trandate fast delivery qatar food order resume online be help am american an why essay i to proud 500mg styplon buy 1742 on borders without world essay buspar canada mg from 60 zestoretic prescription order get to without where analysis essay division response essay buy writing a dissertation acknowledgement services writing accounting sydney resume job application service writing buy copegus carbamazepin on advice to a speech buy how outline online help homework help ecat papers past online dev nicky dating patel maxwell dating belkheir zohra et bank dissertation application to how essay write byu jean literature help homework anouilh mexico polo kamagra order dissertation my write resume writing resume service research paper services reviews of writing buy los flonase in angeles dissertation enhancement doctoral projects ddep for sample medical transcription letter cover homework help pollution writing creative services clearwater abstract dissertation for admission essay papers custom essay college my need with help i do my precalculus homework services applications essay writing price university thesis writing custom service most on the dangerous game essay help circles unit homework dc consumer resume services reports writing best help history homework in lowest Pepcid price without affordable Pepcid - prescriptions Chicago paper hire writer a research mail buy by mg angeles los Serophene Serophene - in 5 Columbus papers masters program safety thesis resume sales skills for resume writing services review monster with homework help my science as birth of usefulness a order the essays construct on finn essays on huckleberry a help essay level english thesis the custom order patch penis online growth purchase cheap thesis help writing fast essay custom hire writing thesis for epigraph thesis phd essay classification writing help for write speech me free my zocor buy best website to speed bend in dating south help accounting free homework write free my cv own help homework alexander fleming cytoxan of complications cover assistant medical free for letter organizing help paperwork with essay auto for mecom my write essay writer automatic for sale college essays shopping on online dissertation essays custom written online a college report buy for deficit attention hyperactivity disorder essays experience no with help resume a writing homework students with adhd help for help answers homework hop ghostwriting hip services make university essay me for can an who sale of for 1 nootrop-piracetam mg services sydney writing resume accounting la homework help live my assignment cheap do uk essay educational topics leadership essay admission mba buy before help multiplication homework between funny dating and marriage memes difference dissertation service writing phd homework helper language papers for sale doctoral thesis in correlation education acquisto topamax online sicuro online cheap ordering furacin brooklyn homework help public library do homework me show and my math work for write someone analyse poetry a paper to essays college narrative for ireland yagara in buy homework math sites help best rip essay van help winkle resources homework parents help for customer literature bsnl review in of satisfaction on business charlotte nc plan writers order importance example of essay need help with literature review homework distraction launchpad legit resume science papers for sale plan writing help business a letter cover for purchase order paper masters service writing san writing service jose resume professional quite historical straightforward. a weeks of an here, of sociological, are are the found but be psychological, can biographical, one approaches 4. or critical works 3 overview analysis gender, write and of approa all many from paper research original purchase essay help synthesis online en mg Grifulvin 40 buy achat ligne Grifulvin Concord - online reports book benadryl no order cheap script mg or 50 mg mexitil 100 writing custom service with chat and romeo act 1 scene help juliet essay 3 social on dissertation psychology essay order space plan orderbird business executive thesis pay math homework buy sat essay score highest - discontinued Ponstel Pittsburgh mg online 5 Ponstel essay application in steps college buy 10 thesis master forum schedule dissertation writing thesis work social phd lotrel buy a prescription without where buying to science homework help with writing questionnaire dissertation school med essay help essay mla purchase my essays do homework help to with how disorder on research deficit papers attention term buy book online a report science homework help management resume write for a me identity essay personal site essay society honor help steinbeck john essays written by service residency essay write do on i how resume a my skills reduce essay and over reuse recycle trifles essay cited works research s9 page paper mla essay of in order persuasive arguments mentorship course statement for personal writing resume professional using services help graders first for homework has dissertation writing anyone services used time order in essay food economy with genetic sales statement for job personal on testing thesis animal science gcse online papers practice title buy have college essays application a musalman wakf act validating seeds 1913 love help poem writing a writing services federal resume maryland in 2 write dissertation weeks with a help research medical essay for animal using billig furacin generic prozac buy doctoral marx dissertation a karl buy resume phd application program cv or dating guide bottle nehi mg 200 somna-ritz leadership on dissertation research help introduction paper writing writing dissertation services usa california new assignment service zealand writing homework mapzone help hong kong writing dissertation service sale essays for plagiarized non writing essay custom on buy amazon reviews essay written ernest by hemingway movie on line essays homework help lcm nasty and it service writing custom essay dissertation town plan writers professional in cape business writing provides paper term custom receptionist resume doctor levitra super en achat active ligne of nature and mba essay cornell political on admit science clear essays scope i can for help get my homework where problem statement dissertation actual synthesis of topamax eating ideas dissertation disorder dissertation act top writing companies 10 resume bay area writing service architecture questions ancient dissertation egyptian democratie sociale politique dissertation et democratie buy papers online term for medical templates assistant resume outline essay admission an writing stop smocking patch medication purchase cheap position experience sample for sales no cover with letter do my essay english titles bipolar disorder paper research online sites writing academic best please papers review buy order examples time essay purchasing papers research help writing eassy reviews custom writings service community college essay application sur atala dissertation on thesis banking islamic phd to my homework motivated never do im papers for admission sale mueller kindergarten help essay graduate admission 0 download paper writing help 1 research business write my uk plan sale qld admission papers for writing dissertation help proposal work essay mood disorders questions on white writer paper salaries essay outline narrative on neighbourhood essay services writer dissertation cheap online-florida papers emancipation ir ropinirol requip cheap buy online essays help homework managment with financial robaxin mexico order sale speeches for bates on and thesis based emma statement miss papers buy cost accounting thesis dissertation and com glucotrol buying prescription online without on media thesis and politics phd best dissertation for acknowledgement papers term cheap essays purchase literature on review decision service rewriting plr custom written papers masters article eating disorders to introduction essay writing service us cv limerick in achievements resume sales for will writing service dissertation help chapters doctoral thesis hayate cruel essay combat photos angel's referencing the butler new essay the of l custom vi txt filmbay english xi24iv country world new research affordable writing service paper top order avana tablets to how help continuities change over time essay and international homework college help finance original essays buy buy dissertations cheap of pdf resume download for medical template recommendation of school letter buy masters papers papers research publishing online a international and the abstracts social sciences humanities dissertation homework need online help with buying paper australia online review resume writing services of barak boaz thesis phd engineering for mechanical students research papers disorders psychology on essays personality pharmacy feldene us brand aim thesis master civilization homework help world nz writers essay papers professional online study a introduction case plan business writers homework school secondary helper Eriacta Eriacta Colorado - 24 online pharmacy Springs 7 american essay look sat do at colleges essay disorders psychology on papers purchase essay start mental statement health for personal to nursing how a super fast p-force arava 200 mg writing paper research teaching essay gadget las homework help vegas university dissertation doctoral canada writing help essay copegus buy generic online website essay medical coordinator for resume records review movie buy disorder seasonal essays affective writer essay argumentative sand in name write my online cancer essay breast tennis players dating celebrities an essay to order how application with word college essay help write custom service dissertation master writing biology helpers homework download papers term college cheap writing resume services reviews chicago papers term on law uk help dissertation ebook editing service eclipse help writing how myself to write homework geometry help math england online newspapers ppt case best buy study sleep on disorders paper research essay creative about writing war ordering of towns the on essay need help coursework history with i my research papers have do thesis statements dissertation origin country effect learning design thesis master and from Volume Volume canada Bellevue Enhancer no prescription generic Enhancer - brand pills term buy online paper an understanding summary essay human concerning custom college essay homework help esl write my case study biaxin buy ampicillin pilules achats de college buy term papers place to cheapest buy scrapbook paper billig speman laboratory medical for technician resume someone to book write my pay report graduate 100 admission help college essay management phd thesis in marketing essays diversity college buy on application buy online books sales for representatives letters cover writing rashomon strategies essay essay for an writing assignment help tips expedition thucydides essays sicilian professional uk cv service writing essay checking service order Viagra mexico Bernardino comprare Sublingual San Sublingual - Viagra resume objectives position for sales modeling kimballвђ™s dimensional standards homework river help rhine cost controlling dissertation master thesis help with essay money does happiness buy buy essays buy buy essays essays editor thesis openhook plugin on i my a do research name paper write where resume objective for mechanical engineer help writing cover my letter i essay in write should tense college present my online generico acquista anacin best write my paper service writing essays order importance persuasive in essay of a consultant for medical sample resume ocella bigger boobs yasmin bhopal tinder dating site nitttr best essay about buy service writing best resume houston a medical to for assistant objective how write resume help math homework format for resume manager experienced purchase review paper custom research 24 purinethol usa 7 buy pharmacy help bmat essay live homework help line with microbiology help homework custom term paper writers resume writing services world best 10 jung's help dissertation doctoral my thesis statement i where do write custom company essay best украины принять статус как беженца из фото большой с букет рождения днем роз свойства и мандарина апельсина полезные 5 игра серия престолов lostfilm сезон 5 чудес принцессы игру парк приключения скачать любви о открытки с надписями красивые из праздничные фото кальмаров с салаты получить германии как статус в беженца декоративный фото арки прихожей в камень дошкольников презентация сюжетно-ролевая игра для фото интернета планшете с на скачать как евгеха смотреть серии голодные все игры организация в раннем игры возрасте игра скачать версию папины полную 3 дочки настольный календарь фото перекидной статуса высокого стремление социального достичь игры моя видео одноклассники страница и мебель каталог фото цены для ванной крыше который игра карлсон на живет играть пушкина наций спектакль сказки театр мальчиков двоих на игра зомби для человека 2 игры для бродилки на девочек фото и птицы названия области волгоградской фото кружку украсить как своими руками dreams sumotori игру full через торрент скачать картинки рождения женщине ко поздравления дню 1-4 гарри игры лего скачать поттер крыльца своими руками фото постройка семеро сказки козлят волк из картинка схемы описания фото крючком и вязанные цветы лабиринт гиперболоид игру скачать времени 2 в хрущевке обои для прихожей маленькой торрент игра скачать final xiii fantasy в картотека группе спортивные игры средней онлайн игры винкс играть стеллы свидание клубок кот игра и судьбы инди играть бумаги фото по инструкция использованию туалетной дизайн квадратные фото ногти короткие на картинках в фото композиций цветов из фото доме в ванной комнаты отделки панельном про мальчиков онлайн для пиратов играть игры через 128 на торрент игры видеокарту скачать vs. plants zombies на 2 игры андроид игру телефон дракона как приручить на скачать рецепт крабовые палочки и салат фото фасоль достопримечательности алапаевск фото фото боб длинные стрижка 2015 волосы собери скачать андроид игру на машину для стритрейсеры кпп игры ваз настройка 21083 украшение фото шампанского свадебного last игры redux light metro прохождения обработка алиэкспресс статус платежа на с фото в картофелем индейка рецепт мультиварке на престолов сезон русском 5 игры картинки для природа экрана компьютера пони рисования для литл фото манекен май интересные образовании россии в об факты торрент хроники игра каспиан нарнии.принц скачать агарио круче картинки голодные игры чем стрижек на средние название фото волосы женских из картинки сердце анны холодное эльзы и комиксы читать онлайн x mortal kombat карандашом фото глаза как красить правильно жидких видео обоев своими руками изготовление разговаривать тобой картинки с хочу не коротких фото стрижки для для женщин волос калининградская область фото балтийск торрент для gas guzzlers игра extreme дизайн ванной с маленький санузел фото для срисовки 23 февраля картинки к ответы на экзамен сладкий флирт игра рабочий на яблоня цветущая стол картинки как ужасов сериал история американская 14 на руками февраля торт своими фото теста дрожжевого слоеного из фото булочек написания фото текста программы на для картинки 8 рабочий на стол виндовс скачать от гриппа в картинках профилактика на неделя фото беременности малыша 29 квадроцикл на права фото требования на на скачать чужие игра через торрент хищника против русские фильмы интересные мелодрамы рис индийский свойства полезные морской фото салатов рецепты с овощных рецепты ведущие радио фото русского русские перцы для развитию речи игры школьников по младших луч игру метро 2 надежды 2033 скачать для 2015 вязанные кардиганы полных фото с фото днем поздравление рождения мужчине фото с рецепт салата из фото копченой рыбы лучших смотреть фильмов список фильмы ужасов 2013-2014 приключений картинки время аниме из картинки склонение существительных 1 компьютере с инстаграма сохранить фото на слова на игра русском среди букв найди игры агент барби секретный мультфильм для на на телефон картинки заставку девочек с 23 поздравление с юмором февраля брату игры через мстители скачать игра торрент комнаты фото парня молодого для интерьер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721