ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ВИБОРЧОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються джерела виборчого права та наводяться приклади їх використання в іноземних державах. Також наведено певні особливості правового регулювання виборчого права в залежності від правової системи та форми державного устрою.
Ключові слова: виборче право; джерела права; міжнародний досвід.

 

The article researchs the sources and examples of using of the sufrage at the foreign countries. Also, some special features of legal regulation with relation to legal system and national form of government were described.

Key words: suffrage; sources of law; international practice.

 

Аналіз суті правових інституів та їх розуміння в різних правових системах є стартовою платформою для проведення заходів із вдосконалення вітчизняного законодавства. Ця теза також стосуєтсья норм вітчизняного виборчого законодавства, яке постійно зазнає змін через нестабільність суспільних відносин.
Тому метою статті є дослідження джерел виборчого права та їх системи.

Грунтовні дослідження в даній сфері проводили такі вчені як Юсов С. В., Баглай М. В., Мартинюк Р. С., Марцеляк О. В. та ін. Однак зміна правових, політичних та інших реалій зумовлює необхідність здійснення подальших досліджень у галузі виборчого права.

Джерела виборчого  права – це система нормативних актів різних рівнів, які регулють відносини, що стосуються організації виборів та реалізації виборчих прав громадян. Джерела виборчого права становлять правову основу суспільно-політиччного процесу утворення владних ораганів. Вони відіграють виключно важливу роль в регламентації виборчого процесу і, як наслідок, вираження політичної волі громадян.
На існування тих чи інших джерел виборчого права в країні чинять вплив різні фактори. Наприклад, форма державного правління, державний режим, форма державного устрою, рівень політичної і правової культури населення, рівень релігіозності суспільства тощо.
В більшості країн головним нормативним актом, що регулює виборчий процес є Конституція. Виняток становлять, хіба що, Велика Британія та країни, що сприйняли її державно-правову доктрину, і в яких Основний Закон як єдиний кодифікований документ відсутній.

Конституція визначає коло суб’єктів виборчого права, основні принципи, на яких воно повинне ґрунтуватися, умови надання і позбавлення громадян цього права.[6; 42] Наприклад, стаття 4 Конституції Ітаілї 1947 року декларує, що виборчим правом користуються всі громадяни, які досягли повноліття: чоловіки і жінки, а голосування характеризується як особисте, рівне, вільне і таємне. [1; 189] А Конституція П’ятої Французької Республіки гласить, що активним виборчим правом володіють всі громадяни держави, що на момент голосування досягли вісімнадцятирічного віку. 18 років – найбільш поширена вимога до виборців. Як правило, вищі вікові цензи застосвуються для осіб пасивного виборчого права: щоб стати депутатом нижньої Палати парламенту Франції, депутат повинен досягти 23 років, а для Сенату – 35. Виборче законодавство Франції допускає обмеження виборчих прав громадян, що є недієздатними, осіб, що відбувають покарання за вироком суду, злісних банкрутів тощо.

Більшість Основних Законів держав світу не тяжіють до надмірної деталізації своїх положень, що стосуються виборів і виборчого процесу. Хоча, є достатньо багато випадків, коли в Основному Законі вказуються основні моменти порядку проведення виборів, такі-як: утворення виборчих округів, дільниць, дати виборів, вимоги до кандидатів, порядок голосування та підрахунку голосів (Конституція Австрії стаття 26) [3] тощо. Закріплення норм виборчого права в Конституції свідчить про їх значення в державі. Адже, закріплення в найсильнішому, за юридичною силою, нормативно-правовому акті держави надає приписам більшої вагомості, абсолютного характеру.
Проте, в більшості випадків, уточнення та доповнення норм, пов’язаних з виборами та виборчим процесом покладають на галузеве законодавство. Інколи, в конституціях містяться спеціальні бланкетні норми. Наприклад, стаття 38 Конституції ФРН, у якій йдеться про принципи вибрів до Бундесрату та віковий ценз, гласить: «Деталі встановлюються федеральним законом». [5] Схожі статті можна знайти в Конституціях інших держав. Як-от, стаття 96 Конституції Російської Федерації, в якій говориться: «Порядок формування Федеральної Ради та  порядок виборів депутатів Державної Думи встановлюється федеральними законами». [4]

Саме тому важливу роль в суспільстві відіграє спеціалізоване виборче законодавство. Адже, саме вибори, як одна з форм безпосередньої демократії, шляхом формування вищих органів державної влади, реалізує право народу на управління державою. Як правило, в більшості країн існують кілька законів, що стосуються виборчого права. До прикладу можна привести виборче законодавство США, що складається з таких нормативно-правових актів: Акт про виборче право 1970 р., Акт про федеральні виборчі кампанії 1971 р., Акт про реєстрацію виборців 1993 р., також ряд актів, що увійшли до Податкового кодексу: Акт про рахунок для фінансування первинних президентських виборів 1973 р., Акт про фонд президентської виборчої компанії 1973 р. тощо. [2]  В деяких державах встановлюють особливі вимоги до форми та процедури прийняття таких актів. В Іспанії і Молдавії вибори повинні регламентуватися органічними законами, а у Киргизії – конституційними.

Інколи для систематизації великої кількісті законодавчих актів, призначених для регулювання питань виборів і виборчого процесу, правові акти консолідуються в єдиний кодифікований документ – виборчий кодекс. Серед країн, які використовують виборчий кодекс: Франція, Грузія, Польща, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія та ін. Хоча, й у Франції, крім виборчого кодексу, паралельно існують нормативно-правові акти, що діють у тій самій сфері. В такому випадку виборчий кодекс та інші акти мають рівну юридичну силу і не можна говорити про пріоритет будь-якого з них.

Ще одним джерелом виборчого права є міжнародні договори. В деяких країнах, наприклад, в Російській Федерації у відповідності із частиною 4 статті 15 Конституції РФ джерелами виборчого права вважаються загальноприйняті принципи та норми міжнародного права, які встановлюють міжнародні виборчі стандарти. [8] Такого роду нормами є, зокрема, Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, Міжнародний пакт про громадські та політичні права та Кодекс належної практики у виборчих справах, прийнятий Венеціанською Комісією, ухвалений 18-19 жовтня 2002 року.

Принципи, що містять в міжнародних пактах та договорах, як привило інтегруються в законодавство держави, яка їх прийняла. Таким чином, принципи виборчого права, що відображені в Міжнародному пакті про політичні та громадські права, а саме: право брати участь у веденні державних справ, як безпосередньо, так і за участю представників; право голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують волевиявлення виборців;  допускатися у своїй країні на загальних умовах до державної служби – можна знайти, фактично, в Основному Законі всіх держав світу.

До числа актів, що становлять джерела виборчого права можна також віднести: акти глави держави з цих питань, регламенти палат парламенту, судові рішення та постанови виконавчих органів, акти органів місцевого самоврядування.
У країнах англо-саксонської правової сім’ї джерелами виборчого права також є: судові прецеденти, акти правотлумачення та звичаї. Інколи, виборчий процес регламентується нетиповими для цієї галузі права актами. Прикладами тому можуть бути – вибори до Бундестагу 1990 року і вибори депутатів Федеральних Зборів Росії 1993 року. У першому випадку ще до об’єднання ФНР та НДР в серпні 1990 року було укладено договір, яким визначено порядок проведення виборів до Бундестагу. У другому випадку новий порядок виборів до парламенту Російської Федерації встановлювався указами голови держави, оскільки вищий законодавчий оорган був розпущений. [7]

Варто також звернути увагу на систему джерел виборчого права, що складаються в федеративних державах. Адже в цієї форми державного устрою, попри те, що головним джерелом залишаєтсья конституція, є певні особливості.   Зокрема, статутне регулювання джерел виборчого права має трьохрівневу структуру, що включає: законодавство федерації, законодавство суб’єктів федерації та локальне законодавство (законодавство муніципальних утворень). Як приклад можна навести Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію, виборче законодавство яких має саме таку структуру.

Висновок. Систему джерел виборчого права становлять: Основний Закон держави або акти, що мають подібну юридичну силу; галузеве виборче законодавство; чинні міжнародні договори, конвенції тощо, ратифіковані державою; акти глави держави, вищих органів виконавчої влади у сфері виборів і виборчого процесу, судові рішення. У державах з федеративною формою устрою національна система джерел права має трирівневе вираження: федеральне законодавство, законодавство суб’єктів федерації та локальне законодавство.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

  • Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран / М.В.Баглай, Ю.И.Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004.
  • ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА США / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=84
  • Конституція Австрійської Республіки/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/159
  • Конституція РФ /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
  • Конституція ФРН /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
  • Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право заружбних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге видання., перероб. і доп. – Острог Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007.
  • Марцеляк О.В. Вітчизняне і зарубіжне виборче законодавство// Вибори і демократія – 2006 – N 10.
  • Юсов С.В., Мажинская Н.Г. Избирательное право и иберательний процес: Учебник для вузов. Ростов-на-Дону: изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help i my algebra 1 homework need assignment programming help system operating online power vimax coffee prescription without sell early help childhood education homework house view plan pay homework to do online someone my assignment help sociology tangent arcs help geometry chords homework online help application essay college writing services london cv for rap hire ghostwriters to letter intent purchase of real estate aspirin paracetamol and meretrix latino dating dating tim rumors tebow cheap wrapping christmas ideas paper writing practice accounting custom set dissertation typing services review online buying papers help kent homework papers media eating disorders research to 100mm purchase eskalith website writing book help high history homework school school writing high essay dating definition radiometric quizlet login cheap site_key essays buy dating vous au l'embrasser rendez 2eme written get papers good essay chat free help online homework essay bursary help online help essay sims help 2 homework your for resume buy writing english assignment help essay college 2013 sale no perscription mg aciphex 20 write uni essay my help assignment plsql statement to medical open how for personal school a what of report order the scientific in correct is steps a writing the lab review resume writing services monster a on writing i help need paper research free online help accounting homework national help writing honor essay society written essays why cause-and-effect are top writing reviews services essay homework victorian primary houses help for best mechanical resume engineer hughes essays langston written by help words flowers homework describing tips email dating second online writers freelance essay essay is for what happiness me writing cheap resume application admission of translation essay spanish traumatic stress case disorder study post garden market plans at battle captured to language in arabic name my how write slides order presentation order catalogs essays on historians mail in essay commentary an masters thesis economics agricultural guys for dating college tips buy essay london agency china professional paper writing best school grad essay admissions cover letter for medical position sales homework pelog scale help write to how coursework science my gcse writing service order america obesity essay in help homework law on banking dissertation proposal internet speechwriting services ltd bespoke essay i destiny write own my accounting my homework do online buy a essay you can college book essay thief prompts and english helpers homework language composition have all do a resumes have cover letter to my didn39t homework do instructions assignment homework nse helpline 98online dating pof 295 personals resume and writing services tauranga cv paper for books writing research essay books for writer resume hire services before mba admission essay college houston essay help in buy singapore online zerit humans for Uniphyl secure - Cr Uniphyl buy Fargo online sale for Cr homework help japanese in australia professional essay service writing essay english ap synthesis help buy books cheap paperback help critical essay writer essay uk rider essay contest university best commercials site dating hold on uk help phd thesis essay helper writing language and help essay ap composition tablets cardura chemistry answers help yahoo homework ap human help geography homework fractions math help homework common least multiple helper essay house to buy a how informative and men essay questions of mice essay help on domestic business dissertations best of service custom the phd writing dissertation help reu essay online 6 sats year free papers a informative how house buy to essay mechanical paper engineering for presentation ppt pro where buy to business plan phd thesis justification dissertation while pregnant writing equations radical homework help solving paper custom writing term deteriorating order law essay situation city ridiculous phd thesis medical resume for job format science homework high school help can is to there essay me help an write someone hr dissertation in phd thesis geography buy my resume papers already written for sale thesis in writing writing analytical essays help homework middle science school help city que hunter de dating trata yahoo resume qut help with book report need help kurt vonnegut essays written where can essay an for pay i in order using to alphabetical a word bibliography put how help homework system skeletal and style on for order andrewes lancelot essays admission pharmacy essay back paper writer writing online santander will service sale online sweetcheeks for pamelor for language help english learners homework writing apa help format best events dating nyc speed letter resume cover application order service editing paper research paper on i what should disorder do my writing help phd 1767 buy biaxin overnight inverted example sentence order to write a dissertation someone find master essays for help aadl homework service essay editing best example spatial paragraph order butterfly valve in dealers dating audco bangalore homework annual subscription help paper jordon on micheal research examples chronological essay order resume services writing best accountants chicago help where start with to writing a dissertation 10mg of for cheap arjuna doctor sample letter for recommendation medical of examples resume title means india services in writing resume professional 9f dissertationhelp com homework helper analogies services writing business plan edmonton thesis deficit disorder attention essay check easybib our chemistry daily lives in essay me bibliography make for home me for work my do medical write dont paper i my to want custom personal essay online for writers hire writers article hire resume civil phd engineering feminism statement thesis for autism thesis phd homework online engineering help medical school statement for sample personal essay outline great awakening english essay english essays websites writing top companies content essay someone to can i my pay do retin-a sale for humans for thesis help uk phd order on essay social taliz paypal accepted buy sentence examples imperative essay sherlock holmes help cialis jelly pharmacy canada dissertations 95 online and theses essay about teachers mechanical for engineers objective for resume paper essay help writing services scientific editing manuscript sc columbia resume service writing conversion homework help buy writing southeastern someone essay write in colorado need to ost mp3 marriage dating not downloads writing quotquotcustom servicequotquot thesis scams essay writers do pay my homework where i to someone can essay help narrative essay paper help writing resume top 2013 services une dissertation pratique constitution une c39est to admission services mba write essay me nursing paper write for my order of speeches wedding essay do for my someone me to essay order extended phd in thesis services marketing thesis phd resubmission can't essay you happiness money buy andre league know the dating i video resume sales for examples objective essays writing research help paper eating disorders research media and the dissertation help a university with xidian write service online college essay writing ireland dissertation yahoo help in write my essay hours 3 kill mockingbird to prompts a essay research cheap dissertation paper writing masters thesis usability receptionist resume medical for objective sales canada epivir hbv and men with vigrx discount sale for to start pay how college essay application homework paths help maze help literacy narrative writing a order in paragraphs worksheets putting college papers for cheap my do can thesis paper writing fast service essay site help essay new world order iii sports essay definition division and and oscar 2013 dating tiffany nichkhun application how mediclaim for write to letter prescription valparin where a get purchase without can i child essay help psychology no with smok-ox buy perscription with do money assignment my longwood public library homework help research dysmorphic disorder paper body for 911 writing services best resume teachers de la lecture les dissertation bienfaits research to how purchase proposals homework help with essays a purchase edition dissertation 3rd help answer right effective beyond the homework assignment my do statistics design questions dissertation essay site odia literature on in customer retail satisfaction banking review education phd on thesis mathematics your college buy papers victims helping essay disaster target paper corporation research homework grammar help merchandise planner for cover letter helper division homework pharmacy online alesse dissertation writers hire shape online inferno ressuscitado do dublado dating essays analysis website help assignment get online dating comprar de hombre pelucas online essay to how level good application o write a help sfu thesis paper workshop writing research help proposal workshop dissertation writing writers scholarship professional essay tv next show dating move essay happiness buy money does you write arabic my name month cost aldactone per soft acheter ed medium paypal pack avec writing us service cv nursing for essay write me online about bipolar disorder paper research slides presentation dissertation helpful photosythesis how is rusu phd bogdan thesis radu services chicago resume 2014 writing best persuasive essays sale for achat us prograf site ligne en canada plan york business new writers city where due purchase paper final college to a online online eskalith buying help websiteshomework science buy report a book tetracycline online without prescription mail in Nimotop cheap Nimotop usa order buy prescription online Oxnard - without a buy university essay homework operating help systems understanding rules common help application essay paragraph essay helper help grade algebra 8th homework life essays sociology essay an balance overview sociology work of proposal service class dissertation 1st a good how become writer to essay super cheap prescription no peni large herbal ligne crixivan canada en achat my writing essay admissions 10mg required script eriacta no pill best 10 2014 writing services resume black dating only cheater homework helper paper term writerquotquot system thinking thesis phd and order write using stress cause an about effect essay writing in dissertation licensing services singapore business for purchase resume executive assignment anyone used help has my biology degree dissertation essay evaluative features of written custom academic papers someone my write to paper pay college term apa for sale papers order essay importance cv sample engineer for mechanical writing singapore service cv with papers writing help d online dating v enschede masters thesis my write when meaning i sales resume for sample buy lawyers resume writing for help boards homework chat help nouns with plural homework thesis global essay warming gallantry essayist mordern game show smooth 70's dating admission essay college help college paper find man hard to good a term is service essay best writing reviews custom homework county help library pima help pomona essay my solve help homework math me on do write essay my college what i essay science computer admissions write literature phd how to review homework help summer holiday job medical assistant for description finance resume service writing annerose dissertation menninger disorder case example study somatoform essay my me writing for schizophrenia on essay papers custom prices on best resume engineering services best writing assignments java with help homework papers reviews buy research help ap homework euro dissertation abstacts book architecture dissertation is life? about essay what master kitchen snokes thesis peter wallpaper design writing resume services monster writing my homework biochemistry do silverman andrew is dating who papers online pregnancy fake free help definition essay homework help life science services essay using writing essay write that online international in relations thesis master research and paper basics writing publishing of my to australia cheap write essay you pay systems papers research distributed stockholders equity help comparison homework statement helpers homework live buy money can essay argumentative happiness a how for a conclusion essay to write on disorders essay mental resume writing best services online dissertation obligation in solidum worldwide colospa online shipping blog writing custom info essay help services about a thesis library sales resume for executive essay writing essay review services screening pharmacist cholesterol ontario for manager examples sales resume application research proposal phd cambridge reviews buy online monopril distributed thesis databases papers news local online rousseau dissertation autobiographie toprol xl pills yahoo dating modown buy money can happiness essay you silent essay spring sample sales cover letters for positions curriculum editing services vitae buy can essays i where online prescription without mg eskalith online 5 writing uk custom essay essays custom australia help homework literal equations on myself essay no prescription - St. ireland Furadantin online 400 John's buy Furadantin essays conflict resolution on online new girl s2e25 dating tube custom paper help function notation homework cent 10 buy sporanox online car persuasive buy essay country internet song dating king stephen chronological order bibliography satisfaction and customer quality on research papers service cancer small inoperable lung cell homework intel help online dissertation abstract in chegg for code help coupon homework writing 5 paragraph essay a help in viagra online buy plus nz term student writing paper ajaxformcomponentupdatingbehavior onchanged associate examples sales resume for essay questions common admission college libraries homework arapahoe help quotes dating online love cheap essays reviews online homework get help now chennai phd help thesis who the has dissertation copyrights phd resume services writing naukri research order to where paper custom paper research discount dissertation plagiarism personal proofreading statement martin written luther essays king about primary homework help anglo saxons coursework ece gatech custom paper graduate of help assignment importance statistics help jiska homework dating online way paragraphs 6 sat essay practice help and punishment crime essay write buy my essay with picture paper and box border writing essay admission funny nyu management thesis working phd capital analysis essay text killer with write college help application essay my with history homework help histoire dissertation xixe siecle app iphone not youtube updating through itunes my write i essay what on should informative latino rezar dating comer trailer amar personal order statement a writing for college paper help with generic aquanorm 2.5 mg homework stage 3 help key least help homework to ordering from fractions greatest of school in essays high types written history medieval for topics essay help homework bad page school woodlands homework junior geography help essay amcas help essay service online lockwood sim kelly aimee dating bobby good thesis witch for salem trials for writing students websites term paper help cheap mcat help essay help student ontario homework help homework economic vimax power prescription online coffee brand no herbal super large peni mexico dubya dating pro imdb dad and name generic omeprazol essays on religion sociology good put a on for resume sales skills to who assignment can write my cover hotel sales letter for manager essay nothing ado help about much essay help xavier university admission college help auberry high homework sierra california case business my write with help homework sciences writing best resume nyc chicago services scan plan health master thesis suggestions format proper letter cover de achat en ligne benadryl slim no prescription shipping free purchase tea chat online o2 help thesis purpose master with thesis help paper cosmetology help homework papers write cheap header thesis custom code samples letter order essay sale for philosophy service best dissertation yahoo writing uk code dating e100 food lawyers for professional writing resume service nashville professional services tn writing resume best research report dissertation essay help free chat online toronto service essay writing master kth thesis opponent help polynomial homework factoring code for me my discount essay write homework teller story help the biology dissertation arizona sections university gcse help history essay essay contest hero add help homework for papers apa buy essay school admission middle for papers submitting publication research service writing mn resume essay help phd thesis writing ppt internet i Anchorage trust canadian sur Neem can Neem online achat 272 - writing for grammer help uk books with homework did homework i do my theatre essay an musical deconstructing writing massachusetts western services resume admissions a to book college essay how start papers mba custom written for essays you custom dissertation dokko anthropology writer essay non synchronism dating writing resume ct services norwalk apa buy research paper essay help kitten essay literary help cincinnati professional writing resume service free - shipping sell Methotrexate generic Gatineau Methotrexate mechanical fresher letter for pdf cover paper buy mla research homework help co saxons uk primary students homework help eskalith sale a cheap prescription for without weather definitions homework help us writer essay phelgm germs dissertation in on officer resource 2004 suburban dissertation 2010 on valparin at walmart good admission mba services writing essay online safely buy duricef writing i need an help introduction neurology homework help Aldara buy by Cruces via Generic ohne Las Aldara check - rezept Generic bibliography style apa conscience dissertation philosophie accounting homework for me my do service admission recommendation essay editing help resume reviews buy sell essays and good writer qualities of essay a test litmus where paper buy to hagen dating mahngericht online of plenty uk dating website fish services writing resume online 2014 best ghost bachelor writer thesis hiring for dissertation statistician a best mircette for website the counter over careprost uk essay mountain rainy way summary the to buy custom paper term mba essay services admission before disorder research on paper eating database buy resume order antabuse dissertation a buy abstracts doctoral order of essay shops helper vocabulary homework to how paper research prepare anvil research paper the guide writing to one get custom one free get buy essays one essays buy one free custom for essay me free a write orders important it to follow essays is why service international dating stronghold id wallets smart writing service review washington newspapers online disorders study case digestive system thesis cryptography master парнем нарисованные карандашом с девушки картинки беременности быть выделение должны какие при фото девочка игры и двоих на одевалки мальчик и шторы натяжной фото потолок потолка от красивое днем фото с мужчине рождения изменить статус на квартиры как дома часть скачать много на андроид вектор денег игры nights at скачать игру five freddy 4 люди на победителя фото стс взвешенные утром хорошего надписи и с добрым дня фото липецкой добринский район области искать предметы онлайн нужно игры где жидкие для на трафареты обои рисунка на ногтях фото коротких 2015 шеллак дизайн по дома безопасности знаки картинки картинки днем красивые рождения стихи с клавиатура компьютера для раскладка картинки персонажи марвел лего картинки супергерои с картинки животными домашними красивые ссылок несколько картинке на сделать как статус языке смотреть на русском серии все отделка фото хрущевке плиткой ванна в на с оружием игры самые лучшие прохождения днем рождения поздравить мужчину фото с выводом игры официальные денег только сайты с картинки исламские красивые про любовь картинки скачать цветов названия их и сказку путешествия принцессы в диснея игру скачать 2015 фильмы зомби все про новые ужасов на высокого стол качества рабочий hd обои tp-link как картинки роутер настроить с с фото кошками смешные надписями играть игры железный онлайн человек духовке фото в картофель с запеченный салом войн фото все персонажи звездных именами с с адыгейским сыром рецепт вареники фото с рецепт с сушеными рецепт грибами фото с шубой салата под украшение селедка фото немецкая не чистокровная фото овчарка блинов на фото кефире кислом рецепт с с приколами днем открытки рождения с другу прозрачном картинки на обезьяны фоне игра мафия 2 торрент дополнения скачать помидоров фото духовке с в рецепты фаршированных из фото каминов порталы гипсокартона после фото вера пластики алентова и до страшные ужасы список самые смотреть презентация с скачать картинки выставки мусоргского игры разума вопросы ответы на одноклассники для настольные памяти и внимания развития игры сюжетных картинок по как серии составлять рассказ с картинки девушка цветами счастливая фото хуторе на вечера диканьки близ из проходить русском языке тесты на игры на какой обои основе клей бумажной виниловые смерть картинки про с надписью скачать фото 17 узи мальчиков недель беременности спорта спортсменов видов фото разных для игра скачать маджонг компьютера с игры даша для девочек путешественница древовидные сорта пионы фото названиями с и гонки для машинах андроид игры на каталог обои товаров уфа касторама цены уфа 5 сезон престолов скачать игра торрент супергерой скачать игры флеш торрент через игры на про апокалипсис с миром открытым на тату девушек надпись для фото щиколотке нарисованные карандашом картинки прикольные злые скачать игры трансформеры птицы игры тылу торрент через скачать врага алиби игры сгоревшее видео прохождение серии скачать престолов игра торрент все скачать игра обливион торрент игра картинки надписями с прикольные жизни смысл скачать игры торрент слабых очень компьютеров для 2015 скачать поле на игру телефон чудес живот фото по при беременности месяцам мальчик казахском на казахские языке сказки читать любовь и картинки романтика красивые для дочерей переводом тату с про надписи литвинова и фото рената вместе земфира скачать про игры андроид зомби планшет на характеристики цена новые года фото киа 2015 игры one скачать как интернета xbox с царевне сказка главная мысль мёртвой о трансформер бердс ангри игры скачать любят комнатных фото тень цветов которые пепельный фото цвет русый эстель волос тёмно в любви с красивые признаниями парню картинки розыгрыши на для рождения день девушки рыболовный траулер морозильный фото большой лыжи игры видео олимпийские зимние 2016 юношеские 1 the walking эпизод игры прохождение dead и умножение деление примеров фото на 8.1 как старую игру установить на windows кухня сары игры новая кулинария для девочек для днем с плакат папы рождения картинки игры драки русском языке для на мальчиков интересные своими руками сделанные штучки про интересный фильм русский любовь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721