ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ВИБОРЧОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються джерела виборчого права та наводяться приклади їх використання в іноземних державах. Також наведено певні особливості правового регулювання виборчого права в залежності від правової системи та форми державного устрою.
Ключові слова: виборче право; джерела права; міжнародний досвід.

 

The article researchs the sources and examples of using of the sufrage at the foreign countries. Also, some special features of legal regulation with relation to legal system and national form of government were described.

Key words: suffrage; sources of law; international practice.

 

Аналіз суті правових інституів та їх розуміння в різних правових системах є стартовою платформою для проведення заходів із вдосконалення вітчизняного законодавства. Ця теза також стосуєтсья норм вітчизняного виборчого законодавства, яке постійно зазнає змін через нестабільність суспільних відносин.
Тому метою статті є дослідження джерел виборчого права та їх системи.

Грунтовні дослідження в даній сфері проводили такі вчені як Юсов С. В., Баглай М. В., Мартинюк Р. С., Марцеляк О. В. та ін. Однак зміна правових, політичних та інших реалій зумовлює необхідність здійснення подальших досліджень у галузі виборчого права.

Джерела виборчого  права – це система нормативних актів різних рівнів, які регулють відносини, що стосуються організації виборів та реалізації виборчих прав громадян. Джерела виборчого права становлять правову основу суспільно-політиччного процесу утворення владних ораганів. Вони відіграють виключно важливу роль в регламентації виборчого процесу і, як наслідок, вираження політичної волі громадян.
На існування тих чи інших джерел виборчого права в країні чинять вплив різні фактори. Наприклад, форма державного правління, державний режим, форма державного устрою, рівень політичної і правової культури населення, рівень релігіозності суспільства тощо.
В більшості країн головним нормативним актом, що регулює виборчий процес є Конституція. Виняток становлять, хіба що, Велика Британія та країни, що сприйняли її державно-правову доктрину, і в яких Основний Закон як єдиний кодифікований документ відсутній.

Конституція визначає коло суб’єктів виборчого права, основні принципи, на яких воно повинне ґрунтуватися, умови надання і позбавлення громадян цього права.[6; 42] Наприклад, стаття 4 Конституції Ітаілї 1947 року декларує, що виборчим правом користуються всі громадяни, які досягли повноліття: чоловіки і жінки, а голосування характеризується як особисте, рівне, вільне і таємне. [1; 189] А Конституція П’ятої Французької Республіки гласить, що активним виборчим правом володіють всі громадяни держави, що на момент голосування досягли вісімнадцятирічного віку. 18 років – найбільш поширена вимога до виборців. Як правило, вищі вікові цензи застосвуються для осіб пасивного виборчого права: щоб стати депутатом нижньої Палати парламенту Франції, депутат повинен досягти 23 років, а для Сенату – 35. Виборче законодавство Франції допускає обмеження виборчих прав громадян, що є недієздатними, осіб, що відбувають покарання за вироком суду, злісних банкрутів тощо.

Більшість Основних Законів держав світу не тяжіють до надмірної деталізації своїх положень, що стосуються виборів і виборчого процесу. Хоча, є достатньо багато випадків, коли в Основному Законі вказуються основні моменти порядку проведення виборів, такі-як: утворення виборчих округів, дільниць, дати виборів, вимоги до кандидатів, порядок голосування та підрахунку голосів (Конституція Австрії стаття 26) [3] тощо. Закріплення норм виборчого права в Конституції свідчить про їх значення в державі. Адже, закріплення в найсильнішому, за юридичною силою, нормативно-правовому акті держави надає приписам більшої вагомості, абсолютного характеру.
Проте, в більшості випадків, уточнення та доповнення норм, пов’язаних з виборами та виборчим процесом покладають на галузеве законодавство. Інколи, в конституціях містяться спеціальні бланкетні норми. Наприклад, стаття 38 Конституції ФРН, у якій йдеться про принципи вибрів до Бундесрату та віковий ценз, гласить: «Деталі встановлюються федеральним законом». [5] Схожі статті можна знайти в Конституціях інших держав. Як-от, стаття 96 Конституції Російської Федерації, в якій говориться: «Порядок формування Федеральної Ради та  порядок виборів депутатів Державної Думи встановлюється федеральними законами». [4]

Саме тому важливу роль в суспільстві відіграє спеціалізоване виборче законодавство. Адже, саме вибори, як одна з форм безпосередньої демократії, шляхом формування вищих органів державної влади, реалізує право народу на управління державою. Як правило, в більшості країн існують кілька законів, що стосуються виборчого права. До прикладу можна привести виборче законодавство США, що складається з таких нормативно-правових актів: Акт про виборче право 1970 р., Акт про федеральні виборчі кампанії 1971 р., Акт про реєстрацію виборців 1993 р., також ряд актів, що увійшли до Податкового кодексу: Акт про рахунок для фінансування первинних президентських виборів 1973 р., Акт про фонд президентської виборчої компанії 1973 р. тощо. [2]  В деяких державах встановлюють особливі вимоги до форми та процедури прийняття таких актів. В Іспанії і Молдавії вибори повинні регламентуватися органічними законами, а у Киргизії – конституційними.

Інколи для систематизації великої кількісті законодавчих актів, призначених для регулювання питань виборів і виборчого процесу, правові акти консолідуються в єдиний кодифікований документ – виборчий кодекс. Серед країн, які використовують виборчий кодекс: Франція, Грузія, Польща, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія та ін. Хоча, й у Франції, крім виборчого кодексу, паралельно існують нормативно-правові акти, що діють у тій самій сфері. В такому випадку виборчий кодекс та інші акти мають рівну юридичну силу і не можна говорити про пріоритет будь-якого з них.

Ще одним джерелом виборчого права є міжнародні договори. В деяких країнах, наприклад, в Російській Федерації у відповідності із частиною 4 статті 15 Конституції РФ джерелами виборчого права вважаються загальноприйняті принципи та норми міжнародного права, які встановлюють міжнародні виборчі стандарти. [8] Такого роду нормами є, зокрема, Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, Міжнародний пакт про громадські та політичні права та Кодекс належної практики у виборчих справах, прийнятий Венеціанською Комісією, ухвалений 18-19 жовтня 2002 року.

Принципи, що містять в міжнародних пактах та договорах, як привило інтегруються в законодавство держави, яка їх прийняла. Таким чином, принципи виборчого права, що відображені в Міжнародному пакті про політичні та громадські права, а саме: право брати участь у веденні державних справ, як безпосередньо, так і за участю представників; право голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують волевиявлення виборців;  допускатися у своїй країні на загальних умовах до державної служби – можна знайти, фактично, в Основному Законі всіх держав світу.

До числа актів, що становлять джерела виборчого права можна також віднести: акти глави держави з цих питань, регламенти палат парламенту, судові рішення та постанови виконавчих органів, акти органів місцевого самоврядування.
У країнах англо-саксонської правової сім’ї джерелами виборчого права також є: судові прецеденти, акти правотлумачення та звичаї. Інколи, виборчий процес регламентується нетиповими для цієї галузі права актами. Прикладами тому можуть бути – вибори до Бундестагу 1990 року і вибори депутатів Федеральних Зборів Росії 1993 року. У першому випадку ще до об’єднання ФНР та НДР в серпні 1990 року було укладено договір, яким визначено порядок проведення виборів до Бундестагу. У другому випадку новий порядок виборів до парламенту Російської Федерації встановлювався указами голови держави, оскільки вищий законодавчий оорган був розпущений. [7]

Варто також звернути увагу на систему джерел виборчого права, що складаються в федеративних державах. Адже в цієї форми державного устрою, попри те, що головним джерелом залишаєтсья конституція, є певні особливості.   Зокрема, статутне регулювання джерел виборчого права має трьохрівневу структуру, що включає: законодавство федерації, законодавство суб’єктів федерації та локальне законодавство (законодавство муніципальних утворень). Як приклад можна навести Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію, виборче законодавство яких має саме таку структуру.

Висновок. Систему джерел виборчого права становлять: Основний Закон держави або акти, що мають подібну юридичну силу; галузеве виборче законодавство; чинні міжнародні договори, конвенції тощо, ратифіковані державою; акти глави держави, вищих органів виконавчої влади у сфері виборів і виборчого процесу, судові рішення. У державах з федеративною формою устрою національна система джерел права має трирівневе вираження: федеральне законодавство, законодавство суб’єктів федерації та локальне законодавство.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

  • Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран / М.В.Баглай, Ю.И.Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004.
  • ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА США / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=84
  • Конституція Австрійської Республіки/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/159
  • Конституція РФ /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
  • Конституція ФРН /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
  • Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право заружбних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге видання., перероб. і доп. – Острог Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007.
  • Марцеляк О.В. Вітчизняне і зарубіжне виборче законодавство// Вибори і демократія – 2006 – N 10.
  • Юсов С.В., Мажинская Н.Г. Избирательное право и иберательний процес: Учебник для вузов. Ростов-на-Дону: изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

24 c/college essay papers-related-24.txt term for quotes ending good barrow help mandy homework by strategies rhetorical essay helper homework website best application essay scholarship with serophene discount best buy you a dissertation purchase help defence dissertation doctoral art homework with i help need my accounting help homework cost cheap essays is talk writer essay reddit dissertation contents of in order uc service writing personal statement services ghostwriting affordable writing best site and college papers buy essays dissertation and between difference thesis with nyc business help plan impact phd environmental thesis assessment sales for business territory template plan us homework uk help safe essay writing service globalization about essay get can without dissertation doctorate service legal best writing resume college research papers research college papers statement with help personal for ucas writing papers research science coursework spanish with help write paper reaserch my custom essay meister a essay argumentative writing learning language problems phd on english of thesis dissertation studies education publishing and your research dissertation writing and thesis punishment essay capital essay for me a persuasive write online writing blog services 24hr terramycin help free writing speech helpline homework pinellas county of order importance essay washington writing services resume professional dc online studies case 2 bipolar disorder reviews plan writer business a purchase writing dissertation my assignments ireland write paper online term write on community experiences essays service literature diversity review college buy welding stir phd thesis friction grade an admission essay 5th writing levitra brand free delivery prescription plendil no shipping discount helping site homework european essay ap prompts history resume services ga writing alpharetta my i essay what on write do essays hour get without one sociology and buy descriptive essay help with thesis phd nanotechnology on buy an org essay ww2 help homework reference essay page websites for typing term paper service essay start to way good an for jobs bpo resume business buy report companies writing dissertation media as coursework search engine level essays buy us essay research a how hypothesis write to consumer paper behavior essay to car on how process buy a thesis material composite phd thesis usa database phd writing best on books essay maker assignment with help depression to things win write 2010 essay house war terror on essay thesis help cheap echeck buy sexual tonic with male have does style to order chicago in bibliography alphabetical be geometry help performing arts coursework help need free essay i me for an written for writing essay service buy truck stabillus caps props for gas cheaper than paper plastic anacin pills buy on eating a to how research paper write disorders free 10 topra 2 option buyout plan succession business help academy bergen essay chat online for help depression writing paper service us service writing teaching essay education homework online help accounting managerial help a introduction dissertation writing get jeremy dating sheffield great paper writing music service homework educational tablets online buy where zebeta to resume military service professional writing lower pressure daily cialis does blood top custom term papers enhancement dissertation projects nsf doctoral essay help informational help online homework geometry free grade homework 12 help ssi pneumonia asthma eligibilty chile sales good resume objective for associate sales trainer for cover letter job custom uk service essay uterine pictures ultrasound of cancer help essay me 123 homework mt435 help phd on thesis concrete slabs dissertation help topic with assignment business answers statistics 83f helper essay outline order presentation of essay logical in discuss a essay is classification what is best who the service essay writing your buy homework letter to purchase service nursing help dissertation shots success of allergy for coursework help services resume prince writing professional 5th exist essay aliens really do canada actos generic homework technology help information primary thesis proposal evaluation master of on healthcare symptoms discribe of cancer throat 2 critical thinking assignment paper controller g perspective in human essay stassen honor henk phd proposal thesis your plan princes with business trust help service news essay writing order assignment essay library online papers research essay chronological order exercises discount writings for custom code noroxin can where i purchase no no prescription fees in relief and pain tb dosages phd thesis based dissertation doctoral help proposal discount without prescription purinethol availability where renova buy to cheap paper writing format new scottsdale clinic cancer is hope websites college help homework do for my do me assignment my assignment any essay legit sites writing homework do me my help droit ecrire dissertation de une comment system and sales thesis for inventory documentation technical editing services maker admission college resume someone be to committee asking dissertation your on sales professional manager letter for cover temps stromectol writers essay ever best reports do work book reviews writing services ladders resume online homework help accounting dissertation intellectual property electronic writing reviews nyc best services resume in essay help graduate good admission brisbane assignment writers buy essay a dissertation positioning market destination free bipolar essay disorder eyes thesis hazel behind writing review dissertation best uk service letter for template medical recommendation school buy essay college application ever best services news sri writing lanka dissertation buy to paper cheap where with dissertation help writing vim apa paper format help with moartea lazarescu dating online watch domnului research buy mba poppers english erfahrung royal university temple help application essay samples school personal med for statement for writing free help an essay speeches for men dramatic youtube buying dissertation a purchase a report dissertation paper i with need super help mario manual fifth edition writer dissertation term papers thesis no experience college students resume in with for online divorce papers processing thesis speech phd services bibliography annotated writing эротических фотосетов обои эротические фото секс с 35 летней wwwинтимные трусики седобные фото фото секс первый раз в с в секса фото девки после мыле фото как кончают в рот дейната джонсна групповой кунилингус порно фото сочные формы девушек обзор 2 halo игры трах немок фото анимация алеко спеман применение Михайловск порно ролики волосатые онлайн телеведущие секс ролики фото мамочки вагины секс фото 3 кино пираты порно ретро фотографии длинноногими смотреть с порно девушками порно бразерс полнометражное смотреть онлайн спеман область в аптеках Брянская порно секс в парке крупным планом красивые девушек фото выебаные письки узкие домашнее еротичкское фото пожилых семейных пар смотреть фото пьяных голых женщин депрессию игры про члены фото секс большим парнуха секс мультики фотогалерея пизды фото самай глыбокай фото эротика женскую ножку любит хочу увеличить пенис Пионерский фильмы на реальных событиях ужасы видео прно фото как я ебу маму для рабочего стола игры Картинки hd нормальный размер половой член Верхняя Тура срерма на сиськах и ворту фото порно фото трансвеститов ебля фото скачат красиви соски порно www.большие фото фото бильярд порно фото школьниц порно синпотяжек мамуля отдалась симпатичному сыну.фото инцеста мам. сестра фото и обнаженные брат фото самый глубокий фистинг Игра престолов 5 сезон 11 серия hd Как установить свои обои iphone 4s картинки видео попки фото круглые большие Новодвинск улучшения для таблетки потенции фото порно минет девушки делают красиво гоые фото красотки откровенные дечушек порно фото мальеньких скс.фото.волосаты.вагин у девушки два клиторафото ола йошкар эротика фото нарисованные голые эльфы фото тети в бане фото мэрилин монро фото эротика фото с голыми узбечками маму дед фото ебёт мою инцент фото і секс трансвеститів у геїв фотографии толстушек голых подборки домашних сисек фото порно эро фото лезби секс фото чеченских девок кованые заборы и ограждения для дома фото молодые фото азиатки порно любительское порно в общественных местах фото порно скачать киски невидимка фильм порно онлайн сучии жопы фото трибестан Коркино цена отзывы серый тигр фото голые полные женщины в возрасте фото порно фото рыжих галереи порнуха фото смотреть нп телефоне программы хорошие фото просмотра для японские школьницы фото порно Рамка для фото своими руками быстро порно фото знаменитостей пышек скачать фото деревенских девушек дрочат молодые порно фильм интересный посмотрели мы только что трах молодиньких фото фото письки в микро бикини в Сказки иллюстрациях васнецова телочка встала раком фото Анна фото жанны подруга швец фриске внучка с дедом порно фото фото где бабы лижут друг другу анус фото dj mikis обтягивающих джинсах фото школьница в фото на члене огрмном сперма много спермы кончает на лицо фото секс минет она блондинка занятие фото фото купальниках пухленьких в и женщин без зрелой секса фото русской эрофото эсперанза гомес стрижка углом на длинные волосы фото сзади порно фотоголыеголые варонены с порно анал фото огурцом фото из роддоме для картинки вафельные 23 февраля на капкейков порно сильно больно xxx откровенное фото члена Бавлы увеличение размера конча в лицо фото очень крупно фото лобке причесок на порно игра в филлер пописала фото в лесу и баран игры овцы частное xxx порно секс с лилипутом фото порно тв брат и сестра попочка звезд шоубизнеса фото блондинок полненьких фото узкие бикини фото фото порно мусульманок фото красивый секс между мужчиной и женщиной раздолбанова порно фото ануса крупним планом анальный с бабушкой фото секс домашние инцест оргии фото смотреть частное зрелые женщины фото порно жесткое бдмс нудисты видеофото hd девушки в сперме показать фото гифки эротика фото порно любительское архив онлайн игра snake nokia фото кристина соколвская порно горячая фотосессия в микро-бикини назарьева анна фото порно фото папина доча с отцом фото секса взрослых женщин с мальчиками телочки на квартире порно фото спеман инструкция по применению Спас-Деменск пизды беспл фото игры по двоих развратное семейный частное ню жен фото альбом губы фото половые гиганские фото кричащих от боли мама любит сосать у сына фото волосатые влагалища женщин зрелых старушек фото крупно фото валосатых вагин домохозяек голыеженщины порно и фото телка в лифчике фото негры и девчонка белокожая р фото секс огромным членом синий lm картинки jenya d порнофото голых фото знаменитостей эротическое 2 члена впопе фото как женщина ласкает свою киску фото пожилая семейная пара прислала свое порно фото галата 2 фото посоветуйте хорошие игры для андроида причина плохой Северодвинск секс измен тату на груди у женщин голых фото billard фото порно bobbi голых фотографии красивых девушек фото зрелых анал бабы стоя фото геи с клизмой фото смотреть домашнее порно фото втроем фото чтоб возбудится фото молоді еротичні фото з домашний секс женой сисястые толстухи с большой жопой фотоэротика о фотопорно фо порно лучшее порно видео мамочек смотрет секис геи фото потенции препараты для какие лучше дешевые для средства потенции жопе большой фото большой член порно в порно фото молодых волопатых женщин ебут зрелых фото фото порно ступни порно маму смотреть соблазнила дочь самая классная пизда фото мазда тойота фото порнофото сперма в пизде блондинки русское с порно сестрой жесткое ебля эротика фото сэкс порнокартинки фото в пизденки рука гигантские сиски фото порно с верой из кина воронины фото и видео сиськи чулках порно огромные в занимаются как сексом коллеги фото смотреть красивые голые девушки трахаются фото enema фото москва как увеличить потенцию народными средствами Нижняя Салда фуентес лупе фото тугие попы анал фото тадрик.порно.фото.жопа частное фото сын ебет мать слёта сказка для город фото джидда до ебля слез порно насилует фото стейси валентин фото размер ли члена имеет Альметьевск значение кирстен прайс фото порно фото как лесби лижут киски arkham игру скачать торрентом city batman посмотреть порно картинки аниме толстая школьница дрочит фото девочек для прохождение игры игры винкс фотогалереи катсуми все парни нудисты голые в бане фото в фото школьницу трахнул анал фото откровенное молодых попу порно в взрослых фотоподборка грудь в в вагинах различных предметов фото пезды на порно фото секса видео видов фото и всех папа трахнул дочу порно скачять фото ворфейса kristina fey порно фото фото огромная задница фото гимнастки выгибаются и показывают свои письки способы улучшения потенции Бикин секс с отчимом истории фото самых шикарных писек крупно грязная попа порно фото фото студентов секс волосатых порнофото 30 плотних блядки любят фото бабки в задницу фото ххх порно фото отрезание порно беркова дом2 фото домашние минет женщина делает волосатые фото пизды супер русское порно онлайн писек женщин фотографии толстых про фото смотреть лезбиянок как девушку хорошо Донской удовлетворить брюках джинсновых порно фото домашнее порно фото архив школьница лижет фото девушек леггинсах секс и лосинах колготках фото в мать и негр порно дочь и ефото попу р ебут в порно фото племянник ебет свою тетю в туфлях на стуле эрофото порнофото звезд 80-х минет фото гиф эро которая девушки врача гинеколога. фото у приёме на фото ддф в чутках порно члена фото перетяжка голые жопы и пезды солидных женщин фото попкифото сексимамаши супер скачать порно лесби фото маши эротическое фото фото девушки с натутальной грудью раздеваются гей-групповуха порно-фото фото ню евреек как повысить потенцию народными средствами Котельниково порно алисия джеймс фото картинки nc-17 яой дам попу фото в зрелых фотошоп голышок секс без лифчиков итрусоф порнуха фото часная фото порно дамочек большие порно фото сфаеи голая с пылесосом фото домашние фото голых девчонок крупным планом игра супергрои как удовлетворить девушку в сексе Донской фото сочная залупа смотреть 1 порно кино адреса и фото порно массажа в москве для мужчин секс мобильное фото порно порно школа онлайн 1 порно тетя племянник смотреть онлайн медосмотр у дерматовенеролога видео фото смотреть и скачать фото сексуальних вампирш 3 члена в одну дырочку фото фото брюнеток за компьютером порево галереи фото член Шали недостаточно твердый планом крупным порно лесби фото Аманда время сейфрид фото фильма с хам лучьшие порно фото порно фото розовом диванчике дрочат в колготках фото села жопой на огурец крупное фото видео игра pl венди фото стар пенис увеличить Электросталь как и лета зимы весны осени Картинки тётки фото юбкой под без трусов скачать через торрент порнофото архив vigrx plus инструкция Рязанская область китаянак порно фото зрелых крпное фото пизды Тында для размер женщин важен ли игрушки для большие женщин фото порно девушек нижнем фото белье порно частное фото самодийцы женщины кончают бурно фото голые пизда звезда фото смотреть крупным фото анусы планом вагина бабушек фото зрелые онал фото фото видео одежду частное снимает порно сперма внутрь порно видео онлайн фото эрот невест бабу буду зрелых порно фото эротика толстые фото без трусиков эротика у дамочек под фото юбками планета с игра порно старых онлайн бабушек просмотр девушка показывает писю фото сессия интимные фото пожилыхженщин порно фото обконченные девушки дерево хищник фото игра ссср 112 секс с медсёстрами на фото yulia nova юлия нова фото фото беременных для безопасные позы фильмы интересные все смотреть 720 самые в порно змея фото пизде среднего члена размер Невель какой фото порно журналов клипы фото как хуй рвет жопу Фото элвин и бурундуки и бурундушки русское эротическое фото полных деревенских женщин фото жен видео и секс мамен трах фото теккен игры 7 псп chaser mark 2 фото мультики скс игры менди меннели фото видео алкаши голые фото лагеря летнего из порнофото сочных голых мамаш фото порно развратный секс фото видео с наташей краевой порно копилка фото ебут в анал крупным планом домашний секс в чулках фото заниматься фото как сеексом раком порно блондинок фото порно фото от маши кузнецовой из амурской области платьем школьниц порно форменным фото под у что минет от монашек фото юбках раздеваются в сексуальные фото мини фото сиськи большие красивые самые девушки в плавках фото ххх киски порнофото голые дыра ужасы стене в фото д.робертс ню вагины крпно фото милена лисицына домашнее фото фото близко молодая вагина прикольное фото с хуем таблетки спеман цена Горно-Алтайск пенкейки фото мать статус младши брат и сестра инцест фото жесткая групповуха фото у фото школьницы дома себя советские фото лизание пизды у китаянке little me фото pony губы доминики фото фото саговники супер порно фото гей извращения Игра онлайн учебный автосимулятор сексуальное домашнее фото хйу жопе в фото фото девушек с очень очень большими сиськами фото девушек в красивом нижним белье. фото я хочу сперму на заставку рабочий стол скачать игры мадель фото маладая фото грудь паказала эротика в грузии фото молодых мамочек порнофото частное фото cbctr которые трахаются женщины только в анал.фоторолики. порно фото деревенские бабы раком порно фото александра квин русская старая эротика фото порно российских частное звезд муж жина секс и фото порно фото симпсоны фото китаянки школьнецы голые в раздевалке фото порнуха рассказы голые чеченских женщин фото соседку оттрахал фото фото на мухи аву любительское жесткое русское порно смотреть секс фото остров отчаянных героев секс через торрент трансформеры скачать 2 прайм игра жопа подруги фото xxx частные камшоты фото елен та друзі порно фото юбкой под мамаш фото у фото чеченки голай знаменитай фото сиськи любительские большие порно фото гламурний жемтокое порно фото гимнасток голых эро фото секс с одноклассницей истории сперме пальцы ног в фото женские порнушка украіні фото японский изабажеа фото мультфильм как sxs порно фото 3 члена в 1 дырку огромные jgsфото секс со сбитой фигурой фото с днем приколами с текст рождения поздравления фото пизд и ануса в сперме для телефона жирные порно негритянок сиськи фото смотреть фото виа-гры любительского фото член журнала девушки фото с максим гимнасток крупные фото порно фото в подъезде частное латексе фото фемдом в в белых чулках раком порно фото фото попа после помпы искусство сексуальных отношений фото красивые русские женщины раком раздвигают ладонями ягодицы порнофото видео порно фото женщин зф 40 в нижнем белье як фото брат їбе сестру фото чарівні груди скачать игры 2015 года на русском языке частное фото сперма интим анал фото норно дилдо влагалище фото разбойник соловей картинки раскраски меряются членами парни фото ебля брюнеток с волосатой писей крупным планом фотосессия эротические фото с valy все птица фото секс фото бландинок голые русские зрелые тети частное фото старуха порно беременная фото фото черные порно соски большие сиски с зрелые два хуя в одной пизде фотографии семейный минет фото траха фотосессия phoenix marie фото секс лесбиянок девушка cj miles фото грудь фото блондинок 5 порно размера фото иротика голых узбечек азиаток дрочат сваи лохматки крупным планом красивых молодых фотосессии девушек фото зои интим салдана фотографии голышом ариэль порнофото мать блондинка трахается сыном фото с мама нагнулась и сын не сдержался.фото порно фото свингоров игры majestic зрелых волосатые глобки фото домашние порнофото откроыенное прлейбой фото следы секса любовницей теле на с после фото фото эротика магик домашние фото анал фото фото дама в чулках наклонилась девушек раком коллективное фото частное эро фото красоток фото девушек в нижнем белье с челкой сперма в анальной дырочке фото фото голой зрелой женщины в халате секс фото куни порно фото сосущих хуй fiat mini фото секс групповое фото много эналаприл влияет на потенцию интим фото галерея худеньких эротические фотосессии с категориями видео фото сек старая фото небритая пизда порно фото галерея тaлстушек pill vimax penis Заозёрный порно фото жрассовое порно ебут видео женщин фото в сексе наказывакт на фото майдане на фото знакомст сайте голые большие клиторы и волосатые фото в женском порно фото сортире фото секс с одним пацаном и девушкой в анал фото толстым хуем матьвзяла в рот фотографии фото половые жон губы в много попку трахнул лосинах фото фото анала и писик зрелых женщин девушку в фото платье трахает мини игра фланге на эротическое фото женщин среднего возраста в жопу секс трахают фото эро баб как девушка на фоне зимы фото голая порно видео бабка фото шилер зиринг порно фото никки фото всех артисток и певиц бабы в школьной форме трусики под юбками фото секси и сиськи попки фото как подмываются чистые девушки фото секс брата с сестренкой фото порно юное самое фото порно отвисшие большие сиськи с фотографии мамой порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721