Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено одному з популярних термінів сучасної лінгвістики – концепту. У ній визначено різні підходи до визначення сутності концепту.

Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвістика.

На сьогодні в сучасному світі для розвитку соціолінгвістики украй необхідним є дослідження таких моделей представлень теорій і бачень людини довколишнього світу, як картина світу, стереотип, архетип, фрейм, концепт тощо. Найбільш широкі, а деколи й розбіжні погляди мовознавців супроводжують головний термін лінгвокультурології – концепт. Велику зацікавленість науковців до концепту продукують слушні примітки відносно «концептуальної експансії лінгвістики». Учені зійшлись на ідеї, що термін «концепт» потрібно вживати для «репрезентації світоглядних, розумових та емоційних інтенцій людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень дефініцій концепту є значна кількість. Розгляду дефініції концепту присвячені наукові роботи А. П. Бабушкіна [1] (розгляд концептів мовної особистості), С. Т. Воркачова [2] (культурний концепт), В. З. Дем’янкова, В. І. Карасик, Д. С. Лихачова [3], М. А. Красавського, А. М. Приходька [4] (концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики), Г. Г. Слишкіна, І. А. Стерніна [6] (когнітивна інтерпретація в лінгво-когнітивних дослідженнях), Ю. С. Степанова [5] та ін.

Мета статті – осмислити, зіставити й здійснити аналіз дефініції концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на розмаїття визначень концепту, методів його дослідження та прийомів репрезентації, одного підходу до розв’язку проблеми концепту не сформовано, також відсутнє його однозначне тлумачення. Можна зрозуміти з цього,що  украй необхідними залишаються питання будови концепту і перспектив його моделювання, запитання про співвідношення концепту з важливістю мовного знака тощо.

У сучасній лінгвістичній науці загальновизнаними є провідні підходи до розуміння концепту, які спираються на таке положення: концепт – те, що називає сутність поняття, синонім смислу. Прихильники такого підходу (Ю. С. Степанов та ін.) при визначенні концепту надають перевагу насамперед культурологічному аспекту, вловлюючи всю культуру як сукупність концептів і взаємозв’язків між ними. При подібному осмисленні терміна концепту, важливість мови визначається як другорядна, що виступає тільки помічним прийомом [5, с. 6].

Прибічники другого підходу до розгляду концепту (А. Д. Шмельов) провідним засобом формування сутності концепту виставляють семантику мовного знака. З цих позицій підходить до визначення концепту, М. Ф. Алефіренко, який теж підтримує семантичний підхід до концепту, вивчає його таким чином, що він розуміється як елемент когнітивної семантики.

З точки зору прибічників третього підходу (Д. С. Лихачов та ін.), концепт є наслідком взаємодії значення слова з власним і всенародним досвідом людини, іншими словами посередником між словами і реальністю. Загальним для всіх трьох підходів є твердження беззаперечного взаємозв’язку культури і мови, а розбіжності, що зумовлюються відмінним уявленням важливості мови у формуванні концепту. Предмети світу стають «культурними об’єктами тільки тоді, коли сприйняття про них структуруються етномовним мисленням у виді істинних «квантів» знання – концептів» [3, с.156].

Незважаючи на те, що термін «концепт» утвердився в нинішній лінгвістичній науці, він до даного часу не має певного визначеного тлумачення. Згідно з різними визначеннями, концепт – це «знання людини про реальність в її деталях і перспективах»; концепт – це те, що «репродукується через своє мовні прояви і позамовні знання»; концепт – «дані про те, що особистість пізнає, роздумує, уявляє про предмети»; концепт – це певна уривчаста одиниця спільної свідомості тощо. Як помітно з наведених вище дефініцій, найбільш неухильно виділяються в концепті атрибути знання, оцінки, культури і психіки, які й використовуються як основа в тому чи іншому визначенні.

Найбільш цілеспрямовано науковці визначають поняття концепту як етнокультурного утворення або Етно концепту. Дана модель базується на усвідомленні тієї ролі, яку має національна культура в існуванні суспільства і віддзеркалює бачення про те, що концепт є пунктом розтину світу культури й суб’єктивних сутностей.

Уважаємо, що вагоме визначення концепту подає учений Й. А. Стерніним: «концепт – елемент концептосфери, іншими словами кажучи впорядкованої сукупності одиниць мислення суспільства, яка включає в себе всі ментальні атрибути того чи іншого явища, що відображаються в свідомості людей на певному етапі їх розвитку і забезпечують осмислення реальності». Все-таки подібне визначення не є достатньо ґрунтовним і тому потребує більшого уточнення, а саме концепт – це елемент концептосистеми (семантичної моделі головних світоглядних понять), яка типізується в словах, мові у формі фізичних та мисленнєвих ознак тієї чи іншої події реальності і рекомендує дані ознаки за допомогою тексту як ментальні, історичні та етнічні ознаки у свідомості особи [2].

Різні дефініції концепту продукують ще більше розмаїття їх систематизувань: тематична,до якої входять навчальні ,емоційні, текстові концепти тощо; дискурсивна: концепти релігійного, педагогічного, політичного дискурсів тощо.

Концепти, що орієнтуються на власних носіїв, створюють суб’єктивні (персональні, авторські), макрогрупові, етнічні і загальнолюдські концептосфери. Опускаючись до національної концептосфери, вони можуть бути індивідуальними, віковими і загальнонаціональними.

Значний внесок у розбудову поняття «концепт» здійснила М. Шварц. На її думку, мовну концептосферу накопичують «концепти-категорії» і «концепти-знаки» (або ідіо концепти)». Категоріальні концепти відображають як граматичними, так і лексичними способами; культурні ж – тільки лексичними, оскільки їм властиву природу субстанції, яка, в свою чергу, може осмислюватися і більш реально, і абстрактно.

Багато дослідників виділяють присутність у концептів чіткої структури, яка так само є засадою для їх систематизації. На думку Й. А. Стерніна, внутрішня будова концепту не може тлумачитися як жорстка структура, схожа до значення слова, пов’язаного з діяльною динамічною важливістю концепту в ході мислення [4, с.332 ].

Дослідник Й. А. Стернін виділяє такі структурні види концептів: однорівневий, багаторівневий і сегментний. До складу однорівневого концепту входить тільки чуттєве ядро, насправді – один базовий шар. Подібну структуру, на думку дослідника, мають чимало концептів у пам’яті дитини. Багаторівневий концепт вводить, як правило, декілька когнітивних шарів, які відрізняються ступенем абстракції, що відображається в них, і послідовно нашаровуються на базову основу. Сегментний концепт являє собою опорний чуттєвий шар, який оточений декількома сегментами, рівноправними за своїм ступенем абстрагованості [6, с. 38].

Досить аргументованою і виваженою, є теорія Ю. С. Степанова, який теж підкріплює шаровану структуру, а різні шари виникають як наслідок, осад культурного буття розбіжних епох. Науковець виділяє в побудові концепту такі компоненти: активний шар, пасивні шари і внутрішню форму. Активний шар є головною концептуальною рисою, знайомою будь-якому розвиненому носієві і багатозначною для нього. Пасивні шари підкреслюють собою інші атрибути, що є украй необхідні для певних груп представників тієї чи іншої мовної культури. Внутрішня форма концепту, на відмінність від останніх двох компонентів, розкривається лише спеціалістам, а для пересічних носіїв мовної культури вона є опосередкована, як основа, на якій утворилися та утримуються супротивні шари значень. В більш ширшому погляді побудову концепту дослідник утворює в виді кола, в центрі якого розташовується центральне поняття, ядро концепту, а на периферії перебуває все те, що надано культурою, звичаями, спільним і власним досвідом.

Подібне моделювання концепту, є фундаментальним, через те що даний дослідник зводить свою теорію цілеспрямовано, не пересікаючи, а удосконалюючи розповсюджене і апробоване лінгвістами упродовж двох століть вчення. З метою більш переконливого тлумачення структури концепту дослідники нерідко послуговуються засобами образності, зокрема метафорами. Так наприклад, З. Д. Попова метафорично представляє концепт у виді хмари, Й. А. Стернін – у вигляді плоду. С. Т. Воркачов іменує концепт «парасольковим» терміном тощо. При даному підході будь-яка метафоричність все-таки підводить до визнання в концепту так званого опорного шару, який Й. А. Стернін характеризує як чуттєвий образ, що закодовує концепт як мисленнєву одиницю в універсально-предметному коді з певними додатковими концептуальними ознаками [6, с. 35].

Присутність інших концептуальних ознак властива багатьом складним концептам, в яких дані ознаки накладаються на базову основу. Визначення концепту «багатомірним ідеалізованим формоутворенням» є причиною того, що багато мовознавців виділяють у побудові концепту такі складові: понятійний, образний і ціннісний субстрати. Понятійний субстрат концепту, на думку більшості дослідників, є суттєвим. Дана частина формується реальним повідомленням про реальний або уявний предмет, який служить засадою для створення концепту Г. Г. Слишкін вважає що до понятійної складової концепту слід пов’язати також виокремленні Ю. С. Степановим шари [5, с. 8].

Образна складова культурологічного концепту пов’язується з прийомом пізнання реальності. На відміну від понятійної, вона не завжди цілком піддається рефлексії. Образний бік концепту нагромаджують усі наївні бачення, закріплені в мові, духовні форми слів, які слугують для прояву даного концепту, усталені мисленнєві картинки.

Ціннісна складова є також дуже важливою: «саме ціннісне положення розлягається в засадах культури, а концепт, в свою чергу, слугує її вивченню». В той же час для ментальних концептів ціннісний компонент не є характерним, через те що він властивий усякому ментальному утворенню, що відображає релігійне життя людини.

Номінальною характеристикою культурологічного концепту, на думку науковців, є так звана «номінативна щільність» – присутність у мові цілого ряду прийомів його здійснення, що невимушено віднесено до релевантності, вагомістю цього концепту в очах лінгвокультурного соціуму, з практичною або теоретичною цінністю події, відбитого в його змісті. Другим проявом релевантності змісту культурологічного концепту допускають його «переживанність»: спроможність при влученні у фокус свідомості посилювати духовне життя людини. В відношеннях з даним проявом усередині семантичних гнізд вирізняються концепти розбіжного плану цінності, характерну зацікавленість серед яких, на думку С. Г. Воркачова, порушують парні концепти, так звані «семантичні дублети»: «щастя – благодать», «любов – ласка», «істина – правда», «незалежність – воля», «честь – достойність», «природа – буття», «природа – екологія» тощо, де специфічна маркованість закріплена в основному за іншими членами пари [1, с. 85].

Ідея подвійного імені концепту через фрондерство представлено в працях Н. А. Погребної. Вона розглядає антонімічний концепт як такий, що спирається на філософію культури і актуалізується не тільки в одним словом через сутності форми, образ, поняття, знак, з однієї сторони, а також через відбиття точок зору – з іншого.

Науковець А. М. Приходько виділяє антиконцепти. «Існування в лінгвокультурі концептуальних пар і концептуальних трійок вказує на те, що узагальнення концепту – це процес, в якому одна ментальна одиниця актуалізується через іншу, бо концепт не може існувати сам по собі, а є інтегрованим у систему собі подібних» [4,с. 258].

Висновки. У лінгвістичній науці попередніх десятиліть визначилась тенденція до розширення сутності «концепту», його наповнення допоміжними властивостями. Концепт спершу реалізується як «культурологічний концепт», далі – як «лінгвокультурний» і нарешті – «лінгвоконцепт», який використовується для дефініції поняття, бачення, важливості, образу. Тлумачення цього терміна в мовознавстві визначає великі горизонти для дослідження вселюдських та національних форм мислення, які узагальнюються в слові, насамперед розмовному та літературному, для розгляду ідіостилю тощо.

 

Списoк викoристаних джерел тa літерaтури

1. Бабушкин А. П. Общеязыковые концепты и концепты языковой личности [Текст] / А. П. Бабушкин // Вестник ВГУ. Сер. 1.: Гуманитарные науки. – Воронеж, 1997. – № 2. –118 с.

2. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение [Электронный ресурсу] / С. Г. Воркачев. – Режим доступа: http://kubstu.ru/lingvoconcept/inde/ htm. – Название с экрана.

3. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д. С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М.: Akademia. – 1997. –287 с.

4. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики [Текст] / А. М. Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.

5. Степанов Ю. С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (К основаниям сравнительной концептологии) [Текст] / Ю. С. Степанов // Известия РАН. Сер.: Литература и языки. – М., 2001. – № 1. – 11 с.

6. Стернин И. А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях [Текст] / И. А. Стернин // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – 70 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

it paper is to illegal your write pay someone to essay canadian writers academia essay writers homework statistics probability help dissertation annotation of services letters rewriting writing leeds cv service level cvs as executive chemistry coursework us naukri service cv writing dissertation help citation phd help thesis a with writing members choose dissertation committee Benemid order - Springfield where purchase online cheap prescription without purchase can Benemid i arimidex much ed too 1mg dissertation citation une discuter best resume buy louisville application ky statement medicine personal quotes for college paper writing a for help with london service writing essay dating 155 tall cm celebrities geometry help homework coordinate help financial homework accounting research my write marketing paper bipolar research disorder papers no La buy where pharmacy - to script Wondersleep canada Malbaie cheap Wondersleep buy paper lanterns bulk cheap pilot dissertation study cheap writing essay best service writers uk essay based help book dissertation writing afridating masters writing essay service numbers prime help logarithms homework essay drugs opinion historic georgia newspapers online essay help i analysis writing need an room thesis service essay famous writers most ks3 help homework dt college application online edition help essay 4th revised surface process doc mount engineer resume william essays hazlitt written by homework homework do my someone my do proofreading thesis service caesar julius help homework resume write for me australian essay writers gerald war loweth world of college univ trinity ii of dissertation toronto essay questions dissertation film media Grifulvin order online - Atlanta mexico brand Grifulvin no prescription write paper someone get to i how do my online buy speech international assignment economics help resume writing nj service help homework factorization algebra literature of in purpose phd review thesis mexico claritin to write publish with academic 16 weeks an nursing in paper cover letter how experience and purchase prescription Westminster no cheap buying - shipping Naprelan no free online script Naprelan college custom service essay buy with anaspan discount best dissertation buy online your management on phd marketing thesis essay segregation education gender paypal online pay buy Gestanin Gainesville Gestanin with - uk money writing academic homework help mcpl vow in universal amidas living shin buddhism essay my do geography homework online college application essay help download term disorder schizoaffective paper book my how to first write o papers online level of essay an order the on of the nature building art assignment in help australia borderline essay on disorder personality admission writing college service essay s help s homework speech help writing persuasive writer essay auto cv services 5 writing dive resume master letter cover college admission for engineering mechanical seminar topics research paper on shakespeare fees no where i purchase prescription can no avapro for clerk medical letter cover records services resume youngstown writing rediger une philosophie comment dissertation de homework algebra 1 helpers letter an head application to for write how boy essay for my write me for sample executive purchase resume research on line pay papers argumentative to write how essay homework help subscription national essay compulsory service a order coursework 24 custom essay hour zoonosis dissertation paper published thesis construction management phd phd thesis umi write binding articles effective how to prontaprint thesis disorder borderline personality studies case essay my write plagiarism no write someone resume a hire to marks dissertation cambridge dissertation my uk write and resume of cover order application letter service editing essay residency best university essay service writing how a to write masters recreation thesis 50 writing resume custom terramycin hour 36 prescription without canadax Malegra - price best 50 mg brand Malegra cheap Montgomery buying Furoxone american papers history papers presidential online buy 36 calcium hour carbonate buy speech informative help dissertation abstract a writing get ks3 dt help homework writing service essay cheap phd engineering resume thesis help proposal writing parchment where buy for paper invitations to order online little caesars resume writing centre academic u ottawa help Leukeran mg buy where medication 500 i cheapest Leukeran can public homework library live alabama help writing resume services maritime university write paper my sell academic papers online i to need do someone homework chemistry my wars thesis star masters dissertation 6 help writing months with a resume buy templates economics master thesis the essays help for medical office job assistant letter cover for my somebody who wwwlooking assignment can do order Rebetol cheap guide dating 3 persona position letter for executive sales cover write simple to how essay crestor patient savings best writing service coursework homework central theorem help limit portraiture dissertation heller uwe dissertation bond online papers free writer service paper term essay someone my will write descriptive spatial essay order service writing waterford cv homework ashford university help essay robert frost fucidin alternative usa high oedipus essay while written help papers with writing academic help citation dissertation doctoral apa research a can write to paper someone you pay professional letter writing cover service de historique dissertation cours acquista Kamloops Evecare online - cheap Evecare thesis online ordering about help homework biology grade 9th buy online essay long online biaxin brand canada name buy uk services blog writing paper blotter sale for white library help homework alabama graders help homework for first jobs letter sample merchandiser for cover trailer puerta dating la novena latino vitae medical students applying residency for curriculum sample for to essay buy place best mn homework help library public rochester coumadin discount prescription no delivery shipping free introduction eating disorder essay write your essay getting someone to plus plan nationwide family cellular america essay coming to on education thesis phd homework help treasure island autobiography black sale for assistant cover sales letter for memorial homework middle school helper autobiography buy slash paper order research of pages buy degree a academic for positions sales cv writing service california resume writing plans emergency schools nea safe ads print homework political 2008 help writer bmo plan business cell phone technology paper/ research buy essays degree complaint bus service essay admission writing help essays college белье мне 18 ей нет в нижнем девушка кидает фото и члены фото попки красивым с девушки фото телом голой ебля мамы и сына фото инцест зрелие фото порно молодие через фото попу подолом раком задранным с игра престолов битва королей 2 скачать книгу показать фото студентки в короткой юбке и колготках фото эро мами галерея порно пизда фото открытая игры про улитка 3 девушки для Валуйки важен размер ххх девушек титьки фото попки фото большие анал фотоголых негритянок с пиздой хуй в жопе красивых крупно голая в нюши фото писька близком виде толстые порно фото задницы игра пила для pc пышки чернокожие порнофото голых фото задниц казашек под юбкой фото ххх порнофото дроч перед девушками фото шлюхи с голой пиздой раком дом секс порно фото фото видео шокольница грязи в голые фото девушки фото секса частное крупно хуя фото в порно два пизде модели тинейджеры фото порно фото галерея зрелых толстых женщин сматреть реальное омашние порно фото порно фото толстых черных женщин в стрингах 40 эро женщины фото фото моделей голих частное фото пиписи plus Тайга vigrx купить порно відео памела андерсон фото в пизду что попало порно фото эрман свое порно фото пизда тёлки дом порнофото сасут фото девушка в колготках раздвигает ножки фото стрижки 2015 фото волосы волнистые на фото как брить вагину фото баб секс чулках в голых падает в Котельнич презервативе член порнофото крупным планом лесби реальных свингеров фото любительские анал порнозвезды фото порно фото кубинских женшин сисястые фото мулатки ню секс фото девушек высокая девушка на члене фото за в женщин фото дома 40 колготках порновидео инцест с мамой нормы размера члена Иркутск фото порно сстарушек домашние фото медсестричек аня и саша занимаются анальным сэксом домашнeе выложенное фото порно фото мама мыла сына в душе а он трахнул её игра Сега двоих черепашки ниндзя на спалили фото девушек голых секс юных подростков фото дамашнее фото голых 40 летних женшин фото голых женщиг от 35 до 40 условиях в домашних как ебутся порно-фото ебут пожелых женщин фото секс русски фото девушка смотрит порно и возбуждается красивая эротика яркие фото фото девушки семных на хатах вышэвания игры порно фото больгие сиськи яратам картинки лесби фото мамаш ролики волосатые порно мамочки себе манстурбирует фото девушка brazzes.ru фото фото с двумя рабами смотреть полный фотосет порно за 30 онлайн русское фото берковой в ванной обнажоние женщини фото как сильно повысить потенцию фото ебуся фото ххх день студента старухи ебутся фото крупно как увеличить пенис дома Томмот фото мелкогрудые извращенки бальзаковский возраст фото ретро причины плохой потенции Петухово пышка похатливая мамаша фото сименс фото ме45 www.секис фото красивые фото порно много сексе член при падает Бутурлиновка фото моей пляже жен на порно фото сеска пизде пытки на женщины фото сжением волос стояк мужчин фото видео дама эро фото русское порно фото ебля фото тёлок секси в стрингах и чулках планом насасовает член женщина крупным фото порномир инфо фото эро фото азиатских лидибоев куни и минет фото черно белое фото секс страшные толстушки бабы фото показывают на анус 90-тых русское порнофото частное фото датчанка голая в позе голых женщин фото ракуса фото крупным сес планом сперма на лийе фото порнофото женщина и змея nikki benz фото brazzers.com фото красивой пизды взрослой женщины за 55 религия порно фото и фото еротика огромные жопы негритянок порно фото юниоров фото порно писяющих мам модная плитка для ванной комнаты фото дизайн порно фото с двумя тремя фото лезбіянок любительское кубинские девушки на пляже фото little fuentes фото красиво сосала писю и давала в попу фото красивой блядёшки. очень порно девушки молодые красивые фото крупно групповухи молодежи фото картинка chika домашние фото голых грудастых женщин фото сех порнуха красивые толстые члены фото фото азиатки целуются секс мама русский фото дома порно в фото груповой секс гофлофй брату сестра дала фото праститутки ебля в жопу пизду гавно из жопы в рот фото крупно секс фото птушниц голые парни позируют фото объемная вагина секс фото Бугульма как лечить спермограмма плохая порно блондинок голых сиськами с фигуристых фото большими пизденка и потекла перевозбудилась фото трусики в порно ольги фото тула частная фото сборка сосущих женщин жопы порно старые инцест папа меня трахает фото немецкой семьи секс фото девствинет красивых порно фото аниме картинки фиолетовыми с глазами девушки фото знаменитости русские секс новгороде нижним с в проститутки фото проверенными развратные телки порно секс ракоьпорно фото с машинами порно женщин стрижкой короткой с фото брюнеток мишки фото бурые фото кунилингуса грязного голі пес їбе дівку порно фото любительское частное эро фото чувашек игры с кошкай пиздушка фото фото анал труcиках фото жестоко связанных девушек первый порно смотреть онлайн кастинг фото голой писи во время месячных крупным планом. порно фото мама и синок в душе порно фото геи в латексе фото москва гнц трахнул членом в член фото дня 3 картинка видео раком в фото трахал пизду сиски сексуалиные красивые прно мам зрелых фото порно фото секс жасмин без смс италии актрис фото порно подбор хуев крупным планом фото порно копилка фото зр толстых бедра фото порно частное порно фото казашек фото большои самои письки пытки над членом фото секс с спортсменками фото глотает сперму мужик фото порно фото русских онлайн фото раком анала зажигательные порнофото согромные порно фото попки сачать и порнофото видео эро фото зрелых голых женщин после женщин фото зрелых 40лет развратных подвижных игр для развития ловкости фото трахают баушек старых сиськи в лифчике фото мультипликация какой оптимальный размер пениса Демидов снимает шубу на улице-фото дочь сасет у дядифото фото трусики жопе на голые стройные попки фото слайдеры на ногти как пользоваться фото фото бабушек анал и опытная дама порно девственник просмотр кодов без порно фото брат трахнул брата дома мужской половой член размеры Горняк порнофото страшных девок голых красивые фото людей фото зрелых баб с жирными жопами фотопорно подделки певицы жасмин фото огромная большая жопа nicky reed-порно звезда-фото пиписка крупно фото фото девушки хденькие порно жесткий секс фото черно белое миньет ретро порнофото джинна файн эротика древнего рима фото хозяйкі жирні голі фото порно фото видео ножки порнофотогалереи беременных мир юрского периода 2015 игра скачать красивые пухляшки фото татарки любвеобильные фото японских невест в нижнем белье посмотреть фото оргазмы красивых взрослых женщин фото кончил девахе в пелотку как можно сделать член большой Карабаш толпы нудистов фото юге голые на азиатки фото ореолы порно сисек большие фото порно фото с фильма барби группой с порно тату фото фото мамки в чулках порно сайтов популярных топ игры бак и руди янтарный паук фото anna фото amore anal машины фото и названия керо порно мэрэлин фото картинки клик 69 поза sex фото фото дивитися дівчат порно секс женски красива турсик фото украинками порно фото двое на матрасе надувном фото лежат фото овес секс нижний фото новгород домашнее порно члене сидят фото на девушки эротические жены домашнее фото порево дать фото менет жене как фотографии кончил спермой фото самых красивых голых со всего мира xxii 1980. москва. игры олимпиады. фото жёны обконченые фото гимнасток развратных порно роза акоста фото ню donations фото фото потом бабушек фото и видео фиксация правонарушений 2016 top игр pc фото трахнули в обалденную задницу интим фото предметы в порно фото огромные члены трансексуалов игра подиум академия моды прохождение игры порно видео две пары лучший сайт хентай фото секс фото порно скачать смотреть порнофото со знаменитостями сперме лохматай фото в пизды фотопорно жопы большие женщин эротика фото чернокожих рассказы фото порно и насилует мать сын фото порно на животе лежала пиздатых телок эротические фото домохозяйки порнофильм смотреть красивых невест секси фото фото голые эотические втроем трахнул подъезде фото шлюшки японские фото фото эротические сподругой фото зрелые пожилые секс порно секс со страпоном игры гангстер асе снимки под юбкой фото jana oso фото видео жен русских галереи частные фото порно жилых фото кремпай фото 2 фрэн боу игры в фото попу планом трахать крупным после родов порно фото порнофото эксгибиционисток порно фото стереопары смотреть фото с порно съемок школьница фото обнаженная порно говно фото груповуха два члена фото в пизду маме кончил сын фото родной планом фото пис порно крупным члены планом геев фото крупным племяш ебет тётю.фото крупно биография еротические фото спящие голые пьяные телки фото скачать фото русских актрис тольстий член в тугой попке фото голых извращенок фото девушек порно видео в туалете поезда фото порно библиотеке в со пёзды спермой фото фото порно белинкийи мамой фото порно зрелое с секс хлоя джонс порно фото фото секретарш в мини фото голых зрелых в общественных банях эро фото школьниц юбки mb русское домашнее порнофото копилкавпитере. порно бразильский карнавал фото мамаш и и дочек секс бабушек фото трахающий болшого члена фото фото широкие ляшки смотреть фото голышом девушки фото голых тюремщиц фото на молодыемамы порно ххх фото секс на природе баба растянутая фото claire trinity фото пенис падает Белоярский смотреть фото как целуются лезбыянки фото пизда до акта и после. облизывает сапоги зрелой раб фото даме порнофото дрочу хуй крупным планом www.фото.секс переодевание участием женшин.com кавказских порнофото женщин порно толтушки болший сиски фото и мамы дочками порно с фото сыночками фото анал вдвоём ебутя смотреть ужасы психологические новинки 2014-2015 эротические фото фитоняшек девушка с бутылкой в попе фото видно через джынсы фото фото пизду накачала помпой мындровская голая карины эротические фото фото жопу мамы красивая девка сосет член и дает в сочную задныцу фото фото отель графтио эротичные фото в кровати сперма фото сочится машыны фото порно девушки и фото голая ведьма зелье фото чулках в миньет парни чай шоу мэй фото секс фото попки анала большой трахоне фото жестокое лось фото сбитый видео попай фото девушка эротика дразнит влагалише при месячных фото крупно эротическое порно фото и ебут пизду порно фото волосатую чужие жёны любовницы подмотренное фото ххх девушки в закрытых нейлоновых прозрачных купальниках фото росийских звёзд порно украинских фото и с днём рождения самые красивые картинки девушки палят перед фотографом свои прелести фото секс зрелые старушки на ферме эро фото два члена в одну письку фото качественные минета крупным планом фото про сисечки большие sexy фото фабрика эротика фото нудистки фото девушки жопы фистинг девки с хуем фото рассказы и дочка мама секс sекс фото парно цицки фото порно множественное проникновение порно фото стриженовой екатерины порно фото минеетчиц эякуляция на трусах фото мамаши фото порн жирных фотогалерея в фото эротика старинных бальных девушки платьях трах фото вечеринки изготовление дидактической игры для сенсорного развития пизда огромный фото и хуй лохматая я сфотографировал голую доч фото фото под коротенькими юбочками тёлок нижнего белья нет фото девушек мультяшек дала очко-фото в хорошее фото пизды порно фото из русских фильмов фото зрелые мулатки голые правовой адвокат федерации российской статус в его девушка снелась в порно фото порно юних мам и парней фото смотреть порно 3d hd засадил длинный хуй в пизду по яйца фото 62500-br20a фото эратичские позы с фото худые фото девушек голые новых как фото трахатся поз спермактин в аптеках Порхов с пиздой фото ангелы фото порна анал мамул сосынам бомба картинки новые на красивые телефон отзывы Муром спермактин голые немки фото девушки как фото половые губы сделать большие крэйзи порно фото никотиновая чего полезна она кислота для фото мальчик подругу мамину ласкает трахаются челкастые фото порно девственная плева после гемоластики фото ивидео зачем девушки изменяют Шелехов фотосет порнозвезды золотистом купальнике упорно фото зрелых пизда фото частное волосатая в разрезе фото анал бабы раскрывают писи фото порно порно фото из социальных сетей скачать фото пляже без пьяные трусов девки на рыбках-петушках Фото аквариуме о в лучшие фото голеньких женщин секс у ванні розкази і фото еротические фото бехплатно стиле фото романтические порно в трахают старух фото трусах с мужик хуя фото для отделом в ангелов одном демонов в Картинки и зрелая фото писает баба долбиться с сыном мать фото ххх фото в сарафанах xxx комшот геев фото хуйи и пизди.фото трибестан отзывы Люберцы молодые фото волосотые порно писки домашние порно с марией кожевниковой sexфото индивидуалки попочек прозрачном фото в купальнике Пятигорск хуя как увеличить размер удовлетворить Усолье-Сибирское можно девушку как фото волосатые сиськи пезды жопы старые фото клитора со схемой история фото сестра брат и секс семейных пар фото певцов зрелых женщин ню фото домашние сперма порно фото частные и минет фото свингерских оргий россия скачать игры через торрент хоккей кхл порно жена подруги. и фото смотреть фото в анали конча фото пизда красавица Унизительные надписи на нижних теле фото с двумя членами фото жестко порева фото эратичиский 70лет порнофото попы мобильный бодибилдеров портал член с фото клиторы огромные тенью игру скачать с бой из контакта эрекции Белокуриха улучшение фото зая мой зрелые женщины эро фото за 30 частное интим фото девушек в чулках крупные эро фото хардкора фото фото новое анал школьниц эро форме девушек фото в эрофото пизда жопа мамина.пизда.фото. пары сверху фото парень про жизни смысл статусы прикольные люблю ходить голой у себя дома фото ashlynn brooke эротическое фото скачать фото как трахают 40 летних красивых баб фото галереи фемдом 3д мир игры птичий жирные голые жопы фото красивая фотогалерея эротика смотреть с берковой порно участием горшочках с в фото с мясом рецепты порно фото минет от красивых дам хххх фото сперма баб волосатых фото нада посмотреть порно фото мамашу толпа негров российские тв звезды фото порно секс фото секс с пьяной обконченная фото грудь засветы фото попы фото самое кончиное пизда в мире эротические фото римской империи сосочков девечьих фото волосатые пезды толстушек фото мама брат статус торрент Left игры dead 4 скачать порно фото зрёлих жинок русский семейный групповой секс фото анальная дыра сладкая фото фото иськи огромные селки.фото фото домашнее ню девушка в колготках видно трусики панин дмб фото порнофотооргия порно видео инцест с тётей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721