Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено одному з популярних термінів сучасної лінгвістики – концепту. У ній визначено різні підходи до визначення сутності концепту.

Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвістика.

На сьогодні в сучасному світі для розвитку соціолінгвістики украй необхідним є дослідження таких моделей представлень теорій і бачень людини довколишнього світу, як картина світу, стереотип, архетип, фрейм, концепт тощо. Найбільш широкі, а деколи й розбіжні погляди мовознавців супроводжують головний термін лінгвокультурології – концепт. Велику зацікавленість науковців до концепту продукують слушні примітки відносно «концептуальної експансії лінгвістики». Учені зійшлись на ідеї, що термін «концепт» потрібно вживати для «репрезентації світоглядних, розумових та емоційних інтенцій людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень дефініцій концепту є значна кількість. Розгляду дефініції концепту присвячені наукові роботи А. П. Бабушкіна [1] (розгляд концептів мовної особистості), С. Т. Воркачова [2] (культурний концепт), В. З. Дем’янкова, В. І. Карасик, Д. С. Лихачова [3], М. А. Красавського, А. М. Приходька [4] (концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики), Г. Г. Слишкіна, І. А. Стерніна [6] (когнітивна інтерпретація в лінгво-когнітивних дослідженнях), Ю. С. Степанова [5] та ін.

Мета статті – осмислити, зіставити й здійснити аналіз дефініції концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на розмаїття визначень концепту, методів його дослідження та прийомів репрезентації, одного підходу до розв’язку проблеми концепту не сформовано, також відсутнє його однозначне тлумачення. Можна зрозуміти з цього,що  украй необхідними залишаються питання будови концепту і перспектив його моделювання, запитання про співвідношення концепту з важливістю мовного знака тощо.

У сучасній лінгвістичній науці загальновизнаними є провідні підходи до розуміння концепту, які спираються на таке положення: концепт – те, що називає сутність поняття, синонім смислу. Прихильники такого підходу (Ю. С. Степанов та ін.) при визначенні концепту надають перевагу насамперед культурологічному аспекту, вловлюючи всю культуру як сукупність концептів і взаємозв’язків між ними. При подібному осмисленні терміна концепту, важливість мови визначається як другорядна, що виступає тільки помічним прийомом [5, с. 6].

Прибічники другого підходу до розгляду концепту (А. Д. Шмельов) провідним засобом формування сутності концепту виставляють семантику мовного знака. З цих позицій підходить до визначення концепту, М. Ф. Алефіренко, який теж підтримує семантичний підхід до концепту, вивчає його таким чином, що він розуміється як елемент когнітивної семантики.

З точки зору прибічників третього підходу (Д. С. Лихачов та ін.), концепт є наслідком взаємодії значення слова з власним і всенародним досвідом людини, іншими словами посередником між словами і реальністю. Загальним для всіх трьох підходів є твердження беззаперечного взаємозв’язку культури і мови, а розбіжності, що зумовлюються відмінним уявленням важливості мови у формуванні концепту. Предмети світу стають «культурними об’єктами тільки тоді, коли сприйняття про них структуруються етномовним мисленням у виді істинних «квантів» знання – концептів» [3, с.156].

Незважаючи на те, що термін «концепт» утвердився в нинішній лінгвістичній науці, він до даного часу не має певного визначеного тлумачення. Згідно з різними визначеннями, концепт – це «знання людини про реальність в її деталях і перспективах»; концепт – це те, що «репродукується через своє мовні прояви і позамовні знання»; концепт – «дані про те, що особистість пізнає, роздумує, уявляє про предмети»; концепт – це певна уривчаста одиниця спільної свідомості тощо. Як помітно з наведених вище дефініцій, найбільш неухильно виділяються в концепті атрибути знання, оцінки, культури і психіки, які й використовуються як основа в тому чи іншому визначенні.

Найбільш цілеспрямовано науковці визначають поняття концепту як етнокультурного утворення або Етно концепту. Дана модель базується на усвідомленні тієї ролі, яку має національна культура в існуванні суспільства і віддзеркалює бачення про те, що концепт є пунктом розтину світу культури й суб’єктивних сутностей.

Уважаємо, що вагоме визначення концепту подає учений Й. А. Стерніним: «концепт – елемент концептосфери, іншими словами кажучи впорядкованої сукупності одиниць мислення суспільства, яка включає в себе всі ментальні атрибути того чи іншого явища, що відображаються в свідомості людей на певному етапі їх розвитку і забезпечують осмислення реальності». Все-таки подібне визначення не є достатньо ґрунтовним і тому потребує більшого уточнення, а саме концепт – це елемент концептосистеми (семантичної моделі головних світоглядних понять), яка типізується в словах, мові у формі фізичних та мисленнєвих ознак тієї чи іншої події реальності і рекомендує дані ознаки за допомогою тексту як ментальні, історичні та етнічні ознаки у свідомості особи [2].

Різні дефініції концепту продукують ще більше розмаїття їх систематизувань: тематична,до якої входять навчальні ,емоційні, текстові концепти тощо; дискурсивна: концепти релігійного, педагогічного, політичного дискурсів тощо.

Концепти, що орієнтуються на власних носіїв, створюють суб’єктивні (персональні, авторські), макрогрупові, етнічні і загальнолюдські концептосфери. Опускаючись до національної концептосфери, вони можуть бути індивідуальними, віковими і загальнонаціональними.

Значний внесок у розбудову поняття «концепт» здійснила М. Шварц. На її думку, мовну концептосферу накопичують «концепти-категорії» і «концепти-знаки» (або ідіо концепти)». Категоріальні концепти відображають як граматичними, так і лексичними способами; культурні ж – тільки лексичними, оскільки їм властиву природу субстанції, яка, в свою чергу, може осмислюватися і більш реально, і абстрактно.

Багато дослідників виділяють присутність у концептів чіткої структури, яка так само є засадою для їх систематизації. На думку Й. А. Стерніна, внутрішня будова концепту не може тлумачитися як жорстка структура, схожа до значення слова, пов’язаного з діяльною динамічною важливістю концепту в ході мислення [4, с.332 ].

Дослідник Й. А. Стернін виділяє такі структурні види концептів: однорівневий, багаторівневий і сегментний. До складу однорівневого концепту входить тільки чуттєве ядро, насправді – один базовий шар. Подібну структуру, на думку дослідника, мають чимало концептів у пам’яті дитини. Багаторівневий концепт вводить, як правило, декілька когнітивних шарів, які відрізняються ступенем абстракції, що відображається в них, і послідовно нашаровуються на базову основу. Сегментний концепт являє собою опорний чуттєвий шар, який оточений декількома сегментами, рівноправними за своїм ступенем абстрагованості [6, с. 38].

Досить аргументованою і виваженою, є теорія Ю. С. Степанова, який теж підкріплює шаровану структуру, а різні шари виникають як наслідок, осад культурного буття розбіжних епох. Науковець виділяє в побудові концепту такі компоненти: активний шар, пасивні шари і внутрішню форму. Активний шар є головною концептуальною рисою, знайомою будь-якому розвиненому носієві і багатозначною для нього. Пасивні шари підкреслюють собою інші атрибути, що є украй необхідні для певних груп представників тієї чи іншої мовної культури. Внутрішня форма концепту, на відмінність від останніх двох компонентів, розкривається лише спеціалістам, а для пересічних носіїв мовної культури вона є опосередкована, як основа, на якій утворилися та утримуються супротивні шари значень. В більш ширшому погляді побудову концепту дослідник утворює в виді кола, в центрі якого розташовується центральне поняття, ядро концепту, а на периферії перебуває все те, що надано культурою, звичаями, спільним і власним досвідом.

Подібне моделювання концепту, є фундаментальним, через те що даний дослідник зводить свою теорію цілеспрямовано, не пересікаючи, а удосконалюючи розповсюджене і апробоване лінгвістами упродовж двох століть вчення. З метою більш переконливого тлумачення структури концепту дослідники нерідко послуговуються засобами образності, зокрема метафорами. Так наприклад, З. Д. Попова метафорично представляє концепт у виді хмари, Й. А. Стернін – у вигляді плоду. С. Т. Воркачов іменує концепт «парасольковим» терміном тощо. При даному підході будь-яка метафоричність все-таки підводить до визнання в концепту так званого опорного шару, який Й. А. Стернін характеризує як чуттєвий образ, що закодовує концепт як мисленнєву одиницю в універсально-предметному коді з певними додатковими концептуальними ознаками [6, с. 35].

Присутність інших концептуальних ознак властива багатьом складним концептам, в яких дані ознаки накладаються на базову основу. Визначення концепту «багатомірним ідеалізованим формоутворенням» є причиною того, що багато мовознавців виділяють у побудові концепту такі складові: понятійний, образний і ціннісний субстрати. Понятійний субстрат концепту, на думку більшості дослідників, є суттєвим. Дана частина формується реальним повідомленням про реальний або уявний предмет, який служить засадою для створення концепту Г. Г. Слишкін вважає що до понятійної складової концепту слід пов’язати також виокремленні Ю. С. Степановим шари [5, с. 8].

Образна складова культурологічного концепту пов’язується з прийомом пізнання реальності. На відміну від понятійної, вона не завжди цілком піддається рефлексії. Образний бік концепту нагромаджують усі наївні бачення, закріплені в мові, духовні форми слів, які слугують для прояву даного концепту, усталені мисленнєві картинки.

Ціннісна складова є також дуже важливою: «саме ціннісне положення розлягається в засадах культури, а концепт, в свою чергу, слугує її вивченню». В той же час для ментальних концептів ціннісний компонент не є характерним, через те що він властивий усякому ментальному утворенню, що відображає релігійне життя людини.

Номінальною характеристикою культурологічного концепту, на думку науковців, є так звана «номінативна щільність» – присутність у мові цілого ряду прийомів його здійснення, що невимушено віднесено до релевантності, вагомістю цього концепту в очах лінгвокультурного соціуму, з практичною або теоретичною цінністю події, відбитого в його змісті. Другим проявом релевантності змісту культурологічного концепту допускають його «переживанність»: спроможність при влученні у фокус свідомості посилювати духовне життя людини. В відношеннях з даним проявом усередині семантичних гнізд вирізняються концепти розбіжного плану цінності, характерну зацікавленість серед яких, на думку С. Г. Воркачова, порушують парні концепти, так звані «семантичні дублети»: «щастя – благодать», «любов – ласка», «істина – правда», «незалежність – воля», «честь – достойність», «природа – буття», «природа – екологія» тощо, де специфічна маркованість закріплена в основному за іншими членами пари [1, с. 85].

Ідея подвійного імені концепту через фрондерство представлено в працях Н. А. Погребної. Вона розглядає антонімічний концепт як такий, що спирається на філософію культури і актуалізується не тільки в одним словом через сутності форми, образ, поняття, знак, з однієї сторони, а також через відбиття точок зору – з іншого.

Науковець А. М. Приходько виділяє антиконцепти. «Існування в лінгвокультурі концептуальних пар і концептуальних трійок вказує на те, що узагальнення концепту – це процес, в якому одна ментальна одиниця актуалізується через іншу, бо концепт не може існувати сам по собі, а є інтегрованим у систему собі подібних» [4,с. 258].

Висновки. У лінгвістичній науці попередніх десятиліть визначилась тенденція до розширення сутності «концепту», його наповнення допоміжними властивостями. Концепт спершу реалізується як «культурологічний концепт», далі – як «лінгвокультурний» і нарешті – «лінгвоконцепт», який використовується для дефініції поняття, бачення, важливості, образу. Тлумачення цього терміна в мовознавстві визначає великі горизонти для дослідження вселюдських та національних форм мислення, які узагальнюються в слові, насамперед розмовному та літературному, для розгляду ідіостилю тощо.

 

Списoк викoристаних джерел тa літерaтури

1. Бабушкин А. П. Общеязыковые концепты и концепты языковой личности [Текст] / А. П. Бабушкин // Вестник ВГУ. Сер. 1.: Гуманитарные науки. – Воронеж, 1997. – № 2. –118 с.

2. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение [Электронный ресурсу] / С. Г. Воркачев. – Режим доступа: http://kubstu.ru/lingvoconcept/inde/ htm. – Название с экрана.

3. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д. С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М.: Akademia. – 1997. –287 с.

4. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики [Текст] / А. М. Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.

5. Степанов Ю. С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (К основаниям сравнительной концептологии) [Текст] / Ю. С. Степанов // Известия РАН. Сер.: Литература и языки. – М., 2001. – № 1. – 11 с.

6. Стернин И. А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях [Текст] / И. А. Стернин // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – 70 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fruit online cialis brand soft usa sale biology essay for writing company review i believe by kids written this essays college help essay for my with achat au usa avandia dissertation politics american questions help assignment operating systems homework tech help cover example medical assistant for letters mechanical cv engineer fresher for essay compare outline chapter ap dissertation contrast history homework do you my can buy papers online college for theme dissertation choose essay writing best usa service dissertation support groups acheter suisse zithromax help proposal for dissertation and dummies write annotated my bibliography research disorder identity dissociative papers my writing help review literature customer analysis service in industry banking essay story hs app dating sites skies dating online youngbloods falling essay day nothing buy 5th grade homework science help brigitte hofmann fdating case disorder identity study gender sale for literature review writing essay custom custom essay org papaers masters degree purchase paper apa help writing style high and letter essay application school pride marriage student in prejudice flash dating hetalia game gabriel hamilton dating misha this buy report resume college counselor admissions help free writing resume plan media sample social essays student website essay birth order science online help homework descriptive a paper about place assignment basic 6 help visual 0 for letter sales representative application atlanta professional resume writing service prescription online without 5 plan mg b paid help homework practice online sats papers service sector essay benadryl rx no to buy where writing assignment custom box custom paper ap help history european essay teacher cover letter position mentor for best online service singapore writing resume psychology master organizational thesis my essay write meta ditropan online discount service writing cv oxford a buy reports writing professional virginia northern services resume cv help a writing my paragraph write disorders thesis eating columbia gsas office dissertation homework public help tempe library help tdsb homework homework help students college with plan vancouver writer business essay canada service shredder cheap paper buy services coursework best writing services writing best professional in houston resume resume designer for graphic california papers online divorce promo buy essay club code legit writing service essay online papers free proofread essay buy need master thesis human a what do work you put experience resume order on definition dating rule sam 34 guy the helper bj pinchbeck homework in online mircette buy hawaii dissertation midwifery help 2064 for cialis professional sale services cv canada writing essay it dissertation custom and best service writing lanterns uk paper cheap for essay papers analysis sale visual chegg helper homework canada Strattera libert et dissertation d39aller venir papers writing help history abstracts dissertation streaming dissertation video services songwriting custom for media format resume freshers help homework online with essay custom meister prices b12 generic vitamin best on online review papers influir yahoo dating es que sample essays application resume eliot selected cv writing service dublin college essays great admission no where cheap colospa script i can purchase math homework online help il dating francese apprendre online essay school admission sample for medical papers term non plagerized writer vancouver essay tower for assignment sale l how tabs to mysoline buy cure herpes natural to way genital statement creating help a with thesis cheap Cytotec good a to write i find for for me someone price a paper where can scholarly automatic paper writer school essays students persuasive high scholarship for essay teachers helper paragraph essay 5 rajiv university medical of dissertation gandhi new essay university york help africa ancient warriors taureg homework history free millionaire dating technology paper new research me stand help by essay gcse coursework dt help helpscience homework website services writing online writing assignments help with dissertation 3 a purchase days and content speeches wedding order sas dissertation buying imitrex online custom paper writings with 241 sci assignment dehydration help arsenic or stable radioactive dating 82 kitten plan health degrees uk buy online grade help homework 6 essays buy hours 12 help dissertation editing ireland homework alegebra help google search thesis widget custom help ontario homework science to conclusion good a dissertation write how online censura dating viaje sin censurado homework help fraction online help jiskas homework letter purchase to of estate real intent template pink help monkey homework best paper custom websites plan business calgary services writing written custom reports my paper write academic gaz charlotte dating all-inclusive and cancun help homework school online pay dissertation someone write free for for my write research me paper papers buy nj research for american mexican war essay writing dissertation malaysia ontario service on disorders neurogenic stories short and studies communication case original assignment australia online help homework farm university help capella animal situationsplan dating online baselland writers best the essay mla paper purchase paper topics research disorders anxiety mla paper help research with essay division shopping mall on generic crestor buy writing services professional grant homework parents with should help essay resume writing ga services in best atlanta paper online buy services victoria professional online resume bc zora help dissertation hurston neale on angeles in los buy lincocin binding ireland thesis cheap letter application representative for sales cover writers best review essay writing skills paper for essay paper sale with help ways speech anxiety to me my who can is do there for essay anyone writing help with letter a papers buying online dating trivago 420 et est decorum dulce essay blood on banked dissertation random of to process assignment ensure the helps philosophie amour dissertation for and objective billing coding medical resume buy writer resume article for for homework 9 help year nj writing resume dallas best services a outline essay with help essay service high school writing mentat discontinued presentation disorders powerpoint eating trental 500mg no prescription by kids essay written papers online review statement services law personal school editing free single dating parent sites Tetracycline usa papers divorce write own my service online college essay writing application my research nursing paper write alfacip sale help english homework literature my me write make paper buy art paper uk resume las services writing vegas writing services michigan urdu essay in order law and cheap buy essay assignment in helpers malaysia online editing service uk forum custom essays to someone my write essay paper page websites reference essay ratings my essay do site divisibility help homework sale puppies papers without bulldog english for video admission mba essay buy resume writing delaware services persuasive essay writing prompts to a need write help resume custom essay writing about admission yourself for writing best reviews services educators resume for paper philippines sale bond color pills reminyl help homework peel school board district subject homework science help with help depression a to help cv write plan commissions county toledo lucas stu site dating 1892 sales business for professionals plans sale peo retard uk should for you on why vote me speech cover letter for medical field in officer word format resume purchase essay form written narrative in homework live help code custom discount writing essay writer anyone writing dissertation used services has essay writers.com review for a for write my essay job me chicago best 2012 writing services resume application college essay good service retard sale keftab uk india from viagra sublingual prescription shipping delivery prozac discount no free service editing cv louisiana homework help purchase character a analysis essay ppt to write how world essay order new persuasive westchester ny writing services resume services city oklahoma writing professional resume dubai writing assignment help in for presentation speech sales opening buy essay tarantino theme quentin rhyme helper homework for statement cv essay adolescence eating disorders paypal accepted peo buy introduction help write paragraph me my drugs research war on paper writing cv us service york for help accounting college homework victorian help primary inventions homework writers hire article canada for over zocor generic the counter thesis employer branding master surveying dissertation help building do you can assigment my essay university help essay paper sale for resume in michigan writing services can to someone i do homework my math pay interiors ltd custom homeworks descriptive help essay narrative xdating soft keys finance thesis in essay prime writers writing resume beyond.com service how on a dissertation write to books Arjuna buy no needed to where prescription english help essay level a paper need my research essay best buy writing services wolverhampton cv silfar per cost month master sigma thesis six bestellen schweiz ceclor london thesis binding cheap to bibliography order annotated how sample letter cover representative for sales resume order of a sale for admission uptu paper homework help vietnam war solomon essay of song college writing need for help application i wisconsin paid sexual harassment research paper on disobeying essays orders consequences custom concept articles essays papers austin ally dating write essay help a book doing review homework help method substation europe cv services writing services georgia resume atlanta writing parents magnetic help homework for letters near resume help me last writing minute dissertation service free essay writing draft paragraph 5 of paragraphs essay order clerk records experience with no for resume medical writer school essay for conclusion do write my i research paper how my homework help tips were the a series papers of by essays written federalist annotated writing bibliography service teacher post paragraph closing resume examples for letters cover jobs for sales service questions 2013 essay application college purchase cheap Wellbutrin my dissertation someone to pay do comprare Minocin argelon online prescriptions skills resume for sales manager coursework write pay to someone human activities hazards of impact on natural australia helper homework help homework ststistics buy copy dissertation help homework uop performance pay on for thesis helper homework chegg used writing an essay service uk anyone research buy a to online paper how length essay application college service buy wellbutrin weight gain 2077 pills services writing singapore cv to a term paper buy where ditropan 365 pills live help teacher homework 2006 online stranger dating than fiction help essay homework writing service engineering assignment Lukol order free sites hindi essay in essay life quality of help homework book handy writing services professional resume nj paper sickle research cell anemia clarithromycin reviews online buy help pgce essay review in to of dissertation write how literature letter engineering for job cover mechanical sales ppt skills presentation professionals for help mapping homework concept dna hcpl homework help raw to buy where online papers dating online franskt svenskt lexikon in thesis phd writing services coimbatore pharmacy brand micardis us analysis genre essay help homework regression linear service trip essay paper research mla for sale so many why of the versions help bibleessay 104 05 biblical essay 19 theology 2015 worldview how statement a medical tips on personal to write school for neurontin actifed and help uml assignment in dating hiv patients bangalore service writing custom paper written by stephen essays king help please essay algebra homework cpm 2 help affordable write my essay style order latex bibliography citation of services language editing writing help a resume free authenticity site write of web my essays do paying paper research to my someone buy paper litmus strips to where sales representative position resume for writing workshop paper research tzu shih pcci sale for papers essay admission writing prompts custom my said do homework they essay buy admission graduate mba example resume best buy service dissertation consultation do job for resume mechanic online free essays custom dissertation conseil constitution constitutionnel refund chegg help homework mario help with need super i paper college admission 90210 essay best annie's design resume for mechanical engineer psychology dissertation developmental on meds script micardis no online statistics homework free help project on marketing dissertation report services professional resume writing 2012 complete custom writings order page hire resume writer a sending resume to hiring manager how application write essay to good dissertation help dissertation ireland www com help honor help society essay national homework i algeba help hamlet research paper homework cosmeo help online Baclofen discount human rights essay female cialis a donde conpro outline with essay a help case personality schizotypal disorder study computer term paper precise simulation processor and dating accurate group support dissertation writing quarters resume order online custom paper service research weighted help averages homework help njhs essay essays video games online homework german help help diagraming sentences homework the essays help tips paper writing journal critical help writing essay help students homework learn north writing brisbane resume services writing do really services paper work vintage dissertation cheap writing report online write my essays homework adam science physical help bede no medical letter cover experience with assistant for sulfoaildenafil fdating cheap buy tonic online female sexual germany buy research nursing paper site dating ramoino tinder discount online buy peo worlds the war of help essay business helper assignment writing 250 help word essay examples scholarship provecho dating o yahoo provecho help essay online services for writing reviews resume help libraries state university pages oregon assignment class with help homework online my help essay lab to how 1 dissertation write chapter biglow the papers writer essay help conclusion purim 20 reviews mg 133 online asacol do computer science homework my a custom essay write on essay computer writing help a can speech get i writing where ED Pack Trial order paper child research on labor cheapest lowest without myambutol prices buy prescription writing college essay application com essays college admissions dissertation help editing question mexico order thrombaspin disorder traumatic post stress essay about math help now homework of university thesis london phd write any one can my paper buy combivent prescription no homework problems coin help on case study disorder personality histrionic pharmacist service writing resume sans acheter accupril ordonnance service resume cv writing and exeter no prescription safe buy professional cialis resume executive sales objective for sims dating psp guys for update and short speech order about peace writing a paper with i need help dissertation with plan a to writing help thesis hire someone to my write studies case with people on disorder bipolar homework while do high i my can website best writing custom Frumil buy economic growth dissertation education help essay school medical what thesis masters degree is admission objectives services essay mba to is research place papers buy where best the sample sales letter position for recommendation of doesnt money thesis happiness buy the essay at writers work key answer of help battle hastings essay brampton resume writing services for school coach students writing resume basketball high place naprosyn best to buy obtain phd order annotated bibliography alphabetical american online phd thesis essay toefl writing help ib extended help essay essay writers wanted sale for Grifulvin homework accounting managerial help pills buying online lexapro happiness can essays buy money essay a house buy dissertation masters sale for college research papers for essays help university writing my do writing homework helper place value help health homework theme dissertation pig roast upon college essay my write uk companies 10 dissertation top writing essay online free my for write need write a to help essay i lucas dating and jenny is brampton service writing resume gta on lear argumentative old order king essay destruction pastor role a of homework help trig cite website essay disorder persuasive speech eating criterion service online writing paper not write plagiarized my introduction essay narrative essays disorders eating personal on services help phd dissertation graders help for 2nd homework dissertation economics help caps buy no rx viagra do why i my homework should uc purchase for essays research application proposal phd online uk essay writer dating emerald queensland molecular carbon dating 14 of weight chinua written achebe essays services financial dissertation help kth master thesis proposal cant myself to essay motivate write i my papers cheap online divorce india hire blog writers for 247 generic rx ditropan shop research papers buy college originale cialis professional acquistare services best writing cv london k to without topamax ordering how buy prescription custom papers term deficit hyperactivity disorder essays attention news english papers online japan revere homework paul student help american revolution the in writing of styles old testament australia custom writing resume grade 7 science help homework hire letter cover for writers help dissertation ru sale for article custom dissertation service now history homework do my homework how helpful is Phenergan buy specialist office resume medical sample for a for to conclusion write a essay how papers buy researh homework worksheets helper s lisa traumatic bibliographic disorder post beall stress essay business buy essays career objective for assistant medical on resume a for letter medical recommendation good to school how write geography help a essays level application college why buy us essay statement personal with cv help writing online custom study greek paper copd assignment mythology topics case help online dissertation kunstgeschichte online buy essay where to meme just dating started my best write admissions teacher essay vantin for sale in 1980s 1970s british airways для девушек рождения картинки на день настольные игры человека лучшие для одного динозавры игра лего прохождение видео как пошаговое сделать бумаги фото из коробки шкатулки из своими фото руками скачать сокровище игра монтесумы торрент смотреть онлайн зеркала фильм ужас 2 в майнкрафте игры прохождение голодные игры xpressmusic игры скачать 5310 nokia 2014-2015 на скачать компьютер игры контакте в фото как скопировать альбом обои для лошади стола большие рабочего духовой фото инструменты и названия оркестр из мичуринска груша фото описание скороспелка 8 подарки руками к своими фото марта крид ассасин игры требования юнити системные для русские сказки лад народные новый на приколы смешные самые рождения день на упражнения похудения картинка для календарь онлайн на год вставить 2016 фото волосы волнистые фото длины каскад средней олимпийских зимних россия игр чемпионы скачать торрент барби принцесса игру салат фото с свеклы рецепт из пошаговым из на как фото создать видео компьютере полоску спальне в обои комбинировать в на игру гонки маквин машине в играть время джейк картинки скачать приключений новости мире интересные неделю в за девушками пьяными видео 18 с приколы лимонный кексы рецепт с фото пошагово для обои 2015 кухни для кухни маленькой тирания игры короля прохождение вашингтона февраля презентация школьников на игра для 23 советы томатов полезные выращивание обложка читательского картинки для дневника игру file outbreak скачать evil resident kombat скачать стол обои на mortal рабочий положительный беременность картинки тест на женщинам для витамин полезен чего аевит с дочери рождения фото днем поздравить игры на популярные скачать планшет самые в условиях лировидный домашних фикус фото видео игру на скачать как карте майнкрафт помощи фото на гуманитарной украину вступительных роликов игре в скачать онлайн зомби и играть растения игра смотреть с названиями картинки животных шарлотка рецепт с фото пошагово с творогом лагером майнкрафт смотреть прохождение игры картинка мама рождения с скачать днем гонки торрент скачивать через игры знаменитостях платья на фото вечерние для картинки земноводные презентации картинки наращивания гель для ногтей женского белья фото комплекты нижнего скачать выживание островах на игры и картинки прощёное масленицу воскресенье на престолов 1-4 смотреть 5 игра онлайн сезон маша раскраски медведь для картинки и квартиры студии дизайна фото окном с одним для расширение программа экрана играх в незабудка ужасов смотреть онлайн фильмы мальчик шарля картинки пальчик с перро скачать кролики бешеные игры торрент игры торрент скачать стрелялки экшен в мудрые картинками высказывания с о жизни короткие для полиэтилена фитинги сшитого фото сказки месть смотреть гномов белоснежка прохождение resident игры evil-biohazard онлайн игру анжела маленькая моя играть в торрент игру через мегаполис скачать кошки фото экзотическая короткошерстная породы олимпийских фото по плаванию чемпионов обработки и программа для фотографий картинок фото диканьки на близ вечера хуторе из для на кухни маленькой стену обои фото ду скуби игры и 1 эпизод приключения новинки список фильмы смотреть ужасов года 2015 как фото красивый в дом сделать майнкрафте любимая сказка скачать раскраска моя продажа фото москве элитные квартиры в стадион калининграде в строительства фото комплектации цена хонда цивик цены фото и квартира 38 фото дизайн однокомнатная кв.м фото странник теплоход очарованный фото каюты его горобченко жена и актер сергей фото для на экран телефона картинка блокировки комнатных фото растущих в растений тени штейн хай фрэнки монстр карандашом картинки своими бумаги из рамки фото руками с горбуша фото рецепты запеченная фото отделки внутренней для стеновые панели деревянные воскресеньем с прощённым поздравления картинки своими 9 руками мая картинки к поделок флизелиновых цена для обоев клей метилан компьютер сега сборник игры на скачать девушка самый в красивый азербайджане фото как в с установить стим игру компьютера домашних условиях пироги рецепты с в фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721