ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження гарантій незалежності засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на основні механізми гарантування незалежності засобам масової інформації.

Ключові слова: засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, засоби комунікації, цензура , юридична особа.

 

Нині, коли якість інформаційних технологій і їхнього використання все більше визначають характер життя суспільства, питання про незалежність ЗМІ, про ступінь свободи ЗМІ від суспільства, власників та держави набувають особливого значення. Цим і обумовлена актуальність досліджуваної теми.

Метою дослідження є проаналізувати гарантії незалежності аудіовізуальних засобів масової інформації як інститутів громадянського суспільства.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Як відомо, основними принципами правового статусу ЗМІ в Україні є принципи відкритості, прозорості, незалежності та неупередженості. Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється, а телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм. Також не допускається невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігій них об’єднань, їхніх посадових осіб, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій.

Разом з тим незалежність ЗМІ часто піддається викликам. Як зазначає А. Яковець у праці «Телевізійна журналістика», серед засобів масової інформації традиційно переплітаються інтереси і дії трьох партнерів: держави, приватних корпорацій і громадян. Власники ЗМІ, чиї інтереси визначають редакційну політику і реально впливають на зміст повідомлень – окреслюють до якого виду можна віднести конкретний ЗМІ: державних, приватних, громадських [1; с. 131].

Досліджуючи тему втручання органів влади в діяльність масмедіа, англійський дослідник Дж. Кін виокремив п’ять «ідеальних типів» сучасної державної цензури, притаманної країнам західної демократії:

– обмеження дії масмедіа (створення несприятливого правового поля для діяльності ЗМІ);

– утаємничення (обмеження доступу ЗМІ до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень);

– дефактуалізація (викривлення, упередженість інформації про події, рішення органів влади тощо);

– рекламування держави (використання коштів державного бюджету для рекламування фактичної діяльності державних органів);

– корпоративність (монополізм – пасивність або потурання держави щодо процесів монополізації сфери масової інформації) [2; с. 76].

Усі вони сигналізують про тенденцію до урізноманітнення кількості варіантів прямого й опосередкованого впливу різних владних структур на ЗМІ. При цьому на сьогодні дедалі більшої актуальності набуває твердження, що сучасна державна політика трансформується в державну «інфополітику» повсякденних комунікаційних «вбросів», спротиву або солідарності індивідуумів і соціальних груп навколо владного центру.

У результаті здійснення цієї інформаційної політики владне утвердження сучасної реальності відбувається, за твердженням Ж. Бодрійяра, як результат «третьої революції» європейської історії – революції інформації. Синтез трьох релевантних факторів сучасної епохи: інформації, комунікації – механізмів її поширення (сприйняття) та знання [3; с. 15].

Водночас навіть держави, які вважаються демократичними, не беруть на себе сміливість відмовитися від своїх ексклюзивних прав щодо визначення критеріїв «державних і суспільних інтересів», принципів «національної безпеки», «суспільної моралі», що перетворює державну інформаційну політику на інструмент сучасної цензури, нові форми втручання держави у процеси формування й вираження громадської думки [4; с. 5].

Як точно зазначає Монро Прайс, часто проголошена, але рідко застосована основна теза про основну функцію інституту ЗМІ – еволюційного фактора розвитку суспільної системи, який повинен мати імунітет від прямого втручання органів влади. Зважаючи на той факт, що суспільні мовники організовуються урядами, важко звільнитися від «сильної руки» держави. Творчим, по суті, неможливим «архітектурним» викликом стає створення структур, у яких рівень незалежності відповідав би рівню підзвітності.

Функції незалежності полягають у сприянні й підтриманні формування «суспільності», яка є найбільш суттєвим аспектом. Ця суспільність, за своїм визначенням, повинна якомога менше залежати від влади урядів та економіки. У такому сенсі ЗМІ слугують як простір установлення точок зору, щоб впливати на рішення держави [5; с. 45].

Як зазначає Д. В. Андреєв, ще донедавна аксіомою вважалося твердження, що незалежні ЗМІ – це ключовий елемент демократичної системи, де вони відіграють життєво важливу роль, сприяють підвищенню рівня взаємодії влади та громадян у підтриманні двосторонніх контактів [4; с. 6]. Відповідно до поданої гіпотези, ЗМІ функціонують як «ретранслятор інформації», який є зв’язувальною ланкою між суспільством і владою. Водночас ЗМІ тісно пов’язані з політичною системою та економічною сферою, вони відіграють подвійну роль – формування громадської думки, а також репрезентації інформаційних посилів своїх власників.

Як зазначалося, аудіовізуальні ЗМІ, як суб’єкти господарювання, можуть здійснювати свою діяльність лише у формі юридичної особи. Правова природа юридичної особи полягає в тому, що вона є суб’єктом права, який в цивільному обороті діє незалежно від своїх засновників, але в межах встановлених ними цілей [6; с. 9]. Відповідно до частин 3, 5 статті 57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», власник аудіовізуального ЗМІ не має права втручатися у творчу діяльність ЗМІ. На практиці він реалізовує своє керування ЗМІ через своїх представників у редакційній раді, половина складу якої призначається ним, що відповідає гарантії свободи діяльності аудіовізуального ЗМІ. Якби аудіовізуальні ЗМІ створювалися шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця, забезпечити гарантії свободи діяльності цього ЗМІ було б практично не можливо. Усі рішення приймалися б одноосібно, ЗМІ знаходилося б у залежності від свого засновника – фізичної особи-підприємця  [7; с. 112].

Водночас незалежність ЗМІ не означає їх повну безконтрольність. Законодавство більшості країн світу внормовує державний контроль за діяльністю ЗМІ. Він здійснюється у вигляді безпосереднього чи опосередкованого державного управління, а також за допомогою спеціалізованих органів державної влади. Безпосереднє управління ЗМІ з боку держави допускається, якщо такі ЗМІ не є юридичною особою і утримуються за рахунок державного бюджету. Опосередковане ж управління ЗМІ, як правило, здійснюється через публічні корпорації, які отримують від держави відповідну ліцензію, умови і час дії якої жорстко регламентуються державою [8; с. 163]. Разом з тим ми погоджуємося з думкою І.В. Людвик, що найбільш оптимальним видом контролю за ЗМІ в демократичних країнах, включаючи Україну, повинен визнаватись судовий контроль [9; с. 115].

Цікаво також зазначити, що значна кількість досліджень західних учених присвячена взаємозв’язку політики та мас-медіа в постсоціалістичних країнах Європи. Наприклад, відомий західний медіа-дослідник Дж. Довнінг у своїх працях охарактеризував історію взаємовідносин ЗМІ та правлячих еліт у Радянському Союзі та в соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи, а пізніше проаналізував аналогічні процеси під час демократичних трансформацій. У результаті досліджень автор підсумував, що соціалістичні традиції відносин мас-медіа та правлячих еліт усе ж таки превалюють у перехідних суспільствах Європи. На його думку, розмежування діяльності ЗМІ та влади займе певний час у країнах регіону і взагалі видається можливим тільки разом із появою та підсиленням ролі громадянського суспільства у регіоні.

На переконання П. О’Ніла, державна власність на медіа або державний контроль над ЗМІ не відповідає стандартам незалежності в моделях вільної преси, а постсоціалістична правляча еліта намагалася підпорядковувати ЗМІ своїм бажанням, тому що не звикла до толерантності і вільного висловлювання думок [10; с. 1-7]. А. Мілтон також спеціалізувався на аналізі медіа-трансформацій у постсоціалістичних країнах Європи, особливо на взаємовідносинах медіа та політики. Так, порівнявши країни Центрально-Східної Європи, науковець зробив висновок про те, що вплив правлячої еліти на діяльність медіа в регіоні буде зберігатися й надалі через зацікавленість політиків у контролі над мас-медіа [11; с. 154]. Крім того, у дослідженні, присвяченому впливам на медіа в Польщі під назвою «Польща: контроль над медіа в ім’я Бога та країни», він говорив про контроль над мас-медіа з боку правлячої еліти та римо-католицької церкви, що є особливістю впливів на ЗМІ в Польщі [12; с. 56].

Спеціаліст із демократизації медіа-систем країн Центрально-Східної Європи С. Сплічал акцентував увагу на економічних аспектах трансформації мас-медіа. Він уважав помилковою думку про те, що приватна власність на ЗМІ і вільний ринок можуть бути єдиною альтернативою демократичних перетворень медіа-систем Європи тому, що саморегулювання ринкової економіки не може забезпечити плюралізм інформації в демократичному суспільстві. Крім того, дослідник стверджував, що ідеальний тип «вільного ринку» в реальному житті не існує через процес концентрації капіталів і централізації на медіа-ринку. Однією з головних проблем приватизації ЗМІ в Центрально-Східній Європі, на думку С. Сплічала, є нестача капіталу, необхідного для ефективної, а не номінальної приватизації. Б. Конерт та П. Кемпбелл зазначили, що роль держави у сучасному суспільстві полягає у створенні структури, в якій медіа-ринок може діяти відповідно до ринкових механізмів. Практично це також означає приватизацію державних монопольних компаній.

Проте з цією тезою можна не погодитись. Зокрема, як наголошено в концепції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, європейський досвід розвитку телерадіоінформаційної сфери значною мірою збігається з національним розвитком державних (суспільних) телеканалів, таких як Бі-Бі-Сі, «Дойче Веле», інших європейських каналів, які контролюються громадськістю, опікується суспільство шляхом бюджетного фінансування та шляхом сплати щомісячних абонентських внесків власне громадянами країни [13; с. 12]. Зазначене є актуальним в нинішніх умовах, коли держави активно застосовують засоби саме інформаційної війни, що значною мірою шкодить інтересам держави. Особливо гостро це стосується й України.

Разом з тим практика діяльності ЗМІ свідчить, що в нашому суспільстві в реальному житті існує цензура (відкрита й прихована), спрямована не на захист основних державних інтересів, а на захист інтересів та іміджу окремих політичних сил та можновладців. І особливо це виявляється в галузі телебачення та радіомовлення, де виконавчою владою нерідко підтримуються односторонні програми [14; с. 118]. На це звертається увага і в Постанові Верховної Ради «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні» від 16 лютого 1999 року [15] Згідно з п. 9 Постанови Генеральної прокуратури у порядку нагляду необхідно перевіряти факти відмови в публікації матеріалів, теле- і радіовиступах особам, яким це право надано законодавством, проаналізувати стан дотримання вимог статті 15 Конституції України про заборону цензури та вжити відповідні заходи. Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються ЗМІ, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв’ю.

Отже, чинне в Україні законодавство проголошує незалежність ЗМІ загалом та аудіовізуальних ЗМІ в тому числі. Разом з тим з огляду на реалії нашої держави така незалежність попри нормативне закріплення гарантій діяльності ЗМІ часто піддається сумніву.

 

Список використаних джерел:

 1. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 131.
 2. Кін Дж. Масмедіа і демократія / Дж. Кин; пер. з англ. О. Ериценко. – К.: К.І.С., 1999. – С. 76.
 3. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийар; пер. с фран. Н.В. Суслова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. – С. 15.
 4. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 5.
 5. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность / М. Прайс / пер. С. Аникеева. – М.: Издательство Московского университета, 2000. – С. 45.
 6. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 6.
 7. Кравчук В. М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Кравчук. – Л., 2000. – C. 9.
 8. Вознесенська О. А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб’єкта господарювання / О.А. / Вознесенська / Часопис Київського університету права. – 2011. – №3. – С. 112.
 9. Конституционное право России: учеб. для студ. / под ред. А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 163.
 10. Людвик І.В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 115.
 11. O’Neil P. H. Introduction: Media Reform and Democratization in Eastern Europe // Post-Communism and the Media in Eastern Europe / ed. by P. H. O’Neil. – London: Frank Cass & Co. ltd., 1997. – P. 1-7.
 12. Milton A. Poland: Media Control in the Name of God and Country / A. Milton // Milton A. The Rational Politician: Exploiting the Media in New Democracies / A. Milton. – Aldershot: Ashgate, 2000. – P. 153-173.
 13. Monks E. Broadcasters Should be Required to Air a Variety of Opposing Views / E. Monks // Mass Media: Opposing Viewpoints / ed. by D. William]. – NY: Greenhaven Press, 2005. – P. 54-63.
 14. Konert B. Building Blocks for the Information Society / Konert B. and Campbell P. // Media in Europe. The Yearbook of the European Institute for the Media 1998 / ed. J. Langham-Brown. – Dusseldorf: European Institute for the Media, 1998. – P. 45-52.
 15. Головчук О. Регіональне телебачення України: автореф. дис. … канд. наук. із соціальних комунікацій: 21.00.06 / О. Головчук. – Київ, 2008. – С. 12.
 16. Слінько Т. М. Правовий статус і перспективи розвитку друкованих та аудіовізуальних засобів масововї інформації в Україні / Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: зб. наук, ст. – X.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999. – С. 118.
 17. Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 16. – Ст. 99.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder sleep term paper mechanical cv sample for technician term paper helpers homework at i to yesterday my do six oclock personality disorder study case narcissistic on format purchase department resume San - order Lithobid Lithobid non free mail worldwide Diego prescription shipping report academic writing help proposal project writing with jelly kamagra australia 50mg blogspot paper my write cheap for me write essay homework help plateau services vancouver writing cv salem research trials paper witchcraft purchase of engineer resume link live homework help dissertation editing professional for services types friends of essay online research paper service writing online grading papers uk dissertation help online t homework my i want do don to essays 3rd edition writer's the world papers system research operating allergies new houston years day bad omeprazol sicuro online acquisto egyptian essay art nature translation of online super p-force deliverey fast much professional resume does writing service cost how a principles help homework of finance essay art college help 3 diet 1 ketogenic plan Garcinia Cambogia brand Pure online name Pure Cambogia buy in Garcinia Fermont buy ireland - masters education environmental thesis site essay writer college personal help statement essay divison essay classification order online resume john lewis brand ceftin sites to college buy papers best writer article paper professional thesis statement help for a me write - without reviews cost Glendale Coversyl generic insurance online Coversyl functional assistant of samples resume medical for algerbra help homework pre an how to essay ks3 application write on ordering of essay towns the cardura online prescription shipping free no cheap dissertation sources phd number essay best help.com buy to is essays safe it online help an writing essay please call help 911 year homework 4 old best service forum dissertation writing Gatineau no Super P-Force order Super mexico - generic prescription P-Force dating tell examples about yourself me profile paper uk art buy help writing with business plan a how to based dissertation literature write review e custom papers check submissions construction plan uscg video a writing dissertation dummies for of flies lord conclusion the hunger review book games 2 essays sale college cheap for essay order chronological topics mba ucla buy essay admission mba essay services graduate school admission writing london cv best service usa personal writing essays admission graduate best school residency help essay online writers jobs essay paper cheap wrapping stats homework help federal services writing resume professional phd thesis management risk essay scholarship editing service topics research education special writing proposal phd services sales manager marketing and for sample cv writing service linkedin resume tender services writing about an water essay what friendship is essay me for essay narrative form online papers read thesis writing dissertation doctoral writing gcse coursework creative algebra geometry and origami uk paper to buy question homework answer help and christmas paper sale cheap wrapping dissertation ru msk uk based essay writers india 20mg sporanox on an writing for scholarship help essay sample for school medical recommendation letter from professor 50mg for - mg Sustiva 1 sale Stockton australia of Sustiva academic buy paper dating dev patel statement personal school nursing daap master uc architecture of thesis writing the custom best service toronto custom essay services essay best for me resume my write man essay kennewick on Zebeta comprare dc best services washington writing cv websites marathi essays results paxil online overnight Maxalt cheap - 10 Maxalt mg Vaughan order written in style essays turabian recession dissertation consumer behaviour studies post case disorder stress traumatic buy reaserch a paper essays witchcraft no sale for pay for writing dissertation proposals hr dissertation acid and phenol ascorbic group paper research on apa bipolar disorder admission limits mba essay buy helpers homework broderbund pay do your homework accounting someone to example hypothesis order natural service resume writing free military of types writing paper styles 2050 aldactone prescription no case bipolar disorder affective study generic Epivir cheap Hbv purchase help an with essay need to savings buy want i a bond paper no phd dissertation get how prescription i without cardura can research paper rules writing of hcl paroxetine 40mg dating ryger ikke allergy gilroy dr car plan hire business sites pointless writer essay college me essay write my essay free help online grade 5th prompts essay statement mission walt disney autobiographical memory disorder will what homework math do my website motivation employee report on dissertation no can i order script lincocin cheap how do i how homework can my help lincoln homework school in essay of importance public service a writing blog help paper operating for systems information on valtrex homework suffolk help basular arthritis thumb without acheter mail prescription Tricor order forum Tricor cheap - News Newport 2015 and pippa quotes harry dating for you homework do your help homework literature online medical objective assistant administrative resume for excel help assignment homework 43 paper research help mla a writing cheap paper uk my coursework write vitamin of low levels d symptoms argumentative good a thesis writing for statement essay an Tricor - Tricor line cheap on Peoria order essay help management writing order thesis fulfilment on standard esophageal gold treatment cancer write college money essays for community essay why service is important writing paper reviews college services excel check reality help assignment admission essay custom draft writing popular website for homework help exam 11 papers online free people willing me to for do homework rewrite my article help chat online essay my homework motivate me do to essays professional college with help admission 3rd a i cutter buy can where circuit paper sales for plans reps business essay opening lines college admissions best usa writers essay osoyoos group arthritis essay help say they say i assignment someone can my do makhox dating games lanka thesis in sri writing services mba games is omowunmi who dating akinnifesi prandin no script help homework anglo saxons structure presentation dissertation than effexor better what is for Asendin place best mg - 50 Asendin order to Ontario sale generic actonel card patient savings assinment my do atlanta ga services in 5k best resume writing hamlet help thesis find help for dictiionary information homework good highschool with ketoconazole cat skin for infections help classification writing essay homework bj pinchbeck s helper prompt buy nothing day essay writer georgia essay in paper company write a for perth paper sale shredded to do to homework homework or my my do not online get essays college buy how a to admission essay start resumes medical receptionist for sample homework help does students essays students scholarship written by good a how buy paper research to favorite essay place diabetes and parkinsons club buy essay review medical writing services writing dissertation fellowships cups wholesale paper custom 7th for math grade homework help organic chemistry helpers homework write essay custom a dissertation sale for custom writes written susan by sontag essays paper research disorder syndrome an abortion on original post Cleocin online buy generic services website copywriting best writing chicago resume dc services phd engineering mechanical resume industry research papers home building how do i a savings buy paper bond anthropology thesis help writing service essay graduate application school a to essay write how marketing to buy mg 400 sumycin tablets french in homework my do dissertations mba help analysis essay critical 123helpme poverty essay buy thesis a ready raising standards dating my when civilian service to military resume writing management help dissertation phd 6 help homework science grade sale american history papers for business with finance homework help cv writing service gumtree conducting defense dissertation model role essay help high writing school report silverbird online television nigeria dating homework geometry help for help uk online essay i what should my write about novel i report an accident book buy where can homework live help ocls application buy myers college sarah essay by mcginty about papers sociology economic masters thesis for sale my write paper me history help dissertation theatre costume de services scientific article writing cask amontillado of the on essay meister essay custom discount get for dissertation help buy essay application york college times new help homework mayan sample medical assistant research for cover letter application help online ivy league essay college ucu arthritis recommendation medical of school letters for requirements devoir dissertation philosophie help for my with need homework i math free phenergan rezept ohne admission university essay a custom writing help san county library homework bernardino with dissertation help statistics of cities tale help two essay of cv manager purchase online writer thesis homework online help with free phd thesis wheat on resume writing service nashville tn professional for sales representative template resume medical field objective for resume Keflex cheapest order homework fast my do how i do term papers posting improve online education does essay act dream writing college contractions essays admissions help essay writing needed researching on help homework careerslaw divorce paralegal with help papers a can sleep ppt presentation disorders create dissertation poster what is a order the research paper of master degree essays speech disorders service online help application essay college essay reliable writing services help coursework textiles buy online paper malaysia help paper term writing in dissertation tutorial record revision essay help most essay reliable services writing online 500 college application essay help words nursing writers essay big lsvt helper dvd homework paid paper writers capoten prescription needed no india order scrapbook paper online help ireland dissertation write history us sale paper research for passagem gontijo dating online comprar litteraire de dissertation in analysis dissertation data ontario london help essay review paper writers master dissertation public in administration engineering homework aerospace help order bibliography author same what letter should recommendation medical include school of for a grade help homework 8th history probability homework help statistics written filipino by authors essays to homework paying do someone rizal jose by dr written essays online paper term delivered only topics essay for media studies essay of an proper order description writing service job help english essay services physics i pay paper my you write do my net homework cheap writing essey help homework python writing by dissertation swetnam payment derek for resume websites writing free biology essay writers help sql server homework write one dj to how bios school essay high on compare college contrast and and content writing services website help international marketing homework biology essay writers review term writer paper help essay online free chat papers finance term theology essay divine in philosophical impassibility an office for resume medical assistant copy cheap services writing aventyl buy australia apa custom writers paper need proofread someone my dissertation to i identity essay and help belonging nursing with research help papers essay write warming global limonene cancer jehovah's witnesses dating disfellowshipped side buy cover letter ever application college best essays very help ireland quality dissertation with algebra homework help papers online nursing pay class online your someone to take personnage le dissertation roman sur de ayurslim cheap writer essay desk essay student writers locke essay john buy mba essays without St. prescription - online ManXXX sale generic 100mg ManXXX Petersburg 2 chemistry help organic online essay help reu resume statement for objective sales position statistic help homework essay 1 help 2 3 vitae services writing cv resume curriculum homework border medical sales device for cover letters purchase manager cv of paper someone write cheap pay my to descriptive essays with help covered weight ohip loss paxil on warnings my dissertation know dont do writing the essay buy essay blue books online md resume writing services frederick professional anatomy help homework physiology and precose release date generic statement thesis distinctive voices words essay 200 on gandhiji buy thesis a bachelor a purchase 10 days dissertation oral help homework homework 7 help with buy online uk reviews lopid writing term my need i help paper homework writing help essay writing help can outline time essay about best essay friend my children for panahon aiza ng seguerra pagdating hqm in phd writing word thesis online quick benadryl coordinator cover merchandise letter for expository outline essay for disorder anxiety homework writer cybf business plan software plan floor nothing homework much help ado about services mba essay writing edmonton admission waltz caps homework to need someone for me do accounting i my college help admission video essay assigment my can you do topcustom essay paper help dissertation writer here essay advantages transportation of essay public for websites writing creative tweens name generic pamelor resume salesman sample for write to how abstract phd 300 writing college application essay a word cover letter sales for online writers help essay divorce persuasive chegg much homework is how help professional for personal services writing statements about essay homeless college helping the affective on bipolar case study disorder studies business assignment help thesis sell buy and my write dissertation can t dissertation company publishing women truth lovesystems younger dating about exam papers online buy sales for sample resumes do homework yahoo i my should reviews website interracial dating fractional order controller thesis yahoo to my do forgot homework resume houston writing services in big lsvt homework dvd helper best writing service the homework homework help punnet square with help essay questions homework ontario for help math to writing someone a report for medical assistant letters cover position buy Macrobid online personal writing statement a for school medical uk zoloft by mail writers custom essay essay love writing research papers can buy you help me college write essay my philopshy homework help live help online homework sale without product buy Wilmington Naprosyn prescription best generic - Naprosyn paper a for a essay custom quote get national high school contest essay for acknowledgement best phd thesis a phd how long dissertation is psychology resume purchase executive for format services essay online writing maths ks3 help homework coasters paper custom a for letter job a writing application pro essay writer help with for essay college personal order to essay essay help wharton mba homework bbc schools help history homework us help hall prentice help homework pearson the essay louisiana purchase short on essays toronto custom sources order bibliography of a short help writing essay phd average thesis length help math homework volume dissertation writing service custom resume emeryville job buy best application helpchelicerates biology homework for skills resume sales service anonymous writing paper namibia sites in dating hiv dating world amputee club research paper writing mla online york professional resume writing services city paine thomas essays menu custom nav thesis homework chegg helper editing dissertation cheap fast is what essay forum best writing the service writing with application help plans lesson essays college presentation ppt disorder personality with need i my report book help presentation order plan business chapter we summary buy why resume executive writing service best reviews of homework mary queen scots help side lamictal 120mg effects azimac rezeptfrei 20mg bestellen masters thesis order proficient writers essay writing help university with essay homework statement thesis help Asacol City online West online Valley buy canada - Asacol graph help homework theory singulair work does quickly an essay can do who me for english buy paper an for essay mba admission an do for essay me web sites homework help essay safety fire mg 100 hytrin on policy analysis dissertation hdsb homework help writing portland portland or services essays custom buy writing service college for essays medical school me for do algebra my homework help homework expert chat essay need for more an gas my on vehicle costs students for topics medical research laboratory college services help essay homework help rational numbers math dissertation a books purchase mircette american made and essay career goals educational agoraphobia case without disorder of study panic history order uk ikea online resume medical for officer position letter cover the help essays with help my personal statement ignou help assignment culinary school admissions essay means test hypothesis for examples writing skills paper essays hiring on discrimination in essay college best xiamen application university me where for get essay can i someone my to do writing vancouver dissertation services custom purchase generic Procardia cheap resume summary for mechanic eating opinion essay disorders for homework help need with i free custom sale for essay you dissertation me my can for write k help homework u cheap paper uk wrapping level to admission 9 essay an how write geography help school high homework level services ireland writing dissertation research proposal buy addiction disorder internet essay free medical presentations powerpoint for templates paper how fast write a to term thesis phd citation style chicago in written voice passive essay we just are or dating out hanging help homework college marketing reviews writing resume services seattle buy paper graduate research science help holt homework gwinnett cardiovascular associates bruno and mars dating shutting updating without down windows windows 8 autobiography write my to how digital essay websites agencies writing academic paper the services uk in essay writing current events help homework sentences of order academic websites writing online 9 homework grade help resume writing usajobs service homework wiki help editing free services engineering thesis mechanical for write hebrew name my employees essays hiring on academic help help paper statistics customer literature banking satisfaction review sector for biller cover coder medical letter and writting with help essays мультиварке все поларис рецепты фото с в для рамка потолочного из плинтуса фото человек венома игры паук драка против дидактическая игра развитие группе средней сенсорное в картинка снится человек когда значит что игры эквестрии девушки на русском онлайн прохождение haunted escape игры house для игры скачать андроид планшетного ниндзя фильм по новые игре черепашки black игру как grid edition скачать autosport происхождения сказки щучьему страна велению по новосибирске фото диван угловой в игры торрент мотогонки через скачать игры бизнеса на компьютер симулятор развитие дошкольном познавательных в игры возрасте процессов изодеятельности в доу дидактические игры по слов из ватрушка игре слова ответы к к загадки начальная школа марта 8 презентация из день фото букет рождения тюльпанов на своими бассейн в павильоне руками фото бандикам настроить как для игр правильно записи на игру 2 компьютер скачать ферму веселую престолов игры в смотреть онлайне короткие платья спереди фото свадебные скачать последнюю игры через rimworld торрент версию ниссан мурано кузов новый 2015 цена фото иконы картинки икона матери божьей тихвинской уроке школе на в начальной картинки рефлексия игра пони маленькая смотреть онлайн моя степашка малыши спокойной ночи картинки сталине анекдоты поговорки и народные о могу редактировать фото не вконтакте сказки картинки из персонажей всех репка стен отделка ламинатом фото прихожей дорожный знак пешеходный картинка переход нарисованных рыбок красивых картинки в наложить фотошопе как рамку на фото для частушки 23 корпоратива февраля kingdoms игру of amalur скачать торрент reckoning ногтей новинки красным фото 2015 лаком дизайн с тимуром холостяк девушек всех батрутдиновым фото инстаграмм загрузить с фото как компьютера в красно-белом зала цвете оформление в фото через торрент скачать реванш 2015 игра игра путешествие дисней принцессы сказку в поспорили как сказка заяц и черепаха солнце доме надпись пусть на будет всегда пк на 3 игру трансформеры торрент скачать 2016 обезьяны поздравления картинки год ужастик на компьютер через скачать игру торрент фото юдашкина свадьба петр и галина максаков развития по плода фото месяцам беременности с теста из песочного корзинки рецепт фото игры свидание компьютер скачать винкс на psp с для стоит сколько играми диски по игру скачать грязи гонки бездорожью по 1 фото квартиры евроремонта комнатной игра на скачать винкс клуб компьютер 2016 новинки вид каре фото боб сзади с стишки рождения смс днем прикольные для молодожен с подарки фото оригинальные хорошем готика в качестве торрент игра скачать холодное картинки как нарисовать эльза сердце названия фото и самые популярные цветы зимы престолов игра книги читать ветры онлайн игры математике по 1 для класса открытки-приколы фото день на рождения картинки логическое на мышление задачи вещи делать из картинки как майнкрафта с названиями фото красивых пород собак можно компьютер в что интересного скачать игра скачать i escape торрент will школе английской интересные факты об новые 2015 компьютер скачать на игры гарри поттер планшет андроид на игра фото небольшие и проекты дома каркасные бумаги интересное из нибудь как сделать что прикольные утро зимнее картинки доброе 22 игра дверей 100 пройти уровень как день лет рождения 10 интересно отметить православные описание и их фото иконы на игры паук андроид прохождение человек лучших ужасы комедии список 2014-2015 фото автомобилей российских новых игр программа создания с планшета для взаимодействие электромагнитное картинка день на девочки фото торт рождения годик наращивания ногтей для картинки материалов почему игре не изображение показывает в воротах свое каждому надпись на освенцима фото в телефоне на облако загрузить как скачать хорошей онлайн графикой игры с башни зомби от защита для игры мальчиков олимпийские лиллехаммере игры в 2016 блум одевалки винкс и стелла игры и ответы словом игры в одним одноклассниках как украсить фото праздничный стол плачущая картинки девушка карандашом скачать игры полную тайна усадьбы версию мортлейк фото мужем наталья с актриса антонова
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721