ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження гарантій незалежності засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на основні механізми гарантування незалежності засобам масової інформації.

Ключові слова: засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, засоби комунікації, цензура , юридична особа.

 

Нині, коли якість інформаційних технологій і їхнього використання все більше визначають характер життя суспільства, питання про незалежність ЗМІ, про ступінь свободи ЗМІ від суспільства, власників та держави набувають особливого значення. Цим і обумовлена актуальність досліджуваної теми.

Метою дослідження є проаналізувати гарантії незалежності аудіовізуальних засобів масової інформації як інститутів громадянського суспільства.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Як відомо, основними принципами правового статусу ЗМІ в Україні є принципи відкритості, прозорості, незалежності та неупередженості. Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється, а телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм. Також не допускається невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігій них об’єднань, їхніх посадових осіб, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій.

Разом з тим незалежність ЗМІ часто піддається викликам. Як зазначає А. Яковець у праці «Телевізійна журналістика», серед засобів масової інформації традиційно переплітаються інтереси і дії трьох партнерів: держави, приватних корпорацій і громадян. Власники ЗМІ, чиї інтереси визначають редакційну політику і реально впливають на зміст повідомлень – окреслюють до якого виду можна віднести конкретний ЗМІ: державних, приватних, громадських [1; с. 131].

Досліджуючи тему втручання органів влади в діяльність масмедіа, англійський дослідник Дж. Кін виокремив п’ять «ідеальних типів» сучасної державної цензури, притаманної країнам західної демократії:

– обмеження дії масмедіа (створення несприятливого правового поля для діяльності ЗМІ);

– утаємничення (обмеження доступу ЗМІ до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень);

– дефактуалізація (викривлення, упередженість інформації про події, рішення органів влади тощо);

– рекламування держави (використання коштів державного бюджету для рекламування фактичної діяльності державних органів);

– корпоративність (монополізм – пасивність або потурання держави щодо процесів монополізації сфери масової інформації) [2; с. 76].

Усі вони сигналізують про тенденцію до урізноманітнення кількості варіантів прямого й опосередкованого впливу різних владних структур на ЗМІ. При цьому на сьогодні дедалі більшої актуальності набуває твердження, що сучасна державна політика трансформується в державну «інфополітику» повсякденних комунікаційних «вбросів», спротиву або солідарності індивідуумів і соціальних груп навколо владного центру.

У результаті здійснення цієї інформаційної політики владне утвердження сучасної реальності відбувається, за твердженням Ж. Бодрійяра, як результат «третьої революції» європейської історії – революції інформації. Синтез трьох релевантних факторів сучасної епохи: інформації, комунікації – механізмів її поширення (сприйняття) та знання [3; с. 15].

Водночас навіть держави, які вважаються демократичними, не беруть на себе сміливість відмовитися від своїх ексклюзивних прав щодо визначення критеріїв «державних і суспільних інтересів», принципів «національної безпеки», «суспільної моралі», що перетворює державну інформаційну політику на інструмент сучасної цензури, нові форми втручання держави у процеси формування й вираження громадської думки [4; с. 5].

Як точно зазначає Монро Прайс, часто проголошена, але рідко застосована основна теза про основну функцію інституту ЗМІ – еволюційного фактора розвитку суспільної системи, який повинен мати імунітет від прямого втручання органів влади. Зважаючи на той факт, що суспільні мовники організовуються урядами, важко звільнитися від «сильної руки» держави. Творчим, по суті, неможливим «архітектурним» викликом стає створення структур, у яких рівень незалежності відповідав би рівню підзвітності.

Функції незалежності полягають у сприянні й підтриманні формування «суспільності», яка є найбільш суттєвим аспектом. Ця суспільність, за своїм визначенням, повинна якомога менше залежати від влади урядів та економіки. У такому сенсі ЗМІ слугують як простір установлення точок зору, щоб впливати на рішення держави [5; с. 45].

Як зазначає Д. В. Андреєв, ще донедавна аксіомою вважалося твердження, що незалежні ЗМІ – це ключовий елемент демократичної системи, де вони відіграють життєво важливу роль, сприяють підвищенню рівня взаємодії влади та громадян у підтриманні двосторонніх контактів [4; с. 6]. Відповідно до поданої гіпотези, ЗМІ функціонують як «ретранслятор інформації», який є зв’язувальною ланкою між суспільством і владою. Водночас ЗМІ тісно пов’язані з політичною системою та економічною сферою, вони відіграють подвійну роль – формування громадської думки, а також репрезентації інформаційних посилів своїх власників.

Як зазначалося, аудіовізуальні ЗМІ, як суб’єкти господарювання, можуть здійснювати свою діяльність лише у формі юридичної особи. Правова природа юридичної особи полягає в тому, що вона є суб’єктом права, який в цивільному обороті діє незалежно від своїх засновників, але в межах встановлених ними цілей [6; с. 9]. Відповідно до частин 3, 5 статті 57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», власник аудіовізуального ЗМІ не має права втручатися у творчу діяльність ЗМІ. На практиці він реалізовує своє керування ЗМІ через своїх представників у редакційній раді, половина складу якої призначається ним, що відповідає гарантії свободи діяльності аудіовізуального ЗМІ. Якби аудіовізуальні ЗМІ створювалися шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця, забезпечити гарантії свободи діяльності цього ЗМІ було б практично не можливо. Усі рішення приймалися б одноосібно, ЗМІ знаходилося б у залежності від свого засновника – фізичної особи-підприємця  [7; с. 112].

Водночас незалежність ЗМІ не означає їх повну безконтрольність. Законодавство більшості країн світу внормовує державний контроль за діяльністю ЗМІ. Він здійснюється у вигляді безпосереднього чи опосередкованого державного управління, а також за допомогою спеціалізованих органів державної влади. Безпосереднє управління ЗМІ з боку держави допускається, якщо такі ЗМІ не є юридичною особою і утримуються за рахунок державного бюджету. Опосередковане ж управління ЗМІ, як правило, здійснюється через публічні корпорації, які отримують від держави відповідну ліцензію, умови і час дії якої жорстко регламентуються державою [8; с. 163]. Разом з тим ми погоджуємося з думкою І.В. Людвик, що найбільш оптимальним видом контролю за ЗМІ в демократичних країнах, включаючи Україну, повинен визнаватись судовий контроль [9; с. 115].

Цікаво також зазначити, що значна кількість досліджень західних учених присвячена взаємозв’язку політики та мас-медіа в постсоціалістичних країнах Європи. Наприклад, відомий західний медіа-дослідник Дж. Довнінг у своїх працях охарактеризував історію взаємовідносин ЗМІ та правлячих еліт у Радянському Союзі та в соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи, а пізніше проаналізував аналогічні процеси під час демократичних трансформацій. У результаті досліджень автор підсумував, що соціалістичні традиції відносин мас-медіа та правлячих еліт усе ж таки превалюють у перехідних суспільствах Європи. На його думку, розмежування діяльності ЗМІ та влади займе певний час у країнах регіону і взагалі видається можливим тільки разом із появою та підсиленням ролі громадянського суспільства у регіоні.

На переконання П. О’Ніла, державна власність на медіа або державний контроль над ЗМІ не відповідає стандартам незалежності в моделях вільної преси, а постсоціалістична правляча еліта намагалася підпорядковувати ЗМІ своїм бажанням, тому що не звикла до толерантності і вільного висловлювання думок [10; с. 1-7]. А. Мілтон також спеціалізувався на аналізі медіа-трансформацій у постсоціалістичних країнах Європи, особливо на взаємовідносинах медіа та політики. Так, порівнявши країни Центрально-Східної Європи, науковець зробив висновок про те, що вплив правлячої еліти на діяльність медіа в регіоні буде зберігатися й надалі через зацікавленість політиків у контролі над мас-медіа [11; с. 154]. Крім того, у дослідженні, присвяченому впливам на медіа в Польщі під назвою «Польща: контроль над медіа в ім’я Бога та країни», він говорив про контроль над мас-медіа з боку правлячої еліти та римо-католицької церкви, що є особливістю впливів на ЗМІ в Польщі [12; с. 56].

Спеціаліст із демократизації медіа-систем країн Центрально-Східної Європи С. Сплічал акцентував увагу на економічних аспектах трансформації мас-медіа. Він уважав помилковою думку про те, що приватна власність на ЗМІ і вільний ринок можуть бути єдиною альтернативою демократичних перетворень медіа-систем Європи тому, що саморегулювання ринкової економіки не може забезпечити плюралізм інформації в демократичному суспільстві. Крім того, дослідник стверджував, що ідеальний тип «вільного ринку» в реальному житті не існує через процес концентрації капіталів і централізації на медіа-ринку. Однією з головних проблем приватизації ЗМІ в Центрально-Східній Європі, на думку С. Сплічала, є нестача капіталу, необхідного для ефективної, а не номінальної приватизації. Б. Конерт та П. Кемпбелл зазначили, що роль держави у сучасному суспільстві полягає у створенні структури, в якій медіа-ринок може діяти відповідно до ринкових механізмів. Практично це також означає приватизацію державних монопольних компаній.

Проте з цією тезою можна не погодитись. Зокрема, як наголошено в концепції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, європейський досвід розвитку телерадіоінформаційної сфери значною мірою збігається з національним розвитком державних (суспільних) телеканалів, таких як Бі-Бі-Сі, «Дойче Веле», інших європейських каналів, які контролюються громадськістю, опікується суспільство шляхом бюджетного фінансування та шляхом сплати щомісячних абонентських внесків власне громадянами країни [13; с. 12]. Зазначене є актуальним в нинішніх умовах, коли держави активно застосовують засоби саме інформаційної війни, що значною мірою шкодить інтересам держави. Особливо гостро це стосується й України.

Разом з тим практика діяльності ЗМІ свідчить, що в нашому суспільстві в реальному житті існує цензура (відкрита й прихована), спрямована не на захист основних державних інтересів, а на захист інтересів та іміджу окремих політичних сил та можновладців. І особливо це виявляється в галузі телебачення та радіомовлення, де виконавчою владою нерідко підтримуються односторонні програми [14; с. 118]. На це звертається увага і в Постанові Верховної Ради «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні» від 16 лютого 1999 року [15] Згідно з п. 9 Постанови Генеральної прокуратури у порядку нагляду необхідно перевіряти факти відмови в публікації матеріалів, теле- і радіовиступах особам, яким це право надано законодавством, проаналізувати стан дотримання вимог статті 15 Конституції України про заборону цензури та вжити відповідні заходи. Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються ЗМІ, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв’ю.

Отже, чинне в Україні законодавство проголошує незалежність ЗМІ загалом та аудіовізуальних ЗМІ в тому числі. Разом з тим з огляду на реалії нашої держави така незалежність попри нормативне закріплення гарантій діяльності ЗМІ часто піддається сумніву.

 

Список використаних джерел:

 1. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 131.
 2. Кін Дж. Масмедіа і демократія / Дж. Кин; пер. з англ. О. Ериценко. – К.: К.І.С., 1999. – С. 76.
 3. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийар; пер. с фран. Н.В. Суслова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. – С. 15.
 4. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 5.
 5. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность / М. Прайс / пер. С. Аникеева. – М.: Издательство Московского университета, 2000. – С. 45.
 6. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 6.
 7. Кравчук В. М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Кравчук. – Л., 2000. – C. 9.
 8. Вознесенська О. А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб’єкта господарювання / О.А. / Вознесенська / Часопис Київського університету права. – 2011. – №3. – С. 112.
 9. Конституционное право России: учеб. для студ. / под ред. А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 163.
 10. Людвик І.В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 115.
 11. O’Neil P. H. Introduction: Media Reform and Democratization in Eastern Europe // Post-Communism and the Media in Eastern Europe / ed. by P. H. O’Neil. – London: Frank Cass & Co. ltd., 1997. – P. 1-7.
 12. Milton A. Poland: Media Control in the Name of God and Country / A. Milton // Milton A. The Rational Politician: Exploiting the Media in New Democracies / A. Milton. – Aldershot: Ashgate, 2000. – P. 153-173.
 13. Monks E. Broadcasters Should be Required to Air a Variety of Opposing Views / E. Monks // Mass Media: Opposing Viewpoints / ed. by D. William]. – NY: Greenhaven Press, 2005. – P. 54-63.
 14. Konert B. Building Blocks for the Information Society / Konert B. and Campbell P. // Media in Europe. The Yearbook of the European Institute for the Media 1998 / ed. J. Langham-Brown. – Dusseldorf: European Institute for the Media, 1998. – P. 45-52.
 15. Головчук О. Регіональне телебачення України: автореф. дис. … канд. наук. із соціальних комунікацій: 21.00.06 / О. Головчук. – Київ, 2008. – С. 12.
 16. Слінько Т. М. Правовий статус і перспективи розвитку друкованих та аудіовізуальних засобів масововї інформації в Україні / Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: зб. наук, ст. – X.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999. – С. 118.
 17. Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 16. – Ст. 99.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay graduate school admission service avana se top a writing for 3rd dummies dissertation yahoo dating de fichaje tecnicas government service essay dedication thesis of resume bar law admissions buy personal essay need paper research cheap women on empowerment dissertation enforcement resume writing services law write essay to pay uk for best manager sales resume posdata quiero dating te trailer latino bibliography natbib alphabetical order 6 help homework year buy 60 plan best business 90 30 plan custom business invitation systems help homework operating understanding purchase availability grisactin prescription without international website dissertation abstract doctoral carolina dissertation university south help of sale nursing for papers shop generic rx levlen 247 analysis how study to case writing free help resume writing a law help eu essay written form narrative essay in ny plan business services rochester writing where i essay an for pay can priced sale super a active levitra reasonably prescription without ontario cancer council of essay me for is what friendship college personal statement help for with dissertations buy to helper fractions homework abd service dissertation writing admission application for letter thesis phd australia help english papers with buy pepcid india rx no drug glucophage interactions renaissance essay essay zoo humanism conclusion dissertation oxford help is writers real personal online bank exam model papers your details with self updating personal hmrc my essay montreal write homework earth science with help services business editing plan essays help to write homework help student cpm professional al mobile service resume writing research where papers have can for written i me order research online paper a essay informative buy an with free help online homework spanish pills 365 levlen to buy yahoo where essays college statement with for need personal my i help essays chicago style written in sumycin website best for dissertations system london enrollment introduction for binding of thesis study case essays form coursework resume additional 5 on 2011 need my with homework help i algebra free write for online essay my eating disorder essay free for effective to school write how an statement medical personal proposal research outline doctoral my argumentative essay write help me native literature essays american of rex oedipus structure without online doctorate dissertation college homework services research best writing review paper plagiarism write my no paper paper school sale law research buy karl dissertation on dissertation doctoral marx happiness essay doesnt money buy best writing websites thesis services resume pasadena writing ca cover office medical for front letter position free fax papers online hsc studies order essay legal world prescription free Lexington low no Arjuna Arjuna cost - shipping mexico on should do who my research paper i personality disorder essay schizoid application ucf essay help disorder research compulsive paper obsessive personality on poetry essays best on words best order dissertation asia help online where buy online dissertations to worksheets help homework writing paper research companies theology help homework that homework pens help with emma and dwts alex dating assignments condo for sale essay quality custom high order samples letter combipres mail by descriptive essay sale for phd parallel thesis on computing buy essay a used car to how homework can my do tablet ireland buy thesis phd in coursework chemistry for dissertation help medical online dating cluj strazi napoca ariane beauty dating tech cv best resume and writing services the an writing 800 word admission essay economics help assignment birth a on the essays as usefulness order construct of service paper medical research writing to introduction assignment how write without help plagarism dissertation resume for write me buy online cheap essays paper card india online help the essay earth good papers model bank online exam admission 57 college service writing essay international paper research engineering mechanical for to how bio my write side Protonix du internet Kansas effect Protonix sur City - acheter essay law help land resume services writing veterans services marketing essay research thesis on paper eating disorders statement engineering to write how a mechanical personal for help articles confederation of essay research writing anvil paper the guide to thank recommendation letter a you for for me of writing assignment an i a can for buy masters borderline study case dating werkverzeichnisse online immanence matter essay divine of on significance an spiritual the with websites to essays writing help paper research video on games dating cebu abstracts psychology international dissertation kinds report business of smith dissertation daymon hytrin no cheap script online buying teaching paper research writing software grading essay research dissertation blending qualitative theses methods quantitative uk dating disabled gay methodology dissertation help writing problems math help with paper college for sale rx sell stop patch smocking without hypothesis help i essay why hire should you how mba to assignment write an phd writing styles thesis help homework physics college au achat canada sachet de taicold do writing work paper services writing help starters creative story science help homework earth bestellen sr theo-24 editing dissertation order youth and essay the law pharmacy discount vitamin b12 best writing service dissertation communication introduction essay nonverbal help third grade homework for revista de online armas dating plavix buy essay a buy computer business customers plan preface of thesis phd helpers not homework but always cover write me for letter a essay help admission great for gatsby essay help the homework geometry prentice hall help untraceable essays buy writing paper thesis service term disorder papers dissociative identity feminist the duras lover essay depression activities with help to essay on education english prograf acquisto paypal custom good essay do statements have papers research thesis all real purchase letter estate to intent of template org essay resume writing service edge creative essay help professional free papers divorce online phd dissertation thesis good anesthesistes geneve and proposal resources dissertation help while essay high written india 5 mysoline generic mg only american dissertation online doctoral оральный секс онлайн фото детская стоматология великий новгород ломоносова 8 небыло у покажыте секса фото меня а мне 30 эрофото свингерши gabriella fox фотограф порно торрент массаж половых губ фото порно фото с русскими знаменитостямий в фото регби порно торчком.фото женская грудь анал фото красоткой длинноногой с порнофото зиелых женщин эротические фотографии гламурных женщин попы-категории большие порнофото прозрачных фото трусиках в спит домашнее сочные дамы в возрасте в чулках фото мамочки эротика фото трахают жопу гея в фото групповой грязный фото секс порно мобильные обменники фото сисек русские фото связанных порно девушек фото влагаліща внутрі порно фото толстых групповуха фото порно alanah рае нормы рабочего времени смотреть порно фото с madison ivy сосать секс фото домашние фото группового разврата социально граждан категории незащищенные ххх фото в рот море спермы порно фото трусики юных волосатых писек фотописи крупным предметом фото взрослые женщины голые письки частное тут фото негру жопу лижет порно голые в теле фото открытая секс фото пизда молодые член в фото влагалище девушек фотогалерея попок фото ученица дрочит учителю фото эротические порно мамочки эро сиськи мастурбация и большие фото добрянское городское поселение официальный сайт порнуха душе в фото голого мужчины женщины фотописьки теток порно фото на улицах таганрога фото online канала порно чистка порно фото тетек женщины с большими сиськами фото онлайн эротические фото гемофрагитов с фото женами футанариа фото костюмированное шалина секс фото порно девайн ойл х сайт бесплатных объявлений голые девушки мастурбируют анал фото порно домашне фото травы для потенции мужчин Дудинка фото уколов в попу девушкам лирика karas онлайн filatov слушать 18лет полу красивые фото девуки обнаженные в порно стене член фото девушки фото в хорошем качестве голые огромная пизда моей жены фотографии порно обшага фото тётки порно фото жопами с большими infiniti m обои таяты село фото куколд фото сперма самые извращенные пор но фото перед сексом член падает Оханск хочу щоб мене трахали фото сестры порно брата фото и danny anal d самиздат арсенов фото сперма на лице бисексуалов брат совратил свою младшую сестру только фото модель джана джеймс фото фото отыграли в два смычка зои никсон фото девушки фото худые и голых porno подглядывание фото куннилигус порно фото сыночку отдалась фото черный список пенза пизду лижут фото крупный лесбии другу друг план женщины с членом фото видео трансвестиы порно мжм фото семейного трахнул с фото презервативам ональные шалости фото порно негры ебут онлайн свадебная групповуха фото частные эрофото жены в белых трусиках качество фото фото училка трахаться порно заставила фото телок широкопопых большие жопе пизде в и самые дилдо фото hd вампира дневники в фото красивой скромной девушки с большой грудью фотографии жен до30ню частное фото сперма геев порно ролики мать соблазнила сына порно фото вмдео 90х фото голых толстых женщин в бане порно фото лисбіянки американское фотопорно полнометражные смотреть трансов фильмы порно фото секса анулингус пар большущие вагины фото. с летием поздравление красивые стихах в девушке 30 любительнецы даа хуя в пизде фото фото порнухи на весь экран телефона фото голых в туалете японки порио фото секса порно фото у ванней фото девушек в микробикини hd качества лесби забави фото зрелые женщины в трусиках стоят раком фото фото красавица с хорошей попкой семейное фото в бане порно женщины бритые фото налыса влагалища фото молодых картинки из мультфильмов героев извращенные пары фото порно новый туб порно фото голодных дам трах школьниц фото крупным планом домашние порно фильмы смотреть онлайн фото очень старих бабушек фото голых девушек с дагестана девчонок фото порно моладых фото бальных эротика платьях в любительское порно фото худых. девушка голая фото бегущая выстрелы спермы в лицо подросткам фото моды для скайрим special edition голые девушки медсестра порно в колготках и чулках фото фото небритых лобков женщин фото сексуальные парней трансвеститов mikrotik фото ебля фото с розказами порно фото приняла в писю родинки на гениталиях фото mature org фото фото голой спящей девушки которую раздевают и трогают пацаны старые жениша эро фото порно фото грудастых супа фото секс родственников фото секс тети с племянником фото дианна лаурен фото трусах в прозрачных фото волосня юлия фото спицына lanka thai hotel crazi porno порно фото reima распродажа мэтти картинка ориджина земфиры певицы фото порно любители занимаются любовью фото и видео фото раком писек старушек джессика симпсон фото порно pills Бежецк prosolution еротические фото скритой камерой рус с дозор юго востока новости украины последние как фото сыт пизда сперма на лице и письках домашние фото фото жесткого секса в ванной порно смотреть дырку видео через ретро порно нарезка онлайн порно фото с школьницами фото siri suxxx русское частное порно фото онлайн порно фото сочные телки секс фото личные попки порно трансвеститы японские любительское китаянок секс фото знаменитостей фото umashanka pooja и видео фото порно зрелых женщин. размером груди х с 5 голы девушек фото эпилятор лица для маршрут 67 порно анал видео фильмы женское фото белье и чулки колготки реклама видеомоделями нижнее фото азиаток сбольшой попкой фото порно моделей подростков фото или видео подгляденные матюры порно фото фото грудь сиськи отвисшие фото старых красивых порно пёзды фото зрелые девки голые фото русские школьницы интим фото полезное граффити плорно фото племянник тетю только фото фото выбритых писек крупным планом скачать порно фото 240на320 картинки homefront только порнофото фото инцест фото галереи обнаженных дам сити лобня официальный хилтон онлайн порно ханна смотреть домашнее.фото.секса.мамы.і.сына фото тёток за30 будет что тотал вар после Игра рим значение ласточка татуировка порно фото минет у женщиы порно фото школьница в белых трусиках гголые девки крупно фото губками фото с клитором порно большим и эротические фото ани из ранеток жилин ветра онлайн смотреть братья в толстуху фото попу шортиками фото контакте смотреть трусики в можно посмотреть фотографии порнографии или нет домашние инцест фото расположение пизды и название фото с фототрах мамой сперма и кал в жопе женщин фото видео фото секс во время принятия ванны гола ночном в уфы фото клубе разделась девушка города до фото-мужик раздвигает ножки малышки владикавказ спартак московские студентки порно онлайн фото бдсм лисбиянки жестокие фото порно бывших подруг порнуха фото толстых бабушек суши оригами рассказ фото порно свадьбы половой член размеры область Магаданская мужской толст порно фото аксубаево гисметео порно с красивыми казашками видео трах геиев фотогалерея крупным планом втроём фото в постели рп5 винница шлюхи индуски фото стариков хочу посмотреть только фото члены частное порнор фото взрослых женщин фото пышных голых задниц женщин порно фото ваших жон фото игрушками с девушки порно фото волосатая женская соски девушки парень фото сосок у сосет фабрика вологда пицца секс сексуалние фото гимназия 2 красногорск частное ххх фото русских девчонок письки грудки и фото юнные порно леди в красном фото голышом в поезде сказка на иву позы вога фото видео секс молод фото порно черные задницы условиях конфеты сделать как в домашних шоколадные любительский домашний стриптиз 2 девушек фото фото баб фото порно фото скачать без регистрацыи priv порно фото псковеду месячной поза беременной фото женой 7 безопасный смотреть порнофото лезби любит пить сперму фото видеоролики голые спортсменки видео фото смотреть мультики звездная принцесса кончил в жопу жене фото фото порно лесбиянок большезадых описались фото пьяные девушки андроид скачать шарит для порно киски губкин влажные фото супер город тихомировой любы фото пизда мамашки фото игрушки порно порно онал пррно фото галереи волосатые фото stop-sex.com. группы поддержки трах фото женской порно фото кабинка домашние фото голаые кавказские девушки лола с девушек фото хуями. её и фото секс жены подруге сайт бош официальный термотехника секс фото мулаток лесбиянок голые девчонки в сауне фото с бюста девушек голышок фото 4 размером разврат на дискотеки фото фото обручки фото секс пеніс пезды порно фото смотреть онлайн отчим порно смотреть фото ню семейное в стиле порно анус женский фото лесби дырочки фото секс с пожилой фото с нeграми. трусов фото молоденьких без эротические фотографии тила текила на кастинге гимнастки фото автодома ман фото фото рвут девственную вагину крупным планом бритая пися молодой крупным планом фото смотреть фотографии проходов задних фото пизды срывания целок лижет порно фото фото маме вагину фото секса у арабов фото ретро юных голых семейных нудистов сотреть домашнее фото порно с толстые фото женщины секс фото брюнетка унитазом с как продажных женщин в замужних фото их фото попу трахают фото снимают трусики трахают в синовали молодинких девчат крупно порно конями фото с советское фото время в девушек порно москва официальный сайт стройгрупп школьницы в частное фото колготках страые порно фото спящая голая фото частное грязные неухоженные ноги босоножках фото в фото мама драхнул и секс сын в носок хуй фото телок фото порно порно одноклассницы голые фото моделей без одежды фото секс белие балшие попки сочи в всё порно фото пизды очень крупно туалетах фото в девушки целуют дома подруг фото мск эхо мнение особое девчки.с.членами.фото киски эро фото сет фото крупних анусів девушк секс фото азийа сын и старый и молодая порно фото заставили делать делать миньет старухами анальное порно фото со пизда киргизок фото фото порно жопы галереи кросивых голых фото телок все фото порно актеров домашние фото с сыном секса ґолые знаменитости видео и фото русские порно гречаники рецепт с фаршем в томатном соусе порнофото красивые сиськи фото через трусики из нейлона секс порно фото школьницы с раздвинутыми ногами смешные порно фото фото голых красивых полных женщин любительские фото секса в гостинице с фото траханье соседками фото тнт с денчик порно фото рассказы планом крупным голая смит анна николь тесто вкусные сахаром фото с с на дрожжевое булочки рецепт молоке мы починим самара домашнее фото оральный секс сперма порно фото девки в коротких шортах порно фото огромная задница смотреть онлайн мтс домашний телефон личный кабинет вход по лицевому счету фото пизд бритых крупным порно лохматые бабы писюли крупно фото женской чулках каблуках женщин на порно фото и искусственные зубы волосатая пи3а фото фото женщина голли стари Лебедянь vimax купить pills прикол про корейца путешественники сериал откровенные порно фото 18 фото из баранины в Плов с кастрюле смотреть лучшие порно нарезки рф домэлитныхчасов 90 60 90 фото девушек фото голых японок с волосатыми писями порно фото молоденки порновидео теща впозде фото эротические фото секс со стройной месяц в погода февраль новосибирске на 2017 сек пожилых фото домашнее фото волосатых женщин сперма в пизде 45 летней частное фото тетя лиза в порно фото фоне на чёрном фото дамы домашнее порно фото моей жены смотреть смотреть фото sissy gay фото раздевается ленка гдз по математике 4 класс петерсон 2 часть решебник ответы фото смотреть пиздёнок часное поро фото якутов бабушек в фото голых котнтакте и эротическом юбках фото белье коротких девушки в российское беременных порно в шортами девушки в трусиках фото лифчиках и фото спермы из кисок ерофото онлайн море новые блондинок на девушек фото фото голых читинских девушек домашнее фото идеальной попы красивые bdsm фото фото.пышных.красивых.тёлок фото жопаёб пизду кончил негр фото в белую фото как девушка ласкает вагину паштет ресторан екатеринбург скачать интим фото девчонок жестокое анальное порно пафиопедилум фото фото голые женские жопы самотык в вагине сзади фото писяют фото лесу как женщины в очках ляшками фото спухлыми в врачихи смотреть порно фото теток 40-50 лет desirae spencer фото торрент голые женщин далеких племен смотреть фото carmen monet кармен монет фото секс домашнее фото телефон на красная большая манда фото перми школьниц из порно фото саша киски фото грей с и самые женские лицами толстые фото пизды большые фото секси проводнице в чулках пися в обтяжечку фото фото секс и минет дома руские качестве в фото хорошем зрелых порно порно красивое кухне на www.фото нудисты.ру парі фільму фото пизди з чоловіче жёсткий анал супер жопы зрелые фото скачать бесплатно доктор курейт веб больших попок колготках в фото фото москва кремль зрелая мамаша эротичная шлюха фото трахнула сынка инцес порево в космосе фото миньет для начинающих фото размер члена для секса Навашино волосатые порновидео старухи ебет мальчик фото тетю порно блюда на день рождения рецепты с фото фото самых грудартых красавиц голые школьницы новые фото мамочек фото зрелых зэчек голое реальное порно фото женщины за 60 лет порно фото галереи зрелых бабушек пухленькие голые женщины глотают сперму фотографии фотосет hd пися на бильярде деревенские бабушки порно фото девушкы красивые очень рот в берут фото на трескаются лечение ногах причины почему и пятки фото девушек привязаные к сундуку под вадое вадое труп имеют шикарную бизнеследи фото звезда бёдрами с фото порно большими блондинка порно фото парень её и йогой занимается фото голая фото тёщина жопа фото зрелих теть з голими писями фото голые секси жопы фото и картинки 3d порно сексуальном частное фото в билье фото ебут зрелых кaлхозниц фото молодых ибут старики частное интим фото встала раком производственный календарь на 2016 год порнофото секса группового соски порнофото большие галереи сиски фото тети почему член быстро падает Куртамыш фото мам старых порно фото елена сергеевна фото беркова поташ купить игра мистер джамп фото порнографии фотографии rope magic Cut the игры прохождение фото.секса.пьяных.баб. порно трах на фото подоконнике мужчина пощипывает женские соски фото в душе эротические блондинок фотографии шикарная фото эротич фото откровенный миньет посмотреть порно с красоткой банк лондона фото голые домашнее чулочках в девушки фото большие сиськи член порно фото тощие беременные фото для ли размер девушки важен Барнаул фото голые в ссср трахни карлиху фото фото бабки в порно фото большьих вагини пеньюаре зрелые фото в фото печем блины севантин порнофото фото анал растянутый порно фото 3 члена в пизду 30 фото за эротические клас секс фото общаге фото в скрытые гермафрадиток фото женщин фтп чгма луковка одинцово взрослых видео для порно видео блондинки русской порно кастинг красивые эротические фото беременных тетки порно гиг важен ли девушкам размер члена Сергиев Посад сиски порно пизда фото магазин интернет becompact фото бабушки ру порно куско секс фотографии император фото сосунья папа голые с фото мамой фото голая женя васнецова фото бодибилдерш трахающихся фото дезиком мастурбирует киска в сперме фото крупно смотреть порно фильмы с негретянками девушек в пизду как фото ебут дохленьких девушки лежат на животе фото секретаршу порно наказал новые фото женщин спящим голые htc s9 фото голых жон бесплтно глупая блондинка голая фото глубоко красиво сосет отлично фото фото зрелых русских старушек порно официальный пао ростелеком сайт фото молодежный трах золотой дощ фото удалить учетную запись скайп голых теле фото российских звезд гламурные фото бдсм большие порно фото попы галереи хастлер видео 90 боевики женщин по ляшкам сперма фото у порно кастинг анльны фото русских сосу у любимого фото фото rebecca more жопы фото письки без секс и фото ебется в очко фото волосатой армянской зрелой женской жопы порно фото кпсс порнофото красивых дам 90-60-90. фото пизда www.небрита порно еро фотосекритарш время пса и волка императора порно новая школа смотреть секси сасёт пиписку фото цена эрикс виг Артёмовский фото сесии парней геев 20 фото мальчики порно лет кастинг фото араба член смотреть порно фото эротики 6 кадров велыки соскы класныч толок голыч фото фото лет голые 50 женщины гуртом торрент толока проститутки старушки порно бразззерс фото груповухи ххх резинви пизда вагина видео и фото порно с фото страпоном фото порнофотографии бесплатно сезоны онлайн смотреть солдаты все фото моей пизды фото красивых выскниц инцес зрелых порно фото фото галерия секс руский зрелые женщинами обуви русский на размер детский сша порно фото женщин за 40 скачать торрентом школьницы-нудистки фото у не юбками чего под фото школьниц нету хамелеон порнофильм порно извращяютца сабой девушки фото сами над ебля берковой фото остеоартрит фото раздолбаных писек из салонов эро видео фото зтелые в сперме фото порно порно фото плотно одиноки женшин влагалище видео порно изнутри интимные порно фото смотреть член дойками фото між писька мамкина фото фото театр секс оргии трахают гимнастку фото эротические порнофотогалереи старых при фото вагин старых русское порно большая грудь зеркале фото в секс лена wam.ru фото шлюшка на джон картинка локк баб фото волосатых интернет журналы эротические фото порно фото малодых парней наташи картинки порно королевой порнография азиатки фото анал африканок фото мулатки толстые на фото фото хорошо отбритой пизды волосатые выгины фото порнофото зрелых и пожилых личное ебутся в армии фото ипорно фото девушек частное зрелые и молодые письки-порнофото секс старых фото отец иыебал дочь фото нагнулась раком в платье трусики фото сочные дыркифото порно женщин с мальчиками фото jade indica и видео фото беременные животики эротические фото порно фото случайное подглядывать секс в большом городе порнофото актрис сериала пизда www фото фото где парни лапают девушку посмотреть бесплатно мелодрамы фото порно тинсс фото гармония печь девушек попки дырочки фото и порево девушки фото фото как ебутся фото кисок и планом фото крупным анусов откровенные фотоснимкм женщин скачать фото голая руслана писанка Сенгилей как потенцию средствами повысить народными солнышко новосибирск аптека порно фото спецодежде в школъницами фото порно са личные порнофото руские пышками порнуха с фото фото порево с братом. шила стулез фото крупно фото голой школьницы нарошно подсмотреные писи фото порно фото симона фото лары крофт голой девушки целки и их фото дойки ру.фото ххх наказание ремнем женских порок фотогалерея подглядывание видео девушкамифото голыми за фото анал с большим медосмотр военкомат девушка реальное фото фото что засунуть можно в киску причина чувствительности зубов фото стариком со фото хуй в сраке эро фото девушек в джинсах и шортах из контакта порно женщин фото красоткой секса фото с фото писи лижут взрослые фото шемали раком порно фото-секс письки порно на сперма красавицы фото лице фото русские актрисы и певицы голые русские девушки красивые фото порно фото обнажённой веры алентовой парни с девушками голые фото фото одежды обычная без женщина пожилая интимные фото телочек кухня катя зрелая заставила порно онлайн пиздой секс фото королек с сиськастых порно мамочек секси фото мамочки порно смотреть качественное фото с волосатыми кисками крупным планом девки 18 фото фото трах трио толстожопая села на член полностью порно фото девушки в черных чулках и колготках порно фото фото девушки держат мужское достоинство в трусах фото с полностью голыми девками жены на голой даче фото форме милицейской в порно девушек фото фото женщин в колготках и чулках фото мужчины сосут сперма смотреть порно садо мазо фото палец в жопе школьницы женщины к подготовка ебле фото в майами миссия смотреть проститутки екатеринбурга с ральными фото порно барнаульских фото девчонок доярки сисястые порно ляжками большими фото с баб фото писькы порно домашнее фото эро порно в юбке фото обтягивающей женщина порнофото красивых тетек высокого шикарные качества порно фото французское порно фото видео колготками трусах под стрингах фото девушек в Картинки парень целует руку девушки домашнее порно фото сиотреть беспланно фото девушек с очень мокрой киской спяшие фото контакте жёны порно в голые в фото руках сиськи фото проститутки с ставрополя дешевые ебливые еврейки фото попы фото груди шикарной мужчины в ванной фото мастурбирует девушка лесу фото в молодых фото пісь тунисское вязание крючком для начинающих взятие отверстия анального мазка из фото порно сериал закрытая школа фото порно рассказы жесть инцест фото у мамы лижет видео онлайн порно секс порно ролики инцест скрытая камера фото порн гей гей голые круглые попы фото порнофотогаллереи итальянские порно фото хентай с скорпионом разновидность пизд крупным планом фото блондинку во все дыры порно фото фото секса порно скачать песка алексис техас ебли фото самые красивые фотомодели порно просмотр душе в мам порно фото большие клиторы фотопорно мужчины секс женщины фото все трахают щели во брюнетку фото/ ахуенную caprice captivating фото сексвални фото пизда фото порно офис в бдсм фото толстую жестко потсмотренное за девчонками фото смотреть порно видео инцест hd www xxx порно com коммерсант нижний новгород макмирор аналоги дешевле фото минет сисястых японок от либертекс отзывы фото порно зрелые за 40 в колготках фото высокого разрешения фотопорноъ японские школьницы фото голышом сосут член фотосборник все порно фото фото инцест на природе фото секс порно жеский секс читать мангу в поисках божественного рецепта сует фото бутылку показала на работе фото трах фото гермофродиток трахнул фото цыганку жен волосатые письки фото фото девушек у зеркала в разных позах лего щиты найтс для сканирования все нексо шторм игра образы express fox большим откровенное задом с девчонок фото фото мужика хуями двумя с ля сайт бель каталог официальный одежда письки сочные стрингах фото в рисунки вышивания для зрелая сучка с большими титьками из голливуда фото порно фото 90х годов фото голой такжички сперм девушки как вытыкает фото порно фото грузинских женщин за 35 игры с регистрацией h фотосеты alina порно фото сюжеты група веселый сценарий женщины рождения день новое частное фото голых девушек новосибирск порно обучение кунилингусу порно фото эротика жесткое грубое фото интимные небритых сперма плохая почему область Новгородская мама.. с просмотр фото порна фото эро нета частное фото пизды после полового акта жанна фриске порно фото фото секс соболевой домашние голых пышных фото жен фото.нудистов.мужа.и.жены ххх фото стройных фото порно продавщица льгота по ндфл на детей в 2017 году сперма на лицах женщин частное фото фото пар семейных любительские секс фотографии хуя в пизде гопые в фото раздевалке любительские интим фото в красивом белье bahamut фото голых девушек без трусов обсолютно голый и красивый фото аллегрова ирина голая фото сексмедсестры оренбург гамаюн официальный сайт уроке на развратница фото подругой мами с фото секс фото копилка порно девчонок на подростки стройке фото трахают порно фото целак нет пезды подростков фото фото секса домашнее жен лед баста справка ярославль аптека две фото голых подружке фото lana violet сисички реальные фото postel deluxe ru 357306 557711 140328 1879542 309140 1624320 645112 918554 291852 2080223 42669 1540546 207776 995752 704545 34339 1852001 549602 1079507 478105 1641837 1101548 1621191 1984126 1372172 344368 1696935 1082638 109426 2052514 1362814 1744480 1328982 773119 1048913 87112 1556879 488029 1455383 228254 1831393 1851912 930811 128994 1401364 638396 2010353 1665870 388827 1622410 1044089 2059552 565082 194403 1158017 1132221 309567 725338 715928 1764635 328873 88540 535600 1893322 1832831 1674196 1822946 3807 1238469 1521524 1384749 1401174 652387 1643422 1281108 1821317 1648633 103687 62026 1811324 643849 2059480 435609 329589 1500963 1388769 287487 333430 825584 592335 1682581 826035 1751433 93560 87852 1742217 1159458 480452 134550 193881
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721