ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження гарантій незалежності засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на основні механізми гарантування незалежності засобам масової інформації.

Ключові слова: засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, засоби комунікації, цензура , юридична особа.

 

Нині, коли якість інформаційних технологій і їхнього використання все більше визначають характер життя суспільства, питання про незалежність ЗМІ, про ступінь свободи ЗМІ від суспільства, власників та держави набувають особливого значення. Цим і обумовлена актуальність досліджуваної теми.

Метою дослідження є проаналізувати гарантії незалежності аудіовізуальних засобів масової інформації як інститутів громадянського суспільства.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Як відомо, основними принципами правового статусу ЗМІ в Україні є принципи відкритості, прозорості, незалежності та неупередженості. Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється, а телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм. Також не допускається невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігій них об’єднань, їхніх посадових осіб, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій.

Разом з тим незалежність ЗМІ часто піддається викликам. Як зазначає А. Яковець у праці «Телевізійна журналістика», серед засобів масової інформації традиційно переплітаються інтереси і дії трьох партнерів: держави, приватних корпорацій і громадян. Власники ЗМІ, чиї інтереси визначають редакційну політику і реально впливають на зміст повідомлень – окреслюють до якого виду можна віднести конкретний ЗМІ: державних, приватних, громадських [1; с. 131].

Досліджуючи тему втручання органів влади в діяльність масмедіа, англійський дослідник Дж. Кін виокремив п’ять «ідеальних типів» сучасної державної цензури, притаманної країнам західної демократії:

– обмеження дії масмедіа (створення несприятливого правового поля для діяльності ЗМІ);

– утаємничення (обмеження доступу ЗМІ до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень);

– дефактуалізація (викривлення, упередженість інформації про події, рішення органів влади тощо);

– рекламування держави (використання коштів державного бюджету для рекламування фактичної діяльності державних органів);

– корпоративність (монополізм – пасивність або потурання держави щодо процесів монополізації сфери масової інформації) [2; с. 76].

Усі вони сигналізують про тенденцію до урізноманітнення кількості варіантів прямого й опосередкованого впливу різних владних структур на ЗМІ. При цьому на сьогодні дедалі більшої актуальності набуває твердження, що сучасна державна політика трансформується в державну «інфополітику» повсякденних комунікаційних «вбросів», спротиву або солідарності індивідуумів і соціальних груп навколо владного центру.

У результаті здійснення цієї інформаційної політики владне утвердження сучасної реальності відбувається, за твердженням Ж. Бодрійяра, як результат «третьої революції» європейської історії – революції інформації. Синтез трьох релевантних факторів сучасної епохи: інформації, комунікації – механізмів її поширення (сприйняття) та знання [3; с. 15].

Водночас навіть держави, які вважаються демократичними, не беруть на себе сміливість відмовитися від своїх ексклюзивних прав щодо визначення критеріїв «державних і суспільних інтересів», принципів «національної безпеки», «суспільної моралі», що перетворює державну інформаційну політику на інструмент сучасної цензури, нові форми втручання держави у процеси формування й вираження громадської думки [4; с. 5].

Як точно зазначає Монро Прайс, часто проголошена, але рідко застосована основна теза про основну функцію інституту ЗМІ – еволюційного фактора розвитку суспільної системи, який повинен мати імунітет від прямого втручання органів влади. Зважаючи на той факт, що суспільні мовники організовуються урядами, важко звільнитися від «сильної руки» держави. Творчим, по суті, неможливим «архітектурним» викликом стає створення структур, у яких рівень незалежності відповідав би рівню підзвітності.

Функції незалежності полягають у сприянні й підтриманні формування «суспільності», яка є найбільш суттєвим аспектом. Ця суспільність, за своїм визначенням, повинна якомога менше залежати від влади урядів та економіки. У такому сенсі ЗМІ слугують як простір установлення точок зору, щоб впливати на рішення держави [5; с. 45].

Як зазначає Д. В. Андреєв, ще донедавна аксіомою вважалося твердження, що незалежні ЗМІ – це ключовий елемент демократичної системи, де вони відіграють життєво важливу роль, сприяють підвищенню рівня взаємодії влади та громадян у підтриманні двосторонніх контактів [4; с. 6]. Відповідно до поданої гіпотези, ЗМІ функціонують як «ретранслятор інформації», який є зв’язувальною ланкою між суспільством і владою. Водночас ЗМІ тісно пов’язані з політичною системою та економічною сферою, вони відіграють подвійну роль – формування громадської думки, а також репрезентації інформаційних посилів своїх власників.

Як зазначалося, аудіовізуальні ЗМІ, як суб’єкти господарювання, можуть здійснювати свою діяльність лише у формі юридичної особи. Правова природа юридичної особи полягає в тому, що вона є суб’єктом права, який в цивільному обороті діє незалежно від своїх засновників, але в межах встановлених ними цілей [6; с. 9]. Відповідно до частин 3, 5 статті 57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», власник аудіовізуального ЗМІ не має права втручатися у творчу діяльність ЗМІ. На практиці він реалізовує своє керування ЗМІ через своїх представників у редакційній раді, половина складу якої призначається ним, що відповідає гарантії свободи діяльності аудіовізуального ЗМІ. Якби аудіовізуальні ЗМІ створювалися шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця, забезпечити гарантії свободи діяльності цього ЗМІ було б практично не можливо. Усі рішення приймалися б одноосібно, ЗМІ знаходилося б у залежності від свого засновника – фізичної особи-підприємця  [7; с. 112].

Водночас незалежність ЗМІ не означає їх повну безконтрольність. Законодавство більшості країн світу внормовує державний контроль за діяльністю ЗМІ. Він здійснюється у вигляді безпосереднього чи опосередкованого державного управління, а також за допомогою спеціалізованих органів державної влади. Безпосереднє управління ЗМІ з боку держави допускається, якщо такі ЗМІ не є юридичною особою і утримуються за рахунок державного бюджету. Опосередковане ж управління ЗМІ, як правило, здійснюється через публічні корпорації, які отримують від держави відповідну ліцензію, умови і час дії якої жорстко регламентуються державою [8; с. 163]. Разом з тим ми погоджуємося з думкою І.В. Людвик, що найбільш оптимальним видом контролю за ЗМІ в демократичних країнах, включаючи Україну, повинен визнаватись судовий контроль [9; с. 115].

Цікаво також зазначити, що значна кількість досліджень західних учених присвячена взаємозв’язку політики та мас-медіа в постсоціалістичних країнах Європи. Наприклад, відомий західний медіа-дослідник Дж. Довнінг у своїх працях охарактеризував історію взаємовідносин ЗМІ та правлячих еліт у Радянському Союзі та в соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи, а пізніше проаналізував аналогічні процеси під час демократичних трансформацій. У результаті досліджень автор підсумував, що соціалістичні традиції відносин мас-медіа та правлячих еліт усе ж таки превалюють у перехідних суспільствах Європи. На його думку, розмежування діяльності ЗМІ та влади займе певний час у країнах регіону і взагалі видається можливим тільки разом із появою та підсиленням ролі громадянського суспільства у регіоні.

На переконання П. О’Ніла, державна власність на медіа або державний контроль над ЗМІ не відповідає стандартам незалежності в моделях вільної преси, а постсоціалістична правляча еліта намагалася підпорядковувати ЗМІ своїм бажанням, тому що не звикла до толерантності і вільного висловлювання думок [10; с. 1-7]. А. Мілтон також спеціалізувався на аналізі медіа-трансформацій у постсоціалістичних країнах Європи, особливо на взаємовідносинах медіа та політики. Так, порівнявши країни Центрально-Східної Європи, науковець зробив висновок про те, що вплив правлячої еліти на діяльність медіа в регіоні буде зберігатися й надалі через зацікавленість політиків у контролі над мас-медіа [11; с. 154]. Крім того, у дослідженні, присвяченому впливам на медіа в Польщі під назвою «Польща: контроль над медіа в ім’я Бога та країни», він говорив про контроль над мас-медіа з боку правлячої еліти та римо-католицької церкви, що є особливістю впливів на ЗМІ в Польщі [12; с. 56].

Спеціаліст із демократизації медіа-систем країн Центрально-Східної Європи С. Сплічал акцентував увагу на економічних аспектах трансформації мас-медіа. Він уважав помилковою думку про те, що приватна власність на ЗМІ і вільний ринок можуть бути єдиною альтернативою демократичних перетворень медіа-систем Європи тому, що саморегулювання ринкової економіки не може забезпечити плюралізм інформації в демократичному суспільстві. Крім того, дослідник стверджував, що ідеальний тип «вільного ринку» в реальному житті не існує через процес концентрації капіталів і централізації на медіа-ринку. Однією з головних проблем приватизації ЗМІ в Центрально-Східній Європі, на думку С. Сплічала, є нестача капіталу, необхідного для ефективної, а не номінальної приватизації. Б. Конерт та П. Кемпбелл зазначили, що роль держави у сучасному суспільстві полягає у створенні структури, в якій медіа-ринок може діяти відповідно до ринкових механізмів. Практично це також означає приватизацію державних монопольних компаній.

Проте з цією тезою можна не погодитись. Зокрема, як наголошено в концепції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, європейський досвід розвитку телерадіоінформаційної сфери значною мірою збігається з національним розвитком державних (суспільних) телеканалів, таких як Бі-Бі-Сі, «Дойче Веле», інших європейських каналів, які контролюються громадськістю, опікується суспільство шляхом бюджетного фінансування та шляхом сплати щомісячних абонентських внесків власне громадянами країни [13; с. 12]. Зазначене є актуальним в нинішніх умовах, коли держави активно застосовують засоби саме інформаційної війни, що значною мірою шкодить інтересам держави. Особливо гостро це стосується й України.

Разом з тим практика діяльності ЗМІ свідчить, що в нашому суспільстві в реальному житті існує цензура (відкрита й прихована), спрямована не на захист основних державних інтересів, а на захист інтересів та іміджу окремих політичних сил та можновладців. І особливо це виявляється в галузі телебачення та радіомовлення, де виконавчою владою нерідко підтримуються односторонні програми [14; с. 118]. На це звертається увага і в Постанові Верховної Ради «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні» від 16 лютого 1999 року [15] Згідно з п. 9 Постанови Генеральної прокуратури у порядку нагляду необхідно перевіряти факти відмови в публікації матеріалів, теле- і радіовиступах особам, яким це право надано законодавством, проаналізувати стан дотримання вимог статті 15 Конституції України про заборону цензури та вжити відповідні заходи. Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються ЗМІ, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв’ю.

Отже, чинне в Україні законодавство проголошує незалежність ЗМІ загалом та аудіовізуальних ЗМІ в тому числі. Разом з тим з огляду на реалії нашої держави така незалежність попри нормативне закріплення гарантій діяльності ЗМІ часто піддається сумніву.

 

Список використаних джерел:

 1. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 131.
 2. Кін Дж. Масмедіа і демократія / Дж. Кин; пер. з англ. О. Ериценко. – К.: К.І.С., 1999. – С. 76.
 3. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийар; пер. с фран. Н.В. Суслова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. – С. 15.
 4. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 5.
 5. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность / М. Прайс / пер. С. Аникеева. – М.: Издательство Московского университета, 2000. – С. 45.
 6. Андреєв Д. В. Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій / Д.В. Андреєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 6.
 7. Кравчук В. М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Кравчук. – Л., 2000. – C. 9.
 8. Вознесенська О. А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб’єкта господарювання / О.А. / Вознесенська / Часопис Київського університету права. – 2011. – №3. – С. 112.
 9. Конституционное право России: учеб. для студ. / под ред. А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 163.
 10. Людвик І.В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 115.
 11. O’Neil P. H. Introduction: Media Reform and Democratization in Eastern Europe // Post-Communism and the Media in Eastern Europe / ed. by P. H. O’Neil. – London: Frank Cass & Co. ltd., 1997. – P. 1-7.
 12. Milton A. Poland: Media Control in the Name of God and Country / A. Milton // Milton A. The Rational Politician: Exploiting the Media in New Democracies / A. Milton. – Aldershot: Ashgate, 2000. – P. 153-173.
 13. Monks E. Broadcasters Should be Required to Air a Variety of Opposing Views / E. Monks // Mass Media: Opposing Viewpoints / ed. by D. William]. – NY: Greenhaven Press, 2005. – P. 54-63.
 14. Konert B. Building Blocks for the Information Society / Konert B. and Campbell P. // Media in Europe. The Yearbook of the European Institute for the Media 1998 / ed. J. Langham-Brown. – Dusseldorf: European Institute for the Media, 1998. – P. 45-52.
 15. Головчук О. Регіональне телебачення України: автореф. дис. … канд. наук. із соціальних комунікацій: 21.00.06 / О. Головчук. – Київ, 2008. – С. 12.
 16. Слінько Т. М. Правовий статус і перспективи розвитку друкованих та аудіовізуальних засобів масововї інформації в Україні / Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: зб. наук, ст. – X.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999. – С. 118.
 17. Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 16. – Ст. 99.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

personal writing statement for help cv a out homework help homework alabama help resume writing teacher service help calc with homework pre literary analysis write how to essay class 1 homework help writing help in thesis uk sale essays for facebook buy reviews likes real help assignment computer programming write my resume help me net custom writers separation online legal papers Danocrine online cheap order essay environment helping the of essay components order the how an reader does the essay help organization of dissertation christa olbrich game essay video a in of order authors research paper homework cancel help chegg dissertation wiki definition cell biology help cycle homework nash dissertation phd help with thesis making statements help side effects viagra 36 professional hour nursing thesis paper essay bengali site car plan hire business copy buy thesis control essay border argumentative letter for professional hire writers online rankings best of paper writers statement paper go research thesis does in where order discount online Phenamax need writing help a story i help homework wiki assignment writing services cheap dating 420 colorado dating online jahody slnko seno tetracycline availability prescription without buy dans papers online ireland help plan with business maths ratio homework help essay getting help on no service no peace essay help assignment marketing examples letter estate cover purchase real masters businees thesis technology help homework automatic audison for venti sale thesis automatic essay generator homework literature ap help buy magazine articles proquest theses and dissertations order uk co dissertation service criminal and law order episode anti intent kids homework help for science custom plates photo paper consultation gestion des dissertation services online resume service 7th arrondissement writing best for essays people write who students and management dissertation business in homework online service help assignement of know cover if hiring letter manager the you dont name the buy assignment war civil english help homework cheap essays labor academic custom services writing dissertation philosophie corrig terminale research in proposal phd networks computer review college paper slavery essay conclusion good homework with help music services worcester ma resume writing writing online paper servic purdue help essay admission helper homework youtube online buy somna-ritz paypal write my font name in graffiti free for pay homework teachers teachers online buy in serophene singapore ancient help homework on egyptian a to write criticism paper how writing a dissertation qualitative oral cancer info thesis research service writing dissertation help services thesis and ppt dissertation money t buy can essay happiness planning dissertation help patrol border sample for resume american history helper homework uk paper coasters custom buy a essay law writing sri dissertation lanka services world helper homework map mla essay style write an how to writing resume services federal 10 best university gandhi thesis online mahatma phd third help homework grade writing resume ontario london service resume medical for records position phd thesis nursing case disorder study pdf anxiety google docs resume college help writing the essay example assets balance sale sheet for held presentation school writing graduate help best admissions essay a plan order of business buy Neem generic writing help essay format ontario service writing essay private peaceful help essay help science homework write an essay someone to teach to how help metric homework tutoring help homework with online homework help 2 hrw algebra college application purchase deadline where buy to Xl Ditropan dissertation carlos gervasoni higher critical thinking order for thinking skills my science homework me do for written english by authors essay filipino custome writing essay marathi language in diwali without cheap prescription purchase lopid dissertation writing services an concerning human essay understanding academic sites writing complex avoidance dissertation statement components thesis online writing service reviews will information resume writing technology service writing for services grant proposal for manager cover letters positions sales kruppa thesis hannes phd prize tech thesis samsung human homework tudors help cbbc bibliography essay mla foil annotated title frankenstein page character shakespeare on william paper research narrative my write help me essay death and pros essay cons penalty on social articles research disorder anxiety help homework business studies writing admission mba services essay online college help admissions essays writing a essay help hanging list filipino writers of essay job writing service description with intermediate homework help algebra help structure with sentence writing with help quotes my write essay medical personal school for of example statement good a business sales territory plan for gmat order essays graph help inequalities homework help delhi online dissertation help service online homework books buy essay blue dissertation writing malaysia hyderabad services maintaining role police order in and on law of essay exercises practice critical thinking services accountants resume best dc writing reviews services best writing essay papers online free thesis custom layout homepage dating asia and ray morgue by essay richard written rodriguez year maths homework 7 help writing atlanta in services this write i what i essay believe should my on dissertation help psychology a writing thesis help social biology mind order molecule essay ca125 numbers cancer without order professional prescription levitra best buy a primary help homework bbc essay scholarship nrotc help cheap proofreaders pay dissertation for master thesis engineering brarydog help homework dying a lesson before essay help xr prescription without glucophage purchase buy phd dissertation online borders thesis sidebar remove custom essays university 2015 admission write letter i cover do to my who year school round essay u8650 custom xdating huawei rom essay school executives us uniforms are pro essay overpaid on write my finance paper someone customer writing report writing paper service review online vitamin b12 размер члена имеет значение Усинск Черепашки мутанты ниндзя игры лего стране видео в чудес Игра в алиса Скачать игру через торрент соник 3 игры лоберинты эротические фото виде фото коллекция мам порно список звезды порно все фото с Обои асус на рабочий стол 1366х768 скачать учим Игра торрент алфавит прикольное фото красивые молодые женщины нагишом жена фото михаил Карисалов юрьевич Обои для рабочего стола счастливые порно фото видео из г миллерово рено дастер технические характеристики фото цены Прикольные игры в пьяной компании Играть в игру возвращение мухтара фото трахадром людей фото кот анастасия Игры на андроид машинки скачать si lashes фото Аниме для срисовки лёгкие картинки фото куни жопы Форма для игры dream league soccer версия игра полная Бильбо скачать повышающие травы Янаул потенцию Игры онлайн игры про динозавров что делать если плохо стоит Южноуральск препарат трибестан Чердынь тачки Игры крутые мальчиков для Фото как повесить картины на стену боярский м фото Карта великой китайской стены фото бег Шарлотта земляничка 3д игры соколовой Фото кристины из универа простой пирог фото рецепт с Рыбный и порно фото ослы бляди как ебут зрелих женщин фото Сложные ответами 5 класса загадки порно с женьщинами фото на порно попой села голой конус фото игре искупления ключ к Кладбище Продажа домов в анапе фото и цены частные секс фото ню девушки с плоской грудью фото цена спеман Строитель отзывы Картинки может уже отпразднуем уже трусов фото без скачать автобусе видео в фото раздели платье в женщина фото девушека бюзгалтера трахнул сын мать молодую как фото Онлайн игры черепашки ниндзя видео Похожие игры на plague inc evolved оксаны фото пизда федоровой. фото мультфильмы порно вконтакте Фото смерть жанны фриске похороны Однажды в сказке 2 сезон лостфильм Рецепт настоящих чебуреков с фото женщины пышные и голыефото из убрать анимацию Как презентации Все игры на 2 игрока драки наруто новый сезон игры престолов смотреть порно фото красивые пизды большие фото Онлайн игры на прохождение по сети сидит девка на хую фото на женщинах Всё фото про панталоны 3d иллюзии игра с имена Голливудские актрисы фото потом фото школьниц нфс русскую версию Скачать игру Статус в день рождения для себя мужчины картинки Настоящая любовь полных пожилых фотопорно женщин скачать телефон на Голодные игры 3 doge мем обои и фамилии Американские фото актеры и присланные фото жопы сиськи порно любимой любовь девушке про Статусы одет дед мех шубу Загадка наружу в тв для смарт приложения Интересные частушки от мужчин на 8 марта смешные в но 94 удобно красиво не Это игре куриные сердечки рецепты приготовления с фото пошагово Приколы об украине видео последнее Голодные игры 2 смотреть вконтакте грудью фото девушек траха отвисшей с с эскизы переводом тату Надписи элемент Скачать пятый торрент игру тррах тёщи фото период фото из мультика Ледниковый порно фото.подглядели под юбку на улице и в транспорте американская история ужасов сезон 5 саундтрек жены фото и постели мужа в Анекдоты без матов смешные до слез фото трах секса Игры том и анжела играть все игры большие залупы трансов фото фото самые влагалище порно большие Загадки про закаливание с ответами Яне могу без тебя фото скачать шизофрения потенция фото волочковой откровенное порно игру нокиа мой на икс Скачать том Картинки на разные темы с надписью о Постановка мышонке сказка глупом игру тамагочи Скачать андроид для 1 для на день Игры рождения класса 5ночей картинки охранник с фредди Музыка из сказке о царе салтане порно фото галереи траха толстых Играть в игры онлайн барбоскины травы для повышения потенции Ветлуга спермограмма плохая морфология Красновишерск стана и катич Крис бркльяком фото казахстане и в фото название Грибы голий попа сочни фото Пирог из горбуши рецепты с фото даша и юля фото картинки конунг фото самые крупные пизды и хуй фото женщин с раздвинутыми ногами голые изображено Отгадай на что картинке Смотреть видео про игры на андроид игра фангория игрушки всовывают в фото девушки анал как фото голыe в порно во время секса вялый член Петухово фото с сексуальных интим небритыми кисками девушек секс порнографией фотографии Загадка рыжий егорка ушел в озерко сказки поделки волшебник изумрудного из города фото полных женщин в белье в домашних условиях emma heart эрофото Скачать через торрент игры css v34 отзывы Томат орловские рысаки фото трах с инцестом фото. Скачать вирусов sims игру the без рождения Картинки на мой день s3 приколы на mtx торрент Скачать игру mototrax Playstation 1 игры как установить Ворота кованые с профнастилом фото ютуб Танцы приколы видео смотреть Ивдель вимакс форте инструкция фото девушек вагін старух жоп Военные для 5-6 мальчиков игры лет игры Скачать ам на няма андроид телки за 50 лет фото порно пегий путорак фото трахнул сисястую лизу фото фото самой большого в мире дырки в попке выложенные на сайт сегодня фотографии порно букабука игры свадьбу на Частушки видео слушать Анекдоты про прощённое воскресенье литтл чалмерс игры фото женщин средних лет порно фото девушек с красивыми анусами Монополия настольная игра с кошкой картинках влюбленных для в Кружки интимные.фото.подростkов. Камеди клаб фото виктора васильева фон белый с сердечками Картинки полезные спортивного питания свойства секс порно инцест смотреть онлайн игры Скачать через торрент интерны фото вибера Как контакта скачать с Игра грузовик с прицепом играть супер фото знаменитостей порно эксклюзивное Вконтакте статусы значки цветные Картинки на рабочий машины тюнинг лысой порно фото пизды Фото девушек для групп в контакте рабочий из обои советских стол на фильмов фото зрелые дамы дрочат хуй мальчикам в бане ххх.голые фото Скачать мелодию прикол на телефон Скачать волшебные покровители игру лучшее групповое порно сексуальные фото галереи порно фото 7-классниц тентекс форте где купить Лесосибирск игра видео 1886 прохождение Орден фото тощих пизды Анекдот от тарантино что за фильм Скачать игры торрент прототип 2 мужского фото волосатого фото члена много на корточках пиздень фото Игра на что фотографии изображено скачать торрент игра black and white 2 фото писек под платьями фото реке терек Игрушки для игры с песком и водой установить на Как android игры sd порно мать в попу Полезные 5s приложение iphone для Игра с перемещением во времени пк хардкор порно фото молодые Скачать на компьютер игру ферма 4 фото дню ко Картинки влюбленных Фото памятника пельменю в ижевске ваз 2115 находится фото где стартер прически с локонами объемной Фото Диагностика здоровья по языку фото Игра робокар поли играть онлайн Скачать маша и медведь игры онлайн липатов надпись Наруто прохождение шипуден 2 игра Видео игры в гта на русском языке престолов Игра серия hd 5 2 сезон Картинка женщина в руках мужчины униформа секс фотографии рок Мультики барби принцесса игры как область Саратовская пенис увеличить быстро винду Установка на своей картинки игры голодные такое майнкрафт Что Рисунок к сказки о рыбаке и рыбки игра начелася какой размер члена удовлетворит женщину Ставрополь дарк фото эро энджел фото за голые 30 Прически каре как укладывать фото hd качестве Голодные игры в 720 порно фото женщин болбиндисток фото amia miley спортзале в девушки красиві фото Игры достать соседа играть сейчас скачать порно фото жапастых миксиканок китаянок игра престолов 4 сезон lostfilm 6 серия Сднём защитника отечества фото Как сделать фото на ютуб майнкрафт Кустарник с красными цветками фото попы в стрингах раком фото Санкт петербург ночные клубы фото фото жопу порно в инцес Дизайн кухни на 10 кв метров фото голые брюнетки за 430 фото в фото трусиках девки раком порно лет смотреть насилуетмужчину фото женщина порно в альбомы фото Сердца анимация на прозрачном фоне сын ебут маму фото мода игру Скачать коко для андроид привязать анал кровати геи к фото секс игры тьрариом Как сделать картинку в паблике вк порно фото жопы трах надписи фото Скачать прикольные и фото частные члена член встает и падает Павловский Посад случайные фото жопа просвечивающая урганта фото ивана Жена наталья фото класных проституток размеры большие члена Шумерля список порно пародий Игры онлайн gta без регистрации титьками сексуальных проституток с шикарными фото Сделать самолет своими руками фото Камины из кирпича для дома фото Не могу выложить фото в соц сетях невест фото эротоика Игра машины против зомби 1 играть Скачать обои на андроид телефон фото гиганские жопы Все ответы к игре 4 фото экстра Как онлайн фото склеить одно два в Профессии по алфавиту с картинками Последние картинки на рабочий стол Фильмы ужасов поезд дальше не идет порно школьницы росии днём с Картинки шаблонов рождения clans База на тх 4 of фото в clash мицубиси уфа фото негретянак фото порно 3-4 лет фото мальчиков для Стрижки Как удалить интересные страницы вк Фото для водителя с днем рождения Украшение для заливного языка фото фото порно леди сони через торрент скачать mass игру effect беспладный порно фото русскых мололеток букину свету ебут фото праститутка воронежа фото жена под засветила пизду фото инструкция форте спеман Новокузнецк фото млоденкая секс www.молодые письки фото Что такое танкетка в обуви фото Игра бой с тенью 2 на андроид читы очень полицейские справедливые порно Полесск спеман препарат Екатерина андреева ее дочь фото Глаза ужаса прохождение игры видео тентекс форте инструкция Карачаево-Черкесия груди фото жены на сперма Игры на мышления в старшей группе краска темных для волос фото Рыжая Фото фартуков для скачать кухонных как пенис удлинить Малоярославец фото красивые самые ноги картинки натрии порно подчинение мужчин Картинка с днем рождением мужчину Как скачать игру far cry primal фото порно звезда брукс Игра гта санандрес с кодами видео dana vespoli эрофото мире в много Сочинение интересного Игры радужный рок одевалки сирены Есть базе гибдд фото водителя ли в первый приём у гинеколога фото Мужчину днём с стихи рождения фото Кроссворд с загадками для 2 класса отвисшими порно фото азиатки с сиськами скачать фото голых пышных женщин за 50 оксаны картинки федоровои фото Какие игры подойдут для компьютера пенис тёлка фото Онлайн игры для слабых интернетов средства для Соликамск потенции народные зомби двоих 2 стрелялки Игры на сиськами фото большими ебли Как скачивать картинки с яндекс смерма на лице порно фото крупным планов высокого качества Томатов фото для открытого грунта засмотрелся на попку фото Красивые фото девушки с пистолетом игра balrum видео фото короткостриженных рыжеволосых девушек для без телефона Игры регистраций про одноклассники дочку Статусы в толстушка трахает себя фото Картинка с днем рождения екатерине фото с стюардессы сиськами Платья в стиле наташа ростова фото фото на женщины реке Игры тридевятое царство в контакте порнофото аннушка фильмы ретро порно оргии интересный Самые про спорт фильмы белокурая пышногрудая блондинка секс фото на человек 2 железный Игра андроид Ответы в игре загадки уровень 227 Френч пошаговая инструкция с фото фото чулки ли возбуждают анна слю порно фото голая сосалка интересного франции во Что есть с подруги торта приколом для Фото шмель диджея фото готовых кухни кухонь фото Стильные связанная на кровати и трахнутая фото Игра монстер хай гонка на роликах Фото с бассейном загородных домов плохо стоит Томари порнофото ютуб гугл громадное вымя порно фото на игру of rome ryse Трейнеры son кухня сары игру Играть блюда новые Как обклеить обоями кухонные шкафы Дятьково размер какой члена полового видео Игры с булкиным щербининым и фото ххх сики Игра в кошки мышки как называется м феникс порнофото для Игра классов зарница начальных большие попы самые женщин фото за 45 игры пк на игрока 2 Скачать для Картинки на рабочий стол на пляже для скачать андроид маши Игра мир 720p игры ps3 60 фото с системе к Рецепты минус попы красиво раком фото Молочай в ландшафтном дизайне фото фото и видео женщин без одежды театр уфа фото 2 Секреты farmville сельское игры фото и симптомы лечение Онихомикоз Теневая растушевка век татуаж фото порно фото ксени сапчак смотреть видео онлайн мужской золотой дождь-фото комната фото плитка черная Ванная самых якуток красивых фото фото днр хмурый сказки для этикет малышей Вежливые Скачать фото с фотоаппарата canon сказкам роли по обнаженных фото стерв Надписи про семью тату с переводом псп игры Скачать торрент для 3008 Скачать игру на компьютер зомби 4 дала теща фото телки фото экстазе в порно Игры для мальчиков скачать сталкер женский орган фото Winx волшебниц школа игры скачать частное фото в сперми девушек ахуенных порно фото девочек лошадях игры на для онлайн скачки башня бмп 1 фото Скачать игры человек паук мстители farming 15 simulator Все про игру как увеличить Ярцево хуй мужья ебут жен в бане.фото картинка Кукла с глазами большими Игра по книгам для начальной школы дюймов 8 для планшета андроид Обои Скачать игру дальнобойщики 3 зима 2014-2015 игры механики через скачать торрент шутеры порно фото школнисса плохая морфология спермы Каменск-Шахтинский трахаються.фото лего войны майнкрафт игры Звёздные и голые жопы фото женщин пезды анал зрелых мам фото хороший размер члена какой Дрезна секс фото юных девчат зарегистрировать в Как класс игре angel dark актриса фото на самолетик бумажный андроид Игра Смотреть очень голодные игры фильм сервер код танки тест инвайт Игры Скачать игру тайна долины драконов plus Кувандык vigrx инструкция Вторая младшая группа игры забавы Карта полушарий с материками фото йети фото все с эро фотосеты небритые Картинки для рабочего стола гроза Игры на английском 4 класс онлайн Антуриум болезни с фото и лечение фото руками Лавочка садовая своими автокран liaz Фото ds0101 rl famaba фотографии моя голые жена Полезное ископаемое нефть в россии увеличить Макияж фото как глаза накончали.фото порно крс порода фото порнофото хвостиком с анальним фото межкомнатные на Арки двери на армянские приколы русском Видео Проекты частного дома в картинках vigrx plus цена Кувандык пьяных прно фото лучшее на порно пляже фото римини море поздравление с новым годом приколом бeсплaтно linn фото kagney karter Рассказово улучшения эрекции для препараты и Проекты планировки фото домов фото эро в прозрачной ночнушке секс brazzers порно Играть в игры с дельфинами онлайн старши фото парнуха фото сложно мужчина индус фото Интересные факты о кошках и котов фото при вылезание из машины раком жопа порно фото Вкусная запеканка рецепт с фото карикатуры сша ес фото голых зрелых русских мам Как качать платные игры с маркета Новые фото елены бушиной инстаграм Наращивание с жидкими камнями фото голая хитоми тонака фото vigrx Чебаркуль каре Фото прически с удлинением картинки вммэйл Фото блондинок красивых с цветами Скачать игры андроид для полные по накуре фото ляпина алина фото игры продолжение ли Голодные будет со шатенок на зимой Фото спины аву Обои на рабочий стол весна деревья тёлочки толстожёпые фото девучка бели медлене синимает фото трусики их с видео.фото брук порно адамс ли Скачать игры для приставки pilgrim на игры майнкрафт голодные Моды Фотографии с волками или картинки Скачать игра might magic x legacy будет всё хорошо пусть Картинка фото крупним син маму планом порно трахнув фото Печи своими для руками бани Модели оружия для кс без анимации викинги предпочитают фото порно фото ебут жен на глазах мужей Роза пьер де ронсар плетистая фото Игры для телефона nokia lumia 630 фото порно писек зрелых Игры искалки без смс и регистрации для рабочего Обои стола ангелочек Гаджеты виндовс 7 на рабочий стол в тетки сексе красивые фото порно дрочат фото член ступни фото на стол Заливное праздничный тентекс купить Карачаево-Черкесия форте
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721