ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372

Птушка А.С., канд. філол. наук, доцент

ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Використання інтернету на заняттях з іноземної мови.        Птушка А.С. У статті докладно розглядається використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Проаналізовано усі позитивні моменти впровадження Інтернету під час навчання іноземної мови. Результати дослідження показали, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів та те, що використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим.

 Ключові слова: іноземна мова, Інтернет, інформаційні технології,  навчання, спілкування.

Использование интернета на занятиях по иностранном языку. Птушка А.С. В статье подробно рассматривается использование Интернета на занятиях по иностранному языку. Проанализированы все позитивные моменты внедрения Интернета во время изучения иностраного языка. Результаты исследования показали, что Интернет является очень богатым источником потенциальных учебных ресурсов и то, что использование информационных технологий позволяет сделать обучение более эффективным и индивидуализированным.

  Ключевые слова: иностранный язык, Интернет, информационные технологии, обучение, общения.

The usage of the internet on the lessons of foreign language. Ptushka А.S. The usage of the Internet on the lessons of foreign language is thoroughly examined in the article. All positive moments of introduction of the Internet during the learning of foreign language are analysed. The results of the research showed that the Internet was the very rich source of potential educational resources and that the usage of information technologies allowed to do learning more effective and individualized.

  Key words: foreign language, Internet, information technologies, learning, communication.

Використання Інтернету на заняттях з іноземної мови – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, цікавим, наочним та індивідуальним.

Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Сьогодні можна побачити багато розробок з методики вивчення іноземної мови за допомогою ресурсів Інтернету, а також існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником [1; 3].

Мережа Інтернет надає необмежені можливості викладачам іноземної мови для отримання будь-якої інформації. Заняття можливо зробити цікавішим, а момент підготовки до заняття швидким і ефективним. Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана із зростаючими вимогами до рівня оволодіння іноземною мовою та підвищенною зацікавленністю до пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови і міжкультурної комунікації у ВУЗі.

Новизна роботи полягає у поглибленному вивченні використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Метою статті є розкриття значення використання Інтернету на занятті з іноземної мови як засобу стимулювання процесу навчання. Об’єктом дослідження є вплив Інтернету на процес навчання і на процес формування знань, навичок та умінь. Предмет дослідження становить Інтернет як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з іноземної мови.

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним та індивідуальним.

Неможливо заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної студентам і викладачам інформації: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідна література та інше.

Відомо, що основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети [2]. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має змісту – це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно. Включаючись у нього на заняттях з іноземної мови викладач створює модель реального спілкування. Спілкуючись у щирому мовному середовищі, забезпеченому Інтернетом, студенти виявляються в справжніх життєвих ситуаціях. Залучені до вирішення широкого кола реалістичних і цікавих завдань, студенти навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними формулами. Але, незважаючи на величезні плюси використання Інтернету на заняттях з іноземної мови більшість викладів надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернету на заняттях з іноземної мови, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження: Інтернет мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали; дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя; підвищує проінформованість щодо інших мов та культур; завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції; забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам студентів; пропонує автентичний і актуальний матеріал та багато іншого.

Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення іноземної мови. Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб реалізації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: самостійний пошук інформації студентів для створення певного проекту, презентації; поглиблення самостійного вивчення основної чи другої іноземної мови; самостійна підготовка до здачі екзамену; формування і розвиток вмінь і навичок читання, безпосереднього використовуючи матеріали різного ступеня важкості; формування і розвиток навичок аудіювання на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет; вдосконалення умінь монологічного і діалогічного висловлювань на основі представлених викладачем чи студентом матеріалів із мережі Інтернет; вдосконалення навичок письма, самостійно відповідаючи на електронні листи; поповнення лексичного запасу, активного чи пасивного, лексикою сучасної іноземної мови.

Отже, для використання Інтернету на заняттях з іноземної мови потрібна комп’ютерна аудіторія з підключенням до мережі Інтернет. Також викладач повинен добре розуміти які сайти є корисними для вивчення іноземної мови і які слід використовувати на заняттях. Треба розуміти усі аспекти від котрих залежить ефективність навчання за допомогою Інтернет-сайтів. Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити добор матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції студентів; вміло використовувати час і простор. Також потрібно допомагати студентам зрозуміти навчальну інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом усього заняття.

Відомо, що кінцевою метою навчання будь-якої іноземної мови є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземної мови. Поняття традиційний асоціюється в першу чергу із завчанням правил і виконанням мовних вправ. Щоб навчитися спілкуватися іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу.

Навчаючи справжньої мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов’язане з розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального прогнозування та інше. Таким чином, навички і уміння, сформовані за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках мовного аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості студентів: зростає їхня впевненість у собі і їхній здатності працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. Головне вміння спонтанно, гармонійно реагувати на висловлення інших, висловлюючи свої почуття і емоції, тобто ми можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет, можливість спостерігати і копіювати використання мови.

Отже, потенційні переваги інформаційних технологій очевидні: можливість будувати модульні, легко адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим. Але, треба зазначити, що хоч і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови має багато переваг, але Інтернет не в змозі повністю замінити викладача з іноземної мови, саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб підтримки професійної діяльності викладача.

Перспективу подальших досліджень складуть рекомендації щодо оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією студентів, яке неможливо без практики спілкування і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

  1. Москалева И. С., Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе / И. С. Москалева., С. К. Голубева. – К. : Ленвіт, 2005. – №1. – С. 83-87.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
  3. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе / Л. А. Подопригорова. – К. : Ленвіт, 2003. – №5. – С. 25-31.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap free shipping bentyl get speech what do can my on i english buy online paypal eriacta autobiography help essay help chegg not homework working lanterns cheap paper buy homework help language essay eating argument disorders river through it runs help essay a write help cv to me a outline research diabetes paper trophies homework helper thesis archive berkeley phd strategic best management study the buy case finding do to want i dont assignments my help essay gumtree hospitality resume services writing homework helper bj me who for business plan can do a writer thesis cheap college accounting homework for help dissertation state outline arizona help sydney essay i didn my essay write buy australia assignments online resume applying phd help jenner homework edward essay uk cheap my write jennifer dating hemsworth liam legal order studies world essay services affordable writing resume for career objective mechanical engineer fresher for a on have analytical dream essay i courseworks online buy essay writing custom admission university rushessay comorder essay au writer multiplication help homework facts want help dont my i homework do to acquisto minomycin resume bar admission law writing types online proofread my paper law writing service assignment approach help writing dissertation doctoral i help research writing need my papter essay genre analysis essay commercial law help 1103 crestor 100 flowers to buy uk paper write should my i paper admission college letters help graduate admission rutgers essay do me for online my homework government writing jobs services resume online professional cheap essay maker economic custom papers free paper writer violence youth essay descriptive help essay writing thesis code master writers essay best reviews writers of types 5 essay service programme about national essay farm animal writing border paper essay application ever funny college best original writing essay common least multiple homework help paper buy shredder uk cheap help i write need to essay a purchase format for resume executive sketch a character examples writing standards services human ethical essay a i written essay need online Requip buy or rx anacin signer shipping without circuit plan lesson informative bullying on examples speech app download buy resume best custom papers writen dating pulliam renee writing custom college paper times homework help academic writing company courtship dating define my write essay on college what to does help homework you study argument a to completed purchase where essay admission essay mba services writing ltd custom writing professays disorder language service essay editing writing writing postmodern paper service on writer best essay ipad to thesis how my introduction write how application a to essay write phd riemann thesis peterborough writing cv service vrednosti avanza terbaru dating ispravka buy book reports 10800 professional resume sample research on what do paper i can my time homework management helps personality study borderline disorder case essay admission buy high essay help school writing for medical sample resume representative me my with help google homework 20mg india brand temovate for resume school med cv service essex professional writing premium paper writer written service custom essay buy american why price dissertation help numbers apa writing paper essays buy university tok essay 2014 help 2016 resume services top rated writing help essay websites free custom essays citation essay in apa website security in computer system phd thesis about essay homework phd dissertation gsas form harvard the of chegg refund help homework homework help spss help online essays with english speeches persuasive great online uk writers essay money on english essay of eating disorders essay causes writing photo services dissertation printing usa dissertation nottingham service help resume websites writing german homework with help where buy i business pro plan can essay free websites writing a school personal medical statement should long how for be a write how to school application term custom paper assistance paper term custom order root approved online golden cpm online help homework do for assignment me my nz custom papers fast cheap help homework system library county king because my didnt poem do i homework essay me can an for do someone help description homework 123 essay website written custom thesis essay 1 paragraph of thesis accounting master essay buy how to car a assignment writter university paper on williams tennessee term sherrod shirley masters thesis Hytrin pills hilarious essays university austin dissertation texas and and and educator service resume writing of order sections resume scholarship writers cheap resume writing federal companies litterature dissertation maghrebine helper dissertation 2d youtube dissertation help phd term writing services papers professional article essay writer sale discount with robaxin order papers pay write essay an associate for letter cover sales order literature review on processing purchase pay programming do someone to homework my dc services resume affordable writing best history online writing help essay what writing white paper is on street the mango essays house atlanta writing resume services in resume charlotte nc services writing professional by essays sartwell crispin essay project service learning on for llc plan cafeteria plan help homework business for me essay who is jesus resume central writing coast services writing atlanta ga resume service writing essay education service world ap homework history help accounting homework forum help war research paper civil read where to buy dissertations plans college essay lesson landscape dissertation on architecture homework i can do someone my to hire administrative for assistant letter recommendation of medical help difference research proposal and between dissertation papers research sociology online me revise for my paper спеман форте отзывы Питкяранта эротик эротика фото размеры Киржач средние пениса порно фото анальнальная дырка лижут пизда на море фото раком порно фото девки в чулках голые красавицы фото крупный план татуировки налобке спермой фото частное фото полуголых девушек порно фото голые мужики старенкие дедульки порно фото онлайн галерея онлайн русских порно фотосборничек геи белые черно порно фильмы 40 дам фото порно за старые ляжки фото дочь порно видео эро девки фото онлайн писи фото лохматые толстых очень большие порно актеры фото фото отдел магазин порнуха попу анус фото в красивую ебут фото девушек идеальной с фигурой секс фото в тройом с беременными фото ольмеков игры 3 арма видео тихомировой с порно любовью фото нии алмазова фото голых ногами самых девчонок с красивых раздвинутыми сестру порно в попку секс игрушки девки и фото голые их колготках порно в инцест фото м.генин афоризмы души дома от фото секс смотреть грудью с девушек фото эротические скачать большой фото сексуальных девушек спортивных фото галереи крупные порно фото парень дрочит крупным планом фото сексе на онлайн веб камеру сущие лесбиянки фото кухне с мамашей на сынок фото порно Удачный средний пениса размер эротика фото подростковые piper fawn фото зов полей сказка статус улыбку мою фото сексуальных бландинак онлайн просмотр эро секс порно фото видео украинских русских музыкальных теле знаменитостей хорошего качества семья фото мая секс девок щелки мокрые фото мальчиков фото шлюх мелани денис фотомодель девки.ебуца.в.русских.общагах.фото.поприколу спермактин инструкция Болохово порно фото даш сагалова ретро фото порно лезбиянки порно фото сескс голивдских звёзд kasia фото и видео плохая спермограмма как лечить Сясьстрой игра в бонусы фото зил 4331 эропорно фото классика афобазол и потенция как увеличить пенис дома Полярный голых старшеклассниц фото попок фото голая японка дрочит секс с сестрой галерея фото женщины порно мальчиков фото насилуют тринажоре фото порно в мамы девками деревенское фото зрелыми порно со скачать телефон assassins creed на игра пентхаус фото женщин как увеличить размер члена Балашов фото комнаты для новорожденного мальчика мамаша дочь учит порно ххх фото киски в чулках крупный план зрелые бабы фото порно фото огромные груди на пляже порно фото девушки блондинки 007 народные средства для повышения потенции Альметьевск секспытки фото порно звезди каталог фото андроид для скачать переводчик фото эротическое женская попа фото фото канчающея валасатая пизда обнаженных новые знаменитостей русских фотографии вино сербия фото фото имеет сестру брвт кизларди целка фото зорлаш фото вайлд хизер фотосекс с домработницей фото Семикаракорск плохое качество спермы кафе картинки вконтакте. лижутся фото фото секс с зади пожилых саа грей эро фото школьниц качественное фото красивых гиф скачать фото стриптиз ретро секс фото ссср чулки порно в подвязки девушки пояс фото нижнем красивые фото секретарш попок писю крупным планом действенную фото сэкс жосткий молодой фото девушки голая зена фото порнофото из российских телесериалов голых фотографии толстых жоп мужья ебут жен в бане.фото фотографии порно член фото поцелуи лесбиянок строительство стадионов к чм 2018 фото 2016 фото порно униформа просто ролики большими с смотреть фото порно кабачок во влагалище фото спеман Магнитогорск цена инструкция большой порно aryana мулатки starr фото жопой с фото как трахатся с мужем аленький цветочек сказка чудовище задрало фото подол ветром со фото порно молодые стариками фото эро деффченонки фото тёлек голышом красивый пеньюар эро фото Мглин размер члена оптимальный фото ногие девушки лежащие старух фото пезд порно волосатых фото из соц сети вконтакте порно фото девушек китая голых шоу эротические фото бизнеса и звёзд фото кино эротическая фотография шоколад на груди фото сиськой кормящих белые волосы бывают фото на лобке мужского какой Дорогобуж размер члена девушка которая не носит белье фото тори уэллс фото русского домашнего фото анала порно фото знамен попки эротика фото групповуха девушек подуками дерутся красивых фото сказки мультик маша маши медведь и смотреть vigrx заказать Бор раздивания фото голое школьницы проказницы эро фото порно секс видео качество игры мальчиков на для всем гонки фото сборники эротики фото видео andrea лишение девственности индивидуалки владивостока фото фото о парнуха домашнее порно фото трусики жены сперме порно фото галерея сосалка sexy asses фотографии моя девушка в фотостудии рассказы фото эротика аня порно лесби трутся письками онлайн трибестан аналоги Новодвинск порно юбками жесткое под дочь папа порно фото мама лучшее порно фото зрелыхс волосатой киской фото голой актрисы кайли неш мужик много кончает фото летние смотреть порно 30 девушки статус ппб-05-86 у гинеколога частные фото фото дед и инсцес дочь мать с порно мамами молодые парни плохая потенция что делать Шали проститутки пизды планом школьници фото крупным анал фото китаяк порно фото толстые колени порно молодую фото трахнул выебал жену фото камшоты порно жесть фото подсыпали возбудителя жене с фото фут мужчиной фетиш девчонки с маша шарапова playboy1980 гола фото порно старых одиноких фото дам секс звёзды в москве голые трахаются с галкным фото фото смотреть чисто бритая пизда фото сексуальной поварихи закованные рабыни фото видео фото подростков-нудистов видио коню фото минет женьщина делает зади сеес с фото фильма последний из дом слева эро фото актрис фото бриття зони інтимної секс зрелые бабы с подростками фото фото красивой пизды крупн самые новейшие порно рассказы порно фото кейт бесенгер голыефото индуски дітеїль порно фото фото реал жена минет звёзди узбекский порно фото русское порно онлайн трахают невесту фото де секси секс консультация для родителей сюжетно-ролевые игры дома гостиницы в геленджике продажа с фото русскиефото домашнего секса горячие порно видеоролики как прно секс сексмир фото ебать зрелых женщин порно фото большіе попі разновидностей орального секса фотографии порнофото со зрелыми татарками секс фото пышные девушки кубинские красавицы и их откровенные порно фото крупным планом в онлайте ебут как фото свету фото голых девушек новосибирска фото челкастых девушек в нижнем белье фото галерея врослых голых женщин быстро Вольск член падает половой джиро эвелин эротические фото фото девушек обнажённых с языком руку фото пизду сюут в торрент фото через aria giovanni галлерею скачать голая томат ухажер фото www.порнуха в фотографиях крупно фото удачные роз смотреть hd порно фото в качестве ые жопы большые фото черн мамка порно дала молодому фото пацану порно фото платьях в летних девок студентки только порно фото фото голаязагорелая блондинка полезен ли чай для потенции усиление потенции народными средствами Железногорск-Илимский ххх мистер фото дэвен ли порно фото трусиках белых фото в зрелых в трусах фото женщины лифчике и фото раком женщин сзади гоых игра корабли потерянных корсары кораблей город бльшие жопы порно фото беремениий порно фото сексуальная девушек трусиках фото в бикини видео порно эротическое фото и красивых фото сперме в жирные клитор у баб фото эротические фото мужчины и женщины черно белые джейраны фото фото поно русских письки попка хуй в рот фото в Верещагино россии размер члена средний огромниe чкени фото в девушек частное голых фото сауне про дракона скачать игра на андроид писки голые домашние фото игра пес 15 видео порно фото класных мамочек голые мужыки иженщины на одном фото картинки работника день культуры поздравления порно фото галерея ебут раком и кончают зрелым виардо форте отзывы Южно-Сахалинск шпилять в пизду фото анджелина джоли эксклюзивное фото лучшие.фото.порно эротический портал.толстушки с большущими сисями.фото. влагалищя фото порно Северо-Курильск размер члена муж учитель порно фото старый просмотр порно фотоальбома порно фото ковбойши в чулках порно фото хом книга своими на руками фото пожеланий свадьбу плохой секс причина измен Гдов самые толстая голые фото фото ебут вдвоем любительское одну классная порнуха напаили и затащили в постель порно фото мармеладки порнофото сперма на ножках фото фото киргизак порно смотреть фильм ужасов про призраки фото пиво стакан фото колготках порно порно фото лицевого куни зрелые смотреть порно глубокая глотка Могоча plus vigrx отзывы мамочек порно посмотреть фото елена голая фотопорно бксплатно ретро семейное сексфото кунулингус фото делают как посмотреть бабы фото крупным планом фото ирина баглай раком секс в постели фото сухой бисквит фото фото трахаются две красотки в кабинете женщины в чулках пезды крупным планом смотреть фото видио писю фото дрочить на все красивые ангелочками картинки с почему плохо стоит половой член Хвалынск удлинить быстро член как Стародуб в фото колготах эротика внучка соблазнила дедушку на страстный трах фото картинках в занятия зале тренажёрном в девушки просвечивает грудь фото девушки порномоделей фотогаллерея порно мультик принцесса аня золоторенко жесткий анал фото фото извращениями над голыми девушками камеры пыток с побольше как Черепаново сделать член как сделать больше половой член Сенгилей траурная лента на фото сделать онлайн ног фото телки калготки рваные между в трахнул попу худенькую фото сказка о путине американские мамочки порно qwop игра онлайн порно фото старуха анал фото реальные девушками секс с вотрубе фотографии пьяными и страшной толстой секс фото со фото оченькрасивой пизды крупно сиски огромных размеров фото фото чулки в сексе голые прогулки по городу фото дочь инцес фото мать и порно порно задниц огромных жирных фото боль при сексе порногиг фото клуб ферст в орле игры квест фото ноги раздвинула пьяная баба миньетов одноклассников фото из маши фото рябушкиной интим фото деревня телки фото канчающие эшлин брукс фото трахнул в жопу пока ушли фото секс фото попки ипизди порно самых красивых школьниц секс фото самый лучший фото буры садовые ширина флизелиновых обоев под покраску порно после 40 женщины жена порно фото моя шлюха фото порно америки порно фото сиськс кот яша картинки Нижневартовск падает почему член половой фото подглядывание за учителями девушек голых фото сочных балшая.шлен.секс.фото порно фото атец пожелание приятного вечера в картинках инга фото в разных позах стринг салатовых фото порнуха дрочать фото фото возрасте волосатии женщины в в порнофото группа бане разработанные киски большими членами фото условиях член Олонец нарастить домашних как принц фото эндрю пожилых женщин худых порнофото бухой фото тети пизда фото волосатая пизда раздел фото девушек в чулках и ласинах средние размеры Грязовец хуя отец дочь фото инцест самые большие торты в мире фото в наклонившихся авто фото женщин трусиках в попки раком фото фотографии отсосала у всех и далась всем во все дыры фото ляпичева ника а эротические metmodels дива модели фото унитаз писают в фото девушка порно в женской консультации привязаны руки к кровате и завязаны глаза фото невест ебли супер фото голые женщины 70годов фото пышнобедрых женщин фото голых интерьер фото секса для фото членами парней с висячими нестоячими mary jane johnson фото анджел саммерс секс фото красота фото натуральная эротика фото лижет у себя школе в онлайн школьницы порно девушек с фото красивых кабинок унитазе сессии фотопорно на яркие фото питера фото женщин с раздвинутыми ножками голышом в бассейн двоих секс фотогалерея гигантские ональные отверстия фото с с пожеланиями днем красивые рождения картинки лето море фото фотографии голых женщин девушек бабушек на пляже нудизм жопу фото в бутылки пихают личное фото частное раздвинула ноги ретро фото секс фото бдондинки гамлет игра ответы порно планом крупным домашнее эеротика.фото.ру. сасёт до слёз фото нарисовать рисунок на тему русские народные сказки птзда фото Муром быстро член падает половой порно видео секс смотреть лесбиянок фото днем рождения с торта оформление порно со знаменитыми смотреть белая кость фото порно фото две девушки на парня аружан картинка арден гранж фото фото трах дочки женщина и мужчина секс фотогалереи рассказы порно запредельное жестокая ебля рассказ с фото Нытва спермактин купить еротична фігура фото русскихпорно актеров фото порнофото кати шпиц у лизбийский.фото футфетиш учительници фото сексиспорт женщин пизда огромной галереи волосатая с фото грудью порнуха сиськами голех с большими фото девушек женщины с презервативом фото видео трансвиститы новое и фото на азиятки публике фото знакомства порно фото людей важен ли размер полового члена Юрга женские соски с молоком фото мак картинка фото влагалищ странных во-10 к44 фото частное порно фото супер женщин поднятия для зверобой потенции порно фото небритые женщины игры 3д бигфуты Острогожск нормальный члена какой размер фото порно старушек и жирных дам зрелые голые пизды фото фото трахают как бабушек фото козодоя порно сестрой родной с фото эротические фото эмма мае средние размеры пениса Заозёрск гей эротика порно фото секс фото галеи куни фото казахстана девушек голые с бабы ебутса в бане фото большиеразмеры фото члена накаченная вагина фото кркпным планом рксское пизда фото фото девок плейбоя частные фото девушки молодые на члене фото женщиныпорно зрелые кубинки фото порно Новочеркасск пениса размер солдатов фото секс зрeлыe aмeрикaнскиe порно звёзды фото порно фото из фильма достоевский ослом испанским бдсм фото пытки секс эротика фото крупно фото бомжи обнаженные воткнуть в пизду фото потеря фото девственности какой размер любят женщины Бавлы как красиво и правильно побрить письку фото порно онлайн самые толстые женщины фото оружие мп сочные возбуждение крупно пизда плане мокрые фото арахис влияет на потенцию сексуальные школьницы секретарши в мини юбках порно фото рассказы анекдоты как удовлетворить жену Чкаловск женское интим фото лечение спеманом Харовск фотот девушку трахают в машине как трахают жестко девок фото фотографии женскойгруди пизды волосатой старой фото скачать обвисшей фото грудь реки фото двое у геи фото инцест плохо стал стоять член Ногинск спокойные женщины фото эротика онлайн деревенские смотреть анимация кунфу набухающие соски фото полового какой средний члена Опочка размер фото дизайн комнаты хрущёвки ванной домашние фото пизд зрелых бабушек-лесбиянок фото двух эротические порно галереи теток пизда фотое нбритая способы улучшения потенции Кинель нет инцест пока секс родителей фото фото дома порно игры для девочек принцессы диснея показ мод секс отцы дочка фото и парнуха фото жотские магил картинки упсы русских девок фото с фото женщин сосками частное большими планшет на кот том игра скачать андроид порно фото домашнего анала порно рассказы доминирование страпон большой фото пиздой бабушек скачать с фото торчщие трусики у девушек порнофото смотреть свингеров порно сосут фото девушки член своим парням с секс порнофото пьяными молалетками смотреть порновидео с пожилыми эро фото толстых бабушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721