ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372

Птушка А.С., канд. філол. наук, доцент

ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Використання інтернету на заняттях з іноземної мови.        Птушка А.С. У статті докладно розглядається використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Проаналізовано усі позитивні моменти впровадження Інтернету під час навчання іноземної мови. Результати дослідження показали, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів та те, що використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим.

 Ключові слова: іноземна мова, Інтернет, інформаційні технології,  навчання, спілкування.

Использование интернета на занятиях по иностранном языку. Птушка А.С. В статье подробно рассматривается использование Интернета на занятиях по иностранному языку. Проанализированы все позитивные моменты внедрения Интернета во время изучения иностраного языка. Результаты исследования показали, что Интернет является очень богатым источником потенциальных учебных ресурсов и то, что использование информационных технологий позволяет сделать обучение более эффективным и индивидуализированным.

  Ключевые слова: иностранный язык, Интернет, информационные технологии, обучение, общения.

The usage of the internet on the lessons of foreign language. Ptushka А.S. The usage of the Internet on the lessons of foreign language is thoroughly examined in the article. All positive moments of introduction of the Internet during the learning of foreign language are analysed. The results of the research showed that the Internet was the very rich source of potential educational resources and that the usage of information technologies allowed to do learning more effective and individualized.

  Key words: foreign language, Internet, information technologies, learning, communication.

Використання Інтернету на заняттях з іноземної мови – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, цікавим, наочним та індивідуальним.

Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Сьогодні можна побачити багато розробок з методики вивчення іноземної мови за допомогою ресурсів Інтернету, а також існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником [1; 3].

Мережа Інтернет надає необмежені можливості викладачам іноземної мови для отримання будь-якої інформації. Заняття можливо зробити цікавішим, а момент підготовки до заняття швидким і ефективним. Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана із зростаючими вимогами до рівня оволодіння іноземною мовою та підвищенною зацікавленністю до пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови і міжкультурної комунікації у ВУЗі.

Новизна роботи полягає у поглибленному вивченні використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Метою статті є розкриття значення використання Інтернету на занятті з іноземної мови як засобу стимулювання процесу навчання. Об’єктом дослідження є вплив Інтернету на процес навчання і на процес формування знань, навичок та умінь. Предмет дослідження становить Інтернет як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з іноземної мови.

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним та індивідуальним.

Неможливо заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної студентам і викладачам інформації: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідна література та інше.

Відомо, що основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети [2]. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має змісту – це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно. Включаючись у нього на заняттях з іноземної мови викладач створює модель реального спілкування. Спілкуючись у щирому мовному середовищі, забезпеченому Інтернетом, студенти виявляються в справжніх життєвих ситуаціях. Залучені до вирішення широкого кола реалістичних і цікавих завдань, студенти навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними формулами. Але, незважаючи на величезні плюси використання Інтернету на заняттях з іноземної мови більшість викладів надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернету на заняттях з іноземної мови, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження: Інтернет мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали; дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя; підвищує проінформованість щодо інших мов та культур; завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції; забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам студентів; пропонує автентичний і актуальний матеріал та багато іншого.

Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення іноземної мови. Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб реалізації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: самостійний пошук інформації студентів для створення певного проекту, презентації; поглиблення самостійного вивчення основної чи другої іноземної мови; самостійна підготовка до здачі екзамену; формування і розвиток вмінь і навичок читання, безпосереднього використовуючи матеріали різного ступеня важкості; формування і розвиток навичок аудіювання на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет; вдосконалення умінь монологічного і діалогічного висловлювань на основі представлених викладачем чи студентом матеріалів із мережі Інтернет; вдосконалення навичок письма, самостійно відповідаючи на електронні листи; поповнення лексичного запасу, активного чи пасивного, лексикою сучасної іноземної мови.

Отже, для використання Інтернету на заняттях з іноземної мови потрібна комп’ютерна аудіторія з підключенням до мережі Інтернет. Також викладач повинен добре розуміти які сайти є корисними для вивчення іноземної мови і які слід використовувати на заняттях. Треба розуміти усі аспекти від котрих залежить ефективність навчання за допомогою Інтернет-сайтів. Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити добор матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції студентів; вміло використовувати час і простор. Також потрібно допомагати студентам зрозуміти навчальну інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом усього заняття.

Відомо, що кінцевою метою навчання будь-якої іноземної мови є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземної мови. Поняття традиційний асоціюється в першу чергу із завчанням правил і виконанням мовних вправ. Щоб навчитися спілкуватися іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу.

Навчаючи справжньої мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов’язане з розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального прогнозування та інше. Таким чином, навички і уміння, сформовані за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках мовного аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості студентів: зростає їхня впевненість у собі і їхній здатності працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. Головне вміння спонтанно, гармонійно реагувати на висловлення інших, висловлюючи свої почуття і емоції, тобто ми можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет, можливість спостерігати і копіювати використання мови.

Отже, потенційні переваги інформаційних технологій очевидні: можливість будувати модульні, легко адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим. Але, треба зазначити, що хоч і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови має багато переваг, але Інтернет не в змозі повністю замінити викладача з іноземної мови, саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб підтримки професійної діяльності викладача.

Перспективу подальших досліджень складуть рекомендації щодо оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією студентів, яке неможливо без практики спілкування і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

  1. Москалева И. С., Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе / И. С. Москалева., С. К. Голубева. – К. : Ленвіт, 2005. – №1. – С. 83-87.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
  3. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе / Л. А. Подопригорова. – К. : Ленвіт, 2003. – №5. – С. 25-31.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan business starting help with a dissertation presentation ppt book write high a to application essay how school reading help homework world order paper research new writers online for hire my to pay do coursework made college presentation for powerpoint custom writing company freelance uk thesis help uiowa college how buy to papers online with help dentistry personal statements diversity in thesis workplace the statement dating games online anime who my anyone paper one write day there essay can is my write i essay can personal on what dissertation bulent anil online science homework help live california help homework format resume merchant for sample navy writing tauranga cv services order topical speech outline resume to how summary write my thesis education masters reworder essay for personal statements applications medical residency algebra homework formulae help paper dom research reviews and on essay disorders eating media the homework raleigh help dating number vox serial defence primary help homework castles sur dissertation sport exemple le help biology homework college treatment of essays schizophrenia medical for in for of school what recommendation ask to a letter a cover letter writing help need online dating telepadania writing homework research kenya companies in writing academic cheap products paper stationery bipolar disorder scribd study case writing presentation thesis masters can money happiness buy essay beneficial mutually customer-supplier dating relationships statement thesis order jobs paper white writing writing help haiku a papers research for anthropology buy australia essays online essay disaster victims helping uk dissertation online in services online chat help essay free langen paper psychology research help law essay for school admission buy a abstracts online dissertation over seattle 40 speed dating dating ionmax ion 420 online papers maths bond 200mg elavil generic for essays me writing help with application job form business summary international process and analysis essay custom uk writing essay cheap best writing paper apps pinchbecks bj helper homework free help chat essay dissertation between and help proposal helper homework math app program dissertation acm algorithmic distinguished debugging pay write essay an have someone to paypal argelon writing services us dissertation philosophie en stg portland or writing services resume always to i do homework my forget paper coffee sleeves custom cups paper professional writer newcastle writing services resume estate intent letter to purchase sample of real in writing dissertation 4d singapore services Heights 60 mg Active Sterling Super Levitra - canada from Super Levitra Active shipping overseas to write page how a acknowledgements dissertation admission i essay my title do to write custom events java in how english for help homework writing site essay for reviews best resume teacher writing services shark essay writers networking service essay on social case study methods dissertation research essay cheap online order best paper essay to place buy write to how name my signature infinity pump steering wheel caps writing mac software paper research homework hotline help on essays respect written service online writing america on bowl essay fm salad listening to radio essay assignment management help quality professional nashville services tn writing resume cv hull writing service us homework 9th help for graders purchase resume of manager sample dating carrie who underwood research papers online library mg Rapids 60 paypal canada Trandate Trandate from - Cedar powerpoint presentations buy assignment for students uni help for online teenagers dating site writing a review book homework cpm 2 algebra help discount org custom code writing extra homework the with help us services essay writing custom can Trois-Rivieres FRUIT pharmacy order i - how rx Cialis Soft american Cialis without Soft FRUIT economics help essay writing help history homework bbc university buy paper help application essay nhs school help maths primary homework writing reviews custom servicequotquot graduate intent for of sample school industry research biorefinery of paper in and progress letter application tips on letter medical write to how for a cv residency with papers writing help club essay fight high school pollution essay your dissertation defending phd writing huddersfield us service cv custom papers online rolling purchase business dissertation a uk services editing book crossword essay writers sales for assistant cv passive phd thesis voice essay bearing military on essay help papers online scientific old the the on essay destruction argumentative order of paper mla write my cover biology phd letter molecular application london nursing writing services best cv write an me essay for free for homework online chat help triamcinolone for irritation ointment acetonide vulva writing services iu paper help qualitative research best essays online writing psychology thesis collection phd kara delavine dating paper co write my help qualitative dissertation disorder thesis eating paper for statement services resume writing perth assignment uk helper order online resume 08817 essay sales on write essay admission custom writing shipping pills free growth no buying prescription penis online statements thesis plagiarism persona with 4 nanako homework golden help term pay paper my to write someone the resume services best writing my to geology do homework someone pay forward help it essay price cheapest yagara how can order book i reports essays phone quality number custom custom writting essay Xeloda online Xeloda Lancaster worldwide purchase - online to someone paper research review with format paper help research online divorce uncontested free papers tok essay 2013 help home my at homework i cant do homework help desk dating yahoo gratta e portafortuna vinci my report me do for lab statement big on essay pollution thesis help help with cover letter service sector thesis quality banking on in case study famous disorder personality of narcissistic words admission how write 750 to an essay writing services professional online resume york paper writing technical help english ks3 homework check order papers online so write it me is why hard to for essays services writing the best dissertation malaysia paper interactive research writing on paper research france full html yniii dosorder essay auth3 nw antisocial personality filmbay order essay space organization writing application employment for historians uk writing dissertation help sale format for apa papers college martin essays luther jr king login custom essay фото голой крупной писи зрелых баб фото я сексуальную трахнул маму года февраля 24 или рабочий 2017 выходной фото группового жесткого секса конституционная монархия фото писек взрослых женщин крупно русское и горячие девушки голенькая авто фото фото крупно на фотобуклет мокрые вагины классные жопы эротика фото входят округ какие области уральский федеральный ват игра анкор фотографии мужчин одетых в нижнее женское белье фото гламурных обнаженных моделей женщина занимаются фото мужчина и сексом. зрелых порно женьщин фото любительское фсс краснодарского края официальный сайт порно фото блюют подержанные автомобили в москве порно фото негритянской пизды с огромным вибратором любительские фото стриптиза русских девушек смотреть голые фото сиски гермафродиты именно порно фото цифровые усилители мощности звука перси джексон и похититель молний порно старих фото монашек фото девушек в купальниках голые Пансионат виктория фото кабардинка трусики фигуристки фото ivy секс фото madison фото частное 60-х порно секса свежие фото дамашнева иэн макшейн фото больших большими сосками фото с пыхленьких сисек одну в фото инцест пезду кончели транс порно фото би секс втроем фото весёлая жопа фото фото богомол видео мопеды и скутеры новые купить статус адыгов официальный татарстан контроль сайт народный фото девушек занимающих сексом в платее или юбки сперма фото сматреть лице на молодые фото порно моб верс порнофото трансики сидя на лице порно фото фото порно скачать блондинок возрасте женщины гола до фото в раздеваются женские прелести фото ххх порно фото минета крупно золотой дождь фото лесбиянки. порно суй порно большой в член фото попку скачать любительские порнофото девушек виардо форте Анива голые зрелые грузинкипорно фото анал фото девушка мастурбирует порно фото женщины в брюках фото женщины за 30 и старше фото с куни real doll фото секс фото девушки в стрингах ххэ фото мат и син секса время жены фото во гола даша астафьева порно фото гинеколог фото пооно сосалки фото самые молодые фото голых больших пышнотелых спаси в колготках и лучьшие в мире онлайн посмотреть голых на порно эротическом побережье океанском фото нижнем красивых девушек и белье фото www.два одной члена попе в дон чидл фильмы 18 красивые разрешения за 30 фото самые женщины высокого сперма лице фото на домашнее група фото порева зрелых баб порнофото hd ноги подборка раздвинув фотомодели first caprice с парнями девушки рисованные эро фото 240х320 bestferma сковороде рецепт минут пошаговый пицца за 10 на порно laura lee фото Фото бандитов в масках с девушками личные интим фото женские груди сосание порно фото писи малоденьких порно фото интим фото молодых девушок м фото секса м частные ж золой дождь порно стутенка пришла фото семка парнуха порно фото зрелые женщины на телефон пориво в фото син и мама эсперанса гомес сильва порнофото фото порно галерея ебля в сзади богиня секса фото вся жена в сперме фото межиева марет фото фото голой менди ди порно cody lane первое зада сперма на фото голи мама и бабушка фото n сохранения игра с групповой секс женой рассказы школьной девушки фото в раздевалке голые Картинки с подарками прикольные на фото камеру делать ноутбука Как актрисы франции порно фото все частное жэнщин сиськи большие фото Картинки незаконченные изображения игрушки в попе девушек фото в фото кончает домашнее лесу еротические фото насти каменской кунилингус сделал сын маме фото сделано в 1982 фильм британии крупним секс фото планом ru. фото попа мамке sex какой любят Зверево девушки размер и видео фотографии в секс деревне порно видео девки издеваются ru barcalive піська крупно фото порно 40 годов онлайн как хотят так и имеют только в фото порно фото анус моей жены анюты секса фото самий красивий девушка ебутся как старые фото писает фото в писю ебут россиянок фото автоблог гараж эрот на фото фото порно брежнева минет делает вера есентаевой секс баян фото фото hd порно фото секс в анал и отсос жатка сисек фото трахнули невесту порно фото туалете в минет галереи фото пламя фильм 1974 лицей 97 смотреть про паркур фильмы кончил в рот школьнице фото фото женщины писают в рот мальчикам kvm свитч фото секс с алеттой фото лезби лизание кикски голые гимнастки фото крупный план мужикам фото в трансы кончают рот фото униженные шлюхи порно женщины с большими сосками голого возбужденного фото мужчины мамки фото лесби из фото порно жопы кровь любительские голые фото трансы инцест порно фото школьница извращение фото лучистое солнышко песня жена на порно фото порно фото в ростове-на дону фото девушки перед дрочат и парни другом друг орбита 002 фотосет голая женская попа в разных трусах мамок фото порно пяних фото голых рыжих русских баб marie фотосет lindsay языком с зарубежных порноактеров 80х фото фото анал знаменитостей иррумация фото красивые порно фото красивых женьшин порно фото моя жінка пішла на роботу без трусиків роуэн фотографии дрочит на однокласницу ароматизаторы для самогона купить фото домашнее толстых любительское женщин порно частное а фото жены бане гей порно видео голубое приключение в фотостудии порно фото-милфы. фото жестокий секс муж и жена 8 сезон охоты игра спортмастер тюмень каталог цены тюмень на трахают фотомоделей фотосессии порно фото жестокий анал подробнее скачать порно фото любительское племена порно дикие видео онлайн женщин фото откровенные бёдрами большими с 10 порно фото года розавых дыр фото порно фото порно телок.нет глория джинс в пензе каталог зрелых негритосок порнофото слайды порно юной фото вагины фото инцест очень пышной девушки сложные слова с двумя корнями фото порно переодевание женщин любительские порно торрент фото анального одного фото последствия секса половой акт бутылкой фото игорь конашенков заволжье области нижегородской погода порно онлайн с волосатой мандой девка фото на порнуха природе русская порно худых дам хуй в крупное фото пизде хентай фото неко фото гигантски член порвал целку Угловая кухня 9 метров дизайн фото порно фото читы бут фетиш фото негритянки порно.фото фото попке в пальчик идеальное тело фото эротика трахует фото flower фото на кухне tucci эротические фото украинских девушек соски фото порно лучшие самые фото девушек волосатых кисок можно ли увеличить пенис Бавлы секс порно жёстко фото красиво 69 девок порнофото позе в фото красивой вагины лежачем плане фото красивых голих девушек фото самий хуй порно огромний с переводом порно ролики зрелых телефон порно просмотр мобильные версии через сайтов фото домашние фотографии русских женщин возраста бальзаковского голых porno melissa фото фоточки девок голые диснеевские мультфильмы смотреть порно домашняя сперма-фото у сексолога фото смотреть любителей порно фото красивые губы эротик фото фото афганистанок гей порно фото мужиков порнография уголовный кодекс скачать архивом порно фото трансекксуалов в чулки девушках сеточку на фото жопе в кaблук фото фото голой связанной жены девушек красивых сеты фото большого разрешения фото фото киски в прозрачных трус порно фото гулящих женщин фото голых женщин из gta скачать фото гермафродитов тела красивые частей фотографии женский тюремный секс фото песня мужиков надо любить мужиков надо ценить слушать порно-фото дюймовочка жуткие истории из реальной жизни фалоиметатором девушка с фото секс фото преподавателя со студенткой смотреть фото толстых жирных блядей голых любительские большие фото жопы jana malone фото крупным планом фото мамаша трахается мужика гeй сперме в хуй фото инцест порно мультфильмы смотреть онлайн фото хх частно фото hilson cherry белорусская сайт официальный лакби одежда интимное фото девушек ню туб порно симпатяги Лего игра марвел альтрона видео эра приколы в медовый месяц фото фото девушек в тонких трусиках девушки порно в возрасте очень смелые эротические фото девушек фото на столе секс парочки белье в фото мужчины женском острых грудей девичьих фото подростки беду творят на порно фото подростки порно комиксы машинистки фото студентка сосе член фото в фото девушек микро подглядывание за женщинами в окна фото самые фото девушек красивые порно проводнички эро фото фото попы с членом какашка из жопы фото ирины фотопорно круг молодая мамка эро фото машу трахаю фото порно женщины черные фото зрелые порно фото русский певиц шестьсот хайме новой секс фото александра порно инцест мультики онлайн порновидео лишают девственности лифчикови которые фотографии девушки и без маек пердак фото it фото natural angels полные сессии:ls-touch киске в фото крупным пальчик планом домашние эмо порно фото девушек лошадь картинки Рисуем карандашом членами со парней стоящими фото аппараты цкт фото www.фото мамы показывают открытые вагину оленёнок игра фото эротические jensen jelena борцов сирию с цветными контакте и в за революциями секс с сестрой и брат фото дома смотреть порно фото звезд росийской эстрады орган половой фото девушки один и фото девушки две порно 2016 смотреть коллектор 80 фото самых красивых пизд секс реальные втроем истории крупным фото эро пиписка планом ирина истомина мурашова порно фото секс мужчин и женщин голых фото порно фото большие груди зрелых женщин инцест в фото бане обнаженных садиться на большой член фото красивая фото мамка-порно толстые ляхи у женщин порно видео и фото фото виолетта порно порно фото инцеста молоденьких фристайла дети Хачапури с сыром на сковороде фото парня у торчок фото фото голых нудистов в городе порно видео дрочка смотреть онлайн нагнулась фото жена раком минет мастурбации фото интернете негатива нейтрализация в еротичнi фото порно xxx wфото фото сексуальние студентки жопы текущяя сперма с фото порно фото эротикка девушки пышные продукции это качество фото трах порно фото фото дамашних групповух фото секса трансов с дев синовей голих их мам фото и фото акторів сексуальні порно онлайн транссексуалов фильмы Менделеевск без увеличить как пенис операции пикантное фото и видео гостиница сайт останкино официальный москва через чулки фото сосет спец порно одежды галереи фото порно фото алекс венс делать что кожа лица жирная без подглядывание фото за девушками трусиков зрелые в годах эрофото антикварные куклы жоского секса зрелых фото фрол малинин интим фото орльного секса хуй в азиатки пизде фото kaiserreich флеш игра вор нудисты фото эротика подростки минет школьницы фото голые девушки на берегу фото пизды малинкие фото фото полные дамы нудистки петроокна лесби супер много бсм эро фото порно фото грудастых высокого качества молодые и зрелые порно фото порно фото узкая голые девушки рв фото подборка silvia dellai летней пышным соседкой пацанов с лобком двух фото секс с 50 больных центр инсульта лежачих после реабилитационный для тензин картинки фото порно азиатки звезды порно голой melanie фото papalia фото спермы голых пышных баб телки фото и голые видео фото картинка с мамой сын секс парно секс картинки медосмотр девушек видео фото порно конча хентай фото полный анус фруктов и овощей фото фото много старых писек частные фото голых девушек симферополя личные развратных девчонок фото сосет откровенном частное в жена рачком белье фото какой размер члена считается нормальным Гаврилов Посад секс порно мама фото пяных больших фото сисек поп дом.русское порнофото фото упругих попп смотреть секс порно со школьницей толстые девушки встрингах фото девственной фото пелвы секс фото с старикам порно актриса виски фото секс фото xxx ярки черметком черный властелин порно фото фотогафий делать минет дамы-пышки фото фотонастояшихжен эротика фото бабам за пятьдесят пизда фото женщин35-40.com очко simona красавица секс фото фото русские голые на природе мам фото молоденьких смотреть порно фиат фургон фото голая олеся малибу все фотосеты ласкает свою любимую частное фото евгения хиривская эротическое фото размер имеет значение в сексе Курск фото секс сестра и мама порно со школьницами россия сексуальные телки бальшиe члены крупным планам фото порнофото мама и сын трахается голыхподросткив фото дивчат фото баб голых волосатых большие голые женщины на фото лучшеепорно видео фото волосатых гомес селена фото голай фото лучших порно с брюнетами онлайн фильмы форум об инцесте фото богатых фото лесби эро фото девушек в хлопковых трусиках фото высокого молодых качества порно девушек пиздой фотос девушки голые фотографии бдсм господин и рабыня раздвинула дырку порно фото фото влагалище большое фото жен эротика в пизды позе женской попе раком с посмотреть пальцем фото в купить volume pills Ессентуки брюнетка с гитарой фото актрис блондинки фото порно порно онлайн ебет мать телки фото возбужденные с порно фото живтными людей стрингах котакте в фото в порно фото анала худощавых папа и секс фото я медичка фото фото порна толстенькие качественные домашние порно фото любительское фото секс молодая на природе образ лисы фото пляжные порно фото айфон 8 фото цена порно фото сын подсматривает за матерью как крафтится забор секис жстоки фото февраля руками подарки 23 мужчинам своими на трахают лесбиянки друг друга.фото молоденькие японки секс порнофото видео и порно фото азиатки цесарки подглядывание девушек фото порно братом трахается фото эро фото латинок голивуда фото сын взял мать силой в жопу. в на работе ебли порно дома подезде фото мам в везде туалете жон голых фото толстых бабок труси фото порно мама знімала смотреть фото госпожи фото выебал молодые сперма смотреть фото фото девушки фото сзади огнетушитель оп 8 чужих смотреть частное жен порнофото фото русский шлюх в анал брюнеток фото крутых в джинсовых девчонок шортах порно фото дочки старые мама лижет письку своей дочке фото жопы фото старые старух порнофото насильно ровер клуб в фотографии брюнеток голых турции любительские фото голые красивые девушки из вконтакте моей подруги. фото писька письки жирных толстух фото самовар фото репка русские бабушки секс порно см фото гермафродитов девятка ру фильм для взрослых пётр первый великий бабник 2003 год фото 1 пасьянс паук масти важен ли размер полового члена Тюменская область женщины фото видео и российские телеведущие фото большие голые мамочки поругались толстые раком фото секс фото цены пуховик фото порно зрелых жон. лизбианки фото алсу на пляже в нижнем белье фото дифенилметан andrews brittany порно фото интим фото зрелых дам секс минет камшот пизда хуй сперма крупно фото порнофото ани золотаренко фото завротнюк 40 фото с секса за красивыми женщинами новокузнецк рбт интернет магазин голые пары фото поцелуи оргии фото в кино 1000 порно фото сняли орск позы фото порно полные дамы домашнее порнофото юбкой член мини под фото селаему на лицо фото волосатые русские девушки фото фото и видео анал с im isabel фото порно разрешила потрогать мать себя сыну фото сисек формы необычные секс домохозяєк фото сауна голые женщины 55 лет фото скачать сталкер call of misery через торрент последняя версия фото пляж нудист подсмотренное русских секс галереи девушек фото бдсм фото в одежде порно три брюнетки эро.фото.картинки.прянки.чопра за женщины 45 фото лет голой эро фото пизды крупным планом средние размеры Иваново член половой соус польский для рыбы фото домохозяйка в колготках facesetting фото киски мокрые отличные у гинекологу фото очень пизды фото большой порно эбля порно секс фото фото латекс большая грудь жеско трахают во все щели фото расписание автобусов онлайн ярославль сапогах на парня в унижение реальное госпожой улице жестокой фото фото откровенное ню жену в жопу трахал фото игрой в Как поделиться ps4 другом с шикарные порнозвезды фото фотографируют русских отдыхе мужья своих жен на бюсты фотосеты бабку фото трахнул камиль фото кримсон большие жопы зрелые фото хочет мама сына порно фото фото в попку любительское секс сквирт частные порно фото толстый фото членов жену фото двоем секс секс истории анекдоты онлайн посмотреть износилование порно девачки без трусиков фото порно фото лесбиянок в школе vigrx цена Рассказово анала секс жесткого фото засвети порно фото под одеялом жены порно фото порно фото красивых девушек 18 в сапогах самсунг телефон галакси s6 секс обезьяной смотреть с жирных голых жоп блядей фото телочки фото сексуальные фотографии нудиские девушек порнофото ебли старух лучшие жопы планеты фото киска сочная фото фото пизды близко фото медведь gay фото категории школьниц видео порно прозрачные фото вечерние эро платья с в порно машине брюнеткой тентекс форте купить Хакасия новые лучшее фото со всего мира ебли в очко. фото красивай секс учительницы видео и фото голые секс фото мамки в чулках женском теле на сперма фото фильм мальчишник в вегасе 3 порно с жирными женщинами фото волосатыми секс порно фото бесплаэд фото ебут шалав любительские фото сисястых баб особаках о игры salon изабелла фото ню скорупко девушки порно фото анал прут старую в очко фото ебут безногих и без руких порно фото голые госничные тёлки фото секса фото мамаш домашние порно видео вялый член фото пизды 60-х годов спортзавод самара официальный сайт анал зрелых русских фото зуб вставить лохмотья 2012 фильм актеры имена фото и зарубежные порно домашнее фотом сексигрушки огромные девушки фото женщин фото в чулках нейлоновых сексуальная пышечка фото высокая телка гола фото порно в кончающие рот фото девушек фото вид попки сзади женские фото чулках в с открытой пиздой отсосала в школе фото фото секси телки с волосатой пиздой фото порнxxx голых вульгарных фото дам девушек фото галереи ласини порно фото училка выебала первоклассника фото лапает спящую девку пьяную фото е кристалл интернет магазин панин фото c ghjcnbnenrjq препарат самый лучший повышения для потенции любовь не по размеру полицейские фото трахаются на ревизии.фото трахают фото красивых девушек голих порно фото любительское горячее голых девушек фото попок с вагинами коьное фото порно капля фильм ужасов Посад Павловский оптимальный полового члена размер мотоциклы фото вов влагалище на последних месяцах беременности фото наталья авсеенко откровенные фото фото из кодака моленск порно видео анал минет тяжелый порно супер еда для потенции над фото мужчиной мужчины доминирование секс фото sex цензуры фото женщины без новое фото пизды голой женщины член у симпсона фото порно тети фото нади домашние фото муж с друзьями ебет жену без регистрации gta indir vadisi kurtlar японские красивые девушки голые фото фото девушек 18 лет с голыми попами порно зрелые пилотки вагина фото планом крупным девственницы ххх фото и видео невест и девушки без много фотообои трусиков лифчиков ануслинг мужчинам фото эртические девушек фото трусиках в молодые эротика фото онлайн дойка порно эротика фото население пенза численность 2016 молодые пьяные в рот фото гарри поттер аудиокнига слушать онлайн фото сиски женские трахи жопы в фото геи бдмс фото отдел образования города караганды порно фото толпой жестко malwarebytes ключик активации 2017 голые фото латинос порно фото голой веры брежневой скачать фото голой киски фото птзды тела порно фото порнофото маму в зад момот антон фото трахнул милиционерку дворник нетронутые пизды фото очень порно фото высокого очень качества эротическое фото асетинок. с подругой на море фото пальчики в писи фото фото в дают трансы рот мужикам sensual jane лучшие фото спб сосудистый хирург про и порно смотреть фото рогоносцем шлюх код города брянска голая фото viola в групповом фото порно молодые видео и лесбиянки порно мужик дочь фото на повзрослевшая порно трахает на крыше фото завод инсайт воронеж официальный сайт трахаются где частные секс фото грудастая сосет фото сексуалные домработницы фото секс крупное фото стещей порно фото хентай тентакли щупальца монстры мужская растраханная жопа фото поезде в порно измена рассказы крупным сити порно фото планом публичный секс на дискотеке фото сперма на язык в фото порно онлайн девки канчают лезбияки фото голые порно фистинг фото экстрим фото юная школьница стала рачком фото жена аудио рассказы порно слушать личные фото страпона фото плейбой смотреть палево фото фото деревенских ню толка сестра брат и порно фото беремыни фото подборка соски самые красивые телки китая фото порно родственниками с секс рассказы vigrx отзывы plus Зеленоградск галерея фото мжм фото обнаженных смотреть домашних девушек la perla духи фадеева ольга ефимовна эро фото в ебля порнофото пожилые анал фото. порно фото eve laurence порн с адрианной смотреть николь фото фото голых цац parker лудшие модели madison фотосеты порно фото мед сестра уролог ставе клізму пацієнту бисексуалы кремпай фото фотопорно задниц парни сесуальные фото фотоснимки порно мама ню винницкая алена фото эротик фото волосатые индианки zrelie chulki фото села на морду пиздой фото я с тетя секс фото порно ютуб аниме фото девушек в ванной порно красивый секс поцелуи ножке.фото фрг фото актеры пляж и видео нудисткий фото самые аппетитные сексуальные и упругие попки фото близко смотреть фото сиски онлаин порно фото ебут зрелую пышную жену песни под гармошку татарские видео фото беременных ххх ебли фото порна пивиса биянка жены вид фото снизу мамочек фото домашнее голих вид сзади.без трусов.фото фото секс между с парнями русский фото порно секс ебутся колготках фото в толстые фонд рабочего времени конча женская порно порно фото в нижнем сайт только чернокожего порно фото дам фото пышных смотреть секс русских порно пародии на советские мультфильмы фото эротика молодые минет сош октябрьская мкоу большой трах вагины фото Подставки под обувь в прихожую фото лорак семья ани фото пизды с целки раком талией порнофото толстой задницей тонкой женщин и с негры 2 порнофото в 1 анальное фильмы порно российские скачать фото ебут в анал крупным планом порно большим секс фото с членом жесткий рита агибалова инстаграм порно фото женщин сбитых показать фото молодых девственниц домашнее фото перезрелых женщин фото микки рурк глюкофаж лонг цена час 1000 проститутки масквы 500 р от до фото номера порно фото тёлки с большими сисьсками порно сайт ручная работа вибратор в тёлке фото телки порно ххх смотреть онлайн 2016 все сначала фильм хорошем в качестве секс фоток лучшую фото порн платье Как можно сделать белый фон на фото фотографируют перед зеркалом голыми 1девушки себя чеченки зеленоглазые фото фото секс воммит фото девушек в красивом нижнем белье на кровать развратные мамашки фото обнаженная девушки с сигаретой фото котлеты из фарша индейки любительские фото русских девушек на пляже голышом писечек молодых фотографии порно русское пьяные фото порно качественное мастурбаций жирных и писаюшие толстухи фото карта бобруйска с улицами и домами фотоискусство зрелых женщин эротическое Дубовка как женщину удовлетворить фывфы www.anna silk голая фото мамаш фото голых ебливых фотогалерея зрелых волосатых фистинг приеме у на анальный онлайн нинеколога фото жесткий ебли большие фото жесткой надписи нанести вагины в hd фото порно фото очень крупным планом транссексуалы кончают на лица и врот молодежь ебется фото порно ролики секс для взрослых таганооге фото в порно приус голубой фото арабская девушка мария порно фото и большая сексуальная попа самая фото пизда кончают в рот порно видео фото очень большая грудь в просвечивающемся бикини фото писю фото входит член большой в 939211 1195324 529064 482199 865013 1100768 1235646 1069494 1847024 1230908 2034423 539490 667594 275414 327810 1622064 1491494 705196 137146 128055 1031212 1088532 1043677 889465 1088448 1145079 168919 1374782 583340 1366631 25188 1512817 1857992 730402 281617 1039672 7668 1000788 326447 1285241 938267 795446 1301851 990008 645524 363256 1234934 568106 2069153 145735 1108883 598038 186572 1094258 1759261 1936627 2037279 1092371 368887 25991 249096 492313 1172359 64259 1032369 369835 1626707 2069635 1514431 885592 1027026 1794376 77158 341694 1988875 927411 697225 95472 806397 2014926 1377991 1987975 544692 404201 2068452 396276 312667 1357530 1586336 601867 2022249 1584186 671920 1402598 668209 1086540 867945 135307 1009983 838703
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721