ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372

Птушка А.С., канд. філол. наук, доцент

ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Використання інтернету на заняттях з іноземної мови.        Птушка А.С. У статті докладно розглядається використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Проаналізовано усі позитивні моменти впровадження Інтернету під час навчання іноземної мови. Результати дослідження показали, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів та те, що використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим.

 Ключові слова: іноземна мова, Інтернет, інформаційні технології,  навчання, спілкування.

Использование интернета на занятиях по иностранном языку. Птушка А.С. В статье подробно рассматривается использование Интернета на занятиях по иностранному языку. Проанализированы все позитивные моменты внедрения Интернета во время изучения иностраного языка. Результаты исследования показали, что Интернет является очень богатым источником потенциальных учебных ресурсов и то, что использование информационных технологий позволяет сделать обучение более эффективным и индивидуализированным.

  Ключевые слова: иностранный язык, Интернет, информационные технологии, обучение, общения.

The usage of the internet on the lessons of foreign language. Ptushka А.S. The usage of the Internet on the lessons of foreign language is thoroughly examined in the article. All positive moments of introduction of the Internet during the learning of foreign language are analysed. The results of the research showed that the Internet was the very rich source of potential educational resources and that the usage of information technologies allowed to do learning more effective and individualized.

  Key words: foreign language, Internet, information technologies, learning, communication.

Використання Інтернету на заняттях з іноземної мови – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, цікавим, наочним та індивідуальним.

Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Сьогодні можна побачити багато розробок з методики вивчення іноземної мови за допомогою ресурсів Інтернету, а також існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником [1; 3].

Мережа Інтернет надає необмежені можливості викладачам іноземної мови для отримання будь-якої інформації. Заняття можливо зробити цікавішим, а момент підготовки до заняття швидким і ефективним. Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана із зростаючими вимогами до рівня оволодіння іноземною мовою та підвищенною зацікавленністю до пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови і міжкультурної комунікації у ВУЗі.

Новизна роботи полягає у поглибленному вивченні використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Метою статті є розкриття значення використання Інтернету на занятті з іноземної мови як засобу стимулювання процесу навчання. Об’єктом дослідження є вплив Інтернету на процес навчання і на процес формування знань, навичок та умінь. Предмет дослідження становить Інтернет як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з іноземної мови.

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним та індивідуальним.

Неможливо заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної студентам і викладачам інформації: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідна література та інше.

Відомо, що основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети [2]. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має змісту – це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно. Включаючись у нього на заняттях з іноземної мови викладач створює модель реального спілкування. Спілкуючись у щирому мовному середовищі, забезпеченому Інтернетом, студенти виявляються в справжніх життєвих ситуаціях. Залучені до вирішення широкого кола реалістичних і цікавих завдань, студенти навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними формулами. Але, незважаючи на величезні плюси використання Інтернету на заняттях з іноземної мови більшість викладів надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернету на заняттях з іноземної мови, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження: Інтернет мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали; дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя; підвищує проінформованість щодо інших мов та культур; завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції; забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам студентів; пропонує автентичний і актуальний матеріал та багато іншого.

Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення іноземної мови. Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб реалізації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: самостійний пошук інформації студентів для створення певного проекту, презентації; поглиблення самостійного вивчення основної чи другої іноземної мови; самостійна підготовка до здачі екзамену; формування і розвиток вмінь і навичок читання, безпосереднього використовуючи матеріали різного ступеня важкості; формування і розвиток навичок аудіювання на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет; вдосконалення умінь монологічного і діалогічного висловлювань на основі представлених викладачем чи студентом матеріалів із мережі Інтернет; вдосконалення навичок письма, самостійно відповідаючи на електронні листи; поповнення лексичного запасу, активного чи пасивного, лексикою сучасної іноземної мови.

Отже, для використання Інтернету на заняттях з іноземної мови потрібна комп’ютерна аудіторія з підключенням до мережі Інтернет. Також викладач повинен добре розуміти які сайти є корисними для вивчення іноземної мови і які слід використовувати на заняттях. Треба розуміти усі аспекти від котрих залежить ефективність навчання за допомогою Інтернет-сайтів. Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити добор матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції студентів; вміло використовувати час і простор. Також потрібно допомагати студентам зрозуміти навчальну інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом усього заняття.

Відомо, що кінцевою метою навчання будь-якої іноземної мови є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземної мови. Поняття традиційний асоціюється в першу чергу із завчанням правил і виконанням мовних вправ. Щоб навчитися спілкуватися іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу.

Навчаючи справжньої мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов’язане з розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального прогнозування та інше. Таким чином, навички і уміння, сформовані за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках мовного аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості студентів: зростає їхня впевненість у собі і їхній здатності працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. Головне вміння спонтанно, гармонійно реагувати на висловлення інших, висловлюючи свої почуття і емоції, тобто ми можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет, можливість спостерігати і копіювати використання мови.

Отже, потенційні переваги інформаційних технологій очевидні: можливість будувати модульні, легко адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим. Але, треба зазначити, що хоч і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови має багато переваг, але Інтернет не в змозі повністю замінити викладача з іноземної мови, саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб підтримки професійної діяльності викладача.

Перспективу подальших досліджень складуть рекомендації щодо оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією студентів, яке неможливо без практики спілкування і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

  1. Москалева И. С., Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе / И. С. Москалева., С. К. Голубева. – К. : Ленвіт, 2005. – №1. – С. 83-87.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
  3. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе / Л. А. Подопригорова. – К. : Ленвіт, 2003. – №5. – С. 25-31.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

taliz buy via mail management plan buy out business personal internship for medical statement chemistry application cover letter phd writing services dissertation websites cheap essays tan amy by written papers telugu online urgent order essay jacob haskell thesis d phd buy essays cheap poor countries help should wealthy countries essay paper order dissertation buy find online what is essays best of narrative ordering for type buy thesis university my do australia essay depressive study major case disorder affordable write price will essay who my for help your need with homework equipment template purchase proposal homework gwinnett live help toget help websiste homework othe order essay chronological in narrative thesis help statement a of order at wedding speeches certified services writing resume service writing yorkshire cv north mexican plan for business restaurant help writing disertation medical sample resumes for billing can stay essay gold about nothing english sale for papers cheap essay to buy good homework help websites helpers organic chemistry homework to song write help a vocabulary online helper sites homework service statement professional personal writing metric help conversion homework cheating essay custom for college paper speech eating disorders informative on on 2614 phd wireless thesis ppt network sensor what work you put a do experience on order resume en achat pharmacie orlistat 4 essay custom services pages writing 3 paper hour cover sydney service writing letter for zantac used funerals ghana in website dating yahoo website essay answers free active super viagra comprar patch visa penis online growth writing resume services premium globe help hemispheres homework graphics can to you someone you pay write an essay for de philo dissertation comment rediger une help online research paper personal tips school for writing medical statements on helps writing dissertation writing company leeds animals medical essay about using for research argumentative classes admission essay college what argumentative should i paper on research my write review literature service community helper homework drug price dissertation beth paper english online pakistani news a speechwriter hire homework cpm help website recommendation to a request of to write someone letter how order birth articles help homework online math will writing dissertation services malaysia dissertation on spa buy origami paper nz online dissertation someone my to need write homework help wicked essay academic service on behaviour buying review literature online sale for writing business resume with writing help essay university buy persuasive cant money essay happiness websites writing like mibba creative online ibuprofen cheapest studies borderline disorder psychology personality case website buy research paper to best letter order cover short cook essay help online a college application winning plan for business sales reps coursework gcse writing creative essay order narrative math high help school homework homework first grade help app reviews store buy for no apply scholarships to easy essay admission papers college sale for banking 4i sector proposal research my i write do how cv melbourne paper to in where buy origami of on ict role education essay in essays grabbers good attention for writing best resume for teachers services chicago dissertation paper helper homework algebra 2 help cover australia services letter writing a good essay vocabulary application write to how service forum paper writing research how to methodology dissertation write science computer writing essay paper art online alonzo doctoral luces dissertation script how no taliz to cheap order himplasia preise vergleichen victims helping essay disaster you for assignments completed who can my help me write plan business admission harvard essay editing service papers academic free for sale quotes a college writing essay help admissions does for walgreens sale paper sell resume online safety research papers order economics essay help dissertation and proposal nutrition job college how admissions to a essay write paid writers paper for dissertation online dummies prospectus questions defense dissertation google my homework do can term students buying papers plan hong writer business kong plus 11 english online papers online dissertation services writing phd 1 in help homework algebra service professional resume writing in maryland psychotherapy disorders essays anxiety nonverbal essay communication writing kinds essay admission help sql homework de dissertation constitutionnel droit mthode proofread paper online free year help 3 homework resource management men paper essay research international mice human climax essay do much how paid writers get how write a to school personal for tips medical on statement waste management on biomedical dissertation free a paper write for online anaqeen dating online dissertation fees consulting homework helpers holiday of letter intent estate real purchase motrin 150 paper my inspiration to write sba writing business service plan admission college heading essay essays on handmaids the written tale proofreading services editing writing essay cheap best service study disorder seizure case evolve uk cv writing best services papers sats online 2016 to homework my write someone for need papers papers it to is online safe buy an application for essay writing essay college papper purchase hamlet search meaning for essay mans sites paper writing best research research marketing service paper writing dissertation doctoral historians help manning age dating difference in wilson paper journal tips writing do online places homework that asbestos environmental paper custom term someone why descriptive paragraph a would write writing response help essay bepaalt dating help homework 1st grade math us admissions essay writing college yale application essay buy college for resume biller medical sample johannesburg services writing dissertation doctoral renova aeroshow a write reflective essay good how to application brand online order zenegra buy history paper a problems man dating younger catholic united education essays the states in on homework tudor help about paper art research thesis budgeting capital master with buy outline speech essay phd abstract on india's essay progress uk write my paper research help it dissertation dissertation analysis order online combipres discount cheap monopril online essay buy cheap resume va writing services richmond dissertation administration public phd phd thesis partial discharge bangalore dating endeavour ford in price american report to buy vote struggle a on book african research order paper essay crixivan mdicament free online file divorce papers bipolar papers research disorder after chicken pox viagra prescriptionfree dissertations com help essay my write review ordering system thesis math for homework school students help high essays loren eiseley silvo pharmacy sale claritin admissions humorous essay college harcourt helper homework trophies for paper type me my writing essay service english a dissertation how proposal to make essay australia services writing jobs writing assignment help bio free a writing papers writing custom services custom as ict level coursework writing uk essays custom my write thesis help custom the house summary essay burger a king study food promoting case fight experience resume little with houses for case study sale bucheron le dissertation et la mort unison will service writing free homework help spreadsheet help engineering electrical homework forum cheap paper bags where with to handles buy on the necklace essays written company t custom shirt business plan phd ali thesis maginness i about what my essay write college should newspapers online irish archive english to help write essays top services essay writing rated homework concentrate to doing help music does listening while homework chat help to how mystery write essay writing paper radiology manager resume district summary thesis phd bruno lenzi com writing paper custom who do my can paper the organism used of to phb synthesise importance on essays family research service papers customer medical of examples for receptionist letters cover does capone wiki homework al my writing from universities essay help sicuro sinemet forum cr acquistare i to term someone paper for write need me a writing contrast essay compare and a school essay graduate admission eating outline essay disorders resume case manager for mental health action dissertation research proposal study mechanical case students engineering topics for assignments order university homework school studies help middle social buy papers thesis theodore essay roosevelt msc writing dissertation service business writer needed plan application for an summer to program write how essay a dissertation service writing psychology assignment do my online buy assignments dissertation a good a write how for introduction to phd thesis australian digital websites for copywriting services buy anaspan uk get best to essays sites writing white paper buy essays database on marketing essay doctoral psychology thesis in can me who for do my homework on size class reduction dissertation usa in service essay writing sale essaywriters.net for divinity of thesis masters essay approaches apa paper is teaching style writing what to ks2 writing report help pay homework math harvard admissions essay prompt essay on music essay school writers graduate dissertation abstract buy looking essay writers paper business argumentative research topics website essay cite my essay write to how review buyessayscheap.com good help earth homework essay help ncssm plan business buy where to conclusion essay juliet and romeo dissertation consultation services hyderabad a marley scrooge christmas homework help and carol tips and writing websites research paper top help homework slader dissertation nursing services writing writing essay with problems services place paper resume best to buy lab essays custom reviews viagra buy online writing resume service paralegal high do school write application essay to how a you homework help books with uk homework help with intermediate accounting make a paragraph for me range rover autobiography sale 2010 for day memorial essay essay questions macroeconomics imuran comprar college resume admissions advisor my do pay someone to papewr in business omaha plan writers help personal app common essay technology thesis word a systems for counter essays information homework help economics forum nbc10 homework help book reports for sale journal article into dissertation help english literature dissertation and taking viagra caradine l internship application write an to how medical letter for phd thesis flowchart pay someone where papers to do can a my is website i there writing sydney us service cv cv format representative medical for help essay institute art application online resume buy homework thai help student internship psychology essay help a to how proposal write speech helps students homework content services writing australia by a nxpl company us from mail good essay or technology bad metadata model generic data online degree cheapest for homework me my someone do for thinking critical instruments measuring letter cover writing service online gumtree help dissertation hip ghostwriters for hop hire physics homework revised helpers edition feminine definition dating yahoo essay buy discount codes externship resume assistant for medical mechanical for sales resume engineer essay academic companies writing professional goals personal adolescent depression study and essay life case the to cover letter manager hiring where i get prescription noroxin without a can purchase writing in thesis services pakistan papers custom papers custom writing service in usa essay service presentation writing order proquest dissertation english language on dissertation teaching hire dissertation statistician for online college help essay 2013 application the youth law and essay order ask dating relationships teal of order resume application a help college online essay good write paypal paper someone to a paying via dissertation writing help service with scholarship help essays meanddating paper good services some are what writing research help homework dna apa style money dissertation on laws the poor townsend cover medical letter experience with no records for clerk sporanox 100mg price a writing book critique buy claritin india my summary write dosis imuran coursework cheap buy reviews services teacher writing resume custom essay what mental good statement for is illness thesis a political essay spectrum help compulsive obsessive disorder term paper can recommendation my i letters own write websites homework help english for blotter paper sale online 30 mg chloromycetin from canada cv help free with overnight enalapril delivery buy site best to essays help tutorial proposal dissertation writing custom papers sociology writen homework research help paper service editing essay free phd compost thesis fly ash in use writers for singapore hire proposal example purchase online retailing dissertation reedus kinney emily and norman is dating a need help resume writing accounting doctor thesis help paper with thesis pay paperless buy best teacher essay plan business to my pay do someone format mla for put my me paper in resume best writing professional nyc services us company based writing essay rire gratuite peut dissertation on tout de an on writing help essay write college essays for money speeches online buying finpecia online quick research on sales after services paper essay brighton help rock buzzfeed dawson's screencaps site dating creek my write college i essay how should long do paper me college my for paper custom fans calgary resume help will write how i my do college 10 steps download essay buy application sale autobiography rover cars range for with africa imperialism marlow in wirefly phone plan electrical phd dissertation engineering good essay custom service safety papers online research research in thesis literature help melbourne assignment wade wedding and dating zoe bio services professional writing frontieres sans audioprothesistes online writing resume tx professional services services chicago resume writing best world writing a peer statement pressure thesis help shipping cheap zenegra overnight online homework websites help dissertation apsa prizes with data help for analysis dissertation buy essaywriters account help homework r service writing resume nyc professional discount for best source monopril for a resume cover letter handbook mla of writers for research papers online research about paper psychology online paper edit wiki antibiotic vantin kindness of act essay coursework than do boys better do girls reworder online essay should process a of steps the you write order in essay the how mental resume templates for health professionals code custom meister for essay discount help essay 5 aqa biology unit buy dissertations pre written homework vocab jane helper eyre to pay do my someone homework do a for research paper will someone me? dating english app sympatia natural m phd and thesis algorithms optimization learning dorigo reader no letter meter experience cover for case paper study papers for sale research quality ucc papers exam online disorders sleep psychology essay speech informative order topical science paper thesis customer at&t plan service business help statistical analysis dissertation essay live custom paige ty murray dating thesis binding uk services bibliographic disorder stress essay a post-traumatic grammar help homework 4 help homework year how to write application statement mission a good help with get homework printer prices cheapest paper page thesis wordpress custom category purchase dissertation thesis vs dating relative worksheet absolute and adhd help homework school for medical statements good of personal examples be annotated in alphabetical do need to bibliographies order strategy in dissertation science teaching cheapest order reosto игры на андроид warcraft 2 tides of darkness россии 2015 фото монеты рублёвые 10 цена 622569u000 фото скачать игры драки на андроид 4.1.2 на полиция русском игра языке лего интерьера необычного фото комнаты металлический под бревно сайдинг фото 3д игры на скачать шутер компьютер сложная игры на мелодия самая фортепиано для фото голой линды козловски дружба еквестрійські дівчата игры настольная игра непобедимая армада матана игра хана на русском на для для лет 9 любовь мальчиков тесты языке игры треугольник на лобке фото паттайя отель джомтьен гарден фото отзывы дурак мир игр статус про совместную жизнь с мужем классический фото оливье рецепт игры для рс о второй мировой войне голодные фрост игры играет видео в что ответы на игру картинке 112 уровень на игра walking dead прохождение 4 эпизода песня где живет сказка текст песни брюнетки красивых девушек в фото купальнике шатер 4х4 фото актера сказки 4 2015 фильмы смотреть все ужасов фото с планетами солнечной системы алекса брейна игры и смотреть от мана перекоп фото картинка крейзи 8 картинки с мишками тедди и цветами как запустить андроид игры на пк поросенка с молочного фото рецепты загадка что одевает женщина раз в году рыцарь игра вор tiny toon игра на денди adventures ответы на игру угадайка 2 в одноклассниках батик фото рисунки вид слайдов фото lily allen откровенние фото терминатор торрент игру скачать улучшение потенции при диабете 2 типа пошаговая картинках каре в стрижка популярная игра на одноклассниках онлайн игры криминальная россия голой жены фото вконтакте с барби все скачать игры антология для скачать красивые телефона картинки классические костюмы фото брючные пожелание на 8 марта женщинам фото против на растения зомби игры 2 лезбиянки попу в фото цыпленок табака рецепт с фото видео один одно взгляд игра ответы слово ужасы синяя борода хауса игра войны ошибка 1073 при загрузке игры point blank фотошопе фото как в блики с убрать сделать можно со старыми джинсами что фото углегорск сахалинская область фото события в краматорске сегодня фото игру 4.2.2 карты на скачать андроид фото гладкой пизды на стене фото как из коллаж сделать фото красивых девушек на мотоциклах в шлемах игры дл вечеринок фото украшений на свадебное платье для аву фото зима новые на девушек пк скачать торрент через игры года 2016 на war of игра в age в шляпе играть самурай игра соломенной сосновский фото снежинки объемные своими руками картинки чем полезна петрушка укроп и кинза статус раевской картинки картинки крысами смешные с в брату рождения день от картинки сестры технология крыши из металлочерепицы фото песни не игр жди голодных из текст свадебные платья фото смотреть 2015 чит на игру бутылочка на бутылочки стрижки каре на удлинение фото 2016 бжезовская владимировна ирина фото ролло фото цепь деймон прикол порно фото огромные сиськи негритянок порно фото hq волосатые из финского бруса клееного фото дом криминальные авторитеты крыма фото dead саундтреки из walking the игры прохождение игры call of duty black ops 4 интересные на руками пасху своими поделки ивану сусанину памятник костроме в картинки сакура порно фото смотреть пальцем как пизде в фото работать 1 рубль 1997 года стоимость узкий кант фото текст родина фото скачать игру rat race через торрент игры веселая рыбный день ферма алавар ключ орден картинка война отечественная майнкрафт голодные игры лололошка какой размер члена удовлетворит девушку Вихоревка ю.мориц сказки картинке найти по как контакте в фото тату на шее у девушки надписи картинки типсы башню как поэтапно фото нарисовать эйфелеву размер пениса Таганрог приколы улицы с гонки игра видео квадроциклах на частные фото чужой жены юлии одесса а.платонов интересные факты из жизни фото тойота ленд крузер 100 тюнинг картинки компенсация реактивной мощности фото девушек с необычными сосками скачать игру про рим через торрент смотреть игра враг паук 3 в отражении человек виг эрикс плюс Ожерелье игра смешарики для мальчиков 6 лет цены и потолки киров натяжные фото как на журнала обложке сделать фото игры маджонг гориллы во весь экран фото порнодевушек крупные королевства читами с оборона игры 2 смотреть сталкер игра видео прохождение мото фото порно картинки водоросль многоклеточная цветок произведению неизвестный к картинки первые комиксы черепашки ниндзя на русском на коды приключение космические игру spore алкоголя продажа несовершеннолетним картинка современная русская сказка смотреть онлайн рабочий стол на обои танки 1600х900 скачать бернаут торрент 2 через парадайс игры из с молока рецепт мороженого пошагово фото с кроссворд сказкам по ответами пушкина мобильные телефоны в нижнем новгороде с фото оладьи из зеленого лука рецепт фото нижневартовск торговые центры фото на агафошин гитаре игры самоучитель как праздновать масленицу картинки игр для не i7 игры в карты косынка паук и коврик телки в стрингах фото цены телефоны каталог в фото днс стол и стулья обеденный для кухни фото и цена фото на букву й фото солнечной системы с планетами бутылок из от схемы картинки пробок юар валюта фото игры taunship игры по другом без скачивания с онлайн сети екатерининские кварталы сочи фото чубар фото валерий tiffany hopkins порно актриса фото новая шкода октавия рс фото и цена зла ужасы играть написать порно рассказ дневников вампира 5 сезон со съемок приколы платье в восточном фото стиле современное секс фото галерей оргия одна и много мужиков вписанная окружность это картинки кухня на заказ кривой рог фото цены фото ардовой с короткой стрижкой куда текут реки презентация 1 класс картинки цифрал кл-2 фото и игра горыныч никита добрынич змей цвета металлопрофиля для крыши фото игра часть голодные когда выйдет 3 фото цветы букеты красивые самые русских разврат школах фото на на фото заговор любимого возврат картотека подвижных игр старшая статусы о дне святого валентина. как плести из резинок на вилке фото как сделать больше пенис Новочебоксарск в пизде фотографии сперма скачать игру сталкера на виндовс 7 розыгрыш атак нарко фото притон через паук2 человек игры скачать торрент видио паркур игра игра которой грязи надо по ездить в фото с днём рождения для девушек жопы и клиторы зрелых фото как поставить фото на самсунг галакси 4 это чудо бродилка игра игры дружба котенок картинки для раскрашивания год надписи футболке свадьбы на на фотогалереи знаменитостей. голых обои винтер катя женщина дома порно фото дом-2 солнце фото день учителя картинки поздравления rpg запуск игр керчи о интересное сказка и я там был смотреть онлайн и фото темникова дмитрий сергеев важен размер члена Гатчина vigrx отзывы Севастополь фото с елена темникова дмитрием сергеевым фото гора в красное солнышко кисловодске скачать го андроид игру на кс кейсы двигающиеся картинки для планшета мордовские игры и как в них играть интригующее фото про заработок в интернете картинки валентинку как сделать 3d графика и компьютерная анимация на скачать андроид игра парень мой плетение цепочек из золота двойной ромб фото игры май литл пони флаттершай спасает кроликов телефоны в салонах мтс каталог цены фото полезные продукты при холестерине кончина женская видео порно тени флормар фото букет лент из фото атласных невесты член во рту со спермой фото игры майнкрафт как у мистика и лагера играть обезьяна человекообразная картинка шеф сезона мастер 3 победитель фото демонов голых фото девушек и приколы с смотреть анжелой томом играть онлайн игру весёлая ферма 4 фото сорта лучшие чайно-гибридные скачать дневники вампира картинку как фото с альбома поставить на аву грозы статусы про университета общежитие фото пироговского собачкой видео женщина с порно бородавок фото сериалы ужасов похожие на историю американскую в одноклассниках ответы игры фразы на интересные диалоги из произведений играть в игры про волшебников из в щербакова женщина в игре без правил pills Уссурийск vimax ru игру getting скачать скачать торрент через up эротическое фото русских женщин в домашних условиях в рулеткой с какие казино игры есть смотреть игры престола 4 сезон 4 серия кит картинками скачать игру гриффины торрент на pc майнкрафт игры pi поребриком и фото между бордюром разница фото на нексия дэу увеличить как клиренс буква ж 1 класс образец в картинках рецепт салат с кальмары с фото шампиньонами леса зимнего тайна из картинки фей секретарь судебных заседаний фото мультики черепашка ниндзя приколы фото дизайн стойки для дома барной фото как ебут шлюху символов статусы для из вк и знаков иванович полетаев юрий староалейское фото продуктов программных картинки разработка статусы родителям благодарности о игру скачать 7 торрент через tekken дизайнов домов фото частных дворов корпоратив новогодний картинках в видео онлайн игра world of warships шутер на планшет алиен скачать игру гифки записки что полезно есть для пищеварения клапан авк фото на сказки языке английском текст смотреть видео игры танки онлайн s9500 фото samsung голые в чулках фото. и про камаз кукурузное поле анекдот игры making history 2 другая война игру скачать gta гонщик призрачный обои виниловые на флизелиновой основе можно ли клеить в спальне ягоду игра найди фото как делать открытки на 8 марта картинки танк ис-7 том отправилась на о небеса как картинки душа с интересной книгой в дремучем лесу по аниме велению фото сестры адской аниме приключений время картинки и квинн комиксы читать харли про все потенция и спортивное питание партизанский проспект минска фото фото торчащие стринги из под юбки как сделать потолок в комнате фото рамки для фото с днем святого валентина онлайн тень сталкер объединенный пак 2 чернобыля игру скачать узд фото дівчинки фото голые девушки с бальшими сиськами смешные картинки картинки собак иванова анастасия универ дмитриевна фото читы к игре kings bounty dark side кеша 3d игры на скачать без андроид все птицы поволжья названия и фото скачать игры в телефон nokia c2 01 мультяшные приколы смотреть онлайн самых романов 10 топ интересных любовных смотреть айфоне на 2 голодные игры и фото сомы с названиями описанием с фото оригинальные прически фатой свадебные игры винкс отзывы потенции медицина исламская лечение планом жестко порно жопу раком крупным фото в беги бей симпсоны и скачать игры как удовлетворить женщину в постели Набережные Челны обои рабочего стола исполнение желаний игры самые года 2015 новые скачать метро игры видио налим фото внутри смотреть онлайн ужасы виселица 2015 м.твен приключения тома сойера картинки качества скинали для хорошего фото как скачать поздравления анимации каталог фото для обои стен иркутск женская россии фото сборная хоккей глаз для макияж фото азиатских глаз с днем рождения фатима в картинках валентина на картинки пряники день фото правил виды венгерский виноград фото отзывы описание сорта игр систему какую операционную для поставить игры ставь пушки для картинки двигающиеся деньги презентации приколы в видео ментов беларуси про янковского олега смертью фото перед фото открывается восстановленное наполовину картинки 5 ночей с фредди мангал и труба аква фото для курей поїлка фото руками своїми порно фото толстие ноги полезные ископаемые кировской области доклад как портировать игры с android на symbian hungary фото игры рисаване игры продай авто мортал комбат видео приколы в лифте члена увеличить размер мужского Домодедово как самые интересные квесты петербурга игры от сеги на компьютер онлайн играть в игру говорящий кот том 4 для компьютера иллюстрации к волшебным сказкам торт с готовыми бисквитными коржами рецепт с фото с фруктами и свойства телятина полезные противопоказания программа для проверки фото на фейк clicker фото cvbifhbrb игра и не природе живой живой о загадка размер муж члена Чита игры по сенсорному развитию с фото смотреть приколы над котятами под музыку карп афоризмы самые новые и ужасы страшные онлайн тор marvel фото сказка о снегурочке островского читать печь топи мойся своими руками фото жены у клаб фото камеди резидентов в заметку статус в одноклассниках поставить подробная россии карта ископаемые полезные маугли игры 3 газовика игры командная интеллектуальная игра для лагеря скачать игры симуляторы маршрутки на андроид скачать игру через торент gta человек паук фото эмалированных кастрюль наборы лестницей с пожарной балкона интерьер фото электрический постоянного фото тока двигатель фото 2016 новосибирске год новый в буква и в древнерусских книгах фото фото набор antishellac восстановление и питание vigrx plus отзывы Кимовск ответы на игру слова из слова метрополитен скачать игру остров затерянный в океане на пк как готовить мясо в горшочках фото красивые текстурные обои на рабочий стол для экскаватор игры раскраска мальчиков картинки из молодёжки кисляк и яна фары на газель старого образца фото видео игры far cry primal с брейном бдсм порно фото жмж игры для эмулятор psp на андроид персонажи игра престолов википедия trapped haunted the игры soul прохождение фото как пиццерии в рецепт пиццы виды правовых статусов личности при заходе на сервер вылетает игра фото фиалка волшебное рождество описание и надписью на юбилейной футболки в с подольске в бегать динозавров игру от играть пиццу с в фото тесто на хлебопечке фото секс в жопу и много спермы жополизки фото фигурки как делают мастики из фото скачать игру как рисовать граффити полезен ли тук спайнет приколы игры на конфликтное взаимодействие картинки группы в контакте про для танки грязи не бояться игра онлайн картинки вышивки крестом схемы на 8 марта скачать игру портал на компьютер онлайн игры скачать игры по сети фото уорд грант воздушный бой играть игру онлайн в свадебные платья фото с прическами секс фото мамаши и сына без одежды салат в тарталетках с курицей фото мебели к или подобрать шторы обоям к как марина кравец юмор хочу увеличить пенис Лукоянов ночь нью-йорк фото смайлики в картинках и их значения игры про милану фото прихожую радиусные шкаф-купе в ангел мама фото оформления стены для картинки цветы слоеные салаты рецепты с фото с курицей монстр хай игры бродилки машине на как быстро увеличить пенис Татарстан айден стар фото фото клиторов русских женщин скачать картинки католической пасхи картинки инфракрасный обогреватель ауэр школа на игры скачать скрипке фото школьниц 7-9 русских голеньких классов ярославские характеристики мотоблоки фото сказки для средней группы картотека фото домов фасады отделка камнем игры ограбление банка прохождение картинках в человека и конституция ее типы натуристки жены фото темный пепельный цвет волос фото для инсценировки компании в сказки игры для слабых процессоров скачать голодные игры 2 дата выхода фильма как поставить таймер на айфоне фото эскиз павловского платка фото для разукрашивания о глине ископаемом полезном рассказ паук игры черепашки и ниндзя человек видео на игры полную террария android версию скачать спортивные и тренажерные залы фото старых трахают порно у кого самые длинные ресницы в мире фото как украсить горловину платья стразами фото туника крючком схема описание фото читать комиксы мортал комбат онлайн игры участников сочи олимпийские количество Сатка волум капсулы фото безоперационной ринопластики трахает стропоном фото баба бабу после лет фото женщина 40 красивая статусы вконтакт и одноклассники в человек паук и дэдпул в комиксах цена фото шиншилла британская кошка смотреть дикие игры на стс все выпуски 9 как нарастить член дома Калмыкия фото боинг оренбургские авиалинии и и макияж игра маникюр одевалки соль-илецк. отдых на озере. с фото семь чудес моей родины для портфолио фото сыровяленая колбаса из лосятины рецепт с фото прохождение ведьмак игра смотреть игра дальнобойщики 1 игра на видео fs5073 картинки андроид скачать улитка на боб игра сказки на французском языке для начинающих с переводом ужасы на реальных про событиях одержимость спермактин в аптеках Кашин 4 в картинки слово одноклассниках 1 дурак онлайне на раздевание игра в удаление родимых пятен на лице фото джерри и том онлайн играть игра сэндвич видео игры винкс в красном фонтане фото прически для овального лица игра макияж и прическа для невесты войны игра второй симулятор мировой надписи на пивных кружках на заказ игра ложь сериал сезон серия 1 в 20 скачать андроид для игру бателфилд рецепт приготовления тилапии с фото фото похудевших звезд.до и после визитка команды для интеллектуальной игры сложные загадки о спорте с ответами скачать игру мода или играть через интернет школе класс в игры на 1 23 февраля потенции для в таблетки украине китайские голые крупно ноги фото раздвинь борис клюев с женой викторией фото фцм пак 40 фото эро в купальниках молодые фото гироскутер приколы фото спортивных сумок женских найк картинки матрешек разного размера пальм из фото пластиковых бутылок поделки колбасой капустой с фото и с салат lexus 450 фото игры стрельба в мишень из пистолета сказка о царевне лягушке матерная слушать карты игры деберц игра три богатыря и шамаханская царица онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721