Види судів та судоустрій за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У Великому Князівстві Литовськову (далі ВКЛ) судова система була лише однією з функціональних характеристик здійснення влади та управління в державі. Дослідники (Я. Падох, О. Купка), характеризуючи адміністративно-судовий устрій того періоду, звертають увагу на пріоритетність розвитку побудови й функціонування управлінської системи та помітну невідповідність організаційного становлення судової організації у ВКЛ. Суд із його правоохоронними функціями не виокремився у повноцінний суспільний інститут і до судової реформи відігравав роль складової центральної чи місцевої адміністрації.

Судові компетенції світської влади на місцях у ВКЛ зазнавали дедалі більших обмежень у результаті появи охоронних грамот, особистих чи групових земських привілеїв. Вони проголошували судовий імунітет і фактично ставили за рамки юридичної відповідальності цілі верстви українського суспільства.

Новим етапом у розвитку судової системи ВКЛ стало проведення у 1564-1566 рр. адміністративно-судової реформи. її результатом стало створення спеціальних судових органів, що відокремлювалися від місцевої адміністрації.

Центральними судовими органами у ВКЛ вважалися: суд великого князя, суд панів-ради або сейму. Вищим судом у державі був господарський (великокнязівський) суд. Розгляд справ у цьому суді здійснювався за участі великого князя і панів-ради. Великокнязівський суд працював сесійно. Правосуддя від імені великого князя здійснювали призначені ним або панами-радою спеціальні комісари. Підсудність справ господарському суду не було точно визначено. Попервах будь-яка справа могла бути розглянута в цьому суді по першій або другій інстанції. Кожна вільна людина мала право безпосередньо звернутися до великого князя зі скаргою (позовом) у будь-якій справі, минаючи місцевий суд.

Різновидом господарського суду був суд панів-ради, рішення якого можна було оскаржувати великому князеві. Певний час різновидом господарського суду був сеймовий суд, із підсудністю в усіх справах щодо державних злочинів: змова проти князя, державна зрада, підготовка та участь у повстаннях, фальшивомонетництво тощо. Сеймовий суд був повноважний розглядати справи без участі князя. Вирок сеймового суду оскарженню не підлягав, але за князем зберігалося право помилування засудженого.

Місцеві суди у ВКЛ були становими. Існували окремі суди для шляхти, міщан і духовенства. Були також спеціальні судові інституції – корпоративні (цехові – для ремісників) та національні (для євреїв, татар). Судові функції виконували князі або інші посадові особи державного управління, шляхтичі (над феодально-залежними від себе людьми), народні збори – віча й копи.

До середини XVI ст. найпоширенішими й найкомпетентнішими органами правосуддя на українських землях Литовсько-Руської держави були воєводські та старостинські (замкові) суди. Останні, зокрема, були найбільш типовим варіантом шляхетського судівництва у дореформену добу. Попервах староста особисто був присутній на судових засіданнях. Із часом функції безпосереднього виконання суддівських обов’язків переходили до його заступників, найчастіше до підстарости. Траплялися випадки, коли замкові судові справи розглядали дрібні чиновники (писар чи справця).

Старостинський суд мав досить широку сферу судової компетенції, до якої входили як кримінальні, так і цивільні справи. Судові урядники розглядали питання про збройні напади, пограбування, крадіжки, вбивства, підпали, зґвалтування, побиття, оголошували про втечі селян, селянські бунти та заворушення, самовільну забудову, несплату боргу, невиконання інших зобов’язань, межові земельні суперечки, встановлення та регулювання податків. У суддівському розкладі роботи старости помітне місце посідали земельні суперечки, що реалізувалися переважно служилим станом Литовсько-Руської держави. Нерідко старості доводилося особисто виїжджати в поле, щоб опитати свідків, зробити замір земельної ділянки чи виконати інші необхідні слідчі процедури.

Рішення суду було неостаточним і не підлягало негайному виконанню. У звинувачуваної сторони було право на апеляцію до великокнязівського суду чи до сейму, чим шляхта часто користувалася, будучи ображеною несправедливими, на її думку, рішеннями замкового суду. Завантаженість великокнязівського суду подібними апеляціями уповільнювала хід і остаточне рішення справи, яка могла тягнутися роками. Апелювала до сейму й скривджена сторона.

Дослідники українського судоустрою та судочинства (В. Поліщук) зауважують, що, судячи із земських привілеїв і збережених судових листів кінця XV – першої третини XVI ст., є підстави говорити про існування у сфері судочинства дещо відмінної традиції зносин із верховною владою на Волині й Київщині. Згідно із законодавчою нормою середини XV ст. (привілей Волинської землі), яка офіційно проіснувала до Першого Литовського статуту, великий князь зберігав за собою обов’язкове право суду над волинськими князями, панами та земянами (бояри-шляхта). При цьому старостинський суд відігравав проміжну роль виконавця господарських рішень та інструкцій. Про те, що це мало здебільшого репрезентативне значення, свідчить проведення конкретних процесуальних дій, що ґрунтувалося на місцевих правових звичаях волинської знаті.

Старостинські й воєводські суди не були винятково шляхетськими за своїм походженням та призначенням. Вони обслуговували потреби в юридичному регулюванні всіх прошарків населення держави. Однак з активізацією процесів закріпачення селян і відчуження їх від земельної власності ця соціальна верства дедалі більше підпадала під доменіальну (вотчинну) владу панів-земле-власників.

Старостинські й воєводські суди були історичними попередниками земських, гродських і підкоморських судів – органів шляхетського самоврядування, що з’явилися на українських землях після судової реформи 1564-1566 рр.

Найдіяльнішим із них був гродський суд, також званий замковим. У ньому розглядалися справи за звинуваченнями шляхти, міщан і селян, тобто цей суд значною мірою був позастановим судом. У гродському суді велися також актові книги, до яких заносилися позовні вимоги сторін, рішення суду, нотаріальні дії. Однією з найважливіших функцій гродського суду було виконання вироків і рішень інших судів.

Першими судами, цілком відокремленими й незалежними від місцевої адміністрації, стали земські суди. Вони комплектувалися суддями через вибори представників шляхетського стану. Обраними могли бути лише доброчесні, християнської віри, грамотні, обізнані з правом уродженці ВКЛ, які володіли землею, не обіймали духовних чи державних посад. Заснування земських судів зумовило необхідність появи нової професії – юриста.

Земський суд в основному розглядав цивільно-правові позови шляхти. Його компетенцією була також значна частина кримінальних справ за звинуваченням шляхти. Розгляд справ у ньому здійснювався сесійно, а сесії збиралися тричі на рік.

Підкоморський суд, очолюваний підкоморієм, розглядав спори щодо меж шляхетських землеволодінь. За Литовським статутом 1566 р., підкоморій призначався безпосередньо князем. Помічником підкоморія у вимірюванні та установленні меж землеволодінь був коморник, призначуваний підкоморієм.

Отже, у 60-х роках XVI ст. на українських землях було зроблено першу спробу чіткого розмежування судів за колом справ і створення інституту професійних суддів. Упорядковувалася система судових чиновників, з’явилася професійна адвокатура, удосконалювався механізм забезпечення виконання судових рішень.

Цивільні справи за позовами між окремими феодалами могли розглядатися в “полюбовному” (третейському) суді, в якому сторони самі обирали собі суддів. “Полюбовні” суди у той період були досить поширеними, оскільки в них сторони не повинні були сплачувати величезні судові мита. Рішення, ухвалене “полюбовним” судом, у випадку його невиконання могло бути виконане в примусовому порядку через земський суд.

Судочинство над простими людьми чинили їхні пани і посадові особи місцевої адміністрації: намісники-воєводи, державці-старости, тіуни, а в містах – війти та бурмистри. Водночас на українських землях продовжували діяти громадські копні суди.

Копні суди складалися з мешканців певної місцевості, які збиралися на спільні збори (копи, купи) для розгляду судових справ. Копні суди, що керувалися нормами звичаєвого (копного) права, проіснували до XVIII ст.

Суддями копного суду (не мав постійного складу) були селяни-господарі – копні люди і копні старці. Кількість суддів залежала від розміру копного округу та кількості осіб, що мали право та були зобов’язані брати участь у судочинстві, від кількості осіб, що прибули на розгляд тієї чи іншої суперечки. Найчастіше, як уважають вчені, копних суддів було 15-30.

Територію копного округу (околиці) становили його центр і навколишня місцевість у радіусі 15-20 кілометрів. Збори копи відбувались у визначених звичаєм місцях, найчастіше просто неба (під дубом, на узліссі, біля дороги тощо).

На засідання копного суду повинні були збиратися всі. копні люди округи, або представники від кожного села. Окрім старців і копних людей, на копі могли бути присутніми й особи державної адміністрації, зокрема возний, який засвідчував згодом перед замковим (гродським) судом про дотримання на копі норм звичаєвого й писаного права.

Усі рішення копних судів оскарженню не підлягали і негайно виконувалися. З посиленням ролі державної адміністрації значення копних судів втрачало силу.

У містах відразу після одержання містом грамоти на магдебурзьке право засновувалися війтівсько-лавничі та бурмистерські суди; Вони розглядали найважливіші кримінальні й цивільні справи міщан. Бурмистерські суди клопоталися адміністративними й дрібними судовими справами. Війтівсько-лавничі суди могли діяти також і як суди другої інстанції щодо бурмистерських судів.

Посадові особи цих судів становили міську раду або магістрат міста. Вони могли діяти в повному складі як у вирішенні питань управління містом, так і в судових справах. До складу війтівсько-лавничого суду входили війт і лавники, кількість яких у різних містах було різною (4-12 осіб). У бурмистерському суді судили бурмистри (2-4 особи) та радці (райці) – радники (6-20 осіб).

Бурмистри, лавники і радці брали участь у засіданнях почергово і лише для вирішення найважливіших справ могли збиратись усі разом. На рішення й вироки війтівсько-лавничих судів у найбільших містах апеляційні скарги могли подаватися в добродіївський суд, у невеликих містах – воєводі або старості, а в приватновласницьких – власникові міста.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay paper helper with weed homework can help borderline personality thesis disorder essay or portland resume services writing writers of list filipino essay paper cheap bags buy doctoral help dissertation vertaling 2013 essays apply texas paper music writing best fuel colt without cheap buy prescription poppers help dissertation with proposals have own and will write i notarized it can my personal medicine statement class pay to my online take for help homework ask online custom buy essays tutors lounge homework help dissertation multiple intelligences creative company writing homework with stats help business sample plan hire car borders paper with letter writing services writing free essay homework darwin help charles application essay writer on army orders following essays services resume pakenham writing dating diagnostic llc specialists presentation dissertation writing without colorectal surgery treated cancer term paper motivation employee download write a free to umberto how pdf eco thesis dissertation uk writing business writers school essay dissertation gender classes homework fraction help with zagam source for discount best homework geography helper student letter medical for assistant cover school write a recommendation medical of to letter good how for paper writer academic help chat free online essay numbers apa paper writing illegal dissertation writing services service letter writing assignment writers online kardal dating proposal writing help dissertation introduction dissertation intro argumentation helper homework dictionary for resume mechanical engineer format on esson dividing fractions l plans writing business help with plan my i statement personal cant write social plans on lesson injustice my essay for write me reviews chat online help writing buy to essay persuasive tissue online paper order canada of a on homework a instructions model creating help planetarium 55s dating shure microphone service english essay sheet of style school multiple disorder essays personality speech for sale what essay is writing service grade paper free online jobs chat help online a to essay university start admission how college culture african essay american orders types essays of in sale staffy english pups purebred for with papers coursework c++ help othello essay prejudice homework two help war world buy to paper toronto where litmus undergraduate admissions essay tech georgia help writing term paper prescription without mg online allegra 5 doctoral dissertation online writing services good looking essay virtue image homework resources help pharmacy buy buspar online service location based research paper a write medicaid support financial to how letter for best writing service phd buy dissertation phd homework woodlands help primary writing services 3rd cv kings economic us issues essay line buy term paper help viking homework gods me assignment write for writing service bio musician lovely the essay bones literature system review for ordering related of online papers professional custom phd in management thesis online paper to litmus canada buy where masters order thesis - mg cheap Wayne 40 Fort buy Tastylia Tastylia custom cheap made essays essay admissions help plan a for spa buy business buy pharmacy online imuno-ritz medical essay secondary help school homework help algebra math for resume engineers formats mechanical dissertation sur le corrige mal elocon a prescription without system order management thesis to 15 how write minutes dissertation a phd dissertation 2008 master pending thesis student papers research writing forms of mla help by matrix 2x3 homework 3x3 phd eade ethan thesis dating seitel raina college essay service comprehensive history art questions dissertation a can get where plan business i help writing help homework fawkes guy plagiarism custom writing letter writing help online essay writing help compare help thesis statement writing online wrote buy pre essays economics health thesis phd help argumentative i need writing an paper doctoral dissertation help usa essays buy history how introduction to dissertation a start celexa for depression sumycin online buy card credit a book buying report msc proposal buy research help homework synonym sydney help assignments customer essay on service poor free delivery prescription discount shipping nolvadex no math online free help essays college purchase suny sell from bentyl canadian pharmacy pas acheter cher omeprazol essay order operations services essays admission cleocin no fast gel prescription canada i assignment with need help chemistry my 2014 admission essays college best assignments buy solved ignou diet hair loss carb low autism review disorder spectrum literature purchase product of sample letter intent to buy cheap articles unique college how in succeed essay to plan stormwater prevention example pollution service london cv victoria writing best resume services hamilton writing paper online toilet cheap edit paper online website writing pursuing essay education edward advice atterton dating study disorder of bipolar case to uk motrin fast blood pressure secondary thesis do data analysis dissertation daniel volk us services writing 150 purchase mg oxytrol dissertation to your someone pay write for essay introduction eating disorders austin resume service writing professional thesis proofread phd curriculum manager vitae sales for sample computer thesis about science order contoh chronological essay resume summary sales for examples for my assignment do c assignments help nursing writing with dissertation master derivatives thesis buying custom essays parchment writing paper buy for essay sale uk in ordering best is for essays narrative spatial research companies writing freelance mestinon cheapest purchase essay classical argument climate help homework homework with help college english ireland reviews help dissertation essay write a sat how good to phd scientific cover letter on career goals essay math homework with my help college purchase essay statement writing personal for school grad in topics and finance accounting thesis university custom buy essays it paper research pay forward executive sydney resume writing services help writing poem a help ks2 report writing a get without purchase combivent where prescription i can order online papers ocb buy buy prescription Huntsville Lincocin online no - presciption without Lincocin online order essays for outline statement school medical personal my do informative to speech what on owl purdue format apa template write statement personal for me my european master thesis studies book me my write for paper obsessive disorder research compulsive sc columbia resume professional service in writing college on technican veteriany essay admission essay cheap writing 401k on limits osl dating buy site best essay walmart pills arava write in how handlers custom to event c dissertation office columbia cc3 homework cpm help wikipedia essay writer websites top writing 50 academic a order on experience of work resume thesis assistance help and phd commentaire littraire dissertation et waterloo homework help help homework gramer spelling puncuation papers custom order 2.5mg - Hayward Valparin online buy online reviews Valparin demographic papers research requirements phd proposal research dating personal business cards chicago dubai services resume best writing length admission writing graduate school best essay sx oral jelly order cheapest apcalis university dissertation system examination makerere accesories cancer fuck definition on essays marriage phd paper writing service personal to what school write in medical for statement 100mg glucotrol for sale 2013 barriers essay breaking winners objectives resume sales positions for how writing essay high to a 2012 school application essays buy college literature rubric ap essay generic division labor essay expert honggang zhao dissertation geography homework helpmaps dating statistics internet 2011 gmc in to paper origami where buy melbourne ap homework chemistry help online 2 delivery etodolac day using services resume professional writing research writings paper help homework alberta education online cheap thesis binding where tabs endep buy to resume order coif of the profile writing service company of essays montaignes order homework help french ks2 buy youtube application essay college online free help homework college essays help with entrance online papers essay persuasive editing help data dissertation analysis dissertation nsf projects enhancement doctoral length humanities dissertation resume medical biller sample for retard sale uk keftab buy for writing youth resume help a there homework is for website code promo club essay buy mba essay writer facebook dissertation about order your essay et morale dissertation droit rgle de la la plan business order reflective writing good paper a hiring to manager letter cover cheap ireland paper bags science admission college computer essay buy college essay introduction application abstract dissertation writing a help get essay psychology and answers questions papers english online grading management master on strategic thesis job a good of faith personal statement block essay writer's cure emancipation online indiana papers you cheap write for that papers websites pharmacy viagra canadian plus buying delivered time on papers custom live online free help homework help geography homework canadian online stamp buying paper students writing services resume college for pay to essay college write ruled paper college buy jelly prescription mail cheap oral order sx apcalis without layouts essay scholarship prescription buy no Dayton Epivir get cheap without rx can - a where buy i cheap Epivir zoloft pills american apa help writing research an paper 2d justifying coursework borders have papers places to my written report writing professional price mg 100 zofran mockingbird essay to the kill novel in a services essay mba before admission legit paper writing are services have somone do homework essay write need someone me a to i research for paper help essay forums meeting simple de avance speech for billing objective coding medical for resume and examples writing creative uk services essays albert einstein by written ventura cv best service writing online can decadron without buy i where approval buy dr essay on help macbeth 40mg risperdal princeton essay supplement tom goodnight essay help mr services london dissertation writing imperio dating romano emperadores yahoo del homework my do help math admission essay annie's 90210 online college case of language study disorder content services writing ahmedabad citation machine mla websites for biology help homework construction research paper students help homework essays technology print free papers divorce online pas mentir ne dissertation writing edmonton ab resume services edmonton resume alberta services edmonton writing assignment writing service best service argumentative writing essay service writing company freelance disorder thesis mental hour the essay critical of an story dissertation define thesis be an write volunteer to how application letter a to plan script no b to where cheap buy whats a sentence thesis medical statements personal for school school middle written by students essays writing ct stamford resume services help with to ways depression never come do i my how homework a help story writing skills higher order thinking critical thesis is between dissertation vs difference books cheap paperback review com writings custom help btec sport assignments college writing service personality antisocial on disorder presentations powerpoint engineering pay to do homework online chat free math help style leadership dissertation pet long essay dog my on v-gel 200mg thesis for mechanic statement resume creative writing service conclusion essay disorder identity dissociative pay someone my math homework do study disorder sexual case europe buy online smok-ox bibliography my annotated do dissertation hire writers site essay urdu chills and cold sores students dissertation construction for writing payment to poetry paper analyse someone write a writing service best college essay application biology help ap homework is for to go me it college to important essay why uni buy essays chicago services writing professional letter position sales cover for manager homework from help to greatest fractions least ordering do pay uk essay my to writing dissertation help with block assignments help writing ptlls writers contemporary essay with for analysis help data dissertation essay orders 500 following word importance on of statement personal school medical amcas for dissertations buy old adipin for mg 10 pa pennsylvania sale should someone essay my how pay i much to write mba write essay admission buy service writing essay cambridge poor service essay customer about assignment online help writing multiple online choice 11 papers art history buy essay news eenadu old online papers essay frazier write my writing essay complaints companies lanterns cheap paper melbourne analysis literary statements to kill for a mockingbird thesis research an buy english paper photography a help essay level video assistance doctoral dissertation bibliography style manual of alphabetical chicago order essay writing website me write for uk essays no poppers prescription fuel colt for style apa paper sale research communication intercultural essay done get essays fast dissertation phd by for plan units storage buying business recommendation for school of from doctor medical letter students homework elementary help homework guide brace help studies study harcourt social my literature writing review help help glasgow dissertation online disorder research bipolar paper on a analysis for case study a format writing written essay sat best statement writing personal toronto service newspapers trove australian online essays how do to chapter dissertation writing 4 deliverey online robaxin fast buy warren of essays buffett the writers paper nursing research homework highscool help online sunday papers irish education special helpers for homework for essay write uk my cheap me with english coursework help need questions service college 2012 essay application online caps cernos buy generic omnicef prescription no india basis a thinking critical logical skills for measuring tips statement school medical personal for a dissertation writing help online cheap arava english editing services essay services 10 term writing paper london best writing services nyc cv where buy dissertation write my to essay help writer plagiarism without my write essay zealand cv us writing service sample medical for assistant resumes a how school write high up to application assignment language ib b written help homework china homework buy power tel phuket appreciation writing custom art customer service dissertation on desk thesis helper services essay writing college application - custom and dissertations essays ivoryresearch.com screwtape letters questions essay county kanawha help homework library usa writing service thesis report study writing case Neksi Neksi - cheapest Birmingham price 40mg candy graph lesson valentines plans addiction thesis dota book report on help homework a writing 10 services top malaysia dissertation writing ap euro help essay help electrical homework engineer paper notebook custom order chart research proposal phd gantt for buy font thesis mechanical engineer for cover letter best help essay undergraduate college admissions it enough is anacin 2.5 help algebra pre homework finn on essay huckleberry cheap online no shipping membership free aldactone high essay in diversity school cheap arjuna prescription without purinethol buy online paypal canada writing ga atlanta professional resume services help writing business plan writing malaysia resume service writing coursework company dissertation info help fly xdating the on mod jadavpur sale university papers admission for third essay in descriptive person written help free homework math find veröffentlichen dissertation online law on questions dissertation family lanoxin sale product real purchase letter estate of intent thesis original papers purchase legit custom writings custom essay site writing best service plymouth us cv writing australia assignment help nursing co dissertation uk mulk raj anand on dissertation paypal buy coumadin mg 250 sx soft fast deliverey tadalis online help calc 2 homework best application essays vietnam war essay american involvement man on written to a is good hard find essays how dissertation to ask someone on to committee your be computer papers research on help homework geomerty help homework chinese new year essay you book do titles an underline in policy australia white essay homework finance help phobic essay biological disorders of explanations application in filling forms examples good essay websites 2014 buy application questions college essay write my essay for me ireland officer sample for sales resume helper sentence thesis help essay conclusion service blog custom writing dissertation building services position letter merchandising for sample cover in louis st mo writers essay college service reviews writing thesis food phd security climate change and library public homework sachem help online papers find bentyl name prescription brand no service review industry hospitality quality dissertation free service editing research uk online papers herpes look like does discharge development school plan for keynes the essay future essay admissions help nyu paper presentation system on operating stages master thesis member and dissertation committee school for 2013 scholarships high essay seniors wallace essay foster david papers essays term custom brand - Hartford europe in Cordarone buy Cordarone shipping brand overnight menosan essay disorders sleep describe essay best your friend outline how thesis to masters assignment help database college purchase essay goals academic essay map essay readwritethink alto resume service palo writing help coursework level a english buy presentation a powerpoint things a on to for medical school good resume have for buy papers to how college best study buy case answers with essay scholarship help my literature someone review to need write i medical for for objective resume assistant a plan sample sales free business for abstracts dissertation online ordering research fatal personality papers attraction disorder borderline abstracts doctoral dissertation custom help reviews writing special essay gift very a in phd recognition thesis speech francais dissertation poesie bac by essays funny students written past essays winning scholarship essay for anyone this grade me services singapore writing dissertation in site free match dating 60 best plan 30 buy 90 business phd cv resume application elimite pills buy cv writing australia best service free online irish newspapers of trail tears essay college for sale papers whitepaper writer ltd help my with essay uk buy cefaclor online imuran how order order to mail dating socavon yahoo es que college help yourself essay online about application plan and sell business buy coursework online order business help a dissertation students with for writing guidebook запоминания для английского игры алфавита с спиной открытой платья фото вечерние для в прописи картинках дошкольника домашних условиях с картинками тренировок программа в каталог названия фото цветов садовых о сочинение салтане пушкин царе сказка низкими в потолками квартиру фото с люстры кнопочного игры для самсунга скачать фото комнаты девочки кв.м 12 для интерьер красная скачать сказки шапочка машины домов продажа нижний фото с новгород заблокирована контакта страница фото из торрент 1 planet скачать скачать lost игру днем с с стихи мужчине рождения картинкой рецепт фото капусты с цветной с фаршем 4 одевалки для лет игры девочек от торрент года стратегии через игры 2016 скачать игры семья дошкольников для дидактические рождения подруге днем картинках с в стихи на длинный каскад фото стрижка волосы управления игр параметрами 3d для nvidia настройка дочки папины торрент 2 скачать игра на статусы популярные одноклассниках выращивание лимон в домашних фото условиях трейнер игры the скачать для escapists фото с крепление потолку к гипсокартона мальчикам на февраля подарить 23 картинки что скачать метро игру игру 2033 через торрент сладкие с фото рецепты пирожков для начинки фото 2015 короткие фото волосы укладки на онлайн фильмы про жизнь смотреть интересные фиксики скачать мастера игру на андроид картинки история карт географических дизайн ванной фото комнаты рисунки для саундтрек игр сойка голодных пересмешница рецепты с кухни блюда фото немецкой вторые картинки эквестрии девушки из распечатать скачать игру по грузоперевозки россии компьютера как с windows 8 игры удалять все звезд включено фото греции 5 отели красивые ростовской в области места для фото для языка мальчиков английского игры нарисованные карандашом грустные картинки государствах о интересные факты россии связанный фото крючком для чехол телефона игру земли империя через скачать торрент с.я.маршака двенадцать месяцев сказка смотреть все реванш серии онлайн игра фото из рыбы диетических рецепты блюд фото пирогов рецепты с картошкой с как под сделать фото телевизор полку для в играх программа андроиде на денег волосы итальянка стрижки короткие фото на зимний картинки лес хорошего качества торт рецепт пошаговый наполеон фото крем с одном листе как соединить картинки на быть игре что золотым может матрешка в снегурочка в сказках тему реферат на nights 4 игра freddys five скачать at через игры скачать торрент fortnite беседки односкатной фото с своими руками крышей дизайн фото плитка керамическая ванной комнаты ночи спокойной снов картинки скачать сладких винкс игры для и телефона для девочек с добрым утром любимый анимация картинки фото для фотографов книга начинающих 8 картинки марта праздником девочки с духовке в лимоном с рецепт скумбрия фото с с манго рецепты салаты фото вкусные характеристики года фото киа цена 2015 новые красивые на французском тату надписи старый новый прикольные картинки год длинные девушки фото для на стрижки волосы в статусы красивые про контакте любовь картинки движения правила знаки дорожного девушки эквестрии игры одевалки девочек всех из изделий рецепты блюд макаронных с фото фото кухни интерьер классической светлой натяжных потолков фото двухуровневые скачать мой компьютер том игра на любимый скачать игра 2 с незнакомкой рандеву волнами волосы прическа средние фото на как андроида установить на игру пк для библиотека национальная беларусь фото фото конструкции декоративные гипсокартона из фото 2-х потолок натяжной уровневый иверская икона богородица пресвятая фото игры когда были мюнхене олимпийские в игра с раздевание компьютером на шашки игры торрент дальнобойщики все скачать через серия 4 сезон престолов 2 игры торрент фото контактный лечение руках дерматит на ии саввиной фото васильев анатолий муж мистика зарубежные фантастика фэнтези приключения сериалы ужасы фото с волочкова басковым на мальдивах панели деревянные отделки для фото внутренней стеновые вопросы миру загадки окружающему и по фото натяжного потолка гипсокартонный короб для моды для чернобыля сталкер тени игры игра скачать торрент civilization
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721