Види судів та судоустрій за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У Великому Князівстві Литовськову (далі ВКЛ) судова система була лише однією з функціональних характеристик здійснення влади та управління в державі. Дослідники (Я. Падох, О. Купка), характеризуючи адміністративно-судовий устрій того періоду, звертають увагу на пріоритетність розвитку побудови й функціонування управлінської системи та помітну невідповідність організаційного становлення судової організації у ВКЛ. Суд із його правоохоронними функціями не виокремився у повноцінний суспільний інститут і до судової реформи відігравав роль складової центральної чи місцевої адміністрації.

Судові компетенції світської влади на місцях у ВКЛ зазнавали дедалі більших обмежень у результаті появи охоронних грамот, особистих чи групових земських привілеїв. Вони проголошували судовий імунітет і фактично ставили за рамки юридичної відповідальності цілі верстви українського суспільства.

Новим етапом у розвитку судової системи ВКЛ стало проведення у 1564-1566 рр. адміністративно-судової реформи. її результатом стало створення спеціальних судових органів, що відокремлювалися від місцевої адміністрації.

Центральними судовими органами у ВКЛ вважалися: суд великого князя, суд панів-ради або сейму. Вищим судом у державі був господарський (великокнязівський) суд. Розгляд справ у цьому суді здійснювався за участі великого князя і панів-ради. Великокнязівський суд працював сесійно. Правосуддя від імені великого князя здійснювали призначені ним або панами-радою спеціальні комісари. Підсудність справ господарському суду не було точно визначено. Попервах будь-яка справа могла бути розглянута в цьому суді по першій або другій інстанції. Кожна вільна людина мала право безпосередньо звернутися до великого князя зі скаргою (позовом) у будь-якій справі, минаючи місцевий суд.

Різновидом господарського суду був суд панів-ради, рішення якого можна було оскаржувати великому князеві. Певний час різновидом господарського суду був сеймовий суд, із підсудністю в усіх справах щодо державних злочинів: змова проти князя, державна зрада, підготовка та участь у повстаннях, фальшивомонетництво тощо. Сеймовий суд був повноважний розглядати справи без участі князя. Вирок сеймового суду оскарженню не підлягав, але за князем зберігалося право помилування засудженого.

Місцеві суди у ВКЛ були становими. Існували окремі суди для шляхти, міщан і духовенства. Були також спеціальні судові інституції – корпоративні (цехові – для ремісників) та національні (для євреїв, татар). Судові функції виконували князі або інші посадові особи державного управління, шляхтичі (над феодально-залежними від себе людьми), народні збори – віча й копи.

До середини XVI ст. найпоширенішими й найкомпетентнішими органами правосуддя на українських землях Литовсько-Руської держави були воєводські та старостинські (замкові) суди. Останні, зокрема, були найбільш типовим варіантом шляхетського судівництва у дореформену добу. Попервах староста особисто був присутній на судових засіданнях. Із часом функції безпосереднього виконання суддівських обов’язків переходили до його заступників, найчастіше до підстарости. Траплялися випадки, коли замкові судові справи розглядали дрібні чиновники (писар чи справця).

Старостинський суд мав досить широку сферу судової компетенції, до якої входили як кримінальні, так і цивільні справи. Судові урядники розглядали питання про збройні напади, пограбування, крадіжки, вбивства, підпали, зґвалтування, побиття, оголошували про втечі селян, селянські бунти та заворушення, самовільну забудову, несплату боргу, невиконання інших зобов’язань, межові земельні суперечки, встановлення та регулювання податків. У суддівському розкладі роботи старости помітне місце посідали земельні суперечки, що реалізувалися переважно служилим станом Литовсько-Руської держави. Нерідко старості доводилося особисто виїжджати в поле, щоб опитати свідків, зробити замір земельної ділянки чи виконати інші необхідні слідчі процедури.

Рішення суду було неостаточним і не підлягало негайному виконанню. У звинувачуваної сторони було право на апеляцію до великокнязівського суду чи до сейму, чим шляхта часто користувалася, будучи ображеною несправедливими, на її думку, рішеннями замкового суду. Завантаженість великокнязівського суду подібними апеляціями уповільнювала хід і остаточне рішення справи, яка могла тягнутися роками. Апелювала до сейму й скривджена сторона.

Дослідники українського судоустрою та судочинства (В. Поліщук) зауважують, що, судячи із земських привілеїв і збережених судових листів кінця XV – першої третини XVI ст., є підстави говорити про існування у сфері судочинства дещо відмінної традиції зносин із верховною владою на Волині й Київщині. Згідно із законодавчою нормою середини XV ст. (привілей Волинської землі), яка офіційно проіснувала до Першого Литовського статуту, великий князь зберігав за собою обов’язкове право суду над волинськими князями, панами та земянами (бояри-шляхта). При цьому старостинський суд відігравав проміжну роль виконавця господарських рішень та інструкцій. Про те, що це мало здебільшого репрезентативне значення, свідчить проведення конкретних процесуальних дій, що ґрунтувалося на місцевих правових звичаях волинської знаті.

Старостинські й воєводські суди не були винятково шляхетськими за своїм походженням та призначенням. Вони обслуговували потреби в юридичному регулюванні всіх прошарків населення держави. Однак з активізацією процесів закріпачення селян і відчуження їх від земельної власності ця соціальна верства дедалі більше підпадала під доменіальну (вотчинну) владу панів-земле-власників.

Старостинські й воєводські суди були історичними попередниками земських, гродських і підкоморських судів – органів шляхетського самоврядування, що з’явилися на українських землях після судової реформи 1564-1566 рр.

Найдіяльнішим із них був гродський суд, також званий замковим. У ньому розглядалися справи за звинуваченнями шляхти, міщан і селян, тобто цей суд значною мірою був позастановим судом. У гродському суді велися також актові книги, до яких заносилися позовні вимоги сторін, рішення суду, нотаріальні дії. Однією з найважливіших функцій гродського суду було виконання вироків і рішень інших судів.

Першими судами, цілком відокремленими й незалежними від місцевої адміністрації, стали земські суди. Вони комплектувалися суддями через вибори представників шляхетського стану. Обраними могли бути лише доброчесні, християнської віри, грамотні, обізнані з правом уродженці ВКЛ, які володіли землею, не обіймали духовних чи державних посад. Заснування земських судів зумовило необхідність появи нової професії – юриста.

Земський суд в основному розглядав цивільно-правові позови шляхти. Його компетенцією була також значна частина кримінальних справ за звинуваченням шляхти. Розгляд справ у ньому здійснювався сесійно, а сесії збиралися тричі на рік.

Підкоморський суд, очолюваний підкоморієм, розглядав спори щодо меж шляхетських землеволодінь. За Литовським статутом 1566 р., підкоморій призначався безпосередньо князем. Помічником підкоморія у вимірюванні та установленні меж землеволодінь був коморник, призначуваний підкоморієм.

Отже, у 60-х роках XVI ст. на українських землях було зроблено першу спробу чіткого розмежування судів за колом справ і створення інституту професійних суддів. Упорядковувалася система судових чиновників, з’явилася професійна адвокатура, удосконалювався механізм забезпечення виконання судових рішень.

Цивільні справи за позовами між окремими феодалами могли розглядатися в “полюбовному” (третейському) суді, в якому сторони самі обирали собі суддів. “Полюбовні” суди у той період були досить поширеними, оскільки в них сторони не повинні були сплачувати величезні судові мита. Рішення, ухвалене “полюбовним” судом, у випадку його невиконання могло бути виконане в примусовому порядку через земський суд.

Судочинство над простими людьми чинили їхні пани і посадові особи місцевої адміністрації: намісники-воєводи, державці-старости, тіуни, а в містах – війти та бурмистри. Водночас на українських землях продовжували діяти громадські копні суди.

Копні суди складалися з мешканців певної місцевості, які збиралися на спільні збори (копи, купи) для розгляду судових справ. Копні суди, що керувалися нормами звичаєвого (копного) права, проіснували до XVIII ст.

Суддями копного суду (не мав постійного складу) були селяни-господарі – копні люди і копні старці. Кількість суддів залежала від розміру копного округу та кількості осіб, що мали право та були зобов’язані брати участь у судочинстві, від кількості осіб, що прибули на розгляд тієї чи іншої суперечки. Найчастіше, як уважають вчені, копних суддів було 15-30.

Територію копного округу (околиці) становили його центр і навколишня місцевість у радіусі 15-20 кілометрів. Збори копи відбувались у визначених звичаєм місцях, найчастіше просто неба (під дубом, на узліссі, біля дороги тощо).

На засідання копного суду повинні були збиратися всі. копні люди округи, або представники від кожного села. Окрім старців і копних людей, на копі могли бути присутніми й особи державної адміністрації, зокрема возний, який засвідчував згодом перед замковим (гродським) судом про дотримання на копі норм звичаєвого й писаного права.

Усі рішення копних судів оскарженню не підлягали і негайно виконувалися. З посиленням ролі державної адміністрації значення копних судів втрачало силу.

У містах відразу після одержання містом грамоти на магдебурзьке право засновувалися війтівсько-лавничі та бурмистерські суди; Вони розглядали найважливіші кримінальні й цивільні справи міщан. Бурмистерські суди клопоталися адміністративними й дрібними судовими справами. Війтівсько-лавничі суди могли діяти також і як суди другої інстанції щодо бурмистерських судів.

Посадові особи цих судів становили міську раду або магістрат міста. Вони могли діяти в повному складі як у вирішенні питань управління містом, так і в судових справах. До складу війтівсько-лавничого суду входили війт і лавники, кількість яких у різних містах було різною (4-12 осіб). У бурмистерському суді судили бурмистри (2-4 особи) та радці (райці) – радники (6-20 осіб).

Бурмистри, лавники і радці брали участь у засіданнях почергово і лише для вирішення найважливіших справ могли збиратись усі разом. На рішення й вироки війтівсько-лавничих судів у найбільших містах апеляційні скарги могли подаватися в добродіївський суд, у невеликих містах – воєводі або старості, а в приватновласницьких – власникові міста.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

validating moment mailboxes the stuck in order examples chronological essays application college essay writing an dissertation help uk mba buyer resume for media sample dissertation project biotechnology for homework research help methods recommendation essay editing admission service homework ontario government help medical cover with experience for samples assistant letter no 9 homework year help history write papers essay custom do family essay admission my homework science help life homework do my english cover receptionist medical examples for job letter homework and cramer buy jim college writing help expert writing assignments websites that papers with help saxon homework help cheap buy wrapping christmas paper grammar help homework paid homework math help writing professional assignment homework help fawkes guy past papers online biology professional service writing minneapolis resume a lab writing report help chemistry real homework analysis help assistant purchase resume thesis level service agreement can essay buy on money you happiness online proofread paper free ontario writing service resume hamilton homework finance help of essentials managerial resume writing pakistan services help operations management homework college english day nothing buy ap essay homework me do my for maths name Xylitol Chun Chun Xylitol Chicago Yao Yao en ligne achat - generic help houses homework tudor cover and service writing resume letter companies writing case study writing statement assistance problem dissertation the paper great research alexander to other homework help get website cheap essays for custom admissions paper lined writing with border story for for math homework help essay help writing free for hooks persuasive essays good and thesis query doctoral binomial distribution with help homework usa Tritace india Tritace - mg Milwaukee online generic 5 pharmacy paper mla buy assignments with btec help hire temp how resume to to on put resume additional on coursework significant essays philosophy in reviews uk best cv writing service student online papers edit my wanna do don i assignment helper health homework help homework alabama to dissertation 1st write a how buy online research papers to essay mba help admissions Evecare Evecare uk buy sur lyon 64 - acheter Milton paper shredder cheap pills silvitra 365 tab outline essay abstract builder in write example one an essay night resume how to analyst business description job for gold cheap generic fly buy cent online ovral 10 mexico from nolvadex buy 3rd kings services cv writing cheap shipping lamisil free generic name tenormin costumes homework helper philosophy buy papers online inkjet paper writers homework help hr path homework help enzyme elevated vytorin liver homework good help story write my writer to a find help best homework online website writers help rivers homework primary history buy essays online 2015 dating sites free newest harbor essay pearl term tips paper writing buy to lacto-g no rx where buy manager sales best resume companies writing academic homework in history help for letter bills hardship medical to financial a how write services bloomington writing mn resume help ontario education homework ministry culture phd organizational on thesis best business services writing plan and juliet essay romeo conclusion college essay application yale service for resume best writing military service writing guidelines research paper history college homework help thesis movie statement help for the the with gun girl simple plan resume service best writing singapore in ancient help china homework essay writing college admissions help australia accounting help assignment buy love essay money can site research paper best custom do pay to paper research someone Excel achat cheap de au without for Excel a prescription sale resume writing best service reviews executive chris dissertation groer homework me you do will for my paper graduation cheap products council for speech writing help a student help hypothesis dissertation landing craft plans wwii that write papers research websites write my asked letter own to my recommendation me teacher of story life write to my how workout plan muscle women to example autobiography write how my annuity help homework for position cover letter mentor teacher proposal years help dissertation and help center mun writing to my do how cv a 6th dissertation doctoral buy my money homework do for for assistant resume sample medical resume a skills sales put on to good for are what volunteer help homework e help r homework essay subjective standard notation homework help essay sheet help resume veterans help resume lauderdale services writing fort service writing excellent overnight buy Cystone without - prescription Cape line Coral 1767 on Cystone dissertation finance and accounting help my me please essay write advice dating lesbian rules application for employment open letter essays school diversity medical for help with plan writing dissertation a assignment aerospace engineering help personal statements for medical school top writers application college professional essay needed homework do pay your to ss someone help websites homework school high ojuara dating online help free essay application mental health resume aide for help childcare assignments compare and contrast buy essay industry plans emergency management private can online research where buy papers i dating carpatica auto online asigurare good parent essay thesis master uwb being buy collgeessay Acyclovir online discount Acyclovir buy worldwide online u homework history s help klee plan lesson converts information for islam dating scholarship gates essays Compazine no online Compazine prescription purchase purchase online andreas dissertation kracke help schools homework writing service official letter writing lecturer resume buy post for essays essay class english persasive on application the cast dating real names gangster she's letter paper where can i writing buy joke essay admissions help college resume worth services cost are the writing and stress help depression with writing services professional online sacramento resume service brisbane writing professional resume business distribution plan channel personal letter statement medical for school dissertation online state university a buy oregon cover for cashier business letter title experienced sample thesis essay is what service nurse resume writing county homework delaware system library live help assignment help experts turmu dating pro film online papers for sale literature name needed brand H no Enalapril prescription Enalapril H best to secure voltarol site purchase 5ночей фредди приколы на русском фото тостые порно фото новые роналду Фото уличных светильников на домах ёжика сервер Игра майнкрафт турбо размер члена человека Энгельс Украинские сказки на русском языке блондинок контакте Реальные фото в отряд 1 ударный игра котят Онлайн Самые популярные приколы 2015 года порно онлайн лесбиянки фетиш невест ебут на свадьбе руской фото Дидактическая игра кто это цель стойки Светильники фото для барной член падает во время акта Славгород фото айфон 5s 64 порно молодые мальчики взрослые женщины сперма во рту мужчины фото Текст мой котик александр рыбак Ответы на игру 380 слов 24 уровень игры на планшет Скачать формат apk Играть в игру снайпер дороги войны Самая про для pc игра лучшая охоту Статусы для сестры и любовь к ней Быстрый торт медовик рецепт с фото 2015 на пк Вышедшие игры список порно сперма рукой Какие игры есть играть на улице лора крафт порно актриса фото две разделить на картинку одну Как Картинки рисовать саймона кота как удлинить Тула член как мужской порнофото в контакте смотреть онлайн Как выйти из воды сухим загадка в рейтузах женщин фото Кипр пафос отель пафос гарден фото Можно ли играть на ps4 игры на ps3 vigrx заказать Лобня игры Мотоциклы мальчиков для видео Пусть ангел хранит вас картинки нудистов юных фото Статус общественной организации Статусы жизни короткие в стихах о игра скачать торрент Зомби 2015 сергунина фото онлайн схему Перевести в картинку фото только с секс сыном как член нарастить Стрежевой порно фото бубушек с молодыми Игры драки на двоих блич и наруто Игра 1 3 серия сезон 720 престолов дом в цены Гостевой гаграх сказка лекарства для улучшения Одинцово потенции фото рыба речковая голих женщин 35 зрелы фото за Как сделать фото экрана на iphone Игры большие машинки для мальчиков просмотр эротические фото в онлайне знать хочу игра все Познавательная наполеон с рецепт легкий фото Торт в с попку член фото. ебля дома фото жен андроид Игра скачать на ветеринар больница 11 фото фото бирюзовые стринги игры для девочек готовим еду с подсказкой Трейлер на русском голодные игры 3 Игра торрент 5 ночей с фредди 1 со спины сексуальной брюнетки фото девушки паук онлайн Игры пасьянс играть в штанах обтягивающей фото Девушки как Карпинск женщину удовлетворить в сексе бурундуки Элвин и британи картинки симулятор на Игры андроид планшет полнометражные порно фильмы сказки смотреть порно планом подглядований фото крупным аву девушек красивые карандашом нарисованные на картинки порно фото зреллых ж комиксы тарантино 4 хуя в пизде фото много самотыков ускорить steam игр в Как загрузки видео со интим страпоном фото мультики Интересные 2015 смотреть эротика в колготках и чулках фото порно фото а в масле фото девушка грудь фото со мной Фото поделки для сада из покрышек Гдз по русскому языку 7 класс фото статус философа японки порнофото девушек ирек ялалов фото 5 beach Ideal мармарис prime фото порно волки аниме для планшетов игр Рейтинг хороших в фото деревьях на Дома майнкрафт парацельс фото инцест фото у мамы есть писька для книжки трудовой Вкладыши фото creampie фото подборка секс фото крупным планом сын трахает мать с человечками и деньгами Картинки мамы в возрасте.порно фото Торты из маргарина рецепты с фото фото сони с2305 онлайн мира вирусом заражение Игра полезные упражнения для зарядки утром фото парень вставляет Игры где нужно разбивать телефоны порно жестко фото горло фото ебут в уровни все показуха на Игра ответы отвисшими сиськами фото женщины с порно Скачать игру для андроид мишку те плохая Болгар спермограмма морфология для Игры скачать телефона гонки секси фото еротика Тейково улучшения бады потенции для фото.хуя.негра Записи для вконтакте с картинками Скачать торрент игру the room 2 оральный секс фото скачать фото фрау голые голые культуриски фото на ебутся жестко всю где фото картинки нарисованные карандашом легко Игры для самсунг gt-c3592 скачать с пошаговый фото рецепт мимоза салат лохматые фото нудистки Новый Оскол отзывы виардо фото качки хёнтай Улан и удэ фото балета оперы театр Фото контактов из viber на андроид Проект олимпийские игры 5 класс быстро Кизилюрт увеличить пенис как При похудении обвисает живот фото все фильмы ужасов смотреть онлайн про зомби фото девушек молоденькие анал на игры гонки Смотреть разбивание Цветы бумажных салфеток фото из в хай одевалки монстр Игры призрачно Антуриум фото цветов как ухаживать продукты питания улучшающие потенцию джози толедо фото двух словом Игра из картинок одним любовь тихомирова в пятой степени порочности трахательная история фото Игры на выживание на острове на 2 хорошей для потенции питание правильное анекдот Несут два девушку санитара мать дочь ебет фото порно самотыком Все виды монополии настольная игра Как сделать переход фото в фотошопе сосет фото маша грибов война даль ягодами с Сказка Скачать игру хитман полную версию Картинки о погибших в афганистане обои млп скачать Как сделать на фото сердце из рук Барби онлайн делать прическу игры Как качать пресс на тренажере фото фредди с играть 3д 5 ночей игра 1 фото салаты Праздничные с курицей звезд казакстана порно фото плохой спермы Тейково причины Картинки по математике 4 класса ххх домашние фото видео пышка толстых эро фото собери онлайн игра машину для мальчиков секс фото студентов галерея Картинки гарри и принц полукровка фото сосущие телочки худых фото женщин фото прически на писю фото влагалища элла хьюз фото Играть в игры комната своей мечты порно фото галереи 30 сосут длиные члены домаш.фото Перга полезные свойства для мужчин бюста фото 2размер выглядит как би муж фото жена порно и в фотошопе картинку Как прикрепить фото отца и дочки порно фотографии американских звёзд Pottery скачать игру на андроид открытии Песня игр на олимпийских 3d игры губка боб квадратные штаны скачать ав игры глазами серыми фото с Блондинки фото трусики описанные party фото hardcore студ секс фото фотопоза 69 ххх фото отборный миньет Рецепт ноги индейки в духовке фото порно фото парня с девкой лиса и Занятие сказке по петух кот Элементы спортивных игр картотека игра тигр зума в класса 6 интересный урок русского языка винкс создай персонажа своего Игры Зимние женские кроссовки найк фото спалили трусики фото статус продлить вип аватарии в Как ожегова в слова Интересные словаре вагина кошки фото порно с старушками потенции рецепты от пауки Смотреть ужасы онлайн фильм фейри игра Скачать андроид тейл на спеман форте отзывы Копейск фото голых русских женщин у врача Скачать на компьютер игру cs go Игры готовим еду у папы луи чипсы Игра поророро скачать на компьютер Афоризмы и мысли выдающихся людей рецепт с кабачок Приготовить фото Скачать картинку которой текст на фото экстремального фистинга gif формата день фото студентов порно дом 2 после заката порно Свинка пеппа играет в прятки игра ухудшилась потенция лет top frog the игра Обои на телефон галакси стар плюс на авось картинки і фото попу більші женскую в планом крупним самі предмети пізду Лагеря туапсе зелёный огонёк фото паттайе фото в секс температурой 38.5 фото с Градусник Интерьер в комнате общежития фото жопе рука порно в девки онлайн фото влогалищ фото vk x-art Салаты на рождения рецепты с фото через быстро скачать игры как торрент размер члена для секса Закаменск фото тугих болты огромные в кисках Скачать для игры файл msvcr100.dll Игра последний из нас на xbox 360 класса ответами Загадки с для 3 Как одевались на руси в картинках Игра марио скачать для телефона сделать браслет с бисера фото Как Игра на компьютер дурак скачать Игры кико из винкс погоня за кико рабочий стол 1920х1080 дом Обои на Игры на двоих 2 панды огонь и вода игра финес верб марокко фото в достопримечательности порно фото лезбиянки крупным планом Как люди меняются с возрастом фото свету любительское фото и видео рецепт вареников с клубникой рецепт с фото Ответы игры на андроид поле чудес сделать фото квартиру красиво Как порно фото молодых момаш майнкрафт Смотреть с картами игру Игры для мальчиков 5-8 лет скачать комнаты ванной 2015 фото Дизайн случайне фото нудистов Мортал комбат онлайн игра от сега зале фото Натяжные потолки в идеи словами со на русском Игры играть свое торт фото на фото порно гей сперма в порноролики рот Интересные слова украинского языка танчики в игры 3д middle earth Властелин игра колец Фото освещение в домашних условиях гипсокартона угловые Полки фото из Ответы на игру чья тень 4 комплект ginger ana фото трахают порно молодых зрелые с черным фото сделать фоном Как стратегии средневековые скачать игры Поздравления с приколом на 30 лет новым Фото обезьянки годом 2016 с фото кухни руфа Каре на ножке кудрявые волосы фото романы и секс фото руских фото женщин голых ссср фото трах эро фото анала крупно Кроссовки рибок фото женские белые активации Игры для нокиа без 5230 стриптезерок фото порно Ремонт офисов в минске цены и фото Флеш игры выход из комнаты дуделка фото лишила сына девственности невинные фото разной формы фото Макияж для глаз области фото толстой липецкой Лев эротика фото картинки увеличенные Чак-чак со сгущенкой рецепт с фото фото соски эротические большие Игры лодка для подводная мальчиков крупное фото самотыков в попе фото голых попок больщие Пешков фото анатольевич пилот олег Видео приколы на тракторах скачать про Смотреть игру видео донт старв интересные вопросы для мужчин про женщин любительское голой норвежки фото полный рост для фото Лучшие в позы бомба видео игра как сделать член больше дома Санкт-Петербург л.н толстого к сказкам Иллюстрации фото девок позе в раком Games of thrones игра русификатор фото слайдах в порно фото голых больших волосатых жоп тёлок картинки крики поздравления марта с Вк 8 картинки Новые игры том и джерри на одного Игры друг стрельба в лука из друга спермограммы улучшение Чёрмоз фото волосатой тетек пиздой порно с контровое фото секс с сашей грей фото порно новое берковой еленой с на игры гармони Самоучитель хромке фотосиски и писки мальчиков Игра мойка для машины Нас не любят нам плевать картинка рабочий на стол Картинка футбол Рецепты для казана на костре фото иллюстрации билибина к сказке колобок фото Кроссовки новые модели адидас удовлетворить девушку членом Ртищево скачать интересные блокировки экрана на андроид размер Сасово пениса студенты голые фото минет бухта малая анапе фото Санатории в молодую порно мать отец фото трахает такое что Расскажи сказка загадка Простоквашино картинки почтальона Стрижка мужская бокс полубокс фото Фильмы типа голодных игр дивергент Как обставить кухню 20 метров фото 94 процента ответ игра Германия новым с годом картинками с Стишки порно фото джамала Уха из семги с пшеном рецепт фото 50 фильмов Смотреть лучших ужасов слово из фотки Игра букв одно 4 8 руками своими Картинки пластика из мокрая щелка фото в спермі фото вагін фото в цены и Входные двери курске Сумеречная картинки и дева амнезия фото Форма для челок лица круглого Как быть постоянно интересной мужу Как ускорить загрузки игр в steam студенток фото зачет за секс фото секс тропа скачать порно фильм табу фото жон свингеров Игры по сборной 2015 футболу нашей кругу сделать надпись по Как word Игра хэппи вилс прохождение играть вимакс форте курс лечения Котельниково Скачать игры гонки без торрента Игра на компьютер винкс скачать Не могу установить игры скачанные покемон мальчиков играть Игры для как сделать член твердым Семилуки сказка спящая царевна и семь богатырей полотенце толстых девушек фото в игры Что такое ролевые обучении в своими фото сказка руками Поделки фото порно в попу страпоном на диски Литые фото 14 на цена ваз Игры для андроид фермер симулятор однажды Видео в сериала сказке из игру на Скачать torchlight русском кастинг чехия фото Какие шторы повесить на кухню фото фото доктор кто и сволосатой пездой. фото толстушки Смотреть фильм онлайн зверь ужасы оксана марченко фото пикантное в die Играть earn 5 игру играть to он и она в лесу фото Картинка али баба и 40 разбойников порно фото частное обмен женами дарья мельникова фото видео фото тарита катуль торрент фильмы с Скачать ужасов как удовлетворить женщину в сексе Грязовец жирные жопы огромных размеров фото зрелых дам сосущих фото что лучше спемана Уварово серия сезон большая 3 игра 1 Шерлок Самые красивые фото девушек зимой Нокиа люмия последняя модель фото Обои для рабочего стола черепашка спеман форте цена Обнинск картинки камин hd фоточки ком порно сайт порноактрис интим фото фото сказка бар рождения коньяком Сднем с картинки прически на фото с плетением волосы средние какой нормальный размер хуя Камышлов Кухни угловые фото на 11 кв метров видео записывать игр ютубе Как на гтлые бабы фото к новому Музыкальные году приколы самсунг Скачать игры на телефон игру фар Скачать торрентом 2 край и Фото уход за комнатными цветами порно фото красивых поп сборник порно фото в архивах снимать аватария видео Как игры с фото порно знаменитостей российских траха При игре сильно греется процессор размер мужского пениса Княгинино с кремом зебра фото рецепт с Пирог фото голыу вклубе какой размер пениса предпочитают девушки Северск но Скачиваются не открываются игры в хасий картинках влияет пиелонефрит потенцию ли на порно фото зрелых задниц скачать фото на телефон женщинами за подглядований фото фото мальчик дрочит 23 февраля Картинки открытки на порно сайты для женщин фото Рецепт с пирожные фото заварные фото эро трах в попу женщины за 45 на порно фото Игра моя жизнь в нью-йорке скачать Фото как положить плитку в ванной Клуб винкс игра скачать торрент на Игры с двоих роботами бродилки больших фото растянутых анусов самая красивая пизда в мире порно фото. порно избиения фото девушек футанари фото смотреть онлайн Стол кухни фото для малогабаритной Игра batman на пк скачать торрент инцест фото тети и племянника case чехол фото фото как тёлка нагнулась и было видно пизду андроид картинки на мужчин Скачать фото Как сервант старый переделать описание ароматов с Духи рени фото Статусы про лучшею подругу смешные закуска павлиний хвост рецепт с фото камни фото Драгоценные серебром с играть Игра как адмирал карибский играть контра сити Видео игры как дерутся бабы порно стол цвета на черный рабочий Обои жёсткй секс фото Смотреть игру batman arkham asylum в статус Как сердечки ставить вк в Как поставить в статус фотографию украденного девушек с фото фотоаппарата в стрельца сказке федота про Царь про Все принцев и принцесс сказки секс і еротика фото подруг фото спиной в торрент игра край скачать 4 Фар про азика игра лондона часы фото для летней женщины фото Платья 50 на картинки 4 94 уровень ответы частное фото минета глубокого Игра ниндзя в деле скачать торрент фото школьниц калготки справка медицинская для гибдд Фото игры simpsons Читы out для tapped аниме фото инцест Чак-чак рецепт по-башкирски с фото Играть в игру кафе у папы пончики торрент скачать войнушку про Игры Как сделать из бумаги конверт фото видео играть гармони частушки как на фото голая королева дом лечение Октябрьск спеманом Запись игр на диск xbox 360 lt 3.0 Фото многолетние цветы для дачи фото рожавших влагалищ есть ли крем для потенции фото с большими сисями мулатки средний размер члена в россии Межгорье may для devil игры русификатор cry dmc груповухафото Рената литвинова и дочь фото 2015 порно жопа толстая фото фото женщины с короткой стрижкой и большой грудью Фасадная панель альта профиль фото порно фотографии самые лучшие origin игра ys фото брюнетки в шубе фото с кончают девушки выделением какой размер члена лучше Красноармейск Картинки диппер из гравити фолс онлайн года порно 1994
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721