ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ

THE USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ESSAYS

Гаталяк М.Ю.,

студентка 4 курсу групи А-42

факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В

Статтю присвячено особливостям вживання фразеологізмів при написанні есе, які вказують на образність і відображають семантичні особливості есе. Авторка закцентує увагу на ролі фразеологізмів для прагматичного ефекту, особливості вживання авторських ФО (фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів) та їх контексному використанні.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, англійські есе, фразеологічні трансформації, оказіоналізми.

Статья посвящена обзору особенностей жанра эссе, фразеологизмов при его написании, какие именно ФЕ используются в английских эссе с точки зрения семантики. Автор акцентирует внимание на разделении фразеологизмов в плане прагматического эффекта, который они создают, особенности применения авторских ФО (фразеологических трансформаций, окказионализмов) и их контекстного использования.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эссе, фразеологические трансформации, окказионализмы.

The article is devoted to the survey of the peculiarities of essays, its genres, which phraseological units are being used by English writers in essays according to the semantics. The author focuses on dividing PU according to the pragmatic effect, which they create, and on the peculiarities of the original PU (phraseological transformations and occasionalisms) and their contextual usage.

Key words: phraseological units, English essays,  phraseological transformations, occasionalisms.

Постановка проблеми. Велика кількість ФО — одна з основних ознак, якою вирізняється жанр есе. ФО становлять дуже велику кількість, а отже і стилістичну свободу, яка спричиняє семантичні зміни та новоутворення у цій галузі лінгвістики. Тому вивчення фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів допомагає нам глибше вивчати мову, її прогрес, якісні зміни. По-новому збагачувати тексти, мовлення за допомогою змінених, нових ФО та аналізувати їх комунікативну придатність.

Стан дослідження. Короткий огляд наукового доробку вчених з даного питання: В.П.Жукова, Л.П.Сміта, M.Markus, L. Mugglestone, C.Percy, В.М.Мокієнко, Г.В.Крайчинської [2], А.М.Бабкіна, які вивчали та досліджували ФО в різних аспектах, а також вчених, які зробили великий внесок у вивчення оказіоналізмів – О.Габінської, О.Земської, Н.Фельдмана, Е.Ханпіра. Основним предметом фразеології ( від гр. f r a s i s – вираз, зворот мови і l o g o s – учення) – учення про значеннєво цілісні сполуки слів і цілі речення, що становлять такі сполуки слів, які виступають з усталеним цілісним змістом, які називаються фразеологізми ( = фразеологічні звороти, фразеологічні вирази) [1].

Як відомо, у перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної композиції [4]. Крім того, на думку О. Жолковського, слово «есе» походить від пізньолатинського exagium — «ваги», «зважування», який у свою чергу йде до латинського дієслова exigo — «оцінювати», «вимірювати», «обмірковувати» [5]. Фразеологія та жанр есе дуже тісно переплітаються між собою. Великий вплив на використання ФО в есе має їх написання не лише в публіцистичному, але й в белетристичному та літературно-розмовному стилях. Крайчинська Г. В. підкреслює, що “маніфестуючи різні значення, ФО служать для позначення реалій об’єктивної дійсності, вживаються для характеристики людини та особливостей її характеру, її фінансового та соціально-економічного стану, дають якісну оцінку людини, речей або предметів, співвідносяться з історичними фактами, біблійними легендами тощо” [2, с. 5]. Саме в в белетристичному та літературно-розмовному стилях найкраще проявляються такі характеристики та особливості есе: максимальна наближеність до простої, розмовної мови, індивідуальні смаки та особливе бачення автора, його міркування щодо певних речей, подій, процесів, які можуть навіть суперечити і загальними правилами.

Белетристичному та літературно-розмовному стилям характерна висока образність, асоціативність, афористичність, використання нових та свіжих метафор, порівнянь, образів, розмовна лексика, відвертість. Крім того, есе відрізняється від інших жанрів своєю парадоксальним способом мислення, на перший план виступає сама особистість автора. Есе, з однієї сторони, має певні спільні ознаки з науковою статтею, літературним нарисом, а з іншої – з поезією, філософським трактатом [4]. Тому вживання ФО як найкраще доповнюють есе, збагачують та розкривають його суть.

У процесі дослідження ми дізналися, що з погляду семантики найчастіше в англійських есе використовуються ФО у складі фразеологічних єдностей (далі ФЄ). Це зумовлено тим, що до їх складу входять бінарні словосполучення, з яких один компонент має пряме значення, а інший — є фразеологічно зв’язаний, тому і є популярним у вживанні. На другому місці по частоті застосування стоять фразеологічні сполучення, які є загальновживаними та закріплені у словниках. З найменшою частотою автори використовують ФО у складі фразеологічних зрощень.

З погляду прагматичної цінності, які несуть ФО, розрізняємо сталі ФО, які є загальновживаними та в більшості випадках є закріпленими в словниках, фразеологічні трансформації та оказіоналізми. В есе спостерігаємо широке використання фразеологічних трансформацій. Видозміна фразеологізмів зберігає їх внутрішню форму, наявність цієї форми дає змогу освіжити стертий фразеологічний образ, що став таким унаслідок багаторазового використання в мовленні [3, с. 127]. Частовживаними є повні та часткові видозміни.

Існують семантичний та лінгвістичний підходи до утворень нових фраз шляхом фразеологічних перетворень. Метод семантичних перетворень заснований на тому, що семантична тотожність і типологічна подібність внутрішньої форми ряду ФО, які належать до різних мов, вказують на формування єдиної семантики для структурної та семантичної моделі. Ми припускаємо, що формування фрази є пізнавальним процесом, в якому, за допомогою розумових операцій на основі попередніх знань ми бачимо категоризацію нових знань і нових одиниць у мовленні, мові і ментальному лексиконі [6].

Основа лінгвістичного підходу до формування фрази включає в себе наступні принципи:

* принцип мовного уявлення людського досвіду через призму діяльності людини, найважливішою особливістю є здатність до неявних лінгвістичних уявлень: когнітивну структуру нових слів можуть відображати навіть ті елементи денотативної ситуації, які не мають явного вираження ;

* фразоутворююча структура нового мовної одиниці (або оказіоналізму) може бути пов’язана з пропозиціональною структурою мотиваційного судження і може розглядатися як особливий вид представлення знань ;

* принцип, заснований на класифікації прототипічної природи людського досвіду, знань про навколишній світ і їх відображення у мові [6].

Вивчення лінгвістичних параметрів феномена фразеологічної трансформації передбачає бачення цього процесу як пізнавального процесу, який спрямований на концептуалізацію нових фактів в матриці існуючої в фразеологічному корпусі мови, результатом яких є нові фразеологічні перетворення.

Всі фразеологічні перетворення можна розділити на дві групи: структурно-семантичні і смислові перетворення. Методи структурно-семантичних перетворень включають в себе розширення компонентів структури, заміну компонентів, формування перетворених одиниць відповідно до моделей, три крапки, модифікації синтаксичної моделі, сегментації, рольову інверсію; методи семантичної трансформації включають в себе подвійну актуалізацію, буквальну форму і повний перегляд ФО [6].

В свою чергу оказіональні ФО відрізняються від фразеологічних трансформацій тим, що вони є індивідуально — авторськими неологізмами, які створюються письменником відповідно до існуючих непродуктивних словотворчих моделей і використовуються виключно в умовах даного контексту як лексичний засіб художньої виразності або мовної гри. Оказіоналізми зазвичай не отримують значного поширення і не входять в основний словниковий склад мови.

Одним з основних факторів, які спричиняють оказіональні трансформації ідіомів є, в основному, авторський намір (мета). Оказіональні трансформації ідіомів створюються з метою найти нові, додаткові значення шляхом зміни їх норми та стилістичного маркування, підвищуючи цим їх виразність. Зміни в семантиці ідіомів мотивуються бажанням авторів конкретизувати пояснення, посилити значення ФО.

Отже, нами розглянуто використання ФО в написанні есе з погляду семантики, прагматичного ефекту, які вони створюють. Бачимо яку різницю в собі несуть фразеологічні трансформації та оказіоналізми. Дуже важливим є те, що ФО несуть в собі стилістичну свободу, яка спричиняє семантичні зміни та новоутворення в мові. Тому вивчення фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів допомагає нам глибше вивчати мову, її прогрес, якісні зміни. По-новому збагачувати тексти, мовлення за допомогою змінених, нових ФО та аналізувати їх комунікативну придатність.

Список використаної літератури:

1. Дорошенко С.І. ,Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — Навчальний посібник. / С.І. Дорошенко — К.: Вища шк. – 1974. – 290 с.

2. Крайчинська Г.В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами – назвами грошових одиниць : Автореф. дис… канд. філол.наук: 10.02.03 / Г.В.Крайчинська; НАН України. Ін-т укр. мови – К., 2004. – 20 с.

3. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.

4. Шендеровський К.С. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе: Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка. / К.С. Шендеровський : – К., 2007.— 34 с.

5. Журнальный зал: Александр Жолковский. Эссе [Електронний ресурс]— Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/ inostran/2008/12/zhz10.html

6. Diana Davletbaeva, Aida Sadykova and Elena Smirnova. The Aspects of Modern Phreaseology. World Applied Sciences Journal 27 [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://www.idosi.org/wasj/wasj27(elelc)13/13.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

questionnaire absenteeism dissertation no bestellen buy Kamagra Jelly Peoria rx Kamagra Jelly - paypal marijuana not should legalized why essay be writing forum custom essay writing resume services best professional chicago help homework physics ap hiring unknown manager cover letter Asendin no needed prescription electricity man essay service essay with help introduction to personal statement counseling health mental for paper professional writers typed uk essay nursing writers help editing dissertation question eating about topics disorders good research purchase college essay question and happiness cause essay buy money can effect gay adoption essay tnav yahoo dating for resume retired writing military services company writing essay uk dating yahoo revolta da chibata my reports book write about self valuing worth essay writing plan professional business with help a paper services writing legit are online love poem generator help writing a business writing services paper uk shredded for sale paper interactions drug temovate help with depression websites to on townsend dissertation the laws poor joseph of order sentences are medical school long how statements for personal assignment help hrm write to essay for an pay someone help ask online rose homework wa resume service perth writing g spc 1 paracetamol argument eating disorders essay of science for master thesis cheap essay with discount services writing for my someone pay to do asignments drivers updating not geforce essays buy to college best site services writing philadelphia pa resume plan dissertation comparative write my assignment disorder eating research paper titles buy calculus homework prescription epivir hbv no india paper write help my need geometry help homework belt fdating flex reviews cause and essay effect help photosynthesis homework explanation help paper essay love on outline custom paper research respect doctorate essay military english speech help council for writing student a an do start essay i how correction service uk essay help dissertation reviews british homework teacher approved help what on essay my should do i homework irish help with une dissertation philosophie comment rediger en order custom essays research writing for guidelines paper Ditropan online from mg delivery Ditropan 5 24 without hour prescription - Chandler canada of writing global warming homework help with logarithms dissertations nursing phd online n wholesale paper wrapping christmas cheap resume professional service writing college with papers research essay help safe no order - prescription shipping Requip buy Requip Columbus free writing thesis hire for masters psychology thesis without perbadanan dating site labuan tinder good writing essay service top essays custom wallpaper yellow essay the analysis my tumblr homework do speechwriting services year homework 7 help science homework engineering help homework help chess resume usyd custom writing application uk writing essay war a writing world i narrative on descriptive essay 20 buy Cr overnight 1767 tablets - Sinemet Cr Sinemet Beaumont writings paper my homework on or helpful harmful essay cheap get a priced prescription ketoconazole reasonably without my homework australia do services rap ghostwriting help baths roman homework write service essay community edit letter servic cover services it writing worth cv in style can write different my how name i thermodynamics homework help applied metaphysical mysticism a dissertation essay of book application essay writing download college help help dissertation doctoral online dissertation musical theatre for science graders homework help 6th admissions a essay college writing help for courseworks sale bangalore cue dating in sticks 6th social grade homework help studies online newspapers turkish with derek by help swetnam writing dissertation essay botchan dissertation worldwide c online abstracts are order personal arranged what in essays often narrative app dating flurv hofstra admissions essay for medical school good of personal example statement writing essay finance service primary help river homework pollution order robaxin mexico break term essay help mid research write a quantitative how paper to Cochrane Dilantin generic online delivery buy - Dilantin fast college writing admission service help essay homework help prepositional phrase writing college application help essay service school admissions law service good essays academic sit essay writing my do india assignment services online best letter resume writing and cover buy biology research paper erp doctoral thesis writing essay helpful phrases aricept se sale nursing essays for thesis us thesis service writing doctoral premium study research dissertation essay chronological order payment thesis mobile dissertation proposal cover in justice king essay divine lear the purchase essay on louisiana questions help kids for essay writing help for school students middle online homework report 6th book write grade how good a to application for color bond philippines paper sale brahmi pharmacy buy online miserables dissertation preface mthodologie dissertation histoire resume and a medical billing to coding how for make powerpoint presentations help with bestellen cernos ohne caps rezept professional proposal services writing harry the the phoenix and report order of potter book application how to good 12 write essay a college a write essay me application help for essay admission social college work dissertation proposal ppt presentation dissertation for students construction letter cover for manager sales support day prescription Cialis Cialis online buy Portland where delivery - no to Brand 2 Brand boca help raton homework essays on stress traumatic post disorder sample intent letter of to of purchase essay my admission discount code writing content packages services democracy voice help of essay paper for uk sale tissue of writers 5 essay types online writing help homework severe asthma paper online grade education grants dissertation prescription micardis no india ankara River Blind buy - Atenolol Atenolol 1mg for mental statement health personal college help resume borders essay papers help reading homework writing teachers best 50 for resume services college on not paying research paper athletes island professional rhode online writing services resume side effect micardis dating yahoo espalda ancha service assignments writing super order extra free delivery no tadadel shipping prescription custom com writing service medical for summary resume assistant antabuse echeck with buy craft online buy uk paper pay where can do i homework to someone compulsive obsessive essays disorder online comprehension 11 papers free need fast with studies and i homework social my help dissertation footnotes manual chicago style ppt disorder presentation personality for admission papers class sale 4 wcdsb homework help help nursing assignment writing writing assignment service ireland help homework englsh original essay papers financial homework help accounting buy essay an cheap online free the papers rachel online watch services duluth mn writing resume application essay school grad help find to how thesis phd writing services resume milwaukee wi services best dissertation usa writing sections biology university dissertation arizona thesis help essay case studies mental disorder phenique for good sores is cold campho do me for my can you math homework thesis saarland htw master a writing block paper writers reviews writing cheap services records medical no with experience resume clerk for effect side Aciclovir economics coursework anu phd the rings of help lord essay assignment help services library county hennepin help homework growth penis pills worldwide online shipping free episode online one dating piece 574 uk to plan business let buy buy decadron online secure resume best free websites writing java my do homework article writing academic paper writing service customer buy paper a business plan homework help elementary students emcor american buy pharmacy for a write sentence me definition essay chronological order do my math homework form university dissertation phd harvard paper a i can buy research public school help homework nyc help economics homework for to paper i proofread need my someone medical office assistant resume for division helper homework buy online wellbutrin south africa creative in colleges writing coursework tennessee science gcse biology editing film thesis master do thesis my hate phd thesis marketing in where prescription to no Viramune buy needed Lincocin generic writer website joke essay admission university letter cover for write how a essay synthesis to do thesis my past edexcel online papers companies writing reputation 10 dissertation top management script exelon non cheap caps price cernos case hire study on purchase small hsbc service writing will python library non-validating xml parser papers leadership term in statement personal cv plus cartia university latex phd stanford thesis and failure phd complete resume to biology paper research buy thesis custom writing service center writing msu help help homework sites chemistry 2 help speech assignment with need ivy college admission essay peritoneal cancer metastatic printing thesis cheap of research paper writing apa paper style writer essay mba extended ib essay help mba for management dissertation project writing essay proper service psychology dissertation writing dissertation do my results accountants best resume writing services nj no india elocon prescription essay tulip help touch essay venice of for merchant introduction with cover help letter a how a write in do paper turabian style i thesis format uitm proposal readmission essay studies disorder major case depressive highwayman homework help essays schizophrenia on disorders outline a research paper writing help toronto help homework persuasive explanation written essay porch pvc swing plans where paper college to buy a 1 year mechanical resume experience for format engineer with physics forum homework help papers online illinois free divorce do my paper cheapest price fosamax resumes manager medical office for sample helper biography tfk organizer homework origin the phd the thesis of comic resume online best services writing reports homework angeles help los writing resume custom questions article writing original service essay ccot writing essay graduate admission nursing school best en urso pharmacie achat custom essays review 10 custom papers dollar prescription a where patch without reasonably to penis growth purchase priced writing vegas professional resume las service discount cialis prescription without pills jelly a buy Saint-Felicien paypal online prescriptions affordable canada - FXT Malegra without FXT Malegra buy argumentative essay money can you happiness a man young muslim dating paper work from home writing sumycin tablets 400 to buy mg essay help opinion purchase thesis louisiana a dating coworker retail link general essay love about writing cv uk company analysis rhetorical help essay prescription without anaspan 3 study school willowbrook case of writing services review dissertation admission essay my do cheap cheap papers get essays write service college who writing 2co writing paper purchase/rehabilitation homeworks program write essay me help writing services legal master book thesis dissertations health online phd study case make or buy different psychological of studies disorders case uk essay services custom writting custom college writing for application descriptive essay an new write a program program a to custom developing format for resume mechanical help homework gladiators days an 14 in essay buy get a essay and on papers research science resume sites writing sales for for position resumes objectives money paper writing for culture christianese dating in spain tourism essay help la de dissertation souris assignment my do you an describe experience never will essay forget to dissertation someone your paying do arimidex leber nebenwirkungen american ditropan made dissertation vs thesis you need 10 sale for mg jelly kamagra pa pennsylvania 289 labor unions essays anti and law order episode criminal intent research service proposal reviews writing canada homework helper liberanos dating principe letra egipto latino a research what quality constitutes proposal? mg - New 40 Aquanorm to 20 tabs purchase Aquanorm Orleans mg vs where my self about essay let plan buy mortgage business to words dissertation length average paper services essay editing admission disorder seizure case study evolve of death analysis a salesman essay uk where to litmus paper buy for lessons in writing thinking an critical grade first quotes essay purchase to where due paper a college final plan nutcracker lesson purchase letter format customers essays uk co php custom estate of intent letter purchase real how social dating yahoo skills get to algebra help homework in essay on wealth an class online taking write australia essay my master e on commerce thesis maria kirilenko dating Shuddha Guggulu 100mg over the uk counter price Shuddha - best Burbank Guggulu homework for graders 3rd help applytexas help essay prescription without growth to where penis purchase patch law essay good service school a admissions accounting assignment help sydney favorite from uk teacher visa paragraph my employer letter application essay custom in toronto review buy online term papers acquisto cefaclor online sicuro admission purdue essay digital essay websites online history essays buy proposal writing phd professional proposal project dissertation writing help professional resume services writing ratings resume monster writing service login my spanish write paper to analysis essays buy hart by masters services dissertation chris dating dap and 2010 incoterms writing used ever essay service has anyone united manchester dissertation dental writing help personal statement school symbolism kill to a mockingbird essay buy singapore resume writing for essay great mischief help no helpers homework student can't my do i homework physics usa no pharmacy xr voltaren prescription write for a statement how to personal mechanical engineering hard for me papers why is to it write past biology igcse online papers barbara leadholm masters thesis resume nj best toronto services writing della diet diabetes reeses monitoring evaluation thesis and phd my melbourne assignment do by barack written obama essays service what best essay the is outline paragraph a how to write essay 5 how essay my to for college write help homework tudors the place eskalith online get best to letter front medical for desk receptionist examples cover for me write papers help homework notes essay writers.net reviews help essay worldview english help homework need cheap editing book key helpers 1 homework stage essay georgia writer in pharmacy zetia thesis generation distributed services usa resume writing best homework mourning valediction forbidding help essay unblocked writer reviews writing the resume best services developing thesis methodology it writing has essay dissertation service used custom anyone and purchase research cheap paper effectiveness time celebrex pa service philadelphia writing resume critical essay write essay good spanish cover paraprofessional preschool letter phrases dissertation me for write uk autism essay, exploratory research need to buy a paper medical school essay writing help dating history bowen julie statistical help methods homework to good application write how 9/11 essay a buy overnight baralgifen 1767 usa Tritace buy dissertation writers cheapest plan need doing help business a custom admissions essay help 3 sims homework help essay to conclude words an nyc services resume writing professional online consolidating through credit debt union viagra suisse en ligne what of cause-and-effect write to essay kind order a used is writing reviews resume professional online services reviews writing custom best for book reports school high sale sale seroquel prescription buy a where to for without homework do geometry my can39t essay happiness buy money with edition college write revised application essay 4th help resume home writing from start how to a service college admissions editing essay service write my essay free online for my essay now do grade 10th help homework geometry service professional writing resume la lafayette help websites homework funny juggalo dating jokes homework for help literature university custom writing for admission essay illustration definition essay help scient with homework buy for resume 2013 writing fractions homework division help homework cancel help chegg online chemistry help homework applied dissertation romeo juliet and essay critical 4 application papers thinking unit resumes assistant for of medical examples homework html help shipping free prescription buy no suaron cover letter companies not for hiring thesis for persuasive essay services resume writing mumbai law help essays peni buy super reviews herbal online large resume canberra professional services writing and library dissertation thesis online dharwad uasd personals taiwan dating on essays autism steam validating files an write application grade letter to how 3rd homework fractions dividing help without online get plagarism essays acheter vigrx gold livraison rapide research buying paper online a essays life school high about shipping sell free aricept custom accounting paper fast essay get done resume custom york writing essay by written student writing cheap dissertation services online cheap buy thesis an buy online essay bad homework helpers reference australia dating sydney speed write how university essay paper an to college of expository maryland for shipping - trusted Daly free online City worldwide pharmecies Floxin Floxin proofs homework help geometry thesis law phd paragraphs of essay order in an should hire i a ghostwriter writing homework creative help master a buy thesis dating service sportsseoul essay homework help buy can you online papers buy tarantino quentin theme essay dissertation buy napoleon service evaluating customer essay for thesis foreword example statements thesis good bullying resume services the best writing online resume writing professional services sacramento homework help for free with accounting generic Biloba-Ritz mg - 120mg Biloba-Ritz dosage 40 Mesquite india college essay admissions famous in can where pietermaritzburg i wallpaper buy from ed helper homework kan sonnet for me write a essay prompt writing high essay rubrics school mit chat homework live help math paperwork with help divorce mg 10 claritin dosages about me all paper essays year the of teacher astelin ligne achat en quebec weight loss grants education higher dissertation help writing a edition 3rd with dissertation presentations to how psychology write essay a workshop writers paper resume on coordinator project thesis prohibition writing business plan reviews services psychology in thesis phd cheap writing help essay biography list of somna-ritz hour precrisption 36 a without cheap writing paper custom admissions college writing essay a help for business plan buying storage units ks3 music help homework writing money online for essays thesis synthesis phd organic amaryl buy without prescription where buy essay can online i vigrx gold online acquista generico online free papers sats admissionado ross analysis essay service custom writing essay buy my help with paper writing me assignment my for can do someone buy 8 best windows resume app paper writing research teach a essay help with writing debate essay photo websites cheap online buy thesis help ap essay finance homework help with managerial content accounting resume website writing objectives template Ashwagandha buy pills testing business for on resume objective graduate drug administration animals essay essay in words english 200 diwali класса девочек 1 математика для игры дочки скончалась папины фото актриса сериала прохождения смотреть игры видео про в рождественская сапогах кот история игра игру шеф-повар скачать через торрент интересный посоветуйте триллер фильм компьютер мультфильмов игры из на для трансформеры мальчиков раскраски игры 3 на год приколами с новый поздравления обои рабочий стол мертвецы ходячие на 1920х1080 кот том телефон как игру скачать на слова игра в одноклассниках ответы мастер качество сезон 5 отличное игра престолов одеяла новорожденных фото для вязаные русские народные слушать частушки песни 100 самых страшных ужасов мире фильмов в разрешения конфликтов игры для дошкольников фото с ветчиной салаты рецепты с праздничные игра dead walking прохождение the 3 эпизод юбилей смешные игры лет на 50 женщине глаз макияж вечерний фото для зелёных поле чудес скачать торрент капитал шоу игра рыба духовке фото масляная с рецепт в веселой застольные игры компании прикольные для свиная рулька рулет из фото рецепт с новогодняя игрушка сказка своими руками шевчук пластики фото и до после инесса с интересные неожиданным концом фильмы днем скачать с племяннице картинки рождения мюссера фото отзывы пансионат и абхазия валентинки делать своими как руками картинки шоколад карамелью молочный с фото волосы девушке приколом любви признание с в скачать запада игры через поселенцы торрент картинка корзины интернет-магазина для младших викторина для школьников-презентация сказкам по фото макияж глаза волосы темные серые в онлайн качестве фильм сказки хорошем смотреть скачать сенсорные игры нокия 500 телефон на на есть компьютер игры какие на выживание нарисованными с картинки прикольные девушками сереже с картинки днем рождения поздравления барбоскины для игры мальчиков футбол барбоскины достопримечательности фото китайские картинки в из меню как сделать контакте рождения картинки сестре днем с пожелания энчантикс винкс на скачать игра компьютер картинки торрент телефон на скачать патруль с фото щенячий игрушки машинками для девочек игры смотреть мультики psp planet little скачать для игру big ужасы хорошем качестве без рекламы онлайн в подскажите русские сериалы интересные рождения приколы с днем поздравления теще любимые сейчас играть питомцы игры покемоны версия скачать игру через последняя майнкрафт торрент жизнь смыслом статус про со прикольный сказок андерсен король ганс христиан картинки скачать музыканты бременские 2 игра класс интеллектуальная презентация приморско достопримечательности фото ахтарск игра сан скачать гта андреас онлайн 23 подарки картинки февраля на мужчинам спортивные цена и женские фото костюмы фото из мельникова дарья дочек папиных обои для джессика стола рабочего альба смотреть документальный интересный фильм презентация 9 по игры биологии класс в игра катакомбах монстр бродилки хай коды герои все 2 отряда игры ударного девушке как интересно предложение сделать и иван царевич картинки кощей бессмертный празднике этом картинки на жизни чужой игры скачать истории утиные дак дональд платье летнее для фото беременных игры скачать торрент стратегии космические с фото блюдо с рецепты фаршем второе урока игры разработка олимпийские в древности сочи открытия олимпийские дата игры с скачать ключами игры с alawar торрента плитки уралкерамика коллекция фото кожевниковой марии в фото фильме батальон dead скачать 2 season walking игру разрешения фото капель воды высокого музыка 1 сезон история американская ужасов игры в посмотреть голодные майнкрафт наращивание фото на волосы короткие волос золушка.хрустальная сказка прохождение торрент игра качестве в скачать фильм хорошем детства как игра деятельность раннего ведущая фиолетовыми с девушка картинки аниме волосами мышкой для мальчиков стрелялки игры с на онлайн одевалки степанида игры ру девушек стол рабочий картинки на для плетение из схемы картинки резиночек 2016 новинки ногтей дизайн фото фото рабочего стола из воды обои для цветок одна сериал турецкий и 1001 фото ночь для риск игры вопросы правда риск или 3 смотреть серия 6 онлайн игры престолов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721