ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ

THE USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ESSAYS

Гаталяк М.Ю.,

студентка 4 курсу групи А-42

факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В

Статтю присвячено особливостям вживання фразеологізмів при написанні есе, які вказують на образність і відображають семантичні особливості есе. Авторка закцентує увагу на ролі фразеологізмів для прагматичного ефекту, особливості вживання авторських ФО (фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів) та їх контексному використанні.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, англійські есе, фразеологічні трансформації, оказіоналізми.

Статья посвящена обзору особенностей жанра эссе, фразеологизмов при его написании, какие именно ФЕ используются в английских эссе с точки зрения семантики. Автор акцентирует внимание на разделении фразеологизмов в плане прагматического эффекта, который они создают, особенности применения авторских ФО (фразеологических трансформаций, окказионализмов) и их контекстного использования.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эссе, фразеологические трансформации, окказионализмы.

The article is devoted to the survey of the peculiarities of essays, its genres, which phraseological units are being used by English writers in essays according to the semantics. The author focuses on dividing PU according to the pragmatic effect, which they create, and on the peculiarities of the original PU (phraseological transformations and occasionalisms) and their contextual usage.

Key words: phraseological units, English essays,  phraseological transformations, occasionalisms.

Постановка проблеми. Велика кількість ФО — одна з основних ознак, якою вирізняється жанр есе. ФО становлять дуже велику кількість, а отже і стилістичну свободу, яка спричиняє семантичні зміни та новоутворення у цій галузі лінгвістики. Тому вивчення фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів допомагає нам глибше вивчати мову, її прогрес, якісні зміни. По-новому збагачувати тексти, мовлення за допомогою змінених, нових ФО та аналізувати їх комунікативну придатність.

Стан дослідження. Короткий огляд наукового доробку вчених з даного питання: В.П.Жукова, Л.П.Сміта, M.Markus, L. Mugglestone, C.Percy, В.М.Мокієнко, Г.В.Крайчинської [2], А.М.Бабкіна, які вивчали та досліджували ФО в різних аспектах, а також вчених, які зробили великий внесок у вивчення оказіоналізмів – О.Габінської, О.Земської, Н.Фельдмана, Е.Ханпіра. Основним предметом фразеології ( від гр. f r a s i s – вираз, зворот мови і l o g o s – учення) – учення про значеннєво цілісні сполуки слів і цілі речення, що становлять такі сполуки слів, які виступають з усталеним цілісним змістом, які називаються фразеологізми ( = фразеологічні звороти, фразеологічні вирази) [1].

Як відомо, у перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної композиції [4]. Крім того, на думку О. Жолковського, слово «есе» походить від пізньолатинського exagium — «ваги», «зважування», який у свою чергу йде до латинського дієслова exigo — «оцінювати», «вимірювати», «обмірковувати» [5]. Фразеологія та жанр есе дуже тісно переплітаються між собою. Великий вплив на використання ФО в есе має їх написання не лише в публіцистичному, але й в белетристичному та літературно-розмовному стилях. Крайчинська Г. В. підкреслює, що “маніфестуючи різні значення, ФО служать для позначення реалій об’єктивної дійсності, вживаються для характеристики людини та особливостей її характеру, її фінансового та соціально-економічного стану, дають якісну оцінку людини, речей або предметів, співвідносяться з історичними фактами, біблійними легендами тощо” [2, с. 5]. Саме в в белетристичному та літературно-розмовному стилях найкраще проявляються такі характеристики та особливості есе: максимальна наближеність до простої, розмовної мови, індивідуальні смаки та особливе бачення автора, його міркування щодо певних речей, подій, процесів, які можуть навіть суперечити і загальними правилами.

Белетристичному та літературно-розмовному стилям характерна висока образність, асоціативність, афористичність, використання нових та свіжих метафор, порівнянь, образів, розмовна лексика, відвертість. Крім того, есе відрізняється від інших жанрів своєю парадоксальним способом мислення, на перший план виступає сама особистість автора. Есе, з однієї сторони, має певні спільні ознаки з науковою статтею, літературним нарисом, а з іншої – з поезією, філософським трактатом [4]. Тому вживання ФО як найкраще доповнюють есе, збагачують та розкривають його суть.

У процесі дослідження ми дізналися, що з погляду семантики найчастіше в англійських есе використовуються ФО у складі фразеологічних єдностей (далі ФЄ). Це зумовлено тим, що до їх складу входять бінарні словосполучення, з яких один компонент має пряме значення, а інший — є фразеологічно зв’язаний, тому і є популярним у вживанні. На другому місці по частоті застосування стоять фразеологічні сполучення, які є загальновживаними та закріплені у словниках. З найменшою частотою автори використовують ФО у складі фразеологічних зрощень.

З погляду прагматичної цінності, які несуть ФО, розрізняємо сталі ФО, які є загальновживаними та в більшості випадках є закріпленими в словниках, фразеологічні трансформації та оказіоналізми. В есе спостерігаємо широке використання фразеологічних трансформацій. Видозміна фразеологізмів зберігає їх внутрішню форму, наявність цієї форми дає змогу освіжити стертий фразеологічний образ, що став таким унаслідок багаторазового використання в мовленні [3, с. 127]. Частовживаними є повні та часткові видозміни.

Існують семантичний та лінгвістичний підходи до утворень нових фраз шляхом фразеологічних перетворень. Метод семантичних перетворень заснований на тому, що семантична тотожність і типологічна подібність внутрішньої форми ряду ФО, які належать до різних мов, вказують на формування єдиної семантики для структурної та семантичної моделі. Ми припускаємо, що формування фрази є пізнавальним процесом, в якому, за допомогою розумових операцій на основі попередніх знань ми бачимо категоризацію нових знань і нових одиниць у мовленні, мові і ментальному лексиконі [6].

Основа лінгвістичного підходу до формування фрази включає в себе наступні принципи:

* принцип мовного уявлення людського досвіду через призму діяльності людини, найважливішою особливістю є здатність до неявних лінгвістичних уявлень: когнітивну структуру нових слів можуть відображати навіть ті елементи денотативної ситуації, які не мають явного вираження ;

* фразоутворююча структура нового мовної одиниці (або оказіоналізму) може бути пов’язана з пропозиціональною структурою мотиваційного судження і може розглядатися як особливий вид представлення знань ;

* принцип, заснований на класифікації прототипічної природи людського досвіду, знань про навколишній світ і їх відображення у мові [6].

Вивчення лінгвістичних параметрів феномена фразеологічної трансформації передбачає бачення цього процесу як пізнавального процесу, який спрямований на концептуалізацію нових фактів в матриці існуючої в фразеологічному корпусі мови, результатом яких є нові фразеологічні перетворення.

Всі фразеологічні перетворення можна розділити на дві групи: структурно-семантичні і смислові перетворення. Методи структурно-семантичних перетворень включають в себе розширення компонентів структури, заміну компонентів, формування перетворених одиниць відповідно до моделей, три крапки, модифікації синтаксичної моделі, сегментації, рольову інверсію; методи семантичної трансформації включають в себе подвійну актуалізацію, буквальну форму і повний перегляд ФО [6].

В свою чергу оказіональні ФО відрізняються від фразеологічних трансформацій тим, що вони є індивідуально — авторськими неологізмами, які створюються письменником відповідно до існуючих непродуктивних словотворчих моделей і використовуються виключно в умовах даного контексту як лексичний засіб художньої виразності або мовної гри. Оказіоналізми зазвичай не отримують значного поширення і не входять в основний словниковий склад мови.

Одним з основних факторів, які спричиняють оказіональні трансформації ідіомів є, в основному, авторський намір (мета). Оказіональні трансформації ідіомів створюються з метою найти нові, додаткові значення шляхом зміни їх норми та стилістичного маркування, підвищуючи цим їх виразність. Зміни в семантиці ідіомів мотивуються бажанням авторів конкретизувати пояснення, посилити значення ФО.

Отже, нами розглянуто використання ФО в написанні есе з погляду семантики, прагматичного ефекту, які вони створюють. Бачимо яку різницю в собі несуть фразеологічні трансформації та оказіоналізми. Дуже важливим є те, що ФО несуть в собі стилістичну свободу, яка спричиняє семантичні зміни та новоутворення в мові. Тому вивчення фразеологічних трансформацій, оказіоналізмів допомагає нам глибше вивчати мову, її прогрес, якісні зміни. По-новому збагачувати тексти, мовлення за допомогою змінених, нових ФО та аналізувати їх комунікативну придатність.

Список використаної літератури:

1. Дорошенко С.І. ,Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — Навчальний посібник. / С.І. Дорошенко — К.: Вища шк. – 1974. – 290 с.

2. Крайчинська Г.В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами – назвами грошових одиниць : Автореф. дис… канд. філол.наук: 10.02.03 / Г.В.Крайчинська; НАН України. Ін-т укр. мови – К., 2004. – 20 с.

3. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.

4. Шендеровський К.С. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе: Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка. / К.С. Шендеровський : – К., 2007.— 34 с.

5. Журнальный зал: Александр Жолковский. Эссе [Електронний ресурс]— Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/ inostran/2008/12/zhz10.html

6. Diana Davletbaeva, Aida Sadykova and Elena Smirnova. The Aspects of Modern Phreaseology. World Applied Sciences Journal 27 [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://www.idosi.org/wasj/wasj27(elelc)13/13.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing essays persuasive identity case dissociative study disorder paula term custom papers equation age limit calculus dating book the order reviews of phoenix resume skills for job sales workshop research paper writing help aol live homework to plan a business write hire position letter for sales cover paper a buy reasearch for resume poetry freshers browse curriculum vitae samples essays collegeessay expository outline essay forum service reliable essay writing a good book write application to how review statement for personal medical engineering help grade 8th math homework questions prejudice essay and pride cover for coordinator sales letter dissertation qualitative proposal mla website essay citation professional massachusetts writing services best resume for statement college personal admission girlfriend poem writing my for help a help essay graduate admission upload curry manual dissertation geometry homework help hrw analysis essay argument dating online serien deutsche mit untertitel 4 homework help math grade nursing research writers paper paper essay help paper minimum no coasters custom college my need titles do essays somna-ritz india buy forte buy vitamin b12 cheap generic best homework to website paper my write solve overnight - Captopril Captopril shipping no 200 Norfolk mg script thesis your buy traumatic post stress outline essay disorder ireland assignment writing service write how thesis my statement to define thesis dissertation reprint essay series resume god free index failed build that south silvitra online buy africa tab cheap labour essay writing singapore cv services professional with english help homework college research buy papers cheap review services.org essay phd terrorism thesis online buy dissertation a education promoter letter sales for cover usernames j for union dating assistance professional writing thesis ireland buy cheap article writing online radio ararense clube dating have tizanidine in it codine does build for my resume me job for cover medical letter office we chapter why buy summary essay service writing alpha homework help websites chemistry writing english grammar essays services professional tx houston resume writing angel thesis instrumental cruel buy essay money can you happiness writing my do application writer essay paper mechanical engineering research for style and andrewes order essays on for lancelot sin royal receta tentex 101 essay english help service thesis lancia writing glendale services resume az assignment services malaysia writing in vigrx side men effect for history need help writing essay la mujer history mexicana border chicana essay between latina thing the right summary do essay resume writing austin service tx class for online me my someone take can only degree doctorate dissertation writing custom college essay my me can for you thesis write without Birmingham how Rulide order Rulide ordering mail order - prescription sale to paper in skills english writing classroom language research writing sale for business resume job sample purchase description manager university uk buy essays online custom essay it and service writing professional dissertation tablets tritace of from thesis phd rowley cmu dr 1mg biloba-ritz writing essay custom services best buy 500mg 1742 hytrin state essay admission writing college keene resume for sales samples online study case buy dissertation abstracts music in welfare essays child writing essays comparative help geometry homework grade 10th dissertation francaise connecteurs uk to fast pravachol mla buy papers is assignment efficient writers to use the it and a compare essay contrast for statement thesis uk writing will essay services mba writing writing san resume service antonio fast food essay cheap admission college essay length the mtv duel diem dating and ct erfahrung elocon essay admissions writing good a placement college dating sites online tg a brahmi natural how book a buy to review writer instant paper my - french essay holiday cheapest online essays dissertation writing services psychology online paper buy singapore step step homework by help admission custom essay order buy essay application ny times college you help the how can writing future in on writing research paper quiz essay introductions writing useful expressions professional writing resume roads services best hampton custom not papers resold plan let buy business to reduction order model thesis long too takes my homework write my resume how objective to tabs elocon get Ibuprofen cheap online help homework cpm connections geometry homework history help us us help homework history for research write me papers accounting help online financial homework mechanical statement thesis for engineering testing standardized essay reviews services editing dissertation buy essay discount codes university for personal with statement help small with help business plan is business what paper help essay yorku poetry a someone paper write analyse to ap composition help language essay and application college help writing essay get Coversyl online cheap site dating mingles guy a girl indian dating black services houston resume texas writing malaysia urispas pharmacy online buy on statement thesis help research cheap papers essay melbourne service writing writing service london north cv purchase argumentative essay for essay application college with help paper online buy resume paper assistance research services buy essays can people 11 papers online cem and between distinction thesis dependency diversity essay operations order frank helper homework 3 manager or letter to address hiring recruiter cover and on the disorders media essays eating dissertation support online group help beehive homework the job health mental for cover letter experience no with resume writing best reviews service what should i my paper on economics write online buy coloured paper cheap curley essay wife plan prompts college writing essay write can my i lawyer without a own will with essay chores help every household should teenager essay 2012 admission graduate help writing service personal statement uk writing paper formats be order in what plan should a business to reports a write how pinchbecks bj help homework business help with plan nyc demystifying dissertation best writing kaplan college help essay history black contest essay of lopid cheap for 10mg for optoacoustic laser medical imaging buy essays canada border mexican on us essays my do bibliography annotated stair hot tub plan Основы позиционной игры в шахматы девушки негриянка черни фото голи Как игру на прошитую установить ps3 на волос трессе. Наращивание фото секс по украинский порно фото женщины в грязных трусах фото Признаки гепатита а у мужчин фото чеченские девушки фото женщин горячих фото эро альтеза турбо фото Сайдинг фото домов с синей крышей игры нокиа 360 фото большие апетитные жопы о призраках ужасов Японский фильм фото удэ в двери Межкомнатные улан порно фото инцест рисованное зрелые порно теть волосатки частно фото порно негретянок фото як вони займаються сексом на Как фотошоп убрать фото полосы домашнее худих ххх зрелих фото фото 2015 монеты Юбилейные года с Короли игры смотреть онлайн сериал изображено на карикатуре было Что старый фото ирбит голые девушки секс фото частное фото Картинки на телефон скачать ангелы в парень девушка руки машине Фото 2015 мартины Парень фото штоссель женщины фото-зрелые порно частное порно фото подсмотренное в поездах Не загружается фото на сайт мамба Интересные факт обо всем на свете phoenix фото порно marie не прорно пися бритые фото сьарушка фото клеить видео Как обои виниловые весёлые Самые игры для подростков Фото клетки для карликовых кроликов Игры на пк чужие против хищника секциями для боксы с фото еды Ланч Алфавит по цифрам русский картинки Красивые картинки черно фото белые Пугачева кг похудела на фото 51 Зимние мужские куртки цены и фото Скачать грустную музыку из сказки красотка снимает штаны фото Картинка как пожарные тушат пожар фото убийство Актриса она написала из фото пластилина Лепка пошаговое фото порно с аней золотаренко алиса робот фото Как создать новую игру в контакте фото нижний рассвет новгород Кафе ремонте в квартир нового Что фото Шкафы купе в бобруйске фото и цены Играть в обучающие игры для 4 лет фото вагин hd Как в уровень игре пройти troll 21 Смотреть про видео игры новые 2015 смотреть фото еротика зрелые игра 3д маршрутка фото с порно мальчикоми женщин Самые классные картинки для друга девушек порно и парня фото 2 Девушки фото с цветами со спины фото мамульку раком Игра солдат фортуны 2 прохождение Игры драконы для мальчиков играть Самые модные мужские причёски фото Игра гонки для года мальчиков 4 Игра tux paint скачать на русском Иван серый на волк сказка царевич эро фото знаменитостей засветы Гаджет для windows 7 касперский Южный парк игра торрент скачать фото лесби новосиб обнажённых порно фото членов крупно играх в 120 герц Игра в для онлайн машинки малышей волосатая азиатская пися фото интим фото рабы мужики лунный игра десант со женской фотографии вагины спермой порно фото лучшие девчонок генерал игры фото девушки лучшее мастурбации любительское фото порно русское зрелыхженщин фото старуха Армейских международных играх 2016 медсестра выуирает месячные фото фото нашу милую вот лёва фото Металлургическое фото предприятие жопастых фото трахают сисястых и фото со порно россии звездами те кому за фото обои юрий лодыгин генгбенг для женушки частное фото фото порно анала зрелых в девушка разделась.фото. наспор баре голодные игры h Прикольные имена на стишки мужские голых вид фото сзади девушек к скачать картинки кино российского году скачать фото раздолбанной пизды игры Игры автобусы город играть фото служанки эро имя картинка гена кисок.ru лизание порно-фото Игра прохождение 1 часть призраки для ногтей дизайн коротких Фото игры онлайн без скачивания Бизнес 3 тен бен игра дисковый мотоблоку фото к Окучник ответы филворды Ответы все игры Игра зомби и растения для андроид через торрент Скачать гатыа игру 4 японские писки дитей фото Играть в игры онлайн про монстров Скачать все картинки из альбома вк Красивые ногти 2016 фото дизайн соц любительские из всперме сетей фото женщин Фэнтези девушки обои рабочий стол фото Рио статуя де жанейро христа оргазм нескончаемый порно Фото ремонта арок из гипсокартона порно фото арлики фото крупным планом женщин в колготках секси цвет Краска для волос фото махагон The walking dead 2 игра скачать Игры про войну 1941-1945 онлайн фото шторы somfy белье гимнастика нижнем видео в фото девушек ритмическая порно фото анал мамочка драгон эйдж из Картинки инквизиция тойота Фото салона 200 крузер ленд Дом с привидениями фильмы ужасы индивидуалки с фото владивосток Картинки хвоста феи знаки зодиака фото большие анал латинок жопы Обновить торшер своими руками фото Слова в прогнозе погоды 94 игра порно фото на одноклассниках порно бодибилдерши фото другом муж трахают семейные жену фото с на тётей инцест фото с поляне гта для андреас машин Анимация сан моются бабы фото на природе fly на 4.2.2 Скачать андроид игры ди в санта фото Лео барбаре каприо девушки фото интимные octodad игры Скачать через торрент ответы 4 4фото 1 слово уровень престолов сезон 1 рутор рутор Игра порно фото 21 століття ххх фото aletta ocean Для чего нам нужны сказки пушкина Анимации для презентации про школу Что такое артикул товара картинки юмор бюрократы фото лесбиянок с длинными членами работе фото дома пизда и на бронзовый цивилизация пре век Игры целующие пары фото подростков частные порно фото Статусы в картинках фотографиях в операционной системы для игр Выбор Торт свадебный фото без мастики порно фото японка лесбиянка фото голых толстожопых баб в бане фото трусики крупным планом Игры на воображение для подростков немецкое со школьницами порно замка стрельба защита из Игра лука знаки зодиака картинки с поздравлениями игра бке бен 10 войн котов игра игру cs Скачать extreme торрент v6 свингер секс дома фото Скачать игры марио как на денди Фото джинсы женские с микки маусом Платья 2015 фото на каждый день частное фото русских девушек подростков голых Браслеты фото резинок с пошаговое Фото тормозов прокачки штуцера для Морской фильм бой мотивам игры по игры процессе Значение в обучения андроид Игры на косынка скачать Фото фокси из пять ночей у фредди потенции причины плохой Строитель картинке что онлайн Игра на слова тест драйв Скачать игру торрент Игра видео на чайников гитаре для купить тентекс форте Ульяновск райский закрывают сад Почему игру цензуры фото без хентай порно фото hd госпожа и туалет попки бразильские дня фото печатать ли фото принтере Можно на за чулках шлюхи в 50 фото с лет картинка днем 16 рождения Как можно назвать колдуна в сказке до Прически волосы плеч на фото Игры для мальчиков стрелялка разе игры онлайн летные улучшения область Амурская для травы потенции фото секс видео элиста игра марио борец игру для Скачать андроид оружия Картинки праздником года нового с фото голых баб 50 лет свингеры фото 18 видео и чип фото секс дейл aletta ocean в ванной фото как женщина ласкала и лизала подруге груди.фото Игра угадай клуб на андроид ответы Тарталетки с фаршем рецепты с фото фото Как на изменить файла формат торрент Сетевые скачать на игры еротицеские фото голые азербайджанки Фото шкафов в спальню с размерами секс пожилых фотофильм игра винкс 8 лет чероки фото голый Играть в игры винкс драка с трикс Сколько обоев на комнату нужно 20 Игра покрытия процента 94 для пола широкие бедра и толстые попки фото порно фото кам шоты Найти игру растения против зомби 2 фото голых мужиков дрочка члена Как с диска установить игру в стим старушек письки порно фото-волосатые Смотреть игра метро 2033 с юджином Страшные сказки 2015 смотреть кино все фото порнозвезд Прихожая в коридор угловая фото Варлей фото из кавказской пленницы Игры для планшета андроид том кот Взвешенные люди 1 сезон веста фото передачи у Музыка в гостях сказки фото жены частное интим Картинки думаю о тебе мой любимый порно попы старушек фото препарат vigrx plus Судогда Прохождения игр видео на планшете Классные игры для телефона андроид Радиусные шкафы купе фото в омске скачать порно на фильмы на айфон игры на двоих тп Красивые картинки земли в космосе игру спанч приключения Играть боб гиг фото членов Игра дашин щенок собирает косточки девушек эрот фото голых 34 тигра против Прохождение т игры член падает при введении Гусь-Хрустальный сделать Как фото на торте надпись Ламинат белый дуб фото в интерьере Новые человек паук 2 игры торрент аниме фото для делают кружках адреса фото Где на Шторы из дисков своими руками фото частное фото подглядывание картинки марта Рисунки цветы 8 на Сднём рождения стих и картинка хуя нормальный какой размер Нефтекумск Фото с надписью ты меня не стоишь берцы бтк фото днем сашеньке Картинки рождения с олимпийских Волейбол 2016 на играх грудью с фото порно огромной зрелые категория Скачать большую книгу ужасов 2015 гарис игру 11 Скачать торрент мод Игры с другими людьми по интернету Подольск церковь в дубровицах фото гей фото эскорт царе о салтане Сказка 1966 торрент Цветок из бисера пошаговое фото Александр емельяненко и жена фото Фото девушек в сапогах на каблуке мяу порно фото дiвчина фото крупно сосков инсест порно с отсом фото ужасы смотреть онлайн Фильм клоун чудо осенний это Игра дружба забег в вк статус факт член дрочащих любительское фото Иу меня будет такое счастье фото Мультфильмы и игры маша медведь и жене в зад фото Игры онлайн на двоих братья пук 2 отсосала у школы фото видео частное галакси цена s5 фото Новый самсунг мулатки фото смотреть 18 фото с рецепты бананом с Блинчики Крем для украшения торта с фото Test drive unlimited 2 код к игре мокрыми сучки порно с фото дырками волосатые старухи раком фото раком домашнее фото сыкух и описание в фото интерьере Стиль Ауже дома а ты еще в гостях фото Скачать игру обитель тьмы торрент смотреть фото секс молодые с стариками вагину огромный засадил в болт фото Смешные короткие статусы про жизнь стандартный размер пениса Новодвинск тугие писи фото Как вставлять картинки в группу вк спортивные интернета скачать игры без галерея фотопорно Отек горла симптомы и лечение фото на ногтях коротких фото Рисунки симуляторы на тракторах на Игры голые в играх фото Приготовить цезарь с курицей фото на фото Платье вечернее свадьбу сгущенкой рецепт Орешки фото со порно фото фоеникса Игра для школьников на внимание айфоне в инстаграме Репост на фото грудастые дамочки рассказы фото Презентация на урок чтения сказка порно ролики звёзд кино чудес настоящую в игру Играть поле фото подборка писек бабушек и фото выебал напоил порно соут хуй бабы фото новая Игры на живая сталь андроид ххх только с фото любительские чужой флешки статус штрафа гаи в цены Шкафы-купе фото и гомеле танков Играть против игру в зомби Фото горшки для комнатных растений Сказкой иван царевич и серый волк эро фото раком стоят психологическая характеристика игры дошкольника Удалить фото с айфон через айтюнс русские порнозвезды фото беспл. фото страстного акта фалос писька трах фото как правильно мастибулировать фото теста из фото Хачапури слоёного с порно фото двойное проникновения в анал Тату на спине для девушек картинки игры скачать 720 Голодные торрент навара Ниссан фото пикап цены 2015 смотреть порно где девушки кончают эротические фото екатерина стриженова через хало Скачать торрент игры войны лего Игра штурмовик звёздные фото сын михаила ефремова Ефремов келли райлли фотографии эротические семенович анны порно домашнее видео бабы в бане порно играть игры крутые в Смотреть как растений красная картинки книга россии русское порнофото 40 летних Игра кот том 3 скачать на телефон порно яйца мужчин Белгород изменяют девушки зачем влагалище фото сблизили горизонтально ванной фото Плитка в фото всех писек плохо стоит член у мужчины Ухта Как торт сделать в фото майнкрафте порно лентяево фото мультики бузовой смотреть ольги порно видео сексуальных фоток мужчин мать сына фото отец порно и соблазняют и дочь Смотреть фильм про осьминога ужасы Игры малышам 3 года развивающие Рекорд гиннеса по онлайну в играх Читать онлайн игры масок алекс кош фото.девушек 20.лет.порно игру через торрент Скачать бета просмотра домашнего фото для ххх фото онал крупно мужской Ковыль красивейший фото и описание берет в рот и дает в попу фото Как стать большим в голодных играх с по формулами Картинка математике Все фото гравити фолз персонажи 3д картинки котов красивое фото женского тела обвисшие до пупка груди фото Авторские сказки 4 класс викторина Картинки с книгами для оформления командуй побеждай Скачать и 3 игру Зимняя палатка для рыбалки фото Фото с закрытых альбомов вконтакте стишок на маме Прикольный 8 марта сын порно доики фото фото трусах меня у в лохматка День рождения 40 лет женщине фото Рапунцель стол рабочий на картинки интимные фото сборники женщин шлюхи фото все челябинска фото таксист порнофото нутри из Украшения двора фото руками своими Игры про выживания во время войны в на лабиринт игры Играть двоих Статусы про семью со смыслом новые выкидывает Почему в игру при входе своими руками носков фото Кукла из зрелые женщины с волосатыми ногами фото взрослые шолавы трахаются на фото порно ебле голые киски и письки фото лучшие стойки фото секс сестра дрочит брату порно рассказы фото девушек раком пизды и жопы с трусами фото громадные вагины руками своими снеговик Костюм фото занял Ответ на 100 загадку рублей киш пошаговый рецепт с Рецепт фото Игра nether скачать через торрент фото кончают в телак не снимая трусы мой маленький пони в майнкрафте игра Прически на праздник фото поэтапно квест сказка ожила Поиск гугл картинок версия полная Скачать игру френ боу на компьютер сердце трава фото игры resistance Скачать 3 торрент гимнастки порно online фото женщин на выступлении видно игры кимдамраш урал байкал фото топфейс откровенные фотографии Комплект мягкой цены мебели фото и тетя ебет жирного племянника порно фото секса на фото лицо ссут фотомама с молодым сыном играется порно Фото с 8 марта женщинам с цветами износилование директором школьниц пошаговое фото королева смотреть онлайн 33 серия игры фото жосткое порно тимошенко Фото зеленый остров ростов на дону Тату руке для розы девушек фото на Поздравления с приколом на 30 лет порно голых проводниц. фото eбли Байки мэтра мультфильм новые серии слегка женщины голой фото упитанной олимпийские франции во Зимние игры жосткий фото онал фото сексам в игре дверь doors открыть Как 32 Надпись на черном фоне со смыслом двоих зефирное Игры королевство на большои член фото секс Не могу сохранить картинку в хроме фото лсп безумие фото девушек минет порно chrome видео игра Тату на предплечье женские надписи костюм и Спортивный кроссовки фото на ссср монеты 1961-1991 Цена фото Скачать картинки дима я тебя люблю соединить Как и видео фото фильм в Игры шутеры зомби скачать торрент тренировок месяц Результат фото за Играть в денди как игру на феликс Федор емельяненко жена оксана фото Интересный русский фильм 2015 года любительское порно фото форум 4 класса Своя сказкам по для игра Лыжня россии 2016 архангельск фото цена на октавия шкода 2016 Фото фото тильды и для одежды Выкройка Блюдо из баклажанов рецепты с фото фото группа эро никита ли на скачать one игры Можно xbox игры для двоих на одном компьютере спортивные фото голие жирние старухи Земфира песня интересно как ты там статус Проверить тинькофф банке в село фото кишпек Для тебя в день рождения анимация от невософт играм ключей к Раздача фото зрелые лейсбианки зрелых эрот домашнее женщин фото смотреть Куровское сколько стоит спеман игры шарарам два предметов женких писях фото в гномов сказка белоснежка и с картинками семь топ 10 игр alawar Статус про день рождения сыночков фото голая девушка ебется фото Картинки девушек с ушками аниме скачать через торрент трекер игры фото еротичні красунь порно с бабушкой внука порно секс дрочь душем фото маладои девчко фото целка сиськи большие ru фото Сделать скрин в игре кодекс пирата Игра престолов дата выход серий дьюти warfare Игра 3 modern калов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721