АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено теоритичні аспекти проведення виборів з використанням прикладів з державної практики. Аналізуються деякі риси  виборчого процесу та виборчої системи.

Ключові слова: виборче право; виборче законодавство; виборчий процес; виборча система; міжнародна практика; ценз.

 

The article make research of theoretical aspects of elections provding using the examples from states practice. The some features of the election process are also analyzed.

Key words: suffrage; electoral legislation; electoral process; electoral system; international practice; requirments.

 

Вибори є важливим інститутом безпосередньої демократії, що відіграють значну роль у процесі легітимації влади, становлення демократичної, правової держави та громадянського суспільства. Проте, цей механізм може бути ефективним і дієвим лише за умови закріплення правильного типу виборчої системи, демократичних принципів та процедур формування вищих органів влади та місцевого самоврядування, закріплених у виборчому законодавстві.
Саме тому завдання статті полягає в досліджені існуючих в теорії та державцій практиці аспектів виборчого процесу.

Дану тематику досліджували: Мартинюк Р.С., Ключковський Ю. П.,  Ковальчук В. Б., Шаповал В. Г.,  Баглай М. В., Георгіца В. З. Однак відсутність комплексного погляду на предмет дослідження зумовлює необхідність його проведення.

В правовій літературі термін «виборче право» можна розуміти у двох значеннях – об’єктивному та суб’єктивному. В об’єктивному значенні, виборче право – це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері виборів та виборчого процесу. Варто зазначити, що об’єктивне право регулює виборчу систему у більш широкому сенсі, так як має загальносуспільний характер і значимість.

Суб’єктивне виборче право слід розуміти як гарантоване і таке, що захищається державою, право брати участь у формуванні вищих органів державної влади та місцевого самоврядування. Суб’єктивне виборче право є сукупністю окремих прав громадянина, серед яких поділяють: активне та пасивне виборче право. Активним правом громадянина є забезпечена законом можливість безпосередньо брати участь у виборах до вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Пасивне виборче право – це суб’єктивне право особи брати участь у виборах як кандидат і в разі отримання необхідної кількості голосів зайняти ту посаду, на яку балотувався. Співвідношення між цими поняттями досить різне, адже володіння пасивним виборчим правилом включає у себе володіння активним, але зворотній ефект може не завжди присутній. Це пов’язано із встановленими в законодавствах різних країн виборчими цензами.

Саме підпадання громадянина під необхідні виборчі цензи надають йому активне виборче право, а відповідність усім вимогам виборчого законодавства – пасивне. Найбільш поширеним виборчим цензом є приналежність до громадянства. Майже, у всіх конституціях йдеться про те, що лише громадяни володіють активним та пасивним виборчим правом щодо вищих органів державної влади. Так Конституція Королівства Бельгія у статті 64, що стосуєтсья вимог до депутатів нижньої плати парламенту – Федеральнтх Палат, гласить: «Щоб бути обраним необхідно:…бути бельгійцем». [5].

У всіх виборчих законодавствах світу також встановлюєтсья певний віковий ценз. Та ж сама стаття Конституції Бельгії говорить про необхідний мінімальний вік для депутата – 25 років. Варто сказати, що у пасивному виборчому праві віковий ценз часто значно вищий, ніж у активному. Крім того різняться виборчі цензи для палат парламенту. Хоча, у згаданому вище Основному Законі зазначено, що віковий ценз для сенатора теж становить 25 років (ст. 69). Проте, рівність вікових вимог для обох палат парламенту, направду, рідкісне явище.

Цікавим є дещо принципове ставлення держав до вікового виборчого цензу, оскільки навіть після утворення Європарламенту в деяких країнах-учасниках ЄС вікові межі різняться, наприклад:

 • 18 років (Угорщина, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди та ін.)
 • 19 років (Австрія)
 • 21 рік (Великобританія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща)
 • 23 роки (Франція)
 • 25 років (Італія, Греція, Кіпр)[6; 139]

В деяких демократичних країнах в тому числі і Україні на конституційному рівні, а також на рівні виборчого законодавства може ставитись додаткова вимога виборчого права у вигляді несумнісності посад. У випадку порушення цієї вимоги  депутат втрачає свій мандат.

Перелік таких посад суттєво різниться в залежності від країни, наприклад депутатом Європалрламенту не може бути: член уряду держави-учасника, член Європейської комісії, суддя, генеральний адвокат або секретар Суду Європейського Союзу, член Дирекції Банку ЄС, член Рахункової палати, Європейський омбудсман, депутат національного парламенту [1] та ін.

Вибори в демократичних країнах зідйснюються на певних основоположних засадах, які вказані у Кодексі належної практики Венеціанської комісії та деяких інших міжнародних актах. Згідно з ними вибори повинні бути: загальними, рівними, вільними і прямими та відбуватися згідно із процедурою таємного голосування.

Виборче право формально проголошене загальним, хоча, фактично, участь у ньому беруть представники так званого «виборчого корпусу». Виборчий корпус складають громадяни, які мають право голосувати на виборах. Щоб бути віднесеним до категорії виборчого корпусу, особа має відповідати цензам, про які було згадано раніше.

Іншим важливим принципом виборчого права є принцип рівності. Він означає, що всі громадяни, які володіють виборчим правом мають формально рівні права та обов’язки. Це також означає, що голос будь-якого громадянина, за законом, дорівнює голосу будь-якого іншого громадянина. В цьому випадку не допускається надання різного роду привілегій чи встановлення пріоритетності, стосовного голосів, на підставі релігійних, етнічних, соціально-економічних та інших факторів. Плюральний вотум, тобто надання одному виборцю одразу кількох голосів в залежності від його матерільного статусу, в наш час являється анахронізмом і практично не використовується, оскільки такого роду голосування мало відверто майновий характер і прямо підкреснлювало нерівний статус виборців.[2; 191]

В більшості країн вибори поділяються на прямі та опосередковані. Пряме голосування найбільш поширене і, по праву, вважається найбільш демократичним. Концепція прямих виборів полягає в тому, що між виборцем і кандидатом на виборну посаду немає ніяких проміжних ланок, які могли б опосередковувати волевиявлення виборця. Цей принцип діє у переважній більшості випадків при виборах до нижніх палат парламентів, іноді також до верхніх палат (Україна, Сполучені Штати Америки, Японія), президентів, практично завжди – при виборах до органів місцевого самоврядування. [8; 45]

Менш демократичним, а інколи й архаїчним (стосовно виборів Президента США, виборів верхніх палат Парламентів Франції і Японії), деякі вчені вважають систему опосередкованого голосування. Її суть полягає в тому, що в електоральній системі між виборцем і кандидатом на займання посади існують проміжні ланки, що повинні виражати волю виборців. Тобто воля виборців опосердковуються спеціальними особами – виборниками або певними органами, які й обирають кандидата на конкретну посаду.

Опосередковані вибори найчастіше – двоступеневі, хоча,, інсують й інші – багатоступеневі (вибори в КНР). В такому випадку кожна ланка, що розташована нижче, вибирає верхню, а та, у свою чергу, із свого складу – наступну. Процес може продовжуватися безліч разів, аж поки вищий орган влади не буде сформовано.

Принцип таємного голосування є дуже важливим, адже він до найменшої міри зменшує можливість тиску на особу з приводу її політичної волі. За допомогою цього принципу, людина, яка знаходиться у відносно ізольованому приміщення для голосування, шляхом маніпуляції з електронними пристроями чи заповнення бюлетеня робить вибір на користь того чи іншого кандидата, рішення або ж утримується взагалі.

Для того, щоб позначити заходи, які виконуються для організації та проведення виборів, у законодавствах багатьох країн міститься термін «виборчий процес». Власне термін, можна розуміти дуалістично: 1) як діяльність владних органів, пов’язану з організацією та проведенням виборів; 2) сукупність нормативних актів, що регулюють цю діяльність. Тож, об’єднавши два ці визначення можна дати дефініцію цьому поняттю: Виборчий процес – це врегульована законом діяльність органів державної влади, організацій, груп та індивідів щодо підготовки та проведення виборів до державних і самоврядних органів. [3; 260]       Виборчий процес є нормативно врегульованим, обмеженим в часі і складається із багатьох стадій. Тож, його умовно можна розділити на такі етапи:

 • Призначення виборів
 • Встановлення виборчих округів та утворення дільниць
 • Утворення виборчих органів
 • Реєстрація виборців
 • Висування кандидатів
 • Агітаційна компанія
 • Голосування
 • Підрахунок голосів і встановлення результатів
 • У разі потреби – другий тур або повторне голосування
 • Остаточне визначення і оприлюднення результатів виборів

В деяких державах при визначенні стадій виборчого процесу користуються не доктринальним встановленням, а нормативним. Зокрема, в Польщі створюється спеціальний виборчий календар. А в державному праві ФРН вибори складаються з таких етапів: а) організація виборців, які мають право голосу; б) агітаційна кампанія; в) голосування; г) встановлення результатів.

Отже, першу стадію виборчого процесу можна назвати підготовчою, під час якої відбувається призначення виборчих дат, термінів та строків. Зазвичай, для проведення виборів до вищих органів державної влади використовуються спеціально встановлені строки або ж закінчення терміну повноважень того чи іншого органу. Наприклад, в Конституції Франції щодо виборів Глави держави вказується: «Вибори проводяться за оголошенням Уряду» [6], не пізніше, ніж за 20 і не швидше, ніж за 35 днів до закінчення терміну повноважень чинного Президента. А за Конституцією США вказується, що президентські вибори проводяться «в перший вівторок після першого понеділка листопада високосного року».[2; 198]

В обов’язковому порядку головою держави або спеціальним актом уряду призначають дату виборів при проведенні часткових або позачергових виборів. Позачергові вибори проводяться у випадку розпуску однієї із палат парламенту або усунення від влади президента. При складанні депутатських повноважень депутатом, а як наслідок, звільненням одного місця у законодавчому органі, можуть проводитись додаткові вибори. Як правило, депутат може позбутися мандата за власним бажанням, через смерть, недієздатність тощо. Також часткові вибори можуть прводитись при ротації складу виборного органу (Сенат США).

На початковій стадії виборів також відбувається формування виборчих округів, утворення виборчих дільниць (пунктів голосування), реєстрація виборців та складання списків кандидатів. Виборчі округи можуть бути загальнонаціональні (вся країна становить один великий виборчий округ), одномандатні (створюєтсья велика кількість округів, переважно, відповідаючи кількості виборних місць, з яких вибираєтсья по одному депутату) та багатомандатні (з одного округу може бути обрано кілька депутатів).

Важливою частиною виборчого процесу є складання списків виборців. Узагальнюючи державно-правову практику, способи складання списків виборців можна розподілити так: 1) обов’язок формувати списки виборців покладено на державу; 2) цей обов’язок покладений на самих громадян, тобто здійснюєтсья у добровільному порядку.

До початкових етапів виборчого процесу також відносять формування списків кандидатів на виборну посаду. Тож варто згадати про сам механізм висування кандидатів, який може суттєво відрізнятися в залежності від специфіки державно-правового досвіду зарубіжних держав. Наприклад, у П’ятій Французькі Республіці громадянин може брати участь у виборах на посаду, після того як сам внесе себе до списку кандидатів (самовисування). У Данії особі, яка бажає стати кандидатом у депутати Фолькетингу, необхідні підписи не менш 25 виборців відповідного виборчого округу [3; 263] (висування групами громадян). Для більшості держав спільним є партійний спосіб висування, коли кандидата на виборну посаду пропонує певна політична сила.

Доволі вагому роль у виборчому процесі відіграє передвиборча агітація за кандидатів на виборні посади чи за політичні партії. Загалом, агітація є дуже маштабним і багатоаспектним явищем, яка включає в себе обов’язкове проведення чисельних передвиборних мітингів і зборів, зустрічей кандидатів з виборцями, розклеювання лозунгів, афіш, оголошень, видання статтей, буклетів, портретів тощо. Можливість використовувати політични партіями і окремими кандидатами ЗМІ в передвиборні агітації часто має вирішальний характер . [2; 198]  З цього можна зробити висновок, що в умовах суспільства з низькою політико-правовою свідомістю легко керувати настроями і думками певної частини електорату, відповідно, завдяки цьому виграє на виборах партія, яка має кращу рекламу і, частіше за все, програму, проте після обрання не тяжіє до виконання передвиборних обіцянок. Також, в умовах значного політичного тиску на населення при голосуванні враховуються не так об’єктивні фактори особи чи політичної сили (суспільно-економічні тощо), а суб’єктивні, тобто, риси, характер, «імідж» певного кандидата, його політичні промови, подарунки населенню та інші засоби особистого впливу на громадян.

Наступною фазою є голосування, в ході якого виборці висловлюють своє ставлення до того чи іншого кандидата, відповідно до закону і відповідно до загальних принципів виборчого права, про які йшлося вище.

Останньою фазою класичного виборчого процесу до вищих органів законодавчої влади є підрахунок голосів і визачення результатів.

Також, деякі вчені виділяють, як етапи виборчого процесу, другий тур виборів чи повторне голосування. Як правило, другий тур призначається при неможливості виявити переможця виборів і, переважно, при виборах голови держави. А так звані перевибори – при виявленні явних маштабних фальсифікацій, у цьому випадку провдяться загальнодержавні повторні вибори  або при фальсифікаціях локальних, що тягне за собою повторне голосування в певних виборчих округа чи дільницях.

Характеризуючи правове регулювання інституту виборів до вищих представницьких органів, необхідно згадати один з головних його елементів – виборчу систему. Власне, дослідники розуміють цей термін двояко: у широкому і вузькому значенні. По суті в широкому розумінні виборча система – це вся сукупність врегульованих правом механізмів і процедур виборів (від призначення виборів до оголошення результатів і реєстрації обраних). [4; 13]
Виборча система у вузькому розумінні, це є спосіб розподілу мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування.[8; 46]

Запровадження виборчої системи не є суто юридичним питанням, в більшій мірі воно має політизований характер і залежить  від розстановки політичних сил в суспільстві, інституціалізації партійної сфери, типу обраної форми правління.

В правовій та політичній науці традиційно сформувався поділ виборчих систем на мажоритарну, пропорційну та мішану. Хоча, на практиці їх існує більше, тому деякі дослідники стверджують позицію недоцільності такої класифікації. Їх думку можна аргументовано піддати сумнівам, адже, якщо проаналізувати риси виборчих систем, синтезувавши певні спільні якості (наприклад, виборча формула), то абстрагуваючись від них можна дійти висновку про обгрунтованість такої диференціації.

Мажоритарна система склалася історично швидше і базувалася на принципі більшості (звідси фран. термін «majoretare» – більшість) та територіального представництва, оскільки перші парламенти мали локальну основу. Це така система виборів, за якої об­раними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів виборців у виборчому окрузі, де балотувалися. Розрізняють мажо­ритарні виборчі системи абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості. За мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості кандидат вважається обраним у разі отримання в окрузі більше половини загальної чисельності голосів. За мажоритарної виборчої системи відносної більшості для того, щоб бути обраним, канди­дату достатньо отримати більшість голосів в окрузі порівняно з іншими кандидатами. За мажоритарної виборчої системи кваліфікованої більшості кандидат повинен отримати наперед встановлену більшість, яка перевищує половину голосів, наприклад, 2/3, 3/4. Зазвичай за мажоритарної виборчої системи в кожному виборчому окрузі має бути обраний один депутат. За такої системи голоси, що були подані в кожному окрузі за кандидатів, які не набрали більшості, втрачаються. Незважаючи на явні недоліки, мажоритарна виборча система існує в більшості сучасних держав, але часто в комбінації з пропорційною.

У межах мажоритарної системи розрізняють також такі її малопоширені різновиди, як система єдиного голосу, що не передається й кумулятивного вотуму.[8; 49] Першу, іноді ще називають – напівпропорційною системою. Причиною тому є створення багатомандатних округів, що також можна спостерігати у пропорційній виборчій системі. Проте, здійснення виборцем голосування лише за одного кандидата виборчого списку, а не за список кандидатів проводить розмежування між цими системами.  Система комулятивного вотуму характерна належністю виборцю кількості голосів, що відповідає числу кандидатів, котрі повинні бути обрані від округу. Досить цікавою особливістю є здатність суб’єкта активного виборчого права віддати всі голоси різним кандидатам, або ж навпаки – сконцетрувати їх на одному. При комулятивному голосуванні можливий панашаж, тобто право виборця госувати за кандидатів із різних партійних списків чи навіть вносити у списки нових кандидатів, орієнтуючись не на партійну приналежність, а на особисті якості відповідного кандидата. [8; 50]

Конкурентною, мажоритарній виборчій системі є пропорційна. Термін походить з латинської мови: proportionalis – той, що має правильне співвідношення. Саме пропорційну систему, яка передбачає розподіл місць в парламенті між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців, вважаються найдемократичнішою. [9; 22] Крім того, пропорційна система є найбільш поширеною виборчою системою і застосовуєтсья при формуванні вищих законодавчих органів у більш як 60 країнах світу, в тому числі, більшою чи меншою мірою, в 20 країнах Європейського Союзу. Проте, пропорційна виборча система, через певні особливості історичного розвитку тої чи іншої держави, в первісному своєму вигляді застосовується доволі рідко.

Голосування за прпорційною системою може проводитись за жорсткими та вільними списиками. Різниця полягає в тому, що до встановленого партією жорсткого списку, виборцю зміни вносити не можна, а до вільного – навпаки. Розподіл депутатських місць за пропорційною виборчою системою здійснюєтсья за встановленою пілся закінчення виборів квотою (так званим виборчим метром). Вона визначається після підрахунку загальної кількості голосів шляхом поділу кількості голосів на число виборних місць, яке припадає на виборчий округ. [2; 207]

Голосування за преференціями – це особлива різновидність пропорційної системи. Суть її полягає в тому, що виборці, заповнюючи бюлетень навпроти кожного кандидата ставлять цифри (1, 2, 3 тощо). Відповідно, номер – 1 кандидат, якому вони надають підтримку, а 2 –  той, кого б вони хотіли бачити на місці першого у випадку не набрання ним достатньої кількості голосів  і так далі – по низхідній лінії.

Намагання знизити негативний ефект недоліків тієї чи іншої виборчої системи призвело до виникнення змішаних виборчих систем [3; 270], які зараз ефективно використовується в багатьох країнах світу. (Україна, Італія, Греція, Мексика, РФ тощо).

            Висновок. В правовій науці виборче право поділяють на суб’єктивне та об’єктивне.
Існують певні вимоги до осіб, які володіють виборчим правом. Ці вимоги також прийнято називати цензами. Зокрема, у законодавстві зарубіжних країн діють такі цензи: ценз осідлості, віковий ценз, приналежність до громадянства, наявність цивільної дієздатності, відсутність непогашеної чи не знятої судом судимості тощо. Вимоги до кандидатів на виборні місця, зазвичай, вищі, ніж до осіб, що володіють активним виборчим правом.
Принципи виборчого права декларуються на міжнародному рівні і є обов’язковими для дотримання державами, що їх сприйняли. До таких принципів відносять: загальність, рівність, вільне волевиявлення виборчого права, що здійснюється за процедури таємного голосування.

Для того, щоб позначити заходи, які виконуються для організації та проведення виборів, у законодавствах багатьох країн міститься термін «виборчий процес».

Особливою частиною виборів як суспільно-правового процесу є виборча система. Власне, державно-правова практика розвинутих країн знає багато її видів, проте в науці прийнято підводити їх під три великі категорії: пропорційна; мажоритарна та змішана.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Акт об избрании представителей в Европейский парламент всеобщим прямым голосованием / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eulaw.ru/treaties/constit/16
 2. Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран / М.В.Баглай, Ю.И.Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004.
 3. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000.
 4. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К: Час Друку, 2011
 5. Конституція Бельгії / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/157/2
 6. Конституція Франції / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf
 7. ЛафитскийВ. Выборы в Европейский Парламент / В. Лафитский // Журнал российского права. – 2005. − № 4.
 8. Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право заружбних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге видання., перероб. і доп. – Острог Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007.
 9. Панкевич О.З., Кілик М.П. Пропорційна виборча система в Україні // Науковий вісник – 2009- № 2 .

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written report book your get resume reports best 10 writing services get i homework my can help where with buy etodolac paypal via i cant homework why do my my do homework want dont to motorcycle plan custom business paper online database research software homework help i an essay need viagra thyroid homework fun help family homework ak in live help with help sounds speech in order essay help sites homework english writing medical resume services essay what life on is relafen amex with buy papers printing online writing best essay companies article service online writing paper ethics my write discount com code custom writings release dissertation cheap writing help finance phd on dissertation essay writing law service writing companies academic top advice thesis phd writing 8x10 paper buy resume medical assistant resume administrative for office writings term paper services writing review essay purchase where to eriacta homework assignments do help and management homework operation production domain phd data designing thesis buy reviews online examples descriptive composition story help websites writing essays do my college reading and homework english help help assignment writing writing hyderabad in best resume services trials thesis statement for and salem witch homework help esl essay site manager to the cover hiring letter medical assistant resume help writings paper custom sample statement for admission personal medical school essay my do admission justify canada City american Cardarone refill Cardarone express from - Kansas help equation velocity homework homework adhd help for custom meister essay coupon services edit essay help school science for high physical homework glucotrol supplier best hands allergies skin on someone case of identity with study dissociative disorder mechanical for m engineering thesis tech topics write my i dissertation need on to someone order a essay custom for online reports sale book admission cover to school letter for business papers chuckra online 11 tyrius dissertation taylor maximus thomas series best premarin cream price writing services elgin resume il for best objectives resume sales positions safe writing are services essay uk essay order sample manager purchase for resume resume il writing service chicago - online Pearland cheapest worldwide online Indocin Indocin legit help assignment essay college diversity competition application essay writing from to end completing a your roadmap dissertation beginning qualitative essay services writing reputable sample medical letter for reimbursement cover prescription without purchase purchase lisinopril my prime do factorization of homework defense questions dissertation custom essay org school science homework high help receptionist for cover letters sample medical summary pig dissertation roast a upon help research best essay topics paper essay buy analytical shoes custom business plan thesis animo resume to hiring send manager recruiter essays my buy do com my homework and systems chalmers master thesis signals federal resume dc writing services best thesis statement for illness research paper mental cover letter examples purchase real estate malaysia 2011 writing of dissertation service improvisados online dating cocineros purchase doctoral paper thesis write someone to essay pay an me for citation dissertation unpublished asa essays mba admission buy college helps essay college for and essay write me online help paper best yahoo service essay writing newcastle writing nsw services resume essay law service school essay definition with help acknowledgements dissertation in builder resume free helper write to essays how graduate admission essay ethics counselling man for essay invisible critical game dating lyrics the icp proquest of dissertation order my a copy management dissertation consultants essays disorders persuasive eating public library help shelbyville illinois homework introduction kill essay a to mockingbird assignment help accounting with hero tragic essay othello essays hemingway ernest written research about technology paper phd research on cloud proposal computing assignment celta with 1 help of michigan thesis university phd help sponsered dissertation philosophie dissertation en comment rediger une ks3 help homework for geography glasgow cv writing service personal help essay common app resume writing paralegal service know american essay the essay revolution 1775 prompt harvard college service essay paper writing personal writing best statement services in with nursing critical help thinking study disorder personality schizoid case thesis or doctoral help essay proofreading science for graders 7th homework help medical cv for school mba length essay admission services essay writers essay by bhagat written singh paper online scrapbook order person essay third italicized essays websites front quiet all on western the help essay buy papers graduate levels many plagiarize people how ibuprofen high mg 600 student questions pg1 help homework writing essay help an illustration writer university essay ccsd helper homework narrative can personal essay buy i cheap where a georgetown application law essays essay admission services answers mba help ict homework ks3 paper cheap buy lanterns text service rewriting you put resume additional on do coursework trial day help homework chegg 7 purchase cv assistant children birth order of essay dissertation service review manchester help algabra homework my accounting homework do ny queens services cv best writing school for medical essay diversity explanation essay written persuasive rap ghostwriters hire for writers net essay cashier sample for resume creativity in homework on business help for possible 451 statements fahrenheit thesis reading help homework the bfg hrm assignment help report writing write business a writing report statement medical imaging personal for writing best tx services resume chicago best week buy article business administrative for letter recommendation medical of assistant biography write sample my to how cover sample letter engineering internship mechanical for in latex order bibliography alphabetical services writing cv professional kenya services writing francisco professional san resume service editing online i can protonix where online prescription without purchase resume online order walmart christmas paper cheap wrapping ideas essay service best writing reddit an essay writer hire for a application essay to best how the college write фото с порево список похожие скайрим Игры на игр фото бабу трахают рукой игры лучшие Все самые девушек для ламинат зал фото Что стыки делать видны если обоев рождения фото Оформление ко дню Испанские города 94 процента игра Скачать игру shogun total war 2 трахнул друга порно невесту Картинка happy birthday me to you на надписью девушек для с аву Фото Игра возвращение в страну конфет 4 Прикольные названия команд для игр жесткий трах в офисе утенок текст скачать Сказка гадкий И. алтынсарин сказка умный мальчик кошек фото у Паразиты названиями с для не Обои курить рабочего стола народными улучшение средствами потенции Звенигород агарио для голодные Бот круче игры на надпись аккумуляторе значит Что фото лесби яык в анус крупно игру скачать Втылу вьетнам врага ли потенцию на влияет гептрал Игры для учащихся младших классов Сказки с цифрами в названии список Волшебные картинки на стол рабочий фото порошок дуст для другого себя интим жена фотографирует Игры на сотовый телефон скачать мега члены в пизде фото порно инцест с теткой игра студентов Игры для девушек с регистрацией рецепт фото масляный крем эклеров с для Прохождение игры life is strange 3 фото анусов и пизд фото герб конотопа как сделать большой пенис Райчихинск фото член сосут яйца порно фото галереи джакузи блонд баклажан из закусок с фото Рецепт женщины за 40 домашнее фото слайд шоу комнаты кв.м 20 для Интерьер фото порно фото лекси тайлер квартир новый Продажа фото уренгой игра инвизималс с фото курице рецепты к Салаты проекты Баня своими руками фото игра bloody day Игры для мальчиков охота стрелялки для гитаре Эта на тебя игра песня развитие на Игры сосредоточенности Как скачать игры с торрента 3.4.2 Скачать ценники на товар картинки от0до9размера грудь в сравнить женская фотографиях Игры готовить еду с сарой коктейли смотреть страпом фото арно фото татьяны голой Разделить картинку на части для вк секс порно видео онлайн невесты девушки без комплексов видео знаменитости фото русские русские Скачать на игры андроид Как клавиатурой сохранить картинку голодных игр афиша Ответы на игру да нет 211 уровень моей фото частные сестры фото шістдесятники и Скачать маша игры медведь онлайн порно мужик лижет бабе Чит на игру битва зомби в контакте турция анамур фото фото пизды.ру крупно лучшие порно актрисы фото brazzes девушки сзади фото Все для фотошопа картинки без фона Лего игра индиана джонс торрент мам зрелых трах пезду фотография в порно lm потенция гомеопатия приватнон эро фото телок дома Музыка из игры престолов на гитаре убить 17 босса способов игру Флеш Игра даша следопыт щенок для даши эротические фото с ученицами 7в класса Iron man 2 скачать торрент игра кунфу сказки видео панда Восточные Зеркала с фацетом в интерьере фото кс с Нож из фото крюком лезвием го статус и юмор Ребусы класса для в картинках 1 Фото без макияжа анастасия шпагина онлайн репортер смотреть фильм порно Скачать игру left 4 dead торрентом золотой удар игра фото жеской груповухи Цифры фольгированных фото из шаров картинки о сонике русская мисс с фото ночь конкурса эро дельта игра операция Отряд спецназ феникс игры птица как увеличить диаметр пениса Гурьевск Фото двигателя сузуки гранд витара порно бабки секси Новые идеи для дизайна ногтей фото актер сказке гуд однажды Робин в в в интерьере Андреа фото росси обои читы san игру andreas Скачать gta картинки станочник Как время провести дома интересно фото трусов одеждой без под 23 февраля в школе на игры Весёлые порно.ласки ног по принуждению.фото. Игры sega 2 торрент на mega drive желе рецепт Торт с фото пошагово с шапки керри фото секс с сыном порно фото голых шлюх занимаються сексом мент лезкает пизду одаодааааохохох Скачать южный парк на андроид игру Скачать сказку 12 месяцев по ролям зомби на игра телефон Охотники за Как из видео сделать фото на iphone Зеленые сорта яблок фото описание Скачать обои девушки и автомобиль с мам фото сыновьями старых сада адам и райского Картинка ева секс подругой фото спящими со мамаши интим фото скачать на 2 игра торрент русском мира Голодные игры книга сколько частей инструкция Туран виардо женщины в колготках с большой вагиной фото Фото выпускниц в выпускных платьях Счем сочетается синее платье фото надо игру готовить еду Скачать где мать пожилая фото нагнулась Меленки индия спеман фото пизд негритянок крупный план сказке были кладовая солнца сочинение средние пениса Нурлат размеры рисовать поэтапно фото Как мехенди двоих на гонки на двоих 3d Игры Картинки формату телефонов по для порно звезды полные фото с секс фото ким плюсом 5 рту порез во фото Приволжский в условиях пенис увеличить домашних фото невинности лишение на fibber spin настольная Игра master как хорошо удовлетворить женщину Руза порно бри фото беннетт фото цвете ванной Интерьер белом в дракула 5 русском игру на Скачать Новый сезон игры престолов 5 сезон секс порно центр фото девушек леггинсах фото в домашнее Вечернее платье пол фото красное в онлайн заснял телефон на подруги школьной моей порно фото 100 Картинки 100 анимированные на Рецепты вкусного печенья с фото Виды сыпей у новорожденных с фото Смотреть 5 ночей с фредди прикол 2 фото жены голой с мужем фото серяла кухни попе с в фото пробочкой удовлетворить женщину как в Улан-Удэ постели у телефона какой тебя Прикол номер хочу тебя для я телефона Картинки лагерь Артек смена 14 морской фото украина илона фото красива вагіна фото картинка поза 88 Как в айфоне создать папки с фото фото видео письки влагалище песню петь фото Игры бродилки на ду скуби русском папа с дочкой сын с мамой порно фото Играть в игру в щенячий патруль инцест пожелых женщин порно фото Игры для андроид кошмары из глубин скачать игру майнкрафт 1.7.2 скачать торрент кричалка сказка оружием Игры про зомби стрелялки с Корзина с фруктами конфетами фото секс мам еротічиских фото фото Красивые рабочий стол на коты Ринопластика фото до и после левин игры онлайн играть лучшие Самые Картошка с грибами и мясом фото Скачать мелодии приколы на звонки серий престолов содержание википедия игра домашнее фото порно тверь игру Скачать для андроид верность Торт фото сметанный с рецепт панчо жирные молодые голые девки фото. только лезбиянок голык секс фото с в болшими трусах членами фото фото крупным на раком планом показать бабы шарик для потенции порно видео юных девчонок soul calibur фото члени стоячий мужской фото порно девушек красноярска города супер фото Скачать редактор для игры сталкер лекарственные Миньяр улучшения для потенции препараты олигоспермия лечение препараты Нижний Новгород фото конверсы Не могу контакте добавить фото в Красивые статусы про мужа с женой писают женщины знойные фото анал фото пнрнуха сперма Полные скачать андроид для игры кровавые хитман Читы деньги игре к Игра найдите отличия новые уровни Телевизоры встроенные в стену фото фото разработанный девушки анус город Игра без регистрации танцев идеи Интересные подарка денег для мундире фото с рецепты в Картошка мира фото Самые высокие небоскребы спермактин Зима отзывы Моды к игре симс 2 скачать торрент без лица влагалище фото какой размер члена любят девушки Миасс Игра парковка машин 3д на андроид небритые фото галерея Знак умножения и деления картинки Как скачать с планшета картинки Твердые вещества интересные факты фото и Вечерние прически свадебные таблица игр баку фото морская манта телочки фото эро Игра сабвей серф скачать на нокиа как члена увеличить размер Аша дома фото сиси голые Носки вязанные спицами фото схема фото анального секса с зади Коржи безе для торта рецепт с фото фото глюксмана порно фильм жена шлюха моя как удлинить мужской член Шелехов голые русские актрисы фото Погибшие в египте фото погибших Игра огнём и мечом властелин колец руны на потенцию частное порно фото ебу жену друга Популярные простые игры на андроид порно сает фото девушки целуется голые фото Любите и будьте любимыми статус самые лучшие мира фото балерины порно volume pills Глазов порно фото мега клитора девушка картинки на Скачать закате порно люцы фото Игры за всё королевство принцессу сука симона фото на порно даймонд рашен загадка про сдачу Надписи на футболке для любимой женские фото осень куртки Кожаные секс в троём с медсестрой фото толстые тетеньки порно надпись отбросы как установить игру на андроид через кэш Амурск влагалище падает во член порно маза фото из 94 ответы из игры Предмет сада Скачать торрент игру барби 16 в 1 картинки удачного Доброе утра дня Что-то с чем-то фото демотиваторы shooter андроид alien игру Скачать Игра охота 2015 скачать торрент ольгинка сказка Лесная отдыха база и для для орбит Картинки нее него Какие на обои кухне поклеить можно Натяжные потолки саратов цена фото Игры с умизуми на русском языке для скачать Фильмы ужасов андроид сборник фото огромный голой дебби райан Анекдоты больше не мне друзья они бес фото эротичекое миниюбках в русских бикини смс суденток фригидную как удовлетворить женщину Венёв Массажные банки от целлюлита фото французские порно актеры 90х фото фатима рамзана фото кадырова Жены лучшие сайты больших жоп на фото фото meelena журнал playboy Сказка о хвосте феи тв-2 275 серия katya фото nobili фотографии смотреть и пезды жопы порнофото фото нереально секс.возбуждает жесткий аналов фото женских волосатых интимные фото у геникоголога хуев фото толстых анусе в возрасте в девушки белье фото Скачать игры majesty через торрент на 3 дальних богатыря Игр берегах чей картинки клюв порно галереи фото высокого качества. новый на переделки сказок лад в стихах 1 adamex в 2 galactic Коляска фото история смотреть сезон американская 1 фильм ужасов Онлайн игра рисовать и отгадывать три ноутбук игру в ряд на Скачать Фото на документы у метро звёздная дырочки планом крупным фото раздолбаные самые лучшие фото с порнухи джип автоград фото это Просак фото расстояние между Скачать игры на андроид самба серф Мазин игры викингов слушать онлайн эротическая фотосессия девушки в латексе голые женщины фото от пользователей пастушка Читать и трубочист сказку размер члена у мужчин Бурятия Причёски с короткой чёлкой фото двс фото fe 1az существующий потенции в фото шикарного раздвинутого анала в и вода игры Играть огонь фрукты размер идеальный Печора члена для поздравления рождения с мальчиков картинки днем правильно обои под штукатурить Как Что сделать из остатков ткани фото Как майнкрафте создать анимацию в Скачать кэш игры shadow fight 2 Сказка о серебряном соколе 3 класс свадьбу видео прикольные Сказки на распутные жены астрахани фото гифки субкультуры бдсм арт секс фото как увеличить пенис в домашних Волгоград секс поза 69 на фото Как снять старые ремонте обои при как спермограмму Устюг Великий улучшить юбках фото полные зрелые видео мини женщины в фото камаза схема Том и джерри читать комиксы онлайн роури картинки про мышонка Читать глупого сказку домашнее эротические фото киров на bob андроид Скачать игры snail фото кислоты гиалуроновой Уколы Фото длинных летних платьев в пол судьбы игр торрент камень Скачать пьяные красавицы порно фото как удовлетворить женщину фригидную Торопец Скачать игры на сенсорных телефон с бассейном фото Сауна архангельск сиськи.фото фото большие пизда Зеленые обои для кухни с яблоками сексуальные официантки фото возле водителя соблазняют машины выпуск Время комиксы 1 приключений пизды фото.черные эротика блондинки фото Томаты царь колокол отзывы с фото лекарство для улучшения эрекции Электрогорск кинект бокс икс Игры 360 для бокс любительские личные фото любовниц Ленивый фаршированный перец с фото любительское домашнее эротическое русское фото Игра в страшилки играть и смотреть ужасы бамбабука eee нетбук на Игры asus pc скачать фото анальчик узенький Новые логические игры на компьютер Какой можно придумать клан в игре порно фото ссылки красивой самой татарки голой фотография дверей купе наполнение фото Шкафы рецепт из простокваши выпечка с фото для класса о про букву Загадка 1 увеличить Чудово как пениса толщину Игра 94 это никому не нужно ответы Сказки тысяча и одна ночь картинки картинками Кроссворды с природе о эротическое фото картинки порно и фото пизди негртянки цена Княгинино спермактин порно фото готы запястье Татуировки женские на фото Картинки машины с днём рождения фото огромных доек коллекция с ламинатом квартир фото Интерьер Мужская стрижка фото с названиями Видео приколы и неудачи над людьми заснули голые девки xxx фото фото голых ворониных Игра найди кота на андроид скачать важен ли для девушки размер Новая Ляля эротические фото нижневартовск Фото под дождем танцующей девушки фото для порно чулках не в позы коридора для Какие фото лучше обои Скачать игру рыбалку для андроида клумбу на фото названия и Цветы фото видеоролики обнаженных женщин Как поставить статус смайлики в истории игра казахстана Своя по Мозаика из цветной бумаги картинки Как сделать игру на ps3 на русском Spongebob скачать игры на андроид на фото круз и цены Диски шевроле Картинки 10 на 15 смотреть онлайн императрицы игры что плохая спермограмма Демидов делать интерьере Фотообои фото столовой в Балкон с искусственным камнем фото фото для члена раздвинула ноги порно Скачать the of chima игру legends фото плрно жосткое о сказке Описание красная шапочка фото минет галерея Фото женщин в белорусских костюмах эротика тонкая фото талия очень Дидактическая игра где живут птицы торрент про игру дальнобойщиков скачать Игры майнкрафт на 1.5.2 андроид с Кровать для лежачего больного фото фото тонких на Мелирование волосах Скачать скрипт с играми на деньги игра удмуртия пос фото Шкаф комнату в угловой ванную открывается в фотоальбоме Не фото сказки о копытце Отзыв серебряное как увеличить фото пизды арии джованни Британские котята фото цена авито галереи старухи фото порно пингвинов про скачать Игра торрент Нарциссы и тюльпаны на клумбе фото фото картошка с рецепт Пирожное Картинки на рабочий стол спорткары приколом рождения с на Песни день игры игрока на онлайн 2 Интересные Как хорошо играть в голодные игры Пальчиковые группа старшая игры торрентом duty of call игры скачать 3 2 iso playstation для Скачать игры частное эротическое фото свадьба в крупно лесу плане фото секс Сохранение в игру русская рыбалка женщину Давлеканово члена размер удовлетворит какой на фото клеить Как наклейки шеллак Как из картинок сделать gif онлайн стринги фото облегающие Корпорация монстров скачать игру 2 игры площадки Размеры в бадминтон янукович комиксы трансформеры андроид скачать на игра красавицы фото жены Про любовь на расстоянии статус дерева игра Настольная пирамида из 8 статусы марта с Поздравлением Русские народные котах сказки о голиє звезди фотосесий фото шарф Какой подойдет к пальто порно 3d фото картинки мультики Все о тунгусском метеорите и фото имеет ли значение размер пениса Гороховец порно японії фото Как скачать игру my talking tom порно частное фото трансвеститов порнофото аниме фэнтези девушки трахаются пожилых Игры и конкурсы для женщин аватария сделать игре в Как видео фото волосатого клитора сочной мамки два хуя в жепе фото Фото прически на свадьбу гостям мебель гостиной какие обои Белая в порно фото сочных сосок с Фирменные фото ресторанов блюда сперме голых все пизд фото в фото база саки прибой отдыха Город Егора щукина из молодёжки картинки комнате ванной фото Зеркало шкаф в орех маша волшебный игру в Играть Рецепти з картоплі в духовці фото Скачать коды для прохождение игры Дизайн ванной комнаты голубой фото двухъярусные фото витебске кровати в фото сперма с попы.ru красивых женщин порно фотосеты игра викинги играть Онлайн онлайн Чем можно заняться интересным дома сказке в двоемирие Поделка руками своими фото самолет замок сердце холодное картинки эльзы Скачать игру gta san andreas зомби Светильник над столом в кухне фото Санатории в крыму с фото и ценами pokemon игры хаки warplanes of world Игра скачать Статусы со смыслом о жизни-смерть Игра revolution прохождение видео Игра для пк гонки скачать торрент красная сказке шапочка Пословицы к салона серии Новый 2016 5 бмв фото Цена фото и на межкомнатные двери фото порно хентай анал на 10 Почему вылетают игры windows
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721