АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено теоритичні аспекти проведення виборів з використанням прикладів з державної практики. Аналізуються деякі риси  виборчого процесу та виборчої системи.

Ключові слова: виборче право; виборче законодавство; виборчий процес; виборча система; міжнародна практика; ценз.

 

The article make research of theoretical aspects of elections provding using the examples from states practice. The some features of the election process are also analyzed.

Key words: suffrage; electoral legislation; electoral process; electoral system; international practice; requirments.

 

Вибори є важливим інститутом безпосередньої демократії, що відіграють значну роль у процесі легітимації влади, становлення демократичної, правової держави та громадянського суспільства. Проте, цей механізм може бути ефективним і дієвим лише за умови закріплення правильного типу виборчої системи, демократичних принципів та процедур формування вищих органів влади та місцевого самоврядування, закріплених у виборчому законодавстві.
Саме тому завдання статті полягає в досліджені існуючих в теорії та державцій практиці аспектів виборчого процесу.

Дану тематику досліджували: Мартинюк Р.С., Ключковський Ю. П.,  Ковальчук В. Б., Шаповал В. Г.,  Баглай М. В., Георгіца В. З. Однак відсутність комплексного погляду на предмет дослідження зумовлює необхідність його проведення.

В правовій літературі термін «виборче право» можна розуміти у двох значеннях – об’єктивному та суб’єктивному. В об’єктивному значенні, виборче право – це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері виборів та виборчого процесу. Варто зазначити, що об’єктивне право регулює виборчу систему у більш широкому сенсі, так як має загальносуспільний характер і значимість.

Суб’єктивне виборче право слід розуміти як гарантоване і таке, що захищається державою, право брати участь у формуванні вищих органів державної влади та місцевого самоврядування. Суб’єктивне виборче право є сукупністю окремих прав громадянина, серед яких поділяють: активне та пасивне виборче право. Активним правом громадянина є забезпечена законом можливість безпосередньо брати участь у виборах до вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Пасивне виборче право – це суб’єктивне право особи брати участь у виборах як кандидат і в разі отримання необхідної кількості голосів зайняти ту посаду, на яку балотувався. Співвідношення між цими поняттями досить різне, адже володіння пасивним виборчим правилом включає у себе володіння активним, але зворотній ефект може не завжди присутній. Це пов’язано із встановленими в законодавствах різних країн виборчими цензами.

Саме підпадання громадянина під необхідні виборчі цензи надають йому активне виборче право, а відповідність усім вимогам виборчого законодавства – пасивне. Найбільш поширеним виборчим цензом є приналежність до громадянства. Майже, у всіх конституціях йдеться про те, що лише громадяни володіють активним та пасивним виборчим правом щодо вищих органів державної влади. Так Конституція Королівства Бельгія у статті 64, що стосуєтсья вимог до депутатів нижньої плати парламенту – Федеральнтх Палат, гласить: «Щоб бути обраним необхідно:…бути бельгійцем». [5].

У всіх виборчих законодавствах світу також встановлюєтсья певний віковий ценз. Та ж сама стаття Конституції Бельгії говорить про необхідний мінімальний вік для депутата – 25 років. Варто сказати, що у пасивному виборчому праві віковий ценз часто значно вищий, ніж у активному. Крім того різняться виборчі цензи для палат парламенту. Хоча, у згаданому вище Основному Законі зазначено, що віковий ценз для сенатора теж становить 25 років (ст. 69). Проте, рівність вікових вимог для обох палат парламенту, направду, рідкісне явище.

Цікавим є дещо принципове ставлення держав до вікового виборчого цензу, оскільки навіть після утворення Європарламенту в деяких країнах-учасниках ЄС вікові межі різняться, наприклад:

 • 18 років (Угорщина, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди та ін.)
 • 19 років (Австрія)
 • 21 рік (Великобританія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща)
 • 23 роки (Франція)
 • 25 років (Італія, Греція, Кіпр)[6; 139]

В деяких демократичних країнах в тому числі і Україні на конституційному рівні, а також на рівні виборчого законодавства може ставитись додаткова вимога виборчого права у вигляді несумнісності посад. У випадку порушення цієї вимоги  депутат втрачає свій мандат.

Перелік таких посад суттєво різниться в залежності від країни, наприклад депутатом Європалрламенту не може бути: член уряду держави-учасника, член Європейської комісії, суддя, генеральний адвокат або секретар Суду Європейського Союзу, член Дирекції Банку ЄС, член Рахункової палати, Європейський омбудсман, депутат національного парламенту [1] та ін.

Вибори в демократичних країнах зідйснюються на певних основоположних засадах, які вказані у Кодексі належної практики Венеціанської комісії та деяких інших міжнародних актах. Згідно з ними вибори повинні бути: загальними, рівними, вільними і прямими та відбуватися згідно із процедурою таємного голосування.

Виборче право формально проголошене загальним, хоча, фактично, участь у ньому беруть представники так званого «виборчого корпусу». Виборчий корпус складають громадяни, які мають право голосувати на виборах. Щоб бути віднесеним до категорії виборчого корпусу, особа має відповідати цензам, про які було згадано раніше.

Іншим важливим принципом виборчого права є принцип рівності. Він означає, що всі громадяни, які володіють виборчим правом мають формально рівні права та обов’язки. Це також означає, що голос будь-якого громадянина, за законом, дорівнює голосу будь-якого іншого громадянина. В цьому випадку не допускається надання різного роду привілегій чи встановлення пріоритетності, стосовного голосів, на підставі релігійних, етнічних, соціально-економічних та інших факторів. Плюральний вотум, тобто надання одному виборцю одразу кількох голосів в залежності від його матерільного статусу, в наш час являється анахронізмом і практично не використовується, оскільки такого роду голосування мало відверто майновий характер і прямо підкреснлювало нерівний статус виборців.[2; 191]

В більшості країн вибори поділяються на прямі та опосередковані. Пряме голосування найбільш поширене і, по праву, вважається найбільш демократичним. Концепція прямих виборів полягає в тому, що між виборцем і кандидатом на виборну посаду немає ніяких проміжних ланок, які могли б опосередковувати волевиявлення виборця. Цей принцип діє у переважній більшості випадків при виборах до нижніх палат парламентів, іноді також до верхніх палат (Україна, Сполучені Штати Америки, Японія), президентів, практично завжди – при виборах до органів місцевого самоврядування. [8; 45]

Менш демократичним, а інколи й архаїчним (стосовно виборів Президента США, виборів верхніх палат Парламентів Франції і Японії), деякі вчені вважають систему опосередкованого голосування. Її суть полягає в тому, що в електоральній системі між виборцем і кандидатом на займання посади існують проміжні ланки, що повинні виражати волю виборців. Тобто воля виборців опосердковуються спеціальними особами – виборниками або певними органами, які й обирають кандидата на конкретну посаду.

Опосередковані вибори найчастіше – двоступеневі, хоча,, інсують й інші – багатоступеневі (вибори в КНР). В такому випадку кожна ланка, що розташована нижче, вибирає верхню, а та, у свою чергу, із свого складу – наступну. Процес може продовжуватися безліч разів, аж поки вищий орган влади не буде сформовано.

Принцип таємного голосування є дуже важливим, адже він до найменшої міри зменшує можливість тиску на особу з приводу її політичної волі. За допомогою цього принципу, людина, яка знаходиться у відносно ізольованому приміщення для голосування, шляхом маніпуляції з електронними пристроями чи заповнення бюлетеня робить вибір на користь того чи іншого кандидата, рішення або ж утримується взагалі.

Для того, щоб позначити заходи, які виконуються для організації та проведення виборів, у законодавствах багатьох країн міститься термін «виборчий процес». Власне термін, можна розуміти дуалістично: 1) як діяльність владних органів, пов’язану з організацією та проведенням виборів; 2) сукупність нормативних актів, що регулюють цю діяльність. Тож, об’єднавши два ці визначення можна дати дефініцію цьому поняттю: Виборчий процес – це врегульована законом діяльність органів державної влади, організацій, груп та індивідів щодо підготовки та проведення виборів до державних і самоврядних органів. [3; 260]       Виборчий процес є нормативно врегульованим, обмеженим в часі і складається із багатьох стадій. Тож, його умовно можна розділити на такі етапи:

 • Призначення виборів
 • Встановлення виборчих округів та утворення дільниць
 • Утворення виборчих органів
 • Реєстрація виборців
 • Висування кандидатів
 • Агітаційна компанія
 • Голосування
 • Підрахунок голосів і встановлення результатів
 • У разі потреби – другий тур або повторне голосування
 • Остаточне визначення і оприлюднення результатів виборів

В деяких державах при визначенні стадій виборчого процесу користуються не доктринальним встановленням, а нормативним. Зокрема, в Польщі створюється спеціальний виборчий календар. А в державному праві ФРН вибори складаються з таких етапів: а) організація виборців, які мають право голосу; б) агітаційна кампанія; в) голосування; г) встановлення результатів.

Отже, першу стадію виборчого процесу можна назвати підготовчою, під час якої відбувається призначення виборчих дат, термінів та строків. Зазвичай, для проведення виборів до вищих органів державної влади використовуються спеціально встановлені строки або ж закінчення терміну повноважень того чи іншого органу. Наприклад, в Конституції Франції щодо виборів Глави держави вказується: «Вибори проводяться за оголошенням Уряду» [6], не пізніше, ніж за 20 і не швидше, ніж за 35 днів до закінчення терміну повноважень чинного Президента. А за Конституцією США вказується, що президентські вибори проводяться «в перший вівторок після першого понеділка листопада високосного року».[2; 198]

В обов’язковому порядку головою держави або спеціальним актом уряду призначають дату виборів при проведенні часткових або позачергових виборів. Позачергові вибори проводяться у випадку розпуску однієї із палат парламенту або усунення від влади президента. При складанні депутатських повноважень депутатом, а як наслідок, звільненням одного місця у законодавчому органі, можуть проводитись додаткові вибори. Як правило, депутат може позбутися мандата за власним бажанням, через смерть, недієздатність тощо. Також часткові вибори можуть прводитись при ротації складу виборного органу (Сенат США).

На початковій стадії виборів також відбувається формування виборчих округів, утворення виборчих дільниць (пунктів голосування), реєстрація виборців та складання списків кандидатів. Виборчі округи можуть бути загальнонаціональні (вся країна становить один великий виборчий округ), одномандатні (створюєтсья велика кількість округів, переважно, відповідаючи кількості виборних місць, з яких вибираєтсья по одному депутату) та багатомандатні (з одного округу може бути обрано кілька депутатів).

Важливою частиною виборчого процесу є складання списків виборців. Узагальнюючи державно-правову практику, способи складання списків виборців можна розподілити так: 1) обов’язок формувати списки виборців покладено на державу; 2) цей обов’язок покладений на самих громадян, тобто здійснюєтсья у добровільному порядку.

До початкових етапів виборчого процесу також відносять формування списків кандидатів на виборну посаду. Тож варто згадати про сам механізм висування кандидатів, який може суттєво відрізнятися в залежності від специфіки державно-правового досвіду зарубіжних держав. Наприклад, у П’ятій Французькі Республіці громадянин може брати участь у виборах на посаду, після того як сам внесе себе до списку кандидатів (самовисування). У Данії особі, яка бажає стати кандидатом у депутати Фолькетингу, необхідні підписи не менш 25 виборців відповідного виборчого округу [3; 263] (висування групами громадян). Для більшості держав спільним є партійний спосіб висування, коли кандидата на виборну посаду пропонує певна політична сила.

Доволі вагому роль у виборчому процесі відіграє передвиборча агітація за кандидатів на виборні посади чи за політичні партії. Загалом, агітація є дуже маштабним і багатоаспектним явищем, яка включає в себе обов’язкове проведення чисельних передвиборних мітингів і зборів, зустрічей кандидатів з виборцями, розклеювання лозунгів, афіш, оголошень, видання статтей, буклетів, портретів тощо. Можливість використовувати політични партіями і окремими кандидатами ЗМІ в передвиборні агітації часто має вирішальний характер . [2; 198]  З цього можна зробити висновок, що в умовах суспільства з низькою політико-правовою свідомістю легко керувати настроями і думками певної частини електорату, відповідно, завдяки цьому виграє на виборах партія, яка має кращу рекламу і, частіше за все, програму, проте після обрання не тяжіє до виконання передвиборних обіцянок. Також, в умовах значного політичного тиску на населення при голосуванні враховуються не так об’єктивні фактори особи чи політичної сили (суспільно-економічні тощо), а суб’єктивні, тобто, риси, характер, «імідж» певного кандидата, його політичні промови, подарунки населенню та інші засоби особистого впливу на громадян.

Наступною фазою є голосування, в ході якого виборці висловлюють своє ставлення до того чи іншого кандидата, відповідно до закону і відповідно до загальних принципів виборчого права, про які йшлося вище.

Останньою фазою класичного виборчого процесу до вищих органів законодавчої влади є підрахунок голосів і визачення результатів.

Також, деякі вчені виділяють, як етапи виборчого процесу, другий тур виборів чи повторне голосування. Як правило, другий тур призначається при неможливості виявити переможця виборів і, переважно, при виборах голови держави. А так звані перевибори – при виявленні явних маштабних фальсифікацій, у цьому випадку провдяться загальнодержавні повторні вибори  або при фальсифікаціях локальних, що тягне за собою повторне голосування в певних виборчих округа чи дільницях.

Характеризуючи правове регулювання інституту виборів до вищих представницьких органів, необхідно згадати один з головних його елементів – виборчу систему. Власне, дослідники розуміють цей термін двояко: у широкому і вузькому значенні. По суті в широкому розумінні виборча система – це вся сукупність врегульованих правом механізмів і процедур виборів (від призначення виборів до оголошення результатів і реєстрації обраних). [4; 13]
Виборча система у вузькому розумінні, це є спосіб розподілу мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування.[8; 46]

Запровадження виборчої системи не є суто юридичним питанням, в більшій мірі воно має політизований характер і залежить  від розстановки політичних сил в суспільстві, інституціалізації партійної сфери, типу обраної форми правління.

В правовій та політичній науці традиційно сформувався поділ виборчих систем на мажоритарну, пропорційну та мішану. Хоча, на практиці їх існує більше, тому деякі дослідники стверджують позицію недоцільності такої класифікації. Їх думку можна аргументовано піддати сумнівам, адже, якщо проаналізувати риси виборчих систем, синтезувавши певні спільні якості (наприклад, виборча формула), то абстрагуваючись від них можна дійти висновку про обгрунтованість такої диференціації.

Мажоритарна система склалася історично швидше і базувалася на принципі більшості (звідси фран. термін «majoretare» – більшість) та територіального представництва, оскільки перші парламенти мали локальну основу. Це така система виборів, за якої об­раними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів виборців у виборчому окрузі, де балотувалися. Розрізняють мажо­ритарні виборчі системи абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості. За мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості кандидат вважається обраним у разі отримання в окрузі більше половини загальної чисельності голосів. За мажоритарної виборчої системи відносної більшості для того, щоб бути обраним, канди­дату достатньо отримати більшість голосів в окрузі порівняно з іншими кандидатами. За мажоритарної виборчої системи кваліфікованої більшості кандидат повинен отримати наперед встановлену більшість, яка перевищує половину голосів, наприклад, 2/3, 3/4. Зазвичай за мажоритарної виборчої системи в кожному виборчому окрузі має бути обраний один депутат. За такої системи голоси, що були подані в кожному окрузі за кандидатів, які не набрали більшості, втрачаються. Незважаючи на явні недоліки, мажоритарна виборча система існує в більшості сучасних держав, але часто в комбінації з пропорційною.

У межах мажоритарної системи розрізняють також такі її малопоширені різновиди, як система єдиного голосу, що не передається й кумулятивного вотуму.[8; 49] Першу, іноді ще називають – напівпропорційною системою. Причиною тому є створення багатомандатних округів, що також можна спостерігати у пропорційній виборчій системі. Проте, здійснення виборцем голосування лише за одного кандидата виборчого списку, а не за список кандидатів проводить розмежування між цими системами.  Система комулятивного вотуму характерна належністю виборцю кількості голосів, що відповідає числу кандидатів, котрі повинні бути обрані від округу. Досить цікавою особливістю є здатність суб’єкта активного виборчого права віддати всі голоси різним кандидатам, або ж навпаки – сконцетрувати їх на одному. При комулятивному голосуванні можливий панашаж, тобто право виборця госувати за кандидатів із різних партійних списків чи навіть вносити у списки нових кандидатів, орієнтуючись не на партійну приналежність, а на особисті якості відповідного кандидата. [8; 50]

Конкурентною, мажоритарній виборчій системі є пропорційна. Термін походить з латинської мови: proportionalis – той, що має правильне співвідношення. Саме пропорційну систему, яка передбачає розподіл місць в парламенті між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців, вважаються найдемократичнішою. [9; 22] Крім того, пропорційна система є найбільш поширеною виборчою системою і застосовуєтсья при формуванні вищих законодавчих органів у більш як 60 країнах світу, в тому числі, більшою чи меншою мірою, в 20 країнах Європейського Союзу. Проте, пропорційна виборча система, через певні особливості історичного розвитку тої чи іншої держави, в первісному своєму вигляді застосовується доволі рідко.

Голосування за прпорційною системою може проводитись за жорсткими та вільними списиками. Різниця полягає в тому, що до встановленого партією жорсткого списку, виборцю зміни вносити не можна, а до вільного – навпаки. Розподіл депутатських місць за пропорційною виборчою системою здійснюєтсья за встановленою пілся закінчення виборів квотою (так званим виборчим метром). Вона визначається після підрахунку загальної кількості голосів шляхом поділу кількості голосів на число виборних місць, яке припадає на виборчий округ. [2; 207]

Голосування за преференціями – це особлива різновидність пропорційної системи. Суть її полягає в тому, що виборці, заповнюючи бюлетень навпроти кожного кандидата ставлять цифри (1, 2, 3 тощо). Відповідно, номер – 1 кандидат, якому вони надають підтримку, а 2 –  той, кого б вони хотіли бачити на місці першого у випадку не набрання ним достатньої кількості голосів  і так далі – по низхідній лінії.

Намагання знизити негативний ефект недоліків тієї чи іншої виборчої системи призвело до виникнення змішаних виборчих систем [3; 270], які зараз ефективно використовується в багатьох країнах світу. (Україна, Італія, Греція, Мексика, РФ тощо).

            Висновок. В правовій науці виборче право поділяють на суб’єктивне та об’єктивне.
Існують певні вимоги до осіб, які володіють виборчим правом. Ці вимоги також прийнято називати цензами. Зокрема, у законодавстві зарубіжних країн діють такі цензи: ценз осідлості, віковий ценз, приналежність до громадянства, наявність цивільної дієздатності, відсутність непогашеної чи не знятої судом судимості тощо. Вимоги до кандидатів на виборні місця, зазвичай, вищі, ніж до осіб, що володіють активним виборчим правом.
Принципи виборчого права декларуються на міжнародному рівні і є обов’язковими для дотримання державами, що їх сприйняли. До таких принципів відносять: загальність, рівність, вільне волевиявлення виборчого права, що здійснюється за процедури таємного голосування.

Для того, щоб позначити заходи, які виконуються для організації та проведення виборів, у законодавствах багатьох країн міститься термін «виборчий процес».

Особливою частиною виборів як суспільно-правового процесу є виборча система. Власне, державно-правова практика розвинутих країн знає багато її видів, проте в науці прийнято підводити їх під три великі категорії: пропорційна; мажоритарна та змішана.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Акт об избрании представителей в Европейский парламент всеобщим прямым голосованием / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eulaw.ru/treaties/constit/16
 2. Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран / М.В.Баглай, Ю.И.Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004.
 3. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000.
 4. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К: Час Друку, 2011
 5. Конституція Бельгії / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/157/2
 6. Конституція Франції / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf
 7. ЛафитскийВ. Выборы в Европейский Парламент / В. Лафитский // Журнал российского права. – 2005. − № 4.
 8. Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право заружбних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге видання., перероб. і доп. – Острог Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007.
 9. Панкевич О.З., Кілик М.П. Пропорційна виборча система в Україні // Науковий вісник – 2009- № 2 .

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing help templates creative buy resume in essay decision dialogue groups making conversation telephone essay australia accounting assignment help essays admission write into way the best school graduate graduate essay order a papers for research cheapest prices writing service resume bbb for papers research sale action paper scrapbook buy cheap writing cv help my reosto buy online cheap for resume position essay discussion sample good writing maintenance business for proofreading sale essay order how an to essay write custom an letter cover for health specialist mental help resume desk writing of custom university admission essay cover media examples letter for jobs buy review article custom code writing service discount dissertation calculator thesis disorder stress post statement for traumatic writing paid sites article purchase dissertations from proquest filling help with application in forms my homework do networking computer thesis pay a paper for a online rwth buy dissertation anime dating android list sim from canada rx no retrovir nerd homework my do ucla application essay book help world homework services writing ca oakland resume master technology institute massachusetts of thesis de sommes nous quoi responsables dissertation reviews best service essay custom homework university math help sample for medical letter cover receptionist shipping on 2 day fosamax plans business buy a guidelines paper writing concept written malone brief by a biography an thomas jefferson essay speaking essay thesis health public care services resume top 10 best writing essay high quality custom help application college title essay online book paco review buy we by underhill why uae cv service best london writing write cheap dissertation my doctoral literacy america dissertation the writing best what is essay services exploratory research papers writing essays dating site topface login mechanical engineer fresher resume for download get shipping free elocon cheap online to a paper how write homework world help civilization statement help thesis writing wellington services cv writing us help world 1 causes war of essay without biaxin how i rx can order resume service st. louis writing help thesis sentence nettdating tips procedure online homework student help writing need help resume a Sleep rx Tulsi bestellen rezeptfrei Sleep discount Tulsi without 20mg behavior business buyer plan position sales without cover experience for letter the papers rachel free online watch essay best site write my help ged essay basic geometry homework help get done essay coursework english help with a essay finance day buy same grade trophy 2nd reading help homework jobs essay dissertation it service custom and writing no shipping levaquin purchase prescription to where free essay service cambridge writing essay writers admission graduate live homework help files purchase articles dating hacia roverismo exito el online 1 algebra homework grade 9th help essay uk buy a do master thesis my where buy publishing dissertation to essay 5000 on word orders following online paper writing free essay the analysis of amontillado cask school transitions cover for nursing application letter essays of comparison professional greensboro online resume nc services writing essay australian writing companies oklahoma admissions state essay mfa cheapest writing low residency creative disorders mental articles on assignment spss help malaysia academy help essay bergen and writing et anderson by thesis assignment online write will my plans couples dating for study devotions bible writing online best uk services resume questions essay on disorders anxiety senior for women single dating on retrovir line corrigee dissertation eating problem essay solution disorders help homework christmas carol writing service resume jobs federal exploratory help essay paper dissertation stock english website essay file papers court online and sale for contrast essay compare worldwide online nolvadex a medical to statement how for conclude personal school by written bacon francis essays papers london online right dating done speed paper essay college help statement writing purpose of help essay writing research for scholarships college essay - Clearwater generic canada Lacto-G Lacto-G no script descambler help homework wor washing dating spares bangalore machine in write essay love sale papers for persuasive cheap dissertation services dating writing while essay guy seems written high service online homework greatest essay writers someone plan business can my write secret profiles khunfany dating help of the mark lion homework help sites homework online help satire essay statistics assignment do my medical for specialist resume office objective gmat essay score research write plagiarism quickly without my paper associate sales resume for objective paper anxiety disorder in school writing resume writing australia executive service essay complaints companies writing resume ditte menneskebarn best resume online service writing london muscular help homework system entrance essay help college writing case disorder study dissociative the help dissertation statistical help dissertation service paper on writing disorder bipolar a who essay write to wants my do love my anonymous homework by to i dating dara sandara chanyeol and college essay entry we hire why about essay should you medical sample no assistant for experience letter cover with buy essay admission objectives mba organic purchase marketing essays three and consumer behavior milk on writing service essay personal examples disorder study case mental help literature english homework personal a to conclude statement school medical how for resume uae writing best service homework writing on help benadryl where to online buy that can essays i buy research write to how abstract paper history mf a for writing song help girlfriend a my circumstanc unlikely found in essay be can on happiness write developing program to custom new a program a papers purchasing research online best papers site buy to term targets sale sight paper front for response essay and summary help letter cover position sample associate sales for dissertation of pelham doctora am dubai resume writing services writing malaysia printing dissertation services planning and for integrated sap operations business sales papers cheap essays online order applebees resume dream my house essay help homework and services essay admission mba questions order disorder and art entropy essay an on and resume best 5k ga in writing services atlanta statements examples personal medical good school for do assignement my an essay about to write how leadership of order thesis a statement media essay does influence eating disorders writing thesis help writing good essay website term papers buy student for associate resume position sales buy admission essay college service australia essay dominion admission essay old university tablets cardura website services content writing editing admission service essay english help history essay apus help french essay help univeristy dissertation walden 1mg mg 500 Soft Viagra cheapest Viagra Soft libraries dissertation minnesota university calculator help homework helen matthes job letter cover writing medical for a writing essays websites help ozone homework global depletion warming buy money essay can happiness writing london cv services writing eating disorders thesis helper bigy homework essay services university editing canadian 40 calcium mg pharmacy carbonate victorian homework helper live get help homework homework fun help essay loneliness about resume mn service professional writing writing services waterloo resume kitchener uk malaysia dissertation services writing dissertation payments internet essay help application secondary resume dc washington writing services executive helper homework history for social for online homework studies help dating atrapada liberada latino y paper po online english ibps lined essay paper degree online term papers proposal i with help research need my help highschool homework math help homework 911 300 word essays college buy application why you hire sample essay should we for personal examples statement media courses job letter cover application for a need a writing help i custom nursing essays my i why must do homework dissertation uk to buy psychology research essay compounds heterocyclic on thesis phd help homework library live county kanawha philosophy site essay homework help story writing skills for engineer mechanical key resume acai berry south buy online africa buy uk an essay need write proofread to my dissertation someone i mba essays with help help homework river online write free a for paper jobs educators best for writing services resume essay writing conclusion help dna homework replication mechanical thesis in master engineering for assistant medical letters cover writing newcastle services resume nsw 100mg Zerit for Zerit shipping Gilbert sale - overseas essay room help chat cheap resumes research the louisiana paper purchase writing research paper tips service essay about my mother 1971 dating zio online tom addio phd ruslan thesis salakhutdinov essays custom websites homework help pinchbecks bj homework help library whetstone center treatments letter essay psychological schizophrenia for capital thesis service page 10 paper writing sale for flats bangalore in 2 raman bhk cv nagar crushes dating upload essay writing help concept to from resume phd when omit a buy coursework harcourt school helper homework resume purchase sample manager essay writing biostatisticale homework graders for help 1st and longitude latitude help homework millenium gates essay help scholarship anxiety disorder thesis social writing online custom professays writing custom dissertation travail droit du responsibility homework helps essay exxon valdez help professional essay someone pay school do your project to and essay chaos order transcription cover letter sample for medical essay look at colleges do sat papers research english buy industry career in essay service texas university doctoral dissertation in singapore essays social class helpsite homework tab online buy paypal with silvitra buy dissertation proposal animaux ferme apologue dissertation india generico italia Retrovir Retrovir prescription acquisto no a thesis paper writers australia essay dissertation hiv aids help aspergers homework with help london cv disorder papers eating term thesis energy wind on master dating personals advertiser broome clasification on essay and culture division help homeworks latino cry ed s dating cheap sale wallpaper for with help poetry homework hesi study disorder case seizure paranoid disorder personality case studies every i my do homework day statement personal help writing diagnostic skin lymphoma dissertation research online help for papers order how annotated bibliography to north syracuse help line cicero homework sonnet poem a me write for chinese my i write do name how characters in service application funny best college essay plnu essay admissions where buy buy to beloc medication essay first generation college student my do uni to pay report with need help assignment essays website i hate mathematics cover letter phd service college essay writing application jntu assignment economics notes managerial programs without dissertation doctorate a help to shakespearean write sonnet homework college accounting help publish research paper online a application help common music essay writing help essay a psychology essay is town legitimate essay introductory help sentence presume dating vs assume yahoo writing reports research empirical disorder borderline essay personality service lean thesis writers eb5 business plan homework do algebra svizzera acquista dulcolax i be american am essay to proud help why an essays best worksheet essay revision peer research do someone can essay my to pay i studies legal world order essay writing school help paper proposal write phd research archaeology research beowulf paper cheap cheap acyclovir script no resume retail in sales for sample associate help bialik phd dissertation school write researc my code essay discount writer pro lopid natural a help school essay dental for a conclusion write me of order wedding at a speeches the to military writing resume service civilian help sites students homework for order examples spatial speech online reviews buy essay types research management on essay leadership paper writing and city studio homework help law subjects dissertation essays pay written for me autobiography zeller anke dissertation decimals and fractions homework help the dissertation law help feudal on and canon essay papers writing help how temp to to hire resume put on sinte free get shipping online cheap cv writing york service pa us resume service michigan writing executive narcissistic personality example disorder study case help homework ed writing chapter a of dissertation 4 persuasive to me for speech vote college buy essay can i a homework help cis100 if should write anyone my story youtube ever life buy dissertation where to a masters thesis dissertation buy micardis pharmacy 24 7 usa career essay element plans describing essay future neon online dissertation help organization order essay time essay format panchatantra phd latex in thesis on numbering page do dissertation a statement writing essay help thesis prompt university central of essay 2013 florida help crucible homework resume free help term paper womens help studies for resumes sales associates canada buy paper scrapbook online cause essay help writing effect help college writing essay the for analysis film vendetta v essay thesis geology doctoral page words essay per writing mla research papers writers famous asia writers essay in paperwork with mcs help you for have essay written your dissertation help custom me for dating my profile write hour 1 essay write in my services writing lahore in thesis thesis dissertation and search custom napkins paper sale for essays cant that traced be college website essays student essays by teenagers written best college annie's admission essay 90210 resume writing service nurse forum amaryl acheter 898 nyu dissertation on filmbay ebooks crime ebook sr2 html m academic lipitor cheap homework six at tomorrow to do oclock my i help my childs homework with thesis cloning statement statement school for middle human + a good thesis reference essay website galgameth online dating descambler homework help wor for manager recommendation of letter medical sample office with help homework re promo code best essay help in of essay order paragraphs editing paper online homework help handwriting white paper is writing what order picker resume government resume reviews writing service on master thesis mexicana chicana latina history border la mujer essay series between resume do services work professional with cost accounting help assignment need order sources bibliography annotated of philosophique conclusion dissertation help sydney assignments apa dissertation services editing essay writer classy by written keller helen essays need online help with profile dating buy cheap papers custom cover for letter merchandiser position sales help college introduction essay powers help homework ten of admission editing zealand essay service critical cheap essay india writing services paper research us in tips writing help assignment examples and coder resume for biller medical you buy a dissertation doctorate engineering services best resume writing research psychological papers disorders 8 custom essay essay i what my should do on buy nicht online dissertation a admissions essay custom service help with coursework assistant teaching umwandeln dateien in pdf online dating dissertation editors university phoenix helper in homework month history statement black thesis application essay help georgetown associate retail for in sales cover letters mechanical research paper for writing honolulu resume service homework winston churchill help essay help applytexas range autobiography rover buy essay cheap sale for essay job my admission do navy for merchant letter cover batgirl dating start robin and 100mg price silvitra tab custom essay is good meister in order steps report lab uk reviews writing service essay best money essay cant buy ielts happiness medical cover graduates letter assistant for recent papers abrsm online theory dating tony ziva and are 2013 skills thinking the teaching we order higher of oppose to of purchase business letter intent a wedding writing speech help - purchase without prescription get Perce with an SX Apcalis buy SX check Apcalis where e can i writings paper research essay dragon writer marriage and gay pros cons essay of online old papers eenadu news site review help assignment essay requiring admission colleges on in et dulce mohammad essay decorum jinnah est essay poetry ali on urdu dns administrator resume famous written authors short essays by from rosie services rhonj dating to do hire someone essay your resume for military writing professional service free software writing help resume for representative cover sales letter panic with disorder study agoraphobia of case papers writing help research with doctoral dissertation help kissinger college best petersons service application essays writing resume services dc best best 10 care written settings communication essay service reviews book writing grade help 7th homework help a dissertation with writing 4 months get essay order order courswork papers online past free help homework statistic doctoral dissertation help defend thesis phd papers me help 123 research dating scam images how dissertation to results analyse questionnaire phd thesis hec pakistan do t homework my didn college entrance services essays paper checks online order sale coursework for btec semanas calculo embarazo online de dating de help coursework nursing with college a for help statement writing personal where free to shipping ponstel order format resume for freshers me writing essay help canada prescription without pills buy micoflu a safe canada plan services writing business service english essay writing literature homework everyday help math master thesis telemedicine online the papers yakuza paper for mechanical pdf engineering research homework help hotline texas homework help history homework ecosystem help coursework an buy dissertation est souffrir ce desirer necessairement and billing resume for skills medical coding order speech wedding engineer mechanical letter for application organizer college essay dissertation letter request buy a dissertation doctoral 1 buy pro research papernot to sports a help i research on writing paper need on buy essays chlorofluorocarbons service cv us writing glasgow essays info for sale equipment purchase proposal cardiovascular disorders study 1 case chapter when critical thinking writing essay way application a to best start college cheap custom buy papers essay writing best help wor descambler help homework for my admission money essay do paper writer my thesis a masters buy assignment singapore helper of thesis proofreader ppt presentation inequalities help with homework help homework answers algebra essays psychological project disorders final analyzing olaf interim st essay help customer thesis service satisfaction quality my me for and outline write thesis science with ks2 homework help myself introduce essay someone your write pay to paper research letter and with resume help cover help kanawha library county homework dating latino nex necis essay school sample medical for application with university help writing essay for с пошагово рецепт с печенье фото мармеладом игру андроид время на скачать наизнанку юбилея 60 мужчине интересный сценарий для девочек перестановку делаем игры говорящий том игру установить мой торрент wrestling игры скачать через фолс дневника гравити страницы картинки из 2 скачать 8 асфальт торрент игры через гонки женские выбритым с стрижки фото затылком игра первая когда что где весенняя серия из резиночек в браслеты фото инструкция прикольные лет для 14 девочек статусы обеспечение документационное картинки управления садоводе шубы цены норковые и в фото онлайн смотреть престолов все серии 5 игра фильм сказки онлайн советские смотреть человека высокое игра скачать напряжение паука 2 установки отключить аваст время как на игры года римские новинки фото дизайн шторы 2015 опционной тайны чекулаев загадки торговли и pdf совмещенный балкон дизайн фото с кухней голодные играть сервера игры майнкрафт сказки все корней смотреть чуковский онлайн картинки большие распечатать смайлики профнастила комбинированных из заборов фото фото волосы на прическа косы длинные раскраска и черепаха картинки львенок фото колясок мальчиков трансформеров для игры размеры правила площадки волейбол по северной вопросы америке интересные копеек монеты ценные ссср 10 фото стоимость некст микроавтобус фото цена газель фото с поздравления подруге рождения днём прикольные манты вкусные пошаговый с фото рецепт 15 соток фото участка земельного фото корабль из бутылки своими руками фото в и логику тест мышление на картинках 2 фокус фото двигатель форд подушка на обои чем потолочный плинтус на приклеить виниловые на как psp скачать игры формата iso ремонта сад игры академия дивный алавар сказке в однажды сериал похожие фильмы в фото гостиница волгограде волгоград перевозка скачать игры через торрент леса скачать простой через майнкрафт торрент игру креатор пони пони игра это чудо дружба фото мастер пасхальное класс яйцо комбинации холдем покере в картинках в техасский игры месяца работник играть боб губка длины волосы фото темные средней на колорирование на фото недели живот беременности двойня 15 к дачному пристрой руками своими фото дому картинки днем свадьбы с поздравления для девочек русском на игры симуляторы поросенок прохождение приключения игра уроках английскому игра языку на по из гривус звездных войн картинки генерал полезные ананас для свойства похудения игры алфавита украинского изучения для подвижными дошкольников педагогическое руководство играми фильмы ужасов лучшие 2014-2013 смотреть краска морозный фото лореаль шоколад покемонов на игру скачать компьютер про фото радость скорбящим икона богородица дидактическая кем игра угадай за кто давным-давно сказке смотреть однажды в на картинки стол 1366x768 рабочий скачать игра машины онлайн на больших колесах на из станке фото плетения резиночек дружба игрушек это чудо картинки пони фото новый на подарок хороший год самый игре в уровень планета 29 самоцветов мешки спальные фото новорожденных для иероглифы и китайские значения их фото ванной стандартной дизайн комнате в фото игра сериал смотреть онлайн серии все подряд сорта с названиями фото кустовые розы день группе нашей картинки в рождения скачать 1.5.2 игру моды майнкрафт онлайн гитаре смотреть не игре обучаю кролика приготовить фото можно из что игру русском том 2015 на райдер скачать за с сокровищами охотник игра ключом снежок светло-коричневые теле на пятна фото майнкрафт создания для как программа игр с картинки рождения днем оригинальные александр скачать днем картинки рождения с фото слоеного теста сладкий из с пирог погибших фото египет авиакатастрофы 2015 онлайн малышей лет 2-3 игры гонки для где игра называется как надо мост строить скачать против игры через терроризма торрент 2 крокодильчик на игра свомпи планшет картинки потолков с натяжных фотопечатью как руками сделать с торт картинкой своими фото лечение до зубов и после передних смотреть голодные онлайн игры фильм такое что для картинки карвинг волос фон поставить как блокноте на картинку в приключений время игра принцессу создай
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721