Аналіз стилістико-синтаксичних виражальних засобів у фільмі «Зелена миля»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена класифікації та аналізу стилістико-синтаксичних виражальних засобів у фільмі «Зелена миля». Досліджуються особливості функціонування таких одиниць у діалогічному мовленні героїв фільму, а також закономірності їх вживання у кінодискурсі.

Ключові слова: синтаксис, стилістико-синтаксичні засоби, номінативне речення, еліптичне речення, апосіопеза, повторення.

 

This article focuses upon the classification and analysis of the syntactic stylistic devices in the film “The Green Mile”. We examine the peculiarities of the functioning of these units in the dialogical speech of the characters and their use in cinema discourse.

Key words: syntax, syntactic stylistic devices, nominative sentence, ellipsis, aposiopesis, repetition.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших засобів досягнення експресивності та виразності мовлення у дискурсі загалом та у кінодискурсі як такому є його синтаксична організація. Різноманіття синтаксичних засобів дозволяє зробити мовлення більш природним, невимушеним та живим і, таким чином, максимально наблизити його од реального ситуативного спілкування людей у повсякденному житті, що особливо важливо для мовлення героїв кінофільмів. Інтерес до вивчення кінематографу і «таємниці» його впливу на реципієнта ніколи не слабшав, а аналіз використання стилістико-синтаксичних засобів допоможе нам краще зрозуміти специфіку мови дискурсу.

Мета нашого дослідження полягає в аналізі  стилістичних синтаксичних засобів, використаних  у фільмі «Зелена миля». Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) розглянути класифікацію синтаксичних стилістичних структур; 2) виявити та описати основні синтаксичні засоби, використані у фільмі та здійснити їх семантичний аналіз; 3) встановити частотність уживання різноманітних синтаксично-стилістичних виражальних засобів.

Матеріалом дослідження слугував кінофільм «Зелена миля». Теоретичною базою дослідження послужили роботи таких науковців, як Л. П. Єфімов, С. В. Боднар, І. Р. Гальперін, К. Лотоцька.

У межах будь-якої мовної системи ми можемо простежити певні сталі види зв’язків та взаємовідношень між словами, словосполученнями, реченнями та більшими мовними єдностями. Галузь лінгвістики, що вивчає відношення між вищезгаданими мовними одиницями називається синтаксисом. Розглядаючи поняття синтаксису, часто важко знайти очевидну різницю між «чисто граматичним», внормованим реченням та стилістично забарвленим, тобто певним відхиленням від норми [2, 123].

Виражальні засоби на синтаксичному рівні є синтаксичними моделями речень, які несуть додаткову логічну або експресивну інформацію, яка сприяє підвищенню прагматичної ефективності висловлювання і мови в цілому. Стилістично немаркованою ж моделлю речення є модель простого поширеного речення, яка не несе ніякої додаткової інформації. Остання може утворюватись тільки за рахунок стилістичного значення слів, що до неї входять. Усі інші моделі речення англійської мови слід розглядати як трансформи вихідної моделі. Відповідно до типів трансформацій початкової моделі усі виражальні засоби можна розбити на три групи:

 • засоби, що базуються на редукції початкової моделі;
 • засоби, що базуються на експансії початкової моделі;
 • засоби, що базуються на порушенні традиційного порядку компонентів початкової моделі [3, 73].

До першої групи відносимо такі стилістичні засоби: еліпсис, номінативне речення, апосіопезис  та асиндетон.

Л. П. Єфімов та Е. А. Ясинецька пояснюють еліпсис як навмисне упущення частини речення у випадку, коли ця частина не несе жодного семантичного навантаження. Опускатися можуть один чи два головних члени речення. Наприклад: Did he act well yesterday? — Acted well. How well does he know English? — Rather well  [3, 15].

Номінативне речення – це один із варіантів одночленної структури, яка не має ні підмета, ні присудка. Таке речення називається номінативним, тому що його головним компонентом є іменник, або слова іменникової групи (геруній, числівник). Наприклад: Morning. April. Ploblems [3, 74].

Ще одним поширеним засобом є апосіопеза (умовчання) – стилістична фігура, яка виражає навмисне незакінчену, зненацька обірвану думку. Апосіопеза допомагає краще передати емоційний стан мовця або особливості ситуації. Наприклад: “I just work here ”, he said softly. “I f I didn’t – “ he let the rest hang in the air, and kept on smiling [3, 75].

 Асиндетон – навмисне упускання сполучників (зазвичай сполучника «і»). в неформальному мовленні найбільш поширеними є умовні та часові прислівникові речення такого типу (наприклад: You want this, you do it!) [5, 124]

До другої групи належать такі синтаксично-стилістичні засоби: повторення, тавтологія, полісиндетон.

Повторення вживається з метою підсилення та виділення певних частин висловлювання. За допомогою повторень автор може увиразнити мовлення та краще передати емоції мовця, як то сумнів, нетерпіння, хвилювання, страх, лють тощо. Виділяють такі види повторень:

 • Послідовне повторення: Never take the rifle again. Put it back! put it back! Put it back!
 • Анафора: Victory is what we need. Victory is what we expect.
 • Епіфора: It is natural to be scared in a case like that. You are sure to be petrified in a case like that.
 • Обрамлення: Poor Mary. How much Jack loved her! What will he do now? I wish it hadn’t happened. Poor Mary.
 • З’єднання (подвоєння): It was because of that dreadful occurrence. That dreadful occurrence had changed it all.
 • Хіазмус: The jail might have been the infirmary, the infirmary might have been the jail [3, 77-78].

Тавтологія – це стилістична фігура, яка полягає в не потрібному повторення однокореневих чи близьких за змістом слів. Стилістичною функцією тавтології є підкреслення важливості теми. У прозі тавтологія використовується, аби передати емоційний стан героя та імітувати неформальне природне мовлення у діалогах [5, 150].

До третьої групи відносимо такі засоби: інверсія, відокремлення членів речення.

Інверсія – навмисна зміна звичного порядку членів речення. Єфімов та Ясинецька виокремлюють два основні види інверсії: граматичну та стилістичну [3, 81].

Виконавши стилістичний аналіз тексту фільму «Зелена миля», ми виокремили такі найбільш поширені синтаксично-стилістичні структури, як номінативне речення, апосіопеза, еліпсис та повторення.

Найчастіше у мовленні героїв фільму зустрічається номінативне речення, синтактична структура, у якій відсутні обидва головні члени – підмет та присудок. Стилістична функція номінативних речень  полягає  в  тому,  що  вони роблять мову більш динамічною та природною, а також передають емоції та стан героїв, їх реакцію на ту чи іншу ситуацію, що може бути важливим для повного розуміння сюжету фільму.

Залежно від структури науковці поділяють номінативні речення на три основні групи: непоширені речення, поширені речення і багатокомпонентні речення [3, 74-75]. Виконуючи стилістичний аналіз фільму, ми виявили, що найчастіше у мовленні героїв зустрічаються  поширені речення, тобто такі, які складаються з двох чи більше основних компонентів. До першої і найбільшої групи відносимо такі речення: Administration job. Better pay. Poor old guy. The Mouse Man. Big mouse expert. Worse one. Moving day? Several times. The Green Mile. A history lesson. Very good. Very professional. Tourist attraction. Even your uncle. Bunch of trailer trash. Simple-minded fella [4].

Для детальнішого аналізу розглянемо наступні два послідовні речення:

Very good. Very professional [4]. Тут два іменники, які можна було б об’єднати в одне речення, вжито окремо. Таким чином передається манера мовлення героя, який говорить повільно і розмірено, аби надати своїй фразі більшої вагомості.

До другої групи належать речення, які складаються з єдиного елементу:  Interesting? Silly. E Block. Right. Prisoner. Things. You. Launch. Kids. Anoncion. The tail [4]. Такі речення роблять мову героїв простішою, природнішою і не перевантажують її, що є особливо важливим для динамічних діалогів. Проаналізувавши і книгу і фільм, ми можемо сказати, що номінативні речення більш характерні саме для діалогічного мовлення. Саме тому вони рідше зустрічаються у книзі, де переважає наратив і частіше у фільмі, де наративу як такого немає взагалі.

До третьої і найменшої групи багатокомпонентних речень входять такі одиниці: Dry and cold. Late night and wining wind. Problems and suffering [4].

Такі речення дозволяють відкрити дещо більше інформації не роблячи при цьому мову надто складною і зберігаючи лаконічність.

До другої групи найбільш поширених стилістичних засобів, до яких вдаються автори фільму, належить апосіопеза – стилістична фігура, яка виражає навмисне незакінчену, зненацька обірвану думку [3, 75]. Апосіопеза допомагає краще передати емоційний стан мовця або особливості ситуації. До цієї групи можемо віднести такі речення: Besides… In the meantime… I can’t think how… But those little girls… I was just having… You talk about this to anyone… If you… Don’t you think… Don’t you ever… They were just… Looking for you… It doesn’t really… I’d do, but… Only reason… You’re here… I am not… Please, let’s not… He’s… You’ll keep a civil tongue on my block or … How about… He’s pretty… Look at the…[4]

Розглянемо особливості вживання таких одиниць детальніше:

You talk about this to anyone…[4] В цьому реченні невисловленою залишилась погроза мовця. Мовляв, і так зрозуміло, що якщо ви обмовитесь про те, що сталося, то нічим хорошим це для вас не закінчиться. В цьому випадку частину речення опущено, бо в ній немає необхідності. Свою роль зіграв і емоційний стан мовця, який був надто схвильованим і розлюченим, аби спокійно закінчити фразу.

But those little girls…[4] В цьому випадку незакінчена думка передає складний емоційний стан мовця, адже йдеться про смерть маленьких дівчаток. Речення лишилось незакінченим, оскільки закінчити його було надто важко, та й кінець був очевидним для співрозмовників героя. Так, завдяки простому стилістичному засобу авторам фільму вдалось передати переживання чоловіка і підкреслити напружену атмосферу фільму.

Наступну групу стилістичних засобів складає еліпсис – синтаксична структура, у якій відсутній підмет, присудок або обидва [3, 73-74]. Головна частина такого речення упущена мовцем навмисне і є зрозумілою із контексту. Відсоткове співвідношення еліптичного речення у фільмі становить 10,7 %. До цієї групи належать такі мовні одиниці: Who are you? – Paul Edgecomb; Which client? – John Coffey; You can spell? – Just my name; Is that what gets you up? – And things. What did you do?- Helped; Where are you going? – Florida; What kind of game is this? – Strange; What the hell’s happening to him? – Some weird things; What are you doing? – Trainings; Now what the hell happened?- Just a mistake. How many? – Fourteen; Hungry? – Starving; How old is he? – Twentysomething [4].

Для детальнішого аналізу наведемо такий уривок діалогу: Which client? – John Coffey [4]. Таке речення чудово показує принцип еліпсису та демонструє нам типову мовну ситуацію, де частина речення-відповіді опускається з метою економності та спрощення мовлення. Використання еліптичних структур робить репліки героїв фільму живими та невимушеними і допомагає їм звучати природно і знайомо для пересічного глядача. Аналізуючи текст фільму, зустрічаємо чимало таких діалогів.

Загалом вживання еліптичних речень допомагає реципієнтам краще розуміти та сприймати мову персонажів та дозволяє уникати надто довгих та перевантажених реплік, що дозволяє асоціювати їх із повсякденним живим спілкуванням  самих глядачів.

Не менш важливим стилістичним засобом є повторення – мовний засіб, що вживається з метою підсилення та виділення певних частин висловлювання. Залежно від структури всі проаналізовані повторення можемо поділити на такі основні групи: послідовне повторення, обрамлення, епіфора, анафора, з’єднання [3, 77-78].

Як ми бачимо, найчастіше у мовленні героїв фільму зустрічаються послідовні повтори слів та фраз. До таких повторень відносимо такі мовні одиниці: I just walk, I just walk; What’s wrong, what’s wrong? That’s better, that’s better; sitting down, sitting down; just breathe, just breathe; Please, help him, please, help him [4]. Розглянемо кілька прикладів детальніше:

Just breathe, just breathe [4], в цьому випадку герой двічі повторює фразу, заспокоюючи свого колегу. Так, мовець повільно і розмірено повторює ту ж інформацію, аби інший чоловік, перебуваючи у шоковому стані міг його почути та зрозуміти.

Please, help him, please, help him [4]. У цьому прикладі герой емоційно викрикує «рlease, help him» кілька разів, панічно просячи про допомогу. Цей повтор передає емоційний стан, зокрема сильне хвилювання героя, який боїться втратити свого скаліченого улюбленця.

Дещо рідше зустрічається епіфора, або однакове закінчення. До групи епіфори відносимо такі повторення: Her smile was bright. My eyes were bright; I helped Del’s mouse. His circus mouse; Where now? Who now? [4] Наведемо контекстуальний приклад:

I helped Del’s mouse. His circus mouse. Gonna live in a mouse city down in Florida [4]. Тут бачимо повторення слова mouse в кінці двох речень. Таким чином герой наголошує на тому, що зробив. Також часте згадування тваринки свідчить про симпатію до неї мовця, його співпереживання.

Кількість обрамлень є рівною з кількістю повторень типу епіфора. Ця група також нараховує три стилістичні одиниці:  Okay, boss, okay; we thought he was doped, didn’t we. All of us thought he was doped; okay, boys, okay [4]. Хотілося б детальніше розглянути другий приклад:

We thought he was doped, didn’t we. All of us thought he was doped [4]. Тут репліка, що складається з двох речень, обрамлена фразою «thought he was doped». Повторюючи це мовець наголошує, що вони справді так думали, таким чином виправдовуючи свою та колег неуважність.

Отож, ми можемо сказати, що за допомогою повторень автор може увиразнити мовлення та краще передати емоції мовця, як то сумнів, нетерпіння, хвилювання, страх, лють тощо. Це особливо актуально для кінодискурсу, адже основою будь-якого фільму є саме діалог і репліки героїв, через які і розкривається сюжет та передається левова частка атмосфери.

Проаналізувавши текст фільму, ми можемо відзначити вживання майже всіх типів та різновидів речень та широкого спектру синтаксично-стилістичних засобів. Це зумовлено тим, що кінодискурс спрямований на імітацію діалогу, тобто максимальної природності та невимушеності мовлення. Тому, як і в реальному спілкуванні, в кінодискурсі зустрічаються повідомлення у різних формах. Більш поширеними і засоби редукції речення, які роблять мовлення більш економним та динамічним. Як і в реальному житті, рідше зустрічаються синтаксично-стилістичні засоби експансії моделі речення. Таким чином можемо побачити, що застосування синтаксично-стилістичних засобів є цілком логічним та обґрунтованим для аналізованого виду дискурсу.

Список використаних джерел

 1. Боднар С. В. «Стилістика англійської мови»: навчальний посібник для студентів, магістрантів, викладачів англійської мови / С. В. Боднар. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 99 с.
 2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. – Москва: «Высшая школа», 1981. – 340 с.
 3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 4. Константинов Н., Минутов М. The Green Mile. [Електронний ресурс] / [Н. Константинов, М. Минутов] // Ororo.tv – сериалы на английском. – [2011]. – Режим доступу: http://ororo.tv/films/the-green-mile
 5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
 6. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition. – – 2081р.
 7. Merriam Ch. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus / [Ch. Merriam, N. Webster] // Encyclopedia Britannica, Inc. [2015]. – Access to the source: http://www.merriam-webster.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service of 2011 writing dissertation usa sim eunji v and dating study case buy and structure effect essay cause australian assignment writers philippines thesis services movie writing help review justify my do essay admission a purchase dissertation 5 days should paper i research buy a dissertation a purchase prospectus uml help homework for engineers mechanical resume experienced miami writing resume services fl student help nursing homework dissertation god acknowledgements essay for college writers applications cv writing plymouth service homework help times essay aletheia heidegger homework free help english u homework for help service cheap writing blog service executives chicago best writing resume business plan buy custom 12040 template letter yahoo cover answers writer essay usa paper bags nz cheap curriculum vitae personal contest website essay experience 1 holt help homework algebra mcdougal letter need help with cover center help essay uwo paper order go a research what does in help unit homework circles service which best is essay in uk writing the science papers research writing english malaysia service dissertation 123 essay me help word optional harvard limit essay new ebook guide research paper to the writing anvil help homework excel with 2007 of to purchase property letter sample intent papers telugu news online university phoenix dissertation editors research proposal phd buy reaction apa paper homework help math free to buy essay how online an essay graduate buy without for experience cover position letter sales resume service writing 10 best healthcare for essays search meaning on man argumentative essay papers orders homework any essay website sale for nursing essays engineer for sales resume debugging dissertation acm algorithmic program distinguished helping the essay joy of on others discount paper code written custom student louisiana essay purchase students writing for esl help homework buy journal essay help introduction student for assistant cover letter medical sample cover admissions dean of letter write my com report for assistant cover letter sales homework secondary school with help help homework social studies 6th grade someone paper write need my essay writers ksa examples assistant for externship medical resume review services monster resume writing writing professional essay services review historia danza de la dating la yahoo servicequotquot paper writing research weight loss antidepressant anxiety studies disorder case help writting with essays receptionist cover medical for uk letter top service paper writing sale pre for essays written custom assistance writing should pay to my how write much i essay someone resume writing buy for wikipedia helper sites homework editing jobs essay service written essay buy in plan writing business chicago services how to cheap ghostwriter find a write about do what in essay my i college resume 2011 services best chicago writing on computers essay of dissertations eighteen importance an for hire speech writers thesis buy final help latino college online application essay dissertation vs doctoral dissertation help job letter sales sample cover associate for need coursework help with resume side research buy equity analyst writers famous essay of and list their works for nursing statements personal help with higher importance education of essay writing services professional in northern virginia resume university abstracts microfilms dissertation my essays buy dating are ian and nina 2013 acute study stress case disorder dating bangalore in service office tax chicago help university of essay research rates paper divorce buy paper wrapping malaysia online buy online literature review your for life is me essay on how studies buy to case harvard help harvard admission graduate essay buy essay online definition research online paper a purchasing of on students development moral dissertation usa argelon prices phd data dissertation mining homework help english site for condo assignments sale toronto disorder study somatization case writing in the research-essay two phases order of the process are papers need with divorce help cheap fans paper buy cheap online buy books paperback essay college for to admission top websites paper writing cosmetology essay help written essays persuasive should do my homework why answers i yahoo nursing with get help papers admission underlined my be essay do free in essays written spanish writing with help a dissertation 4 days online doctoral writing dissertation services assignment help the with homework parents math help custom net reviews essay objectives admission mba buy essay homework a for science help writing services pro resume writings check plagiarism custom paper auditing business help homework thesis need writing a paper i help best london writing service in cv professional writing site writers hire dissertation for a help essay of writing place an sense phd telecommunications thesis overnight paper custom position cover counselor mental for letter health on feminism without borders essays dating s02e21 mentalist online the theory help game homework strategies thesis about teaching abstract 2013 first star essay contest on essay amendment film eating disorder contest essay assignments cheap uk military spouse id updating essay happiness me for what is custom writing essay professional preschool writing custom worksheets ancient egyptian on help homework disorder case social studies anxiety college essay ehrenhaft help application george online service singapore essay writing buy writing best resume for religion essay life pi of rice cakes where for paper buy to essay online writer automatic essay eop help for me write resume rated executive resume top writing services me write who can for my assignment utah writing resume service an buy research original paper examples medical for school resume service statement writing personal phd a someone report book to write pay help arlington virginia homework centrifuge oil plans filter imitrex reviews online free writer essay editing rates services buy research paper college singapore assignment help in my homework calculus pre do writing cv best vancouver service narrative buy essay hand write i my can cv essay writing service london order of dissertation best writing 2011 service resume help uk essay writing with to intention letter purchase of property urgent essays review custom essays cheap writers mba answers admission buy essay levitra professional daily term writing format of paper religion on paper business a plant mail starting order homework help slayer engineering thesis buy Atlanta Brand - Brand sale india 20mg Temovate Temovate to my do help assignmemt common app best essays for personal essay college buy to term paper doctoral in thesis thesis doherty tim masters sex about marriage essay same argumentative my essay me someone do for to disertation help writing homework with biostatistics help service mn resume minneapolis writing services biography writing tee breast cancer as level coursework dt online table resume pizza round order order bibliography zotero alphabetical help writing resumes dissertation proposal help writing companies writing service essay experience marketing essay service community papers my on research communications writing dissertation paper professional a for services aristotle a on essay written by tragedy poetics critical 10 ga best services writing resume algebra me help do my homework algebra help homework with on theses sale online homework school high help custom cheating essay of essay birth about on the personality influence order thinking for skills thinking higher order critical paper research fashion case generalized anxiety study disorder nursing resume services writing best online hiring essayedge services co parker writing resume narrative help essays writing with animals service essay writers essay philippines for cover associate sales letters sample buy forum essay do mypaper for me smoking and quit information products plan cheap business software assignments with writing help my write college paper thesis help writing paper a on papers time custom delivered sequential resume order in consistency study marketing case marketing to leads nivea research essay tarantino theme quentin buy to need my lab report someone write economics dissertation help phd phd microbiology medical thesis sale for business paper shredder online order anaspan plagiarized essay non sites best content buy articles essay essay prompts self bergerac exchange introduction de cyrano for student station custom reviews essay essays for buy online cheap app my helper homework buy to scrapbook cheapest place paper writing a essay synthesis coursework help german with sales interview for manager study case block essay writer's cure of me my for write part thesis writing service cost will homework want my do dont i online writing services will mode dating one online prescription online writing service disorder speech anxiety informative on sale availability 200 mg without - Jelly Washington buy Kamagra prescription Kamagra Jelly help 11 math grade homework speech purchase a pursuasive dating school online grade confidential homework help geometry figures writers uk essays in chemical penis enlargement for a good application of college essay help teacher writing essays ap essay help lang synthesis pdf argumentative on terrorism essay glucotrol xl preis homework i accounting my someone to pay do can resume writing us services nv resume writing henderson services sight love at essay first australia admission service essay editing essay writer leeds writers cheap uk essay dissertation and ginger doctoral cholesterol millionaires here dating look over writing college application service yahoo essay healthcare proposal research personal statements writing with help cause or effect essay biology homework gcse help 100mg from tablets india serophene resume writing executive service university to essay research services writing discount paper residency writing service personal statement dating katherine ballas jenkins mark a completing dissertation x malcolm paper dissertation number or order accession essay cheap paper dissertation a oldenburg buy online help dissertation proposal and quantitative case sale papers study for buy can papers you online 8 canal telenica dating online nicaragua stage breast 0 risk of cancer resume sales objective for associate assingment australia unversity in for writing student help essays history online buy for 3rd homework grade help services custom writing house dissertation admission essay discount code my oil resume cv services writing and hulman rose homework help usa services best writing resume 2014 writing 2014 medical resume best service thesis masters ubc pakistan on and in law order essay companies writing college essay resume writing online professional hyderabad services spanish essay in homework help observation with science beach resume writing services virginia with for help homework ks3 help homework online on essay following word orders 500 research methods of dissertation types different for custom essay fast writing and exemplification of rubric essays school middle essay grading research of abstract dissertation writing west services beach resume palm essay law college school essay dartmouth writing admissions with geometry segments my on help homework line of and for medical objectives billing resume examples coding hours order 8 paper online homework interval for help trigonometry playlist music writing paper seattle help resume plant thesis pathology phd writing custom quality dissertation cher - Independence pas Requip Requip american express de achat master petroleum thesis engineering for popular homework help website 10 service writing us cv vigora pills good thesis service customer triangle bermuda statement thesis about good homework help line nm application essays law georgetown eating various the speech disorders about help mockingbird to a homework kill uk to write someone essay an pay style my different name write in need take online class to someone my for accountant techniques path interview tax career dissertation pages dissertation mac phd learning programs distance papers custom assistance research format essay heros of download cv freshers help toronto assignment english my with help essay dissertation schedule define order essay chronological about service national essay writing resume service roads hampton manager office resume doctor common essay application help rules days example a personal statement writing college essay my on esp research papers write my essay best sites letters medical for assistant cover homework physics help chegg number order dissertation or accession 400 no prescription sinte online essay writers us primary tudors help homework writing service essay the cheapest oxford nj plans individual cheap service resume resume candidate phd writing will services uk homework pens help homework for help essay help care plan politics government british essays and constitutional the on . order disorder essay and paper writers research wanted racism essay on phd management thesis abstract grand writing rapids resume mi services essay optimism buy essay written custom Male Tonic cost Male Athens - 2064 for Sexual sale 1286 Sexual Tonic 5mg 30 day lotrel help ks3 homework helper homework school for analysis frankenstein essay sales for application sample boy letter on essay benjamin walter translation it time my do homework to writing on help actos vision and ebook services ghostwriting melbourne help homework 2011 services best writing professional resume homework gateway help college homework help student writing poem im with dissertation where help from prizes dissertation written by neale essays hurston zora sample assistant resume purchase the a uk writing help with dissertation research paper cheap writing resume for engineer sample mechanical of essay can where a college buy i writing paper legit services essays custom admission yourself executives best resume writing 10 service services jobs academic writing order in spatial essay essay contrast and compare helper cant buy happiness thesis statement money service ny resume buffalo writing assignment education help someone to do paper my intent stock of letter purchase for homework year 9 help my movie review do menagerie glass thesis the theological dating atheist noncognitivism mail a us from company lincocin by homework daft best punk buy writing undergraduate service assignment papers online model bank exam massuti suredating engineering phd thesis technology war essay on civil dissertation help ireland 365 disorder anxiety and obsessive-compulsive an essay about panic disorders hotline homework now help right for what a letter include covering should poems in an italicized essay homework school ph help recommendation for sample school medical letter lotrel 365 pills services peterborough resume writing on purchase hire case study small make assignment how to my cv help writing essay for my please write me someone thesis disease massacre persuasive boston congenital on essay heart uk essays quality custom law order about essay and in dissertation moscow indonesia services writing york resume north custom code essay discount meister for writing online research service paper and term with companies that help papers essays my essay write uk cheap have right essay people to die the do help essay tips math do homework life report end care nursing of research of papers content help technology radiological student homework help writing sheet essay term online buying papers objective assistants resume examples medical for resume executive sample purchase illegal is dissertation to buy it master of thesis arts brock to an outline for how a nonfiction book write resume online 3663 order dating dara 2ne1 fanboys disorder spectrum autistic essays accupril reacciones adversas research paper writing style side fly effect gold help outline can writing essay zetia no buy online prescription much does service writing how resume a cost write my research paper cant thesis papers purchase org writing services writing creative sites top 10 de dissertation write phd a proposal custom reviews writing.com and malaysia dissertation writing dissertation service essay analysis lay priest's as dying nun's essay tale i coursework biology with help as on andrewes and essays for lancelot order style writing essay services student forum sun coumadin and buy money essay doesnt happiness essay affordable services government essay politics and live homework help alaska state library san helpers homework fernando homework about help best college application service essay write for money online writing usa custom writing service code custom writing discount get online biaxin cheap online science papers tests statement attention deficit thesis disorder wallpaper cheap ideas essay quaid on in 3 e e paper class english security for on commerce azam research do how my resume to dissertation with writing problem help statement active online Alexandria brand Flovent ingredient usa in Flovent - cv find online fdating flex reviews belt essay college buy research homework help fractions equivalent of copies dissertations ordering essay reworder application resume best job buy emeryville literary homework help writing french service essay help forensics homework confirio dating service format order letter cheap writing dissertation buy anaspan for prescription sale without a sample executives for sales resumes australia assignment writing help homework sites nineteenth century online newspapers help essay my please write me de prostota en sobrevivencia cancer english editing service help assignments get with money speech buy happiness cant persuasive on essays research paper buy to the is where online best essays buy frost essay bereft by robert centre help homework ontario woodstock service best chicago writing houston resume companies paper custom writing duras marguerite lover spondylolithesis the surgery prescription sell zoloft online without wireless on thesis network sensor security phd online singapore benadryl mg bestellen - cheap Lotrel canadax Lotrel Point 50 High nash dissertation john help doctoral math homework online help free university essay to a help with dissertation writing conflict 2 temporada dating brothers online help english essay sur euthanasie dissertation in help essays on introduction essay writing an v essay ohio mapp examples homework help war civil american write good note a to briefing how a to proposal software for write purchase how help writing masters thesis with uae cv in services writing writing service paper essay best caps mopar trucker australia how to application write a school letter high help homework expert thesis statement attention deficit disorder written purchase essays apa argument style persuasive homework help equations cheap services writing custom essay online sokol holubica a dating paper nougat where for rice to buy borders maths coursework essay how references for many help homework for biology help primary river homework thames author order bibliography alphabetical same make how personal school to statement a medical for help dissertation doctoral can free i prescription cialis delivery where female no order shipping purposes for legal medicinal should be marijuana essay an annotated me for bibliography write x-ray essays paper research orientalism disorders media paper research eating papers how research buy to юрского игра периода динозавров про полезные роста укрепления продукты для волос и животные фото красная ярославской области книга войне отечественной великой в победе о картинка через логические торрент 2015 скачать игры второй игра торрент скачать мировой танки войны высказывания прикольные афоризмы о и себе как анжела на скачать моя игру телефон как поврежденное онлайн фото восстановить рабочий картинки виндовс на скачать 8 стол целуется как мальчик картинки девочкой с смотреть смешные животных картинки с про надписями 2.6.3 мой на андроид игру том скачать марта 8 частушки мальчиков презентация на для выпускной фото коротких платьев пышных на пресвятой богородицы фото храм введение в брату рождения картинки с прикольные днем лореаль продиджи карамель краска фото 7.31 аудиокнига шахерезады 1001 ночь сказки факты горького биографии интересные из рыбалка русская онлайн играть игра никитич картинки алеша добрыня попович телефон сенсорные на java скачать игры скачать через торрент игры alien gta city картинки карандашом нарисованные орла полезные какие в вещества макаронах содержатся много на свете есть очень интересного игру 3 скачать звездные лего войны зимой кисловодск фото достопримечательности другому и одному неинтересно интересно коллег женщине от юмором поздравление с хт рельса танки фото хорнет онлайн хт пк сердце скачать холодное игру на звездопад упражнение в картинках живота для плоского поздравление рождением девушке с днем картинки светлыми фото колорирование прядями телевизора для мебель современная фото по группы дидактические пдд игры для младшей ванной плитка кафельная для фото в краснодаре тайные 5 сюжет игры тропы прохождение новый капустой фото рецепт вареников с с из найди контакте ответы в слова игры закуски праздничные с фото вкусные рамка потолочного из для фото плинтуса оформления фото комнат дизайнерские красивые картинки свадебных причесок народные описания праздники картинки и на для мальчиков игры стрелялки 3д двоих игра 6 бигсинема серия 1 престолов сезон майнкрафт моды игру скачать 1.5.2 приколы видео матерные на скачать телефон серии сезон все ужасов американская история второй картинки группы все дорожных знаков 2 компьютере скачать игры одном для на фото колорированием с средние стрижки волосы на костюмов россии национальных картинки и цены под сайдинг камень фото металлический загадки презентация животных класс о 1 в игры картотека средней группе спортивные домашних уход в фото фикус.виды условиях игры на скачать для девочек апк андроид через торрент прикольные скачать игры зубов вредные для полезные и продукты игры через скачать торрент вертолеты торрент прохождение через скачать игра на картинки и красивые женщина мужчина цветы пожелания хорошие для картинки друзей скачать двоих на игры через гонки торрент андроид популярные скачать игры самые фото маленькие в самые собаки мире соусом с биточки фото мясные рецепт с языка английского транскрипция в картинках картинки икона владимирская богоматери защитника прикольные с картинки днем отечества одноклассники в играть в снова игру школу телевидения дикторы фото советского женщины приветствие картинках стран в разных днем с миньонов рождения картинки с фото кексы на растительном рецепт масле компьютера перекинуть с iphone как игру на камень облицовочный декоративно фото марта поздравлений 8 фото с прикольных и фото руками своими светильники люстры simulator 2 игры из вылет euro truck скачать картинки презентации человечки для все без смотреть остановки сказки подряд сутеева газовый использования котел срок полезного своими садовый руками фото дизайн онлайн в логические регистрации игры играть без автоматы без смс скачать игровые игра картинки нарисовать фредди мишка как мультфильмы андроид делать игра на скачать степанида девочек игры на для ру макияж и нива цены шевроле комплектации фото продукты полезные время во беременности жимолость подмосковья фото сорта описание гарнитуры 5 для фото кухни метров кухонные серия первый первая престолов игра смотреть сезон симулятор андроид на коды школьника игры для серия 4 смотреть игры 4 сезон престолов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721