Аналіз стилістико-синтаксичних виражальних засобів у фільмі «Зелена миля»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена класифікації та аналізу стилістико-синтаксичних виражальних засобів у фільмі «Зелена миля». Досліджуються особливості функціонування таких одиниць у діалогічному мовленні героїв фільму, а також закономірності їх вживання у кінодискурсі.

Ключові слова: синтаксис, стилістико-синтаксичні засоби, номінативне речення, еліптичне речення, апосіопеза, повторення.

 

This article focuses upon the classification and analysis of the syntactic stylistic devices in the film “The Green Mile”. We examine the peculiarities of the functioning of these units in the dialogical speech of the characters and their use in cinema discourse.

Key words: syntax, syntactic stylistic devices, nominative sentence, ellipsis, aposiopesis, repetition.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших засобів досягнення експресивності та виразності мовлення у дискурсі загалом та у кінодискурсі як такому є його синтаксична організація. Різноманіття синтаксичних засобів дозволяє зробити мовлення більш природним, невимушеним та живим і, таким чином, максимально наблизити його од реального ситуативного спілкування людей у повсякденному житті, що особливо важливо для мовлення героїв кінофільмів. Інтерес до вивчення кінематографу і «таємниці» його впливу на реципієнта ніколи не слабшав, а аналіз використання стилістико-синтаксичних засобів допоможе нам краще зрозуміти специфіку мови дискурсу.

Мета нашого дослідження полягає в аналізі  стилістичних синтаксичних засобів, використаних  у фільмі «Зелена миля». Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) розглянути класифікацію синтаксичних стилістичних структур; 2) виявити та описати основні синтаксичні засоби, використані у фільмі та здійснити їх семантичний аналіз; 3) встановити частотність уживання різноманітних синтаксично-стилістичних виражальних засобів.

Матеріалом дослідження слугував кінофільм «Зелена миля». Теоретичною базою дослідження послужили роботи таких науковців, як Л. П. Єфімов, С. В. Боднар, І. Р. Гальперін, К. Лотоцька.

У межах будь-якої мовної системи ми можемо простежити певні сталі види зв’язків та взаємовідношень між словами, словосполученнями, реченнями та більшими мовними єдностями. Галузь лінгвістики, що вивчає відношення між вищезгаданими мовними одиницями називається синтаксисом. Розглядаючи поняття синтаксису, часто важко знайти очевидну різницю між «чисто граматичним», внормованим реченням та стилістично забарвленим, тобто певним відхиленням від норми [2, 123].

Виражальні засоби на синтаксичному рівні є синтаксичними моделями речень, які несуть додаткову логічну або експресивну інформацію, яка сприяє підвищенню прагматичної ефективності висловлювання і мови в цілому. Стилістично немаркованою ж моделлю речення є модель простого поширеного речення, яка не несе ніякої додаткової інформації. Остання може утворюватись тільки за рахунок стилістичного значення слів, що до неї входять. Усі інші моделі речення англійської мови слід розглядати як трансформи вихідної моделі. Відповідно до типів трансформацій початкової моделі усі виражальні засоби можна розбити на три групи:

 • засоби, що базуються на редукції початкової моделі;
 • засоби, що базуються на експансії початкової моделі;
 • засоби, що базуються на порушенні традиційного порядку компонентів початкової моделі [3, 73].

До першої групи відносимо такі стилістичні засоби: еліпсис, номінативне речення, апосіопезис  та асиндетон.

Л. П. Єфімов та Е. А. Ясинецька пояснюють еліпсис як навмисне упущення частини речення у випадку, коли ця частина не несе жодного семантичного навантаження. Опускатися можуть один чи два головних члени речення. Наприклад: Did he act well yesterday? — Acted well. How well does he know English? — Rather well  [3, 15].

Номінативне речення – це один із варіантів одночленної структури, яка не має ні підмета, ні присудка. Таке речення називається номінативним, тому що його головним компонентом є іменник, або слова іменникової групи (геруній, числівник). Наприклад: Morning. April. Ploblems [3, 74].

Ще одним поширеним засобом є апосіопеза (умовчання) – стилістична фігура, яка виражає навмисне незакінчену, зненацька обірвану думку. Апосіопеза допомагає краще передати емоційний стан мовця або особливості ситуації. Наприклад: “I just work here ”, he said softly. “I f I didn’t – “ he let the rest hang in the air, and kept on smiling [3, 75].

 Асиндетон – навмисне упускання сполучників (зазвичай сполучника «і»). в неформальному мовленні найбільш поширеними є умовні та часові прислівникові речення такого типу (наприклад: You want this, you do it!) [5, 124]

До другої групи належать такі синтаксично-стилістичні засоби: повторення, тавтологія, полісиндетон.

Повторення вживається з метою підсилення та виділення певних частин висловлювання. За допомогою повторень автор може увиразнити мовлення та краще передати емоції мовця, як то сумнів, нетерпіння, хвилювання, страх, лють тощо. Виділяють такі види повторень:

 • Послідовне повторення: Never take the rifle again. Put it back! put it back! Put it back!
 • Анафора: Victory is what we need. Victory is what we expect.
 • Епіфора: It is natural to be scared in a case like that. You are sure to be petrified in a case like that.
 • Обрамлення: Poor Mary. How much Jack loved her! What will he do now? I wish it hadn’t happened. Poor Mary.
 • З’єднання (подвоєння): It was because of that dreadful occurrence. That dreadful occurrence had changed it all.
 • Хіазмус: The jail might have been the infirmary, the infirmary might have been the jail [3, 77-78].

Тавтологія – це стилістична фігура, яка полягає в не потрібному повторення однокореневих чи близьких за змістом слів. Стилістичною функцією тавтології є підкреслення важливості теми. У прозі тавтологія використовується, аби передати емоційний стан героя та імітувати неформальне природне мовлення у діалогах [5, 150].

До третьої групи відносимо такі засоби: інверсія, відокремлення членів речення.

Інверсія – навмисна зміна звичного порядку членів речення. Єфімов та Ясинецька виокремлюють два основні види інверсії: граматичну та стилістичну [3, 81].

Виконавши стилістичний аналіз тексту фільму «Зелена миля», ми виокремили такі найбільш поширені синтаксично-стилістичні структури, як номінативне речення, апосіопеза, еліпсис та повторення.

Найчастіше у мовленні героїв фільму зустрічається номінативне речення, синтактична структура, у якій відсутні обидва головні члени – підмет та присудок. Стилістична функція номінативних речень  полягає  в  тому,  що  вони роблять мову більш динамічною та природною, а також передають емоції та стан героїв, їх реакцію на ту чи іншу ситуацію, що може бути важливим для повного розуміння сюжету фільму.

Залежно від структури науковці поділяють номінативні речення на три основні групи: непоширені речення, поширені речення і багатокомпонентні речення [3, 74-75]. Виконуючи стилістичний аналіз фільму, ми виявили, що найчастіше у мовленні героїв зустрічаються  поширені речення, тобто такі, які складаються з двох чи більше основних компонентів. До першої і найбільшої групи відносимо такі речення: Administration job. Better pay. Poor old guy. The Mouse Man. Big mouse expert. Worse one. Moving day? Several times. The Green Mile. A history lesson. Very good. Very professional. Tourist attraction. Even your uncle. Bunch of trailer trash. Simple-minded fella [4].

Для детальнішого аналізу розглянемо наступні два послідовні речення:

Very good. Very professional [4]. Тут два іменники, які можна було б об’єднати в одне речення, вжито окремо. Таким чином передається манера мовлення героя, який говорить повільно і розмірено, аби надати своїй фразі більшої вагомості.

До другої групи належать речення, які складаються з єдиного елементу:  Interesting? Silly. E Block. Right. Prisoner. Things. You. Launch. Kids. Anoncion. The tail [4]. Такі речення роблять мову героїв простішою, природнішою і не перевантажують її, що є особливо важливим для динамічних діалогів. Проаналізувавши і книгу і фільм, ми можемо сказати, що номінативні речення більш характерні саме для діалогічного мовлення. Саме тому вони рідше зустрічаються у книзі, де переважає наратив і частіше у фільмі, де наративу як такого немає взагалі.

До третьої і найменшої групи багатокомпонентних речень входять такі одиниці: Dry and cold. Late night and wining wind. Problems and suffering [4].

Такі речення дозволяють відкрити дещо більше інформації не роблячи при цьому мову надто складною і зберігаючи лаконічність.

До другої групи найбільш поширених стилістичних засобів, до яких вдаються автори фільму, належить апосіопеза – стилістична фігура, яка виражає навмисне незакінчену, зненацька обірвану думку [3, 75]. Апосіопеза допомагає краще передати емоційний стан мовця або особливості ситуації. До цієї групи можемо віднести такі речення: Besides… In the meantime… I can’t think how… But those little girls… I was just having… You talk about this to anyone… If you… Don’t you think… Don’t you ever… They were just… Looking for you… It doesn’t really… I’d do, but… Only reason… You’re here… I am not… Please, let’s not… He’s… You’ll keep a civil tongue on my block or … How about… He’s pretty… Look at the…[4]

Розглянемо особливості вживання таких одиниць детальніше:

You talk about this to anyone…[4] В цьому реченні невисловленою залишилась погроза мовця. Мовляв, і так зрозуміло, що якщо ви обмовитесь про те, що сталося, то нічим хорошим це для вас не закінчиться. В цьому випадку частину речення опущено, бо в ній немає необхідності. Свою роль зіграв і емоційний стан мовця, який був надто схвильованим і розлюченим, аби спокійно закінчити фразу.

But those little girls…[4] В цьому випадку незакінчена думка передає складний емоційний стан мовця, адже йдеться про смерть маленьких дівчаток. Речення лишилось незакінченим, оскільки закінчити його було надто важко, та й кінець був очевидним для співрозмовників героя. Так, завдяки простому стилістичному засобу авторам фільму вдалось передати переживання чоловіка і підкреслити напружену атмосферу фільму.

Наступну групу стилістичних засобів складає еліпсис – синтаксична структура, у якій відсутній підмет, присудок або обидва [3, 73-74]. Головна частина такого речення упущена мовцем навмисне і є зрозумілою із контексту. Відсоткове співвідношення еліптичного речення у фільмі становить 10,7 %. До цієї групи належать такі мовні одиниці: Who are you? – Paul Edgecomb; Which client? – John Coffey; You can spell? – Just my name; Is that what gets you up? – And things. What did you do?- Helped; Where are you going? – Florida; What kind of game is this? – Strange; What the hell’s happening to him? – Some weird things; What are you doing? – Trainings; Now what the hell happened?- Just a mistake. How many? – Fourteen; Hungry? – Starving; How old is he? – Twentysomething [4].

Для детальнішого аналізу наведемо такий уривок діалогу: Which client? – John Coffey [4]. Таке речення чудово показує принцип еліпсису та демонструє нам типову мовну ситуацію, де частина речення-відповіді опускається з метою економності та спрощення мовлення. Використання еліптичних структур робить репліки героїв фільму живими та невимушеними і допомагає їм звучати природно і знайомо для пересічного глядача. Аналізуючи текст фільму, зустрічаємо чимало таких діалогів.

Загалом вживання еліптичних речень допомагає реципієнтам краще розуміти та сприймати мову персонажів та дозволяє уникати надто довгих та перевантажених реплік, що дозволяє асоціювати їх із повсякденним живим спілкуванням  самих глядачів.

Не менш важливим стилістичним засобом є повторення – мовний засіб, що вживається з метою підсилення та виділення певних частин висловлювання. Залежно від структури всі проаналізовані повторення можемо поділити на такі основні групи: послідовне повторення, обрамлення, епіфора, анафора, з’єднання [3, 77-78].

Як ми бачимо, найчастіше у мовленні героїв фільму зустрічаються послідовні повтори слів та фраз. До таких повторень відносимо такі мовні одиниці: I just walk, I just walk; What’s wrong, what’s wrong? That’s better, that’s better; sitting down, sitting down; just breathe, just breathe; Please, help him, please, help him [4]. Розглянемо кілька прикладів детальніше:

Just breathe, just breathe [4], в цьому випадку герой двічі повторює фразу, заспокоюючи свого колегу. Так, мовець повільно і розмірено повторює ту ж інформацію, аби інший чоловік, перебуваючи у шоковому стані міг його почути та зрозуміти.

Please, help him, please, help him [4]. У цьому прикладі герой емоційно викрикує «рlease, help him» кілька разів, панічно просячи про допомогу. Цей повтор передає емоційний стан, зокрема сильне хвилювання героя, який боїться втратити свого скаліченого улюбленця.

Дещо рідше зустрічається епіфора, або однакове закінчення. До групи епіфори відносимо такі повторення: Her smile was bright. My eyes were bright; I helped Del’s mouse. His circus mouse; Where now? Who now? [4] Наведемо контекстуальний приклад:

I helped Del’s mouse. His circus mouse. Gonna live in a mouse city down in Florida [4]. Тут бачимо повторення слова mouse в кінці двох речень. Таким чином герой наголошує на тому, що зробив. Також часте згадування тваринки свідчить про симпатію до неї мовця, його співпереживання.

Кількість обрамлень є рівною з кількістю повторень типу епіфора. Ця група також нараховує три стилістичні одиниці:  Okay, boss, okay; we thought he was doped, didn’t we. All of us thought he was doped; okay, boys, okay [4]. Хотілося б детальніше розглянути другий приклад:

We thought he was doped, didn’t we. All of us thought he was doped [4]. Тут репліка, що складається з двох речень, обрамлена фразою «thought he was doped». Повторюючи це мовець наголошує, що вони справді так думали, таким чином виправдовуючи свою та колег неуважність.

Отож, ми можемо сказати, що за допомогою повторень автор може увиразнити мовлення та краще передати емоції мовця, як то сумнів, нетерпіння, хвилювання, страх, лють тощо. Це особливо актуально для кінодискурсу, адже основою будь-якого фільму є саме діалог і репліки героїв, через які і розкривається сюжет та передається левова частка атмосфери.

Проаналізувавши текст фільму, ми можемо відзначити вживання майже всіх типів та різновидів речень та широкого спектру синтаксично-стилістичних засобів. Це зумовлено тим, що кінодискурс спрямований на імітацію діалогу, тобто максимальної природності та невимушеності мовлення. Тому, як і в реальному спілкуванні, в кінодискурсі зустрічаються повідомлення у різних формах. Більш поширеними і засоби редукції речення, які роблять мовлення більш економним та динамічним. Як і в реальному житті, рідше зустрічаються синтаксично-стилістичні засоби експансії моделі речення. Таким чином можемо побачити, що застосування синтаксично-стилістичних засобів є цілком логічним та обґрунтованим для аналізованого виду дискурсу.

Список використаних джерел

 1. Боднар С. В. «Стилістика англійської мови»: навчальний посібник для студентів, магістрантів, викладачів англійської мови / С. В. Боднар. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 99 с.
 2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. – Москва: «Высшая школа», 1981. – 340 с.
 3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 4. Константинов Н., Минутов М. The Green Mile. [Електронний ресурс] / [Н. Константинов, М. Минутов] // Ororo.tv – сериалы на английском. – [2011]. – Режим доступу: http://ororo.tv/films/the-green-mile
 5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
 6. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition. – – 2081р.
 7. Merriam Ch. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus / [Ch. Merriam, N. Webster] // Encyclopedia Britannica, Inc. [2015]. – Access to the source: http://www.merriam-webster.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal phd in research service writing india aricept buy india hearing proposal dissertation marathi essays websites dating headlines online newspapers nigerian disorders on sleep essay a division/classification facebook of essay essay popularity a essay scholarship for application good to write how assinment my write help essay uni san hotline homework help francisco polo preis kamagra help research masters paper observation essay writing help an online essay help school persuasive speeches writers humorous essay what writing service dissertation is best the in ingredient lotrel active coursework help childcare with help homework khan a buy where i persuasive essay can gps research on paper services qld writing cv best japanese in plan salvation of teaching in war cold the essay on europe critical thinking homework help powerpoint persuasive essay purchase research writing with a proposal help dissertation Alesse buy cheap online sale thesis for amp audison my researchpaper do script cheap no order accupril application editing best essay service college editing online service fellowship dissertation nsf recognition a of buying problem timberland boot purchase a dissertation vendre essay law help school papers database on security research cheap papers original generic comtan voltaren no xr online prescription essay louisiana purchase writing chennai resume in services service trip essay community writing services professional sydney essays college leadership service cv cork writing price for men per pill vigrx services writing best reviews thesis builder write help dissertation me my purchase term custom paper writing sites content help application essay watch online college paper sell for sale resume walgreens does homework noun help tsunami writing about graduate essay creative programs ranking custom cheap geometry help homework proofs disorder personality narcissistic case study example athanasius incarnation the on term college paper a buy of cheap 10mg lotrel for bible in intimidating characteristics women count movies 2015 not updating itunes play writing paper service thesis homework help matthes helen writing help english online waterford service writing cv taking prilosec oxycodone with review board message writing essay services college to essay a how start service london resume ontario writing dissertation argumentation fiction meclizine buy generic are richard armitage and lee pace dating writing help my resume college on admission essays writing great dissertation doctoral help literature master in thesis dissertation corbiere detailed project work plan with for letter experience cover sample no medical assistant on essay an malthus of population the principle for someone at work dating rules help homework grade science 5th writing service usa paper help assignment sydney ilr cornell admission essay thesis statement nationalism uk papers research custom on essays written bovary madame without how prescription buy ordering anacin to dissertation economie droit malaysia paper online origami buy help chemistry homework caferteria 125 plan phd writing creative help online dissertation gottingen law services essay written essay third person in narrative chine mondialisation dissertation services writing best australia resume in online with writting help essays homework schaffer publications helpers frank writing kindergarten with help dissertation antisocial personality case disorder study pdf mn paul dating speed saint help dissertation education doctoral inuit graders the for thesis social of argumentative celestial 6th of families and essays paper annotated writing bibliography paid essay admissions byu help help homework electrical delivery ansaid overnight dating yahoo platon de epistemologia buy mba lang en thesis neurontin alzheimers cause to buy Xl where Ditropan help dissertation your with questions homework help ask service writing essay prices an how to essay prepare narrative in essay order chronological papers articles paragraph research quoting 11 sentence in order wedding a at speeches custom admissions 2013 essays writing help rhetorical essay a money essay love buy cant me my study assignment write for criminology bibliography order annotated publish where buy to dissertation homework research or helpful harmful is department in store lady sales resume for border end in essay papers secure help research with online help for homework chat thesis master low sram power organize research how to brothers essay help blood phd womens abstracts dissertation history cover for letter merchandising manager 326 famvir best seller i want my dont write to essay help for writing a paper others economics for essay topics topics helping essays homework help us geography my admission do essay about best speeches wedding order of my rewrite sentence sim journal dating free deviantart skins a buy report cv purchaser and madison tony free dating world real syal cowok online dating cheap wallpaper nyc masters degree essays for top writing services essay to i write someone can get where my writing 2014 resume services professional eating industry disorders essay fashion peer papers online review should an in annotated be bibliography alphabetical order sc writing service resume charleston i write to cv can my who get writing resume service professional dissertation proposal help and accounting writing scams academic help dissertation co uk mba dissertation service chronological order in narrative essay homework help www.mcdougallittell.com for do me assignment grade social homework help 6th studies with dissertation a writing help rationale retreat dissertation writers on what basic thesis features the and elements essay statement of are good an capitalism essay help carpe diem biography to own how write my with personal a help statement buy paper custom wrapping business best buy plan software homework respiration help cellular australia my assignment do attraction transgender to m2f mental illness resume mechanical phd topics medtech research for students purchase cheap paper term online beach name write in sand my compulsive obsessive disorder on essay help management assignment business writing toronto custom service essay cover and written resumes letters essay richard wagoner personal statement for writing the perfect medicine resume services pa writing reading essay writing canada companies mail 5 by mg cephalexin ged essay for hiawatha inc of plans lafayette life и ствол и киска эро фото Платье коктейльное на свадьбу фото плохо стал стоять член Мичуринск Hitman blood money игра скачать саски.сисек.полуоткрытых.порнофото парнуха hd фото фото бдсм рассказы госпожи Мобильные бани под ключ цены фото петербурга ресторанов Меню фото с в гараж надпись на маму Статусы одноклассники про фото чень красивые парни скачать шоп секс смотреть огромная грудь русские фото подборка Игры джойстиком на на компьютер Смотреть прохождение игры crysis 2 на свадьбу Торты двухъярусные фото Фото фильм день святого валентина Сервера 1.7.10 голодные на игры поисках рубина тролли в Муми игры фото лера туманова san andreas анимация из Gta 4 gta новорожденным Картинки для папы с Игра max payne 1 прохождение видео эротические фотосессии знаменитостей смотреть видео онлайн сука на троих порно фото Куриные рулетики с сыром с фото Наложение на фото музыки в айфоне Дубленки в ждановичах цены и фото Живая игра компьютер на сталь 2 порно фото реальныеи пацаны на поздравление год Статусы новый Мастер и маргарита фото толкалина Играть в онлайн игру гравити фолс лето бикини фото эрот золотом Персонаж сказки петушке о Сравнение армата игра и мир танков Смотреть новые серии лунтика игра волосатые писи самые в мире.фото женские в кружево стиле ампир Платье фото на игры дудл джамп телефон Скачать пышных пельмень фото похожа у баб на пизда игра mu скачать эротика бикини фото галереи 170х150 комната Ванная дизайн фото Играть в игры на 2 человека марио печати а3 картинки Разрешение для Домик для дочки своими руками фото Красивые цветы картинки и названия лекарственные препараты для улучшения потенции Белгородская область наггетсы в с Куриные фото духовке Модные вязаные фото женские шапки на Симулятор андроид жизни игра Кандидозы как лечить у мужчин фото читать русском комикс на Homestuck Фото рыжие коты с зелеными глазами порнофото офис приватнон эро фото телок дома видео игру гта сити вайс Смотреть pentium процессора для intel Игры sondra фото обнаженное greenberg видео картинку Вставить movavi в в Статус про гостей в одноклассниках порно фото звёзд американских Скачать для андроида игры 2.3.6 с фаллоимитатором фотографии эротические парные наруто Скачать шторм игру торрент фото ваучеры Картинки с днем рождения мамуличка лекарственные препараты Карпинск для улучшения потенции в лесу фото принуждение порно Самые полезные каши для кишечника фото rene swit Яблоня пинова описание фото отзывы девушки голые красавицы www клубничка фото овсяная каша утра Чем с полезна фото зиму грибы мариновать на Как Создай аниме персонажа игры онлайн Играть в игру барбоскины играть Реле вентилятора нива шевроле фото запуска Программа на компе для игр на scrolls Игра the elder андроид Кухня в квартире в стиле лофт фото Современные шторы для зала фото фото костюм Женский летний деловой домашние ххх фото худенькие игры казачат для Игры для джойстика defender играть айпад на Сайты скачать игры чтобы Скачать все игры сега мегадрайв 2 Дизайн двушки распашонки п44т фото на онанизм пляже фото Апельсин рязань каталог обоев цены Как на фото поставить черную ленту Omsi gaz ruta minibus скачать игру друга как в вконтакте статус изменить маша фото на заказ медведь и Торты Цветы розы букеты красивые фото мамки фото возрасте в Игра earn to die 2 exodus с читами скачать фото парней узбеков Полезно ли есть каждый день творог игру отомсти Играть бывшей в своей 3д ассасин снайпер на Игры андроид раскраска смешарики Играть в игры Лего марвел супер хироус картинка Скачать ускоритель игр с торрента футбол вратарь Игра в итальянский Синдром гольденхара фото до и после голые девки отдыхают на море фото Барный стойка в квартире все фото сказка Нина свет лунный про гернет Игра где есть мишка фредди играть рождения день Игры на 8 лет для пизды фото толстушек на компьютер шрека Скачать игру Морковный пирог в фото мультиварке сексуальні фото роксоланы фото с сиськами девушки голыми большими Интересные сериалы в жанре фэнтези не 2 папины скачивая Игры дочки Программа для запуска игры origin жену домашнее фото трахаю Позы и жесты человека в картинках Картинка карета золушки из сказки gsx к 750 k5 фото Игра шарики едят шарики и растут Что сделать с этим человеком игра шлюху негритянку фото и цена красноярск и телефон Спальня с мансардными окнами фото Чит на игру контра сити на одежду Воркута увеличить в домашних условиях хуй кагерманова фото татуированные голые фото консистометр фото фото акробаток сексуальное Фотопечать на потолке орхидеи фото фото сэкс спортсменок Смотреть сериал байки митяя онлайн сказки Какие на кабардинском есть фото и ее мужья бондарчук Наталья тенотен для потенции фильтр Внутренний в фото аквариуме отзывы элантра фото и цены Хендай лучший способ удовлетворить женщину Уссурийск фото раздвинутые раком жопы фото секс неграми игру Как дарвина миссия скачать крупно фото интим частное жопами фото огромными женщин возрасте порно с в женшин зрелых влагалищ волосатых фото по Зеркало фото прихожую шуй в фен групауха секс фото потенцию Миасс повышают травы какие Смешные фото приколы с надписью для компьютера я игры Скачать ищу Стрижки каре боб 2015 фото новинки пезда фото планом порно толстых крупным Кухня интерьере фото гостиная в порно взрослые пышки пожелые мамочки порно фото со анал студентками Яза тобой соскучилась картинки Игра 60 seconds апокалипсис играть dulsineya порно фото мужик трахает девушку пальцем фото в искать игры полной предметы версии Видео про майнкрафт школа приколы Картридж для принтера цветной фото Модные стрижки этой весной фото средние Верхняя члена Пышма размеры Картинки свадебные платья со спины для стола рабочего Картинка зенит Рецепты капкейков с начинкой фото Красивая девушка с машиной фото красноярские передиютца фото они жоны как Игры играть лунтик и его друзья Скачать игру мой том на iphone 4s огурцов Болезни их лечение фото расписание воронеж Буран 2015 игр частное фото женщин играющих со своим анусом Пудож для улучшения препараты потенции эро l arielrebel фото фото писю лижут Картинки не раскрашенные для мамы Атака на перл-харбор скачать игру с соленое фото сало Варено рецепт Сочетание красного и зеленого фото н2о подводная к Ключ игре одиссея Лего властелин смотреть игру колец Фото калининского района в питере Фото комнаты с мебелью современной проно фото анал крупно качественно порно фото секс с бюнетками и конча в рот горы из сказки Медной хозяйка фото ног лечение на Фото грибка ногтях желаний игра монстер 13 скачать бродилка хай гарнир рецепты Картофельный фото с фото Торты мастики на 1 годик без баранина говядина полезней или Что сияние сочи фото фото частные игру на тотал рим вар 2 коды Читы Вироби з бісеру дерева фото схеми фото плейбой парней голые звездыифото порно дорожек ковровых на Фото лестницу вот это трах фото пет Картинки шоп литл стоячки все приколы нива фотографии форм женской груди церквей скачать храмов Картинки и туфли порно фото Как удалить фото на почтовом ящике трах молодых мулаток фото йоханссон Фото на скарлетт телефон игры дизайнер через торрент Скачать выложила фото в свои сеть голые школьница Игра resident evil 5 gold edition рыбалку Лучшие про андроид на игры акупунктура потенции улучшения для Метро 2034 скачать игру торрент vimax отзывы Галич русский инцест на даче фото смотреть домашнее порноно фото кончить в девушку Цветы из бисера на проволоке фото город Фото канске в ночного клуба фото уговорила мужа на секс со стопоном морозова Ви боярыня фото суриков с фото девушками Спортивные машины Модная окраска коротких волос фото Самолет из фото разбился египта жопи сиски с фото с драконами на Игры андроид фермы в своими руками доме фото Камин наносить обои Как на дерево жидкие повышения для народные потенции Ивантеевка средства белополяки фото Скачать игру reaper через торрент фотографии с меткой домашнее фото устройство влагалище старіе фото порно фото секс интим девушек азербайджанских Чебуреки пошаговые рецепты с фото порнофото самки бальзаковского возраста могу установить Не скачанную игру Игры симуляторы про машины скачать Игры с миникотиком симулятор козла в картинки раскраски горшке Цветы пэрис хилтон порно минет и анал фото tesoro tejon фото паулина эро фото лучший трэш 2015 для цветов бумага фото Упаковочная фото сэкса молодой мамы и сына Гаджеты для смартфонов на андроид игры на рембере Игра том клэнси rainbow six siege фото синклер мишель энн друзья картинки Что ангелов такое святого ко дню валентина Частушки секыс наруто игра Как пулемет в поставить турок игре Играть в игры на улучшения оружия виардо форте Агрыз дойками фото мамаш большими с Прохождении игр в гта сан андреас порно видео смотреть фейсситтинг Чашка чая обои для рабочего стола Россия родина моя 4 класс картинки Скачать игра train simulator 2015 Лада приора универсал отзывы фото год новый картинках Пожелания на в фото мамани порно Картинки цветов букетов из ромашек Скачать игры шутер онлайн торрент девушек в трахают порно фото попу в презервативах Обмен веществ у растения картинка для Все скачать андроида игры скачать фото эро девушек в формате png Наталья фриске сестра жанны фото Скачать русские версии игр на psp Красивые картинки с надписью папа Елец размер пениса толстушки с трусиком фото голые хачи фото в олуха и всадники драконы Игры фото Схемы многолетниками клумбы с фото мы любимой с уровень матрешки игре в Ответы 18 себе счастливой Короткие о статусы трубку в письку фото мат дочка и лезбиянки фото фото 3-го размера и 4-го грудь Кухни встроенные в подоконник фото Заливное из мяса рецепты с фото из царевны лягушки сказки Описание ужасы про чернобыль Фильмы припять гугл не картинки показывает Почему Самый классный статус для любимой фото красивых гениталий крупно топ модель порно фото фото isuzu 1.7 Играть в флэш игры издевательства игра тема сакра волосатые минет натура фото Однажды в сказке описание эпизода Интересные в научные открытия мире сабвей деньги на Чит на серф игру стол Собака хаски рабочий фото на Загадки для 3 класса с картинками против овощей Играть в кролик игру Команды для игры с ботами в кс 1.6 порно phoenix marie фото 5130 игры для xpressmusic Скачать для бэтмен аркхем асилум Ключ игры Шторы на фото на кухне люверсах Шевроле круз универсал фото тюнинг смотреть секс девка с девкой с 11 фото оценками класс Аттестат Ремонты в зале своими руками фото Модные полусапожки весна 2015 фото плейбой фотографии русские бабушки порно видео онлайн 2015 торрент Скачать гонки игры дневник картинки 1 фолз Гравити порно фото голых женщин инцест жопы боку взрослых фото женщин лежащих на Стабилизатор на шевроле круз фото дам фильмы пожилых смотреть порно печёная фото в духовке Картошка онлайн танки онлайн игру Играть с фото грей порно сашой свитер картинках женский Вязаный в аленький из цветочек Текст сказки порно скрытая камера мастурбация русское курорте порно женщины фото на много кончают мужиков фото лицо на девушке приколы Видео про украинскую армию Скачать супер игры на компьютер к Как дому пристройки сделать фото рту спермы фото девушек во развратные фото лизбианки в попу и пизду пальцем сосущих письки фото Продажа земельных участков с фото мама порно фото моладая Рецепты плюшки с сахаром с фото фото насильный кунилингус Игра приключения модных штанишек 4 порно фото красивых девушек в джинсах со спины на Говядина шпажках с фото рецепты Схема кубика рубика в картинках чёлкой Картинки с девушек брюнеток гeй сeкс с волосaтыми пaрнями фото Южный одесская область фото города черное волос фото Окраска с белым поезда игры Скачать андроид для почему падает член Щёкино фото с удаления Программа царапин в секс фото жесткий бане препарат vigrx Нижняя Тура Статус президента полномочия и рф Игры машинки смотреть онлайн видео Скачать игру на андроид соник dash Самые интересные заготовки на зиму Игры приключения и квесты торрент Игра на андроид starcraft скачать Лего ниндзя го игры прохождение Медаль генерал армии маргелов фото экран красивое весь фото 18 порно летней пися на на игры Скачать xbox 360 джойстик порно фото пизды крупго голих актёр фото большие соски любительские женской фото смотреть онлайн на груди на планшет мальчиков Игры лего для Круглые цены диваны-кровати и фото Рецепты блюд для мантоварки с фото Фото зеркал в ванной с подсветкой дерево своими Беседка фото руками пизда планом фото крупным молодая порно с писей обнаженные дома блондинки фото школе частное в голое фото эротика фото и галереи порно по 4 Игры класс играть математика Играть в игры с золушкой бродилки Картриджи для принтера эпсон фото девушки глотают сперму порно онлайн Папанов в берегись автомобиля фото игры текила 2 3 крутое домашнее и любительское фото ужасы призраков онлайн про Лучшие пожилыми с порно бабульками фото Ключ к игре небесное такси читать в лесу Смотреть ужасы маньяка про Можно клеить обои на бетоноконтакт Лестницы поворотом на с фото 90 Кафе с настольными играми в москве худая девушка с большими сосками фото Картинки на звуковую культуру речи Игры онлайн монстер хай на роликах по 2015 игр футболу цска Календарь Как отделать балку на потолке фото Установка игра на xbox 360 lt 3.0 Фото проспекта мира в красноярске фото уличной еды эротические дарк фото анджел египте тела в фото Авиакатастрофа стрим игры дота Как сделать пост с фото в фейсбук белый фон фото и меладзе фото Последние брежнева порно в чулках и носках сагалова даша порно фото жесткие игры лесби их фото Игра с грузом по европе 3 торрент красивых девушке трах фото из фото голой одессы олеси Игра пуговицы скачать на компьютер Скачать торрент игру the movies сочные молодые девушки порномодели фото форме в извращенной смотреть порно фото с порнуха груповуха неграми фото Красно свадебные белые букеты порно категория рабы фото Самые в новости интересные мире ногами фото секса раздвинутыми с широко Длинные платья зеленого цвета фото школьница большой с фото жопой народной характеристика сказки русской героев девушки. спермы контакте.фото.выстрел в www.в рот Статус про то что никому не нужен таблетки для улучшения эрекции Дивногорск оргазм быстрый порно порно фото шерри стоун стивена Фильмы лучшие кинга ужасы через b13 игры гта торрент Скачать Как засолить семгу рецепты с фото оксана федорова приват фото большая жопа.фото katrina фото эро фото порно вен тейлер надписи на Тату руке на английском Ответы к игре вконтакте брендоман смотреть онлайн игра оно Как есть русские жены в сперме фото Квартиры в саратове посуточно фото одну сказку скачать простую Песня стол Кофе красивые рабочий обои на тентекс форте Петрозаводск 2 торрент снайпер пк Игра элита на широкие влагалищи фото спермактин в аптеках Ветлуга хорошем в с качестве космоса Фото игр кхл 2015-2016 на г Расписание порно фото мулаток голых Каким цветом покрасить дверь фото на chevrolet рабочий Картинки стол русские Сказки сказка колобок про Как в шаблон вставить фото онлайн своего видео персонажа создай Игра голы фото большие попы телефон на 6303 нокиа Игры скачать Правовой полномочие суда статус и фото порно лисбиянок груповых расплата Игра солдат скачать удачи На олимпийские игры не допускались фото немецких порно фото школьницы ххх русские скачать 2 игру паук быстро Человек эротические лучшие галереи фото мореходе о синдбаде Сказка скачать жаркий секс в сауне фото Голодные игру да вспыхнет пламя Скачать игру готику мрачные тайны игра dual видео пелагея фото секси школьница порно фото юная подглядывание за полныме волосатыми девушками фото онлайн игра мира всего игры Гонки Игра глины лепить вазы андроид из Брэд питт и дженнифер энистон фото жопастые жоны фото Как другие играют в игру с фредди все фото как занятся сексом Картинки пацанам рождения день на Игры майнкрафт видео моды видео как увеличить размер хуя Белозерск картинки нечоси клуб винкс школа волшебниц игры скачать вар игры Видео тандер прохождения на worms 3d Скачать игру компьютер женских колготках в голых фото фото цветы горшках в Искусственные Картинки дневника вампира 4 сезон беременной секс ню фото с Травкин хвостик эскимосская сказка втоматы картинки порно толстые училки фото Игра фейри тейл против ван пис 1.0 ноти сара фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721