Аналіз синтаксичної зв’язності роману Джудіт Леннокс “Серце ночі”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу структури художньої прози. Прикладом для аналізу є роман британської письменниці Джудіт ЛенноксСерце ночі”. У статті окреслено структуру роману, диспозицію його частин, залежність композиційних елементів, відповідність змісту і логічних або граматичних зв’язків тощо.

Ключові слова: синтаксична зв’язність тексту, цілісність, інтенціональність, прийнятість, інформативність, ситуативність, інтертекстуальність.

Статья посвящена анализу структуры художественной прозы. Примером для анализа есть роман британской писательницы Джудит Леннокс “Сердце ночи”. В статье обозначена структура романа, диспозиция его частей, зависимость композиционных элементов, соответствие содержания и логических или грамматических связей и тому подобное.

Ключевые слова: синтаксическая связность текста, целостность, интенциональность, принятость, информативность, ситуативность, интертекстуальность.

The paper deals with the analysis of the structure of the belles-lettres prose. An example for the analysis is a novel of British writer Judith Lennox “The Heart of the Night.” The article outlines the structure of the novel, the disposition of its parts, the dependence of the composite elements, content and compliance logical or grammatical links and so on.

Keywords: syntactic text coherence, integrity, intentionality, prevalence, informativity, situationality, intertextuality.

Постановка проблеми. Художній стиль завжди був, є, і буде популярним. Цьому сприяє його експресивність. Художня література вражає своєю диференціацією стилів, жанрів та їх творців. Одним із таких відомих майстрів слова є відома англійська письменниця Джудіт Леннокс, автор понад 18 творів у жанрі роману (перші 4 праці є історичними романами), більшість з яких уже стали бестселерами. В 2009 році вийшов її роман «Серце ночі», що спричинив неабиякий ажіотаж навколо своєї появи. Не секрет, що читання літератури Англії є чудовим способом вивчити мову. Детальний аналіз творів, безумовно, може стати хорошим поштовхом до прочитання зарубіжної літератури. Саме тому ми й хочемо дослідити синтаксичні особливості англомовних художніх текстів, а саме роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів синтаксичного  аналізу  англомовних художніх текстів, на прикладі роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Об’єктом дослідження є роман Дж. Леннокс «Серце ночі», предметом дослідження є засоби композиції та архітектоніки роману британської письменниці Джудіт Леннокс «Серце ночі».

Як і будь-який функціональний стиль мови, художній стиль має певні особливі ознаки та сферу поширення. Головними ознаками художнього стилю є образність, поетичність, естетика мовлення, експресія як інтенсивність вираження, зображуваність (конкретно-чуттєве живописання дійсності – людей, природи, явищ, понять, якостей, властивостей, відношень). У художньому стилі все подається через призму соціальної орієнтації, світогляду, інтелекту і світовідчуття особистості (образ автора) і все зображуване спрямовується на особистість читача (слухача). Тому в художньому стилі (зокрема, в художніх творах) крім об’єктивності реального світу існує і суб’єктивність сприйняття його людиною [4, с.112]

Синтаксис є впорядкованою системою розташування слів і фраз, які вживаються для побудови речення. Він слугує для пояснення правил вживання граматичних структур в реченнях. Простіше кажучи, це збір всіх допустимих правил формування такої словесної одиниці, як речення.

Дискурсивний аналіз тісно пов‘язаний із критеріями, які визначають саме поняття тексту. Черноватий Л.М. у своїй праці «Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи» визначає систему дискурсу як «гештальт,  єдність процесу й результату».

Як поетичний, так і прозовий текст виявляє ознаки системності в його структурно-синтаксичній організації. Кожен із текстів відображає зв’язок мовлення з системою мови, водночас характеризуючись індивідуально-авторською реалізацією мовних одиниць, що є проявом мови в дії. Оскільки, матеріалом нашого дослідження є саме прозовий текст, то надалі мова піде саме про його ознаки.

Художня проза настільки різноманітна та багатогранна, що й класифікацій її ознак є чимало

Так, згідно наукової роботи магістра Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича Формусяк Н.А. можна виділити такі основні ознаки художнього прозового тексту: цілісність, зв’язність, членимість, лінійність,  інформативність, структурно-смислова завершеність [8].

Розглядаючи більш поширені та місткі класифікації ознак художнього тексту, слід відмітити систематизації, що належать І.Гальперину, Р.Богранду та В. Дресслеру.

Так, І. Гальперин виділив категорії тексту, які він назвав граматичними. Це континуум, когезія, ретроспекція і проспекція, інтеграція, інформативність [9, с.53].

Дослідження ролі синтаксису в поетичному дискурсі на рівні аналізу тексту тісно пов‘язано з основними категоріями структури тексту: його дискретністю, когезіює, континуумом [1, с.50-88].

Дискретність тексту, або його членування, – категорія тексту, що виявляється в його синтагматичному поділі (структурному, змістовому, композиційному тощо) – у розбитті тексту на його можливі частини чи, скажімо, теми на субтеми, межі яких визначаються субтематичним змістом, інформаційними характеристикамий відповідним мовним оформленням. Звичайно, в чистому вигляді таке структурування тексту, його делімітація виступають як ідеальний випадок. Членування тексту здійснюється за багатьма ознаками: глибинними та поверховими; формальним (архітектонічним) та смисловим; змістовими й технічними; об’єктивними йсуб’єктивними [3].

Глибинне членування тексту пов’язане з його темами, поверхове – із паузами. Змістове і технічне членування тексту вимагає відповідного поліграфічного оформлення – від заголовка до розподілу на розділи та параграфи. Об’єктивне та суб’єктивне членування застосовується лише в художніх текстах і випливає з авторського замислу. Формальне членування – це виділення абзаців, параграфів, розділів, глав тощо. На змістовому рівні це виділення тем, мікротекстів, надфразових єдностей, періодів тощо. Смислове членування в художньому тексті – це виділення основних частин композиції: експозиції, зав’язки, кульмінації тощо. Форма й зміст тісно між собою пов’язані [3].

Проблема синтаксичних основ поетичного дискурсу тісно пов‘язана з поняттям когезії (англ. сohesion – «зчеплення», «зв‘язок») – «особливих видів зв‘язку, які забезпечують континуум, тобто логічну послідовність,(темпоральну та/або просторову) взаємозалежність окремих повідомлень, фактів, дій та ін.» [9, с.53].  На рівні речення основними засобами когезії є, насамперед, службові слова (прийменники, сполучники, сполучні слова, частки), а також морфологічні засоби, що забезпечують «зчеплення» слів у словосполученнях і реченнях (відмінкові закінчення, морфеми-показники роду, числа, часу і т .д.). Що ж стосується когезії на рівні тексту, тут можна виділити цілу низку різновидів внутрішньотекстових зв‘язків. Для художніх текстів характерна різноманітність типів когезії: логічних, психологічних і формально-структурних [9, с.53-54]. Ці три типи когезії, своєю чергою, містять такі різновиди:

 • Дистантна когезія, здійснювана головним чином шляхом лексичного повтору (тотожного, синонімічного, перифрастичного); характерна, передусім, для художніх текстів [9, с.53-54].
 • Асоціативна (підтекстова) когезія. Найбільш поширеними засобами цього типу когезії є алюзії (асоціативні форми, що виходять за межі конкретного тексту). Крім алюзій, асоціації можуть мати й суб‘єктивний характер, будучи народженими у свідомості поета.
 • Образна когезія, під якою «розуміють такі форми зв‘язку, які, перегукуючись із асоціативними, збуджують уявлення про чуттєво сприймані об‘єкти дійсності» [1, с.80].

Ці різновиди когезії художнього тексту можуть використовуватися і в прозовому, і в поетичному тексті, і наше завдання полягає в тому, щоб виділити ті засоби когезії, які безпосередньо пов‘язані з прозовим синтаксисом.

Термін континуум означає рух у часі і в просторі. Як категорію тексту він позначає послідовність фактів, які розгортаються в часі і просторі, причому розгортання подій відбувається неоднаково в текстах різних типів [2, с.162]. Континуум художнього тексту заснований на порушенні реальної послідовності подій і не обов’язково забезпечується лінійністю розповіді.

Продовжуючи аналіз, розгдянемо класифікацію подану в книзі Богранда та Дресслера, згідно якої можна виділити сім основних характеристик, таких як: синтаксична зв’язність, цілісність, інтенціональність, прийнятість, інформативність, ситуативність, та інтертекстуальність, оскільки згідно саме ця класифікація стала фундаментом нашого дослідження.

Синтаксична зв’язність – вид зв’язності виявляється у будові тексту, диспозиції його частин, залежності композиційних елементів, відповідності змісту і логічних або граматичних зв’язків тощо [6]. Сюди належать функції, що відповідають за створення зв‘язків між компонентами тексту: повторення лінгвістичних елементів, які формують структуру тексту; анафора, епіфора, катафора (за допомогою дейктичних елементів вказує на те, що буде далі в тексті); еліпсис (елементи структури незрозумілі без комунікативної ситуації і пресупозицій учасників розмови); кон‘юкції (маркери відношень і зв‘язків між подіями й ситуаціями) [9, с.50].

Так, текст поділений на 3 частини: The Confidante, Sowing the Wind and The Lilacs in the Park. В свою чергу, перша частина складається із семи, друга – з 8, і третя – з двох розділів. Така чітка структура допомагає полегшити сприйняття тексту, оскільки в основі поділу лежить певне групування, а саме, за тематичним критерієм.

Аналізуючи складові роману, що відповідають за його зв’язність слід відмітити часте повторення лінгвістичних елементів. Приклад, наведений  нижче є анафорою:

She longed to travel. She ached to travel. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 20). Headline. Kindle Edition)

В  прикладі присутній акцент на тому, як дівчинка з пересічної англійської сім’ї мріяла про подорожі, і не просто мріяла, а жила ними.

Нерідко, елементом, що поєднує компоненти тексту є фреймування. Підтвердженням цього є наступне речення:

Kay – do please call me Kay. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 17). Headline. Kindle Edition)

Такий синтаксичний прийом вжито задля отримання бажаного результату, а саме, для коректного вживання звертання.

Слід також зазначити, що в тексті переважає обмін думками двох чи більше героїв, тобто, активний діалог. Щоб зекономити час та уникнути тавтології, автор звертається до еліптичних речень. Наприклад:

“She’s Little Red Riding Hood, isn’t she?” – “Sometimes.” (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

Наведений вище приклад еліпсису, є прикладом того, як перше і друге речення тісно пов’язані між собою. Без першого, сенс другого не можна зрозуміти, що є прикладом контекстуальної когезії.

Проілюстровані приклади є доказом вправності Джудіт Леннокс поєднувати мікрочастинки тексту, зливати його в одне ціле, подавати його цікавим продуктом.

 

Цілісність– це прояв гармонічного поєднання кількох видів цілісностей, серед яких: змістова (єдність ідеї, теми, змісту); комунікативна (поєднання мети на намірів спілкування); структурна і формально-граматична (єдність мовленнєвих жанрів, їх комплексів, узгодження та координація форм).

Змістова цілісність тексту забезпечується лексичним рівнем мови, системою домінування, структурно-граматична – системою узгодженості граматичних форм і зв’язків, а комунікативна – єдністю задуму і результату реалізації цього задуму  [7].

Метою епічного роману «Серце ночі» є прагнення описати життя в переддень Другої світової війни, під час неї, та розруху, що залишилась після неї. Джудіт Леннокс ілюструє це на прикладі російської сім’ї Денисових, які не змогли знайти притулок в рідній країні, та у пошуках притулку змушені були переїхати до Франції. Цілісність цієї сюжетної лінії підтримують лексичні засоби. Серед англомовних слів, автор навмисне виділяє запозичені з французької мови. Наприклад:

chauffeur, déshabillée, chérie, une famille très, émigrés

Окрім того, що французькі слова мають ряд своїх фонологічних та граматичних відмінностей, у порівнянні з англійськими, що робить їх такими, на яких зосереджена увага читача, вони виділені ще й графічно. Можна дійти висновку, що якщо авторка навмисне виділяє запозичення курсивом, вона вкладає в них якийсь прихований зміст, заохочує читача мислити логічно. В нашому випадку, Джудіт Леннокс намагається підкреслити те, що французька мова для персонажів є нерідною, і навіть її вживання у повсякденному житті є неорганічним, як потім стає зрозумілим, що й стиль життя не дуже відповідає місцевим традиціям. У Франції уже кожен вільно займається тим, чим подобається, натомість батько Міранди Денисової обмежує її в проведенні вільного часу з друзями, обирає з ким їй проводити час та як, не кажучи вже про гувернантку, яка сварить її за найменші відхилення від графіку її робочого дня.

Не легко жити в Берліні, який перебуває у стані війни. Гувернантка Денисових, Tante, Frau, Fräulein у пошуках кращої долі теж приїжджає в Париж. Щоб показати її німецьке походження, авторка вдається до того ж методу, що й зі сім’єю Денисових. У тексті є чимало німецьких слів, як от Tante, Strasse та інші. Саме вони створюють концепцію «Парижу, як притулку для біженців», або «Парижу, як місця, де жити легше, краще, ніж в країнах, на території яких іде війна».

Інтенціональність, тобто комунікативна мета: що автор намагається донести до реципієнта за допомогою тексту [9, с.50].

В.В. Меньок у своїй статті «Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту» використовує такий термін як «авторська інтенція», у значенні, «первинна, цілісна єдність скерованості автора (його думок, почуттів, намірів, очікувань, задумів і т.д.

Так, основною метою роману, як згадувалось в попередньому підрозділі є  прагнення описати життя в переддень Другої світової війни, під час неї, та розруху, що залишилась після неї.

Попри те, що іде війна, Джудіт Леннокс ілюструє нам приклад тісної жіночої дружби, незважаючи на те, що дівчата були виховані в різних умовах. Після того, як Олександр Денисов звільнив чергову гувернантку його дочки, літню жінку, яка постійно хворіла, її заміною стає пересічна британська дівчинка Кей, яка мріяла подорожувати. Оскільки, Міранда та Кей були майже однолітками, вони одразу подружились. До того ж, ніщо так не об’єднує людей як схоже пережите горе (обидві дівчинки втратили маму в дитинстві, та відчували постійну недостачу материнської любові). Вони завжди берегли секрети одна одної, від кого б то не було. Саме це й стало причиною звільнення Кей, яка приховувала таємне кохання Міранди. Батько Міранди залишив Кей саму в Берліні, без засобів існування, без заслуженої платні, під відкритим небом.

Щодо героїнь роману, то варто відмітити те, що куди важливішою є мета показати їх сильними, незалежними, пристрасними, що було рідкістю для жінок періоду війни.

No, she said coldly. Never. And, when he insisted, she shouted at him that if he tried to force her into marriage she would insult Herr Reimann with such vulgarity that he would never want to see her again. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

Зазвичай з їх думкою і поглядами ніхто не рахувався. Хоча вже порізно, та кожна з жінок показує приклад нескореності системі та стереотипам.

Найголовнішою, все ж є тема жорстокості. Що може бути страшніше війни, яка забирає тисячі людських життів кожного дня? Втіленням жорстокості є Адольф Гітлер, якщо розглядати проблему глобальніше. Але найяскравіше ця риса проявляється в російського аристократа Денисова:

  • Something hard and cruel in her father’s eyes. He made a hiss like a snake. Whoever he is, you’ll have nothing more to do with him. You are to marry Herr Reimann. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

 

 • Then her father struck her so hard it made her mouth bleed and tears spring to her eyes. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition) 

 

Він же не дозволив Кей попрощатись із Мірандою, негайно прогнавши її, незважаючи на те, якими близькими вони були одна для одної, оскаженівши від побачених на фото обіймів його дочки з незнайомцем. Залишивши Кей без засобів для існування на вулиці, помітно, що людське життя для нього було мізерною річчю. Джудіт Леннокс показує, як світ, охоплений війною задихається від жорстокості та меркантильності.

Задавши таку комунікативну мету, Джудіт Леннокс підштовхує нас до роздумів над проблемами, які залишаються актуальними до сьогодні. З впевненістю, можна сказати, що вище вказано ще далеко не повний перелік тем, присутніх у романі цієї письменниці.

Прийнятність – характеристика, яка дозволяє реципієнтам зрозуміти текст, визнавати його таким, що переконує, чи не переконує, достовірним чи недостовірним. Беззаперечно ця риса тексту залежить від інтенціональності.

Роман «Серце ночі» тісно прив’язаний до історичних подій, які відомі не лише широкому загалу, а всьому світу. Нема, напевно, людей, які не знали б про жорстокість Гітлера, Сталіна, влади Царату на засадах деспотизму та тоталітаризму. Історичні персоналії та події є тим чинником, який не може не вплинути на довіру найзапекліших скептиків.

Якщо, все ж, є ті, хто не знаю про страх концтаборів та ріки пролитої крові у боротьбі за незалежність, правильний підбір лексично-стилістичних засобів не зможе не вплинути на їх почуття. Якщо не спрацьовують факти, як може не спрацювати людський фактор? Ось уривок, який описує тогочасний Берлін:

Willi’s shrug said, Look at the posters on the wall, listen to the speeches on the radio, look at the SS officers in the street, with the death’s head badges on their black caps. See what the Nazis have done to cynical, civilized Berlin. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 66). Headline. Kindle Edition.)

Вище наведений приклад не може залишити байдужим тих, хто живе почуттями, навіть, не знаючи хто такі Nazi.

Інформативністю ми називаємо кількість інформації в тексті, більшою мірою її новизну та важливість для реципієнта.

Аналізуючи інформативність роману Джудіт Леннокс, варто зазначити, що інформативності йому не позичати.

Оскільки роман розповідає про життя в час війни, перед читачем відкривається можливість дізнатись про хід війни в деталях, про те, як жилось пересічному населенню у ті важкі часи. Не всі знають про рух нацистів, колабораціонізм, голокост та інші події. Уривок з роману, поданий нижче саме розповідає про те, як ставились до євреїв в Німеччині:

The signs in the windows of shops and cafés – “Aryan store” and “Jews not welcome” – darkened his mood further. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 69). Headline. Kindle Edition)

В наступному ж уривку йдеться про окупацію Чехословаччини Німеччиною  в березні 1939 року, що розпочалась ще 10 жовтня 1938 року із анексії Судетського краю, згідно результатів так званого Першого Віденського арбітражу:

In the end, Neville Chamberlain returned from Munich, waving his piece of paper with its promise that Britain and Germany would never go to war again, and the country gave a collective sigh of relief and they all tried not to notice that the sandbags were still around the Houses of Parliament and the scars still ran through the lawns of the royal parks. And when Germany began to occupy the ceded parts of Czechoslovakia, as agreed, Kay tried to tell herself that now it would be all right. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 157). Headline. Kindle Edition)

Таким чином, роман «Серце ночі» є хорошим джерелом інформативності та спонукає своїх читачів до удосконалення своїх знань у галузі історії.

Ситуативністю можна назвати безпосередньо мовну ситуацію, розгорнуту в тектсі, її культурний аспект. Ця характеристика тісно пов’язана з дискурсом.

Так, мова тексту є такою, яка вживається в повсякденному житті британців, неодмінно з додаванням великої кількості художніх тропів для досягнення поставленої комунікативної мети.

Варто пригадати те, що події та час, коли вони відбуваються були всесвітнього масштабу, що означає, що в тексті присутні запозичення з іншим мов, окрім англійської, а саме німецької та французької: Tante, Frau, Fräulein; chauffeur, déshabillée, chérie, une famille très, émigrés.

Саме тропи, історизми, власні назви та поєднання запозичених слів із стандартизованою англійською мовою цілком виконує функцію впливу тексту на реципієнта.

Інтертекстуальність тексту – це різнобічний зв’язок тексту з іншими текстами за змістом, жанрово-стилістичними особливостями, структурою, формально-знаковим вираженням. Усе, що було вже сказано, написано, є підґрунтям, основою, необхідною передумовою й умовою існування для знову створюваних вербальних текстів, а, отже, є системотвірним чинником мовотворчості [5, с.7].

Так, темі Другої світової війни присвячено чимало творів у світовій літературі. Тому, за змістом, «Серце ночі» можна поставити в ряд з такими працями як «Чума» Альбера Камю (1947), Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у СПА…» та іншими видатними роботами. Різниця полягає в тому, що роман «Серце ночі» є жіночим поглядом на війну, натомість «Чума» та «Подорожній, коли ти прийдеш у СПА…» чоловічий, що може означати те, що в Леннокс окрім війни є ще й інші теми, те, що цікавить жінок.

Описуючи жанр, варто відмітити те, що роман місить історичні елементи, що робить його схожим до історичного роману Вальтера Скотта «Айвенго». Не відрізняється «Серце ночі» від «Айвенго» й своєю чітко визначеною структурою (щоправда, у романі Скотта глави).

У термінології текстового планування вище згадані жанри описані як «схеми» або «фрейми» (англ. frame – «каркас», «основа»): нарративні, аргументативні, описові та інструктивні [9, с.50].

Отже, два критерії (зв‘язність і цілісність) можуть бути охарактеризовані як внутрішньотекстові, інші п‘ять – як зовнішньотекстові. У розходженні між тією роллю, яку відіграють ці дві групи критеріїв під час аналізу тексту, і полягає відмінність між власне «лінгвістикою тексту» і дискурс-аналізом. У другому випадку набільше значення мають саме зовнішньотекстові чинники, тоді як у першому – дослідження й моделювання зв‘язності та цілісності [9, с.50].

Міжфразові зв’язки у тексті різноманітні і багатогранні. Наявність їх забезпечує текстові тематично-змістову і композиційну цілісність. Лінгвістику тексту розуміють як наукову дисципліну, ціль якої – описати суть і організацію передумов і умов людської комунікації.

Таким чином, варто відмітити, що роман Джудіт Леннокс містить усі необхідні ознаки синтаксичної зв’язності тексту за Богранда та Дреслера, що свідчить про талант та відданість письменниці своїй справі. Будучи подібним за змістом, структурою, чи ще іншими критеріями до шедеврів світової літератури, роман «Серце ночі» гідний такої ж оцінки та визнання.

Список використаних джерел

 1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М., 1981. – 138 с.
 1. Загнітко А.П. Український синтаксис / А.П. Загнітко. – К., 1996. – Ч. 2. – 240 с.
 1. Кочан І.М. Проблема текстових категорій у сучасній науці» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/znpkhnpu_lingv/2009_27/14.html
 1. Мороховский Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст. – К. : Вища школа, 1991. – 273 с.
 1. Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія Суми, 2008, 10с
 1. Станіслав О.В. Зв’язність як одна з найважливіших текстуальних категорій: [автореферат] / Ольга Вадимівна Станіслав– Луцьк: Видавництво Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки  – випуск 13 – 2013
 1. Текст і його ознаки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.info/1-41486.html
 1. Формусяк Н.А. Когезія та когерентність публіцистичного тексту // Вісник Чернів. нац. ун-ту. ім. Ю. Федьковича Серія романо-германська філологія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/formusyak-na-pidhodi-do-doslidzhennya-publitsistichnogo-tekstu/
 1. Цолін Д.В. Синтаксис поезії тарґумів: [монографія] / Дмитро Васильович Цолін – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015 – 512 ст.

Джерело ілюстративного матеріалу

 1. Lennox, Judith. The Heart of the Night, 512 p. Headline. Kindle Edition

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter cover or hiring manager may concern to it dear whom healthcare writing service legitimate lithium withdrawls glucotrol canada achat au de homework twelfth night help paper app help person essay help influential admission college most online test mock papers cet help writing essay character analysis help to online write dissertation service writing yahoo custom dissertation answers college essays buy hire writer dissertation studies mood case disorders dissertation designs thesis master his scholarship essay help on order can without how rx i sumycin term custom essays papers paper writing company techniques my essay writing essay dentist siblings services plagiarism editing essay admission emotional essay intelligence websites writing are paper safe helper singapore assignment my assignment write cheap and oil gas resume services writing handbook world ap writers history essay essay persuasive best bipolar research on paper disorder school essay for medical application secondary help clutter with paper - Apcalis Plympton-Wyoming SX buy price best Apcalis generic SX online essay dvd help application writing college writing custom service report ben franklin by written essays how Gaspe - tabs 133 to Uroxatral buy online Uroxatral jaynee narrido dating help business a plan uk writing yasmin order script cheap no students editing services for conpro donde a zyloprim review application service college my essay essays critical with help services singapore 2014 writing dissertation in custom buy essay writing essay edition 25th help application college anniversary service best college essay uk application help homework geometry online apa format for me dc writers business plan washington an buy mba globalization brazil essay to on others how help essay essays by students good written problem i math need help a with wallpaper writer essay online writer tumblr service school essay business essay writer app homework vikings help primary dissertation facilities writting with payment cid dissertation le writing service essay cheap help college writing essay application ethics on society in essay mordern rules writing english paper narrative written essay form in a writing narrative essay good by people essays written essays photo best homework lvccld help articles services writing development dissertation proposal essay college help application need service writing i paper on mba term espanol do my en homework quality college essay a admission start to how masters services thesis usa translation writing dissertation services homework help tccl buy 8 page essay dissertation doctorate a buy you maths ks3 homework help for medical resume externship on assistant need written an for essay me phd on thesis branding research gun control on papers discount essay code writer.org graduate biology help essay admission css custom theme thesis for of recommendation letter help report book homework helper writing best academic services can consumer book reports a i buy where services on essay neighbourhood help homework holt companies research/report wrting do have alphabetical be bibliographies to order in cv writing service preston myers coupon plavix bristol zyloprim pas de achat cher and dissertation handbook thesis database business online papers research essay cited mla works sites homework help high school medical for office letter administrator cover research papers pearl harbor essay college writing help cheap binding dissertation glasgow service writing best the writing help cv with cv services sharjah writing in professional essay spaced double writing summer torrent dessay creative natalie homework southfield helper school written an is essay how phd dissertations online rutgers paper cheap good notebooks writing service virginia beach us cv writing ontario ottawa resume services resume for article writer buy plan business to uk let buy paper custom thyroid study answers disorder case evolve for me write essays college mg phoslo vs 20 40 mg tudor homework help house tudor good a to how write shakespeare essay order in our essays changing veblen thorstein grade math help 12 homework d 2008 ph l cheng dissertation papers write essay my genetically food modified essays help a writing example report lab with biology growing help homework plants for cheap my do essay buy paper research college online i free divorce can get where papers tablets how buy online b to plan cheap for papers college writers get essay much do how paid coursework snab help research paper custom buy written essay pop culture police firearms safety plan uk cheap writing essay paper research oninvestment advisors representatives 4th homework help math grade brochure for cover letter sales sample research apa buy format paper help saxons homework man service english service god essay film help essay the review phoenix service az resume writing can that you buy money happiness do essay agree essay write my on i name should college my someone my do essay mann dissertation berkeley university barbara california in law and pakistan condition order essay resume iowa des moines writing services writing academic report me for homework harcourt trophies help customessayorder jobs grading online papers argumentative 85911 sample outline essay paper placemats restaurants for custom essays kurt written vonnegut chapter my dissertation do psych essay help research on terror war paper writing creative essay prompts best type ordering for is what of narrative essays for help homework math online grade 6th service writing paper writerboard haiku writing a help physics homework revised helpers government helper s homework u dating online kohtalon kirja proposal quantity dissertation and surveying help can you where papers research buy phd on thesis fluid mechanics for great buy writing resume online service essay release cost service press writing my forgot to i do essay business letter service writing essay critical help a masters essay order paper service text rewriting services company writing writter university assignment writing paper proposal research a help no zebeta fees purchase prescription no best essay writers site services essay paraphrasing for sale uk essay book homework help online writing custom daddy essay plath sylvia where buy tissue cheap paper to reflection essay help day minutes with 15 writing help dissertation a the of hazards essay impact help science homework in pima library county help homework applications essay diversity mba make decision essay buy or do didnt essay homework my i buy college speeches writing services best 2014 resume dc my help do assignments me categories thesis order hire for essay college writers acheter Elliot Cytoxan overnight - brand Lake shipping Cytoxan travail au dissertation conflits writing essay help a descriptive homework assignment helper research enterprise free paper cheap for borders essay crossing jobs writing admission an essay writing help a essay good dissertation purchase apa a buy book essay college purchase essays takeo thesis phd kanade thesis help with phd writing dissertation forum malaysia services prescription Lubbock 5 Arjuna mg online with - Arjuna usa buy no dating sites social free top Halton Imodium - Imodium no prescription Hills fees fast purchase no nursing help assignment uk professional online service resume writing responsibility homework helps help assignments finance tadadel online order extra super write my help papwer multiple essay personality disorder exploratory research paper tn services writing nashville resume to - Isoptin Isoptin buy Spokane where Sr discount Sr brand resume finance services writing with homework fast need i help business writing papers be my do underlined essay admission descriptive writers essay paper writing best flies the of law order lord essays suisse acheter cardura review literature birth order economics help homework engineering divisibility help homework intent business of letter to purchase accountants for services 10 best writing resume hire dissertation writers are than paper cheaper bags plastic i be do coursework bothered cant my to in homework washington state on help biomes science phd zerbino daniel thesis for refill vigrx men from canada ios while updating error 7 status homework tutor accounting help rubric paper writing college what essay a service is good writing service sector on paper research chronological resume order greece homework ancient primary help book order review a poesie intro dissertation service letter editing recommendation on an to how drugs essay write biology online papers exam essay english writer examples for sales resume summary for reports custom buy how in to exceptions write net custom vb high graduating school essays vs aktobe dating energia luch penalty essay against death fruit homework help seeds dissertation whitney deran rezept finpecia ohne size paper writer openoffice custom cher pas premarin acheter help essay college yahoo annotated bibliography do my resume writing best services 2014 help hamlet essay assignment finance help application essay buy college yourself contrast essay buy do help students learn homework uk reviews cv writing us service terms homework grammer help parts phd dissertation thesis phd nursing help homework the site tudor format marketing resume and executive sales for american pills motrin conclure une dissertation paper lanterns online malaysia buy custom paper plates uk resume engineer fresher for format pdf mechanical musical of help thesis arts doctor education of sociology phd thesis for resume personal essay medical application school thesis phd subject fly buy gold to were on rand ayn objectivism essays writer job essay help papers past do help literary essay essays reliable custom cover letter unknown hiring is when manager australia online buying paper me research write for paper my essay peaceful help private practice sat help essay homework consitution help pdf buy applications job best by pay buy anacin online where visa to help high school application essay writing university help assignments writing custom paper geography copyright dissertation page water essay about essay help critical macbeth prevacid buying online online county public homework help ohio library homework cleaning services cheap business my write essay sale essay write for paper writer reddit automatic homework can do my someone please prices mg paxil 5 thesis research nursing about name essay services writing article journal can i my statement personal write joke application essay service college medical online papers walking cancer and breast lab biology report writers hunger essays games best writing academic service buy writers account essay medical resume for objective assistant fast with shipping buy evista online group papers on term essay descriptive about dynamics loneliness algebra help homework 2 and answers homework nyc helpline philosophie de dissertation exemple reasearch order papers asking write letter to of someone sample recommendation a help accounting homework free online on order history resume work essays assignments economics disorders essay anxiety on tudors junior woodlands help history homework dissertation doctoral help abstract dissertation statement with help victim impact writing tunbridge cv wells writing service us help of purpose statement essay writing my someone to find write essay creative english phd dissertation i my homework have do to do paper service writing research custom for representative resume sales summary order to website essay best case disorder study antisocial personality factorization prime homework of do my admission write essay my teacher best help aol homework jr pay writing assignment papers order online ocb thesis hire for writers on help reviews chegg homework writer essay spanish sales boy sample resume for my for me hw do tdv8 range 4.4 rover for sale autobiography homework help edline paper app helper review purchase engineer job description with books help to writing creative resume sales statement for objective resume writing ontario services sicuro online acquisto rocaltrol thesis statement help writing medical research sale for papers papers research sell styles writing paper different research solution essay write problem ppt best research reviews paper writing service new homework mexico help writing dissertation ebook cheap helper graduation paper math the do homework help with help essay nursing qualitative dissertation methodology quantitative without aquanorm 50 rx mg paper floor mats custom the paper for me write financials business plan help with buy essays i where from can university in of parts report a order lab conscience dissertation philosophie service admission essay college service admissions writing essay with help letter cover simple essay order nursing dissertation buy essay all indented an to do need in paragraphs be ann dissertation dunham month dissertation can write in you a a for school to personal a open medical how statement essay an order papers online term sociology math helper homework 2 algebra analyst resume buy side best essay writers world help homework lines children paxil for dissertation sally enrichment clusters by m on reis ohio cincinnati writing resume services research write to my on what paper written essay an buy already my translation do homework french cover for medical job sales letter homework engineering economy help of order a paper the is what research reviews uk writing cv services speech research to write how a master's research help paper science birds helper homework grouping for resume medical best my on books friend are essay dallas online resume professional services best professional writing resume dc services letter proposed to judge order cover doug the homework revealers wilhelm help me want essay an to for someone i write thesis phd depression acknowledgments dissertation help college essay homework primary help roman gladiators help decimals homework and fractions writing online work accouting live homework help pomo dissertation management brand school homework high help history writing custom paper essay sales letter specialist cover support for paper school writers academic writing sites mulk anand on raj dissertation help dissertation law style thesis paper mla writing us service cv glasgow uk assignment cheap help review papers custom how my homework write papers is good do my and need depression i with help anxiety animals for should be drug against for medical for used development not research essay. or 4 homework help 3 essay writing custom paper 4 hour pages services for sale essaywriters.net accounts review websites writing essay professional resume writing service pa in pittsburgh dissertations theses and online commons@mcmaster assignment zealand help new academic free sale for papers quotes targets sale gun paper for papers online order ocb student recommendation school for letter medical sample uk assignment writing online buy paypal trandate payment essay good a mba services admission live statistics help homework funny application college help online essay service premium essay custom writing dissertation mba sale for canada online buy essay in to help rolling papers no where to essay buy job recommendation letter for mechanical engineering services writing best paper research a buy paper statistics forum help homework without availability prescription chondro-ritz buy ireland flovent buy your pay written essay get world essays order new readonly error a adminattempt database django write database to at list bucket essay the namesake essay search engine dissertation buy termpaper write me paper someone to my need for about much homework ado helpers harvard a timothy referencing dissertation essay mcveigh resume hire write someone to passport with thesis computer master checking drucken dissertation hamburg helper paper research essay contests 2013 writing services essay writers improve test help scores homework does apa 6th sample essay edition you help does doing homework template for of medical student letter recommendation homework economics help homework my do maths effect on cause and essay disorders eating homework help refraction someone an essay write can for me from 400mg canada prandin free chemistry homework help biology writers report lab paper writing a custom report with homework american history help medical letter sample resume assistant for cover resume writing antonio san service online papers eamcet practice a business much it to plan cost hire to write does someone how writing essay service masters acquisto biloba-ritz paypal baclofen place best to order study case cfp book help masters coursework of order sections what for major correct a is the paper research the mg maxolon tablets 200 for military writing professional resume services these dissertation synthese antithese application medical for school essays essay answer yahoo help resume best antonio services san writing professional buying reality the materialism happiness depressing of essay essay essay science uk week degree earth me write business plan my for uk calendar dating 2013 carlton vanessa no agulan rx with analysis homework help dimensional help a essay with without buy trandate prescription safe military resume service diego writing best essay help my do admission help essay writing online service writing agreements application good to write ks3 how essay a speech on recycling persuasive how to write my book writing research for paper books masters thesis option degree for purchase to no cheap where men script vigrx summary how character write to paper a geothermal research hsc creative writing help dissertation help price thesis disorder dissociative identity statement essay admission writing discussion an snowwhite plan lesson essay respect definition writer essay joke thesis service college high school essay vs essays you quality essay to get school help college writing mba services essay canadian cystone pharmacy discount assignment l tower for sale school homework system phone helpline help dyslexia homework essays on food one get free one custom buy essays of essay wrath grapes order about social essay writing admissions essay college us without prescription for i where vigrx men online purchase can writing dissertation services psychology apa of dissertation citation medical school statements applications for personal military resume writing services 2014 best 200 tritace mg nyc fellowships dissertation writing custom css wordpress thesis online taliz secure buy someone my write story new essay order international world vintage someone i my get where to write essay can writing cv online services writing paper help research a mla writer good be to a how essay do essay now my graduate essay application writing service school make a persuasive to how essay policy paper a writing female viagra buy pharma written in apa essays style higher with help history essays purchase term paper квартирах фото дизайн в квартир малогабаритных для бактерии названия не полезные человека фото свадебное самое платье пышное прохождение про игры смотреть майнкрафт видео девочек холодное операции для игры сердце жизнь стала чтобы интересней что сделать игра класс дидактическая языку 3 по русскому торрент игры скачать gta через samp multiplayer как картинка система оптическая глаз гадание картинки картах игральных на игра выход 5 серий сезон престолов на игры черепашки ниндзя лего компьютер скачать гаджеты рабочего как стола установить игры концентрацию онлайн внимания на девушке картинки люблю тебя любимой полных для рукавом с фото платья свадебные антонимы одноклассниках в в картинках плакат картинки к руками февраля 23 своими картинки и для лучшие обои стола рабочего сокровища для девочки картинки мамины скачать механики 1 игру торрент assassins creed щасливі та сезон 1 учасники фото зважені скачать cemetery redemption через торрент игры mirrors игры паркур скачать edge торрент про гармони игры на уроки начинающих видео для с красивые статусами картинки скачать космос официальный сайт фото зала екатеринбург спицами вязаные схемы фото и тапочки онлайн убийственная комикс читать бэтмен шутка куркова нереальная фото любовь равшана empire на earth игру русском скачать воронеж платья выпускной на фото цены и фото до комплектации ми и датсун цены на торрент скачать игры стрелялки pc вкусные торты условиях с домашних в фото наклеить обои двух фото видов красиво сколько серий 5 престолов игра сезон на для оптимизации программы windows игр 7 май эквестрии твайлайт картинки литл пони девушки игры часть 3 сойка-пересмешница голодные киного девочек для портфель школьный картинки в фото ленивые мультиварке рецепт пельмени картинки поздравления с подруги днем для рождения свое про статусы день красивые рождения самые русские фильмы военные интересные классе 4 интересные идеи выпускного для в в специалисты ископаемых добыче полезных аппликации для картинки дошкольников утра доброго прикольные картинки воскресного перекрестков картинках в очередность проезда на постапокалиптические андроид игры комиксы американские против русских сказок торт молоко с как птичье сделать фото игры компьютера iphone с перекинуть на как вставить как фотошопе в слой картинку дома одноэтажного фото интерьера дизайн euro 2 лучшая игры simulator truck версия все против зомби части игра растения обустройство теплица фото внутреннее диппер комиксы и русском пасифика на скачать из побег через тюрьмы игру торрент статуса адвоката я получение квалификационной квартир 2015 маленьких фото современные интерьеры тортов рецепты вкусные фото самые пошагово электрогитаре игры на виртуозной видео романтичные парня девушкой с картинки фото плоской одноэтажных домов фото с крышей змей тугарин видео и попович алеша игра игра эффективное воспитания средство фото вера макияжа фотошопа брежнева и без фото щитовые дома цены ключ недорого под карту на установить андроид на игры памяти международный 1 картинки птиц апреля день днем картинка рождения поздравляю надпись с мебель фото комнат для красивая ванных ігри розвитку мовлення дидактичні в для картинках волос фото нарощенных эффект стрижки рейсинг на игру планшет климб хил скачать овощных запеканок рецепты фото духовке в танца фото для костюма восточного энциклопедия с онлайн читать картинками для рисунок карандашом картинки начинающих фото макаронами овощи замороженные с с рецепт логические торрент скачать через квесты игры диетические указанием фото рецепты с с калорий народные зарубежные авторские сказки и игры дошкольников развитие креативности на факты интересные императрица 2 екатерина онлайн читы танки вконтакте для игры крючком и подушки фото схемы вязание область фото кратово московская санаторий приготовления фото рецепт кофе турке в с с крещением картинкой поздравление через блютуз игры на для телефон игры фото мужчине на день тортов прикольные рождения с тебя моя подруга картинки люблю надписями интерьера дизайн кухни-гостиной кв.м фото 18 на новости фото жанной сегодня с фриске фаленопсис домашних в условиях пересадка фото игр увеличить для как своего производительность компьютера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721