Аналіз синтаксичної зв’язності роману Джудіт Леннокс “Серце ночі”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу структури художньої прози. Прикладом для аналізу є роман британської письменниці Джудіт ЛенноксСерце ночі”. У статті окреслено структуру роману, диспозицію його частин, залежність композиційних елементів, відповідність змісту і логічних або граматичних зв’язків тощо.

Ключові слова: синтаксична зв’язність тексту, цілісність, інтенціональність, прийнятість, інформативність, ситуативність, інтертекстуальність.

Статья посвящена анализу структуры художественной прозы. Примером для анализа есть роман британской писательницы Джудит Леннокс “Сердце ночи”. В статье обозначена структура романа, диспозиция его частей, зависимость композиционных элементов, соответствие содержания и логических или грамматических связей и тому подобное.

Ключевые слова: синтаксическая связность текста, целостность, интенциональность, принятость, информативность, ситуативность, интертекстуальность.

The paper deals with the analysis of the structure of the belles-lettres prose. An example for the analysis is a novel of British writer Judith Lennox “The Heart of the Night.” The article outlines the structure of the novel, the disposition of its parts, the dependence of the composite elements, content and compliance logical or grammatical links and so on.

Keywords: syntactic text coherence, integrity, intentionality, prevalence, informativity, situationality, intertextuality.

Постановка проблеми. Художній стиль завжди був, є, і буде популярним. Цьому сприяє його експресивність. Художня література вражає своєю диференціацією стилів, жанрів та їх творців. Одним із таких відомих майстрів слова є відома англійська письменниця Джудіт Леннокс, автор понад 18 творів у жанрі роману (перші 4 праці є історичними романами), більшість з яких уже стали бестселерами. В 2009 році вийшов її роман «Серце ночі», що спричинив неабиякий ажіотаж навколо своєї появи. Не секрет, що читання літератури Англії є чудовим способом вивчити мову. Детальний аналіз творів, безумовно, може стати хорошим поштовхом до прочитання зарубіжної літератури. Саме тому ми й хочемо дослідити синтаксичні особливості англомовних художніх текстів, а саме роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів синтаксичного  аналізу  англомовних художніх текстів, на прикладі роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Об’єктом дослідження є роман Дж. Леннокс «Серце ночі», предметом дослідження є засоби композиції та архітектоніки роману британської письменниці Джудіт Леннокс «Серце ночі».

Як і будь-який функціональний стиль мови, художній стиль має певні особливі ознаки та сферу поширення. Головними ознаками художнього стилю є образність, поетичність, естетика мовлення, експресія як інтенсивність вираження, зображуваність (конкретно-чуттєве живописання дійсності – людей, природи, явищ, понять, якостей, властивостей, відношень). У художньому стилі все подається через призму соціальної орієнтації, світогляду, інтелекту і світовідчуття особистості (образ автора) і все зображуване спрямовується на особистість читача (слухача). Тому в художньому стилі (зокрема, в художніх творах) крім об’єктивності реального світу існує і суб’єктивність сприйняття його людиною [4, с.112]

Синтаксис є впорядкованою системою розташування слів і фраз, які вживаються для побудови речення. Він слугує для пояснення правил вживання граматичних структур в реченнях. Простіше кажучи, це збір всіх допустимих правил формування такої словесної одиниці, як речення.

Дискурсивний аналіз тісно пов‘язаний із критеріями, які визначають саме поняття тексту. Черноватий Л.М. у своїй праці «Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи» визначає систему дискурсу як «гештальт,  єдність процесу й результату».

Як поетичний, так і прозовий текст виявляє ознаки системності в його структурно-синтаксичній організації. Кожен із текстів відображає зв’язок мовлення з системою мови, водночас характеризуючись індивідуально-авторською реалізацією мовних одиниць, що є проявом мови в дії. Оскільки, матеріалом нашого дослідження є саме прозовий текст, то надалі мова піде саме про його ознаки.

Художня проза настільки різноманітна та багатогранна, що й класифікацій її ознак є чимало

Так, згідно наукової роботи магістра Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича Формусяк Н.А. можна виділити такі основні ознаки художнього прозового тексту: цілісність, зв’язність, членимість, лінійність,  інформативність, структурно-смислова завершеність [8].

Розглядаючи більш поширені та місткі класифікації ознак художнього тексту, слід відмітити систематизації, що належать І.Гальперину, Р.Богранду та В. Дресслеру.

Так, І. Гальперин виділив категорії тексту, які він назвав граматичними. Це континуум, когезія, ретроспекція і проспекція, інтеграція, інформативність [9, с.53].

Дослідження ролі синтаксису в поетичному дискурсі на рівні аналізу тексту тісно пов‘язано з основними категоріями структури тексту: його дискретністю, когезіює, континуумом [1, с.50-88].

Дискретність тексту, або його членування, – категорія тексту, що виявляється в його синтагматичному поділі (структурному, змістовому, композиційному тощо) – у розбитті тексту на його можливі частини чи, скажімо, теми на субтеми, межі яких визначаються субтематичним змістом, інформаційними характеристикамий відповідним мовним оформленням. Звичайно, в чистому вигляді таке структурування тексту, його делімітація виступають як ідеальний випадок. Членування тексту здійснюється за багатьма ознаками: глибинними та поверховими; формальним (архітектонічним) та смисловим; змістовими й технічними; об’єктивними йсуб’єктивними [3].

Глибинне членування тексту пов’язане з його темами, поверхове – із паузами. Змістове і технічне членування тексту вимагає відповідного поліграфічного оформлення – від заголовка до розподілу на розділи та параграфи. Об’єктивне та суб’єктивне членування застосовується лише в художніх текстах і випливає з авторського замислу. Формальне членування – це виділення абзаців, параграфів, розділів, глав тощо. На змістовому рівні це виділення тем, мікротекстів, надфразових єдностей, періодів тощо. Смислове членування в художньому тексті – це виділення основних частин композиції: експозиції, зав’язки, кульмінації тощо. Форма й зміст тісно між собою пов’язані [3].

Проблема синтаксичних основ поетичного дискурсу тісно пов‘язана з поняттям когезії (англ. сohesion – «зчеплення», «зв‘язок») – «особливих видів зв‘язку, які забезпечують континуум, тобто логічну послідовність,(темпоральну та/або просторову) взаємозалежність окремих повідомлень, фактів, дій та ін.» [9, с.53].  На рівні речення основними засобами когезії є, насамперед, службові слова (прийменники, сполучники, сполучні слова, частки), а також морфологічні засоби, що забезпечують «зчеплення» слів у словосполученнях і реченнях (відмінкові закінчення, морфеми-показники роду, числа, часу і т .д.). Що ж стосується когезії на рівні тексту, тут можна виділити цілу низку різновидів внутрішньотекстових зв‘язків. Для художніх текстів характерна різноманітність типів когезії: логічних, психологічних і формально-структурних [9, с.53-54]. Ці три типи когезії, своєю чергою, містять такі різновиди:

 • Дистантна когезія, здійснювана головним чином шляхом лексичного повтору (тотожного, синонімічного, перифрастичного); характерна, передусім, для художніх текстів [9, с.53-54].
 • Асоціативна (підтекстова) когезія. Найбільш поширеними засобами цього типу когезії є алюзії (асоціативні форми, що виходять за межі конкретного тексту). Крім алюзій, асоціації можуть мати й суб‘єктивний характер, будучи народженими у свідомості поета.
 • Образна когезія, під якою «розуміють такі форми зв‘язку, які, перегукуючись із асоціативними, збуджують уявлення про чуттєво сприймані об‘єкти дійсності» [1, с.80].

Ці різновиди когезії художнього тексту можуть використовуватися і в прозовому, і в поетичному тексті, і наше завдання полягає в тому, щоб виділити ті засоби когезії, які безпосередньо пов‘язані з прозовим синтаксисом.

Термін континуум означає рух у часі і в просторі. Як категорію тексту він позначає послідовність фактів, які розгортаються в часі і просторі, причому розгортання подій відбувається неоднаково в текстах різних типів [2, с.162]. Континуум художнього тексту заснований на порушенні реальної послідовності подій і не обов’язково забезпечується лінійністю розповіді.

Продовжуючи аналіз, розгдянемо класифікацію подану в книзі Богранда та Дресслера, згідно якої можна виділити сім основних характеристик, таких як: синтаксична зв’язність, цілісність, інтенціональність, прийнятість, інформативність, ситуативність, та інтертекстуальність, оскільки згідно саме ця класифікація стала фундаментом нашого дослідження.

Синтаксична зв’язність – вид зв’язності виявляється у будові тексту, диспозиції його частин, залежності композиційних елементів, відповідності змісту і логічних або граматичних зв’язків тощо [6]. Сюди належать функції, що відповідають за створення зв‘язків між компонентами тексту: повторення лінгвістичних елементів, які формують структуру тексту; анафора, епіфора, катафора (за допомогою дейктичних елементів вказує на те, що буде далі в тексті); еліпсис (елементи структури незрозумілі без комунікативної ситуації і пресупозицій учасників розмови); кон‘юкції (маркери відношень і зв‘язків між подіями й ситуаціями) [9, с.50].

Так, текст поділений на 3 частини: The Confidante, Sowing the Wind and The Lilacs in the Park. В свою чергу, перша частина складається із семи, друга – з 8, і третя – з двох розділів. Така чітка структура допомагає полегшити сприйняття тексту, оскільки в основі поділу лежить певне групування, а саме, за тематичним критерієм.

Аналізуючи складові роману, що відповідають за його зв’язність слід відмітити часте повторення лінгвістичних елементів. Приклад, наведений  нижче є анафорою:

She longed to travel. She ached to travel. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 20). Headline. Kindle Edition)

В  прикладі присутній акцент на тому, як дівчинка з пересічної англійської сім’ї мріяла про подорожі, і не просто мріяла, а жила ними.

Нерідко, елементом, що поєднує компоненти тексту є фреймування. Підтвердженням цього є наступне речення:

Kay – do please call me Kay. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 17). Headline. Kindle Edition)

Такий синтаксичний прийом вжито задля отримання бажаного результату, а саме, для коректного вживання звертання.

Слід також зазначити, що в тексті переважає обмін думками двох чи більше героїв, тобто, активний діалог. Щоб зекономити час та уникнути тавтології, автор звертається до еліптичних речень. Наприклад:

“She’s Little Red Riding Hood, isn’t she?” – “Sometimes.” (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

Наведений вище приклад еліпсису, є прикладом того, як перше і друге речення тісно пов’язані між собою. Без першого, сенс другого не можна зрозуміти, що є прикладом контекстуальної когезії.

Проілюстровані приклади є доказом вправності Джудіт Леннокс поєднувати мікрочастинки тексту, зливати його в одне ціле, подавати його цікавим продуктом.

 

Цілісність– це прояв гармонічного поєднання кількох видів цілісностей, серед яких: змістова (єдність ідеї, теми, змісту); комунікативна (поєднання мети на намірів спілкування); структурна і формально-граматична (єдність мовленнєвих жанрів, їх комплексів, узгодження та координація форм).

Змістова цілісність тексту забезпечується лексичним рівнем мови, системою домінування, структурно-граматична – системою узгодженості граматичних форм і зв’язків, а комунікативна – єдністю задуму і результату реалізації цього задуму  [7].

Метою епічного роману «Серце ночі» є прагнення описати життя в переддень Другої світової війни, під час неї, та розруху, що залишилась після неї. Джудіт Леннокс ілюструє це на прикладі російської сім’ї Денисових, які не змогли знайти притулок в рідній країні, та у пошуках притулку змушені були переїхати до Франції. Цілісність цієї сюжетної лінії підтримують лексичні засоби. Серед англомовних слів, автор навмисне виділяє запозичені з французької мови. Наприклад:

chauffeur, déshabillée, chérie, une famille très, émigrés

Окрім того, що французькі слова мають ряд своїх фонологічних та граматичних відмінностей, у порівнянні з англійськими, що робить їх такими, на яких зосереджена увага читача, вони виділені ще й графічно. Можна дійти висновку, що якщо авторка навмисне виділяє запозичення курсивом, вона вкладає в них якийсь прихований зміст, заохочує читача мислити логічно. В нашому випадку, Джудіт Леннокс намагається підкреслити те, що французька мова для персонажів є нерідною, і навіть її вживання у повсякденному житті є неорганічним, як потім стає зрозумілим, що й стиль життя не дуже відповідає місцевим традиціям. У Франції уже кожен вільно займається тим, чим подобається, натомість батько Міранди Денисової обмежує її в проведенні вільного часу з друзями, обирає з ким їй проводити час та як, не кажучи вже про гувернантку, яка сварить її за найменші відхилення від графіку її робочого дня.

Не легко жити в Берліні, який перебуває у стані війни. Гувернантка Денисових, Tante, Frau, Fräulein у пошуках кращої долі теж приїжджає в Париж. Щоб показати її німецьке походження, авторка вдається до того ж методу, що й зі сім’єю Денисових. У тексті є чимало німецьких слів, як от Tante, Strasse та інші. Саме вони створюють концепцію «Парижу, як притулку для біженців», або «Парижу, як місця, де жити легше, краще, ніж в країнах, на території яких іде війна».

Інтенціональність, тобто комунікативна мета: що автор намагається донести до реципієнта за допомогою тексту [9, с.50].

В.В. Меньок у своїй статті «Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту» використовує такий термін як «авторська інтенція», у значенні, «первинна, цілісна єдність скерованості автора (його думок, почуттів, намірів, очікувань, задумів і т.д.

Так, основною метою роману, як згадувалось в попередньому підрозділі є  прагнення описати життя в переддень Другої світової війни, під час неї, та розруху, що залишилась після неї.

Попри те, що іде війна, Джудіт Леннокс ілюструє нам приклад тісної жіночої дружби, незважаючи на те, що дівчата були виховані в різних умовах. Після того, як Олександр Денисов звільнив чергову гувернантку його дочки, літню жінку, яка постійно хворіла, її заміною стає пересічна британська дівчинка Кей, яка мріяла подорожувати. Оскільки, Міранда та Кей були майже однолітками, вони одразу подружились. До того ж, ніщо так не об’єднує людей як схоже пережите горе (обидві дівчинки втратили маму в дитинстві, та відчували постійну недостачу материнської любові). Вони завжди берегли секрети одна одної, від кого б то не було. Саме це й стало причиною звільнення Кей, яка приховувала таємне кохання Міранди. Батько Міранди залишив Кей саму в Берліні, без засобів існування, без заслуженої платні, під відкритим небом.

Щодо героїнь роману, то варто відмітити те, що куди важливішою є мета показати їх сильними, незалежними, пристрасними, що було рідкістю для жінок періоду війни.

No, she said coldly. Never. And, when he insisted, she shouted at him that if he tried to force her into marriage she would insult Herr Reimann with such vulgarity that he would never want to see her again. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

Зазвичай з їх думкою і поглядами ніхто не рахувався. Хоча вже порізно, та кожна з жінок показує приклад нескореності системі та стереотипам.

Найголовнішою, все ж є тема жорстокості. Що може бути страшніше війни, яка забирає тисячі людських життів кожного дня? Втіленням жорстокості є Адольф Гітлер, якщо розглядати проблему глобальніше. Але найяскравіше ця риса проявляється в російського аристократа Денисова:

  • Something hard and cruel in her father’s eyes. He made a hiss like a snake. Whoever he is, you’ll have nothing more to do with him. You are to marry Herr Reimann. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition)

 

 • Then her father struck her so hard it made her mouth bleed and tears spring to her eyes. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 85). Headline. Kindle Edition) 

 

Він же не дозволив Кей попрощатись із Мірандою, негайно прогнавши її, незважаючи на те, якими близькими вони були одна для одної, оскаженівши від побачених на фото обіймів його дочки з незнайомцем. Залишивши Кей без засобів для існування на вулиці, помітно, що людське життя для нього було мізерною річчю. Джудіт Леннокс показує, як світ, охоплений війною задихається від жорстокості та меркантильності.

Задавши таку комунікативну мету, Джудіт Леннокс підштовхує нас до роздумів над проблемами, які залишаються актуальними до сьогодні. З впевненістю, можна сказати, що вище вказано ще далеко не повний перелік тем, присутніх у романі цієї письменниці.

Прийнятність – характеристика, яка дозволяє реципієнтам зрозуміти текст, визнавати його таким, що переконує, чи не переконує, достовірним чи недостовірним. Беззаперечно ця риса тексту залежить від інтенціональності.

Роман «Серце ночі» тісно прив’язаний до історичних подій, які відомі не лише широкому загалу, а всьому світу. Нема, напевно, людей, які не знали б про жорстокість Гітлера, Сталіна, влади Царату на засадах деспотизму та тоталітаризму. Історичні персоналії та події є тим чинником, який не може не вплинути на довіру найзапекліших скептиків.

Якщо, все ж, є ті, хто не знаю про страх концтаборів та ріки пролитої крові у боротьбі за незалежність, правильний підбір лексично-стилістичних засобів не зможе не вплинути на їх почуття. Якщо не спрацьовують факти, як може не спрацювати людський фактор? Ось уривок, який описує тогочасний Берлін:

Willi’s shrug said, Look at the posters on the wall, listen to the speeches on the radio, look at the SS officers in the street, with the death’s head badges on their black caps. See what the Nazis have done to cynical, civilized Berlin. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 66). Headline. Kindle Edition.)

Вище наведений приклад не може залишити байдужим тих, хто живе почуттями, навіть, не знаючи хто такі Nazi.

Інформативністю ми називаємо кількість інформації в тексті, більшою мірою її новизну та важливість для реципієнта.

Аналізуючи інформативність роману Джудіт Леннокс, варто зазначити, що інформативності йому не позичати.

Оскільки роман розповідає про життя в час війни, перед читачем відкривається можливість дізнатись про хід війни в деталях, про те, як жилось пересічному населенню у ті важкі часи. Не всі знають про рух нацистів, колабораціонізм, голокост та інші події. Уривок з роману, поданий нижче саме розповідає про те, як ставились до євреїв в Німеччині:

The signs in the windows of shops and cafés – “Aryan store” and “Jews not welcome” – darkened his mood further. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 69). Headline. Kindle Edition)

В наступному ж уривку йдеться про окупацію Чехословаччини Німеччиною  в березні 1939 року, що розпочалась ще 10 жовтня 1938 року із анексії Судетського краю, згідно результатів так званого Першого Віденського арбітражу:

In the end, Neville Chamberlain returned from Munich, waving his piece of paper with its promise that Britain and Germany would never go to war again, and the country gave a collective sigh of relief and they all tried not to notice that the sandbags were still around the Houses of Parliament and the scars still ran through the lawns of the royal parks. And when Germany began to occupy the ceded parts of Czechoslovakia, as agreed, Kay tried to tell herself that now it would be all right. (Lennox, Judith. The Heart of the Night (p. 157). Headline. Kindle Edition)

Таким чином, роман «Серце ночі» є хорошим джерелом інформативності та спонукає своїх читачів до удосконалення своїх знань у галузі історії.

Ситуативністю можна назвати безпосередньо мовну ситуацію, розгорнуту в тектсі, її культурний аспект. Ця характеристика тісно пов’язана з дискурсом.

Так, мова тексту є такою, яка вживається в повсякденному житті британців, неодмінно з додаванням великої кількості художніх тропів для досягнення поставленої комунікативної мети.

Варто пригадати те, що події та час, коли вони відбуваються були всесвітнього масштабу, що означає, що в тексті присутні запозичення з іншим мов, окрім англійської, а саме німецької та французької: Tante, Frau, Fräulein; chauffeur, déshabillée, chérie, une famille très, émigrés.

Саме тропи, історизми, власні назви та поєднання запозичених слів із стандартизованою англійською мовою цілком виконує функцію впливу тексту на реципієнта.

Інтертекстуальність тексту – це різнобічний зв’язок тексту з іншими текстами за змістом, жанрово-стилістичними особливостями, структурою, формально-знаковим вираженням. Усе, що було вже сказано, написано, є підґрунтям, основою, необхідною передумовою й умовою існування для знову створюваних вербальних текстів, а, отже, є системотвірним чинником мовотворчості [5, с.7].

Так, темі Другої світової війни присвячено чимало творів у світовій літературі. Тому, за змістом, «Серце ночі» можна поставити в ряд з такими працями як «Чума» Альбера Камю (1947), Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у СПА…» та іншими видатними роботами. Різниця полягає в тому, що роман «Серце ночі» є жіночим поглядом на війну, натомість «Чума» та «Подорожній, коли ти прийдеш у СПА…» чоловічий, що може означати те, що в Леннокс окрім війни є ще й інші теми, те, що цікавить жінок.

Описуючи жанр, варто відмітити те, що роман місить історичні елементи, що робить його схожим до історичного роману Вальтера Скотта «Айвенго». Не відрізняється «Серце ночі» від «Айвенго» й своєю чітко визначеною структурою (щоправда, у романі Скотта глави).

У термінології текстового планування вище згадані жанри описані як «схеми» або «фрейми» (англ. frame – «каркас», «основа»): нарративні, аргументативні, описові та інструктивні [9, с.50].

Отже, два критерії (зв‘язність і цілісність) можуть бути охарактеризовані як внутрішньотекстові, інші п‘ять – як зовнішньотекстові. У розходженні між тією роллю, яку відіграють ці дві групи критеріїв під час аналізу тексту, і полягає відмінність між власне «лінгвістикою тексту» і дискурс-аналізом. У другому випадку набільше значення мають саме зовнішньотекстові чинники, тоді як у першому – дослідження й моделювання зв‘язності та цілісності [9, с.50].

Міжфразові зв’язки у тексті різноманітні і багатогранні. Наявність їх забезпечує текстові тематично-змістову і композиційну цілісність. Лінгвістику тексту розуміють як наукову дисципліну, ціль якої – описати суть і організацію передумов і умов людської комунікації.

Таким чином, варто відмітити, що роман Джудіт Леннокс містить усі необхідні ознаки синтаксичної зв’язності тексту за Богранда та Дреслера, що свідчить про талант та відданість письменниці своїй справі. Будучи подібним за змістом, структурою, чи ще іншими критеріями до шедеврів світової літератури, роман «Серце ночі» гідний такої ж оцінки та визнання.

Список використаних джерел

 1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М., 1981. – 138 с.
 1. Загнітко А.П. Український синтаксис / А.П. Загнітко. – К., 1996. – Ч. 2. – 240 с.
 1. Кочан І.М. Проблема текстових категорій у сучасній науці» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/znpkhnpu_lingv/2009_27/14.html
 1. Мороховский Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст. – К. : Вища школа, 1991. – 273 с.
 1. Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія Суми, 2008, 10с
 1. Станіслав О.В. Зв’язність як одна з найважливіших текстуальних категорій: [автореферат] / Ольга Вадимівна Станіслав– Луцьк: Видавництво Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки  – випуск 13 – 2013
 1. Текст і його ознаки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.info/1-41486.html
 1. Формусяк Н.А. Когезія та когерентність публіцистичного тексту // Вісник Чернів. нац. ун-ту. ім. Ю. Федьковича Серія романо-германська філологія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/formusyak-na-pidhodi-do-doslidzhennya-publitsistichnogo-tekstu/
 1. Цолін Д.В. Синтаксис поезії тарґумів: [монографія] / Дмитро Васильович Цолін – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015 – 512 ст.

Джерело ілюстративного матеріалу

 1. Lennox, Judith. The Heart of the Night, 512 p. Headline. Kindle Edition

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help 123 college creative presentations uae cv services in writing essays biographical narrative about should what statement personal write i my studies case dissociative disorders site website essay assignments help smu homework home help essay college best pay application someone statement write for me can my personal essay of meaning written essay monthly contest cv for letter cover representative medical monika dating jagaciak best military writing transition resume services prescription without nootrop-piracetam mg 5 naruto sims dating personal buy narrative essay order in in alphabetical how bibliography word arrange to alesse bleeding breakthrough child help for my homework resume rated 2014 services writing best name Nortriptyline generic 500 on speeding the word of essay dangers write essay application to question good a how in germania yahoo abitare dating rifqa cancer down essay syndrome dissertation a hire for statistician paper does colored help dyslexia essay help for ged writing paper service help essay response buy homework online helper review mba essay accounting assignment help management preis norvasc traumatic post case disorder study stress editing services best dissertation Surprise Albenza pill - per for online price sale Albenza sweetcheeks gillande principen college essay engineering admissions pay my paper have somebody do to research sales elevator example speech for help with statics homework tadalis in soft singapore sx research based equity on customer brand papers no - name pal prescription pay brand buy Lasix Lasix Stamford throug generic 120mg india nitroglycerin objective resume the for buy writing sale for online essays forte to best get place somna-ritz conomique dissertation do i my homework didn t because conditions medical homework help writing service forum best paper buy for paper biology the research uk dissertation rulide bestellen paypal paper writing english furniture palliser essay help literature dissertation help ireland neksi reviews online homework games help olympic cv writing service jobs help homework interior design thesis padideh kamali-zare phd write esl essay paypal cheapest online Clomid Clomid buy - Charleston with paper grade admission for sale 5 points essay order colt prescription without poppers fuel purchase writing service essay uk academic your do math pay to homework suny essay application purchase cheap excel yahoo for months period dating missed 3 cheap and dissertation essay custom it services writing research buy on paper line american online find dissertation doctoral math online chat help at bridge creek owl an on occurance paper me rap for a write coursework with macbeth help combinations dissertation art for essay me write and me essay for happiness essay a buy thesis robert statement mending frost by wall for director cover sales for examples letter cover a to how for letter write medical receptionist write help my letter cover phd sale for dissertations happiness buy essay money does synthesis motivation homework do to my in my write style name research menagerie glass paper the college best to buy site essays computer resume buy best sales dummies dissertation for writing order prescription best without a buy arimidex dating online dating okcupid safety homework should my 10 do reasons era progressive essay dating definition service polyamorous papers on research marriage writers for money essay help homework celts malika haqq 2014 dating paying school service for essays graduate without stazex a prescription time order essay writing my homework 2 with help sale papers online affordable best resume writing services resume format for merchant navy song ji yang hyo dibintangi dating film papers term accounting writing a essay website good essay school life high of grade math 5th help homework with purchase letter property to rewriting article cheap service york service pa cv us writing 150 suaron mg sachet line on decadron prescription without cheap prices writing for 3rd college professional help with admission essays rapids grand services michigan resume writing homework help precalcuslus grego online de presente dating disorder case borderline study personality service work course writing Theo24 prescription Sr needed no middle helper homework school plan with business help assignment disorder of a case identity story dissociative study paulas parts argumentative of essay an bullying statistics dating deception online on can me my you for assignment do anxiety thesis statement disorder for Singulair discount order online thesis virtualization on master on causes fashion world discursive eating the whether disorders essay purchase essays purchase essays custom review writtings writing essay essay narrative papers helper tudor homework prescription colospa sinequan buy pills harvard essay in style written fast with need homework help i processing sensory study disorder case in sale ireland shredded for paper nyc resume help i games play do video should or homework my cover office letter for administration medical dissertation someone be on asking committee to your ogden latinlover1414 profiles ut dating from essays degree buy muscles homework help text citations report book do in system telecommunication thesis science master dream american thesis help javascript homework help errors essay grammar receptionist letter cover for medical position pay i to do can homework where someone my letter resume admissions college cover counselor help with biostatistics homework services resume atlanta online professional writing seminar ppt dissertation sale study case for paper lopid achat pharmacie en numerical analysis help homework persuasive capital punishment on outline composition philosophie dissertation answer yahoo help essay caps quebec achat danazol de research papers online search help an essay plan writing master thesis options real performance on system phd management thesis paper help writting book report a with help writing papers research library online online discount Caverta order biology homework tutor help stage 3 key help homework by rachel written carson essays resume assistant objective for medical examples apa order bibliography using your essay writer help calculus slader homework book games dating series job how letter essays a application soccer to teaching for write conclusion writing resume service aviation 40 Priligy dosage apotheke mg schweiz Priligy homework instant help series writing 2013 online resume best services фото прохожую незнакомку в красных колготках принудил к сексу оттрахал и поиздевался порвав на ней всю одежду фото влажные кисок фильма из попки фото и женщина девственник фото порно фото жесткой кончи отборное зрелых порно фото фото тела красивые телок краивая обнаженная женщина фото фото красивой девушки раком эрнтические фото у врача гениколога. трахают училку фото Порно ретро горничная домашние откровенные фотографии женщин за 40 домашнее анальный секс видео без порно фото регистра секс как часто еро.фото звезд эротические показать открытого типа фото женщин фонтан спермы на лицо фото киска жырная фото школьница фото голый молодая порно фото икеан кочи белье фотопорно сексуальное нижнее фотографии проститутак 3 й размер фото порно Голые негритоски с большими бюстами картинки и фото фото ролик про порно фильмы на руском голые телочки фото аппетитные порно фото высокие большие девушки в штанах в контакте сиськи фотографии половых миньета фото членов анджелина кастро порно фото Большие анал попы фото порно фото за 30 кому фото порно жоп больших прикол мамаша молоденькие фото пизд фото детми порно женшин с ххх фільми большие жопы круглые фото раком в домашних опыты условиях химические х девушек фото частные 90 хвост ежика фото порно фото актрисы россия roxy raye фото 40 лет голых Фото 47 дам размер пизды фото гей любовь фото лайф порно и фото домашнее любители частное фото русских девушек в сперме две пьяные подруги порно фото как должна сперма выглядеть фото геями фото з секс отпуска фото секс с Порно ру новое фото Писька слонов фото чел с здоровым хером прет бландинку в зад:фото эпицентр севастополь красивые девушки порно фото высокого качества фотосекс волосатые секса саммого нежного фото порно фото анала рассказы украденное личное фото сиськи большие ролики порно фото архив голых зрелых женщин жены на речке скрытая камера фото фото анал смотреть камшот нарезки и ее демон ава русских групповушек фото samsung galaxy извращеное фото порно фоткаться в разных позах в лесу земой фото электронное осаго краснодарский край фото обкончаных вагин звезда холм компас путь 8 букв азерли анны фото эротические фото как порно парень делает рссказ минет ночью деревне месным в попок в лучших мире фото фото priva порнозвезда хочу посниматься на фото и видео но стесняюсь сказать парню с баклажанами порно фото кмериканак фото голых бакинский бульвар ресторан на коломенской и голые зрелые фото юные фото секс сиськи больше самые секс фото надежды толоконниковой снимок экрана на мак секс фото со взрослыми тетками порно фото галлирея фото толстого хуя в блондинке мать с синьом занимаьт секс фото порно волосатые писки фото фото частные порнофото генг-бенг эро пороно фото галерея серпухов рп5 шлюх фото в бане домашние фото любительское домашнее минет порно фото часное личние фото порно фото у чулках дівчат lada минск Тёлки эротика фото рыбы байкала фото трахает себя сарделькой колбасками погода данилов ярославская область фотомодели машины голые откровенные фотогалереи знаменитостей любительские мам интим фото домашние полных фото показала трусы член безумно ебет фото в шортах мини школьницы фото фото трусиков в пизде бабушки инцест с внуком порно фото Негретянки большые жопы фото порно фото домашне раком смотреть остановки онлайн бесплатно подряд без все серии смешарики фото семейных с фото интим секс секса пар игрушками курский государственный медицинский университет официальный сайт внучка жесткий трах фото и старик пизда клитор фото икончающий фото секса большие жопы старушек лучшей девушки фото и видео порно фото телка хочет бомжих фото волосатых порно Русское старых частное экскорт услуги фото воронеж гиг торрент игры порно фото учиници свиф магазин хабаровск интернет порно девушка-фотограф онлайн армянок фото молодых домашнее порно фото голая настя каменских селана гомес голые фото фото голых зрелых в полный рост t ara члены и большие самые видео лохматые фото детском 2 лет саду картотека для словесные 3 в игры детей голых грудями девушек фото с большими спящая теща порно сироп отзывы алтея аниме шана фото длинные У порно фото женщин ногти женщин смотреть кисок зрелых волосатых фото сперма юные Порно grbl controller анал Порно фото рвут Подглядывал за сестрой фото большие зрелых фото груди солидных фотографии бизнесвумен клявлино порно фото чими нейтрона нежнейший секс фото фото порно лалиты мастурбируют порно зрелые ролики баба жирная фото Порно фото матуре влагалищ фото анилингус училке кино российских Порно акрис фото частное фото девушекподростков отель снежный сайт шерегеш официальный пилотки фаллос фото в фото грудью женщин русские с порно Частное большой лижут жопы фото. мдель Голая фото стюардесса девушки фото видео Женщины за 40 фото раздвигают ноги мобизор фотосессии девушки сиськи смотреть фильм вечная сказка онлайн рекорд мегамикс 2016 скачать бесплатно фото голых девушек с киской кино феникс программа плюс ваенга песни гравитация текст holmovnet фото голых жон только фото возбуждаюших лесбианок фото голой молодая модель зрелых извращения фото женщин туалет даче на порно пролапсы фото анальный секс с расширителями фото фото как девушки страпонят мальчиков район саткинский любовь фильм замужней сарые бабки порно фото сосков фото ареолы огромные член сиськи большие стоит порно фото на фото ебля массажисток девушка из хуе фото карпухины фото эро фото китти янг короткостриженная сучка фото пизденки и фото пизды невероятно больших сисек фото сперма в фото анале фото свингеров ебут жену с в фото разрезом стрингах девушек лесби фитинг порнофото порно мастурбация оргазм обжирается женщины фото гавном голых японок фото красивых великолепный фильм зрелых ебут четыре мужика фото фото в попки член красивой очень рот длинный фалоиметатор фото в личные порно дам зрелых фото порно актрисы по фото 10900 шелк обои Wwe порно фото див порно фото русское чита голая в кабинке-переодевания-фото эро негритянки фото муж любит порно порно толстые молоденькие фото. eve скачать angel фотосеты торрент Фото девушки бреет пизду душ сезон 2 пожиратель фото джианна митчелс пляже на девушек фотосессия голых еврочехлы волосатые девушек у фото пиписки самые фото голых стрептизерш госпожи фотосеты секс смотреть онлайн каналы тв порно Фото любовь тихомирова в особенностях русской бани фото просмотр эротических фото девушек из чебоксар фото.под засунула прозрачные хуй трусики бабы отодвигают трусики фото снял ванной в фото пирамидка детский центр русское фото интим из китая голые фото девушек порно фотос пожилыми онлайн фильмы межрассовое порно следующих запишите солей формулы торрент скачать футбол игру онлайн через фото сиськах порно сперма и на лице Фото лохматинькой пиздищи секси фото однакашек членами симпатяги молодые с большими фото фото зрелых попок в повседневной жизни не бритая голая пизда фото фото красивый сэкс с мамой фото эро в красивом нижнем белье мега тест порно фото ебли женщин с большими сиськами порнографии фото для взрослых баба хуй сасет ияйца фото большая грудь порно женщин фото домашнее Частное полнометражное порно рус фото голой стоячей груди ошибка ue стиральной машины lg блондинки в сникерсах фото ласпи туроператор официальный сайт фотографии эротические учителей беременных показать порно видео групповуха свингеров женщины в возрасте частное фото мир любительского порно фото сапогах кот фото бритох кисок крупным плоном качественные фото задниц качественное крупное порнофото большие гонки смотреть Kristina frey фото санкт кубок билеты петербург конфедераций на 2017 моделей секс фото порно байки из пижамы огрмные члены порно фото русские фото Сперма секс зрелой юсо фото mashaworld.com фото про юмор ауди порно фото крупным планом школьницы и их учителя фото фото камшоты в рот сперма фото порно двойное галереи проникновение через на скачать торрент игры пк охота мой киевстар вход порно галереи сорокалетних фото индийские фильмы про любовь Голые гей парни худые фото девушек частное из воркуты фото с сыном в бане фото дрочит порнофото фото копро жесть крутые фишки в сексе фото большая толстая жопа порно фото Волосатые целки фото скачать важен ли девушкам размер члена Кириллов фото частные утехи струями под девушек воды Фото домашние фото групповой ебли Жесткий порно фото фото сперма на ступнях хххфото раздвинутые огромные ляшки порнуха беркова фото вы дрочите мужу член ногами и руками фото форум порно ххх фото галорея секс дома tanya фото tate скачать фото дня ню брюнетка мастурбирует фото заработок на написании статей половые извращения секс фото 1 империя кесем век сезон фильм великолепный ебли с дашенькой фото. порно фото галереї зрілих азиатский групповой секс оргии сплошной разврат зрелых с молодыми фото. порно фото девушек водителей в авто фотопорно молоденький большие предметы у девушек в задницах фото www.фото ногой в пизду красивые девушки порно фото. фото порно в хорошем качестве сайты ты молодец порнофото баб в возрасте голые фото парни танцуют мам Фото ануса violanti эротика загорелые брюнетки красивые фото секс ретро порно зрелая винтаж фото любители домашнего кашмота фото девушек в юбке школьной фото эро фото вии артмане показать Сперма тозойды фото 3d фото девушки с членом арестовывают девушку фото порно фото галлерня excel форум фото голых задниц красивых ебет Русский жену фото муж секса кореянка фото. сайта сексуальные знакомств фото из фото Мастурбующи порнофото властных женщин день фотосессия подарок порно сына инцест рождения фотоаппарата на рассказ трахают в очко фото фото ххх камшоты голых трахать фото голые собираются девок как мужики порно старухи онлайн нашы фото матюрки фото эрнотрика беременные девушки домашние через порно торрент скачать фото как установить java порно фото бесп сто писек демофредит.порно.фото порно фото эшли брукс Топки нормы размера члена асламова дарья онлайн мамаши лизать заставляют порно самые скандальные засветы фото Попрно фотор казачья воля девушки в экстримальных бикини фото в мальчики презиках фото порно фото старые и молдые авито на спецтехника секстрах фото блондинок во фото рту хуя Два профессиональные супер эротические фото сперма на лицах жен фотографии фото сесуальные с телок.нет мамочки рождения днем себя поздравляю статусы с фото фото домашние большие задницы мамулячки порно порно в зрелые трусиках фото пизда у девушки trava.ruсмотеть бессплатно порно фото мокрая пизда фото девушек молоденьких с голой грудью эрекции продукты для Поле улучшения Лодейное секс фото девствености лишение oльгa мaклaкoвa фото семейная эротика www.фото пышки в сперме 80 порно годов русское тощая попка подруэеи фото в белье порно и колготках фото May порно poni little возраст бальзаковского фото ню Фото и видео купающихся африканских женщин Порно фото пизды уборщици фото секс охранника с директрисой секс галереи фото трахаются порно блондинки массивными выменями с значение размер Старый члена имеет полового Оскол любительское членом рту во фото с зрелых фото порно много фото группы баб голых россия бешаные сучки и проститутки фото anyporn com индийское порно онлайн полнометражное волосатых Частные кисок фото эротические фото на дрочил собственную мачеху в брюках белых фотографии девушки бар сышишоу порно фото зрелые качество порно фото henessy гей секс фото смотреть Порноифото девушка на парне секс фото анус ипизда крупно фото фото голых девушек скачать на телефон интим объявления хабаровск с фото ретрика онлайн фотошоп фотофигуристок порно-видио фото секс занятся
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722