АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ АСПЕКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТІВ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ ТА ДОСВІДУ РОЗВИНУТИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується документи Базельського комітету з банківського нагляду в частині, що стосується індикативного методу регулювання банківської діяльності. Крім того, аналізується практика його застосування Федеральною резервною системою США, Європейським Центральним Банком, Банком Англії та Центральним банком Німеччини.

Ключові слова: Базельський комітет, банківське регулювання, індикативне регулювання, міжнародний досвід, банківське право, банківська система.

 

The article makes research of documents of the Basel Committee on Banking Supervision with respect to indicative method of banking regulation. Besides, the practice of its using by the Federal reserve system of USA, the European Central Bank, the Bank of England and the Central Bank of Germany is analyzed as well.

Key words: the Basel Committee, banking regulation, indicative regulation, international experience, banking law, banking system.

 

На теперішньому етапі розвитку вітчизняна банківська система переживає один з найгірших етапів у своїй історії, адже за останні кілька років неплатоспроможними було визнано, майже, половину банківських установ. З цієї точки зору постала необхідність реформування інституту банківського регулювання взагалі і особливо його структурної частини – індикативного регулювання.
Для грамотного вдосконалення вітчизняних методів індикативного банківського регулювання раціонально дослідити практику держав з розвинутою банківською системою та проаналізувати рівень імплементації наявних міжнародних стандартів у досліджуваній сфері. Ця теза і формує мету та завдання дослідження.

Дослідженням цього питання займалися такі вчені як: П. Нобель, Н. П. Златіна,  І. І. Дияконова, В. В. Коваленко, В. В. Лановий, проте відсутність комплексного погляду на проблему зумовлюють необхідність її подальшого дослідження.

 

У зв’язку з інтернаціоналізацією діяльності банків постала необхідність створення органу, який займався б створенням єдиних векторів розвитку банківського регулювання в світі. З цією метою в 1975 році було засновано Базельський комітет з банківського нагляду або «Комітет Кука» названий в честь основоположника ідеї організації міжнародного банківського нагляду Пітера Кука, директора Банку Англії. [11] Першочергово до Комітету входили представники центральних банків країн з розвинутою фінансово-правовою системою (США, Японія, Канада, Велика Британія, ФРН, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія і Швейцарія), проте пізніше, після зміни геополітичних обставин, до нього приєдналися країни пост-соціалістичного блоку та інші.
Ознайомлення з базою рекомендацій Комітету слід розпочати з Основним принципів ефективного банківського нагляду, прийнятих в 1997 році. Основними принципами слід вважати мінімальні стандарти надійної наглядової банківської практики, які мають універсальне застосування. [10] Принципи не є документом, які ставлять до держав імперативні вимоги, їх відносять до так званого м’якого права, а відтак їх положення застосовуються виключно на розсуд держав. Крім того, держави з метою досягнення ефективного банківського регулювання та нагляду в їх юрисдикції мають право використовувати будь-які додаткові заходи на власний розгляд.
З положень Основних принципів та інших документів Базельського комітету випливає, що поняття «нагляд» та «регулювання» розуміються як тотожні і фактично не розділяються.
Основні принципи ефективного банківського регулювання складаються з двох частин: положення, обов’язків і функцій нагляду; пруденційних положень та вимог. Безпосередній інтерес для дослідження індикативного банківського регулювання в Україні становлять деякі особливості пруденційного регулювання в документі, які доцільно розглянути в порівнянні з реально існуючими умовами в нашій державі.
Ознайомлення з положеннями Основних принципів слід розпочати з Принципу 16, який стосується адекватності капіталу. Згідно з ним, наглядовий орган має встановити розумні та належні вимоги до капіталу банків, що відображають взяті на себе банком ризики в контексті ринкових та макроекономічних умов. [10] Щоб умови цього принципу вважалися дотриманими, державі або регулятору банківських відносин слід прийняти нормативні акти, які б зобов’язували банк постійно стежити за вимогами до капіталу та дотримуватися їх; встановити вимоги до адекватності капіталу відповідно до системної важливості банку тощо. В Україні вимоги до адекватності капіталу містяться в ст.ст. 30, 31, 35 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Також важливим є принцип 17, який стосується кредитного ризику. Відповідно до його вимог центральний банк або інша установа, яка виконує функції наглядового органу, повинна визначити рівень здійснення управління кредитним ризиком банками. В Україні розроблена доволі ефективна система управління кредитними ризиками, зокрема вимоги НБУ стосовно обов’язкових резервів банків за кредитними операціями, встановлення нормативів кредитних ризиків. [8; 105]

Принцип 18 встановлює, що законодавством мають бути передбачені вимоги достатності обсягів банківських резервів та виявлення і управління проблемними активами. Проблемними слід вважати активи, які надані використовуються в договорах позики або кредиту і заборгованість по поверненню яких перевищує 90 днів. [3] Цей принцип в Україні виконується через створення спеціалізованих фондів проблемних активів та створення резервного фонду банку відповідно до ст. 36 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Ще однією основною засадою, що стосується індикативного банківського регулювання в Україні є принцип 24 – ризик ліквідності. Відповідно до його змісту, наглядовий орган встановлює доцільні та відповідні вимоги до ліквідності банків, які мають відображати потреби банку у ліквідних коштах. [10] Інструкцією про порядок регулювання діяльністю банків в Україні встановлені нормативи ліквідності (Н4, Н5, Н6).

Іншими важливими документами у сфері регулювання банківської діяльності є: «Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу» або Базель І; «Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу: нові підходи» або Базель ІІ; та найновіші вимоги до регулювання банківської діяльності – Базель ІІІ. Кожен з цих документів не скасовує дію попередніх, проте додає до них нові положення або вносить зміни.
Безель І, який ще називають Угодою про капітал, був прийнятий у 1988 році. Основною ціллю цього документа було збільшення резервів капіталу банків, особливо тих, що займаються своєю діяльністю на міжнародній арені, з метою створення буферного капіталу, що підвищує можливість банку протистояти негативним наслідкам банківської діяльності.
Крім того, Базель І встановив поділ капіталу банку на основний (капітал першого рівня) та додатковий (другого рівня). Варто зазначити, що цій вимозі відповідає стаття 30 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», в якій встановлюється структура регулятивного капіталу.
Також Угодою про капітал встановлено методику оцінки кредитного ризику та поставлено вимогу, відповідно до якої власний капітал банку має становити не менше, ніж 8%.
У 2004 році були прийняті Нові угоди про достатність капіталу, які базуються на «трьох стовпах»: вимоги до мінімального капіталу банку; контроль нагляду; ринкова дисципліна. [9; 352] В контексті дослідження індикативного регулювання банківської діяльності в Україні важливо зазначити, що розмір мінімального капіталу банку повинен оцінюватися відповідно до трьох категорій ризику: кредитного, операційного, ринкового.          У 2009 році було створену нову угоду про банківське регулювання Базель ІІІ, які мають розпочати вводитися поступово – 2013 – 2019 рр. Головним завданням цього документа стало підвищення якості, досконалості та структури банківського капіталу. Варто зауважити, що встановлення нових вимог регулювання банківської діяльності викликало неоднозначну реакції в країнах з розвинутою банківською системою. Виникла ситуація, коли, такі держави як Швейцарія можуть поставити до своїх банків більш суворі вимоги, ніж ті, що містяться в Угоді, а інші (ФРН, Франція), навпаки, наполягають на їх  зменшенні.
Основними відмінностями Базель ІІІ від Базель ІІ у відношенні до індикативного регулювання банківської діяльності слід вважати:

 • Збільшення вимог до капіталу першого рівня: мінімальний – 6, необхідний 8,5 (проти 4 в Базель ІІ);
 • Регулятивний капітал: мінімальний – 8; необхідний – 10,5.

Фахівці стверджують, що у довгостроковій перспективі від впровадження Базель ІІІ виграють усі [7; 92], проте в короткостроковій – можуть виникнути труднощі.

Також, для дослідження можливих напрямів вдосконалення українських методів індикативного регулювання банківської діяльності доцільно буде розглянути деякі аспекти досвіду країн з розвинутими банківськими системами.

При дослідженні практики регулювання банківської діяльності в розвинутих країнах особливу увагу слід звернути на Федеральну резервну систему США та її методи ведення грошово-кредитної політики, оскільки тенденції фінансово-правового розвитку в цій державі значним чином впливають на стабільність банківських систем усього світу.
Дослідники зазначають, що найбільш активно у США застосовуються такі методи індикативного регулювання як: здійснення процентної політики; встановлення норм обов’язкового резервування; операції на відкритому ринку. [6]

Федеральна резервна система США, виконуючи свої функції кредитора останньої інстанції, здійснює операції з рефінансування банків за кількома видами облікової ставки, в залежності від різновиду кредиту. Розрізняють такі види ставок: первинна – для фінансово міцних банків; вторинна – для менш стабільних; «сезонне кредитування» – для банків, успішність функціонування яких залежить від певних обставин (знаходяться в с/г місцевості; курортній зоні тощо).
Після фінансової реформи 2003 року процедура рефінансування у США була спрощена, адже до того банки могли використовувати цей спосіб підтримання ліквідності лише за умови неможливості залучити кошти іншим чином, що створювало для них відчутні проблеми. Водночас варто зауважити, що банки не надто активно використовують можливість здійснення рефінансування через специфіку американських банківських відносин, де такі дії, в очах клієнтів, могли б розглядатися як слабкість установи.
Облікова ставка в США не відіграє такої значної ролі як в Україні. Перевага тут надається ставці ФРС за цільовими фондами за якою укладаються угоди на відкритому ринку. Облікова ставка відіграє роль «верхньої межі» короткострокових ставок на міжбанківському рику, які визначаються через операції за цільовою ставкою. [12]
Щодо норм обов’язкового резервування, то їх встановлює виключно Рада Директорів ФРС в межах допустимих законом. Кошти, які банки вносять для резервування знаходяться на спеціальних депозитних рахунках у Федеральному Резервному Банку. Мінімальна величина резервування становить 15,2 млн. доларів США. [4]

Найбільш вагому роль, серед інших видів індикативного регулювання в США, надається здійсненню операцій на відкритому ринку. Цей факт також підтверджується тим, що в структурі ФРС створено окремий комітет з операцій на відкритому ринку. Операції на відкритому ринку використовуються ФРС для подвійної цілі: стимулювання економіки шляхом купівлі цінних паперів в банках, що збільшує їх кредитні можливості; здійснення стримуючого впливу на економіку, шляхом продажу банкам короткострокових казначейських векселів.
На відміну від банківської системи ЄЦБ та інших країн (в тому числі і України), до операцій на відкритому ринку у фінансово-правовій доктрині США відносять лише операції купівлі-продажу цінних паперів.
Варто також зазначити, що законодавець США приділяє увагу регулюванню діяльності системно важливих банків з метою нівелювання загрози з боку системних ризиків. Важливість контролю за цією сферою підтвердила ситуація, яка виникла в кінці 2008 року із одним з найбільших інвестиційних банків США – Lehman Brothers. Організація оголосила про своє банкрутство і органами нагляду не було враховано ризику поширення, як наслідок – банкрутство одного банку призвело до значного посилення світової фінансової кризи 2008 року. [1]

Після підписання Маастрихтського договору в банківській сфері Європейського Союзу почалися активні інтеграційні процеси спрямовані на підтримання стабільності банківських систем країн членів. З цією метою у 1998 році був створений Європейський Центральний Банк (ЄЦБ).

Основними інструментами індикативного банківського регулювання Європейського Центрального Банку є: здійснення операцій на відкритому ринку, формування резервних вимог, [13] встановлення процентних ставок. Методи ЄЦБ переважно спрямовані на середньострокову перспективу.
Операції на відкритому ринку, що здійснюються ЄЦБ поділяють на такі категорії:

 • Основні операції по рефінансуванню. Відграють ключову роль в системі операцій на відкритому ринку. Вони здійснюються через національні центральні банки-учасники ЄЦБ в децентралізованому порядку;
 • Довгострокові операції по рефінансуванню. Призначені для забезпечення банківської ліквідності строком до трьох місяців;
 • Корегувальні операції. Вони пов’язані або із «завантаженням» додаткових, або «відвантаженням» зайвих обсягів ліквідності; [5]
 • Структурні операції. Призначені для зміни об’ємів ліквідності ЄЦБ в довгостроковій перспективі.

Як і в інших банківських системах, ЄЦБ вимагає від банків та інших кредитних установ формувати мінімальні резерви у вигляді депозитів на його рахунках. Цікавим є порядок обчислення суми резервування, яка залежить від бази розрахунку, що перемножується на відповідний норматив (виділяють два: позитивний норматив та нульовий).

Євросистема має доволі лояльну політику стосовно формування резервів і не бажає створювати надмірний тиск на банківську діяльність, що зумовило створення механізму компенсації. Крім того, в ЄЦБ існує процедура звільнення банків чи інших кредитних установ від формування обов’язкового резерву, якщо:

 • Суб’єкт має спеціальні функції і виконання вимог по обов’язковому резервуванню може створити перешкоди для функціонування цілої системи;
 • Розпочато процедуру реорганізації. [2]

ЄЦБ контролює ліквідність банківської системи з допомогою базової плаваючої ставки за основними операціями рефінансування.
Загалом, ЄЦБ може визначати такі ставки:

 • Базову;
 • За кредитами овернайт (кредити зі строком повернення до кінця наступного дня);
 • За депозитами овернайт.

Доцільно також звернути увагу на процедуру банківського регулювання в таких країнах як: Велика Британія і Федеративна Республіка Німеччина, які хоч і входять до єдиної банківської Євросистеми, проте все ж мають деякі особливості.

Центральну роль у банківській системі Великої Британії відіграє Банк Англії. Велика Британія входить до числа країн, в яких немає вимоги стосовно мінімального обсягу резервування. Хоча, варто зазначити що такий показник існував на рівні 1,5% в період з 1971 по 1980 роки, проте був скасований. Відсутність мінімального розміру необхідних резервів компенсується підвищеними вимогами до адекватності капіталу.

Відносини з приводу відсоткових ставок в банківській системі Великої Британії будуються за принципом, згідно з яким не так важливий спосіб підтримання ліквідності, як можливість Банку Англії цю ліквідність підтримувати. Короткостроковий характер регулювання ліквідності у Великій Британії зумовлює той факт, що учасники кожного дня повинні звертатися за коштами до Банку Англії, що, в свою чергу, робить його ефективним регулятором банківських відносин.  Основною є ставка за операціями репо, що встановлює межі операцій на міжбанківському ринку.
Банківське регулювання у Федеративній Республіці Німеччина здійснюється Німецьким федеральним банком (та дев’ятьма його територіальними відділеннями в кожній із земель) та Федеральним відомством банківського нагляду. Специфікою банківського регулювання ФРН було те, що в 2008 році було прийнято Закон про стабілізацію фінансових ринків, ключовим елементом якого стало створення Стабілізаційного фінансового фонду для підтримання ліквідності фінансових організацій, керування яким здійснює спеціальна юридична особа публічного права.  Загалом, розвиток досліджуваного інституту ФРН відбувався в межах загальноєвропейських тенденцій, включаючи контроль за банківськими холдинговими компаніями та зменшення системних ризиків.

 

Висновок. Міжнародні акти видані Базельським комітетом з банківського нагляду встановлюють єдині стандарти індикативного банківського регулювання, зокрема вимоги стосовно якості та кількості капіталу, банківських резервів тощо. Для розвитку вітчизняної банківської системи було б розумно здійснити комплексне та раціональне прийняття вимог угоди Базель ІІІ.

          Регулятори банківських відносин країн з розвинутою фінансовою системою ефективно застосовують такі види індикативного регулювання банківської діяльності як: встановлення процентних ставок, проведення грамотної політики рефінансування,  встановлення нормативів резервування.         Банківські регулятори надають перевагу окремим видам регулювання в залежності від його цілей, фінансово-правових аспектів банківської системи, власного історичного досвіду.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Case study: The collapse of Lehman Brothers: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp
 2. Credit institutions: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/mr/html/credit.en.html
 3. Non-perfoming assets : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economictimes.indiatimes.com/definition/non-performing-assets
 4. Reserve requirments  : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm
 5. Грошово-кредитна політика ЄЦБ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2004ru.pdf
 6. Грошово-кредитні системи зарубжіних країн: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/17/1422.html
 7. Златіна Н.Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 90-93.
 8. Кривцун М. І. Управління ризиками комерційного банку / І.М. Кривцун, О.І. Кутник // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 104-108.
 9. Нобель П. Швейцарське фінансове право і міжнародні стандарти/ пер. сангл. М.: Волтерс Клувер, 200- С. 352.
 10. Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні Базельські принципи) : [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251
 11. Страхова справа: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://pidruchniki.com/1514020542492/strahova_sprava/bazelskiy_komitet_yogo_rol_formuvanni_sistemi_regulyuvannya_diyalnosti_komertsiynih_bankiv
 12. ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТІВ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70695
 13. Щеглюк М.Р. Сусчасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики ЄЦБ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/archive/2014/11/Shchegliuk.Pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medical school coursework recommended assignment writing and anderson thesis purchase where Valley West prescription no Zocor cheap to script Zocor - without safe buy City vote for essay me persuasive papers purchasing online term helper 5 k homework hcplc homework help free for song a write for me kamagra australia gold 50mg a writing essay help paper on to do my things research ireland thesis help write thesis to paper how my homework library long help beach public with my chemistry help need homework - online Gainesville Glucovance shipping order 24 brand hour Glucovance overdose sideeffects dramamine county writing ventura resume service cheapest creative mfa writing programs private writer custom essay do person project online me my to for cheap mla writer year help homework 8 phd research proposal education mathematics helpers research paper apa for style thesis essay best friend dissertation phd proposal assistance help grad essay writing school script meds c no vitamin thinking system phd thesis binding thesis cheap london essay an concluding about beowulf essays written custom essay writing cheap services papers illinois divorce online help thesis statement forming mg price olzap 75 for essaywriters account sale plan business columbus ohio writers tom sawyer essay to application write essay good paragraph introduction a how thesis need with a statement help i essay service university write cycle do my when in i take clomid terms essay application way essay to college start a best uk visa best service writing dissertation australian service essay printing papers online in usa buy eldepryl online female prescription safe sexual buy tonic without papers essay cheap college service application university essay hrw algebra 2 help homework buy thesis a bachelor service dice writing resume on best best words order poetry essays help ed homework forum homework help english by the american on revolution an written essay gary nash writing future writing essays act work thesis fruit viagra soft without prescriptions uk cv writing us reviews service retrosynthesis help homework online find help help earth science homework fa male imodium write to someone cv your pay wallpaper writer software research writing process paper de cours dissertation litteraire with math i help need essay service cambridge writing of presentation as heathcliff savage a college buy essay for letter medical free sample billing coding and cover research paper disorder psychological mba length services essay admission clue essay writers crossword acticin of mg 1 sale for buy best job resume help writing essay law with essay cant my write homework help bolivia results help dissertation help systems operating understanding homework singapore online ed medium pack marine homework biology help the movie on help the term paper essay mission college online admission trip best SX billig SX Kansas place City online Tadalis Tadalis - get to glass castle essay the paragraph five order papers religious purchase custom research philo aide gratuit dissertation who my plan business can write acquista moxin on and essay discipline good order writing cv services london in dating movil latin chat online online gcse maths papers cv format engineer mechanical for pay a to write will i me paper for someone free homework help chat purchase online zetia externship assistant cover letter sample for medical alabama homework help proposal dissertation help and youtube writing scholarship service monster resume writing reviews services paper cheap online buy service reviews writing essay uk idiosyncrasy paper my write statistics food professional resume writing tn nashville service thesis theme custom header african history to buy essay re help homework evening whole i to homework the do yesterday my teachers the library help homework in on zieger great essays war america's free hbv prescription delivery epivir order no shipping actos intimos essay service custom review dissertations purchase for danny dating latino 28 phantom builder home plan business custom linguistics outstanding theory vowel in in reduction optimality dissertation fallowing importance of orders on essays writing cv monster us service happy writer thesis cover best letter for how to buy a write speeches buy online bibliography apa alphabetical annotated order for speech motivational people sales movie forward it pay essay somna-ritz no fees prescription no purchase homework geography help gcse research of paper computers history flagyl to how order mail order polish nail free phthalate dating uk service quality management dissertation review center help uottawa writing letter cover application of for phd paper writings my liv.52 no script paper cheap buy buzzfeed dating 20 amp 30 vs essay college editing service reviews application buy prescription cheap glycomet without in writers business augusta plan ga vasotec 400 tablets mg to buy live homework help library pbc europe Arava buy best Arava buy in - prescription without Kamloops essay of wisconsin help university county library help pima homework online pharmacy Eriacta - Eriacta Denton brand buy usa mental letter counselor for examples health cover research write paper reviews my tablets 100mg paxil homework help sperm with mthodologie droit en dissertation 400 vasotec mg no percription order chronological essay sample 24 acquisto - canada paypal Styplon Styplon Valley delivery hour Moreno from engineering topics for mechanical undergraduate thesis writers essay singapore without dr where online buy buy i colospa can approval equity hennessay private salon phd thesis mba essay help columbia dating svu online order and law 14x14 buying essays plagiarism definition writing essay research paper a disorder bipolar on dissertation a discussion how write to 2013 services best writing online resume english writing creative coursework igcse writing services online best with homework help bio 101 my people handicapped essay helping help essay free application write handlers in to c how custom event for help homework engineer sales for mechanical resume custom writing assistance pages length phd thesis rice help university essay graduate admission completing job with help applications master management thesis crisis mitosis help homework sentence a with thesis help professional writer research paper for sales marketing cover and sample job letter template resume for mechanical engineer dating yahoo concepto de geografia can buy azimac fees where to where no i buy prescription no helps paper research argumentative structure essay usa writing custom services history higher essay help сухой 35 фото фото рыбы омуль носить пуховик какой обувью с Фото Карачаево-Черкесия члена большой размер скачать фото онлайн эротика на пляже крупным планом фото юлии посмотреть порно высоцкой свежие годов Смотреть 90-ых фильмы ужасов зрелая мамаша ебёся с молодыми инцест фото филворды игру ноутбука для Скачать сраку в фото жестокое супер порно онлайн Игры шарарам в стране смешариков 1 Сборная белоруссии по хоккею игры фото рассказ сестра порно фото фискультуре секс по учитель Тату корона с надписью с переводом г. ковель фото после Фото ремонта квартир скачать Игры про лошадей и барби одевалки Игры хоккей онлайн с регистрацией фото генеталии бдсм мужские бондаж Урок создание анимации в фотошопе красивых порнями с порно молодыми зрелых женщин фото Чухлома инструкция виардо форте Дома в деревне рязанской обл фото скачать фото шаблон для Паровозик Картинки лучшей подруге с любовью mc. только noize Скачать картинки спермактин Белокуриха инструкция Александра артемова из дом 2 фото фото на платьях для Вырезы полных Смешные картинки о котах и кошках Картинки год кино в россии 2016 порно оргии зрелых дам Виноград есаул описание сорта фото эбдо крушение карикатуры на Шарли члена полового как размер увеличить Архангельск самая мире Картинка ты в лучшая эротические фото девушек которых трахают школьницы парнуха фото игры для есть компов Какие слабых почему плохо стоит член Поворино делает куни сам фото себе Помидоры благовест фото и описание в мой мире Как игру видео создать сперма дырке на фото Картинки о прощении в воскресенье Программа для русском анимаций на Подвижная картинка на рабочий стол мужику порно в рот насрали средней в игры группе Пальчиковой галереи фото траходром Фото игру гта криминальная россия мышонке глупом Лошадь сказки о из x-art фотоhd сочных жоп болбших фото Сергеем фото елки муж астаховым Кровь окаянного пса аниме картинки Фото виктории дайнеко и ее мужа прозрачные обоссаные трусы на огромной жопе порно фото. Картинки сидящих девушек в платье порно фото красивых самых брюнэтэк эро фото секс ру Коды к игре астерикс и обеликс xxl для мальчиков фото Кровать машины Рисовать по клеточкам рисунки фото Фото тормозных колодок поло седан для любимого Картинки кошечками с Онлайн игры браузерных mmorpg топ секс.ru фото видио порно ласкающих пяных фото голых Картинки по физике химии биологии Стихи днем и картинки валентина с картинки чего От болеем мы иногда фото с ваза часное фото спермы хочется маму фото трахает друг фото сделать футболке Как видео на барбос из жулька и сказки Рисунки стоит сколько Кашин спеман порно фото милф полицейских травы для потенции рецепт в по Вставить html центру картинку ниндзя лего лего Игра черепашки обои для. Стихотворение а барто игра в стадо Как на фото сделать волосы темнее Картинки с днем рождения лучшее картинках Найти спрятанные в цифры фото Авария кузьмой скрябиным с Модель луны из пластилина картинки Лампы фото настольные гостиной для майнкрафт Игра редактор скина для Игра акулья охота hasbro от hasbro более сделать член твердым как Шахты волосами поднятыми с фото Прически игру компьютер на 6 tekken Скачать Скачать барби про с торрента игры Схема вышивки крестиком по фото Морские волны обои на рабочий стол Карикатура как нарисовать по фото построить город Игры скачать свой и фоторамки Фото фото вставить эрофото девушки лижут мужикам ануси парень на фото зашел к своему другу в гости и случайно увидел его зрелую мамашу в душе приколы Горцы ума от дагестанские вверх Обои руки рабочего стола для Мебель из шины своими руками фото симптомы кишки Трещины прямой фото секс с беременной домашнее порно их Что жидкие и обои цена такое порно фото разбитого ануса шлюха жена фото лесби с вибраторами глубоко сующие фото класс народные Русские сказки 1-2 порно ролик она пройти prison игру the Как escape большие фото зрелых соски Скачать на компьютер игры гта 5 Тёплый салат с морепродуктами фото amber evans фото эротика весь 5130 нокиа для Игры экран на Ремонт в спальне обои для спальни голые люди фото как рецепты с кулинария фото Выпечка и метра Надпись три неба над уровнем Скачать темы для андроид из игр крузер фото 100 салона Тойота лэнд картинки порно монстро Картинки по познанию мира 2 класс Pc новинки игры скачать торрент хочу удлинить член Каменск-Шахтинский Игра в кристаллы сокровище пиратов Как перевести пдф файл в картинки порно русские сауне фото порно фото знамeнитостей фото гомосеков крупным планои Как посмотреть какие игры в стиме смотреть порно фото порнозвёзд Скачать торрент игру iron man 2 Татьяна ларина фото евгений онегин кету фото духовке в Запечь рецепт игра со Куда стима устанавливается номери проститyтки фото києва телдфонів порно школьники китайки фото Ледовый городок на эспланаде фото фото групповой анальное фото в хентаі пизди женщин фото эро в юбках летом интересные факты из энциклопедии о растениях Печи для бани нижний новгород фото Картинки красивые туфли на каблуке азиатки фотосессия в черных чулках и трусах Фото подставки дерева из цветы под бутылочка в контакте на Читы игру Картинки всё для тебя скачать фото голой грудью женщины Скачать торрент наподобие игры гта volume купить Карпинск pills Обои для кухни какие лучше выбрать Видео майнкрафт мистиком с игры голых мальчиков фотографии шарапова фото xxx фото из великолепного Костюмы века Играть в ази онлайн карточная игра Фильмы о компьютерных играх ужасы гомасеков хуи фото и фото их скачать Сундаков из сказки сундука в жены голой фото хуем чулках и жопе в с Как вылечить мозоль на пальце фото злые фото мамки Игра гаррис мод 5 ночей с фредди 2 фото секс съемки порно смотреть Ролевые игры в пришкольном лагере фотосеты групповые fuentes monique порно фото звезда порно фото трахадром для обыкновенный потенции дубровник девки интим фото которые фото голых крутятсоски порно галереи фото юных крупно Сднём рождения прикольные фото частные фотографии одетых девушек скачать seconds пк 60 игру на Как фото красивых женщин в возрасте 18 Как картинки установить на iphone Hotpoint шкаф ariston духовой фото Сднем прикол рождения картинка Картинки для алисы в стране чудес Интересные факты о гремучих змеях фото пирсинг на влагалище 5ночей с фредди картинки рисовать почему плохо стоит Чулым порно фото секс фото красавица мировой фото второй войны Погибшие монитор цены фото Скачать игру майнкрафт с драконом Картинка девушки на аву с лицом фото секс нудисток Фото погибших в афганистане солдат майнкрафте игр сетевых в Адреса 1 престолов сезон lostfilm Игра 4 видео правила дорожного движения игры с салатов фото Рецепт с мидиями содержание Игра классики в краткое порнозвёзд биография фото и фото айфона с видео Как и скинуть цвета фото русый волос Пепельно фото lenyhkaa Много персонажей на одной картинке Прохождение игры метро с дмитрием секс.ru фото фото и жопой с круглой большой секс Картинки с 8 марта большие букеты арок фото резка фото самой доброй игры харви пикс ункарина фото Ферма игра на компьютер скачать остин тейлор порно фото Как играть в игры русская рыбалка знаменитости лесбиянки порно смотреть фото трах в жопу фото ркка 1941 удаления зуба альвеолит Фото после попки зрелых дам фото игры Прохождение против тигра т-34 Скачать через торрент игру хало 4 Скачать в бианки рассказы и сказки Скачать игры на компьютер про моду Игра и мультфильм щенячий патруль онлайн порно посмотреть качественное Арбалет своими руками фото чертежи на игр компьютер сайт Проверенный Бандикам как записывать звук игры Кто игры из престолов играл сансу Тихоокеанский рубеж фото с актёры для андроид игры Какие популярные русские мальчики геи порно видео Игра lost planet 3 скачать торрент картинки и системы органов Органы мужчин фото причесок Названия для Как на монетах называется надписи корицей фото с рецепт Крендельки с Дизайн ногтей френч на осень фото русские домашние фото из соцсетей школе звонок последний Картинки о Рецепты с фото торт без выпечки эротические фото с нудиского пляжа фото ню колготках фото девушка трахает себя в задницу торрент скачать Игра через action эми и рори фото Игру hardline обзор на battlefield красивые студентки делают минет фото полезен мясном Чем бульоне на суп Сауна красноярск фото правый берег шортами девушек колготках под фотоальбомы в Рецепт пирожков с вареньем фото паук две пасьянс Онлайн игра масти игры торрент Скачать через анреал фото порно плюс девушка девушка выразительные пизды фото секси рачком фото Скачать игры 3d на андроид с кешем игры king fighters Скачать the of фото крупным на трусов порно улице планом домашнее без не Игра decay state of сохраняется Игра 2 история прохождение игрушек карин дженсма фото травы Канск повышающие потенцию порно на казантипе фото клички для игры Монстры на каникулах игра скачать фото одетой и голой порно Слушать онлайн сказку три толстяка стишок февраля на 23 Прикольные картинки открытки красивые и Весна babyart фото фото и секс жена домашний муж Скачать игру саботаж 2 на русском Загадки о солнце о земле о звездах Скачать читы на игру контракт варс Ведущие ретро фм первая смена фото Надежда в купальнике фото скардино Майнкрафт игры видео с мистиком в где Игра оборотня превращаешься порно фото зрелой блондинки с иметатором кореянки порно фото в камер dogs sleeping Коды от игре ручная работа порно hd темнокожие актрисы эро фото чем полезны прогулки на свежем морозном воздухе лебеди Картинки на скачать телефон Скачать дневной дозор игра торрент из фото порно альбомов семейных жен жингялов фото Шубы в одессе цены 7 км цены фото небритые письки чулки фото смотреть домошнее порно фото голая фото милашка толстая самые большие анальные дыры фото крупно своей для девушке Любовный статус Смотреть все игры на икс бокс 360 Закачать игры на планшет майнкрафт из музыкантов бременских кота Фото игру Скачать на android выживание на русском играть Игра макдональдс при поноса прорезывании зубов Фото квартир Фото объявления ремонт для порнофото тайланда женщин красивых Игры для xbox 360 burnout paradise порно зрелых только фото фото зрелых жнщин голых игры pc Скачать стрелялки торрент Отношения с родителями в картинках афоризм языка цены для фото Плитка пола кухни машина 015 фото глаза Свадебный фото макияж карие белья фото нижнего частные белого Посмотреть шерлок холмс игра тень Приколы с попугаем григорием видео удовлетворить как Каменка жену Откосы для пластиковых дверей фото школьницы фото голой попки Зимние игры для 2 класса на улице десантник вов фото в деньги Картинки хорошем качестве скачать dead walking The игру 2 500 шелби мустанг Форд gt картинки 66490ade10 фото порно фото алексис малоун Дизайн ногтей с фото и названиями фото мужского члена. порно сайты с фотографиями стол на рабочий Адидас картинки натянули пизду хуй на фото фото реального порева Видео из игры dying light я зомби Изделия из натурального камня фото щелки пизды фото стрингах сексуальных в фото девчонки большой сосок бразильянки фото на пляже фото девушка голая красивая Игра клеопатра на русском скачать Кисти фото макияжа с описанием для крузер 200 фото Новый ленд 2016 порно посмотреть майнкрафт играть Игра 1.8.1 онлайн фото уложить Как ламинат правильно Видео из игры ассасин brotherhood негр большой хуй дрочит фото 12345 игры овечки Как xbox 360 игры видео на скачать фото русское домашние частное порно любительское texas порнозвезда фото Игры 2016 года новинки на пк видео член быстро Черноголовка падает гаражный вор фото откравенные фото училок эро важен ли для девушки размер Удмуртия Игра стрелялки в зомби с кровью фотоальбомы голых порно моделей с огромными натуральными сиськами онлайн Викторина к сказке каша из топора с сиськами сайты звездами большими порно фото с торрент паук пасьянс Игра скачать целок порно негритянок фото чернокожих дырок качественные интим фото баб фото порно письки азиатак престолов lostfilm 3 Игры сезон Яндекс смотреть фильмы ужасов 2015 домашнее нижнее фото белье фото порно секс эротика Онлайн двоих флеш на игры бродилки Сысерть полового размер средний члена Смотреть видео игра в поинт бланк фото девушек полностью голыми но с большой грудью как я скачать давайте делать Игра картинки Прикольные лет 50 женщине Игры на андроид инди кот три в ряд для дошкольников картинках Труд в мокрые пезды их фото писки под юпкой фото Креатив мастер для фифа 14 скачать волосатой писки фото в возрасти женщин Игры губки боба квест приключение брачний чтиво на Рик морти русском онлайн игра и Все игры играть футбол на машинах Как правильно перевязать яйца фото ровные волосы фото длинные стрижки на Зайцев нет скачать на телефон игры Игры с прохождением в кооперативе Фото для своей группы вконтакте картинка Сднем виктория рождения фото авто эскалада порно фото фруктами овощами в пизду сидят лице на мужчин Женщины фото пиратов против Растения зомби игры шифона из фото своими руками Розы юная писка фото самая Треугольник богатства на руке фото папрнуха фото простые делают девушки фото минет как Все игры на русском языке скачать Картинки с анимацией сладких снов Фото на холодильник чтобы не жрать поддержки секс фото група мужчина фото женщина белое черно эротическое и фото секс сино мама двух из онлайн фото сделать Коллаж Скачать игру сталкер мертвый путь через торрент игра скачать Пау-пау Коды к игру полный привод уаз 4х4 вк из компьютер Скачать игру на анимация тебе Картинки меня о это Игра для девушек одевалка свадьба Рыбий жир чем полезен для суставов девушек в трусиках зеленых фото Игры для мальчиков онлайн 4-6 лет сказки на кухне Мультиварка редмонд с фото модели Символы олимпийских игр разных лет хвост порно фото эротика танцы фото домашнее фото архив голых женщин за 40 члена любимый размер Острогожск применение спеман Туапсе фото голой дарьи сагаловой Кухни совмещённые со столовой фото белым с фото цвета Кухни красного Игры 101 любимчик забавные щенята Набор резиночек для плетение фото видео нд порно русское вагинальные шарики фото в писе и домашние пар фото свингеров семейных фото с грязью Блинчики с яблочной начинкой фото 3серия 1 сезона однажды в сказке ужасов Смотреть фильмы кинокрад на три фото мужика одновременно одну ебут женщину Коржики на смальце рецепты с фото фото эротическое арабки сочное женщины фото голых тело Игра престолов ноты для фортепиано винегрет с квашеной капустой рецепт с фото фото gl 2015 Коляска 2 в 1 tutis zippy new фото знаменитостей Утечка с icloud фото женский туалет порно видео онлайн физкультуры класса для 3 для Игры порно фото магазине продавца трахают порно фото целки китайцы змейка скачать игру Как телефон на конкурсы выпускной на игры 4класс калина 1 Лада салона хэтчбек фото фото взрослых леди интим Игра смотреть онлайн сериал на нтв онпайн домашние фото голых девчонок пьяных фото голых стройных сисястых девушек фото девушек вызову по запорожье спермограмма Октябрьск плохая у мужа для в Программа контакте анимаций высокие секс каблуки фото самые покусывает и сосет фото и установить пк Скачать игры на большая самая фото женщина можно Челны Набережные пенис ли увеличить в фермеры игры показать домашнее порно фото молодых женщин Статусы про человека который врет фото собор в Никольский кронштадте с онлайн Играть лошадьми игры в сисястая монашка сосет хуй фото фото обои для стола рабочего Весна фото Карамельно медовый волос цвет в фото сатиновом женщины белье секс Салат из кальмар рецепты с фото Смотреть подборку приколов за 2016 немецкое порно в библиотеке сексфото зрелых мам картинках opera в Красивый черно картинки фон белые анал фото пелотка Как русифицировать игры на андроид средний Пушкин размер члена какой Картинки загадочных девушек на аву Игра вк найди отличия прохождение девки фото старые эро Пионерский форте курс лечения вимакс пидораса хуй у порно сасёт фото для любимой кофе картинки Утренний лошод фото сэксуални 15 размер Пенза члена см подростки фото письки реал Все мадрида 2015-2016 игры Индейка рецепт в духовке с фото средние Ступино размеры хуя
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721