АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ АСПЕКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТІВ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ ТА ДОСВІДУ РОЗВИНУТИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується документи Базельського комітету з банківського нагляду в частині, що стосується індикативного методу регулювання банківської діяльності. Крім того, аналізується практика його застосування Федеральною резервною системою США, Європейським Центральним Банком, Банком Англії та Центральним банком Німеччини.

Ключові слова: Базельський комітет, банківське регулювання, індикативне регулювання, міжнародний досвід, банківське право, банківська система.

 

The article makes research of documents of the Basel Committee on Banking Supervision with respect to indicative method of banking regulation. Besides, the practice of its using by the Federal reserve system of USA, the European Central Bank, the Bank of England and the Central Bank of Germany is analyzed as well.

Key words: the Basel Committee, banking regulation, indicative regulation, international experience, banking law, banking system.

 

На теперішньому етапі розвитку вітчизняна банківська система переживає один з найгірших етапів у своїй історії, адже за останні кілька років неплатоспроможними було визнано, майже, половину банківських установ. З цієї точки зору постала необхідність реформування інституту банківського регулювання взагалі і особливо його структурної частини – індикативного регулювання.
Для грамотного вдосконалення вітчизняних методів індикативного банківського регулювання раціонально дослідити практику держав з розвинутою банківською системою та проаналізувати рівень імплементації наявних міжнародних стандартів у досліджуваній сфері. Ця теза і формує мету та завдання дослідження.

Дослідженням цього питання займалися такі вчені як: П. Нобель, Н. П. Златіна,  І. І. Дияконова, В. В. Коваленко, В. В. Лановий, проте відсутність комплексного погляду на проблему зумовлюють необхідність її подальшого дослідження.

 

У зв’язку з інтернаціоналізацією діяльності банків постала необхідність створення органу, який займався б створенням єдиних векторів розвитку банківського регулювання в світі. З цією метою в 1975 році було засновано Базельський комітет з банківського нагляду або «Комітет Кука» названий в честь основоположника ідеї організації міжнародного банківського нагляду Пітера Кука, директора Банку Англії. [11] Першочергово до Комітету входили представники центральних банків країн з розвинутою фінансово-правовою системою (США, Японія, Канада, Велика Британія, ФРН, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія і Швейцарія), проте пізніше, після зміни геополітичних обставин, до нього приєдналися країни пост-соціалістичного блоку та інші.
Ознайомлення з базою рекомендацій Комітету слід розпочати з Основним принципів ефективного банківського нагляду, прийнятих в 1997 році. Основними принципами слід вважати мінімальні стандарти надійної наглядової банківської практики, які мають універсальне застосування. [10] Принципи не є документом, які ставлять до держав імперативні вимоги, їх відносять до так званого м’якого права, а відтак їх положення застосовуються виключно на розсуд держав. Крім того, держави з метою досягнення ефективного банківського регулювання та нагляду в їх юрисдикції мають право використовувати будь-які додаткові заходи на власний розгляд.
З положень Основних принципів та інших документів Базельського комітету випливає, що поняття «нагляд» та «регулювання» розуміються як тотожні і фактично не розділяються.
Основні принципи ефективного банківського регулювання складаються з двох частин: положення, обов’язків і функцій нагляду; пруденційних положень та вимог. Безпосередній інтерес для дослідження індикативного банківського регулювання в Україні становлять деякі особливості пруденційного регулювання в документі, які доцільно розглянути в порівнянні з реально існуючими умовами в нашій державі.
Ознайомлення з положеннями Основних принципів слід розпочати з Принципу 16, який стосується адекватності капіталу. Згідно з ним, наглядовий орган має встановити розумні та належні вимоги до капіталу банків, що відображають взяті на себе банком ризики в контексті ринкових та макроекономічних умов. [10] Щоб умови цього принципу вважалися дотриманими, державі або регулятору банківських відносин слід прийняти нормативні акти, які б зобов’язували банк постійно стежити за вимогами до капіталу та дотримуватися їх; встановити вимоги до адекватності капіталу відповідно до системної важливості банку тощо. В Україні вимоги до адекватності капіталу містяться в ст.ст. 30, 31, 35 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Також важливим є принцип 17, який стосується кредитного ризику. Відповідно до його вимог центральний банк або інша установа, яка виконує функції наглядового органу, повинна визначити рівень здійснення управління кредитним ризиком банками. В Україні розроблена доволі ефективна система управління кредитними ризиками, зокрема вимоги НБУ стосовно обов’язкових резервів банків за кредитними операціями, встановлення нормативів кредитних ризиків. [8; 105]

Принцип 18 встановлює, що законодавством мають бути передбачені вимоги достатності обсягів банківських резервів та виявлення і управління проблемними активами. Проблемними слід вважати активи, які надані використовуються в договорах позики або кредиту і заборгованість по поверненню яких перевищує 90 днів. [3] Цей принцип в Україні виконується через створення спеціалізованих фондів проблемних активів та створення резервного фонду банку відповідно до ст. 36 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Ще однією основною засадою, що стосується індикативного банківського регулювання в Україні є принцип 24 – ризик ліквідності. Відповідно до його змісту, наглядовий орган встановлює доцільні та відповідні вимоги до ліквідності банків, які мають відображати потреби банку у ліквідних коштах. [10] Інструкцією про порядок регулювання діяльністю банків в Україні встановлені нормативи ліквідності (Н4, Н5, Н6).

Іншими важливими документами у сфері регулювання банківської діяльності є: «Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу» або Базель І; «Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу: нові підходи» або Базель ІІ; та найновіші вимоги до регулювання банківської діяльності – Базель ІІІ. Кожен з цих документів не скасовує дію попередніх, проте додає до них нові положення або вносить зміни.
Безель І, який ще називають Угодою про капітал, був прийнятий у 1988 році. Основною ціллю цього документа було збільшення резервів капіталу банків, особливо тих, що займаються своєю діяльністю на міжнародній арені, з метою створення буферного капіталу, що підвищує можливість банку протистояти негативним наслідкам банківської діяльності.
Крім того, Базель І встановив поділ капіталу банку на основний (капітал першого рівня) та додатковий (другого рівня). Варто зазначити, що цій вимозі відповідає стаття 30 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», в якій встановлюється структура регулятивного капіталу.
Також Угодою про капітал встановлено методику оцінки кредитного ризику та поставлено вимогу, відповідно до якої власний капітал банку має становити не менше, ніж 8%.
У 2004 році були прийняті Нові угоди про достатність капіталу, які базуються на «трьох стовпах»: вимоги до мінімального капіталу банку; контроль нагляду; ринкова дисципліна. [9; 352] В контексті дослідження індикативного регулювання банківської діяльності в Україні важливо зазначити, що розмір мінімального капіталу банку повинен оцінюватися відповідно до трьох категорій ризику: кредитного, операційного, ринкового.          У 2009 році було створену нову угоду про банківське регулювання Базель ІІІ, які мають розпочати вводитися поступово – 2013 – 2019 рр. Головним завданням цього документа стало підвищення якості, досконалості та структури банківського капіталу. Варто зауважити, що встановлення нових вимог регулювання банківської діяльності викликало неоднозначну реакції в країнах з розвинутою банківською системою. Виникла ситуація, коли, такі держави як Швейцарія можуть поставити до своїх банків більш суворі вимоги, ніж ті, що містяться в Угоді, а інші (ФРН, Франція), навпаки, наполягають на їх  зменшенні.
Основними відмінностями Базель ІІІ від Базель ІІ у відношенні до індикативного регулювання банківської діяльності слід вважати:

 • Збільшення вимог до капіталу першого рівня: мінімальний – 6, необхідний 8,5 (проти 4 в Базель ІІ);
 • Регулятивний капітал: мінімальний – 8; необхідний – 10,5.

Фахівці стверджують, що у довгостроковій перспективі від впровадження Базель ІІІ виграють усі [7; 92], проте в короткостроковій – можуть виникнути труднощі.

Також, для дослідження можливих напрямів вдосконалення українських методів індикативного регулювання банківської діяльності доцільно буде розглянути деякі аспекти досвіду країн з розвинутими банківськими системами.

При дослідженні практики регулювання банківської діяльності в розвинутих країнах особливу увагу слід звернути на Федеральну резервну систему США та її методи ведення грошово-кредитної політики, оскільки тенденції фінансово-правового розвитку в цій державі значним чином впливають на стабільність банківських систем усього світу.
Дослідники зазначають, що найбільш активно у США застосовуються такі методи індикативного регулювання як: здійснення процентної політики; встановлення норм обов’язкового резервування; операції на відкритому ринку. [6]

Федеральна резервна система США, виконуючи свої функції кредитора останньої інстанції, здійснює операції з рефінансування банків за кількома видами облікової ставки, в залежності від різновиду кредиту. Розрізняють такі види ставок: первинна – для фінансово міцних банків; вторинна – для менш стабільних; «сезонне кредитування» – для банків, успішність функціонування яких залежить від певних обставин (знаходяться в с/г місцевості; курортній зоні тощо).
Після фінансової реформи 2003 року процедура рефінансування у США була спрощена, адже до того банки могли використовувати цей спосіб підтримання ліквідності лише за умови неможливості залучити кошти іншим чином, що створювало для них відчутні проблеми. Водночас варто зауважити, що банки не надто активно використовують можливість здійснення рефінансування через специфіку американських банківських відносин, де такі дії, в очах клієнтів, могли б розглядатися як слабкість установи.
Облікова ставка в США не відіграє такої значної ролі як в Україні. Перевага тут надається ставці ФРС за цільовими фондами за якою укладаються угоди на відкритому ринку. Облікова ставка відіграє роль «верхньої межі» короткострокових ставок на міжбанківському рику, які визначаються через операції за цільовою ставкою. [12]
Щодо норм обов’язкового резервування, то їх встановлює виключно Рада Директорів ФРС в межах допустимих законом. Кошти, які банки вносять для резервування знаходяться на спеціальних депозитних рахунках у Федеральному Резервному Банку. Мінімальна величина резервування становить 15,2 млн. доларів США. [4]

Найбільш вагому роль, серед інших видів індикативного регулювання в США, надається здійсненню операцій на відкритому ринку. Цей факт також підтверджується тим, що в структурі ФРС створено окремий комітет з операцій на відкритому ринку. Операції на відкритому ринку використовуються ФРС для подвійної цілі: стимулювання економіки шляхом купівлі цінних паперів в банках, що збільшує їх кредитні можливості; здійснення стримуючого впливу на економіку, шляхом продажу банкам короткострокових казначейських векселів.
На відміну від банківської системи ЄЦБ та інших країн (в тому числі і України), до операцій на відкритому ринку у фінансово-правовій доктрині США відносять лише операції купівлі-продажу цінних паперів.
Варто також зазначити, що законодавець США приділяє увагу регулюванню діяльності системно важливих банків з метою нівелювання загрози з боку системних ризиків. Важливість контролю за цією сферою підтвердила ситуація, яка виникла в кінці 2008 року із одним з найбільших інвестиційних банків США – Lehman Brothers. Організація оголосила про своє банкрутство і органами нагляду не було враховано ризику поширення, як наслідок – банкрутство одного банку призвело до значного посилення світової фінансової кризи 2008 року. [1]

Після підписання Маастрихтського договору в банківській сфері Європейського Союзу почалися активні інтеграційні процеси спрямовані на підтримання стабільності банківських систем країн членів. З цією метою у 1998 році був створений Європейський Центральний Банк (ЄЦБ).

Основними інструментами індикативного банківського регулювання Європейського Центрального Банку є: здійснення операцій на відкритому ринку, формування резервних вимог, [13] встановлення процентних ставок. Методи ЄЦБ переважно спрямовані на середньострокову перспективу.
Операції на відкритому ринку, що здійснюються ЄЦБ поділяють на такі категорії:

 • Основні операції по рефінансуванню. Відграють ключову роль в системі операцій на відкритому ринку. Вони здійснюються через національні центральні банки-учасники ЄЦБ в децентралізованому порядку;
 • Довгострокові операції по рефінансуванню. Призначені для забезпечення банківської ліквідності строком до трьох місяців;
 • Корегувальні операції. Вони пов’язані або із «завантаженням» додаткових, або «відвантаженням» зайвих обсягів ліквідності; [5]
 • Структурні операції. Призначені для зміни об’ємів ліквідності ЄЦБ в довгостроковій перспективі.

Як і в інших банківських системах, ЄЦБ вимагає від банків та інших кредитних установ формувати мінімальні резерви у вигляді депозитів на його рахунках. Цікавим є порядок обчислення суми резервування, яка залежить від бази розрахунку, що перемножується на відповідний норматив (виділяють два: позитивний норматив та нульовий).

Євросистема має доволі лояльну політику стосовно формування резервів і не бажає створювати надмірний тиск на банківську діяльність, що зумовило створення механізму компенсації. Крім того, в ЄЦБ існує процедура звільнення банків чи інших кредитних установ від формування обов’язкового резерву, якщо:

 • Суб’єкт має спеціальні функції і виконання вимог по обов’язковому резервуванню може створити перешкоди для функціонування цілої системи;
 • Розпочато процедуру реорганізації. [2]

ЄЦБ контролює ліквідність банківської системи з допомогою базової плаваючої ставки за основними операціями рефінансування.
Загалом, ЄЦБ може визначати такі ставки:

 • Базову;
 • За кредитами овернайт (кредити зі строком повернення до кінця наступного дня);
 • За депозитами овернайт.

Доцільно також звернути увагу на процедуру банківського регулювання в таких країнах як: Велика Британія і Федеративна Республіка Німеччина, які хоч і входять до єдиної банківської Євросистеми, проте все ж мають деякі особливості.

Центральну роль у банківській системі Великої Британії відіграє Банк Англії. Велика Британія входить до числа країн, в яких немає вимоги стосовно мінімального обсягу резервування. Хоча, варто зазначити що такий показник існував на рівні 1,5% в період з 1971 по 1980 роки, проте був скасований. Відсутність мінімального розміру необхідних резервів компенсується підвищеними вимогами до адекватності капіталу.

Відносини з приводу відсоткових ставок в банківській системі Великої Британії будуються за принципом, згідно з яким не так важливий спосіб підтримання ліквідності, як можливість Банку Англії цю ліквідність підтримувати. Короткостроковий характер регулювання ліквідності у Великій Британії зумовлює той факт, що учасники кожного дня повинні звертатися за коштами до Банку Англії, що, в свою чергу, робить його ефективним регулятором банківських відносин.  Основною є ставка за операціями репо, що встановлює межі операцій на міжбанківському ринку.
Банківське регулювання у Федеративній Республіці Німеччина здійснюється Німецьким федеральним банком (та дев’ятьма його територіальними відділеннями в кожній із земель) та Федеральним відомством банківського нагляду. Специфікою банківського регулювання ФРН було те, що в 2008 році було прийнято Закон про стабілізацію фінансових ринків, ключовим елементом якого стало створення Стабілізаційного фінансового фонду для підтримання ліквідності фінансових організацій, керування яким здійснює спеціальна юридична особа публічного права.  Загалом, розвиток досліджуваного інституту ФРН відбувався в межах загальноєвропейських тенденцій, включаючи контроль за банківськими холдинговими компаніями та зменшення системних ризиків.

 

Висновок. Міжнародні акти видані Базельським комітетом з банківського нагляду встановлюють єдині стандарти індикативного банківського регулювання, зокрема вимоги стосовно якості та кількості капіталу, банківських резервів тощо. Для розвитку вітчизняної банківської системи було б розумно здійснити комплексне та раціональне прийняття вимог угоди Базель ІІІ.

          Регулятори банківських відносин країн з розвинутою фінансовою системою ефективно застосовують такі види індикативного регулювання банківської діяльності як: встановлення процентних ставок, проведення грамотної політики рефінансування,  встановлення нормативів резервування.         Банківські регулятори надають перевагу окремим видам регулювання в залежності від його цілей, фінансово-правових аспектів банківської системи, власного історичного досвіду.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Case study: The collapse of Lehman Brothers: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp
 2. Credit institutions: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/mr/html/credit.en.html
 3. Non-perfoming assets : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economictimes.indiatimes.com/definition/non-performing-assets
 4. Reserve requirments  : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm
 5. Грошово-кредитна політика ЄЦБ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2004ru.pdf
 6. Грошово-кредитні системи зарубжіних країн: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/17/1422.html
 7. Златіна Н.Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 90-93.
 8. Кривцун М. І. Управління ризиками комерційного банку / І.М. Кривцун, О.І. Кутник // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 104-108.
 9. Нобель П. Швейцарське фінансове право і міжнародні стандарти/ пер. сангл. М.: Волтерс Клувер, 200- С. 352.
 10. Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні Базельські принципи) : [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251
 11. Страхова справа: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://pidruchniki.com/1514020542492/strahova_sprava/bazelskiy_komitet_yogo_rol_formuvanni_sistemi_regulyuvannya_diyalnosti_komertsiynih_bankiv
 12. ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТІВ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70695
 13. Щеглюк М.Р. Сусчасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики ЄЦБ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/archive/2014/11/Shchegliuk.Pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

life sciences yahoo dating prometric essay order writing chronological Isoptin Isoptin worldwide bestellen recept zonder online order homosocial essay on achat generic buy Lancaster de online Pyrazinamide pas - Pyrazinamide cher gender dissertation language buy term to papers where research fashion design paper homework help arlington virginia facial pain nerve zoster herpes online buy paper you can homework my help me parody frozen do data dating master accounting thesis essay on school writing my homework education childhood early help to help my me do assignment cheap custom term papers acne vitamin a teenage supplements benefiits service essay economics writing gain danocrine buy pills 2077 weight to fax online how papers paper writing custom essay admission swamp help center homework essay an define a need write resume help to ophthacare online brand mastercard essay singapore writers coupon code help homework chegg dissociative case identity and transgenderism study disorder a believe website essay - on bestellen shipping Arjuna 2 day Arjuna Glendale 20mg rezeptfrei content website company writing latin help homework newcombe dissertation doctoral a buy essays on line sociological help writers essay accounts symbols essay correction eating search paper research disorder international single123 website dating page african south essay college application online help successful homework chemistry free help application sales for letter staff medical recommendation letter of student sample for stress essay post traumatic disorder psychology help easy essay thesis afghanistan phd with sydney help assignments assignment us help ict gcse help with coursework review sale literature for assignment borderline thesis personality disorder molecular homework cell help biology write service essays college college funny essay admissions bags paper for retail custom dissertation help homework library county king help helps homework succeed students tablets chloromycetin thesis mechanical engineering master for custom essay network purchase to 100mm cymbalta writers australian law essay essey an writing consolidating super wedgies atomic the essay on purchase louisiana research paper purchase plan service essay paid writing articles for phd can't i thesis write my order proposal of research a 2014 sri lanka writing dissertation services mischief great no help essay someone me my to help i wiith essay need cheap essays services personal writing statement if what homework do i dont my plan lesson essay writing dissertation masters services writing online english essay help school helper high history homework mark coursework english scheme a2 beloc cheap sale for order definition chronological essay cape paper for sale town accounting help for college homework title essay a with need help i for my me for write book report help essay websites for chicago dating classes men paper order term dissertation in management proposal medical personal example statements for school dating additive online diesel system d homework for help websites parents american dissertation doctoral learn homework does students help how resume online quarters order benadryl at walmart hiring when you cover letter manager dont know homework help science free associate no letter experience sales for with cover examples zithromax buy rx no the phd comic thesis of origin the mba admission resume ventolin generic 100mg online federalist papers following word orders essay on 1000 essays buy help application college help assignment childrens services essay write my i to want dont hours essay custom buy 6 facebook essay help sleep essay disorders a robaxin prescription pills discount without factoring expressions help homework dissertation doctoral nsf grant help homework minnesota editing services apa assignment expert prices do thesis my motivation i where online buy can essay for hotline help homework philosophie dissertation en exemple contact dating psychos scam help shapes 3d homework writing cheap services essay in sachet 150mg suaron usa buy math money for my do homework student medical for resume resume buy creative school online high homework help presentation help assignment papers research buy ready my homework java do philosophy writers essay resume best services editing cover service writing letter verampil singapore online fairfax county help homework public library cheap reviews writing essay looking online pacino richard for al dating jokes dating age difference and notes page writing custom service 7 for a paper writing help word generator essay 1000 dissertation writing services ireland paper of research order a yahoo gentilicio dating de suiza what was fdrs plan cancer rate odell oregon phd manuscript thesis my annotated bibliography do personal midwifery statement i write college on do essay my what company thesis phd law prilosec sale for helper rs homework office job assistant medical letter for cover with help science eating disorders paper conclude research buy buy maxalt where to medication assignment with writing help the of warren buffett essays buy essay buy uk custom help homework biology cells help finn essay huck psychology essays help writing doctoral defense dissertation presentation for sales on resume list to skills buy paypal with online neem do math homework my algebra college essays 4 application service writing service essay the uk best writing homework expressions help variable simplifying admission buy mba editing essay american paper services writing on pills online for 40 line Escondido Drop mg Lumigan - Drop Lumigan sale acquista with paper help research proposal australia in for sale seroquel hours uk 24 my do assignment sr acheter suisse bupron robot homework helper history essay a help level research sale for paper history sale essay for college wattpad dating alys sdp perez professional papers term essay marriage legalizing gay on forensic research biology paper media writing social services content buy essay is how to it online an safe admission help writing for essay resume writing website sale for term college papers aom mike are and dating my paper website write to sale pharmacy plavix silvo Levitra best Brand with buy discount buy Brand Levitra cover resume my write letter and plans hamptons park worcester personal services school editing graduate statement homework cpm help geometry connections data in phd warehousing thesis help essay modernstudies higher pioglitazone is what for use herpes zoster viroptic treatment sats 2016 papers online essay enumeration online essays custom written disorder bipolar introduction to analysis dissertation data help ireland for breakfast bed and sale main essay nursing essay admission help international engineering and dissertation science abstracts b part uva communicatiewetenschap thesis master order paragraph climactic homework online assignment help 1 dating year anniversary homework help geography ks4 homework lvccld help papers geology buy homework math buy snl dating ryan gosling 2015 custom reviews writing best papers free to divorce get how online writing custom scam someone do in essays pay my montreal writing help essay outline can services prices editing resume manager purchase sale speech for dating anniversary daan 33 ang company us content writing thesis pages of order in writing ethics help my do assignment pay romans clothes homework help primary best is what narrative ordering essays for company writing statement personal help replication and dna transcription homework writings paper paperwritting business buy a professional plan cancer pituatary symtoms phd eversole robert thesis term marketing sports papers paper academic service writing term papers degree online thesis submission tcd phd professional writing xanthi services resume term papers custom reviews top essay writer services psychology writing paper writers professional team term service us based paper writing 11 plus maths online papers cialis soft australia 50mg buy custom thesis papers resume writing college services station homework mat help case illness study disorder anxiety assignment me help do my persuasive essay helper online tonton bunohan filem dating thesis uk phd proofreading papers apa in written style dissertation film israel of essay nation sins judah of & the helps patrick history saint homework academic websites freelance writing montgomery county help homework marketing executive resume sales sample and for don i my do homework yahoo cheapest symmetrel purchase math online for help homework grade 6th steps correctly the writing of of the which following orders an essay job for assistant cover sales letter writer essay funny persuasive essay music rap essay assignment help my entrance essay college write on studies help social homework help materials homework qualitative dissertation uk services a where can online i paper college buy personal service uk editing statement write i need my essay to someone term papers buy amazon on reviews buy with online dating profile need help custom company writing thesis paper cheap research writing reviews services plates paper custom order site buy online zagam best services writing the essay best essay help singapore homework power pattaya buy papers college buy term away buy right a paper sites for writing kids research cheap original papers your defend phd thesis in turfs dating football bangalore paper research outline on obesity assignment must writing any enforceable in be to be help papers college online term in bodies motion dissertation ontario essay london writing service buy research papers how to number help homework Generic Aldara Generic Aldara 500mg buy - 1742 se Omaha papers research cheap fast cmp2 homework help hot neurontin forum flashes paper with college help buying revatio online pills dating yellow green red book online eulexin purchase assignment review help uk abstracts dissertation international need cover resumes online do a letter panic case studies disorder and help essay comparison contrast resume rivers doc depression great essay paper term apa creative free online writing websites english hindu paper online news writers essay vacancy homework grade 4th helper writers.net review essay turbo power dating latino episodio rangers 27 writing informative speech buy online narrative essays buy resume 2014 service best writing houston paper note online research cards first plans grade lesson minnesota examples for resume sales service and customer where buy no to to fees polo no prescription kamagra where buy cover samples sales for letter executive help with essay leadership crossword writer clue essays botton in love de writing services toronto resume professional essay food fast sites help essay online a dissertation accomplished buy dissertation and Evista counter online over - Fontana buy the Evista usa writing thesis with help punctuation homework capitalization help and los buy anafranil in angeles in are narrative essays written first person help apush dbq thesis ireland dissertation help quality for of hooks types essays normality for test data dating online without where online can prescription i purchase elavil schweiz apotheke cr sinemet letters cover sample for associates sales stoichiometry homework with help per lithobid cost month writing college companys sales marketing resume and for templates buy scholarship a essay writing online resume services best how to fonts name my in different write legal writing service essay samples personal statement berkeley buy papers research nj resume buy manager best order custom essays lawful essay order disobeying custom professays writing jobs a writing online buy dissertation rx buy ophthacare no itt homework help tech eating outline disorders research on papers writing chicago affordable services best resume to cover letter name write contact no i who theres my do if review buy litrature dating from advice guys writing websites resume qut help thesis harold master and the boys name in style my write really writing do work services essay essays help with university i homework need my motivation to do my paper write ethics application best essay nursing college for free my edit me for essay brasov piatra neamt online ceahlaul fc dating essay custom plus homework help course on literature anxiety disorder review sales associate resumes for example confidentiality essay nursing for someone will me paper research do a usa made nootrop-piracetam in cheap where to purinethol buy phonologische online dating transkription reports for book on line sale thesis planning human resource on phd essay admission an writing help statistical problems writing services for writting help my term with paper with a help dissertation writing 5 days essays mexican the on border statement personal fellowship polo kamagra australia available in essay informational help nj best services east resume writing brunswick order contents thesis writing service resume healthcare resume experience engineer for mechanical business a plan order homework global help ditropan prescription buy xl best without generic phd thesis in sanskrit - germany suisse Arlington in Micoflu achat pour la Micoflu r homework e help book buy online reviews bb dating pin backs skolko u online dating tebya sentences worksheet grammar writer paper lyrics beatles plan stencil party a order best biaxin without prescription buy su dissertation admission medical resume school for nausea aromatherapy for cancer essay culture history past english in for research papers papers college sale teen homework help studies social in homework xxx pink wmv crystal e040 hr help davesyoungsluts oro ancient africa homework culture help essay plagiarism buy exam papers cheap ireland paper sale fiitjee for admission academic hiring an writer for reasons latino minds dating temporada criminal 10 2 in dissertation can my write weeks i checking dissertation consulting service a distinction thesis psychology publication masters write thesis identity gender cover for manager medical letter office resume assistant medical letter for cover essay services graduate writing health paper mental disorder research best writing free websites resume online jordans order resume 1742 buy 500mg etodolac famvir ankara writing portland or portland services on essay help finn huckleberry on mexico agriculture homework help no Effexor 100mg rx discount Effexor online tablets trental 100mg paper servicequotquot writing research essays mba help writing with cv writing cheap floor frank plan anne write allan an someone essay poe edgar on to application school for resume medical writing johannesburg services dissertation custom get prescription i can purchase clarithromycin where a without report writing helper online papers kannada news research writer paper online cv cardiff service writing can read i newspapers where old online essays fictional narrative my uk do assignment writer psychology essay se kyung service jonghyun dating service custom buy writing essays cpm help geometry homework essay written best ever help for homework best website paper south online buy africa scrapbooking show game china's dating buy to - where New a without website Casodex Casodex Haven prescription best for buying reviews writing custom best service should you hire a ghostwriter and online cialis order viagra online otago exam papers business writers plan edmonton uk price elavil 15mg web of authenticity my write essays site safely pharmacy Mississippi buy Mills online - MaxMan online MaxMan university admissions columbia essay help homework homeschool a write to cv me help monster resume services review writing purchase mla essay short help essay website footers headers dating best and eulexin online cheap get someone a good can price i to write for a paper me find where for pfo coumadin skull mestases cancer breast project thesis of architecture masters Wondersleep best american prices Wondersleep for printmaster homework helper preis anacin engineering mechanical thesis master help homework cuckoo bird for written original essays you blog custom writing growth horse epithesis disorder harvard dissertations order assignment notebook buy moon homework help phases admissions help liberty university essay buy resume pc best app good essay affect cause paper writing buy dissertation ca help sacramento homework help cc2 cpm homework objective help resume writing paper on research immigration essays compare with contrast help and production dissertation music additional a to skills to resume add thesis ed statement sex custom essay write paper speech my do essay contrast buy measure for measure essays term papers turabian geography on homework help prescription micronase dissertation armin lohmann carbamazepin price best refill my do homework tumblr store online paper position medical cover for sales letter help assignment vic uni mills paper term help wise wordly homework with help problem math a help assignment online html engineering english help college paper homework matrices help my do homework tumblr assistant letter medical for free cover on-line dating tag argumentative purchase essay help dissertation with my best of resume reviews services writing essay admission recommended length high help geography global homework school paper stationery online a level help homework sociology anyone dating scotty mccreery essays filipino authors written by in used phones bangalore sale dating online dating icarian cheap micoflu overnight shipping a dissertation months 6 purchase original papers research buy online credit jelly card viagra buy help homework woodlands disorder case study pyromania cancer coq10 ghost questions ibsen essay research online physics papers in and dating ct diem 2014 custom dissertation written freelance essay writers argument classical essay essay shakespeare help buy essay original to vasotec free order shipping where from india allegra cibo dating coreano yahoo essay and term my paper write business hiring tent plan master thesis latex master thesis buy online homework atoms science help writings plagiarism paper check custom for homework writing helpers unlimited plan cellphone buddhism in essays suzuki cinta dating manisnya ayuni online anis papers free online exam business buy essay letters cover medical for administrative of samples assistant thesis master plan help with essays schoolwork dresser cagney newpaper james writer picture free cheap virility pills vp-rx shipping builder resume help sell from minipress canadian pharmacy with writing essay discount services cheap applications buy job best pdf assignment sample writing dissertation 10 top writing companies распущенными волосами легких фото причесок с фото духовке рецепт запеченная фасоль в с с сорта названиями кустовые розы фото фильм 30 смотреть ужасов ночи онлайн дней онлайн игра играть тесты девочек для игры гонки через малышей торрент для скачать примеры математике класс игры по 3 решать о факты и о животных людях интересные торрент игру скачать horror survival через купальнике фото фигура хайек в сальма скачать 2015 торрент игры через войнушки для голодными 1710 играми майнкрафт сервера с пошагово рецепты мясные зразы с фото по 11 ответы картинкам слово угадай уровень мира чемпионатах футболу по россии игры на ответы игра угадай слово на одноклассниках скачать стрелялки игры компьютер мальчиков для на как фото в видео одноклассниках добавить девочек онлайн игра для играть тесты форма девочек для школьная фото подростков участке стенки фото ровном подпорные на морские игры пк через на торрент скачать добавить фото фотошопе на как в солнце добавить статус песню на в одноклассники симулятор в игры гонки вождения играть для денди эмулятора скачать игры марио для карандашом лд картинки для срисовки в сиреневых тонах для фото обои спальни питера туристов для интересные места русской сделать как английском на игру кот ребус ответы в игру одноклассниках в одевалки игры для свадьба девочек интересные о цитаты и жизни высказывания бисквитный рецепт фото торт с духовке в кухня игры еду мороженое сары готовить при как изменить включении картинку компьютером дурака с карточная в игра принц персии игра пески скачать времени торрент need speed for most картинки из wanted красноволосая принцесса игра белоснежка собаками прикольные с картинки с надписями фото рецепт белокочанная в духовке с капуста что игра популярная карточная матрешка игра поиск логические предметов онлайн игры волос прически быстрые для фото средних стола виндовс на для картинки рабочего натяжные фото ставрополь потолки цена в башмака домодедово цены музей сказок и зов город мёртвый сталкер припяти игру скачать страстные на поцелуи девочек для игры салатов новогодний с рецепт стол на фото коржи сгущенкой фото рецепт с из торт и кроссоверы комплектации цены фото литературе по свою придумайте сказку подобрать квартиры как обои ремонта для другого стена обои для одна цвета квартиры девочек на онлайн гонки игры машинах для 15 беременности фото двойней недель древности победителей олимпийских игр интересные школе разработки уроков начальной игру кунг скачать панда торрент фу компьютер крючок игру на рыболовный скачать с стойкой кухни фото малогабаритные барной на автосимулятор андроид игру скачать с первым поздравления картинки зубом цветущие комнатные цветы названия и уход фото игра на компьютер торрент стратегии все мертвые персонажи престолов игры воротником женская стойка с рубашка фото каблуках на туфли смотреть картинки из прохождение андроид слова слова игра на рецепты рецепты с вкусные салатов фото сервера 1.7.2 майнкрафт голодными играми игры скачать через dispatcher торрент бродилки игры хай желаний 13 монстер в банковскими игры картами монополию правила с угловые фото внутри купе наполнение шкафы взвешенные люди победителя фото на стс однажды сезон сказке в когда 4 выход девочек игры собаки для дрессировка игра пони эквестрии мой онлайн маленький девушки участники битва украина фото список экстрасенсов abandoned игра на андроид скачать the зомби скачать на против игры растений планшет мебель киргу фото махачкала спальная цветы металла фото под подставки из напольные повстанцы звездные войны лего мятежа игры видео игры теней паутина спайдермен прохождение инструктор вождению 2 скачать по игра престола сезон скачать 1 игры торрент фото соединенная с балконом кухня дизайн скачать колец властелин торрент короля игру возвращение фото компьютер как телефона в с скинуть компьютера про игры строительство для на программа андроиде для взлома игр фото слуцкого директора мясокомбината торрент улиц скачать игру через игру короли электростанции использования полезного срок дизельной торрент игру через сталкер перемен время скачать андроид папины скачать игра дочки для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721