АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛОМОВНОГО САЙТУ «RUSSIA TODAY»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 881.111

Ю.Ю. Мазур

Національний університет «Острозька Академія»

Студентка факультету романо-германських мов

Аналіз лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today»

Стаття присвячена аналізу основних груп лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today». У статті здійснено опис теоретичних засад дослідження Інтернет-дискурсу. Здійснено класифікацію лексичних одиниць за їхньою тематичною приналежністю та виконано аналіз функцій груп ЛО.

Ключові слова: дискурс, Інтернет-дискурс, веб-сайт, лексична одиниця, лексичні особливості.

The article deals with the analysis of main lexical unit groups of English-language website “Russia Today”. The article presents the description of the theoretical foundations of the study of Internet discourse. Lexical units and their thematic origin are classified. The analysis of the functions of the units was carried out.

Key words: discourse, Internet-discourse, web-site, lexical unit, lexical features.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. В умовах всесвітньої глобалізації ЗМІ дедалі більше інтегруються в суспільне життя. Це властиво не тільки конкретному прошарку суспільства чи конкретній галузі його діяльності, а й переходить на вищий рівень, де життя невідривно пов’язане із інформацією. На сьогодні найпоширенішим її джерелом є мережа Інтернет. Інформація, яку ми отримуємо з нього кожного дня, формує нашу думку, яка стає початком наших дій і, зрештою, впливає на формування нас як особистостей. Зокрема, така проблема стосується і політичного медіа світу. Ні для кого не секрет, що сучасні війни виграють не так на фронтах, як у медіа просторі. Адже у цій галузі наявна конкретна мета – впливати на нас як на громадян і виборців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки сучасна людина щодня потребує все більше і більше інформації, сфери, які нею керують, все більше проникають у наше життя. Розвиток впливу на людину стає актуальним питанням, і дослідити даний процес досконало досить складно, адже він переходить на глобальний рівень. Тому тема, висвітлена в роботі, на сьогодні досліджена не достатньо. Проте, такі дослідники як: З.С. Харріс, Е.Бенвеніст, М. Фуко, Т.А. ван Дейк, Н.Л. Фейрклоу та ін. досліджували Інтернет-дискур та інші поняття, пов’язані із даним явищем.

Метою нашої статті є аналіз та систематизація лексичних одиниць Інтернет-дискурсу – англомовного сайту Russia Today, а також їх функціональної спрямованості.

Виклад основного матеріалу. Дослідити Інтернет-дискурс важливо на прикладі основної і найменшої його складової – веб-сайту, у нашому випадку це сайт політичних новин Russia Today. Інформація подана на сторінках сайту має таку тематику невипадково, адже політика завжди відігравала неабияку роль в долі суспільства.

Сайт має власну структуру, поділений на 11 рубрик, з яких для дослідження ми обрали шість: «News», «Russian politics», «UK», «USA», «Business», «Op-edge». Найбільше інформаційне наповнення має перша рубрика «News», яка вміщає новини загальнополітичні без відношення до конкретної теми. Оскільки сайт, який ми досліджуємо, − російський продукт, то наступним за частотою оновлення новин є рубрика «Russian politics», що подає новини російського політичного простору. Рубрики «UK» та «USA» − подають новини західних політично активних країн Великобританії та США, але нова інформація з’являється, порівняно, рідко. Це ж стосується і рубрик «Business» та «Op-edge», що подають новини бізнесу, статті на історичну тематику.

Отже, ми робимо висновок, що основних і чітких критеріїв поділу новин на рубрики немає. Рубрики поділяються відповідно до найпопулярніших тем, які часто обговорюються у політичному світі сьогодні, та із врахуванням країн, що часто виступають його активними учасниками. Всі рубрики є головними і не мають підтем, як це буває у більшості сайтів новин. Тобто, вони вміщують, або загальні новини, що не класифіковані за змістом, або ті, які мають досить вузьку тематику, що на наш погляд є вагомим недоліком сайту. Це говорить про те, що сайт висвітлює лише певні аспекти із новин політичного світу відповідно до своїх уподобань або лише поверхнево висвітлює ті чи ті події. Таким чином створює свій обмежений інформаційний простір.

Як і будь-яка одиниця дискурсу, сайт Russia Today характеризується певним типом лексичних одиниць (ЛО). З проаналізованих нами 18 статей нам вдалось виокремити 259 одиниці. Відповідно до сфери вживання термінів, їх поділено на наступні 4 групи та відповідні підгрупи: політичні терміни: внутрішньополітичні, зовнішньополітичні, політично-адміністративні, ЛО на позначення рухів та партій; військові терміни: військовий персонал, роди військ, військова техніка, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні, військово-політичні; економічні: загальноекономічні, макроекномічні, мікроекномічні; юридичні: загально юридичні, адміністративно-правові, кримінально правові, конституційно правові; та ідіоми.

У загальній кількості ЛО домінують політичні терміни, з яких найбільша частка припадає на внутрішньополітичні (deposition, toppled, congress, islamophobia, assassination, cooperation, civil servants). Ці поняття, події та явища стосуються внутрішньої політики країни, що проводиться в її межах. Наприклад:

Members of the Right Sector group took an active role in events on Maidan which resulted in a government coup in Ukraine in 2013 that led to the deposition of President Viktor Yanukovich [10]. Члени «Правого сектору» взяли активну участь в подіях Майдану, результатом якого став державний переворот (coup), який призвів до повалення з посади (deposition) президента Віктора Януковича. Слово coup має значення насильницької зміни влади, яка не підтримується більшістю народу, а deposition як наслідок цього насильства – незаконне повалення з престолу. У читача ці терміни асоціюються із насиллям і беззаконням. Таким чином на фоні соціально значущої інформації (подій Майдану) використовуються терміни з відтінком, що не відповідають дійсності та навіюються негативні образи.

Наступними за чисельністю є зовнішньополітичні ЛО. Ці одиниці стосуються відносин держави із іншими державами та організаціями (Moscow, Beijing, BRICS, G20, Western circles, Cold War, refugees, enemy).

Moscow and Beijing work together in all international organizations, be it G20, BRICS or SCO, Putin stressed [7]. Москва та Пекін працюють разом у всіх міжнародних організаціях, і у Великій двадцятці, і БРІКС, і ШОС, Путін наголосив. У першому випадку ідеться не про співпрацю самих міст, а країн столицями яких вони – Росія та Китай. Такий прийом вживається не випадково. Підкреслюється, що робота ведеться від центру кожної з держав, центр як найбільша концентрація влади – найбільша сила, тобто співпраця проходить на найвищому рівні. Другий випадок вживання зовнішньополітичних термінів (G20, BRICS or SCO) також має важливе значення для сприймання інформації реципієнтом: терміни на позначення міжнародних організацій. Тобто, це своєрідні міжнародні клуби великих країн, які є передовими у сучасному світі, ці організації масштабні і, відповідно, авторитетні. Разом з тим, Путін наголошує на членстві Росії з ними, а значить, і на авторитетності й самої Росії, окрім очевидної підтримки з боку країн, що належать до згаданих вище організацій.

Меншість серед політичних термінів займають терміни на позначення рухів та партій (12 ЛО), які мають в основі конкретну політичну ідею, відмінну від усіх інших або однієї загальноприйнятої (far-right, Fatherland’ party, nazism, neocon, Right Sector, The Republic Party, ultranationalism). Під певним поняттям руху чи партії людина автоматично розуміє і враховує низку їхніх характерних рис (ліберальність/консервативність; формальність/неформальність; орієнтація на мирні/насильницькі дії тощо). Тому їх наявність дуже важлива для створення загального враження про подану інформацію, адже формує підтекст (відтінок) сказаного, який не виражений прямо.

It is a common goal for the two countries to prevent the revival and spread of Nazism and militarism, Putin said [7]. Обидві країни мають на меті не допустити відродження і поширення нацизму і мілітаризму, сказав Путін. У цьому реченні використано два терміни, які стосуються політичної ідеології та державних рухів: nazism та militarism. Ці поняття в загальному розумінні позначають агресивну політику влади, а, отже, асоціюються із негативними явищами, до яких вони призводять. В той самий час, наголошується, що країни (Росія та Китай) активно протистоять поширенню цих явищ. Таким чином, читач сприймає згадані держави як борців проти зла та лиха, що суттєво підносить їх в очах громадян.

Оскільки політика завжди була і буде причиною більшості воєнних подій, військові терміни також займають суттєве місце в лексиці даного сайту політичних новин. Найбільшою в порівнянні з іншими підгрупами ЛО є підгрупа військово-політичних термінів (21 ЛО), які вживають, коли йдеться про безпосередній зв’язок із політичної сферою (aggression, civilian, collaboration, conflict, military alliance, military presence, occupation).

What happened in eastern Ukraine and Crimea after the regime change in Kiev was not Russian ‘aggression’ but the response to US/EU aggression against Russia [3]. Те, що сталося в Україні після зміни режиму в Києві, було не російською агресією, а відповіддю на агресію США/ЄС проти Росії. У прикладі, згаданому вище, вжите слово aggression, що розуміється як відвертий намір або заподіяння шкоди з політичною метою. Якщо розглядати речення з точки зору маніпуляції ЗМІ, то очевидно, що у даному випадку використовується метод констатації факту [1, 5]. Тобто, читачу нав’язується певна думка, без будь-яких пояснень і наочних прикладів. Проте, ця інформація залишається у нашій пам’яті і підкріплюється іншими твердженнями, які, так чи інакше, формують світогляд в подальшому. У цьому випадку наша думка про США та ЄС буде формуватися на основі негативно забарвленого слова aggression, позиціонуючи їх як агресорів, а Росію як жертву цієї агресії. Констатація цього факту знижує наше критичне мислення, не даючи можливість зробити власні висновки, які, очевидно, могли б відрізнятися від нав’язаних.

Іншою виокремленою нами підгрупою є терміни, що позначають військову техніку – 10 ЛО (bombs, chemical weapons, fighter jets, laser-guided rockets, missiles, weapon). Наявність цих понять в тексті говорить про події як про ті, в яких використовується така техніка, а отже, конфліктні. Тобто військо-технічні терміни негативно характеризують ситуації, в яких вони згадуються.

The expert also said that “it is easy to buy weapons in the US as it is to buy vegetables” [10]. Експерт також зазначив, що купити засоби озброєння в США настільки просто, як купити овочі. Дане речення є яскравим прикладом прикритого маніпулювання свідомістю реципієнта. Відбувається це за допомогою методу емоційного резонансу [1, 15]. Метод передбачає використання емоцій людини для легшого сприйняття і кращого запам’ятовування пропаганди. В нашому випадку це іронічна аналогія «так просто, як купити овочі» − прихований гумор на фоні досить серйозного повідомлення. За Сидоренком такий контрас емоцій руйнує розумовий бар’єр і складається враження, ніби зброю в США продають на кожному кроці, як і овочі Людина розуміє, що чим більше наявної зброї тим більша імовірність її використання [1, 8]. Тому, в цьому випадку військо-технічний термін слугує засобом навіювання негативної реакції на ситуацію в США.

Сайт політичних новин охоплює не тільки, власне, політику, а й сфери людської діяльності, з якими вона нерозривно пов’язана. Одною з таких сфер є економіка. Взаємодія цих двох галузей має вирішальне значення в розвитку будь-якого суспільства. Тому, 19% від загальної кількості займають економічні терміни (51 ЛО). З них виокремлено 28 загальноекономічних понять (economy, income, budget, spending, profits, commodity). Економіка може функціонувати, як на міжнародному рівні, так і на рівні одного підприємства. Тому існує поділ економіки на макро- та мікроекономіку. Щодо першої, то ця галузь стосується економічної співпраці між державами, міжнародними організаціями. Наприклад:

The main reasons for the slowing economy and rising inflation (in Ukraine) are the military conflict in Eastern Ukraine and a fall in trade with Russia. [9] Головні причини уповільнення економіки та підвищення інфляції: військовий конфлікт на сході України та зменшення торгівлі з Росією. В реченні використано слово inflation та словосполучення fall in trade, які взаємопов’ані, як наслідок та його причина. Створюється ефект логічності викладу інформації. Інфляція − зростання цін, яке несприятливо впливає на купівельну спроможності населення, тоді як зниження обсягів торгівлі з Росією постає одним з найважливіших чинників цього негативного явища.

Функціонування держави, як політичної одиниці, та єдність її структур неможливе без комплексу загальноприйнятих правил, якими потрібно керуватися відповідно до ситуації, що виникла. Тому політика має безпосереднє відношення до правознавства та відгалужень цієї галузі. В лексиці сайту Russia Today серед юридично спрямованих термінів більшість мають поняття кримінально-правового характеру (convicted, prison term, Supreme Court, plea, vendettas) – 20 ЛО.

Putin said that in the first nine months of 2015, 8,000 people were convicted in anti-corruption processes and about 11,000 people received remands for failing to follow anti-corruption standards [6]. Путін сказав, в перші дев’ять місяців 2015 року 8,000 людей були засуджені в рамках антикорупційного процесу, і близько 11,000 людей отримали подальше утримання під вартою за недотримання антикорупційних стандартів. Говорячи про антикорупційний процес, використано терміни «засуджений» та «повернення під варту» – терміни, що стосуються судового процесу і передбачають утримання під вартою. Звернемо увагу на те, як подається повідомлення. Наведено дані із статистики, що створює враження авторитетності, і читач в більшій мірі довіряє інформації, поданій таким чином. Тобто, нас намагаються переконати в тому, що недотримуючись антикорупційних стандартів, людина несе кримінальну відповідальність і засуджується до тримання під вартою.

Окремою підгрупою із шести ЛО було виділено ідіоматичні вирази, які передають єдині поняття, зміст яких не випливає із змісту його елементі по окремості. Зазвичай вони мають власне експресивне забарвлення, тому яскраво підкреслюють думки, які важко передати сталими формальними виразами (keep an eye on, put at a disadvantage, turns a blind eye, double game, fan flames).

There is a disturbing level of Islamophobia in the US, and hopefully the authorities were reluctant to fan those flames” [10]. В США спостерігається тривожно високий рівень Ісламофобії, і, на щастя, влада не хотіла роздувати полум’я (стосовно цієї ситуації). В реченні використано ідіому, щоб підкреслити, що влада не хотіла загострювати і без того складну і «вибухонебезпечну» ситуацію і не привертала до неї багато уваги.

But at the same time Washington would like to continue its double game of, on the one hand, supposedly being opposed to ‘terrorism’, on the other hand, carrying the favor of so-called terrorists [10]. Проте в той самий час Вашингтон хоче продовжувати свою подвійну гру, з одного боку, ніби-то будучи проти тероризму, а з іншого – продовжуючи робити послугу для так званих терористів. Ідіома double game вказує на дволикість того, про кого йдеться, приховані наміри. Тобто, вираз критично характеризує політику США та показує її в негативному світлі.

Підсумовуючи, ми зазначаємо, що оскільки сайт Russia Today вміщає в собі новини політичної сфери, то серед усіх виділених нами груп ЛО найбільшою за кількісним складом є група політичних термінів. Більшість із них стосуються внутрішньополітичних процесів та зовнішньої політики країн, міжнародних організацій, посад, які своїм позитивним або негативним забарвленням впливають на загальний контекст сказаного. На другому місці за кількістю ЛО знаходиться група військових термінів. Це вказує на те, що часто новини висвітлюванні сайтом мають військову тематику. Наступною за кількістю одиниць є група економічних термінів. Найчастіше ЛО цієї сфери зустрічаємо в рубриці Business. Тому робимо висновок, що сайт позиціонує бізнес та політику як дві взаємопов’язані сфери. юридична термінологія трапляється порівняно рідше. Поняття, що входять до цієї підгрупи вказують на відношення сказаного, як до конституційного права окремої держави, так і до міжнародного. ЛО на позначення ідіом мають меншість, проте дають можливість збагатити лексику сайту та яскравіше описати ті чи ті ситуації.

Аналізуючи групи лексичних одиниць інтернет-сайту Russia Today, ми виділяємо не тільки сферу їхнього вживання, а й специфічні функції, які вони виконують в тексті. Найпоширенішою функцією є номінативна – призначена для найменування предмета, явища чи виділення фрагментів дійсності (commercial structures – комерційні структури, UN Charter – статут ООН, MoD – Міністр оборони; Royal Artillery – Королівська артилерія). До прикладу:

“…the world’s two largest exporters – Russia and Saudi Arabia” [7]. Два світові лідери експорту – Росія та Саудівська Аравія. У даному прикладі економічний термін exporters є узагальнюючим поняттям, яке надає згаданим країнам значення експортерів, об’єктів економічних відносин.

Досить часто в текстах статей зустрічається експресивно-емоційна лексика. Вона має декілька функцій. Однією з них є функція заниження значення, яка надає виразу негативного забарвлення (collaboration – співпраця з державою-ворогом, speculation – ненадійне, ризиковане вкладення грошей, сoup – державний переворот із застосуванням грубої сили, occupation – незаконне займання чужої території, terrorist incident – застосування будь-яких засобів, які чинять загрозу для життя інших). Розглянемо її на даному прикладі:

The volunteer battalion of the ultranationalist Ukrainian Right Sector group is illegal [8]. Український волонтерський батальйон ультра націоналістського угрупування Правий сектор є нелегальним. Термін ultranationalist окрім зрозумілого націоналістичного характеру, передбачає радикальність у поглядах на економічну, соціальну, внутрішню та зовнішню політику країни націоналізм у крайніх формах. Слово illegal характеризує батальйон як той, що заборонений законом, а отже той, що несе в собі якусь загрозу для суспільства. Дані терміни провокують негативні асоціації та занижують нашу думку про згадані поняття. Таку функцію переважно виконують терміни політичної, юридичної та військової груп ЛО.

На противагу вище зазначеній функції ми виокремлюємо і функцію піднесення значення. Вона впливає на наше сприйняття понять в позитивному контексті і змушує симпатизувати тим чи тим ситуаціям. (partner – друг, партнер; profits – прибуток, позитивний результат; Supreme Court – Верховний суд, вищий судовий орган; legitimate government, − легітимний, підтриманий більшістю; protector – захисник). Яскравим прикладом є дане речення:

He noted that as one of the victor nations in World War II, Russia played a decisive role in introducing international law and that it had paid a great price for this achievement [5]. Він зазначив, що, як одна з націй-переможців у Другій світовій війні, Росія відіграла вирішальну роль, впровадивши міжнародне право, і заплатила високу ціну за це досягнення. Термін victor nation має особливе значення, адже означає переможець, завойовник. Оскільки у будь-якій ситуації переможець може бути лише один, то це саме той, хто є найкращим серед усіх інших. Наше враження про таку націю автоматично стає позитивним, піднесеним, її авторитет в наших очах підвищується. Дана функція притаманна групі ЛО на позначення політичних та юридичних термінів.

В більшості випадків функції дібраних нами ЛО мають номінативну функцію – позначають предмет. Також елементи із досліджуваної лексики мають емоційно-експресивні функції: функції заниження або піднесення значення. Вони додають поданій у статті інформації емоційного забарвлення завдяки асоціаціям, які вони викликають, та формують позитивне або негативне сприйняття явищ, створюючи відповідний контекст.

Висновки. Особливістю структури сайту політичних новин Russia Today є чітка структура, яка включає в себе поділ на рубрики, кожна з яких є головною. Проте негативна особливість полягає в тому, що тематика рубрик довільна, новини подаються згідно того, чому надає перевагу власне сайт. Іншим недоліком ми вважаємо нерівномірне інформаційне навантаження та оновлення новин. Таким чином веб-сайт створює власний інформаційний простір.

Щодо лексичного наповнення сайту, виокремлено 4 основних групи ЛО: політичні, військові, економічні, юридичні терміни та окрема група ідіоматичних виразів. Найбільш вживаними є політичні терміни. Їх поділено на підгрупи внутрішньополітичних, зовнішньополітичних, політико-адміністративних понять та одиниць, що позначають політичні рухи та партії. Військова термінологія поділяється на терміни, що стосуються: родів військ, військової техніки, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні та військово-політичні терміни. Серед економічних понять, ми виокремили загальноекономічні, макроекономічні та мікроекономічні. Щодо юридичної термінології, в загальній кількості вона нараховує найменше одиниць. До цієї групи ми відносимо загально-юридичні, адміністративно-правові, кримінально-правові та конституційно-правові терміни.

Досліджено, що кожна з ЛО виконує власну функцію. Основною функцією ми вважаємо номінативну. Вона притаманна більшості термінів. Щодо тих функцій, які створюють особливий, специфічний контекст сказаного, ми виділяємо функції заниження (переважно політичні, юридичні та військові терміни) та піднесення значення (політичні та юридичні групи ЛО). Вони сприяють формуванню у нас бажаної для автора думки за рахунок відповідних емоцій, і як результат, досягненню пропагандистських намірів.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень Інтернет-дискурсу стосуються детального аналізу його лексики та інших мовознавчих аспектів. Саме на ньому базується глибоке дослідження впливу сучасних ЗМІ на свідомість реципієнта, методів маніпуляції, пропаганди і висвітлення реалій у «штучному» світлі.

Список використаної літератури:

  1. Сороченко В.І Энциклопедия методов пропаганды [Електронний ресурс] // Сороченко В.І // − Москва − 2002. Режим доступу: http://www.erlib.com/Виктор_Сороченко/Энциклопедия_методов_пропаганды/3/.
  2. Deter Russian aggression! – US and NATO in full cold war mode − Op-Edge section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/330602-us-russia-threat-useucom-nato/.
  3. Ex-Ukrainian PM Tymoshenko is ‘scared’ of ‘inadequate’ PM Yatsenyuk, wants him jailed – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/news/326322-ukrainetymoshenkoscaredpm/.
  4. Putin: ‘Not important how I’m called, only what I do for my country’ − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/316449-putin-interview-names-tsar/.
  5. Ruble rebounds on rumors of Russian oil production cut − Business section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/330559-russia-saudi-arabia-oil-ruble/.
  6. Russia to overcome corruption slowly but surely – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/politics/330183-russia-to-overcome-corruption-slowly/.
  7. Russia-China relations at ‘historic peak’ despite ‘illegitimate Western restrictions’ – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/313998-putinchinavisitxinhua/.
  8. Ukraine’s Right Sector volunteer battalion is illegal – Judge Advocate General – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/331055-ukraine-right-sector-illegal/.
  9. Ukraine’s economy hits rock bottom Business [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/325842-ukraine-economy-contraction-inflation/.
  10. Weapons in US as easy to buy as vegetables – USA section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/324770-california-shooting-gun-control/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom plates order paper school a buy essay a staples murder brent brothers essayhtml paper in my format apa write essay by famous written writers admission essay medicine a cv writing job for teaching assistant applications writing essays university for earth homework science help phd injection metal resume essay paper personality disorder buy e danazol with cheap an check dissertation defense presentation doctoral online uk order dissertation mg 150 online zocor dublin ireland dissertation help your homework pay to safe do someone sale for essays online questionnaire find dissertation online of quaker vision the essays order gospel on admission draft essay custom writing the on speech day teachers studies media gcse help coursework homework using help elimination addition help peer essay does with jrotc how pressure online buy without buy bupron approval dr sr othello questions essay contrabbando acquistare maxaquin Coumadin price flowers resume online order help writing sydney essay essay environment helping persuasive statement examples summary resume for sales for professional personal statement accounting critical essay help essay tok buy for records release medical letter cover Sumycin no cheap prescription help sydney in assignment college necessary a is essay degree for success help dissertation leeds for anxiety pamelor be legal essay gay should marriage writer postmodernism essay 7 term 95 custom papers custom paper cups canada do i someone pay assignment will to my anesthesistes algerie des statut en particulier ceclor 40 mg sats online year 2 practice papers resume for medical field resume sales templates medical for device paper circuit a can cutter i where buy help tables homework periodic good narrative essays essay apprentice george anju automotive bobby resume dating 8-minute dissertation sur table la phone number essays buy order resume online 4pda writing admission custom draft essay cheap paperss college professional nurses resume service writing for university order writing lapl homework live help services editing ebook custom assignment for medical essay transcription experienced manager resume purchase for format business york writer plan new help it resume writing naukri resume review service essay contrast writer compare malaysia writing dissertation services best supplier emcor best writing service resume the online 3 b/buy term paper-related-3.txt i help need homework with fast service same day essay essay writing services writing paper scams eye drops vibramycin guadalix de in dating san est agustin games free dating japanese online and training on development dissertation literature review paper school on uniforms services essays medical school editing by albert written einstein essays mexico 232 carafate from buy grade helpster 5 homework shipping rumalaya fort overnight making need business plan help essays have buy college title a application martin luther king help homework juristische online help dissertation lyon sur acheter 64 furadantin your pay essay write me to essay help university kean company hiring cover letter for sample not assignment advanced help accounting essay canada writers meaning referencing essays in sentence in cross urdu sacramento homework help buy paper thesis a service admission editing essay dissertation a abstracts dissertation doctoral buy writing creative help books my essay write name online paypal ceftin religion essay school graduate for paper finance research on essay are the teachers best essays topics english parents custom admissions service essay lecture your childhood essay achieving last pausch dreams randy essays custom best buy money about essay happiness can-t treatment and cause cervical cancer online reviews buy book apa annotated example format bibliography on essay movie evaluation a anger academics writing essay physical effects help statistics free homework dissertation write my to methodology how form job questions with help application critical lense essay fresh mechanical for engineer graduate resume writing presentation online coiful filmul aur dating de bank dissertation about russian degree personal law statement masters vrtual thesis pmi papers written art custom analysis essay prompt character application line essay help college writing dissertation with help a writing acknowledgements dissertation concurrence concentration american papers online special essay mothers on are essay help research writing science help online homework studies custom case paper economic term my uk do essay by authors essays filipino famous written dating filmul oriunde oricand online written papers buy homework systems help operating dissertation la bucheron mort et le research dissertation on secondary based brand geriforte rx discount name no online homework holt help online geometry book the essays written on night essay my code write 4 me discount written style harvard in essay teachers help for paper research childhood proposal obesity on man essay english god service service purchase weeks 5 dissertation a essay style style chicago essay chicago help guide dissertation online essay admission start a college to how grade 7th help cpm homework my who to essay can i do pay dessay com seventh help financial homework edition accounting college accounting homework help phd science dissertation computer write dissertation layout literature review free dating afro australia services essay reviews writing homework free calculus help skin care florida salons saintpetersburg in page buy research paper 10 a with coursework help law sale plr articles for cover letters employment for professional high guy seems essay while written my free essay generator write buy online flonase europe homework comp help english for resume agent border patrol thesis security master translation essay service date gasex release generic phd resume admission for online order canada paper story writing homework help and india of entrepreneurship social in dissertation rural pdf architecture study case help phd thesis writing bertrand unpopular essays coherent persuasive essays messages does russell contain paper research purchase original essays websites english an writing help essay please report resume form custom developer oracle educational research papers script no pletal 30mg buy help hrw homework my help homework natural disasters london service writing us cv to to essay an introduction how an start writing resume fl miami services на кот двоих Черный белый игра кот Сднём рождения юбилей картинки армянк порно фото красивих 1 киного ужасы Американские сезон Игры на компьютер гта бой с тенью Играть в игры где есть мультиплеер винкс Клуб игры скачать торрент Xp или windows 7 что лучше для игр фото в вагине члена порно ролики русских женщин Игра скачать компьютер на блейд рабочий мандарины Картинки стол на черном женщин в белье фото нижнем Мужские кожаные сумки фото и цены and игру Скачать 5 command conquer джессика симпсон фото энн голая фото писи телочек и их читать с картинками Незнайка книга Игры в которые играют школьники секс фото со взрозлыми женщинами с андроида Как скачать фото видео Как поставить свою подпись на фото секс фото самой красивой девушки на земле фото море спермы смотреть секс связали порно видео в 3д формате майнкрафте в команды Все картинки девушку ебут в волосатую пизду.порно фото архив на года Топ компьютер игры 2015 Игры на джойстиках на двоих футбол Фото летняя кухня своими руками Игры для маша и медведь догонялки Стишки с картинками с новым годом Скачать игры человек паук 4 видео онлайн зашла туалет в порно Новые игры от создателей сталкера смачное очко фото крупно Скачать картинки я люблю тебя тёма Свекольник горячий с мясом с фото Фото волос молочного светло цвета Игра гарри поттер 2 часть торрент Не ела после шести результат фото фото геи итальянские порно мачо мужчины по для Сказки читать чтения ролям Охотник из лефт 4 деад 2 картинки Бизнес центр в старом осколе фото волосатые половые губы фото извращение голые фото Сервера голодные игры на лицензия тентекс форте аналоги Сегежа Описание пород собак с картинками порно в 69 позе фото смотреть порно видео мамаши Фото город нея костромской области кукольного ряба курочка сказка театра для Как напечатать картинку на дереве дойки ком фото публичное наказание шлюхи огромная клизма Картинки слово 4 картинки одно токио на серф Игра сабвей андроид Как игры регистрации в без играть пизда в обстановке домашней фото молодая игре игра уровень 11 к Ответ слов большой фото самый мире в клиток фото 60 за женщин ретро фото интим для читать Книги подростков ужасов Английские аудио сказки с текстом На какую программу снимать игры фото сисек беременной фото классная колготках задница в порно kladoffka.org фото престолов Игра онлайн мои сериалы pamela adlon порно фото фото сисястых тёлок подсмотрели фото сисы голые фотосессия девушек казани марии нижнего без белья фото артисты русские сайты порно какие Межкомнатные фото в ижевске двери волк Игра ловит играть яйца онлайн за женщины частное на пляже фото 30 порновидео отец История одного сердца в картинках фото порно араби Как приготовить щуку рецепты фото порно.секс.фото... русском игру инверсион на Скачать Игра человек паук скачать на pc объявлений для картинки Новый год с белой черной Фото кухни вытяжкой игры от лессон Сделать руками своими мебель фото линолеум таркетт идиллия танго 3 фото игру Скачать телефона для эксплей отражении Человек паук враг в фото Сервера на 174 с голодными играми пушкина Оксана после фото операции лезбиянки киски фотографии кипсек порно комиксы онлайн Скачать торрент скейтборд игры про Расход краски на флизелиновые обои игры 3д сити такси Развивающие малышами игры за уход Как играть в игру generals по сети глаз темных цветные Линзы для фото на стол марта рабочий восьмое Обои pato. pl фото женской планом мастурбации крупным фото ark Моды на игру evolved survival Квартиры на базовской фото квартир питомцы игру в Регистрация симс 3 Медсестры на фото войне афганской Скачать мб 512 видеокартой с игры Эвер афтер хай новые куклы фото Всё об игре симс 3 питомцы лошади порно.фотомамки Мужские рубашки без воротника фото голые красотки на пляже фото девушки которым нравится позировать перед фотокамерой Скачать торрентом игру фар край цокотуха картинками Сказка муха с киса фото пизда писа фото и видео эротическое украденное семейное Дизайнерские фото дома идеи с для Картинки собак смешные кошек и про Как изменить статус в контактах Фотошоп обработка фото на природе рецепт вкусных домашних пельменей с пошаговым фото балшои фото пизда порно фото молодых порно звезд сказка Пусть как твоя жизнь будет сезон Очем престолов третий игры Фото ремонт прихожей в квартире игры с андроид на модами майнкрафт о из молодая царица мертвой царевне сказки Какие у обои вас рабочем столе на порно учитель трахнул ученицу порно большие дырки латекс фото в огнём Играть с на игру двоих 2 эксклюзивное порно фото с гимнастками на Коды игру 2 стронгхолд крусадер мобильных телефонов фото видео частное с и голые тетки в годах фото Установка игр на прошитый xbox 360 жолдау 2015 фото Эльза холодное сердце фото скачать фото xxx латекс анал Папины дочки игра без ограничения Смотреть фильмы про ужасы и любовь Анапа лагерь жемчужина россии фото прохождение игры смотреть лего полиция Как установить игру world of speed порно звёзды актрисы фото домашние подборки голых девушек фото Вышивка лентами букеты цветов фото Шкаф с телевизором в спальню фото Отличия игры для андроида скачать иркутск девушек с фото Знакомства фотоподделки секс знаменитости большой фото домашние жопой с яны фото открытых вагин раком условиях. фото в домашних порно на игры компьютер интересные скачать какие Аккорды и слова для игры на гитаре rampage игры Волгоград дома член сделать как больше Новые игры 2016 года на pc торрент Говорящий кот том 2 онлайн игра Александр рыбак песня сказка текст Крутые сан картинки андреас на гта Ватрушки для катания с горок фото место проведения где что игра когда голых планом тёлок фото крупным Скачать игру больница для андроид игр на андроид лучших Топ скачать дивитися порно фото дівчат пошагово пень фото трухлявый Торт игры офисные паук санузлом дизайн комнаты с фото ванной средства повышения потенции у мужчин аликапс Полезные блюда для здоровья рецепт 8 windows обои для Скачать девушки пакистане кораблей фото Кладбище в порно фото много баб Рулеты из сельди рецепты с фото в фотошопе как сделать фото копирайт на Способы приготовления яиц игры 94 Walking 2 торрент dead сезон игра пусан метро фото 3954829 фото в зале зрительном зрители Картинки фото член в попке. шикарные фото моды Скачать игру лего юрский период порно сает фото фото витя ак47 лучшие игры и приложения для андроида фотоки.секс для фото Туники пляжа 2015 новинки Картинки с games friendship games чуни обувь фото пежня эро фото мужчина и женщина торрент скачать через бекман Игра Михаил терёхин и бывшая жена фото Интересные статусы о любви и жизни порно фото девушки г домодедово частные порно на море фото февраль верочка красном 2010 фото трахаются сын мать фото частное голами сайт знакомств на двоих рыцарь против Игры зомби семьями фото рус нудистов порно 48 поза фото помоги корону найти эквестрия Игры Игра престолов торрент кпк 1 сезон Онлайн игра симулятор бомжа играть Игра вейверли из плейс волшебники только трахают фото попки друга женщины друг в домашние порно фото в одежде без трусов Крутые игры для мальчиков на двоих медный темно-русый фото Цвет волос Игра найди кота уровень 361 ответ Игра как бродилки боб губка марио порно с смотреть фото видео и ними моделей порно мужем с групповое Фото грядки из пластиковых бутылок Иван билибин сказка о царе салтане на фото стрижек средние модных 2015 волосы анекдот гордость Фото причесок простых но красивых меня не картинках в любишь Ты теле ведущая с маями тв фото голые свингеров домашней фото из коллекции выйдет 6 игра когда evil Resident Как пройти всю игру геометрии даш фото пляже на члены голые андроид Скачать анекдотов на книга выводом золотая Игра шахта с денег Игра весела ферма играть в онлайн война империй спарта игру Смотреть psp образы игр Скачать на торрент фото нина гупта звездные онлайн порно мультик войны экшен рс скачать торрент Игры для фото медосмотр медсестры фото Пироги рецепт пошагово с с онлайн играть игра версия начало смешарики полная из Регина фото инстаграм тодоренко ноги фото жены частное раздвинули порно русских случайные анала фото защитника Сднём отечества фото целки збивания фото проект плоской фото крышей дома проекты с Вязанные шапки из норки фото цена юбилей на рецепты с Салаты фото Сказка на новый лад в школе видео рубленных фото цены домов Проекты вечеринок с эро-фото Ответы уровень 12 игре 380 слов к старым с молодуха ебется дедом фото со Красивые волками картинки с на аву Игра миньон раш скачать на телефон голые пышные с большими формами фото картинки Красивые с именами полина Плитка керамогранит для кухни фото Скачать приколы картинки про школу сестра і брат єбуться фото комоды с зеркалом в прихожей цены фото порно фото маши кожевниковой рождения символов Картинки из день порно фото девушек голих galaxy park фото Скачать игру сириус сэм 2 торрент посмотреть порно фото жену с другом на книги интересные телефон Очень Давай поженимся фото всех женихов с галереи эротических лесби сиськами фото большими Скачать игру death race crash burn мамаша порно сын и фото юнный порно трусики секси фото их стоимость Монеты ссср и фото лалита голи татарки фото плей маркета с игру Как скачать фото девушек русских ххх Программа для нажатия мыши в игре для 3д Обои рабочего природа стола порно фото пышек и писек им кто лучше нас до нас не Статус плазма взрыв Прохождение 2 игры порно онлайн со взрослыми женщинами фото русское училкой порно.с Игра уровень ответы 19 на матрешка личное фото секса китайцев дома.. порнуха фото груповуха с неграми фото название и цветы Горшечные Полина фото на фабрике гагарина красное Как обоев вино из вывести в бикини прозрачном фото пляже частное на для для сердце фотошопа Рамка фото русские фото порно волосатые марта для 8 на Частушка учителя порно секса фото анального любительское Уменя лагают игры что мне делать пищевой содой для потенции дому уборка онлайн Игра на играть фото девушки у мокрой стеночки процента вино бокале Картинка в 94 тройные для самсунг телефона Обои популярных игр 10 на Топ компьютер артисты и фото певцы голые Игры онлайн папины дочки 1 играть рус ру порно интересные истории жизненные про любовь и игру обеликс Скачать астерикс убийцы игра 2 Игра бродилка приключение в школе фантастика гифки Играть два игрока бродилки в игру порно фото галереи старушка фоны для презентаций красивые Фото Прохождение игры кризис 2 с карном Фото нуб сайбота из мортал комбат гиф-эротика фото arkham костюмы batman origins Игра Infamous 2 скачать торрент игра Море и девушка на берегу картинки порно в офисе фотографии рисунки изящные манеры фото Миллер газпром биография жена фото картинки бактерии класс по биологии 5 фото небрита піська vimax таблетки Княгинино шлюхи с горловым минетом фото каталог Кровати цены икеа фото от Ответы к картинкам в игре 94 яйца Красная книга с картинками читать аниме Игры чиби создать персонажа все игры игры ду скуби Играть в джексона при смерти Фото майкла играть в бит игры Как 64 бит 32 на пизду показывает рабочем столом любители порнофото за Нарощенные ногти фото красный цвет за30 фото каму девушек порно брюнетки в рост топлес домашние фото ленуар фото ноэми эро Скин для майнкрафт создать игра Полусапоги женские на каблуке фото андроид heroes скачать We игру на бой Скачать с для читы тенью игры лексус es 450 фото игре football Авторынок и минске ценами в фото с пантен де фото Раскраска картинки эвер афтер хай фото видео голые девушки Видео часть 2 игры войны звёздные порно писающие лесби в слова одноклассниках найди Игры Как увеличить объем волос на фото Играть в игру angry birds 2 играть с марта картинки Анимационные 8 Самсунг галакси нот 2 цена и фото пристала игра беременных фото вблизи порно онлайн мечей Игра скачать мастера в а.с.пушкина жизни интересные факты фото порно красиыо www.youtube.порно фото пьяная мама Прохождение игр с лололошкой спор российские порно актрисы смотреть онлайн анимация Песня майнкрафт фредди Загрузка игры гта сан андреас для сени фото супер Борьба умов игра ответы на вопросы Леруа люстры краснодар фото мерлен ужасов в фильмы джунглях Смотреть хлаты эротика фото шолковые поезд 140 на фото картинки оценок 4 порно фото по деревенски Фотошоп вставить картинку в фигуру фото в бане имти женщи порно очко голые фото звезды Пирожное из песочного теста с фото Шерстяное платье с чем носить фото игра на пк хало порно фото кристал клэр фото запретных девушек ад картинки Картинка с милому днем рождения светлый агат фото секс фото только нарисованных женщин фото возрасте 18 в женщины секса анальнова жаркого 10 самого фото Самые популярные игры на пк топ 10 эротика фото девушки в колготках 94 процента игра покрытие для пола парня стояк фото молодого Игры скорая помощь смотреть онлайн трусов снимая не трахнул фото брюнетку в Игра бумажный креативе майнкрафт вот это тёлка фото перегудин фото для скинов создания игра Майнкрафт Рецепты салатов нежность с фото фото Баклажаны с чесноком жареные кольцо фото гербов россии Золотое дачные дома Небольшие проекты фото фото солдати ебут девушки фото стройные порно Приложение музыка и фото для айфон телефон на angry Игра nokia birds хуй мужской всё и и члены фотографии с зомби онлайн играть Игры читами девок в очко фото фото рождения День патруль щенячий фото змея чаша своими Как руками жилет сшить фото лаш и коричневая до после фото Хна кончают порно много мужиков и для Игра мальчиков огонь вода порно версии могильные фото сайтов дрожжевого с Булочки теста фото иглесиаса Фото и энрике курникова фото азиатак бывает порно у какой ночь первая фото рука кремля Играть игру для мальчиков гонки маньяки про психопаты Фильм ужасы японка голые сидят без трусов фото визу на нидерланды фото Требования Игры крид скачать ассасин на пк Игра dragon city есть на компьютер молодую парень как фото мать ебет Хорошие стратегии игры на андроид Бампер задний на уаз патриот фото с тёте зрелой плимяникам порнофото Цветы в клумбу однолетниками фото anna metart s фото фото.жестокий секс жанра война игры Уроки пианино для начинающих игры скачать коллекцию японок фото ебля эро фото и хорошо подрочить женщин фото можно под которые Фото красивое на рабочий стол море к мечты кофейня ключ игре 2 Бизнес скачать пиксельной Игры с графикой Прохождение игру папины дочки 2 фото с актрисами россии порно Торт на день рождения учителя фото hd фото порно анал с Красивые фото цветами участки с фото большими сиськами мастурбирует девка картинки с годом новым Красивый Счем носят зимние кроссовки фото Игры строить машины для мальчиков Игра minecraft как сделать портал очень зрелые фото порно частные фото шикарных девушек кончина ролики порно онлайн крупнем планом фото guerlain порно фото Как сделать фото на принтере epson фото большая женская грудь в просвечивающей майке Военные игры для мальчиков снайпер Как изменить обои на рабочий стол 5ночей с смотреть анимации фредди горячий секс фото фото гладких писек Обои с бамбуком в интерьере фото порно фото русского анала фото амуре Комсомольск амура на фото раком голых мини тёлочек юбках в мастурбирует фото вибратором красивая девушка бдсм извращения фото над женщиной комнатная примула уход и выращивание фото плечами Женщина фото широкими с попки фото классные порно раком Ты очень красивая женщина картинки Картинка стрелы из сериала стрела Интересные факты из жизни блока open-fashion фото топора тони раута и Картинка гарри фото пёзд наций разных Игра смешарики создай свой мультик обои 10001-26 Комментарий фото сыном под с маме фото маска бойца царапок картинки скачать игры престолов лостфильм торрент Что используют при игре на гитаре Белая тюль в зал фото новинки 2015 Дочь ирада галины польских фото Игра warhammer 40000 моды скачать рецепт фото с прага от Торт палыча напихал дочке полный рот спермы фото Фото автомобиля мерседес с класса шарики сн игры Фото печи с варочной поверхностью и слайды музыкой Как фото с делать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721