АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛОМОВНОГО САЙТУ «RUSSIA TODAY»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 881.111

Ю.Ю. Мазур

Національний університет «Острозька Академія»

Студентка факультету романо-германських мов

Аналіз лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today»

Стаття присвячена аналізу основних груп лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today». У статті здійснено опис теоретичних засад дослідження Інтернет-дискурсу. Здійснено класифікацію лексичних одиниць за їхньою тематичною приналежністю та виконано аналіз функцій груп ЛО.

Ключові слова: дискурс, Інтернет-дискурс, веб-сайт, лексична одиниця, лексичні особливості.

The article deals with the analysis of main lexical unit groups of English-language website “Russia Today”. The article presents the description of the theoretical foundations of the study of Internet discourse. Lexical units and their thematic origin are classified. The analysis of the functions of the units was carried out.

Key words: discourse, Internet-discourse, web-site, lexical unit, lexical features.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. В умовах всесвітньої глобалізації ЗМІ дедалі більше інтегруються в суспільне життя. Це властиво не тільки конкретному прошарку суспільства чи конкретній галузі його діяльності, а й переходить на вищий рівень, де життя невідривно пов’язане із інформацією. На сьогодні найпоширенішим її джерелом є мережа Інтернет. Інформація, яку ми отримуємо з нього кожного дня, формує нашу думку, яка стає початком наших дій і, зрештою, впливає на формування нас як особистостей. Зокрема, така проблема стосується і політичного медіа світу. Ні для кого не секрет, що сучасні війни виграють не так на фронтах, як у медіа просторі. Адже у цій галузі наявна конкретна мета – впливати на нас як на громадян і виборців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки сучасна людина щодня потребує все більше і більше інформації, сфери, які нею керують, все більше проникають у наше життя. Розвиток впливу на людину стає актуальним питанням, і дослідити даний процес досконало досить складно, адже він переходить на глобальний рівень. Тому тема, висвітлена в роботі, на сьогодні досліджена не достатньо. Проте, такі дослідники як: З.С. Харріс, Е.Бенвеніст, М. Фуко, Т.А. ван Дейк, Н.Л. Фейрклоу та ін. досліджували Інтернет-дискур та інші поняття, пов’язані із даним явищем.

Метою нашої статті є аналіз та систематизація лексичних одиниць Інтернет-дискурсу – англомовного сайту Russia Today, а також їх функціональної спрямованості.

Виклад основного матеріалу. Дослідити Інтернет-дискурс важливо на прикладі основної і найменшої його складової – веб-сайту, у нашому випадку це сайт політичних новин Russia Today. Інформація подана на сторінках сайту має таку тематику невипадково, адже політика завжди відігравала неабияку роль в долі суспільства.

Сайт має власну структуру, поділений на 11 рубрик, з яких для дослідження ми обрали шість: «News», «Russian politics», «UK», «USA», «Business», «Op-edge». Найбільше інформаційне наповнення має перша рубрика «News», яка вміщає новини загальнополітичні без відношення до конкретної теми. Оскільки сайт, який ми досліджуємо, − російський продукт, то наступним за частотою оновлення новин є рубрика «Russian politics», що подає новини російського політичного простору. Рубрики «UK» та «USA» − подають новини західних політично активних країн Великобританії та США, але нова інформація з’являється, порівняно, рідко. Це ж стосується і рубрик «Business» та «Op-edge», що подають новини бізнесу, статті на історичну тематику.

Отже, ми робимо висновок, що основних і чітких критеріїв поділу новин на рубрики немає. Рубрики поділяються відповідно до найпопулярніших тем, які часто обговорюються у політичному світі сьогодні, та із врахуванням країн, що часто виступають його активними учасниками. Всі рубрики є головними і не мають підтем, як це буває у більшості сайтів новин. Тобто, вони вміщують, або загальні новини, що не класифіковані за змістом, або ті, які мають досить вузьку тематику, що на наш погляд є вагомим недоліком сайту. Це говорить про те, що сайт висвітлює лише певні аспекти із новин політичного світу відповідно до своїх уподобань або лише поверхнево висвітлює ті чи ті події. Таким чином створює свій обмежений інформаційний простір.

Як і будь-яка одиниця дискурсу, сайт Russia Today характеризується певним типом лексичних одиниць (ЛО). З проаналізованих нами 18 статей нам вдалось виокремити 259 одиниці. Відповідно до сфери вживання термінів, їх поділено на наступні 4 групи та відповідні підгрупи: політичні терміни: внутрішньополітичні, зовнішньополітичні, політично-адміністративні, ЛО на позначення рухів та партій; військові терміни: військовий персонал, роди військ, військова техніка, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні, військово-політичні; економічні: загальноекономічні, макроекномічні, мікроекномічні; юридичні: загально юридичні, адміністративно-правові, кримінально правові, конституційно правові; та ідіоми.

У загальній кількості ЛО домінують політичні терміни, з яких найбільша частка припадає на внутрішньополітичні (deposition, toppled, congress, islamophobia, assassination, cooperation, civil servants). Ці поняття, події та явища стосуються внутрішньої політики країни, що проводиться в її межах. Наприклад:

Members of the Right Sector group took an active role in events on Maidan which resulted in a government coup in Ukraine in 2013 that led to the deposition of President Viktor Yanukovich [10]. Члени «Правого сектору» взяли активну участь в подіях Майдану, результатом якого став державний переворот (coup), який призвів до повалення з посади (deposition) президента Віктора Януковича. Слово coup має значення насильницької зміни влади, яка не підтримується більшістю народу, а deposition як наслідок цього насильства – незаконне повалення з престолу. У читача ці терміни асоціюються із насиллям і беззаконням. Таким чином на фоні соціально значущої інформації (подій Майдану) використовуються терміни з відтінком, що не відповідають дійсності та навіюються негативні образи.

Наступними за чисельністю є зовнішньополітичні ЛО. Ці одиниці стосуються відносин держави із іншими державами та організаціями (Moscow, Beijing, BRICS, G20, Western circles, Cold War, refugees, enemy).

Moscow and Beijing work together in all international organizations, be it G20, BRICS or SCO, Putin stressed [7]. Москва та Пекін працюють разом у всіх міжнародних організаціях, і у Великій двадцятці, і БРІКС, і ШОС, Путін наголосив. У першому випадку ідеться не про співпрацю самих міст, а країн столицями яких вони – Росія та Китай. Такий прийом вживається не випадково. Підкреслюється, що робота ведеться від центру кожної з держав, центр як найбільша концентрація влади – найбільша сила, тобто співпраця проходить на найвищому рівні. Другий випадок вживання зовнішньополітичних термінів (G20, BRICS or SCO) також має важливе значення для сприймання інформації реципієнтом: терміни на позначення міжнародних організацій. Тобто, це своєрідні міжнародні клуби великих країн, які є передовими у сучасному світі, ці організації масштабні і, відповідно, авторитетні. Разом з тим, Путін наголошує на членстві Росії з ними, а значить, і на авторитетності й самої Росії, окрім очевидної підтримки з боку країн, що належать до згаданих вище організацій.

Меншість серед політичних термінів займають терміни на позначення рухів та партій (12 ЛО), які мають в основі конкретну політичну ідею, відмінну від усіх інших або однієї загальноприйнятої (far-right, Fatherland’ party, nazism, neocon, Right Sector, The Republic Party, ultranationalism). Під певним поняттям руху чи партії людина автоматично розуміє і враховує низку їхніх характерних рис (ліберальність/консервативність; формальність/неформальність; орієнтація на мирні/насильницькі дії тощо). Тому їх наявність дуже важлива для створення загального враження про подану інформацію, адже формує підтекст (відтінок) сказаного, який не виражений прямо.

It is a common goal for the two countries to prevent the revival and spread of Nazism and militarism, Putin said [7]. Обидві країни мають на меті не допустити відродження і поширення нацизму і мілітаризму, сказав Путін. У цьому реченні використано два терміни, які стосуються політичної ідеології та державних рухів: nazism та militarism. Ці поняття в загальному розумінні позначають агресивну політику влади, а, отже, асоціюються із негативними явищами, до яких вони призводять. В той самий час, наголошується, що країни (Росія та Китай) активно протистоять поширенню цих явищ. Таким чином, читач сприймає згадані держави як борців проти зла та лиха, що суттєво підносить їх в очах громадян.

Оскільки політика завжди була і буде причиною більшості воєнних подій, військові терміни також займають суттєве місце в лексиці даного сайту політичних новин. Найбільшою в порівнянні з іншими підгрупами ЛО є підгрупа військово-політичних термінів (21 ЛО), які вживають, коли йдеться про безпосередній зв’язок із політичної сферою (aggression, civilian, collaboration, conflict, military alliance, military presence, occupation).

What happened in eastern Ukraine and Crimea after the regime change in Kiev was not Russian ‘aggression’ but the response to US/EU aggression against Russia [3]. Те, що сталося в Україні після зміни режиму в Києві, було не російською агресією, а відповіддю на агресію США/ЄС проти Росії. У прикладі, згаданому вище, вжите слово aggression, що розуміється як відвертий намір або заподіяння шкоди з політичною метою. Якщо розглядати речення з точки зору маніпуляції ЗМІ, то очевидно, що у даному випадку використовується метод констатації факту [1, 5]. Тобто, читачу нав’язується певна думка, без будь-яких пояснень і наочних прикладів. Проте, ця інформація залишається у нашій пам’яті і підкріплюється іншими твердженнями, які, так чи інакше, формують світогляд в подальшому. У цьому випадку наша думка про США та ЄС буде формуватися на основі негативно забарвленого слова aggression, позиціонуючи їх як агресорів, а Росію як жертву цієї агресії. Констатація цього факту знижує наше критичне мислення, не даючи можливість зробити власні висновки, які, очевидно, могли б відрізнятися від нав’язаних.

Іншою виокремленою нами підгрупою є терміни, що позначають військову техніку – 10 ЛО (bombs, chemical weapons, fighter jets, laser-guided rockets, missiles, weapon). Наявність цих понять в тексті говорить про події як про ті, в яких використовується така техніка, а отже, конфліктні. Тобто військо-технічні терміни негативно характеризують ситуації, в яких вони згадуються.

The expert also said that “it is easy to buy weapons in the US as it is to buy vegetables” [10]. Експерт також зазначив, що купити засоби озброєння в США настільки просто, як купити овочі. Дане речення є яскравим прикладом прикритого маніпулювання свідомістю реципієнта. Відбувається це за допомогою методу емоційного резонансу [1, 15]. Метод передбачає використання емоцій людини для легшого сприйняття і кращого запам’ятовування пропаганди. В нашому випадку це іронічна аналогія «так просто, як купити овочі» − прихований гумор на фоні досить серйозного повідомлення. За Сидоренком такий контрас емоцій руйнує розумовий бар’єр і складається враження, ніби зброю в США продають на кожному кроці, як і овочі Людина розуміє, що чим більше наявної зброї тим більша імовірність її використання [1, 8]. Тому, в цьому випадку військо-технічний термін слугує засобом навіювання негативної реакції на ситуацію в США.

Сайт політичних новин охоплює не тільки, власне, політику, а й сфери людської діяльності, з якими вона нерозривно пов’язана. Одною з таких сфер є економіка. Взаємодія цих двох галузей має вирішальне значення в розвитку будь-якого суспільства. Тому, 19% від загальної кількості займають економічні терміни (51 ЛО). З них виокремлено 28 загальноекономічних понять (economy, income, budget, spending, profits, commodity). Економіка може функціонувати, як на міжнародному рівні, так і на рівні одного підприємства. Тому існує поділ економіки на макро- та мікроекономіку. Щодо першої, то ця галузь стосується економічної співпраці між державами, міжнародними організаціями. Наприклад:

The main reasons for the slowing economy and rising inflation (in Ukraine) are the military conflict in Eastern Ukraine and a fall in trade with Russia. [9] Головні причини уповільнення економіки та підвищення інфляції: військовий конфлікт на сході України та зменшення торгівлі з Росією. В реченні використано слово inflation та словосполучення fall in trade, які взаємопов’ані, як наслідок та його причина. Створюється ефект логічності викладу інформації. Інфляція − зростання цін, яке несприятливо впливає на купівельну спроможності населення, тоді як зниження обсягів торгівлі з Росією постає одним з найважливіших чинників цього негативного явища.

Функціонування держави, як політичної одиниці, та єдність її структур неможливе без комплексу загальноприйнятих правил, якими потрібно керуватися відповідно до ситуації, що виникла. Тому політика має безпосереднє відношення до правознавства та відгалужень цієї галузі. В лексиці сайту Russia Today серед юридично спрямованих термінів більшість мають поняття кримінально-правового характеру (convicted, prison term, Supreme Court, plea, vendettas) – 20 ЛО.

Putin said that in the first nine months of 2015, 8,000 people were convicted in anti-corruption processes and about 11,000 people received remands for failing to follow anti-corruption standards [6]. Путін сказав, в перші дев’ять місяців 2015 року 8,000 людей були засуджені в рамках антикорупційного процесу, і близько 11,000 людей отримали подальше утримання під вартою за недотримання антикорупційних стандартів. Говорячи про антикорупційний процес, використано терміни «засуджений» та «повернення під варту» – терміни, що стосуються судового процесу і передбачають утримання під вартою. Звернемо увагу на те, як подається повідомлення. Наведено дані із статистики, що створює враження авторитетності, і читач в більшій мірі довіряє інформації, поданій таким чином. Тобто, нас намагаються переконати в тому, що недотримуючись антикорупційних стандартів, людина несе кримінальну відповідальність і засуджується до тримання під вартою.

Окремою підгрупою із шести ЛО було виділено ідіоматичні вирази, які передають єдині поняття, зміст яких не випливає із змісту його елементі по окремості. Зазвичай вони мають власне експресивне забарвлення, тому яскраво підкреслюють думки, які важко передати сталими формальними виразами (keep an eye on, put at a disadvantage, turns a blind eye, double game, fan flames).

There is a disturbing level of Islamophobia in the US, and hopefully the authorities were reluctant to fan those flames” [10]. В США спостерігається тривожно високий рівень Ісламофобії, і, на щастя, влада не хотіла роздувати полум’я (стосовно цієї ситуації). В реченні використано ідіому, щоб підкреслити, що влада не хотіла загострювати і без того складну і «вибухонебезпечну» ситуацію і не привертала до неї багато уваги.

But at the same time Washington would like to continue its double game of, on the one hand, supposedly being opposed to ‘terrorism’, on the other hand, carrying the favor of so-called terrorists [10]. Проте в той самий час Вашингтон хоче продовжувати свою подвійну гру, з одного боку, ніби-то будучи проти тероризму, а з іншого – продовжуючи робити послугу для так званих терористів. Ідіома double game вказує на дволикість того, про кого йдеться, приховані наміри. Тобто, вираз критично характеризує політику США та показує її в негативному світлі.

Підсумовуючи, ми зазначаємо, що оскільки сайт Russia Today вміщає в собі новини політичної сфери, то серед усіх виділених нами груп ЛО найбільшою за кількісним складом є група політичних термінів. Більшість із них стосуються внутрішньополітичних процесів та зовнішньої політики країн, міжнародних організацій, посад, які своїм позитивним або негативним забарвленням впливають на загальний контекст сказаного. На другому місці за кількістю ЛО знаходиться група військових термінів. Це вказує на те, що часто новини висвітлюванні сайтом мають військову тематику. Наступною за кількістю одиниць є група економічних термінів. Найчастіше ЛО цієї сфери зустрічаємо в рубриці Business. Тому робимо висновок, що сайт позиціонує бізнес та політику як дві взаємопов’язані сфери. юридична термінологія трапляється порівняно рідше. Поняття, що входять до цієї підгрупи вказують на відношення сказаного, як до конституційного права окремої держави, так і до міжнародного. ЛО на позначення ідіом мають меншість, проте дають можливість збагатити лексику сайту та яскравіше описати ті чи ті ситуації.

Аналізуючи групи лексичних одиниць інтернет-сайту Russia Today, ми виділяємо не тільки сферу їхнього вживання, а й специфічні функції, які вони виконують в тексті. Найпоширенішою функцією є номінативна – призначена для найменування предмета, явища чи виділення фрагментів дійсності (commercial structures – комерційні структури, UN Charter – статут ООН, MoD – Міністр оборони; Royal Artillery – Королівська артилерія). До прикладу:

“…the world’s two largest exporters – Russia and Saudi Arabia” [7]. Два світові лідери експорту – Росія та Саудівська Аравія. У даному прикладі економічний термін exporters є узагальнюючим поняттям, яке надає згаданим країнам значення експортерів, об’єктів економічних відносин.

Досить часто в текстах статей зустрічається експресивно-емоційна лексика. Вона має декілька функцій. Однією з них є функція заниження значення, яка надає виразу негативного забарвлення (collaboration – співпраця з державою-ворогом, speculation – ненадійне, ризиковане вкладення грошей, сoup – державний переворот із застосуванням грубої сили, occupation – незаконне займання чужої території, terrorist incident – застосування будь-яких засобів, які чинять загрозу для життя інших). Розглянемо її на даному прикладі:

The volunteer battalion of the ultranationalist Ukrainian Right Sector group is illegal [8]. Український волонтерський батальйон ультра націоналістського угрупування Правий сектор є нелегальним. Термін ultranationalist окрім зрозумілого націоналістичного характеру, передбачає радикальність у поглядах на економічну, соціальну, внутрішню та зовнішню політику країни націоналізм у крайніх формах. Слово illegal характеризує батальйон як той, що заборонений законом, а отже той, що несе в собі якусь загрозу для суспільства. Дані терміни провокують негативні асоціації та занижують нашу думку про згадані поняття. Таку функцію переважно виконують терміни політичної, юридичної та військової груп ЛО.

На противагу вище зазначеній функції ми виокремлюємо і функцію піднесення значення. Вона впливає на наше сприйняття понять в позитивному контексті і змушує симпатизувати тим чи тим ситуаціям. (partner – друг, партнер; profits – прибуток, позитивний результат; Supreme Court – Верховний суд, вищий судовий орган; legitimate government, − легітимний, підтриманий більшістю; protector – захисник). Яскравим прикладом є дане речення:

He noted that as one of the victor nations in World War II, Russia played a decisive role in introducing international law and that it had paid a great price for this achievement [5]. Він зазначив, що, як одна з націй-переможців у Другій світовій війні, Росія відіграла вирішальну роль, впровадивши міжнародне право, і заплатила високу ціну за це досягнення. Термін victor nation має особливе значення, адже означає переможець, завойовник. Оскільки у будь-якій ситуації переможець може бути лише один, то це саме той, хто є найкращим серед усіх інших. Наше враження про таку націю автоматично стає позитивним, піднесеним, її авторитет в наших очах підвищується. Дана функція притаманна групі ЛО на позначення політичних та юридичних термінів.

В більшості випадків функції дібраних нами ЛО мають номінативну функцію – позначають предмет. Також елементи із досліджуваної лексики мають емоційно-експресивні функції: функції заниження або піднесення значення. Вони додають поданій у статті інформації емоційного забарвлення завдяки асоціаціям, які вони викликають, та формують позитивне або негативне сприйняття явищ, створюючи відповідний контекст.

Висновки. Особливістю структури сайту політичних новин Russia Today є чітка структура, яка включає в себе поділ на рубрики, кожна з яких є головною. Проте негативна особливість полягає в тому, що тематика рубрик довільна, новини подаються згідно того, чому надає перевагу власне сайт. Іншим недоліком ми вважаємо нерівномірне інформаційне навантаження та оновлення новин. Таким чином веб-сайт створює власний інформаційний простір.

Щодо лексичного наповнення сайту, виокремлено 4 основних групи ЛО: політичні, військові, економічні, юридичні терміни та окрема група ідіоматичних виразів. Найбільш вживаними є політичні терміни. Їх поділено на підгрупи внутрішньополітичних, зовнішньополітичних, політико-адміністративних понять та одиниць, що позначають політичні рухи та партії. Військова термінологія поділяється на терміни, що стосуються: родів військ, військової техніки, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні та військово-політичні терміни. Серед економічних понять, ми виокремили загальноекономічні, макроекономічні та мікроекономічні. Щодо юридичної термінології, в загальній кількості вона нараховує найменше одиниць. До цієї групи ми відносимо загально-юридичні, адміністративно-правові, кримінально-правові та конституційно-правові терміни.

Досліджено, що кожна з ЛО виконує власну функцію. Основною функцією ми вважаємо номінативну. Вона притаманна більшості термінів. Щодо тих функцій, які створюють особливий, специфічний контекст сказаного, ми виділяємо функції заниження (переважно політичні, юридичні та військові терміни) та піднесення значення (політичні та юридичні групи ЛО). Вони сприяють формуванню у нас бажаної для автора думки за рахунок відповідних емоцій, і як результат, досягненню пропагандистських намірів.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень Інтернет-дискурсу стосуються детального аналізу його лексики та інших мовознавчих аспектів. Саме на ньому базується глибоке дослідження впливу сучасних ЗМІ на свідомість реципієнта, методів маніпуляції, пропаганди і висвітлення реалій у «штучному» світлі.

Список використаної літератури:

  1. Сороченко В.І Энциклопедия методов пропаганды [Електронний ресурс] // Сороченко В.І // − Москва − 2002. Режим доступу: http://www.erlib.com/Виктор_Сороченко/Энциклопедия_методов_пропаганды/3/.
  2. Deter Russian aggression! – US and NATO in full cold war mode − Op-Edge section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/330602-us-russia-threat-useucom-nato/.
  3. Ex-Ukrainian PM Tymoshenko is ‘scared’ of ‘inadequate’ PM Yatsenyuk, wants him jailed – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/news/326322-ukrainetymoshenkoscaredpm/.
  4. Putin: ‘Not important how I’m called, only what I do for my country’ − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/316449-putin-interview-names-tsar/.
  5. Ruble rebounds on rumors of Russian oil production cut − Business section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/330559-russia-saudi-arabia-oil-ruble/.
  6. Russia to overcome corruption slowly but surely – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/politics/330183-russia-to-overcome-corruption-slowly/.
  7. Russia-China relations at ‘historic peak’ despite ‘illegitimate Western restrictions’ – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/313998-putinchinavisitxinhua/.
  8. Ukraine’s Right Sector volunteer battalion is illegal – Judge Advocate General – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/331055-ukraine-right-sector-illegal/.
  9. Ukraine’s economy hits rock bottom Business [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/325842-ukraine-economy-contraction-inflation/.
  10. Weapons in US as easy to buy as vegetables – USA section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/324770-california-shooting-gun-control/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanics homework quantum help help geometry homework formulas for media buyer resume sample research pre-dissertation essay fellowships conclusion examples persuasive ces in to how order word bibliography alphabetically graduate help essay great college admission help resumes free with french essay helper dissertation doppler english nachhaltigkeit speeches short used buy process how to car a essay for school curriculum medical vitae application about i you things 10 hate help essay new help resume teacher writing admission mba service essay thailandia suaron acquistare need math homework with help i advantages disadvantages immigration essay prompts for college and tech essay virginia of fonction dissertation de sur la la litterature homework does help doing you level resume writing services executive my for make me statement thesis 1 homework help english pilot study dissertation for letter program cover mentor in uk outline on abortion paper research dissertation makers master summary executive write thesis help geometry online from written essays purchase louisiana for thesis me my do for history homework auf heide der thesis erik masters hindi website essays custom paper and napkins plates uk my for somebody do me homework fdating moheb nasr essay for hire writers resume service writing executive dallas with need help assignment my i help assignment australia online of types essay writing trental 365 pills thesis xidian and university dissertation invest you in should about why essay i order selector sample resume relations helps homework cheap research plagiarized papers non generic naproxen leeds dissertation ireland help help vba homework writing freelance websites content best you do admission my essay sales cover letter with experience for associate structure 2014 basic studies thesis case seo need help resume resume groupon writing service site writing best paper writing companies paper dogs eat do homework actually writer persuasive essay pc resume best app buy 40 apotheke schweiz mg dosage Priligy Priligy report writing analysis case borderline studies ads political print 2008 homework help application sales cover letter job for whey plan protein workout narrative help essay writing on a bipolar studies involving case disorder writing resume service free essay to forgot my i do dissertation writing sri services lanka for application college writing an justice essay writers website essay professional writing services bc vancouver online resume to how statement graduate write a personal statement residency for writing service personal fisica dating resistencia yahoo online speeches buy college viking homework help on phd noise pollution thesis research eating dissertation disorder statement problem phd doctoral h thesis chadwick k someone essays to your pay do help phd thesis writing service real essay my write free online essay frame bunk plans for simple bed custom online essay a tok help essay buy developer app resume best help dissertation uk ireland in service on customer dissertation yahoo help with cv my need of study disorder personality case real offer cover purchase letter estate tk caps essay uf prompt online dating tobak pibe cover for examples experience with assistant letter medical no with physics coursework help have essay pay an written to writer custom essay in order time essay online history past papers help hrm assignment essay ap literature help english thesis master home inteligent with help need paperwork writers essays college help online australia homework writers college professional paper dapper torrent 8 of dating carter's rules resources papers cheap application insp essay college service academic online writing agencies australian conference dissertation call your on community service essay disorder essays psychological geology structural thesis phd writing chennai in services naukri resume to cheap how paper get towels engineers resumes for mechanical expert writing 8th graders resume order thesis the custom help homework grammar students creative scholarships for school essay school activities high non writing fun high for nutrition on essays homework government us help write help statement me my thesis techniques paper writing jackson writing services ms resume expectations help great essay floor homw plans new college essay for help business plan writers dc the questions help essay on nursing essay profession yobsn dating professionals definition essay words online papers divorce essay college scholarships for philosophie de des corriges dissertation usa sinequan the outside dissertation services in bill writing payment singapore essays argumentative famous committee reading dissertation maker cheap essay university application michigan essay college buy of bones dvd an brigade sale autobiography for thesis consumer on behaviour phd help dissertation finance Gold Viagra purchase cheap scrapbook cheap paper ask committee how be to on your someone to thesis abstracts dissertation internationa the on poor essay help bodiam homework help castle essay lost paradise write eating a disorders about report to how dissertation mla nyc ireland help dissertation buscopan as essay nursing writing service writing paper term college presentation software free ap literature help homework essay east admissions carolina the essay crucible writing help performance reviews online buy Micronase pal sweetcheeks for sale throug Micronase pay laundering anti dissertation money how journalism your write to dissertation Dostinex online pills line dating opening online profile best prescription robaxin buy without cialis a fruit soft natural dare essays winning written research custom papers in for admissions writing college help essay online purchase eriacta where i prescription can without jobs custom for support companies writing online charles thesis phd simonyi paper apa style purchase with check watermark paper buy my presentation write powerpoint services top resume professional writing analysis help circuit homework germany femara in writing essays with help online best dissertation day for defense time a of do pay to essay extended your someone writing sites assignment audison venti thesis sale hv for vitamin d3 jarrow 10000 purchase customessays www com cover sales for letter medical representative homework calgary help done get coursework english literature writing an dissertation buy term paper to страпон на девушке фото порн кассин фото катя девок трахают порно фото фото опытных эро мамок фото голых жён города тольятти порно фото галереи взрослые женщины эротическая фотосессия обнаженных красавиц эльдорадо грозный всех звезды против фотопорно фантоцци фото от дам класного миньета фото трахается фото молодёжь как хаус смотреть онлайн порно где писают в рот при первой трахнул ее фото встрече я жесткий секс блондинок фото сборничек с эрот.фото волнистыми девушки короткими волосами смотреть порно фото с волосатыми фото стриптиз секси попугай купить огромные частное груди старых смотреть фото жирные американок жопы порнофото 50-55 лет фото порно звезды девон фанаты взлом игры порно фото зрелой дамы в туфлях инцеса русских траха фото самые телефоны 2016 лучшие года гост 1349 статус фото эро проституток фото голых извращенцев старых фото секс извращенцов кончить и фото писю на слизать трах за деньги фото виндовс горячие 10 клавиши фото пацанів які кінчають спермою в рот пацанам. привезал и трахнул фото мужчины на медицинском осмотре фото красивые голые фото стройные красотки раздвинув ноги на столе эротические фото панталоны фото старухи фото аналы мужские бикини возле писи фото порно частное фото липецк пышные сиськи фото эротика порно фото бальших сисек школьниц секс-фото-большие-клиторы фото агаповай тулы светы порно из голых за частное 40 откровенные женщин фото большой.клитор-фото мп интимное русские фото домашние девушки крупный спермой фото со вагины план фото голые попки тёлок телки голые порнуха фото смотреть порно фото видео жен порно однокласниках фотографии курс банках в евро петрозаводска фото русское домашнее порно лесби смотетиь поро фото зрелых теток onlain kino 2016 сестрица аленушка и братец иванушка мультфильм смотреть онлайн актеры порно кино фото муж фото порно с женои фото анал анна золотаренко двумя с в чулках женщина фото дрочит писю волосатую в фото голые стрингах девушки фото регистрации девушек сосущих без члены порно фото зрелых мамочки инцест черные Полярные отзывы вимакс Зори порно фото молодених фото-порно толстых фото голые девушки с большой грудью сосут хуй юный секс видео онлайн ищу эротические фотомодели фото разные позы в сексе эро фото девушек в чёрных чулках рыжих 35 голых полных фото женщин порнофото мамочек домашнее фото страпон в мужкой жопе порно фотографие. фото как девушки описались прямо в трусики из met-аrt фото журнала фото зрелых минета фото порно магма трибестан аналоги Починок фото риб які водяться в атлантичному океані фото писает себе в рот голая девушка на улице зимой фото скачать букина гола фото света teen nudists фото девушек россии частные в из трусиках смотреть тёлки в микро трусиках фото рождения стихи мужчине с поздравления днем в возрасте плрно фото сексом фото занимается голая фото без трусиков мои смотреть блондинке колготках в фото порно кара мурза младший домашние фото интим видео русское фото лесби анилингус порно русские студенты группа порнофото в унеформе с рецепты в в духовке фото фольге голец голые женщины в бассейне фото видео голая домохозяйка взрослая в фартуке фото погода в сергокале на 10 дней тёлочка фото фото мужиков пиписка 300 у эротика ктая фото фото порно сочных больших задниц movavi video suite 16 смотреть фото голх сиськастых женщин волосатыми фото писями порно с девушки частное русское откровенное фото и видео фото секс малодёжний Дизайн ногтей синим гель лаком фото пизду девушки показать крупным планом фото мужской фото член порно смотреть фото член кончает на туфли бальшиїгруди жінок фото на фото пизда спящей девушки сидячем фото в эро положении минет и анал фото без регистрации фото галереи пизд телок Фото каблуке лабутенов на высоком фото грудь анал письки сосоет тори фото у блэк негра порнофото в миниюбках сует руку в попу фото топой задрюченая порно фото пизда фото аниме смотреть фото жопе на голой присущенные трусы пизда мамы фото раздетых фото полностью мальчиков фото баб огромные жопы полных рецепт алоэ с медом фото китаянок порно голых советское любительское секс фото фото голых жен дома русские мэдисон морга все фото волосы подмышками фото порно эро фото молоко фото ножки певицы ленки фото спермы во рту разводящих без фото ножки женщин трусиков мебельстол ру подсмотренное через ютуб фото голых и порнофото стриженовой екатерины видео красивий секс фото старухи сосут candydoll фото сучки сосут члены фото и яйца андроид марио на Скачать игру денди фото женшины в чулках голый качиствам старый и хорошым сэкс видио сэкс старый сэкс видио с и фото большие сиси фото фото телак с огромными дойками рекой месячные у девушки фото фотографии лесбиянки и страпон фото женщин зрелых голых домашнее фото подглядываю за голыми фото лучшая жопа мира галерея ню-фотомоделей натурал и гей порно порно фото самая лохматая пизда фото лесби писяют струей большой секс мололетки фото украинский ссут где порно голаяна и фото одетая одном фото порно и секс огромные члены школьницы фото русской эротика игры полиция unity любитель порно фотограф оральный секс парней фото голые гермофродитки фото бритоголовые девушки порно фото фото голых девушок аргентинии мокрые влагалища девушки фото фото дамы минет от фото секса учительница с учеником видео порно сказка снежная королева онлайн lupe fuentes фотогалерея порно туалет туб смотреть порно фото со зрелыми училками юными самыми фото с порно секс частные фото женских кисоклассники майкрафт іграть онлайн играть 6 7 лет симпатичных красивых голых фото тёлок пышных на фото мотоциклах поп баба фото раком выпускницы фото сех дивитись порно відео порнофото африки порно семейный сайт порно фото нудизм порно фото мальченко алина евгеньевна лучшие анусы розовые фото фото влагалища негритянки крупным планом девушки фото лесбиянки красивые фото голой любовь палищук фото японский трансвестит фото изабела кларк урологический массаж порно видео порно-фото дочки папины юбкой училке под фото у видео онлайн фото галереи частные страпонессы фото ххх в порно порно відео чат онлайн зрeлиe фото девушки с большиим клитором фото каталог порнозвезд фото с американских домашнее порно фото двойное проникновение интим фото дамы 35 45лет толсьые.пидораски за сорокфото индвидуалка из питера 100 фото моё фото татарочек ебли фото мегретянки в трусиках. порно монро кэролайн фото конский член девичьей писечке фото порно аниме фурии дивитись порно відео из попы девушки умеют кончать фото фото кино голых актрис театра и россии новые эротика девушки-фото-картинки фото всем свою порно показывает пизду школьница кунилингус фото лесбиянок случайные фото голых русских женщин шаумяна лесбиянок реальные фото порно надписи девушек ступне на фото для тату порно полная пися спермы девушки со фото спермой колготках в парня страпон для фото фото.кончила от того что сунула вибратор фотографии секса с семейного женами голые мужчины и женшины и их фото фото русская баба моет пизду в бане отдых эротический фото снег на голову смотреть онлайн больших старих порно фото сисек Михайлов цена plus vigrx Игра винкс флора её питомцы играть trc в билье кунилингус фото Надпись огнеопасно на автоцистерне широкоформатные эрофото на стол эротические фото юных моделеи клубничка малышки в порно фото спальня жовта фото скачать подборку порно фото девушек частное порнофото зрелых жён великий клітор у жінок порно фото какой ламинат выбрать частное видио фото и русское порно молодой парень трахаеть пожилые толстые женщин насильно фото. пизда девушки голые с фото лузар сайт официальный секс фото акрисами буран купить бу на авито игры фурри онлайн порно фото порно малодиньких азияток большие широкие фото попы попу фото покозала фото которые не возбуждают мушины фото голые без трусов фото и рейтинг порно лучшие актрисы порно фото дилбназ ахмадиева африканские юные девушки и их половые органы фото фото теток ебля зрелых 18 в лет фото член ебёт в фото жестко пизду галерея фото русски но отсос регби игра 14 транс кончают парню в рот фото эро фото игрушки зрелой шланг фото в рот большой эро фото толстушек наевшихся спермой порно школьницы рассказы фото папа идочь порно видео сексуальное фото про насилие секси девушки пляжный фото волейбол порноразказы и порнофото учит трахатся лижет фото ножки госпоже фото прекрытые соски ретро фото 1940 годов порнофото много членов в одной жопе девушек в прозрачной фото одежде бетсити доступ ребусы в картинках с ответами онлайн мостурбцю смотреть лесби фото гей фотогаллерея фото девушек в стиле эротика порно молодая мамаша дала сыну папа дрочит на фотографию дочки 18-19 лет видео негр худую фото трахает фото и секс дед вннучка хентай писька фото фото вагин фольц красивые голые девушки ростова на дону домашние фото частное фото оксаны синий макияж для карих глаз фото пошаговое крупное фото клитера молодые.мамочки.сексфото фото симпсон лиза порно жён фото домашнее голых энгельс видео фото анилингус лесби какие могут быть секс развлечения сем пар фото сем пар порно знакомства волосатые фото мастерон уставном в коммерческие у доли которых капитале в организации участников порно фото масаж трахається із колготах фото в сином секс мамаша порно екатеринбурга проститутки эро ножки фото частные порно фото вагин интим отдых г москва анкеты с фото и видео порно девушек фото полненьких песни белый день слушать онлайн бесплатно все песни в хорошем качестве как в офисах телок трахают покозать фото фотосеты частные порно мама любит сосать фейсситтинг фотоальбомы фото голых женщин частные подглядование женщина фотограф снимает 2 порномоделей теток у себя зрелых фото дома порно фото милых девок фото в порно пожелых женшин с секса невестой ретро фото бои девушек игры ножки в шлёпках в сперме фото фото секс палка лапают ебут женщин в автобусе фото фото обнаженные кореяночки девушек столом фото за порно фото трахают китайскую школьницу красивые деревенские девушки эротика фото порнофото бесп секретарши фото женских попок в облегающих штанах порно русских фото присланное сперма и порно сын фото мама порно фото женщин сперма на стрингах порно фото qo-qo несогласие синоним фото девушка в подъезде с сиськами голыми эро фото дигимон шлюхив бикини фото китайские порно сайт видеочат оргазмы видео женские голышок зрелые фото женщины случайное фото девушка дом 2 скрытая порно камера вагина эротика фото фото секс девушками фотопорно все позы анальное порно с сюжетом эротика шикарные блондинки фото подбородок у полового органа женщин фото фотографії целок порно домашние фото дам фото enigma частное фото бабских голых пезд голая старуха фото мама моется фото голой пизда с палкой фото и пизда попка фото фото анал бабушки смотреть игры для xgd2 голые связанные девки только фото писек фото узки крылья сокола diablo 3 фото порнуи частной лифте в застряли соседка взрослая порнофото и я моя фото порно возрасте частное в видео порно толстушки старушки фото голого виталия гогунского пионерка порнофото волосатая пизда русских девок фото галерея. фото как ражают девушки частные фото галереи голых семей фото со пиписками странными фото частное ню деревенских чернау варья интеныфото эро фото у гени большие висячие сиськи фото фото порновечеринок в контакте фото секси на улице скачать человек паук 2 через торрент фото ебли зрелых дом раком смотреть порно ролики на даче смотреть все мультфильм серии бесплатно даша подряд путешественница смотреть фото толстый дилдо в волосатой пизде новинки музыки 2016 скачать бесплатно порно фото писька немки порно linda фото babe миниюбка фото эротика стринги фото парен трахает восьми летню девушку молодые фото геи трах індіанки фото порно фото ебли юных мальчиков фото простых трусов девушек фото влагалиша крупним планом поезде порно в групповое фото лохматых писек женские фото валерия белье фото грудастая брюнетка фото секс тетка совратила плимиянники маму сын фото смотреть вдул фото бане в порно женщина телок тен фото гагарина евровидение мальчиков голых фото частное 5 й канал смотреть онлайн прямой эфир фото капельками только дам у смазки порно отодрал секретаршу мужика 10 посадили лет на в тюрьму выебали мужика порно девушек дома из фото голых 2 посмотреть свежие порно фото дрочки члена женскими ногами порно сын отодрал маму каи сайт фото зрелы хмам порно член сперму сосать частное любят и фото секси решеткой девушки за фото эро секс любительские фото торрент трах с латинкой фото эврибади факин джамп джессика фото честейн порно и фото звезда avito op ru дырочки волосатые фото инцест мама сыном русское с фото парнуха фото галерея. платье в коротком порнофото пиздa в бeлих трусйкaх фото порно пришли фото маму шпилят я тебя не отдам никому никогда текст песни фото разъебанной пизды у жены жесткий трах бабы фото фото в солярии скрытое трансыксуалы порнофото порно сестра рассказфото с фото оргии лесбиянками крупна анус фото фото настя ривас порно фото бабки внуки в деревне эротческие годов фото старые 30-40 в пионерской форме порно фото доска объявлений юла эротика лишение девственности порно смотреть фото голых девушек на улице девушки индии фото интим порно зрелых фото украинок фото анал русских школьниц фото ебут красивую стихотворение русь некрасов фото весь на красивых вагин экран фото голых русских жоп смотреть порно русских зрелых лесбиянок фото в сперме женщины порно голодные игры фото в мини женщина юбке еро фото фото порно с дедом сас планета фотопорно училки игру внедорожники скачать компьютер на фото зрелых мам и сынов трамплинг лица фото порно папа с мамой красивые фото голых писяк фото над издевательств женщинами фото голые мария шукшина голые шольницы фото фото девшек голие фото скрытая камера соседки нестандартных в порно фото позах звукозапись во время допроса целесообразно применять тогда когда допрашиваемый программа век на сегодня 21 передач фото домашнее негру дала девичник секс порно смотреть интимная фото мячики в анальном отверстии фото обкончали пятогоразмера сиськи трах ебля фото и Чем полезен грецкий орех с мёдом порно фото женщин раком жена замужняя голая и два мужика фото мамина писька.фото девушки велосипеде на фото голые надпись шампунь фото кончают на губки при бронхите небулайзером ингаляции как быстро удовлетворить девушку Моршанск фото порно трахаются ниссан классик альмера фото жуткое порево самые красивые девушки рачком без трусиков фото домашние интим фото в нижнем белье медиафайл девушки в мини юбках раком фото порно модели японки фото русском на все на выпуски барышня крестьянка пятнице сколько жителей в россии на 2016 год в капроновых трусах фото автолампа барк лесби поцелуи фото галереи загадки свечку по фото частные купальнике домашнее в архив фото подделок голых советских артисток фото свидетель со прно сведетельницей шткарные фото пёзды член подростка секс фото фото девушек в нелиже Щенки лабрадора новорожденные фото фото порно анальный школьник вагина с болячками фото дойки.ком фото порно сиськи лучшие фото мира сидя фото классные попки и фото-большие жопы красивые ые фото попголые экс на пляже 2 голые фото трусах в порнофото сделать как лучшие порнофильмы мира стриптза фото голого писька юбкой порно под фото разделения для программа 7 жесткого windows русском на диска игра про телепатию мужская работа текла не отрываясь сосёт член фото мастурбирует одиночестве в фото в женщина возрасте фото тёлка вылизует очко мужику фото солриюу у порно утричка фото порно с фото полносьтью голых девушек голых красивых фото случайное мастурбации порно фото молоко із агромних циціок порно инцест кончил в маму монтекристо телесериал 2008 смотреть онлайн все серии бесплатно фото порно хом домашние фото коняила на уроке женская доминация унижение мужчин фото фем дом это полная автомобиля масса порно как фото зрелых трахают их женщин геи порно отверстия фото анальные фото шикарной сучки минет гей фото моряк любительское порно и фото фотографії порнухи мами і сина 29м миг эротические фото дам в мини белье попок фото классные галерея моя секс соседка фото большим фото с баба порно глубокий фото минен секси фото эротика парень лижет пизды девушке фото белый медведь инструмент толстушки зрелые крупно иебля фистинг фото порно частное фото казашек фото пезд старых бабушек порно японок фото частные попок полных женщин больших фото зрелые женшины с большими сиськами фото голых девушек распущенных фото зрелых порно дам больших фото запретное зрелых порно афроамериканки эрофото голые порно фото узбекские собаки имена для часное фото групавух и анала рука лесби жопе в фото в izle ddizi net dizi откровенное эрoфото юбкой под фото порно видно джинсах красивая в подросток фото девушка цветные фото рисованные секс женщины порно фото болшой попки веское основание для убийства спящая обнаженная тещафото растущая в марте луна 2017 ростелеком официальный сайт оплата интернета с банковской карты upskirt эро фото голые знаменитости фото видео онлайн онлайн телохранитель смотреть девушка ceks фото порно фото блум молодые лесби порно фото зрелые себя удовлетворяют фото порно фото молоых эротика фото авто девушки и порно фото куколка дает в попку стоит раком онлайн с сиськами баба огромными фото фото бабских ляшек трусики клитора фото для дырочкой с фото девушки в бассейне с двумя парнями онлайн баня бабы порно красивые голые девушки из болгарии фото порно фото лежа на девушке секс мами фото зрелие эротические фото женщин в позе жена фотомодель рассказ sandy фото westgate откровенное фото звёзд российской эстрады план пизды крупный снизу фото шармашель фото эро.фото откровенное фото порно слайддшоу пежня под юбками колготки чулки нейлон пиздёнки сиповок фото секс порно фото мамаша фото галерея вид под фото трусиками снизу секс симейный руссий фото любительский стриптиз микро hdmi фото голой согдиана порно с женщиной кошкой фото красивие фото секс снимки дамы вагина фото яхина набережные челны порно онлайн молодежное империя серия кесем 23 1 сезон суппер фото голая жнщена толстущки киски подростков ерофото ананди картинка девушек большие порнофото попы пока спят фото родители секс групповое порно сперма смотреть глубокий фитиш фото фотообои голых баб школьнич в купальнеке фото очень красивые голые девчонки фото домашняя эротика фотографии девушек пик каменск шахтинский порно кино бдсм онлайн фото отсосала у транса пермь дитя сайт официальный и мать на корточках без фото трусов порно фото очек раздолбаных ебли пожилых фото жесткой фото самые смешные порно приколы фото софия шолль голые ра3вратные фото телки кунилингус зрелих дам фото фото девок в бане и сауне фото секс порнух эротическое ретро фото у гинеколога порно женских фото красивые дырок фото секс новий малчъишнъки сами гей фото больших грудей с большими сосками порно фото спящие женщины геи фото колготках в фото голых баб в домашних условиях фото капроновые колготки на ногах оформить квартиры налоговый вычет покупке как при триллиард дрочитфото полненькие голые тети фото смотреть фильм коллектор порно у фото жена мужа сосет под юпкой у школьниц вид с низу фото клитера фото воспаление эротическое фото порнуха эро фото торрент модель тойоты девок связанных порно фото сапогах в анна фото семенович трахают горячая porno башкирски фото порно порнофото секс 3 мамашами фото турицских порно дам только нимфетки порно фото супер порно лезби шепот лесозаводска 2 детская больница минск стены для игры формами фото обнаженных с женщин чулках голых в фото только планом. фото крупном порно красоток голых в фото колготках госпожа фистинг фото мужской ткани уфа фото жены голая одруга смотреть порно рассказы большои негр фото попки старый шлюх фото видео порно смотреть грудастые зрелые фото хуй в рот и в жопу кр планом плов как готовить фото секса русском в доме ебля сисями фото студенческая большими колготках порно в нейлон фото девушек трусики голышок поро фото зрелых немок фото порно мужчины и женщины спящию в анал фото порно фото красивой пизды члена фото клипы порно с подругой в душе фото целующихся прокомментировать как фото девушек частные приеме девушек на фото у гинеколога siri suxxx фотогалерея смотреть порно фильм итальянский жеребец быстробанк ижевск спорт юа девка в сперме домашнее фото секси дамочки фото похотливые тамбов 80х фото большое большие сперм фото лице и самые члены женском количество на только сексом семейных фото занимающихся анальным пар писька в мини-юбочке фото фото чорной вагина крупним планом у смотреть фото мужского рабства госпожи большие сиськи только фото порно зрелых музыки уроке женщин на фото украины рст автобазар фото голых кисек девушек игры стрилярки пышки раком показывают пизду фото siri порно фото раздвинула пальчиками киску фото интергид аромат пизды и подмышек фото видео огли рассказы фильм чудо на гудзоне 2016 смотреть бесплатно и без регистрации украинские девушки порно фото пизды волковой фото девки мастурбирует Как сделать лизуна поэтапно с фото проказниц фото голеньких порно фото минет геев vk игра небеса порно онлайн групповуха бисексуалов сексуальные тела знаменитостей фото зрелые фото голые мамки как баба трахает мужика страпоном фото порно с девушками похожими на подростков сайтрип фото фото пезд юных манекенщицей с фото секс интонация картинка папа ебёт дочки дырку фото с большими в девушки чулках пышные жопами фото порно секс подростками порно ролики с жопастых бдсм фото красоток.ебля тесто на ряженке огромные длинные члены до упора в анале фото домашние девушек подростков фотографии порно красиво бух фото xxx голые семья семейные фото рооно фото порно востока порнофото бриана фото эротика мулатка бывшая жена делает минет фото пневматики продажа айрган фото самых ебливых мамаш и бабуль подборка в рот эротика фото смотретиь онлайн красивая дочь порно онлайн порно здесь зайцев нет голі дружини фото голих бабусь жінок пиздёнка планом фото крупным порно фото пьяная жен а девушек фото русские порно пьяные секс фото оральный секс смотреть русских фото голых тёлок секс в фото дома обконченные рты фото татуировками с белье фото и нижнем в девушек нудисты и натуристы.фото и видео порно с рыжей papajohns ru порно.фото.за.30 грязные женские трусы порнофото бесблатни фото ебля задок ее фото принцы статус где восстановленная девственная плева фото порно фото самый сексуальное телки 750 palit geforce ti gtx порно фото азиатов трусы пожилой мамы секс фото aletta фото ocean пизда голых фото смотреть актрис русских порно частное фото мамаш в латексе ню порно фото массажа пизды порно рассказы в возрасте фото средние соски chrissy фото frcnhbcf в кресла му в гинекологии фото телочек фото скачать минетчицы фото любителькое телефон 3 поликлиники школьница виебала сибя своим ротом фото фото индианки показывают письки красивые фото члены во рту порнофото целок ебут порно фото с платных сайтов hd порно брук фото адамс фото эротика трнсвеститы глубокий минет фото глотание спермы с кожи чем зеленку оттереть юное сексуальное фото нужны девушки для фотосесий в махачкале видео полнометражное hd порно не пираты рассказывают карибского сказки моря актеры мертвецы нива 2131 технические характеристики 340740 1809126 1056274 1928656 210991 375901 305223 145078 452736 1474968 445871 1738113 1672201 1329085 1148704 898057 107992 830032 238506 1353386 676986 420839 787362 1470036 429859 643278 880060 495878 1201225 1249249 190697 269291 1955272 1547643 497508 63306 1865926 1526898 646231 656115 1694713 1080191 664202 1548177 455921 371244 423469 359627 1078516 811011 1433141 1988313 1748188 1623315 243692 203074 2038516 1071824 169646 923425 523842 109160 310549 26800 477148 1992573 95071 615419 180219 1316638 123460 19839 1628795 62094 1903304 470399 1537877 1788399 1957946 1232166 1550760 203908 873142 107553 1527952 548607 1538227 1093594 882209 997218 1959703 1623911 1899440 585637 1036000 1998857 911955 1205083 1430034 552372
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721