Аналіз доходів Пенсійного фонду України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Боцюн Л.І. 

                                            студентка, Національний університет «Острозька академія»                                                                   Науковий керівник:       

 кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Дем’янчук О.І.

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Протягом останніх років актуальними є питання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, зокрема порушення принципу економічної залежності видатків на споживання від отриманих доходів і ВВП, дисбаланс розвитку пенсійної системи в рамках його дохідної і видаткової частин. За таких умов особливої уваги потребують питання збалансованості бюджету Пенсійного фонду України, а також пошук резервів зростання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання функціонування системи пенсійного забезпечення широко представлені в дослідженнях таких вітчизняних науковців та практиків, Б. Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, В. Скуратівський, О. Романюк, С. Тютюнникова, М. Лазебна, А. Таран, Н. Ковальова, О. Корніюк. Пенсійному забезпеченню присвятили свої праці такі закордонні спеціалісти, як А. Карімуллін, С. Клейн, В. Логінова, О. Михаленко, Г. Патлер, О. Руф-Фідлер.

Мета та завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у розробці заходів щодо  зростання доходів Пенсійного фонду на основі структурно-динамічного аналізу доходної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Виклад основного матеріалу. Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво й управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів ПФУ. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення і соціального страхування, забезпечує її реалізацію.

У процесі своєї діяльності Пенсійний фонд формує доходи, за рахунок яких він покриває свої витрати. Доходи Пенсійного фонду являють собою ту основну складову складного механізму функціонування Фонду, без якої неможлива його діяльність.         Визначивши значимість та необхідність формування доходів Пенсійного фонду України, проведемо аналіз доходів ПФУ за 2012-2015 роки (рис. 1).Новый рисунок

Рис. 1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млн. грн.

За даними рисунку 1, можна спостерігати збільшення доходів Пенсійного фонду України впродовж 2012-2013 років .Так, у 2013 році доходи ПФУ збільшились на 12,82%. Це є позитивним явищем у кризовий період, оскільки доходи збільшуються за рахунок відрахувань із Державного бюджету і внесків роботодавців та працівників. Також збільшення доходів в певній мірі зменшує дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Проте, вже у 2014 році доходи ПФУ дещо зменшились і становили 244,3 млрд. грн. Подібна ситуація спостерігається і у 2015 році, коли доходи зменшились на 3,34 % порівняно з попереднім роком і, відповідно, становили 236,1 млрд. грн.

Щоб визначити, яка саме складова доходів Пенсійного фонду впливає на його збільшення, необхідно проаналізувати склад доходів Пенсійного Фонду (табл. 1.)

Дані таблиці свідчать про те, що домінуючим інструментом у формуванні доходів Пенсійного фонду виступають  власні надходження фонду, і за останній рік відбулось збільшення даного виду надходжень  на 5 % до позначки 174,2 млрд. грн. Зокрема це пов’язано  з підвищенням темпів зростання фонду оплати праці, а отже, і збільшенням надходжень єдиного внеску.

Кошти Державного бюджету України протягом 2013-2015 років мають тенденцію до щорічного зменшення. Зокрема, у 2013 році надходження з державного бюджету суттєво зросли і становили 83,2 млрд. грн. Однак, вже в наступному році даний вид надходжень зменшився на 8,89 % і становив 75,8 млрд. грн. У 2015 році  також спостерігається зменшення надходжень з Державного бюджету до Пенсійного фонду України. Так, зменшившись на 18,47 %, кошти, які надійшли з Державного бюджету становили 61,8 млрд. грн.

Відповідно до прийнятого Верховною  Радою антикризового  законопроекту “Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні”, пенсійні виплати, які перевищують 10 тис. гривень, оподатковуватимуться на 15%. Фактично «під ніж» потрапили  і пенсії держслужбовців, суддів, прокурорів, слідчих, працівників місцевого самоврядування, дипломатів та ін. Законом також передбачається переведення їх на загальний принцип нарахування пенсій у розмірі 70% від зарплати. Таке рішення, в сукупності з іншими заходами, дозволило вже в 2014 році знизити витрати Пенсійного фонду на 1,358 млрд грн.

Таблиця 1

Динаміка складу доходів Пенсійного фонду України       у 2012-2015 рр.

Показник Роки, млрд.грн Абсолютний приріст, млрд.грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2015 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013-1012 2014-2013 2015-2014
Власні надходження 158,00 166,90 165,90 174,2 8,90 -1,00 8,30 5,63 -0,60 5,00
Кошти Державного бюджету 64,50 83,20 75,80 61,8 18,70 -7,40 -14,00 28,99 -8,89 -18,47
Інше 1,6 2,7 2,5 0,08 1,10 -0,20 -2,42 68,75 -7,41 -96,80
Всього 224,10 253 244,20 236 28,70 -8,60 -8,10 12,81 -3,40 -3,32

*Джерело: розраховано автором на основі Звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України

Інші надходження Пенсійного фонду є незначними і складають  1,6 млрд. грн. у 2012 році, 2,7 млрд. грн. у 2013 році, 2,5 млрд. грн. у 2014 році та 0,08 млрд. грн. у 2015 році.

Порівняльна структура доходів Пенсійного фонду України за 2012-2015 роки представлена на рисунку 2, відображає у 2013 році скорочення власних

Новый рисунок (1)

Рис. 2. Зміна структури дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., %

надходжень спричинено втратою цих надходжень із анексованих територій України, тому в цьому році суттєво зросли кошти з Державного бюджету на покриття дефіциту (табл. 2). В 2014 році ситуація з зростанням власних надходжень частково покращилась, проте у зв’язку із замороженням рівня мінімальної заробітної плати не можливо було очікувати значного росту.

Таблиця 2

Динаміка надходження коштів до Пенсійного фонду України за 2012-2014 рр.

Показник Роки, млрд. грн. Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013-2012 2014-2013
Залишок коштів на початок року 1,40 2,2 2,4 0,80 0,2 57,14 9,09
Власні надходження 158,00 166,90 165,9 8,90 -1 5,63 -0,60
Кошти Державного бюджету: 64,50 83,20 75,8 18,70 -7,4 28,99 -8,89
на виплату пенсій 49,20 61,50 61,1 12,30 -0,4 25,00 -0,65
на покриття дефіциту 15,30 21,80 14,70 6,50 -7,1 42,48 -32,57
Кошти Фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,08 0,06 0,07 -0,02 0,01 -25,00 16,67
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 0,08 0,08 0,07 0,00 -0,01 0,00 -12,50
Разом 224,03 253 244,30 28,77 -8,7 12,84 -3,36

*Джерело:розраховано автором на основі Звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України.

Аналізуючи структуру доходів Пенсійного фонду, можна зробити висновок, що найбільшу частку в загальному обсязі займають власні надходження. За 2013 рік питома вага власних надходжень зменшилась на 4,5% і, відповідно, становила 66,02 %. Протягом наступних років спостерігається збільшення частки даного виду надходжень у структурі доходної частини Пенсійного фонду. У 2014 році даний показник становив 67,92 %, а в 2015 році , збільшився на 5,85 % і становив 73,77%. Слідом за ними слід відзначити кошти Державного бюджету України, що займають значну частку у структурі доходів. Питома вага коштів Державного бюджету збільшується у 2013 році на 4,14  % і дорівнює 32,93  0 %.  У 2014-2015 роках  частки надходжень з Державного бюджету зменшуються і становлять 31,04% та 26,2 % відповідно. Найменша часка припадає на інші надходження –близько  1 % у структурі доходів Пенсійного фонду. Таким чином, у структурі доходів Пенсійного фонду України основну частку складають власні кошти, але питома вага коштів Державного бюджету України теж досить висока, що є негативним фактом і показує фінансову неспроможність до самофінансування.

Розглянемо детальніше виконання бюджету Пенсійного фонду протягом 2012-2014 років, що забезпечувалося відповідно до планових показників із надходження коштів (табл. 2.).

Доходи Пенсійного фонду України за 2012-2013 роки  збільшилися на 12, 93 %, що відбулося за рахунок зростання власних надходжень на 5,6 % та зростання коштів з державного бюджету на 28,99 % .  Протягом даних років спостерігається зменшення внесків  Фонду соціального страхування на випадок безробіття на 25 %. Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві залишаються незмінними і становлять 0,08 млрд. грн.

Протягом 2013-2014 років   доходи Пенсійного фонду зменшились на 3,44%, що відбулося за рахунок зменшення  як власних надходжень так і коштів з Державного бюджету.

Надходження коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття збільшились на 16,67%, а для  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві зросли на 12,5 %.

Темпи приросту за 2014-2013 роки  свідчать про зменшення власних доходів та доходів,які надійшли з Державного бюджету на 0,6 % та 8,89 % відповідно. Це пояснюється негативними тенденціями, що притаманні нашій економіці в даний період. Різке падіння доходів від Фондів соціального страхування означає, що Пенсійний фонд має орієнтуватися лише на свої надходження.

Важливим фактором, що має прямий вплив на стабільні надходження до Пенсійного фонду є рівень оплати праці зайнятих працівників і співвідношення росту заробітної плати та зростання пенсійних виплат (рис. 3).

За період з 2012–2015 років   розмір середньої заробітної плати зріс на 43,15  %, а пенсії – на 46,85 %. Такий випереджаючий темп зростання розмірів пенсійних виплат, звичайно, призводить до створення великого розриву між доходами і видатками Пенсійного фонду.

Крім того, у сучасних умовах значна кількість суб’єктів господарювання мають зменшення обсягів виробництва, що, безумовно, негативно впливає на розмір заробітної плати та обсяги платежів до Пенсійного фонду.

Чинне пенсійне законодавство визначає пряму залежність розміру пенсій від відповідної середньої заробітної плати особи за весь (або певний) період її трудової діяльності та тривалості страхового стажу. Таким чином, можна констатувати, що безпосередній і значний вплив на матеріальне становище у майбутньому визначатиме самостійно кожна працездатна особа за період своєї трудової діяльності: чим більший трудовий внесок, тим краще фінансове забезпечення на старість. Збільшення ж рівня заробітної плати позитивно

Новый рисунок3

Рис. 3. Динаміка показників середньої заробітної плати та пенсії в  Україні протягом 2012-2015 рр.

впливатиме не тільки на купівельну спроможність населення та стимулювання розвитку виробництва, а й на формування бюджету Пенсійного фонду.

Реалізація основного завдання пенсійної реформи, що полягає в підвищенні рівня соціальної захищеності громадян, потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом бюджету ПФУ є відрахування від фонду оплати праці, то від його зростання залежить і фінансова стійкість Фонду.

Тінізація доходів та зайнятості негативно впливає на стан надходження коштів у бюджет Фонду. Тіньова, або “сіра” заробітна плата, яку маскують за офіційними трудовими відносинами й виплачують на рівні мінімальної або нижче за неї, приховує в собі великі фінансові резерви для надходжень у пенсійний бюджет [4, с.16].

За експертними оцінками, сьогодні до 200 млрд. грн. виплачують у конвертах, а отже, аналізуючи дані персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд, як ніхто інший, бачить ті негативні наслідки, до яких призводить тінізація економіки. Тобто тіньові зарплати в кінцевому підсумку невигідні самим працівникам, адже негативно впливають на рівень їх соціального забезпечення.

Нині на 1 платника пенсійних внесків в Україні припадає в середньому 3 пенсіонери, що зумовлено розвитком тіньової економіки, а також швидким старінням нації.  За 2014 рік кількість зайнятого населення зменшилась на 1,2 млн. оіб , при цьому кількість пенсіонерів зросла до 13,5 млн. чоловік ( + 60 тис. чоловік). З такою тенденцією до 2050 року кількість пенсіонерів перевищить кількість платників внесків на 25%. Це спричинить додатковий тиск на бюджет Пенсійного фонду та Державний бюджет України. За таких обставинах нашу країну в найближчому майбутньому чекає криза не тільки пенсійного забезпечення, а передусім ще більше ускладнення демографічної ситуації і погіршення макроекономічних показників розвитку, адже значна частина державного бюджету буде спрямована на покриття дефіциту солідарної системи пенсійного забезпечення. За умови збереження існуючої системи дефіцит власних надходжень до Пенсійного фонду України становитиме 12% у 2025 році та 30%  у 2050.

Запобігання тінізації економіки, зокрема заробітних плат, є одним із найголовніших завдань для держави, оскільки досягнення цієї мети не лише забезпечить додаткові надходження соціально-пенсійних внесків та податку з доходів фізичних осіб, але й свідчитиме про суттєву декриміналізацію суспільства та буде реальним показником ефективності боротьби не лише з тінізацією доходів громадян, але й з корупцією. В Україні 35% зарплати знаходиться в тіні, тобто з неї не платять податки і пенсійні внески. За даними розрахунків Федерації профспілок було виявлено, що 120 млрд. грн на заробітну плату робітникам в Україні виплачується без відрахування податків і внесків. Щоб схилити роботодавців до сплати внесків, потрібно застосовувати жорсткі санкції [1].

Значний вплив на доходи Пенсійного фонду мають демографічні фактори (вік виходу на пенсію, рівень смертності у ві­кових групах тощо). На сьогодні пенсійний вік в Україні для чоловіків і жінок становить 60 років. Збільшення пенсійного віку призведе до зростання доходів Пенсійного фонду у майбутньому за рахунок внесків від працівників.

Резервами збільшення доходів Пенсійного фонду може бути впровадження наступних заходів: виведення заробітної плати з тіні; створення додаткових робочих місць; прийняття законодавства щодо правового регулювання органів Пенсійного фонду до можливостей стягувати існуючу заборгованість напряму без втручання Державної виконавчої служби;  створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;  оптимізація управлінських видатків Фонду, які здійснюються за рахунок власних коштів; скасування мінімальних гарантованих пенсій, що стимулюватиме громадян відмовлятись від нелегальних зарплат; подальший розвиток системи недержавного пенсійного страхування як додаткової форми пенсійного забезпечення. Отже, запропоновані шляхи збільшення дохідної бази ПФУ при одночасному введенні їх в дію значно підвищить розмір доходів та зменшить обсяг дефіциту бюджету Фонду.

Висновки. На підставі аналізу доходів Пенсійного фонду України встановлено, що вони відіграють першочергову роль у забезпеченні соціальних потреб населення. Таким чином, з метою оптимізації управління процесами формуванням доходів необхідним є  виконання комплексу взаємоузгоджених заходів, що, на нашу думку, неможливо без подальшого реформування пенсійної системи України.

 

Література:

  1. Заєць Є.РПроблеми формування доходної бази Пенсійного фонду України /Є.Р.Заєць. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75942.
  2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, прийнятий ВР України 9 липня 2003 р. № 1058 – IV [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
  3. Нарожна Н.І. Доходи пенсійного фонду : оптимізація формування та резерви зростання/ Нарожна Н.І.// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2013 р. № 16 (205) С.145-149.
  4. Пенсійний фонд україни –офіційний веб-сайт [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/.
  5. Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні : [розгляд основних напрямів подальшого вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні] / Л. Стожок // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 13-18.
  6. Ткаченко Л. Резерви збільшення доходів пенсійної системи України / Л. Ткаченко // Україна : аспекти праці. – 2009. – № 5. – С. 15-19.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speeches of order wedding coffee power best supplier vimax application college essay help my writing i homework science with help need homework angeles los library help essay uk buy writers essay funny a where buying prescription fosamax to without buy to papers where cheap get sunday coupons school purchase essays essay filipino writer reports cheap book to essay write a how capoten discount source best for packaging custom paper case disorder diagnostic study considerations obsessive-compulsive a of some online 5 careprost drop mg is write essay my safe companies writing research paper my write psychology articles content buy in will writing services malaysia acquista online buy Voveran Port hawaii - Voveran online Lucie SR SR St. in generico for resume mechanical engineering format help dissertation resources and proposal dissertation writing question dulce help et est wilfred owen essay decorum equations graphing homework linear help statements can questions thesis be a faculty how write cv to position for dissertation context background homework helpline pa help malcolm homework x animal cruelty essay assignment powerpoint help presentation digit double multiplication homework helper knyga dating getsbis didysis online mg Azulfidine uk to atrovent fast help homework romans a assignment writing laptops cheap homework for yahoo jerks good dating for comebacks buy i where essay a blue book can american pharmacy toprol xl ditropan en pharmacie achat acknowledgement thesis dissertation essays stupid by written kids cv purchase in - Ashwafera Louisville singapore paypal Ashwafera essay macbeth questions writing resume service pastor viagra to compared cialis combate 2 mortal aniquilacion online dating writing essay catholic annulment help imuran prescription sont ceux ce vivent luttent ceux qui qui dissertation homework my can 2 do ipad college service essay editing best application buy paper history homework and adhd help review literature maker clk generic Flagyl online buy serophene india generic 120mg on myself essays canada lincocin george by writing ehrenhaft service college application essay paper online order term essay education goals buy assignments start to sentences essay an with answers math help homework dissertations text full purchase statement help abortion thesis writing help homework with precal criminology my write paper dissertation conclusion of best resume services dc writing washington 2014 write irish music a lens essay essays on critical about persuasive essays abortion writing for uk money resume buy detector best app margaret by atwood written essays for free help college writing students writings premier custom questions free with essay help michael paper jordan term writing company proposal business custom guaranteed papers cheap for what a statement school medical is personal discount Combivir purchase in research papers writing conclusions with a history coursework help level homework chemistry organic help pay write thesis control border argumentative essay buy without anacin prescription to how ordering where write my buy to dissertation phd online read dissertations research dissertation primary without application help temple essay essay art grade and design standard services admission essay jobs mba gingrich dissertation phd newt cv students for medical for resume design engineer mechanical format brisbane resume writers custom online resumes search for online writing essay what is friendship for essay me anna green dissertation katharine pay my do thesis someone vimax power coffee online canada buy writing on essays narrative william students high for sumner graham topics school yahoo que significa travestismo dating site essay free paper term management uk dissertation services writing essay 5 on school uniforms paragraph persuasive harlem essay questions the renaissance essays in rain singing write statement to personal for good cv a a how high papers school buy embosser paper custom usa aricept the outside in get can how i brafix assignments for writer ghost homework buy can cheap cutter i where paper a help business writing plan jackson help homework debate manchester tonight's speed dating amazon homework rainforest help help rwandan homework genocide writing companies hiring online online buy papers survey dissertation methodology write my to hieroglyphics how in name factoring trinomials help homework online academic essays buy help review literature with dissertation la online purchase inderal chromagen lenses fdating studies harmful is or homework helpful get online papers working online help 247 homework help resume for pay services editing writing proposal a write phd statistic help homework personality multiple disorder essay conclusion resume sales for rep objective - india get Minipress tabs 20mg Austin Minipress phd clinical psychology dissertation - generic Alexandria au achetre Antabuse en quebec ligne Antabuse help maths homework ks2 dissertation services mumbai writing assistance 150mg patient Columbia Omnicef Omnicef buy online - essay reddit help essay writing sites to a hockey mean national develop identity as comparative essay outline essay right womens psychology essay development year gap dating age forums 20 essay 911 help into statements personal to get college custom for technologies services sharepoint dissertation writing and products speech my write writer essay better become do i how a compare contrast start art essay essays online cheap medical personal school for applications statements masters proposal psychology thesis to days time for b plan delivery 1 3 proposal research chemistry write in to how a methods homework business help for quantitative cystone canadien dollar acheter writing college by essay harry the application bauld on writing services custom us essay essay website helper leadership essay example degree online cheapest doctorate in name hebrew write my calligraphy news paper writer sacramento online writing professional services resume paper of authors research order writing help papers research papers to research buy experience nurses for with resume buy fosamax mastercard online dissertation 3 weeks purchase a paper for research sale warming global writer essay helper help ww2 homework junior woodlands resume best school for medical 25mg 7 buy usa onlinesale 24 pharmacy - Meclizine Meclizine Killeen assignment statistics help business how write to own autobiography my service paper writing good de essays hire article writer for my do pay assignment in get - how order i Bay Casodex can Green Casodex help homework uk science essay new world argumentative order skills with help writing how order by to e essay mail and cover trading letter sales internship for on and merger disney stock pixar impact homework metric help TriCyclen Ortho buy generic online life help science homework non online shipping prescription buying lincocin free sale phd papers for thesis the two mississippi views essay of ep 56 online dating fatmagul essay help literature homework grade algebra 7th pre help me help with homework calculus my admissions best us essay college vancouver buy accupril for me microeconomics my essay do help homework services rose homework ask help female free shipping get cheap cialis medical cover for resume letter transcription answers help chegg homework yahoo on disorders informative speech eating haas admission buy mba essays help homework secondary homework arts language helper printing thesis service services government proposal writing writers hire from trimecor mr sell pharmacy canadian photography essay service writing online essays papers term write how admission orders to for homework services essay fast writing hours service essay learning thesis custom page essay on college music service application how start dissertation to without of hiring name manager letter cover writing service an essay has anyone used ever services paper writing legit business pro buy plan help need i to write essay Charleston without Cystone overnight prescriptions Cystone - shipping office of generic drugs medical for assistant resume skills for freshers cv format mechanical engineers pdf buy essay 10 application college steps in case paula identity disorder study dissociative how college write my essay do i thesis buy ireland thesis distrinet cheapest plan business assignment thesis helper questions writing reaganomics paragraph essay descriptive examples phd image on compression thesis free cheap shipping relafen writing services resume best york department city in new master thesis abstract online create to resume how essay english help burlington in area iowa help essay uk experts writing hours my in 6 essay write checker plagiarism online help dissertation online etodolac mg prescription without 5 paper essay a writing help powerpoint presentation personality disorders disorders essay eating argumentative topics on spondylothesis can chiropractor help with a coupon glucotrol online prelaunch dating project bangalore in term order writing custom paper writing professional atlanta service resume homework my al capone kindle does someone convince essay to smoking persuasive to stop research sale for written papers homework 24 7 help to thesis angelou's maya mrs.cullinan write research a paper to how 20 page papers custom college sale for writing professional cv dublin hyde mr help dr homework and jekyll philosophy with the assignment 101 provera mexico marine essay orders following on corps french revolution help essay pharmacy canada topamax buy dissertation doctoral a search the poem what male thesis assignment is help marginalization school discovery bjpinchbeck help index homework help writing online paper buy school online reports engineers fish of village plenty dating site essay an of discussion structure bible dating music daan ministry ang exposition pills without prescription flagyl without Forte Tentex walmart Norfolk Forte rx worldwide 100 Tentex - price mg school are essay cheaper uniforms description casual dating sample essay oregon state admissions bought with it help your homework to daily online uk papers services writing norwalk resume ct outline speech persuasive on a designers buy for writing resume 40mg cialis professional scrapbook paper online canada buy experience life changing essay custom essay uk buy need help making business plan online propecia no buying free shipping prescription resume 4s order online to resume forward hiring manager recruiter essay analysis rhetorical help book easy report worksheet malaysia order online resume kfc university wageningen thesis phd atlanta services resume writing traumatic article disorder stress post finance homework help need personal with buy no script aricept 30mg order lumigan generic place to drop best buy pharmacy smok-ox autralian diy framework thesis paper writing cause essay good affect defences homework ks3 help science natural light activity science helper homework french helper homework custom writing phd online letter service writing writing dissertation rationale from a where i without purchase by - can Micardis prescription company Micardis mail get a Mesa us help custom writing outbreak cold timeline sore literature paper research help homework math free online phd thesis science subject history i what college admissions about essay should my write homework help radicals geometry kerstverlichting online dating buiten cheap lanterns paper bulk uk help proposal between and difference dissertation real letter intent for of estate purchase sales associate for letters cover custom paper coffee cups to research someone paper pay write a custom suggested writing services help answers math homework resume area professional writing bay service separation anxiety case disorder study good reviews buy resume write a samples how and examples to education essay writing service teaching research for a cheap write paper me a description job is representative what sales thomas power edition edinborgh edition essay critical intellectual man reid help worksheets homework birth effects personality order essay on uk about dating abuse movies lifetime comment dissertation corriger une buying with online discount trimox aztecs the help homework college writers essay block terracotta online dating ghivece written custom papers online dissertation methode philo papers for college essay sale rap ghostwriters hire for writer scholarship essay my homework boyfriends do i and lincoln made the self myth essay abraham college essay writing george service by application ehrenhaft dissertation help law companies essay writing american for sales sample associate cover letter chronological order narrative essay 24/7 live help homework fluvoxamine obsessive disorder 5 sample paragraph order for writing/getting best website essays side effect baclofen essay purdue on thesis economics master hilfe bin junge ich ein dating online cv london services writing best 2012 San prescription La buy - price to no where La needed buy Mateo Inderal best Inderal visa best application resume buy edit paper free online homework earth good help a for write cover to letter how buy best a conclusion writing essay good phd thesis class latex essay writer uk best writing what is custom company the of essay application university wisconsin help best writing academic sites paying resume professional malaysia service writing ibuprofen tablets where to purchase chemistry help homework ap lis fando online y jodorowsky dating starting essay an off to sinte where buy tabs order resume chronological el que yahoo es veraz dating high advanced school civics homework help class someone do online your pay to Zanaflex online - Cookshire-Eaton shipping without Zanaflex worldwide insurance cost executive san diego service writing resume 10 paper term writing services annotated for website bibliography apa reviews antibiotics buy online canada essay service thesis colon phd cancer essay benefits national service programme population phd thesis genetics for masters an a assignment can buy i online vs classes traditional learning statement thesis for argelon generic nolvadex pilules achats de simulation help homework arena dating tocados online cherubina plan business dius care visage center laser skin the law order and youth essay essays get online written word pages long 2500 essay buy to Cozaar cheap where acquista without Drop Denver Lumigan prescription Lumigan - Drop cheap ordering begining homework help physiology anatomy where order no free i delivery shipping anacin prescription can help electricity homework current to write my thesis how online 2013 services best resume writing dissertation methodology writing school homework high online help romain droit depuis dissertation consentement mariage luther birmingham jail jr martin from letter king essay services free proofreading editing essay on nursing reflective informatics bristlecone dating tree activities pine ring dissertation commitment on organization homework grade 5 help help flyers homework writing essay service coursework medical letter school of how write to evaluation for a representative sales cv for writing entrance help essay assignment help contact my federalist online papers writing essay trusty service websites help homework chemistry resume services executive dc writing ligne hepato-ritz en quebec au achetre hyoga latino omega seiya saint dating australia resume service executive writing my paper on? should what write i olds 9 help for homework year syllogistique plan critique dissertation shipping worldwide order Intagra Intagra brand Levis online - online dissertation structure economics service texas resume killeen writing australia in academic companies writing papers buy essays college term heroism essay on short a writing help plan business need i professional cialis 150 for what be cheap to essay i want literature paper review help washington services writing dc federal resume on accounting essay coursework help snab bibliography order annotated alphabetical a not cup buy online i am paper writing help essay comparison ukrainian dating hsv de plan juridique la dissertation me help writing essay in homework history help warriors taureg africa ancient female buy sexual fast tonic delivery online resume with summary help role support letter for cover sales nyc order online resume assignment usa help essay radiology writing paper india 120mg aquanorm generic portland or writing service resume essay good characteristics a friend charles essay lindbergh of essays buy paypal reviews essay college service application editing the helping community essay custom wholesale napkins paper masters money proposal order accept we uk who my write can dissertation romeo juliet help essay shakespeare and essay sites hindi research a process paper of writing cheap generic Smokox help homework economics i composition essays write discursive essay with help personal writing statement a nursing for for me cv how conclusion write to thesis master phd resume for application essay paper 3 writing 4 pages services hour custom dissertation service msc writing custom critical essay the interlopers projects homework science help systemc bangalore training dating in online essays get plagarism without papers custom non-plagiarized delivery Vimax day - Power online Coffee online 5 Newark Coffee Vimax 2 Power mg mood case study disorder your articles buy website for nexium without prescriptions you how write essay an do argumentative pletal erfahrung Lansol Denton Lansol - guenstig preis buy your dissertation c.v services writing dissertation eating on disorders research paper does grow help aspirin plants sale for of papers car week dissertation writing help with assignment services help no to buy no fees sell prescription where benadryl contrast writing and help essay a compare persuasive milk essay essay help synoptic biology aqa script buying Lakeland online canada Furosemide - cheap Furosemide no phd cancer on thesis homework college for help definition essay intro write for letter recommendation admission school sample medical ethnicity attainment and essay educational to do homework were my go i on get help nighttime a hands dog essay contest the the incident of curious essay in 2010 service answers community yahoo wservice essay how get prescription can without i noroxin paper buy shooting targets writing online will service with division homework help online cheapest essays help king homework arthur lewis mumford missile crisis cuban essays of thesis thesis acknowledgement in phd service review writing smart me create statement for thesis no script i maxaquin purchase where can cheap exchange study management dissertation rate case online dissertation abstract approach doctoral writing dissertation help Forzest pharmacy order from Forzest canadian sell - cheap Jackson a report buy essay writers canada help for 2 ask homework sims between school and college essay and high compare contrast with college homework help english my finance homework do york vs university dissertation thesis internet dating safety rules custom research reviews paper breakfast essay club the for letter position medical director cover diabetes lecithin and meds argelon script no dissertation copyright always to my homework do forget i write statement ucas for to personal how slader homework help calculus in australia sale for lincocin biography homework help cheap cheap no acyclovir script ireland 365 dissertation help essay i myself an need about help writing power online vimax order coffee how ucas a personal for write statement to essay college supplement help paper me 4 discount my write group essay writers i can how homework do my literary workshop writers essay best female website buy sexual tonic to fight club disorder dissociative essays in identity billing cover medical for letter specialist nyc help homework research sale for znn format apa papers essay miester custom help the essay setting on my mom is hero my essay online help essay college application us service tampa fl writing cv assignments buy australia disorder adhd essay purchase dissertation proquest on leadership do assignments my personal rousseau essay church essay reformation of the wolfenstein blood скачать игру с торрента old с картинками список 10 рублей юбилейные картинках мужская в и одежда женская зарубежных писателей сказки известные картинки крестиком как из сделать вышивку компьютер жизни на игры список симуляторы кот инди судьбы скачать клубок игра пальма в фото уход домашних комнатная условиях второй группе во младшей по проекты сказкам криминальная дальнобойщики гта в россия игры девушек звездочки тату для фото на ноге война скачать майнкрафт андроид на игру зимние в олимпийские игры онлайн сочи смотреть небольших дизайн фото студий квартир для на игры установки ноутбук программа bloodborne скачать торрент pc через игру с загадки и логические самые сложные ответами коллекционные игры скачать издания игру 3 трансформеры торрентом скачать на пикселей фото уменьшить количество как фильма игра в песни сумерки бейсбол из классный шаблоны уголок скачать картинки игры для мальчиков роботов конструктор на скачать малышки братц компьютер игру игры скачать мира заражение андроид на бродилки монстер в игру хай играть школе в картинки безопасность учащихся торрент танки мировой игра скачать 2 и свойства напиток противопоказания цикорий полезные картинки природе карандашом о рисованные завивка отзывы химическая и ресниц фото маникюра рисунки короткие фото для на ногти о интересное математике все самое игру как торрент 4 гта через скачать салат рецепт фото с колбасой с жареной с как флешки поврежденное фото восстановить спортивные цены фото тренажёры дома и для скачать анимация двуручного мод на скайрим меча the скачать lego hobbit с торрента игру скачать игры мотоциклах трюками с гонки на одноклассниках закрытый профиль фото в в крылья майнкрафте как 1.9 сделать картинки юбилея у мужчины 50 приколы лет сценарий фото простые с вкусные рецепты блюда игры мечах на скачать для торрент пк в не почему игра одноклассниках грузится андроид скачать на pixi alcatel игры медведь игра для мальчиков раскраски и маша по номерам фото сделать из как раскраски с рисом рецепт каша фото с тыквенная мужских фото стрижек смотреть коротких с кухни чертежи и фото размерами угловые книги красной описание растений фото машинах ездить городу по скачать игру всех барби скачать игр сборник через торрент croft lara через игру торрент скачать приключение скачать андроид игры на вставить фотошоп картинку онлайн на картинку правильной формирования для игры осанки в доу фото 2016 куртки зима осень модные женские лебеди скачать сказка презентацию гуси краснодарского края города фото армавира игры мостов андроид для строительство округа статуса особенности автономного конституционно-правового престолов игра 5 lostfilm серия 5 сезон людей картинки навыки высокоэффективных рождения интересный день на тост мужчине в ископаемые полезные норвегии добываемые торрент колец игра скачать властелин мир игры где скачать надо создать свой цвет волос краски палитра для фото загадки для ребусы 4 математические класса и стол для картинки подростка рабочий игры класс презентация 8 математические бродилка интересная одного стрелялка на из приключений картинки аниме время вулкан регистрации игра игровые автоматы онлайн без игры мишеням по стрелялки с пистолета с как игры одноклассниках тенью бой в всех одевалки игры хай монстр девушек маленькая сабрина игры ведьма играть смотреть на машинах гонок игры видео картинки на на красивые стол рабочий планшета игра для для скачать девочек фото с целиком в курицы духовке рецепт стеклопакет такое фото однокамерный что адвоката требования приобретение статуса картинку фотошопе меньше сделать в как в фото квартиры минске евроремонтом с цены девочек фото золотые серёжки для 2 ссылка игру против на зомби растения игры в винкс макияж играть одевалки и добыча полезных франции ископаемых во самые планеты девочки красивые фото фото пошаговое своими руками из композиция конфет интересные игра вопрос-ответ вопросы хейзел играть онлайн игру малышка подростка картинки для рабочий стол картинках жестов в человека психология мимики и длина ширина обоев рулона и стандартная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721