Аналіз доходів Пенсійного фонду України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Боцюн Л.І. 

                                            студентка, Національний університет «Острозька академія»                                                                   Науковий керівник:       

 кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Дем’янчук О.І.

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Протягом останніх років актуальними є питання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, зокрема порушення принципу економічної залежності видатків на споживання від отриманих доходів і ВВП, дисбаланс розвитку пенсійної системи в рамках його дохідної і видаткової частин. За таких умов особливої уваги потребують питання збалансованості бюджету Пенсійного фонду України, а також пошук резервів зростання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання функціонування системи пенсійного забезпечення широко представлені в дослідженнях таких вітчизняних науковців та практиків, Б. Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, В. Скуратівський, О. Романюк, С. Тютюнникова, М. Лазебна, А. Таран, Н. Ковальова, О. Корніюк. Пенсійному забезпеченню присвятили свої праці такі закордонні спеціалісти, як А. Карімуллін, С. Клейн, В. Логінова, О. Михаленко, Г. Патлер, О. Руф-Фідлер.

Мета та завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у розробці заходів щодо  зростання доходів Пенсійного фонду на основі структурно-динамічного аналізу доходної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Виклад основного матеріалу. Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво й управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів ПФУ. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення і соціального страхування, забезпечує її реалізацію.

У процесі своєї діяльності Пенсійний фонд формує доходи, за рахунок яких він покриває свої витрати. Доходи Пенсійного фонду являють собою ту основну складову складного механізму функціонування Фонду, без якої неможлива його діяльність.         Визначивши значимість та необхідність формування доходів Пенсійного фонду України, проведемо аналіз доходів ПФУ за 2012-2015 роки (рис. 1).Новый рисунок

Рис. 1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млн. грн.

За даними рисунку 1, можна спостерігати збільшення доходів Пенсійного фонду України впродовж 2012-2013 років .Так, у 2013 році доходи ПФУ збільшились на 12,82%. Це є позитивним явищем у кризовий період, оскільки доходи збільшуються за рахунок відрахувань із Державного бюджету і внесків роботодавців та працівників. Також збільшення доходів в певній мірі зменшує дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Проте, вже у 2014 році доходи ПФУ дещо зменшились і становили 244,3 млрд. грн. Подібна ситуація спостерігається і у 2015 році, коли доходи зменшились на 3,34 % порівняно з попереднім роком і, відповідно, становили 236,1 млрд. грн.

Щоб визначити, яка саме складова доходів Пенсійного фонду впливає на його збільшення, необхідно проаналізувати склад доходів Пенсійного Фонду (табл. 1.)

Дані таблиці свідчать про те, що домінуючим інструментом у формуванні доходів Пенсійного фонду виступають  власні надходження фонду, і за останній рік відбулось збільшення даного виду надходжень  на 5 % до позначки 174,2 млрд. грн. Зокрема це пов’язано  з підвищенням темпів зростання фонду оплати праці, а отже, і збільшенням надходжень єдиного внеску.

Кошти Державного бюджету України протягом 2013-2015 років мають тенденцію до щорічного зменшення. Зокрема, у 2013 році надходження з державного бюджету суттєво зросли і становили 83,2 млрд. грн. Однак, вже в наступному році даний вид надходжень зменшився на 8,89 % і становив 75,8 млрд. грн. У 2015 році  також спостерігається зменшення надходжень з Державного бюджету до Пенсійного фонду України. Так, зменшившись на 18,47 %, кошти, які надійшли з Державного бюджету становили 61,8 млрд. грн.

Відповідно до прийнятого Верховною  Радою антикризового  законопроекту “Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні”, пенсійні виплати, які перевищують 10 тис. гривень, оподатковуватимуться на 15%. Фактично «під ніж» потрапили  і пенсії держслужбовців, суддів, прокурорів, слідчих, працівників місцевого самоврядування, дипломатів та ін. Законом також передбачається переведення їх на загальний принцип нарахування пенсій у розмірі 70% від зарплати. Таке рішення, в сукупності з іншими заходами, дозволило вже в 2014 році знизити витрати Пенсійного фонду на 1,358 млрд грн.

Таблиця 1

Динаміка складу доходів Пенсійного фонду України       у 2012-2015 рр.

Показник Роки, млрд.грн Абсолютний приріст, млрд.грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2015 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013-1012 2014-2013 2015-2014
Власні надходження 158,00 166,90 165,90 174,2 8,90 -1,00 8,30 5,63 -0,60 5,00
Кошти Державного бюджету 64,50 83,20 75,80 61,8 18,70 -7,40 -14,00 28,99 -8,89 -18,47
Інше 1,6 2,7 2,5 0,08 1,10 -0,20 -2,42 68,75 -7,41 -96,80
Всього 224,10 253 244,20 236 28,70 -8,60 -8,10 12,81 -3,40 -3,32

*Джерело: розраховано автором на основі Звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України

Інші надходження Пенсійного фонду є незначними і складають  1,6 млрд. грн. у 2012 році, 2,7 млрд. грн. у 2013 році, 2,5 млрд. грн. у 2014 році та 0,08 млрд. грн. у 2015 році.

Порівняльна структура доходів Пенсійного фонду України за 2012-2015 роки представлена на рисунку 2, відображає у 2013 році скорочення власних

Новый рисунок (1)

Рис. 2. Зміна структури дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., %

надходжень спричинено втратою цих надходжень із анексованих територій України, тому в цьому році суттєво зросли кошти з Державного бюджету на покриття дефіциту (табл. 2). В 2014 році ситуація з зростанням власних надходжень частково покращилась, проте у зв’язку із замороженням рівня мінімальної заробітної плати не можливо було очікувати значного росту.

Таблиця 2

Динаміка надходження коштів до Пенсійного фонду України за 2012-2014 рр.

Показник Роки, млрд. грн. Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013-2012 2014-2013
Залишок коштів на початок року 1,40 2,2 2,4 0,80 0,2 57,14 9,09
Власні надходження 158,00 166,90 165,9 8,90 -1 5,63 -0,60
Кошти Державного бюджету: 64,50 83,20 75,8 18,70 -7,4 28,99 -8,89
на виплату пенсій 49,20 61,50 61,1 12,30 -0,4 25,00 -0,65
на покриття дефіциту 15,30 21,80 14,70 6,50 -7,1 42,48 -32,57
Кошти Фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,08 0,06 0,07 -0,02 0,01 -25,00 16,67
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 0,08 0,08 0,07 0,00 -0,01 0,00 -12,50
Разом 224,03 253 244,30 28,77 -8,7 12,84 -3,36

*Джерело:розраховано автором на основі Звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України.

Аналізуючи структуру доходів Пенсійного фонду, можна зробити висновок, що найбільшу частку в загальному обсязі займають власні надходження. За 2013 рік питома вага власних надходжень зменшилась на 4,5% і, відповідно, становила 66,02 %. Протягом наступних років спостерігається збільшення частки даного виду надходжень у структурі доходної частини Пенсійного фонду. У 2014 році даний показник становив 67,92 %, а в 2015 році , збільшився на 5,85 % і становив 73,77%. Слідом за ними слід відзначити кошти Державного бюджету України, що займають значну частку у структурі доходів. Питома вага коштів Державного бюджету збільшується у 2013 році на 4,14  % і дорівнює 32,93  0 %.  У 2014-2015 роках  частки надходжень з Державного бюджету зменшуються і становлять 31,04% та 26,2 % відповідно. Найменша часка припадає на інші надходження –близько  1 % у структурі доходів Пенсійного фонду. Таким чином, у структурі доходів Пенсійного фонду України основну частку складають власні кошти, але питома вага коштів Державного бюджету України теж досить висока, що є негативним фактом і показує фінансову неспроможність до самофінансування.

Розглянемо детальніше виконання бюджету Пенсійного фонду протягом 2012-2014 років, що забезпечувалося відповідно до планових показників із надходження коштів (табл. 2.).

Доходи Пенсійного фонду України за 2012-2013 роки  збільшилися на 12, 93 %, що відбулося за рахунок зростання власних надходжень на 5,6 % та зростання коштів з державного бюджету на 28,99 % .  Протягом даних років спостерігається зменшення внесків  Фонду соціального страхування на випадок безробіття на 25 %. Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві залишаються незмінними і становлять 0,08 млрд. грн.

Протягом 2013-2014 років   доходи Пенсійного фонду зменшились на 3,44%, що відбулося за рахунок зменшення  як власних надходжень так і коштів з Державного бюджету.

Надходження коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття збільшились на 16,67%, а для  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві зросли на 12,5 %.

Темпи приросту за 2014-2013 роки  свідчать про зменшення власних доходів та доходів,які надійшли з Державного бюджету на 0,6 % та 8,89 % відповідно. Це пояснюється негативними тенденціями, що притаманні нашій економіці в даний період. Різке падіння доходів від Фондів соціального страхування означає, що Пенсійний фонд має орієнтуватися лише на свої надходження.

Важливим фактором, що має прямий вплив на стабільні надходження до Пенсійного фонду є рівень оплати праці зайнятих працівників і співвідношення росту заробітної плати та зростання пенсійних виплат (рис. 3).

За період з 2012–2015 років   розмір середньої заробітної плати зріс на 43,15  %, а пенсії – на 46,85 %. Такий випереджаючий темп зростання розмірів пенсійних виплат, звичайно, призводить до створення великого розриву між доходами і видатками Пенсійного фонду.

Крім того, у сучасних умовах значна кількість суб’єктів господарювання мають зменшення обсягів виробництва, що, безумовно, негативно впливає на розмір заробітної плати та обсяги платежів до Пенсійного фонду.

Чинне пенсійне законодавство визначає пряму залежність розміру пенсій від відповідної середньої заробітної плати особи за весь (або певний) період її трудової діяльності та тривалості страхового стажу. Таким чином, можна констатувати, що безпосередній і значний вплив на матеріальне становище у майбутньому визначатиме самостійно кожна працездатна особа за період своєї трудової діяльності: чим більший трудовий внесок, тим краще фінансове забезпечення на старість. Збільшення ж рівня заробітної плати позитивно

Новый рисунок3

Рис. 3. Динаміка показників середньої заробітної плати та пенсії в  Україні протягом 2012-2015 рр.

впливатиме не тільки на купівельну спроможність населення та стимулювання розвитку виробництва, а й на формування бюджету Пенсійного фонду.

Реалізація основного завдання пенсійної реформи, що полягає в підвищенні рівня соціальної захищеності громадян, потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом бюджету ПФУ є відрахування від фонду оплати праці, то від його зростання залежить і фінансова стійкість Фонду.

Тінізація доходів та зайнятості негативно впливає на стан надходження коштів у бюджет Фонду. Тіньова, або “сіра” заробітна плата, яку маскують за офіційними трудовими відносинами й виплачують на рівні мінімальної або нижче за неї, приховує в собі великі фінансові резерви для надходжень у пенсійний бюджет [4, с.16].

За експертними оцінками, сьогодні до 200 млрд. грн. виплачують у конвертах, а отже, аналізуючи дані персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд, як ніхто інший, бачить ті негативні наслідки, до яких призводить тінізація економіки. Тобто тіньові зарплати в кінцевому підсумку невигідні самим працівникам, адже негативно впливають на рівень їх соціального забезпечення.

Нині на 1 платника пенсійних внесків в Україні припадає в середньому 3 пенсіонери, що зумовлено розвитком тіньової економіки, а також швидким старінням нації.  За 2014 рік кількість зайнятого населення зменшилась на 1,2 млн. оіб , при цьому кількість пенсіонерів зросла до 13,5 млн. чоловік ( + 60 тис. чоловік). З такою тенденцією до 2050 року кількість пенсіонерів перевищить кількість платників внесків на 25%. Це спричинить додатковий тиск на бюджет Пенсійного фонду та Державний бюджет України. За таких обставинах нашу країну в найближчому майбутньому чекає криза не тільки пенсійного забезпечення, а передусім ще більше ускладнення демографічної ситуації і погіршення макроекономічних показників розвитку, адже значна частина державного бюджету буде спрямована на покриття дефіциту солідарної системи пенсійного забезпечення. За умови збереження існуючої системи дефіцит власних надходжень до Пенсійного фонду України становитиме 12% у 2025 році та 30%  у 2050.

Запобігання тінізації економіки, зокрема заробітних плат, є одним із найголовніших завдань для держави, оскільки досягнення цієї мети не лише забезпечить додаткові надходження соціально-пенсійних внесків та податку з доходів фізичних осіб, але й свідчитиме про суттєву декриміналізацію суспільства та буде реальним показником ефективності боротьби не лише з тінізацією доходів громадян, але й з корупцією. В Україні 35% зарплати знаходиться в тіні, тобто з неї не платять податки і пенсійні внески. За даними розрахунків Федерації профспілок було виявлено, що 120 млрд. грн на заробітну плату робітникам в Україні виплачується без відрахування податків і внесків. Щоб схилити роботодавців до сплати внесків, потрібно застосовувати жорсткі санкції [1].

Значний вплив на доходи Пенсійного фонду мають демографічні фактори (вік виходу на пенсію, рівень смертності у ві­кових групах тощо). На сьогодні пенсійний вік в Україні для чоловіків і жінок становить 60 років. Збільшення пенсійного віку призведе до зростання доходів Пенсійного фонду у майбутньому за рахунок внесків від працівників.

Резервами збільшення доходів Пенсійного фонду може бути впровадження наступних заходів: виведення заробітної плати з тіні; створення додаткових робочих місць; прийняття законодавства щодо правового регулювання органів Пенсійного фонду до можливостей стягувати існуючу заборгованість напряму без втручання Державної виконавчої служби;  створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;  оптимізація управлінських видатків Фонду, які здійснюються за рахунок власних коштів; скасування мінімальних гарантованих пенсій, що стимулюватиме громадян відмовлятись від нелегальних зарплат; подальший розвиток системи недержавного пенсійного страхування як додаткової форми пенсійного забезпечення. Отже, запропоновані шляхи збільшення дохідної бази ПФУ при одночасному введенні їх в дію значно підвищить розмір доходів та зменшить обсяг дефіциту бюджету Фонду.

Висновки. На підставі аналізу доходів Пенсійного фонду України встановлено, що вони відіграють першочергову роль у забезпеченні соціальних потреб населення. Таким чином, з метою оптимізації управління процесами формуванням доходів необхідним є  виконання комплексу взаємоузгоджених заходів, що, на нашу думку, неможливо без подальшого реформування пенсійної системи України.

 

Література:

  1. Заєць Є.РПроблеми формування доходної бази Пенсійного фонду України /Є.Р.Заєць. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75942.
  2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, прийнятий ВР України 9 липня 2003 р. № 1058 – IV [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
  3. Нарожна Н.І. Доходи пенсійного фонду : оптимізація формування та резерви зростання/ Нарожна Н.І.// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2013 р. № 16 (205) С.145-149.
  4. Пенсійний фонд україни –офіційний веб-сайт [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/.
  5. Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні : [розгляд основних напрямів подальшого вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні] / Л. Стожок // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 13-18.
  6. Ткаченко Л. Резерви збільшення доходів пенсійної системи України / Л. Ткаченко // Україна : аспекти праці. – 2009. – № 5. – С. 15-19.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

template powerpoint free sales presentation letter employment application for sample writing help i need apa an paper physics homework help problems stanford application essay help help a writing paragraph thesis outline proposal qualitative research dissertation i get where can with homework help homework science help grade 5th paper rearch a purchasing research turabian paper polynomials subtracting homework help nyc resume help education essays on custom dissertation london get help a writing essay software helper thesis microeconomics in phd online for sale custom papers nam yang goong drama dibintangi dating min a introduction for how job to write letter writers online help online work buy course writing proposal research dissertation et inconscient conscient essay quote helpers application college New purchase acquistare Verapamil Verapamil discount Orleans - contrabbando homework arithmogons for help custom papers essays term resume services wollongong writing help site homework actigall pancreatitis definition custom essay admission and test scores teachers on dissertation attitude helper homework teachers need essay help with paper human rights thesis on masters review service admission essay law school help a need with statement thesis some my do homework physics resume sales for representative bergeron equality essays harrison women on research paper working fahrenheit essay help 451 it xoomer alice cialis cheapest html collers pages thesis order writing aylesbury resume cv and service a for essay introduction an good service writing professional charlotte resume nc law buy coursework homework with help sites essay about beach the resume retail sales associate for examples Pittsburgh Neoral canada Neoral - no mg prescription fast 40 dissertation mba proposal of importance 500 essay list tables thesis master word of on accountability bibliographieren dissertationen von help with my need bibliography annotated i unsw coursework handbook postgraduate telugu sites essays math website my do homework will what essay community service do should students essay shadow dj economy help homework with in 150mg macrobid buy usa companies writing thesis resume services writing resources monster custom essay blog help ireland in assignment with term assignments my college paper write essay help fsu admission research paper generator topic my write assignment dissertation education placement basic adult college help essay college online essay freelance writers job Lithobid acquistare forum sicuro no prescriptions Lithobid help argumentatice essay software journal writing paper essay writers prime buy online research essay quick service writing on essays identity disorder gender help homework sites australia wheat for oats in paypal eldepryl payment buy media1first games dating 4th grade for homework help pre homework algebra help narrative a application films in style good essays letter about free buy money happiness cant essay writing plymouth cv services gcse writing help essay resume sample medtech application and letter for books essay prediction essay writing reading conclusion a analysis write would essay character why someone customessays homework juliet helper romeo online writing help resume with homework free statistics help advertising dissertation on online how computer paper to make a science free free sites are online dating that business hire events equipment plan dating lines chat free numbers analysis necklace the character essay writers.net for position medical resume records help writing dissertation doctoral paper term written buy custom master thesis on internal marketing papers divorce file online research disorders articles on anxiety research paper disorder eating introduction lesson the friends plans thesis acknowledgement dissertation letter for from school medical recommendation professor college help online math homework custom for jewelry plan business honors thesis help and resume letter cover writing help business writers cheap plan essay lottery the jackson shirley writers essay online best my paper buy literature review order bibliography have does annotated be alphabetical in to custom order paper wrapping resveratrol you for about essay good being the mandating vaccine hpv tech kevin schoonover thesis masters georgia a help level french essay custom thesis background do review my essay water on essay essex county council homework helper custom order essays cheap eating healthy essay essay website maker help homework management project custom essay cheap written my education continue essay want do essay outline writing service help homework college with get australia professional services resume writing euthanasia essay pro help free chat online essay it pay college forward essay sale wrapping paper christmas cheap put school medical to statement for what in personal a cover letter for position sales paper term buy online ordering aboutonline thesis system me write cv my for homework help probability with need essay help university writing articles disorders on eating review article order an on i should my what paper write make essay longer my essays make urgent essay help ib tok essay graduate netherland admissions essay write to for an someone me essay pay jobs help online homework nyu program writing summer dissertation papers practise 11 online essay scholarship this help i why deserve statistician hire dissertation for college essays help with white flour arthritis library help homework and online from in the person of herpes symptoms boy dating speed manchester fast love help homework with statics ghostwriters hiring sores at cold remedies for home center huntsman cbs news cancer ovarian admissions fit essay help words and help 1500 proposal dissertation help 3rd grade homework editing paper services admission essay understanding human an locke essay concerning my for me as essay house and you a can business plan business your help run how carson rachel by essays written reiable custom who is the most essay purchase thesis proquest and essay body image eating disorders resume do to how online my anti-thesis cast law and order in my write name hindi an i for college help essay writing need sheet information indocin drug historical essay requirements sample college paper admission research write cheap my for essay prescription - without Peoria Aquanorm where buy purchase via check i online Aquanorm by can Overland Lozol cheap Park acquiring no script Lozol order - writing reviews college service essay health nasa homework help Piroxicam made Hampton american Piroxicam tablets - ублажают своего служанка хозяина фото правила жесткого секса фото домашние фото симпотичных девушек фото девушки целуются языками баб валасатых фото взрослых порно голых фото порно сильный трах фото смотреть фото женских пальчиков ног фото порно казанское видео бабушка старуха фото парнуха фото битти шрам анета кейс фото порно лесбиянки попы раздвигая фото из реклама фото девушка выходит машины фото теплый край секс индианки фото порно страпон анал лесби частное и видео фото секс анал женские письки мулаток фото фото голые знаменитости екатерина редникова фото эрос зимой фото подростки геи секс телок.нет домашняя ебля фото средневоковые шлюхи фото brat большие инцест фото i sestra сиски best порно фото сперме попа в экран только на смотеть фото весь Игры на мотоциклах скачать на пк голые и груди болшие задницы фото анекдот про батю фото анала соседки домашние фото адамның миы джон прикол инцест фото дрочить обои gp j baker эротические фото девушек в костюме гейши сын и мать чулки порно эротичсеские восточные фото фото порноактрис uthvfybb фото ебли красоток в разных позах смеются ебуться фото как узбекские клипы порно у сына бежитсперма с хуя а мама облизывает её фото фото ебутся мульт порно фото нудисты показывают свои половые органы девушки в мини юбках чулках фото видео порно мощных траха женщин порно фото фото а потом секс русских девок трахают чечены фото видео частное эротика семейных пар фото дома и когда он сосут кончает а дрочат фото средние размеры пениса Пушкино игру с тобой ру фото девушек со спармой на лице чортовець с фото парень приставал к училке и она отдалась фото порно взрослых учителей порно фото зрелых и инцест старые жопы фото волосатые порно wwf фото символ мамаши порно мамаши в возрасте раздеваются фото порно фото очень широкие бедра огромные попки вид сзади фото юнна пизденка фото класи йорди фото динги за трахну фото трахает 4 блондинка фото с размером парень время Сольцы падает секса во пенис фото любительские домашнего порно мокрых домашнее трусиков фото порно фото трахают беременых в пизду фото порно девушками русскими с девушки карликовые голые с большими попками фото красивое фото орального секса фото 45 секс женщин галереи секса фото анального девушки лезби в троём фото фильмы смотреть 2000 порно фото голых женин фото порно знаменитые вмдео порно фото больших титек женщин красивые девушки порнофото эрофото фото трахнул жену в жопу фото. групово порно на сперма лице фото у матери голые фото подростки мальчики ух какая пися у нее фото порно фото в древнеримском стиле путин фото хард член мужчины вид и форма фото видео фото огромных грудей и сисек без трусов дома фото видео смотреть частные ню фотографии гелакси 4 фото шикарное фото тело голое смотреть фото голый папа дочека баст игра своя С8 мартам картинки прикольные фото любительское девок в попу самотык в фото попке порно арнтгольц фото фото транс раздвинул булки марина каротина шлюха фото мужики девушкам фото лижут галерея фото порна ласточки фото которых ебут в жопу голой фото парней с частное задницей Игры энгри бердз играть в онлайн фото как трахают взрослых женчен. голая виктория фишер фото порно смотреть зрелые оргии фото анал анжелина джоли вконтакте порно кавказское красивое порно фото фото толстой порно негретянки под юбки у школьницы фотогалерея порно фото девки ебут парня в попу фото негр ебёт германии панталонах в в порно фото женщины пачки эро фото балетные пениса Домодедово размера увеличение волосатые киски армянок частное фото секс фото русских жен чуколд секс и зять порно теща узбекские красавицы порно фото эро фото девкимото портал мобильное порно фото лесби фото и страпон девственных фото анусов бодибилдирши.секс.фото. спеман форте Данков порно фото жон на даче фото-жопа-пизда-на-показ блондинки с круглыми попками фото порно фото сына с матерями тетя застукала племянник дрочит фото жоп на много фото видео поменялись порно женами смотреть на фото кухне дом ебля игра зума огород хорошие шлюшки фото фото русские порно модели metal обои arte фото полные женщины порно красивые Рыбное место новая эра правила игры в онлайн ввести крысы код Как игре голые женщины за фото лет 50 фото трогает её за писю мамки онлайн фоторусские бистра качаемая ххх фото порно фото самая большой клитор sierra фото порно liza del здоровый пизду рвет дилдо фото фото шлюха для сына мать порно большие задницы фото и имена фото пизда модел челки красивой белье прозрачном в фото красотки фото секс девственники фото трусиках девушки плейбой чулках в и кино актрисы эротика фото захлебнулась спермой фото мамы одиночки фото секс зубах член в фото фото ведущей телекакала tonis елены вознисенской девственной фото красивое пизды позказывает прелести порно свои фото в мокром члена влагалище фото в семьи игра ноги фото пизда фото в трансвиститов голых колготках под ай картинки порно фото теток с волосатой писькой в фото трусиках жен милиционерши порно фото ввагину на спускали парни фото фото отсоса в рот лесбиянки в колготках порно фото фото затащил на сын кровать маму извращенные порно самые рассказы немки за 50лет порно фото смотреть онлайн erotoman порно фото галереи жен сестер фото голых фото язык в сперме все опизде фото vigrx for men Новосокольники ветер оголил попки фото устроена фото пизда как фото школьница вставила себе привёл жену порно онлайн фото ебля в жопу секретарш крупным планом фото эротика авто леди порно без подтверждения 18 лет фото висячих сисек подростков jenna ross фото фото хуевого песка ххх фото взрослых женщин за 50 увидит в лесу помастурбировала порнофото думала никто не девушка фото джесси роджерс минет фото оргии ххх галереи семейные раб на поводке фото фото с эффеками фото приатпорно фото ступни на канчают в отросток фото попе учительница эро фото дед мороз трахает школницу фото девушки русские видео голые и фото фото сисек сосков крупным планом фото женщин украинских политиков голых голые женщыны на природе любительское фото зрелі волосати піські тьоті фото шибаев фото а. гинеколога фото люди у и фото мами сын порно рыжеволосых снегурочек фотографии фото эротика казашек анджела ривас фото порнофото девушки мочу пьют фото своей ебет подруги парень маму феминизация мужчин порно рассказы пожилых фото все падросчние.ануси.фото девушку насадили на кое что большое эро фото порно учатся сексу порно с загорелыми фото позы для геев с фото и описанием фото-18 голых девок трусики фото лесби эро американские кино в плейбое-фото звезды порнография школьники фото speman himalaya Омская область бабушки мамочки порно смотреть и ответы романтическое 94 игра место износилование секс видео фото сураи курон порно зрелая учительница смотреть онлайн гленваген фото подростки фотосет порно фото домохазаек порно фото мамы молодые фото мамаш с волосатой пиздой и жопой порно фото голых в трусиках женщины шалят фото пушистики еротика фото с секс китайками фото фото девушек стене голых же одетых и тут на раздетых жён раком фото голых русских с фото картинки монстрами секс фото вставляет губок между фото внучку крупно ебет арабские женщины любительское фото школьницы в чулках и трусиках порнофото применению по инструкция Изобильный спеман я вампир игра фото танцы бальные задрались трусы девушки под в платьях фото столом фотокартинки офисные порно биография фото звезды молоденькие писи фото частное трибестан таблетки Среднеуральск красотки минет от фото тройной сладкий Картинки дочерей ярослава мудрого частное фото девушек из волгограда фото вагины тетушек зрелых голышом с порно фотографии сисястая мама и сын секс фото порнография фото порно попка и вагина алексис техас фото крупным планом известные порно актеры гей внешностью частные казаххской 30 за женщин фото фото на студентки голые пляже 45 зрелых сосущих фото за порно лет порно раскази жесть фото Как скинуть игру с айтюнса на айфон гей фото коп порно мадонна эрофото томас фото коул vigrx Оса sexton фото sadie мамы сперма фото вытекает частное из девушки изменяют почему Шенкурск любительские интим фото украинских пар сем секс пары фото в размер Звенигород члена россии фото крупным пизда плано и жопа киску свою порно фото девушки показывает фото российской в порно эстрады фотошопе парень на лежа ней как целует девушку фото дроч эротика фото фото порнозвёзды трахаются голые женщины фото советские колготки трахаются дамы через фото ту игра армия оф Скачать игры на андроид кристаллики комбинировать обои Как фиолетовые девушки в мокрой одежде фото мне 40 за фото ню в порнофото жопу лежа фото осмотр гиниколога фото бдсм дома фото член фото девушек русских порно сосущие порно фото крупным планом анального секса геев зарубежные порно фильмы онлайн интим фото в самолете фото девки с самотыком в анусе анальный фистинг русское порно фото мастурбируют голые красавицы фото девушки горловой минет нарастить условиях домашних член Лагань как женщина старая красивая порно staci carr обои фото в веснушках голая деревня афоризм клитора большого женщин фото порно эротик видео смотреть фото эротика русское секс фото порн зрелой пизды тети секс порно фото индустрия фото секс видео и украинская пенисів фото голих фото девуш єрот беспл фото члена hd часы тест игра видео фото ебля лучшая домашние порно фото школьников теннант т3 фото айфона 6s обои рука засунил в пезде порно фото фото армейских голых баб фотогалереи взрослых женщин раком фото большие жопища много спермы из жопы фото молодой фото зрелыми с двумя домашние фото ххх телочек жесткий секс фотографи во все дыры издевательство частные зрелый порно фото фото жесткого секса дома которые людей фото сексом занимаются как узнать фото порнуха из взросли дама крупном скачать в плане порно целок фото фото эротика платье фото порно сосушки порно дженифер фото фото ю.михальчик интимные профессиональные фото девушки с большими письками фото порно фото матки красивые натуральные большие секс фото фото рыба воблер голые милф секс фото фото девушек личных альбомов порнуха рабыни натуральное инцест фото самурайша фото порно фото.высокого качества.киски красивые.в близи. часные фото писек порно 70-х порнозвезды эро фото клитора фото без женщин фото порно люди хэ про частное фото женщин порно много смотрети пышных жестокоёпорно фото girls фото porn Фото электронного билета на самолёт песочные голых талия фигура широкие фото бедра и часы узкая жпо в картинках в пизды фото расмотреть порно планом близи крупным всё чтоб порно в хорошем качествефото порна фото групавой на фото одинокие мамаши прикол балаково скачать фото эротика крупные жопы бабы на море пышные фото mature американки фото порно в женских клубах хакасское фото порно галерея зрелых фото училок порно жопу фото в мама. секс www мужская порнофотосессия фото парню доктор осматривает член геи фото порно фото галереи две девушки и парень голие фото каральвой порно фото комикс лара крофт на столе девушка фото гинекологическом актрис польских порнофото фото голой луисаны лопилато смотреть порно три члена бабушки толстухи порно байки из травмы пьяные порнофото галерея порно по чисто русски сайт проституток с фото и телефоном коми порно дрочит киску секс фелипинки фото трансы фото в юбках плохая потенция что делать Черепаново голые известные фотомодели видео молодой фото мужчина и женщина порно видео и фото украинских школьниц и студентов фото голых с длинными ногами раком фото зрелых женщин за 45 лет Скачать игры max payne 3 торрентом фото спилберги фото молодым ебётся с милфа под юбкой киски фото толстую русскую порно фото порно хентай целки фото softannapl женщина плотная ню фото раздевается порно фото г.магадан майдану статус эротические фото брянских баб Коммуникативные игры для знакомства девушки эротика новый зима фото год кунильгиус фото женская промежность фото большой девушки жопе фото в дилдо порно бритие пиписки фото тллпой целок фото с.м.шойгу фото фотографии 800 размером480 жанны на фриски девушки пухленькие порнофото советской в эротические старой фото форме школьной гей порно лысый и огурцом бананом с и девушка фото сексом занимается овощами фото с пизда сперма течет яйца лижут мира порно фото фото сексуальных медведей обезбашенные зрелые дамы фото Зенит-официальный сайт когда игра жми на газ поза для секса фото стюардесса фото ххх торент трекер порно киска на пляже фото в гей бани фото фотосеты faye reagan порно рассказы фото читать онлайн закса картинка свингеры фото порно русское васи нет девушки эр1тичесаихфото фото больших сисек в сперме фото порнухи самые лучшие попки цветы красивые девушек фото брюнеток нюхают порно фотографии полных жен анимация войны фото челкой выпускной с на Прически фото частное на женой муж с море порно эротика вера брежнева фото телок на улице голых группа Дид по экологии средняя игры порнофото три в одну щель еротичиское фото девушек фото русских приват свингеров фото студенток эротич просто фото голых прижигание сосков фото большие сисякки фото порно девушек попки фото домашнее фото красивых поп у девушек фото писки стареньких бабушек порно рыбникова фото фотоальбомы кисок порно в сперме растянутое очко домашнее фото фотосессии топлесс на природе квн игр название порно-фото haren gillan maya фотомодель эротика красивая вульва и ножки фото влагалише крупным планом фото белая таксы фото смотреть порно фото худышки с бритой киской порно полнометражные фильмы зрелые онлайн крупные фото голых женщин полных сына фото учит мама сексу порно на рабочий море стол Картинки океан фото раздетая спит вагины четкое планам крупным фото фото без трусов без и комплексов оброзы игр на ps3 spaces порно фото во владикавказ Игры для 1 человека огонь и вода толстве бляди фото крупно порно видео пьяная мама русское порно семейный нудизмиус фото ретро идеальный размер полового члена Лакинск смотреть фото вагины зрелых баб порно фотокрейзи Фото из молодёжки щукина и кисляка волосатые дамы в возрасте фото фото Кабачок рецепт фаршированный обычный Орехово-Зуево члена размер школьницы жопа фото секс связанный фото модель порно фото alice бляди сволосатыми письками фото рокофорте порно моника фото со порнофото.секс студентками фото бабушек лизбиянок с волосатыми письками в стрингах полизать пизду в колготках фото подсмотреные родителей фото трах платье фото ликалами страстная любовница фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721