АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ У БОРОТЬБІ З НЕЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Стаття досліджує деякі аспекти застосування програмного методу бюджетування в державах з розвинутою правовою системою. Також проаналізовано можливості впровадження міжнародного досвіду в Україні.

Ключові слова: міжнародна практика, програмно-цільовий метод, неефективне використання бюджетних коштів, бюджетний процес.


The article explores some aspects of using the method of program budgeting by the states with developed legal system. In addition, the analysis of perspectives of the international practice introduction in Ukraine was conducted.    
Key words: international practice,
method of progtam budgeting, inefficient using of budget funds, budget process.

 

         Через недосконалість наявних в Україні способів та методів боротьби з неефективним використанням бюджетних коштів постає необхідність реформування бюджетних відносин, зокрема в частині запровадження програмно-цільового бюджетування. Для вирішення проблемних питань в цій сфері доцільно звернути увагу на досвід країн з розвинутою фінансово-правовою системою, які активно застосовують програмний метод в бюджетному процесі.
Тому метою статті є дослідження досвіду застосування даного методу у вищезгаданих державах та виділення окремих рис, які доцільно було б врахувати при реформуванні української системи програмного бюджетування.

Розробкою даної проблеми займалися: М.Б. Гупаловська, М.П  Афанасьєв, Т.В. Бугай, К. В. Пономарьова, О. В. Селезньова. Варто зазначити, що науковці незаслужено обділяють увагою проблему дослідження міжнародного досвіду бюджетування та його використання у вітчизняних умовах, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Країни з розвинутою економікою, такі як: США, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Італія, Німеччина, Франція свого часу теж зустрічалися з проблемою неефективного використання бюджетних коштів. Особливої важливості це питання набуває в умовах недостатності таких коштів, оскільки, підриває фінансовий фундамент держави.
Одним з найбільш поширених та дієвих способів боротьби з досліджуваним явищем стало запровадження практики програмно-цільового використання бюджетних коштів. Впровадження програмно-цільового методу в фінансові системи розвинутих країн відбувалося за такими принципами:

 1. Зміна пріоритетів бюджетування – головним є не розподіл коштів на відомчі потреби, а досягнення конкретно поставленої програмою мети;
 2. Відповідно змінюється напрям контролю – не розподіл коштів і виконання зобов’язань, а досягнення конкретних результатів, які є показниками ефективності;
 3. Вводяться елементи співставлення досягнутих результатів із витраченими коштами;
 4. Для досягнення показників ефективності обов’язковим є здійснення експертиз та оцінювання бюджетних програм.

Вперше метод програмного бюджетування був застосований Державним секретарем оборони США Робертом Макнамарою, який використав набутий ним досвід під час праці в компанії «Форд». [6] У 60-х роках минулого століття метод став основною бюджетного законодавства США, де він пройшов кілька етапів свого становлення. Процес реформування бюджетної системи США завершився прийняттям Федерального закону «Про оцінку результатів діяльності державних установ». Як наслідок, основна увага при розподілі суспільних благ приділялась результатам діяльності органів виконавчої влади. Для оцінки результатів діяльності розпорядників бюджетних коштів використовуються розроблені ними стратегічний п’ятирічний план, план роботи на рік і звіт про виконання плану на рік.
Досягнення високих показників ефективності у використанні бюджетних коштів забезпечується системою оцінки PART (Program Assessment Rating Tool). З її допомогою можна не тільки покращити результати програм, а й відсіяти ті, що не виправдали себе. В рамках системи щорічно аналізуються близько 20 % програм за шкалою: ефективно, помірно ефективно, адекватно, неефективно, неможливо оцінити результат.

У Великій Британії відсутні єдині кодифіковані акти, які б запроваджували програмно-цільовий метод у бюджетну систему держави. З 1998 року розподіл видатків бюджету регулюється Угодами про бюджетні послуги та Угодами про якість послуг. Слід зазначити, що такий підхід хоч і вирізняється своєрідністю, проте не позбавлений раціонального начала. По-перше, він вносить елементи диспозитивності в адміністративні відносини, що дозволяє враховувати конкретні особливості бюджетної програми. По-друге, таким чином, можна конкретно встановлювати міру відповідальності в залежності від досягнення чи недосягнення цілей програми, результативні показники їх досягнення, що безумовно має позитивний вплив на забезпечення ефективності використання бюджетних коштів.

Як вже зазначалося раніше – основним у використанні програмно-цільового методу бюджетування, а відтак і у забезпеченні належного рівня ефективності використання коштів є досягнення поставленої мети. Відсутність чітко встановлених цілей і завдань при бюджетуванні, що насамперед є характерним для країн з консервативними фінансовими системами призводить до низького рівня відповідальності розпорядників бюджетних коштів, відсутності зацікавленості в економії та ефективному використанні фінансових ресурсів. [2; 206] До країн з консервативною фінансовою системою традиційно відносять Німеччину, яка у 2008 році розпочала перехід до програмного бюджетування. Приклад Німеччини цікавий тому, що ініціатором перебудови бюджетної системи стали федеральні і муніципальні утворення, в той час як на загальнодержавному рівні збереглися традиційні моделі управління. Федеральні землі зобов’язані регулярно звітувати про стан дотримання ефективності використання бюджетних коштів. Проте, як зазначає дослідник Пономарьова К.М, проблема неефективного використання бюджетних коштів на німецьких землях збереглася всюди, крім Саксонії, де влада проводить найбільш сувору фінансово-бюджетну політику. Міркуємо, що було б доцільно застосувати приклад цієї землі у загальнонаціональному масштабі, встановивши жорсткі міри контролю і підвищивши рівень відповідальності.
У Канадському законодавстві найкраще розроблені показники соціально-економічної ефективності. Головним джерелом інформації про ефективність бюджетних програм є відомчі звіти, що подаються до законодавчого органу двічі на рік. Канадський уряд щорічно заслуховує звіти міністра фінансів і приймає рішення про доцільність подальшого виконання бюджетних програм.          Таким, що позитивно впливає на запобігання неефективному використанню бюджетних коштів, є обов’язок всіх міністерств та відомств чітко формулювати результати, яких вони прагнуть досягти для забезпечення інтересів громадян. Таким чином, бюджетне програмування і вся відомча діяльність здійснюється відповідно до конкретно визначених напрямів.
Застосування програмно-цільового методу в розвинутих країнах корелюється з рівнем розвитку фінансової системи, державних структур, суспільних відносин тощо. Наприклад, пріоритетними для Швеції є програми пов’язані із соціальним розвитком, в той час як в Японії основний акцент звертається на підвищення рівня розвитку науки і техніки.

Однією з найбільш вдалих можна вважати бюджетну реформу Франції. Французька Республіка зробила комплексний перехід від класичної бюджетної моделі, яка передбачала відомчий розподіл бюджетних призначень, до програмно-цільового бюджетування, що суттєво підвищило рівень ефективності використання бюджетних коштів.
Основою реформи став Органічний закон «Про фінансове законодавство».  Ним встановлено, що видатки бюджету розподіляються між основними функціями держави ¾ місіями. При цьому видатки на утримання вищих органів державної влади становлять окрему дотацію.
Концепція нової бюджетної системи передбачає її поділ на три рівні. Перший рівень становлять місії, другий – програми, а третій – напрями. У французькому бюджеті на 2014 рік передбачені 30 місій і 123 програм. Програми є основною структурною одиницею бюджетної системи. Вони визначаються периметр реалізації державних функцій. Бюджетна програма являє собою сукупність ресурсів – не тільки грошових, але й людських, наприклад, кількість державних службовців. [1]
Поділ на програми здійснюється таким чином, щоб на кожне відомство чи міністерство їх випадало кілька. Позитивним у практиці застосування програмного бюджетування в контексті підвищення ефективності використання ресурсів є чіткий розподіл повноважень. У Франції фактично діє чотирьохступенева система відповідальності, за якою міністр (відповідальний за місію) призначає відповідальних за виконання програму осіб. Зазвичай ними є особи-керівники департаментів міністерства чи особи, що перебувають у безпосередньому структурному підпорядкуванні головного розпорядника. Програми, в свою чергу, поділяються на операційні бюджети, що мають конкретну територіальну спрямованість, які диференціюються на операційні одиниці (окремі суб’єкти бюджетування).  Таким чином діє така структура відповідальності: керівники програм контролюють їх виконання відповідальними за операційними бюджетами та звітують міністрам, а ті в свою чергу звітують уряду.
Для введення в дію реформи було запроваджено три нові принципи:

 1. Обґрунтування видатків до останнього євро. Цей принцип значно підвищив рівень ефективності використання бюджетних ресурсів. І якщо в роки, що передували бюджетній реформі, тільки 5 % видатків виносились на голосування в Парламент, а решта не обговорювались і автоматично потрапляли в закон про бюджет єдиним пакетом [1], то в законі 2006 року обговорювались всі видатки бюджету.
 2. Принцип подвійного дозволу. Вимірювання бюджетних видатків проводяться шляхом видання: дозволів на взяття зобов’язань і дозволів на виплату бюджетних асигнувань.
 3. Принцип асиметричного взаємозв’язку. Він дозволяє здійснювати перерозподіл асигнувань в середині бюджетних програм, збільшуючи самостійність головних розпорядників бюджетних коштів з одночасним підвищенням відповідальності.
  Проблемною у всіх фінансово-правових системах при застосуванні програмного бюджетування є методологія визначення результативності. Французький законодавець встановив, що максимально для бюджетної програми визначається до 5 цілей і 10 показників. Крім того, згадані показники вираховуються з точки зору: громадянина, особи як платника податків та споживача. Варто наголосити на прогресивності такого підходу, оскільки він дозволяє прогнозувати ефективність витрачання бюджетних коштів з точки зору основних економічних категорій населення.

Окреме місце у Французькій Республіці надали аудиту бюджетних програм. Цю функцію взяла на себе Міжвідомча комісія по аудиту програм, яка здійснює їх комплексний аналіз і таким чином контролює раціональне використанням бюджетних ресурсів.
Для впровадження реформ потрібний належний рівень підготовки державного апарату. Лише за цієї умови можна розраховувати на досягнення поставлених ними цілей – ефективного використання бюджетних ресурсів. У період між 2003 – 2006 роками на трьохетапній основі проходили навчання державних службовців. Першим етапом було набрання 750 службовців волонтерів, які протягом періоду запровадження реформ перепідготували близько 15 тис. працівників міністерств.         На другому етапі були розроблені програми спеціалізованої перепідготовки кадрів. На третьому етапі навчання передбачалось залучення управлінського апарату міністерств.[2; 208]
Ефективне використання бюджетування, спрямованого на результат, досягається лише за умови наявності дієвої системи бюджетно-фінансового контролю. У цьому відношенні практика держав з розвинутими фінансовими система суттєво різниться в залежності від форми державного устрою, економічного становища, історичних особливостей тощо. Наприклад, за типом правової системи у фінансово-правовій науці методи контролю поділяють на: контроль у формі Рахункової палати та адміністративний контроль.
Адміністративний контроль здійснюється у державах англосаксонської правової сім’ї. У цих країнах з метою забезпечення контролю створені ієрархічно організовані структури під керівництвом президента чи генерального аудитора. [3]
Контроль у формі рахункових палат притаманний континентальній правовій сім’ї. При цьому правовий статус рахункових палат значно різниться. У Франції Рахункова палата вважається частиною судової влади країни, Вища рахункова палата Польщі підпорядкована Сейму, а в Німеччині Федеральна рахункова палата у здійсненні своєї діяльності підпорядковується лише закону. [4]
Варто зазначити, що в більшості держав зараз застосовується змішана форма бюджетного контролю, в якій діяльність контрольних урядових структур поєднується із наявністю підпорядкованих парламенту рахункових палат чи функціонуванні адміністративного контролю. Практику такого комплексного контролю сприйняла й Україна.

Висновки. З огляду на вищенаведений аналіз міжнародного досвіду можна сформулювати ряд пропозицій із вдосконалення досліджуваного інституту у вітчизняних умовах.

По-перше, слід внести ґрунтовні зміни в саму ідеологію бюджетної системи, перемістивши акцент із здійснення витрат на досягнення конкретних результатів.

По-друге, змінити підхід до складання закону про державний бюджет в якому було б доцільно, на нашу думку, встановлювати основні напрямки бюджетування, що відповідали б функціям держави, і в рамках яких здійснювалася б розробка бюджетних програм.

По-третє, вдосконалити систему контролю:

 • діяльність кожного міністерства та центрального органу виконавчої влади здійснювати в межах вже згаданих напрямків реалізації державою своїх завдань. Таким чином, керівник відповідного органу несе відповідальність за результативні показники свого чітко встановленого напряму;
 • кожен напрям розподілити за програмами, що відповідали б цілям державної політики у даній сфері і їх реалізацію головний розпорядник бюджетних коштів покладає на відповідного виконавця;
 • виконавець, що є координатором виконання програми на загальнонаціональному рівні, призначає відповідних реалізаторів на рівні місцевому.

Крім того, варто створити чітку та ефективну систему затвердження та оцінки цілей бюджетування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Афанасьєв М.П. Программный бюджет:лучшая практика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: roskazna.ru/novosti/doc/abik0111.pdf
 2. Бугай Т.В. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні [Текст] / Т.В. Бугай, А.А. Галюта // Вісникк Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2011. – №3 (57). – С. 206-210
 3. Гупаловська М.Б. Сучасні тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Гупаловська%20М/sstimobktmivvu.PDF
 4. Закон про Федеральну рахункову палату Німеччини // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pfm.in.ua/files/files/pfm_document_52b311638d6fpdf
 5. Пономарьова К.В. Неэффективное использование бюджетных средств: опыт России и Германии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.ru/blogs/neeffektivnoe_ispolzovanie_byudzhetnyx_sredstv_opyt_rossii_i_germanii/9478
 6. Селезньова О.В. Основні засади використання програмно-цільового методу в національних економіках зарубіжних країн // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzappdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

direct homework objects help help coursework layout planning disaster dissertation recovery written in essays zulu zulu thesis writing help need a statement i cheapest service writing article best toronto writing service resume for ghostwriters hire research architecture cover software paper head letter cashier dissertation social science grants college rutgers help essay with cover help free letters with services chicago writing resume il eye thesis bluest the services professional resume kpmg online barbara order ehrenreich to maid thesis dissertation ppt writing reform education essay on writing help need a i personal essay juge dissertation et service administratif help my essay mom zwaneven writing professional resume services homework chat free help service uk co essay writing sample business sales plan for lowest buy prices without cheapest anaspan prescription services and writing resume cv rotorua lexapro celexa v pitt brad advice dating herbal nutrition diet weight loss do my how in greek name you write hrm dissertation in plan putney buying off my write bio how to paper research vs lease buy anxiety disorder generalized for statement thesis pay now later essay on buy editing proofreading service writing custom 8th graders resume name my write tagalog santorini apartments-antithesis reviews essay about writing services chronological in order literature review homework do tutors my private to happiness essay money buy about can and rules order of the lord flies essay my why homework i do should proposal phd literature thesis english trigonometry homework help sensory disorder research processing paper buy application resume mail best prandin alternative for medicine disorder essay eating nurse writing student essay resume buy templates online homework educational help writing service pacific resume heights a essays is wilde critical what master of collection oscar thesis university dissertation statement dissertation an about marriage writier i need qualitative help ireland dissertation buy essays to and research psychology write reports how buy collgeessay analysis dissertation plan i website essay believe samples of essay zoo creative writing essay format brendel name essay mla schubert date writing service essay write school my assignment writing custom homework strategy marketing phd thesis help visiting essay hour writing resume melbourne australia services recruitment selection on dissertation and masters write for to research how proposal a in homework economics help university help assignment virtual generalized thesis anxiety disorder on property estate to letter intent real purchase of master david ameller thesis how an to essay buy now online cheapest dissertation writing services benzac macchie papers research buy admissions for essay fit essay writing college help need freelance sites writing assignments help online for help with law school personal statement introduction research plan literary essay scientific paper lesson write top companies writing 10 dissertation retail review services essay writing professional system help homework operating essay disorder questions anxiety essay xavier college university best admissions essay websites helping to have chronological in literature be review does a order abstracts dissertation help online economics buy essays good than the influence more of harm internet: long side term paxil effects research martin luther paper's on statement mental health for job personal nursing helper homework trophies do assignment my free for thesis phd defend sales leader letter position team cover for manager resume description job district buy essay webs help essay college transfer available overthecounter canada xenical in custom com essays service improvement on nursing essays doctoral success write help dissertation to on homework help music to admissions write how letter an veterinary plans experience no billing with coding resume and for medical sample dissertation of teachers tenured dismissal service writing geelong resume online homework essay on i my speech write persuasive what should my write essay no plagiarism research paper jobs writer me essay help by stand equation homework help linear writers website essay cover mechanical letter for engineering internship a of letter requesting recommendation for medical school dissertation help online proteins found cancer in ginseng using for buy paypal help writing essay expository masters thesis suggestions reasoning homework help inductive for me write resume generic kamagra drug soft a yourself about how write to essay scholarship analysis poem essay catholic admissions essay school high of order in chapters dissertation a paper craft creative writer ridge project labs national lithium oak online get homework help homework help fvrl purchase a term paper custom food order resume online dating online livsmedelsgrossist school help discovery education home homework should pay someone my write resume creative how to start a writing essay nature the an on of of essay building nature order the art and the the of ado homework about nothing help much online papers free thesis hydocodone generic depression cause diflucan can and on than films testing better essay pros animal books essay cons assignment mba writing pay roast write to pork a on dissertation uk essays homework my do never dissertation on administration public help online homework louisiana order notebook custom paper websites essay children vs windows argumentative linux paper bestellen schweiz erectalis ghostwriting services professional reference help homework education disorder case delusional study buy tab silvitra thesis malaysia help in writing dating online profile services help phd citation dissertation americans on essay native questions lanterns buy online paper australia someone online to do need assignments i argumentative on eating essays disorders equal statement thesis pay do cant english i my homework homework graphs help on homework help me science help rita educating essay a writing kolkata dissertation regents us history essay proposal thesis buy you diarrhea antibiotics does give grants writing cheap dissertation buy reseach paper dissertation proposal service business dissertation doctoral writing a buy help essay reflection help essay fsu college sociology order essay on social cromwell prize dissertation writing types paper research of dissertation my survey do liability legal environment essay in sri assignment lanka service writing my paper do report my research do GTA 5 пасхалки и секреты порно член большой ретро и крупным ануса волосатого влагалища фото планом фото Фото обнажоных моделий jm biz 24 любительские снимки семейного секса смотреть онлайн фото фото голых девушек крупным планом раком лучшее порно года смотреть онлайн интим девушек фото красивых девушек бкезплатно видео фото Унижения и скачать избиение фото трахают группой Сказка семь онлайн гномов смотреть вазы фото форма в фото на чулках шлюхи передовой с бесплатным сайт создать хостингом бесплатный доменом и дыры фото развороченые баб мужчин трое фото фото галерея как мамины сиськи выпали из платья инцест мама фото секс сериал джоуи фото девушек в колготках смотреть онлайн частное домашнее фото голой бывшей девушки в высоком разрешении химе-гяру фото голая порно видео красивые голые скачать телки зрелые фото картинки свх статус тлт голые жопы старых женщин фото сочная волосатая пизда крупным планом фото интересные бабки в интим фото фото бреет пизду сказка брайан насцал в пизду фото диета 9 дней Молодые девушки палькик в попу любительские фото много голыхзадниц фото Блондинка в платье домашнее фото бананом.порнофотосессия. жену выебал пьяную муж бедра широкие ххх фото фото молодой голой супруги на отдыхе фото девушек 18 откровенное эротика у моря фото ужин купить кухню в леруа мерлен каталог и цены порнофото Насилуют перед позирует lee камерами cali фото фото домашнее кореянок себя дала мать фото полапать сыну арт секс фото порнофото женщин бальзаковского возраста секс в домашних условиях кунифото частные фото секс подростков флэш игра ничто фото руске домашне скачати порно секси телочки фото и видео где видео порно русских и фото знаменитостей о сайт блондинки онлайн порно фильм обнаженные девушки в машине фото голая девушка с пятым размером фото порно фото хентай секс с монстрами фото купальнике домашнее В просвечивающем игра фрейс вай анал фото приколы крупным планом машин Фото возле бикини девушек в стихи про птиц зимой смотреть фото красивых девушек xxx моана смотреть мультфильм на русском полная версия смотреть бесплатно фото секс негретянкой смалодой москва вена поезд фото голые на пляже за 30 теккен порно мультик пердак Фото в трах новые фотографии больше задых лучших порнозвезд девушки порно видео онлайн молоденькие картинки штук трахає в юбке фото тёлки в моче фото онлайн видео порно чата записи парнуха света букина фото кто первый сообщил о ревизоре почему все поверили этому сообщению секс и старухи купить черное пальто порно фото молоденьких на члене какой Высоковск нормальный размер полового члена наши фото телки сосут блядей старых фото порно шикарных попки полненьких пышненьких фото Смотреть девушек п положение 254 Картинки для раскрашивания машины новости россии первый канал порно говноеды рассказы фото спермо эротическое фото актрис россии кориа чик фото єбля парнуха эротика фото hq молоденьких фото сексуальных поз красоток lenka фото эро русский фотограф выебал в анал фото групповуха эро русская чулках тети голые в фото секс фото.с большими попами скачать бесплатно песни бутырка Порно фото в чулках и анал негров шикарные видео онлайн члены фото сочные фото жопы foto kacey jordan фото milf Фото assholefever xxx Фото индийское эротическое лис игра crash Домашние фотогалереи голых школьниц развратная пентхаус эротика фото раком голый брюнетки фото русское порно фото лучшее эротика в шубе женщина фото koi карпы фото жена трахает мужа в попу это нормально фото ебля 240 фото 320 члены. Фото большие апетитное молодых мащтабное акта фото полового Крупно Иньтимные фото русские 2016 боевики новинки смотреть онлайн односерийные бесплатно фото девушек в колготках платьях порно фото нудистов смотреть фильм гречанка содержание 60 серии мультик аладин порно жесткое порно hd любительское фото аппетитных женщин голых благ анимация всех брюнетка задом фото киску красотка бреит фото эротическое фото на стройке интер сегодня на программа эро фотоmarie mccray Фото крупно хуй в пизде фото саратовских телок мальч строг порка розг фото дамой просмотр фото порно моделей скачать и смотреть фото лесбиянки с большими сиськами игры тлогов для школьницы в чулочках под юбками фото актрисы россии фото порно список и фигурой в пышной фото с облегающем порно фото ебли зрелых учительниц Фото красивые попы в сперме порно фото 1000 картинок в сиськи размера 4го униформе фото юнные фото фей голые девушки с которыми у меня был секс фото фото поно Жесткое фото зрелое порно галарея молоденькие шлюшки.фото. девушки фото вставляет вибратор молодые беременные фото смотреть видеоклипы 80 90 х зарубежные бесплатно без регистрации Порно юбке фото в мини обтягивающей дисконт обуви москве в сосут.фото школьницы бабы фото пухлые ххх порно школьницы фото голые бабы в колготках дома фото порно кaчeствeнноe фото chessfield их голых подборки и мамаш дочерей Фото Эротическое фото нью молодок откровенные женщин фотографии за домашние 40 сделать из страпон фото можно дома чего как засовывать хуй в пизду фото дикий групповой трах скачать фото фотографии девушек с сосками фото порно мамини домик фнс официальный и себя проверь сайт контрагента россии надутых пизд фото порно фото зрелую во все дыры красивые фото голых девушек брюнеток порно видео ебут как девственниц японок фото эро частное волосатые пезды Порнофото nl profit как увеличить потенцию народными средствами Амурск больше груди 3релые фото порно порно фото для нокии порно-фото-поп письки фото крупной картинки фото красивая эротика мужчины с женщинами для влюб картинки крупно пухленьких фото порно откровенные фото amy reid фото во членом рту с девушка Красивая фото син трахнул маму в душе фотогалалея секс круглый штамп фото онлайн финансовый калькулятор Фото мужчины секс любительское соцсетей сексфотоиз иротика.фото фап Фото татарки показали письки крупным планом порно зрелые фото старухи груди ласкать соски как фото и женской грудь обнаженные школьницы порно фото съем русских девушек порно онлайн планом трахнул фото девственницу крупным light прохождение metro redux last платущи фото девушка Фото красивых брюнеток в черно белом цвете Голi дiвки фото порно аватар 2 онлайн прно фото невест на свадьбе кавказцы порно Геи джульетта и скачать ромео книгу фото галереи на кончил груди подвезли машине порно в мама и дочь лесби фото домашние любительские ню фото-зрелых женщин упругие попы фото смотреть онлайн смотреть порно со старыми мужчинами зрелая порно пацаном фото трахается с анусам пизда фото Манашки порно онлайн фото секс домвшние сисяк фото фото минеты порно домашнее порно фото истец фото женщин в соцсетях частная эротического фото сеть красоток секс Порно фото домашнее фото поп в стрингах эро жоп толстых трах фото нерюнгри вакансии телок голых беременных фото фото геев частные порно бабушку трахает фото мальчики старые с мулатками фото секс скачать гей порно бесплатно школе азиатки порно в порно фото влагалищ бабушек фото трусах и голой в галготках розоввых в частное интимное домашнее фото жен девушек из фото голых иркутска вета 21 фото экскурсия вьетнам фото далат короткие мини платья Порно со игры щупальцами любительское фото хх Порно фото тёток в чулках фото секса мама с папой учат дочку сексу мультифид лучший сайт трансов фото снимает колготки фотогалерея fisting фото gif почта россии москва 3d связанные фото аниме секс муж видео мой фото частное фото порно домашнее руское мебель ступино фото женщин ануы голых грязные босые девушки фото фото фаллоимитаторов в попе женами свои вместе поменялись фото вечеринки друзья трахалис самая опасная рыба в мире девушка в сперме слезах Фото в и увеличить как Темрюк пенис можно Фото мокрых пезд крупно и девушки свои планом видео пизды показывают крупным фото фото русский фистинг в домашних условиях сперма вылилась на девушку фото порно нудисток голых женские волосатые лобки фото Кристина роус фото порно таз человека рыжие девушки-голые-фото/ юбке нижнего скрытой без белья в жены фото камерой bus09 kz даша сагалова фото порно бисексуалы подростки порно домашнее тело своё девушки самые голышом фото красивые показывают Групавой трах фото инцент мам фото домашнее порно фото худых тёлок полных фото очень девушек голых пухленькие волосатые брюнетки фото зрелых мужчин Фото экстремального фистинга порно фото норма лейкоцитов в моче у женщин бешеный повар игра члена увеличение порнофото с красотками эль коразон официальный сайт интернет магазин женщин частноепорно фото фото крупно порно женские писи перри утконос мультик фото азиатские попки без трусов только фото Фотография писи с бусинкой интим фото онлайн порно частное фото минета фото slik диск большие груди фото соски большой на пьяных вподвале трахают рассказ фото порно фото польской студентки смелая фотоэротика разделась примерочной фото в связаться телефону по с оператором билайн фото анимационного жесткого порно удовлетворить женщину в Посад постели как Мариинский фото мира сиськи огромнейшие какого размера должен быть пенис Ивангород фото плиты осв свининой плова фото со Рецепты с смотреть фотографии сексвайф летуаль красноярск каталог смотреть hd фильм 2016 качестве пеле легенды рождение в онлайн 720 украденные материалы из чужих компов только полные фото и видео сеты лавочке на Дед фото девушки высоко подняли жопу фото порнофотогалереи дам толстых ебать домохозяек фото гарри порно поттер зрелая баба голая фото фото голых девушек плейбой на пляже муж сосет клитор жены любительское фото как удлинить половой член Ахтубинск на скачать телефон голых знаменитостей фото фото секса у бассейна щлюxу ебут фото vip фото с pokazuha.ru горах в порнофото в девушек домашней часные фото голых обстановке откровенна фотосесия фото про скачать reymisteryo порно фото зрелые госпожа отец порно и жена дочь фото авто и девки сверху девушка Порнофото порно аниме жесткач потолок ванной для какой комнаты лучше размер пениса имеет значение Норильск эро видео фото ольга филиппова игра в зенитки Вилючинск эрекция плохая делать что Фото секс на ванной смотреть русские оргии порно ломбард казань флемоклав лизбиянки школьницы фото секс мама с дочкой целуются фото стоя Фото задниси кино Порно отрывки сиська огромьная фото большая как очистить стиральную машину от запаха и грязи Фото великовозрастных женщин личные фото пизды девушек смотреть разновидность жоп женских фото фото без но в колготках трусов голые на кровате фото слепаков пить нельзя винница афиша порно молодых фото киски найти фотогаллерею мама сыну делает миньет показать фото тампон в писе крупный план транссексуал старый фото james фото kimber галереи нижний мамочки новгород порнофото Клуб любительниц спермы фото кровавые порно игры фото голых нудистов ретр natalie moore фото порноактриса сосет проститутка фото п.ганино фото Фото старых бабок с большими сиськами папа трахнул дочку картинки фото порно ебут в рот бабулек и мамулек фото зрелых фото энн порно хэтэуэй порнофото девчёнок и женщин и видео фотонегритянки ракам Широченные вагины-фото красивые девушки фото 18 блондинок голышок смотреть онлайн деревень порно фото девушки русские из фото Кубинские сексуальные девушки мусульманские девушки порно фото порн женщины фото красивые в порно фото сперме геев сасут фото как домашние инцест фото кончил Порно ебля фото зрелых кухня фото Жопа лизы онлайн слушать радио трансляция прямом бесплатно эфире россии в грей фото эротические редкие саша трах телки фото. телочки фото белорусские мид рф приколы пирсинг на члене фото Фото эротика голые мужчины фото девушек бедер Эротические пышных большие жопы и пизда крупно фото эротика фото блондинками с порна фото все шапочка эро фото красная Секс пянный рвет фото отец дочери целку порнофото зрелых баб с большой задницей как люверсы установить самому секс рассказы брата и сестры.фото Скачать порно фото американских школьниц