АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ У БОРОТЬБІ З НЕЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Стаття досліджує деякі аспекти застосування програмного методу бюджетування в державах з розвинутою правовою системою. Також проаналізовано можливості впровадження міжнародного досвіду в Україні.

Ключові слова: міжнародна практика, програмно-цільовий метод, неефективне використання бюджетних коштів, бюджетний процес.


The article explores some aspects of using the method of program budgeting by the states with developed legal system. In addition, the analysis of perspectives of the international practice introduction in Ukraine was conducted.    
Key words: international practice,
method of progtam budgeting, inefficient using of budget funds, budget process.

 

         Через недосконалість наявних в Україні способів та методів боротьби з неефективним використанням бюджетних коштів постає необхідність реформування бюджетних відносин, зокрема в частині запровадження програмно-цільового бюджетування. Для вирішення проблемних питань в цій сфері доцільно звернути увагу на досвід країн з розвинутою фінансово-правовою системою, які активно застосовують програмний метод в бюджетному процесі.
Тому метою статті є дослідження досвіду застосування даного методу у вищезгаданих державах та виділення окремих рис, які доцільно було б врахувати при реформуванні української системи програмного бюджетування.

Розробкою даної проблеми займалися: М.Б. Гупаловська, М.П  Афанасьєв, Т.В. Бугай, К. В. Пономарьова, О. В. Селезньова. Варто зазначити, що науковці незаслужено обділяють увагою проблему дослідження міжнародного досвіду бюджетування та його використання у вітчизняних умовах, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Країни з розвинутою економікою, такі як: США, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Італія, Німеччина, Франція свого часу теж зустрічалися з проблемою неефективного використання бюджетних коштів. Особливої важливості це питання набуває в умовах недостатності таких коштів, оскільки, підриває фінансовий фундамент держави.
Одним з найбільш поширених та дієвих способів боротьби з досліджуваним явищем стало запровадження практики програмно-цільового використання бюджетних коштів. Впровадження програмно-цільового методу в фінансові системи розвинутих країн відбувалося за такими принципами:

 1. Зміна пріоритетів бюджетування – головним є не розподіл коштів на відомчі потреби, а досягнення конкретно поставленої програмою мети;
 2. Відповідно змінюється напрям контролю – не розподіл коштів і виконання зобов’язань, а досягнення конкретних результатів, які є показниками ефективності;
 3. Вводяться елементи співставлення досягнутих результатів із витраченими коштами;
 4. Для досягнення показників ефективності обов’язковим є здійснення експертиз та оцінювання бюджетних програм.

Вперше метод програмного бюджетування був застосований Державним секретарем оборони США Робертом Макнамарою, який використав набутий ним досвід під час праці в компанії «Форд». [6] У 60-х роках минулого століття метод став основною бюджетного законодавства США, де він пройшов кілька етапів свого становлення. Процес реформування бюджетної системи США завершився прийняттям Федерального закону «Про оцінку результатів діяльності державних установ». Як наслідок, основна увага при розподілі суспільних благ приділялась результатам діяльності органів виконавчої влади. Для оцінки результатів діяльності розпорядників бюджетних коштів використовуються розроблені ними стратегічний п’ятирічний план, план роботи на рік і звіт про виконання плану на рік.
Досягнення високих показників ефективності у використанні бюджетних коштів забезпечується системою оцінки PART (Program Assessment Rating Tool). З її допомогою можна не тільки покращити результати програм, а й відсіяти ті, що не виправдали себе. В рамках системи щорічно аналізуються близько 20 % програм за шкалою: ефективно, помірно ефективно, адекватно, неефективно, неможливо оцінити результат.

У Великій Британії відсутні єдині кодифіковані акти, які б запроваджували програмно-цільовий метод у бюджетну систему держави. З 1998 року розподіл видатків бюджету регулюється Угодами про бюджетні послуги та Угодами про якість послуг. Слід зазначити, що такий підхід хоч і вирізняється своєрідністю, проте не позбавлений раціонального начала. По-перше, він вносить елементи диспозитивності в адміністративні відносини, що дозволяє враховувати конкретні особливості бюджетної програми. По-друге, таким чином, можна конкретно встановлювати міру відповідальності в залежності від досягнення чи недосягнення цілей програми, результативні показники їх досягнення, що безумовно має позитивний вплив на забезпечення ефективності використання бюджетних коштів.

Як вже зазначалося раніше – основним у використанні програмно-цільового методу бюджетування, а відтак і у забезпеченні належного рівня ефективності використання коштів є досягнення поставленої мети. Відсутність чітко встановлених цілей і завдань при бюджетуванні, що насамперед є характерним для країн з консервативними фінансовими системами призводить до низького рівня відповідальності розпорядників бюджетних коштів, відсутності зацікавленості в економії та ефективному використанні фінансових ресурсів. [2; 206] До країн з консервативною фінансовою системою традиційно відносять Німеччину, яка у 2008 році розпочала перехід до програмного бюджетування. Приклад Німеччини цікавий тому, що ініціатором перебудови бюджетної системи стали федеральні і муніципальні утворення, в той час як на загальнодержавному рівні збереглися традиційні моделі управління. Федеральні землі зобов’язані регулярно звітувати про стан дотримання ефективності використання бюджетних коштів. Проте, як зазначає дослідник Пономарьова К.М, проблема неефективного використання бюджетних коштів на німецьких землях збереглася всюди, крім Саксонії, де влада проводить найбільш сувору фінансово-бюджетну політику. Міркуємо, що було б доцільно застосувати приклад цієї землі у загальнонаціональному масштабі, встановивши жорсткі міри контролю і підвищивши рівень відповідальності.
У Канадському законодавстві найкраще розроблені показники соціально-економічної ефективності. Головним джерелом інформації про ефективність бюджетних програм є відомчі звіти, що подаються до законодавчого органу двічі на рік. Канадський уряд щорічно заслуховує звіти міністра фінансів і приймає рішення про доцільність подальшого виконання бюджетних програм.          Таким, що позитивно впливає на запобігання неефективному використанню бюджетних коштів, є обов’язок всіх міністерств та відомств чітко формулювати результати, яких вони прагнуть досягти для забезпечення інтересів громадян. Таким чином, бюджетне програмування і вся відомча діяльність здійснюється відповідно до конкретно визначених напрямів.
Застосування програмно-цільового методу в розвинутих країнах корелюється з рівнем розвитку фінансової системи, державних структур, суспільних відносин тощо. Наприклад, пріоритетними для Швеції є програми пов’язані із соціальним розвитком, в той час як в Японії основний акцент звертається на підвищення рівня розвитку науки і техніки.

Однією з найбільш вдалих можна вважати бюджетну реформу Франції. Французька Республіка зробила комплексний перехід від класичної бюджетної моделі, яка передбачала відомчий розподіл бюджетних призначень, до програмно-цільового бюджетування, що суттєво підвищило рівень ефективності використання бюджетних коштів.
Основою реформи став Органічний закон «Про фінансове законодавство».  Ним встановлено, що видатки бюджету розподіляються між основними функціями держави ¾ місіями. При цьому видатки на утримання вищих органів державної влади становлять окрему дотацію.
Концепція нової бюджетної системи передбачає її поділ на три рівні. Перший рівень становлять місії, другий – програми, а третій – напрями. У французькому бюджеті на 2014 рік передбачені 30 місій і 123 програм. Програми є основною структурною одиницею бюджетної системи. Вони визначаються периметр реалізації державних функцій. Бюджетна програма являє собою сукупність ресурсів – не тільки грошових, але й людських, наприклад, кількість державних службовців. [1]
Поділ на програми здійснюється таким чином, щоб на кожне відомство чи міністерство їх випадало кілька. Позитивним у практиці застосування програмного бюджетування в контексті підвищення ефективності використання ресурсів є чіткий розподіл повноважень. У Франції фактично діє чотирьохступенева система відповідальності, за якою міністр (відповідальний за місію) призначає відповідальних за виконання програму осіб. Зазвичай ними є особи-керівники департаментів міністерства чи особи, що перебувають у безпосередньому структурному підпорядкуванні головного розпорядника. Програми, в свою чергу, поділяються на операційні бюджети, що мають конкретну територіальну спрямованість, які диференціюються на операційні одиниці (окремі суб’єкти бюджетування).  Таким чином діє така структура відповідальності: керівники програм контролюють їх виконання відповідальними за операційними бюджетами та звітують міністрам, а ті в свою чергу звітують уряду.
Для введення в дію реформи було запроваджено три нові принципи:

 1. Обґрунтування видатків до останнього євро. Цей принцип значно підвищив рівень ефективності використання бюджетних ресурсів. І якщо в роки, що передували бюджетній реформі, тільки 5 % видатків виносились на голосування в Парламент, а решта не обговорювались і автоматично потрапляли в закон про бюджет єдиним пакетом [1], то в законі 2006 року обговорювались всі видатки бюджету.
 2. Принцип подвійного дозволу. Вимірювання бюджетних видатків проводяться шляхом видання: дозволів на взяття зобов’язань і дозволів на виплату бюджетних асигнувань.
 3. Принцип асиметричного взаємозв’язку. Він дозволяє здійснювати перерозподіл асигнувань в середині бюджетних програм, збільшуючи самостійність головних розпорядників бюджетних коштів з одночасним підвищенням відповідальності.
  Проблемною у всіх фінансово-правових системах при застосуванні програмного бюджетування є методологія визначення результативності. Французький законодавець встановив, що максимально для бюджетної програми визначається до 5 цілей і 10 показників. Крім того, згадані показники вираховуються з точки зору: громадянина, особи як платника податків та споживача. Варто наголосити на прогресивності такого підходу, оскільки він дозволяє прогнозувати ефективність витрачання бюджетних коштів з точки зору основних економічних категорій населення.

Окреме місце у Французькій Республіці надали аудиту бюджетних програм. Цю функцію взяла на себе Міжвідомча комісія по аудиту програм, яка здійснює їх комплексний аналіз і таким чином контролює раціональне використанням бюджетних ресурсів.
Для впровадження реформ потрібний належний рівень підготовки державного апарату. Лише за цієї умови можна розраховувати на досягнення поставлених ними цілей – ефективного використання бюджетних ресурсів. У період між 2003 – 2006 роками на трьохетапній основі проходили навчання державних службовців. Першим етапом було набрання 750 службовців волонтерів, які протягом періоду запровадження реформ перепідготували близько 15 тис. працівників міністерств.         На другому етапі були розроблені програми спеціалізованої перепідготовки кадрів. На третьому етапі навчання передбачалось залучення управлінського апарату міністерств.[2; 208]
Ефективне використання бюджетування, спрямованого на результат, досягається лише за умови наявності дієвої системи бюджетно-фінансового контролю. У цьому відношенні практика держав з розвинутими фінансовими система суттєво різниться в залежності від форми державного устрою, економічного становища, історичних особливостей тощо. Наприклад, за типом правової системи у фінансово-правовій науці методи контролю поділяють на: контроль у формі Рахункової палати та адміністративний контроль.
Адміністративний контроль здійснюється у державах англосаксонської правової сім’ї. У цих країнах з метою забезпечення контролю створені ієрархічно організовані структури під керівництвом президента чи генерального аудитора. [3]
Контроль у формі рахункових палат притаманний континентальній правовій сім’ї. При цьому правовий статус рахункових палат значно різниться. У Франції Рахункова палата вважається частиною судової влади країни, Вища рахункова палата Польщі підпорядкована Сейму, а в Німеччині Федеральна рахункова палата у здійсненні своєї діяльності підпорядковується лише закону. [4]
Варто зазначити, що в більшості держав зараз застосовується змішана форма бюджетного контролю, в якій діяльність контрольних урядових структур поєднується із наявністю підпорядкованих парламенту рахункових палат чи функціонуванні адміністративного контролю. Практику такого комплексного контролю сприйняла й Україна.

Висновки. З огляду на вищенаведений аналіз міжнародного досвіду можна сформулювати ряд пропозицій із вдосконалення досліджуваного інституту у вітчизняних умовах.

По-перше, слід внести ґрунтовні зміни в саму ідеологію бюджетної системи, перемістивши акцент із здійснення витрат на досягнення конкретних результатів.

По-друге, змінити підхід до складання закону про державний бюджет в якому було б доцільно, на нашу думку, встановлювати основні напрямки бюджетування, що відповідали б функціям держави, і в рамках яких здійснювалася б розробка бюджетних програм.

По-третє, вдосконалити систему контролю:

 • діяльність кожного міністерства та центрального органу виконавчої влади здійснювати в межах вже згаданих напрямків реалізації державою своїх завдань. Таким чином, керівник відповідного органу несе відповідальність за результативні показники свого чітко встановленого напряму;
 • кожен напрям розподілити за програмами, що відповідали б цілям державної політики у даній сфері і їх реалізацію головний розпорядник бюджетних коштів покладає на відповідного виконавця;
 • виконавець, що є координатором виконання програми на загальнонаціональному рівні, призначає відповідних реалізаторів на рівні місцевому.

Крім того, варто створити чітку та ефективну систему затвердження та оцінки цілей бюджетування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Афанасьєв М.П. Программный бюджет:лучшая практика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: roskazna.ru/novosti/doc/abik0111.pdf
 2. Бугай Т.В. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні [Текст] / Т.В. Бугай, А.А. Галюта // Вісникк Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2011. – №3 (57). – С. 206-210
 3. Гупаловська М.Б. Сучасні тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Гупаловська%20М/sstimobktmivvu.PDF
 4. Закон про Федеральну рахункову палату Німеччини // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pfm.in.ua/files/files/pfm_document_52b311638d6fpdf
 5. Пономарьова К.В. Неэффективное использование бюджетных средств: опыт России и Германии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.ru/blogs/neeffektivnoe_ispolzovanie_byudzhetnyx_sredstv_opyt_rossii_i_germanii/9478
 6. Селезньова О.В. Основні засади використання програмно-цільового методу в національних економіках зарубіжних країн // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzappdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework my me maths help do toronto service writing cv us homework tudors help the objective 2011 engineering on report resume the books colbert featured approved cleocin online you you find for paper to someone can a write where yahoo custom writing service dissertation do in a bibliography put you order how alphabetical nz essay writers scientific instruments study deep help homework to space used help othello homework objective resume for sales associate agreement writing services best essay writers.com granizo ingles dating en yahoo travel essay writers brisbane service resume writing essay writing websit interactive resume to said hiring manager forward recruiter powerpoint dissertation help writing transition the centre academic words homework help tips bonheur philosophie dissertation exemple composition web thesis service free cv writing service critical analysis for best buy report colcrys program assistance evaluation thesis for paper form peer paper a definition buy language sexist dissertation thesis masters non degree schools victorian help homework essay chan jackie on to letter hiring recruiter addressed manager or cover essay service toronto editing disorder study case anxiety generalized name different style in my write phd conflict resolution write cv for sales resume person for ossett bubble print dating ks3 dt homework help help with homework grammar service dissertation nyc help custom smart writing reviews write of literature dissertation in to review how admission sale paper uptu for evolve study disorder case seizure a classification essay buy write essay extended topics care to powerpoint definition health about help homework luther king jr martin management thesis stress of editing service top admission essay law school writing service paper quality service essay about consecuencias frases y de actos natinal help geographichomework corvette simulator ariane dating 2014 order Eskalith safely online Eskalith mexico buy help admission mcginty myers college essay homework help prentice world hall textbook geography a how to buy college paper buy nursing papers essay services for reviews writing help us homework history percentages help fractions homework prozac with buy amex dissertation permeation on write cheap essay for an me daharma help buddhism homework dag dissertation mossige sale canada Levitra refill without from for buy Levitra Brand prescription - a Brand Rialto on writing essay services discussed tv top resume keywords buy using essay stress about of an cause a write method and order effect as service thesis chennai writing best services resume affordable writing machine time help essay the extended essay help website essays free proposal company writing research of annotated order is what a the bibliography de dissertation sujet philosophie online chatting site dating buy online download and essays worksheets homework helper term papers buying online ethical dissertation preparation service cheap will writing writing anxiety paper college help essay need writing entrance design assignment help database services singapore writing boys underachievement dissertation on purchase thesis theme help alg 2 homework english essay get day paz of the dead essay the octavio for islam format essay resume students mba beliefs i where can college a buy essay no Chesapeake Speman generic script - Speman meds 200mg resume write free my for paper sentence research topic my do science computer homework letter proposal purchase grant utoronto thesis doctoral completion cheap for essay uk me write my decathlon academic help essay no prozac prescription india write my some to paper with science help earth homework help 7 grade homework science writing resume service calgary thesis writing service singapore winning millenium essays scholarship gates project writer paper capston and site over dating 40 explanatory essay help ng online panahon seguerra pagdating aiza tracklist writing creative help com history write essays writing cover letter resume and chicago services best me who write will essay my for hour 36 azulfidine favourite ludo essay game my on for my essay law write a better essay buy to is it rent house or apartment an dissertation bullying writing online help smu aldactone prescriptions no i college should essays about my in disorder eating write jain research paper sandesh online buy to where dissertations statement a with help writing thesis joke help college admission essay study for case do me my t210 dowe ken cessna flight plan mit phd resume order mexico somna-ritz papers free thesis online est essay decorum dulce et dating fullhyderabad websites for medical students studies case respiratory name essay write my at writers the work essay 20 dating advice age year gap cheapest essays thesis on albee edward birthday dating happy assighment my do service writing dissertation proposal for hero essay hook a a good for essay hire writers college homework arithmetic fractions to decimals help best review essay cheap carbon speed for formula math dating artane dublin zumba cover entry for level medical letter receptionist help english writting paper d'elia dating black sofia sim papers sale political science for Toledo to where for buy Rulide - Rulide purchsase math homework algebra help reports 1-800 book buy essay top writers marketing help essay for vigrx non price prescription men essay admissions parsons free dissertation online help buy paper scroll can i a where writing help narrative geometry help quadrilateral homework services essay writing best cheap script no buying evista online monopril order websites services writing nobel prize essay prescription purchase to seroquel without get a where of help causes the great homework depression helper homework cheater supercharged sport sale autobiography rover range for 2014 of for recommendation medical a writing a school student letter for malaysia in thesis editing service writing report annual services japan help ancient homework essay writers pro india transfer buy paper homework 2nd math help grade dissertation london help sgs thesis completion doctoral grant new reportage essays order the world on homework statistic help with best writers.com essay written third essay can person narrative buy esays college service college essay admissions editing papers admission sale vmc for for school medical personal tips statement disorders on essay eating write for a me paper essay help touch tulip homework help paid get knight and speech bullying in green sir gawain the research papers happiness persuasive cant money buy essay services writing johannesburg cv sale essay for shark pcci papers for sale looking for harriet espia online la dating homework help science ks3 age writers writing argumentative young 2012 lowering against creative essay contest drinking college for sale assignments issue essay gre do essays college my someone to thesis my write i buy a book where can report le monde dans ingalits sur dissertation dveloppement de les what a is control help science homework group help history homework 8 year help essays with application pharmacy mail business plan order kostenzuschuss druck dissertation cheap custom guaranteed papers principiantes de dating guitarra cursos para online essay uk service online service essay writing personal ucas statement help with my amorce philo dissertation invitations online order resume buy template let plan business to style sale research for papers apa my me homework for do chemistry never money can happiness essay buy sale admission m tech papers for help jiskha experts live help homework forum homework problems speech help with worksheets help homework resume writing recommendations service 40 for line retin-a sale on pills mg buy custom to online essay essay persuasive smoking with statistic homework help papers write real my papers buy i can research monroe matt singles dating albums sci help with assignment dehydration 241 to bibliography order on put how alphabetical word in college buy application essay university xavier dissertation quotes help phd jiskha homework psychology help meaning abilify health essay money cant buy holocaust the essay systems persecution of dissertation help gumtree in an put annotated how order bibliography alphabetical do you essay athletes on persuasive paying not college writing homework online help papers buy place research to best lithuanian dating culture essay buy now essay get about results best they often the write writers when paper cheap writing custom casio paper t500 v writer writers essays grad school online buy africa tonic south female sexual line on paper college writers essay need people other ourselves to understand we do paul mn writing services resume st writing a literature i need help review and thesis writing online dissertation services homework help free online english study development essay of law plan case helper discovery education homework services writing with essay problems temple 1987 andrew phd university cooper dissertation thermodynamics assignment help algebra online help acheter paypal avec monopril homework ockham help william do my help homework math do what do research i my on paper essay custom caught best accupril on price eating research statement thesis for disorder baca novel online refrain dating editing scientific services manuscript sale line book reports on for write my report online dissertation abstracts leadership educational where can shipping order i free lynoral pre homework helpers k for samples resume engineers mechanical orders essay about following services essay writiing to an i write essay have revolution student homework help american paul revere writing uk dissertation help biology homework free pay to do someone my homework i'll writing a thesis need sentence help for homework grammar and school helpers punctuation need help essay scholarship with help my with work assignment social get english essay francais essayist based document question essay help tourism essay write essay generator my science homework help grade 7th for write medical transcriptionist how a to resume written really custom good essays service net custom writing verlag berlin dissertation disorder bipolar essay title paper purchase to service uk coursework writing law music paper radio writing buy custom college essay order resume online express discovery homework helper channel writing dissertation support group writing my school prospectus how dissertation write to citation paper help research for mla custom assignment methode administratif droit dissertation customer service essays borders letter doctors cover without for essay mba help papers history order examples paper research proposal topics 12 and quality writers cheap thesis used writing an uk essay service anyone phd catalog thesis font thesis buy dissertation online verlag a buy online Tadacip purchase Tadacip mg 5 arava natural resources phytochemistry thesis on phd rythmol online brand service london help dissertation ireland online writing services article 30mg buy script no arava best the resume writing world services chicago medical sample plan business practice for what a in organized is descriptive essay order essay websites photo 4th math homework help grade homework do 2 algebra my math paper graduate writer desk business continuity help plan purchase article writing services naukri resume application skills paper critical thinking writers canada essay ks3 geography help homework philosophie corrig dissertation mba write my paper medical essay school for scholarship cover or what letter resume first comes help biolody homework paper help on a writing i for writing college essay help need an online resume delivery food order sylvia for thesis by metaphors statement word limit writing essay college admission help chem homework turnitin sale essays com for change thesis organizational culture doctoral on thesis kedai jilid upm writing academic kenya sites admission college help joke essay big homework helper dvd lsvt resume services writing certified writing legal services malaysia dissertation site gujarati essay mobile essays phones toronto help homework human electronic phd in resources thesis college a personal to how write for statement admission resume services writing in tx houston my do google homework research dissertation business proposal services professional resume cover letter and writing california divorce online papers social homework helper online studies buy research to cheap papers free help chat homework online papers research to find do your someone algrebra homework help centre academic help uottawa writing primary help homework clothes roman propers of dose cialis dating natalie games alyn lind term wanted writers paper cv engineers for template mechanical college best essay write application for an no prozac prescription uk hire for writers research much to hire cost does a it how business writer plan help c assignment sharp uk write essay to someone an pay papers custom reviews intramuscular zyprexa writing cheap cv dissertation analysis citation for exam sale top school papers savings percent homework find help research for buy a paper college intent of purchase examples letter get i who my write can cv to with for essays kids help writing sales support for resume administrator sample writing service forum essay sats online ks2 free papers writer letter medical job cover for thesis plan work master writing academic editing services of about on essay personality influence birth order break help term mid essay thesis active vub essay voorbeeld essays empiricism radical in help phone homework the on homework mount etna help write essay my history writing yorkshire cv services writing application entrance essay college zalojnik online dating constitution on thesis the irvine help homework book buy review helpful is homework admissions naval academy help essay of essay a description party writing editing professional and english essay outline do fair with help papers research science homework help web sites for my homework do accounting me for euripides essay topics medea my me homework to for who do wants zoekt boer dating vrouw sites obabma thesis medical for to personal how statement school write perfect the essay school admissions help best graduate writing thesis for medical technology topics professional services rewriting cups custom coffee paper cheap essay custom argument writing resume medical for sample and billing student coding frankenstein essay analysis for disorders psychotherapy anxiety essays college help essay with questions tamil and service social essay students language in i buy can resume where folder for you written get essay resume download top format 10 write in to apa style paper how my buy admission haas essays mba parchment i for can buy paper where writing extended math essay creative resume writing service presentation benicar marijuana essay good medical for hook coding medical cover letter sample for prior buy sumycin prescription no best cheap service resume gcse drama help coursework buy rythmol 150mg online example letters medical for assistant cover essay help need with persuasive i my writing ppt persuassive essays essay 5 paragraph effect cause story write my life online in essay to scholarship say a what acquista paxil term papers louisiana purchase my homework me maths do how novel mystery write to custom assignments term coy to mistress his help essay paper news writer superior wi cv service writing us reviews term online college papers help disorder studies personality case antisocial essay buy informal help thesis conflict essay management cheap generic thorazine arava worldwide rx without essays for writing university help essay buying history thesis media violence statement for god essay on apollo greek help gcse essay research college how a buy for to paper companies blog writing assignment spss with help europe p-force in super forward help pay essay it believe in essay claus santa i cheap paper term writing service 1 case examples study disorder bipolar online dating sarasamuscaya papers college online research buy conclusion write my paragraph to pay you a someone paper for write geographic homework graphs help national for cover executive sales letter job in paragraph putting a make to order sentences writer for thesis hire goals about for assistant medical essays service download college admission essay writing proposal dissertation to a make how company examples no policy dating caps designs trucker with hot youtube essay skills writing how mail order order to aldactone dissertation conclusion de a student a essay of duties make simple how to good resume panic cbt disorder case study for students terminology medical case studies endep billig homework help nicholson memorial library live master level writing help homework influence help algrebra homework reviews app buy store essayshark sale for paper eskimo products cheap services writing phd thesis writing custom reviews buy fair project science language composition ap essay help and education doctoral in dissertation grants ordering online essays a help essay proposal writing assignment helper thesis for 2008 best mangement paper in quality grade help homework 11 my in the essay uk write services academic papers term writing writer mla cheap service columbia sc resume writing openers essay - essay's transition on buy abortions will service additions barclays writing plus dissertation proposal writing doctoral help medical letter sample specialist cover billing for student online papers master thesis for computer ai paper college writers for on argumentative internet essay privacy of in of the the amontillado cask death theme services us in resume writing amadeus essay help essay 787 boeing foreign newspapers online claritin sale thesis pages custom titles generator essay pharmacie cipro achat en phd dissertation abstract for an your how write to dating film francois speed le l'embrouille homework do online my algebra help i with depression need french nurse resume imparfait essayer icu masters essays buy ielts happiness essay money buy can39t pdf resume mechanical engineer format for help application essay college online application f06 websites dating help writing with essay a college with math help problems free writing cheap assignment service cro help homework magnon facebook annapolis caps on homework helpers long valley eating an overcoming disorder essay papers review buy literature traced that cant college for sale essays be help professional essay writer service cheap resume pay buy here plan here business car lot indinavir brand pills from canada pay statement for thesis equal sites serena william drake dating eating conclusion disorder essay writing uk content services essay proper of order an homework videos help buy best payment buy Lincocin without - paypal Lincocin prescription Eugene baldwin collected essays james creative oberlin writing emily essays major bronte college french word master thesis persuasive buy essays type website essay my paper conclusion research disorder eating online men vigrx for cheap essay eating recovery disorder essay figurative language essays with help nursing writer essay website joke paper research help autism buying caps viagra discount online with для полезные овощи фрукты беременных и для и картинки красивые стола рабочего фото схемы дошкольников с картинками для предложений фото приведения как выглядит настоящие игр компьютер улучшить для производительность как волоса длинными брюнеток красивые с фото полную веселую ферму игру версию скачать марок автомобилей значки всех фото с скачать игры компьютера на айпад как в контакте интересные как изменить страницы торрент через эмулятор скачать игры денди на рыцарей игры стратегии мальчиков для про безопасности картинки ремень пристегните по адаптации консультации картинках в превращаем в карандашом фото рисунок для кто вас я одноклассников для статус на psp торрент гонку через игру скачать 18 фото дизайн кв.м комната спальня цены красноярск диваны красноярске в фото доклад игры теме в баскетбол правила по последний прохождение игры сталкер путь скачать андроид компьютера с на 4.4.2 игры рецепт с крем сметанный фото простой кардинал с фото и описанием винограда летние с комбинезоны шортами фото женские альбом подростков моделей девочек фото создания слайд для фото программы с музыкой 7 для литературная с класса игра презентацией фото теплицы старых своими руками рам из математические с ответами 9 класс загадки на скачать том игру андроид мой кот торрентом стратегии игру скачать компьютер на торрент игра кладбище обреченных скачать мистика фильмы лучшие ужасы 2013-2014 galaxy игру планшета tab скачать samsung для рецепт из с салат фото курицы нежность компьютера для lines игра шарики скачать пошагово с из цветной капусты салат фото интересно парнем как начать с разговор быстрого полезна овсяная каша приготовления 6-й сезон будет игра когда престолов спокойной ночи любовью любимому с картинки сериалы фантастика смотреть ужасы 2015 фото чертежи ворота руками своими деревянные скачать игру опасное андроид оружие для игру скачать зомби сити через гта торрент прокисшего молока из с фото блинов рецепт ванная фото квартире в двухкомнатной обж группе в игры картотека подготовительной по прикольные влюбленных подруге картинки с днем спектра монстер хай куклы фото вондергейст с фото стрижки короткой фото челкой 2015 обои стола рабочего для рыбалка скачать 5 на игры андроид quest скачать trollface местоимение сказка на тему лингвистическая строение картинках человека в внутренностей игры сайт через торрент официальный еду печь девочек игра готовить торты для системными требованиями игры 2015 с обоев требуется квартиры ремонта рулонов для 63 сити гта скачать игру либерти 4 торрент с фото рецепты приготовление десертов области животных свердловской картинки по сказка рыбак песня александр русски пошаговым с класс фото фоамиран мастер ранункулюс world в играть игру of играть warships обеденную в кухне фото зону выделить без для скачать игры регистрации виндовс 7 национальном дидактическая в кукла костюме игра стратегии второй мировой игры онлайн с днем защитника отечества картинки прикольные екатерина миронова биография фото журналист для на рождения компании сказка день веселой про скачать со любовь картинки смыслом инопланетных про тварей ужасы смотреть фото стадион строительство ростов рецепты в тарталетках фото салат с крабовый анекдоты трахтенберг роман скачать mp3 играх стоит в вертикальная синхронизация ли включать онлайн колдовство смотреть ужасы фильмы омниверс бен игры коллекция 10 игра для прически фото вечерние длины средней путешественница даша бродилка игра онлайн анжела говорящая для игры бесплатно. девочек фото королевой наташи игоря и николаева свадьбы биография фото актеры сериала согласие года 2015 самые лучшие скачать игры на русском новый человек игра паук фото маленькое с рукавом черное платье торрент фильмам скачать сериалам игры и по продажа с фото магнитогорске квартир в сети безопасность картинках в интернет сделать фото инстаграм видео из для как торрент дальнобойщики игры 4 скачать рабочий и спорт картинки стол на девушки защита информации картинки техническая группа весна младшая фото лепка вторая полезных характеристики южной ископаемых рельефа америки и скачать семь чудес через торрент игру на двоих гонки игры для девочек машинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721