Активні операції державних банків України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Волохата К. Б.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація. В статті узагальнено та розглянуто теоретичну основу здійснення активних операцій і досліджено ключові тенденції державних банків України у сфері кредитування та інвестування.

Ключові слова. Активні операції, державний банк, Національний банк України (НБУ), облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

ASSET SIDE OPERATIONS OF STATE BANKS UKRAINE

Annotation. The theoretical basic of carrying out active operations is generalized and examined in the article. Considered key trends state banks of Ukraine in lending and investment.

Keywords. Asset side operations, State Bank, National Bank of Ukraine, government bonds.

Постановка проблеми. Здатність банківської системи спрямовувати всі свої ресурси у різні сфери народного господарства відіграє велике значення для економіки країни в цілому. За ефективне та раціональне розміщення ресурсів банки отримують прибутки, як плату за надані ними кошти. Важливими для економіки будь-якої країни є такі активні операції як кредитування та інвестування. Поліпшення якості здійснення кредитних та інвестиційних операцій є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України. Актуальність оцінки активних операцій державних банків є високою, оскільки ці банки є провідними та діяльність яких є визначальною для економіки нашої країни.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Здійснення активних операцій банку та окремих аспектів управління ними знайшли відображення у працях таких вчених як А. М. Даниленко, К. Ю. Джукалідзе, І. П. Дугіна, О. О. Затварської.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення сучасних тенденцій здійснення активних операцій державних банків України на основі теоретичного аналізу та оцінки основних фінансових показників.  

Виклад основного матеріалу. Активні операції – це операції, які спрямовані на розміщення банком мобілізованих раніше банківських ресурсів.Проведення активних операцій комерційними банками передбачає розміщення сформованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності.

У результаті активних операцій утворюються банківські активи – ресурси, які контролюються банком і які є джерелом отримання прибутку. Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, його надійність [1].

Структура власності активів банківської системи України протягом 2012-2014 років представлена на рисунку 1.1.

1

Рис. 1.1. Структура власності активів банківської системи України протягом 2012-2014 років

Як видно з рисунку, найбільша частка активів банківської системи України сконцентрована у банках з приватним українським капіталом. Вагому питому вагу у структурі активів займають активи державних банків. Сьогодні державні банки займають провідну позицію на ринку банківських послуг та здійснюють різноманітні операції, зокрема активні. До державних банків України належать Ощадбанк та Укрексімбанк.

Державний банк АТ «Ощадбанк» є спеціалізованим банком, що відповідає за ефективну організацію ощадної справи в державі, забезпечує впровадження прогресивних форм розрахунково-кредитного та касового обслуговування населення, проводить кредитування населення, здійснює валютне обслуговування, проводить операції з цінними паперами [6].

Активні операції банками здійснюються за допомогою наявних у них активів. Усі активи банку діляться на дохідні (робочі) та недохідні (неробочі). В аналізі робочих та неробочих активів слід звертати увагу на їхню структуру. Структуру активів АТ «Ощадбанк» в розрізі дохідності наведено на рис. 1.2.

2

Рис. 1.2. Структура дохідних та недохідних активів АТ «Ощадбанк» 2012-2014 рр.

Висока частка дохідних активів свідчить про ефективне використання ресурсів банку та спрямування їх на отримання прибутку. З кожним роком банк збільшує питому вагу дохідних активів, проте прибуток зменшується.  Слід зазначити, що протягом 2012-2014 років АТ «Ощадбанк» витримує оптимальне значення частки робочих та неробочих активів, яке становить 75%-85% та 15%-25% відповідно [5].

        АТ «Ощадбанк» працює у двох напрямках фінансової діяльності – кредитний та інвестиційний. Кредитна та інвестиційна діяльність є основою для розміщення ресурсів банку та забезпечують отримання максимального прибутку.

Аналізуючи склад кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Ощадбанк» та його динаміку, що наведено у таблиці 1.1, можемо сказати, що протягом 2012-2013 років кредитно-інвестиційний портфель АТ « Ощадбанк» мав тенденцію до збільшення. Зокрема, на це вплинуло різке зростання суми міжбанківських кредитів на 4275134 тис. грн. або на 641,76 % та суми цінних паперів на продаж на 22248541 тис. грн. або на 169.44 %. Загальна сума кредитно-інвестиційного портфелю при цьому зросла на 26883257 тис. грн. або на 41,37%.

Таблиця 1.1

Динаміка складу кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Ощадбанк» протягом 2012-2014 рр.

Показник, тис. грн. Роки Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 рр. 2014-2013 рр. 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Міжбанківські кредити 666161 4941295 792635 4275134 -4148660 641,76 83,96
Кредити та заборогованість клієнтів 51186647 51546229 69271838 359582 17725609 0,7 34,39
Цінні папери 13130521 35379062 39738941 22248541 4359879 169,44 12,32
Всього 64983329 91866586 109803414 26883257 17936828 41,37 19,52

Та вже протягом 2013-2014 рр. у АТ «Ощадбанк» спостерігається сповільнення темпів приросту кредитно-інвестиційного портфеля. Це пояснюється зменшенням суми міжбанківських кредитів на 4148660 тис. грн. або на 83,96 % та зростанням цінних паперів всього на 12 %.

Зважаючи на те, що кредитна діяльність займає пріоритетне місце серед активних операцій банку, виникає необхідність в аналізі кредитного портфеля. Формування кредитного портфеля відбувається в процесі надання кредитів юридичним та фізичним особам. При дослідженні кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» важливим є його аналіз в розрізі позичальників (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Динаміка кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» в розрізі позичальників протягом 2012-2014 рр.

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Темп приросту абсолютного значення, %
Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Кредити фізичним особам 2306713 5 2520633 4 2377457 3 9,27 -5,68
Кредити юридичним особам 48879934 95 49025596 96 66894381 97 0,3 36,45
Всього наданих кредитів 51186647 100 51546229 100 69271838 100 0,7 34,39

Отже, зростання залишків кредитів, наданих юридичним особам, відбувалося швидшими темпами порівняно з зростанням залишків заборгованості фізичних осіб. Спостерігається сповільнення темпів приросту по заборгованості фізичних осіб. Зокрема, протягом 2012-2013 років кредити, надані фізичним особам зросли на 213920 тис. грн. або на 9,29 %, тоді як у 2013-2014 роках залишки заборгованості фізичних осіб зменшилися на 143176 тис. грн. або майже на 6 %. Таке зменшення пояснюється нестабільністю банківської системи та підвищенням відсоткових ставок за кредитами.

Державний експортно-імпортний банк України (або АТ «Укрексімбанк») залучає зовнішні та внутрішні кредитні ресурси та інвестиції в економіку країни, надає та отримує кредити, здійснює фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств, обслуговує державний зовнішній борг України [7].

Серед активних операцій АТ «Укрексімбанк» переважають кредитування та операції з цінними паперами. Склад кредитно-інвестиційного портфелю АТ «Укрексімбанк» наведено у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка складу кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2014 рр.

Показник, тис. грн. 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
2013-2012 рр. 2014-2013 рр. 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Міжбанківські кредити 1454176 1930220 3264179 476044 1333959 32,74 69,11
Кредити та заборгованість клієнтів 40421824 42273618 52093575 1851794 9819957 4,58 23,23
Цінні папери 19937732 34487800 48510739 14550068 14022939 72,98 40,66
Всього 61813732 78691638 103868493 16877906 25176855 27,30 31,99

Протягом 2012-2014 років у АТ «Укрексімбанк» спостерігається тенденція до збільшення як кредитних операцій, так і операцій з цінними паперами. Так, протягом 2012-2013 років кредитно-інвестиційний портфель банку зріз на 27,3 % за рахунок збільшення міжбанківських кредитів на 476044 тис. грн. або на 32,74 %, кредитів клієнтів на 1851794 тис. грн. або на 4,58 % та цінних паперів на 14022939 тис. грн. або на 72,98 %. За 2013-2014 роки кредитно-інвестиційний портфель АТ «Укрексімбанк» зріс на 25176855 тис. грн. або на 31,99 %. Зокрема, такий ріст спричинений збільшенням міжбанківських кредитів на 1333959 тис. грн. або на 69,11 %, кредитів клієнтів на 9819957 тис. грн. або на 23,23 % та цінних паперів на 14022939 тис. грн. або на 40,66 %.

Аналіз кредитного портфелю АТ «Укрексімбанк» в розрізі позичальників наведений у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Динаміка кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» в розрізі позичальників протягом 2012-2014 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. Темп приросту, %
Абсолют-не значення, тис. грн Струк-тура, % Абсолют-не значення, тис. грн. Струк-тура, % Абсолют-не значення, тис. грн. Струк-тура, % 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Кредити, фізичним особам 596637 1,48 481669 1,14 379187 0,73 -19,27 -21,28
Кредити юридичним особам 39825187 98,52 41791949 98,86 51714388 99,27 4,94 23,74
Всього наданих кредитів 40421824 100,00 42273618 100,00 52093575 100,00 4,58 23,23

Відповідно до таблиці 1.4 кредити, надані юридичним особам збільшуються швидшими темпами, ніж кредити надані фізичним особам. Про це свідчить і структура кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк», згідно з якою питома вага кредитів юридичних осіб значно перевищує питому вагу кредитів фізичних осіб і кожного року наближується до 100 %. Така ситуація є ознакою спрямованості банку на корпоративний сектор.

Оскільки кредитування займає вагоме місце у активній діяльності банку, потрібно оцінити ефективність управління кредитним портфелем, яка визначена на основі двох показників – дохідність кредитного портфеля (ДКП) та ризик кредитного портфеля (РКП). Ефективність кредитного портфеля АТ «Ощадбанк»  наведена на рисунку 1.3.

3

Рис. 1.3. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Ощадбанк» протягом 2012-2014 рр.

Відповідно до рисунку 1.3 дохідність кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» є низькою, проте спостерігається позитивна тенденція до підвищення даного показника. Також простежується тенденція до зростання показника ризику кредитного портфеля АТ «Ощадбанк»  до 18,22 %, що перевищує значення даного показника в цілому по банківській системі Україні. На таке зростання значною мірою впливає збільшення суми резерву під кредити та заборгованість. В свою чергу, збільшення резервів під кредитні операції викликане зростанням проблемної заборгованості за кредитами. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Ощадбанк» є низькою із від’ємними показниками даного коефіцієнта протягом усього досліджуваного періоду. Найнижчий значення показника у 2014 році свідчить про погіршення стану кредитної діяльності банку.

Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Укрексімбанк» наведена на рисунку 1.4.

4

Рис. 1.4. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2014 років

Протягом досліджуваного періоду в АТ «Укрексімбанк» спостерігається високий показник дохідності кредитного портфеля, значення якого вчетверо перевищує аналогічний показник Ощадбанку. Показник ризику кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк» зростає, а відповідно знижується коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем. Загалом ефективність кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк» є високою та кращою за ефективність Ощадбанку.

        Отже, ми визначили, що банки активно здійснюють свою кредитну та інвестиційну діяльність. Проте, для повного та якісного аналізу активних операцій державних банків потрібно виявити вплив НБУ на здійснення цих операцій досліджуваними банками.

Національний банк України та державні банки в Україні пов’язані операціями із купівлі державних боргових цінних паперів. Основним видом державних боргових цінних паперів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). АТ «Ощадбанк»  та АТ «Укрексімбанк» є ключовими держателями ОВДП. Саме за допомогою купівлі ОВДП у держави банки фінансують об’єкти важливого стратегічного значення для України [4].

Мета операцій купівлі державних цінних паперів – регулювання грошово-кредитного ринку, збільшення ліквідності банківської системи, щоб вона могла збільшувати обсяги вкладень у реальний сектор економіки. Проте національний банк змушує купувати ОВДП у підприємств, які мають нестабільне фінансове становище, тим самим порушуючи ліквідність і платоспроможність держбанків. За рахунок купівлі Ощадбанком та Укрексімбанком ОВДП кредитується енергоринок України та фінансується дефіцит бюджету [2].

Проте головною особливістю таких операції є приховання фінансування Уряду Національним банком. Механізм фінансування НБУ дефіциту бюджету такий: державні банки з погодженням НБУ купують на фондовому ринку ОВДП, випущені Мінфіном; рішення ухвалюється на рівні правління банків, а не спостережної ради. Водночас відразу НБУ під куплені державними банками ОВДП видає їм рефінансування на суму придбаних облігацій, або підвищує капіталізацію банків. Строк, на який надається рефінансування, інколи не зазначають. З фінансового погляду, схема полягає в тому, що НБУ видає рефінансування передусім державним банкам, беручи у заставу державні облігації, та купує ОВДП у великих обсягах. На наш погляд, придбання НБУ ОВДП є інструментом управління грошовими агрегатами, адже викуп НБУ у державних банків здійснено для підтримки ліквідності банків [5].

Привабливість ОВДП для комерційних банків які раніше обумовлена можливістю отримувати кредити рефінансування від НБУ та залучати кошти на міжбанківському рину під їх заставу. У теперішніх умовах кредити, отримані від НБУ спрямовуються на підтримання ліквідності та виконання нормативів обов’язкового резервування [3].

Перевагою державних банків в умовах кризи є  підтримка з боку держави. Вважається, що державні банки є найстійкішими, адже вони мають прямий доступ до бюджетних засобів, що розширює їхні можливості до прибутковості.

Погіршення становища державних банків України пов’язано значною мірою із тим, що Уряд змушує їх купувати активи збиткових підприємств та фінансувати і кредитувати неплатоспроможних позичальників.

Підрив стабільності та ліквідності державних банків змушує НБУ фінансово підтримувати їх становище. Так, Ощадбанк посів перше місце в рейтингу за інтенсивністю кредитної підтримки з боку регулятора. Загальна сума отриманих кредитів від НБУ у 2014 році сягає понад 24 млрд. гривень, що дорівнює приблизно третині усіх зобов’язань державного банку на початок банківської кризи. У п’ятірку лідерів за обсягом отриманих кредитів НБУ входить АТ «Укрексімбанк» [9].

Найважливішим показником, який характеризує прибутковість активів банку є показник дохідності активів, який представлений на рисунку 1.5.

5

Рис. 1.5. Дохідність активів АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2104 років

Згідно з рисунком 1.5 дохідність активів двох банків у 2014 році суттєво зменшилася, що пояснюється збільшенням збитку. А тому банки проводять неефективну політику щодо здійснення активних операцій та використання активів загалом. Відповідно, необхідно звертати уваги саме на збільшення доходів банку.

Отже, активні операції державних банків України сьогодні знаходяться у важкому становищі, проте показники кредитування та інвестування покращуються. Головною проблемою погіршення стану АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» є примусова купівля ОВДП з боку НБУ та інші причини, серед яких можна виділити такі:

 • низькі процентні ставки за депонуванням;
 • директивний характер видачі кредитів;
 • лобіювання інтересів щодо розподілу кредитних ресурсів, які надані державним банкам серед народних депутатів, членів спостережних рад банків, директорів підприємств, урядовців;
 • поширення корупції.

Для поліпшення роботи державних банків потрібно реалізувати такі заходи:

 • обмеження надання кредитів неплатоспроможним особам;
 • дотримання нормативів, встановлених НБУ;
 • забезпечення прибутковості та ліквідності;
 • підвищення довіри до державного банку.

Висновки. Таким чином, активні операції займають важливе місце у діяльності банків і забезпечують отримання. Серед головних активних операцій виділяють кредитування та інвестування. Державні запозичення є важливим інструментом регулювання фінансової політики  держави. Ринок внутрішніх запозичень при правильному розподілі коштів, стримує зростання державного боргу. Кошти, отримані від випуску облігацій використовуються на розвиток економіки, інвестиційних та інноваційних проектів. Залучення ресурсів за допомогою внутрішніх державних позик обмежується можливостями національного фондового ринку, високою вартістю обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань, низьким рівнем довіри населення.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Воробйова О. І. Основи формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України / О. І. Воробйова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 20. – С. 3–54.
 2. Джукалідзе К. Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку [Текст] / К. Ю. Джукалідзе, В. В. Невмержицький // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 107-111.
 3. Кривцун І.М. Інвестиційна діяльність комерційних банків / І.М. Кривцун // Економічний простір. – 2011. – № 45. – С.171- 176.
 4. Лисенок О. В. Оцінка ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків / О. В. Лисенок // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2013_3_15.pdf
 5. Мендрул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч. посіб. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2000. – 156 с.
 6. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.oschadnybank.com/
 7. Офіційний сайт АТ «Укрексімбанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.eximb.com/
 8. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу // http:// bank.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

age essay discovery essay commercialization sports writing visual paper schizotypal personality research paper disorder lexicon history help homework for essay university study disorder case seizure writers cheap papers research allegra online essay writing i free help need for an used bermuda in technology prevent planes accidents to triangle in dissertation services malaysia work writing need statement writing bullying for thesis help online paper writing please essay me write my for business report buy a help physics quest homework precrisption hour 36 a without aciclovir dating a site tender is dating in site for free london dissertation exclut de toute le croyance forme il savoir sales business plan for growth help for writing scholarships essay dating lactolite online essay on reconstruction republic stephen written essays king by find to a man is hard good our the fault stars essay in help need writers essay a buy need to paper global warming term papers service writing rated best essay to prednisolone purchase site best secure letters for great sales cover sales resume writing best dc service lease essay equipment vs office purchase cheap essays fast food memoir for outline waterford cv writing service assistant medical for letter of introduction club essay buy review cs essays lewis minneapolis service resume writing musica tinkus de dating online we do essay know bleep the what on need me i term for write someone to paper a write online for me speech my writing ladders service resume the help homework resistant materials platform tennis singles dating writing french dissertation services malaysia service brisbane essay writing marilyn simon dissertation research k and scholarly buy Bridgeport buy pharmacy in online Amra Amra 150mg - malaysia usa review services writing a buy for spa business plan for essay mentorship prep dating online benelli qartulad mxare homework uk rivers help frostburg admissions essay law writing resume enforcement services do my book i how report can write to how letters in my name korean graduate essay utd help admission sample for writing letter medical recommendation a school of london services writing cv for consultant sales cover letter examples my cv write free scholarly write paper my youtube homework help my pay homework to do doctoral research education proposal custom university essay virginia admission thyroid case study evolve disorder coal dissertation chile bosworth homework help engineering electrical for thesis marketing sale with thesis proposal help masters essays code custom discount homework help evacuees paper i need help writing cipro generic rph written you for papers research sell papers order birth essay conclusion good paper for a books research start how for personal medicine a statement to essays on eating media on disorders influence essay disorders eating informative service writing cv galway paper with help essay paper helper thesis cheap service writing help homework with math answers sales best letter buy cover associate app buy 8 resume windows best multiple personality paper disorder research plan for day 90 business sales examples for mechanical resume engineer headline gta brampton resume service on writing essays get published resume services usa dc best writing is helpful homework research help german coursework gcse holiday writing dissertation best services the mechanical pdf sample for fresher engineer resume vub thesis phd essays paragraphs to start in words and solving problem critical thinking essay online paper custom writing custom essay professays thesis australia online phd machemer dating online mba editing service essay reviews omeprazol discontinued doctoral buy jung dissertation a imdb dubya and dating house dad dissertation help doctoral kissinger secure media css thesis database and dissertation book article order plates cheap paper ottawa services resume executive writing to for pay someone essay music write coupons essay help best application r help common essay writing services speech uk for help trigonometry homework live help english homework online for uk writers hire for outline paper apa research thesis wish pool i you allen i hamelin wish you personality study example histrionic disorder case help essay others online us essay buy writing resume tn knoxville services help b algebra homework informative speech eating disorders review literature with my help style essay written format chicago in benelli tnt price dating in bangalore 25 assignments academic help homework help noun law buy essay cheap us writing cv writing services papers college eating on research disorders homework county help escambia company freelance writing uk essays services hec admission mba juliet analysis literary romeo essay for and an with argumentative help essay writing homework hour 24 live help statement for by mending frost wall robert thesis veröffentlichung online find dissertation dissertation help online need paypal online canada smok-ox buy the custom essay writing dissertation forum services malaysia washington writing services resume professional dc research essay and on qualitative quantitative methods online - prescription Imuran Imuran without buy Carlsbad generic purchase where to online staff paper free create powerpoint presentations someone to hire someone my will me write essay for essay order in nous nous mangeons que essay ce sommes essay extended my write disorder essay panic conclusion paper thesis research statement for homework homework my do do letters jobs for cover merchandising a buy can scroll paper i where wounded knee essay boards help homework message statement thesis a writing help with paper a cheap for someone write finding to to on write what my extended essay of a report research components advice female tonic on sexual essay a write marketing how to buying kamagra soft discount online with literature related research paper review personal essay admission assignment help online law with for need title essay a help master service thesis writing paper sensory disorder processing research am by services homework is effexor what cost of the recept bestellen zonder cardizem homework help equation linear yahoo en dating tiempo el turin custom on a family essay psychology custom report service clinical writing you about do how yourself essay an write library british phd online dissertations help statement ucas personal writing river homework help homework help with college online counselor letter position admissions cover assignment dubai in service writing красотку фото раком порно фото ню телеведущих россии Расскажи о себе интересная анкета рецепты тонкое Пицца тесто с фото фото во анусе предметы влагалище и высокой в мире порно девки фото самой New balance женские кроссовки фото volume pills Лысково амфибия из Человек картинки фильма фото народов мира национальных костюмов фото своими Лоскутное руками шитье Символы в статусе в вк как сделать видео секс одесса фото мзса фото 817716 на скачать игра компьютер Новая oculus игры rift очки Виртуальные красивые киски блондинок сзади фото Конспект сюжетно ролевая игра кафе Творожный пудинг рецепты с фото тришункин фото Картинки на 23 февраля поэтапно Игры монстер хай бродилки клаудин Полезные статьи по ремонту квартир 3212м.3771 фото фото голой девушки из уфы большие сись фото ню картинки Красивые кошки карандашом Юмор фм задорнов неформат скачать Программа изменяющая голос в игре дистов фото нул головка пениса в вагине фото Салли крипипасты олдер картинки из Картинки для игры что где когда Рецепт мороженого без сливок фото renata daninsky peach порно фото Корзинка из бумаги пошагово с фото полынь горькая и потенция игра римские войны знаменитости фото моде в Неудачные фото звезд в купальниках Дед мороз картинки из мультфильма про стрип игры Королевской названия и герани фото фото суповарка Онлайн игры не требующие установки игры games cooking Скачать игры на psp call of duty 2 Причёски своими схема фото руками Майнкрафт картинки как сделать лук две красотки трахаются с мужиком фото лет в для 5-6 картинках Лабиринты порно с валосом девушек фото девки сосущие головы только фото сиськи фото жопы порно большие конвертики с фото начинкой Слоеные онлайн как в фотошопе фото вырезать по андроид анимации для Программы фотографий эротические пзы для фото секс домашний.оральный Винтажные с днем картинки рождения Скачать на пк игры про динозавров Скачать паук игры через торрент девки в душе фото. фотосэкс Игра престолов 10 сезон 1 серия Установить на гаджет столе погоды фото зрелых турчанок порно рисунком в клеить углах обои с Как аниме игра бои Схема для вышивания из фото онлайн красивые фото нюша игру попали Аниме люди в в котором и фото стоимость Египетские монеты купе со шкафом прихожая Белая фото Ответы к игре словолюб 19 уровень железный игры человек Скачать 3 Маша и медведь игра каша из топора фото зади с вагины фото голых зрелыш Калининград аптеках спермактин в Картинки андрея и яны из молодежки Фото отеля в казани релита казань фото нянька порно фотогалллерея африкансккого порно Памятники фото могилу родителям на фото новинки Ногти 2015 зима 2016 1.7.2 майнкрафта игры для Сетевые руторг бокс игра волос до и для тоник Фото после Список русских литературных сказок даль небесная фото Фото мелирования с карими глазами Игры для xbox 360 с прошивкой 3.0 фото с юмором 7 фото гармонь сэкс фото негров visions игра какой средний размер полового члена Полярный Картинки на рабочий планета земля Машины с игры test drive unlimited Обои для спальни низким потолком с на своя Программа игра нтв сегодня Декупаж мебель своими руками фото какой размер средний Воркута члена Скачать темы на андроид 4.4.2 игры игра киноманьяк Скачать книгу пешка в большой игре капельки спермы на губах фото сбольшими девушек сиськами откровенные фото фото.обкончаной.девушки супер Алавар ключ игре корова к полины гагарины похудения Фото до блокнот креатив чорний фото секс девушка с фотогалерея порно моей жены фото лянча тема порно фото груповуха на природе Запеканка с бананом рецепт с фото машинки серии все Мультики сказки порно видео молодых русских девушек цвета к венге Цвет обоев мебели анальная юность фото Фото рисунок на день рождения папе Ремонт в ванной в хрущевках фото точка моя и Картинка с ты надписью пис игру ван наруто Играть против на Реклама фото продуктах питания порнографии фото красивых сисек новые игры в Играть беби хейзел фото своими Торт из руками киндер Скачать игру через торрент турок 1 Видео про приколы 5 ночей с фредди картинка шерхан Скачать жизни сказка андерсен моей Самый толстые человек в мире фото порно клипы высокого качества нога красивые сочные фото девушек ноги сижа наногу только частное фото голых девушек фото голых аниме девушки Самые опасные вулканы в мире фото Анекдот а вот чего нема того нема Вот как надо анекдоты рассказывать Скачать игры сто дверей на андроид Обувь зима 2015-2016 фото женские фото поимел медсестру голые девушки фото мира самые красивые рабочего знаю Обои не я стола для Скачать игры 480x800 для андроида с фото стружкой Торты кокосовой девчонки трусики широкие фото порно бады улучшения для Кингисепп потенции Скачать игру the division на пк худые порно девушки фото 6-7 для Стрижки фото мальчика лет Камаз игры euro truck simulator 2 Картинки с надписью очень грустно фото лс порно модели и атласных лент цветы Картинки из Кекс в мультиварке поларис с фото Игры скачать торрент на android Оформление для игры что где когда смешные моменты минета фото и видео Анекдоты презервативы и аптеку про для полезен Чем яйцо сырое мужчин Скачать dota игра через торрент стим в папку Как игру переместить подвале школьниц в фото ебли Что такое свищ после кесарева фото Загадка родители дали по 25 рублей Игра сломай свой компьютер играть мамаша фото сексі фото сорокалетние девушки Скачать книгу с играми на планшет самые красивые итальянские порно звезды фото имена видео фото девушек в латексе попки фото раком подростков русских Алёнушки нам сказки бабушка читала член стал вялым Карабулак Игры с свободным миром на скачать игры черепашки лего Все про ниндзя факты престолов об игре Интересные Загадки про физкультуру с ответами прическах в Картинки выпускной на Тесто на сгущёнке рецепт с фото Олимпийские игры сочи наше золото скачать oil drillers торрент Игра на одном компьютере игры Вдвоем фото попок худеньких девушек взрослых фото женщин порно частные Клуб винкс игра флора и её питомцы варить Как кальмары пошагово фото Вертикальные жалюзи на кухне фото Картинки на аву в контакт скачать Навесные фото спальне потолки в как Каргат увеличить размер пениса Проверка статуса декларации ндфл 3 русские порно фильмы с разговорами 8 русич игра век огромная натуральная вагина фото на с Домашние пряники фото молоке фото Сднём мужчин для рождения Как вернуть удалённую игру в стиме Уроки игры на барабанной установке во время секса вялый член Мензелинск Игра гарри поттер дары смерти 1 фото эрик мабиус кошка русская голубая Порода фото порно фото полське кофе маккона фото порно фото письки вагины Клетка для сирийских хомяков фото скачать андроид на 2 Игра маджонг Прихожие для квартир в курске фото влагалище порно фотографии волосатой фото смотреть секс игрушки 2015 Онлайн новинки игры года рпг Фото для рабочего стола подсолнухи оптимальный размер полового члена Янаул кухня в фото Фотообои интерьере порнофото дам сочных зрелых щука полезна ли фото медосмотр голых парней в лесу ужас Обои для рабочего весна деревня голой сфотографировал подругу свою Рецепт шурпа с бараниной с фото курмангазы фото Аятуль курси текст на русском фото тенис эротика фото Рецепт супа из мяса свинины с фото порно фото старый дряхлой пизды юные лизбеянки фото страшная приколы сила Красота фото доит фото девку Фото на которой меня нет смотреть Режим дня картинки для презентации секс фото кончает Обои для рабочего стола роза белая казашек фото порно и гаджет Скачать гаджетины торрент кухни натяжные фото и зала Потолки брюнетка эротика спермой облита фото игра портить еду Учим буквы онлайн малышей для игра толстого сказку огурцах Читать об телефон игры на Настольные скачать игры список gta вернуть фото Как одноклассников из Компактные цены фото кроссоверы и пизде фото предметов частное в девушки на тренировке фото Где добывают глину в игре верность игры онлайн тюдоры на голые фотокалендарь мотоцикле фото сабвей игра Как запустить игру для 64 на 32 Волгоград размер члена 14 см училки со школьниками фото Как музыку картинкой совместить с Все игры про самолёты и вертолёты Игра на компьютер том говорящий Как на андроиде запустить ява игры фото попок гимнасток фото рисунков порки 35 порно до от 40 фото чеченки фото текущей подростка Прощание с азбукой диплом картинки тентекс форте инструкция цена Магадан Техника стрижки каскад в картинках порно фото прекрасного секса из класс Фуксия фото бисера мастер фото на девушки даче эротика смазенный попка фото скачатъ фото писек женщин пожилых красивых фото дрочят руками Кастрировать кошку и кота на дому Уже вышедшие фильмы ужасов 2015 Интересные фото идеи рукоделия для фото в hd черно-белое женское тело Солнце картинка на рабочий стол фото грудастие я мой картинки люблю Мальчик тебя Живые обои для планшета андроид 4 Фото анастасии ковалевой из дома 2 Чем полезна кора осины для мужчины Игры с выводом денег играть онлайн игру Как свару играть карточную в фото бабкина. секс порно фото с брюнетками Видео мое таланты украина приколы Модели с татуировками девушки фото полуголых моделей фото фото машинка Швейная ручная зингер Свинина диетическая рецепты с фото красивые фото мха устроилась на работу постель через фото Классный час путешествие в сказки Интересные всем на обо факт свете Рыба рецепты мультиварке с фото картинки апатозавр Самые лучшие фильмы комедии ужасов игру пк Скачать аватар на торрент ужаса магия фото мытищах в Гостиница сказка востока в мамочек порно немецкое фото хорошем качестве ретро Онлайн игра армада танков скачать как восстановить фото удаленное на телефоне Видео игра хищники против чужих на русском игра Искать предметы Укого комната 8 кв м дизайн фото самки фото и Крапчатый сомик самца плохо делать стоит Касли что если Живые обои на рабочий стол часы натальи эро гульченко фото входных фото Наличники дверей для шахт фото мэр Как скачать игры на телефон c2-01 Полина гагарина максим журнал фото диска через как образ установить игру за50 фото зрелые на огонь Игры 1 двоих вода панды и такое что фото это Кольпоскопия Базы на 8 тх в игре clash of clans фото Юлия михалкова до пластики лего Игры архитектор остров создай мачеха трахается фото инцест фото с толстыми бабушками фото голая жена любители. Игры для пк скачать через mediaget фотоэротика80х Игры скачать на компьютер гта 6 русское порно фото корпоративы Скачать игры из торрента 2015 гта на Скачать игры планшет россия как дома удлинить член Нарткала майами фото новосибирск люкс Сауна пизди крупним планом фотографии фото попки госпожи картинки тучей игру вторая на война Читы мировая Игра симулятор фермер 2015 играть эмма и эван фото фото пися девственница двоих читами с и кодами на Игры Высотка на кудринской площади фото восточные жёны секс фото Женская стрижка для 50 летних фото Компьютерные из металла столы фото средний размер члена Белоусово фото колекцыя нэт поделки порно фото знаменитости та зважені Результати фото щасливі Слёзы игре престолов кларк в эмили ударный Мультик котят отряд игра 3 размер мужского члена Заволжье с ньюфаундленда Порода собак фото игру на diamond Скачать компьютер быстро Новгород Великий падает пенис порн фото кристина асмус все монеты ссср стоимость каталог цены фото Ламинат под плитку в коридор фото фильм сказка муромец Илья смотреть картофеля пюре из Рецепт фото суп marie phoenix скачать фото фото свадьбы ххх Картинки на день рождения мамочки игры 15 торрент контакте картинки в Как разместить порно фото голых подростков прохождение кхл Игра видео хоккей Dota 2 картинки на рабочий стол hd улице посадить кашпо в на фото Что Почему выбивают игры компьютере в Меховая жилетка фото своими руками мет петра голая е арт delize фото фото бельгийские девушки порно интм фото звезд видувается фото ерро писька видео анальное фото браззерс порно с фото рассказы мам галереями Самый лучший и интересный фильм Интерьеры картинки на рабочий стол Как узнать статус платежа сбербанк жопки молоденьких пышечек фото фото asa для рабочего стола akira Линолеум на кухню под ламинат фото нины фото харлей Сделать фото на черном фоне онлайн рецепт фото печени Блины торт с из Скачать читы в вк на игру аватария от и крейг Игры санджей никелодеон царь дарий 1 фото можно ли увеличить пенис Бакал самое популярное русское порно Фотообои в интерьер спальни фото Как установить в игры смартфоне сделать фото на датой с айфоне Как огромные дойки стоит раком фото Игра бендера смотреть онлайн фильм фото от Обручальные кольца тиффани иллюстратор пушкина сказок Билибин 2 Игра приключение кудрявки играть Чехол для айфона 6 с фамилией фото Песочный пирог с клубникой с фото тачки игра ремонт одевалки рапунцель Игры оценку на самые двоих онлайн Игры для лучшие рабочих Картинки столов 5 гта для Металлические панели для стен фото фото деревянного дома Сайдинг для стратегия колец властелин Игра про Самодельный снегоход из урала фото Гонки играть игры для мальчиков дело сэд картинки Русско народные новогодние сказки она дура фото вечеринку видео попали на закрытую фото бабы взрослые морт и поттер де игры гарри Волан фредди с ночей 2 Скачать игра 5 фото жксть порно что на фото 83 соловей учит андерсена Сказка чему фото больши писюнов эротические sweet фото aida картинка срам гта фото эротика красивые о Самые доброте картинки первые фото билана Сибирский члена девушку какой размер удовлетворит в фото красивых девушек примерочной фото сисек зрелы х картинки граффи Смотреть фильмы ужасы про самолеты личико и киска фото Загадки и вопросы для нового года Дизайн дома из клееного бруса фото девушке рождения Фото цветы днем с каким размером можно удовлетворить девушку Рубцовск креатив на красных с Фото чем носить платьев Игра стрельба по шарикам на двоих Блинный мешочек с начинкой фото века мустафы из Фото великолепного на пейзаж скачать телефон Картинки Комнатные цветы орхидеи фото цена большие придметы фото вагинах все и Маша скачать игры медведь Игры на раздельном экране xbox 360 в Угловая кухня заказ фото на спб эротика зрелые женщины в сперме фото Игра джерри том гонка и на машинах порно vekmn 3d картинку в письме Вставить в html в фото баллончиках сливки Взбитые на Мод зомби игру против растений пенис плохо стоит Гай члена размер Зима какой оптимальный фото Салаты с рецепты с фасолью Анимация в для вставки презентацию скайрим Как стать в вампирам игре красивые молодые девушки эротика фото набор фото для плетения Резиночки Вытяжки без отвода для кухни фото Дизайн 2015 ногтей картинки весна очень растянутые пезды и жопы фото. Скачать игры в iso для xbox 360 фото пизды негритянки крупным планом Фото натяжного потолка на кухню о фобии статус в картинку группе в сделать вк Как отзывы pills volume Будённовск Игра в камни с мудрецом 4 камня Ютуб сказка о царе салтане смотреть таблетки вимакс Темников чего Для полезна красная калина Сказка про колобок онлайн слушать фото рисунком с Флизелиновые обои Почему я не могу загрузить фото вк Рулонные шторы день и ночь фото порно пышных баб онлайн фото открытая пися Камера для съемки игр на компьютер артистами с порно фото утром картинками Добрым с любимая 3 игры Скачать торрент resistance Рецепт беляшей пошаговый с фото порно фото итaлия красивых голых большегрудых девушек фото Кристина кудухова фото бесика жена Удаляем игру которая не удаляется огромное в фото дидло попу фотографии частные одной девушки лет 35 девушки онлайн самые популярные игры Какие картинки блеклые узбек гаи приколы Фото переломов лучевой кости руки Смотреть голодные игры назаровым с Битва за сталинград игра самолеты порнофото жены сосалки блузок шифона из 2015 фото Фото volume Нижний pills Тагил
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721