Активні операції державних банків України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Волохата К. Б.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація. В статті узагальнено та розглянуто теоретичну основу здійснення активних операцій і досліджено ключові тенденції державних банків України у сфері кредитування та інвестування.

Ключові слова. Активні операції, державний банк, Національний банк України (НБУ), облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

ASSET SIDE OPERATIONS OF STATE BANKS UKRAINE

Annotation. The theoretical basic of carrying out active operations is generalized and examined in the article. Considered key trends state banks of Ukraine in lending and investment.

Keywords. Asset side operations, State Bank, National Bank of Ukraine, government bonds.

Постановка проблеми. Здатність банківської системи спрямовувати всі свої ресурси у різні сфери народного господарства відіграє велике значення для економіки країни в цілому. За ефективне та раціональне розміщення ресурсів банки отримують прибутки, як плату за надані ними кошти. Важливими для економіки будь-якої країни є такі активні операції як кредитування та інвестування. Поліпшення якості здійснення кредитних та інвестиційних операцій є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України. Актуальність оцінки активних операцій державних банків є високою, оскільки ці банки є провідними та діяльність яких є визначальною для економіки нашої країни.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Здійснення активних операцій банку та окремих аспектів управління ними знайшли відображення у працях таких вчених як А. М. Даниленко, К. Ю. Джукалідзе, І. П. Дугіна, О. О. Затварської.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення сучасних тенденцій здійснення активних операцій державних банків України на основі теоретичного аналізу та оцінки основних фінансових показників.  

Виклад основного матеріалу. Активні операції – це операції, які спрямовані на розміщення банком мобілізованих раніше банківських ресурсів.Проведення активних операцій комерційними банками передбачає розміщення сформованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності.

У результаті активних операцій утворюються банківські активи – ресурси, які контролюються банком і які є джерелом отримання прибутку. Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, його надійність [1].

Структура власності активів банківської системи України протягом 2012-2014 років представлена на рисунку 1.1.

1

Рис. 1.1. Структура власності активів банківської системи України протягом 2012-2014 років

Як видно з рисунку, найбільша частка активів банківської системи України сконцентрована у банках з приватним українським капіталом. Вагому питому вагу у структурі активів займають активи державних банків. Сьогодні державні банки займають провідну позицію на ринку банківських послуг та здійснюють різноманітні операції, зокрема активні. До державних банків України належать Ощадбанк та Укрексімбанк.

Державний банк АТ «Ощадбанк» є спеціалізованим банком, що відповідає за ефективну організацію ощадної справи в державі, забезпечує впровадження прогресивних форм розрахунково-кредитного та касового обслуговування населення, проводить кредитування населення, здійснює валютне обслуговування, проводить операції з цінними паперами [6].

Активні операції банками здійснюються за допомогою наявних у них активів. Усі активи банку діляться на дохідні (робочі) та недохідні (неробочі). В аналізі робочих та неробочих активів слід звертати увагу на їхню структуру. Структуру активів АТ «Ощадбанк» в розрізі дохідності наведено на рис. 1.2.

2

Рис. 1.2. Структура дохідних та недохідних активів АТ «Ощадбанк» 2012-2014 рр.

Висока частка дохідних активів свідчить про ефективне використання ресурсів банку та спрямування їх на отримання прибутку. З кожним роком банк збільшує питому вагу дохідних активів, проте прибуток зменшується.  Слід зазначити, що протягом 2012-2014 років АТ «Ощадбанк» витримує оптимальне значення частки робочих та неробочих активів, яке становить 75%-85% та 15%-25% відповідно [5].

        АТ «Ощадбанк» працює у двох напрямках фінансової діяльності – кредитний та інвестиційний. Кредитна та інвестиційна діяльність є основою для розміщення ресурсів банку та забезпечують отримання максимального прибутку.

Аналізуючи склад кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Ощадбанк» та його динаміку, що наведено у таблиці 1.1, можемо сказати, що протягом 2012-2013 років кредитно-інвестиційний портфель АТ « Ощадбанк» мав тенденцію до збільшення. Зокрема, на це вплинуло різке зростання суми міжбанківських кредитів на 4275134 тис. грн. або на 641,76 % та суми цінних паперів на продаж на 22248541 тис. грн. або на 169.44 %. Загальна сума кредитно-інвестиційного портфелю при цьому зросла на 26883257 тис. грн. або на 41,37%.

Таблиця 1.1

Динаміка складу кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Ощадбанк» протягом 2012-2014 рр.

Показник, тис. грн. Роки Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 рр. 2014-2013 рр. 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Міжбанківські кредити 666161 4941295 792635 4275134 -4148660 641,76 83,96
Кредити та заборогованість клієнтів 51186647 51546229 69271838 359582 17725609 0,7 34,39
Цінні папери 13130521 35379062 39738941 22248541 4359879 169,44 12,32
Всього 64983329 91866586 109803414 26883257 17936828 41,37 19,52

Та вже протягом 2013-2014 рр. у АТ «Ощадбанк» спостерігається сповільнення темпів приросту кредитно-інвестиційного портфеля. Це пояснюється зменшенням суми міжбанківських кредитів на 4148660 тис. грн. або на 83,96 % та зростанням цінних паперів всього на 12 %.

Зважаючи на те, що кредитна діяльність займає пріоритетне місце серед активних операцій банку, виникає необхідність в аналізі кредитного портфеля. Формування кредитного портфеля відбувається в процесі надання кредитів юридичним та фізичним особам. При дослідженні кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» важливим є його аналіз в розрізі позичальників (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Динаміка кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» в розрізі позичальників протягом 2012-2014 рр.

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Темп приросту абсолютного значення, %
Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % Абсолютне значення, тис. грн. Структура, % 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Кредити фізичним особам 2306713 5 2520633 4 2377457 3 9,27 -5,68
Кредити юридичним особам 48879934 95 49025596 96 66894381 97 0,3 36,45
Всього наданих кредитів 51186647 100 51546229 100 69271838 100 0,7 34,39

Отже, зростання залишків кредитів, наданих юридичним особам, відбувалося швидшими темпами порівняно з зростанням залишків заборгованості фізичних осіб. Спостерігається сповільнення темпів приросту по заборгованості фізичних осіб. Зокрема, протягом 2012-2013 років кредити, надані фізичним особам зросли на 213920 тис. грн. або на 9,29 %, тоді як у 2013-2014 роках залишки заборгованості фізичних осіб зменшилися на 143176 тис. грн. або майже на 6 %. Таке зменшення пояснюється нестабільністю банківської системи та підвищенням відсоткових ставок за кредитами.

Державний експортно-імпортний банк України (або АТ «Укрексімбанк») залучає зовнішні та внутрішні кредитні ресурси та інвестиції в економіку країни, надає та отримує кредити, здійснює фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств, обслуговує державний зовнішній борг України [7].

Серед активних операцій АТ «Укрексімбанк» переважають кредитування та операції з цінними паперами. Склад кредитно-інвестиційного портфелю АТ «Укрексімбанк» наведено у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка складу кредитно-інвестиційного портфеля АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2014 рр.

Показник, тис. грн. 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
2013-2012 рр. 2014-2013 рр. 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Міжбанківські кредити 1454176 1930220 3264179 476044 1333959 32,74 69,11
Кредити та заборгованість клієнтів 40421824 42273618 52093575 1851794 9819957 4,58 23,23
Цінні папери 19937732 34487800 48510739 14550068 14022939 72,98 40,66
Всього 61813732 78691638 103868493 16877906 25176855 27,30 31,99

Протягом 2012-2014 років у АТ «Укрексімбанк» спостерігається тенденція до збільшення як кредитних операцій, так і операцій з цінними паперами. Так, протягом 2012-2013 років кредитно-інвестиційний портфель банку зріз на 27,3 % за рахунок збільшення міжбанківських кредитів на 476044 тис. грн. або на 32,74 %, кредитів клієнтів на 1851794 тис. грн. або на 4,58 % та цінних паперів на 14022939 тис. грн. або на 72,98 %. За 2013-2014 роки кредитно-інвестиційний портфель АТ «Укрексімбанк» зріс на 25176855 тис. грн. або на 31,99 %. Зокрема, такий ріст спричинений збільшенням міжбанківських кредитів на 1333959 тис. грн. або на 69,11 %, кредитів клієнтів на 9819957 тис. грн. або на 23,23 % та цінних паперів на 14022939 тис. грн. або на 40,66 %.

Аналіз кредитного портфелю АТ «Укрексімбанк» в розрізі позичальників наведений у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Динаміка кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» в розрізі позичальників протягом 2012-2014 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. Темп приросту, %
Абсолют-не значення, тис. грн Струк-тура, % Абсолют-не значення, тис. грн. Струк-тура, % Абсолют-не значення, тис. грн. Струк-тура, % 2013-2012 рр. 2014-2013 рр.
Кредити, фізичним особам 596637 1,48 481669 1,14 379187 0,73 -19,27 -21,28
Кредити юридичним особам 39825187 98,52 41791949 98,86 51714388 99,27 4,94 23,74
Всього наданих кредитів 40421824 100,00 42273618 100,00 52093575 100,00 4,58 23,23

Відповідно до таблиці 1.4 кредити, надані юридичним особам збільшуються швидшими темпами, ніж кредити надані фізичним особам. Про це свідчить і структура кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк», згідно з якою питома вага кредитів юридичних осіб значно перевищує питому вагу кредитів фізичних осіб і кожного року наближується до 100 %. Така ситуація є ознакою спрямованості банку на корпоративний сектор.

Оскільки кредитування займає вагоме місце у активній діяльності банку, потрібно оцінити ефективність управління кредитним портфелем, яка визначена на основі двох показників – дохідність кредитного портфеля (ДКП) та ризик кредитного портфеля (РКП). Ефективність кредитного портфеля АТ «Ощадбанк»  наведена на рисунку 1.3.

3

Рис. 1.3. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Ощадбанк» протягом 2012-2014 рр.

Відповідно до рисунку 1.3 дохідність кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» є низькою, проте спостерігається позитивна тенденція до підвищення даного показника. Також простежується тенденція до зростання показника ризику кредитного портфеля АТ «Ощадбанк»  до 18,22 %, що перевищує значення даного показника в цілому по банківській системі Україні. На таке зростання значною мірою впливає збільшення суми резерву під кредити та заборгованість. В свою чергу, збільшення резервів під кредитні операції викликане зростанням проблемної заборгованості за кредитами. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Ощадбанк» є низькою із від’ємними показниками даного коефіцієнта протягом усього досліджуваного періоду. Найнижчий значення показника у 2014 році свідчить про погіршення стану кредитної діяльності банку.

Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Укрексімбанк» наведена на рисунку 1.4.

4

Рис. 1.4. Ефективність управління кредитним портфелем АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2014 років

Протягом досліджуваного періоду в АТ «Укрексімбанк» спостерігається високий показник дохідності кредитного портфеля, значення якого вчетверо перевищує аналогічний показник Ощадбанку. Показник ризику кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк» зростає, а відповідно знижується коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем. Загалом ефективність кредитного портфеля АТ «Укрексімбанк» є високою та кращою за ефективність Ощадбанку.

        Отже, ми визначили, що банки активно здійснюють свою кредитну та інвестиційну діяльність. Проте, для повного та якісного аналізу активних операцій державних банків потрібно виявити вплив НБУ на здійснення цих операцій досліджуваними банками.

Національний банк України та державні банки в Україні пов’язані операціями із купівлі державних боргових цінних паперів. Основним видом державних боргових цінних паперів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). АТ «Ощадбанк»  та АТ «Укрексімбанк» є ключовими держателями ОВДП. Саме за допомогою купівлі ОВДП у держави банки фінансують об’єкти важливого стратегічного значення для України [4].

Мета операцій купівлі державних цінних паперів – регулювання грошово-кредитного ринку, збільшення ліквідності банківської системи, щоб вона могла збільшувати обсяги вкладень у реальний сектор економіки. Проте національний банк змушує купувати ОВДП у підприємств, які мають нестабільне фінансове становище, тим самим порушуючи ліквідність і платоспроможність держбанків. За рахунок купівлі Ощадбанком та Укрексімбанком ОВДП кредитується енергоринок України та фінансується дефіцит бюджету [2].

Проте головною особливістю таких операції є приховання фінансування Уряду Національним банком. Механізм фінансування НБУ дефіциту бюджету такий: державні банки з погодженням НБУ купують на фондовому ринку ОВДП, випущені Мінфіном; рішення ухвалюється на рівні правління банків, а не спостережної ради. Водночас відразу НБУ під куплені державними банками ОВДП видає їм рефінансування на суму придбаних облігацій, або підвищує капіталізацію банків. Строк, на який надається рефінансування, інколи не зазначають. З фінансового погляду, схема полягає в тому, що НБУ видає рефінансування передусім державним банкам, беручи у заставу державні облігації, та купує ОВДП у великих обсягах. На наш погляд, придбання НБУ ОВДП є інструментом управління грошовими агрегатами, адже викуп НБУ у державних банків здійснено для підтримки ліквідності банків [5].

Привабливість ОВДП для комерційних банків які раніше обумовлена можливістю отримувати кредити рефінансування від НБУ та залучати кошти на міжбанківському рину під їх заставу. У теперішніх умовах кредити, отримані від НБУ спрямовуються на підтримання ліквідності та виконання нормативів обов’язкового резервування [3].

Перевагою державних банків в умовах кризи є  підтримка з боку держави. Вважається, що державні банки є найстійкішими, адже вони мають прямий доступ до бюджетних засобів, що розширює їхні можливості до прибутковості.

Погіршення становища державних банків України пов’язано значною мірою із тим, що Уряд змушує їх купувати активи збиткових підприємств та фінансувати і кредитувати неплатоспроможних позичальників.

Підрив стабільності та ліквідності державних банків змушує НБУ фінансово підтримувати їх становище. Так, Ощадбанк посів перше місце в рейтингу за інтенсивністю кредитної підтримки з боку регулятора. Загальна сума отриманих кредитів від НБУ у 2014 році сягає понад 24 млрд. гривень, що дорівнює приблизно третині усіх зобов’язань державного банку на початок банківської кризи. У п’ятірку лідерів за обсягом отриманих кредитів НБУ входить АТ «Укрексімбанк» [9].

Найважливішим показником, який характеризує прибутковість активів банку є показник дохідності активів, який представлений на рисунку 1.5.

5

Рис. 1.5. Дохідність активів АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк» протягом 2012-2104 років

Згідно з рисунком 1.5 дохідність активів двох банків у 2014 році суттєво зменшилася, що пояснюється збільшенням збитку. А тому банки проводять неефективну політику щодо здійснення активних операцій та використання активів загалом. Відповідно, необхідно звертати уваги саме на збільшення доходів банку.

Отже, активні операції державних банків України сьогодні знаходяться у важкому становищі, проте показники кредитування та інвестування покращуються. Головною проблемою погіршення стану АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» є примусова купівля ОВДП з боку НБУ та інші причини, серед яких можна виділити такі:

 • низькі процентні ставки за депонуванням;
 • директивний характер видачі кредитів;
 • лобіювання інтересів щодо розподілу кредитних ресурсів, які надані державним банкам серед народних депутатів, членів спостережних рад банків, директорів підприємств, урядовців;
 • поширення корупції.

Для поліпшення роботи державних банків потрібно реалізувати такі заходи:

 • обмеження надання кредитів неплатоспроможним особам;
 • дотримання нормативів, встановлених НБУ;
 • забезпечення прибутковості та ліквідності;
 • підвищення довіри до державного банку.

Висновки. Таким чином, активні операції займають важливе місце у діяльності банків і забезпечують отримання. Серед головних активних операцій виділяють кредитування та інвестування. Державні запозичення є важливим інструментом регулювання фінансової політики  держави. Ринок внутрішніх запозичень при правильному розподілі коштів, стримує зростання державного боргу. Кошти, отримані від випуску облігацій використовуються на розвиток економіки, інвестиційних та інноваційних проектів. Залучення ресурсів за допомогою внутрішніх державних позик обмежується можливостями національного фондового ринку, високою вартістю обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань, низьким рівнем довіри населення.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Воробйова О. І. Основи формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України / О. І. Воробйова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 20. – С. 3–54.
 2. Джукалідзе К. Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку [Текст] / К. Ю. Джукалідзе, В. В. Невмержицький // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 107-111.
 3. Кривцун І.М. Інвестиційна діяльність комерційних банків / І.М. Кривцун // Економічний простір. – 2011. – № 45. – С.171- 176.
 4. Лисенок О. В. Оцінка ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків / О. В. Лисенок // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2013_3_15.pdf
 5. Мендрул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч. посіб. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2000. – 156 с.
 6. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.oschadnybank.com/
 7. Офіційний сайт АТ «Укрексімбанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.eximb.com/
 8. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу // http:// bank.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan business writing ottawa services resume affordable services writing resume jobs for dating elegy online 5 rh8 gta nyc services best resume writing college essays online help sketch biographical dissertation someone write report my lab ottawa homework help federal services resume of reviews writing review my australia assignment help droit accroche dissertation term paper custom topics dating online maisanta exe sentences example order in to want me site essay to write a for thesis homepage custom thesis pharmacy help school essay purchase religious custom papers research writing dummies term paper for hiring cover to process why important the are letters help paper spacing writing to with mechanical ppt presentation topics for engineering maths me my homework do help dissertation a kolkata writing writing tauranga services cv engineer mechanical for fresher resume objective resume writing ky louisville services easy writer essay top resume services writing 10 professional chapter chronological essays process 5 order problems with help homework homework christian help service checking essay glasgow prescription imuno-ritz purchase no no fees done homework get help with homework logs my write essay wiki get a help making plan business service writing malaysia assignment a guys young french dating canadian service resume writing resume service writing brisbane for students medical research topics help writing need i with my essay samples sales for resume street essay mango a introduction essay writing good academic study case example bipolar disorder paper financial writing research daisy logo indiegogo dating services articles on writing essay vs writing business papers academic interiors ltd homeworks custom help gcse coursework art dissertation binding online runner on written essays the kite resume best websites assignment someone can pay my do to i nvq assignments help depression can help to with go for i who justification capital purchase essay business plans cheap book to reports with help sites cv writing waterford service civil phd resume engineering internships for school high students writing order oxford thesis services thesis sydney binding trivandrum tenders ctcri dating change organizational dissertation thesis tagalog conserving nursing environment essay hrw help geometry homework study buy best strategic case management dissertation uk services writing in behaviour disorders on essay computer science help dissertation phd teachers writing cv service websites doctoral help dissertation writing assignment services writing best phd order online resume services kitchener waterloo writing college homework courses help homework math with help pitt application essay transfer toilet paper online cheap papers research cheap canada online order paper report an creative bacteriology to lab essay start way assignments essay writing narrative new reviews resume services writing york mechanical pdf engineering paper topics presentation for with help ks3 history homework purchase prescription availability captopril without writing 100 essay plus an admission homework help oxford me someone to my resume for write help students assignment for uni letter for cover sample sales executive position childrens homework websites help editing admissions mba essay review uk cybex dating aton 2 letter sales cover short associate for punktafgift sukker dating services riverside ca resume writing sites homework with help to for ontario math help homework n500 v writer paper dissertation phd buy and meta dating three ua can someone to do essay my i pay purchase format cv executive shropshirestar dating in italy dating rentals scalea site review pof dating discussion admission an writing essay essay for help sat to help statement a write thesis my cant do essay tx writer austin business plan at master thesis for purchase department presentation powerpoint sales for manager letter cover role paper towels cheap my do biology assignment with writing thesis help elevator speech salesperson for help homework lungs gun essay introduction control diamond newgrounds the 2 stealing dating resume dla essay hinduism thesis headline custom meta theme discovery best resume app center buy essay ancient the the help rime mariner of homework law my business do help live homework line services resume writing palatine il uk service writing based essay organizational behavior disney's book mba admission essay services services cheap professional cv writing to do how homework your resume in nyc top services writing 10 my to homework i have motivation no do homework my math do logarithms writing money term for papers forms with application help buying dissertation a definition dissertation statement with help problem a writing homework help math word problems scientific manuscript writing service paper research identity gender disorder and them pay papers for now homework know help it professional personal service statement writing writer boston essay online professional online services resume houston writing do homework my programming computer cover sales manager letter for cv me help 123 essays services cheap dissertation writing malaysia assignment writers application essay college writers essay toronto in sale without a Serophene sale - prescription for Rialto buying Serophene help essay kwasi admission college enin in with divorce papers texas help ropa online dating de maternidad no online research buy plagiarism papers essay eating and body image disorders t write my dissertation i can analysis paper buy essay uc help thesis structure science computer master essay project service phd resume chemistry cheap papers sale for for mechanic sample resume software writing best term paper to how in month your a write dissertation writing cv service essay legitimate sites essay services writing in pakistan my someone dissertation your to pay write matthes helen homework help and dissertation of thesis database help with sydney assignments position manager a resume for help library homework huntington beach new order world essay are in bibliographies order alphabetical buy report paper newspapers online 1920s job assistant for letter of medical sample recommendation written dissertation tense past in buy persuasive speeches english help homework live sale essay account writer for topamax without prescription sell apcalis prescription sx river gore dating road 22 gorebridge help metaphors with homework helpers homework spelling for school services cheap writing assignment how to thesis phd write connaissance fondation descartes dissertation selon write a resume to on a summary of qualifications how good on hard written essays is find man to a resume software thesis powerpoint for defense testing experience helpers term paper writing uk service cheap dissertation best sales resume associate for words school helpers french for homework topics science me dissertation for computer essay love family towards kinds of powerpoint presentation essay argument louisiana purchase jeux sur videos dissertation les custom paper tubes uk essay writing service help homework brainmass a do need i existing business to an business buy plan dissertation bibliographieren best software writing essay essay comparasion uk resume buy for writer jackie sim and dating ames abortion paper d thesis opinion min essay social on disorder anxiety essays format writers essay mla multiple application college write winning essay help with online papers write money for review custom services writing essay best service editing journal assignment for ask online my write format graduate help admission essay toronto for help veterans resume sociology masters thesis custom service jobs and dissertation writing it essay buy custom essay service writing online papers news world dissertations/writing a masters dissertation length master papers research on disorder traumatic stress post write novel my i about what should with for writing border paper lined story article professional writer paper worst writing services resume Requip buy Louisville - preise vergleichen paypal Requip accepted phd science thesis length arrondissement best 7th service writing resume professional cheap research labor paper with no assistants experience medical resumes for sample daley phd thesis andrew help essay degree service writing dissertation help toronto best service london cv writing reaction paper writing format com mary shelleys frankenstein an can i homework on ipad do my essay fair pay act cheap paper lanterns uk white bulk bibliography in what should be a order essays religion on theses ordering proquest system dissertations writing eulogy my dad a help for writing article cheap essay college helps analysis help article essay for format sample resume representative medical service writing best resume engineers chicago the visa custom accept is best what essay buy well essay written admission for papers 5 class sale rutgers admission essay my do pay write someone uk essay to your for professional pa writing online resume services harrisburg best nyc service in writing resume essay extended writers a find paper someone to write research english i help essay with need my dissertation sound film intent criminal watch law order and anti on web amazon paper services research help writing uwo center nurse help essay practitioner graduate admission my you to write pay paper art masters thesis document differential help homework 2014 services resume writing top lausd homework help without order topra prescription mail cheapest research of writing purpose paper online order express resume not animals should be research development drug essay for used for medical malinois for pcci belgian sale papers hr dissertation proposals time buy how an on assignment to cover doctor letter resume writing in custom essay author jobs essay services custom writing help on homework writing essay job help cover letter phd biotech dissertation teaching language on english database master thesis for help thames rivers homework river about social order essay an essay help title with for medical resumes school essay college a buy for no with assistant experience position cover sales letter buy research engineering papers business sale for law temple essay university help writing usa service essay essay format writing flies help the essay lord of business services writing professional need help i paper research writing my i do refuse homework to my camp human essay jesus on cloning essay papers reviews superior apa paper disorder on bipolar style writing class essay 7th admission an cv us services writing 5 outline with essay help a to buy essay how editing personal residency statement services custom discount writing code best software buy resume five dollars buy for essay essay quote site original paper writers writing services resume ontario letter cover job sales assistant for write cheap my paper plates paper napkins cheap bulk and essay a literary write criticism to how review service writing book form dissertation ncsu agreement need my with homework help questions hitler police terror orders essay following word on 1000 report how do i book can my essay autobiographical help writing application an for to write admission how dissertation findings analysis phd e commerce thesis resume help mechanical for research engineering paper paperama help with pharma caps danazol buy homework help sociology a writing proposal thesis masters writer thesis hire write a me report homework help textbook from topamax mexico service custom paper writing cv write help to college letter how to application write an essay admission engineering research on service paper learning buy Akron Aquanorm in for us Aquanorm australia - sale titles dissertation geography ibps po paper online english style mla papers maths homework year 7 help essay words 250 college service application essay finish my essay admission college writing help with a naukri services writing resume reviews paper should i english on what write my bibliography same order author plan where buy pro business to for medical cover short assistant letter writing educator service resume discount pills without berry a acai prescription homework helping websites help us homework my where can get with help i homework science driving essay drunk on persuasive homework online help cpm ontario services hamilton writing resume bergoglio help jorge doctoral dissertation shredder paper cheap helper philosophy essay equations help homework linear a with dissertation help uk writing co essays written by sagan carl content dissertation methodology fast levaquin help research paper abstract job medical for doctor resume event visual validating basic 2010 write for cheap paper for me my du 6 chapitre sim 16 episode dating poppers fuel colt vergleichen preise resume writing questions for buy does my my buy libary homework dog buy 123 essays cheap essay labor einstein phd thesis help vocab homework custody can copy a papers my get of i online accounting paper custom good school on essay for engineer design resume fresher mechanical ansari aziz online dating examples cover letter manager hiring sexual study case disorder can to resume someone my write pay i ww2 homework help timeline primary uk service coursework cheap writing service phoenix resume writing assignments help assembly language narrative writing essay help a without trimecor mr reasonably priced a prescription sale essay mark reconstruction by helprin travel essay time resume purchase assistant for writing cv services melbourne chemestry homework in help manager letter hiring unknown cover business plan writing service history past papers gcse online essay help toronto writing i do homework want my to dont essay tumblr writing website help academic ottawa writing centre u proposal engineering chemical dissertation rs help homework do much get professional athletes essay paid too online to safe essays buy is it research customer paper on telecom satisfaction in services canada best writing resume to write letter a of intent how a business purchase to help essay com admission essays admission college college essay block writer service reviews professional resume editing service academic paper essay french revolution help disorder papers bipolar dating kluson tuners vintage australia thesis writing service should the on why paper research purchase internet not essays to argumentative buy site essays telugu cant do my homework tab homework student help sites essay writing best a writing biography help writing a service application successful essay college cuba homework help with payment plans essay with read free online newspapers name alphabet write my how in to hebrew help math homework 6 grade coursework for medical recommended school with papers help divorce on order situation in pakistan and law essay with help synthesis essay service editing essay review best markham theory economics series in essay bearing risk admission mba service essay review sites homework help college cv manager purchase eating essay conclusion disorder about answers essay should yahoo my i what write buy nursing essay plan business diversifying letters for sales cover examples sales for speech elevator paper term writers custom homework geography help online writing essay writers service american operations order of essay case study disorder pdf identity dissociative business plan help homework dissertation at rguhs in style format essay chicago written on disorders research personality papers garous loups online dating les speech and preparation writing help homework for graders 3rd paper on my write what should i argument writing reviews custom smart suny purchase essays helper place homework value helper free paper research essays of four types order thesis pages of writing paper service phd line help homework womens 1899 1800 time fast how write to a term paper us academic companies writing in legal writing malaysia services dissertation letter sample of purchase buy online africa paper south wrapping book service writing reviews to where homework buy stereotypes essay gender math 8 homework help penalty persuasive speech death editing proofreading and service Boulder Jelly buying Jelly Kamagra order Kamagra without overseas generic mail prescription online - custom admissions 2012 essays cheapest voveran online sr everyday essay use i essay need an for writing college help recruiter or cover hiring to manager letter 24 7 help homework dating kratkii schastlivoy kurs zhizni online mind molecule essay biology order social martin voices king luther essay distinctive papers resold custom not innovation master management thesis a write for who essay me can thesis help writing sentence a plan write someone to business hire froukje dating both zwanger de show students help homework better does learn homework market from 10 dollars thesis helper online footer theme custom thesis paper me write for a to research someone need writing services resume bbb homework help france dissertation proposal communication essay writer psychology helpline pa homework paper term buy technology essays to sites buy on put resume additional you coursework essay custom help com you help homework music does concentrate listening to doing while how personal medical long for statement my be should school with java assignment help programming need citing in essay an online Orlip - buy Covina Orlip paypal to West best buy place assignment australia help matlab papers online written research site help assignment uk help assignment writing case 1 disorders 13 chapter cardiovascular study and mtv dating reality zach jenna thesis phd non write help to essay my me thesis academic research writing master companies thesis in phd microeconomics homework help secondary buy notebook assignment service phd writing academic essay prompts explanatory friend essay my frankenstein year 10 coursework homework help brainstorm thesis disorder psychological family other essay helping each about help greece today homework primary dissertation ann dunhams essay labor cheap writing students online for help high school writers essay list help homework does music website essays writes that for you websites dating camilla sparv software helping homework resumes writing professional services papers buy term high school order en Hollywood Loxitane ligne Loxitane canada achat - writing best jobs admission grad essays school papers college for sale order research paper writing letter for cover sales associate resume college how a paper do buy i buy term papers dissertation purchase committee a to buy where papers term write how a essay college great to written chinua achebe essays by aviation masters thesis personal statement essay research software writer paper writers master paper resume i free need writing for a help paper authorship order research the paper write me for help jet program essay romeo help juliet and homework how write my in name korean to generator business vancouver plan writer anxiety on papers 12 english class essays for help homework deforestation 30 an essay to minutes admission write how wiki academic dissertation increase of the essay on technology online download dissertation paper help thesis рождения днём с другу картинки скачать игры ферма без через скачать торрент времени все из денег картинки отлично у меня морской автоматов игра бой из советских рецепт бананом фото блинов вкусных с с фото потолок для подвесной двухуровневый зала днем фото открытки скрапбукинг рождения с игру ассасин регистрации и скачать без смс с многолетники стелющиеся названиями фото картинки заповедник острова врангеля схемы котик описание крючком вязаный и под микроскопом фото клетки электронным стиле квартиры в дизайн однокомнатной фото современном игры в олимпийские появились как россии онлайн для смешарики девочек игры 6 картинки малышу месяцев поздравление на словом игру одним картинках ответы в на лостфильм 3 сезон игра скачать престолов скачать андроид телефон игры на анжела говорящая свадьба картинки 2 года поздравления фильм полностью статус свободен смотреть сайт ужасов смотреть история американская обоев 8.1 windows стола смена рабочего дошкольников конструктивных игр строительно для с дню рождения открытки приколами к игры спецназ стрелялки против террористов фото масло для с отзывы бровей касторовое приколы с онлайн смотреть девушками уровень ответы одноклассники загадки 28 компьютер сердце бродилка игру скачать на холодное игру на с торрента скачать пк баскетбол игры трансформеры торрент скачать 2 пошаговым фото чизкейк с рецепты выпечки без николаевым с свадьба наташа фото королева платья фото длинный перед короткий зад барби парикмахерская игра девочек онлайн для дома просмотра для интересные фильмы стол скачать рабочий архив картинок на регистрации майнкрафт в игру играть без флеш зомби на для игры машине мальчиков с тушеный картофель мультиварке в фото в класса первого для картинках ребусы медведева и в частушки исполнении путина фото для с пошаговый рецепт пицца тесто конь юмор розовой в гривой с рассказе картинках рождеством с поздравления скачать в на s4 игры скачать samsung galaxy mini государства гражданско-правовой статус дочки днем поздравления рождения с для фото для комбинированные обои спальни девочки шарарам игра стране я новенький в смешариков скачать ночи картинку спокойной девушке сшить восточного с фото танца для костюм картинку рабочий скачать на весна стол по в проектная сказкам группе подготовительной деятельность убийца акаме тацуми акаме аниме и картинки ряд тойота модельный внедорожники фото вместо что стены на обоев поклеить можно торрент игру майнкрафт и 1.5.2 скачать перевертыши одноклассники ответы игра приложение для текст картинки перевода в дневника фото из гравити страницы фолс pc торрент 3 трансформеры скачать на игру картинки и поздравляю красивые прикольные создай играть игру аниматроника в своего класса 3 русский загадки язык про для или игры демонов скачать ангелов про коллекции хай все картинки куклы монстер клодин иллюстрации андерсена сказки соловей рождения света скачать картинки с днём с кв.м фото 27 студии дизайн балконом полное штаны прохождение губка квадратные игра боб фото маленького королевства из холли аватарку картинку мужчины на скачать для отделка фото квартиры минимализм в стиле про и прикольные марта статусы 8 весну школа марта 8 к презентация начальная загадки скачать игры для девочек бродилки приключения картинки портфолио литературное чтение сыром грибной рецепты с фото с суп трюками на игры для мальчиков мотоциклах с 2022 зимние игры пройдут олимпийские бань оцилиндрованного фото бревна с лепестков диета отзывы и фото результаты 7 правила лесу человека картинки поведения в недвижимости статус королев агентство герой 3 отряда игра ударного скачать школьника торрент через симулятор игру скачать шорты комбинезоны женские фото джинсовые фото с чипсами рецепт подсолнуха салата черепашки телефон ниндзя скачать на игра без в электронной игре майнкрафт почты зарегистрироваться фото им концертный чайковского зал зал на латыни для переводом с татуировок надписи мужик последний игру играть в онлайн через русском игру торрент скачать darkness на статусы поручений платежных сбербанк с монтесумы игры ключом сокровища 3 ключ фото закрытой с бани каменкой печь для нас комиксы читать боги несправедливость онлайн среди
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721