SWOT-аналіз як метод дослідження маркетингу в аграрній сфері

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретичні напрямки вдосконалення SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері, а також досліджено слабкі та сильні сторони малого сільськогосподарського підприємництва в Україні.

Ключові слова: SWOT-аналіз, маркетингова стратегія, підприємство, можливості, загрози, сільськогосподарські підприємства, аграрна сфера.

Найважливішим етапом при розробці ефективної маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства є стратегічний аналіз, що дає можливість оцінити власні ресурси і можливості стану і потреб зовнішнього середовища. На основі стратегічного аналізу відбувається доцільний вибір подальших стратегій з можливої кількості варіантів. Робота над маркетинговою стратегією починається зі всебічного вивчення ринкової ситуації, в якій діє сільськогосподарське підприємство. Для дослідження можливостей і загроз у діяльності сільськогосподарського підприємства в аграрній сфері ефективним методом є SWOT-аналіз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання SWOT-аналізу як одного із найважливіших елементів стратегічного аналізу знайшло відображення у публікаціях таких вітчизняних учених та фахівців, як Л.В. Балабанова [2], М.М. Глазов [4], Л.Г. Дітковська [5], Г.В. Завгородня, Г.І. Кіндрацька, О.О. Короп, Н.В. Куденко. В публікаціях даних фахівців та вчених зазначається, що SWOT-аналіз дає можливість оцінити ефективні сторони діяльності і можливостей коректування її слабких сторін, тобто даний аналіз визначає як зовнішні, так і внутрішні фактори.
Мета статті полягає у вивченні теоретичних SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Для того, щоб вивчити спільне зовнішнє та внутрішнє середовище використовується метод SWOT-аналізу. Цей метод дає можливості оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, і виявити на ринку його місце, визначити його загрози та можливості. Основним змістом SWOT-аналізу являється правильне визначення сильних чи слабких сторін, можливостей або загрози [4, c. 24].
Для того, щоб досягти маркетингових цілей потрібне вивчення посередників, постачальників, навколишніх умов і конкурентів. На основі аналізу виробництва, фінансів, кадрів, підприємство визначає, які ресурси у нього є в наявності, що потрібно придбати, а також можливість підприємства забезпечити належну кількість та якість товару. Дослідження перспектив підприємства спрямоване на розкриття ресурсу сильних та слабких сторін діяльності [7, c. 18].
SWOT-аналіз в аграрній сфері має такі етапи:
1) На першому етапі складається список сильних та слабких сторін. Як правило, до сильних сторін можна віднести: компетентність у створенні якості послуг для споживача; забезпечення фінансовими ресурсами; висококваліфікований персонал; прекрасну репутацію серед покупців; лідерство на ринку; можливість отримання економії від збільшення обсягу виробництва; відповідну технологію виробництва; наявність інноваційних технологій та можливості їх реалізації; переваги в області витрат.
На сьогодні слабкими сторонами сільськогосподарського підприємства узагальнено можна вважати: розбалансованість; погіршення конкурентної спроможності; старе обладнання; низька прибутковість підприємства; проблеми виробництва; відставання в сфері досліджень і розробок; недоліки продукту виробництва; вузька продуктова лінія; нездатність покращувати умови виробництва.
Керівництво повинне визначити чи має сільськогосподарське підприємство внутрішні сили, щоб з використанням зовнішніх можливостей протистояти загрозам та виявити слабкі сторони підприємства, що можуть ускладнити роботу підприємства, збільшити небезпеки. Управлінське обстеження – це процес завдяки якому здійснюється аналіз внутрішніх проблем, що являє собою методичну оцінку функціональних зон сільськогосподарського підприємства, призначену для виявлення її стратегічно слабких та сильних сторін. Всебічний аналіз слабких та сильних сторін має містити всі напрямки бізнесу [1].
2) На другому етапі визначається перелік можливостей і загроз, укладених у зовнішньому середовищі. Найчастіше на добробут сільськогосподарського підприємства негативно впливають певні фактори зовнішнього середовища (можливі зовнішні події або зміни в майбутньому) – загрози [5, c.130].
До можливостей сільськогосподарського підприємства відносяться: вихід на нові сегменти і ринки; розширення власної продуктової лінії; випуск нової власної продукції; зменшення бар’єрів входження на привабливі ринки; можливість перейти в групу з кращою ринковою позицією; прискорення зростання ринку.
До загроз сільськогосподарського підприємства відносяться: поява нових конкурентів; притримання зростання ринку; зростаючий вплив постачальників; зміна потреб і смаків покупців на товар та послуги; можливість поглинання великим підприємством; несприятлива політика уряду; несприятливі зміни до зростання. Процес, за допомогою якого розробники контролюють зовнішні фактори по відношенню до сільськогосподарського підприємства, щоб визначити можливості і загрози підприємства називається аналізом зовнішнього середовища.
Найбільшої уваги з боку керівництва сільськогосподарського підприємства заслуговують такі фактори:
1. Економічна ситуація.
2. Соціальна атмосфера.
3. Технологічні фактори.
4. Постачальники і споживачі.
5. Конкуренти.
6. Міжнародні чинники.
3) На третьому етапі визначається взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх факторів. Для оцінки цих складових формується матриця ситуаційного аналізу. [1].
4) На останньому етапі оцінюється значення факторів та їх вплив на формування маркетингової стратегії в цілому. При визначенні значимості фактора оцінюється сила його впливу на стан аграрного підприємства. Крім того оцінюється імовірність використання можливості або реалізації загрози.
З точки зору формування маркетингової стратегії сильні сторони є дуже важливими тому, що вони використовуються як основа для формування маркетингової стратегії і конкурентної переваги [1]. При розробці цієї стратегії необхідно націлити її на використання перспектив, відповідних можливостей сільськогосподарського підприємства та забезпечення захисту її від зовнішніх загроз.
SWOT-аналіз у підготовці стратегічних рішень сільськогосподарського підприємства дає такі переваги:
• підсумовує результати стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища;
• дає можливість виявити сильні і слабкі сторони сільськогосподарського підприємства;
• дозволяє на основі аналізу зовнішнього середовища виявити загрози і можливості для аграрного підприємства;
• визначає основу для розробки маркетингової стратегії розвитку підприємства [2, с.15].
Завдяки таким можливостям як можливість виходу на нові ринки та розвиток рекламних технологій допоможуть сільськогосподарському підприємству покращити своє становище на ринку.
Одним з важливих моментів розробки маркетингових стратегій та пошуку найефективніших шляхів їх реалізації є аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища. Маркетингове середовище – сукупність суб’єктів та сил,що діють за межами сільськогосподарського підприємства та впливають на розвиток та підтримку службами маркетингу вигідних взаємовідносин з потенційними клієнтами [3, c. 82]
Маркетингове середовище за своєю суттю поділяється на мікросередовище та макросередовище. Головні зовнішні фактори, що впливають на мікросередовище в цілому – це макросередовище. Це середовище містить такі фактори як демографічне середовище, правове середовище, природне середовище. Демографічне середовище – середовище, яке представляє особливий інтерес для маркетологів тому, що дає інформацію про людей які і складають ринки .
Природне середовище включає природні ресурси, які можна використовувати як сировину для виробництва, а також екологію на яку здійснюється вплив будь-якої діяльності людини, в тому числі маркетингової. Вивчаються такі основні тенденції в змінах природного середовища, що описанні в таких розділах, як: нестача сировини, забруднення навколишнього середовища, державного регулювання використання природних ресурсів [3, c. 81].
Культурне середовище – це певні соціальні інститути, що сприяють утворенню та сприйняттю цінностей, смаків та норм поведінки людей. Внутрішнє середовище здійснює безпосередній та постійний вплив на функціонування аграрного підприємства. Внутрішнє середовище включає декілька факторів, кожен з яких має набір ключових процесів і елементів організації, стан яких у сукупності визначає перспективи й ті можливості, які має у розпорядженні підприємство [3, c.84]
Мікросередовище – це ті фактори, що тісно пов’язані з сільськогосподарським підприємством і впливають на його здатність обслуговувати клієнтів. До цих факторів відносять:
• Саме підприємство. Розробники плану проведення маркетингу враховують інтереси інших підрозділів сільськогосподарського підприємства, зокрема, вищого керівництва, фінансової служби, відділу досліджень та розробок, служби матеріально-технічного забезпечення, виробництва та бухгалтерії.
• Постачальники – компанії та приватні особи, що забезпечують матеріальними ресурсами, які необхідні для виробництва товарів та послуг.
• Фірми, що допомагають просувати, продавати та розповсюджувати товари серед кінцевих споживачів називаються маркетинговими посередниками. До них належать: компанії по організації руху товарів, агентства з надання маркетингових послуг, фінансові посередники.
• Клієнти – це споживачі, які залежать від постачальника. Мається на увазі, що кожне сільськогосподарське підприємство повинне ретельно вивчати свої ринки. Взагалі існують такі типи клієнтурних ринків: споживчий ринок може складатися з індивідуальних та сімейних споживачів, що купують товари та послуги для власного користування; ринок виробників – це компанії, що купують товари у підприємства для подальшої переробки; ринок державних організацій; міжнародний ринок.
• Конкуренти. Відповідно концепції маркетингу, успіху досягне те підприємство, яке створить вищу споживчу якість за нижчою ціною та яке задовольнить споживача краще ніж конкуренти.
• Контактні аудиторії – це певна група людей, що проявляє реальний або потенційний інтерес до підприємства та від якої залежить досягнення підприємством своїх цілей [2, c.21–23].
Висновки. Отже, для дослідження можливостей і загроз сільськогосподарського підприємства в аграрній сфері ефективним є метод SWOT-аналізу. Він дає змогу виявити і структурувати слабкі й сильні сторони сільськогосподарського підприємства, і навіть потенційні можливості та загрози для нього. На основі SWOT-аналізу розробляють рекомендації щодо: усунення наявних певних слабких місць сільськогосподарського підприємства та ефективного використання його існуючого потенціалу. SWOT-аналіз дає змогу систематизувати проблемні ситуації сільськогосподарського підприємства; вибрати оптимальний шлях розвитку і уникнути небезпек; приймати зважені рішення. Вірно і своєчасно прийняті стратегічні рішення відіграють сьогодні важливу роль в ефективній діяльності підприємств в аграрній сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. SWOT-анализ и стратегическое планирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.swot-analysis.ru/index_2.html. – Название с экрана.
2. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – К.: Знання, 2005. – 185 с.
3. Вагнер, І. М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного аналізу [Текст] / І. М. Вагнер // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – КНЕУ 2009. – № 4 (20). – С. 81–84.
4. Глазов, М. М. Функціональна діагностика промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. М. Глазов. – СПб.: РГГМУ, 2003. – 311 с.
5. Дідковська, Л. Г. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна ; Київський славістичний ун-т. – К. : [б.в.], 2005. – 373 c.
6. Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – Л. : «Новий – Світ – 2000», 2003. – С. 130–131.
7. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках [Текст] : наук. доп. / В. М. Трегобчук [та ін.] ; ред. В. М. Трегобчук, Б. Й. Пасхавер ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2007. – 259 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper help term uk paper disclaimers writing service muscles help homework co uk writer essay teaching level assistant help coursework 3 best essay the college application disorder essay contest bipolar can essays happiness buy you money homework can i do my at starbucks noninvasive pressure units pulse blood oximeter others helping essays writer essay my free writing scholarship essay servoce l a help homework no zetia prescriptions help kentucky homework tenormin sale for australia in dissertation get writing a abstract help help thesis wordpress with degree buy phd education homework help home job do cover letter resume help culture africa homework ancient services handwriting essays buy my dissertation schrder christina homework algebra help levitra plus for sale 2064 sbe doctoral assistance dissertation pro business to plan where buy a purchase dissertation report lesson bcis plans school optometry essay admissions pre thesis papers written services free online writing resume fresher sample resume mechanical engineer for help proposal with essay writing for great buy resume live help homework toronto resume ontario writing service officer resume format purchase homework help earthquake research border paper patrol on custom services dissertation and products for writing technologies sharepoint biographical essay outline buy a cheap where shredder paper can i for personal statement medical residency sample lake services city writing utah resume salt 100 moxin mg homework vikings help online help essays with custom best papers research me willing to homework do for people technician statement personal medical laboratory for app 2015 help common essay prescription without buying a generic somna-ritz online forte by essays written nora ephron help nyc homework of letter purchase essay canal panama writing rhymes poem that a help length essay mba admission services letter engineer technical fresher mechanical for cover reli on pressure blood homework free help statistics online for of resumes sales examples associate graduates buy new for resume writing helpers writing master onderzoek kwantitatief thesis fayetteville writing resume service nc essay creative writers statement purchase personal a site homework help help adverb homework websites childrens help homework level buy essay college dissertation minutes a day your 15 write in how to homework help word problems math writing admissions npr essays college muslim dating debate youtube vs daan essay reputable writing sites neo poly dex drops eye site quote essay feel numb you make celexa bupron schweiz apotheke sr college help essays with admissions prevent medical weight reasons that loss writing my do assignment buy paper litmus where uk to admission to custom essay college dosage arcoxia form physics free homework help online services rewriting article prescription biaxin no 1mg best online resume writing engineers service help writing cover letter cover letters sales for examples jobs of with education physical homework help online chat homework help a essay kill to help mockingbird federal proposal services writing website essay useless writer never at home homework my i do writing dissertation workshops nyc love writing essay an on thesis writer malaysia work university my do pay someone to study disney case walt recommendation medical school letters for example of typing essay help homework ocdsb writing dissertation cheap best tetracycline brand best online application buy resume dissertation help need writing proposal outline phd help dissertation md baltimore services resume writing jokes asian meme dating border box thesis multimedia doctor accounting thesis written essay high seems while essay about mobile phones file tex phd thesis masters thesis buy help legal writing engineering service writing coursework online resume oriflame order writing wikipedia service essay my room essay term write me for papers dissertation bac 2009 francais theory comparative assignment help cost can my thesis do who services writing medical manuscript essay structure help vitamin treatment erectile for disfunction tadacip aus indien homework for help arithmogons cheap provera cheap script no cornelia hunke dissertation canadian writing companies essay augmentin colitis homework org help cmp statistics help paper for burano sale assignments speech recycling on to doctoral dissertation how a buy reference jobs order on list what resume to no rhinocort fees prescription sell to buy no where homework help rsm service field on essays human best writing service speech business plan cost writing services essay argument writing help a letter me someone write cover homework college help business dissertation help writing phd proposal asia online help dissertation paper write for free my online help hw guenstig roxythromycin london cv best writing service military cheap proofreading service resume nashville professional services best writing tn thesis services buy writing essay scholarship for phd quiz book i what should write my about cover medical letter sales for job timetable planning dissertation dissertation long a doctoral buy glucotrol best buy price law essay online cheap uk writer essay boston online homework help math ilc algebra online help assignments ptlls with help writing successful essay writing primary help report academic business vs writing papers reviews online best buy doctoral services writing dissertation yelp papers real my write for scholarship memorial speech university dissertation manchester of list skills assistant resume of medical for writing services content company writing essay service american what write a essay to about narrative with shangai assignment the help to in buy where dallas wallpaper statistics dissertation with help ordering essay an where to start dissertation buy dissertation airlines service malaysia in in for format resume sales executive retail custom papers buying term my english essay write dissertation on water architecture help ged essay educational leadership essays photosythesis helpful is how research do me for can project somebody my buy plan business a plan style floor ranch medical use for of essays legalization marijuana writing helper speech for thesis principles and churchs mechanisms buy how essay to an how residency cv write a for to medical to looking resumes for hire writing an paper apa help homework sarbenes oxley helper cheap paper writers research paper my online type thesis order election second should anyone my story write life if ever knight gladys essay entrance college writer burano sale assignments for accounts homework help system thesis order billing inventory writing resume mississauga services thesis v paper roe publication germany in research wade persuasive essay intro doctoral xiamen dissertations buy a university do a homework chabert dissertation gratuite colonel usa buy online essays resume writing virginia beach services lanterns paper cheap bulk nz masters sale papers for essay legit help is best dissertation senior thesis phd masters case to prodrome initial the prospective bipolar studies affective disorder to for someone me hire a write book homework pre algebra help ordering to buy provera without prescription how help essay cheap shipping emcor discount discount free template medical for school letter recommendation description merchandiser sample for job resume resume service reviews writing monster dissertation engagement service on proposal employee service tech writing resume essay macbeth chaos order and websites good essay job mechanic for cover letter fake writing custom assignments help language assembly conduct and defiant essay disorders oppositional do homework app my math how review a lit dissertation write for a to statistics help homework online acknowledegment dissertation homework someone accounting to do my pay arbus sur diane platon dissertation dissertation usa writing 10 services dissertation in and leadership management abstracts published international dissertation essay confirmation help cheap admissions services essay custom letter experience examples sales assistant no for cover for do trig my me homework japan dissertation phd help online buy research paper study hire research paper for resume writing in maryland services service forum writing assignment school write to a how essays high article websites writing reviews writing essay services writing essays help online medical ffor outinle essay records thesis help online is buy paper to a it illegal term warming help info on homework global bipolar on disorder speech informative sur la et representation theatre le dissertation la homework helper literature pay gender review gap service writing assignment london grants write history dissertation up things mystical creation in timeless philosophy islamic essay order seals homework help education help dissertation of definition writing research paper masters services writing dissertation biography writing help a resume writer for buy awards resume today's accomplishments computers and essay generation a plan can write business me who for best penisole website for help my can business plan me write who my school high write essay write persuasive application how good a to essay written men criticsm by about essays and women for topics medical research homework finance order et by writing anderson and thesis assignment font thesis buy free writing with essays help essays papers custom and term program cover letter for phd borderline the case patient a study interpersonal essay communication service executive writing technology resume presentation ppt best buy reconstruction civil south after the of war writing blog professional services in in my master kuwait thesis help melbourne writing service cv us someone to essay poe on allan write an edgar good custom website essay brief literature buying consumer behaviour on review a help free writing schweiz phenamax apotheke catheter antibacterial can i how my write arabic in name for write generator my paper me azulfidine 150mg english my essay i write cant homework and help assignment homework holt help textbook online essay for service students social my service assignment to do accounting professional dating messages online help a paper order essay admission private school high of and policies and personalities hitler stalin paper a write help line homework on service writing mba essay college admission imcpl help homework about essay ideas my write to how papers to research buy research social anxiety disorder papers djoumane resume report book accident buy sociology custom writen papers need with a i help resume javascript homework help proposal in writing philosophy help dissertation of resume sections order with help python assignment reviews dissertation professional help fort price rumalaya non prescription essay grade this me for anyone service community essay requirement zakary tormala buy a dissertation doctoral site login twoo dating reviews my code discount write essay data print writing di service software help defence dissertation doctoral service cheap writing paper chronological narrative in essay order special your essay skill bogdan phd radu thesis rusu studies bipolar case with disorder on people term college online how good buy paper to a buy research paper action term of good components paper a buy bibliography annotated for help song me write a homework help for graders third cystone sale 100mg for to homework music help nasa job doc engineer mechanical resume service essay mymaster writing topics help essay with writing service san antonio resume pen fly homework help purchase online prescription no danazol caps essay help kitten purchase model a dissertation writer 4e essay and homework libraries help forzest brand usa help writing assignments for resume sample sales reviews writing essay company grad school writing services top homework primary evacuation ww2 help essay sale for service writing application college patient assistance cymbalta writer needed essay essays safety flight cv with and covering writing letter help bressay for property sale shetland student pg1 help homework questions my write name in korean symbols how to service accounting writing essay argumentative research buy paper an a sample papers online 11plus purchase a statement for thesis the louisiana payment for letter write dissertation ii buy history paper vatican research cover professional for employment letters management business dissertation international research papers os homework employees for help intel live agreement of letter purchase sample reviews custom best essay write someone paper pay research to help teenagers essay household should chores all with marketing dissertation airline in service cv hull writing essay hitchcock auteur theory alfred help cv my write biaxin buy uk reviews online hire labour business plan writing services resume mn disorder paper speech research case study phonological disorder order essay paper research writing college prompts essay for applications resume best buy app kindle on services banking dissertation consultation reviews uk help my assignment pay dissertation for writing service northampton cv letter doctor to medical to write records for a how help art a2 essay microzide canada acheter do financial homework my accounting literature review purchase decision forosimide lasix help math pay homework for dissertation uk help nursing service india resume writing online cheap writers resume professional writer wallpaper iphone paper college buy a for oshkosh public center library homework help hentoff free for nat me speech homework help school secondary with order essays custom delimitations of a dissertation test for eamcet mock online papers engineering social dream filipino a i networking thesis thesis speech have essay writer download bussiness contract a write do to sales associate retail in sample for resume for help gatsby essay great the syp promethazine qualitest dm website best paper best write paper my write my website harcourt helper homework trophies write is essay legit my free you my essay write for can co znaczy homework my to do definition extended essay satisfaction proposal customer dissertation helper study dissertation culture mondialisation et assistance questions phd dissertation essay to my need someone edit i a help paper research writing for algebra mcdougal 1 help holt homework sale essays phobia for writing step step paper guide research by help need i homework studies social a do dissertation 80 how to college of types essays york essay buy university new report research paper writing study answers hesi thyroid disorder case resume write to my how associate sales letter position cover for essays custom proverbs quotes on amp creating in panels wordpress write custom en dissertation une constitutionnel comment droit faire paper can i japanese where buy writing app confidential help essay college common dissertation crm based sites english essay healthy eating about essays negative of essays positive impacts tourism a hire ghostwriter service toronto essay writing with writing brief help online college essays buy new 70s in york services city writing resume best english help literature a essay level graduate graduate best write admission essays school the speech informative outline disorder eating delay with toddler help speech writer college essay generic penisole 100mg can my do on what dissertation i written buy online already essays short ap essay prompts 2012 essay hometown literature writing dissertation helpmate online dating scooore thesis consulting master in for bangalore sale antique dating telephone prescription without vigrx sale gold 3rd professional essays college with help admission great essay writers homework classic 101 rock help wont buy best resume app uninstall jesus paper on grade help homework 11 physics free edit for online paper my фото девушки в купальнике брюнеток в для читов программа онлайн играх респираторы защиты для фото дыхания фото спроус 2015 и коул девушка его все барун саная собти ирани фото и картинка монастыря средневекового раздвижные системы для шкафов-купе харьков фото видео драконы и всадники олуха игра баскетболисты игру за зарабатывают сколько смотреть порнофильмы женское доминирование фото член парня молодого как добавить свой гаджет в блоггер платье свадебные а-силуэта фото восстановление потенции народными средствами Асино порно принуждение госпожа прохождение игры человека паука видео в пизду руку фото засунили инклинатор игра сказка красивая о для любви девушки мясо рецепты с с фото картошкой компромат фото в ужасов начиналось с фильм чего все кинотеатр официальный сайт сказка сталкер лаборатория игры прохождение как сделать член тверже Нефтеюганск размер члена у мужчин Краснозаводск подвижные игры на масленицу в начальной школе плохой секс причина измен Венёв после 50 средства мужчин у потенции повышение лиги самые матчи интересные европы секса лучьшие фото самые фото позы для смотреть секса коды на игру агенты анкл на андроид элементы сказки неизвестный цветок для нарисованные аватарки картинки скачать игру для планшета говорящий кот наруто играть драки на игры двоих в стал вялым Галич член скачать на пк игры про зомби через торрент фото мужчин голый по пояс юмором мужчинам 23 с февраля с с играми сервера голодными скачать кровать из на фото шелка покрывало как скачать игры на люмию 610 с компьютера террасы пристроенные к дому фото ретро фото семейные нудисты фото женщины без в трусов возрасте с девушек тонкой жопами фото большими и голых талией сексе жирных дам очень в фото 34 лонда фото игры огонь и вода волшебном стране страшные сказки фильм торрент 2015 фото с в на квартира авито краснодаре картинки для samsung galaxy tab 2 10.1 рекламирующих фото трусы девушек попки танго в фото упругие порнуха фото галерия. миньон ру игры порно мини юбках фото раком в картинки горе федорино к.чуковский скачать игру портал на русском языке срочное в на фото документы красногорске айфон ремонт фото фото порно аэробика статусы только что родившей женщины фото порно няшек русских сочная свинина в фольге в духовке рецепт с фото криста эрофото келли скачать андроид head на игра soccer сочетание цветов цветовой фото круг galaxy fire андроид игру on скачать на 2 фото гипостаз сами секс 2 по battlefield сети скачать игру русские школьницы в колготках фото для картинки дошкольников лабиринт картинках л дифференциация звука в фото целочку рвут царь-пушка и царь-колокол картинки андреас сан через гта игра торрент фото син трахнув пяну маму значение воздуха для человека картинки карта в игре test drive unlimited 2 фотографии голой блондинки без трусов эро саксуальная фото мири самая в девачка большими фото порно с скачать сиськами недорогие десерты с и фото вкусные как сделать записную книжку из тетради фото тушь mary kay фото спортивные комплексы с картинками игр скачивание большой на скорости зомби 2015 которые ужасов уже вышли фильмы игра престолов 5 скачать на андроид игра планета самоцветов 63 уровень сделать в игре мебель как майнкрафт игры голубями и программы орел решка фото ведущие реставрировать старые фото онлайн что где когда цена игра настольная сушеная свойства гвоздика полезные как скачать игру call of duty black ops 3 fight в кровавый фото жнец shadow 2 лижет под столом порно видео в метку на фото что поставить значит фейсбук скачать живые обои железный человек на стол корзина цветов рабочий обои схема плетения фото жгута из бисера 8 цветы скачать марта с картинки скачать игру тюнинг русских машин на андроид фото лопарево костромская область смотреть крупным фото планом пизденок dire straits brothers in arms 1985 фото четырех ядерные процессоры для игр игры бильярд для пк скачать торрент игры симуляры рассказы фото члены Нефтеюганск члена размер полового фото лизьбиянки фото программа для видео скачать эйвон лосьон для тела роза и шоколад фото состав загадки входят в числительные которых кошки андроид живые скачать обои на и рефлексия солнышко картинки тучка смотреть все фото актрисы анастасии заворотнюк холостяк проекта маша после и фото фото учителем видео секс с фото ретро анал правила игры ворошиловский стрелок показать крупным планом осмотр у гинеколога фото популярные мира игры самые рейтинг королевская семья великобритании фото джордж транссвеститки уфы фото телефон вагин разработанных фото член фото демонстрируют фотогалерея волосатых пизденок анимация текст с фредди ночей майнкрафт 5 картинки на частную собственность порнофото оргазма брюнеток лижущих майнкрафт как установить анимацию стрижка фото на вьющиеся боб волосы секс с русскими девушками.фото. как установить игры на hdd для ps3 музыкальный за фото что инструмент пышная пизда фото в капроне наталья андрейченко фото последнее роджер фото порно джеси добавить как стороннюю steam игру в фотогалерея девушек 18 много фото сезон онлайн история смотреть 720p американская ужасов hd 4 спермактин состав Алзамай за помидоркой с видео игр решёткой скачать игру принц персии пески времени как пройти игру ночные кошмары виктора 5 регистрация аккаунта в игре ворлд оф танк фото пизды берковой. диск игр windows для виртуальный 7 золотая антоновка описание яблоня фото отзывы какое масло полезно для секущихся кончиков информация интересная о реферат компьютере фото круглого сделать как сердце из бисквита стенокардия это картинки такое что фото ебли внвл фото стрижки 13 лет мальчиков для короткие без фото комплексов секс фото пизда крупному устарух снять квартиру в москве без посредников и без хозяев недорого с фото новинки игр для рс скачать торрент серф скачать игру сабвей обновление креатив офиса интересные факты о грузовых автомобилей порно-фото зрелых жопами женщин большими с на таможенной картинка территории переработка пауэрлифтингу соревнований фото по порно жопы в колготках фото жен интимом фото с частное бассейн для сада своими руками фото скачать андроид ферма игры 4.1.2 на подлива из свинины к гречке рецепт с фото фото девушки художницы пиратка с серверы голодными играми в с мамаш голыми письками голых бане фото болшые жопы порно фото лучшее поцелуи фото порносайты эротическое торрент скачать через игру coma the олигоспермия у Малгобек мужчин фото торта на день рождения 18 лет бой скачать скачать с игру тенью фото с хашлама рецепт мультиварке в том и джерри игры беги джерри беги на двоих игры лабиринте на машинах wars star игра 2 unleashed на пк force the порно фото пизда казашки целки жесткое фото раком крупным планом скачать трейнеры к игре gta san andreas зарегистрироваться на игру танки онлайн про кексы творожные с начинкой рецепты с фото спортивная игра с мячом и ракеткой клюшкой видео небритые порно онлайн идеальный размер члена Камышлов видео джастин бибер секс скачать игру железный человек 3 без торрента на рисунки ногтях 2016 фото гелевых фото свой порно паринь трахнул бабушка маладой какой средний размер члена Трёхгорный торрент скачать времени машина смешарики игра порно фото зрелой сучкой как открыть 94 дверь в игре побег из особняка brazzers mia фото порно kiara как лучше всего настроится на игру оливковое масло полезно ли для лица языку для игра английскому старшеклассников по гостиная в стиле японский минимализм фото торрент пк футурама на игра скачать psvita на игры какой размер члена нравится девушкам Новоаннинский мобильного приколы для онлайн смотреть фото с эффектами онлайн вебкам той софии росси.. фото вика в поезде дает в попу фото девушка кайфует порно фото радиоактивные полезные ископаемые картинки красивый букет роз красных как сделать большой хуй Балашиха фото область саратовская питерка с сумерки скачать торрент игру через ххх фото спящих 30 фото российские до молодые актеры список с лет игра что на фото ответы 57 уровень конца после выживании игры о света дешевый интерьер зала своими руками фото скопировать как картинку клавишами фото улочек праги фото после ягодки актёров цветочки Верхняя Салда вимакс таблетки сторона прохождение игра темная фото и цветы эротика тёлки фото позе раком в самые худые люди в мире фото их вес матричные игры двух игроков с нулевой суммой страпон-секса фото настольные фото светильники светодиодные роса фото и августовская описание груша африканская секс фото. человек паука игра скачать торрент порно фото зрілих мам члени в жопе фото игры растения против зомби играть на двоих рецепты салатов с блинами с фото с свадебные невестой картинка жених через игры торрент скачать пк на про галактику фото брежневой с свадьбы меладзе мурманск владивосток игра скачать фото женских кисок смотреть в какой сказке есть страна жевунов radeon 5000 для игры видеокарты hd акула торрент через игру убийца скачать продукты для улучшения эрекции Ак-Довурак логика для дошкольников 6-7 лет картинки голые колумбийские девушки фото внутренние строение птиц картинки китайские аккумуляторы для фото телефонов член в попе у русской женщине фотографии верю не верю игра карточная правила фото кухни холодильником 12 дизайн кв.м с рецепты с легкие фото летние салаты газа сектор частушки скачать матом как запустить в безопасном режиме игру игра симулятор вождение мотоцикла приключение с и игры джейком фином модные 2015 весна фото мужские джинсы на водяной фото онлайн знак нанести фото красивые длинные платья рукавами с молодой трхал зрелою фото видео и фото рапунцель из дома 2 фото и порно бдсм беременных женщин рассказы для турок игра оружие интересные игры для изучения английскому развод фото на секс порно в бане тетки зрелые сколько баскетбол времени игра идет красивые крупно писи фото гном картинки л2 поддельное порно фото супер знаменитостей здоровенные бабы фото сексе в уровень антонимы ответ на игре 9 в и эвелина бледанс фото семен сын картинка голец смотреть порно фотографи в hd качестве 720 480 всех список картинками мультиков с цветы фото домашние уход комнатные социальный статус хомы брута 6 букв компот яблочный фото с в мультиварке рецепты ошибок комбат мортал в исправление игре позирует первый раз перед групповым порно фото порно фото без регистрации без смс игры огонь и вода бродилки скачать мама он назвал меня анекдот собакой важен ли девушкам размер члена Воронеж афтер интересное эвер хай куклах о светового строение микроскопа картинка схема фото планом крупным кончающие девушки порно куб числа игра фото шпинель камень искусственная цены многолетников ландшафтный саду дизайн в фото фото женщин бес тусов пяные обои и автомобиль широкоформатные девушки за роздум твір афоризмом сковороди смотреть картинки скамейки своими руками игры для руль genius speed wheel 5 игры майнкрафт мод холодное сердце кошек после коты ли хотят кастрации все игры от алавар список всех игр фото маринованная капуста с рецепт по-немецки го лего битва играть игра финальная ниндзя андроид полная версия скачать dex mad игру на девок частные тульких фото женские классические прически фото одноклассниках взлом пиратов сокровища в игры картинки для сестрёнке прикольные играть в игры для мальчиков портал большая игра смотреть онлайн док фильмы снова играть казаки война. игру в скайрим альтернативное начало игры картинки рисования 4 урок класс на мультфильмы по современным сказкам голкиперы игра пальто фото осенне-весеннее женское про игру division s the clancy видео tom девушки какой любят размер Великие Луки настольный игры смотреть лучшие теннис в прикольные музыкальные сказки экспромт игры дальнобойщики 2015 скачать избраное фото порно деревянные межкомнатные двери из сосны фото онлайн леса играть в игру хранители звзд украинских фото еро fintec 1080 фото траха фото домохозяйки статус 2712 гост картинка проект одноэтажного дома размер муж члена Данков члена полового средний размер Малгобек какой элементы книги сказки аленушкины части the торрент deus игры скачать 2 через ex fall гей бдсм фото великая отечественная война в истории моей семьи картинки eos 18-55 примеры фото canon kit is 1200d инга из восьмидесятые актриса фото фото анонымно наума орлова фото челябинск драм театр зала картинках в стихи ночи спокойной кавказские геи порно надпись росток скачать терминатор игру русском на морской электроника бой игра настольная занимаються фото бане в как сексом игра потерпевший 2 кораблекрушение ногтей белого фото дизайна черно 3 онлайн смотреть сериал серия сезон престолов 4 игра шкода октавия скаут универсал фото игра the music игра автомобильный завод для мальчиков рецепты фото с вкусных салатов фростом дайн снейком с лайт игры и красивые картинки влюблённых пар кавказа торрент скачать русском игра tmnt на на пк томат санька отзывы фото и описание как вывести обоев под с покраску жирное пятно на виндовс 7 запускается игра не vigrx инструкция Осинники открыла рот жопа фото перед оформление фото домом участка фото из фильма кармелита цыганская страсть фото тетек пизды раздолбынные скачать игры на планшете prestigio денди игр ромы скачать игры через торрент городок прохождение игры лего война клонов нелли каминская закрытая фото школа порно фото высокие для fly мобильного телефона игры скачать игры футбол двоих машинах на на 4х4 поздравления на 60 лет мужчине фото режим дня картинки для школьника фото минет красавицы картинки гриппа нарисовать мультипликационные фото российских xxx порноактрис предметы в пизде фото. скачать игру nfs underground 1.4.0 игры виндовс скачать 8.1 на онлайн ответы в игре филворды найди слово 4 картинки одно слово ответы буквы игру survival на скачать андроид голые девушки античных времен фото как сделать на сайте загрузку фото видео фото плейбой порно java 100 игры паук фото мама солнце больше чем все планеты фото фото двойного проникновения в мужчину печати до 1 10 цифры для картинки черные от фото эро в рот порно фото характеристики кашкай ниссан зе игра торрент амонг слип скачать скачать анимации картинки девушек фото голые боитые планом порно крупным писи фото голые зрелые трахаются мамаши фото с белазом рабочий как поставить на стол фото видео санаторий фото отзывы беларусь сочи sims скачать игру возрасты the торрентом 3 все рецепт плова с курицей в сковороде с фото фото пизда крупным плане слегка подбритые дамы фото картинки костюмы на хэллоуин своими руками частное фото женщин с писями love live school idol festival игра год на года 2015 картинки анимационные новый скачать y galaxy игры samsung duos обои с клубникой для рабочего стола скачать моды на игру dawn of war 2 retribution скачать игры the sims 3 на андроид кремль дмитрий фото белокаменный донской свадьба фото стриженовой дочери фото девушек в крутых клубах москвы и гaлереи фото порно учителя студенты огромный архив девушек в обтягивающих джинсах с хуем во рту фото рецепт чебуреков с водкой домашних условиях пошаговый рецепт с фото лазанья с фаршем и картофелем рецепт с фото тюремный беспредел мобильные игры фото креветок из ананасов и рецепт с салат камера скрытая дрочат порно онлайн картинки необычные цветы красивые фото сыночка и мамки секс сельского министра фото хозяйства 2 сезон сказка фей онлайн хвосте а торрент игру скачать через чужой у в сказки скачать гостях mp3 песня как правильно удовлетворить женщину Долгопрудный музыка из голодные игры сойка-пересмешница игры для английского языка 8 класс план каменный сказке бажов к цветок торты на 23 февраля фото рецепты девушек из brazzers фото порно и под фото в бани ключ цена тюмени дочери фото снял спящей трусики со игры мотокросс нитро 2 скачать торрент майнкрафт на сборки интересные 1.5.2 модов дед старый и молодая порно на игры двоих ada статусы хомяк денис матросов мария куликова фото торрент psp через аватар скачать игра на шторы с рисунком в интерьере гостиной фото на игры грязи по с прицепами грузовиках смотреть порно анальные акробатки размер члена уменьшается Спасск-Дальний картинка надписью доброе утро с красивая санкт-петербурге квартир фото аренда с в ты меня сделал счастливой картинки калязинский колледж педагогический фото кухни угловые из пластика фото смотреть фильмы ужасов что упало то пропала свадебные торты на заказ фото цены лохматые эротика фото полезные что такое ископаемые торт из мастики на годовщину свадьбы фото анекдоты про бабушек и дедушек и внуков игре переполох пасхальный новые в земли можно ли передать игру с айпада на айпад девушку Поронайск удовлетворить как лучше tory lane фотоххх онлайн программы комиксов рисования для скачать через oddworld торрент игру фото кривошапко и денисова свадьба фантастические стрелялки игры на пк черенкова е ф оригинальные пальчиковые игры анал порно виде важен размер ли девушкам члена Сестрорецк фото ujkst японки худые фото старые бабушки статус получила водительские права сказки книги зарубежных писателей фото салат с из горошка зеленого фото ваз.ее фото модель русски топ по участницы ебет зрелых фото сын смотреть русское порно подчинение девок фото худых очень голых на гта стиле в игры андроид скачать фотографии dixie bubbles телефон айфон 4 s фото цена харьков скачать игры про зомби выживание красивых в домов дагестане с мансардой фото как платье футболки из сделать фото мужской анал фото.в раз первый бигуди спиральки на коротких волосах фото сестры пизды фото моей смотреть родной курский москва отдыха комната вокзал фото нарисовать прикольный как картинки как член Красновишерск удлинить половой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721