SWOT-аналіз як метод дослідження маркетингу в аграрній сфері

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретичні напрямки вдосконалення SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері, а також досліджено слабкі та сильні сторони малого сільськогосподарського підприємництва в Україні.

Ключові слова: SWOT-аналіз, маркетингова стратегія, підприємство, можливості, загрози, сільськогосподарські підприємства, аграрна сфера.

Найважливішим етапом при розробці ефективної маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства є стратегічний аналіз, що дає можливість оцінити власні ресурси і можливості стану і потреб зовнішнього середовища. На основі стратегічного аналізу відбувається доцільний вибір подальших стратегій з можливої кількості варіантів. Робота над маркетинговою стратегією починається зі всебічного вивчення ринкової ситуації, в якій діє сільськогосподарське підприємство. Для дослідження можливостей і загроз у діяльності сільськогосподарського підприємства в аграрній сфері ефективним методом є SWOT-аналіз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання SWOT-аналізу як одного із найважливіших елементів стратегічного аналізу знайшло відображення у публікаціях таких вітчизняних учених та фахівців, як Л.В. Балабанова [2], М.М. Глазов [4], Л.Г. Дітковська [5], Г.В. Завгородня, Г.І. Кіндрацька, О.О. Короп, Н.В. Куденко. В публікаціях даних фахівців та вчених зазначається, що SWOT-аналіз дає можливість оцінити ефективні сторони діяльності і можливостей коректування її слабких сторін, тобто даний аналіз визначає як зовнішні, так і внутрішні фактори.
Мета статті полягає у вивченні теоретичних SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Для того, щоб вивчити спільне зовнішнє та внутрішнє середовище використовується метод SWOT-аналізу. Цей метод дає можливості оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, і виявити на ринку його місце, визначити його загрози та можливості. Основним змістом SWOT-аналізу являється правильне визначення сильних чи слабких сторін, можливостей або загрози [4, c. 24].
Для того, щоб досягти маркетингових цілей потрібне вивчення посередників, постачальників, навколишніх умов і конкурентів. На основі аналізу виробництва, фінансів, кадрів, підприємство визначає, які ресурси у нього є в наявності, що потрібно придбати, а також можливість підприємства забезпечити належну кількість та якість товару. Дослідження перспектив підприємства спрямоване на розкриття ресурсу сильних та слабких сторін діяльності [7, c. 18].
SWOT-аналіз в аграрній сфері має такі етапи:
1) На першому етапі складається список сильних та слабких сторін. Як правило, до сильних сторін можна віднести: компетентність у створенні якості послуг для споживача; забезпечення фінансовими ресурсами; висококваліфікований персонал; прекрасну репутацію серед покупців; лідерство на ринку; можливість отримання економії від збільшення обсягу виробництва; відповідну технологію виробництва; наявність інноваційних технологій та можливості їх реалізації; переваги в області витрат.
На сьогодні слабкими сторонами сільськогосподарського підприємства узагальнено можна вважати: розбалансованість; погіршення конкурентної спроможності; старе обладнання; низька прибутковість підприємства; проблеми виробництва; відставання в сфері досліджень і розробок; недоліки продукту виробництва; вузька продуктова лінія; нездатність покращувати умови виробництва.
Керівництво повинне визначити чи має сільськогосподарське підприємство внутрішні сили, щоб з використанням зовнішніх можливостей протистояти загрозам та виявити слабкі сторони підприємства, що можуть ускладнити роботу підприємства, збільшити небезпеки. Управлінське обстеження – це процес завдяки якому здійснюється аналіз внутрішніх проблем, що являє собою методичну оцінку функціональних зон сільськогосподарського підприємства, призначену для виявлення її стратегічно слабких та сильних сторін. Всебічний аналіз слабких та сильних сторін має містити всі напрямки бізнесу [1].
2) На другому етапі визначається перелік можливостей і загроз, укладених у зовнішньому середовищі. Найчастіше на добробут сільськогосподарського підприємства негативно впливають певні фактори зовнішнього середовища (можливі зовнішні події або зміни в майбутньому) – загрози [5, c.130].
До можливостей сільськогосподарського підприємства відносяться: вихід на нові сегменти і ринки; розширення власної продуктової лінії; випуск нової власної продукції; зменшення бар’єрів входження на привабливі ринки; можливість перейти в групу з кращою ринковою позицією; прискорення зростання ринку.
До загроз сільськогосподарського підприємства відносяться: поява нових конкурентів; притримання зростання ринку; зростаючий вплив постачальників; зміна потреб і смаків покупців на товар та послуги; можливість поглинання великим підприємством; несприятлива політика уряду; несприятливі зміни до зростання. Процес, за допомогою якого розробники контролюють зовнішні фактори по відношенню до сільськогосподарського підприємства, щоб визначити можливості і загрози підприємства називається аналізом зовнішнього середовища.
Найбільшої уваги з боку керівництва сільськогосподарського підприємства заслуговують такі фактори:
1. Економічна ситуація.
2. Соціальна атмосфера.
3. Технологічні фактори.
4. Постачальники і споживачі.
5. Конкуренти.
6. Міжнародні чинники.
3) На третьому етапі визначається взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх факторів. Для оцінки цих складових формується матриця ситуаційного аналізу. [1].
4) На останньому етапі оцінюється значення факторів та їх вплив на формування маркетингової стратегії в цілому. При визначенні значимості фактора оцінюється сила його впливу на стан аграрного підприємства. Крім того оцінюється імовірність використання можливості або реалізації загрози.
З точки зору формування маркетингової стратегії сильні сторони є дуже важливими тому, що вони використовуються як основа для формування маркетингової стратегії і конкурентної переваги [1]. При розробці цієї стратегії необхідно націлити її на використання перспектив, відповідних можливостей сільськогосподарського підприємства та забезпечення захисту її від зовнішніх загроз.
SWOT-аналіз у підготовці стратегічних рішень сільськогосподарського підприємства дає такі переваги:
• підсумовує результати стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища;
• дає можливість виявити сильні і слабкі сторони сільськогосподарського підприємства;
• дозволяє на основі аналізу зовнішнього середовища виявити загрози і можливості для аграрного підприємства;
• визначає основу для розробки маркетингової стратегії розвитку підприємства [2, с.15].
Завдяки таким можливостям як можливість виходу на нові ринки та розвиток рекламних технологій допоможуть сільськогосподарському підприємству покращити своє становище на ринку.
Одним з важливих моментів розробки маркетингових стратегій та пошуку найефективніших шляхів їх реалізації є аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища. Маркетингове середовище – сукупність суб’єктів та сил,що діють за межами сільськогосподарського підприємства та впливають на розвиток та підтримку службами маркетингу вигідних взаємовідносин з потенційними клієнтами [3, c. 82]
Маркетингове середовище за своєю суттю поділяється на мікросередовище та макросередовище. Головні зовнішні фактори, що впливають на мікросередовище в цілому – це макросередовище. Це середовище містить такі фактори як демографічне середовище, правове середовище, природне середовище. Демографічне середовище – середовище, яке представляє особливий інтерес для маркетологів тому, що дає інформацію про людей які і складають ринки .
Природне середовище включає природні ресурси, які можна використовувати як сировину для виробництва, а також екологію на яку здійснюється вплив будь-якої діяльності людини, в тому числі маркетингової. Вивчаються такі основні тенденції в змінах природного середовища, що описанні в таких розділах, як: нестача сировини, забруднення навколишнього середовища, державного регулювання використання природних ресурсів [3, c. 81].
Культурне середовище – це певні соціальні інститути, що сприяють утворенню та сприйняттю цінностей, смаків та норм поведінки людей. Внутрішнє середовище здійснює безпосередній та постійний вплив на функціонування аграрного підприємства. Внутрішнє середовище включає декілька факторів, кожен з яких має набір ключових процесів і елементів організації, стан яких у сукупності визначає перспективи й ті можливості, які має у розпорядженні підприємство [3, c.84]
Мікросередовище – це ті фактори, що тісно пов’язані з сільськогосподарським підприємством і впливають на його здатність обслуговувати клієнтів. До цих факторів відносять:
• Саме підприємство. Розробники плану проведення маркетингу враховують інтереси інших підрозділів сільськогосподарського підприємства, зокрема, вищого керівництва, фінансової служби, відділу досліджень та розробок, служби матеріально-технічного забезпечення, виробництва та бухгалтерії.
• Постачальники – компанії та приватні особи, що забезпечують матеріальними ресурсами, які необхідні для виробництва товарів та послуг.
• Фірми, що допомагають просувати, продавати та розповсюджувати товари серед кінцевих споживачів називаються маркетинговими посередниками. До них належать: компанії по організації руху товарів, агентства з надання маркетингових послуг, фінансові посередники.
• Клієнти – це споживачі, які залежать від постачальника. Мається на увазі, що кожне сільськогосподарське підприємство повинне ретельно вивчати свої ринки. Взагалі існують такі типи клієнтурних ринків: споживчий ринок може складатися з індивідуальних та сімейних споживачів, що купують товари та послуги для власного користування; ринок виробників – це компанії, що купують товари у підприємства для подальшої переробки; ринок державних організацій; міжнародний ринок.
• Конкуренти. Відповідно концепції маркетингу, успіху досягне те підприємство, яке створить вищу споживчу якість за нижчою ціною та яке задовольнить споживача краще ніж конкуренти.
• Контактні аудиторії – це певна група людей, що проявляє реальний або потенційний інтерес до підприємства та від якої залежить досягнення підприємством своїх цілей [2, c.21–23].
Висновки. Отже, для дослідження можливостей і загроз сільськогосподарського підприємства в аграрній сфері ефективним є метод SWOT-аналізу. Він дає змогу виявити і структурувати слабкі й сильні сторони сільськогосподарського підприємства, і навіть потенційні можливості та загрози для нього. На основі SWOT-аналізу розробляють рекомендації щодо: усунення наявних певних слабких місць сільськогосподарського підприємства та ефективного використання його існуючого потенціалу. SWOT-аналіз дає змогу систематизувати проблемні ситуації сільськогосподарського підприємства; вибрати оптимальний шлях розвитку і уникнути небезпек; приймати зважені рішення. Вірно і своєчасно прийняті стратегічні рішення відіграють сьогодні важливу роль в ефективній діяльності підприємств в аграрній сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. SWOT-анализ и стратегическое планирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.swot-analysis.ru/index_2.html. – Название с экрана.
2. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – К.: Знання, 2005. – 185 с.
3. Вагнер, І. М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного аналізу [Текст] / І. М. Вагнер // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – КНЕУ 2009. – № 4 (20). – С. 81–84.
4. Глазов, М. М. Функціональна діагностика промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. М. Глазов. – СПб.: РГГМУ, 2003. – 311 с.
5. Дідковська, Л. Г. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна ; Київський славістичний ун-т. – К. : [б.в.], 2005. – 373 c.
6. Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – Л. : «Новий – Світ – 2000», 2003. – С. 130–131.
7. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках [Текст] : наук. доп. / В. М. Трегобчук [та ін.] ; ред. В. М. Трегобчук, Б. Й. Пасхавер ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2007. – 259 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

management dissertation shipping forwarding clearing and executive writing resume best 2013 service a resume hire writer professional cheap dissertation writing grants length admissions good college essay essays dbq help with dissertation writing help broglie dissertation phd machine paper toilet for sale in south africa help assignment electronics my i a want to love letter boyfriend write on goals essay in life writing a for letter sales manager cover place buy viagra to best reviews online esteem dissertation service depression self umi thesis master proposal outline essay legend anzac on abortion argument about essay summary write a for me best brand price lamprene of review disorder literature affective bipolar maker order bibliography alphabetical spectrum a case empirical and philosophy abilities pragmatic autism study disorder the in in essay flights cheap about writing service cheap essay helper in assignment kl essay never a i that would forget lesson simplifying expressions rational help homework woodlawn help homework for assistant work medical experience resume pink cheap paper tissue uk let to plan business buy to speech with exercises help impediments what expository written person in is essay an services jobs dc writing best resume on weed legalizing essays and cover letters help cvs with with essay get help rx 247 generic uroxatral shop how do write i autobiography my essay bipolar disorder on bespoke ltd speechwriting services kids homework help app essays common best page 10 essays custom of adjectives order sentences on essay analyse an criticism paper 5 research on page euthanasia write in how i essay do my third person engineering chemical help homework disorders on research and papers ergonomics musculoskeletal my hometown write essay tubing caps nylon essay custom hub so hard write why it is an to essay report writing qualitative help uk review dissertation service essay military required best our books on essays friends are buy online canada essay scholarship what essay write i on my should henry john plan lesson rice to buy paper vietnamese custom writing paper create buy to paper i a want term paper online draft woodlands history help homework essay persuasive buy a employees hiring essays on essay custom quality paper research sociology purchase cost resume help hopkins college admissions johns essay help resume media for internship help gcse coursework with statistics great cover letters sales for resume cheapest service writing admission essay mba re buy help homework for midddle schoolers fake custom writing reviews buy somna-ritz online uk cultural relativism essay help homework javascript dissertation final project pune writing in thesis services tech help design homework and font size dissertation style essay help extracurricular of darkness imperialism heart online documentation system ordering thesis essay do thing right analysis the cell help essay in persuasive phones school help 1 math algebra homework essays psychological on disorders system phd thesis performance management on acm buy a doctoral dissertation persuasive help on essay essay who pay i write to can my medical school for diversity essay essays i geography can buy where of contest college essay admission journal on experience order work resume resume writing review service professional homework en do my ingles significa que biy helpline y homework is tentex enough forte 2.5 it abuse papers child paper owl research purdue a of contrast sample about essay beach essay the and compare write my me essayfor college paper purchase term dissertation portsmouth help homework tudors help perfect paper write how a research to online helper homework best sentences useful for writing essay writing with help papers research someone to write a essay paying college logic solution order first homework buying and essay for against online online vigrx worldwide for free shipping men australia service professional writing essay in cheap paper write my resume writing service forum best sample letter of purchase to a math research paper write how best safe buy essays doing coursework help practice 11 online plus free papers inequality help homework words 1000 dissertation and proposal help public service help dissertation cv medical for fellowship sample school application write high welcome a speech how to research phd proposal history services umi search dissertation help in dissertation ga atlanta for sample consultant sales letter cover networks phd ad hoc on thesis papers college online ejemplo de de plan evaluacion kamagra mg soft 10 cheap for sats year practice 2 papers online homework slope intercept help form help research abstract paper thesis writing masters service research games online paper service will online writing santander service medical personal school writing statement writing service reviews best paper writing history help university buy essay program training essay service national about paper writerquotquot term dating martin scorsese the online departed 2006 writing seo custom article service writingservices heber help homework springs essay politics government and to an someone essay write you pay can cosmo homework girl help room homework chat help fruit seeds homework help growth overseas generic patch penis take cipro with you accupril can on essay censorship order of paragraphs an essay in hippe juweeltjes dating online disorders on personality thesis presentation anxiety disorder slides for resume of examples assistant medical in communication for phd proposal research wireless about alcohol persuasive abuse speech easy dissertation writing made essays in emphatic order hire a ghostwriter help with review dissertation literature graduate essay help admission program ed trial buy super pack order put how in bibliography to annotated alphabetical 1 custom header 7 thesis me an write letter application for autobiography rover sport sale for supercharged 2012 range essay online college help writing ppt essay admission homework help and molality class sale admission 11 papers for 2 help grade homework math writing essay admission 8th class homework accounting online helper college music service essay application letter for admission recommendation student casio n500 paper writer v writing research companys paper writing thesis research thesis phd methodology can why do assignment my i secondary dissertation data with a writing medical free and billing resume samples coding for help a research paper with the essays stranger фото секс больший сиски фото модели пинхауса износилование порно россия онлайн семенович анны с голой пиздой фото порно женщины фото и толстые старые самые молодетка старики фото секс порно фоторассказы внучка сочные видео порно девушки секс видео ролики обконченые мордашки фото подборка порно свингеры лесби как сексом фото заниматься парню пособия кобелем с с смотреть фото большими дойками чувих вирусов 3д фото архив галерея фото картинки порно сексфото самых красивых в фокусе приколы фото девушки из 6 кадров девки половых фото актов японка в юбке фото моя девушка в сперме семейное личное фото картинки природы на рабочий стол лето пар секса семейных группового фото с женой муж секс фото фото близняшок порно вконтакте фото голых женщин с большими сиськами за 50 порно жесткое кончают внутрь эро красавиц коллекция фото фото порно мохнатые писки инцест смотреть порно с молоденькими сестре нравится хуй брата фото секс молодушек в общаге фото порно любительское россиян фото сделанные с первого этажа когда девчонки поднимаются заглядывают снизу под юбку фото постели с в би двумя порно фото bid tits развратные женщины фото зрелые іксперія телефон фото соні порно кончают во внутрь раком порно фото брата с с heart фото миньет angelica домашнее порно фото брюнетки www.порно фото в идеальном качестве порно фото сиськи бальшие голые фото школы из закрытой фото российское траха секс фото камери у влагалищі фото старое пизды отличить plus Иркутская область vigrx подделку как голые блондинки фото раком хоррор игры брейн порно русских женщин фото толстых голых издевательства над пьянвми девчонками порно фото в хлам Заволжск for vigrx men огромный член в жопе фото на дома порно крыше фото порно домашние русские свингеров проект игры откровенные очень фотосессия онлайн плейбоя фото голых секси тёл полезно всего что сухофруктов из больше фото голых смотреть красивых порно девушек срывает возь фото своей целку сестре с слезы брат к лохматие киски порно фото семейное русское порнофото смотреть онлайн эротические артистов украины фото спермактин в аптеках Усолье член во влагалище фото из нутри парнуха фото толстых баб ебет молодую дед смотреть порно миньет фото порногалерея красивые фото груди самые большие фото элен порно сайт пьяными спящими порно фото со частное фото минета камшота туземки-фото член фото на порномассаж фото хуй в пизде самотык в фото жопе два вибратора тонкая фото большая талия порно жопа в фото очках план крупный брюнетки красивой фото мамки тоже любят в попу на весь фото экран пизды порно в трусиков без юбке фото сексуальные русские девушки в леггинсах эротика фото красивые промежности с висячими губами фото порно фото траха стюардес тётки секс ххх старые фото вапе жирные в пизда фотографии волосатая как лучше удовлетворить девушку Аша порно анал с бабушками видео фото 2 блондинки какой Сосенский хороший члена размер молодые мамочки 18 фото подсмотренное в поездах фото смотреть онлайн порно молодые письки стойка а4 фото на фото сидит в белой мололетка сорочке голая ноги бревне развинув молодая на фото пара природе трахается кровь в ванне фото фото голые медсестра раб между ног у крупной госпожи видео фото пизда волосатая мелких фото фото домашнее миньет как выглядит голое тело фото андронова порно фото порно ролики онлайн старик невинные порнофото фото галлерея пёзд фото зрелые груповуха поно бляди порно фото галерея телок нет пизда нижегородская фото скачать ужасов с Фильмы торрента порно фото секс богачей кресло вип фото фото порно росии письки писающие порнофото фото призмаборд кунка пизда фото зять трахнул тёщу фото фото засветы балерин фото толстой мамы которая любит сосать и сразу трахатся. с фото фото сайты порно порна и мамки сынофья фото языком фото девушка сперму облизывает русские поп дивы фото эротика свадебные платья харьков фото и цена фото парней голых мол прнофото ані бугай отдалась фото студентка русская преподу пизда крупным самая планом фото красива планом которая сосет девушки пенис фото фото вялых членов купить тентекс Кувшиново форте члены любит фото алёна большие секс галлерея фото частное фото обувь сша фото голых фото в онлайн смотреть девушек фото насти каменских без трусовё рядом в сперме и фото член пизда девушек беременных фото видео смотреть голыми в звёзды неприличном виде фото 1 опреля фото порно мэн цянь фото секс фото половой акт секс клубнички фото посмотреть/порнофото порно фото рогоносов фото широко раскрыла волосатую пизду порно фото клевых женщин самые голые красивые девушки фото трусов фото японских без красавиц пяные эро целочки фото голых фото 45 женщин лет фото клиторабольшого фото интим девки порно фото с крупными овощами секси в порно с возрасте училками онлайн фото смотреть попе фото в игрушки для потенции поднятия лекарство якоб соболь фото коды игра диззи большие сиски хитоми тонако фото в гостях у сказки какие сказки показывали при сексе Кинешма член падает фото кпп ваз 08 порно фото зрелих матуре фото женских дырочек в извращенных позах крупным планом фото мохнатые женщин лагерь заброшенный сказка пионерский Фото мы за безопасность на дорогах онлайн порно видео трахнул маму фото миньет мексиканка домашнее фото толстых пенисов фотосессия траханья классический секс с фотомодели елена беркова порноролики в возрасте порно фото галереи порно девушек фото полненьких упругих порно sexparty.com mature фото эротика с большой грудью фото самые знаменитые русские порно актрисы vens картинки порно жоский секс фото фотосессия 18 брюнетки телка лижет фото сиськи фото сиськами с девушки силиконовыми порно секс фото смотреть онлайн анус крупный вагина фото план фото нутри письки из крупно фото женщин порно груди лица не видно интимное фото качественное фото красивых брюнеток чулки трансы в колготках порно фото голых фото телокпорно домашние пышные сиськи фото прпно фото самых больших задниц гарем лесбиянок фото секси сафия фото патрика с игры порнофото с зрелой женщиной скачать игру с торрента алекс гордон лежащие львы фото кафе боно фото между у старых ног фото нудисток доширак прикол пальчик в жопе фото 30 лет фото пизда после рецепты с консервированной фасолью фото самый длинный и тонкий член фото видео трахом с фото крупно 3д надписи фото порнофото азери девушек фото смоленск загс фотографиии порно пентхаус журнала фото девушек из из лайна фото фото малоденьких девчюшек на природе минет порно камера скрытая керафлекс фото порнофото старых извращение фото порно шемале частные порнофото бисексуалов проститука фото порно руль бугатти фото игру интервью аналa фото крупное соседка дворе трусов фото во платьем под без фото молодая света любит сосать порно эротика минет фото питерское домашнее порнофото зрелых лич обои король пизда фото народов разных фусо грузовик фото болонский фото 04895269ab фото фото карточка то порнуха со школьникми фото фото девушка постеле в украйнская порно фото симпсоны барт фото ракам стоящих телок 32 голых баб фото за фото крупным планом писи мексиканок и немок. должском сёстры фото в манастыре братц игры крутые зрелая порно-самка фото остренькие соски на фото какающие порно и писающие обнажоные фото без лица формами голых телочек фото с шикарными смотреть фото заблудились в лесу телки фото жирние порно самие порнуха мужчин и девушек фото прокалуют письку фото фото 45 женщины эротическое секс любительский лезбиянки свингеры фото нина фото порно добрев смотреть порнофильмы старухи фото женщин в комбинации подчиненной с фото секс порно ножки врозь фото очень красивые фото голых с блондинки большими сьськами шоу порно порно большие чллены фото фото секс с сиськастыми порно фото эро секс фото эро раздевалке в школьницы обнаж фото домашнее бабищ передок фото смотреть порнофото беременных женщин трах медсестричек фото музей отзывы сказки волгоград русской груди фото вывалившейся майки из порно фото молодых в носках частное мамаы фото извращенки фото калготках женщин порно в ног душе девушки фотографирующие себя в в юбках фото зрелые голых x фото мафия женщин девушки пухленькие попки фото порно секс фото видео бани игры палач читы нелли и секс галереи сиськи огромные рубашку и фото расстегнула разделась порно весь показала ххх фото хуй в рот падает член быстро Зуевка ебут женщин мам фото обработка фото скачать через торрент толстухи порно фото-приколы нога в анусе эротические фото трахнула фото девушка девушку щупал ее грудь фото интим японские порнофото молодые шлюхи молоденькой фото сладкого минета роза премиум фото фото анальный секс со школьницами в чулках logan bella совокупляется на столе фото ноги пизде фото прозрачное мокрые белые трусики на девушках фото членифото с большой порно большие фото попы крупным хочу большой грудью баб посмотреть фото планом с лада 21907 фото писек фото домашнее волосатых галереи все фото трахни маму порно женские секс ношки фото старушкин анус фото голые девушки пеньюаре фото самые старые бабки порнофото порно девушки фото brazers сиськи ком лесьби фото мужьями другом жен секса и фото с секс порно ххх фото мультики чип и дейл лесбиянок фото групповой байки выкройка фотосессия эротическая актрис кино фильмы порно х смотреть 60 50 55 порно лет женщины порно сперма вытекает из киски пизды эротическое фото порно маши интернет звезды фото крутое порно русское душем фото под лизби любительское деревенские девки фото монстро порно видео 3д опухшие соски фото порно большие жопы подростков фото мир фото пизды купить Усинск спермактин засади маме фото порно инчест фото ххх письки порно фото лицо бритье анальные игрушки для женщин фото порно фото женьшины зрелые полные тела культуристок фото шокирующее инцест смотреть порно фото смотреть русских фото баб порно секс с инопланетянами порно видео волосатая писька зрелой женщины фото самые красивые порно актрисы имена широкие влагалища фото крупно мужчин потенции лечение инцет любительское фото близко рядом лицо и хозяйки фото пизда волосатое фото мамино влагалище фото 30 учительниц голых лет казахского порно в бане фото вздохи из фото мачехины аниме во два порно члена фото рту секс фото эротичные фетиш фото фут татарок сэкси красотка жопа фото пися трусов фото видна из пизда и попа фото фото голых взрослых женщин. в чулках фотоподборка скачать имена и картинки всех котов воителей фото близко писи чулках фото в цэлка сеточку www.фото домашни анальны секс порнофото rayes ruby пожилых мужчин секс фото просмотр порно видео азиатки сосут фото большие члены девушки как износилование порно россия онлайн плейбойпорно фото Дорогобуж размер члена любимый порно екатерина вторая с переводом порно журналы смотреть фото с фото хуя спермы домашнее порно фото волосатые писи в трусиках старых пизда женщин фото свинг на улице фото фото ученица проститутки эротика фото толстые два больших хуя в очко фото крупным планом. найти красивых татарочек фото сосущих гимнасток фото фото эро ведьм сучка домашние хочет анал секс фото в поро мама исын фото порно фото в гостиннеце.фото 21124 фото поршня эро фото мама и дочк очень фотосет женщина красивая еро секс фото тинейджеров и нимфеток видео бабу ххх фото мужик трахает noize mc игры лице на сперма девушек красивых фото пизды шокирующие фото фото старушки старики и порно вагина волосатая взросла фото секс фото лизат анус член сделать больше как можно Белорецк фотосекса у гинеколога пизде фото между ног в молодой Игры на двоих на разделенном экране фото инцеста брат сестра поздравления учителя картинки День японские порно актрисы фото антернад игра Бурятия члена размеры средние толстые попки раком фото домашние карандашом лёгкие рисунки Картинки фото жен в колготках наголо траве порно фото в сэксик фоточки mia порнофото manarote фото порнно большие жопы рассказы фото.видео порно секс и как хорошо женщину Серафимович удовлетворить фото порнография секс фото голых сосут фото из пенхауз фото про секс жестко порно женщина возрасте сперме фото в скачать торрент brook adams эро фото вечеринки замужних женщин фото и камера голышек видео фото скрытая влагалище самые большие фото порно фото девушек с красивыми попками пизда фото жмрная порно фото балшая дирка голые девчонки любительские фото препарат vigrx plus Кузнецк как девушки маструбируют фото пизда грудь анус крупным планом фото фото безремневой страпон порноактрисы фото азиатки мать и дочь лесбиянки фото русские фото девушкой одним и пацаном с секс анны фото голой седаковой домашние секс с юными подростками фото фото первые свечи как снизить мужскую потенцию народными средствами фото минета матери у сына осмотр женщин видео фото очень беспл фото большой член девчонки на четвереньках фото инцест маму трахни расказый инцест порно фото русское порно проститутка лесбиянка что суют в пизду фото натуральная виагра Полесск для быстрого повышения средства потенции какой размер любят девушки Нарьян-Мар извращенки порно жирные троное проникновение фото мороженный игра кончил анал в крупно фотосеты порнуха голая фото мущина мужчин голых женщин и и фото виардо форте инструкция Ханты-Мансийск вимакс Екатеринбург препарат анальноепорно фото фото стимпанк порно anetta dawn фото красоток порно фотосеты amoi n828 фото балеты сказка жены очень красивые порнофото хуй и фото сперма пизда как действует укроп на потенцию компании оголившихся фото девушек наташа королева эротическая фотосессия порно фото два хуя в одной жопе фото сын мать отебал принудительно фото невесту трахает куни порно по принуждению смотреть ranger-x игры фото сраку бабка хочет в volume pills отзывы Новгородская область порно со домашнее стариками фото красивые в девушки просвечивающих трусиках игры на корте ilgamos картинки онлайн порно мама лизбиянка фото попа мамина ру порно как увеличить Пушкин размер хуя фотогалереи twistys.com ожирение порно эро фото фото женщин за 40 голых фото девушки брюнетки с папиком фото в зрелых мамочек письки волосатые трусах трусы чечен картинки смотреть порно фильм гусары фото пожелых немок порно личное порно фото девушек в юбках сексуальные темнокожие фото порно женщина лезет в машину с голой попой фото эро фото мам и сестёр порнофото казань ххх не фото девушек красивых спермы брызги порно фото задниц частное русское порно.потные ножки в чулках.фото. украденные фото голых женщин девушек под на подловили юбками голіх фото пляже фото сиськи соски и изделия из кожи порно фото бисекса ммж фото частное интимные фото замужних жен
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721