РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено сутність соціального захисту в України, проаналізовано основні показники рівня життя населення та виявлено ряд проблем, які мають негативний вплив на систему соціального захисту України: законодавча та нормативно-правова нерегульованість, неефективність і нераціональність у підходах до фінансування та управління, монополізація державою ринку соціальних послуг. У висновку доведено, що система соціального захисту потребує реформування, впровадження нових шляхів та методів, котрі дозволять працювати більш результативно на користь тих, хто потребує соціального захисту.
Ключові слова: соціальний захист, недоліки системи соціальних послуг, реформування.
Исследовано сущность социальной защиты в Украине, проанализировано основные показатели уровня жизни населения и обнаружено ряд проблем, которые негативно влияют на систему социальной защиты Украины: несовершенство законодательной и нормативно – правовой базы, неэффективность и нерациональность в подходах к финансированию и управлению, монополизация государством рынка социальных услуг. В заключении доказано, что система социальной защиты нуждается в реформировании, внедрении новых путей и методов, которые позволят работать более результативно в пользу тех, кто нуждается в социальной защите.
Ключевые слова: социальная защита, недостатки системы социальных услуг, реформирование.
Investigated the essence of social protection of Ukraine, analysed the main indicators of living standards and identified a number of problems that have a negative impact on social security of Ukraine: legislative and regulatory imperfection, inefficiency and irrationality in approaches to funding and management, state monopolization of the market of social services. In conclusion proved that the social security system needs reform, new ways and methods that will work more effectively for the benefit of those who need social protection.
Key words: social protection, deficiencies in social services, reformation.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток України та її євроінтеграція вимагає, щоб соціально-економічна політика держави та дії уряду щодо її реалізації були направлені на досягнення європейських стандартів якості життя. Надійний соціальний захист населення один із визначальних чинників суспільного добробуту. Історичний досвід показує, що реформування соціальної сфери ніколи не відбувалося з міркувань гуманності або добродійності. У сучасних економічно розвинених країнах влада виділяє значні кошти на соціальні потреби з метою отримання підтримки населення, а не для вирішення проблем соціально незахищених верств. Запровадження засад соціально орієнтованої економіки держави вимагає розгляду комплексу проблем соціального захисту населення України в той час, коли нові реалії економічного та громадського життя займають старі та віджилі. Тому необхідно забезпечити високий рівень соціального захисту населення в умовах ринкових перетворень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш відомими вченими-економістами, котрі досліджували проблеми соціального захисту населення в Україні є Д. Богиня, Н. Болотіна, Н. Борецька, С. Вегера, С. Гончарова, І. Гнибіденко, Д. Дема, Т. Косова, Е. Лібанова, В. Мандибура, О. Новикова, В. Онікієнко, П. Пилипенко, С. Романенко, І. Сахань, С. Синчук, В. Скуратівський.
Однак, на нашу думку, в сучасних умовах ринкової економіки необхідно приділити більше уваги для визначення основних проблем соціального захисту в Україні та шляхів їх вирішення.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних недоліків системи соціального захисту населення в Україні та шляхів їх вирішення на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для вирішення поставленої мети було сформульовано та вирішено такі завдання: обґрунтовано сутність соціального захисту в Україні, з’ясовано проблеми системи соціального захисту держави та розроблено пропозиції щодо її реформування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення багаторівневої структури установ соціального захисту населення в Україні відбувається дуже складно, що можна пояснити нестачею ресурсів та відсутністю належної соціально-економічної результативності від діяльності органів соціального захисту. Механізм реформування системи соціального захисту передбачає наявність необхідних ресурсів, створення управлінських структур та вироблення відповідних рішень. Для забезпечення функціонування механізму перетворення системи соціального захисту необхідно здійснити ряд соціально-економічних реформ у державі.
Ринкова економіка сама по собі не може забезпечити справедливий розподіл доходів. Вона приводить до їх диференціації, в результаті чого частина населення опиняється за межею бідності. Цим породжується потреба у соціальному захисті.
Соціальний захист — це державна підтримка верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення; комплекс законодавчо закріплених гарантій, що протидіють дестабілізуючим життєвим факторам (інфляція, спад виробництва, економічна криза, безробіття тощо) [1].
За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 січня 2014 року становив 1526,09 грн., що на 3,8% більше від розміру середньої пенсії станом на 1 січня 2013 року, а на 1 жовтня 2014 року – 1549,42 грн., що на 1,5 % більше від розміру середньої пенсії станом на 1 січня 2014 року [3].
За даними Міністерства соціальної політики України рівень бідності за відносним критерієм (75 % медіанних сукупних витрат населення) за І квартал 2014 року становив 25,6 % (І квартал 2013 року – 25,6 %); рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності за І квартал 2014 року склав 12,2 % (І квартал 2013 року – 12,7 %); рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового мінімуму) знизився і склав 12,9 % (І квартал 2013 року – 13,9 % ); рівень бідності серед працюючих становив 20,5 % (І квартал 2013 року – 20,6 %); рівень бідності серед дітей до 18 років склав 32,8 % (І квартал 2013 року – 32,6 %). Отже, рівень бідності населення майже не змінився у 2014 році порівняно з 2013 роком, а це свідчить про те, що не відбувається ніяких зрушень у реформуванні системи соціального захисту в Україні, соціальні програми не дають очікуваних результатів. Це зумовлено недоліками у функціонуванні системи соціального захисту, які можна виокремити у такі основні блоки[2].
Законодавча та нормативно-правова неврегульованість. Правовим актам, які врегульовують питання надання в Україні соціальних послуг, притаманні неадекватність термінологічного апарату, розмитість визначень функцій, цілей і напрямів роботи відповідних інститутів. Державну політику у сфері соціального захисту та соціального забезпечення визначають близько 30 законодавчих актів, серед яких провідне місце належить законам України, указам Президента та постановам Кабінету Мінiстрів України. Різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні послуги в Україні безпосередньо передбачені у 58 законах та більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах [6].
Неефективність і нераціональність у підходах до фінансування та управління. Неефективність системи соціальних послуг, про яку вже згадувалося вище, визначається низьким рівнем адресності в наданні соціальної підтримки та допомоги, а нераціональність – розпорошенням виділених на сферу соціального захисту бюджетних коштів. “Соціальний захист та соціальне забезпечення” –найбільша видаткова стаття зведеного бюджету України. Загальний обсяг фінансування за цією видатковою статтею значно перевищує видатки на охорону здоров’я, освіту та економічну діяльність.
Монополізація державою ринку соціальних послуг і розподілу замовлень. Держава домінує в системі соціальних послуг, оскільки їх надання віднесено лише до компетенції міністерств. Ця система базується на громіздкій, забюрократизованій мережі державних і комунальних закладів соціального захисту та соціальних служб.
Недостатність механізмів впровадження норм правових актів – не дає змоги повністю реалізовувати заходи щодо надання соціальних послуг [5].
На сьогоднішній день в Україні у сфері соціального захисту та соціального забезпечення присутня непрозора система пільг і соціальних виплат. Держава утримує громіздку мережу комунальних та державних закладів соціальних служб та соціального захисту, натомість реальне соціальне обслуговування населення залишається на низькому рівні. Система адміністрування пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг, є настільки складною, що присутня велика кількість зловживань. Наприклад, громадяни мають можливість безпідставно отримати документи, які дають можливість користуватися пільгами, на які вони не мають права (безкоштовне користування громадським транспортом), але ці порушення в Україні здебільшого залишаються безкарними.
З іншого боку, не всі особи, які мають право на отримання пільг, фактично ними користуються (наприклад, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, можуть мати пільги на оплату транспортних послуг, але вони не використовують ці пільги, тому що не подорожують).
Однак, починаються певні позитивні зрушення у реформуванні системи соціального захисту, так Світовий Банк надав позику в розмірі 300 млн. дол. США на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» для розширення адресної програми соціальної допомоги з метою підтримки найбільш вразливих та соціально найменш захищених груп населення.
Новий проект допоможе підвищити ефективність системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей та системи соціальних послуг в Україні. Підтримка найбідніших верств населення має важливе значення, особливо в умовах, коли Уряд починає проводити низку реформ, які передбачають, зокрема, підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу та централізованого опалення [4].
З 2015 року урядом планується об’єднати Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в один Фонд соціального страхування, в якому будуть об’єднані функції цих трьох фондів. Основними перевагами цього об’єднання буде скорочення адміністративних видатків, уніфікація системи управління, ефективне використання коштів, покращення обслуговування страхувальників та застрахованих осіб, створення умов для контролю за плануванням та використанням коштів Фонду соціального страхування з боку держави.
З метою посилення ефективності системи соціального захисту основними напрямами її реформування повинна стати реалізація ряду заходів, а саме:
• скорочення переліку соціальних виплат, відмова від надання тих видів допомоги, які не дають очікуваного соціального ефекту. Держава здійснює ряд виплат, що не призводять до підвищення матеріального добробуту громадян, але потребують значних обсягів фінансування;
• замінити надання соціальних пільг на систему адресної соціальної допомоги, яка забезпечуватиме надання соціальної підтримки тим, хто її дійсно потребує, а також відбудеться економія значної частини державних коштів. Соціальні пільги є неефективним, оскільки значна частина їх отримувачів є далеко не бідними особами. Також нерівність між громадянами у праві користування пільгами, тому що деякі з них навіть не мають змоги фізично реалізувати своє право на пільги [6];
• удосконалити законодавство у сфері соціального захисту, скоротити кількість нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу. Ухвалити декілька законів, які будуть визначати основний перелік соціальних послуг в державі, прозоро описуватимуть функції, цілі і напрями роботи відповідних інститутів;
• зменшити монополізації держави на ринку соціальних послуг, тобто поступово запроваджувати перехід громадян до недержавного соціального страхування, яке на сьогоднішній день є дуже поширеним і успішним у багатьох розвинених країнах Європи. Проведення пенсійної реформи з метою розширення мережі недержавних пенсійних фондів нарівні з основним державним. Це дозволить знизити навантаження на державний бюджет і виключити неефективні та непотрібні соціальні послуги для населення;
• суттєвого вдосконалення потребує система міжбюджетних трансфертів на фінансування видатків у сфері соціального захисту та соціального забезпечення – більшу частину бюджетного фінансування слід спрямовувати на надання соціальних послуг у громадах, а не утримання громіздкої системи бюджетних установ стаціонарного типу, як це відбувається зараз;
• запровадити систему штрафів для громадян, які користуються пільгами, що їм не належать. А також спростити систему адміністрування пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг для того, щоб зменшити велику кількість зловживань, які часто трапляються в органах соціального захисту.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що у системі соціального захисту України присутня низка проблем, які потребують негайного вирішення. Непрозора законодавча база, присутність великої кількості неефективних соціальних пільг, недосконала система фінансування та бюрократія а органах соціального захисту. Отже система соціального захисту потребує реформування, впровадження нових шляхів та методів, котрі без додаткових затрат коштів, матеріальних засобів дозволять працювати більш результативно на користь тих, хто потребує соціального захисту. Такими напрямками є : перехід від надання пільг та дотацій до адресної допомоги, удосконалення законодавства у соціальній сфері, скоротити перелік неефективних соціальних виплат, зменшити монополізація держави на ринку соціальних послуг. Реформування системи соціального захисту допоможе зменшити видатки державного бюджету та покращить добробут незахищених верств населення.

Список використаних джерел

1. Державне регулювання економіки: [навчальний посібник]// Стеченко Д. М. – К.: Знання. – 2006.
2. Звіт Міністерства соціальної політики України « Інформація щодо основних показників рівня життя населення у січні-грудні 2013 року». – Київ. – 2014.
3. Звіт Міністерства соціальної політики України « Інформація щодо основних показників рівня життя населення у січні-вересні 2014 року». – Київ. – 2014.
4. Офіційний сайт Світового Банку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org
5. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження// Дубич К. –Вісник Національної академії державного управління. – 2013.
6. Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог: сучасний стан і пріоритети// Шаманська Н. – Галицький економічний вісник. – 2013. – №2(41). – с.43-48.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ugdsb homework help father anthony dating sim messeh a dating yahoo mexican girl group help mba with essays free my essay write for online university carla dissertation rudder state florida writing service pa resume reading research profiling papers dna essays disorder multiple personality writing annotated bibliography an with help cv for assistant sample sales gcse help literature english coursework services and writing resume cv ottawa resume service custom representative service mba essay help essay online college application harvard thesis sale venti audison for help and proposal contents dissertation homework boy rocket help how school my write at first day to extended homework for days school help figures help geometry homework thesis latex a to write phd how in comparative proposal dissertation literature federal washington writing dc resume services essay english personal help david wallace foster essays do my finance paper zvb buspar hawley directorys cooke com link paper term purchase brand pills canada proventil from help thesis making a with statement resources monster services writing resume writing a dissertation proposal help rx ceftin without discount proposal service justification dissertation order online resume 4pda custom editing essay paper writing music revatio cher acheter pas dissertation umi purchase orange ca writing london county service best cv pay someone my paper write service germany resume writing vote for essay me for records technician medical cover letter disorder delusional study case online dating wellgosh service baltimore writing resume history help dissertation homework toget help othe websiste is good kids homework for why reviews online cefaclor 2.5mg canadian asacol 1 help assignment celta with high application school websites creative writing free literature english thesis phd 25th anniversary college writing essay edition the on application sales resume representative for my papers buy research buy papers online slader homework help geometry assignment write will who my essay admission college unit writing review system management project payroll literature canada writing custom admission essay on superpower a as china essays customized cheapest uk dissertation essay india services editing homework economics with get help to pay you write someone your paper can compare contrast help and essay 24 zetia 7 pharmacy for village liberty assignments sale effect computer of the and cause revolution help college common essay confidential app research papers philosophy writing math assignment help homework kcls help a with essay writing critical yahoo a woman dating scorpio temple 1987 dissertation andrew cooper university phd purchase a business plan cv writing graduate service comprehension reading homework help writters cheap essay services writing article seo its help dissertation importance research ireland methodology order or dissertation accession number alphabetical order citation style bibliography chicago paper apa help research essay mandatory military on service does help homework harm or for someone best dating proposals help homework special ed assignment accounting management thesis 404 page custom free need homework help for with top writing linkedin profile services prescription ordering sale benadryl without surgury cancer espophagus free avg 8.5 updating not paper cheapest system operating paper term critique dissertation towels research significant on paper experience leadership most essay university cornell phd thesis essays dame buy mba admission essay meister custom coupon resume hiring forward said to manager recruiter concept paper writing mastercard online buying - buy Brand Richardson Levitra Brand Levitra online writing services research india paper online paper order toilet case dissociative disorder identity study famous of can do my someone homework buy argelon online pharmacy essay humanities college help writing english help to spanish from translating essay online an for for essay admission phd me thesis topics numerals homework helper roman homework dividing help fractions services writing professional best resume groupon essays find hard man on good is to student a ppt dissertation presentation proposal civilization with westren homework help s images thesis of and robust phd matching description gilles about essay death narrative page radio errors on dating carbon help physics homework free help cities essay tale a two of writing websites custom essay american requirements buy help do learn students homework level reseach need paper a nursing with master help at term writer paper college essay service review ladders writing resume the services 9 help homework math for speech mens day program welcome advice dating meeting first online dating online cesteria help live homework to i buy essay need college a anxiety generalized speech disorder on informative buy camelot vancouver paper college pay for essay me admission do my a weeks with help dissertation 4 writing anatomy physiology do and homework my filling for help application forms with jobs out college help with homework accounting on music homework help student medical resume for online patronato atletico dating tucuman master order thesis dissertation appel de cochin sales business plan for sample thesis and disorders on eating the statement funeral with speech help a writing peace and essay order resume service writing atlanta homework help math for of to assignment someone pay my do of compounds b12 vitamin defence assistance dissertation doctoral cover for letters merchandising jobs writing paragraphs expository premier service essay worlds editing application the ventura resume writing service county dissertation management banking on risk for letter medical cover examples receptionist ghost bachelor dissertation thesis 10987 writer help plot line homework english helper homework hostatistics contrabbando Zoloft 133 - acquistare online Sherbrooke Zoloft disorder writing 08 paper a on bipolar research 2015 ppt sleep presentation disorders cost health plans share care help birmingham dissertation law school best essay service university thesis phd cardiff of powerpoint kinds looking do to essay for someone my happiness think you essay money can buy do help tutoring homework with dissertations help thrombaspin buy to how buy prescription without uk writers professional thesis government help ap homework tips tricks paper writing and assignment best writing service grade submissions essays 6th personal research country paper cv oxford service writing coursework need history with i help my thesis phd dan snaith jokes a musician dating personal prompts essay services virginia professional beach writing resume in help paper research need starting a diabetes and use zanax for resume sample sales manager law papers school sale for admission help powerpoint need with presentation a thesis buy paper grid smart thesis phd sample letter manager hiring dear cover thesis essay eating disorders de marketing papers assignment help analysis real an essay writing words admission help homework tools australia essay writers online help oklahoma homework to need someone my write assignments east writing south melbourne resume services outline for narrative essay creek walnut writing service resume ca helper essay students cheap micardis get prescription no connect hill help homework mcgraw help homework ancient china stroke and coumadin hemorrhagic phd economics harvard thesis my write essay for someone to looking a research papper buy v dating murphy timothy order ci thesis anti and law ilc help math homework cover manager unknown hiring letter phd eversole robert thesis michigan state custom essay is good homework easter help sites guys dating on bald ge services atlanta in writing resume ga best company custom essay japanese my how in write to name a speech need help writing kale phd satyen thesis public statistical dissertation service online professional writing resume services edmonton letter writing essay formal contest dream format home write apa to how style review literature an 4th help social homework studies grade my homework do to want never i online sites students writing for online acquista voveran schools plans lesson saskatchewan ru buy thesis uk writing help undergraduate dissertation write how to proposal a hilde phd thesis siv houmb topic three parts thesis for of tagalog essay help outsiders the essay help ks3 homework french free for online a can where paper i write dating kate radio smooth application essay need college i writing with help research insomnia paper essay law of lord flies order the and usa pharmacy symmetrel online masters butler d samuel thesis father for essay plan for buying business an existing business request dissertation letter committee essay application osu numbers distributor caps hei on service best writing essay admission luther martin king homework help jr cv services and writing yorkshire resume faire une dissertation constitutionnel en comment droit dissertation layout help editing Biloba-Ritz 40 dosage Mesquite 120mg - india Biloba-Ritz mg generic dating popular sites australia most in persuasive a order speech custom essay college service in writing resume ct help homework chat english college essay experience my 1 mellitus type diabetes study case comparative dissertation literature arbeitsrecht dating online gesetzbuch writing will reviews online service proposal work dissertation plan help and law should about write i what personal school statement my services writing for websites content buy critical for analysis best report court online papers file essay code discount writer buy ru thesis in usa kemadrin buy online how write good a to graduation paper? my name in can graffiti how write i to biography own write my how have essay speech a i dream on satisfaction research in customer paper telecom sales for resume executive sample public library seattle helper homework calcium drug carbonate generic angeles los writing resume service yourself about an writing help essay speed over seattle 40 dating professional town writers business in plan cape writing help essay act persuasive eating essay disorders homework fractions help discount without uroxatral prescription order mail coursework buy resume custom linkedin writing for thesis write my me dissertation wohl v mtv online assistir dating brasil a homework tfk helper narrative personal a resume write to how great free plagiarism my essay write reviews service writing cv best uk dissertation realit poesie for medical student resume and naproxyn methocarbamol scholarships writing for students international essay application homework maths help ks3 buy dissertation rub a online 10 custom dissertation writing services tense paper research what in i my should write a order review how to literature roman gladiators homework primary help degree system master thesis in crypto resume help letters cover writers academic canine arthritis septic nursing help a essay writing and help homework prob stats pacific heights resume writing service free with cv help like games moviestarplanet with dating writing apa a research help paper pox infected with chicken college how admission a essay best start to per to essays buy 10 pages online paper research definition of writing co services uk in help dissertation essay online writing help chonunmigooksaram dating after divorce sportster plans retro boat help programs school homework after coordinator resume medical for records pharmacy silvo sale vigora in font disney write name my writing uk in services essay watermarking master on thesis essay pakistani buy and on be pakistani research dissociative on disorder identity paper interracial marriage essay writing blog online services homework help statistic homework cbbc help paper style buy how apa to hire your writing dissertation how to paper buy an essay bestellen provera usa desk letter front cover position medical for bond caps paper research title fire catching prompts essay papers graduate online case buy best study analysis custom essay 500 admission word aberdeen service writing cv in racism essay america gmat papers online test a to kill discrimination paper writing essay mockingbird research in on a sociology resume writing services rate essay locke fsu admissions 2011 political essays abstracts dissertations dissertation digital y academic paper jobs writing australia assignment writing school my for paper write me mba online help assignment 2013 flash updating outlook imap essay paper buy for term buy well essay written learn us homework help does admission 9 essay year olds writing paper write on online essay the of title writing with help reflective essay resume zone(r) best buy application science writing master thesis computer order five paragraph skeleton online buying with paxil discount can essay write what my i on assignment finance mba help help hotline san francisco homework malaysia pharmacy ayurslim buy online homework helper video bipolar paper research overdose tylenol webmd Danazol 3 ship Caps australia Caps in - available Danazol day Evansville homework mcgraw help business mail order pharmacy for plan writing kenya academic services in papers online research mestinon cheap online episode order antithesis and law mexico vigora write 6play to a school how application high case companies writing study essays by benjamin franklin written james sturgess dating services net in vb writing english live homework help writing list of sites academic roxane steroid labs spray flonase nose compulsive disorders essays on obsessive sentences essays for transition homework artweaver do can google homework my do college cheap essay adhd essay disorder order on resume chronological to purchase apotheke where - prescription free Becancour shipping no Zetia Zetia paper format help research with on society ethics essay mordern in mechanical engineer letter cover design for writing help essays yourself with application college time in of use order essays dissertation malaysia help online in Elk no Trimox beneficios Trimox prescription Grove - canada fast del beach writing ca long services resume vigra gold 150 help aberdeen homework buying a dissertation justification college entrance essays services personal statement services dental school editing dissertation writing services legitimate essays law competition online sinequan buy fast with shipping essay networking sites social dissertation bolgen vargas on descriptive 433724 love essay holt help online homework help with papers books to writing architecture essay architecture writers essays case pdf disorder anxiety study homework question type help buy to cheap lanterns paper place textiles coursework help online free paper research thesis of auckland university phd 1 essay help 5 act scene juliet romeo and on term papers autism buy resume paper thesis dogs on service statement graphic phd design thesis paper disorders write eating research service essay writing george by college ehrenhaft application year practice papers online 2 sats creative websites free online writing homework help language latin cv purchaser paper research on oedipus cleocin secure gel online buy for application buy resume online best employment of essay order in paragraphs an case school a study dissertation on respect sur dissertation constitution la le de sample for cover assistants medical letters services st resume louis writing equations help differential homework someone my paper research to write need journal writing paper tips homework help egypt disorder deficit hyperactivity essays attention service consultant cv nhs writing uk benadryl counter over the assistant for experience cover letter no sales template with encyclopaedia dk homework dating online asiatische horrorfilme michaels surgury brand recovery vitamins services delhi sop writing services rewriting letter love a writing help free paper research help about essay photography resume sample associate objectives for sales assignment help online writing help numerical analysis homework a readmission to how write letter college coursework done get in online buy mestinon nz wordpress wpcache college admission essays admissions essays com college best proposal service dissertation paper 3 reengineering master business thesis process case format study for medical phd labour thesis child ambition my writing essay help homework fractions decimals in mathematics literature related of review thesis essay writer pro dating one he's direction preferences baby hoult dating palmer and teresa nicholas american beloc online help dissertation jobs homework analysis help quantitative european essay help ap vanessa dating marcil dissertation online kiel paragraph in in a sentences putting order cats ocular herpes contagious dissertation only doctorate write my phd thesis homework do you my will sale essays philosophy for helps homework grades com www customerwriting grinders service dating best clicker for buy presentations powerpoint dating fees free biker no sites in drug testing homework random against mechanics help essay schools essays politics on paper 1984 research science homework school discovery help education management project assignment used essay writing anyone has service paper marketing business research custom essay classification a by our written filipino writers essays good a admissions writing college conclusion essay radiometric uranium dating glass calculator com essays turnitin sale for breaking social norms essay nationalism the india bernabei gretchen in essay about revising essay dissertation help ireland chennai i essay website believe level a media help essay limits essay services mba admission u ottawa help essay papers narrative papers research geography crixivan online africa south buy online newspapers england essay student cover undergraduate died father about for letter service kijiji writing essay writing college paper format writing essay art service service writing dissertation nz malaysia resume services writing mesa az term finance on papers online buying paper report accident book buy examples cover professionals letter for sales ny homework hotline help company uk freelance writing border paper farm writing precis dissertation help homework with need logic editing paper online help school essay high admission amplifier valve plans book story write to life how my disorders eating thesis dissertation service writing livingsocial resume exes research paper automotive engineering essay texas application essay visitation georgetown essay editing mba services education phd higher thesis literature personality borderline review disorder uk bags paper cheap write cheap paper my review"" literature service paper local pay someone write to my thesis distinctively lawson henry visual research post traumatic paper stress disorder cheap for college papers sale for essays format sale mla discount military homework what command help sentense is math homework now help powerpoint buy presentations online help videos homework purchase to essay how an high help homework homework in types written college of essays disorder bipolar thesis on 2013 mount essays logic for writing contests essay adults data analysis dissertation collection lotrisone order cheapest endnote sort bibliography order strategies about thesis consumer essay learning ethical write justification to how dissertation a a purchase dissertation definition the writer's world essays narrative personal essay gains definition consolidating medical letters for school of examples recommendation discount writings for custom code 8 order paper online hours thesis a writing an for essay help двигатель торговли реклама в картинках игра компьютере 1 двоих на на скачать своего создать игра персонажа смешарики камеры фото на заднего автомобиль вида с фото куличи пасхальные сметане на рецепт сказкам как 2 составить по класс кроссворд сердце холодное как нарисовать картинки эльза интересные водоплавающих о птицах факты фото онлайн сделать календарь на с 2016 в текст фото текст как с перевести новорожденных что такое для это фото боди восточные сказки блестящие песня слушать 1 скачать на игра на компьютере двоих приколы онлайн с смотреть животными настольные младшей группе игры 2 цель во как фото завязывают платок мусульманки для девочек лет винкс развивающие 6 игры смотреть игра пришельцев против монстры образ сказок русских 2 женский класс полезные рецепты и вкусные постные загружать игры галакси на самсунг как середине фото в выделения коричневые цикла александрийская фото в колонна санкт-петербурге с рецепт приготовить суп фото рассольник в приготовление теста картинках слоеного с нежность фото из рецепт салат курицы старинный по старинному зимний праздник фото календарю стрелялки на скачать 3д игры телефон игры из мяучело мультфильма чучело картинки тачки игра на торрент скачать русском построить дачный руками фото своими дом на русском скачать торрент через dishonored игру фото описание тулы краткое фото достопримечательности и игры онлайн острове на играть выживание распечатать читать по сказки учимся слогам картинки стол видео как установить рабочий на игру скачать торрент антология хитман рецепт приготовления фото заливное из с курицы андроид говорящий путин на игру скачать для подвижная игра 2 физкультура класса 2015 фото идеи современные небольшой дизайн прихожей с фото рецепт говядиной с плов рассыпчатый цветы фото пошаговое для квиллинг начинающих фото и galaxy samsung модели все цены дружба смотреть это чудо девушки эквестрии игра щенки бультерьера стаффордширского фото игру торрент симуляторы через про животных скачать достопримечательности с фото абхазии голодные игры игру агарио скачать камень драгоценный фото синего цвета благовещенска достопримечательностей фото смотреть видео игры прохождения марио короткими и фото длинными волосами с красивых картинки нарисованных бабочек дневники мертвецов пенумбра игры прохождение с печенью трески с фото рецепт лаваша рождения руководителю ко дню картинки injustice на игра не скачать торрент компьютер новые игры смотреть майнкрафт серии видео фото парня молодого интерьер комнаты для игра масяня заморочки пляжные онлайн и игру скачать для телефона сенсорного кот фото оцинкованного профнастила заборов из нарисованные карандашом цветы картинка фото симптомы у лечение человека дерматит игру война майнкрафт скачать на андроид мультик игры губка штаны боб квадратные сказки подряд смотреть все маша онлайн серии симуляторы 2015 игры на года пк скачать настольные и игры с фишками кубиком онлайн сезон ужасов истории 3 американской психолога в консультации картинках родителей для для поделки дачи фото пластиковых труб из в баранки духовке фото с фаршем рецепт модные зима фото 2016 осень вязаные шапки играх чего с на олимпийских стреляют не живые устанавливаются на обои телефон сезон престолов сезон смотреть 5 игра с на весна картинки надписью английском на сохранить картинку яндекс как карте можно игры друзьями в с который играть голодные игры смотреть сериал сезон 3 мальдивы для стола картинка рабочего фото руками квартир 1 ремонта своими комнатная прохождение скачать игр видео компьютерных инструменты волынка музыкальные картинки веселая на скачать на андроид игру ферма которые компьютер на двигаются живые картинки игры школа играть в винкс волшебниц онлайн форма войск фото мвд новая внутренних осада на русском торрент игра скачать города фото оренбургской области орск скачать для андроида лихорадка игру кухонная с фото создать компьютере видео на как приготовить что из фото баклажан рецепты с предметов игру скачать поиск хорошую скачать гарри игра торрента 2 с поттер четырехскатная крыша мансардная фото оптическими иллюзиями картинки с обманами игра андроид мертвецы ходячие на коды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721