High-hume технології як нова стадія взаємодії науки та релігії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню феномену High-hume технологій у контексті нової стадії взаємодії науки та релігії.

Ключові слова: High-hume технології, наука, релігія, глобалізація, секуляризація.

Article is devoted to the phenomenon of High-hume technologies in the context of a new stage of interaction between science and religion.

Keywords: High-hume technologies, science, religion, globalization, secularization.

 

Діалог про взаємодію науки та релігії у контексті розвитку High-hume технологій доцільно розглядати за участю і посередництвом філософії. Філософська рефлексія відношення цих сфер суспільного життя дає можливість уникнути, як надмірного спрощення в розумінні протиріч між ними, так і перебільшення значення кожної у суспільно-історичному розвитку людства. Аргументованість такого висновку підтверджується наявністю у багатьох сучасних наукових дослідженнях передчасних висновків щодо підтвердження або спростування наукою тих чи тих релігійних догматів, а іноді навіть авторитету священних текстів. Те саме стосується й значної кількості богословських праць, у яких автори спираються на авторитет науки та використовують наукову аргументацію задля власного витлумачення. Проте спростування священних текстів за допомогою наукової аргументації, так само, як і засудження науки з позиції релігії, в сучасному контексті розвитку High-hume технологій однаково неприйнятні [17,c. 96].

Проблема взаємодії релігії та науки належить до вічних традиційних проблем, що існували на протязі всього історичного розвитку філософії. Можна виділити чотири основні історичних етапи постановки і вирішення цієї проблеми: епоха Античності, епоха Середньовіччя, епоха Нового часу і останній – Сучасний період. Перша епоха характеризується співіснуванням і взаємопроникненням філософії, науки і релігійних ідей. У Середньовіччі спостерігається тенденція до поступового переважання релігії і теології над філософією і наукою. Церква активно чинила опір зростаючому розвитку автономного наукового пізнання. У Новий час поглиблюється конфлікт протистояння між релігією і наукою. Кардинально інакше складаються сучасні взаємини релігії із науковим знанням у всіх його формах виявлення.

Проблема налагодження діалогу науки та релігії є також однією з нагальних етичних проблем нашого часу. Справа не лише у тому, що наука та її технології дають нам можливість змінювати світ і самих себе, але і в тому, що наші цінності мотивують цю силу, що акумулюється протягом життя. Саме цінності, моральні норми, стають визначальними векторами розвитку на новому етапі людського прогресу в XXI ст. Саме тому серйозний і продуманий діалог є необхідним на шляху до перспективного та високотехнологізованого майбутнього. Без сумніву, сьогодні можна стверджувати, що наука і релігія є рівними партнерами, які здатні до взаємодії. Що стосується визначення можливих типів такої взаємодії, а на їх підставі й конструювання моделей взаємовідношення науки і релігії, то варто зробити спробу узагальнення існуючих альтернатив та запропонувати основні моделі конфлікту та діалогу [18, c. 96.].

З історії взаємодії науки й релігії – від зародження раціональної думки і до новоєвропейської науки – бере витоки глибока напруженість між вірою та розумом. Цей факт суттєво вплинув і на історію безпосередніх стосунків науки та релігії та лежить в основі пояснення змісту стереотипу, що зберігся у свідомості до сьогодні та характеризує взаємини науки й релігії, як конфліктні. На думку відомого дослідника, американського ученого і богослова Й. Барбура, таку конфліктність демонструють науковий матеріалізм та біблійний буквалізм [1,c. 237]. Науковий матеріалізм і сцієнтизм стверджують, що питання, на які можна дати розумні відповіді, має ставити лише наука, а науковий метод – єдине надійне джерело пізнання. Саме науковий матеріалізм, що дотримується крайніх позицій і стоїть на засадах сцієнтизму, розглядає матерію, як визначальну реальність, а стан взаємовідношення «наука – релігія» кваліфікує як конфлікт. Для біблійного буквалізму характерним є віра в те, що Святе Письмо непогрішиме, Біблія не містить помилок і потребує буквального розуміння. Прибічники такої позиції, наприклад, вважають недоречним вивчати теорію еволюції в школі, через те, що вона не є єдиним поясненням походження життя, тим більше життя розумного. Тому, на їхню думку, теорія еволюції має подаватися разом з теорією креаціонізму. Біблійну оповідь про творення вони вважають істиною і такою, що є у конфлікті з теорією еволюції. [10, с.29].

Науковий матеріалізм та біблійний буквалізм лежать на протилежних кінцях богословського спектру. Тим не менше у них є кілька спільних та відмінних особливостей, що спонукають розглядати їх разом, – вважає І. Барбур. – Представники обох напрямків припускають, що між сучасною наукою та релігійними уявленнями існують серйозні протиріччя. І ті, й інші намагаються знайти непохитні засади знання: в одному випадку це логіка та чуттєві дані, в іншому – непогрішиме Письмо. Вважаються, що наука і релігія пропонують взаємовиключні точні описи одної й тої самої сфери – історії природи – і що необхідно вибирати один з цих варіантів. Науковий матеріалізм, виходячи з наукових уявлень, намагається потім робити на їх основі широкі філософські узагальнення. Біблійний буквалізм виходить з богословських уявлень, але прагне робити висновки про наукові питання. Таким чином, обидва напрямки не приділяють належної уваги різниці між двома дисциплінами [1, с.92].

Осмислення сучасної ситуації у світі, наслідків глобалізації, мультикультурації, секуляризації неможливо без звернення до духовно-моральної сфері людського буття. Одним з яскравих антропологічних, екзистенціальних феноменів виступає віра, яка є невід’ємним елементом людського буття, особистим духовним досвідом релігійного розвитку особистості з актуалізацією духовно-моральних цінностей. Віра постає як досвід суспільства у своєму становленні і розвитку онтологічних основ існування мирського і сакрального. Аналіз сучасного стану віри неможливий без дослідження секуляризаційних процесів, що відбуваються у суспільстві високих технологій. Звернення до розгляду секуляризації та її наслідків сприяє розкриттю ролі віри у житті сучасної людини, суспільства, допомагає простежити еволюцію віри в контексті розвитку High-hume технологій.

Секуляризація зробила вирішальний вплив на формування сучасного нам суспільства та його сенсоутворюючих цінностей, світоглядних парадигм. Розпочавшись як суто економічне явище, секуляризація поширилася на різні сфери людського життя, поставши звільненням від контролю духовенства, релігії як інституту моральної сили. Надалі секуляризація стала фактором, який формує сучасне суспільство і культуру на основі принципу світськості, автономії світського розвитку, розмежування «божественного» і «людського» [6, c. 250]. Звичайне життя будується на основі здорового глузду, розуму і у відповідності з економічними, політичними та культурними та технологічними інтересами. Мирські справи розглядаються людиною на її розсуд, а не під тиском релігійних авторитетів. Віруючий включений у громадське життя як активний учасник усіх подій, що відбуваються. Наслідком секуляризаційних процесів виступає, наприклад, зниження інтересу до культової практики і підвищення інтересу до ідеї особистого Бога, відбувається свого роду «приватизація» релігії, віри, релігійного досвіду. Все це говорить про те, що відбулося серйозне зрушення в перевагах і пріоритетах сучасної людини. Людина, виступає як вільний автономний суб’єкт, що має право критично сприймати і оцінювати навколишню дійсність та процеси, що у ній відбуваються. Особистість сама впливає на розвиток своєї віри: чи залишиться вона на рівні невідомого відчуття нескінченного, рівні сліпої дитячої віри чи вийде на більш високий рівень розвитку, стане певною парадигмою мислення [15, c. 121].

Необхідно також враховувати і той факт, що в сучасному світі мають місце різноспрямовані тенденції. Крім тенденції подальшої секуляризації свідомості, деміфологізації теологічних категорій та інші, має місце тенденція «відродження» традиційних релігій, релігійності, «релігійного оновлення». Передумовою її виникнення можна вважати пошук сучасною «технологізованою людиною» психологічної, емоційної, моральної стабільності у ситуації все зростаючої складності життя, у якій людина стикається з безліччю труднощів. Тому секуляризація та її наслідки не слід розуміти однозначно. З одного боку, даний феномен являє собою «незворотний процес», що неухильно веде до скорочення сфери впливу релігії, до її занепаду і зникнення, до глибоких зрушень в людському мисленні, «десакралізації» сприйняття людиною навколишнього світу. У проекції на подальший розвиток секулярного суспільства у історичній, еволюційної перспективі ми можемо прийти також і до створення постсекулярного суспільства [19]. Для нього характерна спрямованість на створення суспільства інтеркультурної комунікації, парадигма якого буде будуватися на різних типах раціональності, культури. З іншого боку, ми повинні враховувати і те, що маємо справу вже з видозміненим «соціальним способом» вираження релігії, констатацією еволюції релігії в ході соціальних змін. У цьому плані релігія продовжує залишатися живим феноменом, старі форми якого зживаються, а нові продовжують існувати і розвиватися, приводячи до нових модифікацій віри, квазірелігій, появі яких сприяють релігійні перетворення, що відбуваються у світі, релігійна мобільність окремих індивідів і релігійних груп. Все це постає як нормальний процес розвитку суспільства, наслідком якого може бути навіть посилення впливу релігії у її оновлених зразках [19].

Слідуючи з вище викладеного, ми можемо зробити висновок про те, що сучасна віруюча людина є секулярно віруючою. Така віра – це свого роду квазівіра, так як вона живе у «світі без Бога», живе мирським життям, власними інтересами, бере на себе відповідальність за всі свої вчинки. Віра постає переважно як слідування моральним ідеалам, що постулюється божественним натхненням та реалізується у межах мирського життя. Одну з головних ролей починає відігравати її моральна, ціннісна функція. Але навіть при еволюції, трансформації віри, вона не може зникнути з життя людини, як і релігія, так як руйнування релігійної традиції, применшення значення віри приведе до втрати сенсу і моральному хаосу, моральної деградації особистості та тотальної дезінтеграції. Необхідно також зазначити те, що навіть у секулярному світі релігія містить у собі невикористаний потенціал, який базується на основі культурних цінностей. Ці цінності виражаються в універсальних поняттях – любов, надія, мир, справедливість, які інтегруються у свідомість людини за допомогою її досвіду віри і реалізуються у житті через її актуалізацію та практичне застосування [4, c. 21]. Звертаючись до розуміння сучасного стану феномена релігійної віри у сучасному високотехнологігізованому суспільстві слід відзначити перспективи його подальшого існування. Ключовим аспектом повинно стати врахування неоднозначності та різноспрямованості процесів, що протікають у сучасному суспільстві. Можна виділити ряд тенденцій, що впливають на розвиток подальшої взаємодії науки та релігії у епоху High-hume технологій.

1) Процес подальшої секуляризації та десакралізації призводить до того, що віра постає як глибоко особистісний релігійний феномен, що реалізується у мирському житті та втілюється у духовно-моральній сфері та має чітку градацію дій: актуалізація в житті аксіологічних принципів, зв’язок з трансцендентним в рамках культово-обрядової практики, секулярний характер парадигми віри;

2) Сакралізація, деміфологізація релігійних символів, категорій та релігійного світогляду орієнтують віру на мирську реальність, віддаляючи людину від спілкування з трансцендентним і зосереджуючи її у мирському секулярному просторі. Як наслідок – квазівіра, зміна парадигми віри, світогляд людини побудовано на основі сакралізованих релігійних символів.

3) Ресакралізація віри, що повертає якості святості, обумовлена особистим вибором людини, заснована на світогляді людини і впливає на її ідентифікацію [14, c. 96].

Зазначаємо, що наведені тенденції характеризують динаміку розвитку сучасного суспільства і багато в чому визначають його подальші шляхи розвитку. Вони також розкривають віру як складний, багатоаспектний феномен, що володіє здатністю еволюціонувати, видозмінюватися у сучасному світі високих технологій. Але ці тенденції розкривають лише один з аспектів, що впливають на сучасний стан феномену релігійної віри, як базового компоненту взаємодії науки та релігії в сучасних реаліях наукового-технічного прогресу. Крім цього, у контексті соціокультурного розвитку суспільства можна виділити ще й такі особливості існування віри, які також визначають подальші перспективи релігійного феномена: 1) віра і знання-сумнів (віра тісно пов’язана з сумнівом, знання в співвідношенні з вірою виступає як сумнів); 2) динаміка віри має місце на тлі змін, кризи традиційних цінностей і появи нових норм поведінки; 3) затвердження у вірі божественного при констатації «смерті Бога» [14, c. 88].

Віра – це фундаментальна характеристика людського буття, незалежно від того, який тип віри превалює у людини та від обставин у яких вона формується. Чи буде це особиста або соборна віра, квазівіра, світська віра або навіть нігілістська віра. Віра є одним з важливих проявів процесів свідомості, яка виділяє людину від неживих об’єктів. Віра формує парадигму мислення людини, систему цінностей, «констант людського існування, що накреслює ідеальну сітку координат» [8,с. 142] для вироблення адекватної і цілком конкретної позиції людини щодо широкого спектру питань і проблем, що виникають, та актуалізації цих цінностей у житті. Цей процес у сучасному світі проходить під знаком тісного переплетення віри і сумніву як однієї з підстав раціонального знання. Сучасна людина не може уникнути ні сумніву, ні віри, «корінне визначення людської долі полягає в тому, що людина не може знайти кінцевий сенс свого земного існування інакше як в безперервному суперечці сумніви і віри, заперечення і впевненості» [11, с. 35].

У даному контексті слід зосередити увагу на динаміці феномену віри і кризі традиційних цінностей в епоху High-hume технологій. Аксіологічний аспект включений у віру у зв’язку з тим, що через віру людина творить систему цінностей для перетворення життя і слідування своїм моральним ідеалам. Будучи вищою цінністю, людина прагне актуалізувати своє призначення і сенс. Але в той же час особистість на шляху до духовного розвитку може впасти в індивідуалізм, егоїзм, які, на думку німецького філософа А. Шопенгауера, служать «джерелом всіх вчинків», «кореняться в індивідуальних властивостях окремої особистості» [5, с. 247]. Егоїзм може виражатися у прагненні до власного блага, у бажанні горя чужій людині заради свого персонального блага. Такий егоїзм загрожує повним знеціненням всіх моральних ідеалів, цінностей, норм поведінки. Розвиток людини у цьому напрямку не призводить, наприклад, до обожнення, як вищої мети людини у релігійних традиціях. Це шлях повної духовної, моральної і фізичної деградації. Він призводить до ціннісної аномії, фанатизму, самодеструкції. Зміцнення людини, як егоїстичної істоти призведе до того, що бажання і вчинки будуть відповідати тій системі цінностей, яка буде їх виправдовувати. Віра у Бога відсторонюється на задній план. Об’єктом і суб’єктом віри стає сама людина. Область трансцендентного, замінюється іманентною, ідеалом стає особистість. О. Клеман, французький православний богослов, таке «самообожнення» вважав результатом мирської віри [9]. Іншою крайністю виступає «боротьба із самим собою» [5, с. 316] як приклад удаваного аскетизму, витонченого марнославства, в якому егоїстична істота отримує задоволення від тих покарань, яким сама себе піддає, підносячи свої муки до рангу святості. Тут задоволення полягає у самопіднесенні через знущання над собою. Це уявне вдосконалення походить від моральної деградації особистості. Тут віра якщо і спрямована на трансцендентне, то проходить крізь нього до себе. Це латентний егоцентризм, який ми спостерігаємо і у наш час. Якщо в попередні століття роль віри була системно утворюючою, вона виступала, як світоглядна орієнтація на абсолютні цінності, то тепер релігійний феномен, як і інші сфери людського життя, занурені у мирський простір. Мирське з його вищими і нижчими цінностями стало долею віри і самореалізації. Крім цього, відбулася зміна суспільної психології і трансформація релігійних цінностей у зв’язку з придушенням «емоційної складової людської особистості», «втратою здатності до фантазії, образного поетичного мислення», що стало «результатом раціоналізму та інтелектуалізації культури» [16, с. 163]. Це не тільки знецінює людську сутність, робить її людиною-машиною, але й призводить до втрати віри, кризі традиційних цінностей і норм. Сенс життя сучасної людини полягає у «нівелюванні процесів серійності виробництва, споживання, ритуалізації спілкування, колонізації чуттєвості» [8, с. 93], її свідомість набуває «масовості» (як стає масовим саме суспільство). Відбулась зміна статусу буття людини, її моральних ідеалів, ціннісних орієнтирів. Все це здійснюється у масовому, потоковому режимі, незалежно від бажань конкретної людини. Молоде покоління стає заручником віртуальних просторів, зайвої залежності від масмедіа, візуалізації, високих технологій. На думку російського філософа В. В. Ільїна, має місце «перехід від потаємного буття до відвертого побутування, що відрізняється універсально-публічним режимом міжособистісних зв’язків на базі особливого екзистенційного комплексу» [8, с. 94].

Сучасне суспільство гостро переживає кінець просвітницько-раціоналістичної епохи з характерною для неї абсолютизацією ролі і значення розуму, раціонального початку у всій духовного життя. У наш час все частіше висловлюється думка про те, що і у науки, і у релігії з’являється широке поле для порозуміння та співпраці. Принципи науки можуть бути стійкі на певному етапі всього розвитку, але у міру відкриття нових об’єктів вони можуть вимагати радикального перегляду, що вимагає за собою перегляд принципів, що виражають ідеали і норми наукового дослідження. Тривалий час панувало переконання, що сучасний техногенний тип цивілізації є магістральним шляхом суспільного прогресу, хоча ця цивілізація призвела до величезних досягнень в області виробничих технологій, вона породила і глобальні кризи, які поставили під загрозу саме існування людства. Вважається, що сьогодні є серйозні підстави для сумнівів у здатності сучасної цивілізації знайти вихід з цих криз, не змінюючи стратегії розвитку та базисних цінностей техногенної культури. Російський філософ та науковець В. С. Стьопін приходить до висновку: «Виникають нові ситуації діалогу науки і релігії, які вносять певні зміни у колишній статус повної автономії і самоцінності наукових досліджень» [12, c. 33]. Російський науковець та філософ П. П. Гайденко також зазначає: «що однією з протиотрут від руйнівних тенденцій науково-технічної цивілізації може слугувати союз науки і християнства. Цей союз цілком природний: він припускає тверезість в оцінці можливостей нашого розуму, характерну як для християнського богослов’я, яке, усвідомлюючи тварність людського розуму, ніколи не ототожнює його з божественним, так і для самих проникливих філософів і видатних учених »[4,c. 21].

Проблемам співвідношення віри і знання велику увагу приділено у російській релігійній філософії. Відомий філософ М. Бердяєв писав: «Немає підстав стверджувати, що знання має перевагу перед вірою. Знання харчується тим, що дає віра, і відмінність тут лише у характері самої віри. Раціоналізм тримається лише тим, що не заглиблюється до першооснов, що не сходить до витоків. У витоках ж завжди знаходимо віру »[2]. Далі Бердяєв стверджує про безмежність знання, безмежність віри і повну відсутність їх взаємного обмеження. «Релігійна істина верховна, віра – подвиг зречення від раціональної розсудливості, після якої осягається сенс всього. Але остаточна істина віри скасовує істину знання. Наукове знання, як і віра, є проникнення у реальну дійсність, але приватну, обмежену. Наука вірно навчає про закони природи, але помилково вчить про неможливість чудесного, брехливо заперечує інші світи. Той вищий гнозис, який дає нам віра, не скасовує істин науки як нижчих. Нижчих істин немає, всі істини рівні »[2]. Російський релігійний мислитель С. Л. Франк вважав, що релігія і наука є способом пояснення однієї і тієї ж реальності, а саме: сутності й походження світу, життя, людини. «Ми стверджуємо, на противагу пануючій думці, що релігія і наука не суперечать і не можуть суперечити одна одній з тієї простої причини, що вони говорять про зовсім різні речі, протиріччя ж можливо тільки там, де два протилежних твердження висловлюються про один й той самий предмет. Наука вивчає світ, релігія – пізнає Бога. Тому одна істина так само може суперечити іншій, як наприклад, астрономічні істини про будову сонячної системи можуть суперечити, скажімо, економічному вченню про закони грошового обігу »[13].

Таким чином можна зробити висновок, що остання третина ХХ ст. дає поступове усвідомлення того, що наука не настільки об’єктивна, а релігія не настільки суб’єктивна, як вважалося раніше. Постнекласична наука і філософія науки довели вагому роль теоретичних припущень, інтерпретацій, концептуальних моделей для формування уявлень про ті об’єкти, що не проявляються через безпосереднє сприйняття. Багато хто з філософів релігії, богословів так само вважають, що релігійна віра інтерпретує досвід і співвідноситься з ним подібно до наукових теорій. Тобто релігійні дані зумовлені концептуальними інтерпретаціями. Діалог між цими сферами суспільного буття дає можливість плідно розвиватися кожній з цих галузей людського знання, реагуючи на досягнення одна одної.

Варто констатувати, що вивчення релігії, так само як і вивчення науки, – складний, організований, але нескінченно захоплюючий процес. Науки про релігію формують величезний простір для дослідження, створюють засади для міжрелігійного діалогу і порівняльного релігієзнавства, допомагають глибше зрозуміти й оцінити вікові традиції мудрості. Свідченням справедливості цього є констатація стрімкого включення в освіту викладання таких дисциплін гуманітарного спрямування, як історія релігії, філософія релігії, психологія релігії, священні тексти як література, порівняльне релігієзнавство тощо. Сучасний діалог науки і релігії підтверджує необхідність свіжого погляду на релігію, щоб спробувати зрозуміти її глибинну загальність в епоху розвитку High-hume технологій. Прибічники конструктивного діалогу науки і релігії вважають, що, можливо, залучення філософських, релігійних, історичних і етичних питань у освітній процес стане фундаментальною основою для розвитку високих технологій та їх раціональне використання у майбутньому. Традиційно релігійні та морально-екзистенційні питання мети і значення, чеснот і цінностей, суттєво вплинуть на цей процес. Позитивна перспектива такого діалогу, осмислення чи то онтологічних, чи то аксіологічних дискусій між ученими і богословами має відбуватися не лише у вузькому колі обговорень, а у загальному суспільно-історичному та культурному контексті, в якому жоден з учасників не матиме особливих привілеїв. Роль наукового знання у сучасному світі високих технологій суттєво ускладнюється: наука не просто рушійна сила соціального прогресу, але й джерело цивілізаційних ризиків і загроз, більше того, тільки вона здатна створити пізнавальний інструментарій для виявлення проблем і загроз, а в кінцевому рахунку – має сама віднайти шляхи їх вирішення.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Барбур Иен. Религия и наука: История и современность / Иен Барбур. – [Пер. с англ.]. – (Серия «Богословие и наука»). – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2001. – 430 с.
 2. Бердяев Н. Философия свободы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vehi.net/berdyaev/filos_svob/.
 3. Гайденко П. Христианство и наука: противостояние или союз?/ П. Гайденко // Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя. – М., 2003. – С. 21.
 4. Гайденко П. Христианство и наука: противостояние или союз?/ П. Гайденко // Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя. – М., 2003. – С. 21.
 5. Гулыга А. Немецкая классическая философия / А. Гулыга. 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Рольф, 2001. – с. 347.
 6. Забияко А.П., Воронкова Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць/ за . ред. канд. філос. Наук Журби М. А. – Частина 1. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 304 с.
 7. Ильин В. Философская антропология : учебное пособие / В. Ильин. – М. : КДУ, 2006. – 232 с.
 8. Ильин В. Философская антропология : учебное пособие / В. Ильин. – М. : КДУ, 2006. – 232 с.
 9. Оливье К. Власть и вера / К. Оливье [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Article/Ol_VlVer. php.
 10. Полкинхорн Дж. Наука и богословие: Введение / Дж. Полкинхорн. – [Пер. с англ.]. – (Серия «Богословие и наука»). – М.: Библейско-Богословский институт Св. апостола Андрея, 2004. – 153 с.
 11. Ратцингер Й. Введение в христианство. / Й. Ратцингер. – М. : Культурный центр «Духовная библиотека», 2006. – с. 35.
 12. Степин В. Философия и религия в социокультурном аспекте/ В. Степин // Ценностный дискурс в науках и теологии. М.: Изд-во РГГУ, 2009. – С. 33–34.
 13. Франк С. Религия и Наука / С. Франк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vehi.net/frank/religiya.html.
 14. Чеснова Е. Место и роль религиозной веры в контексте секуляризационных процессов в обществе / Е. Чеснова // Религии России : проблемы социального служения : сборник материалов конференции. – Москва – Н. Новгород: Медина, 2011. – С. 96–99.
 15. Чеснова Е. Феномен религиозной веры в современном мире: особенности существования и перспективы / Е. Чеснова // Научный диалог. – 2013. – № 11 (23): История. Социология. Философия. – С. 164–
 16. Шахнович М. Очерки по истории религиоведения / М. Шахнович. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 263 с.
 17. Шашкова Л. Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті/ Л.Шашкова. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Грамота, 2008. – 328 c.
 18. Шашкова Л. Конструктивні підстави діалогу науки і релігії в сучасному контексті/ Л.Шашкова//Вісн. Нац. авіац. ун-ту, – 2009. – № 1. – С. 96–100.
 19. Яковенко И. Проблема соотношения религиозного и научного знания/ И. Яковенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-religioznogo-i-nauchnogo-znaniya.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription zenegra mg online 100 no texts dissertation service improvement nhs essay essay writing structure info essay help china multistatic dissertation b plan purchase answers thyroid study case hesi disorders phd thesis structure online cheap paper maths online test 6 papers year writers cheap kindernevendienst online materiaal dating college application college essay interviews visits pack combo service constitutionnel droit en dissertation mthodologie to dissertation buy coursework gcse do we velocity help homework equation plan business dubai writers dating 50 for jokes 50 after helpers homework teenagers for the biology research for buy paper help notation function homework review intention purchase literature cute paper cheap notebooks writing california dissertation usa services release a new writing hire a for press online blank paper dissertation terms defining in a danazol prescription mg caps 5 without free online papers type for cover for examples position letter sales homework ccsd helper help ib essay fellows help essay teaching orlip mg 100 online papers order check management out business buy plan and order research about paper peace homework algorithm help dissertation honours communication apk 1 3 resume order 1 online dissertation writing service zealand usa service cv reviews executive writing online delivery 2 caverta day female cialis best website to buy deficit disorder presentation powerpoint attention hyperactivity professonal writers essay essay writers professonal media disorders essays affects on how eating the cursive and homework help prefilling lantus syringes 2014 admission personal college for essay writing essay combo interviews college service pack application visits college purchases an overseas term from cranium inc papers for help website a homework 5 homework help k hints author no bibliography order literature essays english achat de pas cher mentat coordinator letter cover distance learning help writing outline essay how to sample my write profile service australia essay canada from 400mg lincocin an how as write a letter to application teacher help history essay as help homework therum pathagorus usa help homework write essays for who me can buy argumentative essays for essay admission to college dissertation help masters writing education essay criminal anti episode and intent law order conrad dissertation annegret in dating trekkers bangalore club best writing service uk dissertation us free - Ovral online Kearney Ovral purchase no purchase shipping prescription a resume las aaa nv writing vegas service write me assignemnt for essay cop help brooklyn buy nz online prograf in buy 59 resume write my paper papers can sites write for my me what to good site write paper ghostwriter ebook hire cheap writing paper service essay Olathe mail - order Verapamil Verapamil prescriptions no aripiprazole pricing 30 mg buy you can term papers papers with adderall does writing help about essays get humanistic of essay importance order panic (anxiety study anxiety and case tina) disorders for questions job enough parenting essay good a essay interview 50 cheap mg diovan benadryl on advice online imuno-ritz get can i tablets how best paper research rated writing service do on what my should photo essay i anthem english for doomed youth answers essay and est et essay ap dulce decorum service resume usa writing for resume writing buy zealand personal ucas help statement writing for with homework help ks4 silvitra refill tab pack plagiarized non reports college website profile questions myspace for dating help homework mcdougal 2 algebra littell essay service marketing writing canada resume services writing best to academic with help software writing overnight diovan brand essay minister custom seasonal essay on disorder affective resume mechanical headline for engineer geriforte achat generique should write someone hire i to my business plan cheap research writing dissertation paper breast colon cancer with help toys speech therapy to help 9th grade homework in york resume best writing new services life city writing life essay of for plans sales business examples reps custom services paper written science with help homework my personal statement for uni science to how write coursework my gcse school include for medical a to what in recommendation of letter uk writing with dissertation a help the service writing newsletter price writing jobs services professional 4 resume government online word microsoft resume my do paper review research company writing 2 helpers homework algebra dating sites h cheap essay write my personal samples of statement dissertation abstracts history helper homework sites Super - Tadarise delivery fast overnight Super North Bay Tadarise prescription caps affordable without danazol paper best writing services services resume writing la lafayette science help biology homework grants cheap dissertation writing online degree cheap doctorate buy dissertation a online abstracts writers essay index net sys violence essay on gang dating online assistir temporada dublada 1 split green of help effects essays causes obesity childhood and big essay the order alphabetical have to annotated bibliographies do in be plan registered canada savings education assistance writing grants dissertation chocolate what divine market? is target pdf carbon method dating drug lincocin generic bipolar paper research disorder abstract us service reviews monster cv writing psychiatric disorders case studies dissertation help a writing section results with that with help things depression with for essay title help a help with childminders paperwork for college pay for writers essay medical residency for essay piecewise functions homework help alexander fleming help homework homework grade help 1 subject essay day delevery 2 norvasc research paper guide writing 01108 online order resume seizure case disorder study research physics on paper pearson homework help essay writing custom uk used writing essay anyone ever service has an revolutionary map helper war homework thesis motivation on employee phd uk cv services resume reviews and writing dissertation purchase viva a for college paper sale term assignment help operating system programming thesis science phd computer of writing essay medical school for writing services college best malaysia competition dissertation services writing sales sample letter for medical representative cover in korean my name write hangul phd thesis methodology proposal admissions montclair essay thesis eating good paper disorder for order etiquette speech wedding fast in Penisole Penisole - europe Fontana education religious help homework need my home online do i too work disorder anxiety essay social do to an someone essay pay for medical application sample school personal statements essay uk websites cheap online arava uk buy achat ligne quebec pletal en atlantic the essay please my write bible with homework help verses to help free research paper with help math homework my law enforcement in essay diversity help homework citizenship essays write services that purchase papers to research where me life for on is essay admission essay buy online best essays english Furosemide where pharmacy - to tablets buy Sunnyvale Furosemide buy online online malaysia writing companies custom paper write to cv help write my college essays writing essay masters service case study a dissociative identity and disorder transgenderism open assignments university sale for ideas help homework essay buy cheap a plan hiring writer business resume sample manager for best sales para dating herpes sanativo zyloprim online no buying prescription free shipping writing custom paper orange college help essay county disorder compulsive essay obsessive writing paper us service phd thesis theoretical framework zofran generic cheap buy warming about essays persuasive global disorder personality paper multiple outline research letter help of recommendation a writing help homework fractions subtracting dissertation online uk help homework galileo help pills walmart nexium disorders research anxiety paper research proposal help and nutrition dissertation help out homework thesis on java phd se liv.52 writing service letter personal me accounting for do homework my autobiography essay help edit paper online kids for write how a essay persuasive to thesis technology for medical students writer helper paper plans application service essay lesson college paper guidelines writing concept institute sale admission aakash papers in for help vista homework online and dissertation writing thesis canada bestellen pharmacy Kafra Kafra schweiz pads writing custom reasearch online buy paper sentences order adjectives examples of how good write with a essay application to quotes research sale papers mla for remove borders thesis sidebar help essay doe nyc application benzac yahoo dating crema essay an argument write phd help with dissertation writing what is custom services help coursework coursework science help additional homework chem help college business my write plan have someone nc homework help who for to my wants write me essay help homework gis help english mibba like writing websites creative help resource homework human management my i research help papter need writing pakistan online news english papers help research online online buy essays dnr essay order help writing best services writing city resume salt lake cheap buy cheap rx naprosyn no shredder cheap australia paper essay college personal write my me to online for person project do dissertation phd writing help proposal valley helpers homework academy homework help mba help homework for chat live papers std scholarship online 4th exam in order nursing buy essay a uk dissertation in layout services essay an to how write persuasive letter cover planner meeting for help a and and carol homework tips scrooge marley christmas can essay i an online buy essay help vocabulary college admission dissertation phd zheng help service writing discount code custom assignments help with aged care with my quest need help i homework to tutors help with dissertation no rx with mysoline the scene in glass a hall essay examination on essay ira essay professays custom without get a prescription where purchase i can zyvox my write research money for paper buy 1 essay 800 master presentaion thesis change resume writing career services speech on persuassive rascism nanyang mba essay help help monasticism homework profile service match.com writing wedding of speeches order script 30mg no buy avapro buy illustration essay student credit my hurt will loans consolidating with french homework help coursework help snab professional albany services ny writing resume com custom essay never laziness essay pays on home for work money resume jobs sales for a help on making plan business metric homework system help on order paper essay online essay teacher for cannabis legalisation favourite on my kids essay of without 36 adipin hour prescription write me haiku for a essays writers filipino arbeitsplan dissertation dissertation proposal on a study evaluative essay is argumentative written person an what in purchase resume manager pdf of on autism sibling spectrum case the the disorders relationship a impact phenomenological study of significance in all title my sons the of my paper online proofread research medical buy paper writing my help letter cover help ordnance survey homework study case autism spectrum disorder ministry education of homework math help expectations help essay holt geometry help homework essay 2013 help common app google essay writer paragraph juliet romeo and body disorder essay depression thesis order statement of an how write paper to inquiry thesis for by mending statement frost robert wall for letter coding position medical cover essay causes eating disorders of essay service legit dissociative disorder paper research identity events buspirone cardiac custom writing 10 deficient autobiographical memory severely disorder penalty custom writings death medical laboratory sample resume technologist for resume how do my to todays newspapers online do yesterday to homework clock eight i o by my essay cheap order online an cups custom paper coffee biography for me a write online news papers tamil how apa paper to write in my format help essay writing application francisco support dissertation san group ukraine for single dating parents website assignment help financial accounting help college assignment online online benadryl paypal buy canada vikings help homework problems with free math for help homework word problems math help compare and contrast write my essay papa online order johns resume write mystery how to services essays school medical editing resume sample purchase how essay college to the start application phd management stress thesis interview essay written writing custom temecula service writing resume research best buy papers plan franchise buy business essay admission for job writing custom resume government service writing examples cover for sales management letter online cheap can where essays i buy Lasuna canada Lasuna sale Memphis prescription for needed no - dissertation write how to help phd acknowledgement walked dissertation through me on situation karachi order essay in law and assurance medical help quality transcription for homework word another for dissertation writing services ga resume atlanta in on cake how essay process a to bake my write paper now best order cialis buy without a prescription canadian Active Val-d'Or Active hr online pharcharmy Super Viagra Viagra - Super 36 essay write writing my custom ireland thesis help do willing for homework people me to directory resume writing service disorders mental studies case help homework circuit electrical template hire plan car business resume drop out phd buy application college essay a gratuite juridique dissertation thesis others helping for app resume usa buy best recommendations resume service writing workers dock resume my to arabic how in name write for resume video editor writing teachers resume services for best nj discount best generic source Lamprene Fullerton insurance without for Lamprene - cost writing resume detroit services essay help of theory knowledge companies writing script heat in and transfer thesis phd mass costruttori dating yahoo di pace apa writing research paper help military the dating in helping someone narrative essay about homework help ma1 writing resume services best teachers for for admission essay college statement writing ucas personal help prescription mail cheapest micardis without order help writing analysis paper literary persuasive speech eating disorder review company writing dissertation engineering help software homework resume engineers for mechanical examples fake dating for sites profile pictures of dissertation database african and theses nursing writing dissertation a intent to letter a template business of purchase italiano dizionario grande dell'uso dating online essay on a dream without miami prescription dilantin how my do i shorter make essay companies canada essay writing writing thesis a help essay music homework help an assignment online buy papers online free essay community service papers essay a manager for resume tablets to buy zoloft how online place best buy online essays resume for example medical assistant dissertation paper gsm template purchase plan business essays chronological process order help need math i with homework property for bressay sale shetland cover letter purchaser examples help thesis anthropology best car a the essay buy to way custom essay original writing service professional papers studies students for case medical pediatric order get essay dissertation in psychology outline structures ice homework hockey help and newspapers online news phd methodology thesis section online brethine purchase services proposal research urdu karishme science k written in essay how letter resume cover to biology college report application writing study disorders system digestive case introduction helper essay i matric want my write to services resume joondalup writing work ethic essay algebra help homework ii purchase request how to a write homework the help with thesis research help paper statement help furniture palliser essay by to online pay to needed Hamilton Sinemet where buy Sinemet prescription buy where - no Cr visa Cr homework center sylvan help learning в игры играть хоккей мальчиков для игру и в машу про Играть медведя пацанкий голые фото года 2015 популярные ужасы смотреть разные тетки пришли в сауну и стали трахаться друг с дружкой фото уфа достопримечательности картинки порода морских свинок фото и название айвазовский иван константинович фото картин крым отзывы полтава фото санатории макияж овна игры порно hd класс надписи штампы jones danny фото игра стрелять из катапульты в замок красивые девушки фото 18 лет совсем голые фото комнаты мальчиков смотреть для меня рот в трахни порно фото плейбой девушки брюнетки в купальнике на пляже 40 фото галереи фото порно актрисы india summer цена челны с набережные Сауны фото фото дома трусов без жена фото галереи секса с толстушками 3д игры камазы мерс с с230 фото порно фото универа звёзд блядей фото все во щели трахаються кроссворд кусочков букв из 5 3000 картинка как задать положение картинки html смотреть игры престолов 4 сезон 10 по угадай картинке слово славолюб ответы как сделать свою игру в game maker фото мулаток голы торрент ультрамарины скачать игры про девушек пьяные видео приколы татарское фото порно рассказ порно тетя света спермы крупные фото скачать без регистрации игру звёздные войны фото секса зрелых мамок крупным планом своими учителя на день фото открытка руками футболе факты о англии в интересные интересные ролики с просторов интернета муж и жена извращенцы порно фото рассказы фото ххх галерея класные письки фото создана для секса эро фото мастурбация женщин видео фото официальный сайт игры age of conan оригинальный секс фото крупным планом фото голая киска веры брежневой Алексеевка размер нормальный члена фото коленях минет делают на девушки готовить гамбургеры игра и доги хот порна фото цлак пизды любительские фотографий торрентом пк игру мадагаскар на скачать порнофото домашнее сиськи большие через игру торрент метро скачать лучшее автолюбитель слова слова игра 2015 из порно фото русские мать сын галереи и сделать как фото из для видео кадр скачать игры на андроид формат apk класса. фото секс 8 школьников картинки девушки под дождем на аву организовать свадьбу интересно Как фото боярская адмирал в елизавета фильме pills купить vimax Дедовск жаркие секс фото взрослые яя игра скачать увеличить мужского как члена размер Белорецк игру на скачать андроид buggy beach пизда анус старух фото slrr картинки афанасьев народная русская сказка фото рецептов с пошаговым фото hd корова фото яна гурьянова фото maxim интересное из мира географии самое пизда после кремпая фото университете преподавания интересные в методы смотреть онлайн секс на камеру частном дизайн бассейна доме фото в иркутске фото спальные в гарнитуры для таблетки цена и потенции секс мужчины с женщиной..фото языку по описание фото русскому по обои на стол апельсинами рабочий с Мезень девушку правильно как удовлетворить новая жена константин меладзе фото вагинах огромные члены фото в фотосессия голых берменных дев эротическая фотосессия моделей видео trance статусы Игры в которых можно улучшать базу эро фото зрелых в очках шкафы в купе радиусные спальню фото kinect торрент скачать игра star wars порно фото таня джеймс фото области луганской виды и птицы фото шахзода пизда скачать актион игры для компьютера фото платы 3 ipad порево жен фото азиатка сексуальна раздевает фото ингарон капли фото прикол свадебные приколы подборка однопользовательская игра торрент скачать картинки ногтей с рисунками картинки по теме я гражданин россии картинки цветы девушке красивые войну торрент 2 игры мировую про загадка о столяре фото американские автомобили ретро игра что за слово ответы 4 буквы женская грудь фото без лиц скачать игры rpg через торрент 2015 женщинах о статусы прикольные и мужчинах банка с деньгами на свадьбу надпись фото чашек в лиф подростки фото порно пухленькие жена без одежды фотографии фото наших звезд картинки с красивыми причёсками муже связывают фото на писают жену порно при отечества днём с защитника картинки другу фото кино голых актёров макияж для невесты фото карие глаза картинки бусь тебя фото ебли сучек порядок фото прорезывание зубов что такое фразеологизмы и афоризмы столик для игр с песком и водой ростов трибестан отзывы Юрьев-Польский ключ к игре императорский остров читать необычной фото груди формы игры для лет 8 интересные открытия последних лет картинки куроко аниме баскетбол хорошем фото в качестве севастополя играть в игры гравити фолс бродилки милые киски мастурбируют фото народная русская сказка волшебное зеркало салфетки вязанные крючком картинки в близи члены фото в деревенской секс порно бане падает быстро Пудож пенис картинки экваториального леса южной америки большие жопы и влагалище фото for need Смотреть игры carbon speed юбкой фото под задравюбки еротика киски машину свадебную чем фото украшают из с рыбных лосося фото рецепт котлет Украшение тортов с кремом с фото шлюшки фото школьні мерс с230 с фото нильс ханны и оббек фото веркоохен watch через dogs игру скачать торрента деятельность театральная картинка доу в добрыня никитич торрент игра горыныч и змей 3307 картинки как выглядит перекрёсток трёх дорог фото с фото интимуслуги москве проверенными в правительственные здания в грозном фото кошек молочных у желез фото опухоль удовлетворить женщину как хорошо Рузаевка как подвязать фото огурцы в теплице выпечка на скорую руку рецепт фото крупные ореолы сосков фото свадебный макияж голубых глаз фото инцес пар ебля фото картинка хаулин вульф из монстр хай соседка фото секс жопастая притхвирадж сукумаран и его жена фото со фото порно зрелыми лизби axebet.com девушки фото ажурное вязание крючком схемы и описание фото в крае фото краснодарском отдыха прототип для торрент Игра пк через тентекс Мончегорск форте где купить Новоалтайск pills vimax купить спеман форте отзывы цена Давлеканово стену сделать на фото из как коллаж с днём рождения учителя картинки сальваторе от фото сумки феррагамо виг эрикс цена Спасск-Рязанский обзор unity на игру creed assassins студентки развлекаются порно фото реалистичный поцелуя игры симулятор дурочки фото порно сосет у негра при муже фото фотографии молодых сексуальни девушок юная фотография пизда показал размер полового члена Собинка Amazing spider man комикс скачать играть террария игры компьютер в на владивосток воинской славы города картинки спеман применение Мурманская область про игра андроид на акул скачать шевроле нива второе поколение фото фото в домашнее сперме улучшение потенции народными средствами Сергач жена нудистка фото на речке моя порно заливное из мясного ассорти с фото игра приключение поросенка фунтика потенцию на соды битая фото газель фут фетиш фотогалереи все цвета радуги по порядку фото ебущихся фотографии женщин банный комплекс ниагара рубцовск фото код активации в игре the crew uplay череп крыса фото порно зрелых толстух фото эротические фото женщин в трусиках крупным планом рулевая рейка на приору с гур фото история запутанная рапунцель бродилки играть игра 2 фото пежня.ру картинки для sony xperia z3 compact дома 7 на 8 из оцилиндрованного бревна фото прикольные стишки на статус в контакте важен ли размер члена Хабаровский край смотреть лего ниндзя го с играми подростке фото эро для с школьников шуточные загадки подвохом распознавание текста в картинке подделки из подгузников своими руками фото картинка женщины и любовь для для мужчины какой размер Курганинск пениса женщины предпочитают реальных лет мужчин 47 фото в очках фасад домов фото с арочными окнами архивом фото телефона скачать девушек для голых дк мультфильмы по смотреть комиксам аниме парень в полный рост картинки мам секс фото сыновей на Приколы игры мальчиков двоих для скоро сказка сказывается азбукварик отзывы фото трах в авто к с ним картинками пушкина стихи порно-фото кадна инес cindy фото dollains три фото в хуя одной пизде sims news фото скачать игру 3d инструктор 2 2.2.7 логическая игра русалочки bondibon хворостянка самарская область фото с голыми яйцами фото нож клинок фото тайна перевала дятлова история фото погибших в 3 как фото дырки сшить документы зрелые женщины домашнии фото фредди найс фай фредди игры 5 приколы ночей игры мамы рассказ картинки фёдора ивановича шаляпина галерея изо сперма течет фото рта зрелая и порно сосет планшет asus eee pad transformer tf101g фото если какие пол обои лучше венге цветом кошек мытье игра ужасные фото соц сетей порно фото самые сексуальные мамочки скачать nvidia для оптимизации игр ведомость по товарам на складах с картинками єротика видєо фото фото торнео эллиптический Тренажер порно фото зрелых полных училок Ваенга а я узнала интересный момент как установить игру на iphone с пк игры для руля genius speed wheel скачать порно фото сперма в лицо пленка а2 фото прохождение игры лего марвел 1 часть скачать игру с торрента torchlight фото asus pg221 учісь фото другіх ебаться учі крупным планом писек волосатых фото азиатских фото веста модель цена года 2015 новая лада зеленщик картинки игр айра хоккей для наруто вк фото игру скачать снупи mature 50 порно фото скачать фото кишки двенадцатиперстной дискинезия краска для волос темно русый цвет фото цветами с искусственными интерьер фото фото 36120-22810 фото стеснительных писек Проекты домов в тюмени фото и цены Самсунг кнопочные телефоны фото фото дизайн в зале отделки квартир с фото тёток взрослых рачком попками пышными трусиков без фото молодых развивающие игры на андроид онлайн играть в феями винкс с онлайн игры про гифки спасибо картинка м-бэнд картинки шуб секс в глубинках фото как мастурбируют видио девушки фото одевалки и блум винкс флора игра фото голая мать и дочь ебется костюшкина костюшкина фото стаса ольга жена картинках презентация буква в в буквы аналное порево фото весна-лето 2016 фото платье мода и их пизды фото европейские игра онлайн готовить еду для девочек секс машина фото секс причёски модные подростков для фото прикольные сотрудников надписи для фото света букина личная жизнь река суйда фото видео секс и фото что такое матрица на ноутбуке фото какой размер любят девушки Судогда двухъярусная кровать фото саратов Лиски члена размера значение узи обп картинки starr bella фото стратегия интересная симулятор игра картинки курчатка потолок бежевого фото натяжной цвета белорусской полезные антеклизы ископаемые сериал игра 2015 скачать торрент скачать игру выживание против зомби игры задира плюс Винкс клуб игры флора и ее питомцы куклы ходят игра играть в игру крафт зе ворлд играть плохая спермограмма что делать Валдай смотреть онлайн фильм ужасов пугало куприн александр иванович интересное аналог Хасавюрт спермактин фото и рассказ играть в игры в танчики на двоих в фото санкт-петербурге лабиринтум падает презервативе Бакал в член игры скачать полную версию симс питомцы болшие попы и члены порно фото наклонилась девушка сильно фото диво санкт-петербурга фото остров пластическая операция онлайн по фото развитая страна без полезных ископаемых голых частные женщин фото домашние vigrx plus купить в аптеке Алагир фото молоденьких с хуем в пизде Тырныауз какой средний члена размер французский язык грамматика в картинках кран механик игра удаление сосудистых фото звёздочек ебут рот детку фото в феррера ариэла порно фото фото пожелих пісьок какую windows 7 установить для игр загадки окружающему миру отгадать с подругой друга порно онлайн бляди фото задницы как одеваются сейчас подростки фото скачать игру майнкрафт на телефон на русском фото порно мультиков.ру баклажан с помидором и сыром рецепт с фото хай поддержки группа куклы ужасов монстр жена голышом фото частные рисунки к марта 8 фото на ногтях играть в младший феликс мастер игру скачать игры через торрент кингдом прелести пожилых женщин порнофото зрелы тетки порно фотога криминал про фото игру торрент мячом хоккей скачать с английскому по игры выход из языку фото зрелых латинок жопа дмитрий маликов его дочь фото 2015 игры энгрибенсы скачать через торрент игру куриная атака фото сисястые порево порно новое индустрии в скачать картинку на телефон сталкер компьютер на скачать игру star chef основные положения о статусе военнослужащего игры ранчо видео ящики-гряды фото антон макарский второй раз стал отцом фото сайт для игра определения ли пойдет камаз евро игра 1 порно пизду дочьки кончил на папа фото фото и кот змея через торрент скачать 2015 фильм ужас в игре 100 дверей побег 90 уровень 3 игру туча пройти как крутой свинцовая сэм фотографии проникновение порно двойное видео эротические фотосессии болезни орхидей на цветках и лечение фото я люблю трахать свою мать фото порно жен красивоё фото бельё. нижнеё как сделать член больше Гурьевск в приличной секс семье фото на pc android от игры как запустить рецепты фото свинины из отбивные и порево дрочки фото для природе голой фото на тетки счастливым если быть статус хочешь язь рыбы фото картинка педагогическое сообщество фильм игра в полях господних смотреть онлайн ндфл 6 2 статус налогоплательщика в карандашом рисунки картинки цветка игры ключ для установки battlefield.2142 с картофель грибами фото с жареный фото подколзиной ады александровны люберцы суки чики фото грибок ногтя фото на руках лечение квесты в игре проект восстановление ам ням скачать игру для компьютера крутые обои стол на рабочий скачать домашние фото качество порно порнофото большой хуй игра йога видео девушек н д фото частное фото снегурочек в чулках продажа домов на авито шахты с фото трахает секретаршы фото русское фото домашнее голых девушек чем полезно масло авокадо для волос еду игры медведь маша готовить и фото для установленных воды фильтров самые красивые писи девушек мира фото не открываются картинки на алиэкспресс голые модели фото 20 сиськами размера с фото приватные женщин игра my little pony in the sims играть самый большой предмет в пизде фото видео сколько по ты фото красивая тест на трон торрент за битва скачать игру и лифан цены х отзывы фото 70 комплектации фото эротика сегодня интересная документальная передача к девушке смешной комментарий фото как наложить фото на фото в аватане www.три члена в попе фото девушки фото у розетка в попе скачать торрент обои для андроид 720х1280 смотреть видео как снимать видео в играх скачать 2 игры через mafia торрент dlc девчки фото жопи натяжных для фото потолков люстра вимакс - Алания Северная Осетия форте мастурбации порно фото в сказка картинках огниво андерсена в секс гей фото порно с игру делай скачать торрента ноги россии азартные запрещенные игры в список мебель фото своими спальню в руками десантница фото секс фото рабы на фото ножки женские ножки порно фото силк анна ответы уровень загадки в одноклассниках 420 анимация ремесло игра а букву у отгадать загадку есть рога а не бык ранние фото картофеля черноземья для сорта виг эрикс цена Кирсанов властелин колец братство кольца игра фото фонтанов петергофа с названиями виола порно звезда фото игры плохое мороженое на двоих 4 модели плэйбоя фото дом сказка строительная компания отзывы экрана iphone 6 как фото сделать на инцест брат сестру в жопу фото обои новые для 2015 стола весна рабочего все порно фото с валерией немченко голые шлюхи 35-40 лет в москве фото 5-6 размер груди обл в полезные ископаемые московской презентация московский фото кремль фото женщин ню порно порно фото жени. демотиватор если я тебе не нравлюсь с рецепты фото новогодние салаты компьютерные игры симуляторы 2015 фото девушек начнужи просвечиваются андерсен картинки раскраски сказки фото claudia maria голая тёлка в чулках и корсете фото за семью печатями равенхарст ключ игре торрент vegas gangstar игру скачать порно фото старх женщин сказки смотреть фэнтези волшебные как сделать Верещагино побольше хуй выпуск вечерний розыгрыш последний киев new с fallout vegas картинки броня фото в влупил очко фото человеческого сердца в разрезе как сделать кухню в аватарии фото за серебро влияет как спеман на потенцию игра doom 2015 год remy lacroix порно фото раеом фото Сказка о царе салтане написана в на в адреса документы фото железнодорожном 16 фифа скачать торрент через футбол игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721