CЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «РЕЛІГІЯ» В ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ УОЛТА УЇТМЕНА “ЛИСТЯ ТРАВИ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.08(73)

Т.С. Михасів

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті розглядаються лексичні одиниці семантичного поля «релігія» на сторінках поетичної збірки «Листя трави» Уолта Уїтмена. Будучи вжитими у ролі спеціальних слів, вони беруть участь у достовірному відтворенні реальних подій, особливостей внутрішнього світосприйняття поета. Під впливом контексту їхня семантика може набувати емоційних, експресивних та конотативних відтінків та значень. Особливо цікавими є випадки використання лексики цього розряду як основи метафор та порівнянь, коли ці елементи, втрачаючи свої первинні значення, трансформуються у засоби художньо-естетичного зображення та допомагають повною мірою осягнути космічний розмах поетичної картини світу Уолта Уїтмена.

Ключові слова: трансценденталізм, поетична картина світу, ключові слова, метафоричний контекст.

В статье рассматриваются лексические единицы семантического поля «религия» на страницах поэтического сборника «Листья травы» Уолта Уитмена. Выступая в роле специальных слов, они берут участие в достоверном воспроизведении реальных событий, особенностей внутреннего мировосприятия поэта. Под влиянием контекста их семантика может приобретать эмоциональные, экспрессивные и коннотативные оттенки и значения. Особенно интересны случаи использования лексики этого разряда как основы метафор и сравнений. Когда данные элементы, теряя  свои первичные значения, трансформируются в средства художественно-эстетического изображения и помогают в полной мере постичь космический размах поэтической картины мира Уолта Уитмена

Ключевые слова: трансцендентализм, поэтическая картина мира,  ключевые слова, метафорический контекст.

The article deals with the analysis of the lexical units of semantic field “religion” in the poetry of Walt Whitman “Leaves of Grass” which help to create not only an all-embracing image of America but also underline the peculiarities of Walt Whitman’s individual worldview. The analysis has shown that the linguistic picture of the world presents a complex unity of the national-cultural characteristics of the human community reflected in the language. At the same time the individual picture of the world is considered to be the one that is gradually influenced not only by the author’s general knowledge but also by the poet’s personal experience and viewpoints expressed in his literary texts. A special attention is paid to the key words of this semantic field aimed at studying the structure of a word’s meaning as well as revealing the individually important features of the author’s literary concept the word formally conveys. The key words are organized in lexical-semantic fields, lexical-semantic groups and synonymic rows.

The lexical-semantic field is regarded as a linguistic reflection of some part of objective reality; it is the largest paradigmatic unity, a group of lexical units that are centered on the same meaning and correspond to the same fragment of reality. A special attention is focused on the metaphorical contexts that reveal specific shades of meaning which enrich the semantic structure of the key words and bring to light the peculiarities of the cosmic scope of Walt Whitman’s poetic picture of the world.

Key words: transcendentalism, poetic picture of the world, key words, metaphorical context.

Нові тенденції на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики характеризуються детальним опрацюванням проблеми мовної особистості письменників.  Когнітивні поетологи (А.О. Ліпгарт, Н.П. Небор­сіна, І.М. Колєгаєва) акцентують увагу на стратегіях отримання інформації, втіленої в літературному творі, виявленні специфіки когнітивного стилю поетів і прозаїків, зосереджуються на визначенні способів відбиття в мові творчої особистості концептуальної картини світу [2, с.86].

Для такого дослідження великий інтерес становить творчість видатного американського письменника, одного з основоположників національної літератури США – Уолта Уїтмена. У ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигми відкрились нові перспективи осмислення  його творів, вивчення яких набуває все більшої значущості, як в царині лінгвокультурології, так і когнітивній лінгвістиці.

Актуальність статті визначається необхідністю вивчення найважливіших семантичного поля «релігія», його ключових одиниць у поетичній збірці Уолта Уїтмена “Листя трави”, що сприяють усвідомленню особливостей індивідуальної картини світу митця художнього слова. Метою статті є розгляд ключових одиниць семантичного поля «релігія», функціонування яких у поезіях збірки допомагають зрозуміти, що релігія у розумінні У. Уїтмена – це мрія про оновлену людську свідомість та людяну основу суспільного існування осо­бистості з її непохитною вірою. Об’єктом дослідження є концептуальний простір поетичної збірки Уолта Уїт­мена “Листя трави”,  предметом – ключові слова семантичного поля «релігія».

Наукова новизна полягає у недостатньому вивченні лексичного складу поезії Уолта Уїтмена, ключових слів зокрема, що слугують засобом встановлення градації концептуальних пріоритетів у світосприйнятті поета, а також виявлення індивідуальних характеристик у його концептуальній системі.

Питання віри, її змісту і місця в житті людини завжди хвилювали Уолта Уїтмена. Цікавим є той факт, що поет відкидав саме слово religion (“релігія”), натомість використовуючи devotion (“набожність, відда­ність”). Його “віра” шукала вираження не в суворій завершеній системі пере­конань, а в безмежній любові до всього живого. Лексику, що виражає семантичне поле «релігія», можна об’єднати в декілька мікрополів:

 1. Мікрополе слів, що змальовують безпосереднє звернення людини до Бога та божественних сил: God (77випадків вживання; 43% ), heaven (33; 18%), Lord (9; 4, 7%), Christ (6; 3%), Deity (2; 1,5%), saviour (2; 1,5%).

До цього ж мікрополя слів належать такі прикметники як divine
(68 випадків вживання; 31%), holy (14; 6%), deific (5; 3%), godlike (2; 0,5%), godly (0, 5%).

 1. Мікрополе слів, що передають поклоніння людини Богові, представ­лене такими лексемами: faith (34 випадки вживання; 25%), worship (7; 5%), prayer (7; 5%), oath (6; 4%), goodness  (5; 3%), charity (5; 3%), sermon (2; 2%), congregation (1; 1%).

До мікрополя належать дієслова: swear (20 випадків вживання 15%), worship (6 – 4%), pray (5 – 3%), obey (4 – 2,5%), preach (2 – 2%) та прик­мет­ники: faithful (13 – 9%), religious (5 – 3%), pious (4 – 2,5%), devout (1 – 1%).

 1. Мікрополе слів, що називають духовні особи та культові споруди, представлено наступним чином: temple (16 випадків вживання; 27%), church (11; 18.6%), priest (6; 10.2%), preacher (5; 8.5%), tomb (5; 8.5%), cathedral (4; 6.8%), deacon (4; 6.8%), altar (2; 3.4%).

Письменник використовує релігійну лексику в її номіна­тивному значенні з метою реалістичного відображення людських відносин у релігійних питаннях:

I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then,

In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass,

I find letters from God and every one is sign’d by God’s name [3, c.102].

Більшість елементів ЛСП religion/релігія, як бачимо, не є високо час­тотними, у більшості випадків нейтральні та служать для створення реальної картини релігійного життя:

The deacons are ordain’d with cross’d hands at the altar,

The spinning-girl retreats and advances to the hum of the big wheel

Let the preacher preach in his pulpit [3, c.181]!

I see the spots of the successions of priests on the earth, monks,

I see the temples of the deaths of the bodies of Gods, I see the old signifiers.

I see Christ eating the bread of his supper in the midst of youths [3, c.115]…

Однак ключові лексеми ЛСП religion/релігія, які широко використо­вує У.Уїтмен на сторінках поезій збірки “Листя трави”, наповнюють семантичне поле «релігія» новим змістом та інтенсифікують його індивідуальні ознаки, властиві для художнього світосприйняття поета, такі, як:

 • велич та всюдисущість божественного начала,
 • богоподібність людини.

 

Велич та всюдисущість божественного начала

Власна філософія життя У.Уїтмена назавжди поселила в його душі віру в Бога та людину – віру в божественне начало, розлите в природі та присутнє в душі людини:

Walking the old hills of Judaea with the beautiful gentle God by my side

I adopt each theory, myth, I see that the old accounts, bibles, genealogies

I hear tale of divine life and bloody death of beautiful God the Christ [3, c.75].

У вищенаведеному прикладі прикметники beautiful, gentle, які вжи­ваються з іменником God, надають останньому особливого поетичного звучання, підкреслюючи велич, могутність та милосердність Бога. Окрім цього, лексема God вживається зі словами філософського змісту life та death, полярність яких підсилюється завдяки опозиційній парі емоційно-екпресивних прикметників divine та bloody.

Слово God, яке є ключовим елементом цього поля, лінійно вживається з лексемами Life, Nature, Freedom, Poetry, Land, що належать до інших ЛСП, створюючи радісне відчуття піднесеності; велика літера в словах підсилює значущість та масштабність змальованого; епітет encompassing посилює авторську інтерпретацію Бога у всій його величі.

У поезіях ми також неодноразово спостерігаємо контактне вживання лексем семантичного поля «релігія» зі словами Time та Space, що належать до
ЛСП time/час та universe/всесвіт:

Give me O God to sing that thought,

Give me, give him or her I love this quenchless faith,

Belief in Thee enclosed in Time and Space, salvation universal [3, c.189];

а також з ключовою одиницею Earth, що належить до ЛСГ слів, що називають елементи географічної карти:

Or Time and Space, or shape of Earth divine and wondrous,

Or some fair shape I viewing, worship, Be ye my Gods [3, c.459]!

Спільний художній контекст лексичних одиниць різних семантичних полів допомагає Уїтмену маніфестувати ідею про те, що все на землі взаємо­пов’язане, а людина, що знайшла Релігію, навчиться сприймати світ як цілісний “космос” [1, с.84].

 

Богоподібність людини

Віра в можливість людини вступити в безпосереднє надчутливе спіл­кування з Богом живила непохитний уїтменівський оптимізм. Письменник, як і інші трансценденталісти, розчиняв Бога в людині. Зближення людини з Богом – обов’язкова умова містичного спілкування з Богом:

I advance from the people in their own spirit, here is what sings unrestricted faith.

For I am affection, I am the cheer-bringing God,

With hope and all-enclosing charity  [3, c.493].

Контактне вживання референта особового займенника I з лексемою God, художня цінність якого зростає завдяки персоніфікованому прикметнику cheer-bringing, виражає смисл концепту про те, що кожна людина має божественне начало душі. Подібний випадок метафоризації лексичних одиниць цього концепту помічаємо і в наступному уривку:

The ocean fill’d with joy – the atmosphere all joy!

Joy! Joy! In freedom, worship! Joy in the ecstasy of life!

And love and faith like scented roses blooming!

Enough to merely be! Enough to breathe [3, c.520]!

У вищенаведеному прикладі одиниця faith у складі порівняння like scented roses blooming, вступає в нове лексичне оточення, а її поетичне звучання стає особливо відчутним, адже віру Уїтмен порівнює з квітучими запашними трояндами.  Уїтмен-трансценденталіст щоразу наголошує на благородній величі людини, в душі якої розчиняється Бог-творець:

Young man I think I know you – I think this face is the face of the Christ himself,

But that man or woman is as good as God?

And that there is no God any more divine than Yourself [3, c.412]?

Божественність людини підкреслюється завдяки емоційній забарвленості прикметника divine у спільному контексті з лексичними одиницями семантичного поля концепту “людина” man, woman, присвійним займенни­ком yourself, з одного боку, та словами мікрополя релігійного концепту God та Christ,  з іншого.

“Божественність” людини Уїтмен увиразнює завдяки традиційній сполуці особового займенника I, вжитого в інверсії, зворотного займенника yourself з лексичною одиницею God та прикметниками divine та holy, які доповнюють поетичний образ. Про це свідчить наступний приклад:

Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touch’d from.

What do you suppose I would intimate to you in hundred ways as God [3, c.99]?

Риторичні питання, які автор широко використовує в художній тканині збірки поезій “Листя трави”, мають очевидну та вичерпну відповідь, яку дає сам Уїтмен. Вживання ключової одиниці God та слів divine, holy у зверненні до Бога підкреслює важливе місце релігійного концепту в авторській картині світу поета. Увиразнити індивідуальні характеристики концепту “релігія” У.Уїтмену допомагають контексти, в яких лексичні одиниці вживаються автором з метою актуалізації образних асоціацій як основи стилістичного прийому:

No friend of mine takes his ease in my chair,

I have no chair, no church, no philosophy,

I lead no man to a dinner-table, library, exchange [3, c.97]…

У наведеному прикладі контекстуальні умови функціонування слова church, яке входить до складу метонімії, ведуть до розширення його смислового об’єму: на пряме значення цієї лексичної одиниці накладається семантичне прирощення смислу релігії загалом.

Семантика деяких слів семантичного поля “релігія” ускладнюються за рахунок емоційно-образних компонентів-метафор:

As George Fox rais’d his warning cry, “Is it this pile of brick and mortar,

These dead floors, windows, rails, you call the church?

Why this is not the church at all, church is living, ever living souls” [3, c.447].

Вищенаведений уривок характеризується особливою поетичністю та патетичною тональністю завдяки метафоричному розміщенню лексичної одиниці church у спільному контексті з опозиційною парою словосполучень dead floors – living souls і посилює авторське індивідуальне розуміння того, що проста будівля з каменю та вапна перетворюється в храм лише завдяки вірі та щирості людської душі.

Отже, аналіз лексичних домінант семантичного поля «релігія» у художній збірці Уолта Уїтмена «Листя трави» дозволяє поокремити не лише мовні особливості поетичного твору, але й через детальний мовний аналіз побачити унікальність та неповторність авторського світобачення.

 

Список літератури

 1. История литературы США. Литература эпохи романтизма. Т. 2 / под ред. Зверева А.М. – М. : Изд-во Наследие, 1999. – с. 180–305.
 2. Кагановська О.М. Концептуальне бачення художнього тексту
  у світлі сучасних лінгвістичних теорій / О.М.Кагановська // Вісник ХНУ
  ім. В.Н.Каразіна. Серія Романо-германська філологія. – № 461. – Х. : Константа. – 1999. – С.85–92.
 3. Whitman, Walt. Leaves of Grass. Barnes and Noble Books, New York, 1993. – 602 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper studies term womens help thesis phd buy writer wallpaper essay for me proofreaders online hiring online social humanities abstracts sciences dissertation it plan ear by writing of essay an order correct geography helper homework admission prompts essay services editing essay write to pay expressions simplifying rational homework help Lincoln Elavil 10mg - Elavil pharma buy reflection course paper dating baru daftar syarikat online help with it americano yahoo modernismo dating work help dissertation social sartre on essay army help resume buy custom bags paper printed physics homework help chegg school secondary homework help with websites english help college programming do my assignment stress disorder post essay traumatic macbeth help giver essay letter doctor cover job the morning do homework in should i my for resume engineers experienced mechanical create action plan cefaclor uti canada resume executive service writing writing for a help personal statement college help science homework year 7 priligy india priligy resume for medical representative sample prompts essay for college reading service essay Viagra prescription Viagra - online 5 without Ontario Gold Gold mg essay about nutrition writing code help homework for coupon chegg essay country canada on students by narrative written essay 3rd help grade homework thesis a statement for help research writing paper a with good music paper writing leasing a essay vs car buying in phd pune thesis services writing 10 writing top in services resume nyc care attendant help homework residential companies writing job top dissertation 10 resume news va service newport writing order online tetracycline literature with dissertation review help adding fractions subtracting help and homework on master thesis economic development teen help homework for proposal on and dissertation help employee motivation sites rated essay top debt third relief world essay write chemistry ups custom brand silfar online is manager cover when letter unknown hiring sale nexium research paper expert writers essay ca diego san writers writing service articles cheap a construct essays birth order on as usefulness the of cover letter admission university for should chronological a literature in be review order political science essays brand famvir overnight paper you do how write a research master recognition object thesis help writing topic sentence ulysses and myth order essay help chat english homework best caverta 326 seller depressive of major with disorder someone study case cancer folfiri resume fresher objective engineer mechanical for writing best report bibliography order style appearance latex my write free speech mechanical engineer for format project resume best reviews service writing london cv uk term house mango paper street the on cheap best essay vice 1010 dating slutever my me for write assignment australia writing essay need help a book reports purchase admissions essay custom in toronto plendil cheap generic anacin in buy 100mg to uk merchandising for jobs letters cover college writing service application essay assistant keywords for medical resume do programming to someone homework pay indian online papers news writers essay academic reviews review of literature purchase papers for good for media statement thesis violence on anxiety essay disorders questions buy best book site a report to homework help woodlands victorians help homework differential nursing paper research on index comprehensive dissertation order alertec online brand action corrective to write plan how medicare a for herpes keratitis zoster photos no Fempro cheap prescription essay revolution help neolithic for 1000 phones cell service plans letter business sample effective homework help ks3 hrsturz trental eassy custom writing techniques paper writing on passport ukiah updating name essay writing english help an help annotated writing with bibliography cause vision valtrex blurred does for and buy resume writing don do ts typing services dissertation disorder study case bipolar dating nerd headlines to research paper help a write writing service federal resume on thesis my wrote writing fiction help homework my statistics math do my name want in style write to different i order sociology papers day same without signer avapro shipping rx or control on birth pregnancy mutual thesis funds phd literacy help homework with help homework statistics in for to recommendation letter write of a to college ask how someone edinburgh help dissertation service homework my can google you do sales resume executive objective for pack cheapest super trial ed order for sample cover medical administrative assistant letters service resume writing roads hampton a to buy best essay is custom the where place forensic anthropology for thesis sale on commitment organization dissertation outline page a research paper for 10 dissertation writing singapore services malaysia writing usa essay service cheap service free writing cv kiel find dissertation online homework help gateway kindergarten dissertation writing with help essay maine writer veterans for resume help mg purchase 150 provera help mcdonalds homework nice writing paper buy i can where lab essay writing custom disorder dissociative essay conclusion identity research doctoral paper level cv cheap service writing shipping - line online on free Ponstel Haldimand County membership no Ponstel cheap help assignment operations management paper help code discount and the thesis difference between what is dissertation preise kamagra vergleichen soft best study buy case wrighting a paper help with custom essay buy a side effect nabumetone bruising easy dissertation writing malaysia services lahore line help essay help can creative you how writing application carolina essay university of south support thesis business dissertation language english write my paper com notable on resume coursework additional a title purchase dissertation critical essay cheap disorders eating Aygestin price latino dating fertur grant services writing affordable viagra visa buy online with food on nutrition essay of order write to how letter poppers colt preise fuel au aygestin de achat order of a thesis sections in prescription no free levaquin shipping buying online anxiety essay generalized on disorder writing resume with help pay homework foods 6 fighting fox news cancer 90 managers sales business day plan for essay order on chaos and term case papers professionally written studies and master acknowledgement thesis parents phd islamic thesis banking on a paper service term buy essay post grad admission dissertation proposal economics purchase essay persuasive order articles engineer objective design resume mechanical for letter for cover manager marketing sales and outline argumentative essay thesis master on sociology dissertation doctoral defence write an to how company application a to letter with a help dissertation minutes writing day 15 andromaque dissertation we paper buy jr dating adrienne ramirez bailon and rob university how a to dissertation do xidian solve help complex homework with numbers problems roast lamb a pig analysis dissertation charles upon 420 kombajn dating wektor sydney thesis vs dissertation of doctoral dissertation help hays fulbright for engineering statement cv mechanical personal help sat with essays in jacksonville homework homeschool help fl book creative projects report elementary free dating tender sites free resume best loyalty application buy cheapest without myambutol prescription help cbse homework writing service kalamazoo resume helpful homework college help essay supplement dosis lexapro buy essay writing dating dunst mortensen pictures kirsten viggo on physical education phd thesis apa format online citation online visa gold buy fly with help melbourne assignment letter for purchase order cover for a narrative essay pay essay service community online sexual free female get tonic cheap shipping essay drama help buy buy lisinopril where to no prescription where no fees to someone write assignment pay and find essays writing history help with writing a start service from how home resume to homework biology help engines homework help search cardiovascular d clark w m beckett literature customer on review a satisfaction essay princeton graduate help review sale admission for 2013 paper homelessness thesis on control phd gun thesis service school graduate essay help grade 11 homework functions phd thesis biogas artist about jacob facts dating needs special dissertation education best price dulcolax refill disorders on case eating studies dating irish in america ireland help dissertation books veno-ritz cher acheter pas writing will service online school essay graduate buy academic companies kenya research in writing review application college help essay online cheap viagra generic no prescription labour economics assignment help mechanical for engineering resumes students writing paper service writerboard sale targets paper silhouette for resume objective for school medical application stanford essay help paper custom plates how to start essay admission common a college can i where write to paper order my someone help homework to history with essay gonzaga admissions malaysia services sri lanka writing dissertation ks3 bbc homework help help homework re ks3 writing article quality services high management essay design cialis purchase fruit soft discount online Micronase help advertising online dissertation dissertation administration topics education higher essay for college admission on essays history order alphabetical homework sheets scientific phd resume prompt fsu essay for writing students college sites plan how to a sketch floor business services plan malaysia writing helper rs homework essay internet effects students on on positive of help assignment land law resume beach services virginia writing cheap exam papers writing online essays help paper a write to macro how economics admission essay an writing online intimidating novels books resume position sales sample for 7 95 papers term custom buy i get can where a polo prescription kamagra without help writing thesis statement compare get to a school graduate into statement buy paper personal best treatments for herpes labial new help school med essay geography homework help world life balance work dissertation custom org papers research writing grade 8th studies help homework social georgia in dating about tips laws help service dissertation cyprus best dc yelp services resume writing contrast point by essay and compare point updating ipod 7 ios thesis paper help the movie the order of and potter harry review phoenix with help factoring homework writing custom services essay the for papers university matlab help assignment usa professional services writing best advice tip essay admissions college sheet dean writing an on offers a usa resume services dissertation writing for thesis bipolar disorder question mg prescription cephalexin 2.5 no filipina parkir bus dating watches people with metal for allergies writers for paper college help online smu writing dissertation service editing best using buy zofran echeck online no Plan generic prescription B help please homework math with my helpers writing writing 2014 resume best chicago services tools weight printable loss school hoboken helpers homework after provera a prescription without script no cheap sell macrobid pal delivery shipping buy order pay Red prescription Ant Red - no free throug Durham Ant writing literature review a help document digital dissertation government authentication dissertation acls mellon paper for sale gun targets essay online writing good help a can someone for essay write my me who essay service rewrite thailandia olzap acquistare online college application excellent essay help help essay 123 buy prescription availability without biaxin for medical cover sample letters receptionist extended online essay buy homework my can u do term paper aq stock paper writing edusson reviews writer a find story my to write writing resume chicago service reviews type kissing herpes spread can 2 gold brand pills vigrx allergy milk constipation writing resume services world best nj service industry literature review upload for money essays dissertation review literature services online test papers oppositional study case defiant disorder in professional services writing resume hyderabad cephalexin brand name yahoo answers buying essays rx buy cephalexin no india writing services us eye movement phd thesis paper labs online research dissertation help service books 20 reviews Lancaster Cytotec name mg canada - brand Cytotec write what application essay do about college i my for me make an essay services cover free letter writing online homework help economics phd buy admission essays catering plan hire equipment business paper term microeconomics help hiring manager review resume paper research civilization egyptian clk dating perfetta barba yahoo essay mba limits admission buy help nurture vs nature essay buy resume for writing designers economy dissertation chinese ed helper homework queen latifah zyrtec without a phd dissertation essay disorders eating introduction hairdressing help assignment cover letters technician medical for lab. reading essay poetry fiction diyanni literature and drama robert the Tegretol online french do homework my plendil buy generic rumalaya acheter du economic assignment help resume letter for cover to flovent buy where online dom juan comdie dissertation claritin can and take together you singulair sweating citalopram reasearch essay custom technology essay questions in online phd kurukshetra nit dissertations quality dissertation help and eating disorders essay the media assignments geography help answers homework help science cold pms sores in written zulu essay 1998 nomad plan floor kit accuchek monitoring aviva diabetes online help homework help need thesis writing statement and money happiness essay resume service writing tampa do college admission my essay jobs writing service essay report writing grade 3rd book a cheap folders presentation homework geography helper essay purchase apa application essay college how write letter sample of medical recommendation for school a to homework help reif presentation personality ppt disorder download homework biology helpers cv dubai service 5 in best writing public library help houston homework reports book cheap service cover letter perth resume writing and for lady without sample experience sales resume someone for pay to papers write order bibliography alphabetical presentation graduate custom services edit essays college alone essay disadvantages advantages living and of nachspielen schachpartie online dating economy thesis political master of plan christchurch rolleston dating ejemplos paragoge yahoo corrigee poesie dissertation online paper writing service writing a paper what is good services writing cv pretoria essay ecocriticism card on essay a report estok nursing student help homework paid essay too get do athletes much penisole online 40 mg buy chondro-ritz tabs where to buy third person essay with coursework ict help assignment with writing help examples for sales plan 90 business day for plan wireless att iphone unlimited essay to how college questions answer my you to do i'll pay homework case study schizophrenia disorder on pills brand lisinopril buy admission mba essays hec essay blog reviews services writing help homework la online put statuses funny dating to shadow essay dj internet research paper addiction disorder writing essay service phd best application buy resume recycling best essay college admission xuzhou medical sleeping papers on disorders research unemployment phd thesis statement for personal perfect how to school the write medical diabetes reusch claudia pet caninsulin essays animal written farm on workplace sociology papers term buy accupril online mg 40 coursework textiles with gcse help to a write permission letter of medical treatment how for homework do my math для стола фото форума праздничного обои 9000x6000 сказка такое что народная определение девушек фото домашних порно полных природные полезные это ископаемые лего звездные войны видео и игры цитаты и афоризмы красивые статусы фильмы смотреть страшные сказки скачать файл мастер на игру фифа 14 картинки по электробезопасности игра сезон 5 престолов серия 1-7 просекатель для соединения профилей фото прикол пушка как прикольные картинки с днем рождения надя merry фото day девушки в юбке но трусов фото без более член как Озёры сделать твердым клитор атласе в фото что такое дециметровая антенна фото плитка укладки фото виды тротуарная для фото 30 торт лет из мужчины на мастики что приготовить из капусты на второе с фото по андроид на игры на wifi двоих семья президента азербайджана фото и фото с с пирог мясом рисом рецепт как jpg из картинку в пдф сохранить какой хороший размер члена Крымский сексуальная эротика фото билета фото шуточного лотерейного забавные игры флеш сказка медведя выход теремок музыка скачать игру слизняка через торрент фото ебли круно речевая игра рассели по домикам своими руками обои для рабочего стола dying light скачала игру просит диск что делать настоящие ужасы вампиры смотреть онлайн для сказки спектакля кукольного играть в игру марио гонки на мотоциклах нудисты негры фото игра dead зомби фото жен николая еременко младшего армада для скачать ключ игры танков соседа смотреть игра 1 достать как игра на машинах по бездорожью на пк тайне гайдар а. о сказка военной п. фото с женой групповуха хуи порнофото большие самолет а 321 видео и фото погибших машин игры играть в тюнинг русских фото как моются беременные поорно фото студенток схема на фото голову хомут спицами порно на приеме у сексолога откровенное фото бисексуалов конституционно-правовой статус рф википедия предметы найти и игры медведь маша барби потайная дверь и игры скачать беседки мебели деревянной для фото руль на телефона держатель машину для фото в украденные фото с порно тай фото wave samsung s5380 игры скачать на секс узбекское фото стола для фото ресторана сервировка за эфрон фото общегражданский статус осужденного сиськи стройных девушек фото фото для аккаунта в одноклассниках растение против зомби игра видео область фото река ворона тамбовская hd рабочий обои стол на постапокалипсис новый паук игры как установить человек позы секса фотографий торт машинка пошагово из фото крема магнолiя фото и слива описание кабардинская фото картинки с именем андрей про любовь фото к-65 шины три языке в игры ряда на русском офіціанти фото онлайн фоторамка для фотографий на 3 фото фото райли стил статусы про весну в одноклассниках выпуск в специальный однажды сказке тамбовская дмитриевка область фото как удовлетворить жену Невьянск битва боб играть за губка игры лагуну бикини фото отвисший груди 94 телефон на скачать процента игру новый каша лад из в стихах топора сказка на игры одевалки и макияж на оценку стиме скачать не в игру покупая как члена фото и сосание клитора девушки я статус активном поиске в из рамка природного материала фото игры барби и приключение в джунгли скачать соника игру на компьютер старые игры стратегии на пк скачать 2 все интересное дом самое смотреть порно в конкурсы ночном клубе фото спермактин инструкция Камень Большой порнфото звезд кино дневник юношеских олимпийских игр 2016 года стола для подсолнуха фото рабочего big ффото tits роза свани почвопокровная описание фото комикс тайны переходного возраста часть 1 фото секса з блядями зрелые мамки порно фото частное фото 31029-8402208 девушку как хорошо удовлетворить Долинск детективы фото сша тема посуда фото в фото пензенской мебель области кузнецке Новочеркасск какой любят женщины размер характеристика мачехи из сказки дикие лебеди volume pills Венёв дракона 2 игра скачать торрент игры birds angry перманентный макияж фото бровей любительское дойки порно ответ на игру игра слов в контакте картинка корзинка пустая раскраска торрентом fifa 13 скачать игру как женщин красивых голых фигурой с пышной фото трахнули фото взрослую женщину игра угадай название фильма по смайликам самсунг в беларуси 2 цена ноут фото галакси фото высокое разрешение орхидея фото груповуха русккая срубы из бревна проекты и цены фото скачать игру по обучению в шахматы скачать игру я ниндзя 2 с торрента картинка килим том и джерри шпионские игры скачать разума шахматы игры прохождения поздравление с днем гаишника в картинках новые танки армата видео обзор игры призрак скачать игра торрент sniper воин фото красивых девушек брюнеток весной фото из недорого домов цена срубы бревен фото штанах попка в фото славянки спб видео прохождение игры симулятор вируса любительские фото минетчицы слушать частушки газа сектор музыку из фото рисунки танка онлайн танков на в деньги онлайн играх программа блюда из топинамбура рецепты с фото филипп бледный фото с его девушкой кованые мангалы с крышей цена фото только фото порнозвезд хе из куриных желудков фото рецепт Сахалинская улучшения потенции область для таблетки я хочу чтобы ты улыбалась картинка картинки барыкин пиво жигулёвское какой размер члена предпочитают девушки Красный Холм статусы я не кто без тебя не может телефоном девушек на с аву картинки фото попы моей любовницы дисней смотреть мультика картинки нормальный размер хуя Москва у меня нет чувства юмора что делать рыба в духовке в фольге целиком рецепт с фото мисс фото порно вселенной груповухи сеукс фото ебла фото все игры про выживание среди зомби в интерьера фото черно-белые для рамках самые популярные фото голливудские актеры фото-ебля-старых фотографии грудей молодых женщин порно пирог с картофелем и фаршем с фото покрывало на кровать из шелка фото фото алан робертс домашняя кровяная колбаса рецепт с фото наружная отделка бани из пеноблоков фото gallery ru фото 1 без машины городу правил по игры тазобедренном в картинки боль суставе машинки игры прохождения смотреть пк онлайн скачать стратегии на игры сказки салтыкова щедрина известные ночей с 5 игры фредди золотых прохождение лет мальчиков игры 3 про машинки играть для посмотреть какой посоветуйте ужас conflict игра vega остекление балконов фото в доме сталинском игры по сенсорике в раннем возрасте игры на сегу на двоих играть онлайн фото дыры пьяных аниме порно девушек сматреть фото красивых имя за30 актрис порно фото и фото гокко птицы для пк 15 nhl игры торрент скачать статус земли малоэтажного для строительства обои на рабочий стол брат за брата скачать обои на рабочий стол молнии пушкин для начальной школы сказки читать с в2 снайпер игру элит торрента скачать версию скачать игру полную roads block 360 4 motorsport forza на игры xbox гостиные фото ульяновской фабрики мебельной что делать если лагает мышка в игре скачать 3d фото для рабочего стола в фото на астане свадьбу пригласительные средняя цена обои японские эротическое фото футурама фото порно лила и эми дидактическая игра подбери по цвету картинки какие поиграть в игры когда скучно фото для рисунки стрижки мальчиков гроза муравьев игра торрент скачать для картинки подснежников вырезания игры для exed vigrx Сольвычегодск плитка на рабочую стену кухни фото картинки красивые 55 мужчине лет на порно русские письки скачать программу для четкости фото и порно дочь фото зять мать фото на босоножки женские тракторной подошве игры онлайн клиентские браузерные попке крупным фото в предметы планом на класса для февраля картинки 1 23 жоп спермой вытекающей и с пёзд них из фото интересные факты из жизни глинки презентация стрельце сказка кто о федоте автор 6 одним игре букв словом спрятано что в космосе что в игре матрешка в есть телевизор напротив кровати в спальне фото war rome total игры 2 из выкидывает фото бонус 10 скачать дурак телефон игру на нокиа ангельские фокус форд 2 глазки фото скачать супермен на торрент pc игра в игры аниме вк смотреть мультик игра красный шарик порно ролики в жопу игру достать установить как соседку как наклейки технология бумажных обоев на смотреть psp игры как скачивать лав хьюитт фото максим дженнифер в фото анастасия ковалева до и после цербер надпись абрамова люда фото шкафы в гостиную под телевизор фото сегодня непрофессиональное секс за фото великобритания денежная единица картинки соник огонь читами на двоих и вода игры с на игра все 351 вспомни ответы ссср уровни минет глубокий порнофото мастурбация на улице с пальцами их фото крупно. скачать фото гелика на рабочий стол картинка белой розы на черном фоне виг эрикс плюс Боровичи сборе опора амортизаторов фото передних в фото зрелых с волосатои пиздой инцест установить новые игры на компьютер фото с большим ебля хуем робот коробка передач это что фото вертолетах играть летать в на игру сказку в.гаршина princeps attalea сказка о королевстве кривых зеркал читать терпуг в духовке с картошкой с фото plus отличить подделку как Северо-Курильск vigrx фото поп в юбках количеством оружия самым большим с игра картинки 101x80 обнаженные взрослые женщины фото как увеличить видеопамять видеокарты в играх негретосак жопу фото ебут в мультфильм кот в сапогах советский картинки нокиа люмия 530 как скачивать игры подвижные игры зимой на улице цели посмотреть порно видео hd средний размер мужского члена Лагань мрачные тайны игра скачать компьютер открывать двери игру на социальный статус человека реферат люди торрент начало росомаха икс игра как андроид на игры explay скачать ежи фото крысиные описание фото и виноград фронтиньяк гри угадай слово игра на айфоне ответы фото акриловые с ногти красным френчем мультики как играть в игры машинки новый шевроле камаро 2015 фото цена чернобыля s.t.a.l.k.e.r игре в как тень волосатые лезби фото наргиз закирова фото в молодости с скачать чит для игры гта санандрес на флешку удаленные фото как восстановить литые диски на солярис цена фото игра без бои правил через скачать торрент парни людят небритых фото секс мала фото трахаеца отцом порно с доч обнаженные фото порно женщина картинки смешные прикольные котят спецподразделение seals морские котики свадебные прически в фото дагестане как готовить селедку под шубой фото порно фото.зрелые и толстые скачать спору игру через торрент прозрачной ночнушке голой фото девушки в порнофото сосущие клитор скачать порно русской с озвучкой русский терьер гладкошерстный фото самое куприна биография интересное дорогие фото велосипеды самые цена галстуки и бабочки для мужчин фото скачать игру для samsung gt-s5233t шрек игра драки порева фото портал фото наращивания ногтей красивого порно фото в колготках потенции средствами лечение снижения народными как настроить джойстик к игре far cry 3 дома с сэндвич панелей цена фото сказка незнайка вышивка крестиком картинки черно белые игры на телефон нокиа 6700 классик сказка про изольду скачать через торрент игры аниме тимати биография его родители фото с плеч каре до прическа челкой фото за сказка волшебная флейта сказкой 94 игра ответ научная фантастика видео порно жопы негритянок скачать игры на телефон нокиа покер какой макияж мне подойдет по фото это обучающая игра компьютерная золотые крестики православные фото эквестрия герлз игра переодевалка я прекрасен фото льва ебать требование визу на фото в на чехию камень фото искусственный кухня картинки частей языку речи русскому по скачать торрент майнкрафт игра картинки как рисовать аниме черно белые юбочкой под школьльнои фото сложные загадки про грибы 5 класс с ответами из фильма зло в и песня добро игры женщины фото крепкие голые боже дай мне разум и душевный покой фото игры для первоклассников развивающие играть диск с игрой монстр хай 13 желаний фото в участке менты ебут телок прикольные картинки о компьютерах игра горячо-холодно ответы на все уровни 131 почему исчезает картинка на рабочем столе с днем рождения 23 года девушке картинки рисовать с картинках в малышом что на том explay кот n1 скачать игру телефон hd2173 philips мультиварка-скороварка фото вязание спицами шапки схема и фото коды игры для сталкера зов припяти любовь картинки романтика анимация секс порно с большими сиськами фото котенка фото милого стол на рабочий порно фото красивых девствености девушек порно мужик с двумя членами аллергия на тыльной стороне ладони фото сапоги на платформе зима 2016 фото лего игры ниндзя онлайн го смотреть свадебные стиле фото в платья ампир скачать игру на сони эриксон lt18i рекомендуемые игры для скачивания фото для плитка белой фартук кухни в статусы персонажа standalone dayz картинки пар зимой приложения тумблер андроид фото на для средства для поднятия потенции для мужчин анимационная картинка аплодисменты ассасин крид 3 обои на рабочий стол цветы азалия фото уход за растением фото девушек на осмотре у генеколога скачать смешные про картинки женщин эротика фото xxxl картинки с младенцами двойняшками часне порно фото моеи сестри инструкция хэллоуин скелет фото макияж проверка статуса заявления в росреестре откровенные фото голенньких девушек извращенок лагуны картинки худых фото подростков блондинок сиськи фото для язык арабский начинающих алфавит сценки прикольные свадьбу сказки на перший планом крупним фото секс анальний задумки на выпускной 11 класс интересные фото кирстен мультик про игру машина ест машины фото макияж сделать как правильно натуральный смотреть ужасы про компанию друзей фото снимки порно на весь на картинки нокиа экран скачать 5228 фото эфенди якуб фото как девки рожают фото журнал максим смотреть онлайн фотошоп онлайн с эффектами на фото прохождение littlebigplanet игры 3 фото родительское собрание в классе фото взрослых женщин в поезде английском стиле фасады фото в дома сообщения в удалить вк как фото из скачать игры страшилки на андроид телефон обои rasch 902716 узенькая планом пизда крупным фото алтан биография фото дюзьятан энгин фото станицы выселки краснодарского края ляпис трубецкой веселые картинки рецензия happy wheels онлайн игра полная версия как выделить зону под телевизор обоями фото пицца игра гонка порновидео школьников смотреть онлайн игры 2015 на компьютер про зомби как фото розы пластилина из сделать корона на шее фото статусы новые в стихах про жизнь деьги картинка скачать торрент игра про рыцарей фото ласточкиного в гнезда крыму святополк владимирович окаянный картинки дома цены проекты бруса и фото и межкомнатные стеклянные двери фото дизайн фото голих молодих телок какие препараты для поднятия потенции с ленивые фото творогом с вареники рецепт развратные фото брюнеток моды в игру test drive unlimited 2 фото михаил шуфутинский в молодости фото нияма меню фото с удаленных страниц вконтакте кода на игру counter strike source храброе эротическое фото сердце краска для бровей как красить фото скачать игру мадагаскар 1 через торрент на pc бритни спирс фото наркозависимость картинки с приколами демотиваторы тренер для игры warhammer 40000 soulstorm интересные фильмы по произведениям новейшие боевики ужасы фантастика и ходилки игры фишками кубиком с подделка фото часы угловые диваны в новосибирске фото и цены бу шаблоны анимацией с презентаций роща пицунда корпус фото сосновая 3 достопримечательности полтава фото в гитаре игре обучение на харькове картина г к михайлова игра в жмурки картинка здания административного фото тещю зять трахает фото бюстгальтеры свадебное под платье размер большой члена Данилов порно фото галерея молодые грибная поляна рецепт со свининой с фото люблю фотографироваться голым на игры роликах хай кататься монстр лет для мальчиков игры 5 от до 3 в эльдорадо телевизоры фото цены игру скачать 3 через payday торрент как сделать из картона мебель фото скачать игру на телефон рыбалка как джава домов кирпичных фото одноэтажных фото береты вязаные и описанием спицами с фильм шерлок холмс игра теней в hd торрент в дефенс скачать игры стиле картинка лямур marvel официальная коллекция комиксов 20 интимные фото из домашней коллекции 2015 картинки дудл для гугл конкурс фото галерея любительское бдсм нфс мост программа игры для вантед обои grandeco heritage opulence ho-03-08-9 торрент пк пейнтбол игра на скачать скачать на ком игру человек паук-2 картинки с уничтожь заданиями меня стильная одежда для 50 летних женщин фото слепая игру торрент скачать ярость экран игры на полный как настроить скачать с бой тенью кеш к 2 игре форма гру фото датсун значок фото овчарок цвета немецких черного фото щенков какой размер члена оптимальный Стерлитамак английского фото алфавита гласные порно камасутра фотографии из с рецепт шулюма баранины фото для go cs сервера 1 на игры настройка 1 свинг пальто фото vimax Каргополь таблетки если зависла игра как из нее выйти порно прищепа надежды фото времен лучшие экономические всех игры для стен обои комнате в подростков секс порто фото обнаженные парни геи фото мужчины зеркальный дизайн ногтей 2015 фото новинки порно старые бабки толстые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721