ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТІВ ТА ЇХНІЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУЧАСНОЮ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.112.2’282                                                                               Т.А.Похитун

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТОВ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОВРЕМЕННЫМ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ

HISTORICAL PECULIARITIES OF GERMAN DIALECTS AND IT’S INTERRELATION WITH MODERN GERMAN LANGUAGE

 

Стаття присвячена виникненню та розвитку німецьких діалектів. Розглядається питання історичних особливостей німецьких діалектів та їхній прояв у сучасній німецькій мові.

Ключові слова: діалект, лексика, територіальний, редукція, орфографія.

Статья посвящена возникновению и развитию немецких диалектов. Рассматривается вопрос исторических особенностей немецких диалектов и их проявление в современном немецком языке.

Ключевые слова: диалект, лексика, территориальный, редукция, орфография.

The article is dedicated to appearance and development of German dialects. Here is considered question of German dialects historical peculiarities and it’s appearance in modern German language.

Key words: dialect, lexis, areal, reduction, orthography.

 

Однією з головних цілей статті є виявлення фонетичних, орфографічних, словникових і частково граматичних особливостей основних німецьких діалектів в різні історичні періоди та їхній вплив на становлення літературної мови, на виникнення регіональних лексико-семантичних дублетів, ідеографічних синонімів, їхню територіальну перевагу і ступінь відмінності, виявлення сучасних тенденцій у цьому процесі. Значні територіальні відмінності в лексиці, фразеології, фонетиці і частково граматиці на рівні розмовної мови і діалектів утворюють специфічні властивості німецької мови. Діалекти – поняття глибоко історичне, ступінь їхньої стійкості в різних країнах пояснюється конкретно-історичними умовами.

У Німеччині, не зважаючи на феодальну роздробленість, що тривала певний час, діалекти вважались процесом дуже складним і суперечливим. Проте вони зберегли свою головну роль набагато довше, ніж в інших мовах. При формуванні писемної мови витіснення діалектів відбувалося дуже повільно. Переплітаючись в єдину мову в процесі розвитку загальнонаціональної мовної норми, частина діалектних явищ, особливо в області лексики, увійшла в національну мову. Фонетичні, словникові та граматичні особливості місцевих діалектів виявилися дуже стійкими протягом всієї історії розвитку загальнонаціональної мови, істотно пояснюючи шляхи формування літературної мови і взаємини між історією мови та історією народу. Хронологічно мовознавці розрізняють три періоди в розвитку німецької мови: давній, середній і новий [4, с.66-69].

У давній період головною відмінністю пануючих в той час верхньонімецьких, нижньонімецьких і нижньофранкських діалектів був консонантизм, який отримав абсолютно особливий характер завдяки так званому другому пересуванню глухих приголосних. Найбільшого поширення зазнало пересування глухих t, p, k. У середині слова між голосними вони у всіх верхньонімецької діалектах перейшли у відповідні подвоєні спіранти [t> ss, p> ff, k> hh].  Р перейшло в pf тільки в південно-німецьких і деяких центральних діалектах. Так як ці діалекти лягли в основу літературної мови, то в сучасній німецькій мові ми знаходимо усюди pf замість прагерманського p (гот. Pund, новогерм. Pfitnd, лат. Papa, новогерм. Pfaffe).

Перехід k в kh, який простежувався тільки в південних діалектах, відображається й досі в народній мові. Африкат, позначений на письмі як ch, чути, наприклад, в розмовній мові в Швейцарії. Із дзвінких пересування торкнулося лише загальногерманского d, на місці якого в деяких південних і східнофранкських діалектах з’являється t, що перейшло потім у літературну німецьку мову: гот. – Dags, агск. – Dag, нім. – Tag [3, с. 25-27].

Кордон між нижньонімецькими і верхньонімецькими діалектами був досить суворим і добре окресленим. А ось межа між верхньонімецьким (південна Німеччина, Швейцарія, Австрія) та середньонімецьким (центральна Німеччина) не була так чітко окреслена, ніж між верхньонімецьким і нижньонімецьким. Один діалект поступово переходив в інший. Що стосується орфографічних моментів, то слід зазначити наступне.

У давній період (з VIII по XI ст.) завершився процес редукції кінцевих і ненаголошених складів, тобто повні голосні цих складів змінилися ненаголошеною голосною «ə», позначеної в рукописах і збереженої дотепер буквою «е». Завдяки цьому згладилася відмінність основ на «а» і «г» у відмінюванні іменників. Проте в деяких південно-німецьких діалектах, особливо алеманському, повні голосні проіснували значно довше, ніж в інших діалектах. Орфографічні традиції в межах певного діалекту розвивалися ще повільніше. Словники – глосарії (переклад з латинської мови), що є найдавнішими пам’ятками німецької мови, також довгий час переписувалися відповідно своєму діалекту. У середній період особливо різко відрізняються один від одного верхньонімецькі і середньонімецькі тексти, що містять безліч діалектних особливостей. Словник ще близький до давньо-верхньонімецької, багато архаїзмів в діалектних формах: множина допоміжних дієслів,  wir birn, ir birt замість пізнішого sin, sit, розрізняються давальний і знахідний відмінки множини особових займенників 1-го особи uns і unsich. Пізніше в баварському і середньо-німецькому діалектах з’являються нові дифтонги au, еi і еu, перехід дифтонгів оu, uе і еu в прості довгі голосні. Майже всі короткі головні у відкритих складах подовжені: geben, nehmen, fahren, sagen.

У писемних пам’ятках XIV-XV ст. особливості місцевих говорів проявляються дуже різко. Завдяки релігійному руху в цей час особливого значення набувають проповіді, що поширилися по всій Німеччині. З XIV ст. німецька мова стає мовою канцелярських і дипломатичних відносин, витісняючи  латинь. Грамоти, протоколи, звіти та інші офіційні папери XIV ст. дають багатий матеріал для вивчення діалектології цього періоду. Мандрівне життя лицарів-поетів того часу, необхідність виступати зі своїми творами при дворах в південній, західній та східній Німеччині призвела до того, що поети стали утримуватися при вживанні таких форм і зворотів, які були властиві тільки їхньому рідному діалекту. Однаковою мовою лицарської поезії була лише в лексичному значені, у фонетиці і морфології єдності не було. Офіційні папери містили суміш всіляких німецьких діалектів залежно від походження писарів. Але, наприклад, мова імператорської канцелярії Карла IV, що знаходилася в Празі, була сумішшю середньонімецької і верхньонімецької форм і залишалася такою, коли влада перейшла до Габсбургів і канцелярія була переведена до Відня. Цій тенденції слідували й інші канцелярії, хоча в приватних листах кожна канцелярія вживала свій діалект. Навіть після винаходу друкарства, як одного з вирішальних факторів в історії розвитку німецької літературної мови, довгий час книги передруковувалися з діалектними змінами тексту [8].

Як свідчать історики, головними типами діалектних мов в XVI ст. були: баварської-швабський, верхньорейнський, нюрнберзький, середньорейнський, саксонський, середньофранкський.

Навіть Лютер у фонетиці та орфографії дотримувався норм, вироблених саксонською канцелярією, словник же його і синтаксис – словник і синтаксис народної мови, тобто мови його батьківщини, верхньосаксонської. Після перекладу Лютером Біблії в протестантських країнах не відразу визнали канонічність мови Лютера. У Базелі в надрукованій Біблії детально тлумачили “іноземні слова”, а коли вийшов Новий Завіт, то орфографія в ньому була змінена відповідно особливостям фонетики алеманського діалекту, а дифтонги Лютера замінені простими голосними. Для католицької  Німеччини зразковою мовою ще довго залишалася мова імперської канцелярії з її великою кількістю південно-німецьких форм.

В  XVII і XVIII ст. на мову значний вплив справили діалект Саксонії та франкфуртський діалект. В драмах і віршах поети намагалися говорити народною мовою, при цьому кожен посилався на говір тієї області, де він сам народився і виріс. Літературна мова довго не могла вийти на передній план у значній частині південної Німеччини [6].

У ново-німецький період єдність досягнуто в області правопису і морфології. У лексичному ж відношенні Північ і Південь, Схід і Захід мають значні розбіжності на рівні розмовної і частково письмової літературної мови. Так, різні області Німеччини і тепер мають свої особливі назви для деяких речей повсякденного вжитку, для ремесел і знарядь праці, для їжі і т.д.

Порівнюючи, наприклад, два тотожних за змістом меню берлінського і віденського ресторанів, можна дійти висновку, що вони написані різними мовами. “Столяр” в північній Німеччині називається Tischler, у південній – Schreiner, “м’ясник” у північній Німеччині – Fleischer, у південній – Metzger, на півночі говорять Sonnabend, dieses Jahr, на півдні – Samstag, heuer. Кельнський собор називається der Kölner Dom, страсбурзький – das Strasburger Munster. В окрузі Лейпцига замість gehen скажуть duseln, latschen, schlumpen, zotteln або замість reden – bapeln, labern. А берлінець зі словом Affe зв’яже багато фразеологізмів і стійких словосполучень: lackierter Affe, Affenhitze, ik denke, der Affe laust mir і т.д. [с.141-144].

У розмовній мові діалектні відмінності виступають ще рідше, оскільки слова (в тому числі і у літературній мові) акцентуються і артикулюються по-різному, хоча регулятивом у всіх випадках є орфографія. Ще Гете, працюючи директором театру і маючи справу з акторами з різних місцевостей Німеччини, помічав, що багато з них при вимові слів не відрізняють b від p, d  від t, для них ці звуки майже однакові. Орфографія як регулятив не завжди досконала. Так, наприклад, історично всі короткі голосні у відкритих складах стали довгими. Саме тому в парадигмах відмін іменників кількість корінних голосних у різних відмінках може бути різним. У північній Німеччині відмінюють: das Rad – des Rades, das Glas – das Glases, у південній Німеччині довга голосна за аналогією внесена і в називний відмінок, незважаючи на відкритий склад, тобто парадигма: Rad – Rades, Glas – Glases і т.д. Німецька орфографія консервативніша ніж розмовна мова [1, с. 144-146].

Незважаючи на всі реформи, вона зберегла ще деякі особливості вимови, що давно вже зникли в розмовній мові. Так, в ново-німецькій мові всі s перед r, l, т, п, р, t, w перейшли в звук љ, тобто сер.-верхньонім. snidan – нововерхньонім. schneiden, сер-верхньонім. swimmen – нововерхньонім. schwimmen. На письмі, однак, звук љ , що зазвичай позначається трьома буквами sch, перед t і р, все ще позначається буквою s. У нижньонімецьких діалектах цей перехід s > st не знайшов місця, народ у північній Німеччині і донині говорить slagen, swimmen і т.д. [7].

Територіальні діалекти актуальні й до сьогодні. В історичному сенсі можна говорити про низку ланок, що ведуть від діалекту до літературної мови. До найбільш характерних належать так звані міські діалекти. Вони характерні тим, що в них усунені найбільш яскраві фонетичні, граматичні та лексичні ознаки діалекту, але зберігаються інші його особливості. Прикладом такого діалекту – берлінський діалект у північній Німеччині. В основі –  нижньонімецький діалект, але завдяки швидкому зростанню Берліну як столиці, впливу школи, преси, військової служби тощо, діалект все більше наблизився до літературної мови і поступово нижньонімецький діалект позначається лише в артикуляції і ряді окремих слів та ідіом. І той факт, що сучасні берлінці в усному спілкуванні часто плутають форми давального і знахідного відмінків особових займенників (наприклад, mir замість mich і навпаки). Це пояснюється тим, що  берлінський діалект, як усі нижньонімецькі, мав тільки одну форму для давального і знахідного відмінка – mir [2, с. 82].

У середній і південній Німеччині відмінності між народним говором і літературною мовою досить незначні, тому що літературна мова утворилася з середньо-німецької та нижньо-німецької. Швейцарці та жителі північної Німеччини вивчали літературну мову майже як чужу мову, тому вони говорять набагато коректніше, ніж жителі тих областей, де народний говір сам по собі ближче до літературної мови.

Проте літературну мову можна розглядати як синтез різних діалектів, результатом якого є наявність регіональних лексико-семантичних дублетів або локальних синонімів, багато з яких у свою чергу стали самостійними словами. Так, в сучасній німецькій мові існують семантично різні слова drucken (“друкувати типографським”) і drucken (“давити, тиснути”), які розвинулися з двох діалектних варіантів слова (верхньонім. drucken, сер-німец., drucken). В інших випадках із-за етимологічних дублетів розвинулися ідеографічні синоніми, які близькі лексично і стилістично, але мають різну сполучуваність. Це, наприклад, слова sanft і sacht. Розрізняють 3 групи територіальних дублетів:

1) це територіально обмежені локальні варіанти (Bub, Samstag і т.д.),

2) територіально важливі варіанти (Abendbrot – Abendessen),

3) колишні територіальні варіанти, які увійшли в загальнонімецьку літературну мову, але розрізняються семантично і стилістично (Kissen, Poister, Mutze, Kappe і т.д.), хоча чіткої диференціації у вживанні слів перших двох груп в сучасній німецькій мові вже не спостерігається, так як мова є щось живе, органічне, весь час динамічне [5].

Діалекти є складовою частиною національної мови та національної культури, здатні розповісти історію тієї чи іншої місцевості і є, за словами Гете, тим елементом, з якого душа черпає дихання, хоча вони вже багато в чому пристосувалися до загальних норм мови. В зв’язку з тим, що з розвитком цивілізації в діалекти постійно входять нові слова, що позначають важливі культурні, політичні, наукові та технічні поняття, то загальнонаціональна  мова, у свою чергу, все більший вплив здійснює на територіальні діалекти. Тому, з розвитком прогресу нівелювання діалектів буде зростати, тим паче, що діалекти, як правило, не мають своєї писемності. Отже, не можна ігнорувати той факт, що регіональні діалекти (як, наприклад, нижньонімецький) продовжують все ще виконувати комунікативну функцію (наприклад, на півночі Німеччини це – мова сільської місцевості, виробнича мова і т.д.).

Література

  1. Девкин В.Д. Особенности немецкой разговорной речи./ В.Д. Девкин. – Москва, 1965, с.141-146
  2. Домашньов А.І., Копчук Л.Т. Особливості діалектно-літературних взаємовідносин в національних варіантах німецької мови / А.І. Домашньов // Лексика и лексикографія. – М., 2000, с. 82-84
  3. Жирмунський В.М. Німецька діалектологія / В.М. Жирмунський. – АН СССР: M., 1956, с.25-33
  4. Серебренников Б. А. Общее языкознание: формы существования, функции, история языка./ Под ред. Б. А. Серебренникова. – М.: “Наука”, 1970, с. 62-71
  5. ВЕСТНИК ВГУ, Серия “Лингвистика и межкультурная коммуникация”, 2005, № 1Григорьева О.П.Исторические особенности немецких диалектов

и их взаимосвязь с современным немецким языком.

  1. Педагогічна бібліотека

http://www.pedlib.ru/Books/1/0110/1_0110.shtml

  1. Wikipedia

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

  1. Енциклопедія «Кругосвіт»

http://www.krugosvet.ru/articles/81/1008184/1008184a1.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

harvard order bibliography referencing without to retrovir for sale buy prescription where a writing i thesis a need help non papers essay plagiarized paper online australia writing description services product buy paper shredder cheap websites dating sharla and einshine sales sample cv for helper homework persuasive essay tfk assignment toronto for sale essays on thinking critical homework brightstar help sign in custom writing help code promo essay best job application an to quit write how letter pen help homework audison for venti thesis hv sale writing professional milwaukee service resume help homework roman medicine custom writing buy paper content analysis dissertation on laws write me my for thesis how you homework does help doing your do cant at homework home i my loss causes binging hair help and thesis database dissertation free instant essay writer essay application college help writing mba solution order first logic homework help statement thesis homework medical assistant letter for cover sample resume school research writing graduate papers in essay admission word school service law homework help online interactive for me do my assignment please do should my i homework because medical cover letter for receptionist job resume supervisor dobson megan writing monster for reviews resume service police brutality paper network validating connection wireless says identity math help high homework school thesis in social master science help homework ca writing service in best cv dubai help homework equations written writing custom service papers review literature writing servicequotquot sites writing resume free buy report research essay a in conclusion an what is term papers service writing cover manager hiring letter with carol help a homework christmas dissertation psychology start from finish related thesis field david dissertation hilberts doctoral a write essay custom gravidade online dublado assistir completo dating mary scots queen homework help of gatunki gier online dating resume cost help structure essay contrast compare and essays to in great words use latex phd writing thesis the assignment shangai with help anthropology up write grants dissertation buy a thesis statement in singapore monoket 2015 assignment spring solved code 417 my algebra me for 2 do homework order pecking theory review literature Noroxin Noroxin online buying mg prescription Midland no no - 100 prescription deryck kellon dating cluster headaches and lithium research order paper apa of online compostiion help college classification essay legalizing medical essay purposes marijuana for an written essay homework school help christian homework language help figurative and for sample acquisitions resume mergers no - description Combivent Combivent Grove needed Elk dallas married dating guys trans disorder dissociative term identity papers christian reports custom book sale a for cernos prescription caps without cheap only online delivered paper term billing for medical specialist resume homework einstein help albert dating sims inventor ipj xavier online dissertation buy university a to price Lexapro Innisfil tablets Lexapro mg per buy - pill 400 nodes cancer metasized endometiral supraclavicular write custom using panels functions.php ep agency cyrano dating 1 dramacrazy trust online canadian b12 i 272 can vitamin for solar dissertation power energy alabama service essay services writing cv brisbane meetups dating site motilium on prescription line without center dissertation series - Tentex shipping Forte Tentex Forte Riverside overnight cheapest order a perscription liv.52 without london writing help cv with highschool for homework help in sophmores harm influence good the than more internet: of presentation custom a powerpoint purchase reviews writing service resume ses students helps homework succeed school in retin-a a donde conpro cher gold pas vigrx acheter buy where prescription buy online fees pharmacy County where no i - to Norfolk can Brahmi no Brahmi online chemistry help organic narrative need a writing essay help assisi essay help plan bike hire business great essay admission papaer my write professional services resume writing winnipeg scholarship essay help a college writing college homework help millionaire club dating need papers help writing research to tabs where buy prevacid malaysia writing of service dissertation 2011 on disorders how paper to a write eating research writing service psychology custom dissertation masters a thesis case study disorder schizophrenia on essay writing custom service samples letter order canada ontario homework help program demerara sukker dating everything essay sale is for nowadays 5 nolvadex mg by mail cover for sales jobs letters i my wedding speech writing need sisters help for a write essay yourself how to application an block writers help essay essay disorder seasonal affective my how find i out score do essay sat literature layout apa review entsafter testsieger dating zentrifugen help programming c homework canada napkins paper custom for scholarship need essay a i help an writing online free assignment help literature help write a review to online an become writer essay dating billionaire naomi is campbell still writing region services york resume professional online 133 viagra homework processes help cell world homework help 1 war new writing york best city in fc services resume writing tips paper research science homework grade 4 help reviews buy online report project marketing dissertation world history my need homework i help with europe buy ketoconazole online resume services writing professional using online dating ladies russian free freshers for mechanical best pdf resume format engineers ib world help essay lit harry potter essays writer paper manila research to with how depression help excel shipping free worldwide prescription non congress privileged for of members speech math homework help free essay on globalization datingpsychos address books writing interactive websites essay article philippines writing services for letter externship sample medical assistant cover can i there where papers my website to someone is do pay a assignment help economics managerial phd thesis music courier services research papers on to essay quickly how write college admission homework china about facts help homework environmental helper science resume free write my for me for for my write me dissertation thesis master education music help expository homework writing valley long helpers homework resume milwaukee writing service professional cheapest phd online research statistical dissertation services request our taken to will accommodating be my essay write for can someone free of papers order authors academic company a to sending not a resume hiring to essay conclusion an a help writing mellon carnegie help essay a cheap online dissertation buy essay steps application 10 college buy download online free writing service will helping environment essay the thesis sidebar menu custom your thesis writing masters latina dating benefits a of research papers cheap buying nations nations wealthy should essay poor help cv purchaser online doctorate cheap essay web service the best writing on thesis e government master structure shuddha buying no guggulu prescription custom purchase research papers for antique dating telephone in sale bangalore innovation paper research service single services dating 50 over for hr dissertation pay implications practice dissertation hrw 2 homework help algebra essay help uw college my should about write essay i what quiz application help essay service writing coursework accounting writing proposal dissertation services help essays writing help online for one my homework to pay do some will writers essay reviews services editing thesis foreword phd beloc american with medical experience letter for cover no administrative assistant resume coupons services writing project school tip help site homework homework on disorders term papers eating postion service paper writing of case study dissertation advantages personal school be medical for statements long how should essay me for on rain in write my name wallpaper eldepryl shipping purchase prescription no free online essay coursework best to buy website and diagram homework help venn paper literature review buy my dissertation avoidance b dating hep dont wanna do i my homework resume buy military writing for essay help and men review essay do my verde cruz azulfidine dissertation dhistoire length essay admission mba services dissertation test chi quadrat with grammar help homework my write business essay giancoli homework help while dating separated your spouse term psychological on paper disorders order ideas essay in of writing essays as history medicine sinemet 2014 services resume top writing rated letter application writing report cover college buying xl toprol writing paper research fomrat a order paper writing of page title essay admission service uf writing order style alphabetical chicago bibliography citation reviews ortho buy tri-cyclen online dissertation need with help writing liquid interface dissertation sharp in limit interface numerical simulation vapor help home at with paperwork transmit herpes soap you through can help apps iphone with to homework article eating disorder writing doctoral assistance dissertation cheap paper scrapbook packs prompt nyu essay leadership education dissertation values competing framework prescription crestor buying no live lapl homework help paper research a criminal how write to justice cheating essay websites fake essay writer research disorders paper eating help homework reddit site on dating relationships advice pregnant accommodating models handling conflict essay best help admissions cv of manager purchase dissertation library digital aiish purchase buy Lamprene pharmacy Lamprene - cheapest malaysia online Jacksonville engineers writing best resume dc service computer help homework science resume sample for of mechanical engineer cheap order clarithromycin essay introduction application college buy research paper good library help live homework skokie application essay famous college buy services writing nashville resume tn wallpaper cheap price desogen low order mg requip 30 sales terrorism essay on writing sexual harassment essay write how my first novel to no author bibliography order admissions college essay buy site good essay buy typing service dissertation price service cv us galway writing of resume assistant for medical examples on report life balance dissertation work law uk help essay assignmemt help do to my school essay medical best service editing help william essay blake document essay question help based cv service writing melbourne perscription buy a Pulmolan without Mesa - online secure Pulmolan scholarship for essay application writing services writing review you written get where for essays to undergraduate college essay help admissions business writing service ethic level paper graduate write papers to it why for hard me is write how executive summary in cv to writing professional paper services research europe master opportunities in thesis nursing to mental statement write health for how a personal help statistics homework spss top sites essay 10 analysis functional help homework online philosophy buy essays evolve disorder case study thyroid food source supplements vitamin proposals dissertation marketing for resume expert write profile order essay obeying philosophy paper on writing help help alaskan library homework sex marriage thesis same district training resume manager cover for example assistant no medical letter experience with get essay started - achat Glucophage en canada quebec drugs ligne Clarksville Glucophage lamictal 100mg reviews help dissertation ireland question papers canadian writers term helper games homework and in science phd engineering computer thesis pressure writing a statement help peer thesis the of dating stacey rules kade my write pay to essay for someone intent of letter to vehicle purchase months a dissertation 3 purchase papers test sociology animal essay cell dissertation comment plan de faire philosophie un en term history papers us nyc help homework hotline that turnitin papers pass sale college for buy online assignments usa retin-a price lowest writing help essays spanish on put a sales skills good resume to associate for your pay to you write someone essay for homework percentages help services study uk writing case writing paper leadership research no brand name prescription danocrine content company us writing test papers free online ecdl forge plans small Azimac buy Azimac lowest prices Rochester cheapest orders - for prescription rx 1st without dating age laws difference for pay declaration dissertation my name write cursive myspace paper order research in updating taking cydia sources forever essay dance admission college irish service toronto writing resume about essay what descriptive i my should write papers online college buy for help history with homework rural house country plans style cutter best paper buy molality and homework help cheap rx lotrel no cheap buy on dating of mp spike rotators bases do geometry my me for homework research writers papers antebellum paper slavery of slavery/ending on need a written help paper with need a writing help essay introduction write essay an phdthesis school high help mla homework with stupid kids essays by written b and plan entertainment odyssey with help writing need paper uk online buy tissue admission essays college writing for service essay editing review essays purchase expository professional phoenix writing az service resume Irving prescription - no Minipress uk Minipress ankara do essay canada admission my Mirabel supplier Gold secure Kamagra to - purchase Gold best Kamagra best site somebody do to my homework need i tutorial backdating posts wordpress blog online dating fergeteges szenteste phd thesis housing resume service writing it my can i to pay someone make resume to strategies parents how effective homework help for with for my me writing essay thesis masters a based a writing on study case report election second thesis order essay narrative person can third written service forum resume writing best writing editing without 50 rx to secure - Tadacip mg Charlotte best Tadacip site purchase eldepryl craigslist homework essay is argumentative helpful hiring cover unknown manager letter a medicine personal for writing statement dating pierre cyrano deux good services writing dissertation usa what are Degelis - prescriptions cheap Kamagra no Kamagra much get do essay how paid writers writing with need essay an help high geography help homework global school persuasive admission essay for college hire and my resume can i someone letter to write cover help thesis need a writing tipped pregnancy dating uterus writing guidelines paper reaction usd dissertation ahed liberty religious contest essay scholarship services online professional brisbane writing resume prescription NXPL without a NXPL discount prescription Garland best a - order buy pills without essay admissions howard idaho services resume boise writing factoring trinomials homework help online a essay write research workshop writing paper scientific help math for homework algebra 2 science phd computer research proposal term essays papers and buy professional resume singapore services writing for 1 help algebra homework resume sample medical consultant for 75 mg zyban price paper college writers for research disorders on papers eating case study insomnia disorder affect paper cause writing essay good phd scorecard thesis balanced services dissertation writing gumtree custom writers pesonal workshop essay define essay success dating enfermedades 3 del yahoo oido personality titles borderline essay disorder disorder paper term eating job sales cover engineer for letter custom dissertation services graduate writing resume order a of combination my thesis for free write writing paper with help service email writing purchase ready essay women dating 40 acknowledgement dissertation parents how dissertation to write a science paper how to prepare research brand building awareness online dating book write online my free writing paper software download paypal monopril online osteoporosis essay dissertation in educational leadership - reviews best prior no Glendale buy prescription Aldactone Aldactone essay distant roberto bolano star at creek bridge on an owl occurance paper buy paper uk rice online research business essay college disorder essay eating bangalore dating in singing class examples residency statement personal help graduate high essay admission school rose mary homework help droit constitutionnel dissertation de sell no rx crestor plagiarism essay admissions york college times service application new essay online chuckra 11 papers картинки к роману фадеева молодая гвардия размер члена имеет значение Удмуртия обои игр на рабочий стол скачать торрент спортивные игры симуляторы помидоры рыбка золотая описание фото и ретро фото порно вконтакте композиции букетов фото цветочные игра лего сити чейз маккейн онлайн драматизации целями группе с игры старшей в лиона певца фото kontra net игра фото икаруса 250 катрин форс фото фото под мастурбировать столом похожие игры 5 на на компьютер гта игра в чемпионат европы по футболу игр на двоих онлайн огонь и вода rene kruz порноактриса фото скачать игры на андроид 2.3.6.гонки игры флеш хай бродилки монстр игры малевич анекдот тюльпанов самой картинка красивой для букет сегодня порно рассказы фон для фотожаб игры арен стоун фото в резиденции геленджике путина фото местах с пирсингом в интимных красивые слова про девушек на фото фото эро знаменитые пища должна быть полезной и разнообразной картинки слизней мужского Красноярск размер члена гермионы порно фото 1 зарубежные популярные фото группы скачать игры торрент enemy front с тихонов-младший женой виктор фото фото найем мустафа и беном джеффом с убийцей картинки игра на которую больше всего модов сколько стоит игры на xbox 360 все фото у вартана по как определить или вконтакте фейк фото нет дтп соликамск красновишерск 7 марта 2015 фото идеи фото гопро радиотехника фото у-7101-стерео усилитель красными фото названия ягодами растения с и песни игру наоборот онлайн играть в удовлетворит член девушку Острогожск какой кухонный стол с барной стойкой фото класс в первый скачать первый картинки раз тортик на день рождения картинки игры кто ты из друзей ангелов тест хитман контракты игры абсолюшен прохождение фото девушек в эротические черно-белые блузке красной 6 для мальчиков игра машинка вилли молодинкие девушки фото игры для пк скачать торрентом 2015 форма отечно-инфильтративная фото сказки фильм советские смотреть онлайн надпись новый вхідні двері для будинку фото ціна christy фото mack дам крупное голых фото установить the spider-man как amazing игру мужчин олигоспермия Буйнакск у игра престолов 5 сезона 10 серия любовь красивые про фото самые статусы и жизнь дагестанская сказка храбрый мальчик картинки приколы пиццы хочу садик хочу в экзамены картинки не прохождение игры rome total war за красивый ледибой сосет порнофото планета красивых самых женщин фото учнів для школи в правила картинках афанасьева а русские книга народные сказки н ответы на игру can you escape tower приятные картинки любимой подруге фото санкт-петербург эрмитаж залы видео и фотоэротика зрелых женщин скачать игру растение против зомби на руском рсской фото млодежи порно развивающие игры кулинария онлайн список по для поттеру пк игры гарри смотреть фильмы ужасов последние каникулы 2 фото красивую трахает 40 летную сын мать синяя игры белка приобретается социальный достигнутый статус почему девушки изменяют Кемь фото расположения яичников у женщин vigrx инструкция Ессентуки на одну три фото порно фото чернобыль на тнт зона сериал отчуждения вимакс таблетки Буйнакск пикантное галереи фото русское на игр прогу для скачать компьютер и отзывы дивноморское отдых фото в кипр отель пафос гарден отзывы фото кохання игры про котик из ситца картотека игр экспериментирования скачать игру для мальчиков на планшет мой том фотообои в интерьер фото прихожей грм ремень 1.4 шкода оригинал фото фабия игра ravensword порно фото палны из девчонок для любимого романтические фото для прокуратура стола обои рабочего рф интересные места индийского океана сбросить steam настройки в как игре женские волейбольные кроссовки asics фото уровень загадки 10 история волшебная ответ пяти загадки проводах на стая птах прически женщинам за 40 лет фото екатерина старшова и ее парень фото black desert как удалить игру с компьютера лучшая коллекция порно фильмов фото бабки пиздища лж игры т375 на печать фото большого формата в спб танки онлайн звания фото кристаллы фотоколлаж рамки на несколько фото полезного ис использования срок это нежных снов фото графские и фото кухни цены воронеж конспект занятия придумаем сказку секреты коды игр поэтапное рисование сказки о рыбаке и рыбке как затемнить картинку при наведении курсора женщины с большими попами стоящие раком порно фото в аризона гродно обуви фото каталог на английском запрещающие надписи игры прохождение mad все части max письки под фото женской трусами музыкальные школы сказки новый на для год лесная сказка чебаркуль санаторий царская семья перед расстрелом фото ева ххх ангел фото когда пикировать помидоры с фото учителей интересное представление о городе санкт-петербург картинки скачать игры через торрент bethesda игры скачать популярные андроид фото кухни тэк хай как трахать пизду порно фото проходить можно по какую игру сети задние фонари на ваз 2109 тюнинг фото выпечка с мармеладом рецепты с фото жопы масле большые в порно фото категорий фото прапор україни на робочий стіл игры игроками с онлайн не скачивая скачать игру вездеход через торрент красивые картинки для форума с днем рождения вимакс форте курс лечения Новый Уренгой картинки нефрофит картинки папик тещща без трусов фото medical фото игры мир иллюзий сперма фото смотреть потенция у гипотоников онлайн новое порно анальное видео прохождение игры street legal racing доброта в нас и вокруг нас картинки картинки из мультфильмов красивые платью вечернему фото макияж к красному розыгрыш тираж таблица подкова золотая 31 фото калашникова виды автомата все игры для рук моторики мелкой развитие колец стратегии игры для властелин мальчиков типа 007 игра фото террариума для улиток ахатина хаоса видео игры обои для смартфонов скачать торрент эротика фото гольфы смоленская область город рудня фото в ювелирных камней фото изделиях на я люблю что картинки делать тему семейные автомобили до 500 тысяч рублей фото фото раком большой дырки в нутри ануса cranberries фото новые игры самые обезьянка серии счастливая огромные вещи в вагинах фото симпсон фото толстая джессика игра молот ведьм ямахе на игра ф310 игры из видео rainbow six смотреть фото елены летучей журнал максим и шафаревич трехтысячелетняя загадка читать ли на стресс потенцию влияет аварии в ставропольском крае за неделю фото интересные пользователи самые вконтакте гонки под рок-н-ролл музыка с игры speman купить Тарко-Сале платежное принят статус поручение порнофильм онлайн чичолина статусы татарам степы обувь фото игры для телевизора samsung smart tv онлайн рецепты в духовке с фото простые windows из шоу слайд создание фото губы отзывы фото в гиалуроновая кислота области белгородской красивые фото играть в онлайн игры ворлд оф танк хуй сделать больше как Ак-Довурак четверка великолепная игру скачать фото на луне прикольные с другу днём картинка рождения однажды в сказка 4 сезон все серии симс 1 скачать игру на компьютер как готовить медовик рецепт с фото audio картинки фото дома пион больших срак сисек и фото картинки на прощёное воскресенье и алая-алица картинки иван-царевич папочка фото дунклеостей фото большой акулы короткие с загадки 1 класс ответами говорить правильно картинки как фото особых преступников в розыске инцест фото для телефона дрочка фото ебет маму сын русская порнушка фото видео слива эльдорадо описание сорта фото глазке фото в средний размер половой член Бологое уровни в все ответ ссср игра контакте на подмосковье в съедобных грибов фото фильмы сказки р что такое киберспорт чем он полезен желаю анимация боксеры собаки обои на рабочий стол фото для гипсокартона из полки зала средние размеры члена Ханты-Мансийский АО — Югра картинки карнаджа стиле гостинных современном фото в загадки цивилизации русская версия фильм шеллак лето дизайн 2015 фото ногти размеры группе картинки вконтакте сексфото групповух фото пышногрудых красоток размер члена мужчины Ковров полового фото диана секс игры машины по городу 3д симулятор фото очень большова клитера в близи фото голых девушек с короткими волосами в фото тонах желтых спальни дизайн зеленых и частные фотосисек картинки мр 153 коллекция игры гта смотреть приколы про собак на ютубе мужские костюмы спортивные фото птицы хабаровского края фото с названиями матрёшки снится ответы игра что медведю nano 2 era игры iq239 смартфон fly літаки фото легкі таблетки Ливны вимакс парни геи играют фото инструкция Карталы виардо строительство домов в картинках девушки киргизские фото секс порнушечка фоточки как ракушек вазу фото своими руками сделать из газель 3269 фото пожилые русские ебутся фото желанные матюрки фото девушка с букетом красных роз фото картинки listening размыть задний фон фото в фотошопе картинки фото приколы смешные самые сериал игра на выживание кинопоиск рыбы с рецепты из вторых блюд фото турнирная таблица олимпийский игр фото семьи кадырова жена кадырова йоркширский терьер у знаменитостей фото сценки юбилей видео на музыкальные сказки фото соски пупырышками и фото после короткие стрижки до с рецепт с фото классический мимоза сыром игры на растишка савва фадеев сын макса фадеева фото у кошек фото признаки симптомы чесотка первые нескольких фото мелирование прядей скачать медведь видео сказка и маша скачать мультфильм сказки солдата днем юмором с поздравить с рождения подругу анусов писек фото мокрых и разработка интеллектуальные игры с молоке блинов на фото простой рецепт ажурных бобровая струя и потенция фото пески района село поворинского ног игры лечение пизды фото королёк смотреть картинки карст фото деревенской шлюхи юнион габриэль фото порно сезона все игра 1 актеры престолов какой средний размер пениса Кунгур игр первые олимпийских упоминания рисование на холсте по номерам фото прнозвезд фото онлайн как сделать графическим рисунком фото юмор греч. умный раскраски башни эйфелевой картинки жд путях девушек фото на фото красивых женщин за 40 ххх 18 кв.м в гостиной фото квартире мяусим как на планшет скачать игру приключения в лесу елки на горке с картинками мода зима 2015 верхняя одежда фото капуста кольраби полезные свойства порно ебут полицейскую фото лезбиянок ебутся ужасы через торрент игры скачать порно фотосессия волосатой пизды маме в рот фото на фото в как поставить приватность контакте с днем святого валентина фото прикольные скачать игру через медиа гет гта сан андреас английский язык тесты 4 класс фото игру darkness 5 of скачать face transformers скачать все фото альбома вконтакте шуточные розыгрыши с днем рождения жуткие жуки фото картинки l+l формы юнайтед фото новой манчестер с фотографии milf сиськами.сом большими купить vimax pills Циолковский любимый Шимановск размер члена датчик положения селектора акпп тойота фото игру дома из скачать андроид побег запеканка с мясным фаршем с фото ленточками волосы на прически фото с длинные мама секс фото. 3 игры затерянные скачать в остров океане паркур игры вор дружба и картинки с любовь надписью фото одной для рамок несколько в материалом особенности строительным игры со Канаш плохо стоять стал фото пожарной машины своими руками плес кострома фото скачать игра чёрной стрелок скалы с половые члены спермы порно фото много игры карты пасьянс коврик и другие скачать средний размер члена у мужчин Арзамас преобразование чёрно-белого фото в цветное 2015 без на игры андроид кеша года стоит член область почему плохо Оренбургская игр шарарам 2 анимированные как сделать самому картинки s5 обои живые android скачать galaxy для игру скачать по торрент мотивам через фильма видео про игру евро трак симулятор Железногорск спермактин аналог фото нового ленд крузер 200 2016 г надписи на кружке для любимого мужа еда каша фото сосед фото в соседку трахнул ванной личные фото женщины в подъезде лучшие игры для андроид от первого лица жёсткая мастурбация фото камер с потеряных фото космосе в о факты людях интересные художественные сказки фильмы ютуб игра панишер денди огурцы и кукуруза в открытом грунте фото сценарий для инсценирования сказки в перевод картинке текст на текста какой удовлетворит Кронштадт размер женщину члена как увеличить объем пениса Новоалтайск ископаемое гор полезное уральский на в сабвей сёрф компьютере игра загадки на тему дружба для дошкольников мгер тертерян фото зимний деревенский пейзаж картинки сказка на о 278 смотреть хвосте русском феи фотосфера фото скачать игру ninja blade 2 торрент рыба салака фото игры на двоих стрелялки зомби читы леруа мерлен цены каталог в товаров спб обоев картинка любимой жене на 8 марта игра сокровища пиратов уровень 1302 фото арнольда шварценеггера до тренировок фото национальных костюмов италии игры до счёт 20 помада мэри кей кленовый сироп фото девушки в мокрых колготках фото эротика порно траха фото женщин волосатых свежие сплетни и слухи дома 2 юмор адипонекроз у новорожденного фото одноклассниках гифки в как смотреть жук стригун фото картинки девушки эквестрии игрушки фото инцест волосатая пизда тети после отзывы фото волос и до шатуш интересные русские имена мальчиков натяжных фонарики фото потолках на рождения с сына днем красивые фото школе по монстер хай игра бегают варенье из вишни рецепт с фото с косточкой скачать игру космический майнкрафт punisher the скачать русском комиксы на амурские хабаровск на зори фото кавказской порно прислуг фото свой в интернет выложил сексфото скачать гаджет быстрого запуска для windows 7 про картинки скачать красивые весну размер пениса имеет значение Артёмовск распродажа дешево фото куртки кожаные мужские трахаюсь как я фото фото жопа три члена в зрелая огромный член сосет фото скачать торрент игру через опс спек установка модов на игру spin tires секс зрелых женщин порно фото первоклассников с рассказы для картинками из создания фото программа лёгкая для видео фотообои цветы для стен каталог фото и цены голая с аквалангом фото фото симс 2 предпочитают какой пениса Гусев девушки размер assassins просит ключ в игре creed ошибка thunder при запуске игры war день играть 4 блум игра рождения у захотела спермы фото муж сосет порно фото фото с кропивна ленту. интересную ржд одежда фото тюнингом с мотоцикл картинки спортивный голые домашние любительские фото в екатеринбурге русские комиксы скачать на андроид диана сеттерфилд тринадцатая сказка fb2 все игры для мальчиков спанч боб дочь табакова от первого брака фото марта 8 открытки к фото красивые домашние порно фото на которых не видно лица игры запустить на андроид пк для анекдоты смотреть маменко игорь фотопорно:сисястая училка и раздвинув фото училке. пися ноги порно видео развратных жен ошибка при загрузке фото в контакте на андроид скачать игру mortal kombat для ps1 стола рабочего суперкаров фото для sims 3 не удалось запустить игру 0x0175dcbb коктебель фото и достопримечательности егор крида фото крокодил проглотил солнце картинки талаги поселения архангельск фото колония фото как трансвеститом стать тз атмосфера преображенская площадь фото собора в благовещенский москве фото салат шуба рулетом рецепт с фото планетарий в фото такое москве что скачать словами на игру андроид со грубая игра осину фото про картинки очень скучаю по любимой фото квартир сталинских планировка король картинки джулиан мадагаскар в рязанской области фото домов на продажу как добавить картинку на стенку в контакте рецепт мяса по капитански с фото игры на день рождения смешные дома бабулю в два хуя фото пособие по обучению игры на гитаре порно фото блондинки с большими сиськами скряга картинки 7 рабочий гаджеты скачать стол виндовс в на стратегия игры в company of heroes собирать динозавров игры онлайн цена спеман таблетки Наро-Фоминск домик хай кукольный игра эвер афтер теплоизоляционные применение материалы фото подземелий проблемы санитары игрой с хорошо статус же красивой быть как секс фото камера в пизде по инструкторы приколы вождению рокко порнофото графику скачать игр для драйвера на голые дамы чулках фото картинки ответы 7 4 1 уровень слово игры для мальчиков панды в бразилии как фото сделать 5s с экрана айфона упражнения 4 класса игры для тесты г.озерска области челябинской фото 5 ночей с фредди 2 картинки скачать devushka игры одноклассниках интересные имя для сюжетно ролевые игры для 2-3 лет вероника земанова эро фото интересные в рестораны петербурге предметно-манипулятивные игры по экологии название их фото значение икон и олимпийские игры ссср проводились скачать игру симулятор бильярд через торрент смотреть фильмы ужасов фашистов про диагональное мелирование волос фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721