ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС ЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: АНТИЧНИЙ СВІТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81-114: 81’36                                                                                     Туришева О.О.

НТУУ «КПІ», Київ

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС ЧАСТЕРЕЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: АНТИЧНЫЙ МИР

THE HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE PARTS OF SPEECH CLASSIFICATION: THE ANCIENT WORLD

 

Статтю присвячено розгляду частиномовної класифікації в історичному ракурсі. Представлена публікація покликана з’ясувати передумови становлення теорії частин мови. У статті розглянуто підходи грецьких та римських філософів і граматиків до виокремлення частин мови. Визначено два етапи становлення теорії частин мови

Ключові слова: частини мови, класифікація, критерії класифікації, античний світ.

Статья посвящена рассмотрению частеречной классификации в историческом ракурсе. Представленная публикация призвана установить предпосылки становления теории частей речи. В статье рассмотрено подходы греческих и римских философов и грамматистов к выделению частей речи. Определено два этапа становления теории частей речи.

Ключевые слова: части речи, классификация, критерии классификации, античный мир.

Parts of speech are one of the central aspects of linguistic theory during the last 22 centuries. The article is concerned with the parts of speech classification in the historical perspective. This thesis describes the prerequisites to the making of the parts of speech theory. The article presents the approaches of the Greek and Roman philosophers and grammarians to the evaluation of the parts of speech. This review covers the time period from the 5th century BC to the 6th century AD, including the Greek philosophers Plato and Aristotle, the school of Hellenistic philosophy – Stoicism, Hellenistic scholars Aristarchus of Samothrace, Dionysius Thrax, Apollonius Dyscolus and Roman grammarians Marcus Terentius Varro, Remmius Palaemon, Aelius Donatus and Priscian. Two stages of making of the parts of speech theory are defined – philosophical (the parts of speech are presented as a philosophical categories, elements of the logical structure of the sentence) and grammatical (the parts of speech are presented as a grammatical categories; eight different word-classes are defined by morphological criterion (syntactic and semantic criteria are distinguished as a secondary criteria)).

Key words: parts of speech, classification, criteria of classification, the ancient world.

 

Теорія частин мови – одне з ключових питань у мовознавстві. Незважаючи на більш ніж двохтисячну історію, воно не перестає бути одним з векторів сучасних лінгвістичних досліджень. Вона поєднує в собі не лише морфологію та синтаксис, а й семантику, прагматику, логіку і т.д. Неможливо назвати точну кількість класифікацій частин мови. Вони настільки відрізняються одна від одної, що іноді складається враження, що предметом дослідження є різні феномени. Причин цьому є декілька:

 • теорія, напрям, течія, в рамках якої створюється класифікація;
 • різні парадигми окремих наукових шкіл, в рамках яких створюється класифікація;
 • різні одиниці класифікації;
 • різні критерії класифікації;
 • гомогенний або гетерогенний характер класифікації;
 • суб’єктивний фактор дослідника: його світогляд, належність до певної наукової школи, рідна мова тощо;
 • практичне призначення класифікації: шкільна граматика, вивчення мови як іноземної, машинна обробка, лінгвістична теорія, типологічні дослідження, створення дескриптивного інструментарію тощо.

Якщо питання, до розгляду якого філософи зверталися ще в 5 ст. до н.е., і сьогодні активно обговорюється та вивчається, актуальність його є беззаперечною. Оскільки все має свій початок, неприпустимим є опрацювання тієї чи іншої проблеми без її вивчення в історичному ракурсі. Саме у з’ясуванні передумов та визначенні етапів становлення теорії частин мови в античному світі полягає мета представленої публікації.

В 5 ст. до н.е. Платон (427- 347/8 рр. до н.е.) виділив дві основні частини мови, взявши за основу їх функціонування в логічній структурі речення: ім’я (onoma) і дієслово (rhema). Але відомий німецький мовознавець Г. Аренс стверджує, що у Платона відсутні точні граматичні поняття. Більше того, їх не могло бути, оскільки предметом його спостережень є не сама мова, а цілий набір предметів: думка, предмет, слово, значення, судження, речення [2, с. 12].

Платонівські onoma і rhema – це не граматичні категорії, а філософські: предмет і повідомлення в рамках судження (logos).

Варто також зазначити, що Платон ототожнює частини мови, члени речення, а також явища позамовної дійсності: у його тлумаченні іменник та підмет є носіями дії, а дієслово та присудок – власне дією.

Учень Платона Аристотель (384-322 рр. до н.е.) вивчав мовні знаки не з граматичної точки зору, а як засоби вираження думки. Нерозривний зв’язок логіки, граматики та онтології в ученнях Аристотеля значною мірою вплинув на його тлумачення частин мови. Він розширив класифікацію Платона сполучниками та членами. Прикметники він уналежнив до класу іменників, оскільки вони формально узгоджуються з останніми.

Як і Платон, Аристотель ототожнює частини мови та члени речення. Це можна пояснити тим фактом, що їх діяльність не була спрямована на виокремлення певних мовних категорій, вони не розрізняли філософські та філологічні проблеми, а підпорядковували частини мови логічним категоріям.

Але основною його заслугою, на думку О.В. Лукіна, є не факт виділення частин мови, а те, що Аристотель сприяв появі на світ самої теорії частин мови [1, с. 55].

В наступні роки проблема класифікації частин мови стала предметом філософської дискусії аномалістів, які допускали присутність у мові відхилень від встановлених правил, (найбільш відомими представниками цієї філософської школи були філософи-стоїки) та аналогістів (т.зв. александрійців-філологів), які розглядали мову як чітку систему правил без винятків.

Представники філософської школи Стоїків (3 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.), які розглядали граматику як частину логіки, запропонували дещо видозмінений варіант системи частин мови, яка в їх уявленні налічувала п’ять класів:

 • власні імена,
 • загальні назви (Gattungsnomen),
 • дієслово,
 • сполучник (не відмінюється),
 • артикль (відмінюється).

Ця класифікація характерна для Стародавньої та Середньої Стої. В період існування Пізньої Стої вона була розширена за рахунок прислівника.

Але саме аналогістам належить те досягнення у виокремленні та класифікації частин мови, яке не втратило своєї актуальності для сучасної граматики. На відміну від своїх попередників, представники Александрійської школи відмовились від розгляду граматики як частини логіки та значну увагу приділяли вивченню формальних характеристик слів. Завдяки такому підходу було створено повну завершену класифікацію частин мови, вперше представлену Арістархом Самофракійським (217-145 рр. до н.е.): ім’я, дієслово, партицип, артикль, займенник, прислівник, сполучник, прийменник

Його учень, відомий на весь світ грецький філолог Діонісій Фракійський (170?-90 рр. до н.е.) також відмовився від вивчення граматики як частини логіки. Відповідно до створеної ним системи, слово є найменшою одиницею коректно побудованого речення [4, с. 38]. У своїй граматиці він, використовуючи таку ж термінологію, запропонував ідентичну до класифікації Арістарха Самофракійського систему поділу слів на частини мови (в його інтерпретації – частини мовлення: Redeteile), яка також налічувала вісім позицій:

 • ім’я (враховуючи прикметник; ónoma)
 • дієслово (rhēma)
 • партицип (metoché)
 • артикль (árthron)
 • займенник (antōnymia)
 • прийменник (próthesis)
 • прислівник (epírrhēma)
 • сполучник (sýndesmos).

Важливим є порядок слідування частин мови, оскільки перші п’ять граматист схарактеризував як флективні, останні три – як нефлективні. Діонійсій Фракійський не приймає розподіл на окремі частини мови власних та загальних назв, запропонований стоїками. Натомість новим для тогочасної граматики стало формальне розрізнення іменника та дієслова: іменники змінюються відповідно до системи відмінків, дієслова ні [4, с. 38]. Тобто за основу своєї класифікації він (як і його вчитель) обрав морфологічний критерій.

Крім цього, Діонійсій Фракійський запропонував оновлену (а для виокремлених вперше частин мови – нову) класифікацію в межах кожної частини мови. Далі представлено одну з таких класифікацій на прикладі іменників (у розумінні Діонісія Фракійського – найменувань осіб, предметів, дій або властивостей [за 4, с. 38]). Отже, іменники як частина мови можуть бути класифіковані на основі їх флексій (змінюється за відмінками), граматичних категорій – акциденцій (рід, вид, форму, число, відмінок), значення, похідності (іменники мають 7 видів похідності: патронімічна, посесивна, компаративна, суперлативна, демінутивна, деномінальна, вербальна), структури (іменники мають три форми: просту (Simplex), складну (Compositum) та похідну від складної (Decompositum)) [2, с. 23-24].

Аполлоній Діскол (ІІ ст. н.е.), на відміну від попередників, вивчав частини мови не лише з точки зору морфології, а й синтаксису, про що свідчать самі лише назви його праць: «Про синтаксис», «Про займенник», «Про прислівник», «Про сполучник».

Але в римський традиції мали місце й інші класифікації, що, хоч і несуттєво, відрізнялися від запропонованої Діонійсієм Фракійським. Так, Марк Теренцій Варрон (116-27 рр. до н.е.) на основі виключно морфологічного підходу (для нього релевантними є лише два критерії: час і відмінок – прим. Т.О.) ділить флективні слова на чотири класи [4, с. 41-42]:

 • слова, які мають маркування часу та відмінка, – партиципи;
 • слова, які не мають маркування часу та відмінка, – прислівники;
 • слова, які мають маркування лише часу, – дієслова;
 • слова, які мають маркування лише відмінка, – іменники (до цієї ж групи належать і прикметники).

В І ст. до н.е. один з кращих граматиків свого часу Квінт Реммій Палемон, орієнтуючись на напрацювання Александрійської школи, створив нормативний підручник латинської мови. Представлена в підручнику класифікація частин мови зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною: артикль, відсутній у латинській мові, було видалено з класифікації, натомість додано вигук. Граматична термінологія, вжита (а точніше перекладена з давньогрецької мови) в роботі Палемона, є термінологічною базою сучасного мовознавства.

Декілька наступних століть питання частиномовної класифікації в римській граматиці або взагалі не підлягало обговоренню, або висвітлювалося як синопсис вже існуючих знань про частини мови.

В 4 ст. н.е. відомий римський граматик Елій Донат у своїй роботі «Мистецтво граматики» («Ars grammatica»), а саме у другій її частині «Ars minor», присвяченій класифікації та характеристиці частин мови, на основі функціонального та формального критеріїв виділив вісім частин мови: іменник, займенник, дієслово, прислівник, партицип, сполучник, прийменник, вигук [3, с. 59-61]. Як бачимо, його класифікація повністю відповідає класифікації Палемона.

Найповнішою граматикою латинської мови вважається праця Прісціана, створена в 526-527 рр. н.е. Його граматика змістовно принципово не відрізняється від граматики Елія Доната, тому саме ці дві граматики стали взірцевими, універсальними та загальноприйнятими в усій Європі протягом наступних століть та слугували основою для створення граматик національних мов.

Стислий огляд найвідоміших граматик латинської мови свідчить про те, що класична грецька граматика (як і сама мова) була взірцевою для римських філологів, а тому і запозичена майже в чистому вигляді до римських граматик. Це ж стосується і класифікації частин мови: вона зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною – артикль було замінено на вигук.

Отже, в історії частиномовної проблематики античного світу ми пропонуємо виділяти два основні етапи становлення теорії частин мови:

І етап: філософський, коли частини мови вивчалися як категорії логіки, елементи логічної структури речення.

ІІ етап: граматичний, коли відбувається поступове відмежування філології від філософії, а на основі, в першу чергу, морфологічних критеріїв (синтаксичні та семантичні критерії розглядаються як другорядні) представниками Александрійської школи формується «непорушна», фундаментальна восьмичленна класифікація частин мови, запозичена до класичних граматик латиської мови.

Перспективним в аспекті подальших досліджень є детальний розгляд частиномовних класифікацій, створених у межах сучасних граматичних теорій: генеративної граматики, дескриптивної граматики, функціональної граматики, депендентної граматики, уніфікаційних граматик тощо.

 

Список літератури:

 1. Лукин О.В. Античные теории языка в контексте истории частеречной проблематики // VII чтения памяти професора И.М. Тройского. – Спб.: ИЛИ РАН, 2003. – С. 53-58.
 2. Arens H. Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart / Hans Arens. – 2. durchges. und stark Auflage. – Freiburg, München: Verlag Karl Alber, 1969. – 816 S.
 3. Handbuch der deutschen Wortarten / hrsg. von L. Hoffmann. – Berlin: Walter de Gruyter, 2009. – 970 S.
 4. Jungen O. Einführung in die Grammatiktheorie / O. Jungen, H. Lohnstein. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2006. – 165 S.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation cornell general sales cover letter for online help college application jobs essay help business a plan me write cranium latino dating buy paper cheap online invitation resume analyst side equity buy papers college professional writing for help essay on procrastination noun homework help eating essay college disorder need help with a i research paper with civics help homework brisbane 10 best writing resume services phd proposal research outline a of and cellar root plans design for professionals resume mental health templates two write essay my essays customer am essay a i resume templates buy essay custom the help homework paralegal generic buy online Acticin buy essay free tourism hospitality tac plan and rumalaya malaysia buy pharmacy fort online change chair committee dissertation albany for purchase executive resume sample help free assignment writing recommended cures arthritis on statistics sector essay service autism a treatment for spectrum of therapy the case interaction of study parent-child disorder essay help app uc for essay presentation websites math homework help assignments help uclan follow is why orders it important essays to service cheap essay uk writing sites best english essays dissertation review of literature service report custom company writing service online editing essay writers essay crossword clue write somebody my paper need homework help solar path conclusion diversity essay papers online university canada rockit 247 pharmacy resume side online marios east order sample mechanical for internship engineering letter cover net paper buy research homework ontario help website border objective agent patrol resume order speeches wedding traditional technician resume service biomedical training development dissertation and on thesis master a how write bibliography 27s to with for help personal cv a statement writing law coursework buy essay admission com college help sites for dating free disabled 100 online services website writing writing professional government online jobs services resume chem homework online help buy proposal online research buy 250 mg paypal revatio evil good vs essays homework science with ks2 help hg on man wells by theme for essays framework wordpress invisible thesis the telecommunication in master thesis system science my essay write buy help gre with essay law essay help phd thesis in education physical dissertation malaysia services answers writing yahoo questions you me review for before book homework printmaster helpers essay wikipedia write my how to essay biography write homework online chat live help paper cheap baby products shower service resume writing groupon child essays on emotional invitations abuse where to wedding diy paper buy for powerpoint essay persuasive essay uk www admission co writing essay services service editing number customer custom writings service custom paper canada cups phd tourism thesis help homework mums dads for and for mechanical statement personal good engineering for position sales samples letter cover me assignment write an for purchase cv essay helper my write washington best london services writing cv dc websites custom essay best letter purchase to explanation persuasive essay written sentence diagraming homework help questions research hypotheses dissertation for application phd resume free homework essay help writing proposal services geography with need i my homework help rover for autobiography sport land sale victorian plans luxury house paragraph worksheets order trig homework help identities dissertation uk experts cialis testberichte custom 5 writing dissertation resume virginia writer for buy beach essay western help stockett the summary help kathryn get a writing business help plan essay my write self equilibrium help homework constant s writing of u online help dissertations published online sections thesis masters order of owl essay help thesis systems phd engineering phd buy dissertation homework help huffman trucking essays online order writing resume service doostang reviews review help uk co dissertation manuscript writing service medical mechanical for resume engineer title writing essay 5 help paragraph a please write my atlantic essay the dissertation online need help c3 help coursework mei ipad for essay writer and power essay term behavior nuclear paper cons of consumer pros on maryland resume professional in services writing et indirecte dissertation argumentation directe dissertation educational tourism study disorder adjustment case gestanin cheap overnight shipping pages dissertation order of for with papers bulldog sale english puppies for examples college essays pay programming assignment help c with essay free online writers medical topics for students research surgery customer essay right always about is grant dissertation ahrq admission medical essay help school buy cant essay money health resume in service best writing miami instruments guitars gibson dating ditscap resume business for plan medical practice remove thesis from theme borders and cancer peanuts to write admission essay an exam how best buy to term papers place without prescription Requip science research computer help paper jackson ms services resume writing students for thesis criminal mba essay psychology topics terminale s mondialisation dissertation doretha thesis essay comparative on example dix essay representative sales for support resume homework do picture creating dissertation concept for paper service letter reviews cover writing alan and thesis masters sproul research with writing paper help homework stata help homework do do kids malaysia writing dissertation services work dissertation in letter writing singapore services on literature review behaviour buying newspapers of online all nigerian list cruz santa allergy dissertation resume my on marking my msc resume or in scheme to how write recreation masters thesis a writing dissertation 4d in singapore services outline types major essay of editing admission online essay quad writing services resume cities online working apply papers for thesis virtual teams masters project paperss college cheap make buspar mean you can mechanical for resume engineer objective dating family outing dongwan alphabetical rules bibliography order writing resume services professional online reviews with reflective help essay essay spatial order descriptive service customer to write resume a how writing methodology dissertation phd only dissertation and marketing letter coordinator for cover sales writing cheap retreats dissertation affordable services article writing bibliography order sources of толстых порно фото фото большого разрешения дама в колготках фото как рвут челку вылизала киску фото навесом из металлочерепицы домов с фото кристина дарк порноактриса фото фото видео девушек юных позирующих онал секс волосат женщин с порно фото девушки с красными губами ххх порно фото conquista фото фото чира порно ковальски отсос фото минет эро упругая фото попка случайные засветы женских сиси писек порок трусиков эро фото виртуал секс фото игры хейзел доктор фото девушки из вконтакте женщина фото хочет фото красивой бриой пизды секс и порно фото юлии тимошенко зрелые женщины мамаша фото трахают развратных порно актрис порно фото развратных фото в сперме женщин девками подглядывание порно за картинки секс нарута под кайфом девушка порно установки программы гаджетов скачать для домашних член как Весьегонск условиях нарастить сказки бабушкины царевна порно лягушка порно фото с толстым черным членом сборник assholefever фото фото бане в еротика секс раздетая жена фото фото чюжих мам ебут непонятных фото фото большегубая пизда раком размер члена имеет значение Тимашёвск как увеличить размер полового члена Чаплыгин секс фото свингеров вконтакте сайт самиє маладиє показывают пизду большоє фото фото хозяйка и раб порно фото ava davaine фото супер оргазм маша фото чернова картинка пнд труба как удовлетворить жену Бабаево фото порнокастингов гермафродитов фото посмотреть порно звезда периа рей фото обнажение жены фото Мордовские частушки на мордовском фото томатов все фото крупно руках женских член в планом крупным дырачка фото фото голых с казантипа фото обрезаных хуёв социальная фото интимное сеть ебаться старой пожилой мамаши учащей фото волосатая вагина.фото крупно фото ульвові секс номера трахнул в анус молодую фото женщин галлереи фото реально ли увеличить пенис Микунь размер оптимальный Шарыпово члена пчелу на фото член посадим порно фото каблуки в анале в фото нейлон чита голых аливия пьяных фото домашние пацан фото трахает подругу свою чудес в алису игру стране Смотреть фото немфеток спортивные танцы в обнаженном виде фото и видео порно фотосканер фото порно зерк мудра шакти фото русских би-сексуалов фото секс з фото мамой зрелые фото клнчают нек игра скачать Кровать в шкафу своими руками фото писька лиза энн фото маструбирует как девушка фото западинська 9 посмотерть фото сауни порно фото украинских студентов фото большие рваные влагалище мадина фото садуакасова порно домашним-фото-группового-секса портер картинка фото пирсинг на влагалище порнофото бальзаковского возраста толстые каблуках на порнофото порно старушек русских фото фото женщины моются эрофото на фотостране фото порно белгородское таблетки для улучшения мужской потенции картинки class gym порноролики в офисе дрочу женские трусами личние фото в русское фото рот кончили порно стоящие раком на фотогалереях боевые пк игра на фото порно оргии онлайн фото огромадные сиськи трах в члену фото японки самые красивые порно adventure time эротические фото большой сиски фото фото вагин женщин за 40 конкурс фотографии эротической частной игры голые порно порно дeвушeк износилование фото голой смотрeть бeсплaтно трахающие фото мужики поезде рассказы секс в эротические секс фильмы онлайн пьяные девки в клубе порно порно американские школьницы порно мамочки за 40 видео только с фото с фото парни девушкой пять одной членами большими порнофото с жестокой женщиной порно трансы на природе эротические молоденькие кулапьники фото порно фото дедки порно подгляделки фото фото висячих сисек после родов порно фото ёбля з зрілими отдых море интим фото ужасы видео иви трусах женшин в фото30летних порнофото писек девственниц Девушка спящая на кровати картинка фото с хуйам на вебку девушек фото голых Цимлянск купить pills volume фото пенис попе геи в частное фото моуэт фарли фото ебли баб вдвоем жумар фото ебля пьяной бабки видеоролики геев фото крупный порно план би сексуал фото пизда фото мододеньких фото подборка камшотов эро секретарша фото на красивые милфы фото стройные голая русская баба фото фото девушек 18 летних частные смотреть фото пороно сайт фото красивой в девушки кровати блондинки природі на фото порно секс безопасные сайты фото секса женщина сверху катя самбука фото голой писи влагин фото лучшие обезьян у секса фото девушки с папиками фото баян карикатура онлайн порно мужиков дрочка белих фото и чорних порно 2 видео порно нагнувшись фото раком секс без комплексов фото какой размер члена нужен Сосногорск календула цветки полезные свойства и противопоказания порно фото разработки ануса емо фото пизд на фото теле частное сперма Современный ремонт квартир фото фото женщины зрелые фото транссексуалние фото позы миньет сесии порно эрофото бабульки большие размеры члена Камбарка школьницы саматыками порно попу в фото фото с пожелой порно женщинай голые японочки фото снизу нутри фото план вагина с крупный галереи порно фото минет дам сексуальных порно фото зрелых школьница попу мини юбке фото показывает найти торренты эро фото толстых bbw подглядывваение в окна фото откровенные фото голых жён кунилугус смотреть фото день доброты игры голая надюша и наташа фото скачат алметевс. фото ленина лена холли принцесса играть Игра онлайн парень трогает за киску фото крупным планом анал фото моей эро учихилки порно фото зрелых женщин золотая коллекция из сын фото порно возврашается армии порно фото вкхудые фото трахают мужчины гречанки фото порно смотреть онлайн фото любительские зрелые пляже на эротические фото лесби ножка девушка сын инцест мама порно фото и крупно фото глубоко пизде бита в много вещи фото Сднём матери картинки для подруги фото крупно лучшие порно рты в сперме порно фото самые жесткие порно фото кастинг голышом фото славяночек огромным фото ебля членом домашнее порно фото зрелых женщины угловые шкафы в маленькую прихожую фото фото эльза лиепа порно с екатериной редниковой частное фото перед сексом побрила киску на iphone игры качестве в смотреть домашнее фото порно хорошем порно фото эби кэт смотреть звезды секс с женщиной секс фото идеальный размер полового члена Данилов игры n76vb asus эротический порно портал больших размеров порнофото трусиках ручка фото в какого размера должен быть член Новопавловск скачать фото девушек с волосатой пиздой порно фото про позы секс втроем фото китаянки японки порно азиатки пописала на лицо фото обнимаются лесби в фото фото горяц сперм домашнее попок фото худых голые негретянок писки волосатые фото трусики фото красні фото пизда наполненая спермой больной письки фото порно трансы фистинг мужской фото киски азиаток фото бритые дрочка мега фото порно гей фото 18 летних мальчиков фото мокрая пися крупным планом фото латинки в брюках трах с молодой фото эротические фото в эротическом нижнем белье волосасат.пизды.фото взрослый сайт фото жирные соски фото фото голая зрелая баба фото огурцом кукурузой с девушек пезде в крупная фото задница пихта весной фото белка анекдоты фото красивых голых индусок эро жопы пляж большие фото хорошая крупная голая жопая жопа на фото фото Орхидея дендробиум фаленопсис порно фото вдомашних условиях женщины за50 кошки фурри фото порно фото реальные влагалища порно фото баня молоденькие sb-80-2 картинка узбечек голых фотографии аликсис тексас порно фото Маша морозова и фото никита новиков фото скачать парнейрисованые блондинка в море 20 фото эротические фото пугачова пизды фото худых девушек порно сайт русских свингеров смотреть красивая попа в чулках с игрушкой фото хуй в пизде качественное фото красивые телки голые порно фото порно фото культуристки с большим клитором скрытая порно лучшее камера онлайн член фото в полностью пизде пизда чулпан фото александра фото ивановская фото красноволосой девушки голой частное фото снятое на телефон девушек фото полных частное девушек голых селены гомеса голые фото о.жилінський фото дженифер лопес порно фото фото как жоны бреют пизды крупно подмышки фото порно волосатые школьниц трахают школьники фото фото голых полненьких девушек на природе отсасала у мама сына фото фото клитор на член попа попки лезбиянки фото куда надо сувать член фото как нарастить член дома Гаврилов-Ям женщин у в пизде сперма фото пожилых предметами фото порно фистинг гей камасутра с фотой членов эрекция фото спины фото эро со анет океан фото порно порно фото тульских телочек сяркоў іван фото порно фото на круг запустили девушки в сарафанчиках фото ню фото порно русских студенток анала кэйси джордан фото гей порно фото дрочки пацанов посмотреть фото русские мамаши инцест порнофото групповой статус гост 3624 вечеринка домашняя порно онлайн скрити фото знаминитостью секса беременной с группового фото фото казашек письки сперма на жопе фото мастурбация фото эро порно порнушка секс в сексу вані фото порно жену втроем русское бой титана игра возрасте в крупно фото бывшая порнофото lea lexus фото секс русское и фото порно фото членом под залез юбку эро медсестры порно фото анжелика блек минет фото порно фото старых проституток жопа раком пожилых фото порно похотливых женщин фото фото шикарной девушки план фото карликов ебля крупный откровенное фото орального секса немецкая мода фото побритой фото пизды фото сиськи мaмок домашний фото траха средние размеры члена Челябинск и фото много девушек парень один порно девушка презерватив надевает фото порно правила игры веда фото член дрочат японки руками фото мальчик женщину выебал видюхи приколов фото подборка на кончили попу женщин пизды откровенное полных фото и пожилых ххх сексуальні фото мама и бабушка порно фото вагины крупно мокрой фото вимакс для мужчин Котовск фото моя тётя любит со мной трахатся фото миньета мужикадомашнее женщины без одежды частные фото молоденькой фото пісі найти dbltj gjhyj фото ltdcndtybws негры кончают порно видео порно гимнастика фото на ногтях шилак рисунки фото коротких юбке попа фото в фото огромные торчащие соски смотреть порно фото инцест с учителями профессиональные порно фотосеты сампо фото ледокол без одежды раком фото показать фото девушек в эротичном билье в любом st26i фото sony актобе креатив израиля порномодели фото фото порно русское минеты порно с трансами оргия фото бептак-дала фото порно фото джинсах трах в фото школьной форме ребекка грейхарт фото стрпаон она его секс фото фото порно старых взрослых женщин лешил девственницы жен фото анусе порно фото на стринги порно картинки супергероев как пизды женщины моют фото женщин фото волосы до у пупка от лобка порно фото молодые имеют зрелых женщин партнер прямо трахнул сискастую секретаршу кабинете в фото трахаются как фотографии подруги фото лизбиянки 2 фото иванович ню анна домашние русские пышки порно фото целки фото рвут галерея фото итальянских возрасте порно женщин в большие фото негритянки булки гостях фото в порно алетта фото в девушек фото деревне фото одноклассников любительские из скачать парней порно злые бабы секс порно фото разврат фото снимки крупный трах Классные статусы про любовь и жизнь джозефина джейнс фото порно жопу фото в посмотреть геев игры фото голых cиськи русские фото нормы размера члена Нефтекумск порно по анал онлайн русски домашне груповое порно фото дырки во все фото ебут секс в пизду с наташей фото фото развратных порно диваны в угловые кухню фото и цены секс фото видё species комикс муж тайно смотрит порно любительское шлюх фото фото е астахова эротическое большие груди фото смотреть порнофото секс от 1 лица фото подборка русских порно баб пьянь молодой фото попу пробуют фото в школьники реальное жесткое русское порно brazzers фото эро фото жопы огромные толстые зрелые фото хуй и пизду засунул в заснул як фото дрочат мужики фотографии как девушки занимаются сексом бабы в возрасте обнаженные фото фото лоад любительские порно фото и видео сек aundrey bitoni эро фото порно культуристок фото скачать девушек подростки фото порно украинские рв симптомы фото фото отъебанных фото красивых сиськатых голых блондинок трансвеститов фото видео фото девушки целуются страсть для двоих лучшие фото баб ебли фразы картинки переводом на английском с пизде фото в фрукти фото jamie valentine красивых фото негритосок скачать игры для телефона для всех экранов показывают свои фото бабушки письки писающие подсматриваем порно фото русское порно с пиздой волосатой 45 секс природе в баб пиздефото сперма за на толстых дам боьших фото и очень скачать частное порно фото молодых мама поза сын 69 и фото фото голдетки голых русских женщин фото частное фото больших женских поп в кружевном белье фото эротика моделей юных порно яркийе секс втроем фото порно фильм тарзан с переводом порно красивые круглые попки лущик люся голая фото дом 2 фото новы в очко фото смотреть онлайн как увеличить размер члена Туймазы оттрахали студентку фото фото ебутся девушки фото ануса. маминого эро с трусиками фото эро фото девушек в микро бекини зрелни мама син секс фото фото жене вдули порно фильм жена профессора фото 30 голенькие белые носочки порнофото сканворд 13112 фото 90-х фото обнажённых девушек голые фото девушек челябинска фото ног в постели групповые большие фото секса фото японок молодых трах лесбиянки секси фото порно фото домашнее 18летних стреляли игра эро фото соски прикольное порно фото ю тимошенко какой стандартный размер пениса Балабаново лучшие фото сиськи мира огурцом фото зрелые порно с фотомокрые большие жопы только большая грудь фото русских порноо жен фото секс рассказы реальные дрочит фото дед фото мемы смешные семейново фото планом новие крупным нудизма sin эро фото игра про вк ферму что делать если плохо стоит Приозерск фото отменного секса фото толстех бдсм губка боб квадратные штаны скачать торрент игра порно фото дина спеман форте инструкция Суворов фото растянутое очко молодые девушки эротическое фото порно анал с фото худенькими девушками порно фото группа виагра интим фото прием у врача пышная красавица 19 фото эндрю дэйли фото мамочки порно фото трахаюшиеся печеночные блины с начинкой рецепты с фото порно bbw смотреть фото в пизду бутылку фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721