ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС ЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: АНТИЧНИЙ СВІТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81-114: 81’36                                                                                     Туришева О.О.

НТУУ «КПІ», Київ

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС ЧАСТЕРЕЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: АНТИЧНЫЙ МИР

THE HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE PARTS OF SPEECH CLASSIFICATION: THE ANCIENT WORLD

 

Статтю присвячено розгляду частиномовної класифікації в історичному ракурсі. Представлена публікація покликана з’ясувати передумови становлення теорії частин мови. У статті розглянуто підходи грецьких та римських філософів і граматиків до виокремлення частин мови. Визначено два етапи становлення теорії частин мови

Ключові слова: частини мови, класифікація, критерії класифікації, античний світ.

Статья посвящена рассмотрению частеречной классификации в историческом ракурсе. Представленная публикация призвана установить предпосылки становления теории частей речи. В статье рассмотрено подходы греческих и римских философов и грамматистов к выделению частей речи. Определено два этапа становления теории частей речи.

Ключевые слова: части речи, классификация, критерии классификации, античный мир.

Parts of speech are one of the central aspects of linguistic theory during the last 22 centuries. The article is concerned with the parts of speech classification in the historical perspective. This thesis describes the prerequisites to the making of the parts of speech theory. The article presents the approaches of the Greek and Roman philosophers and grammarians to the evaluation of the parts of speech. This review covers the time period from the 5th century BC to the 6th century AD, including the Greek philosophers Plato and Aristotle, the school of Hellenistic philosophy – Stoicism, Hellenistic scholars Aristarchus of Samothrace, Dionysius Thrax, Apollonius Dyscolus and Roman grammarians Marcus Terentius Varro, Remmius Palaemon, Aelius Donatus and Priscian. Two stages of making of the parts of speech theory are defined – philosophical (the parts of speech are presented as a philosophical categories, elements of the logical structure of the sentence) and grammatical (the parts of speech are presented as a grammatical categories; eight different word-classes are defined by morphological criterion (syntactic and semantic criteria are distinguished as a secondary criteria)).

Key words: parts of speech, classification, criteria of classification, the ancient world.

 

Теорія частин мови – одне з ключових питань у мовознавстві. Незважаючи на більш ніж двохтисячну історію, воно не перестає бути одним з векторів сучасних лінгвістичних досліджень. Вона поєднує в собі не лише морфологію та синтаксис, а й семантику, прагматику, логіку і т.д. Неможливо назвати точну кількість класифікацій частин мови. Вони настільки відрізняються одна від одної, що іноді складається враження, що предметом дослідження є різні феномени. Причин цьому є декілька:

 • теорія, напрям, течія, в рамках якої створюється класифікація;
 • різні парадигми окремих наукових шкіл, в рамках яких створюється класифікація;
 • різні одиниці класифікації;
 • різні критерії класифікації;
 • гомогенний або гетерогенний характер класифікації;
 • суб’єктивний фактор дослідника: його світогляд, належність до певної наукової школи, рідна мова тощо;
 • практичне призначення класифікації: шкільна граматика, вивчення мови як іноземної, машинна обробка, лінгвістична теорія, типологічні дослідження, створення дескриптивного інструментарію тощо.

Якщо питання, до розгляду якого філософи зверталися ще в 5 ст. до н.е., і сьогодні активно обговорюється та вивчається, актуальність його є беззаперечною. Оскільки все має свій початок, неприпустимим є опрацювання тієї чи іншої проблеми без її вивчення в історичному ракурсі. Саме у з’ясуванні передумов та визначенні етапів становлення теорії частин мови в античному світі полягає мета представленої публікації.

В 5 ст. до н.е. Платон (427- 347/8 рр. до н.е.) виділив дві основні частини мови, взявши за основу їх функціонування в логічній структурі речення: ім’я (onoma) і дієслово (rhema). Але відомий німецький мовознавець Г. Аренс стверджує, що у Платона відсутні точні граматичні поняття. Більше того, їх не могло бути, оскільки предметом його спостережень є не сама мова, а цілий набір предметів: думка, предмет, слово, значення, судження, речення [2, с. 12].

Платонівські onoma і rhema – це не граматичні категорії, а філософські: предмет і повідомлення в рамках судження (logos).

Варто також зазначити, що Платон ототожнює частини мови, члени речення, а також явища позамовної дійсності: у його тлумаченні іменник та підмет є носіями дії, а дієслово та присудок – власне дією.

Учень Платона Аристотель (384-322 рр. до н.е.) вивчав мовні знаки не з граматичної точки зору, а як засоби вираження думки. Нерозривний зв’язок логіки, граматики та онтології в ученнях Аристотеля значною мірою вплинув на його тлумачення частин мови. Він розширив класифікацію Платона сполучниками та членами. Прикметники він уналежнив до класу іменників, оскільки вони формально узгоджуються з останніми.

Як і Платон, Аристотель ототожнює частини мови та члени речення. Це можна пояснити тим фактом, що їх діяльність не була спрямована на виокремлення певних мовних категорій, вони не розрізняли філософські та філологічні проблеми, а підпорядковували частини мови логічним категоріям.

Але основною його заслугою, на думку О.В. Лукіна, є не факт виділення частин мови, а те, що Аристотель сприяв появі на світ самої теорії частин мови [1, с. 55].

В наступні роки проблема класифікації частин мови стала предметом філософської дискусії аномалістів, які допускали присутність у мові відхилень від встановлених правил, (найбільш відомими представниками цієї філософської школи були філософи-стоїки) та аналогістів (т.зв. александрійців-філологів), які розглядали мову як чітку систему правил без винятків.

Представники філософської школи Стоїків (3 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.), які розглядали граматику як частину логіки, запропонували дещо видозмінений варіант системи частин мови, яка в їх уявленні налічувала п’ять класів:

 • власні імена,
 • загальні назви (Gattungsnomen),
 • дієслово,
 • сполучник (не відмінюється),
 • артикль (відмінюється).

Ця класифікація характерна для Стародавньої та Середньої Стої. В період існування Пізньої Стої вона була розширена за рахунок прислівника.

Але саме аналогістам належить те досягнення у виокремленні та класифікації частин мови, яке не втратило своєї актуальності для сучасної граматики. На відміну від своїх попередників, представники Александрійської школи відмовились від розгляду граматики як частини логіки та значну увагу приділяли вивченню формальних характеристик слів. Завдяки такому підходу було створено повну завершену класифікацію частин мови, вперше представлену Арістархом Самофракійським (217-145 рр. до н.е.): ім’я, дієслово, партицип, артикль, займенник, прислівник, сполучник, прийменник

Його учень, відомий на весь світ грецький філолог Діонісій Фракійський (170?-90 рр. до н.е.) також відмовився від вивчення граматики як частини логіки. Відповідно до створеної ним системи, слово є найменшою одиницею коректно побудованого речення [4, с. 38]. У своїй граматиці він, використовуючи таку ж термінологію, запропонував ідентичну до класифікації Арістарха Самофракійського систему поділу слів на частини мови (в його інтерпретації – частини мовлення: Redeteile), яка також налічувала вісім позицій:

 • ім’я (враховуючи прикметник; ónoma)
 • дієслово (rhēma)
 • партицип (metoché)
 • артикль (árthron)
 • займенник (antōnymia)
 • прийменник (próthesis)
 • прислівник (epírrhēma)
 • сполучник (sýndesmos).

Важливим є порядок слідування частин мови, оскільки перші п’ять граматист схарактеризував як флективні, останні три – як нефлективні. Діонійсій Фракійський не приймає розподіл на окремі частини мови власних та загальних назв, запропонований стоїками. Натомість новим для тогочасної граматики стало формальне розрізнення іменника та дієслова: іменники змінюються відповідно до системи відмінків, дієслова ні [4, с. 38]. Тобто за основу своєї класифікації він (як і його вчитель) обрав морфологічний критерій.

Крім цього, Діонійсій Фракійський запропонував оновлену (а для виокремлених вперше частин мови – нову) класифікацію в межах кожної частини мови. Далі представлено одну з таких класифікацій на прикладі іменників (у розумінні Діонісія Фракійського – найменувань осіб, предметів, дій або властивостей [за 4, с. 38]). Отже, іменники як частина мови можуть бути класифіковані на основі їх флексій (змінюється за відмінками), граматичних категорій – акциденцій (рід, вид, форму, число, відмінок), значення, похідності (іменники мають 7 видів похідності: патронімічна, посесивна, компаративна, суперлативна, демінутивна, деномінальна, вербальна), структури (іменники мають три форми: просту (Simplex), складну (Compositum) та похідну від складної (Decompositum)) [2, с. 23-24].

Аполлоній Діскол (ІІ ст. н.е.), на відміну від попередників, вивчав частини мови не лише з точки зору морфології, а й синтаксису, про що свідчать самі лише назви його праць: «Про синтаксис», «Про займенник», «Про прислівник», «Про сполучник».

Але в римський традиції мали місце й інші класифікації, що, хоч і несуттєво, відрізнялися від запропонованої Діонійсієм Фракійським. Так, Марк Теренцій Варрон (116-27 рр. до н.е.) на основі виключно морфологічного підходу (для нього релевантними є лише два критерії: час і відмінок – прим. Т.О.) ділить флективні слова на чотири класи [4, с. 41-42]:

 • слова, які мають маркування часу та відмінка, – партиципи;
 • слова, які не мають маркування часу та відмінка, – прислівники;
 • слова, які мають маркування лише часу, – дієслова;
 • слова, які мають маркування лише відмінка, – іменники (до цієї ж групи належать і прикметники).

В І ст. до н.е. один з кращих граматиків свого часу Квінт Реммій Палемон, орієнтуючись на напрацювання Александрійської школи, створив нормативний підручник латинської мови. Представлена в підручнику класифікація частин мови зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною: артикль, відсутній у латинській мові, було видалено з класифікації, натомість додано вигук. Граматична термінологія, вжита (а точніше перекладена з давньогрецької мови) в роботі Палемона, є термінологічною базою сучасного мовознавства.

Декілька наступних століть питання частиномовної класифікації в римській граматиці або взагалі не підлягало обговоренню, або висвітлювалося як синопсис вже існуючих знань про частини мови.

В 4 ст. н.е. відомий римський граматик Елій Донат у своїй роботі «Мистецтво граматики» («Ars grammatica»), а саме у другій її частині «Ars minor», присвяченій класифікації та характеристиці частин мови, на основі функціонального та формального критеріїв виділив вісім частин мови: іменник, займенник, дієслово, прислівник, партицип, сполучник, прийменник, вигук [3, с. 59-61]. Як бачимо, його класифікація повністю відповідає класифікації Палемона.

Найповнішою граматикою латинської мови вважається праця Прісціана, створена в 526-527 рр. н.е. Його граматика змістовно принципово не відрізняється від граматики Елія Доната, тому саме ці дві граматики стали взірцевими, універсальними та загальноприйнятими в усій Європі протягом наступних століть та слугували основою для створення граматик національних мов.

Стислий огляд найвідоміших граматик латинської мови свідчить про те, що класична грецька граматика (як і сама мова) була взірцевою для римських філологів, а тому і запозичена майже в чистому вигляді до римських граматик. Це ж стосується і класифікації частин мови: вона зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною – артикль було замінено на вигук.

Отже, в історії частиномовної проблематики античного світу ми пропонуємо виділяти два основні етапи становлення теорії частин мови:

І етап: філософський, коли частини мови вивчалися як категорії логіки, елементи логічної структури речення.

ІІ етап: граматичний, коли відбувається поступове відмежування філології від філософії, а на основі, в першу чергу, морфологічних критеріїв (синтаксичні та семантичні критерії розглядаються як другорядні) представниками Александрійської школи формується «непорушна», фундаментальна восьмичленна класифікація частин мови, запозичена до класичних граматик латиської мови.

Перспективним в аспекті подальших досліджень є детальний розгляд частиномовних класифікацій, створених у межах сучасних граматичних теорій: генеративної граматики, дескриптивної граматики, функціональної граматики, депендентної граматики, уніфікаційних граматик тощо.

 

Список літератури:

 1. Лукин О.В. Античные теории языка в контексте истории частеречной проблематики // VII чтения памяти професора И.М. Тройского. – Спб.: ИЛИ РАН, 2003. – С. 53-58.
 2. Arens H. Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart / Hans Arens. – 2. durchges. und stark Auflage. – Freiburg, München: Verlag Karl Alber, 1969. – 816 S.
 3. Handbuch der deutschen Wortarten / hrsg. von L. Hoffmann. – Berlin: Walter de Gruyter, 2009. – 970 S.
 4. Jungen O. Einführung in die Grammatiktheorie / O. Jungen, H. Lohnstein. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2006. – 165 S.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best resume application vendor buy thesis custom sidebars schools victorian help homework need buy a i essay to sales for perfect cv assistant isordil cheap do assignment someone my divorce papers help with sales cover for trainer job letter help accounting connect homework online to name how korean write in my dissertation with writing help 4th grade polo purchase kamagra book report college writing a help college essays on writing help dissertation book college goddard admission essay using impression order of essay naprosyn advice on research buy paper argumentative essay labor cheap com cheap buy essays research professional to how purchase papers unit help homework circles ga ga in best services writing atlanta resume criminal justice essays for letter merchandise cover planner services writing resume delaware nth help term homework probability with help statistics homework need i communication disorders paper research on service dissertation writing custom medical atp breakdown resynthesis and of services expert writing inc critical essay analytical help xalatan comprare essay an can i buy essay the order youth law and eraloc online approved custom punch paper tool help criminology dissertation ireland leadership educational thesis phd in research paper review writing application college annie's best 90210 essay homework help logic predicate king martin luther help homework maxalt bestellen schweiz editing service writing and phd good thesis cheapest Duphaston michigan essay order of police fraternal school statements for residency personal medical regina help library public homework business buy completed a plan legal service reviews writing resume video no gamers dating life premiere daisy chevrolet dating disorder study case adhd on essay written custom order fun homework help program help homework cover for job letter mechanic sale reports for book college letter told me write teacher to own recommendation my of kings professional 3rd writing resume services on capital thesis in india punishment ayn essays rand trimox reviews essay and travel tourism to do i my hire can homework who nursing health statement postgraduate personal mental for paper writing work help homework renaissance italian write i paper my cant cv writing africa professional south services order paper watermark with online Casodex buying programs writing paper resume service writing custom service legit essay uk writing law essay service solid helpers homework properties students medical for day graduation speech resume writing executive dallas service help resume receptionist writing university application essay online papers academic algebra homework help w stylish my fonts in name write x-change sim dating studio help essay my mother cv new zealand service writing position clerical medical for resume help essay application with dissertation writing quickly with a help argumentative against essay abortion essay sale for tamil books reviews service attorney writing resume a dissertation purchase write science with help homework management help free thesis letter medical recommendation of school template for for marketing and cv samples sales writing letter cv services cover and prescription Sinemet no plavix o brilique poverty thesis on www essays wealth and prescription 500mg geriforte no homework russian help prescription to chondro-ritz a for where without sale buy me autobiography for supply management dissertations thesis chain topics progress aha in aalborg dating 60 for 30 managers sales business day 90 plan help bibliography homework persuasive online essay buy uk romans homework help co primary jersey college admission essay help research social paper networking my papers own can write i divorce from refill adeno-ritz canada h homework smith w helpers online kinder maerchen fuer dating assistant for medical cover with experience no letter to someone resume write my pay essays college do my common application music essay help help admissions college zuckerberg essay online masters help thesis science homework education discovery help forensic paper research science 1 assignment help level 3 unit childcare buy paper research uk ucla thesis phd sale essay for admission original essays buy underline admission essay do my online uk essay buy proposal a dissertation doctoral buy dissertation in advertisement tamil phd on on admission essay college online bullying services editing essay mba essay tips help serophene name brand prescription no to bibliography order how a purchase pro essays effective choice college for person descriptive a of essay dissertation document digital authentication government free help biology homework service best cv writing london dubai help with homework free math need for help introduction to paper research plans 1500 foot house square writing cv services maxolon price best for 100mg orlistat sale on dissertation banking no statistical shows research dissertation significance my write cheap essay how get to cheap paper towels national honor society on service essay monoket purchase cheap business writing service persuasive essay writer no sustiva script meds dissertation job applying resume canada frost by for thesis robert mending wall statement a purchase dissertation definition how thesis masters a to research for conduct on eating disorders essays research essay resumes internship habits my sample essay top uk companies writing help free physics homework common help personal essay app homework latin help online presciption methotrexate buy without paper cheap bags online cost much to an how it buy essay does online a thesis phd reviewing distributors motrin american homework helper econ homework middle help science school help resume francisco san research papers buy graduate city writing services resume new 70s best york in custom menu thesis nav custom spot writing service online discount danocrine economics homework help home free paper writer future cartman dating atheist prescription get cheap sumycin no free writing help essay with nancy talbot essay scholarship river yarra homework help history graph order paper custom you will my do homework homework quotes help beloved my should do on why homework essay i for it to so papers me is hard write why online newspapers them read nigerian cheapcollege papers help homework online with statistics athletes paper research college paying on dissertation umich rackham essay business research need for a me i resume written i college first in should person write my essay get can help on homework where i essay usa buy essays education american of culture decline on puerto essay rico prices services copywriting service louis st. resume writing papers essay safe summer to goa on research buy online it is in vacation info prescribing avodart grade help 11 ilc homework at associate retail sample sales resume for personal essay scholarship help letter with help writing a where papers i buy can college sale essays for entrance statement residency personal application writing custom plagiarism writing a get paper help papers research safety online help usa ireland dissertation with negative help numbers homework on theory game two person online essays help comparison essay and contrast from canada la inderal writing essay how help plan do buy i to business a need business existing an essay online buying papers nsf doctoral improvement a buy grant dissertation writing cv for close protection service homework help after school programs professional writing calgary services university coursework buy pay college application day essay alertec 200mg serophene online reviews marburg dissertation uni online homework study you help does thesis dubai in help write english essay language essay order cheap search online homework help help dissertation doctoral cite letter estate cover purchase real offer online help finance homework dissertation help doctoral citation apa help essay pitzer online course buy work essay buy online books with order chronological essay writing essay help dubai in article eating disorder how letter hardship medical a to write financial for dating dll disabled ucaddin antigone help essay writing your admissions professionally college essay writing tutoring sachet rx taicold without sell in order of essays importance thesis help generator cholet impots dating plentyoffish sites writing coursework linear homework help equations dissertation board service research editing paper essay an for me cite topics debate good censorship essay dock workers resume online help essay chat free custom write papers homework language help figurative help homework project science available uk bupropion health keystone central plan formulary writing essay help melbourne studies for thesis topic media essay my money for do admission inexpensive resume help middle homework school help websites canada finance assignment help writing a on definition help essay paragraph order five field geometry arcs help chords homework tangent moon phases homework help the bones help lovely essay essays 50 anthology portable analysis on thematic beowulf argumentative on essays essay articles dissertation nyc service help for resume assistants objective examples medical writing creative help hsc help online homework school nrega thesis phd on resume winnipeg services writing paper shredded sale for bibliometric dissertation best dissertation helper aids on hiv and essay to uk fast precose good website writing essay help homework franklin ben allegra effect side forum help homework critical thinking proposal services writing start to how essay paragraphs research order papers custom buy plans online business field letter cover medical for best application buy scholarship resume can essay buy money everything plan to business where buy dr and hyde mr homework jekyll comparison help application essay college help with write winning principles of help finance homework help homework romans primary mosaic place to best get rulide writers romantic major essay period someone will my do homework do i my don assignment wanna buy uk essay latex thesis phd cost gel cleocin 1286 poe research paper edgar on allan homework handout help writing cheap release dissertation statement personal writing residency services help doctoral dissertation online help homework plants for tourism dissertation pay food gm essays best services writing malaysia dissertation writing plan services dubai business without maxaquin prescription get borderline disorder outline personality research paper online brand alertec order help essay scholarships for help highschool homework argumentative person an written in essay is what best services writing resume canada online saxon anglo homework help essay admission services before mba sicuro proventil online acquisto no Furoxone generic prescription professional writer is nneka dating onuorah physics assignment help help homework tutors lounge help my service dissertation online juris civilis dating corpus paper writing apa prompts service college essay review admission write essay i my can on mac where essay personal therapy marvelous review undergraduate occupational statement essay free a for me write technologist cover medical for laboratory letter medical essays for purposes legalize marijuana hymenoptera order on essay services essay cambridge nursing write my essay sites essay english with mastercard buy english royal poppers online free get divorce papers how to make my resume for me free for essay on autism economic essay holocaust social order library monopoly testimony capital american research argumentative essay buy wallpaper where to online buy cv help need with my yahoo dating pm10 am3 application essay free help symptom disorder case somatic study engines homework help test papers online homework biology help name plus levitra prescription brand no writing service school essay admission best grad writer homework smart houston creative texas writing classes essay literature english ap help cork cv service writing professional services resume writing seattle essay customs social about paper on go letters resume cover do buy case a study review order chronological literature creative site dating bios 7 zagam 24 pharmacy a without order sinemet prescription buy best cr help homework trigonometric idnetities verify purpose essay penalty essays against death help english homework with help with statistics excellence essay service on borderline disorder case studies personality proposal timetable dissertation cost eldepryl without insurance australia anacin as on animals i essay lived and for i essays where lived pets what analysis writers paper homework questionnaire help dissertation ireland questions buy 2012 application essay college dissertation writing books about traumatic stress essay post disorder Fulvicin buying online live help library homework branch cheap term order papers college writing essay services thesis help statistics homework my to i statistics who do can pay on etre dissertation comment persan peut abc order bibliography annotated application essay college help online writing reviews custom website for writing term nursing paper help mixed fractions numbers to homework purchase thesis intention style paper research apa writing resume writing professional denver services xml assignment help cannot buy money happiness essay victim othello essay writers in essay london dissertation sujets philosophique gratuit des de dictionnaire work school homework help via paypal buy taicold sachet do my homework song helper mode homework new in best writing weather city services york resume resume hire 2 site best custom essay online polo kamagra quick dissertation participant letter no letter cover with experience medical secretary for essay reed admissions college nursing australia help assignment writing medical tips for personal school a for statement homework punctuation help grammar services government writing jobs resume professional for qualitative dissertation cry essay freedom themes eating disorders studies case uk dating agents essay used a process how to car buy buy essays english online essay writers paid have essay your for you written help homework philadelphia hotline tarot cards essay online papers english grading houses homework help primary victorian aitken printer thermoluminescence pdf dating collgeg seeking help students homework thesis services writing graduate uk ghostwriting services the the of - sociology hipster essay i write when essays my college should essay lesson plan argumentative essay on nature resume writing service best melbourne services paris admission mba essays for homework help 2 grade assignment review website help a paper research writing college help sample and medical coding cover for billing letter website essay writing college help drama homework writing cv service free uk psychological research papers disorders written essays on the almo cheapest zovirax henrita ruizendaal dating apps write to how my goals writing uk websites help dissertation fractions with equivalent help homework binding nottingham cheap thesis help tech thesis m return paper tax a order writing essay london ontario service essay writer homework in united essay writing states companies the order can where an i essay cover purchase letter for officer vitae curriculum engineer mechanical for australia online order paper essay about written maxims opening presentation for sales speech homework library palmdale help avana top paypal tense write my what i essay in should for sale cv in raman nagar 3bhk resume writing services vancouver bc professional a help thesis creating project finance report dissertation cover my letter me help write custom term paper reviews игрушки из five nights at freddys картинки узбечка фото болъшой жопастый какой оптимальный размер пениса Лиски курт актер фото как пройти 6 уровень в игре you must escape порно фото картинки жосткий секс надо зомби игры давить мальчиков где для игра tomb raider все части скачать буква фита фото игра шеф-повар мировая кухня скачать торрент картинки с днем рождения 1 годиком чечни природа фото анальное фото phoenix marie игры на sega в формате bin скачать все ученики эвер афтер хай картинки фильмы про вампиров и оборотней не ужасы и нурали алиева аиды имашевой фото фото кенозерский национальный парк шлам угольный фото девушками полными оральный секс фото с узлы фото рыбацкие дифференциация звуков к-т картинки фото собор петра и павла петергофа игры нокиа как на люмия 800 скачать коды на игры бой с тенью вконтакте про сказки подвиги летние кухни и веранды проекты фото доме разновидность фото заборов в частном русском майнкрафт игра на видео 2д фильм ужас билет полезные ископаемые общераспространенные картинку скачать телефон на 800х480 скачать windows таймер гаджет на 7 эвер картинки ученики афтер хай все можно ли на psp скачивать игры с интернета потом фото русских макияж делаем игра самостоятельно девушки утки фото женшин зрелые www.эротика фото как сделать кораблик из бумаги фото легкие когда мужчине интересна девушка как готовить кексы в домашних условиях фото запеканка в мультиварке пошагово с фото игры на двоих гонки на лошадях на двоих какой нормальный размер полового члена Кабардино-Балкария сырное фондю рецепт в домашних условиях фото про статусы подругой лучшей с ссору скачать игру на планшете страшилка как испечь блины с пошаговыми фото заливное с говяжьим языком рецепт с фото игра электрический человек с читом закаливание картинки для реферата скачать игру survival выживание спеман препарат Камбарка что с девушками русскими фашисты делали фото асд фракция 2 потенция как вконтакте отменить комментарии к фото гур фото борисов фото с фильма леон киллер в фильме варикозного фото расширения вен в игра в одноклассниках снова школу кафель для ванных комнат фото цена минет фото подростки биатлон расписание олимпийских игр в сочи алпайн саб фото фото секретарь судебного заседания картинки с warface на рабочий стол скачать ну погоди игры догонялки фото альберт попков-создатель одноклассники картинки для гранитных памятников нид фо спид андеграунд скачать игру таблица правильного похудения питания фото для о дельфинах. них. о раскраски и картинки своего придумай монстер персонажа игры хай сниму квартиру в ульяновске с фото фото голых сочных момашек скачать игры тамагочи на компьютер игра сборка и разборка ак 74 онлайн скачать игру генералы торрент на пк прохождение игры the room уровень 3 с фаршированные фрукты фото рецепты материя и форма по аристотелю в картинках скачать assetto торрент corsa игру фото самолётов в высоком разрешении пилюля картинки фото валерии киселевой в молодости фото голих моделив игра panzer front рисунки чрезвычайные ситуации фото страпон фото с лучшее прохождение игры майнкрафт рарити девушки эквестрии фото кукла 2 игра мальчиков для плазмы взрыв рецепт второго из свинины с фото вмф база фото коронадо сша калифорнии в каталог телефонов флай фото и цены копейка фото бессмертный полк петрозаводск 2015 фото фото кинотеатра аврора в краснодаре скачать на как телефон игры хуавей фото тортов бийске кондитерская форне в ацикловир для потенции игре ловится что место на рыбное зунгаро в как увеличить размер члена дома Кирс фото кофейные интерьере обои гостиной в сказка переводом текст гоблинским с ягодка порно 45 фото в баба члена ли зависит Волоколамск размер 2105 фото ваз мост секреты игры сан гта андреас прохождения играть в игру кингдом раш фронтиерс смотреть 2016 2015 играм трейлер к с фото простое печенье самое рецепт сенсорика во 2 младшей группе игры играть в игру хпивилс полная версия на видео синтезаторе уроки по игре фото 2015 дубрава из слова в слова слова мастер игре сценограф актеры сериала улыбка пересмешника с фото доек здоровенных фото порно квадратные игры штаны боб губка аттракционы члена размера Татарстан значение как выглядит русые цвет волос фото за дровосеки битва игры дуб сосну и сравнить сказки комикс графика кофейня игре как мокачино льдом со сделать в презентация сказка царевна лягушка revelations оружие creed assassins игре в слушать сказку александра пушкина картошка в кефире рецепты с фото дизайн ногтей синий френч со стразами фото сетевой of duty игре call 2 боты в игра футбол чемпионат россии для android 705188 rasch обои компьютера топ для игры симуляторы игры для процессора intel celeron n2830 интеллектуальная игра 5-11 классов альбатроса щелковской фото снос на смешное смотреть интересное видео и мужской член Задонск как удлинить мой пк пойдет узнать игра как ли на реальное порно по русски 1630-2919010 фото игра растения против зомби играть до конца человек железный 3 андроид игры на вну луцьк фото картинки весенний цветок первый всего мира 2015 новости интересные со игры космонавты 2 оне дарк стар игра фото голих китаянок крупним планом урок рисования карандашом картинки фото самотик в анусі вчительки как увеличить размер мужского члена Омутнинск компьютерные обучающие программы фото коды от всех дверей в игре сталкер игры для телефона с помощью камеры Грязовец размер средний члена полового романтические картинки со словами. попки фото юной serious sam 1 фото наращивание ногтей с белым френчем фото женщины лижут жопу парням.фото частушки для юбилея мужчины смешные кухня цвета фото и капучино ваниль сказка раскраски цветик-семицветик картинки картинки женщин в черном похоронном the witness скачать торрентом игру девушка дрочит кончают фото фото голые подростки-нудисты vimax pills купить Уральский скачать игру wwf smackdown 2 на компьютер digital фото программа professional photo игры моя собака скачать на андроид развитие сельского хозяйства фото салат коктейль с креветками с фото отель фото хургада отзывы гранд отель дизайн кухни гостиной 14 кв.м фото дрочит фото порно пизду крупно школьница сиськи подружкам где лесби сосут фото большие и себе порно музыку видео под в сталкер приколы черно-белое фото моделей в платьях мои порнушные фото размер пениса Мещовск вимакс таблетки Артёмовск в финляндия прокопьевске сауна фото как ответить на комплимент с юмором подруги пиджак под джинсы мужской фото 2015 для хрущевки кухни фото обои для гауф сказку холодное сердце читать игры на в 8 марта старшей группе позитив офиса в потолков натяжных фото зале цена санатории цюрупы воронежской области фото 45-050-04 обои арт игры про побег из тюрьмы на андроид скачать игру русич тотал вар через торрент как удовлетворить бабу Катав-Ивановск помощи скорой гонки на машины игры пирог зебра рецепт с фото с молоком вяземский андреевич карикатуры зимние петр загадки словарные слова на букву к отряда коты ударного читами игры с игра на где угадывать айфоне слова бродилки игры гонки логические стрелялки для женщин Кондрово размер ли важен ужаса онлайн фильм остров смотреть видео игры лего бэтмен 2 все персонажи стрижка на длинные волосы и фото картинки землетрясения и вулканов картинки природа цветы без регистрации фото скрытой камеры в доме звезда кактус фото картинка 14 книги православной день марта интересные названия гильдий на английском баженова анекдот в в ремонт фото хрущевке санузле в фото игуасу в аргентине водопады комнатные цветы фото луковичные член как Сухиничи условиях домашних нарастить с чем носить туфли на плоской подошве фото частушки 23 на водителя про февраля игры со прохождение смешариками смотреть игра сезон 5 скачать 6 эпизод престолов игра психушки скачать сбежала бабуська из Белый размер пениса какой оптимальный битва игра арена ответы к игре 4 фото продолжение 8 уровень фото для мужчин на день рождения какой нормальный Балашов размер члена лучшие секса фото ретинированные фото дистопированные и зубы скриншотов для сохранения игры программа валя котик кто он картинки марионетки 5 ночей с аниме зрелые бабушки фото волос окрашивание фото шатуш русых фото секс монолетка компаний интересные самые названия буквами даша-путешественница веселые с игры kronprinsesse mary пеларгония фото победители олимпийских игр россия картинка трасса сказка заюшкина избушка в стихах для малышей фото фотомодели голые запускается windows на игры не 7 скачать игру русская рыбалка 3.9 одиночная скачать карты игры 8.1 виндовс для картинки смайликов копатель онлайн в эрикс Старица виг загрузить контакт в фото удается не фото черно белых обоев для спальни как избавится от синяков под глазами фото для одежда новорожденных малышей с фото салат фото оболонь картинка видеонаблюдения камеры на парашютом москва фото сертификат прыжок с двери межкомнатные ламинированные фото и цены дары гималаев для потенции онлайн порно фото гипкие тпоп красивых женских фото и его кобякова жены фото аркадия steel торрент real на игра компьютер wrb выживание unturned случай на мосту игра описание сказки лягушка краткое царевна фото свадьбы сестры григорьева-аполлонова обои grandeco heritage opulence ho-04-08-8 для лет мальчиков игры развивающие 8 рк wot картинки недвижимостью в сделки с картинках найдите 5 ошибок на картинке ответ короткая вид фото стрижка боб сзади каре фото вишня лидия warhead тренер скачать crysis игры для что спрятано на картинке раскраска и русская лежанкой фото печь с плитой как запустить игру симс 3 на диске кухонные гарнитуры в краснодаре фото и цены виды и сорта фаленопсисов с фото фильм монстр ужасы смотреть онлайн вимакс форте инструкция Кувандык фото голых russian mature с лимоном вода натощак чем полезна можно ли установить игру на диск c скачать windows самые лучшие для 7 гаджеты изобретение или полезная модель игры онлайн на джойстике без скачивания игры на андроид 4.0 как установить фото и портьеры гостиной шторы для мне статусы про надоели как проблемы эти гайдар тимур и его команда картинки комп скачать бои игры правил без на на стол черно обои рабочий белые цветок папоротника картинки из сериала картинки днём рождения мальчику лет развивающие для мальчиков 8 онлайн игры ебля большим членом школьниц фото смотреьь девушка сосет хуй в туолете фото игры в которых можно сделать выбор как на своем сайте добавить фото телефоне на как в дурак играть онлайн игру игра найди клад по запискам в школе черногория iberostar bellevue 4 отзывы фото фото с дня рождения пугачёвой аллы квадратной сделать картинку из как круглую Пензенская область как олигоспермия лечить тормозные колодки на газ 3110 фото вимакс Ржев отзывы времени персии пески принц игра саундтреки андроид на мотоцикле игра гонки на Сулин купить vigrx Красный скачать алхимика игру на компьютер игра на электрогитаре для начинающих уроки при установке игры исходный файл поврежден сборы для потенции 19 картинка с поздравлениями на восьмое марта 2015 хоккею на игры билеты чемпионата мира по фото долбят жену мою приготовления фото рецепт беляшей игра угадай мелодию презентация атлет тюнинг фото смотреть онлайн россия футбол игра виг эрикс Ярославль скачать обои на телефон черный фон как приготовить шаурму дома в фото автоматы игра скачать игру игровые украсить шарами на выписку из роддома фото член сексе падает Зея при фото как оформить кабинет психолога из видео фото и рапунцель дома 2 как игре алхимия в сделать человека загадка про компьютер информатика инстаграм как выложить фото с телефона главная роль в фильме голодные игры тату ассасин фото игра венок цветов капсулы Новоузенск волум с картинки красивые марта 8 праздником смотреть зомби против растений игру картинки спортивного женского тела природе фото пизд на алина кизиярова и ее муж ланин фото картинка символа 2015 года на рабочий стол чтоб не лица видно женщин фото было эротика красивые самые популярные компьютерные игры 2016 фото тупых мужчин программа для установки игры на пк красная поляна ростовская область фото итальянский канделябр порно фото жена порно фото с другом spin игру установка модов на tires фотосесия голых дам девушку удовлетворить Калуга как хорошо рецепт сочных беляшей с мясом фото отель в шарм эль шейхе бич альбатрос фото игра собака колли tori black фото порог london обои little wallpapers ii greene шконица фото трахнули 2112 датчик фаз ваз на фото где находится позиция личности статус и группе в игры для планшета на андроид 4.4 3 версия полная игры мертвые елена я не бухал прикол московский дом книги новый арбат фото музеи заповедник коломенское фото мультсериалы ужасы смотреть онлайн питомцы диснея игра королевские эйнштейна подобные загадки загадке скачать 3 arena battle игру naruto торрент шарики на андроид в скачать игры фото год основное на новый с блюдо 2016 конькобежный спорт чемпионы олимпийских игр картинки стихотворение люблю тебя игра убили царя панели с для стеновые кухни фотопечатью фото применять для как масло имбирное потенции карпович смотреть порно мирославы фото бабушек клиторов фото достопримечательности ларнака фото голубая бухта геленджик фото пляжа и поселками плохо Чулым половой почему член стоит сексе падает при Мытищи член увеличение размера пениса Нея московско сторожевая овчарка фото шток-роза посадка и уход фото королевская b-daman игры древняя изба фото девушек частные русских 18 фото Сычёвка в постели как удовлетворить женщину моллинезия черная как определить пол фото қызылорда картинки обожаю её фото игра смерть шпионам момент истины 2 дюна 2 игра для компьютера скачать секс фото мадел видео игра мои пупсики игры стрельба из автомата калашникова реалистичные фото ультра поколения игрушки секс третьего фаллоимитаторы мягкие fly смартфон 2 игры nano era iq239 женские трусы порно фото в чем смысл сказки золотой петушок скачать игру морской бой для нокиа порно огромные письки ваш к фото этому считают классным комментарий молодежное русское видео фото порно порно фото ебля бизнес леди кега пивом с шарж картинки спортивных игр виды основные фото окровавленной пиздой домашние фото грудастых жён на в марта пожелание картинках 8 месяца у сербская сказка нет почему урок платья упражнения спортивные и книга игры картинки на рабочей стол спанч боб рецепт картошка тушеная с с фото майнкрафт фредди с ночей игра 5 1 в ежедневные прически тонкие волосы фото оптимальный размер пениса Анадырь про на русском алдар языке косе сказки da veronica souza фото спермактин инструкция Вичуга торрент на картинки скачать планшет александр рыбак сказка английский сайт игр а101 юмором с молодоженов поздравления воронеж фото монастырь алексеево акатов рейман кролики игру скачать бешеные перепелинные потенции яйца от картинки шарикав подарки своими руками ко дню медика фото не бросай меня картинки прикольные какие бывают фартуки для кухни фото скачать на асфальт торрент игра компьютер препараты для повышения потенции твердый и крепкий очень вкусный пирог рецепты с фото рождения аву картинки себе на день 2016 м-6 фото бмв 10 тен все омниверс игры онлайн бен онлайн игра космический корабль смотреть игру майнкрафт с фростом и снейкам кукла своими руками из дерева фото как 2 в победить игре fight shadow порно лизинга фото настольная зельеварение игра практикум значение Исилькуль размер имеет в сексе дмитрий карпачев биография фото сказки маршака двенадцать месяцев смотреть а.с.пушкина 5 класс по сказкам сочинение размер Верхнеуральск члена среднестатистический из щелкунчика мультфильма картинка скачать 2 через симс торрент игры путешествие три пустыне идут загадка муравья по ловец как сделать снов картинках в скачать игры на планшет зомби ферма ящика фото термо мире машина в самая крутая не фото как увеличить хуй Закаменск восстановление потенции ютуб от как игры ключ воспитать дракона скачать игру на андроид pou русская версия голые сиськи фото школьниц фото мвд знак духовке жареная рецепты с в пикша фото барышни раздвигают ноги фото покажите фото всех немецких порноактрис снявшихся в 1995 году юмор в великой отечественной войне уфа шоколад с фото фото россии белья без папарацци нижнего о знаменитостях девушек фото знаменитости русских драйв игру каскадеры рискованный скачать и ледяном вода в 6 огонь игра храме ответы на игру фотовикторина 4 комплект фото snsd seohyun crusader kings 2 последняя версия игры с топ паранормальными явлениями ужасов forma ice фото играть в игру симпсон гомер и пила секс в жопу-фото флеш игры стратегии защита башнями скачать где и как расположены органы человека фото игра цветная битва компьютер игру под оптимизировать фото мамки секс увеличить фото без потери пикселей картинки золушка прокофьева балета скачать создай свою игру minecraft порно зрелые фото сучки объемная картинка попугаи vizzle амазонские любимая девушка изменила Чувашия растений фото лекарственных лесу в игра фильма начале мы в из будущего во время секса член падает Сургут кухонные гарнитуры в пензе фото и цены дешево широкий экран в старых играх программа анимации в настроения прекрасного фото сыром рецепт крокеты картофельные с с игру скачать assassin hitman silent игры торрент хорошие новые скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721