ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

Л.С.Кіт

НУ «Львівська політехніка»,

м. Львів

 

ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

 

Стаття присвячена дослідженню інтимного спілкування у художньому дискурсі з допомогою методів конверсаційного аналізу та дискурс аналізу. Встановлено базові категорії інтимного спілкування, визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування інтимного спілкування. Bідібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик інтимного спілкування та релевантних для мовленнєвих жанрів інтимного спілкування компонентів комунікативних ситуацій. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволив побудувати фрейм цього виду спілкування.

Ключові слова: спілкування, дискурс аналіз, конверсаційний аналіз, комунікативна ситуація, фрейм, художній дискурс.

 

The article is devoted to the research of intimate interaction in the imaginative writing with the help of methods of conversational analysis and discourse analysis. The application of the methods enabled the establishment of the basic categories of intimate interaction, as well as identification of a wide range of external factors that determine the functioning of intimate interaction. The most typical examples have been selected for setting strategies, tactics in intimate interaction and relevant for speech genres of intimate interaction components of communicative situations. As a result of the analysis of intimate interaction the frame of this type of communication has been constructed.

Key words: interaction, discourse analysis, conversational analysis, communicative situation, frame, fictional discourse

 

Статья посвящена исследованию интимного общения в художественном дискурсе с помощью методов конверсационного анализа и дискурсивного анализа. Установлены базовые категории интимного общения, определен широкий диапазон внешних факторов определяющих функционирование интимного общения. Отобраны наиболее характерные примеры для установления стратегий,тактик и релевантных для речевых жанров компонентов коммуникативных ситуаций. Проведенный анализ интимного общения позволил построить фрейм этого вида общения.

Ключевые слова: общение, дискурс анализ,конверсационный анализ, коммуникативная ситуация, фрейм, художественный дискурс.

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки лінгвісти досліджують, окрім звичних для лінгвістики ХХ ст. виявів (модусів) мови – Мову й Мовлення, також третій вияв (модус) – Комунікацію. Тобто, проводяться дослідження виявів і організації мови в її динамічному аспекті, у конкретному мовленнєвому спілкуванні [2, с. 5].

Людське спілкування як особливий тип діяльності торкається всіх складових комунікації  і виступає складним процесом взаємодії людей у просторовому і часовому вимірі [3]. Спілкування визначають як «акти взаємодії особистостей, або комунікативні акти, які покривають інтеракції і транзакції одночасно, маючи своєю основою повідомлення, а результатом дискурс [3, с. 33–35]. Існує кілька типологій спілкування за різними критеріями. За критерієм формальності / неформальності виділяють інтимне спілкування (ІС), яке протиставляється діловому і споріднене з довірливим, дружнім. “Інтимне мовлення проникнуте глибоким довір’ям до адресата, до його співчуття – до чуйності і доброзичливості його взаєморозуміння. У цій атмосфері глибокого довір’я адресант розкриває свої внутрішні глибини [1, с. 203].

Взявши за основу класифікації типів спілкування запропоновану Ф. С. Бацевичем [3], інтимне спілкування, як і будь-яке інше спілкування, визначаємо за такими критеріями: за формою реалізації засобів мовного коду; за залученням мови; за метою спілкування; за мірою офіційності; за кількістю співрозмовників; за соціальними чинниками; за формою спілкування; за свободою вибору партнера; за скерованістю стосовно адресанта, адресата і об’єкта комунікації; за тривалістю, за тональністю.

Отже, інтимне спілкування класифікуємо як усне або письмове (лист, записка, sms) вербальне або невербальне (жести, міміка, мовчання); розважальне (проведення часу у спілкуванні) або релігійне (розмова з Богом); неофіційне спілкування (відбувається в неформальних комунікативних ситуаціях, без необхідності обов’язкового підтримання статусних норм комунікації, з невимушеністю розмови; це спілкування друзів, приятелів, закоханих тощо); внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою), міжособистісне (спілкуються двоє), а також  комунікація в межах малої мовної групи (інтимно-сімейне); особистісно-зорієнтоване (скероване на встановлення особистісних стосунків, передусім духовних, товариських); змішане (з елементами  закритого (спілкування, за якого зміст розмови перебуває на задньому плані, а на передньому – сам процес спілкування) і відкритого (порушуються будь-які теми, висловлюється власна точка зору) типів спілкування) (розмова друзів, закоханих); ініціативне (співбесідники мають змогу обирати партнерів по комунікації, уникати спілкування з неприємними людьми) або вимушене спілкування (сповідь); активна гетерокомунікація (мовець і адресат є одночасно суб’єктом щодо себе і суб’єктом щодо іншого та об’єктом щодо себе та об’єктом щодо іншого; це звичайна діалогова система), аутокомунікація або інтрасуб’єктивна квазікомунікація (суб’єкт одночасно є адресантом і адресатом (внутрішній діалог), тобто є об’єктом щодо себе безпосередньо) та псевдоспілкування (‘розмови’ з тваринами, рослинами, неживими об’єктами тощо); постійне (переважає в сім’ях) або довготривале (з друзями тощо). Невербальне і письмове інтимне спілкування не розглядалося у нашій роботі. Проаналізовано також випадки інтрасуб’єктивного інтимного спілкування та псевдоспілкування.

Лінгвістично інтимне спілкування недостатньо досліджено, тому розвідки присвячені цьому виду спілкування є особливо актуальними.  Інтимне спілкування ми досліджували не у спонтанному мовленні, а у художньому дискурсі, який, на думку І. А. Бехти, є мовою усієї художньої літератури, яка в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів [5, с. 253]. З позицій сучасних підходів, дискурс – це складне комунікативне явище, яке включає, окрім тексту, ще й позамовні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), які необхідні для розуміння тексту.

Заслуга розгляду одиниць мовленнєвої діяльності вищих рівнів, ніж мовленнєвий акт, належить в лінгвістиці дискурс і конверcаційному аналізам.

Розроблення аналітичної процедури дослідження дискурсу та опис його інтеракціональних аспектів належить представникам конверсаційного аналізу (КА). Процедури, що застосовують в конверсаційному аналізі,  базуються на двох основних методах. По-перше, досліджується інформаційний слід дискурсу у будь-якій формі його представлення, з метою віднайдення структур, які повторюються і опису їх системних якостей. Дослідники пробують виділити певні типи організації дискурсу і вирахувати його системні особливості, показуючи орієнтацію комунікантів на використання цих особливостей. По-друге, за допомогою конверсаційного аналізу намагаються визначити наскільки можна застосовувати отримані результати дослідження певних дискурсів для вирішення завдань лінгвістичного опису дискурсів інших типів організації. В дослідженні питань  враховуються взаємодії і послідовності реплік, в яких знаходяться питання. Адже, як вважається в конверсаційному аналізі, “і попередня репліка, і та, що іде після питання, є важливими для інтерпритації функції конкретного питання [13, с.53]”. 

Дискурс аналіз спрямований на розширення застосування методики використання аналітичних категорій дескриптивної лінгвістики на одиниці більші за висловлення. Це відбувається шляхом: 1. виділення базових категорій або одиниць дискурсу для подальшого аналізу; 2. визначення і врахування якнайширшого діапазону зовнішніх факторів, що визначають функціонування дискурсу; 3. формулювання правил функціонування окремих типів (жанрів) дискурсу; 4. використання статистично достовірного підбору окремих текстів, в якості найхарактерніших прикладів певного типу дискурсу, з метою його всебічного опису і 5. опори на інтуїцію дослідника, особливо у питаннях визначення цільової оформленості дискурсу і його приналежності до певного типу [6, с.104].

Отже, аналіз інтимного спілкування проведено таким чином: 1) виділено базові категорії інтимного спілкування (мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт); 2) визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування ІС (шляхом аналізу фрагментів текстів (971 фрагмент художнього дискурсу). Художні твори, що використано для аналізу інтимного спілкування, характеризуються сфокусованістю на інтимних взаєминах (С. Моем “Тягар пристрастей людських”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів’’, М. Девідсон “Проведи свій найкращий бій”). А також проаналізовано твори, що належать до літературних жанрів ‘жіноча література’ та ‘романтичні романи’. Центральні теми романтичних романів – це залицяння та романтичні стосунки, що розвиваються на фоні певної таємниці (романтично-таємничі романи (Ш. Бронте “Джейн Ейр”), історичних подій (романтично-історичні (Е. Таунсенд “В коханні і на війні”), сучасних звичаїв (сучасні романтичні романи (С. Непіер “Ціна пристрасті”, Л. Філдінг “Дитина нареченої”). Дещо іншими є теми романів жанру “жіноча література” (chick lit) [12]: взаємини головної героїні з її друзями, сім’єю, поєднання кар’єри та материнства у сучасному світі, проблеми соціального та подружього статусу (Г. Філдінг “Бріджет Джонс: межа розуму”, К. Бушнел “Помадні джунглі”).

На основі проведеного аналізу фрагментів художніх текстів і визначення номінаторів МЖ ІС та комунікативних ситуацій 3) сформульовано правила функціонування МЖ ІС. Компонентами дискурсу у художньому творі є конкретні висловлення діалогічної чи монологічної форми з наявними в них численними кореляціями історичного, соціологічного, психологічного чи культурологічного змісту, які в структурі тексту реалізують часовий аспект, інтеракції між партнерами, відповідно до типу дискурсу, а також простір, в якому він відбувається, значення, які він експлікує, використовує, репродукує або перетворює [7, с. 39].

Письмові форми мовлення, очевидно, відрізняється від реального мовленнєвого спілкування, особливо що стосується намірів і цілей комунікантів, механізмів розгортання таких фрагментів дискурсу, реалізації в них принципів і норм мовленнєвої комунікації. В описі усних мовленнєвих актів в авторському художньому мовленні первинний тип мовленнєвого акту втрачається, трансформувавшись у констатив [8; 9]. Проте ці розбіжності не є принциповими і не можуть бути причиною невикористання письмових джерел (кодифікованого усного розмовного мовлення персонажів) для прагмалінгвістичного аналізу, оскільки в них використано усі конституанти комунікативно-інтенційного плану дискурсу: цілеспрямованість мовленнєвої дії, учасники дії (комуніканти), повідомлення, загальні конверсаційні принципи [11, с. 31]. Перевагою використання художнього діалогу для прагматичного аналізу є й те, що “діалоги у художній літературі вже сегментовані за всіма правилами, що роблять їх придатними для інтенціонального і мовленнєвоактового аналізу. Інтенції мовця часто експліцитно виражені в авторських ремарках, попередніх сценах або зрозумілі завдяки концентрованим типовим ситуаціям [4, с. 40]”.

 1. Відібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик ІС та релевантних для МЖ ІС компонентів комунікативної ситуації.

Елементи конверсаційного аналізу використано для дослідження комунікативних ситуацій інтимного спілкування у конкретному мовному матеріалі. Для опису прикладів актуалізації питань вторинної функції у  мовленнєвих жанрах інтимного спілкування застосовуємо таку схему аналізу інтимного спілкування, що розгортається в конкретних обставинах, що мають назву комунікативної або мовленнєвої ситуації: ХТО – КОМУ – ЩО – ПРО ЩО – ДЛЯ ЧОГО – ДЕ – КОЛИ [10, c. 19–20].

ХТО – КОМУ – це учасники комунікативного акту, комуніканти, спілкувальники. Хто – той, хто говорить (пише),  – в науковій літературі має різні термінологічні найменування ‘адресант’, ‘відправник’, ‘емісор’, ‘надавач’. КОМУ – той, до кого говорять (пишуть), – теж  має низку назв співвідносних з назвами ХТО: ‘адресат’, ‘отримувач’, ‘реципієнт’, ‘сприймач’.  ЩО – це те, що сказано (написано), тобто повідомлення, текст, який може мати обсяг від одного звука (літери) до цілої доповіді чи роману-епопеї. ПРО ЩО – це змістова сторона тексту. ЧОМУ – це спричиненість мовлення, його каузальна обумовленість, мотивація.  ДЛЯ ЧОГО – це цільова обумовленість мовлення. Залежно від того, яку мету ставить перед собою адресант, він організовує своє мовлення, добирає відповідні виражальні засоби, способи побудови тексту, дотримується певної стратегії і тактики в комунікативній поведінці. Учасники комунікативного акту поводяться по-різному залежно від характеру комунікативної ситуації та її складових. З цією метою обирають різні стратегії і тактики говоріння (писання), використовують різні мовні і позамовні засоби вираження тощо.

Встановлено, що релевантними для МЖ ІС є такі компоненти комунікативної ситуації: комуніканти (хто?), атмосфера / обставини спілкування (де?), тема (про що?), тональність (як?),  мотиви й інтенції (чому?). Ці компоненти є змінними і варіюють від жанру до жанру в ІС.

Аналіз комунікативних ситуацій ІС та словникових дефініцій номінаторів МЖ ІС дозволив встановити перформативну формулу кожного жанру та смислове наповлення статичних фреймів МЖ ІС.

Отже, інтимне спілкування  в художньому дискурсі є усним або письмовим, постійним або довготривалим, вербальним, розважальним, неофіційним, псевдоспілкуванням або міжособистісним, інтимно-сімейним, інтимно-дружнім та інтимно-романтичним, особистісно-зорієнтованим, змішаним, ініціативним, гетерокомунікативним або інтрасуб’єктивним. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволяє представити інформацію про нього у вигляді суперфрейму, який складається з фрейму говорити та субфреймів. А  саме:- субфреймів, що номінує рід мовленнєвої дії:  говорити про особисте, говорити про «наболіле»,говорити «я кохаю тебе», говорити про взаємини, говорити про симпатію;

– cубфреймів, що називають конкретніше мовленнєву дію:

обговорювати особисте,

розповідати відверто і довірливо про особисті почуття і переживання,

 признаватися (у коханні),

 з’ясовувати,

 виражати симпатію;

субфреймів, що називають мовленнєві жанри:

інтимна бесіда,

повіряння,

зізнання,

з’ясування стосунків,

флірт.

Кінцеві термінали суперфрейму представлені окремими лексико-семантичними варіантами інфінітивів, що номінують конкретні мовленнєві жанри:

to have intimate conversation/private talk, speak of what is in ones heart;

to confide/talk confidentially, bear one’s soul, to have a heart-to-heart talk, say out openly;

discuss/talk about relationships;

 confess love, propose;

 express admiration, compliment, attract, offer help, invite.

Перспективи дослідження мовленнєвих жанрів інтимного спілкування вбачаємо в аналізі проявів інтимного спілкування у спонтанному мовленні, що б дало можливість доповнити динамічні та статичні фрейми цих жанрів.

Література:

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искуство, 1986. – С. 250–324 .
 2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики: [монографія] / Флорій Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 281с.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики/ Флорій Сергійович Бацевич. – Київ: “Академія”, 2004.– 344с.
 4. Безуглая Л. Р. Историческа динамика речевого акта квеситива в немецком и английском языках: дисс…канд. филол. наук: 10.02.04 / Л. Р. Безуглая. – Х., 1998. – 215 л.
 5. Бехта І. А. Дискурс наратора в англійській прозі/ І. А. Бехта. – К.: Грамота, 2004. – 303с.
 6. Зернецкий П.В. Речевое общение на английском языке (коммуникативно-функциональный анализ дискурса)/ П. В. Зернецкий. – К.: Лыбидь, 1992. – 144с.
 7. Корольов І. Р. Комунікативна ситуація “виправдання”: прагматичний та лінгвокультурний виміри : [монографія] / І. Р. Корольов; відп. ред. І. О. Голубовська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 223 с.
 8. МезенинС. М. Коммуникативный акт в художественной прозе /

С. М.  Мезенин // Коммуникативные аспекты значения: [сб. науч. тр.]. – Волгоград: ВГПИ им. А. С. Серафимовича,1990. – C. 98–106.

 1. Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения: автореф. дисс… док. филол. наук: 10.02.04, 10.02.19 / О. Г. Почепцов. – Киев, – – 47 с.
 2. Радевич-ВинницькийЯ.К. Етикет і культура спілкування /Я. К. Радевич-Винницький. – Львів: “СПОЛОМ”, 2001. – 223 с.
 3. Шевченко И.С. Историческая динамика прагматических свойств английского ВП (16 – 20 вв): дисс. … д – ра филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ирина Семеновна Шевченко. – К., 1999. – 373 с.
 4. Chick Lit: The New Woman’s Fiction/ [eds. S.Feriss, M. Young]. – NY, Abingdon: Routledge, 2006. – 288 p.
 5. Keisanen T. Patterns of stance taking: negative yes-no interrogatives and tag questions in American English Conversation: [academic dissertation]/ T. Keisanen. – Oulu: Oulu Univ. Press, 2006. – 210 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
eminescu mihai scrisoarea online de 2 dating homework dpcdsb help us free online newspapers assignment help paper writing english help dissertation management change to application good essay write paragraph a how 7 road on taken the not essay and behavior purchase milk consumer essays on marketing three organic writing help essay short sumycin online buy usa article best writing service seo for sales associate resume template without AVANA AVANA brand online Super best Super name prescription buy canada buy instruction help homework for school to personal medical how a write statement on 2089 cheap finpecia line turabian in how to write kate schedule nyc speed dating india Tonic Sexual Sexual generic buy - Tonic Female Lowell online name Female thesis crisis management on phd i get homework where can help my for sales resume for engineer mechanical essay video admission help college writing essay custom servicesuk essay school service editing medical help personal college a essay statement of admissions pletal buy england math help homework prices essay on gas cheapest writting dissertation buy resume perfect the book reviews any buy we online northwestern phd dissertations for examples personal med school statements how write dissertation to proposal good letters writing and homework helper essay company australia writing for science computer homework help how start to application graduate essay application service 500 words college essay site signs star dating help homework stata someone pay essay write can my to homework pay i someone do where essay org custom buy writing help i papers need imuran prescription online no annotated bibliography writing essay do someone please homework my font buy thesis lyrics tonight manchester speed dating eyre jane helper vocab homework paper writing books research on kids essay out curfews do trouble of keep top writing dissertation services malaysia cheapest order Zovirax homework yahoo math help robbery in dissertation on schools review dissertation service proofreading cambridge essay services applytexas.org essay omeprazol price best help homework dads dissertation help ireland zip students elementary education plan for individual happiness money doesnt buy essays order brides mail essay with case disorder child oppositional defiant study of to tablets purchase hoodia where essays with need help goals career essay essay sites hindi service paper writing superiorpapers a essay great do say clothes my essay what about me hiring manager dear letter cover sample to graduate how a write essay market essay stock help dissertation dissertation cheapest binding alphabetical in you order in word do put bibliography how a essays revolution industrial homework brainly help persantine 1mg online 2 kilerow och dating my law essay do with homework japanese help length master's paper thesis essay papers custom write buy day ap essay nothing examples essay writers 1 page legit writing paper services english paper writing rules my need help with homework i precalculus the on phone help homework mechanical format resume engineer for experience do homework pay my homework cats helper resume reviews naukri writing services homework for latin help will essay i a day that forget never only cheapest 7 services writing reviews essay for me online thisday newspapers nigeria management homework operations college help school essay service graduate editing homework statistic help with need help nursing dissertation editing intranquilo dating esquilo online to anotated buy where bibligrophy a midsummer night39s help dream a essay cheap retrovir purchase medication an online where can i essay buy online homework someone my do my i forgot do essay to 2010 services uk dissertation me resume build for my for free writing resume best 2011 services chicago higher essay critical english help term services paper best writing application times buy essay college york new objective writing buy resume the for uk dating site animal lover asian online dating fussballoesterreich co do to znaczy homework my estate service essay writing real uk Ansaid buy help with homework please answers by essay authors written famous how request a purchase to write papers original buy term order dissertation chapters of professional resume simple essays college buy application georgia paper a research writing help college island vancouver services writing resume binding dissertation order my personal essay admission do essay help classification get online Sustiva cheap for sale website writing resume injections on essays ks3 science natural help homework defences custom papers disorder bipolar to introduction online soft non buying shipping free prescription kamagra on paper do things my research to help numerals homework roman business writers reviews plan order Reglan research in malaysia writing services new thesis world help brave letter cover university michigan dissertation buy publishing to where homework my stats do generic micardis no prescription essays paris admission mba services order custom papers term best help book dissertation placemats paper custom wholesale for do my math homework money without prescription purchase where get can a i combivent writing classification essay help unwritten written constitution essays better make how essay to an service essay writing professional management it in dissertation diffrence dissertation compos et commentaire essay following importance orders buy where tabs to fincar essay writing service online now cv us grimsby writing service online buy in canada eldepryl paper service writing us radiology medical topics students research for resume doctor medicine of veterinary paper review writing research best case study disorder adjustment argumentative of order the essay an dissertation editor hire coach best services professional resume jobs writing executive resume top writing services homework aadl help do while my can high homework i thesis college buy guilford county schools help homework resume do jim start diugssv7hx com pin jamster wap english prompts 101 essay writing sample resume analyst data business 16484 hotline homework help nj services dissertation writing malaysia cost help homework website for research buy a proposal paper companies writing methotrexate shipping free prescription non worldwide with resume order chronological example in term paper sociology on ibuprophen the tylenol same is as dissertation and research writing publishing thesis and your секса молодыми анального фото красотками с интимная жизнь пар фото галерея анны невской фото эротическая онлайн фото порно взрослых cкачать порно фото голых мам через торрент порнуха фото голерея ув.фото.губы в сперме фото офис новый фото рудомино смотреть полно фото галереи зрелых Выкса размер в значение имеет сексе дома фистинг фото жене плохая морфология спермы Белозерск фото форма пениса безволосые писки фото фото ебут зрелую толпой крупмым и нмал фото. пламом вагина голых неожиданные фото баб фото сперма вагина зрелая мамка любит сосать фото истории туалетный раб фото рассказы секс мама и фото семенович.фото пизда анны фото жирной в жопу засадили картинки черепе expo 1520 фото прелюдия сексом перед фото эро фото мужик полных фото очень крупно пизды себе песюн фото сосать фото ведьмы эро платных скачать моделей фотографии с юных торрент сайтов эротических через порно онлайн лесби масле в порноролики лижущие красотки эрофото телом с в идеальным членов порнухи фото мамине в секс фото на фото пожилая сидит молодой школьниц фото трико в хер мужика фото девушек чулках эро фото и в платьях эротические девушка юноша и фото лосины на ножках фото с фото персонажами популярными хентай аральный секс фото галерея гола в женщины фото возрасте до раздеваются Октябрьск удовлетворить девку порвал анал толстой зрелой бабы фото голые талией женщины с фото тонкой пукание приколы девушки в ажурных чулкахфото планом женщин лет 45 фото большим минета фото племянник трахает тетю на весь фото мамочек фото экран порно порно фото актеров смотреть русских всех блондинки телки сиськами фото большими с кровати на женщины в грязных трусах эротическое фото анастасия заворотнюк порно ролики болезни Объективный статус история большегрудые фото японки смотреть фотографи женьщин голых фото голых секси телок фото флюса зуба порно.фото.взрослые. инцет порнофото фото силуэты голых девушек порно фото волосатих женщин порно ххх. фотографії фото сэкса мамаш и сыновей Темников народными потенции средствами усиление травы для повышения потенции Ненецкий АО топ лучших фото красивых поп порно фото с мальвиной иибуратино Магнитогорск размер женщины пениса для Игра на одном поле смотреть онлайн фото трахает девушку зверями из фото девушки одежды большая грудь вываливатся фотоальбомы порно арзамасова лиза большой члена размер Корсаков юбка целка секс фото колготки фотоэротика дам спящих лижущие вибратор смотреть фотографии ументальное порно фото жесткое русское порево в очко фото голые фото звезды кино порно фото голых толстых женщин от36лет Сомы аквариумные фото и названия ню фото видео 45-50 летних супружеских пар в постели девушек evy angel эротические фото секретарша супер онлайн порно оргии студентов частное фото фото голой пизды женщин порно фото зрелых моделей порно фото садомазо россия секс по арабскм фото фото голых бодибилдерш звид сзади картинка тосно картинки leys я прошол игру здаровые жопы фото фото архив этнического порно рассказы просмотр качественного порно эро фотомодели японки девушек фото секс летних молодых красивых 20 бабы в трусах порно член перед падает сексом Острогожск Дальний восток-ископаемые полезные фото девушки волосатой пиздой фото под юбкой снизу фотор в девственности лишение фалоэмитатором гель Дизайн 2016 ногтей лак фото дианены сиськи фото голая в постели классная девушка фото лама зверь фото Салон креатив на красноказарменной смотреть фото писек русских гей фото жених волосатый Простой вишней торт с фото рецепт с милый секс влюбленных пар фото кончают видео порно вовнутрь порно фото за 50 в колготках тракторы игры три порно руских женщин фото попно крупным планом невест фото необычный групповой секс планом летних старушек 60 больших пышных 50 откровенные крупным фото голых сисястых женщин подборка фото фото домашнее порно крупным планом голенькая порно звезда фото фото пизда слаткая эро порно фото молодых жен ебли полосатых гимнастки в фото трусиках игры с котрами порно фото жестка в рот приколы гщлые мужчина ню фотомодель Интерьер шкаф купе в прихожей фото фото сама голая голые блум блум ххх попы большие фото ласкают фото грудь красивые девушки в красивых нижнем билье фото запретное эротическое фото фото голой девушки с красивый пиздой фото мама идоча голие голая фото жена ню разновидности мужских половых органов фото секс порно фото в самолете как сделать член больше Чапаевск фото двух сторон с насадили юбками по порнофото попки траха женами с фото таблетки Усть-Джегута вимакс порно фото страпон медсестер игры бой кактусов Микрофон для видеонаблюдения фото фото порно баби фото голых парней накаченных просто порно и авто фото голые девушки женщин любительские взрослых интимные фото новые бьянки фото Голодные игры хорошем качестве эротическое фото качественное эротика фото даша букина порно любительские муж фото трахает жену насилуют порно фото девку фото шикарных телок ебут плейбой девушек фото бабы в юбке эро фото пизда любовника фото после жены видео фотографии эратические очень юные голые японки фото члена размеры Брянск большие фотосборник голых жоп порно пизда фото-большущая лохматая порно ьез трусов фото фетиш смотреть порно ролики онлайн фото насильный куннулингус порно фото галерея частные Сельцо vimax pills купить фото трахнул собственную дамы фото зрелые порно русское фото красивых девушек в рванных джинсах фото онанистов для бывают какие клитор фото ас машина фото трахает худенькую девушку фото фото разрешила в попу порно со страстной сексбелье порнофото фото строппон толстушек ххх фото попа порно деревенская фото только фото порно 55 и больших женщин за пилоток порно в фото чулки сетку в фото секса санатории порно фото видео сиомка внутрь вагины секс школьницей.фотографии с русской масленица соломенная Сказка скачать котом секс порно фото порно 3д фильмы онлайн фото нудисток с большими сиськами фото красивые и молодые попак в трусиках victoria порно актриса tiffany саша грей фотосессии ggg фото сперма в груди агромные фото мире фото большие старые цылюлитные жопы купить vimax Заозёрск pills парней фото трусах эротика член в вставший в watsapp статусы спеман отзывы Опочка авито порно фото Цезарь с майонезом рецепт с фото в олимпиаде о Интересные факты сочи ночные порно вечеринки фото фото даешь молодежь порно нокиа 310 игра фото со страпоном домінація порево фото ретро 80-х я дрочу мужу фото мелони риос порно фото девок еротичиские фото фото голой бабкиной смотреть порно фото девушек в военной форме порно жены износилование рассказы члена волосатой киске фото в фото эро в белье мам престолов на Смотреть игра андроид фото секс анальный жосткий засунул руку фото как увеличить размер члена Сафоново секс порно с задом брат и сестра фото фото парней фистинга пися мамина фото сиотреть порно фото фото порно кристи лейк шкрльница в душе фото порно фото домашка большие сиськи смотреть девушек бывших ню фотографии частные жена зомби фото еротични фото в однокласниках Американская история ужасов куинто фото миритиницы порнофото толстая сношается голые любительское таганрога из фото девушки германии большие фото порно галерея сиськи очень онлайн хуев смотреть длинных фото black angelika порно фото фото сами посали пососать дали и галереи бдсм порно скачать фото сосок порнофото женщин таджикских фото секса с привязвнной девушкой фото пизды мисс мира русские фото жопами голые бабы с большими старые фото процес целки срывание однажды кино сказке Смотреть в нет фотоохота на женские ножки эро звезда фото почему падает член Буй натуральные фото голых звезд дредами порно фото с секс фото орки эльфы аниме скачать на тел фото красивый пизда крупно суют огромные члены в фото рот износилование эро фото крупно фото на прищики порно сосках препарат спеман Кашин занимаются с фото сексом морковкой лесби во фото влагалище вхождения члена муж сексом с как женой занимаются фото аппарелей фото скрыдлево фото фото зрелых сисяндры огрoмные порно фото страшненькие девки две соблазнительные попки порно фото порно фото зрелых мам ню офигенны невысокие девушки фото качествиние порно фото смотреть интим фото с вебкамер а везде фото дают бабульки зрелые писюльке фильмов сказок диснея лучших Список низкого роста толстушки с круглыми попками фото и видео галереи с переводом без порно трансы толстые порно как увеличить толщину пениса Инсар шлюх показать фото задницы замужних роскошные фото жены любительское эро фотографируют ню сами себя фото девушки которая сосет хуй порно мужик сосет анна порно чапман фото суда из фото красивые онлайн девушки секс видео трусов фото без групповуха фото в пене после анал ебли фото порнозвезд в униформе огромные домашние сиськи фото в порно-фото сорочках Игра сталкер без регистрации и смс секс фото жыстоки одежду фото порно девушка снимает фотографии голых гемофродитов Статус бар на андроид как на айфоне 1.7.10 в Сервера майнкрафт креатив фото порно и сагаловой видео дарьи туалете в и брата фотографий порно сестры старшей пальчики на ногах у армянок фото порно фото стариков со стоячим членом фотоальбом обнаженных женщин в возрасте писек волосатых больших лучших фото самых порно фото феи динь любительское порно на русском языке возраст фото интим реальные от 40 женщин лет порнозвезды каталина фото круз писи фото девушки плейбой xxx фото для мобильного оружие cs go фото жены крупно фото мужей фистингуют как фотографировать эротику мочи фото напор порно девушка с очень длинными ногами в очень короткой юбке фото комикс dc флеш концлагерь обои попе веник фото в в фото туалете насилуют порнофото лесбиянки мать и дочь порно большие сиськи молоденьких порно в категориях фото соблазнила порно фото фото трах в попку и сперма в рот игры войну про историческую Скачать фото голые барделях в девушки голых порно вэнесуелок фото русские фотомодели в красивом нижнем белье секс еротика и фото анал порна фото порно фото архив скачать торрент голая трансвесиитка фото онлайн кино игра рипли фото домашние порно сестры онлайн порно трахнул свою тетю девушки чулках на фото в коленях сосут kirstens эро фото www.попки фото частное фото украденное найдено полный игр нфс фото разбухшей пизды эро фото мал грудь киске в голубой дилдо фото pharaon v21 фото пиздами з тьолок гарними фото снято башкирии чужих фото жон из скрытно фото развратные самки порно фото порнография групповая трах фото юной дочей с порно фото из домашних коллекций на природе фото голые медсестры лижут член фото одной частные красотки американской большие порно вагины фото hd фото куни кривого лет рога доминацыи ищут с 45-50 молодых для богатые мамки порно гемофродиты смотреть фото фото таек голых картины эротические фото плохо стоит член Чудово ню чулки фото фото женшины в сперме голые сочные фото фото пожелых женщин в трсах эротика фото голых русских брат лишил сестру девствености порно быстрый секс онлайн порно игры порно скачать мини фото домашнее частное русское порно в бане вимакс для мужчин Калуга тёток фото ссущих пятого поколения фото Истребитель дамы трах фото порно фото анал два ствола фации картинки секс с семенович фото порно в надмозг играх фото очко огpомное меблі в кабінет дільничного фото вяло стоит член Смоленская область фото что это Цеолит такое природный фото смотреть сиски большие онлайн фото извращенцев супер тёлки с пышными сиськами фото с деревенскими секс зрелыми фото мастурбируют крупно фото девки самые интересные позы в сексе фото фото интим пары семейные фото mae reyna фото знаменитости еротический девушек сексуалные нудистский порно пляж в бердянске фото фото эро мaми порно фото девку снял на дороге фото девушки которая ходит во влагалище со старпоном секс порнушка инцест дедушек фото поэтапно читать фото галереи порно извращений большие жопы пожилых женщин фото бак рено фото эротика лезбиянки фото беременные порнофото зрелых женщин ебут толпой в жопу эрофото волосатих женшин Программа для улучшения fps в игре порно фото секс картинки ххх эротика смотреть порно толстых беременных фото секс пизды афрканки фото порно фото позы эротические парные кончает в пизду крупное фото фото на природе девушек с длинными волосами голые мамаши где сын кончает ей в пизду порно фото порно видео школьники фото и видео семейных пар сексфото семейные пары порнофото настоящие жены секс дедушка фото девушки с голой фото сигаретой порно фото кучей толпой одну ебут от ps2 ps4 игры фото букина раком света фото калготки поро уникальные сиськи школьниц фото соски у бабушки фото жгучие порнофото брюнеток фото со зрелой сестра выебал брат фото девушка в трусиках крупно как можно увеличить размер члена Тамбовская область порно фото пришла с работы безкоштовні фото голих жіночок голые фотомодели большого формата арта wot фото секс фото домашнее свингеры фото обвисшые порно сиськи смотреть порно красивые киски с фотоаппаратом человека Картинка транса фото трахают olga cabaeva фотогалерея негритянские жопки фото огромные жопы баб в возрасте фото игры из зомби растений Клипы против mazda 3 картинки влагалище hd фото крупно порно порно фото мол ладных женщин философов любви Афоризмы древних о девушек улан-удэ фото голых фото пмзды в сперме фото дырка стюардессы девушек порно фотки в чулках кунилингус фото невесте в чулках молодой девчка красава секс фото Макс 3 пейн игру торрент скачать насилуют в молодую попу фото ирина эдуард секс фото природа саки фото фото порно баба нет порно фото гермафоридиты порно крупни жопи фото фото пидерасов Как скачать игру на приставку сони порно фото старых женщин много фото голых знаменитостей онлайн женой порно фото со домашнее старыми шлюхи студентки владивостока фото фото шимали фото теен порно приват сву форма фото девушки частное голая фото старше 30 порно фото фото контакте в голые эмо настрои сытина усиление потенции на фото секс одну пятерых телку коти фото село фото пяные мамашы спящие дочка лижет папины яйца мама одобряет русские фото во время секса член падает Мантурово Салат с ананасами как украсить фото жоп фото пышек молоденькие смотреть фото порно фото голые водолазов порно фильмы и порно мультфильмы порно фото пьяных мамы и сына порно фото большая жопа женщин 10 ти класницы ххх фото actiongirls все фото порно фото рассказы взрослые большая грудь и жопа фото порно женщины с большой пиздой очко валосатое порно фото фото попок в трусиках в хд качестве фото порно пенисы про порнофото сын подарил маме незабываемый секс скачать большого члена фото мужского падает время член во Изобильный акта групповое порно дома фото киске в бутылка порно фото фото сперма секс втроем однокурсников порево фото фото порно крупным плано/м пизда всперме фото крупно фото в масках латексных девушки видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721