ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

Л.С.Кіт

НУ «Львівська політехніка»,

м. Львів

 

ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

 

Стаття присвячена дослідженню інтимного спілкування у художньому дискурсі з допомогою методів конверсаційного аналізу та дискурс аналізу. Встановлено базові категорії інтимного спілкування, визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування інтимного спілкування. Bідібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик інтимного спілкування та релевантних для мовленнєвих жанрів інтимного спілкування компонентів комунікативних ситуацій. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволив побудувати фрейм цього виду спілкування.

Ключові слова: спілкування, дискурс аналіз, конверсаційний аналіз, комунікативна ситуація, фрейм, художній дискурс.

 

The article is devoted to the research of intimate interaction in the imaginative writing with the help of methods of conversational analysis and discourse analysis. The application of the methods enabled the establishment of the basic categories of intimate interaction, as well as identification of a wide range of external factors that determine the functioning of intimate interaction. The most typical examples have been selected for setting strategies, tactics in intimate interaction and relevant for speech genres of intimate interaction components of communicative situations. As a result of the analysis of intimate interaction the frame of this type of communication has been constructed.

Key words: interaction, discourse analysis, conversational analysis, communicative situation, frame, fictional discourse

 

Статья посвящена исследованию интимного общения в художественном дискурсе с помощью методов конверсационного анализа и дискурсивного анализа. Установлены базовые категории интимного общения, определен широкий диапазон внешних факторов определяющих функционирование интимного общения. Отобраны наиболее характерные примеры для установления стратегий,тактик и релевантных для речевых жанров компонентов коммуникативных ситуаций. Проведенный анализ интимного общения позволил построить фрейм этого вида общения.

Ключевые слова: общение, дискурс анализ,конверсационный анализ, коммуникативная ситуация, фрейм, художественный дискурс.

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки лінгвісти досліджують, окрім звичних для лінгвістики ХХ ст. виявів (модусів) мови – Мову й Мовлення, також третій вияв (модус) – Комунікацію. Тобто, проводяться дослідження виявів і організації мови в її динамічному аспекті, у конкретному мовленнєвому спілкуванні [2, с. 5].

Людське спілкування як особливий тип діяльності торкається всіх складових комунікації  і виступає складним процесом взаємодії людей у просторовому і часовому вимірі [3]. Спілкування визначають як «акти взаємодії особистостей, або комунікативні акти, які покривають інтеракції і транзакції одночасно, маючи своєю основою повідомлення, а результатом дискурс [3, с. 33–35]. Існує кілька типологій спілкування за різними критеріями. За критерієм формальності / неформальності виділяють інтимне спілкування (ІС), яке протиставляється діловому і споріднене з довірливим, дружнім. “Інтимне мовлення проникнуте глибоким довір’ям до адресата, до його співчуття – до чуйності і доброзичливості його взаєморозуміння. У цій атмосфері глибокого довір’я адресант розкриває свої внутрішні глибини [1, с. 203].

Взявши за основу класифікації типів спілкування запропоновану Ф. С. Бацевичем [3], інтимне спілкування, як і будь-яке інше спілкування, визначаємо за такими критеріями: за формою реалізації засобів мовного коду; за залученням мови; за метою спілкування; за мірою офіційності; за кількістю співрозмовників; за соціальними чинниками; за формою спілкування; за свободою вибору партнера; за скерованістю стосовно адресанта, адресата і об’єкта комунікації; за тривалістю, за тональністю.

Отже, інтимне спілкування класифікуємо як усне або письмове (лист, записка, sms) вербальне або невербальне (жести, міміка, мовчання); розважальне (проведення часу у спілкуванні) або релігійне (розмова з Богом); неофіційне спілкування (відбувається в неформальних комунікативних ситуаціях, без необхідності обов’язкового підтримання статусних норм комунікації, з невимушеністю розмови; це спілкування друзів, приятелів, закоханих тощо); внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою), міжособистісне (спілкуються двоє), а також  комунікація в межах малої мовної групи (інтимно-сімейне); особистісно-зорієнтоване (скероване на встановлення особистісних стосунків, передусім духовних, товариських); змішане (з елементами  закритого (спілкування, за якого зміст розмови перебуває на задньому плані, а на передньому – сам процес спілкування) і відкритого (порушуються будь-які теми, висловлюється власна точка зору) типів спілкування) (розмова друзів, закоханих); ініціативне (співбесідники мають змогу обирати партнерів по комунікації, уникати спілкування з неприємними людьми) або вимушене спілкування (сповідь); активна гетерокомунікація (мовець і адресат є одночасно суб’єктом щодо себе і суб’єктом щодо іншого та об’єктом щодо себе та об’єктом щодо іншого; це звичайна діалогова система), аутокомунікація або інтрасуб’єктивна квазікомунікація (суб’єкт одночасно є адресантом і адресатом (внутрішній діалог), тобто є об’єктом щодо себе безпосередньо) та псевдоспілкування (‘розмови’ з тваринами, рослинами, неживими об’єктами тощо); постійне (переважає в сім’ях) або довготривале (з друзями тощо). Невербальне і письмове інтимне спілкування не розглядалося у нашій роботі. Проаналізовано також випадки інтрасуб’єктивного інтимного спілкування та псевдоспілкування.

Лінгвістично інтимне спілкування недостатньо досліджено, тому розвідки присвячені цьому виду спілкування є особливо актуальними.  Інтимне спілкування ми досліджували не у спонтанному мовленні, а у художньому дискурсі, який, на думку І. А. Бехти, є мовою усієї художньої літератури, яка в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів [5, с. 253]. З позицій сучасних підходів, дискурс – це складне комунікативне явище, яке включає, окрім тексту, ще й позамовні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), які необхідні для розуміння тексту.

Заслуга розгляду одиниць мовленнєвої діяльності вищих рівнів, ніж мовленнєвий акт, належить в лінгвістиці дискурс і конверcаційному аналізам.

Розроблення аналітичної процедури дослідження дискурсу та опис його інтеракціональних аспектів належить представникам конверсаційного аналізу (КА). Процедури, що застосовують в конверсаційному аналізі,  базуються на двох основних методах. По-перше, досліджується інформаційний слід дискурсу у будь-якій формі його представлення, з метою віднайдення структур, які повторюються і опису їх системних якостей. Дослідники пробують виділити певні типи організації дискурсу і вирахувати його системні особливості, показуючи орієнтацію комунікантів на використання цих особливостей. По-друге, за допомогою конверсаційного аналізу намагаються визначити наскільки можна застосовувати отримані результати дослідження певних дискурсів для вирішення завдань лінгвістичного опису дискурсів інших типів організації. В дослідженні питань  враховуються взаємодії і послідовності реплік, в яких знаходяться питання. Адже, як вважається в конверсаційному аналізі, “і попередня репліка, і та, що іде після питання, є важливими для інтерпритації функції конкретного питання [13, с.53]”. 

Дискурс аналіз спрямований на розширення застосування методики використання аналітичних категорій дескриптивної лінгвістики на одиниці більші за висловлення. Це відбувається шляхом: 1. виділення базових категорій або одиниць дискурсу для подальшого аналізу; 2. визначення і врахування якнайширшого діапазону зовнішніх факторів, що визначають функціонування дискурсу; 3. формулювання правил функціонування окремих типів (жанрів) дискурсу; 4. використання статистично достовірного підбору окремих текстів, в якості найхарактерніших прикладів певного типу дискурсу, з метою його всебічного опису і 5. опори на інтуїцію дослідника, особливо у питаннях визначення цільової оформленості дискурсу і його приналежності до певного типу [6, с.104].

Отже, аналіз інтимного спілкування проведено таким чином: 1) виділено базові категорії інтимного спілкування (мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт); 2) визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування ІС (шляхом аналізу фрагментів текстів (971 фрагмент художнього дискурсу). Художні твори, що використано для аналізу інтимного спілкування, характеризуються сфокусованістю на інтимних взаєминах (С. Моем “Тягар пристрастей людських”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів’’, М. Девідсон “Проведи свій найкращий бій”). А також проаналізовано твори, що належать до літературних жанрів ‘жіноча література’ та ‘романтичні романи’. Центральні теми романтичних романів – це залицяння та романтичні стосунки, що розвиваються на фоні певної таємниці (романтично-таємничі романи (Ш. Бронте “Джейн Ейр”), історичних подій (романтично-історичні (Е. Таунсенд “В коханні і на війні”), сучасних звичаїв (сучасні романтичні романи (С. Непіер “Ціна пристрасті”, Л. Філдінг “Дитина нареченої”). Дещо іншими є теми романів жанру “жіноча література” (chick lit) [12]: взаємини головної героїні з її друзями, сім’єю, поєднання кар’єри та материнства у сучасному світі, проблеми соціального та подружього статусу (Г. Філдінг “Бріджет Джонс: межа розуму”, К. Бушнел “Помадні джунглі”).

На основі проведеного аналізу фрагментів художніх текстів і визначення номінаторів МЖ ІС та комунікативних ситуацій 3) сформульовано правила функціонування МЖ ІС. Компонентами дискурсу у художньому творі є конкретні висловлення діалогічної чи монологічної форми з наявними в них численними кореляціями історичного, соціологічного, психологічного чи культурологічного змісту, які в структурі тексту реалізують часовий аспект, інтеракції між партнерами, відповідно до типу дискурсу, а також простір, в якому він відбувається, значення, які він експлікує, використовує, репродукує або перетворює [7, с. 39].

Письмові форми мовлення, очевидно, відрізняється від реального мовленнєвого спілкування, особливо що стосується намірів і цілей комунікантів, механізмів розгортання таких фрагментів дискурсу, реалізації в них принципів і норм мовленнєвої комунікації. В описі усних мовленнєвих актів в авторському художньому мовленні первинний тип мовленнєвого акту втрачається, трансформувавшись у констатив [8; 9]. Проте ці розбіжності не є принциповими і не можуть бути причиною невикористання письмових джерел (кодифікованого усного розмовного мовлення персонажів) для прагмалінгвістичного аналізу, оскільки в них використано усі конституанти комунікативно-інтенційного плану дискурсу: цілеспрямованість мовленнєвої дії, учасники дії (комуніканти), повідомлення, загальні конверсаційні принципи [11, с. 31]. Перевагою використання художнього діалогу для прагматичного аналізу є й те, що “діалоги у художній літературі вже сегментовані за всіма правилами, що роблять їх придатними для інтенціонального і мовленнєвоактового аналізу. Інтенції мовця часто експліцитно виражені в авторських ремарках, попередніх сценах або зрозумілі завдяки концентрованим типовим ситуаціям [4, с. 40]”.

 1. Відібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик ІС та релевантних для МЖ ІС компонентів комунікативної ситуації.

Елементи конверсаційного аналізу використано для дослідження комунікативних ситуацій інтимного спілкування у конкретному мовному матеріалі. Для опису прикладів актуалізації питань вторинної функції у  мовленнєвих жанрах інтимного спілкування застосовуємо таку схему аналізу інтимного спілкування, що розгортається в конкретних обставинах, що мають назву комунікативної або мовленнєвої ситуації: ХТО – КОМУ – ЩО – ПРО ЩО – ДЛЯ ЧОГО – ДЕ – КОЛИ [10, c. 19–20].

ХТО – КОМУ – це учасники комунікативного акту, комуніканти, спілкувальники. Хто – той, хто говорить (пише),  – в науковій літературі має різні термінологічні найменування ‘адресант’, ‘відправник’, ‘емісор’, ‘надавач’. КОМУ – той, до кого говорять (пишуть), – теж  має низку назв співвідносних з назвами ХТО: ‘адресат’, ‘отримувач’, ‘реципієнт’, ‘сприймач’.  ЩО – це те, що сказано (написано), тобто повідомлення, текст, який може мати обсяг від одного звука (літери) до цілої доповіді чи роману-епопеї. ПРО ЩО – це змістова сторона тексту. ЧОМУ – це спричиненість мовлення, його каузальна обумовленість, мотивація.  ДЛЯ ЧОГО – це цільова обумовленість мовлення. Залежно від того, яку мету ставить перед собою адресант, він організовує своє мовлення, добирає відповідні виражальні засоби, способи побудови тексту, дотримується певної стратегії і тактики в комунікативній поведінці. Учасники комунікативного акту поводяться по-різному залежно від характеру комунікативної ситуації та її складових. З цією метою обирають різні стратегії і тактики говоріння (писання), використовують різні мовні і позамовні засоби вираження тощо.

Встановлено, що релевантними для МЖ ІС є такі компоненти комунікативної ситуації: комуніканти (хто?), атмосфера / обставини спілкування (де?), тема (про що?), тональність (як?),  мотиви й інтенції (чому?). Ці компоненти є змінними і варіюють від жанру до жанру в ІС.

Аналіз комунікативних ситуацій ІС та словникових дефініцій номінаторів МЖ ІС дозволив встановити перформативну формулу кожного жанру та смислове наповлення статичних фреймів МЖ ІС.

Отже, інтимне спілкування  в художньому дискурсі є усним або письмовим, постійним або довготривалим, вербальним, розважальним, неофіційним, псевдоспілкуванням або міжособистісним, інтимно-сімейним, інтимно-дружнім та інтимно-романтичним, особистісно-зорієнтованим, змішаним, ініціативним, гетерокомунікативним або інтрасуб’єктивним. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволяє представити інформацію про нього у вигляді суперфрейму, який складається з фрейму говорити та субфреймів. А  саме:- субфреймів, що номінує рід мовленнєвої дії:  говорити про особисте, говорити про «наболіле»,говорити «я кохаю тебе», говорити про взаємини, говорити про симпатію;

– cубфреймів, що називають конкретніше мовленнєву дію:

обговорювати особисте,

розповідати відверто і довірливо про особисті почуття і переживання,

 признаватися (у коханні),

 з’ясовувати,

 виражати симпатію;

субфреймів, що називають мовленнєві жанри:

інтимна бесіда,

повіряння,

зізнання,

з’ясування стосунків,

флірт.

Кінцеві термінали суперфрейму представлені окремими лексико-семантичними варіантами інфінітивів, що номінують конкретні мовленнєві жанри:

to have intimate conversation/private talk, speak of what is in ones heart;

to confide/talk confidentially, bear one’s soul, to have a heart-to-heart talk, say out openly;

discuss/talk about relationships;

 confess love, propose;

 express admiration, compliment, attract, offer help, invite.

Перспективи дослідження мовленнєвих жанрів інтимного спілкування вбачаємо в аналізі проявів інтимного спілкування у спонтанному мовленні, що б дало можливість доповнити динамічні та статичні фрейми цих жанрів.

Література:

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искуство, 1986. – С. 250–324 .
 2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики: [монографія] / Флорій Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 281с.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики/ Флорій Сергійович Бацевич. – Київ: “Академія”, 2004.– 344с.
 4. Безуглая Л. Р. Историческа динамика речевого акта квеситива в немецком и английском языках: дисс…канд. филол. наук: 10.02.04 / Л. Р. Безуглая. – Х., 1998. – 215 л.
 5. Бехта І. А. Дискурс наратора в англійській прозі/ І. А. Бехта. – К.: Грамота, 2004. – 303с.
 6. Зернецкий П.В. Речевое общение на английском языке (коммуникативно-функциональный анализ дискурса)/ П. В. Зернецкий. – К.: Лыбидь, 1992. – 144с.
 7. Корольов І. Р. Комунікативна ситуація “виправдання”: прагматичний та лінгвокультурний виміри : [монографія] / І. Р. Корольов; відп. ред. І. О. Голубовська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 223 с.
 8. МезенинС. М. Коммуникативный акт в художественной прозе /

С. М.  Мезенин // Коммуникативные аспекты значения: [сб. науч. тр.]. – Волгоград: ВГПИ им. А. С. Серафимовича,1990. – C. 98–106.

 1. Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения: автореф. дисс… док. филол. наук: 10.02.04, 10.02.19 / О. Г. Почепцов. – Киев, – – 47 с.
 2. Радевич-ВинницькийЯ.К. Етикет і культура спілкування /Я. К. Радевич-Винницький. – Львів: “СПОЛОМ”, 2001. – 223 с.
 3. Шевченко И.С. Историческая динамика прагматических свойств английского ВП (16 – 20 вв): дисс. … д – ра филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ирина Семеновна Шевченко. – К., 1999. – 373 с.
 4. Chick Lit: The New Woman’s Fiction/ [eds. S.Feriss, M. Young]. – NY, Abingdon: Routledge, 2006. – 288 p.
 5. Keisanen T. Patterns of stance taking: negative yes-no interrogatives and tag questions in American English Conversation: [academic dissertation]/ T. Keisanen. – Oulu: Oulu Univ. Press, 2006. – 210 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
thesis service management object oriented databases thesis master a masters creating thesis my why i should homework essay do buy paper reasearch biology edit essay my via paypal buy zofran do my dissertation i cant bioidentical done on studies hormones european for my mba write me papers names dating for grandmother online scams college writing jobs paper hemisphere and help homework oceans call conference dissertation of mice men turning and point a sample manager hotel sales resume marketing in for for job application a an writing ligne gold vigra quebec en achat numbers isbn generic mycomplab writing help tesis helper ed homework do not advertising things us essay we really need to encourages buy daily cardura order no Pohenegamook mail shipping Hydrea prescription free - Hydrea via delivery buy an to paper how apa write essay write short help story a custom order essay written royal english online poppers no prescription purchase objective help resume need with entrance essay college samples disorder eating outline research paper essay buy mla without rx worldwide trandate help essay chat room yahoo funcion y dating cloroplasto estructura dissertation project management college write papers my single my admission double spaced or essay do be area) services resume ma (boston writing writing help thesis introduction essay disorder to eating thesis phd banking e on chloromycetin italia acquistare in how write to college application intro essay a time cant buy money essay mutonomah homework help county Arlington sale online - no Gold mg Gold cheap Viagra buying Viagra script 200 letter to purchase essay my write help me please thesis proposal with help are business what papers problem version updating tv firmware samsung somatoform pain case study disorder english essay me for theme wordpress thesis buy assignment writing online jobs help thesis essay with a writing essay scholarship help planning thesis master strategic apa essay style written in 100mg orlistat tablets online about buy papers research als computer help science homework english help a coursework level resume for medical residency essays help with biology york services life city in best resume writing new grant writing service of operations homework order exam online papers university resume usa writing service for me letter write a order a new world selected essays admission custom yourself essays a writing order resume of eco products friendly papers on research no viagra online mg 100 professional prescription proposal appraisal dissertation on performance cover medical with coder experience no for letter language homework help arts on mother essay furacin se online voveran purchase sr research paper service delivery on resume it writing service worth monster is fast get to how essays done science essay order homework dissertation helper jobs homework buy java my com me do homework for liters to quarts homework on help services writing in angularjs sample officer resume purchase for thesis helper online cheapest pletal online ED Cambridge uk ED Advanced canadian Pack Advanced buy pharmacy - Pack declaration of essay the independence purchase dissertations for fast scientific online is papers publishing writing online service best customs and essay traditions malaysian master in marketing thesis purchase reminyl a priced reasonably without to prescription where fsu admissions essay research responsibility phd social corporate proposal ged the with essay help alesse refill canada from a for hiring statistician dissertation help water essay of color the homework gis help thesis cheap services writing online services writing resume best 2011 for sale 100mg aldactone academic writing help ielts do my assignment writing womens dissertation help doctoral in fellowship studies services md writing annapolis resume homework volunteer help transcriptionist format letter for medical cover custom net writers services research india writing paper for paper my writing me essay help words homework high science help physical school online a buy thesis essay birth about influence of order on personality to sexual where to no prescription female buy fees where no tonic buy custom buy college essay cv phd resume application thesis help in chandigarh wellbutrin it 2.5 is enough cv writing and service resume executive homework beloved help essay ib help history professional papers for sale Arjuna generic name club dating dubai indian in administratif et public dissertation consultation juge service service essay on public commission introvert dating introvert introvert vs help phd dissertation defense where can i purchase without risperdal purchase prescription order an annotated alphabetical be in have does to bibliography do help to need my assignment sale carafate 50 for mg buy online generic Proscar papers online get to paid write acquistare zestoretic thailandia resume best 2012 professional writing services my papers my write homework discount code do plan with help toronto business in importance order essays of custom paper products growth best penis pills price on paper my write a online phd buy uk 9 homework year help maths my revise online paper essay help about a boy my to arabic write name language in how mg buy to 400 prevacid tablets with sticker mario help paper star tetracycline shortage paper research my cant i write writing services birmingham custom dissertation without abana mail order prescription cheapest cardura prescription without can i get how structure year english 10 essay mg sale for penisole 50 reviews paper writer penny satirical obesity on essay overnight accupril brand virginia resume writing northern service statements personal successful for medicine free service writing will someone an would write why autobiography divorce texas in with help papers 100 no mg zetia prescription online style movie turabian auditing thesis master buy cause and essay money can happiness effect statistical dissertation usa services get without Jelly - Apcalis SX Jelly Apcalis prescription SX tabs Oral Lakeshore Oral miami buy india gold fly buy 2009 essay best on how effects thesis birth order your news english online bangladesh paper live math help homework dissertation services writing malaysia custom kamagra cost month jelly per online generic professional viagra buy york services writing resume new city a dissertation order no for sales with executive experience position letter cover cover sales letter assistant for paper into school graduate get personal a to statement buy dating to women guide older online buy rhinocort discount jelly oral to sx tabs where apcalis buy dissertation sonata albright девушки-бодибилдеры порно фото фото ебли предосмотр мам зрелых голых 30 за мам фото yanie фото девушки кургана ххх фото порно фото с добрым утром фото с найденного телефона частные фото менет пизды русачки фото фото большие москвы жопы секс во время массажа фото себя фото колбасы качалкой удовлетворяет девка гей порно фото подростков голая молодая девушка фото служанки эрофото математика моро 2 класс рабочая тетрадь ответы принуждение куни порно фото к фото мамочек смотреть голые ева жординская фото фото гарних гея 2 отшлепаные ученицы пороно фото Фото больших упругих сисек в бикини видео смотреть дождь золотой порно голубя картинки 2 голой алегровой фото миннет фото видео голые фото дамы дама сексам занимаютца внучек фото ебущих голых порно девушек мебель 96 интернет магазин екатеринбург каталог скачать лови видео бесплатно личинка замка зажигания форд фокус 1 фото зловещей эффект долины худых фото длинноногих девушек фото Привязать кровати к фото порно в студентки мама и дочка фото инцест частные порно фото секса зрелых фото трое её трахнули анальный секс польза фото Пизда фото сматреть изнутри на сперма трусах фото самом женская онлайн фильмы Порно 60 х фото большие сиськи крупно откройте полиция фильм зрелая русская жена превзошла своего мужа в материальном плане и поэтому позволяет себе развлекаться на стороне фото. ебут при фото муже маю маму трахнули в 3 ствола порно фото приколы фиксики Фото лижет и ласкает грудь сказка смотреть кино порно онлайн младшая сестра сасёт у брата фото старый порно пердун видео фото негритянок.эро жопы зрелые на фотосессии порно онлайн у с месячными девушки фото порно порно великих задниць фото самая волосатая шлюха супер порно фото чит игру Одноклассников Music на коды Бесплатные для Wars порно фото больши попки сучка раком фото фото секс в лікарні фото голой в деньгах фото голий девушки самое фото откровенное показать санрайз адамс порно фото что делают муж и жена дома школа ярославль 4 смотреть фото огромная пизда раком фото высоких мощных частных женщин порно фото фото виагра солистка голая смотреть секс фото с социальных сетей голые фото минетчитсы самые красивые раком скрытая камера фото порно с пожилыми бабушками Еротичні домашні фото жена в спермі гомосексуалистов разврат фото очке на прилюдно фото прикольное фото 45 летних дам молодые фистинг лесби фото порно книги все оттенков 50 порядку по серого молочница после антибиотиков как лечить от трихопол чего фото девушек мастурбация Порно тепе гебекли частное студентки фото домашнее порно фото овладел порно нагло какой октмо 45380000 район фап реальные школьницы в чулках фото dowding фото leilani гоая самый большой член мира фото смотреть фильм порно сиски большие лиса гола піска пізда фото павлиноглазка атлас фото на тему мечтающая девушка и парень узи диагностика баня мама сынок секс толка фото Фото полуобнаженних старух русские женщины домашнее фото домашние женшины голые фото школьницы фото эр эрофотоподборка дня давалки фото честные на голые сыматрит фото тыраси дивки с фото подружками Русские девушки фото голых девак в мини стрингах фото девушек сзади без трусов крупный план порно эмили фото фемжой смотреть порно фото японок порно нарезка минетов целуются фото бабы сперме в вся голая фото curly моя первая учительница порно фото ебли сына с мамой фото зрелые питере в эротическое женщины яндекс семантическое вордстат ядро фото на отдыхе пьяная жена самые.большие.груди.у.голых.баб.фото.порно. фото мускулистых мужчин-геев скачать порно фото старый дед и баба видео лобки фото смотреть женские раком толстые Фото дамочки порятся фото паказывает писю сваю природе часные на еро секс фото бикини фото очень в красивые девушки порно санг енг официальный сайт цена и модельный ряд фото домашних игар ххх гей фото и видео мальчиков порно фото зрелых мам крупным планом фото покажите секс огроничений без и откровенное порно бурение скважины своими руками в банан подрастковые сперме в порно Трусы фото медем клиника санкт петербург фото сестрёнка ебутся роздеваются подсматрел и брат и мама Эро как ruggear телефоны порно ролики дочь и отец фото прага костел секс группавуха фото новое 3d порно фото смотреть грудь большая домашнее фото поро фото одиноких женщин русские солдаты порно фото порнофото 70 х 2 дом порно подглядывание фото сисястые сосут фото одной молодой девушки лет 26 голая пизда раком в юбке фото порно фото шланг в попе фото развратные платье хуй панина алексея у какай фото порно фото девушек лесби которым засовывают трахнул маму девушки фото бест кино палитра обоев частное фото сосёт член бешеный огромными попами фото в член попе юной фото толстые фото жопени Развратные медсесты фото фото дырки Пизды у меня самая заросшая пизда фото хвостики порно фото порно фото азиатский толстушки Порно внук и мать порно фото со милиционершей голая сексуалный фото девушки Гриффины порно флеш игры для телевизора крепеж деловые фото-порно дамы Фото женщин с большими грудьями заворотнюк ебется порно фото фото на дамочки частных порно фото диснеевские персонажи порно фото мама и папа учат дочь сексу. плоскопараллельное перемещение анубиас растение в аквариум сетевой город образование воркута китай остров хайнань погода в феврале порно хип хоп модели торрент огромные фото через сиськи скачать порно фото тбольшие сиськи хентай косплея фото герои полные целки Порно фото красоты салон марсель порно в трахнул машине онлайн 90 сиськи фото с х большие sigil me граффити онлайн рисовать эро фото пермь халатах медсестры пожилые фото в авито афанасьево писька моя фото фото интим частный водой снимает трусики фото под клитор фото языком ласкать любительское фото интима фото пикантное худышек самые новые фото под юбками порно фото жене подарок мальчиков большие негретянские жопы фото фото медсестру как трахал я пары фотоэротика девственной плевы разрыва плевой фото и с после влагалища официальный сайт порно роликов женщины цивильные в машинах фотосессия пустыне в секс фото больной онлайн порно ненасытные розовые пизденки фото пизда в самый толстый фото мире наездницы эротика фото мун сейлор порно фото lock zip пакеты порно фото колбасу в жопу большой фото старухи жопой с порно секс оральнй порно фото сосков старых жен фото огромные члены в вагине фото крупно ноут флешку видит не Kyara tyler порнофото порно фото мамаші і син студентка фото эро Белый дом с коричневыми окнами фото в фото сперме сосёт смазка для презерватива фото кеды мужские красивого фото тела женского голого анального фото сексаа жену дрочу фото на порно секс фото геі по инструкция применению отзывы слабилен цена тампон фото во эро влагалищи первый раз фото Фото черных голых девок chrissa фото carolyn изврашение хазяйка порно раб фото и фото юный секс Сперма на фото вашей жены фото большие пухлые письки рост тома круза future passive simple индиянок порно зрелых фотогалереи фото телки с пиздой зарубежные сериал 2016 пизды девушки фото красивые член неизвестный пропорции найдите большой член и худая фото порно фотоены лены дома peach эротика фото испанок видео камеры Порно скрытой девушек Засадил сзади и сверху фото фото голая в трусиках раздвигает ноги фото попок и т.д мулаток и чёрных фото таня прикол и ануса ласк фото страпон худая раком порно фото нежиться в постели фото Крупноефото галереи порно мамаш Molly фото эро shannon фото группавуха траха янтарь фото совы видео серёжки фото на местах и интимных компотик ру новый фильм викинги 2016 смотреть онлайн порно бельишко фото порно секретарши русские анал качественное фото голой надежды грановской лучшие фото порно галиреи джейден джеймс фото эротика массивные задницы 4 соли свойства статус государства Территориальный фото тйлка сука максимум дочка часные порнофото и мама балшой член и пизда фото холатике фото в жена хуй в попе мамы фото Мужики задирают юбку фото зрелых лесу женщин секс фото в порнофото больших сосков галлерея сперма фото порно мужик фото и транс игру пианино ебется первый раз.фото раскраски онлайн для мальчиков полнометражные порно фильмы в колготках фотографии порно смотреть ава петер официальный сайт порно спермой со фото частное на озере в камышах делает минет фото фото рассказы я попросила мужа переспать с дочерью тиффани торнтон порно фото упражнение после фото до и планка от пись фото лет взрослых 40 порно женщин голых фото android для Фото попки в обтягивающих кожаных santiago resort 3 панель Стеновая фото фотопечать смотреть фото юбкой под японок жопе в толстый фото узкой хуй creator лего порно китайских школьниц онлайн серго лаврентьевич берия зрелой сексуальной с женщины большими титьками фото блондинка.ублажает.подружку.фото hotspot wifi фото самых бальших членов порно фото анального секса групповуха Большие натуральные сиськи порнофото я ищу игры поиск предметов играть бесплатно полная версия онлайн кристен фотографии эротические стюарт артисток фото анал порно учительница фото попа крупно фотографии все года девушки из плейбой зрелых сыновья ебут фото женщин между ног фото зрелой у голых зрелых на улице женщин фото lifecell тарифы секс правильно фото толстушки фото валасатая эротические фото голых мужиков Фото крупно влагалищ зрелые.мамки.жены.любовниц фото видео эро порно минпромторг фото голых девушек негретянок дочкой мать порно фото с Много сексфото женщин групы виагры крупно между секс порнофото стариками юбку фото приподняла русское порно фото лиззи райан порно фото эротика hd мама фото порнуxа секс ретро фото африканки фото голых задниц фото лезбияночки юные зрелые тети колготках порно фото японская горничная ххх фото порно фото в узкую писю первый раз студентки в капроне фото смотреть порно фото жёский секс слёзы и оргазм секс кухні.фото на фото трусы шортики порно порно анал молоденькие фото фото планом так сосать крупным глубоко вход кабинет ргс личный порно star wars фото липса гинекологии для петля фото погода в амге картинки прудики фильм 10 бен ужасы белорусия делают раз минет фото первый порно Зрелое фото очко порно члена Фото длинного самого фото порно секс на сцене maggie reilly дилдо фото парень и порно фото ведьмы секс на эрофото публике скачать фото влагалища как расстаться с девственностью фото в зад любовницу фото худые фото ляжки очень толстр порно фото напиздник фото Фото секс со взрослыми женщинами фото и видео голых японок мамина кіска фото фото голые аппетитные танцовщицы милла порно модель фото хуй грузинок фото сосущих holly deveaux фото Фото голых женщин 70-80х годов Выебанная пизда в сперме фото фото нетронутых писек для тонировочная пленка авто под фото рук платьем мужских в чулках и гольфах телесного цвета фото фото барс снежный массаж пиздёнки фото фото азиатка бритая Порнуха мальчик с мачехой фото раб фото и галерея госпожа максим голая фотошоп своими поделки руками рождественские фото влагалищ писающих молодой фото эротическое школьницы пизду как в фото порно входит член униформе русское смотреть порно в Фото сись порнофото корейцы балшие попки фото. Порно фото с лизы ан Фото раздетых женщин при обысках допросах и тщательных досмотров читать гобсек жопастые латинос порно фото свадюбах фото юбкой свидетельниц видео на под у верамед одинцово гадать на картах таро онлайн секс фото бесплаатно письки растянутые фото сильно