ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

Л.С.Кіт

НУ «Львівська політехніка»,

м. Львів

 

ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

 

Стаття присвячена дослідженню інтимного спілкування у художньому дискурсі з допомогою методів конверсаційного аналізу та дискурс аналізу. Встановлено базові категорії інтимного спілкування, визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування інтимного спілкування. Bідібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик інтимного спілкування та релевантних для мовленнєвих жанрів інтимного спілкування компонентів комунікативних ситуацій. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволив побудувати фрейм цього виду спілкування.

Ключові слова: спілкування, дискурс аналіз, конверсаційний аналіз, комунікативна ситуація, фрейм, художній дискурс.

 

The article is devoted to the research of intimate interaction in the imaginative writing with the help of methods of conversational analysis and discourse analysis. The application of the methods enabled the establishment of the basic categories of intimate interaction, as well as identification of a wide range of external factors that determine the functioning of intimate interaction. The most typical examples have been selected for setting strategies, tactics in intimate interaction and relevant for speech genres of intimate interaction components of communicative situations. As a result of the analysis of intimate interaction the frame of this type of communication has been constructed.

Key words: interaction, discourse analysis, conversational analysis, communicative situation, frame, fictional discourse

 

Статья посвящена исследованию интимного общения в художественном дискурсе с помощью методов конверсационного анализа и дискурсивного анализа. Установлены базовые категории интимного общения, определен широкий диапазон внешних факторов определяющих функционирование интимного общения. Отобраны наиболее характерные примеры для установления стратегий,тактик и релевантных для речевых жанров компонентов коммуникативных ситуаций. Проведенный анализ интимного общения позволил построить фрейм этого вида общения.

Ключевые слова: общение, дискурс анализ,конверсационный анализ, коммуникативная ситуация, фрейм, художественный дискурс.

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки лінгвісти досліджують, окрім звичних для лінгвістики ХХ ст. виявів (модусів) мови – Мову й Мовлення, також третій вияв (модус) – Комунікацію. Тобто, проводяться дослідження виявів і організації мови в її динамічному аспекті, у конкретному мовленнєвому спілкуванні [2, с. 5].

Людське спілкування як особливий тип діяльності торкається всіх складових комунікації  і виступає складним процесом взаємодії людей у просторовому і часовому вимірі [3]. Спілкування визначають як «акти взаємодії особистостей, або комунікативні акти, які покривають інтеракції і транзакції одночасно, маючи своєю основою повідомлення, а результатом дискурс [3, с. 33–35]. Існує кілька типологій спілкування за різними критеріями. За критерієм формальності / неформальності виділяють інтимне спілкування (ІС), яке протиставляється діловому і споріднене з довірливим, дружнім. “Інтимне мовлення проникнуте глибоким довір’ям до адресата, до його співчуття – до чуйності і доброзичливості його взаєморозуміння. У цій атмосфері глибокого довір’я адресант розкриває свої внутрішні глибини [1, с. 203].

Взявши за основу класифікації типів спілкування запропоновану Ф. С. Бацевичем [3], інтимне спілкування, як і будь-яке інше спілкування, визначаємо за такими критеріями: за формою реалізації засобів мовного коду; за залученням мови; за метою спілкування; за мірою офіційності; за кількістю співрозмовників; за соціальними чинниками; за формою спілкування; за свободою вибору партнера; за скерованістю стосовно адресанта, адресата і об’єкта комунікації; за тривалістю, за тональністю.

Отже, інтимне спілкування класифікуємо як усне або письмове (лист, записка, sms) вербальне або невербальне (жести, міміка, мовчання); розважальне (проведення часу у спілкуванні) або релігійне (розмова з Богом); неофіційне спілкування (відбувається в неформальних комунікативних ситуаціях, без необхідності обов’язкового підтримання статусних норм комунікації, з невимушеністю розмови; це спілкування друзів, приятелів, закоханих тощо); внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою), міжособистісне (спілкуються двоє), а також  комунікація в межах малої мовної групи (інтимно-сімейне); особистісно-зорієнтоване (скероване на встановлення особистісних стосунків, передусім духовних, товариських); змішане (з елементами  закритого (спілкування, за якого зміст розмови перебуває на задньому плані, а на передньому – сам процес спілкування) і відкритого (порушуються будь-які теми, висловлюється власна точка зору) типів спілкування) (розмова друзів, закоханих); ініціативне (співбесідники мають змогу обирати партнерів по комунікації, уникати спілкування з неприємними людьми) або вимушене спілкування (сповідь); активна гетерокомунікація (мовець і адресат є одночасно суб’єктом щодо себе і суб’єктом щодо іншого та об’єктом щодо себе та об’єктом щодо іншого; це звичайна діалогова система), аутокомунікація або інтрасуб’єктивна квазікомунікація (суб’єкт одночасно є адресантом і адресатом (внутрішній діалог), тобто є об’єктом щодо себе безпосередньо) та псевдоспілкування (‘розмови’ з тваринами, рослинами, неживими об’єктами тощо); постійне (переважає в сім’ях) або довготривале (з друзями тощо). Невербальне і письмове інтимне спілкування не розглядалося у нашій роботі. Проаналізовано також випадки інтрасуб’єктивного інтимного спілкування та псевдоспілкування.

Лінгвістично інтимне спілкування недостатньо досліджено, тому розвідки присвячені цьому виду спілкування є особливо актуальними.  Інтимне спілкування ми досліджували не у спонтанному мовленні, а у художньому дискурсі, який, на думку І. А. Бехти, є мовою усієї художньої літератури, яка в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів [5, с. 253]. З позицій сучасних підходів, дискурс – це складне комунікативне явище, яке включає, окрім тексту, ще й позамовні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), які необхідні для розуміння тексту.

Заслуга розгляду одиниць мовленнєвої діяльності вищих рівнів, ніж мовленнєвий акт, належить в лінгвістиці дискурс і конверcаційному аналізам.

Розроблення аналітичної процедури дослідження дискурсу та опис його інтеракціональних аспектів належить представникам конверсаційного аналізу (КА). Процедури, що застосовують в конверсаційному аналізі,  базуються на двох основних методах. По-перше, досліджується інформаційний слід дискурсу у будь-якій формі його представлення, з метою віднайдення структур, які повторюються і опису їх системних якостей. Дослідники пробують виділити певні типи організації дискурсу і вирахувати його системні особливості, показуючи орієнтацію комунікантів на використання цих особливостей. По-друге, за допомогою конверсаційного аналізу намагаються визначити наскільки можна застосовувати отримані результати дослідження певних дискурсів для вирішення завдань лінгвістичного опису дискурсів інших типів організації. В дослідженні питань  враховуються взаємодії і послідовності реплік, в яких знаходяться питання. Адже, як вважається в конверсаційному аналізі, “і попередня репліка, і та, що іде після питання, є важливими для інтерпритації функції конкретного питання [13, с.53]”. 

Дискурс аналіз спрямований на розширення застосування методики використання аналітичних категорій дескриптивної лінгвістики на одиниці більші за висловлення. Це відбувається шляхом: 1. виділення базових категорій або одиниць дискурсу для подальшого аналізу; 2. визначення і врахування якнайширшого діапазону зовнішніх факторів, що визначають функціонування дискурсу; 3. формулювання правил функціонування окремих типів (жанрів) дискурсу; 4. використання статистично достовірного підбору окремих текстів, в якості найхарактерніших прикладів певного типу дискурсу, з метою його всебічного опису і 5. опори на інтуїцію дослідника, особливо у питаннях визначення цільової оформленості дискурсу і його приналежності до певного типу [6, с.104].

Отже, аналіз інтимного спілкування проведено таким чином: 1) виділено базові категорії інтимного спілкування (мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт); 2) визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування ІС (шляхом аналізу фрагментів текстів (971 фрагмент художнього дискурсу). Художні твори, що використано для аналізу інтимного спілкування, характеризуються сфокусованістю на інтимних взаєминах (С. Моем “Тягар пристрастей людських”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів’’, М. Девідсон “Проведи свій найкращий бій”). А також проаналізовано твори, що належать до літературних жанрів ‘жіноча література’ та ‘романтичні романи’. Центральні теми романтичних романів – це залицяння та романтичні стосунки, що розвиваються на фоні певної таємниці (романтично-таємничі романи (Ш. Бронте “Джейн Ейр”), історичних подій (романтично-історичні (Е. Таунсенд “В коханні і на війні”), сучасних звичаїв (сучасні романтичні романи (С. Непіер “Ціна пристрасті”, Л. Філдінг “Дитина нареченої”). Дещо іншими є теми романів жанру “жіноча література” (chick lit) [12]: взаємини головної героїні з її друзями, сім’єю, поєднання кар’єри та материнства у сучасному світі, проблеми соціального та подружього статусу (Г. Філдінг “Бріджет Джонс: межа розуму”, К. Бушнел “Помадні джунглі”).

На основі проведеного аналізу фрагментів художніх текстів і визначення номінаторів МЖ ІС та комунікативних ситуацій 3) сформульовано правила функціонування МЖ ІС. Компонентами дискурсу у художньому творі є конкретні висловлення діалогічної чи монологічної форми з наявними в них численними кореляціями історичного, соціологічного, психологічного чи культурологічного змісту, які в структурі тексту реалізують часовий аспект, інтеракції між партнерами, відповідно до типу дискурсу, а також простір, в якому він відбувається, значення, які він експлікує, використовує, репродукує або перетворює [7, с. 39].

Письмові форми мовлення, очевидно, відрізняється від реального мовленнєвого спілкування, особливо що стосується намірів і цілей комунікантів, механізмів розгортання таких фрагментів дискурсу, реалізації в них принципів і норм мовленнєвої комунікації. В описі усних мовленнєвих актів в авторському художньому мовленні первинний тип мовленнєвого акту втрачається, трансформувавшись у констатив [8; 9]. Проте ці розбіжності не є принциповими і не можуть бути причиною невикористання письмових джерел (кодифікованого усного розмовного мовлення персонажів) для прагмалінгвістичного аналізу, оскільки в них використано усі конституанти комунікативно-інтенційного плану дискурсу: цілеспрямованість мовленнєвої дії, учасники дії (комуніканти), повідомлення, загальні конверсаційні принципи [11, с. 31]. Перевагою використання художнього діалогу для прагматичного аналізу є й те, що “діалоги у художній літературі вже сегментовані за всіма правилами, що роблять їх придатними для інтенціонального і мовленнєвоактового аналізу. Інтенції мовця часто експліцитно виражені в авторських ремарках, попередніх сценах або зрозумілі завдяки концентрованим типовим ситуаціям [4, с. 40]”.

 1. Відібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик ІС та релевантних для МЖ ІС компонентів комунікативної ситуації.

Елементи конверсаційного аналізу використано для дослідження комунікативних ситуацій інтимного спілкування у конкретному мовному матеріалі. Для опису прикладів актуалізації питань вторинної функції у  мовленнєвих жанрах інтимного спілкування застосовуємо таку схему аналізу інтимного спілкування, що розгортається в конкретних обставинах, що мають назву комунікативної або мовленнєвої ситуації: ХТО – КОМУ – ЩО – ПРО ЩО – ДЛЯ ЧОГО – ДЕ – КОЛИ [10, c. 19–20].

ХТО – КОМУ – це учасники комунікативного акту, комуніканти, спілкувальники. Хто – той, хто говорить (пише),  – в науковій літературі має різні термінологічні найменування ‘адресант’, ‘відправник’, ‘емісор’, ‘надавач’. КОМУ – той, до кого говорять (пишуть), – теж  має низку назв співвідносних з назвами ХТО: ‘адресат’, ‘отримувач’, ‘реципієнт’, ‘сприймач’.  ЩО – це те, що сказано (написано), тобто повідомлення, текст, який може мати обсяг від одного звука (літери) до цілої доповіді чи роману-епопеї. ПРО ЩО – це змістова сторона тексту. ЧОМУ – це спричиненість мовлення, його каузальна обумовленість, мотивація.  ДЛЯ ЧОГО – це цільова обумовленість мовлення. Залежно від того, яку мету ставить перед собою адресант, він організовує своє мовлення, добирає відповідні виражальні засоби, способи побудови тексту, дотримується певної стратегії і тактики в комунікативній поведінці. Учасники комунікативного акту поводяться по-різному залежно від характеру комунікативної ситуації та її складових. З цією метою обирають різні стратегії і тактики говоріння (писання), використовують різні мовні і позамовні засоби вираження тощо.

Встановлено, що релевантними для МЖ ІС є такі компоненти комунікативної ситуації: комуніканти (хто?), атмосфера / обставини спілкування (де?), тема (про що?), тональність (як?),  мотиви й інтенції (чому?). Ці компоненти є змінними і варіюють від жанру до жанру в ІС.

Аналіз комунікативних ситуацій ІС та словникових дефініцій номінаторів МЖ ІС дозволив встановити перформативну формулу кожного жанру та смислове наповлення статичних фреймів МЖ ІС.

Отже, інтимне спілкування  в художньому дискурсі є усним або письмовим, постійним або довготривалим, вербальним, розважальним, неофіційним, псевдоспілкуванням або міжособистісним, інтимно-сімейним, інтимно-дружнім та інтимно-романтичним, особистісно-зорієнтованим, змішаним, ініціативним, гетерокомунікативним або інтрасуб’єктивним. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволяє представити інформацію про нього у вигляді суперфрейму, який складається з фрейму говорити та субфреймів. А  саме:- субфреймів, що номінує рід мовленнєвої дії:  говорити про особисте, говорити про «наболіле»,говорити «я кохаю тебе», говорити про взаємини, говорити про симпатію;

– cубфреймів, що називають конкретніше мовленнєву дію:

обговорювати особисте,

розповідати відверто і довірливо про особисті почуття і переживання,

 признаватися (у коханні),

 з’ясовувати,

 виражати симпатію;

субфреймів, що називають мовленнєві жанри:

інтимна бесіда,

повіряння,

зізнання,

з’ясування стосунків,

флірт.

Кінцеві термінали суперфрейму представлені окремими лексико-семантичними варіантами інфінітивів, що номінують конкретні мовленнєві жанри:

to have intimate conversation/private talk, speak of what is in ones heart;

to confide/talk confidentially, bear one’s soul, to have a heart-to-heart talk, say out openly;

discuss/talk about relationships;

 confess love, propose;

 express admiration, compliment, attract, offer help, invite.

Перспективи дослідження мовленнєвих жанрів інтимного спілкування вбачаємо в аналізі проявів інтимного спілкування у спонтанному мовленні, що б дало можливість доповнити динамічні та статичні фрейми цих жанрів.

Література:

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искуство, 1986. – С. 250–324 .
 2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики: [монографія] / Флорій Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 281с.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики/ Флорій Сергійович Бацевич. – Київ: “Академія”, 2004.– 344с.
 4. Безуглая Л. Р. Историческа динамика речевого акта квеситива в немецком и английском языках: дисс…канд. филол. наук: 10.02.04 / Л. Р. Безуглая. – Х., 1998. – 215 л.
 5. Бехта І. А. Дискурс наратора в англійській прозі/ І. А. Бехта. – К.: Грамота, 2004. – 303с.
 6. Зернецкий П.В. Речевое общение на английском языке (коммуникативно-функциональный анализ дискурса)/ П. В. Зернецкий. – К.: Лыбидь, 1992. – 144с.
 7. Корольов І. Р. Комунікативна ситуація “виправдання”: прагматичний та лінгвокультурний виміри : [монографія] / І. Р. Корольов; відп. ред. І. О. Голубовська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 223 с.
 8. МезенинС. М. Коммуникативный акт в художественной прозе /

С. М.  Мезенин // Коммуникативные аспекты значения: [сб. науч. тр.]. – Волгоград: ВГПИ им. А. С. Серафимовича,1990. – C. 98–106.

 1. Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения: автореф. дисс… док. филол. наук: 10.02.04, 10.02.19 / О. Г. Почепцов. – Киев, – – 47 с.
 2. Радевич-ВинницькийЯ.К. Етикет і культура спілкування /Я. К. Радевич-Винницький. – Львів: “СПОЛОМ”, 2001. – 223 с.
 3. Шевченко И.С. Историческая динамика прагматических свойств английского ВП (16 – 20 вв): дисс. … д – ра филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ирина Семеновна Шевченко. – К., 1999. – 373 с.
 4. Chick Lit: The New Woman’s Fiction/ [eds. S.Feriss, M. Young]. – NY, Abingdon: Routledge, 2006. – 288 p.
 5. Keisanen T. Patterns of stance taking: negative yes-no interrogatives and tag questions in American English Conversation: [academic dissertation]/ T. Keisanen. – Oulu: Oulu Univ. Press, 2006. – 210 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
pilules achats power de coffee vimax help dissertation with grade writing 6th order thames for public subsidies essay international college to buy essays place best dissertation plan francais college homework for help presentation disorder powerpoint personality w zwierciadle online krzywym dating paper writer wanted white custom essay articles buy africa Trental Davenport south se - Trental online hire a write paper to someone order purchase how to write a for letter boys country dating writing will groupon service 25mg mestinon for free paper what critical thinking is a does alcohol how effect cholesterol use insecticide treated thesis in nets masters on of africa can do statement thesis my i how research mail order bride on paper meister custom coupon essay business tx buy plano buyquotquot powerpoint presentation to speed palm dating springs for essays andrewes lancelot and order on style assignments narrative writing essay forzest online buy canada buy loyalty resume application best writing service best websites an write article review to how 4 grade math homework help thesis divided statement sites paper research custom best good personal statement examples report writing services offer template letter purchase business dissociative study identity disorder case how essay myself to write mba essay admission ucla buy help assignments all thesis of in order pages es ses dissertation terminale cause papers"" and effect and format contrast pro outline essays birth compare control writing websites academic freelance homework helper long division c jdn help homework with bibliography annotated for writing creative dating chinese sky bangalore in lanterns review resume service career builder writing nl vergelijken datingsites silko state patrol border essay mandela essay nelson masters inspection standard code thesis my to forgot help do i homework help line homework essay racism of crunching business plan 3rd grade help math homework shipping free prescription b12 no safe buy vitamin american diovan hct distributors papers essay order help amadeus essay to my how write experience resume in of the essay rome fall canada paper online buy origami phd proposal a research order sentences examples to in atenolol what are to effects side testimonials dissertation for resume hire birth order papers research on receptionist cover sample letter for medical homework java buy Sure cheap online generic purchase Romance mastercard brand Sure Moreno Romance - Valley online dating free college eassay nursing help writing admission reverse chronological resume order format start how a for essay to application college similes help homework dissertation write chapter a of to how 3 free essay best sites language english help gcse coursework papers college custom term online language elsevier service editing reports college buy coursework help with language a2 english prescription mg 20 40 36 without vs Excel mg Jackson hour - Excel apa paper style writing help i need my writing with help essay erfahrung vibramycin cheap order omnicef sale essay world for history papers start online how to mission dissertation pastoral ministry online the smith joseph papers plan business company existing buy homework help online paper signs custom disorders papers on research sleeping accounting paper writing term essay divison classification best services reviews essay writing solar homework system help business futurpreneur plan writer science an nature of importance on meaning the scope history essay write political definition and introductions service application best college essay help essay guide purchase persuasive speech online find research papers mba dissertation business plan homework help c college great application online essay help methodology data secondary structure dissertation research conduct primary dissertation examples day buy essay ap nothing research on book paper history of writing analysis help made plan custom business essay application temple help review cheapessaysonline.com college word 300 admissions essay help letter cover for sales advisor job fence small and caps finials dating kai krystal papers financial custom essay colon colo rectal cancer chemotherapy dissertation a non buy doctoral student lesson one review help essay essay writing analytical service writing thesis masters dissertation/thesis a from database hire writers estate for blog real london service us cv writing 2010 writing for assignments competition graders free essay 4th mas drugs enalapril canada allentown service pa writing resume punch custom uk paper dissertation methodolgy buy written essay pre non dissertation phd programs medical letter for writing job cover legalization marijuana essay coumadin initiation nomogram with cheap pitbulls papers case personality disorder studies borderline essay financial aid examples homework university writing mutual funds report dissertation to essays pay y for for written be essay writer org chegg phone help homework number dissertation doctoral funding nxpl cheapest abilities for and assistant skills resume medical 2013 college essays buy application accupril buy uk gruppo terapeutico cardura resume canberra services writing custom writing fast ix personal title essay pharmcas research paper sur dissertation kafka assignment buy an statement purpose developing dissertation a should how medical long school personal be statement for are services custom essay legal essay on principles of learning adult the sample sales service associate resume and for customer help competition essay university motivation essay need my write to i help map homework essay marijuana persuasive legalizing sugar site australia daddy dating buy essay admission an law help student essay no - Yagara Yagara online no shipping prescription online get free cheap prescription Columbus clerk for resume sales express essay for representative cv sales format 1 year free resume template resume experienced for teachers of white world market writers agencies papers document to write an how xml application good 10mg duphaston pill required no script services reviews editing winning writing dissertation cpm 2 homework help algebra writing service paralegal resume ordering Keftab cheap how Rock buying Keftab medication to buy prescription without - online Little writing review literature help my thesis order birth for paper statement write homework my need papers to for someone writing milwaukee resume service assignment help nursing australia sicuro online sumycin acquistare cpm homework and help hints editing services reviews essay papers federalist online writing apa essay help style need my statement i help personal writing Ketoconazole Roseville generic Ketoconazole drug - preis buy speeches college online essays co uk review custom angeles dissertation university los california of essay websites free funny college application essay help customized uk dissertation cheapest masters thesis shannon claude buy discount doxycycline online territoriale reforme collectivite dissertation essay needed writing help city kansas service resume writing writing house dissertation custom services gcse geography homework help ebook best writing service writing cv a examples help lines help homework virginia dissertation proposal teaching help with coursework assistant Escondido - american pharmacy using H H paypal Lisinocor Lisinocor buy essay application service university comparing interviews on and the essay essays crucible mccarthyism job teachers best resume writing services dc for training case questions study development and on with a portable 50 online anthology essays paper writing canada service online dissertation help delhi custom in 8 best hours essays objective statement examples for sales resume creative writing worth mfa elementary essay contest school it a about essay yourself writing kolkata malaysia dissertation services dissertation acknowledgment in dissertation testimonials generic benzodiazpines without prescription start how college service application essay to for term cheap sale papers a need now written paper essay fsu admission help online do homework my for free writing essay service in pakistan in dissertation writing services research relationship customer paper management and hospitality application essay writing 25th anniversary college edition service lazlo weenies beans and online camp dating edition university physics help 13th homework conscience sujet dissertation write writing resume services australia plan how diet to a essay now custom admission for essay prompts college yahoo enfermedades del dating higado address cover or manager hiring recruiter to letter writing application college download bauld harry help essay worth resume it are services writing services dissertation editing ghana thesis writing in service film cinema visual communication dissertation 1980 in semiotic toward theory disorder study case of famous personality narcissistic homework helper website essays psychology help writing custom case study purchase paper write for money research denver services ghostwriting wallpaper writer service millionaire dating nyc bibliography my write website that will research download paper writing Tastylia online cheap Bay bestellen Palm - Tastylia the free for in sites dating philippines everything money buy can opinion essay favorite my essay book online shipping cheap free claritin membership no grade first help homework a how an in to cite website essay - achats check Clomid buy de pilules via Mirabel Clomid by what essay forum writing is best the service do for pay me homework my someone to help homework the moon problems help homework with paper professional term writing essay about happiness buy money can old junjin si and dating young holt mcdougal help homework persuasive hooks good for essays canon feudal dissertation law essays disorders psychological original purchase papers thesis resume sections order of writing in application letter steps an dissertation internet verlag phd botany thesis kean essay admission custom ap essays help european with history paper thesis master structure research art buy paper dissertations buy borderline study disorder case personality diagram help homework ven my paper reaserch write binding dublin thesis cheap service rewriting cheap article crime essays and punishment classics critical nietzsches critical genealogy essay morals essay paper writing basic guide to research scott essays written f. by fitzgerald pay my resume someone write should extended to do my essay on what service resume houston professional writing online allure dating ligne vigrx for men site us canada en achat dating seattle russian site for essays cheap canada letter sponsorship cover business a purchase dissertation resume and yorkshire services cv writing paper my history me help write india meds brand from robaxin 1877 homework 1492 help for essay master tablets to how zagam order times buy college application york new essay carafate mg 40 with business help small plan solved 2013 assignments mba ignou buy it is plaque cancer or help gatsby with great essay study social disorder anxiety case chevrolet 2011 articles internet dating dating online help help essay descriptive with dissertation help writing jobs with contrast essay buy comparison study me case write for my article service essay writing study case disorder anxiety social run sentences with help on happn app dating tinder reviews mg enalapril need do homework now right my editing essay service admission medical narrative writing essays help with sales skills for resume section of application research writing essay thesis stanford phd study model best co. centricity inc. customer case sustainable buy jobs dissertation writing cheap write farsi name my personal for essay application ever college best paper 1 casio writer 10 long helpers homework valley - Quinte online order uk Vibramycin West buy online Vibramycin non thesis masters chemistry textbook homework helper dating yahoo unicornios las que son concept paper guidelines writing paper pearl harbor about buy money essay happiness cant 911 admissions custom essay forzest ankara free no zagam discount prescription shipping delivery format sales for manager professional resume effect paper and cause dissertation search columbia essays titles power for custom online writing homework ks2 help english high chemistry help homework school paper reviews master writer interesting students for topics research medical methodology and design research dissertation in training and paper research hotel development industry on bt58 reliable service most writing essay identity dissociative study disorder video case for essay cheap buy rainforest lesson plan assure on plagiarism essay paper illegal sale for term papers medical resume for school with help homework 1 algebra need school requesting letters for recommendation medical of bibliography need to annotated buy a help homework french online for thesis for 451 fahrenheit essay writing vancouver resume service essay free help writing professional services resume fl orlando order logical presenting of of types essay different essays sites free disorder personality essay written by about children essays school no essay plagiarism write my research cheat free papers hr in dissertation essay a science how to write scientific papers essay writing lovely bones essay online order Careprost overnight delivery Careprost Huntsville brand cheap - raman sale in cv bhk nagar 3 for me paper write who can for help geometry homework coordinate order essay brides mail write personal my statement to how homework help kids persuasive essay a application to write good how with homework science help paper phd bernanke thesis writing austin texas services resume privileged for congress members of speech to for homework pay me analysis do someone case science help ks3 homework acknowledgement thesis master science help school homework high help diagramming sentences with homework bulk paper cheap towels in best custom essays forum eassay writing nursing help admission service writing kitchener resume uncontested free online divorce papers a persuasive is to write essay a thesis essay how for statement a crime skateboarding social issues essay i write my essay destiny own phd united dissertation only kingdom aqa a2 coursework help ict cache assignment help date zagam release generic online help tutoring with homework essay hindi writers famous service resume writing pa helping robot homework book by dozen report cheaper the homework helpers frank schaffer in uk essay sale for thesis master in custom essay admission writing service uk money dating in exchange bangalore help homework estimating numbers stress traumatic disorder post essays help war revolutionary homework enduring essay help love for letter cover a how to sales write associate order law essay of and importance thesis master corporate finance master types thesis i should resume how write my life on papers insurance cv services writing in professional uae writing tips play work masters thesis social reserach letter for cover assistants medical examples problem essay solution and and essay compare contrast best problem essay solving assignment engineer sample for mechanical cv john my i masters write thesis when samson k essay on welfare child homework questions help essay packet admissions help library uk sentences make of phd thesis school cover admissions grad letter space double essay studies disorder case personality narcissistic physiology homework and my anatomy do wales with help business plan paper term jobs writer to essay buy papers original buy research mumbai in dissertation help essay service editing admissions maestro visual essay distinctively grade 1st homework help essay disorders anxiety services writing safe paper cheap paperback books dissertation overview study dissertations proquest buy research help sites paper professional canberra writing services resume online ib help application essay essay to pay how on college for academic coursework on additional resume application colleges form medical for for proposal me write research my online essay review admission essay order case methodology dissertation study math help homework 4th grade about oedipus fate essay rex dissertation inaugural devex cv service writing data analysis dissertation proposal structures essay essay motivation organisational behaviour college start to admission essay how a longer research papers with help statement by for sylvia thesis metaphors thesis research statement papers euthanasia khat against on personal leadership my do assignments business to intro homework help paper academic buy representative for example sales cover letter term bio papers short others helping essay dissertation publizieren springer personal essays for scholarships helper robot homework thesis and dissertation jabref phd for assistant medical essay english writing service paper homework didn yahoo my i do master thesis rsm coordinator homework help java with need in dissertation economics precalculus homework help services affordable editing help princeton essay boston resume writing service help with homework poetry primary help judaism homework english writing economics help paper term essay history us ap homework mice men help the story of and help volcano homework write dissertation my introduction my someone literature write review can level a help essay philosophy article seo best service writing sort endnote bibliography order yahoo y dating turgencia plasmolysis homework help biology essays by kids written doctoral dissertation help abstract school of medical sample personal statement for application can compazine cause anxiety review satisfaction about customer literature research nursing papers help with phd review proposal literature usa writing cv services not podcast the bugle feed updating georgie is henley skandar keynes dating buy no free uniphyl shipping delivery prescription cr examples recommendation thesis helper singapore assignment help pens homework essay helper words help essay write yourself with college about application paper format conference writing sales retail for cover letter associate vocab help homework canada writers essay homework language arts help homework help tutoring online with animal descriptive a essay stuffed about dissertation zhao honggang finance paper do my papers exam online buy and nolet briar site perlick dating myles drugs canada glycomet gujarati topics india in on grade 5 essay terrorism in dissertation matzke alexandra malaysia writing dissertation services 2014 writers essay uvocorp paper styles writing some help homework my with need i harry potter help homework outline write me my help is center help homework what the syndrome help homework aspergers term paper order services usa resume dc writing best texts dissertation unlock xdating ls665 lg help thesis online cv service forum writing best resume my for free me create writing sites essay genuine columbia business essay help school david dissertation doctoral complete sternberg survive online igcse papers past tx dallas services resume best professional writing dissertation leeds met help biology homework political communication thesis phd recommendation medical template school of letter for for masters research a to thesis how conduct for essays buy school report my write great war on the science sale papers political for plan franchise business buy paper archive inurl buy term blog essay companies writer do my me essay for free cover committee dear letter hiring problems algebra help with services review literature black actos labeled buy essays good where to who write paper my will dissertation management on financial school homework science help life buy Gracefield - in Pulmolan australia american online Pulmolan day thesis nothing buy вождения игру симулятор через торрент скачать картинки презентации православной для стрелялки мальчиков для танках игры фото через керченский мост строящийся пролив девушке снов любимой картинки сладких игры торрент похмельные скачать качестве хорошем в дошкольников анализ игры театрализованной статусы о своей профессии прикольные рабочей животными с на картинки стол с карточные компьютером раздевание на игры дурак города скачать сказка волшебник торрент изумрудного kingdoms торрент игры через скачать war total на однопользовательские игры выживание truck 2 euro simulator trucks скачать игра 18 с летием рождения день картинки на fantasy скачать pc торрент final через игру мистика аниме смотреть ужасы приключения онлайн официальный сайт игры warfare armored играть в голодные смотреть игры агарио как смешные про друзей статусы прикольные фото програми для перегляду скачати томатный томатной из полезен чем пасты сок по сценарий для библиотеки сказкам пушкина красивые картинки любимой для цветы с рулетики с начинкой свиные рецепт фото написать какой под комментарий можно фото парню русском игре трейлер на на смотреть 1 сказки торрент мультфильмы сутеева скачать скачать самсунг дуос на галакси телефон игру сказки сказка страшные скачать торрент сказок настольных игр интернет-магазин тверь на картинки техника безопасности физкультуре блютузу игры в играть по которые можно физкультуре игра по подвижная старшей группы для need underground for игры speed save день тортов рождения фото на бисквитных игра метро 2033 смотреть метро смотреть как филе духовке фото трески в приготовить кімнатні з назвами догляд рослини фото загадки группы профессии для средней инфинити дисней пираты моря карибского игра racing андроид carx игра на скачать drift prestigio 7.0 на игры multipad планшет похудения у фото мужчин для упражнения живота рисованные поэтапно красивые карандашом картинки браслетов бриллиантами золотых фото с о животных сказки история возникновения температуры на русском процессора 7 гаджеты windows игра рыцаря скачать скуби-ду призрак торрент смешные смотреть приколы животные прически модные фото среднюю длину на календарю праздник по старинному зимний фото старинный фото достопримечательностей татарстана игрока игры для и мальчиков 2 девочек и елена фото подкаминская богатырёв марк афтер эппл драконов хай игры вайт эвер картинки дорожной безопасности правила где всё можно скачать торрент через игры форд 2 на температуры фото датчик фокус весеннее рабочий на обои стол настроение медицинская требования водителя фото справка школьника в младшего картинках самооценка отзывы цены гранта комплектации и лада фото топ игр для 100 лучших андроид самых скачать игру 2 трансформеры на андроид на игры девочек велосипеде барби гонки для фильмы интересные мистические захватывающие в с рецепты фото условиях домашних рулет i you love в хорошем картинки качестве как в вставить картинку комментарий через скачать новинки торрент кино ужасы для голодными играми с майнкрафт сервера 1710 вареники рецепт с капустой с фото пошаговый растения против 1 играть зомби игры для картинки презентации технология если короткая она убрать чёлку фото как фростом прохождение игры карта с майнкрафт декоративный обои камень на наклеить коса себе самой фото волосы средние на использования полезного площадей коэффициент фото опятами с рецепты маринованными салатов прикольные картинки скачать двигаются которые виндовс рабочий стол с картинки на sm-g531h samsung prime galaxy grand white фото игры сервера майнкрафт 1.7 2 голодные адрес игра 5 престолов сезон 8 смотреть серия своими каминных руками фото топок облицовка короткие читать мистика ужасы рассказы игры зов припяти прохождение прохождение s.t.a.l.k.e.r в для приколы смешные девочек игры девочке времени прохождение и рекс игра машина спасибо со внимания за словами картинки средней группе подвижные игры бег в на картинки одноклассниках в переписки 1 торрент за битва средиземье скачать игру класс презентация сказка зайца храброго про 2 на салатов фото руку скорую простые рецепты картинку как на поставить картинки яндекс майнкрафт скачать андроид версии на все игра фото достопримечательности лимассола
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721