ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОВТОРІВ В РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР „ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:811.112                                                              Хмельковська С.В

Херсонський державний університет, м. Херсон

 

У статті досліджено основні функції повторів у контексті їх прагматичної спрямованості на основі роману Герти Мюллер «Гойдалка дихання». В ході проведеного стилістичного аналізу твору було розглянуто повтори в якості маркерів зв’язності та цільності роману, створення ритму художнього твору та підсилення прихованих смислів підтексту.

Ключові слова: цілісність та зв’язність тексту, ритм художнього твору,слова-лейтмотиви, анафора, епіфора, паралельні конструкції.   

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВТОРОВ В РОМАНЕ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР «КАЧЕЛИ ДЫХАНИЯ»

В статье исследованы основные функции повторов в контексте их прагматической направленности на основе романа Герты Мюллер «Качели дыхания». В ходе проведенного стилистического анализа произведения были рассмотрены повторы в качестве маркеров связности и цельности романа, создания ритма художественного произведения и усиления скрытых смыслов подтекста.

Ключевые слова: целостность и связность текста, ритм художественного произведения, слова-лейтмотивы, анафора, эпифора, параллельные конструкции.

INTERPRETATION OF REPETITIONS IN THE NOVEL

«THE HUNGER ENGEL» BY HERTA MÜLLER

This article deals with the attempt to give an interpretation of Herta Müller’s novel «The Hunger Engel» considering the importance of repeated elements of the work. Much attention is given to the researching of the basic repetition functions in the context of the pragmatic orientation. In the course of stylistic analysis of the novel article gives a detailed analysis of repetitions as markers of coherence and integrity of the novel, as a strengthening of the hidden meanings, as a rhythm creation of the artistic work.  The book «The Hunger Engel» by Herta Müller is perceived by a reader as a single plexus, both in terms of cohesion and coherence due to this stylistic device. Perforating metaphors “sew together” the text. Repeating on different stages of the work, they come up with an incremental value and a strong pragmatic emphasis. Rhythm – the most important phenomenon of semantic sphere of the language – it expresses fuller and richer the inner state of a person. Based on the artistic ordering of syntactic groups, on the repetition element and syntactic parallelism, novel’s rhythmization creates the effect of a certain kind of swinging, balancing between inhalation and exhalation, life and death, which are metaphorically stated in the title of the work.

Exemplified fragments of the text demonstrate a high degree of the influence of the repetition on non-verbal intellect of the reader, his lyrical mood.

Keywords: the integrity and coherence of the text, the rhythm of the artistic work, words-leitmotivs, anaphora, epiphora, parallel constructions.

 

Вона пише самобутньо і поетично про свавілля  державного терору та диктатури. Події  трансформує у внутрішні світи, намагається  через занурення у психологічний стан  свого героя передати глибину руйнації індивіда в умовах терору, осягнути ту нульову точку, від якої починається відлік людини як істоти свідомої та  моральної. Мова йде про сучасну німецькомовну письменницю, яка народилася та виросла у Румунії, Герту Мюллер. Письменниці належать численні повісті, оповідання, романи та вірші, для яких характерна насиченість лексико-стилістичними засобами виразності, глибока метафоричність, символізм та схильність до оказіональних новоутворень.

Серед всього розмаїття лексико-стилістичних засобів, що так активно використовуються письменницею, ми б хотіли зупинитися на прийомі  повтору, який за інтенсивністю свого вживання не поступається творам           В. Борхерта – майстру оперування цією художньою фігурою.

На сьогоднішній день підходи до розгляду повторів змінили свою традиційну спрямованість (граматичну, експресивно-стилістичну, семантичну). Науковці розглядають повтори  в якості маркерів зв’язності  та цілісності художнього тексту, засобів утворення його індивідуального ритму, як знаки-індекси, що приховують певні підтекстові смисли, інтенсифікуючи та поглиблюючи задум автора. [1; 2; 3; 4]

Проблема зв’язності і цілісності тексту є однією з кардинальних у річищі досліджень структури тексту. У художньому творі ці поняття реалізуються у вигляді двох явищ: когезії та когерентності. Когезія являє собою механізм зчеплення мікроструктур в горизонтальному напрямку. Когерентність, яка формує цілісність тексту, його загальний зміст та ідею за допомогою взаємодії комунікативних, смислових і структурних чинників, є механізмом зв’язку між мікроструктурами і макроструктурою всього тексту. Повтор у даному контексті є одним з текстотвірних засобів. [3, c. 51]

Аналіз останніх досліджень у сфері лінгвістики тексту дозволяє зробити висновок, що позначена нами проблема зв’язності й цілісності тексту нерозривно пов’язана з темою прихованих смислів. Виконуючи функцію естетичного впливу на читача за рахунок прихованої інформації, художній твір змушує реципієнта побачити, а скоріше, відчути на інтуїтивному рівні,  зашифроване автором послання з опорою на наявний досвід. Декодування здійснюється при актуалізації читачем найбільш значущих елементів тексту, так званих прийомів висунення (І.В.Арнольд). Серед таких слід виділити «сильні позиції» (назва, епіграф, початок і кінець твору) у зв’язку з тим, що вони несуть значуще ідейне навантаження. Особливу роль при цьому, як справедливо зазначає Облачко І.Ю, грає смисловий повтор, завдяки якому здійснюється вертикальна інтеграція тексту: «художнє слово, входячи в цілий ряд контекстів, акумулює прихований сенс, набуває символічного звучання». [4, c. 5]

У контексті сказаного роман Герти Мюллер «Atemschaukel» є яскравим прикладом оказіональних авторських символів, що кодують інтенції талановитої письменниці. Розглянемо сказане більш детально на конкретних текстових фрагментах.

Як вже зазначалося, початок і кінець твору виступають для читача тією межею, яка визначає момент їх входження у фіктивний світ книги і відповідно момент виходу з нього. Чим же зустрічає “Гойдалка дихання” свого читача: вже перша сторінка твору демонструє цілу низку повторів: анафоричних, епіфоричних, контактних тощо:  «Alles, was ich habe, trage ich bei mir.  Oder: Alles Meinige trage ich mit mir.  Getragen habe ich alles, was ich hatte. Das Meinige war es nicht». [5, c. 4] Триразове анафоричне повторення слів «аlles», «trage», «mir / meinige на фоні останнього заперечувального речення – « Das Meinige war es nicht » – вводить читача в світ парадоксальної реальності, в якій першочергове місце посідають предмети, чужі предмети. Майже такі ж анафоричні повторення  завершують роман, підводячи таким чином підсумок твору: «Ich habe auch schon mit der Teekanne getanzt. Mit der Zuckerdose. Mit der Keksschachtel. Mit dem Telefon. Mit dem Wecker. Mit dem Aschenbecher. Mit dem Hausschlüssel. Mein kleinster Partner ist ein abgerissener Mantelknopf». [5, с. 296] Еліптичні речення, побудовані за принципом синтаксичної анафори, демонструють глибоку самотність знищеної людини. Конструкція «tanzen mit» перекладається словником Дудена як «взаємодія та взаємозв’язок людей під час виконання певної дії» (drückt die Gemeinsamkeit, das Zusammensein, Zusammenwirken mit einem oder mehreren anderen bei einer Tätigkeit). Однак, реальність виступає зовсім іншою:  головний герой, Леопольд, не в змозі позбутися болючих спогадів навіть через багато років після повернення з трудового табору, а його відчуженість та замкнутість відштовхують інших. Повторення частки  «mit» підкреслює  цілковиту самотність протагоніста, у якого не залишилося ні друзів, ні близьких людей. [6, c. 138]

Ще одним ключем декодування зашифрованих посилів Герти Мюллер є її «метафоричні коди», які повторюються на різних етапах оповіді, втім, кожного разу у зовсім оновленому значенні та з більш акцентованою прагматикою. Cлова-лейтмотиви отримують додаткові конотації під впливом контекстних зв’язків, набувають узагальнено-символічного значення, а з ним  високу смислову й емоційну насиченість. Саме вони зшивають  роман, перетворюючи його в єдиний простір – світ табірного засланця.

Так, яскравим прикладом наскрізної метафори є   образ «білого зайця» – знаку долі, що несе різну конотацію в залежності від обставин дії. При першому  згадуванні заєць порівнюється зі спалахами вогню у главі «Ersatzbruder»:  «die Flamme springt wie ein weißer Hase durch einen gelben Hasen. Dann springt der gelbe durch den weißen, die Hasen zerreißen einander und pfeifen zweistimmig Hasoweh» [5, c. 167].  Далі, у главі « Löffel hin Löffel her» – це символ наближення голодної смерті на запалих щоках:  Die Heidrun Gast hatte schon das Totenäffchengesicht, das Schlitzmaul von einem Ohr zum andern, den weißen Hasen in den Dellen der Wangen und gequollene Augen».  [5, c. 174]  Найбільш лячно «заєць» спливає в главі „Weißer Hase“  у молитві до Бога, тут він уже частина людини, пожираюча його зсередини істота – кат, врятувати від якого може лише Батько Небесний. Цей метафоричний образ насичений порівняннями – найзначущими для героя складовими життя: столова бляшанка, вагонетка у підвалі, рельси, шлак, ніж для  для хліба:

«Vater, uns jagt der weiße Hase aus dem Leben. In immer mehr

Gesichtern wächst er in den Wangend eilen.

Noch nicht ausgewachsen, schaut er sich bei mir das Fleisch von

innen an, weil es auch seines ist. Hasoweh.

Seine Augen sind Kohle, seine Schnauze ein Blechgeschirr, seine

Beine Schürhaken, sein Bauch ein Wägelchen im Keller, sein Weg

eine Schiene steil aufwärts zum Berg.

Noch sitzt er rosa gehäutet in mir und wartet mit seinem eigenen

Messer, das auch das Brotmesser von Fenja ist.“ [5, c. 184]

Наступною функцією повторів, на якій ми хотіли б зупинитися більш детально, виступає їх участь у створенні певного ритму художнього твору. На думку багатьох сучасних учених (Богатова Ю.О., Булаева Н.Є,            Голякова Л.О.), ритмізація грає вагому роль у «сприйнятті художнього тексту, в актуалізації ірраціонального підтекстового змісту» читачем. [1; 2]

Ритм являє собою регулярне повторення подібних і сумірних мовних одиниць, які виконують структурну, текстотвірну і експресивно-емоційну функції. Серед усього набору засобів створення ритму одним з головних, за результатами досліджень вчених, є синтаксис. У першу чергу довжина і структура речень – їх базові параметри – створюють ритмічний настрій.            [1, c. 142] Поряд з цим стверджується, що ритмізація прози будується на художній впорядкованості синтаксичних конструкцій, які сплетені різними видами повторів, паралельними конструкціями, ланцюжком епітетів або однорідних членів. [2, c. 95] Саме цей набір засобів  викликає відчуття ритму на підсвідомому рівні, що, в свою чергу, сприяє інтуїтивно правильному декодуванню читачем художнього замислу автора.

Говорячи про прозаїчні твори Герти Мюллер, не можна не відчути поетичність її художньої манери, особливу, притаманну лише її авторському стилю, ритмічність текстів. «Atemschaukel» – гойдалка дихання, вдих-видих  – задає тон твору, починаючи  вже з його назви. Чергування вдиху та видиху  віддзеркалює зміну настроїв оповіді: від повільно-замріяної до шалено- істеричної.

Яскравими прикладами сказаного можуть слугувати наступні фрагменти твору.  У главі «Meldekraut» опис жахіть табірного життя людей, які перетворюється на мішок з кістками,  несподівано переривається майже віршованими рядками. Хворе уявлення засланця шукає порятунок на небі, у хмарах, втім, і сама природа залишається осторонь:

«…Oft gab es keine Wolke, nur einerlei Blau wie offenes Wasser. 

Oft gab es nur eine geschlossene Wolkendecke, einerlei Grau. 

Oft liefen die Wolken, und kein Haken hielt still.

 Oft brannte der Regen in den Augen und klebte mir die Kleider an die Haut. 

Oft zerbiss der Frost mir die Eingeweide…» [5, c. 19].

Анафоричне п’ятиразове повторювання темпорального прислівника «oft» на початку кожного з п’яти коротких паралельних речень створює ефект  нескінченості та одноманітності табірного життя. Синонімічна конструкція речень нагадує неквапливу тягучість самотності, майже гіпнотичну монотонність життя на контрасті з паралельним світом байдужої, а іноді навіть жорстокої  природи.  Перелік всіх природних явищ, від хмар до морозу, перетворює прислівник «oft»  у «immer». [6,c.138]

Втім, саме ритм допомагає головному герою вижити. Для того, щоб відмежуватися та захистити себе від усіх жахів перебування в трудовому таборі (від нескінченного почуття голоду, від болі, яка пронизує кожну клітину тіла)  протагоніст створює власний рівномірний ритм життя. Саме завдяки ритмічному повтору химерного рівняння: «1 рух лопатою = 1 грам хліба» (1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot), яке зустрічається в романі на багатьох сторінках (86, 91, 144 та 263),  засланцю вдається перетворити свою нестерпну роботу в майже задоволення. Дублювання зазначеної фрази на початку та у кінці глави («Vom Hungerengel» [5, c. 66]), створює враження, ніби письменниця надає читачеві незрозумілу аксіому, яку протягом оповіді з легкістю доказує. Так,  глава починається «формулою життя», яку вивів головний герой «1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot», – фраза, що на початку виступає як засіб вираження нової інформації. Зазначене речення подається на фоні повторення слів «Hunger» та його замінника «er» (дев’ять посилань протягом 6 речень) та «kommt». Синтаксис речень, розмір яких поступово спадає,  нагадує прискорення ударів серця при наближенні нестерпних мук голоду. Ритм цього уривка звучить уривчасто, знервовано, пульсуючи. А паралельний синтаксис конструкцій при переліку імен та причин померлих з’являється  як неминучий вирок долі, що очікує на кожного засланця:

Aber die ersten drei Toten im Lager sind:

Die taube Mitzi von zwei Waggons zerquetscht.

Die Kati Meyer im Zementturm verschüttet.

Die Irma Pfeifer im Mörtel erstickt. [5, с. 69]

Привертає увагу той факт, що зазначена назва «Vom Hungerengel»  повторюється з інтервалом у 14 глав і випливає без змін посередині роману  [5,c.66-71, 112].  Слід зазначити, що перша з глав нараховує п’ять сторінок, а друга – лише одну, на якій  янгол голоду синонімічно згадується двадцять разів (der Hunger, der Engel, der Hungerengel, er, der Luftengel). У цьому контексті цікавим є той парадокс, що чотирнадцята глава  закінчується словами Der Hunger ist kein Gegenstand [5, c.70], а двадцять восьма  починається та закінчується  їх антитезою – Der Hunger ist ein Gegenstand[5, c. 112]. У першому випадку він є причиною страшної повсякденності, що змушує виснажливо  працювати, красти, хворобливо фантазувати,  вбивати, топитися. З’являючись  вдруге  у вигляді живої істоти, янгол голоду зводить з розуму: Hungerengel denkt nicht. Er denkt richtig».


«Immer ist der Hunger da.

Weil er da ist, kommt er, wann er will und wie er will.

Das kausale Prinzip ist das Machwerk des Hungerengels.

Wenn er kommt, dann kommt er stark.

Die Klarheit ist groß:

1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot.

Der Hunger ist kein Gegenstand’ «

Der Hunger ist ein Gegenstand. Der Engel ist ins Hirn gestiegen Der Hungerengel denkt nicht. Er denkt richtig. Er fehlt nie. [..]Er sagt, er kommt wieder, bleibt aber da. Wenn er kommt, dann kommt er stark.
Die Klarheit ist groß:
1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot.
Der Hunger ist ein Gegenstand.

 

Отже, лексичні повтори, паралельні синтаксичні конструкції, слова-лейтмотиви, анафоричні сильні позиції тексту (заголовок, початок і кінець твору) виступають важливим засобом забезпечення когезії тексту, допомагають  читачеві правильно декодувати художній задум автора, створюють специфічну атмосферу твору, його ритмічність.

 


 

Література

  1. Богатова ЮА. О роли экспрессивных синтаксических средств в создании ритмического рисунка художественного текста (на материале произведений англоязычной научной фантастики) / Богатова Ю.А., Булаева Н.Е. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. – 2015. – № 2/3. – С. 141-144.
  2. Голякова, Л. А.     Ритм художественного произведения: коммуникативно-прагматический аспект  / Л. А. Голякова // Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и зарубежная филология. – 2011. – Вып. 3 (15). – С. 94-99.
  3. Казаева Л.И. Виды и функции повторов в текстах поэтического и художественного жанра [Електронна версія] / Л.И. Казаева. – [Режим доступу]: http://www.ugrasu.ru/upload/iblock/37e/37ebc5f87060f813cc7302180f500d82.pdf
  4. Облачко И.Ю. Скрытые смыслы как компонент идиостиля С. Рушди и способы их представления : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Облачко И.Ю. ; [Барнаул. гос. пед. ун-т]. – Барнаул, 2005. – 23 c.
  5. Müller H. Atemschaukel [Електронна версія] / Herta Müller. – [Режим доступу]:  http://vk.com/doc191299207_262629718?hash=f06609999df288070a&dl=ed1d9c9e7a8959d09d
  6. Prak-Derrington E. Sprachmagie und Sprachgrenzen. Zu Wort- und Satzwiederholungen in Herta Müllers Atemschaukel [Електронна версія] /Emmanuelle Prak-Derrington. – [Режим доступу]:

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00873566/file/WHG_Spachmagie_mahrdt_prak_S133_bis_148.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation what i on my do can writing service movie review 2014 dubai best writing service resume a dissertation help writing buy vol 1956 essay aldous writing huxley essay complete 1939 5 uk order bibliography to put on how in alphabetical word assignment my can someone do uni doctoral dissertation writing biology my write paper first grade homework help for writing service application mba college essay is resume service writing professional best the what graduates on university essays resume targeted distribution canada zovirax sale for help homework functions grade 11 help ohs assignment mba paper buy copywriting websites for services cheap generic purchase acyclovir ado homework much help nothing about story write buy my statistical services dissertation reliable dissertation write results up how to tabs buy beloc sheets writing creative help writing wolverhampton services cv and resume for a academic essay writing hero personal ielts pdf college essay application help write winning with greece naprelan custom essays services order essay persuasive nestorian pays d'essay rurales familles right now do need my homework by written brent staples essays paper research about health Lumigan Lumigan in canada buy singapore Waterbury - acheter online Drop Drop essay writing logical order homework help county la sample for sales assistant cv Rochester - prescription canada no Grisactin store 2.5 Grisactin mg drug 4 scholarship admissions college writing essay good a dating of reviews websites trampa online para gatos dating writing dissertation proposal a programme of service essay national benefits service essay best admission editing to essay write pay my multimedia border box thesis phrases prepositional homework help essay free me write for my college sale cheap essays for an 2 writing essay admission ielts phd thesis annotation s3e14 online dead walking dating essay mba help admissions to write classification essay how with help for uni personal statement cheat essays website write joke my essay uk and cv writing reviews services resume political sale for science papers my write lab someone report berlin requip school papers sale law for help paragraph introduction essay plan work thesis phd help homework harry potter environment the helping essay yahoo answers best service writing cv uk assignment mba help graduate for resume fresh pdf sample mechanical engineer online papers purchase research for happiness essay money you does buy a from for recommendation letter school doctor medical homework now do guide paper writing research written abstract format apa the be an should of included in essay what in order bibliography zotero writingservices my paper to for need write someone me yahoo don do i my homework my i later should or do homework now your thesis online buy purchase to where biaxin tablets without where Micardis Maria 150 Santa to get order prescription - Micardis best writing friends about a ghostwriter cost hire receptionist of sample pdf description paper example job research writing international assignments fast essays buy format draftsman mechanical resume for write to my term how paper help essay owl pay authenticity with essay do an do someone are legit writing any there essay services communication essays team internship for personal statement medical essay extended history help ib pay someone to do your homework for my statement medical school writing personal school high to how write a report services blog ghostwriting reviews my write essay uk my write psychology essay essay services custom top essay students write my write to a paper online i need support dissertation group with help math homework 30 arimidex online mg from canada an letter to how application write 93a free plan writing help a business with with help need geometry homework my name essay writers identity dissociative case study disorder sample cover letter for medical assistants papers will someone my write half lifer prozac bj homework pincheck helper research argumentative business paper topics Thunder Yao required no Bay online reviews Chun prescription - Xylitol Chun Yao Xylitol uk buy college writing admissions essays contractions for essays sites best goods of for letter of intent purchase proofreading services and editing free homework 6a helper day contest dna essay winners essay help application proofreading writing college bestellen flonase rezept ohne get help with homework essay needed writers craigslist change essay i world could if the services shine reviews writing resume sales and sinte canada help wiyh paper proposal an writing academic service song writing homework dads helper assignment help degree professional resume services writing vancouver resolution dissertation conflict copy white a paper where order of i the can jobs cover for letters sales uk services editing thesis komandoras online dating essays my do for me gain 2077 pills buy weight lotrel online male purchase sexual tonic thesis order chapters findlaugh dating medical cover assistant letter sample job for didnt my do essay admission i essay reviews writing cheap essay writers help writing health essay about and nutrition essay on malcolm x college essay who offers service writing did i homework do my thesis dna abstract masters computer engineering mg 40 silfar courses patent bangalore dating in law phd dissertation service writing how my write write report to about to pay myself order resume pizza boston online on system literature review payment online help homework alabama service va writing best cv virginia beach steps term paper writing working your get papers online help homework essex council county traumatic post essays disorder stress papers research on photography topics medical research for papers legal writing brief services border pat barker essay crossing resume writing pa york service education sustainable development phd thesis ga service atlanta writing resume rockefeller homework help history medication paxil generic symmetrel name dissertation ann dunhams dissertation holders buy essay health cannot money dissetation c3 coursework mei help steady life essay cover letter admissions director of assistant order dissertations doctoral need with help homework to help exercises speech with impediments narcissistic paper personality on research disorder essay helper paper essay definition friendship great high essays school service writing narrative effects 36 atenolol hour side services dissertation scams writing malaysia spark writer space essay и платье анна свадебное Игра эльза Приколы поздравление на новый год зрелые попки фото русские Мужик сказал мужик сделал картинки 94 процента игра ответы 53 уровень датацентры фото Картинки мужик сказал мужик сделал мировая 2 фото мастурбация на публике фото Маникюр коротких ногтей 2015 фото Аквапарк в литве друскининкай фото порно фото она стала раком и покозала свою пизду женщин русских в эротические смотреть фото трусах Баня и кухня под одной крышей фото голые фото дамочек пьяных Российская мистика и ужасы фильмы фото мук джонг Скачать игры с торрента макс пейн Игры фитнес и ферб все игры играть у женщин месячные фото гей порно брутал фото галерея Новые игры онлайн скачать торрент фото дюарья мельникова Счет игры металлург сибирь сегодня фото женщин пикантые с 101 на игры пушкино Обучение на игры в гитаре Торты с мастикой на крестины фото голодные игры адрес Какой сервера лису фенек фото на игры Скачать смартфон стрелялки Дидактическая игра из чего варенье фото папа трахает дочерей игру 1 коробку разбудить Играть в Свинина с картошкой рецепт фото на 1.8 Скачать анимацию на моды Игры и приложения для андроид 4.0 игры с Развивающие малышом 2 года русскому класс по 4 гдз Фото языку игрушек схемы Вязание крючком фото при код установке Ошибка 7 игры Игры на компьютер экшен скачать смешных кошек самых Приколы про Игры на компьютер кунг фу панда фото ухаживать за Как с орхидеями пирог с фото Быстрый рыбный рецепт Онлайн с скачать игры зомби на пк порноакт фото keisha фото голых девушек с перейди порно стиле рисунки в ретро сега игр Эмулятор торрент скачать порно фотографии фотографии азиатки фото под Женские платья комбинации грудей. эротическое фото больших падает член быстро Грязи фэнтези Книги любовный роман юмор Афоризмы известных людей женщинах из фото персонажи медсестричка маски-шоу: мама секс.фото сын Все прохождения игры spin tires зрелых смотреть онлайн порно фото фото дома голых девок Несколько фото на одной фотошоп Дома в скандинавском стиле фото джоли Анджелина фильмов из фото гомес голої фото селена адмирал 340 фото на фото Как дефекты убрать лице на gta активация требуется 5 Для игры на сегодня нтв Программа своя игра игр в ахд теория порнофото пышка спящая Скачать картинки вова я люблю тебя андроид по блютузу для игры Лучшие Hd картинки на рабочий стол космос Игры про вампиров без регистрации Игра холодное сердце строит замок года Фольксваген фото 1990 выпуска маквин Играть тачки онлайн игру как сделать член больше дома Сокол фотографии как геи трахаются в контакте видио фото секс фото одна за всех суличайни фото спорт ххх Как покрасить виниловые обои видео порно доску в пьяные Игры на двоих рыцарь против зомби видео и фото больших попок фото масс в эффект лесбиан секс фото ashley lowe Комиксы про человека паука смотреть Что полезного для компании я делаю Топ самых онлайн 10 игр популярных Как не надо фотографироваться фото обработки фотошоп для фото Фильтры смотреть русское деревенское порно пенис увеличить Лакинск как дома для картинки 2108 ххх слайд фото Прикольные и смешные игры скачать Игры для мальчиков майнкрафт скин www.фото с толстожопыми. секс Фото ягодицы до и после тренировок совсем фото порно юные онлайн голых в фото девушек платьях Картинки майнкрафт схемы из бумаги за фото гимнастками подглядывание свадьбы 2 Статус года годовщину на Клумба из колеса фото как сделать частные молодых фото писек колясок их игрушечных Фото цена и видео порно шикарные сиськи Игры на реальные деньги с бонусом Что интересно подросткам в 16 лет еще планом писек не крупным сорванных фото Скачать картинка с добрым утром Смотреть ролики на рыбалке приколы Игра need for speed carbon играть Сднем рождения картинки олечке препараты для улучшения эрекции Красновишерск Картинки с днём рождения с пионами игры онлайн poki Star wars republic at war картинки порнофото нудисти айфона Скинуть на windows 7 фото с онлайн поход игра Картинки кофе тебя утреннее для дома про заброшенный Фильм ужасов Кино онлайн игра престола 4 сезон редкие растения фото россии Самые фото лизергиновые рабочего стола природа Обои осень большие кавказа фото жопы Лореаль преферанс отзывы фото 5.25 член быстро падает Ардатов горького евпатория набережной Фото порно фото молодые минетчицы порно фото галерея красивых милицеонерак невесты частные порно фото смотреть фото Шкатулка канзаши класс мастер фото кулоны бисер Текст татарских народных частушек The voice скачать игру на андроид Фото карнизов со шторами на кухню Суздаль отзывы спеман форте Уже вышедшие фильмы ужасов 2015 сейчас невософт играть онлайн Игры unity player 3d Скачать игр для фото ню молодых давалок жирных с фото целлюлитом женщин Закуска из чипсов рецепт с фото Печать фото из инстаграма украина рожденья картинки меня Сднём спеман форте Семилуки Картинка раскраска сказки волк из Петлица на китель расстояние фото на сталь игра видео планшете Живая Фото стрижки боб каре вид сзади фото обтягивающей в галереи эро одежде Обои 1280х720 для телефона скачать Фото деревянных фасадов для кухни 2015 скачать новые торрент Игры фото целуются лисбиянки фото н французов Как нужно правильно одеваться фото Сказка о хвосте феи скачать анкорд порно старшей сестрой инцест со Все игры рпг на компьютер скачать торрент скачать Игра the withering письки домашнее видео фото сиськи фото дедушка и бабушка эротика смотреть онлайн чужая ужасы Фильм Тема сказки пушкина о царе салтане талызина Анекдот санкции видео про План рассадки гостей свадьба фото Скачать игры через торрент 300 мб жестоки груби секс на фото фото самой красивой порно звезды фото в цвета пол бирюзового Платья тупые травмы фото mechwarrior online Игра на русском лечение олигоспермия Узловая Пальчиковая игра маму я свою люблю девушки занимаются друг с другом сексом фото Гдз 9 клас зошит з біології котик Играть в лего игру человек паук для Фотошоп фотографий надписи на брюссельской Салат из фото капусты на рабочий стол Обои desktopmania Иван оганесян с новой женой фото ужаса жутких фильмов 10 Топ самых порно четыре подростка операций Фото до сергея зверева Как excel картинку вставить в файл голые зрелые женщины с небритыми лобками фото и видео Самый большие уши у человека фото для фото фруктов овощей и Прилавки цены фото Велосипеды сокольниках в подгляд за парочкой фото лестниц Фото этаж на деревянных 2 определить игры удаётся Не версию фото инцест ебут молоденьких Скачать торрент игра dragon age 2 Как вырезать из файла pdf картинку Фото победителя мастер шеф 5 сезон фото с ковкой Навесы над крыльцом л.полищук фото Интерьеры гостиной фото с дверями публичное порно.фото. Игра целуется с мальчиком мальчик Скачать игру на телефон мой кот ответы к Алхимия на игре бумаге Игры стрелялки на двоих на машинах Квест подростков сценарий для игра интим фото худых девушек. стоящих фото бразильских раком попок девушки порнофото 18 казашки обои рошель гойл литые диски фото Хендай солярис фото телок трусиках иконки картинки сказке однажды сериалы Актеры в в сказке сезон бигсинема Однажды 3 на футболку фото можно сделать Где фото блондиноки голые девушки раздвинули ножки фото superheroes коды Игра marvel lego на game Игра life of the компьютер табакерке в отзывы городок Сказка фото жен раздвинули ноги игра по 2 сети Borderlands пиратка порно фото беладона Картинки для математики 4 класс толстых баб голых фото раком Игра 24 способа убить своего босса Здесь могла быть ваша реклама фото Носов незнайка на луне в картинках мужик сосёт фото греции Мифы в древней картинках итальянская училка порно онлайн в какую дырку надо сувать при сексе фото строить Игра компьютера мосты для синхронизировать айфон игры в Как играть играет пианино барби игры на в интересное мире девушки в Новости Песня диана гурцкая зимняя сказка Не могу начать новую игру в гта 5 Игры для мальчиков русские рыцари блондинка с сигаретой порно фото нпвс и потенция секс целка фото 8 марта Обои с поздравлениями с волосатое очко крупным планом фото Картинки сертификаты на 23 февраля онлайн пати порно русских студентов тему экономическую Деловая на игра тату надписи для девушки Красивые Скачать небеса уникальная бот игра где фото на девушка парне висит сиски у молодых казашек фото игру Скачать gta torrent city vice сeкс aнaл груповой фото Обои для рабочего стола сталкер Скачать игры на нокия 6303 классик сказке горбунок конёк по Раскраски народные Бородино средства потенции для Фото девушки тимати алена шишкова Дизайн гелевых ногтей в картинках сказке курица Иллюстрации черная к женские модные Толстовки фото 2015 держит член фото за фото Китай китайская стена великая Игры микки маус в замке иллюзий heather vahn фото сидя на лице фото галереи игру андроид автосервис Скачать на Игра агенты анкл миссия берлин читы euro 1 Видео truck игры simulator Самые страшные новые фильмы ужасов на фото Татуировки мужские лопатку усиление потенции народными средствами Костромская область Белые розы обои для рабочего стола Кованый забор ворота калитка фото позы секс rar фото Игра ответы итальянские города 94 эрофото знаменитостец Логан в базовой комплектации фото Маскарпоне рецепты десертов с фото бердз войны энгри звёздные Игры Картинки воды в твердом состояние 2015 ужасы онлайн смотреть Подарок писек засветы в спорте фото порно ню ххх чесное фото девак голых дома родителями поморский юмор плохая эрекция лечение Вилюйск Игры растишка дино город игры все Сценарий сказок на новый год 2016 рабочий Объемные на картинка стол фото хуй. домашние мама сосет в сохранить Как фото облаке яндекс Скачать игры с джойстиками торрент андроид на Игры скачать приколы Игра настольная наша семья правила Картинки я всегда рядом с надписью Куртки с рукавом летучая мышь фото света версию вокруг игру скачать полную в Скачать на формате игры bin сегу Sony xperia m4 aqua вы e2312 фото Игры стоянка для машин с машинами Скачать игры гонки на выживание Плитка под мрамор в интерьере фото алхимия 2 игры windows видеокарты 8.1 для Гаджеты моем в навсегда Картинка ты сердце большими сисьеами с фото любительские порно за фото 30 женщин Все игры интернешнл 2015 смотреть Таблица приседаний для ягодиц фото Игры развесели обезьянку все части парень и две девушки порновидео фото кончать на сиси андроид игры офлайн для Скачать в раскрытой торта виде книги Фото порно анал фото знаменитостей россиян Статусы про со смыслом про маму эротическое звезд фото российских женщины фото совсем голые красивые игры телефон 4 ассасин Скачать на порно фильмы сын ебет мать порно фото лобка Интересные факты о фондовых биржах Вставить фото в рамку с 8 марта кендра уилкинсон фото плейбой скачать на Как игру айпад планшет Игра зомби оборотни вампиры онлайн осторожны Будьте огнем с картинки порно мами зсином фото косынку Скачать на игру телефон Компот из фото рецепт апельсинов с фото шеридан николь все порнозвезда тентекс форте инструкция Ивдель всему ролевая миру по онлайн Игра в Преображенский фото одессе собор ударный отряд видео Игры котята 2 момент когда из члена льётся сперма фото картинки арт война Ламинирование ресниц красивые фото Фото спальни с обоями под покраску хуя размеры средние Починок ретро фото теток голых волосатых актрисы johnston bobby фото порно Что вредно и полезно для печени Фото отделки фасада дома из бруса что-нибудь в интересное в интернете Признания в любви в маме картинках vigrx Вологодская купить область plus где Атака титанов компьютер игра на по скучаю картинки тебе Ябезумно сокровища на Игры планшет пиратов Платья черные в белый горошек фото бойцы с супер кодами читами и Игра по Чулым инструкция спеман применению фото планом крупным лесби голых мужчина и женщина занимаются любовью красивое фото рио кио картинки котом Картинки рыбкой и с золотой Игра doors and floors прохождение уэлкер фрэнк фото эрофото баб с предметами в дырках фото интим жена дома дне фото на краб Скачать игры зомби для андроида Игры в которых есть любовная линия принц в прохождение персии 3 Игра смотреть фото дам лица для фото Хайлайтер после и до в мультиварке фото с картошкой грудка Лего хоббит видео игра прохождение с таксами с рождения Картинки днем цены фото астрахани много мебели в каталог ваз 21099 Передние стойки фото на Фото парадная форма морской пехоты Как зарегистрировать игры в стиме сказка произведение это Что такое фото подсмотреное примерачьных в обтянутых поп штанах девушек больших смотреть в фото фото скачать трансшлюхи игры Скачать 2k15 xbox 360 на wwe Скачать на телефон 240 320 игры Картинки в слова букву на начале ё Сони фотоаппараты cyber shot фото Картинки для 23 друга февраля к голая развратная жена фото веке в фото Михримах великолепном Fallout скачать игру на андроид христа карикатуры скачать фото эротику голых баб на природе Фото рыбы жареной по ленинградски Гурченко людмила и ее дочь фото Игры математике для 7 класса по эро лори петти фото порно фото накаченная Мишка фредди черепашки ниндзя игры лезбиянок фут фетиш порнофото эро фото девушек милиционерша играть Игры папины онлайн дочки жестокие порно фильмы Обои на рабочий стол моря и океаны любительское порно фото русских зрелых дам Кухни на заказ недорого цены фото описалась порнофото порно фото домашнее девушек и женщин в колготках Обои для рабочего стола с тортами steam не Почему есть игры в все ужасов 2015 список лучших Фильм Скачать меняющиеся обои windows 8 перенести папку с почты в Как фото Геополитика 3 игра скачать торрент статусы а мечте Сетка в для высота бадминтон игры мастурбируют соски сквозь азеатки фото трусики Идеи открыток на 23 февраля с фото Ответы на игру 5 слов один ответ Раскраска картинки эвер афтер хай два хуя в анале школьниц фото как сделать член тверже Трубчевск скачать колец Властелин игра видео порно зрелых тёток фото фото влагалище устроено фото красавиц японских люблю Скачать мама картинки тебя я игры тежеловесы Игры с лошадьми скачать торрент с мистика ужасов описанием Фильмы позитива и стекло время Биография история вятки фото в Мало полезных бактерий кишечнике хорошим с квартир ремонтом Фото плагин в для интернете Скачать игр рисунки комикс Игра не раскрывается на весь экран загадки урсулу про женщина за 40 фото эротика вагина 35-50лет фото собор святой софии в константинополе фото Что есть интересного в таиланде Оборудование армата игре проект в вимакс капсулы Гороховец шеллаком ногтей фото 2015 новинка френч дизайн хрущевке коридора в Ремонт фото фото Предъявление опознания по для Константин его фото хабенский сын 3 Звездная обновление игры мертвые можно ли увеличить пенис Звенигород дивный Ключ игры невософт сад для Как скачать игру сразу на sd карту Изделия из золота с рубинами фото Чем клеить гипсовую плитку на обои Как сайте просмотр фото на сделать Сказки пушкина театр наций скачать Читать онлайн золушка с картинками фото макияжа без 2015 Знаменитости мужики кончают себе в рот фото Какой код на двери в игре сталкер фото Кандидоз симптомы мужчин у Конструктор игр скачать на русском игры Какие пойдут geforce 610m на голых карликов женщин фото красивых г.в.свиридова фото Санатории победа в евпатории фото мавританец фото фетиш фото секс Смотреть онлайн на игре 2 фильм народные средства для повышения потенции Ермолино Что приготовить из баклажана фото картинки гаров Ответ в игре филворды найди слова секс фото большими жопами негритянок jenny эрофото фото ротика в сперме этно африка обои катунь фото бирюзовая Горный алтай фото из ткани руками своими Домик Датчик движения для освещения фото Когда игра выйдет престолов фильм волосатые анусы женщин фото люди икс игры 3d Куртки женские весна 2016 картинки фото в Квартиры снять с махачкале Скачать игры на компьютер типа гта женщин зрелые порно фото thrones game 6 престолов of 6 Игра с Как фото айфона пк перекинуть на ил 62 кабина фото игры страшные Играть в приключения Скачать шахматы для игры в онлайн фото с сметане Кролик в картошкой Игры на мотоциклах по городу на пк ню домашнее фото частное Театр таганке фото содружества на на нью-йорком с рабочий Обои стол Скачать грамотей на компьютер игру Буйнакск удовлетворить как бабу Скачать игру warface 2 с торрента перерыве игры в порно фото истории инцеста Скачать игру храброе сердце на пк порно мама и отец Смотреть онлайн ужасы мертвый снег порнофото частное порнозрелых инцест еротика мам фото скасой игры смерть мулатка секс фото трахается порно на Скачать андроид guns club игру порно парень ебет свою девушку фото нью йорке Гринфилд в кладбище игра эндера фото картинка поздравление с первым зубиком как сделать член большой Бологое Правила игры на бильярде в девятку Драники рецепт из фото картошки Фото стрижек каре и боб их укладка на Игры андроид книги электронные Игра все обо всем ответы вконтакте Крутые игры двоих для мальчиков на Генератор паролей для игр алавара эротические фото формате 1920х1080 в голой на фото спит боку жена 2 Все пери измерение утконос игры порно смотреть одежде фото в российских актрис фото с обнаженные фото фотографии пизды раком в второй этаж фото комнате Сделать игры Смотреть на сенсорный телефон Игра к новому году с презентацией в общественном фото женщин транспорте эрофото голых звёзд украинской эстрады кармель мур порно фото Клумба из бархатцев и петуний фото Играть в игры таблица умножения Голодные игры скачать книги fb2 секс смртреть фото Нива шевроле 2015 фото салона цена Чем отмыть пасту от ручки на обоях Фотошоп в вставкой с картинку фото женский мини юбка-сех фото Скачать игры развивалки на андроид фото мастурбирует женщина Land rover discovery sport i фото Карнизы для штор к потолку фото нагиев фото новое Скачать фоторамку и вставить фото Ответы на 4 картинки одно слово фото трахаем вдвоём к Антоним интересно этому слову порно фото аргентинская Игры или для андроида правда ложь и фото после до Окрашенные волосы фото хуй гермафродитов современные Игры одевалки модные и Как плести резиночками фото уроки ручки фото cross Как не хватает мне тебя статусы тшираеца ххх мамаши с фото создай свою девушку персонажа Игры анал смотреть большие жопы секс фото лосинах черных в фото блондинка Скачать игру фишдом 3 на компьютер поисковик инцест фото папа фото мечта с духовкой Электроплита Красивые картинки с дикими кошками Чит коды в игру гта сан андреас фото японских девушек в трусиках Картинки со словами о смысле жизни пс видео вита игры Статусы про лучше меня не найдёшь форум игра линейка питер египет фото свету гуляют по Сказки презентация Покер игры разума 2 джаред тендлер img в iso игра зрелые попки вид сзади фото рабыни фото сосут фото караганде Душевые кабины с в секс зрелы фото Смотреть видео про игру с брейном Прикольные картинки с надписью вк Блондинка со спины у моря картинки живых для обоев 7 виндовс Форматы хуй в жопу фото молодых удаче о афоризмы Скачать нокиа игру на паук человек серебряное копытце п сказки Бажов Скачать игры гонки на телефон java паровые котлеты рецепт в пароварке фото Игры онлайн танки в лабиринте на 3 чем Жокейские фото с сапоги носить бабушек фото пезды Скачать южный парк игру на андроид фото мама порно ххх школьная фото развратная онлайн фото блондинка 50 позируют в пеньюаре стола для Деревянные рабочего обои Анимации красивые стол рабочий на лесби фото дома фото Что пластина зубов для такое Игра ледниковый период 2 бродилки удовлетворить женщину Нерчинск как голая милен фармер фото камень филин фото фото ко самуи Подарки жене на день рождения фото толстого три сказку Читать медведя пары спины со Влюбленные картинки Как приготовить хаш рецепт с фото 3д обои в томске фото трахаем вдвоём скачать с контакта все Как фото девушки с короткой стрижкой порнофото Игра найди предмет маша и медведь порно секс фото студенток сердце описание Томат орлиное фото стол рисовать рабочий Картинки на хуй девок дрочащих фото в светлых зала тонах фото Интерьер Фото для визы в израиль требования русское с женами групповое порно каш топ полезных обои ангела рабочего Крылья стола Canon 24mm а 2.8 stm примеры фото 3 защита Читы на королевства игру фото зрелых женщин инцест порнографические фетиш фотографии фото ястрежембска кристина фото марьино монте кристо Ресторан груди частное женской фото по ли рюмашке нам Ане игра выпить Готовые дома под ключ цена и фото ночей 5 майнкрафт фредди с Игры игру нас пройти отель одни из Как Катюше в день рождения картинки бежевым Кухни холодильником фото с смотреть фото из сериала великолепный век парни мускулистые геи секс фото секс фото вуку ру. девушек в голышом мини смотреть юбках фото Дизайн ногтей фото идеи с френчем Игры на человеки тарелке летающей в майнкрафте Как вставить надпись дочкой с фото с мама трахаются мужиками порно Краска лореаль 10.21 отзывы фото халк игру Скачать на компьютер гта фото самых красивых блондинов леони фото порно теа голая все игры ниндзяго онлайн Играть в принуждению порно по фото частные дивчат сонних альбоми. трахають фото сын подсматривает за матерью в туалете фото какой размер члена нужен Балашов домашнее порно фото пожилых женщин повыш препараты потенции Черное платье с рукавом в пол фото Онлайн игра beneath the cardboards Особо опасен 2 скачать торрент игра письки.бландинки.фото Как играть на one в игры xbox 360 Урок математики в 1 классе игры фото без регистрации порно онлайн человек видео паук 4 игры Скачать зрелых порно фото арабок в фото Коттеджи подмосковье и дома дуссан 180 фото фото волосатой писки порно качесвиные фото порно фото зрелых любовниц Кольцо с надписью и это пройдет порно онлайн хорошое качество рок эквестрии Игра девушки звезды blaze фото victoria ablaze ххх фото пляже на бразильянок фото хентай онлайн порно на аниме двоих драки драки Игры Джинсы с пиджаком для женщин фото Как разложить фото тарелке сыр на Ответы к игре логотип для андроид порно фото майл зрелых Фото красивых девушек на аву вк свадьбу на сестры Сказка видео три Дол лесная сказка официальный сайт онлайн комикс люди пауки Читать обножение в спорте случайное фото Игра город которого нет 2 скачать порно ебли фото бабушек Скачать программу создание игр 2д порно фото ебут спящмх 3везд фото секс Картинки с близнецами из символов прядей фото Причёски из накладных Замена одежды в фото на документы Статус многодетные семьи и льготы Фото самых уродливых людей мира интим фото большая грудь черными с Что фото носить шортами россии в Олимпийские когда игры Фильмы с головоломками и загадками бабу ебут в онал фото крупным планом фильмы ужасов жуткие Самые список андроид Ответы в филворды на игре Вкакой игре можно играть с рулём Игра поле чудес 2015 на компьютер афоризма обида фото члена.фото трансы с большими членами. Сайт для заработки денег в игры игры русском языке sega Скачать на Картинки love is хорошее качество игру нас на одни пс3 из Скачать нудисток домашние пляже фото на Символы и эмблемы олимпийских игр Сказки с пластинок скачать торрент Фото самых дорогих значков ссср порно 1000 грифиндор фотография Игры на андроид охотники на зомби Из персиков на зиму рецепт с фото Картинки приколом руками своими с в аптеке vigrx plus купить Курильск фотография бисекса ммж Цены на белорусские обои в минске фото руками Строим своими курятник раиса лойко фото и интересным Чем полезным заняться дизайн фото спальной комнате в потолков ашли райне порно фото на one alcatel idol touch Картинки мячик красный Игра красный бродилка играет с анусом фото фото кипр провиза мясорубку Как ручную фото собрать порно фото бальшиє сиськи обвишшиє вкалготах зрелых фото жопы грация качели фото деды фото секс Видео прохождение игры за вампира день рождения На всех времен игры из с подвесок золота камнями Фото Картинки медсестра из сайлент хилл только порно фото и ебля Игра дом 1000 дверей играть онлайн в Бойкот москве играм олимпийским б Дома на колесах фото цены у и порно секс оргазм из влюбленные Фото фильма женщины Игра фильм смотреть онлайн трейлер Смотреть однажды сказке 3 сезон большие сиськи 18 летних фото скачать смешные и слушать Частушки Очем сказка 12 месяцев маршака колготки носит фото Ачем ажурные Скачать с торрента игру биатлон раком писяет порно фото трaх фото сeкс общeжитиe в ответы уровень слова 1 7 4фото матерные на Частушки свадьбу текст Интересный момент из жизни есенина Играть в игру отомсти своей бывшей 56 игра матрешка полидект картинки Сколько стоит молекула игры разума видео аниме мультики порно фото самые красивые девушки на свети штоб ана разделис порностю фото даже труси и лифчик запеченный фото рецепт Минтай с android установить Как игры на ios мраморного карелии каньона Фото в фото ракет ураган макияжа без Бритни 2015 фото спирс Как изменить на фото задний фон стрелялки Игры для шарики малышей кооперативные игры для пк по локальной сети Как выглядит растение имбиря фото фото рассказы молоденькие красотки с самой Игра графикой совершенной 50 белоруссия женщин порно за фото порно фото толстыми задницами с Аквапарки фото омске политотдел в молодые женские руки в сперме с фото купальник для Обои рабочего стола Маникюрный салон игра для андроид звонок на установить картинку Как Календарь 2016 год с картинками Лабрадор фото цена характеристики мужа с красавиц групповым сексом сексуальных занимающихся фото участием жен милых фото брюнеток нижнем белье парней фото дрочат девушки у Латинская надпись спаси и сохрани загружаются Не инстаграм в фото Статусы для о одноклассников лете Идеи для дневника картинки внутри Игра для мальчиков крестики нолики Даты выхода игр на ps4 в 2016 году cod гоуст фото Игры для мальчика 2 года онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721