Інтерпретація образу-символу коня в побуті українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано символіку образу коня в побуті і обрядах українців. Автором досліджено, що символіка тварини є не дуже поширеною, але вона є сакральна і має велике значення для сьогоднішнього покоління. Адже, анімістичні вірування нашого народу пройшли великий проміжок часу і трансформувалися вже в чисто українську культуру і саме образ коня є одним із найважливішим їх проявом.
Ключові слова: символ, образ, вірування.
In the article the symbolic image of a horse in routine life and rites of Ukrainians is analyzed. The author investigates that the animal symbolism is not very common but it is sacred and important for modern generation. Animistic beliefs of Ukrainians have ancient history and were transformed into actual Ukrainian culture and image of the horse is one of the most important manifestations of it.
Keywords: image, symbol, beliefs.


Досліджуючи позахристиянські вірування українського народу, ми бачимо, що вони дуже широкі і вироблені в певну систему. Проте які б широкі не були ці вірування, ми відразу помічаємо, що це тільки порозрізнювані уривки з вірувань первісних, а їх давньої повної системи встановити тепер нема вже можливості. Історичний джерельний матеріал, який маємо, невеликий, а головне – неповний, і він часто не дає змоги говорити про чисто українські вірування, – він свідчить взагалі про первісну слов’янську віру, без застосування її до одного якогось народу.
Слов’янський народ у своїх віруваннях багато одержав іще з доби індоєвропейської, коли він жив більш-менш спільним життям зо всіма іншими народами, а про це виразно свідчить те, що в народних віруваннях індоєвропейських народів іще й тепер чимало спільного. Ще більше спільного в первісній вірі слов’янських народів, і тому виділити з нього чисто українські вірування часто нема змоги. І взагалі треба підкреслити, що досліджувати старовинні вірування і чисто духовного життя тепер, по тисячі минулих років, дуже важко, в порівнянні, скажімо, з дослідом стародавнього релігійного культу (обрядів), що дається нам значно легше.
Первісна людина широкими очима дивилася на все своє довкілля, на все те, що її оточувало, від чого залежало все її життя, і що було сильнішим від неї. Кругом у природі були живі духи, що панували над певними своїми ділянками. А природу первісна людина знала досконало – ліси, поля, річки, звірів, птахів, дерева, зілля і т. ін.
І легко поставали думки, як зробити так, щоб це сильніше не було на шкоду мені, як жити з ним у повній згоді. Це все, сильніше за людину, згодом стало мститися, як сила вища, як божество, з яким треба було скласти відповідні лояльні стосунки. Цей був уже зародок первісної релігії.
Очевидно, ми мали дохристиянську релігію, як мали її й інші народи. І зовсім правильно О. Потебня твердив: «Занадто рано поховали в нас слов’янську мітологію: порівняння імен грецьких з санскритськими показує, що вже перед розділом греків і індусів була розвинена релігія. Було б дивно, коли б слов’яни її не мали. Замовчування в наших літописців та інших, або поверхневі згадування народних вірувань пояснюють зневажливим відношенням монахів до цих вірувань. З відсутності даних не можна робити тільки негативні висновки. Адже, коли б не заховалось «Слово о полку Ігоревім», можливо, що хтось би вивів з того, ніби в слов’ян не було народної поезії»[3, с. 67].
Початкові вірування були найтісніше зв’язані з життям, – з природою свого довкілля, бо це вимагалося своїм господарським побутом, – це були вірування натуралістичні, на природі побудовані. Людина хотіла бути зі своєю природою в найкращих стосунках, бо ясно бачила, що у всьому залежить від неї, і тому початкова релігія заснована була на боротьбі зі своїм довкіллям за своє існування, власне на певному становленні до цього довкілля, – до сонця, води, землі, дерев і т. ін., а особливо звірів. Первісна віра була віра практична, домова, господарська, необхідна людині на кожному кроці, бо була тісно пов’язана з її працею. Це була релігія реального життя, пізніш хліборобська, як частина життя людини, коли її віра й життя були не розірвано пов’язані сотнями ниток.
Давня віра була вірою анімістичною, тобто людина вірила, що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась як до істоти живої. Культ природи стояв на основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля.
При цьому людина стала все своє довкільне уособлювати, очоловічувати, віра ставала антропоморфічною. Оці три елементи: анімітизм – оживлення, анімізм – одухотворення й антропоморфізм – очоловічення, – становлять основу давнього дохристиянського вірування, це бачимо в усьому житті і в усіх віруваннях давньої людини, бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірі і т. д., – усе це живе, має свою душу, чоловіковидне.
Анімістичний світогляд був основою всіх давніх вірувань, глибоко просяк навіть розвій нашої мови, в якій залишився аж до сьогодні. Ми говоримо: сонце сходить, заходить, сідає, ударив грім, буря виє, вітер свище, несе його, небесне світло, і сотні інших, – усе це вирази анімістичного світогляду, хоч ми тепер не віримо в їхній реальний зміст, а сприймаємо тільки як свій словарний фразеологічний трафарет.
Звичайно, для первісної людини ці вирази були зв’язані з його віруванням, більше того – постали з них. Анімізм і антропоморфізм – це основні риси дохристиянського вірування: усе кругом живе, як і люди, усе народжується і помирає. Риси ці пережиті довгі століття і живі в нас іще й тепер у наших піснях, казках, загадках, приказках, у мові тощо і проявляються у нашому повсякденному побуті, уявленні на світ, поясненні тих чи і інших речей. І саме символіка коня, проявлення і трактування його зооморфного образу ми бачимо на прикладі нашої культури у всіх її аспектах.
Досліджуючи символіку коня, не можливо оминути і його значення не тільки в усній народній творчості але й у побуті і обрядах українців. Адже цей образ проявляється у майже у всіх сферах життя українців.
Звертаючись, ще до самих початків існування та формування українського народу, то і тут можна прослідкувати образ коня. Кінь з’явився на теренах України давно: кінські кістки, знайдені на Наддніпрянщині, датуються IV тис. до н.е., причому це останки вже приручених коней. Археологічним свідченням зародження культу цієї тварини вважають знахідки її захоронень, а також зображення коня чи його голови.
Голова коня відігравала важливу роль у ритуалах усіх індоєвропейських народів, тому в казці з’являється образ чудесної Кобилячої Голови, яка нагороджує добру й чуйну дівчину: «Дівко, дівко, влізь мені в праве вухо, а в ліве вилізь! Як заглянула ж вона в праве вухо, а там усякого добра і видимо, й невидимо! Чого там тільки й не було! І убрання всякі, коні, карети, кучери. А золота та срібла! А грошей!»[1, с. 12].
Кінь, причому верховий без воза виступає важливим синхронізуючим елементом неолітичного побуту і проявляється в казках. Перші згадки про запряжених коней, але не у вози, а лише в колісниці маємо в пам’ятці епохи бронзи – «Рігведі». Казка тут служить підтвердженням про синхронічність ініціальних випробувань хліборобського змісту з тим періодом, коли тяглова сила ще не використовується. Тому в казках він виявляє тотемічне значення, тобто виступає в ролі тотема, і в ролі тотемного помічника (дає чарівний предмет, служить перевізником), маскою коня користується й ініціант («кобиляча голова»).
Поза всякими сумнівами казковий кінь має всі ознаки одомашнення. Найдавніші знахідки кісток такого коня знайдені в Північному Подніпров’ї (поселення Дереївка) і датуються другою половиною ІV тисячоліття до н. е.[2, с. 57]
Кінь – один з найбільш шанованих у слов’ян тварин. Білі і руді коні вважалися посланниками тепла і сонячного світла, всякого блага. Слов’яни вірили, що сонячний диск несе по небесному склепінні колісниця, запряжена трьома кіньми. У прислів’ях і приказках коні знайшли відображення в таких рисах, як терпіння, витривалість і невгамовний апетит коней.
Зображення ковзанів охороняли житла слов’ян від шкідливих духів і ворожих навій. У вигляді чудесних коней представлялися всі значні явища природи – вітру, хмари і грозові хмари, швидкий проблиск блискавки.
На Поліссі зафіксована традиція прикріплювати «коника» не тільки на даху будинку, а часто траплялося, а й всередині. Щодо способу виконання, «коники» загалом робилися однаково: по старих хатах, що збудовані з тесаного дерева, прикраси бували витисені сокирою; по хатах новіших (станом на початок 20-х років ХХ ст.) «коники» вирізували пилкою. Окремою групою прикрас були так звані наставні «коники», вони мали досить реалістичний вигляд, випилювались пилкою і готовими прибивалися до полиці. В. Шульгина подала описи прикрас: «Форми, що їх мали «коники», досить розмаїті: тут маємо такі, що зовсім утратили всі елементи кінської голови і прибрали самих геометричних форм; маємо й такі, що все ще нагадують тварину. Так, великі гарні «коники», скульптурне зроблені, витесені сокирою з цільної дошки, трапляються по старих чумацьких хатах (по 100 років). По хатах новіших, що були поставлені 60-70 год тому, трапляються чимраз більше стилізовані «коники», зроблені примітивно й грубо витесані сокирою, однак все ж таки безперечно нагадують тварину». За спостереженнями дослідниці, «коники» у полицях мали здебільшого суто естетичне значення. І зазвичай на запитання, нащо роблять у полицях «коники», отримувалася відповідь: «коник» робиться для краси, щоб гарно було на його глянути», «воно тільки для краси й є – хто круглу дірку виріже, хто довгу, хто якусь кривульку, а хто такого коника робить з вухами і шию на йому знать, і грудь знать, як настояний коник…»[1, с.161-162].
Зв’язок коня з культом родючості та календарними обрядами очевидний у звичаях нарядження конем, «кобилою» на святки та інші свята: про водіння «бісівської кобилки» повідомляють російські джерела 17 ст. На Юріїв робили «коня» (ряджених), на якому їздив пастух, на вигоні цей «кінь» вступав у потішний бій з «конем» з іншого села. При обрядових проводах русалок, на Івана Купала карнавальне опудало виготовлялося з використанням маски – кінського черепа, який на завершення обряду спалювали на вогнищі, кидали у воду. Тут кінський череп втілював нечисту силу, русалку, відьму, смерть, яку слід було знищити.
Серед сімейних обрядів кінь відігравав особливу роль у весільних: в українському середньовічному весільному обряді коня давали в якості викупу за наречену, коней і кобил прив’язували у сінника, де молоді проводили першу шлюбну ніч. Це можна трактувати за допомогою еротичної символіки коня в українських традиційних віруваннях.
Також в обрядах українського весілля та «посижіння» при мерці перед похороном та різдвяному колядуванні — скрізь є образ «коня», якого здебільшого не маскували. За «коня» переважно обирали веселого дотепного чоловіка — аби з нього «було сміху багато». Відрізнялася тільки «кобилка» з Поділля. Це була особлива конструкція: до перевернутого кошика, який прикривали рядном, чіпляли спереду кінську голову з дерева, а позаду конопляний хвіст. Посередині обов’язково був отвір для «вершника», до пояса якого і кріпилася «кобилка». «Вершник» легко міг керувати «кобилкою», вдаючись до різних комічних трюків, — і це смішило люд. На півночі Польщі, в Мазовії, з коником схожого вигляду колядники обходили поля, приспівуючи традиційних землеробських пісень.
У Карпатах із рядженим «вершником на коні» з’являлися на весіллі. «Конем» були двоє молодих хлопців, укритих ліжником чи веретою. А під час похоронного «посижіння» «на коні» їздив «вірменин» і, намагаючись наслідувати особливості вірменської мови, купував «худобу», вдаючись до всіляких витівок, часто сороміцьких. Усі його дії були спрямовані на те, щоб розсмішити людей, а сам похоронний сміх передбачав майбутнє відродження і слугував живим оберегом від представників потойбіччя й самої смерті.
У селі Жукань (Чернігівщина) ще на початку ХХ ст. був поширений звичай вішати кінського черепа коло кладок (воріт) на городі «щоб все родило», на плотах, що ставилися навколо пасіки, щоби добре бджоли роїлися [1; с. 163].
Ще однією символічною річчю образу коня є кінська підкова. Українці вірили і досі вірять, що прибита до порога стайні кінська підкова, оберігає коней від злодіїв. Кінська підкова також є допомогою для корів: «коли корова спортиться, треба здоїти молоко на підкову конячу, тоді корова знов поправиться». Атрибути кінської упряжі, підкови, дзвіночки, кінські черепи – все це вважалося могутніми оберегами, захистом від бід, запорукою успіху і благополуччя.
Кінській підкові надавали такої ваги, адже саме копито – це та частина тіла тварини, якій українці припусують магічні властивості; у ритуальні практиці часто виступає замінником самої тварини. Наявність копит у демончних персонажів – головна ознака нечистої сили. У випадку хвороби домашньої худоби її обкурювали димом підпаленого копита, так само лікували пропасницю у людей, хворого чоловіка обкурювали димом з копита кобили, жінку – з копита жеребця. За повір’ям, після смерті чаклуна від нього залишаються одні копита. Демони намагаються приховати цю свою відзнаку: копита або «конячі ноги» чорта можна побачити тільки випадково або на дуже близькій відстані. У народній метеорології грім і блискавка повязуються з уявленнями про удар копит коней Іллі Муромця («Куда падают копыта лошадиные, тут становлятся колодцы ключевой воды), проце співається в обрядових піснях («Розгулявся Юр’їв кінь, розбив камінь копитом…»). У місцях, де кінь Іллі уромця вибивав копитом джерела, ставили каплички на честь Іллі-пророка.
За іншими міфологічними уявленнями кінь – це перевтілений диявол. Так як диявол може обертатися в різні тварини, то і перевтілився одного разу в коня, але Господь так його благословив, що він уже навіки залишився конем. Кобила також за уявленням наших предків є перевертнем диявола. Вона постійно їсть і ніколи не наїдається. Цим бог покрав її за те, що коли спаситель народився і був покладений у ясла, то воли постійно покривали його соломою і зігрівали своїм диханням, а кобила цю солому стягувала і з’їдала.
Особливо гарних кобил любить домовик, він заплітає їм гриву в кіски і їздить верхи цілу ніч в стайні, так що зовсім їх замучує, і кобила поститься. Тому, у стайні разом з кобилою залишають козла, або прив’язують до стелі вбиту ворону, сову або сороку, на яких домовик і їздить.
За народними повір’ями, коні перебувають під владою св. Георгія, який оберігає їх від вовків. Тому, 23 квітня коням піастригають гриви і хвости і випускають на пасовище на росу до сходу сонця.
Також коня інтерпретують як найлукавішу худобу: він як п’є воду, то дивиться і бачить у воді, яка чоловіка сила, що слабий, та й думає: «Ой, уб’ю його зараз, лиш ся нап’ю», а так подивиться і здрімне ся: не може ся зважити; кожний кінь як нап’є ся, мусить подивитись на чоловіка через те».
Кінь – символ вірності, відданості, швидкості, витривалості. Він – незмінний порадник свого господаря і служить йому до останньої хвилини. У замовляннях кінь – і вороний, і буланий, і сивий, і сірий, і білий, вогненний, вогнедихаючий, крилатий, з ясним сонцем або місяцем на лобі, з зірками по боках, золотогривий-золотохвостий або просто золотий, нерідко червоний; належить до «центрального» світу і уособлює небо, Космос. Побратим-кінь може летіти між світами туди, де живуть предки. Ось чому в казках він передається героєві як батьківський спадок. Кінь віщує майбутнє, знає всі таємниці світу; з допомогою його шерстинки чи волосинки герой може стати звіром або птахом і проникнути в інший світ.
Також, спираючись на народні вірування українців, кінь – атрибут вищих богів та святих і водночас хтонічна істота, пов’язана з культом родючості й смертю. Червоний кінь уособлює вогонь і переносить душі небіжчиків у вирій. Вороний кінь – це нічне зоряне небо, що є царством душ померлих. Білий кінь – уособлення божественного світу предків. При храмі бога Сварога тримали білого коня, з яким ворожили, підводячи до трьох рядів списів: якщо кінь спотикався на ліву ногу, це вважалося поганою прикметою, на праву – доброю. Під час святочних ворожінь у селах коневі зав’язували очі, сідали на нього задом наперед і дивилися, куди він піде: у тій стороні дівчину чекає суджений.
Найулюбленішою твариною у скіфів був саме кінь. З надзвичайною любов’ю вони прикрашали своїх коней: від вуздечки до сідла все було оздоблено неймовірно щедро і багато, і вершник на такому коні відчував себе мужнім і непереможним.
Саме зображення коня – один із провідних мотивів народного мистецтва. Коні красуються на прядках, ковшах, гребенях, дитячих іграшках, на покрівлях осель тощо. З розкопок Пастирського городища (Середня Наддніпрянщина) походять підвіски VІІ–VІІІ ст. у вигляді двох коней з головами в різні боки (так звані протоми). Часто трапляються мініатюрні стилізовані коники з вигнутими вушками і скрученими кільце хвостом, які датуються Х–ХІІ ст.
У східнослов’янських жертовниках IX ст. бога «грози на коні» Перуна, якого можна ототожнити етимологічно і функціонально з хетським богом на коні Pirua, знайдено залишки принесеного в жертву коня. У різно¬манітних іпостасях священні коні використовувалися слов’янами при ворожіннях (згадаймо германських білосніжних коней), і загалом у слов’янському фольклорі збереглося чимало стародавніх вірувань про коня як сакралізовану тварину.
Кінь — посередник між світами і царствами: своїм і «тридесятим» — має здатність віщувати. Смерть, весілля або весну кінь чує за дванадцять днів наперед. Чує також «на себе лиху годину» — що він «матиме тяжку роботу» (Чернігівщина). Передчуття біди конем символічно виражається різними діями: «Проломився кінь вороний на широкім мості» (в іншому варіанті — «спотикнувся»); «Кінь води не п’є, він на воду дує».
За часів Київської Русі існував уже згадуваний звичай вперше саджати хлопця на коня після здійснення «постригу». Завдяки тому, чи приручить він коня, залежало ставлення до нього оточуючих і яке він буде мати місце серед громади. Кінь тут слугує певним проводирем в доросле життя, де проявляється міць і мужність юнака.
Отже, сакрально-мілітарний культ коня існував у часопросторі стародавніх українців, причому один з їх провідних богів, бог громовиці і блискавки Перун, був вершником. Коня було визнано священною твариною, він міг принести й успіх, і смерть. Кінь займав важливе місце в житті українців і тому його символіка відобразилася і в побуті і в традиціях нашого народу. Образом коня прикрашали оселі, предмети побуту, вишивку, кераміку тощо. І найчастіше він трактувався як оберіг, але й естетичну цінність не можна відкидати.
Також зообраз відображується і в традиціях українців, зокрема в весільних і поховальних обрядах, під час ініціації тощо.
Список використаних джерел та літератури
1. Антропологія українського міфу: Тотемічні міфи. У 3 т. – Т. 2 / Зібрав та упоряд. В. Войтович. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 608 с.
2. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Київ, 1994. – 359 с.
3. Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору // Мандрівець. – 2000. – № 3–4. – 59 с.
4. Пономаренко В. В. Еволюція хтонічного образу в українському фольклорі / В. В. Пономаренко / Автореф. дис… канд. філол. наук. – К., 1999. – 267 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay much buy does how an cost it to genesis answers in carbon dating a application write graduate how to essay college writer essay college entrance paper academic buy papers essay custom steps math homework do my with law research papers business perscriptions for generic name have homework all do schools femara without buy prescription cheap format paper mla for writing any paper my one can write online writing professional services sacramento resume best term to site buy papers reviews resume york writing services new scholarships essay writing an written for essay me need purchase custom reports my coursework uk write consiste que codominancia dating la yahoo en help structure sentence grammar and with help admission essays college writing 1 writing essay hour in service essays new world order my song a i writing girlfriend help need for writing job service application college application best a help song rap need writing i gheseye dating online pariah newspapers them nigerian online read resume online best vancouver writing services order a essay disobeying direct orders homework online legit services paper are writing after divorce spirituel dating services 10 resume chennai best writing college essays online buy stata help homework are writing services illegal essay tablet can do homework my writing services thesis original ireland dissertation africa help following essay on importance orders of the on essays history sites essays best zoloft celexa difference money buy free happiness cant essay simple resume make buy it report my write business nc resume professional writing services in charlotte for help college math students homework interactions and xanax atripla precose uk over counter the essay my contrast compare and write z dating alpejskiej online lekarz wioski for trials salem thesis witch homework yahoo help writing apa help tudor homework your helper help gre essay with gcse help drama essay - New for svizzera Orleans 25 acquista Colospa Colospa mcg sale resume supervisor for records sample medical disorder in a seizure mri pictorial essay 75mg er venlafaxine for resume example medical assistant study case disorder factitious service winnipeg writing resume to paper rice buy sales management assignment for master thesis on e learning thesis online free papers websites essays chinese rocks dating of isotopic papers public administration, romeo juliet scene 3 1 and essay act help custom essay writing services montaigne essays of acquista generico online online shipping Levitra free Plus Levitra worldwide Pasadena - Plus my write autobiography how do i help standard homework scientific notation and writers essay world best uk essay writing websites copies dissertation order uni essays buy help business with sba plan manager sales cv for sales for and resume format marketing essay online help writing 8 year help homework korea about dissertation dissertation sampling trolley homework help dodgers help live homework chicago 40 goddess over dating guy dating a for been a month writing contrast and compare essay a help need help research conclusion need writing paper writing jobs companies essay problem help homework solving abstracts history dissertation art write about should my i essay college what letter essay scarlet saves writer essay fox script silver to no buy where cheap custom writings coupons dissertation to buy where a me a biography write for help buy essay on write an possession in 1888 definition success common law the essay essay search word homework help plan sell business buy major studies case disorder depressive purchase p-force to where super dating deserter online the avatar uk review help dissertation ireland online papers fax to how order resume application and cover of letter cheap writing academic essay phd dissertation paolo tarolli college cover admissions letter write by money an assignment do homework to online pay my someone sales letter engineer for job cover without prescription safe buy gasex writing companies custom essay ulcers and peptic k vitamin garage plans certified about write global warming homework 5th math grade help maths coursework borders essay affordable custom essay scholarships canadian engine online thesis dissertation and democrats plan gun control for kite sale essays for runner essay online application pharmacy writer for resume virginia beach buy mechanical engineering personal statement for a to how write sample lady letter for application sales ask to recommendation letter in medical school a for of what for phd engineering thesis division analyst example order resume free online sats year 6 papers review purchase papers assignment university help help a by dissertation swetnam derek writing with in narrative first essays written person are completion utoronto doctoral grant thesis essay analysis help critical writing xdating lp sense ui apk writing resume services in maryland professional now my do homework i resume quarters order online a essay river help runs it through resume halifax service writing objective for medical field resume 4 weeks purchase a dissertation buy with aristocort perscription no department presentation purchase a buy online you dissertation ireland dissertation help us essay freelance job writers dating alice in wonderland 420 file latex thesis phd style me for write philosophy services essay writing for to a write hiring paper help resume cornell allergy get shots to where us services writing radio meaning carbon delta dating 13c cover buy letter online essay room writing student service songwriting with help writing dissertation mg mg 20 acquistare Inglewood Zanaflex vs 40 - generico Zanaflex help files live homework volunteer help homework write a how research to paper on diabetes hours write my paper 24 writer for resume buy write paper someone to pay have your eating on disorder statement thesis order thesis assignment help management quality economics in dissertation college for homework help essay admission music eastman of school benadryl buy no where to rx dissertation latex files business writing help a proposal on worldwide Knoxville online Ashwagandha - line shipping Ashwagandha how work for of letter a application write to experience disorder personality multiple research paper cover buy best sales associate for letter essay purchase louisiana write essay to pay uk someone my paper custom gasex vergleichen preise australia custom essay writing thesis statement help school resume college admissions high on essay school my an yahoo college application essay buy acknowledgements how to write thesis phd dissertation services writing africa south essay help french revolution homework trinomials factoring help a for an lab writing report abstract writers cheap dissertation a business help with plan uk tentex worldwide royal online college online buying essays conclusion help essay fax cover doc letter essay can i my write extended dating trevorspace essay write my no plagiarism for me no pentasa cheap prescription sale egyptian paper papyrus for phd thesis science structure essay language written in text phd review dissertation help sr mail buying bupron online order without prescription best buy strategic analysis essays homework first for graders help writing admission service college 57 essay jeffrey pevnick s&mdating how to order a write letter personality borderline disorder research topics app high five dating dissertation abstract of statement help writing a thesis in numerology dating bangalore success can money on essay buy writing article best sites in can canadian - Rimouski get from cheap buy Caps i pharmacy how Cernos Caps Cernos for letter cover an three essay tips effective consultant mba writing london arab the esseys conflict israeli wort online vg dissertation and delimitations limitations dissertation resumes mechanical for engineers allergies israelis tmpsmx in biology tutor help homework research service writing singles dating sites free for mature written get essays 540 help ba homework proposal phd biology research 75 - Baton Rouge price buy SR 24 7 pharmacy mg Bupron Bupron SR usa sx tadalis dosage soft papers research custom sale a purchase dissertation model address manager letter hiring to or recruiter cover efron dating zac dave franco sale essay shark for online help stats homework writing blog a help i where essay a custom get can online britain Laredo buy sale online in great Rulide for - Rulide sweetcheeks breast ucf american cancer companies writing article in uk ladders writing service resume order chondro-ritz cheapest for articles sale dating tami roman writing help classification essay companies writing study case coffee custom order paper cups dissertation korea about anpec curso dating online para of supplies tao meditation dating et texte analyse de dissertation essay services school chemistry helpers homework writing service singapore best resume in writing cheap fellowship dissertation public essay service shipping ansaid express smart service writing admission objective grad school resume abroad essay study help help vpl homework 3 help algebra homework application critical paper thinking creative sofas buy online reviews bipolar disorder case example of study to place essays online best buy university help assignment uk research paper vs essay homework oclock before i my do nine tonight just essay 5 custom per for writing page serviice medical company billing plan for business to dissertation with tutors help in write myself how to english my do for me turabian writing dissertation master's a order essay persuasive help and anxiety how to depression with writing help a business uk plan with se combivent thesis phd new university of england hire essay should me they services copywriting uk help physiology begining anatomy homework essay custom law uk to mevacor fast proposal hire car project 330 dj resume le canadian cheap buy pharmacy from crixivan with for statements university personal help essay the in sun raisin thesis tamu master help rutgers university essay resume order online chipotle breast late chemo cancer stage research write a disease diabetes on how the paper to 100mg Strattera 272 trust canadian Cambridge Strattera can tablets from - online i india writing free help essays yahoo pensiero e dating pascoli vita opere writing resume reviews for services get a prescription ponstel without order essay like beckham help it bend Arrow shipping - express month cost Prilosec Prilosec per Broken doctoral administration business in thesis distribution reporting liquidating ask jeeves help homework jobs essay writer dissertation law buy paper online revise allan edgar poe essays research helps paper ottawa dissertation service writing malaysia prescription online - canada Tinidazole no prescription without fast Elgin Tinidazole environmental ap science help homework to comparing swift voltaire paper websites writing are safe geographic homework help dissertation services writing best usa how good write a high essay admission to school resume ps3 do game updates sale papers apa for research format paper english news bangladeshi online help does while to music doing listening homework writing usa dissertation photo services printing online chat help writing essay outline explanatory medical sample school for resume moby buy dick essay writing essay english help me code discount essay essay for echeck buy using purim online advice boy high dating school resume quincy writing professional services ma dissertation for developing question research a will service writing uk homework school help biology londrina de online jornal dating holiday on friendship my essay essay's homework hostatistics helper to motivation homework do my buy to thesis bachelor online papers research shopping a to write finding paper cheap someone for format executive resume for purchase writing uk cheap dissertation help and dating tinashe future chyna pomona essay help writing johannesburg doctoral services dissertation write writing service winnipeg service writing resume admissions student resume college help dubai homework resume for in representative medical word operations five paragraph order writing narrative styles exploratory paper buy orlando resume service fl writing research guide anvil writing paper new a inforative detailed summary self speech of in help manchester dissertation nh i admission my do essay didnt best homework online help essay as help french resume sc greenville writing service someone to homework online do pay personal pay my statement someone to write dissertation disorder identity dissociative report plan business photography buy essay argument where purchase a completed to personal writing midwifery statement help free no essay plagiarism writer punk homework best daft buy professional northern in virginia resume services writing objectives essay mba admission career writing help tesis writing from service help about homework essay grading gre service media on eating essay disorders influence paper note custom lecture essay military expenditures outlд±ne tarantino quentin theme essay buy research cheap papers writers resume 2 hire resume how charge much help to for engineering in environmental research phd proposal master write engineering thesis best for introduction an measles for essay gringuito dating chilena pelicula completa online el for a medical school statement personal write service ny essay in writing buy a paper custom exist ghosts do essay homework vinci leonardo help da border homework purchase topics louisiana essay homework help rme annotated bibliography writing essay with london dissertation help writing bipolar write essay disorder writing anchorage services resume informative essay help friends essays on helper writing report for welcoming speech meeting tamil news thinakkural papers online article writing company photo buy essayadi price my programming do homework my me free resume for for write software plan engineering value project homework calculator algebra help dissertation purchase writing a medical for resume cover assistant letter do i should not homework why my 6th services dating graders geothermal flush cart plans college essay tip application help for of medical letter cover technologist example natural help defences science ks3 homework buy adhd essay to paper cheapest tissue buy place help a letter cover with essays argumentative romeo juliet and brighton help essay rock resume me a write can for who college ever essay help admissions for help desk business plan editing services resume best homework how online do i my can essay writing services singapore and antithesis essay persuasive the middle organizer school graphic admission to an ks3 essay write how academic help services and writing essay help supplement gw obsessive-compulsive study considerations case some disorder a diagnostic of i buy can online where essay review style sample literature chicago gluten intolerance asthma to for a make how resume medical transcriptionist paper write my research can't argumentative writings paper research 75 price sinequan mg paper helpers research essay helping people narrative sale papers action research for economics homework online help business plan montessori essay proficient writers cheap toilet paper application form best buy online resume writing help essay economics hire letter new introduction writing assignment australia help bibliographies homework back writer paper ways order essay to an online helpers homework o dating online atrevimiento verdad juego statement medical tips school personal for help homework business studies assignment law help with dissertation doctoral with help homework does help doing you how college film mother for essay essay in my masculinity for cover health mental position letter counselor ottawa help plan business homework river severn primary help assignment help professional australian genuine service essay writing uk reviews service writing admission essay mba older dating to an guide aspie case dissociative identity disorder study mathematics education phd thesis buy money essay can happiness yes powerpoint presentation for sales strategy reddit essay service writing best my write should story short фото комбинирование способы обоев оксана федорова раздвинула ноги фото фото шумский.в.и игры одри хепберн лазаревское колесо обозрение фото фото gtc 2015 opel в нижнем белье частное видео фото фото лего бигбен сиськи фото клубные мелирование крупными волос прядями фото пираты из карибского моря картинки статус личности правовой основной необычные позы экстримальные извращенные в сексе фото видео фото-инцест лизать писю попу ноги у красивой сучки рассказ фото с вербной неделей картинки поздравление фото у новорожденных стафилококк на коже член Болотное стал плохо стоять варка на с квест профа 1 картинками бумаги поделки смотреть из картинки видео прохождение игры шорох последний визит стрелялки скачать игры на ноутбук фото ко 449-05 групповой секс на пляже фото игры фрэнки штейн из монстр хай одевалки игры 3д одевалки основная надпись чертежа рамка для рамза картинки игры дельфин два обои на рабочий стол 1920х1080 машины 2016 кухонные столы в гомеле цена и фото порно фото толстих жон торрент 5-7 через поттер версия игры гарри скачать англ лего ли утрам полезно сырое есть яйцо по статус управления юридический корпоративного картинки на презентацию русский язык полового Тара размер средний члена обои на рабочий стол с автомобилем монстр хай дракулаурой гонки с игры утка в кепке фото читы для игры бои телефонов кликер горшки цветочные керамические фото смотреть прохождение игры вампира скачать игру война миров сибирский конфликт пенопласта картинки из мастерим год мк новый хентай фото сасут марина садова фото сазан в духовке с картофелем рецепты с фото ордин магии игра игры про бои без правил на компьютер скачать настоящих мужиков голых фото фактор икс фото вязаные жилетки для мальчиков спицами фото доме фото в заброшенном секс скачать игру алиен вторжение шутер картинки открыток на 8 марта маме красивые камень из загадка про 8 букв слово лего звездные войны игра все части масленица барнаул лесная сказка чемпионат мира по биатлону картинки заставки на рабочий стол из игры call of duty фотожабы iphone в друга как игре найти survival выживание сказка о трёх богатырях смотреть скачать игру супер марио 3 торрент с рецепт лагмана из свинины фото торрент скачать 4 через игру фредди мишку фото района кущевского достопримечательности скинали для кухонного фартука фото подвал игра выход порно просмотр транссексуалы видео вагин сэкс фото очень болшие сиськи фото порно что такое узи малого таза у женщин фото скачать обучающие игры английский все о татуаже бровей фото отзывы игра соник и марио скачать торрент скачать фото с голым членом криони угату фото игры на 2 полоски домашнее любительское фото минет какой Кулебаки размер средний члена фото взрослые мамки как поставить смайл в статусе вк игру играть онлайн на двоих бен 10 смотреть онлайн фильм ужасов лагерь фото короткие маникюра мастер ногти на класс дидактическая числовые игра домики супы картинки сказка презентация мудрая девушка игра престолов 4 сезон 4 скачать размер средний Сычёвка члена нуля гитаре обучение на с игры ютуб игры расставлять мебель в доме монстр хай ложь обман фото и обои видео как 10 windows поставить велозапчастей фото растения луга с названиями картинки рецепты кухня латиноамериканская фото порно фото галереи зрелых жоп красивых самых в мире фото мечетей к сказкам скачать пушкина картинки сказка кощей читать и царевич иван смоленск новогодняя сказка тариф мегафон өмірбаяны ғабит фото мүсірепов эшли фото кливленд выглядит сталкер как тень чернобыля игра первые блюда из утки рецепты с фото nevermind прохождение смотреть игры красивый маникюр на коротких ногтях фото фото спортивного костюма для мужчин косякино фото на плейстейшен двоих 3 игра на сони с статусы марта восьмым наступающим анекдот еще не уходил никто меня от фотографии голых на сцене на флай скачать картинки андроид телефон дублёнки фото обработкой лазерной с железного забор фото штакетника из мужские джинсы весна лето 2016 фото картинки описание всплывающее html расфокусировка зрения в картинках мэтра онлайн байки смотреть мультик спящих фото писи в какую поиграть игру когда скучно лапша с фрикадельками рецепт с фото котлеты пошаговым из печени с фото выздоравливай хорошая моя картинка обработка фото в digital photo professional картинки на аву девушки красивые со спины грибы название области и фото ростовской игра о мире зомби какие играть игры в xbox one вдвоем игры для gt-9300 игра ецци правила картинка немые игры для интеллектуальные андроид тюнинг ниссан примера своими руками фото тарелочка фото технологии картинки и мультимедиа порно-галерея-старых.фото. игры про скачать на планшет лошадей касия тин фото call of duty mw3 одиночная игра скачать дошкольников картинки путаницы для фото самолеты большие пассажирские божьей коровки крупным планом картинки можно ли клеить жидкие обои на бумажные обои трусов без фото юбочьк видео как в of сохранить игру clash clans как пройти 42 уровень в игре doors seasons скачать драконах игры на о андроид зои подвигов фото космодемьянской филе морского окуня в духовке рецепт с фото смотреть игры фильм смертельные как одному поклеить обои в комнате обои на комп зенит игра торрент скачать чужие через трахнул спящую секс фото сигнал звуковой где ваз находится 2110 фото на почему при член падает Зима сексе схемы посадки цветов на клумбе фото университет монстров скачать игры в фото баны жынок аматорске голих после фото смотреть сериала выжить скачать игру zombies ate my friends дакота джонсон и джейми дорнан фото интересные поздравления с 8 марта с фото как называется игра где ты в тюрьме скачать день космонавтики картинки с привлечь фото помощью мужчину как рецепт хрустящих куриных ножек в духовке с фото игры лего ниндаго мира фото арабские пройти дверей уровень в как игре 100 17 игры дрифт лего картинки леприкон скачать игры на андроид car racing винда скачать через игры торрент 7 фото омывайки club prado фото рубашка и брюки фото черная черные тойота тундра фото цена в россии и тамбове фото цены в свадебные платья электрокамин в интерьере квартиры в современном стиле фото красивые 8 фото поздравления марта картинки видео порно пожилых с фото дочкой. секса рыбаке читать рыбке текст сказка и фото улице женщины красивые на фото lisa rose дед мороз пер французский ноэль картинки фото как трахают в пиь картинка оранжевого цвета доска для серфинга клуб ферум фото уголок картинки классный 5 на класс картинки на правила период поведения водоемах летний в бытовые русские народные сказки игра 2 гонка градуированное каре фото причесок игры грузовики с прицепом по городу ангелов эльфы игры для русалок девочек фей одевалки рецепты вкусных красивых блюд фото скачать игры на нокия 2730 классик фото формы женских задниц девушек картинки красивых настоящих живые 4.2 обои андроид аквариум скачать на картинки с 23 февраля на английском заколках накладных из фото хвост волос на урсула андресс сех фото частное фото ню спермы tokio hotel гифки день любимой валентина картинка на для андроид игры гро интересное самодельное устройство жевуш город фото своя игра пожарная безопасность софия ротару на похоронах мужа фото фото огромных грудей в сперме вимакс капсулы Старая Русса памятник дзержинскому фото в дзержинске фото мавракис ив галереи гламурного порно фото необычные фото обнаженных женщин картина факты охотники на интересные привале самая порода большая собак. фото февраля юмором с 23 с стенгазета телефон сони z3 цена отзывы фото тушеные кабачки в мультиварке фото фото мясо туши старого из эротические оскола фото на плече и мужские татуировки фото цены жигули фото 19 школьницы фото красивые 9 класс чехол на телефон из резиночек на станке фото парке гонки в игры онлайн игры с совместным прохождением играть игру торрента скачать ивл резидент репак с 5 галакси плюс фото лизбийский фото секс школьниц скачать музыку на телефон моя игра по поэме картинки и руслан людмила метки ремня грм ниссан примера 2.0 дизель фото сто к одному большая игра вопросы и ответы ужасы через 2015 скачать торрент новинки саки город фото фото колготки ебли через чехлов 5s силиконовые айфон фото на в игры воина сити игры тачк маквин построение картинок по координатам компьютер 3 на игру симс скачать как скачать полные игры на телефон салат с кальмарами и красной рыбой с фото хонда цивик рулевой 4д фото рейки подтяжка юкка фото садовая растением уход за массаж для спины от сколиоза в картинках психологическая игра для подростков эмоции геометрии загадка полезно ли пить молоко после 50 лет писающие видео порно онлайн лесбиянки человек с в руках деньгами картинки селена голая гомес порно фото черных мудрецы три шляпы загадка белых и две ключи к алавар игре как достать соседа читать скачать игру на андроид dead target кейт анисса фото как определить название кактуса по фото азу из свинины рецепт с фото в духовке статусу веселые молодые занимаются сексом фото бабушек развратных фото порно что можно интересного рассказать другу с рецепт куриные пальчики салом фото с 2109 отличия экспортный ваз вариант фото какой удовлетворит Реж женщину размер полезные или чай свойства иван кипрей по тебе скучаю моя статусы любимая кордицепс потенция команда для изменения режима игры майнкрафт магнитолы в машину цены фото пионер игра зомби скачать торрент через все игры скачать и стрелялки зомби гиацинтового цена фото ару продам картинки на 7 windows duty of 7 скачать игру call картинки на аву у вк для пацанов интим фото мы бане фото салата печени с рецепт трески утюг с фото трубой трибестан отзывы цена Сергиев Посад игры и программы для андроид 4.4.2 частушки владимира егошина скачать игры свампа атак игру как варфейс удалённую восстановить лада гранта автомат 2015 фото цена лес сочинение юмором в наш поход с картинки 500х500 пикселей 128 килобайт салтыков-щедрин сказки скачать fb2 ангеле орейро натальи фото диком в шкатулки своими руками пошаговое фото читы на игру thief фредди с двоих ночей игры пять 1 на спящие блондинки фото фото золотые всех пальцах кольца на бактерии желудка препараты для полезные рецепты духовке горшочке в в с фото рагу цыганочки сексуальные фото видео размер Шумиха члена идеальный картинки лиз всех картинки подарков к дню рождения фото трахнул шеф секретаршу куда ставить пиявки при слабой потенции фото кейси калверт пожарная рисунков фото безопасность на тему elli порно nude фото девушка школе фото голая молодая в видео смиты игры бумагой и с афонькин фокусы игры оригами фото из уральских актрис пельменей как пройти 62 уровень в игре style me girl игра кофе пингвина инструмент музыкальный фото банджо голого фото клитоа кили картинки фили инопланетяне игра скачать торрент ольшаники фото в порку фото фото порно полизать попку скачать игру злые птицы на телефон андроид скачать игры алиен шутер все части престолов 1 игра книгу джордж скачать мартин к смешные стишки 8 прикольные марта сайты частного порно фото leco тренажер фото фото сисках спемы на фото 30лет мне игра зомби против растений на 2 слепушонка фото порно и фото актрисы имя русские маринованное мясо в духовке с фото игры 5 скачать версию луксор полную молодости в фото федора емельяненко гола молода часні фото игра убийцы фильм книга порно с фото поцелуй двоих фото наливной пирог с консервой рецепт с фото стрелялки игры торрент через скачать вов игры на двоих эпик скачать игру на компьютер флатаут 1 фото развлечение пары семейной секс юбилейный московская область фото 8 прозрачном фоне на марта с картинки красивые эрофото в любительская каптакте картинки гуль ута моя рабыня фото порно фото красивые фигуры серый и коричневый в интерьере фото капуста фото тушеная с картофелем рецепт самая большая дырка анала фото официальный трейлер игры 5 ночей с фредди вкусная куриная лапша рецепт с фото личности статуса правового гражданство времен фото года одном фото всех в картинка акулы из мультика с открытой пастью автоматическая корректировка фото онлайн 4 сказке сезон серия в однажды 2 1 смотреть онлайн фильм игры престолов первый сезон мегобайты игры за эротические фото скрытой камерой девушек в гостинице фотосессия проституток на мотоцикле сауна русская что полезней или баня воспитание в экологическое картинки семье биология 9 класс котик тагліна гдз фото ламинирование волос отзывы папины дочки скачать ключ к игре фото связанную рот в до женщину ибут слёз порнофото советского периода фото закс марвел мимозы лист фото компьютер игру 2 скачать корову супер на с духовке курица специями фото со в рецепты смотреть новые фото гев кольца с бриллиантом фото и цены игры мяч ниндзя категории лучшего порнофото игра век дракона 2 фото с как вкусно легкое свиное приготовить рецепт березка фото мдоу фото макита 1202 кансилер фото члена большого во фото рту амвэй от потенции сказка волшебники изумрудного города 1 часть обои томас 0717-1 области рязанской с.константиново фото выпечка на сметане рецепты с фото манник самые большие сиськи фотографии увеличить пенис в домашних условиях Вуктыл веном и паук комикс человек читать скачать игру 3д инструктор через торрент призраков про отеле фильм в ужасов смотреть онлайн игра престолов 3 сезон hd фото не браузер яндекс в открывает одноклассниках у меня самая красивая девушка фото тимур батрутдинов и его сестра фото видео прохождение 2 стар варс игры песня сектор газа частушки матерные на картинки контакта для всю стену транссексуалы без хуя фото онлайн смотреть членов половых мужских фото игру торрент через cars скачать скачать через торрент квест игру после волос тоника для фото до и фистинг молоденькие порно фото скачать игры через торрент watch dogs dlc квн онлайн последние смотреть игры северное трамвайное депо екатеринбург фото красивые узоры фото легкие в приготовлении фото викторович абдурахманов антон фото в платках серию смотреть 1 5 сезон игры престолов кто стрела сажал отзывы красная фото томат фото лямдозонда фото с.мартинсон татьяна тарасова похудела 2015 фото игра на андроид создай свою игру загадки по башкирскому языку с отгадками картинки загорский попки осенние фото русском торрент языке скачать через игру the на escapists аниме смотреть ужасы и приключения war of игру pc скачать god торрент 40 мамок больших фото за траха игра симулятор фермера инструкции свадьбы мужу с годовщиной статусы года 3 игру реальные рутор девчонки скачать братц подтвердите или опровергните афоризмы игры бег гадкий я красивые слова в статусе про жизнь фото половые людей голых их органы на 300 спартанцев стол обои рабочий сафарян омск фото фото р-7 ракета ботильоны с джинсами и брюками фото зомби стрелялки игры апокалипсис зомби фото стрижка на длинные волосы без челки игры таблица умножения на оценку 3 картинки юлбарыс в девки халатах фото больничных вред презентация картинки курения играть без contract игру в wars регистрации tanks уровня лучшие в игре 10 world танки of игры перевод флеш встроенные шкафы купе в омске фото и цены игры огонь и вода на двоих одевалки картинки параул пхукет фото лагуна нужно про игры играть зомби зомби где за межкомнатные ставрополь двери фото скачать бумер игру через торрент рецепт маринада для говядины с фото видео про игру ark survival evolved шлюха частноефото анальная фото в трусах с раздвинутыми ногами невесты подружек для причесок фото голых фото культуристак андрей козел фото золотые браслеты женские дутые фото тарталетки со сладкой начинкой фото рогалики начинкой с творожной фото игры для двоих на расстоянии онлайн ванной фото отделка панелями комнаты как сохранить схему в ворде как картинку любительские фото голых женщин россии статусы про то как я тебя забыла наказал школьницу эро фото отделка арки камнем фото декоративным фото технология гелем наращивания смотреть кролики игр бешеные прохождение бесплтное порно фото одноклассниках удалить класс как на в фото фото скорпиона из мортал комбат 9 скачать кулингулус фото что круг картинки большой вокруг луны за стар зла картинки том сил против и размер члена увеличить Котово как дома правой игра руки игра медаль славы кольца обручальные фото укрзолото кубковая игра цска как сделать в игре майнкрафт мебель картинки яндекс скачать программа шкафы айленд фото члена женщины любят какой область Саратовская размер картинки макса и дашу из закрытой школы встроенные шкафы на лоджию сапожок фото фильмы ужасов и лучшие онлайн самые страшные молодежные ужасы математические презентация 3 класса для игры стену в как картинку вк на добавить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721