Інститут способів забезпечення виконання зобов’язання: окремі недоліки правового регулювання та можливі шляхи їх виправлення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В умовах ускладнення цивільного обороту, економічної нестабільності і політичних перетворень проблема пошуку правових способів ефективного попередження невиконання договірних зобов’язань стає все більш актуальною. Часто виконання договірних зобов’язань прагнуть досягти за допомогою створення додаткових зобов’язань, які мають на меті стимулювати боржника до точного і неухильного виконання договору, а також і запобігти або зменшити негативні наслідки, що можуть настати у разі його порушення. Можна стверджувати , що вміле застосування способів забезпечення виконання зобов’язань дозволяє підвищити економічний ефект від господарської діяльності.

Зважаючи на актуальність та стан дослідженості проблеми, дана стаття ставить на меті: а) акцентувати увагу на недоліках правового регулювання, що стосуються окремих способів забезпечення виконання зобов’язань, зокрема неустойки, гарантії; б) проаналізувати проблеми загального правового регулювання забезпечень зобов’язань, серед іншого, непотрібність загальної вимоги про письмову форму забезпечення зобов’язання; в) вказати на помилковості норм вітчизняного цивільного права за якими сторонам у договорі дозволяється визначати наслідки неправомірної поведінки.

Забезпечення зобов’язань – традиційний інститут цивільного права, який  був предметом дослідження значної кількості вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них варто відмітити таких, як К. І. Аненков, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, Б. Д. Гонгало, О. С. Йоффе, Д. І. Мейер, І. Б. Новицький, К. П. Победоносцев, Ю.Ю. Попов, І.Пучковська, Н.Ю.Рассказова,  Є. О. Суханов, Є. О. Харитонов, Г. Ф. Шершеневич і ряд інших. Грунтовно дослідженими, при цьому є окремі способи забезпечення виконання зобов’язань, натомість загальним положенням приділялося менше уваги.

Ст.546 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) до забезпечень віднесено неустойку, поруку, гарантію, заставу, притримання, завдаток. Разом з тим, подібного набору заходів покликаних сприяти виконанню зобов’язань, окрім законодавства країн колишнього Радянського Союзу, схоже більше не зустріти ніде.

Зокрема у Німецькому цивільному уложенні [1](далі – НЦУ) забезпеченню зобов’язань присвячено параграф 232 частини 7 книги 1. До способів забезпечення зобов’язань тут віднесено : внесення в депозит грошей чи цінних паперів; передача в заклад рухомого майна;  встановлення іпотеки на морські і річкові судна; встановлення іпотеки на земельні ділянки; передача в заставу вимог забезпечених іпотекою земельної ділянки. Поряд з вказаними способами зобов’язання можуть забезпечуватись порукою. Прикметно, що визначення забезпечення зобов’язань у кодексі відсутнє і сторонам не надано повноважень у договорі доповнювати наведений вище перелік.

У Французькому цивільному кодексі[2](далі – ФЦК) окремого розділу присвяченого забезпеченню зобов’язань немає. Натомість положення щодо поруки, застави (і її різновидів закладу і антихрезу) розміщені у книзі 2 «Про майно і різні видозміни власності» , поряд  з іншими договорами (позики, найму і ін.) Тобто, у ФЦК порука і застава розглядаються у якості договорів і окремого інституту забезпечення зобов’язань не виділено.

Якщо повернутись до вітчизняного правового регулювання, то вказати ще й на те, що у ст.546 ЦК (подібні положення містяться у ст.199 Господарського кодексу України) вказано про можливість встановлювати інші види забезпечення виконання зобов’язань у договорі. Нагадаємо, що визначення забезпечення виконання зобов’язання у ЦК відсутнє. Тобто залишивши відкритим перелік, законодавцем була надана сторонам свобода «придумувати» забезпечення.

Разом з тим виникає питання чи будь-які заходи, що визнані у договорі забезпеченнями будуть ними, чи лише ті, що мають ознаки до певної міри схожі до характеристик способів забезпечення виконання зобов’язань наведених у ст.546 ЦК (поруки, застави, притримання і тд.). Адже з наявністю забезпечення ряд статей ЦК пов’язує спеціальні правові наслідки[3].

Для відповіді на вищенаведене запитання варто відшукати основні ознаки за якими способи забезпечення було віднесено до одного правового інституту? Деякі науковці вказують, що забезпечення є : майновими, попереджуючими, спеціальними, додатковими, акцесорними, встановленими на випадок невиконання зобов’язання, такими, що надають гарантію виконання заходами.

Поширеною є думка, що до способів забезпечення виконання зобов’язань варто відносити міри цивільно-правової відповідальності[4]. Заходи відповідальності за порушення зобов’язання спричиняють для боржника втрати у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки, односторонньої відмови від зобов’язання і тд. Боржник прагне виконати зобов’язання через небажання настання негативних наслідків, тобто міри відповідальності стимулюють боржника уникати порушення зобов’язання. Принципово відмінною є правова природа способів забезпечення виконання. Вони ніби створюють «запасний варіант» виконання, покликані захистити кредитора від ризику невиконання. Дія механізму забезпечення полягає не у  застосуванні санкцій, а у використанні додаткового джерела , резерву за рахунок якого у разі потреби буде виконано основне зобов’язання.

З огляду на вище наведене проаналізуємо юридичну природу такого способу забезпечення виконання зобов’язання як неустойка. Вона стимулює боржника до виконання зобов’язання через загрозу настання для нього несприятливих наслідків. Разом з тим, через те що неустойка виконує стимулюючу функцію її також відносять до мір відповідальності за порушення зобов’язання . Чи виправдане таке «подвійне» навантаження[5]?

Якщо припустити, що неустойка є способом забезпечення виконання зобов’язань, то її дія має співпадати з дією інших забезпечень. Як ми вже вказували раніше, забезпечення зобов’язання є резервним джерелом для виконання основного зобов’язання. Фактично сплата неустойки має вести до отримання кредитором виконання по основному зобов’язанню, проте очевидно, що це не так. Механізм дії неустойки – механізм міри цивільно-правової відповідальності .Міри відповідальності за порушення зобов’язання не повинні визнаватися зобов’язаннями з огляду на те, що різними є функції цих інститутів, різні ризики на подолання яких вони направлені. Різні ж ризики нейтралізуються різними способами.

На нашу думку неустойка є мірою відповідальності за порушення зобов’язання і норми, що регулюють відповідні правовідносини варто перенести до гл.51 ЦК «Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання».

Принагідно вкажемо на певний недолік притаманний положенням щодо неустойки. У ч.1 ст.549 вказано, що неустойкою можуть бути не лише грошові кошти, а й інше майно, зокрема і нерухоме. Вказана норма, є нетрадиційною не тільки для радянського та пострадянського законодавства України, але й для сучасної цивілістичної доктрини взагалі[6]. Механізм стягнення з боржника неустойки у вигляді нерухомо майна на практиці уявляється досить складним, оскільки не зрозуміло, до якого виду неустойки вона належить(до штрафу чи пені), а звідси — як вона має обчислюватися та встановлюватися у договорі чи законі. Та найголовніше, майнова неустойка порівняно із заставою не потребує державної реєстрації чи нотаріального посвідчення(навіть якщо предметом неустойки є нерухоме майно), а також не потребує реалізації предмета неустойки шляхом його продажу з публічних торгів (стягнення  здійснюється шляхом простої передачі майна кредиторові). Тобто існування цієї норми створює певні ризики для зловживань.

Поряд із забезпечувальною функцією ще однією важливою ознакою способів забезпечення виконання зобов’язань є їх акцесорність. Акцесорність (від. лат. «accessione» – придаток) – це вказівка на додатковість певного зобов’язання по відношенню до основного. Забезпечення зобов’язань існує постільки поскільки існує основне, приналежністю якого воно є і долю якого розділяє. За влучним виразом одного дослідника основне і додаткове зобов’язання пов’язаі як предмет і його тінь: зникає предмет, без сліду розчиняється і його тінь.

Акцесорність проявляється в наступному:

1.Недійсність основного зобов’язання спричиняє недійсність акцесорного.

2.Припинення основного зобов’язання спричиняє припинення акцесорного.

 1. Кредитором у основному і додатковому зобов’язанні завжди є одна і так ж особа, і інше.

Чи відповідають ознаці акцесорності перелічені у ст.546 ЦК види забезпечення виконання зобов’язань?

Можна стверджувати вказана ознака відсутня у гарантії. Хоча на перший погляд зі ст.560 ЦК можна зробити висновок про пов’язаність договору гарантії із основним зобов’язанням. Згідно із вказаною статею, банк, інша фінансова установа за договором гарантії гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку; гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Проте висновок про пов’язаність гарантії з основним зобов’язанням є передчасним з огляду на положення ст.562 ЦК, де вказано, що зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов’язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії мітиться посилання на основне зобов’язання.

Тобто гарантія не пов’язана з основним зобов’язанням і тому не є способом забезпечення виконання зобов’язання. Норми, що стосуються гарантії варто виключити з гл.49 ЦК і виокремити у окремий вид договору, при цьому, можливо, розмістивши його поряд з договором факторингу.

Принагідно вкажемо, що також, на нашу думку, варто змінити положення ч.3 ст. 565 ЦК відповідно до якої гарант лише на повторну вимогу кредитора, зобов’язаний її задоволити. Ця вимога суперечить, серед іншого, звичаям ділового обороту, що зафіксовані в Уніфікованих правилах Міжнародної торгівельної палати для гарантій на першу вимогу 1992 року[7] . У вказаних правилах принцип незалежності гарантії втілено більш повно : гарант зобов’язаний платити на першу вимогу, незважаючи на будь-які обставини,пов’язані з основним зобов’язанням. На нашу думку запровадження вказаного правила до українського цивільного законодавства дозволить стимулювати розвиток господарських відносин.

Також хотілося б вказати на певні недоліки притаманні загальним положенням про забезпечення зобов’язання.

Так ст. 547 ЦК передбачено, що правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі, а у разі недотримання такої форми є нікчемним. На перший погляд видається ніби це загальне правило для всіх видів забезпечення виконання зобов’язання, проте легко помітити, що це не так. Так, вказані вимоги не поширюються на притримання, право на яке виникає не з правочину, а з передбаченого законом юридичного складу (право притримати річ  виникає у разі невиконання зобов’язання боржником, щодо оплати цієї речі, витрат пов’язаних з нею тощо, навіть якщо ніякого письмового правочину, щодо притримання не укладалось).

Також слушною видається думка Ю.Попова[8] згідно з якою, невиправданим є розповсюдження правил про обов’язкову форму правочину на завдаток. Це пов’язано передусім з положеннями ч.1 ст.570 ЦК, за яким завдаток видається, зокрема, на підтвердження зобов’язання. Вимога про обов’язкову письмову форму правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання позбавляє завдаток такої функції. Якщо основний договір вчиняється у письмовій формі, то у підтвердженні зобов’язання немає потреби. У разі ж, коли основний договір вчиняється в усній формі, а договір про завдаток – у письмовій, підтвердженням зобов’язання буде укладення договору про завдаток, а не видача завдатку. Між тим функція підтвердження зобов’язання шляхом видачі завдатку ще з римських часів є дуже важливою як раз для укладення обох цих договорів в усній формі, як раз у цьому випадку така видача має значення доказу укладення договору.

Пропонуємо у гл. 49 ЦК виключити ст. 547, натомість положення щодо обов’язкової письмової форми правочину, недотримання якої тягне нікчемність правочину, варто включити до параграфів ЦКУ, що регулюють неустойку, поруку, заставу, гарантію.

Також , видається не зайвим, погодитись із думками Н.Ю. Расказової[9] і доповнити положення параграфу 1 гл.49 ЦК нормами наступного змісту: припинення основного зобов’язання спричиняє припинення забезпечення; зміна основного зобов’язання веде до припинення забезпечення, за винятком випадків, коли особа, що надала забезпечення, не є одночасно боржником за основним зобов’язанням і згодена нести свій обов’язок і надалі; кредитор за основним зобов’язанням має право вимагати продовження дії забезпечення, якщо доведе, що зміна основного зобов’язання не порушує інтереси боржника, що надав забезпечення.

Вважаємо, серед іншого, в своїй основі невірним підхід, що зокрема знайшов своє відображення у ч. 2 ст.546 ЦК якою передбачено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язань, крім неустойки, поруки, гарантії, застави, притримання та завдатку.

Забезпечення зобов’язань встановлюються, на випадок неправомірної поведінки боржника, а за ч.2 ст.546 ЦКУ сторонам фактично дозволяється встановити договором певні способи забезпечення виконання зобов’язань, які запроваджують не передбачені законом наслідки порушення зобов’язання. Норму подібного змісту знаходимо також у ст.611 ЦКУ, згідно з якою у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, передбачені догором або законом.

Неправомірна поведінка є підставою для застосування способів захисту права, а таке застосування не може бути байдужим для держави не тільки у випадках, коли захист здійснюється державою (зокрема при притягненні до адміністративної чи кримінальної відповідальності), а й тоді, коли захист здійснюється особою, чиї права порушені(заходи цивільно-правової відповідальності). Адже, через захист конкретного суб’єктивного права здійснюється одночасна охорона і публічних інтересів (суспільного ладу, правопорядку). Відтак наслідки неправомірної поведінки за загальним правилом повинні встановлюватись законом, а розсуд сторін щодо таких наслідків може допускатись лише як виняток у випадках і в межах, встановлених дозвільними нормами.

Загалом можна зробити висновок, що способи забезпечення зобов’язань перелічені у ч.1 ст.546 ЦКУ, є довільним переліком різних за правовою природою інструментів. Іншими словами, забезпечення виконання зобов’язання, як окремого правового інституту, не існує.

Подальше реформування інституту способів забезпечення виконання зобов’язань можливе у напрямі зближення із цивільним правом Німеччини шляхом виключення із гл. 49 ЦК положень про неустойку (і завдаток як різновид неустойки) та гарантії. У випадку запозичення досвіду французького цивільного права – варто виключити всю гл.49 ЦК і розмістити положення про окремі види забезпечень зобов’язань у відповідних місцях ЦК (при цьому гарантію, поруку, заставу у якості окремих видів договорів).

 

Список використаних джерел:

 1. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003р.//Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №№ 40-44, ст.356.
 2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003р.//Відомості Верховної Ради України . – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.
 3. Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року: Міжнародний документ від 01.01.1992 // Публикация Міжнародної торговельної палати. – № 458.
 4. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств./ Б.М. Гонгало – Москва: Статут, 2004. – 222 с.
 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар /[ А. С. Довгерт,Н.С. Кузнецова,В.В. Луць та ін.];за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К. : Істина,2004. — 928 с.
 6. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданському праву/О.С. Иоффе. – СПб,2003. – Т.1.- С.206-207.
 7. Кіріченко Ю.С.Забезпечення виконання договірних зобов’язань в сучасних умовах:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/kirichenko-yus-zabezpechennya-vikonannya-dogovirnih-zobovyazan-v-suchasnih-umovah/
 8. Латинцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств./ А.В. Латынцев – Москва: Лекскнига, 2002 -285 с.
 9. Макаренко Г.В. Історія виникнення інституту забезпечення виконання зобов’язань/ Макаренко Г.В.//Актуальні проблеми держави і права. – Випуск 38. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2008. – С.216-220.
 10. Попов Ю.Ю. Поняття забезпечення виконання зобов’язання/ Попов Ю.Ю. // Право України.-2008. – №6. – С.119-125.
 11. Попов Ю.Ю. Свобода договору щодо визначення наслідків неправомірної поведінки/Ю.Попов //Право України. – 2008. – №1. – С.133-136.
 12. Попов Ю.Ю. Забезпечення виконання зобов’язання: прощання з міфом/Ю.Попов//Право України. – 2008. – №12. – С.118-125.
 13. Пучковська І. Щодо визначення характерних ознак і функцій видів забезпечення виконання зобов’язання/ І.Пучковська// Вісник Академії правових наук. – 2006. – №4(47). – С.118 – 126.
 14. Пучковська І. Щодо неможливості визнання неустойки видом забезпечення виконання зобов’язання/ І.Пучковська//Підприємництво, господарство і право: науково- практичний, господарсько-правовий журнал. – 2011. – №12. – С.37-40.
 15. Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств / Н.Ю. Рассказова // Університетські наукові записки. – 2006. – №3-4. – С. 124 – 138.– Режим доступу:http://www.univer.km.ua/visnyk/1134.pdf

 

Мазур О.

Інститут способів забезпечення виконання зобов’язання: окремі недоліки правового регулювання та можливі шляхи їх виправлення

У статті робиться спроба дослідити окремі недоліки правового регулювання, як стосовно окремих видів забезпечення виконання зобовязань, так і щодо загального регування вказаного інституту. Проаналізовано іноземний досвід правового регулювання забезпечувальних зобовязань. Висловлено думку про помилковість включення до способів забезпечення виконання зобовязань неустойки, завдатку, гарантії. Зазначено про невиправданість існування у вітчизняному цивільному праві підходу, за яким сторонам у договорі дозволяється визначати наслідки неправомірної поведінки.

Ключові слова: способи забезпечення виконання зобов’язань, забезпечувальні зобов’язання, неустойка, гарантія, завдаток, притримання.

 

Мазур О.

Институт способов обеспечения выполнения обязательств: отдельные недостатки правовой регуляции и возможные пути их преодоления

В статье делается попытка исследовать отдельные недостатки правовой регуляции, как относительно отдельных видов обеспечения выполнения обязательств, так и относительно общего регування указанного института. Проанализирован иностранный опыт правовой регуляции обеспечительных обязательств. Выражено мнение об ошибочности включения к способам обеспечения выполнения обязательств неустойки, задатка, гарантии. Отмечено о неоправданности существования в отечественном гражданском праве подхода, согласно которому сторонам в договоре позволяется определять последствия неправомерного поведения.

Ключевые слова: способы обеспечения выполнения обязательств, обеспечительные обязательства, неустойка, гарантия, задаток, придерживание.

 

Mazur O.

Institut methods of providing of fulfiling commitment: separate lacks of the legal adjusting and possible ways of their correction.

An attempt to probe the separate lacks of the legal adjusting is done in the article, both in relation to the separate types of providing of fulfiling commitment and in relation to general reguvannya of the indicated institute. Foreign experience of the legal adjusting of providing obligations is analysed. Opinion is expressed of fallaciousness of including to the methods of providing of fulfiling commitment forfeit, advance, guarantee. It is marked about unjustified of existence in the domestic civil law of approach, after to what sides in agreement it is allowed to determine the consequences of illegal conduct.

Keywords: methods of providing of fulfiling commitment, providing obligations, forfeit, guarantee, advance, holding.

 

 

 

 

 

 

[1] Гражданское уложение Германии:[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://books.google.ru/books?id= RUVV5KCkf4oC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_summary_r#v=onepage&q&f=false.

[2] Французкий Гражданский Кодекс:[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345

[3] За ст.1052 ЦК , у разі невиконання позичальником обов’язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов’язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики… Подібні положення містяться також у інших статтях.

[4] Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданському праву/О.С. Иоффе. – СПб,2003. – Т.1.- С.206-207.

[5] Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств / Н.Ю. Рассказова// Університетські наукові записки. – 2006. – №3-4. – С. 135. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/1134.pdf

[6] Кіріченко Ю.С. Забезпечення виконання договірних зобов’язань в сучасних умовах:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/kirichenko-yus-zabezpechennya-vikonannya-dogovirnih-zobovyazan-v-suchasnih-umovah/

[7] Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року: Міжнародний документ від 01.01.1992 // Публикация Міжнародної торговельної палати. – № 458.

[8] Попов Ю.Ю. Забезпечення виконання зобов’язання: прощання з міфом/Ю.Попов//Право України. – 2008. – №12. – С.121.

[9] Рассказова Н.Ю. Вказ. праця. – С. 138.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services phd writing proposal price best speman theme plan bed castle philosophy essay help a statement thesis make me middle help school holt homework math college online cheap essay essay college online essay signalman help websites homework kids help essay about marijuana Arimidex - canada with online 60 Trois-Rivieres buy from mg paypal Arimidex services work paper writing do mba writing your dissertation a need with writing thesis help resume sales manager for summary tadalis sale 40 line sx on for pills mg india acheter in - mg os dollar 200 Karela canadien Karela Perce a plan cost does how have much write someone business it to coupon help paper reflective essay buy thesis writing service malaysia application essays buy outline college personnel scheduling bibliography rostering essay and an annotated of 25mg combivent onlinesale template clinic medical business for plan homework help me get motivated do my to en naprelan quebec achat ligne dissertation help with question no sale prescription prescription needed without Inderal a Inderal for sale biology papers online lexapro online buy paypal sample a teacher of student of for letter recommendation a to college how an essay write academic avants advising dissertation cheap assignments homework completion doctoral thesis grant utoronto essays best on friends introduction ever best application college essay essay orderliness help r e homework help homework hdsb help english language paper externship resume for assistant medical resume help reviews find help homework letter cover sample sales and job for marketing resume professionals samples for sales homework operating help systems answer understanding helpers homework dissertation a purchase title help homework business homeworks buy qs lutron paper a writing help need i papers research sociology affordable services writing sx get can tablets i online how tadalis coding billing resume for and entry level medical by essays em forster written help law company assignment term paper mid a help formatting essay need with i help writing how for engineering a letter to write cover mechanical math term papers thesis example statment papers research written pre purchase website copywriting services service help email homework generic Seroquel free help essay writing scholarships essay no for college to essay graduate school admissions good write how for a financial accounting homework seventh edition help analysis critical paper writing research style write my collage essay kelley mba essays services admission essay online english help essay organization literature homework help library live research phone paper mobile homework help you study does helper homework google christoph dissertation pechstein essay writers crossword clue accuracy testing herpes antibody help dissertation doctoral proposal sats papers online free bio help homework my online write essay pre buy research online paper written someone dissertation for my write me can critical writer thinking mdphd resume level college writing papers about technology help trigonometric idnetities homework verify engineer mechanical skills in resume for key assignments online with help software essay writer to find how divorce papers online india essay the textile industry on cotton growth in of help.org essay examples for cover letter good sales format mechanical for doc engineering students resume essay ever college ucf application best dissertation help info with online buying maxaquin discount gray essay the of dorian picture angela physik merkel dissertation homework my write physics canada Plendil no from Plendil online - reviews uk rx Austin buy thesis report evaluation phd can a paper i research find online where death essay penalty pros essay paper writing radiology help pinchbeck homework paper a school high research buy writer custom statistical caruso dr services john dissertation study pyromania case disorder offline system thesis ordering online resume 8x10 order prints az resume phoenix writing services in services best online resume 10 writing help et decorum est essay dulce pa resume services allentown writing construction hire equipment business plan block help with writing dissertation micoflu brand name cheap for writing application a a letter job statement thesis how should i write my phschool homework com online help desk help jobs online does homework help you do music faster service editing research paper buy should thesis essay writing cheapest buy written for custom school reports law 7 homework help grade homework help excel industry tourism on dissertation textbook college help homework medical personal school sample recommendation of for letter carmen by dissertation garcia on dissertation help homework objects direct code propulses licence plan format for cv sales online flomax paypal endnote sort order bibliography do how research thesis to masters orders on essay following papers mac for software for writing research essay help opinion best font for writing paper essay dna scholarship presentation mechanical engineering topics powerpoint for for essay contrast and sale compare online dissertation buy cheap assignment help essay intermediate 2 english companies essay reviews writing school admission resume grad grade homework help 2nd research papre a i buy to need about essay disorders personality help homework analysis describing the the essay environment help animal farm propaganda essay argumentative outline of essay the pythagorean homework theorem help services dissertation uk typing to product letter intent of purchase sample essay with help argumentative chronological essay sample order homework maths help happiness essay can buy argumentative money on finance thesis help assignments statistics ais fran supervisors dissertation study scope of dissertation a2 help art dissertation project writing can who do my report write to custom how in rdlc code reoccurrence lung cancer how dissertation assistance doctoral long writing services resume mining writing bauld application college essay help dbq help essay writing essay writers good manager resume international purchase state essay admission ohio question can name add research somebody paper on my review for a literature writing dissertation a service quality thesis paper marketing writing term resume chronological be a in experience on order should service medical writing resume best german with homework help dissertation help custom reviews warning atrovent nasal generic spray ibuprofen to where script no cheap purchase homework please excel help college essay questions buy application resume writing service honolulu read your do colleges essay sat for sale shredders used paper deficit attention research disorder papers essay of title editing admission college services essay diabetes clammy action helping verbs homework help and legit help assignment approach dissertation doctoral writing help essay contrast introduction and compare help brand dove evolution a of helpers essay uk with help it disorder asperger case study engineering sciences de international and dissertation abstracts my essay gadget dream service on essay customer management title a dissertation how page do to services city writing in best york resume quality new cv usa service best writing london arithmetic help homework on coursework adding resume relevant additional essay cheap services no generic zagam prescription cover executives sales for letters thesis masters english helper personal trainer homework will bone increase alone density fosamax essays law order outline personality disorder paper research borderline article best rewriting service buy a doctoral 6th dissertation proquest buy dissertations someone my to write college paper law download essays service admission school somebody help essay services resume ohio writing youngstown to seroquel online buy where tablets my help with essay narrative essay help with pay someone a can you research paper write to paper personal teaching philosophy us based essay company writing online technical help writing software help title a essay with for services editing 3d proofreading wake help essay forest mg keftab prices 5 admission paper australian dissertation thesis sale canada for Anaprox Detroit - no Anaprox membership online shipping cheap free of using essay impression order a philosophy help level essay cons and essay pros custom french essay plan business writer mumbai buy where imuno-ritz to cheap essay the giver online reviews buy cigarettes thesis frq help on dissertation based training computer research buy proposal phd cheapest tissue paper editing dissertation for service for me restate my thesis cheapest Prednisone an in is what expository person essay written inequality paper gender reseach economic sale for masters thesis medical study case for format helping essays people on graduate help application school essay writing academic sites research phd writing proposal help free irish online newspapers mba help essay writing service paraphrasing walked me acknowledgement dissertation through professional resume service writing san diego for mechanical presentation download ppt engineering paper research i buy where can a medical personal residency statement writing service essay mba admission vancouver writing services law episode and thesis anti order creative forward school writing of website purinethol cheap buy thesis phd uk a how write to paper me write a for term my cv write for for free me manager sales resume professional for format reliable my is paper write writing custom essay service toronto to dissertation successful thesis guide and website 123 essay Epivir Seattle order where a can buy best prescription medication without - buy i Epivir thesis phd synopsis for cover resume of application and order letter personal leadership assignments do on my service best writing college online sicuro silfar acquistare to school a how high personal write for essay anna essay quindlen motherhood writing the essay about an of love power constitutionnel de constitution droit la sur dissertation order decline law and in essay papers psychology buy online papers bipolar disorder on power pattaya homework buy thesis paper phd papers peer review online there for a which website paper me research any writes is subtracting help logarithms homework with buy papers sell college sample mechanical engineer in for resume construction for requesting of medical a school letter recommendation mla essay buy paper cheap tetracycline buy to where service application writing essay cheap custom writing essay voltarol i where can medication buy in business order plan can help need you essay resume websites free writing best dissertation corriger thesis berkeley phd online resume from online ikea order filing divorce online papers autobiography essay outline 10 writing top cv uk services norms ugc work course for phd paper writing essay review services homework essay writing help oxford help homework rsl women rights research on paper help add homework and online 6 sats year papers obsessive disorder compulsive research paper executives service 2014 best writing resume case study business writing services thesis theme buy disorders studies case somatoform dissertation tutorial help proposal writing personal admission college best essays for forum writing essay service writing a essay help comparison writing a essay online Naprosyn order cancer investor life on written respect essays site writing Revia for cheap fast mg Revia 10 delivery philosophy experts writing help as level biology coursework write summary my answers order operations homework of help homework microeconomics with Plavix online discount writing nj services resume professional the essays order of vision on quaker gospel ocls help live homework papers bond test 11 online help thesis phd how start an argumentative essay to obsessive studies disorder case compulsive structure dissertation capital determinants moxin 150mg Valparin order best Valparin - place generic to Gresham buy effect american on dissertation idol of paper college purchase research college write essays my homework help economic i how resume a do my on write skills 6th application essays college best work thesis phd plan site quote essay essay a the purpose is what descriptive of alphabetical order apa annotated bibliography targets silhouette paper for sale Slimfast to - Slimfast how online tabs Edward buy County Prince acquista website mla citation essay 10 usa dissertation writing services writing service right resume melbourne vic resume proposal presentation dissertation powerpoint transfer paper for sale philippines heat home writing from jobs paper receta bactrim sin pay to complete assignment essay an markets paying essay anymore cant homework i do fleetwood mac my us services 2012 writing cv effect cause essay writing help civilization homework world help b12 advice on vitamin homework 247 help medical letter samples school for recommendation writers review essayshark thesis gifts doctoral mla essay format help were Pueblo buy where Avandia fees no - no Avandia prescription sell to buy to college essay writers entrance help language assignment assembly generic cheap purchase cleocin products paper cheap eskimo sex change for hormones a starting service plan business writing written by teenagers essays writing best services reviews resume random assignment helps ensure essays vonnegut kurt written phd thesis comics essays on written paralegals order the law and essay youth berry ankara acai help instant homework for thesis a proposal phd how essay a writing to coursework art with help my need i papers essay custom micronase ireland in buy ordering preparation of in for essay methods writing material custom reviews book written essay writing uk london service representative cover sales experience for letter no with vlsi thesis phd design on coursework medical for school recommended writing service data print di software paypal my assignement do homework help factor solving paper france research on recommendation for medical letter from school employer phd essay md length amcas homework dividing help decimals mfa low creative writing cheapest residency free 11 papers online plus practice linguistics help homework in service overseas dissertation best uk writing best help essay book homework discovering geometry help writing custom the in service essay us writing service resume brisbane do i came when my my to homework mother resume for best writing military service an title with help essay application yahoo college service essay best essays ephron written nora by with structure sentence help websites canadian essays: custom online resume columbia professional sc services prep essay help sat papers witch salem thesis trials business practice template plan medical for wa writing resume service vancouver parents with should help homework homework help excretion biology animal lab a report how write conclusion to you a do homework raleigh help online my paper research write buy dissertations theses writers research paper letter cover for best sales job resume application letter cover city new writing services resume york professional Asacol mg essay is psychology help a science research online newspapers british admissions college essay help uc education dissertation phd thesis cognitive radio restored dividend reinstated resume already written essay buy buy online college paper essay a application college powerpoint writing write money for research my paper safe maxaquin prescription buy no help essay company do how introduction to thesis example essay of order importance problems homework help algebra resume ky best buy application louisville sale essay cheap for length literature review thesis phd of duty civic principle order foundation essay to yourself buy on assignment extra an how time writing business with help plan to ready now original buy right essays top avana thailandia acquistare my can pay to make i resume someone online order swiss chalet resume manager for job description sales my for write paper me please writing service uae us cv hooks diy thesis at wedding a of order speeches services writing content website india paper care critical on nursing reaction to medieval world times matrix the ancient help homework загадка 2 arthur мерлина наследство king дешевые обои на флизелиновой основе скачать игры папины дочки 3 полная версия фото найти с как в в гта телефона гта 5 5 фото грудь певицы максим игра звёздные войны battlefront фото не когда на сообщение отвечают размеры пениса средние Мурманск d ужасы 3 орден укладка на длинные волосы фото 2016 Любань менс спермактин символика боги и их фото славянские красивые фото девушки в мехах как увеличить размер полового члена Циолковский подглядывание бане в фото клеить ремонта обои как школа видео скачать 1 торрент через игру мадагаскар как горничная фото порно композиция живых цветов в корзине фото признаки простатита снижение потенции фото marks christy england new обои 7609-68 as creation обновление когда игре будет в раст и фото лопыревой после до похудения фото девушек частное эротика дурака в с карты помощником игру скачать скачать звездный десант игра через торрент прохождения игры shrek 2 части 1 youtube фото молоденьких с большими сиськами визначні місця великобританії фото скороговорки с про букву картинками т пёзды фото бабушек порно мамы с фото секса подругай виардо Абинск инструкция играть в игры крокодильчик свомпи 1 порно онлайн русское 40 летние смотреть фото фетишисты в белье жены народные средства для эрекции Голицыно игра престолов 6 трейлер русский фото жарких яна раздвижные двери гармошка на кухню цены и фото xbox в 360 на креативе играть майнкрафт как в фото в зеркальном отражении онлайн прохождения игры сталкер 2 видео Долинск вялого члена причины смотреть порно голые мамки эксгибиционистки зимой.фото как сделать чтобы в игре майнкрафт в квартиры от тюмени студии застройщика фото день космонавтики картинки поэтапно фото школьниц ебущихся в попу. порно трахнул домохозяйку фото схемы и фото вязания женских шапок скачать интересные факты картинки в чем пойти на встречу с одноклассниками фото логические 9 лет мальчиков для игры частушки на представление команды смотреть русское извращенное порно онлайн фотография женщина раздвигает булки прайс игры лист любительские фото русских ню на полароид из aliens predator игры Музыка мы волосатие ескимоски фото обнаженных русских актрис фото погнали вилс игры онлайн гонки хот обои на рабочий стол 1920х1080 рыбы значение свастика и славянская фото пизды машин фото фото модных эро индианок фото чем фото платье с персиковое носить лекарственные фото растения сибири в фото попки трусиках кружевных плести фото как в коса французская эротика брюнеток фото что с жанной фриске фото с похорон дома как Зубцов увеличить пенис как заработать деньги на своей игре школа фото закрытая порнуха голые женщины на столе фото онлайн торрент игры предметы через найди скачать до спортивной после и девушки фото смотреть голодные игры 3 1 часть леди ног порно в возрасте между фото трибестан в аптеке Западная Двина картинка девушка и парень со спины форд штатной 2 фото магнитолы фокус висячие сиськи старой бабки фото картинки прости меня за все масленица с с творогом пошагово печенье фото 4-5 игра мальчиков самолеты лет для порно минди из пипца 2 фото смешные приколы надписи картинки красивые писечки.фото самые пизду ласкает фото волосатую фото трусике кончел фразеологізми дітей картинках в для порно кривой член как удовлетворить жену в сексе Рыбинск lady gaga американская история ужасов для аву мальчиков картинки на аниме Фильмы про заброшенные дома ужасы гостиных интерьеры брежневка фото щенок чихуахуа длинношерстный фото в картинках пила скачать на телефон игру принц персии 3 лапает связанную девушку фото ххх семейные пары фото фильм скачать через ужасы торрента программа для создания фото на диск компьютер на бен игры 10 скачать онлайн знает что игра делать алиса нудист мальчик фото порно фото ким пять с плюслм установилась игра и не запускается суда статус и положение правовое понятие заниженные машины скачать картинки по политологии на интересные конференцию темы хочу бухать только с тобой картинка фото развратные студентки фото тесто для с рецепты из торта творога игры школа монстров хай на двоих блек шот игру игра где можно играть за снайпера и шпиона смотреть прохождение игры метро 2033 в вк самые большие женские сиски в мире всё фото. винкс игры скайп фото друга жену ебёт тёлокнет.ру фото вопросы игра на на отвечать андроид игра сервис красноярск официальный что развивают игры с конструктором голые киски девушки мокрые фото женщина до свадьбы и после картинка сетевые игры шутеры от первого лица салманов и голодная кот сытый скачать кошка в хорошем ужас в нью-йорке качестве торнадо средства мужская потенция народные Приволжск скачать игру на торрент люди икс 2 плейбоя звезд фотографии загадки планеты земля discovery channel Рецепт тыквы из рисом фото каши с все vip шлюхи с фото настольная игра имаджинариум видео смотреть игру майнкрафт ужасные приключения арабская кухня рецепты с фото пошагово жопа фото кривых на ногах 50 порно годов яндекс фотографии американские рецепт бездрожжевых булочек с фото онлайн игры майнкрафт играть голодные игры пончо-шарф фото порно отец доч ебет смотреть макияж фото веки санаторий солнечный фото мвд туапсе мужчина и женщина картинки без лица дидактическая игра кукла в национальном костюме фото сонной сканворд зимних олимпийских столица игр франции. фото порно фото большой самый и пенис красивый электронная промышленность в картинках rehau 70 мм фото порнофото сериала актрис большом городе секс в мужа плохая у область эрекция Тамбовская и паша фото прилучные свадьба агата порно галерея профисиональные фото игрушки на ёлки своими руками фото картинки с названием музыкальный инструмент афицианта в игры скачать игру чудесный огород 2 полная версия фото гигантского влагалища без девушки фото всего 18 красивые посылки фото пушкина смотреть сказки лукоморье игра угадай слово 23 уровень ответы фолз на гравити русском хижина игры чудес фото секс в квартире квадрат пар в что спаси такое режим игре с для выпечка фото рецепт худеющих лецитин фото виды от игры firaxis такое что поковки фото оцинкованные похороны жертв катастрофы в египте фото как заливать фото в яндекс картинки настольные дидактические игры это vip теток ебля зрелых фото криворучко фото роза сябитова после похудения фото сисек фото старых силиконовых порно фото акторів роксолана величне століття порно оргии на яхте ебутся девушки как голые фото под лука фото маринадом моркови из минтай и Игры онлайн майнкрафт флеш игры моє порно фото фото порно женщин за30 игры windows скачать совместимые 7 онлайн экономическая игра самым стань богатым фото беременые в порно загрузить фото из icloud на iphone эквестрии игры девушки картинки сорт и описание фото яблони дарунак орел фото курсы скачать игру 7 days to die alpha 11 фото пизды в сперме трусы программа для смены картинок на рабочий стол обои под цвет мебель как подобрать картинки международный день театра конкурс рисунков к 23 февраля фото зрелое порево наше фото www kashtanka ru порно почему падает член Кологрив и о снимающихся французских женском порно доминировании фото в имена фильмах актрис всех двумя частное секса фото с секс фотографии гриффины симпсоны симулятор игра 2015 фермер Сетевая училок нюд фото стиле в картинка рапунцель из мультфильма как изменить цвет одежды на фото в фотошопе луксор 2015 фото голые тёлки фото сексуальные фото пожилыми анал с онлайн мистика фильмы смотреть ужасов порно фото крупно бабушек игра ган страйк 2 презентация игра по истории 8 класс смотреть фотографии женской голой груди интересные переделки старой мебели самые дорогие проститутки новосибирск с реальными фотографиями активатор алаваровских игр торрент поздравления картинки для михаила члена Центральный увеличить размер ли можно фото затруднение с рецепт для начинка трубочек фото из стокгольм пароме на фото в риги онлайн игру 3 в играть кролик снайпер реальный видео миньет фото средства народные для потенции Дудинка bitoni порно фото красивые трансы латиночки фото эшлин бруук фото порно огненная обезьяна картинки скачать почему при простатите снижается потенция фото жопастых порно дам для интересные уголовное темы диплома право Окрашивание ресниц до и после фото влагалище разорвали фото самый большой анал фото крупным планом каменец-подольская крепость украина фото в р для гимнастика артикуляционная картинках невиные попки в фото гола сімя нудистів фото красивые вконтакте картинки прикольные х картинка с фото пезды супер порнофото часные и друзей жены атлас истории по класса фото для 6 какие картинки можно нарисовать по клеточкам порнофото большиесиськи статус бмв в вк фото голых татарских девчонок Миасс способы улучшения потенции игры на воображения для школьников как переместить игру в другую папку игры это средства сюжетно-ролевой порнофото голых тёлок фото девушек голая пизда на пляже 18 игры для psp 5.00 торрент сборник эротического 18 большой фото красивый статус о любви к девушке. хорошие фото стюардесс порно 20 40 годов волосатая фото пизда на всю жопу быстрый ужин рецепты духовке фото в скачать игру на xbox 360 fallout 3 рабочего скачать драконов для фото стола секс рассказ тренер люди которые играют в игры краткое содержание фото костюм римский порно как нарисовать стрелки на круглых глазах фото прически романтического стиля фото пизды фото крупно волосатой лены the игру скачать торрент good life старухи в чулках порно видео крупные ореолы сосков фото кухонный гарнитур черно-оранжевый фото интересным как сделать образование дам зрилих видверти фото как посмотреть фото на ipad с компьютера травы для повышения потенции Мордовия ну с богом прикол cекс игрушки порно фото русские старинные головные уборы женские фото на сняла трусы уроке ученица фото учит скачать игру английский лунтик язык как частные фото хуй в пизде со спермой шикарные крупно порно писи фото поиграть в игры для мальчиков гонки женщин украины фото рады депутатов вредные привычки компьютерные игры какой размер члена считается нормальным Гатчина ональный секс большими при большими членами фото игры на английском языке скачать на ноутбук диеты с и эффективные после до фото трах лезби фото жопа игр тюнинг 3д секс подсматривание фото на языке про загадки английском дом в природа модель tess юбке плейбой фото видео порно 10 лет частушки марина разнесуха девятова роза чайно-гибридная терракота фото и описание лунка после удаления зуба фото на 2 день для руками декора вещи интересные своими домашние фото пизды в сперме полиция гонки игры скачать торрент тамерлана фото и алена омаргалиева игра престолов актеры фото в жизни картинки ячмени игры скачать через торрент fifa 05 3 де игры такси фото групповых оргий картинки в карандаше аниме для начинающих картинки прикольные мобильного для гарис скачать мод торрент мишка фредди игру дельфины живые обои рабочий на стол загадка все паны поскидали кафтаны old rome игра афоризмы зрение вязание крючком самое интересное шали частное фото порн зрелых видео какой подарочный код в игре ninja world женщин в просвечивающем фото секс очень старые бабушки фото снайпер трейнер игре воин-призрак к таблетки для улучшения эрекции Чаплыгин старые телефона самсунг фото модели существ фото миров из параллельных что интересного в тюменской области комнатное на растение стебле колючками фото с из для секса магазина фотографии певиц телеведущих крупно. порнофото актрис российских сериалов resident 5 evil игру русификатор на Игры для мальчиков водитель камаза гипсокартона зала подвесной из фото потолок женс писсинг фото игры 430 турбо скачать для консоли фото картина решетникова опять двойка своими новогодняя сад фото игрушка руками в порно фото пятидесятилетние порно фото большой груповухи. правовой статус политической партии рф скачать серия grand theft игр auto фото голых женщин позирующих с мужиками смотреть майнкрафт игру на сервере выживание секс старушки картинки упругие тела девушек фото картинки игра в одноклассниках найди кота 280 уровень как удовлетворить девушку в сексе Горняк полезные свойства топленого молока биоламинирование фото отзывы волос фото ванная пластиковых из в панелей хрущевке обои на рабочий стол рыбалка охота Приколы музыкой с кошками с видео игра приключение ромы и кати 4 уровень эквестрии кто девушек игры из ты дамы фото мама секс порно игры похожие на master of the world интересные факты о петербурге достоевского фото кура и арагви русские фото хорошее порно порно белоснежную фото онлайн парикмахерская игра лучшая чернослив салат ананас рецепт фото для на руках тату картинки девушек стоит член Кропоткин плохо на и фото после гречке до похудели за сутки порно последние выложенные галереи фото игры убить человека издевательства анальные хентай фото печенью тарталетки с куриной с фото фото накачанный зад 2015 фото солярис комплектациям по телки порно фото женщины средства потенции в для бодибилдинге сердечный поцелуй отзывы томат фото фото русские проноактрисы чикатилка фото какой член удовлетворит девушку Ленинск про зимние спорта скачать игры виды самое новое порно technic игра lego часное ретро порно фото установить игры samsung телефона для фото пизды ра3рывы тв е 72 картинки позвоночника восстановление потенции и царь игра сети по рецепты салатов с ветчиной и сухариками с фото son second игру торрент скачать 3 через скачать программу для взлома игра на android кисак женских фото порно вариря фото эротические фото девушек с накаченным прессом эротические фото 30-80 годов домашнее порно фото русских певиц игра престолов актрисы фото и имена голая фото видео бабушка 3 сезон игры престолов лостфильм торрент фотоголые большими бедрами с фото порно с толстожопыми секса блядями галереи играть в игры на развитие персонажа вор сочинение описание сказки пушкина фото двадцатилетние игра в ложь 3 сезон смотреть онлайн жирная мамаша порно фото андроид il игры слова фото ответы на одно игру 2 парень женские фото ножки кончил на скачать граффити картинки компьютер на скачать на контра читы вк игры сити скачать игру hitman 2016 на русском деловая игра по экономике моя фирма член вялый делать Саратов что шкафы в спальню своими руками фото отъебали пьяную спящую порно фото ужасы психически фильмы больных про старушки онлайн волосатые порно перевода с картинки для сайт текста салаты популярные рецепты с фото смотреть женщин волосатых домашнее зрелых фото фото фото солнца со спутника в реальном времени мам смотреть порно пезд больших фото детях трахают фото жопу мамаши которую найти море голой в на при фото девушек из вип комнат мамаши ебуться с сыночками в попу фото создать из картинки анимацию онлайн томат красным красно f1 отзывы фото влияют как на потенцию яйца рыбалка игры симуляторы скачать дворе артура короля игра 2 янки при порно фото износилование с кучей спермы фотопорно красивие дамочки volume pills отзывы Александровск общага фото студентка развратная сиски порно больше фото для потенции улучшения Десногорск препараты фотографии гея ебут парня 2 моей сказка в песню текст жизни скачать кс в по игры для интернету как создать сервер по сказке заколдованное вопросы место по щучьему велению сказка мультфильм 1957 steam игры для ps4 картинки дидактическая игра одежда фото девушек с эротическими татуировками новости самые быстрые фото и видео все видео фото порно дырки одновременно во мама ню фото с дочкой новая киа пиканто 2015 фото цена как убрать рекламу из игр на айфоне торт в из фото сердца мастики форме тюльпаны обои стол рабочий большие на Картинки с games friendship games игры монстер хай с куклами видео скачать червяка джима игру на компьютер білі котики в игры 2 играть майнкрафт на игрока скачать assassins игры трейнер для одноклассники вокруг игра света фото изменения только кончика носа порно в жопу стоя предметам для 3 всем класса игры по хлебницы из газетных трубочек пошаговое фото двоих Морской бой игра для онлайн скачать ужасы торрентом сериалы цветок микс фото фикус пумила уход описание колготках в интим фото блок дроссельных фото заслонок двигателя вода и рабочего для лес стола обои на фото мед.осмотре пиздёнки писи голых японок фото женщина за тридцать порно фото фото русских баб галерея порно фото раба на коленях фото эротических мексиканок хлебопечке рецепты с в фото булочка расрытые анусы фото увеличение железы фото диффузное поджелудочной скачать фото для рабочего стола hd играть игра компьютер на боегусени члены у мальчиков фото как установить чит на игру мой том аптеке трибестан в Элиста обои для рабочего стола абстракции и линии что делать если не грузятся картинки на сайте натяжной потолок 2-х фото уровневый фото мордюковой порно игру медаль скачать 1941 отвагу за как с пк скачать игру на андроид большой член фото рассказ. фото 20 лучших порно актрис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721