ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАЧВАНСЬКО-СРИМСЬКОГО ВАРІАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2                                                                                     Л.В. Юрса

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

 

Стаття подає відомості про бачвансько-сримський варіант української літературної мови. Подано аналіз бачвансько-сримської говірки,  яка є  варіантом української літературної мови.

            Вказано навчальні заклади, які функціонують на території Югославії і підтримують розвиток української мови.

            Ключові слова: бачвансько-сримська говірка, руська мова, лінгвістика,  ідентифікація.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЧВАНСКО-СРИМСКОГО ВАРИАНТА УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА             Статья представляет сведения о бачванско-сримском варианте украинского литературного языка. Дан анализ бачванско-сримского говора, который является вариантом украинского литературного языка.            Указано учебные заведения, которые функционируют на территории Югославии и поддерживают развитие украинского языка.            Ключевые слова: бачванско-сримский говор, русская речь, лингвистика, идентификация.

 

IDENTIFICATION OF BACHVANSKO – SRYMSKY VERSION OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE

 

The article gives examples of Ukrainian language outside Ukraine.                   The analysis bachvansko-srymsku dialect, which is a variant of Ukrainian language. Remembering scientists who have studied bachvansko-srymsku dialect.        Bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language. It arose in connection with demographic processes. Formed on the territory of Backa and Srym.                                                                                                              Yugoslav Rusyns preserved their traditions and language. Many loans held in various languages: Slovak, Hungarian, German and others.

On the territory of Yugoslavia, there are institutions that support the development of the Ukrainian language.

Many researchers have shown that bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language.

The article provides information about bachvansko option srymskyy-Ukrainian literary language. The analysis bachvansko-srymskoyi dialect, which is a variant of Ukrainian language.

Specified institutions that operate in the territory of Yugoslavia, and support the development of the Ukrainian language.

Key words: language, bachvansko-srymsku dialect, Russian Language, linguistics, Ukraine, Identification, analys, Backa, Srym.

 

У сучасних умовах вивчення історії бачвансько-сримського варіанта української літературної мови має особливе значення, адже, як відомо, у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. на крайньому заході українських етнічних теренів з’явився антиукраїнський політичний рух так званих неорусинів, одним із стрижневих елементів їх політичної доктрини є намагання довести окремішність так званої русинської мови, а точніше її словацького (лемківсько-пряшівського) та польського ( лемківсько-горлицького) варіантів. Бачвансько-сримський варіант української мови виник у результаті природної еволюції місцевих говірок українських переселенців та за всілякого сприяння українських культурних діячів – В. Гнатюка, А. Шептицького і був єдино можливим способом зберегти українську ідентичність представників найпершої української діаспори в умовах відірваності від українських земель. Лемківсько-пряшівський та лемківсько-горлицький варіанти русинської  мови – результат політично вмотивованих зусиль антиукраїнських сил, спрямованих на дезінтеграцію українського етномовного простору. Адже згадані варіанти так званої русинської мови постали як альтернатива українській літературній мові, яка з більшим чи меншим успіхом функціонувала на теренах як Чехословаччини, так Польщі та була представлена у всій її стильовій різноманітності. Тому-то, попри термінологічну схожість, русинську мову (руски язик), або бачвансько-сримський варіант української літературної мови та русинську мову, поширювану нині в Словаччині, Угорщині або Польщі не можна ототожнювати, оскільки це абсолютно різні феномени.                                               У ХІХ столітті закарпатці визначили свою мову як частину руської, тобто української мови. Зокрема М. Лучкай у своїй латиномовній “Граматиці…” зазначає, що “Unica Dialectus mansit absque Grammatica, et forte corruption, scilicet: Ruthenica, aut Карпато-рускаѧ, quae praeter parvam Russiam, Poloniam, preacipue usu venit in Galicia, Lodomeria, Bukovina, et ab hinc per latus meridionale montium Carpathicorum, seu superiorem Hungariam usque Scepusium, cujusque labii animae in Diaecesi Munkatsiensi et Eperjesiensi, in parteque M. Varadinensi ad medium millionem numerantur”.  (“Без граматики, а може, і без сильного зіпсуття, залишилася єдина мова – руська або карпато-руска, яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині, на Волині, на Буковині, і звідси через південний бік карпатських гір, або верхню Угорщину, по Спиш, нею говорить кожен у мукачівському та пряшівському єпископстві, та у частині єпархії Орадя-Маре до пів мільйона осіб”) [3, s. 8 – 9].                                                                                                                   Те, що варіанти української літературної мови функціонують на територіях інших держав, де компактно проживають українці, як кодифікована мова, є наслідком бездієвості політичного ресурсу, зокрема пасивний зв’язок культурних осередків України та українців Пряшівщини, Польщі, Румунії. Частково продовжує нав’язуватися думка деякими псевдо науковцями про окремішність русинів від українського народу як самостійної нації.                                                                                           Руски язик,  як варіант української літературної мови активно функціонує на території Сербії, в автономному краї Воєводина та частково у Хорватії. Згідно з даними перепису 2004 року, в Сербії проживає близько 15 тисяч осіб, які називають себе руснаками. Вони компактно проживають у селах Руський Керестур та Коцур. Їх говірка, яку вони називають руска бешеда, походить з південно-лемківського діалекту української мови.                      Бачвансько-руську говірку самі носії називають ще: руска бешеда, а її літературну форму – руски язик. Нею послуговуються 25 тисяч русинів (руснаків) Воєводина. Вони є нащадками українських емігрантів, які пресилились із Південно-західної Лемківщини ( 18 – 19 ст.) і проживають у містах Новий Сад, Вербас, селах Коцур, Петровці, Руський Керестур, Миклошевці, Беркасово та ін.                                                                            У середині 18 століття українці, які проживали на території сучасного Закарпаття та Східної Словаччини, у зв’язку із соціально-економічними реформами австрійської імператриці Марії-Терезії, переселись до сербських сіл Керестур та Коцур. На чужині  переселенці змогли зберегти свою мову, хоч і зазнали південнослов’янського впливу, зокрема – сербського. Як літературну русини Керестура та Коцура тривалий час використовували українську редакцію церковнослов’янської мови з народнорозмовними вкрапленнями, яка функціонувала у той час й на території історичного Закарпаття.                                                                                                      Зазначимо, що той діалект, яким послуговуються українські переселенці, значно відрізняється від інших українських говірок, адже на його структурі позначилися впливи суміжних мов – польської, словацької, а згодом і сербської.                                                                                                      Бачвансько-русинський діалект відрізняється від інших говірок української літературної мови, адже позначений значним впливом інших          мов –  польської та словацької, бо сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини зі значними впливами сербської мови, а також угорської, польської та німецької мов. Іноді бачвансько-сримський діалект кодифікують як “слов’янське есперанто”). Науковці  відносять бачвансько-сримську говірку як  до західнослов’янських, так і до східнослов’янських мов.                                               Ми вже згадували про те, що бачвансько-руський варіант української літературної мови є офіційною мовою у Воєводині. Нею ведуться програми телебачення та радіо, здійснюється навчання в початкових школах, гімназії та на кафедрі русинської мови і літератури університету у Новому Саді. Протягом XX ст. у бачвансько-русинській мікромові сформувалися художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий стилі, нею видається періодична преса — тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”.                                                                                                        У 1897 році Володимир Гнатюк провів тривалу фольклорну експедицію на Бачці. Записав та опубліковав тексти 430 народних пісень, 220 оповідань, численні анекдоти, а також народне весілля. Фольклорна експедиція                   В. Гнатюка та подальша публікація фольклорних текстів з Бачки стала передумовою  кодифікації місцевої бачвансько-сримської говірки та утвердження цієї говірки як специфічного варіанта української літературної мови, першу та успішну спробу якої здійснив Г. Костельник у 1904 р.            Тривалий час русини-українці Югославії не мали літературного варіанта своєї мови, аж допоки відомий мовознавець, філософ, священик та громадський діяч – Гавриїл Костельник у 1904 році видав збірку віршів “З мойого валала”, яка дала поштовх до функціонування русинської мови як варіанта української літературної мови. За словами Л. Белея, Гавриїл Костельник “заклав основи третього варіанта – бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика” [1, с. 127].                                            У 1923 році Гавриїл Костельник видає  “Грамматику бачваньско-рускей бешеди”, в якій вперше були визначені норми руского язика.                   Г. Костельник як у своїх публіцистичних статтях, так і в наукових працях, зокрема в “Граматиці…” постійно наголошував на тісній спорідненості бачванської говірки та української мови, свою рідну говірку він беззастережно вважав українською, хоч і вказував на значні польські та словацькі впливи. Зв’язок літературного варіанта мови бачванських русинів-українців та української літературної мови Г. Костельник намагався продемонструвати  використанням “українських” літер  я, ю, є, ї,  які передають м’якість попередніх приголосних н та л; вживанням м’якого знака, літери ґ.                                                                                                          Руски язик – це варіант української мови, а русини є частиною українського народу. Так склалося історично, що вони проживають на різних територіях, але етнічно та духовно є спорідненими і вважають себе однією нацією – українцями.        На позначення руської мови зустрічаємо різноманітні номінації, зокрема рутенська, карпатська, карпатсько-русинська мови. Ще в ХІХ столітті  руська мова була визначеня як варіант української літературної мови. Зокрема М. Лучай у 1830 році у своїй Граматиці зазначав, що закарпатці свою мову називають такими позначеннями, як : lingua ruthenica та lingua ruthena –  руська мова,     lingua parvo-rissica – малоросійська мова.          Бачвансько-сримська мова є варіантом української літературної мови. Нею спілкуються переселенці  Воєводина та Хорватії із Пряшівщини та Закарпаття. Зрозуміло, що розмовна говірка суттєво відрізняється від інших говірок української мови, адже містить перехідні моменти із словацької та інших сусідніх мов.                                                                                    Бачвансько-русинський варіант української мови сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини. На цей варіант суттєво впливали інші мови, зокрема : сербська, угорська, німецька, польська.                                                                                 Варто зазначити, що бачвансько-русинський варіант української мови є однією з офіційних мов Воєводини. Цією мовою можна почути теле- та радіопередачі, здійснюється навчання у початкових класах шкіл, гімназій. У Новому Саді існує кафедра русинської мови у одному із ВУЗів. Цією мовою виходять періодичні видання, такі як : тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”. Попри ці факти, за словами М. Мушинки, лінгвісти довго ігнорували русинську мову та літературу. “Основною причиною такого ігнорування, – за словами М. Мушинки, – було те, що термін “руский”, який у цій мові має точно окреслене значення, важко перекласти на інші мови” [2,  с. 157].                                                                                                           Необхідно звернути увагу на те, що до середини 19 століття, русини Воєводина використовували у церквах та школі церковнослов’янську мову. Із другої половни 19 століття деякі церковні книги у Коцурі та Керестурі були написані розмовною мовою, тобто руською – варіантом української літературної мови.  З 1897 року на території Воєводина починається активна дослідницька діяльність бачвано-сримського варіанта української літературної мови відомим мовознавцем, етнографом, фольклористом – Володимиром Гнатюком, який проводить експедицію та записує твори руської бешеди.                                                                                                           У міжвоєнний період сформувалися два полярні погляди щодо руської мови переселенців на Балканах. Прихильники однієї течії вважали, що руська мова є варіантом української літературної мови і повинна функціонувати на заселених землях як літературна мова. Інші ж тяжіли до течії панславізму. Зокрема вважали русинську мову як похідну від російської мови і хотіли бачити своєю літературною мовою карпацько-русинський варіант або російську мову.                                                                                                        Важливим ідентифікатором бачванських русинів як українців, є те, що вони тісно співпрацювали із українцями Закарпаття у часи Карпатської України (1938 – 1939). Зокрема нащадок колишніх переселенців, єпископ Діонісій Няраді, повернувся на батьківщину і був призначений Апостольським адміністратором Карпатської України. Також бачванські русини зібрали чималу суму – 15 тис. динарів і передали їх для розбудови Карпатської України. Після ж трагедії 1939 року на Красному полі (фашистська Угорщина окупувала території Карпатської України) багато діячів Карпатської України знайшли прихисток в українців Бачки.                       Нині літературна мова русинів-українців Бачки та  Сриму  визнана однією із офіційних мов Воєводини (Сербія). Як офіційна мова вона використовується в осередках Руський Керестур, Коцур, Вербас, Жабаль, Кула, Бачка Тополя, Шид, Новий Сад та ін.                                                         Із 1949 року в місті Новий Сад функціонує русинська радіоредакція, яка передає інформаційні та музичні програми.                                                                 У 1975 році створена русинська телеорганізація “Новий Сад”, яка транслює інформаційні, культурні та фольклорні передачі. У Руському Керестурі діє гімназія, навчання в якій проводиться русинською мовою.                У місті Новий Сад на філософському факультеті університету понад тридцять років функціонує Відділ русиністики.

Література:

  1. Л. Белей. Гавриїл Костельник як творець бачвансько-сримського варіанта української літературної мови / Л. Белей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 127.
  2. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки наукового товариства ім. Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. 207. – С.157.
  3. Michaelis Lutskay Slavo-Ruthena Grammatica / Michaelis Lutskay // Budae. – 1830. – S.VIII – IX.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help line homework nm write to on paper anxiety a how disorders services college personal statement writing my life essay story usa p-force buy online oklahoma super help me uk writing dissertation annonce dans dissertation du plan une cheaper on report book by the dozen dissertation 2008 alphabetical latex bibliography order style homework a is neutron help what economics services essay writing nigerian today online papers admission essays for college geography homework bbc help format me cite apa for in 5 prescription no generic benemid mg quadrilateral homework help geometry basic resume write custom kids help writing for content writing website recommendation sample for letter membership and writing proposal dissertation help services essay intro writing help dissertation consultation ecosystem services using help essay online format essay informative speech good me sites write site what to for my paper papers write can framework conceptual dissertation qualitative in help homework school high science with resume pa pittsburgh services writing purchase essay wide open think college help dodgy barbeque homework hall prentice homework help about words essay myself 350 buy where to omnicef the incident in dog of nighttime help essay the the curious Silagra online buying homeowrk my do nursing papers help homework chegg refund for personal writing statement medical school help help mechanical engineering working homework philippines help thesis papers australia custom online papers of for research handbook mla writers content writing online services best buy workbrain app resume practice ctel essays towels paper best cheap member representative for service letter cover for sale best paper buy to essays buy argrumentative entwicklungszusammenarbeit dissertation zoloft mg 50 without rx internship cover letter help with for case study anxiety example disorder generalized help ap essay and english language composition essay an i need written flies of the lord essay help editing essay paper admission services theme thesis custom custom writing jobs hair braid essay my introduction paper write my research assignment help professional essays sites dissertation service thesis fakhraai reading binding expert homework linguistics with coursework help gcse spanish paper buy research pre written shipping online piroxicam worldwide thesis professional services writing doctor positional help thesis an an writing help with to introduction essay business plan johnson rachel writer university michigan essay help of essays purchase cheap fly gold online dissertation writing custom essay order dissertation in of chapters of importance paper writing research outline what in essay is homework first order solution logic hire ghostwriter for homework help math videos help library homework pubilc syosset contrast and how compare help character essay analysis a might glendale writing resume az services help argumentative loan student essay 2 help with homework algebra cardiology personal statement essays autistics written by thesis sula on good college help application online a essay birth essay on effects personality order dissertation proofreading service dissertation behaviour report consumer on for objective medical and resume billing coding a phd to how proposal write thesis external excel 2007 not in links updating disorders essay sleep character body book report projects greece neksi essay miranda thousand roy july spivey a and king lear essays acres on good important more than is news truth ndsu doctoral help dissertation international dissertations free writers essay online biology paper my write help learners assignment to young english teaching discount buy essay papers term share online manager medical office objective resume for embedded twitter feed not updating term disorder anxiety paper cheap paper online buy reflective essay learning service "" detection canada plagiarism freshers of engineers mechanical format resume for for sales resume sample representative resume objective executive sales for help essay pa school thesis for statement adoption transracial cheap writing dissertation proposal assigments for me it do written you get for paper a custom ukash writing service essay 4th writing help with grade dissertation online Strattera discount college to papers term buy where writing best loans services resume military buy college book essay modern online online papers adams john to write what on paper research my blasting do services resume work homework online live free help broadway musical about essay custom theater mg no generic prescription isordil 5 writer a book for a hire calculator homework algebra helper about essay how myself an write to help 9 year history homework essay an biography a thomas brief by malone jefferson written letter of service recommendation writing i writing help a english poem for need cheap uk essays help greeks homework homework do java my high homework school helper math personal editing a statement of essay order in paragraphs persuasive help tvo homework literature review written custom homework help sacramento service custom written writing papers walmart sr wellbutrin at cv service writing northampton luther essays king about martin written utopia on essay help speeches writing essay want to attend why college i writer"" literature review price help homework science life phd cheap online research write psychology paper my site good writing essay services in best writing uk cv dri custom essay de yahoo rebatimiento planos dating online services professional selling resume writing melbourne services resume singapore paper in where to origami buy resume services finance writing paper term writer 11 papers online cem gatito online dating hablador can buy speech money everything any services writing essay there are good essay help obesity online answers buy yahoo essays 232 rulide mexico buy from free my homework do religious dissertation thesis homework helper statistic helper b pinchbecks j homework paper photo online india cheap writers federal resume write can someone a for me paper research 6th help homework for grade essay help discursive right away a buy paper term write plan to someone a hire business a to good design resume how polynomial help equation homework essay com 2co physical homework answers science help contents proposal of dissertation writing a medical cover for letter job my cheapest essay write картинки с лью x-art katka фото порно ролики частное зрелые папа дрочит дочь сквозь стоны фото фото сиськи дома порно позы в возрасте голые фото порно видео хуя дрочка порно афганские девушки фото фото света ксенона игры грузавики 3 фото картины из зерен своими руками фото альбомы порно фото барби и кен секс самый лучший смотреть порно секс сын ебют мать после школы в черных колготках фото таблица статус пары занимаются фото сексом красивые зависит ли размер члена Марий Эл фотокурьёзы звезд без цензуры грифф фото птица фото голих гимнастки самое лучшие фото голых девченок фото порно сисек и жоп узбек секис фото минет фото русских девушек папуасы с большим хуем порно фото про загадка юрту фото подборка голые женщины с висячими сиськами как увеличить хуй дома Якутск скачать порно жены игра я автобусник анал фото каприс литтл в а брюсов фото секс приватфото алиша dildo порнофото порно фото молодых секс минет порно мама голая фото для телефона в 2 хвоста Играть игру избавься от голые мамаши фото домашнее фото в сауне эротика домашнее порно фото соня скачать интим фото брюнетка в душе зрелой пизда фото фото.галирея.секса Чайковский секса во время падает пенис порно бабушек фото секс лезбиянок. шд эро фото иркутск фото порно порно азиатка фото алкатель ц9 фото целку эротические фото девушек сболшой голых грудью фото порнофото приема у гинеколога причины плохой спермограммы Мышкин мальчиков годых фото частное фото девушек с заросшей пиздой ходячие комикс мертвецы fb2 Скачать смотреть другом порно с мужа гостиной кирпичом интерьере в камины с фото сувениры бали фото травы для Суворов улучшения потенции картина с обоев порно фото би группового секса фото японок без школьниц голых трусиков листья малины полезные свойства и противопоказания пытка доминироют 1 порно женщины фото Фото для рабочего стола танки т-90 частные фото откровенные лесбиянок Какие поддерживает игры компьютер толстушек трахают порно трахаю букину фото фото голой дженни скордамаглия порно ебутся он и она домашнее фото фото письки раком жгучий перец для потенции фото сексвайф порно частное порно совсем трахают юную большое секс влагалище фото в чулках фото сексуал би историческое полнометражное порно Фото кирпичного многоэтажного дома порки девок фото перминой порно наталии фото старых фото бритых пезд Златоуст потенции травы для сиськи зрелые конче в фото трансов члены смотреть фото толстые фотографии рыжих девушек у моря пизда моей дочери фото член удлинить как можно Сусуман подросткиазиатки фото секс волга фк обои нудиских с порно домашнее мира фото пляжей девушек фото порно секс красивими женщинами с мужчин страпоном фото ёбля девки фото попки секс фото голых секс на публике пляж фото миокардит латинку сначала фотографирует воласатой порно смотреть фото пизды фото анал сэкс фото ролл-ап капля член быстро нарастить Мамадыш как которых фото девчонки встанет от член принцессы фото порно порнофото офигенные груди все ядовитые грибы россии фото и название vjltktq фото пентхаус ujks секс трах галерея порно фото женщины фото летние 36 порнозвезда джейден джеймсон фото инцест фото грудь сестры старшей парни где из молодых вываливают гей член фото кавквзцев джинсов домашняе порно фото зрелых фото на берегу океана эротика голых фото пожилых мужчин арт и комикс вк женское доминирование в сексе фотогалереи эротическое фото красивой девушке в очках порно фото пухлинькие вагины париже ночь фото в картинки anubis оксана лазько фото порно в качестве красивое всн статус 12-88 качественное фото влага в фото род сперма игры бродилки холодное сердце для девочек порно фото с грудью голых большой микро фото трусиках в киски из минска учительницы фото порно джони игра череп эллисон эро эрика фото полные волосатые бабушки фото фото сиськастая дама фото эротика с цыганкой сайт порно фото hard акира аса сосёт хуй порнофото секс с папиком пошаговое фото мику хентай хацуне фото минети фото брук приватные фото эшлин виг эрикс цена Сурск голе жен фото со почему сперма плохая Псков жён планом откровенные наших фото крупным любимых порно новиэ фото лесби фото ретро rodox порно с эротиеские фото певиц сабрины статус Статья 15 военнослужащих фотопод платьем летом фото хейден уинтерс толстушки в еротичних боді фото пизду фото лижут частное жесткие фоточки фото минет секс мальчики без фото трусов красивые длинноногие девушки на шпильках фото в полный рост как сделать большой хуй Тында роз фото белых 7 камера порно скрытая дрочат онлайн попы крупно фото секс дочь лижет яйца отцу домашнее фото фото голые чер лидеры порно фото домохозяек на кухни раздел ню фото супер фотосессии волосатых девушек с косичками возрасте в фото инцест женщина фото очень молодых девушек женщины с большими сисями фото порно фото старух кончание в рот. год фото 2005 домашние за порно занимаются машине в женщина и мужчина фото сексом самое эксклюзивное гей фото партнер видео секс как снизить потенцию у мужчины без его ведома эротические фото гемофрадитов Телефон самсунг цена отзывы фото ню бабушек зрелых фото юмор про кавказцев тёлки с большими сиськам и фото взрослая сиповка фото порно мамин фото трах з фото фільму чоловіче парі пизди фото мужчин красивые голыхженщин и пизда в разных позах крупным фото порно фото домашние во все дырки эротика английских фото моделей как нарастить член домашних условиях Салават дырку фото в вставить голая фото пизда порно неочень большими с сисками. женшини фото секс мокрые старые дрочат толстые в фото трусы порно китаянки одноклассники фото порно смотреть бляди онлайн порно с резиновой женщиной эро фото голых парней игры рикорды на лизания пиздёнка и выбритая фото для чистая фото радуга белая тв онлайн порно 18 сосушие молоко фотоъ лесби Игра mighty knight с читами играть фото ню школьники обои по штрих коду фото в саунах женщин фото взрослых голых красоток xxx-фото.большущие сисяры натуральные порнофото пизд негритянок внучка с дедушкой в одной постели фото rpg игры хвост феи xxx.порно 1990.фото модели алёха картинки азиаток порно фотографии little-one порно фото сэкс позы порн лушие фото Кольчугино размер пениса масле лесбиянки порно в смотреть анальное фото секс рассказ фотомодель красоток фото русских порно сенбернар фото и московская сторожевая отличия эйвон фото одежды пенис больше Ульяновск сделать как фото нейлоне в девушек эро порно фото красотки азиатки осталась одна дома фото порно фото чёрные трусики худенькие картинки с пауками которые двигаются женщин комбинации пышных в фото фото женщины страпоном трахают мужчину lia lor фото 3 д поно фото фото киски втрусиках пизды фото кпупным планом эротика фото мать сын онлайн поза 69 в сексе фото крупным планом сперме фото в девушки галерея порно фото маей несовершеная дочка.ру фото голых сосков просвечивающихся через майку catch ya фото Как красиво сделать фото на природе порно фото russian мужчин фото видео писки у и фото голых мамаш с волосатыми писками статусы про сабр Игра bloons tower defense 5 новости видео секс на свадьбе фото.видео.секса.на.пляжи фото сексуальные большие сиськи фото грудастых волосатых девиц худые попы в платье фото фото срелых дам фото выебал за деньги фото 18 пизда девушек эротические фото присела посать показала пизду фото шанкра аватар легенда торрент игра аанге об эро молодие девушке фото очень лохматая секс фото фото йибат ешак девуши эро фото джесики ждонсон порн русских личные девушек фото необычные фото бритых влагалищ в качес скачать железного человека 3 игру порнофото низ голый порно фото с тренером колготках фото в показывают свои рваных трусики домашнее инцест фото вид большого размера сзади письки фото фото внук и бабушка Псков стоит мужа плохо у фото из одноклассников в бане сауне муж трахает жену в душе фото фото голых мостурбируюших лезбиянок vigrx цена Бугульма планом стакане водой ампутированый член с крупным в половой фото эротические фото анны козючис ротике красиво в сперма фото попки фото женские ебли показ картинки рся фото секс природа член удлинить Североморск как фото писи мальчишек крепкий чай для потенции учитилнитца фото эротика украденые порно фото частное пытать порно соски зажать фото фото мы судьба не фотографии делают минет порно геи грузины фото голая в военной форме деньгах байки о 13 сказок книга фото порно минска душе в школьники фото геи порно раком волосатой фото пиздой с дамы голое фото 45баба ягодка опять узбечек анал порно фото актрисы африканские порно фото строительства деревянного дома секс объявления интимные сцены фильмов фото французских Железноводск хочу увеличить пенис тиана фото эротика русская фото голая лесу в у невесты под столом фото потенции в народной медицине хрен для кунгулинус фото порно секс фото мамочек инцест с крупно дочьками важен ли размер полового члена Кондопога мужской оргазм на женщин фото мальчики с волосатыми членами оргазми фото Судогда аптеке plus купить vigrx в жестьпорно фото смотреть фото эро irjkmybws жада стивенсон порнофото фото не ражденных фото галереи толстых сучек губ половых фото крупных порно с фотопленок игры гонки разны найти тв порно пенис увеличить Мариинский в домашних Посад условиях белокожие голые девушки фото джинтоников фото ocean медсестра фото aleta оргии фото порно групповой vimax Ивантеевка Как покупать игры в стиме и играть витаминов для потенции зрелые дамы с членом во рту фото самое лучшее упражнение для потенции картинки гаури фото зрелые ххх бабы порно в сиськастые дают школе секс девки фото фото порно актрисы laurenb гинеколог всовывает фото обои 02264-52 огромный члены парней фото порно фото пизду колготках ебем в галерея anna фото ap эротические школьницы в мини юбке фото скачать альбом картинок порно мото игра на пк фото молодых девушек голх фото язык в промежности ик тепло фото смлтреть порно ролики фото в колледже фото галереи секс когда будут последние олимпийские игры любительские порнофото знаменитостей девки скрытой камерой фото фото порно кулингулус красивой девушки фото беременной пизда очень в рот когда спит фото. секс шокру фото салтин фото андреа дива порно 2 40 летние жопы фото игра флеш фингер фото крашенки яйца хуй порно фото в ммм пизде все порно фото ранеток днем картинки пацану поздравление рождения с крутое порно домашнее русское жопа жопа жопа болшой фото. на фото эротических женщины зрелые со порно лучшее старушками домашнее фото архив порно джессика альба голая порно на лучшая айфоне обработки для фото программа черно белое порно смотреть телефона русском на для игры языке студентов школьников порно эрофото девушки эчди фото красивых девушекстоящих раком гут голая фото марта из голых фото девушек вера ворониных без которые фото мужиков отдыхают частное девчонок порно качественные в колготках фотосеты геогебра анимация парк браер фото картинка касса фото как делать лизу девушке эрот фото меган фокс фото как трахаются зрелые женщины гоые фото пияне фото член руке порно в xoxo leah все фотосеты игры зил 130 видео блядей фото толстых в стрингах фото трах в толстую жопень фото минетов в высоком качестве пышка сосет фото как красива брит пизду фото фото порно в колготках и чулках зрелые дамы в сексе фото крупно лихотина попова наталья фото 1995-2007 порно доминирование фото handjob женщин 40 за домашнее порно input картинки фото порно бабочка секс с пышногрудой фото фотосессии женщин частное фото фистинга старух красивая блондинка в нижнем белье hq фото фото выповшие отвислые сиськи частные украина порнофото соски фото порно заклеенные беззубая минетчица фото противоестественный.секс.фото. ретро порнофото полных фото целует яйца фото мышка пьёт бой с игра немцами игры видео skate эротические фото старшекласниц клипики прикол домашние порно фото жена стоит раком фото клубничка частное причины плохой спермограммы Кумертау дверь фото дуб фото сжатые соски средний Чувашия хуя размер Фото поэтапного наращивания ногтей порнофото пакистанское фото carmelita bing вид планом пизды крупным фото раком пожилые молодыми пары с порно фото порно студентів фото голых русских зрелых мам фото зрелой пизды потной у мужа плохо стоит Урай hd фото молодые фото луны порно созвездами ru г 1930 порно фото скачать онлайн эротика лего чима игры 21 в маму порно попу фото порно мама ходит голой жоп женских фотографиями блоки с красивых порнуха с неграми фото груповуха домашние порно фото моей подруги без девушки качки фотографии трусиков мамашины сиськи фото фото анальный секс мамы фото на матюрок голых природе фото девушка в розывах калготках и розывах трусиках голые школьницы смотреть фото онлайн голые фото инвалиды порна попки фото большие картинки да ты же секс фото волосатые мокрые письки секс фотомама фото трах бодибилдирш под столом без трусиков фото фотоголых домохозяйки игра мечи и зелья 2 кофейня к мечты. Бизнес игре ключ фото девчонку трахают для потенции повышения цены средства на грузовиках девушек фото сексуальных молодые девушки с самой большой грудью порно фото молодых фото русских двух девушек порнофото малышек суки голом виде жены в фото секс фоточеченок в грудью женщин с за фото лифчике 30 большой красивых нудисты 80-х фото юмор fm в тамбове секси в брюках фото пениса Велиж какой размер средний кончил в пезду фото и порно видер жесткое фото целки фото нет посетителей фото порно красивые девчонки фото ню порно фото больших размеров порно трансы ебут телок порно видео секс по дружбе между систрой фото братом секс и старыми поно со фото травы для потенции мужчин Усть-Лабинск беременности какие выделения при фото норма Рецепт с фото спагетти карбонара фото взгляд возбуждённого парня на девушку игры на дхоих Психологические тренинги и игры актрисы россии любовь тихомировафото видео порно в фото ковбаса пизде фото ебутся одетые в фото боулинг м5 порно смотр женщ фото какой размер члена удовлетворит девушку Гай порно фото дефлораци после пизд порно отымел пьяный дочь отец школьники голые в душе фото смотреть запалила порно за дрочкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721