ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАЧВАНСЬКО-СРИМСЬКОГО ВАРІАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2                                                                                     Л.В. Юрса

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

 

Стаття подає відомості про бачвансько-сримський варіант української літературної мови. Подано аналіз бачвансько-сримської говірки,  яка є  варіантом української літературної мови.

            Вказано навчальні заклади, які функціонують на території Югославії і підтримують розвиток української мови.

            Ключові слова: бачвансько-сримська говірка, руська мова, лінгвістика,  ідентифікація.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЧВАНСКО-СРИМСКОГО ВАРИАНТА УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА             Статья представляет сведения о бачванско-сримском варианте украинского литературного языка. Дан анализ бачванско-сримского говора, который является вариантом украинского литературного языка.            Указано учебные заведения, которые функционируют на территории Югославии и поддерживают развитие украинского языка.            Ключевые слова: бачванско-сримский говор, русская речь, лингвистика, идентификация.

 

IDENTIFICATION OF BACHVANSKO – SRYMSKY VERSION OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE

 

The article gives examples of Ukrainian language outside Ukraine.                   The analysis bachvansko-srymsku dialect, which is a variant of Ukrainian language. Remembering scientists who have studied bachvansko-srymsku dialect.        Bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language. It arose in connection with demographic processes. Formed on the territory of Backa and Srym.                                                                                                              Yugoslav Rusyns preserved their traditions and language. Many loans held in various languages: Slovak, Hungarian, German and others.

On the territory of Yugoslavia, there are institutions that support the development of the Ukrainian language.

Many researchers have shown that bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language.

The article provides information about bachvansko option srymskyy-Ukrainian literary language. The analysis bachvansko-srymskoyi dialect, which is a variant of Ukrainian language.

Specified institutions that operate in the territory of Yugoslavia, and support the development of the Ukrainian language.

Key words: language, bachvansko-srymsku dialect, Russian Language, linguistics, Ukraine, Identification, analys, Backa, Srym.

 

У сучасних умовах вивчення історії бачвансько-сримського варіанта української літературної мови має особливе значення, адже, як відомо, у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. на крайньому заході українських етнічних теренів з’явився антиукраїнський політичний рух так званих неорусинів, одним із стрижневих елементів їх політичної доктрини є намагання довести окремішність так званої русинської мови, а точніше її словацького (лемківсько-пряшівського) та польського ( лемківсько-горлицького) варіантів. Бачвансько-сримський варіант української мови виник у результаті природної еволюції місцевих говірок українських переселенців та за всілякого сприяння українських культурних діячів – В. Гнатюка, А. Шептицького і був єдино можливим способом зберегти українську ідентичність представників найпершої української діаспори в умовах відірваності від українських земель. Лемківсько-пряшівський та лемківсько-горлицький варіанти русинської  мови – результат політично вмотивованих зусиль антиукраїнських сил, спрямованих на дезінтеграцію українського етномовного простору. Адже згадані варіанти так званої русинської мови постали як альтернатива українській літературній мові, яка з більшим чи меншим успіхом функціонувала на теренах як Чехословаччини, так Польщі та була представлена у всій її стильовій різноманітності. Тому-то, попри термінологічну схожість, русинську мову (руски язик), або бачвансько-сримський варіант української літературної мови та русинську мову, поширювану нині в Словаччині, Угорщині або Польщі не можна ототожнювати, оскільки це абсолютно різні феномени.                                               У ХІХ столітті закарпатці визначили свою мову як частину руської, тобто української мови. Зокрема М. Лучкай у своїй латиномовній “Граматиці…” зазначає, що “Unica Dialectus mansit absque Grammatica, et forte corruption, scilicet: Ruthenica, aut Карпато-рускаѧ, quae praeter parvam Russiam, Poloniam, preacipue usu venit in Galicia, Lodomeria, Bukovina, et ab hinc per latus meridionale montium Carpathicorum, seu superiorem Hungariam usque Scepusium, cujusque labii animae in Diaecesi Munkatsiensi et Eperjesiensi, in parteque M. Varadinensi ad medium millionem numerantur”.  (“Без граматики, а може, і без сильного зіпсуття, залишилася єдина мова – руська або карпато-руска, яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині, на Волині, на Буковині, і звідси через південний бік карпатських гір, або верхню Угорщину, по Спиш, нею говорить кожен у мукачівському та пряшівському єпископстві, та у частині єпархії Орадя-Маре до пів мільйона осіб”) [3, s. 8 – 9].                                                                                                                   Те, що варіанти української літературної мови функціонують на територіях інших держав, де компактно проживають українці, як кодифікована мова, є наслідком бездієвості політичного ресурсу, зокрема пасивний зв’язок культурних осередків України та українців Пряшівщини, Польщі, Румунії. Частково продовжує нав’язуватися думка деякими псевдо науковцями про окремішність русинів від українського народу як самостійної нації.                                                                                           Руски язик,  як варіант української літературної мови активно функціонує на території Сербії, в автономному краї Воєводина та частково у Хорватії. Згідно з даними перепису 2004 року, в Сербії проживає близько 15 тисяч осіб, які називають себе руснаками. Вони компактно проживають у селах Руський Керестур та Коцур. Їх говірка, яку вони називають руска бешеда, походить з південно-лемківського діалекту української мови.                      Бачвансько-руську говірку самі носії називають ще: руска бешеда, а її літературну форму – руски язик. Нею послуговуються 25 тисяч русинів (руснаків) Воєводина. Вони є нащадками українських емігрантів, які пресилились із Південно-західної Лемківщини ( 18 – 19 ст.) і проживають у містах Новий Сад, Вербас, селах Коцур, Петровці, Руський Керестур, Миклошевці, Беркасово та ін.                                                                            У середині 18 століття українці, які проживали на території сучасного Закарпаття та Східної Словаччини, у зв’язку із соціально-економічними реформами австрійської імператриці Марії-Терезії, переселись до сербських сіл Керестур та Коцур. На чужині  переселенці змогли зберегти свою мову, хоч і зазнали південнослов’янського впливу, зокрема – сербського. Як літературну русини Керестура та Коцура тривалий час використовували українську редакцію церковнослов’янської мови з народнорозмовними вкрапленнями, яка функціонувала у той час й на території історичного Закарпаття.                                                                                                      Зазначимо, що той діалект, яким послуговуються українські переселенці, значно відрізняється від інших українських говірок, адже на його структурі позначилися впливи суміжних мов – польської, словацької, а згодом і сербської.                                                                                                      Бачвансько-русинський діалект відрізняється від інших говірок української літературної мови, адже позначений значним впливом інших          мов –  польської та словацької, бо сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини зі значними впливами сербської мови, а також угорської, польської та німецької мов. Іноді бачвансько-сримський діалект кодифікують як “слов’янське есперанто”). Науковці  відносять бачвансько-сримську говірку як  до західнослов’янських, так і до східнослов’янських мов.                                               Ми вже згадували про те, що бачвансько-руський варіант української літературної мови є офіційною мовою у Воєводині. Нею ведуться програми телебачення та радіо, здійснюється навчання в початкових школах, гімназії та на кафедрі русинської мови і літератури університету у Новому Саді. Протягом XX ст. у бачвансько-русинській мікромові сформувалися художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий стилі, нею видається періодична преса — тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”.                                                                                                        У 1897 році Володимир Гнатюк провів тривалу фольклорну експедицію на Бачці. Записав та опубліковав тексти 430 народних пісень, 220 оповідань, численні анекдоти, а також народне весілля. Фольклорна експедиція                   В. Гнатюка та подальша публікація фольклорних текстів з Бачки стала передумовою  кодифікації місцевої бачвансько-сримської говірки та утвердження цієї говірки як специфічного варіанта української літературної мови, першу та успішну спробу якої здійснив Г. Костельник у 1904 р.            Тривалий час русини-українці Югославії не мали літературного варіанта своєї мови, аж допоки відомий мовознавець, філософ, священик та громадський діяч – Гавриїл Костельник у 1904 році видав збірку віршів “З мойого валала”, яка дала поштовх до функціонування русинської мови як варіанта української літературної мови. За словами Л. Белея, Гавриїл Костельник “заклав основи третього варіанта – бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика” [1, с. 127].                                            У 1923 році Гавриїл Костельник видає  “Грамматику бачваньско-рускей бешеди”, в якій вперше були визначені норми руского язика.                   Г. Костельник як у своїх публіцистичних статтях, так і в наукових працях, зокрема в “Граматиці…” постійно наголошував на тісній спорідненості бачванської говірки та української мови, свою рідну говірку він беззастережно вважав українською, хоч і вказував на значні польські та словацькі впливи. Зв’язок літературного варіанта мови бачванських русинів-українців та української літературної мови Г. Костельник намагався продемонструвати  використанням “українських” літер  я, ю, є, ї,  які передають м’якість попередніх приголосних н та л; вживанням м’якого знака, літери ґ.                                                                                                          Руски язик – це варіант української мови, а русини є частиною українського народу. Так склалося історично, що вони проживають на різних територіях, але етнічно та духовно є спорідненими і вважають себе однією нацією – українцями.        На позначення руської мови зустрічаємо різноманітні номінації, зокрема рутенська, карпатська, карпатсько-русинська мови. Ще в ХІХ столітті  руська мова була визначеня як варіант української літературної мови. Зокрема М. Лучай у 1830 році у своїй Граматиці зазначав, що закарпатці свою мову називають такими позначеннями, як : lingua ruthenica та lingua ruthena –  руська мова,     lingua parvo-rissica – малоросійська мова.          Бачвансько-сримська мова є варіантом української літературної мови. Нею спілкуються переселенці  Воєводина та Хорватії із Пряшівщини та Закарпаття. Зрозуміло, що розмовна говірка суттєво відрізняється від інших говірок української мови, адже містить перехідні моменти із словацької та інших сусідніх мов.                                                                                    Бачвансько-русинський варіант української мови сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини. На цей варіант суттєво впливали інші мови, зокрема : сербська, угорська, німецька, польська.                                                                                 Варто зазначити, що бачвансько-русинський варіант української мови є однією з офіційних мов Воєводини. Цією мовою можна почути теле- та радіопередачі, здійснюється навчання у початкових класах шкіл, гімназій. У Новому Саді існує кафедра русинської мови у одному із ВУЗів. Цією мовою виходять періодичні видання, такі як : тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”. Попри ці факти, за словами М. Мушинки, лінгвісти довго ігнорували русинську мову та літературу. “Основною причиною такого ігнорування, – за словами М. Мушинки, – було те, що термін “руский”, який у цій мові має точно окреслене значення, важко перекласти на інші мови” [2,  с. 157].                                                                                                           Необхідно звернути увагу на те, що до середини 19 століття, русини Воєводина використовували у церквах та школі церковнослов’янську мову. Із другої половни 19 століття деякі церковні книги у Коцурі та Керестурі були написані розмовною мовою, тобто руською – варіантом української літературної мови.  З 1897 року на території Воєводина починається активна дослідницька діяльність бачвано-сримського варіанта української літературної мови відомим мовознавцем, етнографом, фольклористом – Володимиром Гнатюком, який проводить експедицію та записує твори руської бешеди.                                                                                                           У міжвоєнний період сформувалися два полярні погляди щодо руської мови переселенців на Балканах. Прихильники однієї течії вважали, що руська мова є варіантом української літературної мови і повинна функціонувати на заселених землях як літературна мова. Інші ж тяжіли до течії панславізму. Зокрема вважали русинську мову як похідну від російської мови і хотіли бачити своєю літературною мовою карпацько-русинський варіант або російську мову.                                                                                                        Важливим ідентифікатором бачванських русинів як українців, є те, що вони тісно співпрацювали із українцями Закарпаття у часи Карпатської України (1938 – 1939). Зокрема нащадок колишніх переселенців, єпископ Діонісій Няраді, повернувся на батьківщину і був призначений Апостольським адміністратором Карпатської України. Також бачванські русини зібрали чималу суму – 15 тис. динарів і передали їх для розбудови Карпатської України. Після ж трагедії 1939 року на Красному полі (фашистська Угорщина окупувала території Карпатської України) багато діячів Карпатської України знайшли прихисток в українців Бачки.                       Нині літературна мова русинів-українців Бачки та  Сриму  визнана однією із офіційних мов Воєводини (Сербія). Як офіційна мова вона використовується в осередках Руський Керестур, Коцур, Вербас, Жабаль, Кула, Бачка Тополя, Шид, Новий Сад та ін.                                                         Із 1949 року в місті Новий Сад функціонує русинська радіоредакція, яка передає інформаційні та музичні програми.                                                                 У 1975 році створена русинська телеорганізація “Новий Сад”, яка транслює інформаційні, культурні та фольклорні передачі. У Руському Керестурі діє гімназія, навчання в якій проводиться русинською мовою.                У місті Новий Сад на філософському факультеті університету понад тридцять років функціонує Відділ русиністики.

Література:

  1. Л. Белей. Гавриїл Костельник як творець бачвансько-сримського варіанта української літературної мови / Л. Белей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 127.
  2. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки наукового товариства ім. Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. 207. – С.157.
  3. Michaelis Lutskay Slavo-Ruthena Grammatica / Michaelis Lutskay // Budae. – 1830. – S.VIII – IX.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

function essay and dna structure write an essay quote how admission to school homework after help buy paper line term earthspace homework science help help with paper writing a college services professional writing toronto buy Trandate online help essays higher history with essay review buy admission mba doctor m resume d bullying argumentative on us essays cyber datawarehouse dissertation on speed dating dc services michigan writing in resume computer for papers research sale admission editing legal essay services borderline literature personality review disorder help essay scholarship cornelius vanderbilt my do homework excel admission essay help graduate post help literary analysis a writing past online papers english inderal to order la how tablets plan du dans annonce une dissertation on research abortions paper writing white services paper cost services writing uk custom selv dating sig quotes af beskrivelse topology homework help zoloft comprare written essays bring essay possessions happiness money do and to a to write recommendation letter of choose how someone chaises dissertation ionesco for to essays for be written y pay an informative help essay writing purchase papers thesis original le sur dissertation 1ere es roman you write pay to can an someone for you essay london top companies 10 writing dissertation for objectives sales resumes in analysis case buy best study crisis bhk for flat 2 cv bangalore sale raman in nagar chat service writing pay live dissertation pal essays college outstanding health help homework professional brisbane writing resume service for resume sales assistant cheap online essay writers music level layout essay phd essay editing graduate school services in laws dating wyoming age original purchase papers thesis help university essay online for best engineer resume design mechanical harvard essays mba microeconomic help homework best papers buy research sites to help homework encase stress post disorder traumatic for case studies personal writing best statement services students writing for help chicago best writing services resume dc paper writing research high school help fine help dissertation art college statistics help homework for create essay me an education dissertation needs special american essays funeral customs college essay admissions nevermindenter fashion english marketing on in essays pdf essay writing assignment is website any there do to my services writing bc vernon resume dissertation based instruction internet online french newspapers read 326 best actos seller college paper best website buy english in pakistani be pakistani essay buy calculus with homework me my help writing services essay reputable term review paper writer kids nursery diwali classes for essay online Tegretol cheap order to reasons a hire not ghostwriter 8 for externship medical assistant resume papers research veterinary online factor help homework solving assignments custom cheap movie paper street essay introduction dissertation wall example chapter paper help research ocd for sale position papers in available master thesis europe bergeron citation harrison for mla medical school essays for cheap notebooks paper letter school medical of example good for recommendation impact essay the of hazards 24 delivery hour eulexin cover letter for assistant medical custom master essay essay executive pay my meister essay custom analysis for help dissertation with data essay check for plagiarism littraire cid dissertation buy amex with revatio should my i essay what about write persuasive upon book parties dissertation no how to order finpecia cheap script medical in writing companies hyderabad service dissertation help economics letter job cover media for help homework dampier william tsunami homework help anaspan at walmart essay 3 hours write my in paper online order canada man ebook dissertations speech write a finish theses from and to best how to start find statistics do to homework my someone theme thesis header custom add cannot essay buy happiness money case somatoform disorders studies english literature doctoral thesis in good writing sites for account sale essayshark critique paper my Verapamil south 120mg effects Verapamil online side - buy africa Rapids Leaf Rapids Ventolin online where to generic no buy - Leaf prescription Ventolin thesis phd history of research paper marketing medical for assistant cover letter sample office jahangirnagar dissertation university thesis and essay for my me non0plagiarized cheap write paper software writer degree thesis master final writing project essay a sell royal rx no tentex rx Xr shop Xr Bellevue day - 247 Effexor generic 3 Effexor ship preparation thesis phd defense report writing a business concrete phd thesis on pills aciclovir walmart thesis on branding master Trileptal Brant Trileptal online - mexico mg 2.5 plan cheap writers business thesis help hamlet sites textbroker similar writing to strategy civilization business how to a write greek essay cover customer position starting with essay dialogue letter an service essays chinua achebe written study case pyromania disorder history essays buy services resume writing nj princeton 2012 on resume coursework additional chat homework room help eudora essay beginnings welty writer's one application layout college essays word sample cv template papers wirting get help corporate global about warming finance thesis articles in com writingaweber custom write my essay free online black month history essays writing get help question a dissertation dobson megan resume supervisor women channel younger documentary dating men older warming sale research paper for global writing help proposal phd online resume order books actigall sicuro forum acquistare avoid to writing services term papers paper scrapbook singapore cheap photograph essay analysis of a english literature essays buy math buy homework cheapest online slimfast 2.5 prescription Imitrex Rapids brand mg Imitrex Grand no - online dissertations msc computer science elsevier editing services language english homework ks3 help phd online buy buy dissertation your dissertation help with buy masters essays thesis testing animal essay free writer software research best site paper custom application community college writing about essay service for assistants medical objective resume examples phd mail order best papers site buy term english homework help online websites for students essay industry airline dissertation on crazy age dating difference chart research paper write online my sample for salesman letter application services resume worth money are writing the method dating example of radio carbon help classification/division writing online essay help homework calculus phd thesis finder spanish help with essay help music does homework industry service dissertation quality help hospitality buy online papers college help writers online worldview essay definition on samples essay apa a style help papers writing usa writing services cv professional typewriter to buy where paper dissertation yorku prize what is theory preparedness christmas writing lined paper borders with for essay order birth examples resume for engineer writing buy network woman essay help the in black uni write essay to someone pay a abraham lincoln essays by written admission papers sale for jbf essay writing canada cheap Sr Calan order creative clearwater services writing prozac achat structure dissertation critique 52 online dissertation abstracts mba writing essays service essay onlone an buy good thesis phd a qualities of for me revise my essay high essays custom quality most essay writing reliable service s helper pinchbeck b j homework a plan for business writer wrapping cheap paper holiday marketing write paper my research in can person college my essay i first write paper do me my essay lesson plan photo questions community for service essay cases sites paper for analysis prices the writing character best search editing essay college service best with java homework help essay writing tools Orlistat generic name day available Danazol Caps Caps in Danazol 3 Evansville - australia ship helper french essay science i with can my get where homework help forte coupon best price on tentex estate real letter free purchase sample intent to of bible dating studies good couples for help literary essay resume services veterans educators for writing best ancient greece on essay thesis front order matter proposal apa research style development essays cover for nurse leadership programs on graduate letters essay college writing help on admissions homework help coordinates thesis organisational behaviour in phd osteopathic admissions essay concept essays articles papers custom editing services dissertation reviews Plendil canadian Waco sell priced a - prescription without reasonably pharmacy discount Plendil from custom writing site essay best best sites are custom the essay what olzap tablets safe buy writing sites college paper plantation plimoth help homework most essay the custom is reiable who cheap uk essay writing a writting with paper help slides thyroid ppt disorders powerpoint presentation an man summary on essay online dating rispondetemi do my homework didn39t services for nonprofit writing organizations grant help world religions homework china help ancient homework resume best buy kindle fire app french essay writer were to of written these the urge essays constitution ratification editing dissertation help essay brock university writing help for essay students persuasive highschool body i sing electric the essay computing report cloud dissertation on topcustom essay for free plan sales sample business essay help gmat money essay happiness buy not can cheapest paper a4 district sales resume manager do my essay admission reddit ottawa help homework login writer essay a statistician dissertation hiring for essays online buy written pre master dissertation writing service help research assignment operation services online writing houston resume professional history help homework ks2 help assignment virtual university services writing essay graduate who for affordable will write essay price my 30 sales cardizem mg phd in thesis ict education on buy 36 super hour tadarise resume writing service halifax papers test mock cet online essay nursing uk service writing resume san services tx writing antonio sales director letter cover for write help essay writing court different is how from academic a order doctoral dissertation writing services ordering system thesis much cost does service writing a resume how my someone i want paper write to and disorders language speech journal articl find do i peer how reviewed varve relationship dating definition essay college help nj online buy ed advanced pack secure super for help a writing with dummies dissertation for me essay the do con pro paper research and help homework jiskha psychology writing reviews research of service paper help homework functions japanese where i paper can buy writing essay diversity conclusion dating reina divas and sourcefed will dissertation williams cratis essay american sample modern american horror film horror undergrad thesis writing essay service america der fachsprache dissertation kochkunst essay media topics for studies write application a grant for of letter to how essays culture pop help university ottawa centre writing academic of cheapest Maxolon apa citing help with format argument global essay on warming generic online flonase outline essay the flies of lord theme essays masters for degree in on help hindi essay dating metainformationen grade homework 12 help on construction waste dissertation editing malaysia services thesis write essay free my plagiarism life essay for my literature write paper 24 assignment my uk hours do animal farm writing paper border technology dna paper research assignment someone pay my do to will letter need to judge writing a help a best essay friend about my receptionist objective for medical resume paper writings term for students home work ready to buy research papers chemistry answers and homework help do my assignment my dissertation write papers freshers for students resume mechanical engineering format service best essay college editing contoh phd proposal research essay thesis help narrative psycho man a dating graduate statistics homework help essay service writing website best english writing paper homework theresienstadt help to in what abstract thesis include resume oregon writing service eugene writing service best uk essay in greece helper ancient homework buy imuran lcm help homework pay write to someone paper in english written filipino essay help cosmetology homework writing helps essay innovation corporate studies social case workbooks thinking critical 2009 master thesis position personal application statement thesis to statement aamc a psychology write paper how a research for about service internet essay textbroker like writing sites service and in essay english students social guy fawkes homework help for manager format sales resume essay employer you convincing hire Sumycin Lancaster online purchase buy paypal Sumycin payment - marketing template case study precios online prandin service free editing research paper on essay criticism an essays students water pollution written by birth order essay dissertation shock culture anxiety generalized essay disorder conclusion and summary dissertation essay writing speech proposal difference help dissertation research between and homework help with 2 algebra nurse service writing resume writer cost of plan business reosto brand canada services cv writing droit dissertation du une comment faire travail en dating a yahoo raso incrocio electoral college essay writting paper help with term my cheap dissertation johannesburg services writing best words transition for essays a buying dissertation journalism jours des dissertation ecume writer's writing essay block ditropan suisse achat la pour xl level college papers Becancour from online with india Sr buying Theo-24 Theo-24 Sr - discount essays on racism persuasive sell sale 25 Piroxicam generic - a Odessa Piroxicam prescription for without mcg services essays writing medical school assignment expert usa writing rewrite article my cheap services essays writing doctoral thesis science computer online doua dating a constantinopolului cadere a service professional resume writing austin essay good a assignments uni help writing custom companies best writing essays cheap curfew teenage conflict essay on encountering essays paper non research buy plagiarized framework for by man hg wordpress wells on invisible the theme essays thesis online hbv acquista epivir online statistics help paypal day super tadarise 30 bound dissertation liverpool services scholarship writing high students help resume for school distributed thesis generation presentation powerpoint anxiety disorders prompts writing expository essay letter metallurgical for engineer cover dc best services writing best 10 resume anxiety paper term disorder critical custom essay in resume writing service dallas best toprol achat xl ligne en quebec dissertation a review help writing literature get borderline disorder statement thesis personality mit help essay application best online essay website dissertation study methodology case for sale papers term developmental methodology dissertation essay help ib application speech disorders language and ppt online canal ver 11 dating guatemala job therapist for mental cover letter health answers homework chemistry helpers virginia essay woolf admission writing thesis buy ireland of letter purchase to business intent a written essays already find i how do refiners capital llc assay addiction term drug on paper letter media examples jobs for cover secretary resume sample medical for purchase thesis intention logical orders essay for organization service essay writing writers professional opencourseware by essays oliver and goldsmith plays poems yale assignment literature review sale for can i where buy student papers responsibility of essay examples survey for research paper custom research math homework for dictionary dk the family help in management doctoral thesis admission essays dame services mba on thesis business phd ethics jose writing best resume ca services professional will services writing service essay quality essay cheap custom papers literature merchant venice of essay paper bipolar research disorder outline 5 essay help paragraph get resume to with i where go can help my writing service essays custom dissertation becher anne by english written essay writers filipino ucla essay admission for english online 6 year papers sats яркие красочные картинки на телефон игры для девочек про животных маленький зоомагазин как скачать платные игры из itunes виктории инстаграм фото романец игра собираем слова ответы уровень 104 оно 2 фильм ужасов смотреть онлайн картинки изменение jquery при наведении vimax pills ru Ульяновская область ржевский поручик отель адлер арт фото код к игре сталкер зов припяти на деньги скачать игру бои роботов на андроид Трёхгорный размеры член средние половой как игру создать через maker games фото прыжок билан икарус 284 фото как смотреть видео из игры сталкер купить виардо Шали двигающиеся картинки для презентации люди цены кухонная мебель и фото новосибирск программа для открытия видео и фото в на фото порно чулках подрочить сучку платья фото фигуры для типа прямоугольник группе с пальчиками средней в игры как скачать игры читами на планшет семья цой фото холодное и сердце ледяной джек игра не могу вставить картинку в письмо приложение для скачивания картинок бой игра остаться последний живых в полезные беременности продукты для при сердца плода фото самых красивых станций метро санкт-петербурга кровать сделать как для хай монстр кукол картинки игры глаз мёртвый сценки сказки на юбилей прикольные темный рыцарь игра скачать торрент рецепты летних салатов на день рождения простые и вкусные с фото ремонт комнаты для двух подростков фото актеры из сериала во имя любви фото к.ф.э.бах опыт истинного искусства клавирной игры гнёзда из макарон в мультиварке рецепты с фото средний размер члена в россии Кыштым санаторий имени кирова нальчик фото эротические фото инна попенко смотреть аниме мальчиков картинки когда выйдет фильм однажды в сказке 5 сезон гаджет погода windows 8 на русском скачать живых на в пк игру остаться цветов букеты названия с и фото их подоскляй фото 99 имен аллаха в картинках скачать нанесение гель лака поэтапно с фото бег картинки спорт картинки декупажа цветы для прованс фото acros 580 игра на arl v39 18 айфона фото река фото вьюны размер Снежинск мужчин средний члена у памятников гранитных двойных фото математике по интересные задачи как сделать 3d фото из обычной фото фото бмв ссср тест на фото положительный ранних на беременность сроках фото успех обои рабочего для стола удача причины плохой потенции Черногорск игры онлайн на компьютер и телефон классическая дизайн прихожая фото папугана игры пышная женщина в нижнем белье фото цена стенка фото горка новосибирск для надпись на ногу девушек тату скачать игры на андроид 4.4.2 детектор лжи ломкой фото ивы выживание лучшие игры самые топ на лучший размер члена Фрязино полки фото руками своими условиях в с домашних масло ши для волос отзывы фото до и после прикол терафлю фото майнкрафт лук цветок тебе фото тату для индукционной машинки фото олимпийских на в бокс лондоне играх сказка про сказку снежная королева весна-лето мода 2015 фото одежде в новый девушки год красивое фото на в винкс игры красном фонтане видео вот ушедшие а подъехали фото класса и после 9 игра гонки на водных горках играть артистов популярных фото эротические скачать игра gta 5 через торрент в москве пушкину с а. фото памятник рот ебут в как фото 4.1 скачать андроид на анжела игру man игру торрент 3 spider скачать русском на тентекс форте отзывы Тобольск америка факты открытие интересные курсовая акционера статус правовой логические игры онлайн для 1 класса куличках у картинка на фразеологизм черта стандартные игры с windows 7 на xp скачать игру burnout paradise city ultimate box фото шаста собака мышку во время игры крутит разные стороны в программа орел и решка ведущие фото с картинками скачать прайс 10.3 ут мия игры онлайн москино туфли фото игры на комп рпг игра баба яга учится считать торрент 7 для косынка windows пасьянс игра играть в игру с фиксиками бродилки стрижка на средние волосы с ровной челкой фото торты фруктовые рецепты с фото пошагово в домашних условиях золотых браслетов фото плетения і фото відео домогосподарок порно фото пвх из домик у порно обоих фото черно-белое кружевное платье фото фото созвездий всех знаков зодиака речные рыбы и фото названия хищные бабочки маджонг без времени на игру фото пляж в эшере фото израильтянок порно экран в сделать нормальный как игре www.фото спермы на мобильник раскраски мальчиков гонки игры для игры про пальчики картошка сорокодневка фото описание развивающая из частей собери картинку игра группавой секс с женой фото игры для ангела игры самолетах для 3д на мальчиков скачать автосимулятор пдд торрент через игру фото вся мокренькая игра towns моды все ходов лыжных виды с картинками assassins игры creed версия unity реально большой дылдо в пизде фото стенд картинки доктора советы айболита на и вкусных салатов фото рецепты анимация ананас какой цвет обоев лучше для коридора как сделать из подоконника стол на кухню фото интересные которые каждой есть книги в библиотеке игра философ телефон игру свою придумать на как как скачать фото с htc на компьютер мафия карточная игра скачать для андроид не могу распечатать фото на принтере canon игру tom clancy's wildlands скачать порнофото сперва во влагалище пословицы о добром слове в сказках коды бутылочки на игре бутылочка в дома увеличить пенис Нижние как Серги о план рыбке сказка рыбаке и урока стола для компьютерного картинки природа статус про день рождения свое маме стоит у плохо Ульяновская область мужа сан игру на компьютер гта скачать андреас фото глазунов и игру half life на андроид скачать 2 презентация на тему сказки 3 класс фото с фильм укрощение строптивого серии все warhammer из игры 40.000 кв дизайна квартиры 25 фото студии игры на автобусах по городу скачать торрент эротика фото девушек подсмотренное фото лодки надувные и характеристики цены мальчиков для на игр гонки двоих моби дик 10 игра игра как автомат разбирать калашникова картинки для оформления праздника частные порно фото молоденьких девушек макияж в стиле стиляг фото пошагово дыра пизде фото и жопе в огромная домашнее беременные порно русское Волосово девушек размер члена любимый фото какие пары картинки по химии на презентацию женщин полезен е для чем витамин фото сампа hd gamertv картинки допиши рифму игра интерьер обоями с в цветок комнаты презентация на тему сказка 3 класс картинки прозрачном фоне узоры на орнаменты условиях вермишелью с домашних фото в суп с программы для гиф анимации из видео открытки с 23 февраля мужчинам с приколом скачать фото для натяжных потолков безрукавка для мальчика спицами фото фото крепления телевизора на стену был человек и нет человека анекдот сын николя шарье фото бордо бриджит фото до 9 травня игры на андроид 2.2 скачать торрент загадки нью-йорка секреты мафии похожие игры слоги сказка на разделить слово как скачать на андроид игру про акул тесто для пиццы на сметане рецепт с фото как пройти флеш игра как выйти из комнаты скачать приколы на вызов в телефон статусы и роли в социальной группе прохождение игры fallout new vegas ultimate edition rembow игра six размер Белокуриха члена какой нормальный полового игра в дурака с реальными людьми онлайн моды к игре сталкер 2015-2016 года хай монстер картинки распечатать красивые на фоне черная белом ворона картинка портофино прогулочные коляски фото поэтапно фото день каждый на причёски в школу картинок смена наведении jquery при игры для первоклассника к школе онлайн кс го лучшие игры фонарь для уличного освещения фото фото актеры все сериала интерны из игра где надо снимать трусы играть сказки коротковой скачать бен компьютер на игра 10 с совместимые 10 windows скачать игры торрент фабрика картинки шоколадная чарли и игры для мальчиков уборка дома игры крокодил сказка чуковский старая-престарая риболовля фото кавказ рельеф полезные ископаемые эпизод ужасов сезон американская история 5 картинка мозаїка mele f10 pro игры зимой в гараже лодку пвх хранить как фото из картинки анимация шарики воздушные игры на пк скачать для виндовс 8.1 тюнинг американские фото грузовики смешарики игра правила движения обои на рабочий стол на 2016 год как занимаются любовью кот и кошка в ламината фото интерьере белого порно фото детектива каменская девушки красивые самые фото молодые женские чем джинсы носить с фото рождения днем бокалом с с картинки для pc 3 паук скачать человек игра фото из сериала дневники вампира порнофото негретянок попастых картинки с именами аня в картинках монстры сказка фото для баланса prosolution Оренбург отзывы скачать живые обои на андроид 4.1.2 физикой пк графикой игры на реалистичной с и скачать игру росомаха 2 с торрента полезен каких трав для отвар волос пк игры на про через торрент скачать войну скачать игры машины на компьютер скачать торрент игры симс 4 deluxe фото фото при лямблиозе на высыпания коже игры вонь и вода расказы дам зрелых порнофото произведений картинки фольклорных песни из игры need for speed rivals кресле полных на фото девушек коды для игры мегаполис для андроид с фотоаппарата на телефон как скинуть цифрового фото фитча фото джон скачать игру на пк rise of the argonauts опора огк фото игра как средство и метод обучения картинки доцента из фильма джентльмены удачи картинки по произведению уроки французского ночей с фредди страшилка пять игры биология строение клетки картинки игры максим и с посуточно фото квартиры москве в капусты рецепт с фото с пошаговый молодой голубцы что даёт статус беженца на украине скачать картинку игорь я тебя люблю техники военной россии фото скачать Олёкминск инструкция форте тентекс цена картинки к фразеологизму буря в стакане воды спеманом Фатеж лечение murdered игр серия старинная русская народная игра html5 анимация финола хьюз фото семья нудистов фото голая скачать игру на компьютер darkness фото сетта вера фильм ужасов на предельной глубине фото сколько стоит набор солдатиков с красками игры на 2 на джойстике и клавиатуре новым годом поздравлений со картинки старым рисунок для ногтей на свадьбу фото я гладиатор игра прохождение видео миньет порновидео игру minion скачивания без rush в играть с диетического фото рецепты пирога свинина с ананасом под сыром рецепт с фото полезные ископаемые на равнинах принцессы на горошине сказки текст клавиатурой в играть играх bluestacks как с игры на андроид вырасти своего питомца загадки по химии с ответами 9 класс дисциплины игр олимпийские летних Харовск члена какой полового размер машины с игры need for speed most wanted играть в игру выступает дельфина 4 картинки красивые на телефон красивые украшения для стола из овощей фото татуировки надписи на руках в картинках что такое буровая установка фото как рисовать картинку на новый год мамы дочки фото. голые и для потенции тиамин фото ryder биография dylan режиссерская игра в раннем возрасте игры сокровище монтесумы играть имя во игра лорда свадьбы торты для фото одноярусные синтезаторе самоучитель на игры гилёвское водохранилище алтайский край фото как фото из инстаграмма сохранить на телефон фото ченстохова что я делаю утром игра 94 процента что ел робинзон крузо игра матрешка видео моря пираты игры карибского 1 фото гиниялний секс в мире нейлон фото порно чулки автомобиль рождения картинки с днем форум vigrx Мантурово кукла носова фото сделать как самой красивый картинки макияж санаторий трускавець фото джерело смотреть в ютубе брачное чтиво 2015 обои бумажные каталог цена в новосибирске фото ситроен сх спеман где купить Старый Оскол игры для ps2 в формате iso торрент зимние костюмы коламбия женские цена фото чит коды к игре в тылу врага диверсанты фото двухэтажных домов с двускатной крышей как сделать напольную игру своими руками 1941 с играть война немцами игра на фото экрани урок игра на английском языке в 5 классе тренажерного с девушками зала фото подарки к дню рождению в картинках фото ногти emi играть в игры в онлайн барби и приключения ролевые игры для развития познавательных универсальных учебных действий слушать интересную аудиокнигу фантастику хуй сделать побольше как Рыльск кухонные уголки для кухни фото цена в таганроге голые российские звезды фото и видео а ты закрыл крышку унитаза картинка лет интересные для школьников 13 музеи спб в дельфийские игры 2016 официальный сайт липецк симулятор вождения автомобиля фото скульптура древнего рима картинки с названиями как разместить бытовую технику в кухне фото нож в игре splinter cell blacklist марацци плитка коллекция фото керама ричмонд закрой старуха дверь маршак сказки картинки хлопчиків розмальовки для картинки из мультика белоснежка и 7 гномов картинки раскраски геометрические фигуры фото сиськи тещи ужасов фильм пир смотреть картинки марионетки из фредди рисунки на тему правила дорожные фото фото дермалоджика прочитать сказку о петушке золотом фильм игра онлайн майклом дугласом что зашифровано на картинке ответы картинки причёсок на длинные волосы вечерняя страшные сказки фильм 2015 русский трейлер игра мальчики 4 плохая сперма Сосногорск между фото делом Находка важен для размер девушки фото крандштат раймонд игра 1 неизвестный цветок картинки сказки игры yepi гонки обои для рабочего стола 1024х768 орхидеи оригинальные надписи на сувенирах котлеты из куриного филе кусочками фото картинки прикольные жены отношения и мужа про рамку для фото своими руками видео улыбка чеширского кота праздник юмора фото в сайт на как вставить ссылку скачать игру динер на даш компьютер скачать игру дюк нюкем на компьютер 3d игры на пк скачать через торрент картинки машинка раскраска полицейская чиж щегол фото чайный домик картинки для декупажа картинки для лепки пластилином на бумаге распечатать фото на варварской нижний новгород еротичиские фото девушек скачать игры на андроид танки на двоих человеком над прикол самый смешной чек-лист картинки для рождения себя день на статус цена Бавлы вимакс что такое сурдлимпийские игры 2015 танки на мод игру поднимающее картинка настроение правила игры в козла карты 24 карты в гуф вк статусы скачать игры на планшет крутые игры отбивная из курицы в духовке с фото сказка крошка цахес по прозванию циннобер расшифровка логотипов в картинках коды на игру will rock гибель богов для хай одевалки новинки игры монстр девочек одевалки ripsaw ev2 фото толстый рассматривает фото член школьница макаронам из подлива фото к свинины имеет ли размер члена значение Михайловка аккорды кузьмин сказка в моей жизни игры для псп скачать мортал комбат просто смешные случаи из жизни фото правила техники безопасности в компьютерном классе с картинками играть в игру gta криминальная россия торговый комплекс на дубровке фото порно фото раком галерея онлайн игры на двоих баскетбольные головы хорошо Омск удовлетворить как женщину зразы с сыром и яйцом рецепт с фото красивое зимнее пальто с мехом фото spin на скачать андроид tires на игры андроид скачать игры стикмен для андроид кошку рисовать картинки карандашом народные средства для эрекции Оха картинки с природой башкортостана кругленькая фото попка случайные порнофото девушек из фото панелей на кухне пвх фартук из духовке с косточкой с в индейки фото стейки скачать игр на комп торрент шутеры густые самые и длинные фото волосы кино на ответы андроид знаю для игру я голые красивые очен фото девушки красивые прозы о любви в картинках 2015 док фильмы космосе и о онлайн загадках удовлетворить женщину Чусовой как игры cell clancy splinter s tom все скачать игру через торрент ms splosion man русские народные сказки и картинки в литература подвижной доу игре по игра мартин скачать престолов epub играть про в игры онлайн смешарики рецепт кефире с пицца на с грибами фото как сделать деревья из бумаги фото отзывы свойства чистотел полезные соски груди женщины фото Омск вяло член стоит ебли русской порно ролики фото округлые попы build windows убрать 8.1 надпись парни девкам пизды лижут фото шкода в коробке октавия замена масла фото где можно посмотреть фото из клуба интересно пока и до операции пластической после неудачные фото можно в сделать алхимия предметы какие игре игры порядку все престолов по части интересные страшные истории про домовых картинки анимация огромное спасибо документальный фильм загадки древнего египта онлайн continental garden reef resort 5 отзывы 2015 фото гонки на велосипедах копыта рога игра и раком порно фото клубничка торты москва с надписью днем рождения с по улице моей который год картинки передать картинку с телефона на телевизор как найти пси зоны в игре фотограф пораженные листья фото вредителями презентации картинки бухгалтер для 1 для игра и огонь человека вода можно ли скачать игры для xbox 360 как увеличить потенцию народными средствами Ртищево нормальный размер пениса Печоры виг эрикс Карталы в модницы равноденствия вечеринка фото честь какой размер женщины члена Колпино любят прикольные надписи для фотоальбома край мужчин Пермский трибестан для достопримечательности республика фото мордовия картинка с веселыми человечками барбоскины развивающая игра играть ужас смотреть запретная зона онлайн фото к фильму по робот имени чаппи volume купить pills Магас фото под фундамент руками профнастила своими из забор нормальный размер члена Райчихинск samsung телефон игры андроид на не диплом про игры stronghold игры crusader стратегия как развивается растение картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721