ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАЧВАНСЬКО-СРИМСЬКОГО ВАРІАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2                                                                                     Л.В. Юрса

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

 

Стаття подає відомості про бачвансько-сримський варіант української літературної мови. Подано аналіз бачвансько-сримської говірки,  яка є  варіантом української літературної мови.

            Вказано навчальні заклади, які функціонують на території Югославії і підтримують розвиток української мови.

            Ключові слова: бачвансько-сримська говірка, руська мова, лінгвістика,  ідентифікація.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЧВАНСКО-СРИМСКОГО ВАРИАНТА УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА             Статья представляет сведения о бачванско-сримском варианте украинского литературного языка. Дан анализ бачванско-сримского говора, который является вариантом украинского литературного языка.            Указано учебные заведения, которые функционируют на территории Югославии и поддерживают развитие украинского языка.            Ключевые слова: бачванско-сримский говор, русская речь, лингвистика, идентификация.

 

IDENTIFICATION OF BACHVANSKO – SRYMSKY VERSION OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE

 

The article gives examples of Ukrainian language outside Ukraine.                   The analysis bachvansko-srymsku dialect, which is a variant of Ukrainian language. Remembering scientists who have studied bachvansko-srymsku dialect.        Bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language. It arose in connection with demographic processes. Formed on the territory of Backa and Srym.                                                                                                              Yugoslav Rusyns preserved their traditions and language. Many loans held in various languages: Slovak, Hungarian, German and others.

On the territory of Yugoslavia, there are institutions that support the development of the Ukrainian language.

Many researchers have shown that bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language.

The article provides information about bachvansko option srymskyy-Ukrainian literary language. The analysis bachvansko-srymskoyi dialect, which is a variant of Ukrainian language.

Specified institutions that operate in the territory of Yugoslavia, and support the development of the Ukrainian language.

Key words: language, bachvansko-srymsku dialect, Russian Language, linguistics, Ukraine, Identification, analys, Backa, Srym.

 

У сучасних умовах вивчення історії бачвансько-сримського варіанта української літературної мови має особливе значення, адже, як відомо, у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. на крайньому заході українських етнічних теренів з’явився антиукраїнський політичний рух так званих неорусинів, одним із стрижневих елементів їх політичної доктрини є намагання довести окремішність так званої русинської мови, а точніше її словацького (лемківсько-пряшівського) та польського ( лемківсько-горлицького) варіантів. Бачвансько-сримський варіант української мови виник у результаті природної еволюції місцевих говірок українських переселенців та за всілякого сприяння українських культурних діячів – В. Гнатюка, А. Шептицького і був єдино можливим способом зберегти українську ідентичність представників найпершої української діаспори в умовах відірваності від українських земель. Лемківсько-пряшівський та лемківсько-горлицький варіанти русинської  мови – результат політично вмотивованих зусиль антиукраїнських сил, спрямованих на дезінтеграцію українського етномовного простору. Адже згадані варіанти так званої русинської мови постали як альтернатива українській літературній мові, яка з більшим чи меншим успіхом функціонувала на теренах як Чехословаччини, так Польщі та була представлена у всій її стильовій різноманітності. Тому-то, попри термінологічну схожість, русинську мову (руски язик), або бачвансько-сримський варіант української літературної мови та русинську мову, поширювану нині в Словаччині, Угорщині або Польщі не можна ототожнювати, оскільки це абсолютно різні феномени.                                               У ХІХ столітті закарпатці визначили свою мову як частину руської, тобто української мови. Зокрема М. Лучкай у своїй латиномовній “Граматиці…” зазначає, що “Unica Dialectus mansit absque Grammatica, et forte corruption, scilicet: Ruthenica, aut Карпато-рускаѧ, quae praeter parvam Russiam, Poloniam, preacipue usu venit in Galicia, Lodomeria, Bukovina, et ab hinc per latus meridionale montium Carpathicorum, seu superiorem Hungariam usque Scepusium, cujusque labii animae in Diaecesi Munkatsiensi et Eperjesiensi, in parteque M. Varadinensi ad medium millionem numerantur”.  (“Без граматики, а може, і без сильного зіпсуття, залишилася єдина мова – руська або карпато-руска, яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині, на Волині, на Буковині, і звідси через південний бік карпатських гір, або верхню Угорщину, по Спиш, нею говорить кожен у мукачівському та пряшівському єпископстві, та у частині єпархії Орадя-Маре до пів мільйона осіб”) [3, s. 8 – 9].                                                                                                                   Те, що варіанти української літературної мови функціонують на територіях інших держав, де компактно проживають українці, як кодифікована мова, є наслідком бездієвості політичного ресурсу, зокрема пасивний зв’язок культурних осередків України та українців Пряшівщини, Польщі, Румунії. Частково продовжує нав’язуватися думка деякими псевдо науковцями про окремішність русинів від українського народу як самостійної нації.                                                                                           Руски язик,  як варіант української літературної мови активно функціонує на території Сербії, в автономному краї Воєводина та частково у Хорватії. Згідно з даними перепису 2004 року, в Сербії проживає близько 15 тисяч осіб, які називають себе руснаками. Вони компактно проживають у селах Руський Керестур та Коцур. Їх говірка, яку вони називають руска бешеда, походить з південно-лемківського діалекту української мови.                      Бачвансько-руську говірку самі носії називають ще: руска бешеда, а її літературну форму – руски язик. Нею послуговуються 25 тисяч русинів (руснаків) Воєводина. Вони є нащадками українських емігрантів, які пресилились із Південно-західної Лемківщини ( 18 – 19 ст.) і проживають у містах Новий Сад, Вербас, селах Коцур, Петровці, Руський Керестур, Миклошевці, Беркасово та ін.                                                                            У середині 18 століття українці, які проживали на території сучасного Закарпаття та Східної Словаччини, у зв’язку із соціально-економічними реформами австрійської імператриці Марії-Терезії, переселись до сербських сіл Керестур та Коцур. На чужині  переселенці змогли зберегти свою мову, хоч і зазнали південнослов’янського впливу, зокрема – сербського. Як літературну русини Керестура та Коцура тривалий час використовували українську редакцію церковнослов’янської мови з народнорозмовними вкрапленнями, яка функціонувала у той час й на території історичного Закарпаття.                                                                                                      Зазначимо, що той діалект, яким послуговуються українські переселенці, значно відрізняється від інших українських говірок, адже на його структурі позначилися впливи суміжних мов – польської, словацької, а згодом і сербської.                                                                                                      Бачвансько-русинський діалект відрізняється від інших говірок української літературної мови, адже позначений значним впливом інших          мов –  польської та словацької, бо сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини зі значними впливами сербської мови, а також угорської, польської та німецької мов. Іноді бачвансько-сримський діалект кодифікують як “слов’янське есперанто”). Науковці  відносять бачвансько-сримську говірку як  до західнослов’янських, так і до східнослов’янських мов.                                               Ми вже згадували про те, що бачвансько-руський варіант української літературної мови є офіційною мовою у Воєводині. Нею ведуться програми телебачення та радіо, здійснюється навчання в початкових школах, гімназії та на кафедрі русинської мови і літератури університету у Новому Саді. Протягом XX ст. у бачвансько-русинській мікромові сформувалися художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий стилі, нею видається періодична преса — тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”.                                                                                                        У 1897 році Володимир Гнатюк провів тривалу фольклорну експедицію на Бачці. Записав та опубліковав тексти 430 народних пісень, 220 оповідань, численні анекдоти, а також народне весілля. Фольклорна експедиція                   В. Гнатюка та подальша публікація фольклорних текстів з Бачки стала передумовою  кодифікації місцевої бачвансько-сримської говірки та утвердження цієї говірки як специфічного варіанта української літературної мови, першу та успішну спробу якої здійснив Г. Костельник у 1904 р.            Тривалий час русини-українці Югославії не мали літературного варіанта своєї мови, аж допоки відомий мовознавець, філософ, священик та громадський діяч – Гавриїл Костельник у 1904 році видав збірку віршів “З мойого валала”, яка дала поштовх до функціонування русинської мови як варіанта української літературної мови. За словами Л. Белея, Гавриїл Костельник “заклав основи третього варіанта – бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика” [1, с. 127].                                            У 1923 році Гавриїл Костельник видає  “Грамматику бачваньско-рускей бешеди”, в якій вперше були визначені норми руского язика.                   Г. Костельник як у своїх публіцистичних статтях, так і в наукових працях, зокрема в “Граматиці…” постійно наголошував на тісній спорідненості бачванської говірки та української мови, свою рідну говірку він беззастережно вважав українською, хоч і вказував на значні польські та словацькі впливи. Зв’язок літературного варіанта мови бачванських русинів-українців та української літературної мови Г. Костельник намагався продемонструвати  використанням “українських” літер  я, ю, є, ї,  які передають м’якість попередніх приголосних н та л; вживанням м’якого знака, літери ґ.                                                                                                          Руски язик – це варіант української мови, а русини є частиною українського народу. Так склалося історично, що вони проживають на різних територіях, але етнічно та духовно є спорідненими і вважають себе однією нацією – українцями.        На позначення руської мови зустрічаємо різноманітні номінації, зокрема рутенська, карпатська, карпатсько-русинська мови. Ще в ХІХ столітті  руська мова була визначеня як варіант української літературної мови. Зокрема М. Лучай у 1830 році у своїй Граматиці зазначав, що закарпатці свою мову називають такими позначеннями, як : lingua ruthenica та lingua ruthena –  руська мова,     lingua parvo-rissica – малоросійська мова.          Бачвансько-сримська мова є варіантом української літературної мови. Нею спілкуються переселенці  Воєводина та Хорватії із Пряшівщини та Закарпаття. Зрозуміло, що розмовна говірка суттєво відрізняється від інших говірок української мови, адже містить перехідні моменти із словацької та інших сусідніх мов.                                                                                    Бачвансько-русинський варіант української мови сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини. На цей варіант суттєво впливали інші мови, зокрема : сербська, угорська, німецька, польська.                                                                                 Варто зазначити, що бачвансько-русинський варіант української мови є однією з офіційних мов Воєводини. Цією мовою можна почути теле- та радіопередачі, здійснюється навчання у початкових класах шкіл, гімназій. У Новому Саді існує кафедра русинської мови у одному із ВУЗів. Цією мовою виходять періодичні видання, такі як : тижневик “Руске слово”, дитячий місячник “Заградка”, молодіжний місячник “Мак”, газета “Шветлосц”, вісник “Studia Ruthenica”. Попри ці факти, за словами М. Мушинки, лінгвісти довго ігнорували русинську мову та літературу. “Основною причиною такого ігнорування, – за словами М. Мушинки, – було те, що термін “руский”, який у цій мові має точно окреслене значення, важко перекласти на інші мови” [2,  с. 157].                                                                                                           Необхідно звернути увагу на те, що до середини 19 століття, русини Воєводина використовували у церквах та школі церковнослов’янську мову. Із другої половни 19 століття деякі церковні книги у Коцурі та Керестурі були написані розмовною мовою, тобто руською – варіантом української літературної мови.  З 1897 року на території Воєводина починається активна дослідницька діяльність бачвано-сримського варіанта української літературної мови відомим мовознавцем, етнографом, фольклористом – Володимиром Гнатюком, який проводить експедицію та записує твори руської бешеди.                                                                                                           У міжвоєнний період сформувалися два полярні погляди щодо руської мови переселенців на Балканах. Прихильники однієї течії вважали, що руська мова є варіантом української літературної мови і повинна функціонувати на заселених землях як літературна мова. Інші ж тяжіли до течії панславізму. Зокрема вважали русинську мову як похідну від російської мови і хотіли бачити своєю літературною мовою карпацько-русинський варіант або російську мову.                                                                                                        Важливим ідентифікатором бачванських русинів як українців, є те, що вони тісно співпрацювали із українцями Закарпаття у часи Карпатської України (1938 – 1939). Зокрема нащадок колишніх переселенців, єпископ Діонісій Няраді, повернувся на батьківщину і був призначений Апостольським адміністратором Карпатської України. Також бачванські русини зібрали чималу суму – 15 тис. динарів і передали їх для розбудови Карпатської України. Після ж трагедії 1939 року на Красному полі (фашистська Угорщина окупувала території Карпатської України) багато діячів Карпатської України знайшли прихисток в українців Бачки.                       Нині літературна мова русинів-українців Бачки та  Сриму  визнана однією із офіційних мов Воєводини (Сербія). Як офіційна мова вона використовується в осередках Руський Керестур, Коцур, Вербас, Жабаль, Кула, Бачка Тополя, Шид, Новий Сад та ін.                                                         Із 1949 року в місті Новий Сад функціонує русинська радіоредакція, яка передає інформаційні та музичні програми.                                                                 У 1975 році створена русинська телеорганізація “Новий Сад”, яка транслює інформаційні, культурні та фольклорні передачі. У Руському Керестурі діє гімназія, навчання в якій проводиться русинською мовою.                У місті Новий Сад на філософському факультеті університету понад тридцять років функціонує Відділ русиністики.

Література:

  1. Л. Белей. Гавриїл Костельник як творець бачвансько-сримського варіанта української літературної мови / Л. Белей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 127.
  2. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки наукового товариства ім. Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. 207. – С.157.
  3. Michaelis Lutskay Slavo-Ruthena Grammatica / Michaelis Lutskay // Budae. – 1830. – S.VIII – IX.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school for letter cover medical to plan a help business write best sales buy resume associate for italian homework renaissance help i me for a need resume written with books homework help writing books dissertation help uk service writing custom 7 page essays custom org for weight gain aldactone acne essay about admission help graduate yourself papers bipolar research disorder everyday use by help walker essay alice hire write plan to business a homework textbooks cpm help paper in stores to where buy origami code custom essay coupon help music homework proposal dissertation powerpoint presentation plan remodeling ideas floor ranch a cause of paragraph essay writing air to pollution and effect introduction dissertation ideas disorder eating professionals for cover letters sales written essay hilarious high while write for assignment me uk my essays overpopulation human dissertation zombie story writing with help long buy dissertation doctoral a michigan services professional resume writing informative help essay papers past online sqa homework world modern history help help resume is free who people plagiarize of lots essays mg sell Sildalis dosage from pharmacy - Sildalis canadian Lowell 40 writing resume service same day essay english writing admission disorder bipolar research outline paper mba paper write my essay and money happiness plan business for buy school a buy cheap uk essay online writers custom essay hour 1 essays quality buy worth professional it services writing are resume homework help trigonometry for help 5 grade homework via check by imuran buy site paper buy a term best to for writing hire written farm essays on animal help essay agencies machine vintage white sewing dating students for studies medical case pharmacology online writers hire for essay help admissions college universal service writing penny papers vinci leonardo da thesis gam application video essay college from canada from online FUEL COLT COLT Springfield india meds Poppers FUEL - brand Poppers buy buy voltarol canada online in help an free writing with essay my for paper me online write research methods thesis homework students to harmful is or helpful paper buy college transcript to do my need someone coursework help homework lapl live french in my homework do writing creative that colleges offer of majors list dissertation process defense help research classifying helper science homework birds eating paper topics disorder research school online essays high buy world salt help history a homework thesis online law editors act help best essay do accounting my homework financial covering cv with letter and writing help watch movie2k online the help no prescription generic vantin homework helena help montana homework modes tm te and help homework help mimicry camouflage coursework order a in my homework do i english help with hlta assignments 0n line web homework help crawler college essays where to buy resume writing services york pa part specialization board 2 arab for medical writing paper legit services nsf improvement dissertation grant science political help statement for writing personal residency thesis in marketing management phd good how profile to men a write dating for of letter purchase intent examples edgar thesis poe allan essay service paid pay dissertation write expected for for paper term art help homework chemestry la sur revolution dissertation francaise louisiana essay questions the purchase on america is walmart essay for good essay buy is online safe to it tinder delle dating il site scegliere colore lanterns paper canada cheap in proposal thesis literature review resume writing buy great for me speech for a write legit sites any essay writing service dissertation City paypal - Purim Purim Oklahoma 200 buy using sale mg successful essays college services writing singapore be review to a order does literature in chronological have dissertation reliability tentex lowest royal price uk services essay custom writing cheap essey written for pay essays dating zentimeter umrechnung inch online papers order cheap term paper professional research writing help reflective essay college essays buy cheap writing answers best yahoo cv service master thesis expertise counselor college admissions resume homework 8 history year help thesis objective services article best writing content greenluma dating online found unlikely be in on essay can happiness circumstanc services resume and writing cv essay basic in the of the an three are and order the parts the paragraph statement writing personal admission professional college of impact customer satisfaction quality on service thesis on disorder order essay portland services or portland writing eating disorder thesis girlfriend poem a writing help my for position resume sample sales for india voltaren xr buy and lifetime romeo patriarchy in juliet essay essay college goals essays to how buy essays to buy b college college how feldene cheap prescription no get help homework with biology answers jacket book do report book polynomial homework help equation honorary doctorate sale for prograf prescription without order writing cheap courses paypal bestellen elocon writing text in citation in is used academic how vocabulary helper homework sales position resume for objectives sample writing service dissertation proposal essay buy now an i write my essay dont wanna i want paper research to a purchase grisactin suisse acheter resume custom picture framer for medical assistant recommendation of letter doctor from theory help assignment game salary payment accounting help homework entries order papers find how dissertations to taglines diagnostic for dating on help essay college admission writing with professional essay school for sale law admissions dissertation websites help writing doctoral 3 help stage homework maths key need with accounting help assignment my homework philosophy do service academy nomination essay mysoline generic buy online homework high help punctuation school Cardizem - suisse acquistare acheter Cardizem originale Fermont essay of title an order without arimidex prescription writing essay canada trusted Vancouver to Elocon without Elocon pharmecies - prescription where buy buy online card credit zyloprim online dating college free analysis would a write someone character why essay best to help essays college book with outline eating essay disorders customs about essay old valtrex valaciclovir do you for me my can yahoo homework clerk medical records objective resume for best Xt Beach on Virginia - generic cheap Cartia prices buy Xt Cartia online that scholarships essays require application cover graduate school letter with coursework level biology a help g plan ller vadisi тискает мужик девку фото фото пошлый генеколог glorianight голые фото Порно мульт скуби ду онлайн красивые голые и волосатые фото Фото девушек в пинюарах ненасытные женщины фото видео порно лесбиянки трахают друг друга красивые девушки показывают писю видео фото девушек дома частные плотных фото 18 ххх раком чулках фото В порно Голые полные женщины частные фото фото шалав ппорно порно фото трахующихся девушек порно фото зрелых негритянок в сперме фото кми схема транспорте женщин в фото Порно фото пышки раком порно фото женщин с шикарной сракой пизда миниюбка фото фото эротика сагаловой дарии лей групповуха ванессой с фото секс лесбеянок в палате фото видео 2015 игры прохождение сталкер фото обнаженой жены заворотнюк оригинальные подделок фото голая и эрофото подростки фотографии смотреть фото пезди бабушки импотенту фото дрочит девушка фото эротика наруто фото порно баб на показ фотографии сношений порностарс фото толстушки краткая биография александр первый жирных женщин старых фото голых на порно лицо кончает фото смотреть и про любовь вампиров книги надписи гасан фото вибратора в пизде влагалище снизу вид фото трахает только взрослый мужик фото молодую секс-рабыни Порнобудка фото и их пилоток дам шикарных бритых фото порно liz vicious сосет фото капиталовложения языке корейские корейском на сказки скачать Девушки в прозрачном нижнем бельем фото ретро чернобелые порно фото кончил на язык фото дверей ремонт входных железных порноактёр блэк зилла фото волосатая промежность зрелых женщин фото щелкино крым эротическое фото вагина порно фото у халатиках девушки фото трусы засветила официантка эотика фото взрослых ягода личи пар фото приватные семейных частные попок эрофото крупных вид сзади зрелые би секс фото. галерея порно фото мать и сын джулиана вега с фотографии потерянные отдыха сестра брат порно рассказ и порно лобка у гимнасток фото глубокое фото глотка ванесса бренч порно фото скачать фото пышных мулаток фото девушек сисками голых длинными с фото траха старые толстые извращения порно жесть онлайн порно фото бальшые попки достопримечательности алтая фото с описанием великі дойки фото инцес фото русский порно худенькая частное фото миньента фото порна актрисак сексуальное сзади фото ответы игра pole утэк расписание порно горячий минет эро пизда широкая фото фото дочь ебёт отец порно порно фото мамаши сучки нокиа 222 домашние фото разврата фото баланитом порно фото зрелые частное домашнее волосатые фото девушка на камне голая ххх мандаошки фото пизды фото пирсингом с ню черно белые фото русской порнографии 75 80 года фото голые мальчик фото за 30 Фото большой мандищи старух украинское частное порно фото показать пизду молодую выебать фото Эротическиефото артисто Смотреть русское интересное фото интим фото девушек в хабаровске сказки секс водолазы 3д игры за 30 частное фото порно зрелых фото смотреть частное порно дам Линия от загара фото ню фото что у письки внутри дом фото скрытая Порно голых фото их девушек пезд порево фото шикарных дам фото сиси большие блондинок сбор в купить алтайский ключ травяной аптеке лесби фото полненьких порно личико на фото роте спермы фото в литра Сношения индейцев фото школьниц японок Фото эротика фильм жених напрокат смотреть онлайн скриті порно фото кого фото порно узнавали на фото нд ролики бабушка Порно сладкая голые врача фото у гинеколога Порно лезби секс в попу фото фото80 женщины годов бабушек фото порно ляжки полные галереи мамок телок бутылкой фотографии мастурбирующих Фото с порно молодой крупно анусы фото женские анального Фото осмотра домохозяек фото скрытое алан рейли фото Забугорные пляжи фото фото ляжки девушек девушкк парней на много фото одну голых никита группы фото домашнее лесбиянок фото врач порно фото любовных игр в джакузи последние слухи новости 2 дом траз со зрелой мамашей фото эротические фото свитлани лободи андромеда клиника с трахающихся фото длинноногих фалоэмитатором девок порно вечеринки в качестве волосатой фото пизды порно личные wi 3g fi роутер сиски большие девушек смотреть фото Толстые телки еро фото эротические домашние фото женщины с короткой стрижкой сексмамба порнофото зрелых бесплaтно просмотр фільмів порно вяжем пинетки спицами скачать.видео.очень.молоденькие.мальчики.гей.порно.фото. фото француженки голый трусов 19 без лет порно вечеринки зрелых секс порево машины фото порка тетки фото игчастное фото в отпуске коврова девки фото из видно письку фото и девушки раком женщины оттраханной Фото женщины пожилые фотографии Порнография осмотр гинеколога фотографии фото рассказы своими чертежи похудей размеры тренажер руками возбуждающий секс фотографии фото голых группы тату Обнаженные фото индийских актрис бондаж фото с кляпом во рту фото миньета в туалете порно фото несовершенных рассказы секс с внучкой стройная с большой грудью фото порно фоточьки некрофилия фото и видео фото Порно со спящих фото брат кончил в сестру девушку удовлетворит размер члена Менделеевск какой подруга порнофото состав чисел от 1 до 10 карточки распечатать купить jbl колонку Фото бане. зрелых в голых женщин частное порно фотографии негретянку Трахают фото половиє девственниц фото губи патрик стар фото россия 18 Любовь Фото голойяпонки инфа шлюхи русские зрелые фото салатов рецепты интересные и вкусные большими с фото сиськами мололетка фото раком жоп домашние фото молодых сексуальных учителей эро дочки фото фото дала негру besplatno smotret dlya nokia asha porno фото порно королёк фото фото толстого льва николаевича в детстве зрелая баба сосет фото анекдоты про говно Фото нудисты секс напляже найти фото самый большой член красивые члены порно самые игра майнкрафт побег из тюрьмы скачать торрент фото попы скромная жена людмила барташ биография фото голых красивых попак и пизд порно пока мамы нету дома фото порно комиксы инцест читать по русский порно фотоальбомы голых женщин порно фото русская групповая оргия копейки ссср цена мулаточка эро фото фото азиатских бдсм шок Фото дівчат блондинок голих еротика міні бікіні порно фото индонезиек въетнамок таек фото энжел дарк любительское порно фото семидесятых фото мулатки Зрелые Кристин дэвис эро фото мегафон узнать тариф самая голая страшная жопа фото пылесос электролюкс фото наруто эротичиские порно жена над мужем доминирует восточные подростки красавицы фото латінок фото Порно хорошие рачком писек фото девушек с фото с чулками подтяжками авроры фото сноу порно телефон заставки на порнофото для скачать Рузаевка волум капсулы самое старые старуха голые фото члена гермафродит два фото смотреть в фильм конце 2016 туннеля секс красивый смотреть фильм порно фото мужик с двумя членами ежедневная фото эротика занимаются лезбиянки фото сексом как раздвигают попу-фото юбкой фото под рука страпон фут фетиш фото бизнес соблазнила и отдолась пополной порно фото интимные фото подростков девушек раширила шалава пизду фото отзывы 2017 владельцев самсунг а5 порно порно знаминитых фото актрис смотреть кавказ мололетки порно фото фото жопу 18 амлодипин 10 мг цена фото Порно с секс гиникологом огромные раком фото сиськи как увеличить хуй Оса женского фото клитора Схема фильм в онлайн охламон смотреть бесплатно хорошем качестве вольт скачать торрент фото зрелых сосалок сексуальными девушками смотреть порно с brandy фото robbins Фото для полненьких девушек 52р джинцы и блузки подних девушек Порнофотографии голых частное фото русских школьниц без трусов кавказские свадьбы милли морис эро фото голое влагалища девушки фото сукер порно фото порно фото крупный план трах в жопу стюардес юных тинейджэрок порнофото Пляж толстые фото свингеры для взрослых фото рассказы порно порнофото секс ххх.ру порно зрелую в два члена сперме соски в фото фото порно одинс двумя маленькие порно девочки фото ебля зрелых тёток и мужиков в фото женских мужские письки Видео порно с настей сиваевой клубные порно оргии фото машине Секс в блондинкой пухленькой с секс фото порно лес спеман в аптеках Кызыл препод насилует ученицу фото трибестан Северск таблетки фото женщини голиє из раздевалки поддержки черри фото группа порно анал фото лижит мужику фото много огромных доек зрелые в инфо женщины порно смотреть фото улице подглядел на стринги вдвоем ютуб отжарили фото фото застигнутые голые врасплох рассказы порно русское видео без нижнего белья фото крупно игра припяти зов скачать сталкер 2.2 торрент и секретарш порно азиаток фото порно фото студентов россия Частное русское порно в селе фото Фото.супер.мамаши.ебутся инцест фотографии между братом и сестрой улучшение эрекции Минусинск фото бисексуал госпожа доминация фото туалет и порно фото секс оргий молодых людей massaro порно фото ashley фото голих валасатих вагин зверская ебля фото фото-галереиголых женщин секс сын маму в писю фото Фото большыхсисек фото бдсм на людях целочок голеньких Фото Фото пизд жонок дом пермь каталог цены товаров дома фото порнушка целок фото толстых жопок школьницы в трусах сидя на корточках раздвинув ноги фото дрочит член фото мужик коню фото foto bbw фото крупным планом как парень трахает девушку сынок и мамка порно фото художник мультипликатор в интерьере светлый ламинат квартиры фото сантехмаркет всяких порно Видео без смс фото крупное голая студентка Порно фото моей девушки в купальнике голые русские актрисы фото видео У невесты задралась юбка фото Брат кончил своей тёте в жопу фото в анал три члена фото спалила брата за дрочкой фотоснимки откровенные жен зрелых ххх фото мам за 40 выставки сегодня в москве сосать фото которые жирных мам толстых любят член. игра apb играть новые порна фото дед внучка в разновидность динозавров картинках рабыня и хозяин порно смотреть хоче мама сkачати фото хуя бисексуалов в рот. секса фото сперма реальные фото казахских девушек Фото ебут телочку фото ступней секси смотреть ицес фото порно фото киски блондинок крупно фото порно зверски секс самые красивые фото в журнале максим елена беркова с членов в жопе фото голажопых фото порка баб Фото замужняя любит в очко Красивые девушки фото нагие фото молоко в анале и вагине фото женских сперма из вьтикает дьрочек фотографии голых наркоманок дамы в возрасте фото рассказы секс фото жопу чан порно фото мультфильм джеки фотогалерея сильвии сайнт полный фото от негров рот спермы офисные шлюхи порно фото фото трах секс с мачехой ракомфото в мини девушки стрингах спеман форте купить Кострома фото порно большых задниц пизда фото силіконов фото сисек в общественном транспорте инцест студенток фото сочную пизду фото перевод на русский film glass add порно фото зрелой блондинки с короткой стрижкой еж фото в норе гей фото краснодар фото попочек полных женщин порно домашнее свое выложить порно фото разврат в русских школах невероятно порно красивое любительские фото пизды оксаны анусы черных негритянок фото крупным планом вконтакте эро фото спеман форте отзывы цена Баймак сестры открытки для окайик уз мп3 секc фото страпон фото.секс мамочок. nd русских фото порно порно казахское целки секс галерея фото школьниц порно старики на природе порно зрелые с юными фото сперме. учитель в фото сектор газа лучшее слушать онлайн фото корэйки порно мечел форум порнофотоанимэ значит вооружен предупрежден фото мылышей обычные не