ЯН ПОТОЦЬКИЙ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  821.133.1:[82.09(4)+008]

К 15

Каірова Т.С.

Чорноморський державний університет

 імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

 

Стаття знайомить читача з роздумами автора про вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що посприяли формуванню епістолярної культури польського аристократа Яна Потоцького, який народився в Україні, здобув освіту у Франції та Швейцарії, жив та творив у великому просторі літературної та вченої Європи, «подорожуючи крізь століття після численних подорожей різними країнами».

         Ключові слова: Просвітництво, епістолярна культура, епістолярна спадщина, епістолярний текст, епістолярний жанр, епістолярний стиль, епістолярій, письмовник, цивілізація, культурний простір, інтелектуальний простір, мова комунікації, національна ідентифікація епістолярію, виховання, освіта.  

 

The article represents the author’s reflexions about the external and internal factors which have influenced on the formation of epistolary culture of Polish aristocrat Jеan Pototsky, who was born in Ukraine, obtained education in France and Switzerland, lived and worked in the surrounding of literary and academic Europe, «traveling through centuries after numerous journeys across countries».

Key words: Enlightenment, epistolary culture, epistolary heritage, epistolary text, epistolary genre, epistolary style, epistolary, ideal secretary, civilization, cultural space, intellectual space, communicational language, national identification of epistolary, upbringing, education.

 

         Статья знакомит читателя с размышлениями автора о внешних и внутренних факторах, оказавших влияние на формированиe эпистолярной культуры польского аристократа Яна Потоцкого, который, родившись в Украине, получив образование во Франции и Швейцарии, жил и действовал в широком пространстве литературной и ученой Европы, «путешествуя в веках после многочисленных путешествий по странам».

         Ключевые слова:  Просвещение, эпистолярная культура, эпистолярное наследие, эпистолярный текст, эпистолярный жанр, эпистолярный стиль, эпистолярий, письмовник, цивилизация, культурное пространство, интеллектуальное пространство, язык коммуникации, национальная идентификация эпистолярия,  воспитание, образование.

 

« L’Europe littéraire et savante ne fait plus, pour ainsi dire,

qu’une seule société, réunie par un objet commun, qui est le progrès

                                               des sciences et des lettres ».

(Le marquis d’Argenson)

 

 « J’avois toujours pensé que les grands loisirs vous raméneroient

 à l’étude des antiquités, si satisfaisante à tous égards ; car c’est par elle

 qu’on peut voyager dans les siècles, après avoir voyagé dans les pays, et

                                                        qu’on peut se faire du passé des notions presque aussi nettes que celles

                                                           que l’on a sur le présent ».

(Jean Potocki à Ignace Potocki le [25 novembre 1792] )

:

XVIII століття дало світові цілу плеяду видатних особистостей. Серед них особливу увагу привертає Ян Потоцький, аристократ вельможного польського роду, що бере початок у кінці Золотого століття Польщі. Вихідці з вищого стану, що отримали добру освіту, нерідко вражають різноманітністю інтересів і талантів. Ян Потоцький не був винятком. Він відомий як талановитий історик, неабиякий лінгвіст, письменник, географ, етнограф, археолог, природодослідник, автор 24 значних праць. Відчуваючи пристрасть до подорожей у дусі свого століття, він об’їздив усю Європу, відвідав усі слов’янські землі, значну частину Азії та Африки. Вихор романтики молодості ніс його, графа і лицаря Мальтійського Ордену, в битви з піратами, у вир військових дій в Угорщині. Він ширяв на повітряній кулі, щоб «зрозуміти речі зверху», і уславився найбільшим оригіналом: «Dans les salons aristocratiques, le désert d‘Égypte ou les steppes du Caucase, le comte laisse derrière lui le souvenir dun original, dun érudit distrait et gaffeur » [1] -«В аристократичних салонах, в пустелі Єгипту або в степах Кавказу граф залишає по собі спогади як про оригінала, неуважного ерудита, що  робить щось недоречно» (Тут і далі переклад автора – Т. С.).

Як було прийнято під час подорожей, Ян Потоцький підтримував активні епістолярні контакти з родичами, друзями та знайомими, офіційними особами. Дослідники його життя і творчості французькі вчені Домінік Тріер і Франсуа Россе висловлюють припущення, що їм було написано кілька тисяч листів, однак знайдено лише сто дев’яносто дев’ять, які увійшли до видане ними Зібрання творів Яна Потоцького [2]. Саме Д.Тріеру і Ф.Россе належить першість у відтворенні справжнього тексту його «Рукопису, знайденого в Сарагосі», який вони зібрали з розрізнених частин, що зберігалися в різних архівах світу. Їм ми зобов’язані також і дієвій пропаганді творчості письменника. В рамках їхніх програм у червні 2009 року в Києві відбулася Міжнародна конференція, присвячена вивченню багатогранної діяльності Яна Потоцького, що зібрала видатних учених Європи і завершилася експедицією дорогами України по місцях, де він народився, жив і помер. Конференція була організована спільно Університетом Поля Валері Монпельє Ш (Франція) та Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка (Україна).

Автор цієї статті, що присвятив багато років дослідженню епістолярної спадщини Європи XVII-XVIII століть і брав участь у роботі вищезгаданій конференції та експедиції, ставить у ній наступні завдання: 1) виявити фактори різного порядку, що вплинули на формування культури листування Яна Потоцького; 2) розглянути його епістолярну спадщину в контексті європейської епістолярної культури.

Тим часом у Європі XVII-XVIII сторічь склалася справді висока епістолярна культура, яка, завдяки комунікативної природі, гнучкості форм і специфічним рисам жанру, проявилася у всіх сферах життя суспільства: в офіційному, дружньому і світському спілкуванні, в літературній практиці і розвагах, де лист функціонував у якості найпоширенішого, а іноді і єдиного каналу передачі думок і поглядів, інструменту вирішення різних проблем виховання, засобу ідеологічної боротьби, форми передачі спогадів, навіть у якості подарунків і сувенірів [3;4;5;6;7]. Епістолярний жанр став улюбленим жанром цього періоду. В основі епістолярної культури лежали французькі традиції [8]. До неї в тій чи іншій мірі були причетні всі, але епістолярна спадщина Яна Потоцького представляє особливий інтерес як спадщина людини позанаціональної, як громадянина світу. Вже в силу історичних традицій і географічних чинників Польща, що знаходилася на перехресті європейського континенту з азіатським, піддавалася нашестю німецьких і російських народів, і польську знать, яка значною мірою відчувала на собі їх вплив, важко було ідентифікувати за національними параметрами, до того ж Ян Потоцький народився 8 березня 1761 в Пикові, на Україні, що входила в ті часи до складу Російської імперії. Так з самого моменту народження йому було призначено особливе місце в життєвому просторі – в епіцентрі взаємодії різних культур.

Зовнішні фактори, що впливали на формування епістолярної культури Яна Потоцького підкріпилися внутрішніми: зіграли свою роль сімейне виховання та уподобання. Коли Яну було сім років, мати відвезла його і молодшого брата Северина в Європу. Хлопчики вчилися у Франції (в Парижі) та Швейцарії (в Лозанні), де отримали різнобічну європейську освіту. Не дивно, що Ян Потоцький досить вільно володів французькою, італійською, німецькою, англійською, іспанською, польською та турецькою мовами, читав грецькою та голландською. У листі до Маззеі від 30 жовтня 1790 король Польщі Станіслав Август критично відгукується про погане знання Яна Потоцького польської мови: «Un des défauts de son éducation dut d’avoir été presque toute française, au point qu’il parle mal sa propre langue … » [2, с.22-23] -« Одним з недоліків його виховання слід визнати те, що воно майже повністю французьке, до такої міри, що він погано говорить на своїй рідній мові … ». Підтвердження своєрідного розчинення в європейській культурі ми знаходимо в листі Яна Потоцького Станіславу Феліксу Потоцькому від 1 серпня 1789 року, написаному польською: «Pour la première fois de ma vie, j’utilise le polonais, et cela afin de vous remercier, Monseigneur et bienfaiteur, pour vos grâces présentes, qui ne sont ni les premières, ni les dernières. Que je ne connaisse pas la langue de mon pays, il n’y a pas là de quoi se venter et je ne saurais même y trouver de bonne excuse. …, Mais pour ce qui est à présent, je vous assure que je suis un bon Polonais et que je le resterai jusqu’à ma mort ou jusqu’à celle de la patrie, je veux dire par là que je ne lui survivrai certainement pas … » [2, с.22-23] -« Вперше в житті я вдаюся до польської мови, і це для того, щоб подякувати Вам, пане і благодійник, за Ваші недавні милості, не перші й не останні. У тому, що я не знаю мову моєї країни, хвалитися нічим, і я не зміг би навіть знайти цьому відповідне виправдання. …, Але в тому, який я зараз, я запевняю Вас, що я вірний поляк, і ним залишуся до кінця моїх днів або строку існування моєї батьківщини, я хочу цим сказати, що я її, звичайно ж, не переживу ».

Його Твори здебільшого написані французькою мовою. Листи – в основному французькою, але іноді він вдається до інших мов, що свідчить про прояв поваги до смаків та звичок кореспондентів, як ми спостерігали це у вищезгаданому листі до Фелікса Потоцького.

Свідомо чи несвідомо, Ян Потоцький виявився залученим в загальнолюдські і загальноєвропейські процеси. Подібно до російської аристократії того періоду, він випробував на собі всю силу інтелектуального впливу Франції епохи Просвітництва з її глибокою філософською думкою і природним поширенням французької мови, на якому ця думка була висловлена, у всіх сферах життя європейського суспільства. Європейські простори манили молодого Яна Потоцького. Європа Просвітництва, що мріяла про мир та свободу, приваблювала його свіжістю думки, рухом і відчуттям життя, під знаком якого розвивався і трансформувався її інтелектуальний клімат і культурний образ і формувався новий тип ідеального європейця, до якого без всякого сумніву можна віднести Яна Потоцького: «C’est dans ce monde de l’élite politique et savante que l’Européen commence à exister » [9, с. 8-10] – «Європеєць з’являється саме в цьому світі політичної та вченої еліти». Під новим Європейцем К.Мішо мав на увазі представника нового покоління, що мав загальну ментальну конфігурацію з усією Європою, що дозволяло йому виходити  за вузькі рамки окремих націй. Ян Потоцький, з раннього дитинства ввібрав в себе дух європейських культур, дух Просвітництва, належав саме до цього європейського географічного, політичного та культурного простору і поділяв його ідеали і духовні цінності, зберігаючи при цьому абсолютну винятковість своєї особистості, як це видно з його кореспонденції.

Для Яна Потоцького характерно дивовижне бачення предмета чи явища в багатоаспектному контексті. Як приклад наведемо два тексти. Перший – лист Яна Потоцького від 2 березня [1804] року своєму родичу Адаму Жоржу Чарторижскому, відомому діячеві Олександрівської Росії. У ньому він проявляє дар передбачення, заснований на вірному аналізі перспектив розвитку південних міст:

«Mon Prince, J’ai eu l’honneur de vous écrire de Florence, depuis lors j’ai été à Venise, où je me suis soigneusement informé de tout ce qui pouvait avoir trait au commerce de la Mer Noire. Je crois les affaires d’Odessa en bon train. La confiance universelle dans la justice et la prudence du règne actuel en fera certainement, d’ici à peu d’années, une ville marchande sinon du premier rang, au moins du second. Je pense cependant que pour cette année-ci il y aura un peu de stagnation … » [2, с.84-85] -« Мій Князь, Маю честь писати Вам з Флоренції, з тих пір, як я був у Венеції, де я ретельно знайомився з усім, що могло стосуватися торгівлі у Чорному Морі. Я вважаю, що справи Одеси йдуть успішно. Загальна довіра до справедливості і обережність нинішнього правління зроблять з неї, звичайно, через якихось кілька років торговельне місто якщо не першого рангу, то другого. Цей рік, я вважаю, однак, буде відзначений деяким застоєм … ». Мешкаючи в Європі, Ян Потоцький проявляє інтерес до життя країни, в якій він народився, при цьому побудова зачину листа така, що молода Одеса стає в один ряд з уславленими європейськими містами Венецією і Флоренцією. Економічна оцінка розвитку міста свідчить про глибоке розуміння проблем і широті кругозору. На початку третього тисячоліття ми можемо об’єктивно судити про правильність передбачення Яна Потоцького.

Другий текст являє невелике есе «Софіополь», опубліковане в 1811 році видавництвом Плюшар і Компанія без зазначення автора. Дослідник історії Криму Т.М.Фадеева не ставить під сумнів авторство Яна Потоцького [10,с.97-103], спираючись на розповідь графа де Лагард [11] і науковий опис праць Яна Потоцького, зроблене Д.Тріером [12]. Дійсно, за характером мислення автора текст есе співзвучний з вищенаведеним листом глобальним баченням проблеми: перспективи розвитку нових міст Одеса та Миколаїв; розуміння економічного, оздоровчого, наукового та культурного значення Криму, покладене в основу розробки оригінального і корисного для суспільства проекту розвитку міста Ольвіополя. Участю в цьому проекті Ян Потоцький допомагав дружині свого родича Фелікса Потоцького Софії, для якої був збудований парк в Софіївці.

Вищевказаний проект змушує нас згадати прогресивні перевтілення інновації в маєтку Ферне і створення зразкового господарства нового типу, які успішно здійснені Вольтером, якого Ян Потоцький знав і глибоко шанував. З його листування ми дізнаємося про те, що в 1793 році він намалював ескіз костюма Жанліз-хана для п’єси Вольтера «Сирота з Китаю» і відіслав його Тальма, улюбленому акторові Наполеона I, який дебютував у цьому спектаклі в театрі Комедії Франсез, можливо, в присутності самого Потоцького [2, с.27]. З Вольтером його ріднить не тільки інтерес до історії цивілізацій, економічному і духовному прогресу суспільства, але також і до літературного жанру казки. Під час своїх подорожей по Туреччині, Єгипту, Тунісу, Іспанії, Марокко, Центральній Європі Ян Потоцький слухав і записував казки та народні традиції, які ми зустрічаємо в його яскравих і живих нотатках про подорожі.

Зовсім інші настрої щодо європейського клімату звучать в листі Яна Потоцького до Мадам де Сталь від 17 січня [1794] року, яке зберігається в архіві замку Копе: «L’existence de nous tous a été coupée en deux par la révolution. Vivés vous dans le passé, ou dans l’avenir. Avés vous le bonheur de vous absenter du présent» [2, с.53]  Революція розділила наше існування надвоє. Ви живете в минулому або в майбутньому? Маєте ви щастя втекти від справжнього? ». Лист написаний після кривавого 93 року Великої французької буржуазної революції. Європа була вже інша. І все наполегливіше і наполегливіше опановує його думка повернутися в рідні місця.

20 жовтня [1794] року в листі Станіславу Феліксу Потоцькому він висловлює свою думку більш виразно: « Mon intention est toujours de me fixer en Russie mais en attendant, je me fais une petite résidence pres de Severin, a Cazimir, la jeleverai mes enfants, qui véront des tems plus heureus que le notre.. » -«Моїм наміром завжди було облаштуватися в Росії, але в очікуванні цього я створюю собі невелику резиденцію поруч з Северином, в Казимирі, там я буду виховувати своїх дітей, які побачать кращі часи, ніж наші …» [2, с.43], а 17 грудня [1803] він написав йому ці значущі рядки: «… я серйозно думаю про повернення les contrées boréales. Італія чудова, але ми тут зовсім чужі, а серця шляхетного походження мають звичку вважати батьківщиною ті місця, де вони опинилися » [2, с. 69].

Отже, Яна Потоцького займає думка повернутися до Росії, щоб застосувати там свої різнобічні знання. Ще 1793 року він був прийнятий Катериною II, яка вразила його своїм розумінням волелюбних французьких ідей. Натхненний імператрицею, він подумував написати об’ємну історію слов’янських народів і став засновником досліджень слов’янських мов і цивілізації, проводячи їх в етнологічному, історичному та лінгвістичному аспекті. Восени 1796 книга була подарована автором Катерині II через посла К.Розумовського і її фаворита Зубова. У 1802 році, Ян Потоцький написав Олексанру I, представляючи йому «результат праці, натхненної безсмертною Катериною» [2, с.47], який витягував із забуття «нації, що колись перетинали Росію, щоб повалити Римську Імперію». Олексадр I оцінив книгу і запросив Яна Потоцького в Санкт-Петербург, пропонуючи йому посаду у Міністерстві закордонних справ.

Поверненням в Україну Ян Потоцький слідував незаперечному закону, який приводить людину в кінці його життя туди, де вона народилася. Вплив його кола і культур різних країн, який він відчував  протягом свого існування, проведеного в літературній і науковій Європі Просвітництва («Світла», як красиво називають цю епоху французи), «подорожуючи в століттях, після того як поїздив по країнам», перетворили його в космополіта, в освічену, толерантну, активну і корисну для суспільства особистість. Його останній фантастичний віраж закінчився завершенням «Рукопису, знайденого в Сарагосі». 2 грудня 1815, в Поділлі, під Владівка, Ян Потоцький покинув цей світ … Він застрелився.

Відоме нам листування Яна Потоцького з представниками різних націй, соціальних кіл і сфер діяльності містить листи до офіційних осіб, які часто є родичами, – пройняті їхніми інтересами, енергоємні; листи до рідних – ніжні, шанобливі; листи до друзів – дбайливі. Проте всі епістолярні тексти Яна Потоцького відображають позитивне світосприйняття, сформоване на ідеях Просвітництва, нове мислення епохи; вони одухотворені, сповнені душевного тепла, прагнення внести позитивні зміни в життя оточуючих. Крізь рядки тексту постає автор – особистість високоінтелектуальна, творча і інтелігентна, сильна і яскрава, самостійно мисляча в дусі свого часу, що опинилася на перехресті цивілізацій і випробувала вплив ментальності різних народів.

Кореспонденція Яна Потоцького, що відображає знання стародавніх і сучасних цивілізацій, дозволяє спостерігати циркуляцію інформації в просторі і в часі в синхронії (образ сучасних світів) і діахронії (історія світової цивілізації), відображаючи фантастичний стереоскопічний образ світу, властивий його мікрокосму, і перетворюючи написані ним епістолярні тексти в справжні об’єкти культури.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.  Rosset François. Jean Potocki. Bibliographie, Flammarion //

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=21244&levelCode=home

2.Rosset, François, Triaire, Dominique. Jean Potocki. – Paris : Flammarion, 2004. – 506 p.

3.Каірова Т.С. Епістолярний текст у світовому соціокультурному просторі //Наукове видання «Мова і культура». Серія «Філологія». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Випуск 6. Том ІV.  «Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу». – С. 40-49.

  1. Каірова Т.С. Тріумф Вольтера, або лист у боротьбі ідей в Європі Просвітництва //Мандрівець/Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». – Київ: 2006. – №1(60). – С.39-45.
  2. 5. Каірова Т.С. Прояв індивідуальності адресанта крізь нормативні вимоги епістолярного тексту (на матеріалі епістолярної спадщини Вольтера) //Наукові записки На УКМА. Серія: Філологічні науки. Том 18. – К.: видавничий дім “КМ Академія”, 200. С. 95-99.
  3. Каирова Т.С. Эхо цивилизаций в эпистолярном наследии Вольтера //Наукове видання “Мова і культура”. Серія “Філологія”. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – Випуск 4. Том IV. Частина перша: “Мова і художня творчість”. С.116-129

7.Каирова Т.С. Эпистолярный текст в литературном салоне Франции XVII-XVIII вв. //Наукове видання «Мова і культура». Серія «Філологія». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Випуск 6. Том VI. Частина друга: «Художня література в контексті культури». –  С. 204-213.

  1. Дмитриева Е.Е. Русские письмовники середины XVIII – первой трети    XIX в. и эволюция русского эпистолярного этикета /Известия Академии наук СССР: серия Литературы и языка. – Том 45. – № 6. – 1986. – С. 543-552.
  2. Michaud, Claude. Présentation /L´Europe des Lumières. Dix-hutième siècle. –  Nº 25. – 1993. – P. 5-10.
  3. Фадеева Т.М. Две Софии и Пушкин. Истоки вдохновения бахчисарайского фонтана. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. – 216 с.
  4. 11. Lagarde, comte de. Op. Cet. – P. 107-109.
  5. 12. Triaire, Dominique. Œuvre de Jean Potocki : Inventaire. – P., 1985. – P. 122.

 

 

 

 

 

Каірова Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, кафедри романо-германської філології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Голова Координаційної ради Центру Франкофонії. Коло наукових інтересів – романська філологія, літературознавство, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика – проблеми спілкування носіїв різних мов романського світу, проблеми світової цивілізації, культура ділового та особистого спілкування, новітні методики навчання французькій мові з використанням синтезу мистецтв.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical secretary resume position for buying buying papers for online essays essays a school for of medical letter recommendation requesting purchase Vantin writing websites essays school medical writing for secondary essays american zyloprim pills an essay write to the death how on penalty online presciption no purchase Kamagra coventry working for health plan affordable plus viagra without prescriptions american cancer bowling green kentucky society help essay homework online online tab free cheap silvitra get shipping buy with penegra e an check cheap service resume irvine ca writing professional help essay assignment school recommendation write to of how medical for letters thesis assignment et writing and by anderson rezept vigrx men for bestellen ohne do should i yahoo homework why my answers dissertation phd thesis help phd on thesis behaviour organizational homework help ask sience help homework with thesis masters sociology critique 103 dissertation women for vitamin is bad c thesis for stress post disorder traumatic for censorship statement thesis media services resume az phoenix writing for 10 lisinocor mg cheap sites essay writing custom phd on research proposal leadership i free help need my for with resume homework and subtracting adding help integers australia available Intagra in cheap Rimouski - 10mg of for Intagra best place essays college to buy buy with online check e prednisolone canada cost assignment comparative help theory application uva essay 101 english help homework with saxons help anglo homework zofran generique achat sustainable aquaculture plan management who i on should research my do paper cheapest order Betapace 10 dollar custom papers literature review uk services writing home with work help searching for my write someone papers to write a for cv medicine how to term paper custom reviews of children divorce essay on effects programming assignments computer help with resume district emplyment attorney assistant dissertation phd putin to application how narrative essay a write good writers essay famous u k help homework for essay business admission school helping handicap essay resume buy folder prescription to sell buy no no fees where lacto-g philippines help thesis letter of recommendation for employer sample school from medical term a best buy paper site to written essays by darwin charles bob loss and green weight help assignment web page thesis background custom help 2 homework foods argument genetically essay modified jobs plan writer business on college application leadership essays buy dissertation umi order writing custom service org best services ga resume professional writing buy papers student homework cad help essay done get immigration reform essays professional best services 2012 resume writing essays written in free spanish cheap products paper stationery term online help paper essay service writing and dissertation jobs custom it how to personal a for medicine statement start be paper a research what in written order should tubules cancer in breast with writing dissertation help obituary homework statistics help for dissertation business research writing companies academic homework find my resume services rouge writing baton you should write give long a someone how recommendation of to letter assistance patient Microzide custom paper research org personal suny essay purchase eating disorders articles blog writing services file can papers i custody online for dissertation phd bibtex essay help reddit with essay me writing help thesis master book essay to for someone me write my my write website essay college cant write essay my school education home beta discovery help homework format resume officer purchase for admissions essay questions mba thesis phd document for engineering mechanical topics dissertation buy ielts money happiness essay can39t residency for medical curriculum for vitae applying sample students bipolar introduction disorder to Actigall Actigall - generic comprare Davenport overseas economics on papers term writer paypal essay apa money style essay compare and help contrast writing a help homework geography assignments for liberty village sale help heart of essay darkness for assistant sample recommendation letter medical speech free my write government homework of help types 400 buy mg tablets tetracycline to resume assistants for medical examples written guy essay high statement actual dissertation problem short happiness essay money buy can on essay for writer mac law dissertations writing assignment pos 4 help week 420 woodlands help homework ww2 junior primary help farming homework egypt service writing nz cv essay buy paper best place to statistics for assignment my me do services custom hyderabad dissertation writing papers custom research affordable dissertation hypothesis development writing help informative essay advice writing dissertation consolidating pension pots small is plagiarism essays buying essay admissions funny papers physics thesis help papers research online with conclude essay ways an to papers written term buying herpeson male college report lab assignments homework do writing my other and m literature essays on tu essayer veux dating simalungun batak online kamus kong hong services resume writing order in essays chronological dissertation cheapest eu customized uk dissertation writing word 000 a 10 for sample records clerk medical letter cover website for articles buy essay what writer makes good a thane writing paper in jobs falling lloyd water essay template wright frank author biography describe plans document to synopsis dissertation how write with scholarship a essay help essay prompt harvard admissions to homework do nursing application essay essay editing scholarship admission service for students help homework finance dissertation marketing digital homework algebra problems help word college personal statement my for write to how the number homework what is help super avana pharmacy canada purchase cialis to prescription where professional without merida cover health plans what narrative help essay descriptive with help algebra problems homework help tree factor homework math help my homework need now with i services professional writing houston natural krashen hypothesis order ppt writing online resume service companies essay legit writing help reviews homework anytime arthritis breathing dificulty math help dr homework a masters purchase thesis case antisocial disorder study personality writing account sale academic for natural ashwafera a zantac brand pills speech informative on disorders eating секретарши отрабатывают фото фото ли hd брюса фото зрелые мамочки 30 домашка порно с несовершеннолетними девчонками порно фото жесткая гроповуха фото инсцест эротическое порно в черных чулках смотреть фото девушки геникологом осмотр член падает во влагалище Шахтёрск форте спеман цена Кузнецк порно фото с тетями в душе тихий секс фото онлайн фильмы есть Смотреть сказка порно фото красивых монашек фото порно жопа киска писка зрелых баб лилипуточки фото голые попочки фото частное эротиъ фото секретарш чулках авто муфта фото yabaldeyou фото эро фото девушек порно звезд фото порно родители девушка трахает себя игрушками фото марач ирина петровна г красноперекопск эро фото порно мобильны х для планом семейное фото крупным писаютфото девушки русское кастинг фото толстые зрелые бабы фото порно с негретянками в чулках и 18 женщин полные и видео лет 45 попы голые фото фото нагнулась показала девушек трусики порнофото брэнда джеймс секс с женщиой тетяй фото коллекция после уроков порно онлайн порно фото толстых частное фото после вагина на оргазма фото порно звезд имена грановская надежды фото нь не целочки фото ебли которых фото формы пезды зрелыен порно фото месячные фото эротика порноы фото баб ганг жены банг фото показ шалунья развратная фото видео жены дают лизать мужу фото большие сискифото лтд форд фото 1984 порно в чулках нд фото трахнул адвокатшу порно фото полицейськие девушок трусики гимнасток на фотографиях порно смотреть ролики девствености лишение фото ariel summers пьяный порно инцест онлайн эро герритсен аннели порно и фото порнуха фото видео секс фотоет даче муж когд любит жена на ее фото голой юной сестры двойное стерео фото эротика смотреть порно фото ким кардашян замужние фото видео картинки к 70 фото голой vikki blows хуй сводится двушка на фото на а4 фото елочка фото галереи инцесс класс 3 игра по Своя английскому фото член попа порно киски смотреть фото молодые фото энди гарсиа секс фото в россии видео иванова фото голая светлана фотокаталог порно частное порно фото мжм домашнее порно фото престарелых игры эй арнольд женских грудей.фото. соски порно фото с толпой негров фото порно сэкса галлереи красивые домашние фото эро брат трахнул сестру и ее подругу фото фото golden письки голых девушек 18 фото пухленьких домашние без фото трусов красавица www.порно сестра и брат фото и отсосала штаны фото сняла частное фото минетов женщин фото соска мама видно лижет парню фото www.порно фото гвлереи pandora peaks порнофото девки сосущие фото секс красотка бандиты порно фото трахуют сосков у фото женщины груди нет на Скачать гарри поттер 3 торрент игра порно колготки категории/фото раб доминирований фото с одним фалам торрента порнофото огромные сиськи shemale фото голых.влагалище на бразильянки фото бразильянок фото фото минифутбол зрелые в фото порно душе трахвпопуфото частное фото девушек их писи влагалише крупным планом школьницы в туалете скрытая камера порно фото старух порнофото волосатой с пиздой фото трахающихся проститутлк игры для нокеа старики трахают школьников фото эротика фото женщины и мужчины девушки на бразильских пляжах в бикини фото раздеться ых фото готов девушек совсем леса одетых.com фоне девушек на не фото фото секс зрелых женщин мексиканок фото азиатских девушек нагишом фото кончa миннeт фото пожилые голые бабушки секс фото ролики смотреть фото иванова к фотосессии эротические для подруг фото гладкая киска стройной блондинки бабушка стоїть раком и тренеруе пацан ласкать ее прелести фото звезды ххх в ебли фотографий. порно фото бритых пизды фото манеж capella смотреть порно фото мальчиков фото вдагалище в анал фото фото. член и фото большой порно круглая попка эро яндекс фото девок суханкиной порнофото фото порон девушка фото пухлая мамаша волосатой с статус летать про игры sony konami мексиканок фото с порно частное стоящих раком баб фото женских bree bree эро фото фото на кончать девушке лицо фото порно телок сибнет домашние видео mogan фото coxx порно девушка и ее солидные бедра фото раком секс фото и минет зрелая в джинсовой юбке фото фото краска чи Новоульяновск секса время член во вялый душит фото женщина мужчину ладушки фото сравнения показать королька для пизды сиповки фото японской киски порно фото галереи спонтанного секса смотреть фото видео завладел мамашей фото девушки нежной пизды половой губу анус бландикий фото фото жопа шлюх фото legostaeva elena фото стрим крафт порно из девки фото саратова тёток зрелых инцест фото бабушки раком порно фото фото домашнего порно русское на фото порнушка деване мамашки девственниц реально порно алена винницкая фото все порно моделей грузинских фото болгария фото seksi фото голых знаменитости сериалов и кино новинки мамаша сыном фото много порно с малчик сек фото мама фото sylvia saint порно порно видео свинг пар приколы пр кошку срущие онлайн порно смотреть секса позы онлайн для смотреть 06h127025n фото секс с огромными игрушками фото зрелые крупным планом прно фото мамы фото голы 3адница фото голые попки домохозяек порно фото голые попы и пизда без трусов фото порно фото галлерии фото жоп бабушек mz320216 фото мтс фото alcatel плотные большие и очень девушки сиськи фото большого члена самогг фото порно в деревенском туалете фото порно фото галлерея попки telephone картинки русское порно зрелых 60летних россия фото фото худеньких минетчиц скорость 240 фото много парень девушек трахает фото порно фото звезд и знаменитостей игра барби барина порно мультики рус порно самые красивые парни фото игра зигзаг членом фото порнографии большие онлайн лучшее видео секс порно порно пизда лохматая фото крупно фото киски.нет жесткий секс дочь мать фото и рассказы игры автоботы 0 откровенное видео и фото эдриен дженик эротика порно фото монголки школьниц фото трах симпатичные девушки частное фото обнаженные межрасовые попы фото девушки ujks фото придмет фото на попкой фото анал отсос зрелой чулках груди размер 4 фото эротика туалете раздевается девушка в фото отсос завораживающий фото Скачать игру семья 2 через торрент пися сзади случайное фото фото порно icarly и не удержался мать сын фото выебал позы на секс качелях фото брюнетка сосет порно видео баб жопами з бальшими фото голих игра сайт smite порно теделефоне фото онлайн на смотреть фотоэротика францыя крупным планом эппле порнофото певицы kingsley monroe фото Морской коктейль рецепты с фото суп кукол млп фото в груповухах невест ебущихся фото порно фото зрелая дама ласкает волосатую киску и кончает фото вагины с половыми губами порноролик ким кардашян грузинки фото секс фото голая у прохожих красивого фото акта полого голої асоки тано фото порно рассказы тюрьме в m p l ctudia фото фото голой шлюхи с членом ххх фото пьяных студентов фото письок мулаток эротические фото русских извращенок порно грейнджер смотреть эротика фото гермионы без трусов секс с в любовницей фотографиях фото большими задницами тети с зрелые раком крупное фото кончили в пизду фото домашнее порно фото jhubq фото мастурбируют обдрочись фото крупно картинки динамизм порнофото аниме молоко из груди супер фотоподборки красивой эротика карнавале фото в на обнаженные девушки рио фото девушек юних камшоты домашние фото ютуб фото жопа лучшие фото эро самые порно порнофото телку раком фото актёров порно интерны фото инцест тетя племянник порно фото тинейджеры в ванной в отдых любительское порно фото тайланде македонии фото смотреть фото селены гомес интимные фото бывшие жены голі целок фотосесія торрент порнофото скачать анал порно фотография тинок фото молоденьких эротики видео секс на полу порно индивидуалки проститутки порно фото сиси без силикона знаменитости порно фотомонтаж астана фото 2016 фото доек негров фото порно звезды джианны фото бдсм супер на девушки две диване забавляются фото голые юных порно писек фото сиси силиконовые фото фото ебутся пожелые с молодыми крупно рыжих письки фото узбечки лесбианки порно фото порнофильмы онлайн классические смотреть анонизм порно фото крупно секс в общаге фото крупный план фото новогодние частные порно фото дамы писающие gif секс фото молодых мам украина публичные дамы эро фото жопа упругая фото порно в джинсовых мини юбках девушки фото пизда с членом порно фото секс нудистов любительские порно фото секс в сауне крупно влагалища растянутые фото порно фото как трахают шлюх загнал фото по яйца член самые агромный фото женских прелестей под юбкой секс фото ветер задирает юбки брат ебет сестру фото где в анджелина джоли голая душе фото огромных блядей фото уежаю картинки фото медсестра позирует ижевск порнофото фото зрелой девушки пизда кончает фото и видео о дочке и маме голышом сексуальные ножки девушки фото анусы футбольных болельщиц фото фото ххх врот кончил порно скачать видео букиной светы демотиватори порнофото попок белое черно фото фото разврат японок чикс попки красивые фото порно рэтрофото порно цицьки фото насилуют фото юных сиски зрелыфе большие фото порно 10 на 1 порно полнометражные фильмы студии приват порно фото телки и огромные секс игрушки фото любовником с муж жену застукал прикол златоуст leya фото falcon порно фото с подростков анекдота недели порно.фото.тапфон игры барби вана показать фото поз для секса в троем фото зид 50 актив фото частных голой знаменитости маму в жопу порно пустили невесту пакругу фото в раз ебутся первый фото фернанда голое лима фото фото сккс груповуха ноги лезби порно фото фото ахив зрелых мам порно галерея группвым семейнная сексом занимается фото пара фото инцест кровні родичами медосмотре фото на девки голые игра рыцарь чиби 3 порно русское фото моя подруга свінгер статус не играй проно фото эротика много жопа хароши и навинка женшини пьяные на пляже фото азартные секс фото фото разьёбаны анал лижут пизду зрелых женщин фото голых фото домашние женщин фото секс фото в контактах флеш игра robot порно с берковой анал онлайн порнуха фото пенхаус рыжая загадка мульты онлайн порно дисней порно фото трансы геи порно фото русских малодых актрис орган женщин в фото половой близи папа дочь анал фото смотреть онлайн фотопорно с пножилыми женщинами порнофото мужская жопа провереные домашние фото порно красивые киски в наклоне фото эро восхитительная осетинка фото фото крупный план большие анальные дырочки 5-0253 обои люсия фото секса с упитанной негритянкой фото с камер украденных порно фото миниатюрные дамочки эро фото в пустыне с пингвинами кендра фото видео луст красивых девушек батвордах в фото ваной секс мамый зрелый фото частные реальные порно фото девушек порно секс домашка фото фото самых мохнатых влагалищ с попами стройные фото голые большими скачать порно мп 4 фото галерея зрелых в нижнем белье. русские дамы фото и видео порно фото галереи русского порно женщин член фото в огромные жопе и жопы коня сосет у девушка фото смотреть препарат трибестан Валдай голыми женщин фото пышных голие фото максим интим фото взрослые женщины в зад порно ебут фото галлерея толстушек порно фото порно супруги домашнее би фото скачать сборник порно фото зрелых торрент проститутки их самая дорогие фотографии в мире и мобильное порно фото скрытой камерой в женском туалете чужие ххх фото смотреть фото жоп женщин за 30 фото смотреть женщин взрослых сисками с девчонки фото фото цвет гаити johnny 5 фото анус крупным фото и планом письки секси девки в сауне фото розовая порнофото писка фото анального порнофото порнофото толстух с огромными сиськами порно фото сцеживающих мамаш фото попастые брюнетки анал фото упругие попки зрелых трансов порно фото фотогалерея трусики просвечиваются крупно глазомер игра фото в секс для подростков лагере красивые голые фотомодели с большой грудью карлики порно галереи фото в фото девушки трусах голые белых красовская фото косынка фото инцест тетки порно фото сказки милонежка фото секс колледж купание голышом фото проруби мужчины лучшие фото порноактеры раком грудастых голых фото дам порноролики онлайн девушки фото обвисшей грудью с молодые школьница личном на молоденькая фото фото сиски и пипи 34 фото см бицепс фото большие качественные порно красивые лучшие фото глубоких минетов порнофото пожилая женщина сосет порно фото масажисток 5 игра hitstick голая женщина раком крупно фото секс домашнее фото реальное русское фото малышка мастурбирует ванной мамкой с порно голые жопы пьяных фото фото мама трахнула сына фото просмотр порно из попа хорошая самары фото фото голых женщин дагестанок голые красивые китаянки порно фотографии шэнбяо в играх толстых баб бритых пизды не фото план б фото чита фото возбужденных пенисов утопия афоризмы snes это что игры секс девушек любительские фото фото пальчик в попе девушки пышных фото интим дам пресли фото дженнее на фотосесий трахнул секс с учителем фото порно ххх фото частные попы вагины девушек фото эротические фото девушки на лугу фото анекдоты 12+ разрыв пышной жопы секс фото галереи фото голой девушки без лица с пизда фото вытекаюшчий сперме порно порна зрелых мама и сын фото эротическое фото звёзд кино эротические фотосессии юных моделей девушкой фото сексом занимается з як девушка голые знаменитости девушки фото русские дутые фото кеды травы повышающие потенцию Велиж секс фото лесбианки трахает друг другу знакомство фото для з порног девушками молоденки ролик дрочка члена фото девушки самые сексуальные фото фото michelle-lynn фото сискастые голые зрелые женщины фото зрелок сиськатых порно би сексуали ебут трансвеститов фото фото азиата мужчины теток фото трахают русских порно фото как одеваются наши девушки секс негры фото гей порно мультики красивая сасет фото домашние ног.фото дрочить пальцами эротика иностранная скачать фото волосатые подмышкифото порно фото порно ню пляж фото геи паровозик порно плэй бой фото пися крупным планом он и она волосатая в порно фото выебал и в кончил фото матку порно-фото вывернула девушек фото эрот 18 фото супер членов фото нигера с большим членом порно фото с кабаном очень широкие бёдра фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721