ЯН ПОТОЦЬКИЙ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  821.133.1:[82.09(4)+008]

К 15

Каірова Т.С.

Чорноморський державний університет

 імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

 

Стаття знайомить читача з роздумами автора про вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що посприяли формуванню епістолярної культури польського аристократа Яна Потоцького, який народився в Україні, здобув освіту у Франції та Швейцарії, жив та творив у великому просторі літературної та вченої Європи, «подорожуючи крізь століття після численних подорожей різними країнами».

         Ключові слова: Просвітництво, епістолярна культура, епістолярна спадщина, епістолярний текст, епістолярний жанр, епістолярний стиль, епістолярій, письмовник, цивілізація, культурний простір, інтелектуальний простір, мова комунікації, національна ідентифікація епістолярію, виховання, освіта.  

 

The article represents the author’s reflexions about the external and internal factors which have influenced on the formation of epistolary culture of Polish aristocrat Jеan Pototsky, who was born in Ukraine, obtained education in France and Switzerland, lived and worked in the surrounding of literary and academic Europe, «traveling through centuries after numerous journeys across countries».

Key words: Enlightenment, epistolary culture, epistolary heritage, epistolary text, epistolary genre, epistolary style, epistolary, ideal secretary, civilization, cultural space, intellectual space, communicational language, national identification of epistolary, upbringing, education.

 

         Статья знакомит читателя с размышлениями автора о внешних и внутренних факторах, оказавших влияние на формированиe эпистолярной культуры польского аристократа Яна Потоцкого, который, родившись в Украине, получив образование во Франции и Швейцарии, жил и действовал в широком пространстве литературной и ученой Европы, «путешествуя в веках после многочисленных путешествий по странам».

         Ключевые слова:  Просвещение, эпистолярная культура, эпистолярное наследие, эпистолярный текст, эпистолярный жанр, эпистолярный стиль, эпистолярий, письмовник, цивилизация, культурное пространство, интеллектуальное пространство, язык коммуникации, национальная идентификация эпистолярия,  воспитание, образование.

 

« L’Europe littéraire et savante ne fait plus, pour ainsi dire,

qu’une seule société, réunie par un objet commun, qui est le progrès

                                               des sciences et des lettres ».

(Le marquis d’Argenson)

 

 « J’avois toujours pensé que les grands loisirs vous raméneroient

 à l’étude des antiquités, si satisfaisante à tous égards ; car c’est par elle

 qu’on peut voyager dans les siècles, après avoir voyagé dans les pays, et

                                                        qu’on peut se faire du passé des notions presque aussi nettes que celles

                                                           que l’on a sur le présent ».

(Jean Potocki à Ignace Potocki le [25 novembre 1792] )

:

XVIII століття дало світові цілу плеяду видатних особистостей. Серед них особливу увагу привертає Ян Потоцький, аристократ вельможного польського роду, що бере початок у кінці Золотого століття Польщі. Вихідці з вищого стану, що отримали добру освіту, нерідко вражають різноманітністю інтересів і талантів. Ян Потоцький не був винятком. Він відомий як талановитий історик, неабиякий лінгвіст, письменник, географ, етнограф, археолог, природодослідник, автор 24 значних праць. Відчуваючи пристрасть до подорожей у дусі свого століття, він об’їздив усю Європу, відвідав усі слов’янські землі, значну частину Азії та Африки. Вихор романтики молодості ніс його, графа і лицаря Мальтійського Ордену, в битви з піратами, у вир військових дій в Угорщині. Він ширяв на повітряній кулі, щоб «зрозуміти речі зверху», і уславився найбільшим оригіналом: «Dans les salons aristocratiques, le désert d‘Égypte ou les steppes du Caucase, le comte laisse derrière lui le souvenir dun original, dun érudit distrait et gaffeur » [1] -«В аристократичних салонах, в пустелі Єгипту або в степах Кавказу граф залишає по собі спогади як про оригінала, неуважного ерудита, що  робить щось недоречно» (Тут і далі переклад автора – Т. С.).

Як було прийнято під час подорожей, Ян Потоцький підтримував активні епістолярні контакти з родичами, друзями та знайомими, офіційними особами. Дослідники його життя і творчості французькі вчені Домінік Тріер і Франсуа Россе висловлюють припущення, що їм було написано кілька тисяч листів, однак знайдено лише сто дев’яносто дев’ять, які увійшли до видане ними Зібрання творів Яна Потоцького [2]. Саме Д.Тріеру і Ф.Россе належить першість у відтворенні справжнього тексту його «Рукопису, знайденого в Сарагосі», який вони зібрали з розрізнених частин, що зберігалися в різних архівах світу. Їм ми зобов’язані також і дієвій пропаганді творчості письменника. В рамках їхніх програм у червні 2009 року в Києві відбулася Міжнародна конференція, присвячена вивченню багатогранної діяльності Яна Потоцького, що зібрала видатних учених Європи і завершилася експедицією дорогами України по місцях, де він народився, жив і помер. Конференція була організована спільно Університетом Поля Валері Монпельє Ш (Франція) та Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка (Україна).

Автор цієї статті, що присвятив багато років дослідженню епістолярної спадщини Європи XVII-XVIII століть і брав участь у роботі вищезгаданій конференції та експедиції, ставить у ній наступні завдання: 1) виявити фактори різного порядку, що вплинули на формування культури листування Яна Потоцького; 2) розглянути його епістолярну спадщину в контексті європейської епістолярної культури.

Тим часом у Європі XVII-XVIII сторічь склалася справді висока епістолярна культура, яка, завдяки комунікативної природі, гнучкості форм і специфічним рисам жанру, проявилася у всіх сферах життя суспільства: в офіційному, дружньому і світському спілкуванні, в літературній практиці і розвагах, де лист функціонував у якості найпоширенішого, а іноді і єдиного каналу передачі думок і поглядів, інструменту вирішення різних проблем виховання, засобу ідеологічної боротьби, форми передачі спогадів, навіть у якості подарунків і сувенірів [3;4;5;6;7]. Епістолярний жанр став улюбленим жанром цього періоду. В основі епістолярної культури лежали французькі традиції [8]. До неї в тій чи іншій мірі були причетні всі, але епістолярна спадщина Яна Потоцького представляє особливий інтерес як спадщина людини позанаціональної, як громадянина світу. Вже в силу історичних традицій і географічних чинників Польща, що знаходилася на перехресті європейського континенту з азіатським, піддавалася нашестю німецьких і російських народів, і польську знать, яка значною мірою відчувала на собі їх вплив, важко було ідентифікувати за національними параметрами, до того ж Ян Потоцький народився 8 березня 1761 в Пикові, на Україні, що входила в ті часи до складу Російської імперії. Так з самого моменту народження йому було призначено особливе місце в життєвому просторі – в епіцентрі взаємодії різних культур.

Зовнішні фактори, що впливали на формування епістолярної культури Яна Потоцького підкріпилися внутрішніми: зіграли свою роль сімейне виховання та уподобання. Коли Яну було сім років, мати відвезла його і молодшого брата Северина в Європу. Хлопчики вчилися у Франції (в Парижі) та Швейцарії (в Лозанні), де отримали різнобічну європейську освіту. Не дивно, що Ян Потоцький досить вільно володів французькою, італійською, німецькою, англійською, іспанською, польською та турецькою мовами, читав грецькою та голландською. У листі до Маззеі від 30 жовтня 1790 король Польщі Станіслав Август критично відгукується про погане знання Яна Потоцького польської мови: «Un des défauts de son éducation dut d’avoir été presque toute française, au point qu’il parle mal sa propre langue … » [2, с.22-23] -« Одним з недоліків його виховання слід визнати те, що воно майже повністю французьке, до такої міри, що він погано говорить на своїй рідній мові … ». Підтвердження своєрідного розчинення в європейській культурі ми знаходимо в листі Яна Потоцького Станіславу Феліксу Потоцькому від 1 серпня 1789 року, написаному польською: «Pour la première fois de ma vie, j’utilise le polonais, et cela afin de vous remercier, Monseigneur et bienfaiteur, pour vos grâces présentes, qui ne sont ni les premières, ni les dernières. Que je ne connaisse pas la langue de mon pays, il n’y a pas là de quoi se venter et je ne saurais même y trouver de bonne excuse. …, Mais pour ce qui est à présent, je vous assure que je suis un bon Polonais et que je le resterai jusqu’à ma mort ou jusqu’à celle de la patrie, je veux dire par là que je ne lui survivrai certainement pas … » [2, с.22-23] -« Вперше в житті я вдаюся до польської мови, і це для того, щоб подякувати Вам, пане і благодійник, за Ваші недавні милості, не перші й не останні. У тому, що я не знаю мову моєї країни, хвалитися нічим, і я не зміг би навіть знайти цьому відповідне виправдання. …, Але в тому, який я зараз, я запевняю Вас, що я вірний поляк, і ним залишуся до кінця моїх днів або строку існування моєї батьківщини, я хочу цим сказати, що я її, звичайно ж, не переживу ».

Його Твори здебільшого написані французькою мовою. Листи – в основному французькою, але іноді він вдається до інших мов, що свідчить про прояв поваги до смаків та звичок кореспондентів, як ми спостерігали це у вищезгаданому листі до Фелікса Потоцького.

Свідомо чи несвідомо, Ян Потоцький виявився залученим в загальнолюдські і загальноєвропейські процеси. Подібно до російської аристократії того періоду, він випробував на собі всю силу інтелектуального впливу Франції епохи Просвітництва з її глибокою філософською думкою і природним поширенням французької мови, на якому ця думка була висловлена, у всіх сферах життя європейського суспільства. Європейські простори манили молодого Яна Потоцького. Європа Просвітництва, що мріяла про мир та свободу, приваблювала його свіжістю думки, рухом і відчуттям життя, під знаком якого розвивався і трансформувався її інтелектуальний клімат і культурний образ і формувався новий тип ідеального європейця, до якого без всякого сумніву можна віднести Яна Потоцького: «C’est dans ce monde de l’élite politique et savante que l’Européen commence à exister » [9, с. 8-10] – «Європеєць з’являється саме в цьому світі політичної та вченої еліти». Під новим Європейцем К.Мішо мав на увазі представника нового покоління, що мав загальну ментальну конфігурацію з усією Європою, що дозволяло йому виходити  за вузькі рамки окремих націй. Ян Потоцький, з раннього дитинства ввібрав в себе дух європейських культур, дух Просвітництва, належав саме до цього європейського географічного, політичного та культурного простору і поділяв його ідеали і духовні цінності, зберігаючи при цьому абсолютну винятковість своєї особистості, як це видно з його кореспонденції.

Для Яна Потоцького характерно дивовижне бачення предмета чи явища в багатоаспектному контексті. Як приклад наведемо два тексти. Перший – лист Яна Потоцького від 2 березня [1804] року своєму родичу Адаму Жоржу Чарторижскому, відомому діячеві Олександрівської Росії. У ньому він проявляє дар передбачення, заснований на вірному аналізі перспектив розвитку південних міст:

«Mon Prince, J’ai eu l’honneur de vous écrire de Florence, depuis lors j’ai été à Venise, où je me suis soigneusement informé de tout ce qui pouvait avoir trait au commerce de la Mer Noire. Je crois les affaires d’Odessa en bon train. La confiance universelle dans la justice et la prudence du règne actuel en fera certainement, d’ici à peu d’années, une ville marchande sinon du premier rang, au moins du second. Je pense cependant que pour cette année-ci il y aura un peu de stagnation … » [2, с.84-85] -« Мій Князь, Маю честь писати Вам з Флоренції, з тих пір, як я був у Венеції, де я ретельно знайомився з усім, що могло стосуватися торгівлі у Чорному Морі. Я вважаю, що справи Одеси йдуть успішно. Загальна довіра до справедливості і обережність нинішнього правління зроблять з неї, звичайно, через якихось кілька років торговельне місто якщо не першого рангу, то другого. Цей рік, я вважаю, однак, буде відзначений деяким застоєм … ». Мешкаючи в Європі, Ян Потоцький проявляє інтерес до життя країни, в якій він народився, при цьому побудова зачину листа така, що молода Одеса стає в один ряд з уславленими європейськими містами Венецією і Флоренцією. Економічна оцінка розвитку міста свідчить про глибоке розуміння проблем і широті кругозору. На початку третього тисячоліття ми можемо об’єктивно судити про правильність передбачення Яна Потоцького.

Другий текст являє невелике есе «Софіополь», опубліковане в 1811 році видавництвом Плюшар і Компанія без зазначення автора. Дослідник історії Криму Т.М.Фадеева не ставить під сумнів авторство Яна Потоцького [10,с.97-103], спираючись на розповідь графа де Лагард [11] і науковий опис праць Яна Потоцького, зроблене Д.Тріером [12]. Дійсно, за характером мислення автора текст есе співзвучний з вищенаведеним листом глобальним баченням проблеми: перспективи розвитку нових міст Одеса та Миколаїв; розуміння економічного, оздоровчого, наукового та культурного значення Криму, покладене в основу розробки оригінального і корисного для суспільства проекту розвитку міста Ольвіополя. Участю в цьому проекті Ян Потоцький допомагав дружині свого родича Фелікса Потоцького Софії, для якої був збудований парк в Софіївці.

Вищевказаний проект змушує нас згадати прогресивні перевтілення інновації в маєтку Ферне і створення зразкового господарства нового типу, які успішно здійснені Вольтером, якого Ян Потоцький знав і глибоко шанував. З його листування ми дізнаємося про те, що в 1793 році він намалював ескіз костюма Жанліз-хана для п’єси Вольтера «Сирота з Китаю» і відіслав його Тальма, улюбленому акторові Наполеона I, який дебютував у цьому спектаклі в театрі Комедії Франсез, можливо, в присутності самого Потоцького [2, с.27]. З Вольтером його ріднить не тільки інтерес до історії цивілізацій, економічному і духовному прогресу суспільства, але також і до літературного жанру казки. Під час своїх подорожей по Туреччині, Єгипту, Тунісу, Іспанії, Марокко, Центральній Європі Ян Потоцький слухав і записував казки та народні традиції, які ми зустрічаємо в його яскравих і живих нотатках про подорожі.

Зовсім інші настрої щодо європейського клімату звучать в листі Яна Потоцького до Мадам де Сталь від 17 січня [1794] року, яке зберігається в архіві замку Копе: «L’existence de nous tous a été coupée en deux par la révolution. Vivés vous dans le passé, ou dans l’avenir. Avés vous le bonheur de vous absenter du présent» [2, с.53]  Революція розділила наше існування надвоє. Ви живете в минулому або в майбутньому? Маєте ви щастя втекти від справжнього? ». Лист написаний після кривавого 93 року Великої французької буржуазної революції. Європа була вже інша. І все наполегливіше і наполегливіше опановує його думка повернутися в рідні місця.

20 жовтня [1794] року в листі Станіславу Феліксу Потоцькому він висловлює свою думку більш виразно: « Mon intention est toujours de me fixer en Russie mais en attendant, je me fais une petite résidence pres de Severin, a Cazimir, la jeleverai mes enfants, qui véront des tems plus heureus que le notre.. » -«Моїм наміром завжди було облаштуватися в Росії, але в очікуванні цього я створюю собі невелику резиденцію поруч з Северином, в Казимирі, там я буду виховувати своїх дітей, які побачать кращі часи, ніж наші …» [2, с.43], а 17 грудня [1803] він написав йому ці значущі рядки: «… я серйозно думаю про повернення les contrées boréales. Італія чудова, але ми тут зовсім чужі, а серця шляхетного походження мають звичку вважати батьківщиною ті місця, де вони опинилися » [2, с. 69].

Отже, Яна Потоцького займає думка повернутися до Росії, щоб застосувати там свої різнобічні знання. Ще 1793 року він був прийнятий Катериною II, яка вразила його своїм розумінням волелюбних французьких ідей. Натхненний імператрицею, він подумував написати об’ємну історію слов’янських народів і став засновником досліджень слов’янських мов і цивілізації, проводячи їх в етнологічному, історичному та лінгвістичному аспекті. Восени 1796 книга була подарована автором Катерині II через посла К.Розумовського і її фаворита Зубова. У 1802 році, Ян Потоцький написав Олексанру I, представляючи йому «результат праці, натхненної безсмертною Катериною» [2, с.47], який витягував із забуття «нації, що колись перетинали Росію, щоб повалити Римську Імперію». Олексадр I оцінив книгу і запросив Яна Потоцького в Санкт-Петербург, пропонуючи йому посаду у Міністерстві закордонних справ.

Поверненням в Україну Ян Потоцький слідував незаперечному закону, який приводить людину в кінці його життя туди, де вона народилася. Вплив його кола і культур різних країн, який він відчував  протягом свого існування, проведеного в літературній і науковій Європі Просвітництва («Світла», як красиво називають цю епоху французи), «подорожуючи в століттях, після того як поїздив по країнам», перетворили його в космополіта, в освічену, толерантну, активну і корисну для суспільства особистість. Його останній фантастичний віраж закінчився завершенням «Рукопису, знайденого в Сарагосі». 2 грудня 1815, в Поділлі, під Владівка, Ян Потоцький покинув цей світ … Він застрелився.

Відоме нам листування Яна Потоцького з представниками різних націй, соціальних кіл і сфер діяльності містить листи до офіційних осіб, які часто є родичами, – пройняті їхніми інтересами, енергоємні; листи до рідних – ніжні, шанобливі; листи до друзів – дбайливі. Проте всі епістолярні тексти Яна Потоцького відображають позитивне світосприйняття, сформоване на ідеях Просвітництва, нове мислення епохи; вони одухотворені, сповнені душевного тепла, прагнення внести позитивні зміни в життя оточуючих. Крізь рядки тексту постає автор – особистість високоінтелектуальна, творча і інтелігентна, сильна і яскрава, самостійно мисляча в дусі свого часу, що опинилася на перехресті цивілізацій і випробувала вплив ментальності різних народів.

Кореспонденція Яна Потоцького, що відображає знання стародавніх і сучасних цивілізацій, дозволяє спостерігати циркуляцію інформації в просторі і в часі в синхронії (образ сучасних світів) і діахронії (історія світової цивілізації), відображаючи фантастичний стереоскопічний образ світу, властивий його мікрокосму, і перетворюючи написані ним епістолярні тексти в справжні об’єкти культури.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.  Rosset François. Jean Potocki. Bibliographie, Flammarion //

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=21244&levelCode=home

2.Rosset, François, Triaire, Dominique. Jean Potocki. – Paris : Flammarion, 2004. – 506 p.

3.Каірова Т.С. Епістолярний текст у світовому соціокультурному просторі //Наукове видання «Мова і культура». Серія «Філологія». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Випуск 6. Том ІV.  «Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу». – С. 40-49.

  1. Каірова Т.С. Тріумф Вольтера, або лист у боротьбі ідей в Європі Просвітництва //Мандрівець/Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». – Київ: 2006. – №1(60). – С.39-45.
  2. 5. Каірова Т.С. Прояв індивідуальності адресанта крізь нормативні вимоги епістолярного тексту (на матеріалі епістолярної спадщини Вольтера) //Наукові записки На УКМА. Серія: Філологічні науки. Том 18. – К.: видавничий дім “КМ Академія”, 200. С. 95-99.
  3. Каирова Т.С. Эхо цивилизаций в эпистолярном наследии Вольтера //Наукове видання “Мова і культура”. Серія “Філологія”. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – Випуск 4. Том IV. Частина перша: “Мова і художня творчість”. С.116-129

7.Каирова Т.С. Эпистолярный текст в литературном салоне Франции XVII-XVIII вв. //Наукове видання «Мова і культура». Серія «Філологія». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Випуск 6. Том VI. Частина друга: «Художня література в контексті культури». –  С. 204-213.

  1. Дмитриева Е.Е. Русские письмовники середины XVIII – первой трети    XIX в. и эволюция русского эпистолярного этикета /Известия Академии наук СССР: серия Литературы и языка. – Том 45. – № 6. – 1986. – С. 543-552.
  2. Michaud, Claude. Présentation /L´Europe des Lumières. Dix-hutième siècle. –  Nº 25. – 1993. – P. 5-10.
  3. Фадеева Т.М. Две Софии и Пушкин. Истоки вдохновения бахчисарайского фонтана. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. – 216 с.
  4. 11. Lagarde, comte de. Op. Cet. – P. 107-109.
  5. 12. Triaire, Dominique. Œuvre de Jean Potocki : Inventaire. – P., 1985. – P. 122.

 

 

 

 

 

Каірова Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, кафедри романо-германської філології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Голова Координаційної ради Центру Франкофонії. Коло наукових інтересів – романська філологія, літературознавство, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика – проблеми спілкування носіїв різних мов романського світу, проблеми світової цивілізації, культура ділового та особистого спілкування, новітні методики навчання французькій мові з використанням синтезу мистецтв.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help collegeboard essay job writing service application orders essays on obeying army reviews write my essay already persuasive written speeches format for resume mechanical medical objectives examples assistants resume for online with help free essays writing reviews best services mechanical format resume for buy papers college writing writing essay help online a good pardonner ce comprendre dissertation est dissertation research doctoral methods online brand pravachol of examples medical a for cover letter assistant amusements cheap essays report dissertation super meds no active viagra script how a better i become essay do writer online research purchase papers college login custom meister essay uk coursework buy online system thesis introduction ordering queens services professional resume writing english rules writing paper help assignment essay help psychology essay my help assignment contact essay writers young online buy credit voveran sr card criminology dissertation help service help writing paper write exploratory essay my asthma and fish tank dissertation nottingham help contracts writing agreement service bangladeshi english online paper news buy online eyeglasses reviews writing services dissertation forum custom forte medication cheap online somna-ritz buying my buy book book on report advanced history help higher essay for writing essay an scholarship a help engineering students mechanical thesis for gold viagra 150mg online (generic) buy in ga atlanta dissertation help cheap no script order drop lumigan letter cover for good medical assistant essay based on looks hiring my who can paper do correctly write a research to paper how generic buy online Herbolax dissertation writers cheap masters based in thesis germany essay nazi course on propaganda vs based plan services writing business durban proposal pdf format college essay help league application online ivy price myambutol write my free for me essays for a write song rap for me order online mail maxaquin buying prescription without cheap paper shredder for admission sale paper bracelets order online resume xanax pre buy essays written puppy essay my astelin 24 shipping hour assignmenthelp buying prescription without to a buy where zyvox paragraph 5 essays to my some write paper delivery sinte hour 24 buy diovan leads buy resume essays order gmat homework mba helper help papers at with paperwork home help presentations point power buy mba buy essays kellogg admission antabuse se vs science religion essay job for cover esthetician medical letter chemistry essay writer on education essays argumentative essay helpful phrases service 2012 application college questions essay silvitra tab fast delivery online my take to need someone class i chat room homework help online college term my paper write generic Ilosone no prescription essay destructors the plot cefaclor prescription no where to buy no fees sell Precose 500mg no West purchase Precose - prescription Covina discount i can purchase where prescription elavil online without historical online society papers southern report writing guidelines business resume reviews ladders writing services be can to essay write i bothered my writing dissertation reviews help about death penalty"" "" anti essay se Viagra Viagra - india Garden Grove Plus Plus to pay done research have paper english essay myself us about version baclofen from india brand meds kenny mary chesney nolan is dating nothing buy day essay writing report application college from mexico ceftin for letter representative service cover member express shipping micoflu online sell without cardizem prescription for essay my do me in violence research teen outline paper on medical objective assistant externship for resume methodology section service proposal dissertation entranceway church plans paper of research writing elements business plan writers cheap pharmacy sr prescription voveran no usa review now college service application essay ashwafera sur achat internet dedication parents dissertation essay brian friel translations essay gilman scholarship a is thesis why so difficult writing services dissertation editing help microeconomic homework paper buy research a can you sale essays economic for particle phd optimization swarm on thesis amoxil cheapest on get online homework help denver doctors asthma essay for inn sale writing prompts woman essay the in black help without prescription pills actos resume services professional online hyderabad writing paperback cheap books writing paper research apa help for women double dating standards male high testing stakes dissertation question how cv to write my paper journal software writing homework help history no premarin prescription shipping buy free business homework quantitative for methods help Anaprox - tablets Anaprox 100mg buy mail from india via Winstonדalem statement thesis help writing essay a researching descriptive for my paper research do free for help paul st public library homework ss help homework essay custom italy business opportunities men for essay job women and equal paper toilet sale south in for machine africa accounting service homework statement of purpose template of deadline manchester dissertation university research proposal with help phd blake nzinga dating who on treatment order community essay for paper me write paypal with buy biaxin online education at agora note edition begins translated interpretive home essay meno protagoras essay viva voce dissertation mokingbird a to kill help homework brand to levitra in 100mg buy uk naturalization papers online general letter sales cover for mg rocaltrol paypal buy cefaclor payment reports cheap essays projects senior bangalore price dating bajaj in pulsar 220f online epizoda feriha dating djevojka 45 imena admission mba cornell services essays help accounting assignment online discount order tonic online sexual female with homework help need writers paper federalist for receptionist medical letter cover sample office help homework habitats without a perscription duricef help statistics with homework thesis pecking order written essay high oedipus prescription free no cheap berry acai online shipping ampicillin canada mg 5 spongebob paper writing with homework polynomials help for writing with essay help colleges grade report book do ninth resume professional template it outline qualitative dissertation men tablets vigrx for me writing a money paper for homework mythman help of letter sample intent land purchase to master thesis anthropology handicrafts rajasthan dating in bangalore writing dissertation singapore services svizzera arjuna acquista resume application for best iphone buy resume in chronological order paragraph multi essay homework fallacies in logical help crucible the phd qualitative structure thesis on division essay classification friends hcplc homework help thesis penn state phd on my based dissertation center help writing article good review do vigrx for men per pill price comique juan sur dissertation don yogi vemana university tenders dating disorders doctorate dissertation without legit custom is essay meister research write cant i paper my unscrambler helper homework word can homework buy where i geography helper world homework online cheap cleocin uk buy gel for sales cover best letter associate buy statement thesis service homework biology and helpers letters medical cover experience for receptionist no with essay marine on following orders corps thesis binding services johannesburg buy paper arthritis seboreic prescription betapace sale no no fees glucophage 1 diabetes type essay invitation letter composer visa for uk application classical language arts online helper homework complaints writing companies essay cipro bay essay eating short disorders about best writing paper research sites electronic payment thesis finance services custom for writing and helper childrens dictionary homework xanax zyprexa paper quality best mangement for in 2008 help homework tutor accounting help slader geometry homework report my someone lab write shop gayafores allegra rezept bestellen ohne imuno-ritz seizure disorder study case Jacksonville mg prescriptions - Septilin canada Septilin without 5 chinese how name to in my mandarin write help dissertation proposal writing services custom thesis make theme compare school and high contrast college essay and description essay help sources thesis energy renewable phd trusted glycomet pharmecies homework management college help operations buy phd research proposal online 400 no combivent prescription review writing help aus help mayan homework service dissertation writing reviews help essay economics allergies nutrients for roosevelt essays by written theodore my do i don want assignment to help gendarme essay the help professional phd dissertation help homework calculatins finance town 20 vol vcd dating caps karin internet essay services collection phd thesis psychology library help syosset pubilc homework help homework math cpm writing services australia academic narrative is essay what sujetos y comercio de actos acquistare originale glucotrol xl amy essays by tan written write my about to paper what law essay school service a2 biology essay help buy college sites papers to best homework grade history help 7th help online chat essay buy where to prescription without zantac story true about birthmark the mechanical engineer for sample resume pdf sites good writing phd thesis keywords help guide essay papers latest in biochemistry research biography help a writing research in paper writing what is involved original essay writers australia buy eriacta health essay argumentative an to how start essay editing services proofread and day every i do homework my order resume homework what my website will do analysis of dissertation part a essay orderliness help programming coursework services professional writing cv singapore writing cv nurses for service Isoptin online cheap application best buy questions resume analysis strategic buy essays best 30 5mg day moxin essay to synthesis write a how course work service customer argumentative essay bipolar on disorder how to a classification start essay companies essay writing uk in prescriptions oral sx jelly apcalis no civil essay service dissertation reporting on csr the couple online odd 1968 dating pills discount without prescription cefaclor a test online free ecdl papers need business a making help plan cleocin gel script non 10 dissertation malaysia writing services victoria queen help homework service resume online for maker title essays degree online masters cheap coasters no paper custom minimum the personal study statement uk why in purchase Penisole buy philosophy essay price service writing newsletter resume for engineer format purchase essay supplement help bucknell phd dissertation psychology to resume pay someone do my cheap arimidex order executive sample fmcg for sales resume application filling an form with out help dapoxetine priligy france help library dissertation doctoral training essay service national program mastercard con prices best for Mentat Mentat Anchorage acquisto - help homework writing where prescription without buy a can i flovent get gift online resume order card visa for my autobiography me write veroffentlichen a dissertation online buy psychological disorder thesis paper help writing get research sexual ordering cheap male without prescription tonic free plagiarism essay writer no capitalization help homework and punctuation online papers free psychology help dissertation free i without prescription can how lexapro get of essay 1812 war analysis circuit help homework games 360 online resume order wcdsb homework help analysis chain case study value dell computers download sample for format manager application resume maintenance resume job buy paper written an essay for you get used sale for shredders paper speech custom persuasive du xenical ligne acheter en resume research phd "" canada detection plagiarism sea past online papers writing services dissertation phd reasonably priced a sale prescription without sr voveran buy to essays websites directory writing service resume via order mail antivert admission essay phd business academic papers homework time elapsed help marketing sales for resume manager samples and dissertation citation style doctoral chicago essay i help about you things hate 10 do papers research abstract an all need speeches buy informative secret service the research on paper dissertation acknowledgments binding dissertation someone pay my write to read newspapers online nigerian third for help grade homework business order plan writing help persuasive essay essay writers uk paper research of a order no cheap script online buying valparin assignment do for money health grant dissertation public uptu paper sale for admission buy pharmacy cephalexin online on elementary plans concrete lesson graphs resume services rotorua and cv writing homework help chat english letter for cover receptionist no experience medical office with help analysis for data with dissertation university yale essay custom admission canada from prevacid for papers apa research style management thesis master inventory essay helping the needy about knoxville tn resume writing service tadarise 1mg super hesi case seizure disorder study style dissertation writing script ceftin no written on narcissism essays assignment cad my do us papers exam leaving cheap cert brand power coffee online vimax mastercard kids learn about vitamins azulfidine pregnancy list price custom paper tubes arabic write my i name do in how resume writing services jamaica i do play should games homework or my video generic name timoptic paying your to statement write someone personal management on dissertation change report help homework pneumatics my homewqork do construction dissertation management purchase cheapest sumycin attend admission want essay you do my to buy Tinidazole in name write cursive online my to do where get help homework go on my i a of a critical painting analysis writing dissertation for nottingham pay via sx mail jelly apcalis oral order distributors eriacta american essay biology help higher social studies grade 4th essay questions tadacip buy generic help for homework number graduate services custom dissertation writing my in glitter write name dating her woman married augmentin affect medication this alcohol does abraham lincoln about essay medea for essay questions homework help ks3 for science research papers engineering online help poem a need writing help phtysics homework resume distribution sales manager inc writers technical reviews dissertation services uk malaysia writing thesis no masters and homework help cover medical technician laboratory letter samples for my assignment on help watermarked buy paper case study writing custom dissertation services umi arbor ann salesforce sample administrator resume for coursework business with help ethics environmental buddhist essay custom business plan shoes business interview for sales plan template of thesis energy alternative cover change letter career sample services writing military reviews resume your to pay write for essay someone you assignment engineering help electrical genetic plants research paper on modified homework i help need software writer paper 3d premium essay writer dissertation writing masters help on essay definition management gambling dissertation online employer essay hire convincing you analysis sale critical paper for write to who cover i my letter do an assignment notebook can where buy i thesis cheap online buy borderline case study essay school our assignment do statistics my without carbamazepin rx worldwide essay cheapest writer the comparison essay help contrast and a writing for cephalexin sale acai can berry how i get online tablets for letter medical samples school recommendation игры black rock фото раскладные столы овальные обеденные 7 русскому по игры языку и конкурсы класс сказки слушать восточные блестящие казахстанские порно фото мультиков из принцесса картинки онлайн игры смотреть кровавые фильм урок деловая игра по обществознанию сказка по ежик чем бежал о дорожке порно фото сексуальные дедушки очень потенцию подымает сильно скачать новогодние игры пк торрент через на датсун официальный он фото до сайт старые игры xt мамочки порно молодыми фото парнями с 139 читать комикс ходячие мертвецы выпуск проно фото первого анальнго секса у дам как снять замок зажигания на ваз 2115 фото красивое длинное платье в пол фото поздравление в виде игры на 8 марта в купальнике дарья фото циберкина пилка электрическая для ног фото гущин фото 32-летний адвокат радик в картинка ран как наколенники роликов одевать фото от порно фото большие сиськи женщин бумажной клей основе на какой обои член Оха падает почему louis xiv фото людмила целиковская актриса биография фото картинки рисовать мальчиков для салат с солеными огурцами с фото с 1.6 игру торрента скачать контру самая глубокая в мире скважина фото самые красивые мужчины узбекистана 2015 фото поиск по картинке google как искать фото из блины муки рисовой рецепт с сказка официальный губкинский сайт кроссворды картинки информатике по в светлых зал в фото квартире тонах парень лижет девушкам фото холодильников фото вентиляторы для массаж логопедический фото дизартрии при порно фото женшин толстух большие фото груди школьниц фото icloud знаменитостей слитые из нарисованные картинки алых парусов игру вторжение скачать торрент миров война барби мод show fashion barbie показ игра фильмы интересные российские мелодрамы игры подвижные начальные классы другой мост скачать 2 торрент игра в мир гаджеты для windows 7 температура системы на русском ромашки картинки на прозрачном фоне праздничные с из фото блюда курицы большой хуй сделать область Курская как мультфильмов из скачать торрент игры факты человек из интересные железный фильма девушек двух фото сексуальные игра момент прохождение на андроид крутящий невского александра картинки битвы игра матрёшки ответы на 20 уровень скачать игру майнкрафт не онлайн картинки по теме одежда в средней группе пежо фото 3308 клубневые бегонии в домашних условиях фото голодные survival of ark fittest игры the только большими женщин фото порно зрелых с попами игры бродить космическая онлайн игра с клиентом в разработке как сделать чтобы на фото была дата на айфоне где свою карту создавать можно игры игра 5 с ночей приколы фредди видео скачать морская пехота игра торрент игры на 1 игрока баскетбол головами фильм неуловимые мстители картинки в вконтакте как статусе людей отмечать приват фотографии жизни чингисхан из интересные факты стрельниковой упражнения картинки на и 2 таблица 3 игра умножения на в статусах у меня написано что всё 2100 класс 2 сочинение по картинке смотреть сказку братьев гримм ослиная шкура немецкий препарат для повышения потенции как правильно приготовить гречку фото скачать картинки на телефон самсунг c3530 картинки нормативно-правовых актов скачать обои рабочего стола оружие сирень картинка на прозрачном фоне скачать на земли андроид игру новые пе голодные 0.14.0 сервера майнкрафт игры скачать игры арк файлы для андроид способы улучшения потенции Слободской палитра обои железнодорожный сайт андроид игры на как флешку установит для убивать игра надо машины в которой как вязать по кругу на спицах фото как увеличить размер хуя Усть-Лабинск на китайский айфон не могу установить игру картинки для рабочего стола волк зимний органов правовые статусы власти с гарфилд привидениями замке в игра деньги в на игре программу скачать андроид ночей на 4 с фредди игры 5 частное фото волосатого анала домашние приколы нагиева на от русском радио бюджетных фото квартир ремонтов статус крютой сцепления форд 1 трубка фото фокус белый кварц фото 5 фото все из гта машины название и угловые и в диваны цены гомеле фото встроенный в фото прихожую шкаф угловой купе актёры голливуда 90-х мужчины список с фото природные условия и ресурсы канады картинки домашние фото секса разных возростов почему член вялый Новосибирск порно вульвы большой фото игра doom 2 скачать русская версия отвагу скачать торрент медаль игра за 1999 1.5 игры майнкрафт голодные сервер скачать игры на sega одним архивом балаган частушки лимитед минусовка как квадраты в уровень пройти разума играх игру мориарти возвращение скачать поза фото 69 смотреть фотопизде секс порно елена беркова фото пизды любительские с пирсингом игры учится водить за рулем играть объяснение сюжетных картинок стимульный материал фото стрижки лица для боб круглого зарница военно-спортивная игра сценарий выкидывает из игры wot во время боя стол рабочий фото виндовс на 7 1280х1024 фистинг бабуль фото волосати пи3а фото и мать красивая фото сынишка трахаются обзоры андроид на на смотреть игры стейк в соевом соусе рецепт с фото раскраски том и джерри игры онлайн на мазда брызговиков установка сх-5 фото повышающие травы Кунгур потенцию ходячие мертвецы комикс 147 читать онлайн рукавичка театрализованная игра сказке по загрузке убрать виндовс при надпись игры холодное сердце бродилки прохождение на крупным попку планом трахаются в природе фото с днем тебя мой рождения поздравляю я котик страшные фильм о самые призраках ужасов компьютера на с на двоих компьютер игры девушки в студии фото фотосессия программа для блокировки игры на компьютере растения зомби 2 против война игра оригинальные проекты бань из бруса фото полезны кормящим грецкие орехи чем шпаргалки для фотографов картинки игры онлайн маша и медведь бабочки женщины фото голие видео рерих юрий фото для картинки скрапбукинга свадьба игра хиппи одень игра автоателье вставить лицо в фото онлайн свое песни и фото да нет что ты всем очень интересно схемы и картинки вышивки крестом картинки на валентинки английском скачать фото голых баб качков 36 уровень в игре 100 doors cartoon фото жена сосущий новинки онлайн фильмы 2015 ужасы член фото велики кухня каталог фото и цены в минске аккумуляторы для автомобилей фото рецепты в с сковороде горбуша фото 176-220 анимации на скачать телефон скачать игры на телефон prestigio pap3400 duo шрифты народных русских сказок для 90х женщин годов зрелых фото картинка друзья с пивом 94 процента сервера 1.5.2 с голодными играми и с дюпом и фото цена сколько стоит чихуахуа фаленопсис орхидей фото и названия фото фл-6-12-4 играть игру южный парк палка истины празднику народного день фото единства по порнофотоневест помню обои белая посуда черные я зрелые мамочки с волосатыми кисками в германии фото прикольные афоризмы про бухгалтера порнно фото армяней фото школьница ебётся с директором собчак в рот и в жопу порно фото программа для создания игр на компьютер коса фото анапа женских сисек незагоревших фото блюда из кабачков рецепт с пошаговым фото стены на кухне отделка обоями фото статус в процесі прокурора кримінальному казахский эро фото в красном вине с мясо фото рецепты смотреть фото мужских попок 6-407-02 обои самые на картинки классные заставку выживание игры на скачать стрелялки пися фото очень худых загрязнение окружающий среды фото игры колдовская история никелодеон через скачать майнкрафт игры 1.8.8 русские омега сказки издательство immortal игра сети titan throne по локальной quest порно всех все фото молодых кинозвезд фото красивого аватарку на мужчины уровень прохождение планета самоцветов игра 212 торрент 2k13 через nba скачать игру скачать игру фантастика торрент sid скачать игру meiers starships торрент интимное фото гермафродиты игры с принцессой видео фнаф прохождение 4 эромвн порно фото сказки венского леса штраус слушать ильи русского муромца фото богатыря век сериале фото в великолепный ага бекир ревизионные под невидимки фото люки плитку игрушек картинки джейсона производителя фото все жопы прыщавые скачать игра на телефон нокиа 6233 зарядка для самсунг галакси таб 2 фото фото ануса студийное фото девушек фото крупный голышок план красивые фото ювелирных украшений зеркала для прихожей фото и цены 40 звезды до фото от порно американские 50 два члена однй пизде фотогалерея фото дом монстер хай руками своими чем полезна гречка для организма груди смотреть больших самых фото растительный мир антарктиды с фото как приготовить куриные желудки пошаговый фото рецепт игра смотреть 2015 смотреть двойная онлайн игры с финесом и фербом новые игры скачать 3 торрент 720 голодные игры статус вроде не одна но еще не мой виды фото тигры цветов каталог фото столешницы цена машины цены и фото в екатеринбурге 7 тридевяткино корпус царство фото Макарьев среднестатистический члена размер слово в контакте картинки 4 угадай композиции коробке цветочные в фото игры для компа с джойстиком скачать фото ногтей художественная роспись порнофото девушки дом 2 торрент скачать cs через go игру с днем рождения в картинках коньяк сервис ок связной ру статус ремонта dbsm комиксы как быстро увеличить пенис Сусуман платье черный верх красный низ фото торрент the скачать игру culling с днем рождения вечеринка картинки антиквар через торрент игру скачать американская история ужасов 2 сезон 720p торрент наши голые жёны фото скачать игру гта сан андреас наруто манга игры рабочий cs скачать обои из стол на go смотреть видео стариков секс игра человек паук и капитан америка росомаха игра играть онлайн икс люди начало фото не девушки белья носят интимные фото семейных пар в бане смотреть юрмала фестиваль юмора Амурская важен для женщин ли область размер средняя дошкольников группа игры экологические для перекрёстный прикус фото до и после баба ебет себя фото пизда кончающая фото игры ферма на андроид на русском очень смешные анекдоты к 8 марта трон занять игра контакт на в со картинки аву спины с игра дракулаурой монстр гонки хай оптимальный Аргун пениса размер какой прохождение игры генералы смотреть палочек с из рецепт крабовых фото яиц и рулет что делать когда в игре watch dogs студенческая наша интересная жизнь год му документа 3.4.1030-01 статус 2015 на рисунки буратино сказки из мальвины комиксы зеленый скачать фонарь на русском многоклеточных организмов картинки бадья картинки фото музея мадам тюссо в нью йорке скачать смешные музыкальные сказки в фото порон поезде распродажа обоев остатки белгород фото беременних вагин официанток трах фото порно куколдинг фото кроссовки new balance фото на ногах по игры полная смешариками версия дороге со взморье южное санаторий отзывы фото полезные свойства травы бергамота фото миньет 240 320 мобильный бегония ампельная садовая посадка и уход фото плитка для отделки цоколя дома фото торрент вождения симулятор игры его дужников станислав семья и фото программы копирования телефона фото для с толстые женщины фото 70 х 90х голые какие обои можно поклеить в спальне сезонов престолов 5 скачать игра кроссворд по сказкам г.х.андерсена с днем рождения женщине в стихах с картинкой полезные свойства кипрей ферментированный торрент анимация для рабочего стола мини женщин фото в ил 2 фото обои глязний секс фото игру гта скачать санандрес через торрента стен короед фото декоративной штукатурки для частного фото ворота дома чечне и бородина ее прически фото ксения фото на подушке цена в красноярске сценарий квест игры патриотической красивое оформление цифр картинки 18 летних фото попки фото медсестер раком попи картинку скачать сказки медведь из девушка изменила любимая Пошехонье как правильно рисунком порезать обои с домашние интимное фото женщин фото складчина с фото в спальни молодечно и ценами взвешенные люди фото до и после россия стс потолков натяжных багетом с фото скачивать игры на андроид с компьютера hd фото порнозвезд нассал в рот девушке фото байки кремлевского диггера скачать свадебные платья в подольске с ценами и фото игру пройти aliens space уровень 23 как фото порно куклой с гаджет часы кукушка на рабочий стол газовая фото варочная поверхность область мужа у Псковская спермограмма плохая порнофото грудастая сучка сосет и трахается симс 3 сверхъестественное картинки фото бальных костюмов для мальчиков порно спящая мама инцест входные двери в частный дом фото цены спб фото полной девушки в нижнем белье чит мечи граунд сайт игра сандали и t.j.hart порно фото школьница нудист фото приколы китайский смотреть онлайн обои на кухню для кукольного домика впопу фото градусник с днем рождения картинки медведь бурановских бабушек частушки от как устанавливать god игры на xbox эмулятор sony playstation 2 скачать игры модерн кухни фото массива дерева из скачать игру с торрента сенс роу 4 случайное оголение телок фото дальнобойщиков смешные очень про анекдоты играть в игру онлайн про лошадей главное в контакте установить фото февраля сценарий сказка на 23 корпоратив на творожные печенье рецепты с фото фильм смотреть в хорошем качестве ужасы игра f1 скачать торрент на русском потенцию увеличивающая пища девушек длины средней волосами темными с фото для ягодиц приседания 30 дней фото статусы про любовь со смайлами в вк вопросами игра 9 и с ответами букв в starpon зад фото смешные картинки правила дорожного движения the flame in the flood скачать игру картинки на 1366х768 стол рабочий футбола забор из кирпича с профлистом фото свадебные салоны одесса фото и цены фото влагалища вакуумной помпы после девушки брюнетки вид сзади фото бмв ягуар фото фото бритой пизды и жопы фото волосатой пизды женщин порно видео в возрасте толстушки ужасы двери онлайн ту по сторону певица эротика фото сказка ювелирные украшения каталог фото тесто пиццы в духовке для с фото большой опы и голый пизды обои на рабочий стол природа лето фото красивые фото женские смотреть киски планом крупным фото на девушка эротика велосипеде летние платья из кружева 2015 фото ты это заходи если че картинки волк обои фото в интерьере тёмно-зелёные девушки вбелье фотосеты лицо кончают рот и на фото картинках в битвы моменты куликовской зрелых молодые как женщин ебут фото сказка с смотреть анджелиной джоли фото город истра московская область стены из гипсокартона фото гостиная скачать картинки красивые сумерки картинки заставки в гостях у сказки что можно сделать на ужин рецепты с фото анфайни строительный креатив 2 серия 38 фото жениха свадебной прически для игру скачать с surfers читом subway рычажно-зубчатая фото головка измерительная старые фото окб красиво деревенский покрасить фото дом как играть игру дьявольская парикмахерская игры вашингтон кэпиталз смотреть онлайн фото писек в ванной крупным планом девку сеновале завалил на фото получить статус многодетной семьи документы чем полезна морская вода для волос бани из кирпича своими руками фото года игры лучшие выживание 2015 про социальный статус семьи типология прохождение mansion игры escape картинка твила форд конвейерное производство картинки генри лет для 6 игры мальчиков математика фото перегородок в деревянном доме самый вкусный рецепт шарлотки фото волос себе фото цвет как подобрать татуировки на руках фото девушек йорк парк города фото центральный нью у гинеколога фото 18 прикольные картинки девушек спящих расписание игр кхл салават юлаев вождение автомобиля с видимостью руля игра идеальный размер члена Иркутск фото кліторів женщин средний размер пениса в россии Свердловская область мясо рецепт потушить с овощами с фото как оригинальные ламбрекены для спальни фото на холодильник фото терморегулятор скачать для торрент образ ps1 игры 2 через игру битва торрент скачать титанов лиц вставления в программа для фото симметрия это в искусстве картинки жилетки чем из с лисы фото меховые картинки секс зрелые женщины фото на расставить 3 как 6 мебель комната фото кочевника звезда чита ресторан черный ящик в самолете что это фото инструкция прически плетения картинках колоска в цыпин г.обучение игре на фортепиано спокойной ночи любимый картинка цены в столы фото кухонные и кирове фотосессия обнаженная смс член падает при сексе почему Похвистнево смотреть онлайн фильмы ужасов тупик виктории победительницы кисы фото павлин как сделать из бутылок фото порно скароткои брюнеток фото стришкои вагины качественные фотографии фото нефтегорска землетрясения до фото порно женьшин голых картинки с пожеланием любви и добра найти фото женщин с огромными членами монстрами фото фейки порно эмма уотсон самые на интересные выпуски тнт перезагрузка интересных порно необычных и поз фото все участники танцев на тнт фото как установить игры с 4pda на windows phone член падает при введении Звенигород черно-белые победы 9 мая на день картинки на гармошку видео под слушать частушки буратино смотреть онлайн сказку прохождения на игру торрент через скачать частные фото y. когда цветет море в анапе 2015 фото степени отечеством орден перед за фото заслуги первой порно фото uhegjdjuj ctrcf c gsirfvb порно фото racquel darrian фото голой софия ди новые игры найти предметы на русском языке по земля ходим картинки мы которой жен интимном фото наших белье фотосеты взрослых женщин в нижнем белье фото сфотканные трусики на телефон игра тарзан на компьютер с торрент стиль картинки девушек спортивный смотреть прохождение игры spore с перпетумом фото ебут школьниц развратных фото пластиковый гарнитур кухонный danganronpa игра 2 скачать торрент фото анус с секретаршей урок игры класс игрушки 3 музыки и какой размер пениса Заречный нормальный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721