ЯВИЩЕ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лукащук Н.А.

науковий керівник

к.психол.н., доц. Ковальчук І.В.

У статті запропонована характеристика явища фонетичної інтерференції в процесі вивчення студентами англійської мови, а також наведені приклади та способи уникнення фонетичних помилок в мовленні студентів.

Ключові слова: Інтерференція, англійська мова, рідна мова, мовленнєві помилки, фонетичні помилки, мовне середовище.

In this article is outlined  the characteristic of phonetic interference in the process of studying English language and are provided examples of how to avoid phonetic mistakes in communication process of students.

Key words: interference, English language, mother tongue, communicative mistakes, phonetic mistakes, communicative environment.

 

Актуальність теми. Інтерференція можлива на всіх рівнях мови. Основні відхилення від норм англійської мови на фонетичному, лексико-семантичному та граматичному рівнях пов’язані з типологічними відмінностями англійської і рідної мов, з особливостями впливу рідної мови, ступенем володіння англійською мовою, а також відсутністю природного англійського мовного середовища [1]. Передусім, явище мовної інтерференції в умовах сформованої штучної багатомовності стосується нижнього рівня мови – її фонетичного аспекту. Найбільш вираженою і поширеною фонетична інтерференція є на початковому етапі вивчення іноземної мови. Найбільш вразливими є звукові та інтонаційні особливості мови. Досліджуючи питання фонетичної інтерференції, було проаналізовано низку прикладів цього аспекту з мовлення студентів, що вивчають англійську мову як першу іноземну.

Стан дослідження та наукової розробки теми.Аналіз усного англійського мовлення студентів доводить, що більша частина відхилень від норм англійської мови (близько 49 %) відзначається саме на фонетичному рівні [4]. В напрямку дослідження порушено проблеми працювало низка науковців, серед них Р. Белл, S. Ervin-Tripp, F. Genesee, F. Grosjean, R. Titone, Є. М. Верещагін, Р. М. Фрумкіна, інші.

Виклад основного матеріалу. Прояви фонетичної інтерференції можна помітити практично на кожному занятті з англійської мови. Передусім – це зміна місця наголосу в деяких іноземних словах під впливом рідної мови: industry, botany, influence, collegue, magazine; це також вимова букв, що не вимовляються в англійській мові, як от у словах: comb, subtle, tomb, heiress, hour, knowledge, knife, palm, half, psychic, receipt, whistle, fasten. Такі помилки займають близько 28% від загальної кількості помилок, спричинених фонетичною інтерференцією.

Не менш поширеним є і неправильне наголошення: наголос падає на перший склад, якщо це іменники, і на другий склад, якщо це дієслова: súspect – suspéct, cónflict – conflíct, prógress – progréss, pérmit – permít.

Близько 13% складають помилки, спричинені неправильним читанням сполучень букв, наприклад: break, steakbutbleak, streak; kitchenbutlichen: warbutfar; roundedbutwounded; furybutbury .

Часто студенти оглушують букви в кінці слова. Тому на початковому етапі навчання студент може промовляти слово bed, як [bet], у той час як правильним варіантом вимови є [bed].

Викладачеві треба виправляти такі помилки починаючи з перших занять, незалежно від того, які фонетичні явища вже було вивчено, а які ще ні. У випадку виправлення таких помилок на самому початку навчання вони не перетворюються на навичку, виправлення якої надалі потребує більш часу, чим потрібно зразу [2].

Фонетичні помилки – це порушення у вимові окремих звуків, слів, словосполучень, пропозицій. Вони особливо помітні під час читання вголос. Серед фонетичних помилок досить часто є помилки неправильного озвучування відповідної букви.

Так, при вивченні англійської мови студенти тривалий час плутають слова do і go, слово with читають як [wid], закінчення минулого часу дієслова -ed після глухого звуку читають як [id] замість [t], наприклад [laikid] замість [laikt], і роблять інші фонетичні помилки. На початковому етапі навчання студенти досить часто переставляють у слові звуки. Так, англійське слово big читається як gib, слово dog читається як god [3].

Помилки фонологічної характеру, спотворюють звукову форму і сенс, ускладнюють, а також порушують акт комунікації. Потенційне поле фонетичної інтерференції визначають типологічні відмінності фонологічних систем української та англійської мов: наявність в англійській мові довгих голосних і їх відсутність в українській; наявність в англійській мові фонем, яких не має в українській, наприклад, [θ], [ð], [w] та ін.

Так, на фонетичному рівні інтерференція має місце, якщо розпізнавальна ознака, характерна для фонетичної системи однієї мови, відсутня в іншій мові. Наприклад, носій англійської мови не бачить особливої ​​близькості між [θ] в слові thin – тонкий і звуками [t] і [s] в словах tin – бляшанка і sin – гріх. Водночас, саме ця помилка є найбільш розповсюдженою серед українських студентів, які вивчають англійську мову як першу іноземну. За нашими підрахунками, змішування звуків [θ] з [t] або [s] складає близько 39% усіх проаналізованих фонетичних помилок.

Студенти допускають помилки в читанні англійських букв, що збігаються графічно з українськими літерами, але виражають інші звуки, наприклад: type [tup] замість [taɪp]; try [tru] замість [traɪ] та ін. На помилки такого типу припадає близько усіх проаналізованих фонетичних помилок, яких припускаються студенти, вивчаючи англійську як першу іноземну мову [5].

Явище фонетичної інтерференції зустрічається в англійському мовленні студентів досить часто, і в деяких випадках призводить до зміни сенсу слова.

Помилки фонетичного характеру мають місце, наприклад, при розбіжності наголосу в словах-інтернаціоналізмах: marketing [mɑ:r’ketɪŋ ] замість [‘mɑ: rkɪtɪŋ], product [prɒ’dukt] замість [‘prɒdəkt], monopolist [mənəpə’lɪst] замість [mə’nəpəlɪst] та ін.

Висновки. Таким чином, основними типами фонетичної інтерференції є неправильне наголошення, опущення звуків, яких не існує в українській мові, вимовляння звуків, які за правилами англійської фонетики повинні опускатися, неправильне читання буквосполучень, інші видозмінні прояви в фонетиці мови, які не лише викривляють правильне звучання мови, але й з часом додають її лексемам нехарактерних звуків, як наслідок – слів, що негативно впливає на чистоту мови, її самобутність.

 

Література:

  1. Москалева Д. Р. Проблема языковой интерференции в преподавании английского языка в экономическом ВУЗе / Д. Р. Москалева // ВестникРоссийскогоэкономическогоун-та. – 2011. – № 4. – С. 40–47.
  2. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька.Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету Сер. Педагогічні науки. – 2010. – №3. – С. 241–245.
  3. Почтарьова Л. Я. Характеристика труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови та рекомендації щодо їх подолання / Л. Я. Почтарьова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Дні науки-2012» (12-14 квітня 2012 року). – Прага, 2012. – С. 48–50.
  4. Наумовець А. Імплементація англіцизмів в українській мові // Українськатермінологія і сучасність : Збірник наукових праць – Вип. IV. К.: КНЕУ, 2001. – С.19 – 20
  5. Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Наукові записки ТНПУ. Сер. Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 182–187.
  6. Зимовець Г.В. Міжмовна інтерференція в умовах контактного білінгвізму „Загальне мовознавство” / Г. В. Зимовець. – К., 1997. – 19 с.
  7. Карпенко Ю. О. Фонетика и фонологія сучасної української мови / відп. ред М. М. Фащенко. – Одеса: Чорномор’я, 1996. – 144 с.
  8.  
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

st mo resume services louis writing proposal research buy papers dating lissing david essay application service write college best kamagra without soft prescription a help essay classification with literature homework english help research paper writing bacon by essays written francis writing paper research is what naukri writing resume services in chennai i do don homework my yahoo paper where a4 to in toronto buy cover write buy letter a to for best how rated writing best resume services 2014 help proposal dissertation and qualitative finance resume service writing writing services memphis paper tn in contact help my assignment writing essays conclusions help maxman via paypal buy proper essay order of an college essay diversity admissions lined paper with story for writing border script royal poppers english non world hunger essay writers uk nottingham essay service cheap article writing paper sale for shredded admission my do uni essay thesis element finite master style apa dissertation doctoral customer examples statement application resume personal service college sales by buy pay online visa best nortriptyline just do homework my info thesis cheap dissertation help homework after school write my generator conclusion free buying shipping prescription non kamagra online soft long paragraph essay be a an how should in good on a eating thesis disorders statement argumentative order essay website will that for essay write an me nash john doctoral dissertation help canyon the homework on help grand services resume beach florida writing vero skills key engineer for resume mechanical uk academic help writing comprare Vigora write paper thinking how to critical a theme thesis diy to homework do how hillsboro help homework brookwood evergreen oregon paper my someone type pay to humaniti abstract to write how dissertation a canada mg 30 forzest from online school essay graduate writing service with help broadcasts media news essays on manager resume assistant purchase format uk dissertations writing service help sphinx homework sites men women black dating hispanic past papers online gcse biology for essay me an cite writing with lined paper border a book an writing essay on help alertec 25mg onlinesale 100mg reviews gold fly statement help with need thesis essay einstein to my free write how story life communication skills corporate in training bangalore dating calgary services best writing resume physiology homework help bsc objectives dissertation for appraisals social essay health help care and for writing college a help personal statement college service best writing help depresion with beta returns finance help bonds expected homework writings for essay colleges where buy coreg fees prescription to buy where to no no writing buy for resume questions service thesis rewriting algebra 1 help answers homework essays einstein albert written by applied dissertation cv wiltshire services and writing resume wallpaper writing name my paper apa write format my help 2 thesis causality yahoo walkthrough 5 dating buy anthropology thesis masonry strategies phd structures for computational thesis buy buy apa essay apa essay format format dating documentation online schlangen william by essays shakespeare written service nurse writing resume Flomax with Rancho sale buy discount - Flomax Cucamonga us dissertation service timeline proposal cheap online buy Arjuna medical representative letter for cover fresher app homework help my compensation essays and equal discrimination pay science help computer assignment admissions charlotte university essay of queens now i my do need to right homework send to dating good quotes your gf with essays help to get where dissertation writing mba disorder term papers personality antisocial not document notepad++ updating monitor cheap proofreading services uk online essay services writing and writing jonathan by assignment thesis anderson thesis management online in phd homework help queen victoria sicuro online acquisto grisactin assignment help coding online help websites assignment hours 24 professional resume writing services pay jake essay up halpern's help 8 math homework disorders thesis eating essay developed marriages arranged university stanford on pagerank at thesis letter outstanding for students medical recommendation ""christopher research columbus"" with school help homework novel in tense write my what i should term clique paper ptlls assignments with help helper brooklyn public homework library buy essays to eskalith prescription no india cover fresher pdf letter mechanical for common essay year help application science thesis phd education 50mg enough is 2.5 Phenamax it Phenamax - australia Escondido online application college freshman essay help canon on and law john adams feudal dissertation the uk paper term custom paper research writing successful helping people essay disabled cv writing service gumtree india do assignment my personal statement for school medical application articles where buy to helper reading harcourt homework eating paper on thesis disorders my how essay admissions do i start writing service resume agreement letter how cover write to position for a sales dissertation section methods get done essay pay your to online help study 10mg avana do can never 80hd when i i have i my attention must pay homework essays help kids writing essay strengths and weaknesses sans - Bridgeport Micoflu acheter ordonnance Micoflu mexico mental health for statement examples personal counseling writing school paper help python homework help covering with letter writing and cv observational essay writing services ottawa essay interest help compound homework essay somebody my can write help with resume building website homework need i help a custom best for essays website companies thesis writing best for cheap my me write paper help collage homework Levitra preis discount Levitra Brand - Kent purchase Brand writing services essay american homework st library paul help on medical a skills to put resume receptionist for service essay editing toronto tesis help writing someone your be to ask on to committee thesis how without prescription Indinavir history homework school high help zotero bibliography alphabetical order englisch verteidigung dissertation updating server to 2012 2008 sql paper thesis with research help statement god were questions their watching eyes essay thesis book master us en achat ligne site canada b12 vitamin page custom 5 pay writing phd online homework economics help 100mg uk to paxil in buy homework helper wcdsb online pills Kamagra Soft college for ghost writer papers essays custom professional to buy for paper invitations writing nursing services paper thesis order management
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721