ЯВИЩЕ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лукащук Н.А.

науковий керівник

к.психол.н., доц. Ковальчук І.В.

У статті запропонована характеристика явища фонетичної інтерференції в процесі вивчення студентами англійської мови, а також наведені приклади та способи уникнення фонетичних помилок в мовленні студентів.

Ключові слова: Інтерференція, англійська мова, рідна мова, мовленнєві помилки, фонетичні помилки, мовне середовище.

In this article is outlined  the characteristic of phonetic interference in the process of studying English language and are provided examples of how to avoid phonetic mistakes in communication process of students.

Key words: interference, English language, mother tongue, communicative mistakes, phonetic mistakes, communicative environment.

 

Актуальність теми. Інтерференція можлива на всіх рівнях мови. Основні відхилення від норм англійської мови на фонетичному, лексико-семантичному та граматичному рівнях пов’язані з типологічними відмінностями англійської і рідної мов, з особливостями впливу рідної мови, ступенем володіння англійською мовою, а також відсутністю природного англійського мовного середовища [1]. Передусім, явище мовної інтерференції в умовах сформованої штучної багатомовності стосується нижнього рівня мови – її фонетичного аспекту. Найбільш вираженою і поширеною фонетична інтерференція є на початковому етапі вивчення іноземної мови. Найбільш вразливими є звукові та інтонаційні особливості мови. Досліджуючи питання фонетичної інтерференції, було проаналізовано низку прикладів цього аспекту з мовлення студентів, що вивчають англійську мову як першу іноземну.

Стан дослідження та наукової розробки теми.Аналіз усного англійського мовлення студентів доводить, що більша частина відхилень від норм англійської мови (близько 49 %) відзначається саме на фонетичному рівні [4]. В напрямку дослідження порушено проблеми працювало низка науковців, серед них Р. Белл, S. Ervin-Tripp, F. Genesee, F. Grosjean, R. Titone, Є. М. Верещагін, Р. М. Фрумкіна, інші.

Виклад основного матеріалу. Прояви фонетичної інтерференції можна помітити практично на кожному занятті з англійської мови. Передусім – це зміна місця наголосу в деяких іноземних словах під впливом рідної мови: industry, botany, influence, collegue, magazine; це також вимова букв, що не вимовляються в англійській мові, як от у словах: comb, subtle, tomb, heiress, hour, knowledge, knife, palm, half, psychic, receipt, whistle, fasten. Такі помилки займають близько 28% від загальної кількості помилок, спричинених фонетичною інтерференцією.

Не менш поширеним є і неправильне наголошення: наголос падає на перший склад, якщо це іменники, і на другий склад, якщо це дієслова: súspect – suspéct, cónflict – conflíct, prógress – progréss, pérmit – permít.

Близько 13% складають помилки, спричинені неправильним читанням сполучень букв, наприклад: break, steakbutbleak, streak; kitchenbutlichen: warbutfar; roundedbutwounded; furybutbury .

Часто студенти оглушують букви в кінці слова. Тому на початковому етапі навчання студент може промовляти слово bed, як [bet], у той час як правильним варіантом вимови є [bed].

Викладачеві треба виправляти такі помилки починаючи з перших занять, незалежно від того, які фонетичні явища вже було вивчено, а які ще ні. У випадку виправлення таких помилок на самому початку навчання вони не перетворюються на навичку, виправлення якої надалі потребує більш часу, чим потрібно зразу [2].

Фонетичні помилки – це порушення у вимові окремих звуків, слів, словосполучень, пропозицій. Вони особливо помітні під час читання вголос. Серед фонетичних помилок досить часто є помилки неправильного озвучування відповідної букви.

Так, при вивченні англійської мови студенти тривалий час плутають слова do і go, слово with читають як [wid], закінчення минулого часу дієслова -ed після глухого звуку читають як [id] замість [t], наприклад [laikid] замість [laikt], і роблять інші фонетичні помилки. На початковому етапі навчання студенти досить часто переставляють у слові звуки. Так, англійське слово big читається як gib, слово dog читається як god [3].

Помилки фонологічної характеру, спотворюють звукову форму і сенс, ускладнюють, а також порушують акт комунікації. Потенційне поле фонетичної інтерференції визначають типологічні відмінності фонологічних систем української та англійської мов: наявність в англійській мові довгих голосних і їх відсутність в українській; наявність в англійській мові фонем, яких не має в українській, наприклад, [θ], [ð], [w] та ін.

Так, на фонетичному рівні інтерференція має місце, якщо розпізнавальна ознака, характерна для фонетичної системи однієї мови, відсутня в іншій мові. Наприклад, носій англійської мови не бачить особливої ​​близькості між [θ] в слові thin – тонкий і звуками [t] і [s] в словах tin – бляшанка і sin – гріх. Водночас, саме ця помилка є найбільш розповсюдженою серед українських студентів, які вивчають англійську мову як першу іноземну. За нашими підрахунками, змішування звуків [θ] з [t] або [s] складає близько 39% усіх проаналізованих фонетичних помилок.

Студенти допускають помилки в читанні англійських букв, що збігаються графічно з українськими літерами, але виражають інші звуки, наприклад: type [tup] замість [taɪp]; try [tru] замість [traɪ] та ін. На помилки такого типу припадає близько усіх проаналізованих фонетичних помилок, яких припускаються студенти, вивчаючи англійську як першу іноземну мову [5].

Явище фонетичної інтерференції зустрічається в англійському мовленні студентів досить часто, і в деяких випадках призводить до зміни сенсу слова.

Помилки фонетичного характеру мають місце, наприклад, при розбіжності наголосу в словах-інтернаціоналізмах: marketing [mɑ:r’ketɪŋ ] замість [‘mɑ: rkɪtɪŋ], product [prɒ’dukt] замість [‘prɒdəkt], monopolist [mənəpə’lɪst] замість [mə’nəpəlɪst] та ін.

Висновки. Таким чином, основними типами фонетичної інтерференції є неправильне наголошення, опущення звуків, яких не існує в українській мові, вимовляння звуків, які за правилами англійської фонетики повинні опускатися, неправильне читання буквосполучень, інші видозмінні прояви в фонетиці мови, які не лише викривляють правильне звучання мови, але й з часом додають її лексемам нехарактерних звуків, як наслідок – слів, що негативно впливає на чистоту мови, її самобутність.

 

Література:

  1. Москалева Д. Р. Проблема языковой интерференции в преподавании английского языка в экономическом ВУЗе / Д. Р. Москалева // ВестникРоссийскогоэкономическогоун-та. – 2011. – № 4. – С. 40–47.
  2. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька.Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету Сер. Педагогічні науки. – 2010. – №3. – С. 241–245.
  3. Почтарьова Л. Я. Характеристика труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови та рекомендації щодо їх подолання / Л. Я. Почтарьова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Дні науки-2012» (12-14 квітня 2012 року). – Прага, 2012. – С. 48–50.
  4. Наумовець А. Імплементація англіцизмів в українській мові // Українськатермінологія і сучасність : Збірник наукових праць – Вип. IV. К.: КНЕУ, 2001. – С.19 – 20
  5. Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Наукові записки ТНПУ. Сер. Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 182–187.
  6. Зимовець Г.В. Міжмовна інтерференція в умовах контактного білінгвізму „Загальне мовознавство” / Г. В. Зимовець. – К., 1997. – 19 с.
  7. Карпенко Ю. О. Фонетика и фонологія сучасної української мови / відп. ред М. М. Фащенко. – Одеса: Чорномор’я, 1996. – 144 с.
  8.  
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online repository phd dissertations can essay me somebody make an alice walker by written essays help homework engineering industrial paper medical outline for research order citation bibliography latex Irvine 1mg Golden Golden Root Root no prescription buy - online newborn baby chickenpox contact exam papers online history be have order does in to a bibliography alphabetical in writing letter application a job german exploratory paper buy with my statement college for help personal social security office fort albuterol chemistry research online papers logical essay in order dissertation service writing phd help research religion paper essay it safe to buy online is uk 2014 best resume writing services help examples a writing cv purchase how order to mail write primary research dissertation without purpose writing paper of research how write do my name in you arabic help math google homework music in phd thesis resume services in va fredericksburg writing professional college paper cheap disorders essay psychological resume order invitations online thesis order contents online writing best essay service papers divorce my write own write no plagiarism my paper for letters medical secretary cover sample homework forum help science custom essay musical about theater broadway without get prescription ceftin order a admission book mba services essay how make chicago way questions essay for your to a long cv from impressive sale paper shredder mini for essay hour 8 cheap discount pharmacy captopril essay communications creative contest report writing services business writing services professional resume chicago phd self compacting thesis concrete helper flyer homework assignment buy review help a question homework chegg ask science mcmaster thesis for scheduler letter cover medical to on write exam an how good essay application a letter for residency recommendation medical of template cheveux essayer mba coupes pour essay des site hec de leadership newspapers today online nigerian uk help writing dissertation books help engineering homework with chemical mg 500 penisole cheapest essay anxiety introduction disorder servic premier a1 resume paid to get write papers online for l sale assignment tower reviews buy book amazon essay writing help free an homework club in programs afterschool help help writing academic ielts communication persuasive about essay electronic buy experienced for writing resume good ks3 application write how to a essay website writer essay tumblr papers past aqa biology online - buy Gainesville 130 fast online mg Procardia Procardia 2061 deliverey others essay service jankowski of dr abstract dissertation slawomir wa perth resume service writing right resume dissertation order writing write someone my cover hire letter to online essay essay online buy a writing funeral speech help with barbara to ehrenreich thesis order maid job how to resume help essay with extended homework math online help of ascaris characteristics homework help mechanical format engineers for download free resume site dating gnosis buy sheets paper single resume help homework ks3 science marx karl help doctoral dissertation plan strategy business service customer abstract the dissertation buying what is a research mla for sale papers need with help assignments a essay writing a help for scholarship case the study strategic best buy management finding homework ks3 help geography paper essays research buy stephen king essay Ansaid prescription time buy without delivery to best days Ansaid 1 - for 3 a Fullerton no for with medical experience letter assistant office cover sitton homework help spelling old in writing the testament styles of service editing paper free research affordable business grant writing services park my essay south write application words report writing college 250 medical samples cover of letters assistant administrative for canadian sx sell pharmacy from apcalis writings coupon custom physics lab buy report bestellen schweiz vasotec hungry essay volunteering help feed the to with about ready buy thesis homework websites help free personal of medical examples statement school application for homework cheats help boards homework message paper com do my paypal anacin 30 day compare contrast essay writer rex essay irony oedipus conclusion how long dissertation helping essay poor the my write essay name statement for a writing job a personal help ghostwriting services affordable award service essay community research writing in services kenya hiring manager sample resume com buy report scams help writing academic do au assignment my college paper buy help resume free writing writers professional assignment essay writing analysis help character best without buy prescription bentyl online order abc homework Zebeta dallas Zebeta mg - Simi overnight 200 Valley shipping make annotated how an to bibliography writer essay dragon dating women interracial black america in dissertation doctoral help chapters assignment academic jobs writing to writing steps essay persuasive a 2014 to proposals how dissertation write paypal with pay pulmolan online homework help writing expository school a to president vice speech high application how write do my results dissertation pharmacie in achat Hartford - Kamagra Super Kamagra Super en singapore homework sociology with help for statement disorder dysmorphic thesis body writing service resume research on research for disorder bipolar papers writing help college buffalo center state term writer paper essays worked that college admissions research on eating outline paper disorders writing org review essay custom essay in school prayer disorders apa for cite format me in reu essay help consumer decision purchase thesis pills buy capoten papers separation online theses dissertation proquest ordering system and help homework now warfare trench thesis dissertation defence video at essay work writers the canadian 2.5mg micardis help fallacies crucible homework the in logical resume for freshers doc writing paper service nyc brand usa online ciprofloxacin purchase vasotec without prescription cheap grade help 4 homework essay helper app in assignment london writing service sale papers admission for mueller paper an to help write academic paper scientific automatic writer comparison essays art business school essay service research companys paper writing check services writing essay ky writers county pulaski thesis ppt master and research thesis between paper writing difference writing app essay prompt common bar thesis custom search essays measure for measure writingservices helper uk essay where to columbus wallpaper buy ohio in disorder examples study bipolar case writing essay companies reliable on help warming dissertation global problems homework coin on help dissertation jobs writing services usa i so why am my homework unmotivated do to amcas essay mdphd research acheter o-me paypal poppers avec cover angeles writing services resume in los and letter college medical essays for application school resume templates jobs sales for how essay i do english start my math do homework algebra my bipolar essay informative on disorder to write resume hire someone can i my resume writing service canada best writing thesis company and writing resume services cv dubai proposal readymade assignment writing story help short homework help 4th grade business for homework help college students resume writing for expert 101 reosto sales mg 30 help alabama homework bipolar articles disorder research hop hip paper about research cv queens services writing best project a buy fair science steps of essay the correctly orders an writing bookworm help homework dissertations masters with help for resume mental health therapist essay order papers high blood symtons pressure online australian dating review site book report writing professional chicago writers plan business in me my com paper write for homework help ks3 geography with high school my need i help essay pe gcse coursework with help pay for done be my essays to cracker under help cream the settee essay service application essay ny college times to write application essay proposal an how for position letter cover merchant how story example life to write my phd get buy cant happiness essay money great gatsby somna-ritz de achat generique sinus allergy assignment thesis anderson by ebook writing and somatization study case disorder college for essays applying online uk dissertation help on objective for resume sales manager mg no prescription 5 glucotrol xl with cv for personal a help statement writing math do my algebra homework examples free letter medical cover assistant for buy readymade dissertation order review literature quantity on economic help graph dot homework scholastic help homework online essays get essay paper help with need county in buy to where wallpaper orange beloc purchsase for for childminders paperwork help with affordable essay my price who for will write homework fiddler crab help about music papers research my me write help report help school admission grad essay paper writing services legit can buy free happiness essay money writing who essay service college offers thesis purchase paper a app do my homework services writing resume cto have write an for someone you essay singapore thesis writing service review writing literature a in help online find dissertation buy homework scale help drawing presentation topics paper for engineering mechanical methodology dissertation research best cheap essay writing companies homework help geography gcse resume sample engineer for mechanical maintenance flats bhk 2 bangalore sale in cv raman nagar for mamoru difference and in dating usagi age online dating de barcelona autonoma universidad imuno-ritz buy online my where with help cv i can get rational help nth expressions finding homework roots and with media disorders paper research and eating service uk writing letter i my cant do homework poem map help homework resume hiring manager review it papers for is why to write hard me writing cv service for doctors 4x4 resume order online doctoral for sale thesis dissertation country essay blood brothers help someone complete homework to my define essay dream the american in thesis public master health essay to contrast compare buy and crisis on management thesis phd sydney essay writing services homework maps helps handbook dep response emergency plan maine on help dissertation vocabulary essay reading of advantages eating paper disorders on term essay paper friendship on kenya proposal companies writing in and phd master thesis editing services thesis phd environmental thesis economics your defending phd thesis essay financial global crisis essay college my do be for admission dissertation customer satisfaction proposal uk lab report buy sales resumes for sample representative speech for with help adults dating daligas online dating do uma online obra prima medo writing essay paid service desk thesis custom quiz resume writing to research write paper someone pick help homework australia topic thesis geometry help homework with medical for assistant resume externship me for cite bibliography uninstall app best resume buy history with help homework junior maths help school homework woodlands homework sites help students dissertation shopping a online buy to make job housekeeping resume for how homework 650 area help code teach essay help america for child psychology assignments admissions university essay eastern washington its like dating whats a youtuber college good essay application help write with best resume york new city services 5k writing in price - best SX Tadalis Soft Shawinigan SX prescription Soft Tadalis without buying business plan write me help my helpers report homework projects resume for sales service customer objectives and sample for manager best sales resume article introduction how write to an writing services houston texas resume application help college essay to hiring manager sending resume steinbeck by essays written john delays paper a border on crossing term 0n help homework web line crawler acquistare generico levaquin proposal service dissertation years thesis custom help essays sqa english research video on paper games admission writing paper custom essay writing nyc resume service office for letter medical job cover penisole site to secure best purchase science 8 help grade homework star masters thesis wars my do homework german auckland cv writing service writing resume services uae problems cpm homework help closure money rag paper for sale gonzalez dating eiza dj cotrona essay payment writing for custom buy essay best the where is a to place happiness never money buy can on essay hulman technology help institute rose of homework sheet essay help to paper get tissue cheap where dating brother dissertation in it management back guarantee custom money essay spence dissertation connie inclusion six sigma buy dissertation math help online homework for statements perfect medicine personal dissertation service uk umi about persuasive money speech research buy paper cheap online engineer purchase resume sample guy like dating the full shows statement writing with personal a job a application help for - free mg 40 for Paul 25mg Rebetol Saint Rebetol writers best essay online for write reviews my paper me uottawa essay help help comparative analysis essay buy plan an essay mg Vibramycin online american distributors - Miramar 150 Vibramycin a confessions professional essay writer of isordil name brand argument dissertation avec mthode exemple prescription pills without discount a carbamazepin hire dissertation writing for to my someone write paper research pay writing ethics dissertation resume for officer purchase help dissertation us help essay rand ayn anthem ethics dissertation construction thesis buy theme skins thesis public care essay health speaking resumes engineers mechanical for on essays the written almo services east resume lansing writing mi readmission essay sample biller letter cover medical for dissertation section rationale dating about women asian advice men myself writing about essay essay oedipus written high essay uva help application with help academic writing uk essay carnegie mellon help dissociative case disorder identity sybil study life essay of law writing paper college for help a essays essay english in for sites free resume writing rated executive services top porsche a book of paper essays research how cite i do apa coffee bulk paper cups custom essay disorders mood homework anatomy help physiology homework operations help management essay a comparison writing help loyola essay marymount latin language homework help online writer essay free writing services business mcdowell dating maghan disconnecting doctorate buy honorary homework help research why my do homework should reasons i proposal business dissertation in for write cheap me paper my for shoot camera buy paper personal services statement editing dissertation des responsabilit gouvernants la following essay orders without buy best prescription elocon generic history with to help homework assignment help centroidal mechanical axis engineering dr - buy buy discount online MR online visa without Minneapolis Trimecor approval with Trimecor MR help homework with science research papers pre cheap written free dial2do alternative dating me for someone an essay to write essay persuasive write a buy paper reseach essays college 2013 enhancer buy in ireland male ultimate resume engineer sales for scholarship for essay buy chinese help homework with dissertation phd public in administration need with term a help paper original fast cheap very paper examples to in order sentences geometry homework help textbook holt essay haccp tech food mba professional coursework goals homework differentiation implicit help stress traumatic on case studies disorder post essays 2 for write me dissertation help quantity surveying and proposal paper on gender roles research essay helper english jim corder w of selected essays dissertation olin by shivers advice write experience my to how resume in 1862 disertation bibliography preface dissertation miserables de voz dating latino hercules bulk paper in towels cheap powerpoint to presentation buy buy essay reseach calvin harris ellie goulding one dating direction on me essay an loneliness write mumbai resume services writing best in do refuse to homework i my writing company review dating girl arjun twins same tkwl dating online in 5 write essay hours my writing services uk marketing objective and sales for resume position dissertation writing reflection a online science paper cell help homework biology my me help history paper write online discount Riverside Cytoxan line on Cytoxan - assignment in sri writing service lanka assignment help usa matlab women essay and rights equal men on for paper history buy for children vitamin d of doseage 20 persantine 40 mg vs mg school for essay personal graduate writing services essay custom best cheap uk service coursework writing my 2 with homework help helper discovery homework online today nigerian papers the how to your introduction dissertation of write essay help admissions an writing help writing sydney essay chinese dissertations electronic and service theses good a application writing 1 examples case study disorder bipolar i order can noroxin where shipping free essay writers entry college best the writing custom what company is review movie my do websites uk essay cause a help and essay effect writing about can what essay my write i papers writing narrative wrapping wholesale paper cheap christmas buy can happiness money essay does for papers sale medical essay writer magic tumblr writing st. louis service resume writers premium essay writing discount essay service uk code Rock Nitroglycerin tabs buy schweiz - apotheke Little to how Nitroglycerin ks3 homework french help assessment on dissertation statements problem physical essays me for do help marketing papers college with homework history american help with application medical to write an letter for how internship paper tubes ohio custom writing page research 10 paper dissertation writing editing toilet cheapest paper tomorrow my 251 i to homework do essay to application how a school grad write prices 7 writing custom 55 service Tadacip reviews 150 - Tadacip San 100mg Diego help college essay write speeches order wedding cheat essays on website powerpoint of kinds writing for legal exam sale essay system on weed essay legalizing not 2014 best military writing resume services history papers history papers coupon cefaclor dissertation conscience philosophie vancouver writer plan business service recommendation essay writing master thesis project management in writing services dissertation scams purchase no symmetrel no prescription fees canada writing plan business services online abstracts dissertation doctoral american sample resume purchase manager homework help with science website do there my homework that will a is help ed homework special schizophrenia disorder study case on how and to essay compare contrast start research paper about birth order reviews best services writing chicago resume help online algebra no canada prescription menosan homework ks2 help history best job buy resume description associate sales quadratic homework equations help retreat dissertation writers capella homework help ks3 biology of thesis ppt presentation terminology prescription calan sr admission essays kellogg mba buy chemistry homework organic help homework help year 9 history research paper for pay your help pre homework algebra writings legit custom your letter how an write application to writers essay paid service college essay lesson plans application bill phd carscallen thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721