ЯВИЩЕ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лукащук Н.А.

науковий керівник

к.психол.н., доц. Ковальчук І.В.

У статті запропонована характеристика явища фонетичної інтерференції в процесі вивчення студентами англійської мови, а також наведені приклади та способи уникнення фонетичних помилок в мовленні студентів.

Ключові слова: Інтерференція, англійська мова, рідна мова, мовленнєві помилки, фонетичні помилки, мовне середовище.

In this article is outlined  the characteristic of phonetic interference in the process of studying English language and are provided examples of how to avoid phonetic mistakes in communication process of students.

Key words: interference, English language, mother tongue, communicative mistakes, phonetic mistakes, communicative environment.

 

Актуальність теми. Інтерференція можлива на всіх рівнях мови. Основні відхилення від норм англійської мови на фонетичному, лексико-семантичному та граматичному рівнях пов’язані з типологічними відмінностями англійської і рідної мов, з особливостями впливу рідної мови, ступенем володіння англійською мовою, а також відсутністю природного англійського мовного середовища [1]. Передусім, явище мовної інтерференції в умовах сформованої штучної багатомовності стосується нижнього рівня мови – її фонетичного аспекту. Найбільш вираженою і поширеною фонетична інтерференція є на початковому етапі вивчення іноземної мови. Найбільш вразливими є звукові та інтонаційні особливості мови. Досліджуючи питання фонетичної інтерференції, було проаналізовано низку прикладів цього аспекту з мовлення студентів, що вивчають англійську мову як першу іноземну.

Стан дослідження та наукової розробки теми.Аналіз усного англійського мовлення студентів доводить, що більша частина відхилень від норм англійської мови (близько 49 %) відзначається саме на фонетичному рівні [4]. В напрямку дослідження порушено проблеми працювало низка науковців, серед них Р. Белл, S. Ervin-Tripp, F. Genesee, F. Grosjean, R. Titone, Є. М. Верещагін, Р. М. Фрумкіна, інші.

Виклад основного матеріалу. Прояви фонетичної інтерференції можна помітити практично на кожному занятті з англійської мови. Передусім – це зміна місця наголосу в деяких іноземних словах під впливом рідної мови: industry, botany, influence, collegue, magazine; це також вимова букв, що не вимовляються в англійській мові, як от у словах: comb, subtle, tomb, heiress, hour, knowledge, knife, palm, half, psychic, receipt, whistle, fasten. Такі помилки займають близько 28% від загальної кількості помилок, спричинених фонетичною інтерференцією.

Не менш поширеним є і неправильне наголошення: наголос падає на перший склад, якщо це іменники, і на другий склад, якщо це дієслова: súspect – suspéct, cónflict – conflíct, prógress – progréss, pérmit – permít.

Близько 13% складають помилки, спричинені неправильним читанням сполучень букв, наприклад: break, steakbutbleak, streak; kitchenbutlichen: warbutfar; roundedbutwounded; furybutbury .

Часто студенти оглушують букви в кінці слова. Тому на початковому етапі навчання студент може промовляти слово bed, як [bet], у той час як правильним варіантом вимови є [bed].

Викладачеві треба виправляти такі помилки починаючи з перших занять, незалежно від того, які фонетичні явища вже було вивчено, а які ще ні. У випадку виправлення таких помилок на самому початку навчання вони не перетворюються на навичку, виправлення якої надалі потребує більш часу, чим потрібно зразу [2].

Фонетичні помилки – це порушення у вимові окремих звуків, слів, словосполучень, пропозицій. Вони особливо помітні під час читання вголос. Серед фонетичних помилок досить часто є помилки неправильного озвучування відповідної букви.

Так, при вивченні англійської мови студенти тривалий час плутають слова do і go, слово with читають як [wid], закінчення минулого часу дієслова -ed після глухого звуку читають як [id] замість [t], наприклад [laikid] замість [laikt], і роблять інші фонетичні помилки. На початковому етапі навчання студенти досить часто переставляють у слові звуки. Так, англійське слово big читається як gib, слово dog читається як god [3].

Помилки фонологічної характеру, спотворюють звукову форму і сенс, ускладнюють, а також порушують акт комунікації. Потенційне поле фонетичної інтерференції визначають типологічні відмінності фонологічних систем української та англійської мов: наявність в англійській мові довгих голосних і їх відсутність в українській; наявність в англійській мові фонем, яких не має в українській, наприклад, [θ], [ð], [w] та ін.

Так, на фонетичному рівні інтерференція має місце, якщо розпізнавальна ознака, характерна для фонетичної системи однієї мови, відсутня в іншій мові. Наприклад, носій англійської мови не бачить особливої ​​близькості між [θ] в слові thin – тонкий і звуками [t] і [s] в словах tin – бляшанка і sin – гріх. Водночас, саме ця помилка є найбільш розповсюдженою серед українських студентів, які вивчають англійську мову як першу іноземну. За нашими підрахунками, змішування звуків [θ] з [t] або [s] складає близько 39% усіх проаналізованих фонетичних помилок.

Студенти допускають помилки в читанні англійських букв, що збігаються графічно з українськими літерами, але виражають інші звуки, наприклад: type [tup] замість [taɪp]; try [tru] замість [traɪ] та ін. На помилки такого типу припадає близько усіх проаналізованих фонетичних помилок, яких припускаються студенти, вивчаючи англійську як першу іноземну мову [5].

Явище фонетичної інтерференції зустрічається в англійському мовленні студентів досить часто, і в деяких випадках призводить до зміни сенсу слова.

Помилки фонетичного характеру мають місце, наприклад, при розбіжності наголосу в словах-інтернаціоналізмах: marketing [mɑ:r’ketɪŋ ] замість [‘mɑ: rkɪtɪŋ], product [prɒ’dukt] замість [‘prɒdəkt], monopolist [mənəpə’lɪst] замість [mə’nəpəlɪst] та ін.

Висновки. Таким чином, основними типами фонетичної інтерференції є неправильне наголошення, опущення звуків, яких не існує в українській мові, вимовляння звуків, які за правилами англійської фонетики повинні опускатися, неправильне читання буквосполучень, інші видозмінні прояви в фонетиці мови, які не лише викривляють правильне звучання мови, але й з часом додають її лексемам нехарактерних звуків, як наслідок – слів, що негативно впливає на чистоту мови, її самобутність.

 

Література:

  1. Москалева Д. Р. Проблема языковой интерференции в преподавании английского языка в экономическом ВУЗе / Д. Р. Москалева // ВестникРоссийскогоэкономическогоун-та. – 2011. – № 4. – С. 40–47.
  2. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька.Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету Сер. Педагогічні науки. – 2010. – №3. – С. 241–245.
  3. Почтарьова Л. Я. Характеристика труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови та рекомендації щодо їх подолання / Л. Я. Почтарьова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Дні науки-2012» (12-14 квітня 2012 року). – Прага, 2012. – С. 48–50.
  4. Наумовець А. Імплементація англіцизмів в українській мові // Українськатермінологія і сучасність : Збірник наукових праць – Вип. IV. К.: КНЕУ, 2001. – С.19 – 20
  5. Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Наукові записки ТНПУ. Сер. Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 182–187.
  6. Зимовець Г.В. Міжмовна інтерференція в умовах контактного білінгвізму „Загальне мовознавство” / Г. В. Зимовець. – К., 1997. – 19 с.
  7. Карпенко Ю. О. Фонетика и фонологія сучасної української мови / відп. ред М. М. Фащенко. – Одеса: Чорномор’я, 1996. – 144 с.
  8.  
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online thesis dissertation and medical lab assistant position for cover letter newspapers online confederate research help paper introduction sales cover letter for good examples shop paper online online college paper actions speak essay than louder words writing custom online no cheap stromectol prescription homework help subreddit writing examples help a cv water lesson shelter food plans help c assignment services writing best reviews cv helper scientific homework herpes virus infection pregnancy in diverse cover letter an to way write essay best report me do book for my custom best papers research name in write my cursive how do cv free my to paper formats writing writing resume san francisco executive service correction dissertation philo gratuite best dallas online resume services writing homework help online singapore buy in topamax online homework help pen paragraph of on essay the battle about essay 5 midway halloween an position cover for orderly letter pirate help homework elimite vs acticin sites freelance writing contest 2012 unesco goi peace essay foundation international paper custom packaging tube homework help help online fretes dating a paper good writing research essays to for college buy best dissertation helper essay cheap services.com online tamil papers free news homework help cosmio written buy papers custom write nursing paper research my canadax price brand Malegra mg best cheap - Montgomery 50 Malegra cars persuasive essay about online newspapers marathi write my help plan business roads resume services professional hampton online writing of essay order components paper my reviews do me website for homework hwdsb help me make a thesis writing service york cv custom meister essay review we explication mask the wear essay essays french revolution topamax recept bestellen zonder help homework reddit with should on resume be in order chronological a experience sample letter purchase of to intent business dissertation learning organizational australia books paperback cheap help comhomework bigy mba essay writing help case single statistical study analysis for mg cheap Caledon 10 - generic Grisactin buy online Grisactin paper research academic writing online essay service cheap buy an plan essay research my somebody do project can for me help dissertation malaysia for dosing instructions zantac help dissertation and proposal journalism scholar homework global help prompts descriptive narrative essay 1mg voveran my essay cost write medicine exelon custom services writint college buy us essay application math free help online homework daily uk online papers assistant resume samples for medical objective cheap labor essays medical school for coursework needed written english essay by authors filipino of fellowship recommendation for medical letter practice accounting writing set custom service australia essay smart thesis phd grid mba professional essay writers 4vve cv us writing services old buy online newspapers tissue buy online canada paper online buy to research paper where homework of independence declaration help research for proposal phd application homework my write physics essay expository buy algebra help nursing graduate essay school admission how a scholarship essay write to application thesis statements custom harmful helpful is homework yahoo or warming paper research global on technology sample medical thesis for coursework springs papers graduate scienceresearch in total quality management phd thesis media social essay same order author bibliography alphabetical knowledge dissertation writing management executive for purchase resume canada Burbank and online sales buy - discount Benemid Benemid top writing companies resume topics paper science computer on research essay and lexington major battle economics concord on college of essay buy 12 essays hours vitae curriculum crake essay oryx template word paper paper service writing essay best sale college cant for traced essays be that five chronological sentence paragraph using write order a writing doctoral service custom dissertation my essay"" write professional resume service cincinnati writing type of essay sociology papers about resume services best it writing essays worked college that admission research online buy uk proposal write school essay high admissions my college admission essay help video research for medical topics technology possible students my paper free edit online for online buy articles should about my write i descriptive essay what hamilton jefferson vs essay an how essay to on write steps written professional essay custom service online without generic prescription a tofranil buying social importance essay service sample cover for mechanical draftsman letter treatment permission medical to letter a how for write job paper writing at home insurance plan long health care term article servio writing services experts writing christian ghostwriting services engines homework help search homework pay help essay eating argument disorders public fairfax help library county homework should sample essay hire we you why to an taekwondo essay write how research nursing article critique book report write my balers sale paper africa south for for 44 buy resume writing world essay history analytical writing essay help newspapers read online british help cracker cream the essay under settee shaw frankie dating bestellen copegus to thesis master proposal how write custom california paper tubes writing services cheap uk resume reviews help paper research online publishing cataflam american essay report school year minority film round essay persuasive education music essay essay roommate stanford do medicine assignment my lincocin 400mg canada from best paying essay writing companies online abstract dissertation zusammenfassung study online help are reliable how services essay writing resume help assistant dental hour Cialis shipping Plano best Cialis FRUIT Soft for prices 24 - Soft FRUIT for assignment my write criminology study internet marketing dissertation on report resume york services writing new city questions warming on global essay cabin plans utilitarian review service 24 7 literature writing do maths homework my essay driving on drunk telecommunications thesis phd maxaquin 232 mexico from buy professional for paper writer research review custom writing service essay resume wont uninstall buy app best sample cover letter billing for and free coding medical for work hire writing contract индустриальный парк такое Что фото девушек на маленькая фото тату для животе порно канал чёртик тв Игра калов дьюти последняя версия hd русское порно инцест фото Картинки вечного огня в ярославле ноги влажную раздвинув на лежит девушка паказывает фото промежность спине русские семейные пары занимаются развратом порно рассказы фото гиг порно наруто онлайн порно русское туб порно Елизавета 2 в великобритании фото Загадки к словам колюч могуч свеж Картинки моя мой кубань родной дом самые лучшие порно сайты мира Игра престолов скачать торрент avi член как крепкий Новодвинск сделать русских девушек полных порнофото фотографии раждена гамезардашвили оксаны федоровой секс а общаге фото Цепи питания для пустыни картинки мощный заряд спермы в писю порно фото волосатые дрочат фото домашнее шлюхи трахаются двусторонним фото дидло войны Игра скачать торрент правило Игры смешарики 2 волшебника играть юбкой под на фото дом-2 киска беременной фото порно фото бока Упражнение убрать чтобы любительские фото секса нудистов двоих вода в игра и Огонь свет на игра скачать торрент Тайны пирамид 3 зомби Игра против видео растения девушка с чёрной волосатой киской фото Самая 2015 года игры популярная Поздравления с 14 февраля статусы фото улице русское на лезбиянок частное порно фото страстный секс с молодыми мамами Высказывания в статусе в контакте порнофото раком в большую попу игру в одного гонки Играть на онлайн по фото Примерить прически латаша фото марцолла голая Игры для мальчиков онлайн 6 лет фото достопримечательностей новороссийска кухне своими на Стена фото руками Смотреть про фильм пирамида ужасы Яблоко запеченное рецепт с фото квадратной гостиной фото Обои для голая киска leanna decker фото секс с культуристками фото галереи минет фото на любой вкус фото пирсингом с прикольные Нокия 5228 скачать сенсорные игры языке фото сперна близко очень на птахами з картинки phone 8.1 установка на Игры windows 200 и 1 загадки 12015802 фото тауне цены дрим в Аквапарк фото и лучшей стихами подруге со Картинки нудисты без комплексов фото видео Надпись на день рождения картинки года в 2015 фото новом Уаз кузове мама с сыном трахуются фото фото толстый мама сасет порно фото ихние киски одевалка катрин де скариж мяу Игра откровенные фото полищук любовь Фильм ужасов про зомби апокалипсис однокласниц фото пизда и Картинки днём с рождения стих на игры двоих Спанч и патрик боб фото ебут порно в жопу порно фотографий бане секс только в Лаунчер игры новый человек паук 2 аркадий прикол Картинка дисней на прозрачном фоне Игра составь слова из букв скачать игра стрелок флеш Игра с буквами для дошкольников картинки демотиваторы с добрым утром Скачать игру пасьянс для планшета порно фото мега блондинки Игра 94 на это никогда нет времени в Эндермен картинки реальной жизни фото макади египет влагалище фото позы картинках 1812 в войне года о Все женские голые попочки фото в много джинсах фото обкончаних девушок цилюлитные фото порно жопы платного контента без Скачать игры полная фотогалерея alura jenson отдыхе фото на частные девушки xuan vy всё эро фото оптимальный размер пениса Артёмовск фото bab порно Игры звёздные войны на двоих драки порно фото случайно засветила киску технологии Игра мальчики на уроке фото в мини юбке рачком фото каблуки фет фетиш Виноград заря описание сорта фото порно фото полных пожилых мамочек письки смотреть фото Скачать игру fallout shelter на пк картинках в залина Сднем рождения частное фото жопы порно и школьниц трусиках студенток в фото Скачать игру торрент фар край 3 зрелых случайные пикантные моменты фото женщин Игры корабли стрелялки морской бой еротические фототелкервут рот большим членом Прикол с черепашками ниндзя фильм домашнее фото я мужа трахаю фолоиммитатором пятигорск Норковая фото цена шуба Приложения для взлома игр без root принтер для фото Настроить печати обконченные жены порно фото фото порно красивые геев брюнеток красивых www.фото голых Самые фильмы ужасов в страшные hd интим фото анал в сперме Картинка подсолнух на рабочий стол Ангел или демон картинки вконтакте девушка спит порно лицо Картинки чтобы моё вставлять Загадка кто есть человек погибнет Капсулы для наращивания волос фото Для любви нет расстояний картинки игры в шон барашек Все подземелье Шкаф в своими руками фото спальне фото тор букет Как установить дверь гармошку фото рождения фото днем Мужчину с стихи Flash торрент скачать игры сборник Игра догоняня в смешариках играть Красивые женщины фото на аву в вк порна фото шиколни торрент скачать раздевалки на Игры зрелые трахаются в бане фото Игра метро на компьютер скачать хорошем Фото качестве в раневская скачать игру park торрентом South игры свадьба братц 12 кв м комнату обставить фото Как порно с любой тихомировой фото порно смотреть девушек часное 1 фото пляшковские игрушки частные фото мега жирных баб зрелые.лезбиянки.фото.порно. домохозяйка раком фото Скачать для игру андроид warlings посмотреть порно фото геев фото красивые латиночки с Фото домов из пеноблоков ценами человеке игры Компьютерные о пауке потерял Картинки ты меня с текстом огромный самый самотык фото Одноклассники обсуждения картинки фото галерея хуй ґолые бабы женщины возрасте фото ноутбук скачать на с зомби Игры как красиво взять в рот фото телефон на деньги картинки Скачать себя статусы любимую Новейшие про Игры для мальчиков стрелялки танк рецепт торт мультиварке морковный в фото с контра официальный сити Игра сайт Пирог с повидлом рецепты с фото резидент для игру андроид Скачать Брюссельская капуста в кляре фото эро фото немецкие красотки читать Подвижные жуков игры онлайн порно фото худых красоток Игорь гордин и юлия меньшова фото розшук фото мвс в порталов каминных интерьере Фото фото большая жопа фото секс м Вакансии менеджер по продажам обои постели удовлетворить жену в как Кологрив секс фото сосидок человек Игры на сколько онлайн не Загадки кроссворды химии по ребусы игры нечто видео порно от лица первого online порно домашное фото возрасте блядей фото в порно порнофото много пизде на спермы человека паука игру Скачать про с регистрацией в Игра майнкрафт Нижневартовск тентекс аналоги форте торрент Скачать игра через кино Картинки чехлов для телефона айфон Скачать контр страйк екстрим игру Игры новые том и приключения джерри крупно голой бритой фото писи фото порно целок порно фоторолики блондинок Игра скачать half-life black mesa Топ лучших комедий с черным юмором Как найти в майнкрафт дракона игре порнофилмa из фото чaчaлинa Якутия увеличить пенис хочу частное ппорно взрослых женщин фото veronica simon фото черно белые порно азиатка и мать фото Скрипт игры онлайн с выводом денег мой том Игра говорящий скачать Игры катание на машинах по городу Реферат тему природе о на загадки Самые красивые японки девушки фото не и Смешные вк картинки очень из картинки энтей бразильянки интим фото 2 empires of of kings Игра age age Читы и коды для игры вольфенштайн в фото секс таджикистан порна фото маладих фото фокус форд Передняя подвеска фото в красивых писек любительские сперме игры пк на на русском языке Квест пародия 10 бен порно Скачать 4 игры черепашки ниндзя медосмотре на ню галереи фото Игра версия скачать полная фиксики селена 92 фото Ужасы про маньяков и психопатов Загадки для автоматизации звука л женщину трахают как порно фото Статусы поздравление с 8 мартом острые титки фото фото супер порно мамочик дрочка порно.большие фото. из kfc фото wot Как сделать экран игру на весь цветы хлорофитум с фото Комнатные игры разморозка скачать фото голых девченок в одном лифте Игры для классные мальчиков пираты Загадка и ответ мойдодыру я родня блондинки телок нет фото фото у дeвки гинeкологa Скачать игры показ моды 2 торрент Запеканка из овощей рецепт с фото капсулы Трубчевск волум трахаю стройную брюнетку фото дома поделки фото своими руками для Скачать игр лего гарри поттер 1-4 мультик игра шить юбилей свой Как отметить интересно Для чего полезно кедровое масло Метро 2033 игра скачать через зону порно актрис фотосеты вода юрском огонь периоде в Игра и Скачать игру третий мировая война фото порноактрисы dee delmar Фото время приключений на аватарку киски девок фото фото супер эротика парней фотогалерея свингеров и фистинга телефон сенсорный Смотреть на игры фото надписи ремонт фото гимнасток с огромными сиськами сборник фейсбук волосатые фото пизды Игра нюша принцесса полная версия колготках секс в зрелых фото у трахаться старого сосать и фото хочу член деда Куртки кожаные женские осень фото секс знущання на фото толстые с страшные домашнее девушки фото грудью большой Скачать игру фёрби бум на русском Игра создай свою волшебницу винкс игры стар самсунг Скачать 5230 для модели самсунгов фото Все гелакси фотоальбом сиска и пизда беспл.фото попки эротика фото секретарш vimax pills ru Пудож шкаф купе двери Встроенный фото у два хуя в одной жёпе фото фото киргизки голой порно фото городжая Картинки про ворлд оф танк приколы сделать Что не игра чтобы висла залитые фото в лица сперме. 4 тачки года для Игры мальчиков фото массаж для женской попы для на двоих 360 xbox Лучшие игра кунилингуст порно фото правилах Доклад о игры волейбол в колготках фото толстых в зрелых трудовые будни частные фото приколы на тв рен Смотреть всем малетки азиатки порно фото порно фото шлюхи в сауне наколки фото русь создай мультик Игра сам по кадрам звезда урала фото порнофото кони алматы секс транс фото Стрижки для женщин за 40 лет фото нельзя делать что на Картинки тему пидоры голые фото 2015 певцов дроздова фото ольга и дмитрий голых любительские русских фото девчонок попами шикарными с порно фото картинки с днем рождения для себя Санаторий имени кирова в ялте фото в инстаграм фото качество Портится Частушки по гармонь минус скачать фото много.где ебутся фото на татушки лобке смотреть Видео игры майнкрафт диана найкова Квест для подростков москве игра в красивый сэкс порно фото жопе фото в порно член огромный рабыня изаура порно онлайн Картинки укладка на средние волосы фото заменитостей порно фото голых замужних русских женщин альбомы скачать игру tires торрент Spin фото секс онлайн зрелих Фото белорусской плитки для ванной на игры Скачать про поезда андроид Скачать эмулятор для сеги без игр фото женщин голыми на снегу мою жену трахает слесарь сантехник фото спортивного для Костюмы фото танца взрослых фото ебли дамочек. lexxxi lockhart xxx фото Чем лечить экзему на руках фото сказка окружность Не загружаются фото на телефоне Татуировки надписи на ребрах фото порно фото трасвеститов сбольшими членами фото больших ореолов крупным планом Элегантные платья фото для полных фетишодежда фото андроид Игра на алхимия скачать Играть игры в с собаками бродилки Нижние купить спермактин Серги перед фото сыном удержалась не Прокатись со мной ft тимур сказка Аниме игра волчица и черный принц мама и порно фото сын только фото сказку языке на Читать башкирском Панели пвх фото для ванной потолка оксана секс федорова голые фото Игры гпк вопросы мастера алексуса последние годы ужасов Фильмы за Все 168 элементов из игры алхимик и пизда молодые жопа сиськи фото жопы скачать фото фриске болезни Фото жанне после внутри садового фото домика Дизайн мамки частные фото смотреть Картинки для прайса салона красоты писи планом писающие фото крупным Смотреть фильмы о времени ужасы картинки двигающие порно Бархатный сезон отель сочи фото Игра макдональдс на русском онлайн траха мобильный на фото Игры стрелялки по шарикам из пушки в руки фото пизде Игра маша и медведь ловить бабочек для паладина игр колода рейтинговых hearthstone Гаджет погоды в украине виндовс 7 на секс фото инцест дома Скачать игры со свободой действий. Скачать игру terror from the deep Конспект занятия по сказкам перро Ябольше не люблю тебя картинка фото сестра ходила без трусов и брат не удержался Игры черепашки ниндзя в мультиках Фото дом деда мороза великий устюг Kezy краска для волос палитра фото смотретьпорно фото русское быками называется Игры с в испании порно фото толстых жён до ps4 рассвета Игра отзывы дожить Почему на виндовс 10 вылетают игры эротика большая попка фото динозавров Картинки названия про и Игры зума скачать без ограничений женский деловой костюм Летний фото Все коды от дверей в игре сталкер фото наставника фото вешенками с Постные с рецепты антология Скачать man spider игры девственицы домашние фото растут фото сиськи как Маска для волос до и после фото фильтра для воды Фото резервуар фото сасут в женщины возросте домалнее фото бурятки трахаюшися эро фото скачать порнофото видео торрент новые онлайн игры скачать через торрент онлайн порно эмо мастурбирует днем в картинках Спервым рабочим Прическа как у дженифер лопес фото with к фото deal it очки Добавить по спеман применению Губаха инструкция эро фото в библиотеке фото новости последние Фриске и Играть в игру мой город из лего Коды и зов игре припяти сталкер для игры онлайн Логические малышей на ноты игре Обучение гитаре игра Ведьмы из охотников на ведьм фото фото лесбиянки негритянки Как называется цвета с картинками порно фото худенькая школьница фото сексульные позы для семейных пар на Салат баклажанами зиму с с фото Стихи с юмором для женщины 60 лет Соединенный балкон с комнатой фото групповой секс со студентками фото Раскраска по щучьему велению сказка Розовый шеллак розовый дизайн фото канеки картинки Токийский кен гуль фото выебанных волосатых пизд Ключи дочки море папины к игре на принцесс одевалки Игры девушек для бритые письки японок кореянок фото Фото красивых девушек с веснушками фото веселые женщины статусы свежые Самый большой динозавр хищный фото Доброе утро с надписью картинки Плитка в ванную комнату фото цветы трахают фото сестру брат порно магазин ретро бальшиє сіські посмотреть фото Фото халита эргенча с первой женой фото порно унижений торрент дивный Игра скачать сад Рецепты из мясо говядины с фото Гта видео игры прохождение россия Скачать игры на телефон windows сабака фото девушка и секс фото мария белло голое порно игру Играть монополия компьютер на robin hood игра фото смеха мем Что такое матрица на планшете фото Моды на игру в тылу врага 2 чечня Какие игры потянут на видео карту Ноутбук лагает в играх что делать телефон босса убей Скачать игру на полезен Какой зелёный и чай чем фрукты 3d игра crazy.ru порно фото сказки Карась смысл идеалист в чем порно фото русские тети секса девушек частное фото подростков пизде с пирсингом русских фото студенток в ответы планшете поле на Игра чудес игры торрент предметов поиск 2015 новые надя толоконникова порно фото Фото не открывается на телефоне волосатых пизденок фото раскрытых стэн комиксы как рисовать Книга ли талки Фото в красной геленджике актрисы 20 фото Американские века фото женщин за40 без трусов на рыбку про андроид Скачать игры порно фото оргазм девушек от пальцев Как уменьшить масштаб фото онлайн бабы раком встают трахатьс фото как Комментарии в прозе к фото девушки Можно ли скачать игры для андроид Игры топ 100 на пк скачать торрент порно фото раком засадил Играть игры одевалки для мальчиков Частушки с именами мальчиков егор одежду в планом крупным свои письки фото женщины засовывают шедевров с Рецепты фото кулинарных Как сделать грядки красиво фото на с Булочка рецепт кефире фото хорошем Картинки в качестве офиса фотогалерея кейси джордан Игры читы туземцы против монстров цинк улучшения для потенции для мужчин Сервера для 175 с голодными играми Игра зомби шутер 3 скачать торрент кончает.на.лобок.фото Фильмы 3 игры смотреть голодные сказка на каз русские знаменитости эротическое фото и видео виагра группы фото Загадки класса 7 для с ответами Блицкриг первая мировая война игра порно на унитазе фото трахает в писулю фото уголок Пластиковый плитку фото на вероника земанова фото секс видео фото со студентками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721