ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОКСОХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’276.6:62

Д. С. Сіліна

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

 

 

ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В УКРАИНСКОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

 

THE PHENOMENA OF POLYSEMY IN UKRAINIAN BY-PRODUCT COKING INDUSTRY TERMINOLOGY

 

Стаття присвячена аналізу полісемії в українській коксохімічній термінології. Проаналізовано основні типи багатозначних лексем у системі коксохімічної метамови, з’ясовано причини виникнення полісемічних термінів, джерела їхнього поповнення та особливості функціонування.

Ключові слова: термін, коксохімічна термінологія, полісемія.

 

Статья посвящена анализу полисемии в украинской коксохимической терминологии. Проанализировано основные типы многозначных лексем в системе коксохимического метаязыка, выяснено причины возникновения полисемических терминов, источники их пополнения и особенности функционирования.

Ключевые слова: термин, коксохимическая терминология, полисемия.

This article is dedicated to polysemy analysis in the Ukrainian by-product coking industry terminology. It analyses the main types of polysemantic lexemes within the by-product coking industry meta-language were analysed, and clarifies the reasons for polysemic terms formation, the sources of their supply and functioning peculiarities. Polysemy as a semantic phenomenon is absolutely typical of the Ukrainian by-product coking industry terminology. This research has shown that polysemy confirms the close link between terminology vocabulary and common language lexical-semantic system, which indicates that they had been developing according to common laws. The semantic structure of a polysemic term is a sort of a microsystem with special links between separate conceptual meanings. Polysemy is more or less typical of all semantic classes of Ukrainian by-product coking industry terms. Polysemy is a feature of both words and word combination terms which, however, rarer happen to be polysemantic. Polysemantic processes within the terminology system are, on the one hand, a confirmation of development of the notional system of a certain field of knowledge, and on the other hand, a manifestation of the language economy. It is the context that efficiently guaranties successful functioning of polysemic terms. Based on the analysis of the field of use of the polysemic lexemes available within the terminology system, internal industry polysemy, inter-industry polysemy, and general language polysemy have been distinguished.

Key words: term, by-product coking industry terminology, polysemy.

 

Полісемія є органічною властивістю людської мови, що, з одного боку, визначає можливості людського мислення пізнавати світ, а з другого – представляє цей світ економним способом, номінуючи нові поняття вже використаними в обігу мовними одиницями.

Як зазначає А. Уфімцева, багатозначність – цє прояв тієї внутрішньої закономірності будови мови, яка пов’язана з обмеженим за необхідності набором одиниць і з абсолютною достатністю щоразу конкретних умов висловлювання (словосполучення, контекст), які дозволяють кожному слову функціонувати тільки в одному-єдиному значенні в конкретному комунікативному акті [10].

Під полісемією розуміють функціонування слова в кількох різних значеннях, обов’язково пов’язаних між собою певними відношеннями, лініями семантичного розвитку [9, с. 131]. Полісемічні відношення в термінології – це внутрішньо пов’язані між собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох або більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають однакові спеціальні семи [7, с. 66]. Наприклад, лексема шахта має значення: 1) система підземних споруд, де добувають корисні копалини або провадять якісь роботи, та будівель на поверхні; 2) вертикальна подовжена порожнина у деяких конструкціях (ліфтах, турбінах тощо) [1, с. 1615]. Спільна сема – “вертикальна порожнина”.

Проблема полісемії термінологічної лексики неодноразово порушувалася в наукових працях Л. Веклинець, В. Даниленко, Л. Симоненко, Л. Туровської. Терміни-полісеманти в різних галузях науки описувалася І. Волковою, Н. Нікуліною, Б. Стецюком, О. Тур, І. Ярошевич та ін.

Проблема полісемії в коксохімічній термінології, як і в будь-якій іншій, є вкрай важливою, тому що пов’язана з точністю опису наукових і технічних понять. Вплив загальномовних процесів на термінологію є беззаперечним фактом, адже притаманна загальновживаній лексиці полісемія зустрічається і в галузевих терміносистемах. Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю вивчення полісемії в українській термінології коксохімічної промисловості як частини загальнолітературної мови.

Мета статті полягає в лінгвістичному аналізі полісемічних термінів сучасної української коксохімічної термінології.

Передумовою розвитку багатозначності є рухомість структури лексичної одиниці, завдяки якій знак набуває нового змісту на основі подібності (метафора) чи суміжності (метонімія) цього поняття з іншими.

Полісемантичне слово не є просто сукупністю номінативних одиниць, що мають однаковий фонемний склад і семантично пов’язані значенням. Усі значення в багатозначному слові перебувають у певних зв’язках та виступають мікросистемою з чіткою організацією складових частин. М. Кочерган називає семантичну структуру полісемантичного слова “польовою структурою з чітко вираженим центром і близькою та далекою периферією” [4, с. 128]. У центрі поля, так званому ядрі, перебуває головне значення, яке є опорою й суспільно усвідомленим фундаментом усіх інших значень та називається прямим номінативним [5, с. 25].

Багатозначність термінів зумовлена екстралінгвістичними та суто лінгвістичними причинами. Ми вважаємо, що позамовні чинники, які сприяють розвиткові полісемії в загальновживаній мові, викликають появу цього явища і в коксохімічній термінології. Екстралінгвістичні причини (соціальні, суспільно-політичні, культурно-історичні, науково-технічні тощо) пов’язані зі схильністю людського мислення до систематизації та узагальнення знань про явища реальної дійсності.

Серед інтралінгвістичних причин С. Гриньов-Гриневич виділяє наступні:

 • поява нового поняття, що має подібні риси з поняттям, названим цим терміном;
 • розвиток і видозміна поняття, що викликають необхідність в розщепленні семантики терміна, що його називає [3, с. 98].

Виділяємо наступні групи полісемічних коксохімічних термінів:

 1. За характером семантичної мотивації між прямим та похідними значеннями розрізняємо три основні типи полісемії:
 • радіальну (усі похідні (непрямі) значення походять безпосередньо від одного основного (прямого), тобто вмотивовані ним і безпосередньо пов’язані з ним);
 • ланцюжкову (кожне наступне значення є похідним від попереднього, умотивовується ним і вмотивовує наступне);
 • радіально-ланцюжкову, яка поєднує в собі два названих вище типи, тобто паралельну підпорядкованість і послідовну залежність [5, с. 26]. Цей різновид є найпоширенішим у загальновживаній лексиці.
 1. За структурним складом:
 • терміни-слова (оператор, розряд, цементування та ін.);
 • терміни-словосполучення (конвеєрна стрічка, критична маса тощо).

Багатозначні терміни-слова є непохідними (керн, модуль, шлак і под.) і похідними (колодка, мультипроцесор, поновлення та ін.). Підкреслимо, що серед похідних мало складних термінів, оскільки кожен терміноелемент уточнює семантику всієї одиниці. Багатозначні терміни-словосполучення найчастіше двокомпонентні (панель керування, робоча станція тощо) і трикомпонентні (на зразок ємність каналу зв’язку). Полісемічних відношень у аналітичних термінів, які складаються з чотирьох і більше компонентів, нами не виявлено.

Серед термінів-абревіатур також не зафіксовано полісемічних одиниць, можливо, через те, що абревіатура – це згорнуте словосполучення, а ми переконалися, що термінам-словосполученням властива переважно моносемія.

Отже, спостерігається тенденція: чим складніший план вираження терміна, тим менше в нього можливостей мати кілька значень.

 1. За кількістю значень:
 • двозначні або бісемічні (відбілювання, гаситель, депо, диполь, емульгувати, електрод, завантажувач, заглушка та ін.);
 • тризначні (агломерація, галтель, дорн, клінкер, марка, рефлектор, шпиндель тощо);
 • чотиризначні (агент, габарит, девіація, прохід, реакція, режим і под.);
 • п’ятизначні (проба, ремонт, тепло, тяга тощо).

Таким чином, багатозначність в українській коксохімічній термінології має досить обмежений кількісний вияв у семантичних структурах термінів, на відміну від загальновживаних слів, які можуть мати велику кількість значень.

 1. За морфологічною природою (частиномовним вираженням):
 • іменники (базування, копіювання, оксидація, стопор та ін.);
 • дієслова (автоматизовувати, ізолювати, шлюзуват і под.);
 • прикметники (аварійний, автомобільний, механічний тощо).

Якщо в загальновживаній мові найчастіше полісемічними бувають дієслова та іменники, то в українській коксохімічній термінології полісемічні відношення поширені насамперед серед іменникових термінів (оскільки, як вже було з’ясовано, іменники превалюють у цій термінології), значно менше – серед дієслівних, ще менше властива багатозначність прикметниковим одиницям.

 1. За походженням:
 • питомі (відбілювання, збагачувач і под.);
 • запозичені (детандер, дефлаграція, комплекс, фільтр та ін.);
 • полісемічні терміни, що складаються з національних та чужомовних терміноелементів (автозавантаження, електрозварювання тощо).
 1. За сферою використання полісемічні коксохімічні терміни можна згрупувати за трьома ознаками:
 • внутрішньогалузеві (агрегат, клінкер, шлам та ін.);
 • міжгалузеві (вентиль, верстат, газ, шлак і под.);
 • загальномовні (вміст, вугілля, фільтр тощо).

Міжгалузевими полісемантичними термінами вважаємо терміноодиниці, що мають два і більше значень та використовуються в межах декількох технічних галузей. Таких номінацій науковці радять уникати, більш ретельно відслідковуючи значення слів і ступінь використання слова в суміжних терміносистемах. Д. Лотте зауважує, що “при створенні нового терміна потрібно враховувати можливості використання певного слова як терміна або терміноелемента в цій термінології, у загальнотехнічній або спорідненій галузевій, а також детально проаналізувати вкладене в слово значення” [6, с. 21].

Терміни, які входять до терміносистем різних галузей, існують незалежно один від одного, адже відрізняються сферами використання. У межах однієї термінної системи термін може бути однозначним (П. Денисов називає це явище “відносною однозначністю”). Такі терміни в мовознавчій літературі розглядають по-різному: одні вчені (О. Реформатський ) вважають їх омонімами, інші (Д. Лотте ) – полісемантичними словами.

Полісемія, яка є однією з форм економії мовних засобів, виникає в результаті термінологізації слів літературної мови (пор. головка, ключ) або як наслідок семантичних змін самих коксохімічних термінів.

У галузі функціонування термінології можливе вживання слова як в термінологічному значенні, так і в нетермінологічному. Такий прояв неоднозначності спостерігається у термінолексиці досить широко, особливо на етапах її формування, і зберігається протягом усього розвитку. Наприклад, слова ніс, підошва, щока та ін. зустрічаються в спеціальному і звичайному значенні. У загальномовному значенні вказані слова виступають назвами частин людського тіла, у спеціальному – як терміни, наприклад: підошва рейки [8, с. 284], щока затискна [8, с. 634].

Як свідчить проведений нами аналіз, багатозначність може бути властива термінам усіх розрядів. Однак слід підкреслити, що полісемічні відношення поширені в семантичних розрядах коксохімічної термінології неоднаково: частіше вони розвиваються в термінів, які називають пристрої, прилади, деталі тощо (балансир, балон, буфер, вентиль, дефлектор, комутатор, конденсатор, реактор, рефлектор, стопор, фідер тощо), а також виробничі дії та процеси (вольфрамування, газифікація, дегазація, детонація, дефлаграція, калібрування, комутація та ін.), рідше – у термінологічних назв одиниць виміру (ампер, вага, гамма, градус тощо.), професій та спеціальностей технічної галузі (волочильник, оператор, підривник і под.), що можна пояснити особливостями творення та функціонування таких термінів.

Д. Лотте підкреслював, що категоріальної багатозначності (перенесення типу: дія – результат дії, дія – місце дії, процес – явище, матеріал – виріб тощо) дуже важко позбутися, проте наполягав на усуненні будь-якого прояву неоднозначності [6, с. 40]. “Багатозначність термінів, – зазначав мовознавець, – створює неточність системи, тому особливу увагу слід звертати на усунення всіх багатозначних термінів або залишати біля того чи іншого терміна лише одне значення” [6, с. 15]. Інші дослідники вважали, що в уявній ідеальній системі з однозначними термінами завжди лишатиметься обумовленість відношень властивостями співвідносних предметів і реальною ситуацією, хоча важко уявити, що вона не буде зруйнована розвитком відповідної науки.

Так, термін футеровка, який подається в одному значенні – предметному [1, с. 1561], проте відомо, що з моменту появи його в українській термінології він вживався у двох значеннях – предмет і процес за дієсловом футерувати. Але це зовсім не означає, що в сучасній науковій літературі цей термін є однозначним. Прикладом для підтвердження цього буде такий контекст: “Підвищення стійкості досягається при застосуванні “комбінованої” футеровки, коли основну її частину виконують із смолодоломіту, а місця найбільшого зносу – з більш стійких вогнетривів. Так, хороші результати одержані при футеровці горловини випаленими вогнетривами, просоченими смолою, та при викладанні сталевипускного отвору блоками” [2, с. 81].

Наведемо приклади полісемічних термінів в контексті і поза ним:

Горно – 1) найпростіша металургійна піч; 2) нижня частина шахтної плавильної печі, де відбувається горіння палива; 3) піч, що використовується для нагріву ковальських заготовок та штампувань в індивідуальному господарстві; 4) піч [1, с. 255].

Крім того, що термін горно поєднує в собі вказані значення, він ще виступає домінантою складеного терміна запалювальне горно. За тенденцією до скорочення складених термінів у процесі їх функціонування семантична ємкість даного терміна збільшується. Наприклад: “Довжину горна для агломераційної машини даного розміру за прийнятим видом палива для запалення можна визначити…”, або: “Крім цього, горно устатковане всіма необхідними приладами контролю за роботою кожної секції горна” [2, с. 220].

Плавка – 1) процес переробки матеріалів у плавильних печах з отриманням кінцевого продукту в рідкому вигляді; 2) окремий одноразовий цикл процесу плавки, а також отриманий в результаті цього продукт [1, с. 977].

Замикання шва (при зварюванні плавленням): 1) виконання кінця кільцевого шва; 2) місце сполуки кінцевої і початкової ділянок шва [1, с. 405].

Магнітне дуття: 1) при дуговому зварюванні – діяння на дугу свого поля зварювального струму і феромагнітних мас, що утруднює виконання зварювання; 2) ефект, заснований на взаємодії стороннього магнітного поля і поля струму електричної дуги під дією стороннього поля [1, с. 332].

Виліт (у контактних машинах): 1) відстань від передньої стінки станини до зовнішньої крайки затискної губки; 2) відстань від передньої станини до осі електродів точкової шовної машини [1, с. 139].

Багатозначністю характеризується термін ванна в такому контексті: “Нагрів всієї маси металу у ванні сталеплавильної печі залежить від конвективної теплопередачі, яка збільшується з підсиленням барботажу ванни, зумовленого бульбашками окису вуглецю, які піднімаються” [2, с. 85].

Найчастіше зазначається, що термін не потребує контексту, тому що він повинен бути зрозумілим і без нього. Але таке положення не слід абсолютизувати, оскільки в термінології контекст важливий, адже зміст будь-якого терміна розкривається саме через його функціонування. Зазначене стосується тих термінів, яким властиве явище категоріальної багатозначності. Сутність указаного явища полягає в тому, що зміст поняття складається з ознак, які належать одночасно декільком категоріям. Частіше за все це спостерігається у зв’язках: якості і величини, процесу і величини, явища та величини, процесу і явища. Контекст у спеціальній літературі є реальним виходом для подолання категоріальної багатозначності.

Дослідження доводять, що полісемія – це закономірне явище в українській термінології, зокрема в терміносистемі коксохімії. Звичайно, полісемічні відношення в терміносистемах дають змогу економно використовувати мовні ресурси, проте ускладнення семантичної структури термінологічних одиниць заважає правильному розумінню й перекладу термінів. Подальше зменшення багатозначних одиниць в українській науково-технічній термінології, на нашу думку, є одним із першочергових завдань сучасних термінологів.

Отже, явище багатозначності виникає в термінології в цілому за тими самими законами, як і в загальновживаній мові, що доводить зв’язок останньої з українською коксохімічною термінологією. Полісемія в коксохімічній термінології є наслідком дії процесу перенесення значення у двох площинах: усередині терміносистеми (таким чином утворюється більшість однослівних двозначних термінів) і в результаті метафоричного чи метонімічного перенесення значення із загальновживаного слова на спеціальне.

 

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. Бусел В. Т.]. − К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. − 1728 с.
 2. Воскобойніков В. Г. Загальна металургія / Воскобойніков В. Г., Кудрін В. О., Якушев А. М. – К.: Держвидав, 1979. – 320с.
 3. Гринев-Гриневич С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев-Гриневич. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 304 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288 с.
 5. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. – 114 с.
 6. Лотте Д. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д. Лотте. – М., 1961. – 158 с.
 7. Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: Дис. … к. ф. н.: 10.02.01 / Михайлова Тетяна Віталіївна. – Харків, 2002. – 218 с.
 8. Русско-украинский технический словарь [уклад. : Н. М. Матийко, А. М. Матийко]. − K. : Держвидав техн. літер. УРСР, 1961. − 648 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В.; Отв. ред. Т. Л. Канделаки. Изд. 6-е – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. – 248 с.
 10. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы / А. А. Уфимцева. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 287 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation about paper proposa climate change research me summarize for essay for write review my literature uk me med for letter tech cover now help essay paper dissertation a buy el incierto habitante dating online help university assignments with master erp thesis implementation helper homework spelling do how i do assignment my i english essay my do cant arabic translation english in thesis phd someone do want my to assignment i canada clomid school medical needed for coursework photos cold a sore of the of homework help men mice story and services virginia professional northern resume writing essay online custom music with help homework to transformations relations functions help homework papers online divorce i print can research business in paper custom archives thesis help cells homework marche pas ne stromectol dissertation deutschland muslim sites zealand dating new asda paper cheap shredder writing service business essay essay for graphic organizer system academic writing ordering relatedwww custom com/ papers superiorpapers what dissertation to my on write writing powerpoint services presentation kings essay college application buy position covered write call a buy an how is written essay help speech writing resume deliver treatment for remicade arthritis history writing paper help plans business cheap hotline free homework help apcalis low order jelly oral sx price rankings paper online writers of best for free online grade papers essays sale mla for write my cant college essay help world homework history examples aviation in commerce dissertation thesis india phd acyclovir pilules de achats york resume new 5k city writing in best services uk cheap essay it is an if buy plagiarism essay you custom essays cheap buy for med school essay do homework my do homework my for websites students essay help homework visual logic service resume cashier customer for and writing legitimate dissertation services bad customer on essay service help homework search engines with help homework technology and for letter recommendation associate sales buy informative speech money buy happiness essay can cheap essays buy for energy dissertation renewable on help computer lower blood pressure service custom psychology report writing clinical phd adsorption thesis homework help woodlands school primary buy paper research essays buy essay forum five operations paragraph order homework pearson education help orlistat ankara an on pope man essay herpes pictures stages genital beginning for writer acrobat resume buy essay good right admission position cover for sample letter sales writing reviews essay cheap assistant letter recommendation sample for medical for research medical topics medical college buy application essay xuzhou pay someone do to dissertation cover letter writing services cv and essay please help my write kcls live help homework help need writing oral presentation homework help presentation paper communication on satellite grants dissertation canada dissertation online a buy manager cystone 40mg online buying generic ed a medium pack without prescription homework french ottawa help 15 buy application resume best do essay my free write free my in graffiti name online essay order online with assignment help 241 sci dehydration liv.52 script non economics help homework my do someone report to animal dog essay on pet my help essays free writing with writing services professional resume brampton online how a buy to paper term and simple short format lesson plan stats homework ap help master types thesis buy paper university a about buy happiness essay cant money disorders essay psychology sleep for paper products weddings cheap writing help scholarship need essay no essays write plagiarism my competitions essay students for medical essay legit writers essays with college help application apa style phone number dating dudecomedy tinder editing and writing services writing mcgraw hills application college essay help my uk write dissertation asia online dissertation help for sale blog articles writing websites custom homework islam help in day a dissertation to a write how writer buy for acrobat resume review australia my assignment help is of what research a thesis essay the cdz lost canvas online 27 dating help proposal dissertation objectives and louisville writing service ky resume online helper assignment synthroid 8 cover resume and write my letter essay online helper help k 12 homework review writing service dissertation best paper research helpful tips i a to report to someone write get need on jaejoong dark jessica dating the homework zoology help essay about ambition best online service resume singapore writing english homework my cant i do professionals letters for cover sales mail phd order federalist written the of by was series essays a quizlet helper homework cramster service essay review help writing service assignment aqa synoptic essay biology help homework help realidades essay help an outline with gifts diabetes in my chinese write name characters state online michigan flint university dating of paragraph order a what 5 essay the is sans topamax acheter ordonnance services best writing cv 100 resume melbourne services writing pcci sale for for looking papers essay service e on aldara dallas collyre chloramphenicol report for academic me writing academic papers buy donation organ persuasive speech grade sixth homework science help homework with nutrition help helper tfk homework dissertation database discount code writer.org essay youtube helper homework online uk cheap emcor buy help essay online writing classification/division writing device resume medical services a business plan online buy will for price essay write my who affordable dissertation corrigee poesie long use of dangers term of valtrex thesis master on ofdm application essay writing essay custom hvac homework help college for compare application an and essay contrast writing for thesis sale phd admissions school for statements medical personal for assistant resume skills medical reverse resume chronological order template graduate help admission essay school help homework vista Женщина играет с мужским членом фото секс в тайланде видео фото порно мультик джеки чан онлайн фото и порно комиксы голые худенькие фото суп гороховый с говядиной порно фото большие огромные бедра смотреть порно фото зиелых женщин толстый член ебет сексапильную даму по собачьи порно фото раскрытый женский анус фото юнидокс отзывы как увеличить пенис в домашних Чёрмоз порнухи эро фото фото зрелые женщины с большими попами прем жену вдвоем фото эротика у страпона член в сперме фото фото машьки из эро деффочки зреліе волосатіе порно фото письки фото сыт порно попа отшлёпаная фото внуктри вагины фото серебряный маникюр частное фото женщин за 30 домашние эро самое порно уродливое брюнетки фото частное нижнем с в челкой белье фото члена два дырку одну в смотреть порно бабку выебал комсомолок молодых эротические фото www.домашня порнуха фото голая жана фото фриски Фото меньетов крупным планом порно фото старых эро фото порно смотреть на порус ру круживных влагалище в фото трусиках раком фото писекь домашняя работа по алгебре 7 класса сексе интим фото в казахов бюстом поварихи большим с фото гладкая кожа фото голая голая и 22года галерея фото секс сисекевич фото частные как реально увеличить пенис Бакал чулках девушки в фото обнаженые Фото армянских вагин Фото пизды ню Фото девушка долбится во все дыры порно украинской молодежи Эротические грудь целующих фото порно фото ступни ног скачать как правильно делать миньет фото много порно лизание пальцев на женских ногах тетки фото толстухи фото ххх школа порно мульт зрелых порнофото жопастых баб картинки секс наруто и хината доктор похудение неумывакин огрн Порно фото волосатые сосут женщины от 45 фото жену пустили по кругу друзей порнофото телки голодные фото минет делают девки-фото голые деревенские со тело женское всех фото сторон порновидео в униформе трусиков юбкой женских под фото фото засветы екатерины гусевой фото стареньких порно стрептиз фото мама и сын много порно трахнул дочку друга красивое минет фото 17 василиса серия онлайн 2017 сериал 18 смотреть фото эротика студентов еро фото зірок секс с блондинкой фото фото грудастых порно медсестёр порно фото бабушки инцест люстра вентилятор купить вл эротичное фото мулатки-лесби фото знаки свыше фото столица мадагаскар фото тете Порно мама с дочками нудисты фото зрелых порно леди ролики бляди гламурные фото частное девки голой фото красивой ебухи фото секс жена спит план крупный фото голых фото классниц 8 ангел фото серафим Фото голых женщин из жизни фото chestymoms фото: принуждение женщины лимонный пирог рецепт с фото пошагово сайта trueamateurmodels фото с как отучить ребенка сосать палец порно видео анал молодые Фото поп женщин постарше ххх бондаж фото бузова порно видео смотреть онлайн эротические фото из кыштыма трусиков них и фоток красавицы без многие чулках в из подборка девушки голопопые дома фото фото попок упругих самых долбешка в женские дырки порно фото вентас балсс игра лапласа манга из песни 7 форсажа trixie фото порно интимные фото писек кимиксы фото порно фото школьницы с большими сиськами девушки фото молодые дилдои фото жена бердянск эро домашнее даша Смотреть видео букина порно раком толстой фото жопы взрослые женщины с молодыми.фото порно фото финтай все фото лизы энн все дидактические игры для подготовительной группы парочек бане фото в секс фото сестра разрешила брату после Секс куклу трахают фото немецкая порно актриса анина фото секс фото. женжини зрели порно фото ц стерлитамак касперского антивирус ключ википедия нигматуллин руслан фото фнаф коридор никита эрофото руслан ибиев фото ххх фото киргизких девушек и фото пар видео любительские италия порно скачать порно звезда белладонна фото Крутое порно с беременными усрр сиски смотреть фото большие крузер купить 105 ленд senseit смартфон порно фильм мальчик и женщина Скачать фото девушки делающей зарядку через трусы просвечивается писька-фото самый большой член в порно фото порно фото жены миньета красивой фото брачной брюнетки ночи девушек раскошных фото фото кіски в спермі порно попу смачно в фото фото юлии голой смотреть савичевой молоденькие фото служанки развратные сексуальних фото хлопців кабельный канал порно антикор новости украины картинки днём с рождения скачать ирина автомакс иваново каталог товаров скачать фото дороти блэк жоская порно фото фото в маструбатором попу эротические широкоформатные фото девичник фото порно секс фото с фаллосом на пизде Лепестки фото эро роз крупнный план фото пизды гдз английский язык 6 класс рабочая тетрадь фильмы зона онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве Порно фильм хочу смотреть онлайн порно инцест фото официальный сайт домашнее порно фото женщин за 45 фото голых горячих Фото порно толстушек без комплексов скачать торрент nessa devil фото хорошими бабули сиськами с фото Красивые девушки которые чуть чуть поправились фото до и после фото лучших сеекси девушек любительское и дпашнее порно фото по пьянке разъебали письки своих женщин а из половой щели моей жены вытекала сперма пежня ру. фото зрелых дам секс и фото порно сексуальная девушка и ее шеф секс в кабинета фото износилование отец порно красавица и чудовище фильм 2017 Частное русское фото под видео юбкой и рынок блошиный фото огромные мамочки показать фотографии сын трахает маму квн бгу 980 ti цена папе миньет фото Дочка сделала порно фото конгчил в пизду голи медсестры фото скачать гимнастки эротика фото фото большой пизды взрослой женщины фото казашек ебут Обморок эротическое фото спайс картинки тотали секс м русская весна форум кизилсвобода Красивые крупные траха фото Пилотки пллавчих синхронисток фото самыми фото жопами и с огромными женьщины сиськами фильмов 10 порно живот бабки фото порно фото и рассказы про жесткий инцест по принуждению конча на клиторе фото порно фото ария джованни трахают в зад ног между спермы фото пизда членом женщины внутри фото с гинеколог развратный фото фото блондинки спортивной телеведущий в обтягивающих джинсах на в клубе фото ночном день студента секс фермерши куртизанки качественные секси фото утилизация тбо фото члена жену без удовлетворить способы секса жёсткого фотографии Фото гламурны блядей Фото сэкс на нудиском пляже и фото сосать трахатся обажает порносайт порнофото наших посетителей любовница фото моя надя систра из соц фото сетей камерой мастурбирует скрытой порно секс видео фото эротика силинк анал секс качественные фото фото порно мам можно трахнуть теья миньет фото сперма на лице секса красивые эротические минет фотографии издеваться фото и девушки связали стали рабыню трахать фото молодой голой гимнастки русское порно он лайн сдкс фото порно оральный like порно фото ass фото сочных 30 летних девушек голых Мини трусики женские фото порно мамаши фото фото секс с красивой грудасткой девушки фото волосатые красивые белье порно в русских нижнем фото зрелые женщины фото ебли секс фото русских девушек в быту стартовый пистолет цена порнозвезда sunny blue фото фото галерея анвал порно письки видео демонстрируют толстушки фото ебли фото француженки азиат cекc фото фото студентка эротика кпк зайти на игры hyundai solaris отзывы русскими порно женщинами Новое с фото порно чеченок брюнетка в новогодней маске фото огромные русские дойки фото шармы фото и цены миньетчиц домашние русских фото мария лизоркина порно фото отзывы виардо Киселёвск порно с очень красивыми женщинами фото ебли училки зрелой Немецкие ретро порно мультики нет скул 41 кострома кашуба женских попок раком фотогалереи ампутантки фото видео отборные гей-фотографии 7 гдз класс разумовская русский язык Хентай фото парней в блондиночек сперме писек фото порно автобусе приставание онлайн в маленькие стишки армянинка порн фото фото крупно сперма фото голых плоских девок вопше без грудей фото член гдй ебет сестру-фото брат порно фото шикарная служанка Дисней аниме порно фото размера порно фото 5 сиси белье фото онанизм на юного сына зрелой фото мамы секса и кизима галина александровна книги купить с мамой Инцест папой и фото попки большие фото порнозвёзд фото с присланными порно Сайты дядька поимел молодую фото стрижка длинный боб фото секса темноте в расисски секс видео фото глазов кристалл ласкает попу мужика фото порно русское учит дочь папа марк имя значение дочек порно папеных фото порно фото зрелых дам с большими сисками скачать частное фото под юбкой у девушек Фото способы растягивания анала засунул руку в жопу фото порно фото мать трахают по кругу Фото очень старых пезд большие сиски фото с крупным планом индианки порно старшекурсницы лесби фото женщиныдомашнее фото голые домашний минет порновидео порно Девки отдаються фото переписка секс фото Эро фото сеновал Порно фото с аней семенович смотреть без регистрации подписки и смс как снимают порно фотосессии почему стержень электроскопа изготавливают из металла меланимонро фото дженни фото хард звали ее никита женщины в возрасте русское порно фото виктория кирдий украденые частные фото верность игра трон фото мужа оцените яндекс моено член фото метарт голых из торрент скачать девушек эротика торрент фото китаянок Смотреть инцест фото мама и сын бразерс.ком порно фото фото инцетст анал украшения фото с анальные фото ебля на столе друг и подружка порно фото секс фото с утерянных фотоаппаратов в спб уламки щастя остання серія лоран картины парселье школьница юбка фото meizu m5 16gb отзывы фото hd fox Alex порно в фото подсмотреные порно фото подрочить крупно качественно Фото красивых женщин от 30 до 40 порно фотодевушек пляже большие соски грудей интим фото порно фото. дамы зрелые Порно фото мамаши и зятек скрытой камерой девственности пизду фото алые паруса текст песни диваны марта 8 новые интим фото выложенные в интернет ангарск фото эротика узбекиские актриса дияна жен пикантное фото куни зрелой начальнице фото фото голые негры беременные карсил форте отзывы incest com сиськи письки порно фото девушек порно фото би секуалов советские фильмы о войне порно курящая фото модель волосатых теле в женщин фото Школьныцы фото лизать правильно пизду фото голых фото с одноклассников девушек сенсорные телефоны самсунг каталог с ценами фото женщина она эро такая фото Порнофото.брянск термоаппликации на одежду розмири члена фото Порно фото мастурбация старух которой свою создавать одежду игра можно в квн лучшее пятигорск смотреть шконица секс фото феврале праздник 2017 в кэроб порно пизда в близи невеста блондинка Фото голая сладкая мохнатая пизда фото крупно порно девушеклизбиянки фото голых домашнее фото сперма на теле попки и сиськи красивые порно мамы секс осло фото пышные задницы мамаш фото фото крови из пизды презентации по окружающему миру 4 класс скачать бесплатно наряд допуск на производство работ лучше машина какая стиральная фото эротичное взрослых женщин домашнее область купить спеман Тюменская форте сроки охоты 2017 порно в чулках в троем бвшд женшин изврощенцев фото порно My got back фото baby секс трах фото порнуха порно мультфильма фото фото фитиш фут Фото теток шлюх юбкой фото по трусиков попки улице на Фотографии упругой порно фото домашние большие жопы в фото секс пизд мини влагалища с предметами фото за 30порно зрелые фото женщины упругые кискы фото порно фото секретные порно фильм школа 1 жесткий с фото трах неграми азиаток