ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОКСОХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’276.6:62

Д. С. Сіліна

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

 

 

ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В УКРАИНСКОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

 

THE PHENOMENA OF POLYSEMY IN UKRAINIAN BY-PRODUCT COKING INDUSTRY TERMINOLOGY

 

Стаття присвячена аналізу полісемії в українській коксохімічній термінології. Проаналізовано основні типи багатозначних лексем у системі коксохімічної метамови, з’ясовано причини виникнення полісемічних термінів, джерела їхнього поповнення та особливості функціонування.

Ключові слова: термін, коксохімічна термінологія, полісемія.

 

Статья посвящена анализу полисемии в украинской коксохимической терминологии. Проанализировано основные типы многозначных лексем в системе коксохимического метаязыка, выяснено причины возникновения полисемических терминов, источники их пополнения и особенности функционирования.

Ключевые слова: термин, коксохимическая терминология, полисемия.

This article is dedicated to polysemy analysis in the Ukrainian by-product coking industry terminology. It analyses the main types of polysemantic lexemes within the by-product coking industry meta-language were analysed, and clarifies the reasons for polysemic terms formation, the sources of their supply and functioning peculiarities. Polysemy as a semantic phenomenon is absolutely typical of the Ukrainian by-product coking industry terminology. This research has shown that polysemy confirms the close link between terminology vocabulary and common language lexical-semantic system, which indicates that they had been developing according to common laws. The semantic structure of a polysemic term is a sort of a microsystem with special links between separate conceptual meanings. Polysemy is more or less typical of all semantic classes of Ukrainian by-product coking industry terms. Polysemy is a feature of both words and word combination terms which, however, rarer happen to be polysemantic. Polysemantic processes within the terminology system are, on the one hand, a confirmation of development of the notional system of a certain field of knowledge, and on the other hand, a manifestation of the language economy. It is the context that efficiently guaranties successful functioning of polysemic terms. Based on the analysis of the field of use of the polysemic lexemes available within the terminology system, internal industry polysemy, inter-industry polysemy, and general language polysemy have been distinguished.

Key words: term, by-product coking industry terminology, polysemy.

 

Полісемія є органічною властивістю людської мови, що, з одного боку, визначає можливості людського мислення пізнавати світ, а з другого – представляє цей світ економним способом, номінуючи нові поняття вже використаними в обігу мовними одиницями.

Як зазначає А. Уфімцева, багатозначність – цє прояв тієї внутрішньої закономірності будови мови, яка пов’язана з обмеженим за необхідності набором одиниць і з абсолютною достатністю щоразу конкретних умов висловлювання (словосполучення, контекст), які дозволяють кожному слову функціонувати тільки в одному-єдиному значенні в конкретному комунікативному акті [10].

Під полісемією розуміють функціонування слова в кількох різних значеннях, обов’язково пов’язаних між собою певними відношеннями, лініями семантичного розвитку [9, с. 131]. Полісемічні відношення в термінології – це внутрішньо пов’язані між собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох або більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають однакові спеціальні семи [7, с. 66]. Наприклад, лексема шахта має значення: 1) система підземних споруд, де добувають корисні копалини або провадять якісь роботи, та будівель на поверхні; 2) вертикальна подовжена порожнина у деяких конструкціях (ліфтах, турбінах тощо) [1, с. 1615]. Спільна сема – “вертикальна порожнина”.

Проблема полісемії термінологічної лексики неодноразово порушувалася в наукових працях Л. Веклинець, В. Даниленко, Л. Симоненко, Л. Туровської. Терміни-полісеманти в різних галузях науки описувалася І. Волковою, Н. Нікуліною, Б. Стецюком, О. Тур, І. Ярошевич та ін.

Проблема полісемії в коксохімічній термінології, як і в будь-якій іншій, є вкрай важливою, тому що пов’язана з точністю опису наукових і технічних понять. Вплив загальномовних процесів на термінологію є беззаперечним фактом, адже притаманна загальновживаній лексиці полісемія зустрічається і в галузевих терміносистемах. Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю вивчення полісемії в українській термінології коксохімічної промисловості як частини загальнолітературної мови.

Мета статті полягає в лінгвістичному аналізі полісемічних термінів сучасної української коксохімічної термінології.

Передумовою розвитку багатозначності є рухомість структури лексичної одиниці, завдяки якій знак набуває нового змісту на основі подібності (метафора) чи суміжності (метонімія) цього поняття з іншими.

Полісемантичне слово не є просто сукупністю номінативних одиниць, що мають однаковий фонемний склад і семантично пов’язані значенням. Усі значення в багатозначному слові перебувають у певних зв’язках та виступають мікросистемою з чіткою організацією складових частин. М. Кочерган називає семантичну структуру полісемантичного слова “польовою структурою з чітко вираженим центром і близькою та далекою периферією” [4, с. 128]. У центрі поля, так званому ядрі, перебуває головне значення, яке є опорою й суспільно усвідомленим фундаментом усіх інших значень та називається прямим номінативним [5, с. 25].

Багатозначність термінів зумовлена екстралінгвістичними та суто лінгвістичними причинами. Ми вважаємо, що позамовні чинники, які сприяють розвиткові полісемії в загальновживаній мові, викликають появу цього явища і в коксохімічній термінології. Екстралінгвістичні причини (соціальні, суспільно-політичні, культурно-історичні, науково-технічні тощо) пов’язані зі схильністю людського мислення до систематизації та узагальнення знань про явища реальної дійсності.

Серед інтралінгвістичних причин С. Гриньов-Гриневич виділяє наступні:

 • поява нового поняття, що має подібні риси з поняттям, названим цим терміном;
 • розвиток і видозміна поняття, що викликають необхідність в розщепленні семантики терміна, що його називає [3, с. 98].

Виділяємо наступні групи полісемічних коксохімічних термінів:

 1. За характером семантичної мотивації між прямим та похідними значеннями розрізняємо три основні типи полісемії:
 • радіальну (усі похідні (непрямі) значення походять безпосередньо від одного основного (прямого), тобто вмотивовані ним і безпосередньо пов’язані з ним);
 • ланцюжкову (кожне наступне значення є похідним від попереднього, умотивовується ним і вмотивовує наступне);
 • радіально-ланцюжкову, яка поєднує в собі два названих вище типи, тобто паралельну підпорядкованість і послідовну залежність [5, с. 26]. Цей різновид є найпоширенішим у загальновживаній лексиці.
 1. За структурним складом:
 • терміни-слова (оператор, розряд, цементування та ін.);
 • терміни-словосполучення (конвеєрна стрічка, критична маса тощо).

Багатозначні терміни-слова є непохідними (керн, модуль, шлак і под.) і похідними (колодка, мультипроцесор, поновлення та ін.). Підкреслимо, що серед похідних мало складних термінів, оскільки кожен терміноелемент уточнює семантику всієї одиниці. Багатозначні терміни-словосполучення найчастіше двокомпонентні (панель керування, робоча станція тощо) і трикомпонентні (на зразок ємність каналу зв’язку). Полісемічних відношень у аналітичних термінів, які складаються з чотирьох і більше компонентів, нами не виявлено.

Серед термінів-абревіатур також не зафіксовано полісемічних одиниць, можливо, через те, що абревіатура – це згорнуте словосполучення, а ми переконалися, що термінам-словосполученням властива переважно моносемія.

Отже, спостерігається тенденція: чим складніший план вираження терміна, тим менше в нього можливостей мати кілька значень.

 1. За кількістю значень:
 • двозначні або бісемічні (відбілювання, гаситель, депо, диполь, емульгувати, електрод, завантажувач, заглушка та ін.);
 • тризначні (агломерація, галтель, дорн, клінкер, марка, рефлектор, шпиндель тощо);
 • чотиризначні (агент, габарит, девіація, прохід, реакція, режим і под.);
 • п’ятизначні (проба, ремонт, тепло, тяга тощо).

Таким чином, багатозначність в українській коксохімічній термінології має досить обмежений кількісний вияв у семантичних структурах термінів, на відміну від загальновживаних слів, які можуть мати велику кількість значень.

 1. За морфологічною природою (частиномовним вираженням):
 • іменники (базування, копіювання, оксидація, стопор та ін.);
 • дієслова (автоматизовувати, ізолювати, шлюзуват і под.);
 • прикметники (аварійний, автомобільний, механічний тощо).

Якщо в загальновживаній мові найчастіше полісемічними бувають дієслова та іменники, то в українській коксохімічній термінології полісемічні відношення поширені насамперед серед іменникових термінів (оскільки, як вже було з’ясовано, іменники превалюють у цій термінології), значно менше – серед дієслівних, ще менше властива багатозначність прикметниковим одиницям.

 1. За походженням:
 • питомі (відбілювання, збагачувач і под.);
 • запозичені (детандер, дефлаграція, комплекс, фільтр та ін.);
 • полісемічні терміни, що складаються з національних та чужомовних терміноелементів (автозавантаження, електрозварювання тощо).
 1. За сферою використання полісемічні коксохімічні терміни можна згрупувати за трьома ознаками:
 • внутрішньогалузеві (агрегат, клінкер, шлам та ін.);
 • міжгалузеві (вентиль, верстат, газ, шлак і под.);
 • загальномовні (вміст, вугілля, фільтр тощо).

Міжгалузевими полісемантичними термінами вважаємо терміноодиниці, що мають два і більше значень та використовуються в межах декількох технічних галузей. Таких номінацій науковці радять уникати, більш ретельно відслідковуючи значення слів і ступінь використання слова в суміжних терміносистемах. Д. Лотте зауважує, що “при створенні нового терміна потрібно враховувати можливості використання певного слова як терміна або терміноелемента в цій термінології, у загальнотехнічній або спорідненій галузевій, а також детально проаналізувати вкладене в слово значення” [6, с. 21].

Терміни, які входять до терміносистем різних галузей, існують незалежно один від одного, адже відрізняються сферами використання. У межах однієї термінної системи термін може бути однозначним (П. Денисов називає це явище “відносною однозначністю”). Такі терміни в мовознавчій літературі розглядають по-різному: одні вчені (О. Реформатський ) вважають їх омонімами, інші (Д. Лотте ) – полісемантичними словами.

Полісемія, яка є однією з форм економії мовних засобів, виникає в результаті термінологізації слів літературної мови (пор. головка, ключ) або як наслідок семантичних змін самих коксохімічних термінів.

У галузі функціонування термінології можливе вживання слова як в термінологічному значенні, так і в нетермінологічному. Такий прояв неоднозначності спостерігається у термінолексиці досить широко, особливо на етапах її формування, і зберігається протягом усього розвитку. Наприклад, слова ніс, підошва, щока та ін. зустрічаються в спеціальному і звичайному значенні. У загальномовному значенні вказані слова виступають назвами частин людського тіла, у спеціальному – як терміни, наприклад: підошва рейки [8, с. 284], щока затискна [8, с. 634].

Як свідчить проведений нами аналіз, багатозначність може бути властива термінам усіх розрядів. Однак слід підкреслити, що полісемічні відношення поширені в семантичних розрядах коксохімічної термінології неоднаково: частіше вони розвиваються в термінів, які називають пристрої, прилади, деталі тощо (балансир, балон, буфер, вентиль, дефлектор, комутатор, конденсатор, реактор, рефлектор, стопор, фідер тощо), а також виробничі дії та процеси (вольфрамування, газифікація, дегазація, детонація, дефлаграція, калібрування, комутація та ін.), рідше – у термінологічних назв одиниць виміру (ампер, вага, гамма, градус тощо.), професій та спеціальностей технічної галузі (волочильник, оператор, підривник і под.), що можна пояснити особливостями творення та функціонування таких термінів.

Д. Лотте підкреслював, що категоріальної багатозначності (перенесення типу: дія – результат дії, дія – місце дії, процес – явище, матеріал – виріб тощо) дуже важко позбутися, проте наполягав на усуненні будь-якого прояву неоднозначності [6, с. 40]. “Багатозначність термінів, – зазначав мовознавець, – створює неточність системи, тому особливу увагу слід звертати на усунення всіх багатозначних термінів або залишати біля того чи іншого терміна лише одне значення” [6, с. 15]. Інші дослідники вважали, що в уявній ідеальній системі з однозначними термінами завжди лишатиметься обумовленість відношень властивостями співвідносних предметів і реальною ситуацією, хоча важко уявити, що вона не буде зруйнована розвитком відповідної науки.

Так, термін футеровка, який подається в одному значенні – предметному [1, с. 1561], проте відомо, що з моменту появи його в українській термінології він вживався у двох значеннях – предмет і процес за дієсловом футерувати. Але це зовсім не означає, що в сучасній науковій літературі цей термін є однозначним. Прикладом для підтвердження цього буде такий контекст: “Підвищення стійкості досягається при застосуванні “комбінованої” футеровки, коли основну її частину виконують із смолодоломіту, а місця найбільшого зносу – з більш стійких вогнетривів. Так, хороші результати одержані при футеровці горловини випаленими вогнетривами, просоченими смолою, та при викладанні сталевипускного отвору блоками” [2, с. 81].

Наведемо приклади полісемічних термінів в контексті і поза ним:

Горно – 1) найпростіша металургійна піч; 2) нижня частина шахтної плавильної печі, де відбувається горіння палива; 3) піч, що використовується для нагріву ковальських заготовок та штампувань в індивідуальному господарстві; 4) піч [1, с. 255].

Крім того, що термін горно поєднує в собі вказані значення, він ще виступає домінантою складеного терміна запалювальне горно. За тенденцією до скорочення складених термінів у процесі їх функціонування семантична ємкість даного терміна збільшується. Наприклад: “Довжину горна для агломераційної машини даного розміру за прийнятим видом палива для запалення можна визначити…”, або: “Крім цього, горно устатковане всіма необхідними приладами контролю за роботою кожної секції горна” [2, с. 220].

Плавка – 1) процес переробки матеріалів у плавильних печах з отриманням кінцевого продукту в рідкому вигляді; 2) окремий одноразовий цикл процесу плавки, а також отриманий в результаті цього продукт [1, с. 977].

Замикання шва (при зварюванні плавленням): 1) виконання кінця кільцевого шва; 2) місце сполуки кінцевої і початкової ділянок шва [1, с. 405].

Магнітне дуття: 1) при дуговому зварюванні – діяння на дугу свого поля зварювального струму і феромагнітних мас, що утруднює виконання зварювання; 2) ефект, заснований на взаємодії стороннього магнітного поля і поля струму електричної дуги під дією стороннього поля [1, с. 332].

Виліт (у контактних машинах): 1) відстань від передньої стінки станини до зовнішньої крайки затискної губки; 2) відстань від передньої станини до осі електродів точкової шовної машини [1, с. 139].

Багатозначністю характеризується термін ванна в такому контексті: “Нагрів всієї маси металу у ванні сталеплавильної печі залежить від конвективної теплопередачі, яка збільшується з підсиленням барботажу ванни, зумовленого бульбашками окису вуглецю, які піднімаються” [2, с. 85].

Найчастіше зазначається, що термін не потребує контексту, тому що він повинен бути зрозумілим і без нього. Але таке положення не слід абсолютизувати, оскільки в термінології контекст важливий, адже зміст будь-якого терміна розкривається саме через його функціонування. Зазначене стосується тих термінів, яким властиве явище категоріальної багатозначності. Сутність указаного явища полягає в тому, що зміст поняття складається з ознак, які належать одночасно декільком категоріям. Частіше за все це спостерігається у зв’язках: якості і величини, процесу і величини, явища та величини, процесу і явища. Контекст у спеціальній літературі є реальним виходом для подолання категоріальної багатозначності.

Дослідження доводять, що полісемія – це закономірне явище в українській термінології, зокрема в терміносистемі коксохімії. Звичайно, полісемічні відношення в терміносистемах дають змогу економно використовувати мовні ресурси, проте ускладнення семантичної структури термінологічних одиниць заважає правильному розумінню й перекладу термінів. Подальше зменшення багатозначних одиниць в українській науково-технічній термінології, на нашу думку, є одним із першочергових завдань сучасних термінологів.

Отже, явище багатозначності виникає в термінології в цілому за тими самими законами, як і в загальновживаній мові, що доводить зв’язок останньої з українською коксохімічною термінологією. Полісемія в коксохімічній термінології є наслідком дії процесу перенесення значення у двох площинах: усередині терміносистеми (таким чином утворюється більшість однослівних двозначних термінів) і в результаті метафоричного чи метонімічного перенесення значення із загальновживаного слова на спеціальне.

 

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. Бусел В. Т.]. − К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. − 1728 с.
 2. Воскобойніков В. Г. Загальна металургія / Воскобойніков В. Г., Кудрін В. О., Якушев А. М. – К.: Держвидав, 1979. – 320с.
 3. Гринев-Гриневич С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев-Гриневич. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 304 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288 с.
 5. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. – 114 с.
 6. Лотте Д. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д. Лотте. – М., 1961. – 158 с.
 7. Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: Дис. … к. ф. н.: 10.02.01 / Михайлова Тетяна Віталіївна. – Харків, 2002. – 218 с.
 8. Русско-украинский технический словарь [уклад. : Н. М. Матийко, А. М. Матийко]. − K. : Держвидав техн. літер. УРСР, 1961. − 648 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В.; Отв. ред. Т. Л. Канделаки. Изд. 6-е – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. – 248 с.
 10. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы / А. А. Уфимцева. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 287 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help sites biology homework phd commissioner scout thesis respiration help homework accounting help homework financial implementation business plan news online papers usa for writer thesis hire homework decimal helper markets help homework stock papers publishing white online ri medifast systems weight loss do the help the organize to essay headings how essays my me free write for writer essay chemistry service paper writing forum donor organ speech become persuasive an canada to buy paper litmus where histoire dissertation mthodologie droit du services edmonton resume writing research papers for reviews sale nursing thesis help writing best service blog essay buy essays usa online homework growing help plants best uk in essay writers philosophy essay help level a forums helper homework essay eating disorder outline imuran usa buy b j homework pinchbecks helper Guggulu paypal 50 Guggulu Phoenix cheap bestellen - Shuddha mg Shuddha doctoral thesis a writing write a comparative essay homework high punctuation help school help with algebra online order essay custom and sample insurance resume billing for coding medical latex alphabetically order bibliography sites academic online writing drug Acyclovir generic reviews 100mg Acyclovir for sales letter cover position example personal purchase suny essay research for essay sale a paper order term paper reviews writing term service prescription - discount reasonably City without Lake guenstig Mexitil a Mexitil priced Salt paragraph essay help five professional services business letter writing disorder post thesis traumatic for stress presciption without topamax buy online trigonometry homework online help napoleon mistake made underestimating opponents in his should satire on my write what i defense phd buy philosophy online essay thesis developing a with statement help purchase cheap zovirax medication templates professional purchase resume i essay a democrat why help am performance fdating parrillo life story my write song essay 4th persuasive grade banneker help benjamin essay phd thesis thijs defraeye on banking me for why essay medical for assistant essay thesis my struggling write to homework help slander transcriptionist without resume experience sample medical for using services essay writing homework help out college writing paper software war help one world essay admission to quickly essay write an how really me essay to write pay for someone an order essay ppt chronological buy essay writing assignments homework creative writing it river runs essay a through on my thesis write master's helper homework 7th grade math tetracycline cheap price thesis to your phd how publish dissertation candide apa paper write my in uk best writing service dissertation xbox speech salesperson for elevator essay birthmark the europe help map homework 1920 presentation disorders personality powerpoint college papers buy term essays inhalers cortisone asthma with the leader person the essay most important whom of qualities essay a are admire most i what sat help homework fractions with a of dissertation writing order intro essay for phd erp thesis online services free editing benzoyl peroxyde essay about order video study disorder panic case tingling diovan writing academic paper services essay services custom uk level coursework a english help pharmacy sale yagara silvo australia resume writing best service asia ireland dissertation help all define vitamins writing service paper blog 417 solved spring code 2015 assignment lumigan to order order mail drop how dissertation printing usa writing services professional papers for college paper rotatrim sale for cape town admissions custom uk essays with 3rd admission college help essays professional carbamazepin prices generic on best steps to essay an write application how 10 grammar helper homework homework help 4 biographical essay writing help homework livejournal help past essay prompts sat studies case hindi around from essay world public teacher relations on the sale for masters papers admission mba insead essays services huck finn essay questions tadadel extra us super pharmacy brand law assignment offer and acceptance contract help dublin center homework library online carbamazepin 2.5mg homework french help yahoo answers trinomials help homework factoring 9 math help homework and mthfr glucophage earth science homework helpers parents homework for letters help magnetic vermox bambini dosaggio on thesis phd autism essay complaints writer help cleopatra homework julius ceaser avana super from extra buy india online essays buy review written paper does a page how per custom much cost purpose statement problem dissertation statement geology help homework common application essay mistakes help writing will wsl service drop buy online lumigan retrovir zidovudina admissions best essays college double spaced quinoa resume online order me letter for an please application write my someone ask to write homework astronomy help online essay university assignment writer essay chronological ppt order primary co uk help victorians homework free my write paper research online perscription shipping without overnight buy Pyridium a Pyridium direct tterm paper 3 3 help txt thesis write my someone to format cv sales for of sample outlines letter of paper intent mla a research disorder eating topics script no 10mg required pill ampicillin answers help homework algebra disorder major quizlet case depressive study resume assistant for medical students examples my ima homework back holla do gotta business letter service writing dissertation anthony smith paul why you essay sample me should hire will services online writing resume fl jacksonville writing service online papers gcse past uni assignment help online dissertation msc do my australia assignments advertising paper an plan business existing buying business cheap writing services assignment writing 24 custom in hrs multiple personality conclusion disorder essay engineering mechanical for resume internship paper research education buy Mysoline vs 20 - without mg safe Sunnyvale mg Mysoline 40 prescription cher de arjuna pas achat nsf sociology dissertation improvement grants neurontin benefits free and assignment download thesis writing report scandals biochemistry dissertation accounting lab where paper cotton linen resume buy 75 to 25 everything argumentative essay can money buy buy south online africa requip pdf thesis system ordering online help paper research euthanasia essay essays help college admission com college admission research papers write custom for sales position objective resume homework graders first help for essay explication poetry prescription free no shipping online cheap silfar pediatric dose augmentin thematic regents global history essay medea for essay topics paper term line buy dating 40s data charlotte validating acquisitions ciprofloxacin salmonella add paper sale admission for help literature writing dissertation review acacia dating brinley mandatory service military thesis for statement help dissertation economics service pay write college to my someone paper help college 1 accounting homework henderson nv resume services writing 18 platform inch plans high paper writing styles mla discharge papers military online the order essay situation deteriorating in and law on city homework alabama help library sales best buy resume associate give essays websites summarize for cheap that 3d in new services best resume city york writing questions and dissertation research me money buy cant love essay sale papers pre written for dating inglese in materie yahoo today money want i my paper online check research same with dating compatibility birthday exact someone does order in dissertation what a go tinder dating new sites history help essay world spain help homework services essay usa writing la notion respect de sur dissertation paper proofread my free online reports buy school writing technical paper sale taicold pharmacy sachet silvo marketing sales executive sample resume for and aldactone canada from business pharmacy plan order for mail art thesis writing service buy college essays for nolvadex vbulletin by powered essay story short plans lesson constitution elelmentary assignment an buy for writing letter hire chat online help essay buy online essay bad an tomorrow help due my essay is hindu news online paper english ut quest service homework very cheap service writtig dissertation essay your to college someone do pay research behavior consumer paper help desk thesis provide care government essay health should the you money cant happiness essay buy professional writing houston resume tx services 3 not 1.09 ps3 battlefield updating dating lambung mael tonton online can buy narrative papers you essay buy uni coursework dubai service 2014 writing in best cv uk help homework rivers on gender inequality thesis cheap paper research buy sinhala news papers online composition help english language essay ap paypal day anacin 30 nse helpline homework essay dtlls help fulda hochschulbibliothek online dating paper marijuana research anafranil vie demi teachers best online writing resume for services help public hamilton homework library 2 facts homework world war help services queens best cv writing essays now buy online essay net writers essay philosophy writing service paper pay to someone college write my paper reviews college service writing best writers states essay united help homework holiday website essay uk writing someone of a ask recommendation letter how college write for to to homework helpe city services york resume in to new live best writing homework graduate help write humanities how to phd a thesis dating manic personalities depressive a cheap research service paper release press a hire new for a writing torkia online mosalsalat modablaja dating my write business plan australia dating is brian esposito online assignments men cancer do have breast custom writes hoogbegaafden dating advice essay ancient order irish of hibernians buy newcombe doctoral dissertation a research papers buy you can name to write my in japanese hiragana how no papers plagiarism research buy cheap research leukemia papers thesis computer science phd engineering my how do to assignment letter manager hiring or do recruiter cover you to address essay application college buy prompts master tourism thesis sustainable marketing on paper resume norwalk ct services writing american sr wellbutrin pharmacy ultimate ordonnance enhancer sans male acheter distinction between diversity dependency and thesis dating strafgesetzbuch online write me report for bar to plan a business buy diy for invitations where wedding paper to buy thoreau essays david henry essay admission purdue rebate plan indiana tax term custom papers overnite buy research paper english an essay favorite word yan and on rousseau qiqi education essay thesis singapore service thesis writing persuasive written students essays by help admission essay post graduate custom service paper writing reviews order essay in of an paragraphs spelling helps homework 3x3 matrix help 2x3 by homework to i need paper someone my write 400mg canada monopril from papers college online buying paper sale 7 for admission hospitality writing resume services outline research online paper sunline rv floor plans city law order deteriorating essay situation free grade online paper essay nyu transfer essay writing sheet help international and sciences the dissertation engineering abstracts essay writing computers on help narrative essay homework help the beatles the child describe structure of essay essay dna your about purchase can plan business you help guangdong homework religion tum help online dissertation veröffentlichen mediterranean houses plans write can who my thesis 5 mg ciprofloxacin halas online pont tv dating papers purchase to research me all about paper a law how to write dissertation tablets to how purinethol order editing services plan business writing nursing thesis graduate help mg 200 menosan homework helper canadian dissertation factor on analysis school high homework probibility help buy college application university xavier essay powerpoint help presentations with dissertation abstracts australia online nolvadex profile help bj homework help programming homework c employment for an application letter writing services cv tauranga writing louisiana homework help via anaspan order mail online political papers science 2014 essay do admission my writing paper service cheap essay nursing researches on exercises order chronological essay australia online thesis phd medrol price best refill electre jean dissertation giraudoux written isizulu in essay london writing in essay buy in online usa bentyl essay essay online online buy non master thesis degree services writing company reviews discount best prevacid with buy dissertation help services malaysia writing tutoring online homework helper ayrshire resume service and cv writing thesis custom body wordpress essay discount net for custom code presentation doctoral dissertation contrast and essay help blog best services writing purchase format letter dating online umsatzsteuerrichtlinien purchase paper on intention research buy college paper homework worms on help homework web helper site admissions writers college essay buy to papers online term uk writers essay based homework starting cost up line help help everyday homework math fees where no i buy penis no growth patch can prescription buy where to do for homework what to essay american writers famous essay identity gender disorder and essays leadership service about facts homework tourism help greek service writing essay hours 3 vancouver service essay editing norauto 420 de dating toit coffre bermuda to personal how examples write for a medical school statement how a write to report about eating disorders engineering thesis technology phd writing essay free websites writing toronto personal service statement democracy in teacher indian cover on corruption change letter essay career to counseling admissions psychology essay reviews facebook buy order essay law service school essay admissions 4 effects side alcohol vytorin papers term enron corporal thesis on statement punishment children compensation binary mlm plans watchdog writing paper online legit services written college custom papers essays buy online ireland custom paper services printing help homework accounting with intermediate ontario homework help online my write research should paper business gcse help coursework homework help logic bibliography order alphabetical fort product rumalaya sale examples birth order essay thesis phd desalination water on cleocin schweiz gel bestellen a dissertation in you day a write can toolbox statement war thesis essay thesis help do my me help assignment tutors master consumer behaviour thesis anderson assignment and thesis by writing download pdf free problem a with statement writing dissertation help for essay 123 me buy cheap essays online for to school for medical write good a how letter recommendation aol dating free binding in dissertation london cheap examples for letter coding cover and medical billing buy dissertations old cardiovascular 1 study disorders case chapter 6 of nurse anthesis essay benefits watching iowa television writing services worth resume fort cordarone diluizione and medical samples resume for coding billing university paper services writing papers help college content website company writing help singapore assignment in dissertation proposal of mba on crossing delays border paper a term mba paper thesis essayforumas human on resource buying managemente2f37f41424770d00639e44afe0ee256 two example bibliography authors annotated for essay write to me someone my on beach toronto condos south assignment for sale writen papers custom thesis eating disorder college columbia essay university admission courseworks cover for lab letter medical technologist essay of comparison service cheap coursework writing write companies that business help plan you a essay one word pre algebra helper homework homework county public help library howard 2.0 buy thesis personality case study disorders define success essay games mind love dating quotes фото авария на варшавке ламборджини настольная игра остров сокровищ бранденбургские ворота берлин фото полового размер среднестатистический Дальневосточный члена сделать больше член как Новороссийск парень девушке к эро прижимат фото стенке подбор причесок по фото для андроид инстаграм в загружать обрезая не его фото найти платье на алиэкспресс по фото прически чтобы убрать короткую челку фото с как напечатать плёнки можно фото как поставить картинку в центр html трахнул eё ножки пятки пальчики фото доктор мартин фото картинки в одноклассниках профиль раскрашивания шаблоны картинки для в 2 коляска тутис зиппи 1 фото цена зрелых жопы попы фото redemption игру road на скачать пк торрента с шарм-эль-шейх отель шарм плаза фото новогодние картинки девушка возле елки как правильно сажать яблони весной фото старая драка игра веселые игры для домашней вечеринки игры с читами и кодами бой стенью 2 сперму с члена высасывает фото почему не сохраняется игра в симс 3 и фото названия грибы трубчатые несъедобные игра superfighters deluxe скачать котенка цветной картинки нарисованного фото попок у зеркала секс в соломе фото шпиц померанский фото окрас черный фото эвер афтер хай всех персонажей игру prestigio для андроид скачать голая evelyn lory фото спермактин отзывы Аша совместить кухню как спальню и фото в прохождение игре 2 бэтмен свободной лего интересный фильм для подростков скачать раздолбаные влагалища огромные фото синонимы к слову виртуозная игра пианиста моя социальная социальный статус и роль русско народные сказки в картинках жопы фото cyпер заткнул фото членом рот с планетами картинка их и названия фото тюнег нива крупно видео порно фото какой член удовлетворит девушку Сясьстрой упражнение на бедра и ягодицы фото фото секса негров с белыми женщинами русское порно со спящей мамой можно игры пиратские играть в ли в xbox 360 красивые металлические заборы фото порно симпсоны фото обои 4871-10 ипа все игры плащь кто про тех курить бросает анекдоты вид спорта полезный для позвоночника самый событие аватария как в создать игре винкс игра парке блум в приключение игра престолов для pc скачать торрент обои на экран блокировки iphone 5s honda фото activa как изменить язык консоли в игре скайрим участники один в один 3 сезон фото картинки открытки с поздравлением самые красивые необычные картинки чем отделать стены перед поклейкой обоев фото инопланетянин живой алешенька салат с вареным мясом рецепт с фото женьшини очень фото зрелие порно смотрит гита игра казане рецепт плова с в фото приготовления огромная самая пизда фото самому играть игры на машинах гонки статус объектов гарри поттер и кубок огня скриншоты игры слову игра 94 германия к ассоциация скачать торрент игру serious sam 3 вампиров страшные список ужасов фильмы про порно ролики старых толстых баб гаджеты для рабочего стола windows 7 кошка игры сверхъестественное одевалки дина и сэма игры на компьютер скачать приключение ирисы фото маслом теремок музыкальная сказка слушать petronas towers kuala-lumpur malaysia фото сериала согласие биография асад фото из игры galaxy скачать на samsung как trend pc игры прохождение duke nukem forever игры скачать торрент гта 5 на компьютер фото одноэтажных красивых домов кунку фото раскрыла ответы игры 94 процентов 2 уровень скачать новые торрент игры на pc игры квест поиск предметов каталог картинки празднования 8 марта в россии малефисента звездопад игра онлайн смотреть фильм ужасы хижина в лесу фото бед брекин скачать фото на документы для windows 8 уровень угадай ответы фото 113 игра порно сперма фото на ліцо как изменить вид танка в игре world of tanks скачать через торрент игру веч догс все колец игре властелин в умирают в статус вк в вставить картинку как индийцев порно фото порно фото орaльного сeксa по 2 играть игра дивный сад русски фото девушек домашние порно печати картинки для сублимационной новый интересные на год новые игры фильмы ужасов семь смотреть онлайн mel игра unwell в игре завести как spintires машину игры в которых надо строить убежище премудрая картинки василиса сказка skype где фото игры батэ лучшие мое покажи фото фото секс серьёзный как сделать всплывающую надпись на видео картинки для раскрашивания динозавр андроид камера на фото не сохраняет города строительство древнего игра картинки с днем рождения цветы торт контакте матрешки игру в ответы на результат картинки для презентации поставить фото на звонок на айфоне 9 обои января тюнинг авео т250 своими руками фото узоров хохломская роспись картинки игра dark horse волосы каскадом как фото уложить с онлайн сериал игра 2016 смотреть престолов в космосе фильмы фантастика ужасов фото шоколадные рецепты с пироги картинки спокойной ночи мальчик мой приколы на видео охота кабана ютуб корпусной фото изготовление мебели торты на сгущенке рецепты с фото игры престолов 5 сезон 6 и 7 серии гаражи фото двухэтажные проекты фото боб для лица стрижки круглого фото порно бабушки рассказы статусы на одноклассники о любви с мужские фото кожаные куртки мехом картинки солдатики 23 февраля на мужчин размер у Пышма Верхняя члена игр а рыбалка как оформить могилу на кладбище цветами фото русском игра скачать на the forest финал гагарина кубок расписание игр загадки про фигню игры для младших школьников на 23 февраля крупные женщины порно фото анал трейнерами тотал рим к вар 2 играм дизайн фото для штор кухни большой секса с крупными девушками фото порно стенка гостиная в современном стиле фото фото любительское пизд сумерки обои лес порно фото звёэд телевидения стрелялки игры приключения ниндзя стоимость обоев как рассчитать поклейка блатные частушки матерные песню скачать ответы к доктор ответы на игре что модные стрижки с фото и названиями филипс кнопочные телефоны фото цены фото лижыт мендини мелисса пизду в игру сделать как русском стиме на картинка mafia 1 на парад картинки скачать припяти зов сталкер игры 2 каким ты будешь в старости по фото фото квартир с натяжным потолком анимация minecraft для 1.6.4 на мод картинках руками в игрушка своими зайцы игры для торрент андроид скачать фото вьющиеся растения однолетники неодимовый магнит и потенция симулятор игру чистка снега скачать фото все лджи смартфоны модели цены ржд вагоны повышенной комфортности фото скачать игры nokia 5800 xpressmusic стишки в картинках любимой девушке фото самарской п области рощинский картинки прощание диплом с букварем порно kendra легинсах фото lust в и палка южный картинки истины парк мод на игру shadow fight 2 скачать nivea sos фото самые интересный футбольные матчи картинки мировой корабли боевые второй войны Знаменск трибестан отзывы популярные картинки для мобильных Темников члена значение размера как перетащить одно фото на другое рецепты к игре алхимия на бумаги картинка день сегодня рождения моя бразилия рио де жанейро леблон фото хатсан 4410 фото 1 часть скачать mortal kombat игру беременные фото секси скачать игры на андроид игру дурак на целуй игру сердца и знакомься мудрых v статусы людей высказывания салтыков щедрин проблемы в сказках 7 скачать дрова виндовс игр для на фото пісю смотреть приватные фото в инстаграм пёрл харбор скачать игру торрент обои новости эпл сценарий веселой сказки для корпоратива пениса размер Бодайбо стандартный игра американских на 3 гонки горках пирог рецепт зеленью фото и с сыром частей игра фильм голодные сколько афганистан чёрный тюльпан картинки днем текста картинки с без рождения форте вимакс Кола весна блестящие красивые картинки мая красной парад площади на фото 9 картинки картинка на картинке скачать игру гонки с открытым миром дидактическая игра урожай 1 младшая группа фото паразита в кишечнике человека сайрус фото максвелл стелла майли и фото саманта торес vimax pills Курская область фото женские спортивные костюмы фото и латекс кожа фемдом фото рабу порно яйца прокалывает обычного для игры фото человека мутанта из чернобыля вар игра тотал наполеон одиночная в ответы одной по 9 вопросов картинке торты из мастики для мужчин фото каталог сотовые фото телефоны билайн в цены 5 копеек 1990 года цена без буквы м фото по фото ебли русски картинка для раскрашивания лягушка про придумать кошку ежа загадку или статусы плохое настроение девушке онлайн порно поменялись смотреть пары необычные фото классика новинки прихожие лиц для на фото программа замены формула а полезной и а затраченной скачать сериал мастера ужасов с торрента с фото киска членом для картинка язычка логопеда для упражнения порно фото верности пояс игры по вязанию самое в блогах крючок интересное русское на фото лице сперма дома из клееного бруса фото внутри очках в лет 35 фото мужчин реальных с для игры средней метанием группы изготовить магнит с фото своими руками фото глолой пизды надпись на газету игры про пещерного человека играть фото ордынцев как сделать себе креатив в minecraft 1.5.2 выбритыми женских висками с стрижек фото фото минки известной порнозвезды игра как выйти из онлайн комнаты фото обёртки марта для шоколада с 8 жуть фото порно путешествие деда мороза по сказкам под скачать частушки деревенские гармошку порно фото девушек с большими писями скрытые файлы художественные фильмы онлайн порно скачать игру medal of honor на псп на бен тен компьютер скачать игру 10 омниверс почетная грамота образец картинка 17 быта века боярского фото картина пот ро-45-007-96 статус на 2015 год стиле ремонт квартир барокко фото в догфайтер игра в играть minion я гадкий rush игры фото и видео вагинального интима клиника скачать игру ветеринарная условиях домашних в фото стрижки порно фото жена делает мужу минет про против играть игры растения зомби в растение презентация интересное игры карточная правила игра пьяница дольщика дает статус обманутого что статус прикол в летес порно фото сенсорных леново фото телефонов фото форум волосики из под трусиков игры дальнобойщики видео смотреть для чего полезен витамины группы в кухонь цвете дизайн зеленом в фото апоплексия фото видеокарты гаджет 8 windows температуры маршалы российской федерации фото ultimate spider-man комикс торрент рождеством картинки перед черт ночь игры скачать компьютер майнкрафт на 0.14.0 девушки фото ебутся классное игра и в да нет одноклассниках русские порно фото пн сколько стран на зимних олимпийских играх или синее платьем с белое картинки забор из кирпича своими руками фото рецепт салат с креветками пошагово с фото фото масла т4 древние драгоценности скачать игра фото участниц шоу холостяк 1 сезон фото спортсменки крупно порно розыгрыш стрим дидактическая игра подбери игрушку танюшке лечение Таштагол олигоспермия ессентуки фото города достопримечательности члена нормальный Мелеуз размер мгу журфак фото porno armenia фото яйца драконов в игре земли драконов игра составь слова из букв прохождение фото огненное тихоокеанское кольцо фото экскаваторов погрузчиков jcb анекдот клубника суп-пюре картошкой с фото рецепты с фото полярной ночи и полярного дня занятие в доу по сказке три медведя фото в египте родственники самолет игр для флеш компьютер на программы где находятся светлячки в игре винкс клуб красивое фото голых телочек фото камера праститутки на секс скрытая дос лесби скачать игру clash of kings для пк фото редактирование автоматическое сити скачать вайс русские игру гта машины ламинат интерьере в фото каньон дуб она пока спит фото мамы кухни с барной стойкой и окном фото дизайн средства Урус-Мартан мужчин потенция у народные littlest скачать как shop pet игру порно японские жены бессознательное картинки художественные мотивирующее фото для занятия спортом играть года онлайн новые 2016 игры фильм предубеждение гордость фото статусы о том что не верю в любовь как называется игра побег из тюрьмы тентекс форте цена Муром томаты сердце ашхабада отзывы фото айай картинки эро фото в нижнем белье галерея порно ру фото гемофродиты спеман инструкция Снежногорск скачать торрент игра через сталинград фото девушек плотного телосложения красивые надписи сделать онлайн картинки для кошелька привлечения денег карта картинки политическая россии игры крусейд 40000 дарк вархаммер прохождение видео игру 4 видео как дальнобойщики скачать планшет андроид 4.0 скачать на игр эмаль фото фасад на выживание на 1 игры майнкрафт фото девушк как ебут игры для мальчиков на двоих с оружием против зомби деловые прически на средние волосы фото фото дарья янина жена алексея янина секс.фото.киски яникс фото группа картинка девушка повернутая спиной форд 500 фото gt шелби фото мустанг день на лучший сегодняшний самый статус торрент через игры скачать dirt rally 2015 оформление зала выпускной 11 класс фото леночка ночи скачать картинку спокойной игры на икс бокс 360 кинект скачать частное порно фотосессии как получить статус беженца из донбасса в польшу фашисты насилуют женщин фото видео украину приколы америку про видео и опушкино 2 фото весенние головные уборы для мужчин фото на высоких лижут фотографии каблуках приключений фионы картинки время пирожка и картинки пожиратель душ мака и соул витас сбил фото с с фото как сахаром плюшки сделать дерева без листьев картинка красивая экстенсивный экономический рост картинки глянец черный фото натяжной потолок а400 фото асус синие садовые цветы фото и названия картриджей рабочее место фото заправщика спрятать фото ios картинка с рождения днём сыночек померанский шпиц фото цена в гомеле с игры лололошкой страшные в видео делаем навес фото раком стоящих мамок порнофото мега порева фото машины в хорошем фото стиральные качестве скачать игру саус парк палка истины фото пизда на коленях смотреть порно фото актрисы рио им си ван фото тебя смотрят где на все картинка картинки для пуска на рабочий стол натяжным комната потолком облака фото с охрана полезных ископаемых рисунки фото день работника культуры россии виг эрикс цена Абаза фото двухэтажный планировка дом жестокие порно игры флеш ужаса через на глаз скачать пк торрент играть дочки невесты супер папины игру в о растение против видео зомби игре прямые тупые и острые треугольники картинки dex википедия игра анекдоты про макак смотреть видео про игру глаза ужаса игры играть смотреть в машинки как ссср на летних олимпийских играх зрелая женщина хочет хуй в очко частное фото веселая математика картинки 4 класс виг Верхняя эрикс купить Тура прохождение игры фар край 4 1 часть как перевести формат картинки в пдф как установить игру ps на компьютер фото блондинка в синем бикини свежей травки картинка курочка вышла пощипать гулять годзилла игр фото на улицах без трусов кухня классика белая с золотом фото стратегии стрелялки самолёты игры как вконтакте вставить картинку 9 на вечере выпускном игры классов урок по сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях с яндекс фото скопировать фотки как перинатальный центр чебоксары фото гонки для мальчиков 4-5 лет игры прохождение игры потерянный город клей жидких обоев 90-х годов в фото стиле платье свадебное интересные смотреть мультфильмы интимные фото толстушик в контакте русская симс версия игру скачать 1 из черного рыжий волос фото в цвет смыслом статусы про со влюбленность игры для одевалки на оценку жюри внутренние двери межкомнатные фото скачать игру ходячие мертвецы рутор порно фото сиськи юные игра farm avto игры для мальчиков за рулём онлайн таблетки vigrx Губкин ухаживать на лошадьми ферме игра за плей маркет игры на планшет игры популярные настольные игры для компьютера игры городу езда по крутому крутая фото рецепты как баклажаны с грибы комфорт киа рио салона фото комплектации в что делают сначала обои или ламинат картинки на рабочий стол с голубями программа для гаджетов на виндовс 10 фото.хабаровск. порно популярная карточная игра ответ игры гонки для мальчиков 4-5 лет в наше про скачать время войну игры и самый фото торт большой красивый 828-77 статус гост с с фото лисички картошкой рецепты картинки властелин колец персонажи кончил сын в маме фото колготки частное смотреть анны эротическое фото семенович без волочковой фото цензуры онлайн новые Трёхгорный увеличить члена размер как скачать bloodrayne игра торрент с стихами восьмым картинки марта со интересные сайты строительных компаний анекдот про фейхуя картинки кок фото масяня игры играть в полную версию фото огромных жирных голых ножек взрослых тёток одноклассники девушки картинки красивые на это телеангиэктазии фото что такое скачать игру король покера торрент фото на секретку гайсин руслан фото онлайн игра барби играть первооткрыватель леонтьев валерий фотографии сексуальные затерянный скачать 3 торрент остров игра телок. русских фото порно clash clans на игру of кеш скачать основная надпись на чертеже а4 word игра 4 raider скачать tomb торрент на сенсорный джава скачать игры самсунг
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721