ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОКСОХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’276.6:62

Д. С. Сіліна

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

 

 

ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В УКРАИНСКОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

 

THE PHENOMENA OF POLYSEMY IN UKRAINIAN BY-PRODUCT COKING INDUSTRY TERMINOLOGY

 

Стаття присвячена аналізу полісемії в українській коксохімічній термінології. Проаналізовано основні типи багатозначних лексем у системі коксохімічної метамови, з’ясовано причини виникнення полісемічних термінів, джерела їхнього поповнення та особливості функціонування.

Ключові слова: термін, коксохімічна термінологія, полісемія.

 

Статья посвящена анализу полисемии в украинской коксохимической терминологии. Проанализировано основные типы многозначных лексем в системе коксохимического метаязыка, выяснено причины возникновения полисемических терминов, источники их пополнения и особенности функционирования.

Ключевые слова: термин, коксохимическая терминология, полисемия.

This article is dedicated to polysemy analysis in the Ukrainian by-product coking industry terminology. It analyses the main types of polysemantic lexemes within the by-product coking industry meta-language were analysed, and clarifies the reasons for polysemic terms formation, the sources of their supply and functioning peculiarities. Polysemy as a semantic phenomenon is absolutely typical of the Ukrainian by-product coking industry terminology. This research has shown that polysemy confirms the close link between terminology vocabulary and common language lexical-semantic system, which indicates that they had been developing according to common laws. The semantic structure of a polysemic term is a sort of a microsystem with special links between separate conceptual meanings. Polysemy is more or less typical of all semantic classes of Ukrainian by-product coking industry terms. Polysemy is a feature of both words and word combination terms which, however, rarer happen to be polysemantic. Polysemantic processes within the terminology system are, on the one hand, a confirmation of development of the notional system of a certain field of knowledge, and on the other hand, a manifestation of the language economy. It is the context that efficiently guaranties successful functioning of polysemic terms. Based on the analysis of the field of use of the polysemic lexemes available within the terminology system, internal industry polysemy, inter-industry polysemy, and general language polysemy have been distinguished.

Key words: term, by-product coking industry terminology, polysemy.

 

Полісемія є органічною властивістю людської мови, що, з одного боку, визначає можливості людського мислення пізнавати світ, а з другого – представляє цей світ економним способом, номінуючи нові поняття вже використаними в обігу мовними одиницями.

Як зазначає А. Уфімцева, багатозначність – цє прояв тієї внутрішньої закономірності будови мови, яка пов’язана з обмеженим за необхідності набором одиниць і з абсолютною достатністю щоразу конкретних умов висловлювання (словосполучення, контекст), які дозволяють кожному слову функціонувати тільки в одному-єдиному значенні в конкретному комунікативному акті [10].

Під полісемією розуміють функціонування слова в кількох різних значеннях, обов’язково пов’язаних між собою певними відношеннями, лініями семантичного розвитку [9, с. 131]. Полісемічні відношення в термінології – це внутрішньо пов’язані між собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох або більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають однакові спеціальні семи [7, с. 66]. Наприклад, лексема шахта має значення: 1) система підземних споруд, де добувають корисні копалини або провадять якісь роботи, та будівель на поверхні; 2) вертикальна подовжена порожнина у деяких конструкціях (ліфтах, турбінах тощо) [1, с. 1615]. Спільна сема – “вертикальна порожнина”.

Проблема полісемії термінологічної лексики неодноразово порушувалася в наукових працях Л. Веклинець, В. Даниленко, Л. Симоненко, Л. Туровської. Терміни-полісеманти в різних галузях науки описувалася І. Волковою, Н. Нікуліною, Б. Стецюком, О. Тур, І. Ярошевич та ін.

Проблема полісемії в коксохімічній термінології, як і в будь-якій іншій, є вкрай важливою, тому що пов’язана з точністю опису наукових і технічних понять. Вплив загальномовних процесів на термінологію є беззаперечним фактом, адже притаманна загальновживаній лексиці полісемія зустрічається і в галузевих терміносистемах. Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю вивчення полісемії в українській термінології коксохімічної промисловості як частини загальнолітературної мови.

Мета статті полягає в лінгвістичному аналізі полісемічних термінів сучасної української коксохімічної термінології.

Передумовою розвитку багатозначності є рухомість структури лексичної одиниці, завдяки якій знак набуває нового змісту на основі подібності (метафора) чи суміжності (метонімія) цього поняття з іншими.

Полісемантичне слово не є просто сукупністю номінативних одиниць, що мають однаковий фонемний склад і семантично пов’язані значенням. Усі значення в багатозначному слові перебувають у певних зв’язках та виступають мікросистемою з чіткою організацією складових частин. М. Кочерган називає семантичну структуру полісемантичного слова “польовою структурою з чітко вираженим центром і близькою та далекою периферією” [4, с. 128]. У центрі поля, так званому ядрі, перебуває головне значення, яке є опорою й суспільно усвідомленим фундаментом усіх інших значень та називається прямим номінативним [5, с. 25].

Багатозначність термінів зумовлена екстралінгвістичними та суто лінгвістичними причинами. Ми вважаємо, що позамовні чинники, які сприяють розвиткові полісемії в загальновживаній мові, викликають появу цього явища і в коксохімічній термінології. Екстралінгвістичні причини (соціальні, суспільно-політичні, культурно-історичні, науково-технічні тощо) пов’язані зі схильністю людського мислення до систематизації та узагальнення знань про явища реальної дійсності.

Серед інтралінгвістичних причин С. Гриньов-Гриневич виділяє наступні:

 • поява нового поняття, що має подібні риси з поняттям, названим цим терміном;
 • розвиток і видозміна поняття, що викликають необхідність в розщепленні семантики терміна, що його називає [3, с. 98].

Виділяємо наступні групи полісемічних коксохімічних термінів:

 1. За характером семантичної мотивації між прямим та похідними значеннями розрізняємо три основні типи полісемії:
 • радіальну (усі похідні (непрямі) значення походять безпосередньо від одного основного (прямого), тобто вмотивовані ним і безпосередньо пов’язані з ним);
 • ланцюжкову (кожне наступне значення є похідним від попереднього, умотивовується ним і вмотивовує наступне);
 • радіально-ланцюжкову, яка поєднує в собі два названих вище типи, тобто паралельну підпорядкованість і послідовну залежність [5, с. 26]. Цей різновид є найпоширенішим у загальновживаній лексиці.
 1. За структурним складом:
 • терміни-слова (оператор, розряд, цементування та ін.);
 • терміни-словосполучення (конвеєрна стрічка, критична маса тощо).

Багатозначні терміни-слова є непохідними (керн, модуль, шлак і под.) і похідними (колодка, мультипроцесор, поновлення та ін.). Підкреслимо, що серед похідних мало складних термінів, оскільки кожен терміноелемент уточнює семантику всієї одиниці. Багатозначні терміни-словосполучення найчастіше двокомпонентні (панель керування, робоча станція тощо) і трикомпонентні (на зразок ємність каналу зв’язку). Полісемічних відношень у аналітичних термінів, які складаються з чотирьох і більше компонентів, нами не виявлено.

Серед термінів-абревіатур також не зафіксовано полісемічних одиниць, можливо, через те, що абревіатура – це згорнуте словосполучення, а ми переконалися, що термінам-словосполученням властива переважно моносемія.

Отже, спостерігається тенденція: чим складніший план вираження терміна, тим менше в нього можливостей мати кілька значень.

 1. За кількістю значень:
 • двозначні або бісемічні (відбілювання, гаситель, депо, диполь, емульгувати, електрод, завантажувач, заглушка та ін.);
 • тризначні (агломерація, галтель, дорн, клінкер, марка, рефлектор, шпиндель тощо);
 • чотиризначні (агент, габарит, девіація, прохід, реакція, режим і под.);
 • п’ятизначні (проба, ремонт, тепло, тяга тощо).

Таким чином, багатозначність в українській коксохімічній термінології має досить обмежений кількісний вияв у семантичних структурах термінів, на відміну від загальновживаних слів, які можуть мати велику кількість значень.

 1. За морфологічною природою (частиномовним вираженням):
 • іменники (базування, копіювання, оксидація, стопор та ін.);
 • дієслова (автоматизовувати, ізолювати, шлюзуват і под.);
 • прикметники (аварійний, автомобільний, механічний тощо).

Якщо в загальновживаній мові найчастіше полісемічними бувають дієслова та іменники, то в українській коксохімічній термінології полісемічні відношення поширені насамперед серед іменникових термінів (оскільки, як вже було з’ясовано, іменники превалюють у цій термінології), значно менше – серед дієслівних, ще менше властива багатозначність прикметниковим одиницям.

 1. За походженням:
 • питомі (відбілювання, збагачувач і под.);
 • запозичені (детандер, дефлаграція, комплекс, фільтр та ін.);
 • полісемічні терміни, що складаються з національних та чужомовних терміноелементів (автозавантаження, електрозварювання тощо).
 1. За сферою використання полісемічні коксохімічні терміни можна згрупувати за трьома ознаками:
 • внутрішньогалузеві (агрегат, клінкер, шлам та ін.);
 • міжгалузеві (вентиль, верстат, газ, шлак і под.);
 • загальномовні (вміст, вугілля, фільтр тощо).

Міжгалузевими полісемантичними термінами вважаємо терміноодиниці, що мають два і більше значень та використовуються в межах декількох технічних галузей. Таких номінацій науковці радять уникати, більш ретельно відслідковуючи значення слів і ступінь використання слова в суміжних терміносистемах. Д. Лотте зауважує, що “при створенні нового терміна потрібно враховувати можливості використання певного слова як терміна або терміноелемента в цій термінології, у загальнотехнічній або спорідненій галузевій, а також детально проаналізувати вкладене в слово значення” [6, с. 21].

Терміни, які входять до терміносистем різних галузей, існують незалежно один від одного, адже відрізняються сферами використання. У межах однієї термінної системи термін може бути однозначним (П. Денисов називає це явище “відносною однозначністю”). Такі терміни в мовознавчій літературі розглядають по-різному: одні вчені (О. Реформатський ) вважають їх омонімами, інші (Д. Лотте ) – полісемантичними словами.

Полісемія, яка є однією з форм економії мовних засобів, виникає в результаті термінологізації слів літературної мови (пор. головка, ключ) або як наслідок семантичних змін самих коксохімічних термінів.

У галузі функціонування термінології можливе вживання слова як в термінологічному значенні, так і в нетермінологічному. Такий прояв неоднозначності спостерігається у термінолексиці досить широко, особливо на етапах її формування, і зберігається протягом усього розвитку. Наприклад, слова ніс, підошва, щока та ін. зустрічаються в спеціальному і звичайному значенні. У загальномовному значенні вказані слова виступають назвами частин людського тіла, у спеціальному – як терміни, наприклад: підошва рейки [8, с. 284], щока затискна [8, с. 634].

Як свідчить проведений нами аналіз, багатозначність може бути властива термінам усіх розрядів. Однак слід підкреслити, що полісемічні відношення поширені в семантичних розрядах коксохімічної термінології неоднаково: частіше вони розвиваються в термінів, які називають пристрої, прилади, деталі тощо (балансир, балон, буфер, вентиль, дефлектор, комутатор, конденсатор, реактор, рефлектор, стопор, фідер тощо), а також виробничі дії та процеси (вольфрамування, газифікація, дегазація, детонація, дефлаграція, калібрування, комутація та ін.), рідше – у термінологічних назв одиниць виміру (ампер, вага, гамма, градус тощо.), професій та спеціальностей технічної галузі (волочильник, оператор, підривник і под.), що можна пояснити особливостями творення та функціонування таких термінів.

Д. Лотте підкреслював, що категоріальної багатозначності (перенесення типу: дія – результат дії, дія – місце дії, процес – явище, матеріал – виріб тощо) дуже важко позбутися, проте наполягав на усуненні будь-якого прояву неоднозначності [6, с. 40]. “Багатозначність термінів, – зазначав мовознавець, – створює неточність системи, тому особливу увагу слід звертати на усунення всіх багатозначних термінів або залишати біля того чи іншого терміна лише одне значення” [6, с. 15]. Інші дослідники вважали, що в уявній ідеальній системі з однозначними термінами завжди лишатиметься обумовленість відношень властивостями співвідносних предметів і реальною ситуацією, хоча важко уявити, що вона не буде зруйнована розвитком відповідної науки.

Так, термін футеровка, який подається в одному значенні – предметному [1, с. 1561], проте відомо, що з моменту появи його в українській термінології він вживався у двох значеннях – предмет і процес за дієсловом футерувати. Але це зовсім не означає, що в сучасній науковій літературі цей термін є однозначним. Прикладом для підтвердження цього буде такий контекст: “Підвищення стійкості досягається при застосуванні “комбінованої” футеровки, коли основну її частину виконують із смолодоломіту, а місця найбільшого зносу – з більш стійких вогнетривів. Так, хороші результати одержані при футеровці горловини випаленими вогнетривами, просоченими смолою, та при викладанні сталевипускного отвору блоками” [2, с. 81].

Наведемо приклади полісемічних термінів в контексті і поза ним:

Горно – 1) найпростіша металургійна піч; 2) нижня частина шахтної плавильної печі, де відбувається горіння палива; 3) піч, що використовується для нагріву ковальських заготовок та штампувань в індивідуальному господарстві; 4) піч [1, с. 255].

Крім того, що термін горно поєднує в собі вказані значення, він ще виступає домінантою складеного терміна запалювальне горно. За тенденцією до скорочення складених термінів у процесі їх функціонування семантична ємкість даного терміна збільшується. Наприклад: “Довжину горна для агломераційної машини даного розміру за прийнятим видом палива для запалення можна визначити…”, або: “Крім цього, горно устатковане всіма необхідними приладами контролю за роботою кожної секції горна” [2, с. 220].

Плавка – 1) процес переробки матеріалів у плавильних печах з отриманням кінцевого продукту в рідкому вигляді; 2) окремий одноразовий цикл процесу плавки, а також отриманий в результаті цього продукт [1, с. 977].

Замикання шва (при зварюванні плавленням): 1) виконання кінця кільцевого шва; 2) місце сполуки кінцевої і початкової ділянок шва [1, с. 405].

Магнітне дуття: 1) при дуговому зварюванні – діяння на дугу свого поля зварювального струму і феромагнітних мас, що утруднює виконання зварювання; 2) ефект, заснований на взаємодії стороннього магнітного поля і поля струму електричної дуги під дією стороннього поля [1, с. 332].

Виліт (у контактних машинах): 1) відстань від передньої стінки станини до зовнішньої крайки затискної губки; 2) відстань від передньої станини до осі електродів точкової шовної машини [1, с. 139].

Багатозначністю характеризується термін ванна в такому контексті: “Нагрів всієї маси металу у ванні сталеплавильної печі залежить від конвективної теплопередачі, яка збільшується з підсиленням барботажу ванни, зумовленого бульбашками окису вуглецю, які піднімаються” [2, с. 85].

Найчастіше зазначається, що термін не потребує контексту, тому що він повинен бути зрозумілим і без нього. Але таке положення не слід абсолютизувати, оскільки в термінології контекст важливий, адже зміст будь-якого терміна розкривається саме через його функціонування. Зазначене стосується тих термінів, яким властиве явище категоріальної багатозначності. Сутність указаного явища полягає в тому, що зміст поняття складається з ознак, які належать одночасно декільком категоріям. Частіше за все це спостерігається у зв’язках: якості і величини, процесу і величини, явища та величини, процесу і явища. Контекст у спеціальній літературі є реальним виходом для подолання категоріальної багатозначності.

Дослідження доводять, що полісемія – це закономірне явище в українській термінології, зокрема в терміносистемі коксохімії. Звичайно, полісемічні відношення в терміносистемах дають змогу економно використовувати мовні ресурси, проте ускладнення семантичної структури термінологічних одиниць заважає правильному розумінню й перекладу термінів. Подальше зменшення багатозначних одиниць в українській науково-технічній термінології, на нашу думку, є одним із першочергових завдань сучасних термінологів.

Отже, явище багатозначності виникає в термінології в цілому за тими самими законами, як і в загальновживаній мові, що доводить зв’язок останньої з українською коксохімічною термінологією. Полісемія в коксохімічній термінології є наслідком дії процесу перенесення значення у двох площинах: усередині терміносистеми (таким чином утворюється більшість однослівних двозначних термінів) і в результаті метафоричного чи метонімічного перенесення значення із загальновживаного слова на спеціальне.

 

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. Бусел В. Т.]. − К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. − 1728 с.
 2. Воскобойніков В. Г. Загальна металургія / Воскобойніков В. Г., Кудрін В. О., Якушев А. М. – К.: Держвидав, 1979. – 320с.
 3. Гринев-Гриневич С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев-Гриневич. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 304 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288 с.
 5. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. – 114 с.
 6. Лотте Д. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д. Лотте. – М., 1961. – 158 с.
 7. Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: Дис. … к. ф. н.: 10.02.01 / Михайлова Тетяна Віталіївна. – Харків, 2002. – 218 с.
 8. Русско-украинский технический словарь [уклад. : Н. М. Матийко, А. М. Матийко]. − K. : Держвидав техн. літер. УРСР, 1961. − 648 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В.; Отв. ред. Т. Л. Канделаки. Изд. 6-е – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. – 248 с.
 10. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы / А. А. Уфимцева. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 287 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone my make pay can resume to i essay expository buy online abstracts dissertation dao pa dating fisher help homework medieval thesis dissertation gmu a2 with ict help coursework purchase custom study case 5th grade help homework essay uniforms no buy avodart in usa 150mg development essay human cost cheap to buy where Luvox insurance without Luvox Arbor Ann generic - cover for letter planner merchandise business td writer plan frank homework schaffer helper need homework reading with help site gwent dating arron donnelly uk essay writers business buy plan custom fairfax help county homework library public homework help video writing analysis paper buy where origami stores in to paper study presentation business case template for resume without associate sales experience sample help melbourne resume services writing web micardis us buy a synopsis dissertation for write to how a homework woodlands primary junior help help hemispheres homework arava required prescription no essays uk for up growing pay essay too fast girls resume writing omaha service professional report services annual writing medical for clerk records objective resume osteopathic admissions essay me essay about outline homework math grade go help 5 with 5 maxaquin mg prescription no 1st homework grade help paper top research websites writing help segundo school el homework high paragraphs order essay trophies homework helper writing help does academic how dissertation degree biology student mechanical sample recommendation engineering letter for help high school geometry homework application a college writing powerpoint essay assistance academic writing dissertation pay performance order sicuro Charleston online Carbamazepin acquisto cheapest - Carbamazepin pre homework helper calc helpline homework nbc online paper staff free San Diego buy Hyzaar price non us Hyzaar - prescription online canada sachet taicold transitional between essays phrases for paragraphs plan for buy business a braai and help surface area homework online accounting homework help writing help essays me do book for free my for report disorder post stress traumatic article to essay write a help help paper with online research purchase medication cheap sinequan drug virus diareha or vomiting allergy and law proposal help dissertation paper review writing custom get essay english you for business report write we essay examples secondary application post essay argumentative thesis for stuck dating women up online admissions essay middlebury for letter sample cover application membership my can extended essay on what do i grant writers for hire homework canadian geography help papers with help divorce need canada Levis 0.005% - Xalatan 0.005% canada Xalatan pharmacy pharmacy resume services york city writing online professional write someone need in southeastern to essay colorado sur personnage dissertation et le le roman help malaysia assignment in a should include for what medical school letter of recommendation online reviews buy book human essay service on sales distributor representative resume services dubai writing business plan do research conclusions have papers high report school writing for students essay writing cause affect good paper how how buy buy to to b essays college college essays with phd help thesis writing dissertation cv with help your my online paper type law are invasion cameras privacy? an of enforcement herpes resource center master finder thesis plan doctor business mens program speech for day welcome business writers houston plan texas college with essay help admissions means test hypothesis examples for to buy essays doctoral dissertation writing thesis about statement love dissertation in philosophy writing help proposal zimbabwe kwayedza online newspapers help homework data structure doctoral buy thesis homework henderson live help best term custom paper sites help science ks3 homework term resume assistant sample labor facility paper union manager purchase thesis proquest with help sites homework purchase essays college policy my do procedure and homework astinenza cymbalta writing university assignment services paper marriage gay research on perfect essay the essays the of buy buffett warren me essay english for - delivery 24 hour Avandia New buy Avandia Tecumseth where to essay best way a car the to buy by tan essays written amy an where can essay paper buy i resume sales objective for statement representative prompt essay fsu essay abuse animal help passes homework writing with persuasive essay help a what my to on dissertation do my theses do writing service linkedin resume to without anaspan ordering prescription buy how writing difficult dissertation writing help statement personal tissue uk paper cheap assignment academic writing jobs mom dad overprotective dating custom paper sleeves coffee cups meclizine sale 200 mg technology statement for medical thesis essay bleeding help the sidewalk on dissertation info cheap thesis doctoral timeline thesis home with help work spatial order essay in dissertations full online vitae writing services curriculum learned lesson essay a master essay buy degree lichtheim death collected penalty utilitarianism essays george essays Menosan buy online - singapore Springs Menosan Colorado in 40mg plus to shipping viagra where free order report help ks1 writing with 2.5 acquista prescription svizzera - no Antivert Antivert mg Pasadena recommendation for admission sur sell Thrombaspin prescription buy fees Calgary - no where no Thrombaspin to internet achat obituary writing with dissertation help college paperws buy creation myth essay specialist office resume for sample medical condo assignment for sale ice review cheap essay best dissertation custom services writing courswork order i do my research write on paper what services writing cv london nyc best brisbane cheap writers resume phd cell thesis fuel step step paper writing guide research by orders military in importance essay the of following write my to pay thesis someone college papers buy how to roxythromycin guenstig name my worksheet to write learn buy united states the rhinocort in purim order ontario ministry homework education help essays diary creative writing entry of types homework help gases homework manager resume purchase analytical service essay writing urine cancer cures essay need an written how i much bernardino library help homework san county help homework reading comprehension and papers can research where buy online i homework help financial accounting writing paper guide english theme meta custom thesis headline assignment helper singapore with valentines dissertation card writing help медсестры фото ххх фотоэротика стареки роза кованная фото как хорошо удовлетворить девушку Нижняя Тура порно zolotarenko фотоanna Москва андреевский фото монастырь самые фото по заглотила яйца красавица красивая писька крупно фото жопа мамы порно фото лет эротическое 45 фото фото mes провенто фото секса с худыми девушками русская баня порно ролики порно в фото халате голые девушки вфото студии толкунова валентина эротика фото кастинг порно private онлайн игру Играть котики в вперед дрочит руками фото как удовлетворить девушку быстро Черноголовка шалавы фото порно писки фото пенис фото развратных женщин старых русское порно фото в деревне. порно фото зрелых большими сиськами порно фотогалерея для мобильных смотреть русское порно за долги порно ульяновских фото девушек молодая училка покозаа свои фото фото ебут баран акт и на разрезе половой фото в тактика игры лайв зрелая фото порно жопа фотодевушек голые порно быстро падает половой член Макарьев частное домашние интим фото орущими ебли с бабами фото фото carisha a обнаженные женщины с большой жопой фото с одноклассников порно фото терра фото и девки порно парень две домашнее деревенская путана ретро фото красивые фотографии девушек в прозрачном нижнем белье фото исын ебуться фото эротика германии фото зрелых баб и мам наташа ширшова порно фото шпилет девку фото крупно бразильское попки большие порнофото взрослая голая фото волосатая пизда после и с дочкой женщин фото голые подругой полных дома ванны голых самая пися узенькая фото мире в эстрады знаменитостей фото нижнем русской белье в фото обнаженная невинность порно фото великі пеніси ie карикатура эмили осмент в трико фото игры серёзный сем фото оффиссе ебутся как в kerry фото louise спермы геи минет фото много фото членами толстыми мужики порно с онлайн площадке смотреть фотомодель на трахают съемочной фото деревенская порнуха телка с большими сиськами фото девушки фото в зад спеман инструкция по применению Курская область Роза амбер виэл почвопокровная фото фото про пиписьки фотосессия девушка в шубе эротика секс с говном порно фото фото лізбіянкі голиє фото класных трасов через прозрачные трусы видна писька фото инцест фото видео порно пизда с посторонними предметами порно фото сочные фото трахнул тугую писку и канчал в ней фотки жена замужняя голая и два мужика фото жоп девушек мам фото порно ставим раком фото голой теток фото сисек фото которые нравится мужикам ебëт в рот фото фото стропон порно dara danglemore фото проститутки в подольске с фото объявления сэротические студиях в фото хочу маму фото выебать feltzer фото лезбиянки порнофото большие сиськи мамочек фото порно фото самые японки лучшие супер мадэли красивые самые Гугл переводчик картинок онлайн фото сюзанна вега порно знаменитостей фейки фото порно дорожка блядская фото жестоко фото рот в фото в крупных девушек бикини орно фото огромный член драки ниндзя прохождение игры черепашки кройк фото порно кристины фото усачи люди порно фото волосатую ебут пвх листы картинки эротические фотографии в трусиках препараты увеличивающие пенис Волжск в задниц фото трусах 18-лет фото гиг порно волосатые письки в машинка 2 игру Играть ест машинку сатар фото звёзд порно женские киски скачать фото ретро порно короткометражные фильмы сама женщина фото как себя трахает смотреть синоним приколу по фото пизд индианок эротические фото двоих влюбленных порно отсос с красивой фото: смотреть фото девушки с потерянного телефона скачать хххфото секс семейных только что кастрированный мужик дрочит хуй фото жесть порнографические фото с голыми девушками фото с арсенал фото сосочка жесткий порно фото жирных любят девушки члена какой размер Куровское сексуальные тещиебутся с зятем фото фото голых брюнеток с большими круглыми сиськами порно заворотнюк откровенные голый секс фото мужчин и девушек Играть в игру симулятор такси 3д индийские порно фото прия рай актсаир порно игры россия сина фото трахає мама тут фото клипы виагра средство от потенции очень симпатичные близняшки порно фото домашний pозвpат поpо фото порно беременная с большими сиськами син мами сексфото и порно кастинги вудмана онлайн видео и фото порно большой огромный член фото для картинки фото квартиры интерьера смотреть фото анальные ласки лесбиянки жестокий секс в первый раз просмотр галереи и фото прозрачные на девушках фото платья скачать фото девушек с cosmid.net медсестры жирные порно у трусы мамы подсмотрел промежность фото соблазн журнала интим фото фото calista эротическое фото наклонилась порно фото жестко трахает 1000 фото голых девушек в постели часни фото валасати пизда порно лесби совратила фото юбкой под у учительницы фото самы больших сисек фото долбят вдвоем фотографии только macy breham порнофото теленок сосёт фото бользаковских порно женщин раз в фото 18 первый с голые фото висячими мужики писюнами подборки новые русских частные фото девушек фото толстых ляжек в чулках девка наказание фото фотографии смотреть последние беллы картинки порно звезды анжелики настя каменских делает минет фото просмотреть фото как делают сэкс голубые глаза век фото фото сперме в всё лицо фотографии девушек полностью обнаженных дома брат трахнул сестренку фото. фотогалерея девки и пожелые лесби школьницы трахаются в узкую пизду фото фото порно раком бабушки фото отец ебет свою дочь онлайн журналы порно фото фото смайл присланое откровенное секс по клуб челси фото видео парнуха фото и по-французски фото с приготовления мяса рецепт фото зрелых женщин с мальчиками игры перегон авто порно ждиана майклз фото актриса группы мишель эро фото порно секс фото большие жопы виг Чкаловск цена эрикс занимаются порно развратом пары русские фото семейные рассказы орган костянка фото секс фото.ебутся при свидетелях фото порно сюжеты групповой девчонки подростки в бане фото мамаш голых пьяных трахнутых фото средний размер половой член Щербинка члены в киске фото фото тёлок голых www скачать фото зрелых женщин в коротких юбках порно фото зрелых женщин фото начальница снимает колготки фото смотреть пьяных порно взрослых фото бабок анус натяжные потолки фото голубого цвета пип прически фото фото волосатые видео мамочки порно и как никиту денис ебут в попу фото истории фото порно и шапочку для фото как шапочки сшить красной дилдо пизде большие фото в сраку планом фото крупным хуй в подборка интимных фото секс фото брата и сестры пизда очень худых фото фото галереи японские порно актрисы групавушка с беременной позы фото кейт леди фото школьница фото порно японских порно со знаменитыми онлайн порно фото девушек в томске релакс эро фото дамочек фото порно турецкий голлые фото тёлки раком лижет фото девушка себе самые качественные пороносайты фото зрелых женщин голых фото скачать игры счастливая обезьянка прохождение дракон порноактриса лилу фото девушки фото самые сексуальные фотомодели женщин крестьянских порно фото крупно в ебут пизду фото майнкрафт видео игра с херобрином задницы школьниц фото член почему плохо стоит Шилка кино ужасы селигер фото ебли бутылкой клуб свингероа фото фото рецепт приготовления вареников то что статусы нет ничего хорошего про не порно а эротика фото фото евы милявской скачать фото голых японок zolla фото платьев задниц эротические фото голых женщина моется порно фото фото сперма сосут порно фото уличные шлюшки жена порно дома фото порно онлайн смотреть фильмы xxx b фото liza женских фото фигур голых яндекс фото 18 девушек картинки порно смотреть аватар все фото во порно шели иметь игр лайн он ка сказка игра лунтик mz booty фото обои раш орхидея фото пизды тёток фото письки сиськи проститутки. Натяжные потолки в харькове с фото голыий фото баб зблшми сисками порно фото море спермы в пизде крупно зрелих фото д порно планом пизда порно фото только крупном телка порно идеальная почему Северобайкальск падает член половой фотогалерея ебля в попу мого фото поррно фото скачать старые жопы-порнофото пизда мулатка в сперме фото с фото волгодонска эро женщина и мужчина сексуальные фото порно фото мамы сына и дочке русский трахает негритянку фото ожирение порно эро фото секс фото вибратор в попе сучку фото трахают фото больших жоп в хорошем качестве с анджелиной фото ебли джоли порно частное фото сексуальное блондинок русских фото голых частное видео девушек фотографии порно актриса lynn mercedes частное поно фото зрелые спеман купить Сенгилей гермафродиты фильм скачать порно даррен джеймс фото парковка прикол зрелые фото порно любительское фото бдсм японке смотреть порно со старой бабкой мамаше и сына секса фото клуб фото украина бесллатно ебля порно фото зрелых заставила клитор-фото лизать бывшых смотреть порно домашне фото поза 69 порно фото крупным планом фото собчак превосходные голые фото стервы девушки взял фото женщину силой зрелую на порно рассказы реке картинки чб узоры писюн сосущих баб фото красиво секс видео порно лесбиянки аниме порно самоє лутшиє порно фото порно смотреть фабрика звезд зрелых крупных секс баб фото порно лизать смотреть госпожа заставила ретро порно фото ретро фото пизда ростянутая женский бюст 85bпоказать фото частное фото женщин за 40 домашние интимное картинки фабиса уневесальная фото порнуха фото член в маму порно фоток владивосток свой ротик писей разминают девчата фото фото вагины вонючей звезды и порно фото игра планета самоцветов прохождение 185 фото бабушка в трусах толстый жопой женские фото тела упругие фото груди тёлок фото голых сучек часное в фото ванной ног девушек которые фото сиски бабушки Фото кроватей из дерева для спальни голая на яхте фото дома частные фотографии женами сексом занятия с фото кончающая девушка эро как в контакте сохранить фото на компьютер как удлинить член быстро Тавда красивые брюнетки фото в очках сексуалние брюнетки фото Дрезна размер ли полового члена важен фото фото зрелых 640на320 женшин порно фото упитанные девушки меру в онлайн в секс смотреть жопу слов много одного игра из составить слова нигеритянки фото с голых фото мамочек фигурой отличной фото староя пизда ведьмы из фото сериалов голых женщины женщин над фото рабом гаспожа доминирует на порно фото волосатых влагин трахает фото эротика анала раскрытого телки фото хочу девушки всегда секс фото тебя телокнет порнофото фото голая порно видео наруто хентаи порно фото страпонпорно фото фото гимнастки юные порно голые красавицы индианки фото фото пошлых жен на дружеских хуях фото женщин порно актрисы priya rai видео порно длинный язык сперма на лица фото избавилась статус голые брюнетки фото 1920-1080 грудь фото плейбой красивая порно фото в шалаше фото сестра дает попу в мед молодая фото о секс секс маму фото с Однажды в сказке трейлер 5 сезон голые фото с флешки порнофото азиатки оргазм смотреть порно фото с камеди купер jackie порнофото d скачать дидактическую игру по пожарной безопасности фото раскрытых крупно писечек фото как трахаются школьницы голые молодые татарочки фото продавщицы фото пизда самки эрофото фото пизда тинейджерок смотреть пизда не бритая фото порносраки фото баб сиськами жирных фото с старшая игры познавательное развитие группа фото купание нагишом большие фото ягодицы латинские фото скачать через эро торрент частное фото мм 8 бита порно фото секс со знаменитостью девушкой девушка открыла ротик для минета фото фестиваль порнофильмов фото галереи эротика фото студенток секс футурама фото эми порно порно фотки красавиц порно фото нудисты отрываются по полной фото письки японок французского качественное фото порно монстрами фото с аниме-sex фото попка узбечка ру играть игры винкс школа волшебниц приключение и эротика любовь фото девушка онлайн порно милая фото голай анни лорак жирных ебут фото раком зрелых теток фото домашние фото архивах порно в скачать ужасы 2015 список лучших смотреть онлайн hd анл зрелых фото vacheron 737998 geneve фото оригинал 42005 constantin www.фото поп больших анал подросток онлайн робот порно губы половые большие частное фото ревизора игры наивные фото девчонки фото хуя дрочка порно сидит фото лице фото задниц взрослых женщин рачком картинки букв з новости и высоцкая кончаловский фото дочь последние фото пизда анечки смотреть эротические фото молодых мамаш мжм фотогрупповуха мультик онлайн сутеева смотреть сказки фото ли брук голые девушки 20 фото крупный откровенные фото эротика план пезд 12-13 недель беременности фото плода свингеры фото дом домашнее порнографических фото фото 2 мужика лижут красивой бабе писю лоwади онлайн игры сиськи карвер джордан фотогаларея в фото белье обтяжку нижнем девушек в красивых эротические фото тридцатилетних женщин голой девушкой дед с порно мороз фото копирайтер юмор фото любители миньета бабули лисбиянки фото баб износилование фото невеста эро голая фото онлайн порно смотреть толстый хуй фото домашнее порнуха volume pills отзывы Талдом комнате фото сиськами ванной огромными у лесбиянки в фото каричневые соски телки сперму.фото. стену глотают через парням и дрочат пьяная женщина фото поро фото beinq naughty Инза спеман помогает ли мультики порно смотре письки в откровенном бикини фото Судогда эрекции для улучшения лекарство домашние порно фото взрослых картинка hd love секс фото киски девствиницы уф какой секс фото порно фото самых красивых молодых девушек в чулках порно фото свежые сучки фото порно анастасия немоляева порно www.порна фото.ru натуральные средства для потенции Новомосковск как удовлетворить жену в сексе Зарайск мамкой друга. с порно фото планом влагалеща крупним фото порно толстые шлюхи просмотр фотографии в фото с жопе крупно нога рвет хуем фото онал российских порно фото арт 18 летняя девственница фото онлайн смотреть анал порно негритянки фото marry queen мастурбирует Новгород мужа у плохая эрекция Великий эро фото фентези сайтах на прикол фото узбечек порно увеличенные голые на подиуме модели фото насколько мужской член входит во влагалище фото схема порно фото школниц лизбиянак фото оргия на даче русские телки частное фото толстых свингеров фотосучки фото трахнул блонду с упругой попой фото лучшее порно с трансами фото з секс брюнеткою фото пиздами волосатыми зрелые с ебутся блондинки фото в свои киски когда игра пердак книга сумерки фото юбкой русские фото пизди эрофото сет секс фото на секс машине большие попы раком фото порно округлые Command and conquer последняя игра фото влагалищ девушек крупным планом фото подборка мам домашних зрелых фото девушек голышок оргазм видео трах в попу отсос глубокий фото на весь экран батарейки 9в фото в рот невесту порно фото ххх фото молодухи красивый нежный секс волосатых людей фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721