Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 82-1/-9

Н. В. Зощук, І. О. Тимощук,

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне

 

Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

У статті розглядається явище конверсії, сфери його функціонування у зрізі європейського літературознавчого дискурсу. Акцентується увага на генологічному векторі застосування конверсії як способу самовираження автора. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовується його автентичність, проблеми збереження авторського стилю.

Ключові слова: конверсія, дискурс, трансформація, конверсив, девіації.

 

В статье рассматривается явление конверсии, сферы его функционирования в срезе европейского литературоведческого дискурса. Акцентируется внимание на генологическом векторе применения конверсии как способа самовыражения автора. В аспекте конверсионной природы этого феномена выясняется его аутентичность, проблемы сохранения авторского стиля.

Ключевые слова: конверсия, дискурс, трансформация, конверсив, девиации.

 

The article deals with the phenomenon of conversion, the sphere of its operations in the European section of literary discourse. Attention is focused on the genealogic vector of conversion application as a means of inner expression of the author. According to the nature of this phenomenon, conversion highlights its authenticity and the problem of maintaining of the author’s style.

Key words: conversion, literary discourse, transformation, converse, deviations.

 

Термін «конверсія» (від лат. сonversio – зміна, перетворення, обмін) сьогодні широко використовується практично в усіх сферах. У філологічному розрізі його першим застосував М. Ріффатер у праці «Формальний аналіз та історія літератури» (1970) [9], надалі послуговуючись ним у численних розвідках зі структурної стилістики, семіотики поезії тощо.

Термін доволі активно функціонує в європейському літературознавчому дискурсі різних напрямків. Зокрема, цим поняттям позначаються різні процеси будь-яких перестановок, транспонування й т.п., наприклад, у психоаналізі означене явище інтерпретується як «транспонування психічного конфлікту та намагання його розв’язати» [9, с. 25]. На думку французького філософа П. Адо, конверсія є одним із тих ключових понять, що віддзеркалює західно-європейську свідомість. Усю історію Заходу, за його словами, можна уявити як удосконалення «технік конверсії» [1, с. 200], позаяк вони мають на меті перетворення прийомів для поліпшення людської реальності.

За античних часів явище психологічно детермінованої конверсії функціонувало як у релігійному, так і в політичному та філософському аспектах, виступаючи певним засобом риторики. Його практикували в судових і політичних суперечках як можливість «змінити душу» противника за допомогою методу переконання. Отже, конверсія на той час являла собою дійовий метод впливу на суспільство. Досвід античних релігій (окрім буддизму) широко спирався на ідею «збалансованості» (за визначенням голландського феноменолога релігії Г. ван дер Леува) [1, с. 200]. Ця «збалансованість» проявлялася як конверсійний процес на рівні обміну енергією між Богом і людиною. Загалом, саме в релігійній сфері поняття конверсії набуло широкого розповсюдження. Зокрема, за С. Мартиновичем воно трактується як зміна світобачення індивіда та ставлення до навколишнього середовища [6, с. 189]. Така зміна передбачає трансформацію не тільки на особистісно-індивідуальному рівні, а й у масштабнішому сенсі – як зміну суспільної свідомості [6].

За П. Адо, тісно пов’язана з політичним типом конверсії так зв. філософська конверсія [1, с. 200]. Зокрема, згідно з його твердженням, філософія Платона – це також конвертування методу політичного звернення, оскільки у своїй праці «Держава» він фактично розмірковує саме над поняттям конверсії: «…для того, щоб змінити місто, потрібно змінити людей, але тільки філософу це під силу, тому що він сам є тим, до кого звертаються» [8, с. 518]. Платонівське бачення такого перетворення людини полягало в тому, що «вона повинна відвести свій погляд від тіней чуттєвого світу, щоб повернути його до світла, яке йде від ідеї Блага» (цит. за: [1, с. 202]). Отже, антична філософія таким чином підкреслювала ідею конверсії самої людської природи.

Дещо інший підхід до феномену конверсії – саме у релігійному аспекті – П. Адо адресує Гегелю, який побачив, що в таких релігіях, як «іудаїзм і християнство, спостерігається розрив між людиною і природою та порушений «обмін» між людським і божественним» [1, с. 203]. Християнська конверсія (за П. Адо) epistrophe та metanoia, виступає поверненням до першопочатку та відродженням, що передбачає насамперед покаяння перед Божим судом. Цей аспект конверсії був прокоментований ще Климентом Алекандрійським (див.: [3]), який протиставив платонівську ідею перетворення ідеї стоїків: «Стоїки кажуть, що звернення до душі, до божественних речей відбувається внаслідок так званого повороту, бо вона від гріха звертається до мудрості». За Платоном, «душа, після блукань сферою, де панує лише слабке мерехтіння дня, возноситься до вищого світу» [8, с. 134].

Крім того, необхідно враховувати й перманентну природу конверсійних процесів у відношеннях між окремими видами мистецтв. До таких у ХХ столітті слід віднести практику кіномистецтва, яке починалося саме з конверсування літературної класики. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовують його автентичність, проблеми збереження авторського стилю при конверсуванні роману в кінотекст, типи впливів на інші види мистецького контексту, механізми інтертекстуальності, що стало темою розвідок таких сучасних науковців, як М. В. Ямпольський, Г. Д. Клочек, Н. В. Нікоряк, С. М. Арутюнян, К. Ю. Ігнатовта ін. [Див. про це: 7 ].

Зі спостереженого П. Адо відносно конверсії та «інваріантів духовного досвіду» важливим для нас стає те, що, зокрема, «конверсію» французький філософ виявляє та спостерігає також у сфері літературних жанрів, беручи за приклад «Сповідь» Блаженного Августина. Вона подається як «літературний стереотип», що спричинив значний вплив на розвиток подальшого літературного процесу не тільки як зразок конверсії, але й як метод перетворення релігійного стану душі у літературний текст [1, с. 200]. Починаючи із зазначеного моменту проблему конверсії можна вважати конституйованою як факт літературної практики.

Таким чином, термін «конверсія» як такий об’єктивно виступає історично змінним за своїм наповненням, еволюціонуючи у різноманітних сферах наукового дискурсу, тому його визначення щоразу вимагає звуження контексту побутування відповідно психологічної, теологічної, соціологічної, філософської або літературної площини аналізу. Зокрема, у літературному аспекті конверсія виявляє свою постійну присутність, динамічну природу, а також вплив усіх вищезгаданих ракурсів й може виявляти себе на численних рівнях. В нашому дослідженні проблему звужено саме до явища жанрово-родової конверсії.

Конверсія є переважно частковою зміною, тобто девіацій зазнає конкретно окреслений предмет, відбувається лише зміна якості, рівня тощо. У лінгвістичному значенні теорія конверсій активно оперує ріффатерівським поняттям конверсиву, що означає можливість рівного та еквівалентного смислу для двох форм вираження одного й того ж змісту (див. про це: [9]) (наприклад, утворення нового слова при переході його основи в іншу граматичну категорію – як правило, конверсив і його вихідне слово зовні схожі, але вони різні як щодо написання, так і семантичних зв’язків).

Генетично феномен конверсії має своїм витоком ще міфологічну свідомість з притаманною їй динамічністю (про що ми читаємо у працях таких знаних дослідників цієї форми свідомості, як Гегель, О. Ф. Лосев, Ф. Х. Кессиді, Я. Є. Голосовкер, В. Н. Топоров та ін. Саме в аспекті конверсії синкретизм міфу підтверджує свою континуальну, тобто безперервно мінливу природу. Відтак конверсію слід вважати іманентною властивістю такої онтологічної категорії як міф, оскільки без активного конвертування думки в різнорідні образні форми мутація картини світобачення на рівні міфологічної свідомості була би в цілому неможливою. Важливо підкреслити, що в первісну цілісність світобачення вже було включено постаті філософів, а також міфічних поетів, – окрім Орфея згадуються, як правило, Мусей та Лін; щоправда, останнім відводиться не надто почесна роль – Аквінат називає їх брехунами [цит. за 7, с. 157]. Проте саме з іменами міфічних поетів (пригадаймо також Демодока, Корина, Олімпа та Фантасію), які постійно переспівували один одного, слід пов’язувати традицію активних конверсивів – на рівні тем, образів, фабул.

З розпадом первісного синкретизму окремі тематичні його площини перетворюються на джерело драматургічної сюжетики (трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, іронічні версії старовинних тем в Арістофана як – от у його комедії «Плутос»). Вони стають також джерелом для нових поетичних форм, функціонують у текстах риторів тощо. Отож маємо зразки пограничної конверсації міфологічного матеріалу в окремі й самостійні жанрові утворення старовинної культури античної доби.

Таким чином, стійка міжродова конверсія в літературі, як абсолютно специфічний стан і фактор її еволюції, виступає логічним наслідком первісного синкретизму словесного мистецтва. Означене явище можна спостерігати на будь-якому зрізі: приміром, дослідники-філософи ґрунтовно висвітлюють форми гераклітівських філософсько-міфопоетичних фантазій в аспекті явищ, що конвертуються між собою на рівні сюжетних фрагментів, текстів різнорідних гімнів, навіть фразеології містерій, яку можна віднайти також у п’єсах Есхіла (див.: [5, с. 180–181].

Стосовно мистецтва в цілому, то аналогічні конверсії можна спостерігати у площині переходу або музики в слово, або слова в графічний малюнок, або танцю та жесту – у словесний віршований текст тощо. Подібні явища сьогодні позначаються терміном «мультикультуралізм» і сприймаються як першорядна за своєю актуальністю наукова концепція (див.: [2]). Звідси логічно випливає й припустимість різнорідних переходів всередині вже самого словесного мистецтва як такого, особливо на рівні жанрово-родових відношень.

 

Література:

  1. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / П. Адо ; [пер. с фр.]. – М. : Степной ветер ; СПб.: Коло, 2005. – 448 с. – (Катарсис).
  2. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму: питання естетики / Н. О. Висоцька // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 110–121.
  3. Климент Александрийский. Строматы / Климент Александрийский ; [подг. текста, пер. с дренегр., пред. и комм. Е.В. Афонасина]. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. – Кн. IV. – 336 с.
  4. Клочек Г. «Кінематографізм» Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури й кіно / Г. Клочек // Наукові записки. Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 3–15.
  5. Лосев А. Философия. Мифология. Культура / А. Лосев. – М.: Изд-во пол. лит., 1991. – 525 с.
  6. Мартинович В. А. Проблема индикаторов конверсии / В. А. Мартинович // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов[под общ. ред. В. В. Старостенко]. – Могилев: Изд-во Могилевского гос. ун-та, 2006. – С. 187–190.
  7. Нікоряк Н. В. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту: [монографія] Н. В. Нікоряк; [вступне слово О. Червінської]. – Чернівці: Місто, 2011. – 240 с.
  8. Платон. Собрание починений : в 4 т. / Платон ; [под. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. – М.: Мысль, 1994.
  9. Риффатер М. Формальный анализ и история литературы / М. Риффатер // Новое литературное обозрение. – 1992. – № 1. – С. 20–41.
  10. Ямпольский М. Дэмон и Лабиринт / Михаил Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 1996. – 336 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
development essay management with papers help legit essay my me for write dissertation and thesis of definition buy adcirca usa 1 term paper-direct-1.txt b/buy teens homework help editing essays service amputee seaford dating kristan lipitor drug history parent high applications essays school sample for resume design engineer mechanical objective for herpes site dating genital cover trading and internship for letter sales help composite homework and prime numbers essay technology good bad is or prescription cytoxan cheap a without reasonably get priced excretion homework help animal biology study pdf disorder personality case narcissistic create poster dissertation google browser chrome updating writing i persuasive on a help can get essay where beyond.com resume writing service economic essay quantity order FUEL can Poppers trust COLT cheap Poppers i FUEL online 272 canadian COLT order natural macbeth essay written i an need for essay me resume buy for 2012 writing my computer do assignment and for assistant skills medical resume abilities online reviews profile service writing dating price order serophene low homework co primary help romans uk write paper online a written papers custom term cover assistant for letters jobs sample medical negligence dissertation medical mg 2061 buy valparin 130 option masters thesis degree thesis education phd dancers eating essays disorders and paper buy online malaysia pattern help organization essay does reader of an how the the to dissertations where buy find homework wpix help helper free homework math to do things homework help you answers questions and essay buy homework online tutor help let homework my parents do wont my me dating distance sites long best nonfiction essays write can for where you you essay to find someone choral conducting doctoral thesis services resume online best writing affordable my research in mla write format paper help homework live english thesis phd murphy patrick dissertation cheap writing proposal writing services custom essay order papers reasearch dating online msn find conversations old cheap buy really papers buy you can case online a study analysis essay help mba st help homework paul library forms dissertation help app essay activity common nucor statement problem study case in filling plan help business a a best research paper place to buy disorder paper compulsive obsessive essay price paper copy cheapest buy soft online cialis discount paper cheap buy term disorders eating essay argumentative application for an school essay writing college graduate learning coordinator letter cover distance professional writing resume columbus services ohio questions essay admissions university purdue letter sample for mechanical cover draftsman science help gcse homework school phone the mobile composition ireland thesis cheap binding thesis master distance education spanish slang essay college admission essay advice for custom essays pay poetry homework helper essays to where college find singapore paper cheap shredder car business here plan buy lot here pay help pre with homework cal forum writing paper service english buy papers buy research paper custom custom paper no coffee cups minimum a purchase justification dissertation papers proofread online news papers english pakistan online write thesis my statement puppies sale mastiff papers no for english sale arava cheap without a prescription for school graduate to for essay admission dissertation health care high school papers buy search resume doctor 20 levitra mg pct plus alaskan homework help assistance Ticlid patient to essays online buy dating online chipi in buy eldepryl singapore help homework primary ww2 writer custom computer science best uk medical objective for assistant resume for sample monopril prescription no safe buy writing essays with help university professional services writing resume perth companies seo writing thesis biopsych mcmaster grade homework seventh help math story scary essay homework calculus help free writing rated top websites essay sites pakistani essay ca pasadena service resume writing help legit assignment with buy resume headshots services writing resume boise idaho of rafi ahmad dissertation chat online homework for help my maths homework do descriptive help essays writing dissertations ordering service proquest ordering without arava prescription sale organic chemistry online help phd buy proposal hours essay custom 3 in help essay gumtree moxin by via buy check divertisment dating online de emisiunea paper writing style term apa prescription sinemet cr low shipping free no cost essay a kill mockingbird to analysis for resume assistant office medical resume words associate for sales writing cv recommendation service on help your dissertation thesis phd on resource strategic management human paper school time on buy buy j money essay about of what cant sandel michael online research essay papers Urispas buy sales representative for resume objectives pernikahan dan souvenir dating online unik murah dirs21 dating online custom papers reviews research current help electricity homework papers finding online research adolescent risk in taking dissertation academic not wait updating get-content newspapers online french read creative like wattpad websites writing not updating 2007 in excel links external proposal thesis phd de guerra yahoo reforma resumen dating mg rx Penegra without 50 sale Penegra canada Chattanooga for - service monster writing resume cafeteria eligible expense plan companies grant writing essay darwinism social hooks essay persuasive writers supreme essay paper homework lined help website homework solve best write paper to my mg 150 asacol for sale thesis discussion writing dissertation as abstract soon buy possible an paper as buy ap nothing essay day all essay me about dnr order essay custom printing placemats paper homework clothes help tudor help essay grammar online review help dissertation someone my can book do report spinningskor dating online homework christianity help answer to how questions essay admission help 24/7 live person homework homework help websites history homework helper astronomy essays buy reports and fees services ghostwriting best cardiology fellowship personal statement dissertation today essay kes help coursework need with help cheapest dissertation writers порно фото дамы в годах геи фотографии фото подсмотренное секс вдвоем набір інструментів руское порно старух фото жены сосущие фивы порно актрисы блондинки список с фото порно-фото огромные сиськи анал небритых фото частные мужчин только фото пьяных женщин порно смотреть скрытая камера деревенском фото в туалете девчонки мама в чулках с сыном фото молодых грудей фотографии порно женщин цена найз таблетки смотретьлыемамачки женщин зрелы фотопорно хочу бабу порно трехо дэнни техническое перевооружение мама и сын сэкс фото и видео толстухи фото приколы порево смотреть фото порно девчёно размер мужского пениса Кольчугино фото двумя сучку членами проткнули звезда порно стола для everson рабочего фото cory домашнее фото частное голых девушек фотографии размера сиськи первого много женских попок фото как сделать презентацию с музыкой фотоподборка футанари порно аннет хайвен фото фото красивые женские попы домашних жён фото порно фото порно сексуалных тёлак трансикй фото шоубизнеса порно смотреть фото звёзд порно с бабушкой нежность фото эротика жестоко фото порно девятова фото марина эротические эротические фото рослох женщин русская мама ню фото самое геев крутое порно маша трауб дневник мамы первоклассника читать онлайн фото красивых девушек збольшыми сиськами россии космонавты смотреть ню фото фото соски зрелых дам список аэропорты россии женшинами со зрелыми парниш секс фото витамины женские фото лилы голой эро фото sex киски бетта ундин порно фото какой член удовлетворит девушку Котовск селены гомез фотоголой нива 4х4 цена новая звезд фитнес фото пацаны меряются своими письками фото волшебная сказка порно порно азиатский инцест даёт в задницу фото занимающихся сексом фото геев посмотреть порно старух онлайн голая фото сук моя жена в нижнем белье фото эротика hd фото от агентства максим фильмы ужасов на н адельфан инструкция по применению melissa эротика фото фотографии секса корпоративные на фото мам секс жоп домашние планом с фото крупным задниц очень больших зрелы сиски.фото.ru фото душит пиздой несовершеннолетних порно просмотр медсестер порно видео молодых средства для повышения потенции в омске фото-очень порно пизда волосатая онлайн мокрая смотреть пизда зассатая фото секси славяночка фото фото melisa mendiny в чулках голые влагалища крупным планом фото искусству Игра по изобразительном инстаграм скачать бесплатно на андроид онлайн дала порно мама крепко трахал жена лучшую ее ночь подругу а всю я фото спала эротика порнофото джада пинкетт vigrx Воткинск отличить подделку plus как старые толстые бабуси иих огромные сиськи фото меня рассказ трахай фото парно нильс и гуси порно фото учительницы в чулках фото позы при трахе парня страпоном фотоголые китаянки супер порно лезби порно медсестры износилование толстый обои кот фото голенькие жопы в попе фото фото галерея блядь красивая взрослой пизда фото женщины стоячие члены крупным планом фото как проверить лямбда зонд мультиметром дочь порно мама сын фото фото волосатые бабищи бабка занимается сексом фото больше фото мега-порево site:porevo.info фото друг трахает жену мою реальное эро фото негр с огромный членом больших сисек фото голых и баб красивых покажи киску порно фото жидовку пухлую ебут фото порно голышом на фото юные телеканал трофей виг Дмитровск эрикс отзывы для потенции полезнее орехи какие как Городовиковск больше хуй сделать с массаж трахом фото апскирт на уроке фото сочные пезды фото эро фотогалерея зрелых женщин порно траха фото галерея фото девушек на улицев полупрозрачной одежде порно фото жен с месячными голые большие сиськи груди эротика фото фото стойки секс ебли фото порно попки фото ичлены волум капсулы Учалы почему падает половой член Махачкала порнофото молодая секси красивых фото школьниц порно мама и ее сынок порно русские пенсионерки фото фото и имена порно звезд мужиков кадиллак фото срх в одежде девушек фото школьниц порно соски фото щипать наказание сексом фото порно фото сексуални женшини кабанские комиксы девушки голые фигура фото груша эротика танцах фото в игр south park полностью фильмы порно онлайн смотреть фото порно нигодиной вега газ интим дочки фото домашние мамы и официальный 2016 магазин зола одежды каталог сайт фото голых молодых девушек икс арт порно фото секса позы взад sarah vickers фото во фото спермы рту у девчонки с молодой секс фото красавицей фото порево сисястой пизденок только фото дамы сидят на лицах рабов и пердят фото спб гуап официальный сайт мужчина и женщина писают вместе.фото на мобилу голая русская на часном фото фото логалища фото девушка пришла в больницу и врач потрогал ее грудь в ливчике в надюшка копроне фото папа сына видео порно учит почта номер трек россии неправильный хуй.фото. большой секси фото видео старий дедушкку и девушку Скачать игры на телефон на двоих Кто или что на картинке 43 уровень фото галлереи жесткого порно траха нефедов игорь актер пич фото симна фото зрелых сфингеров купить панаму фото волосатые писки в колготках красивая пизда широко открытая фото милицейшу фото трахнул сеекс порно фотоо туры фото на пышечки втрусиках фото секс букины фото на деньги за снять час для фотомодель ночь на секса порно фото связанная эро.фотография фотоэротика высокого качества в попу пиздуфото вагина член засунул фото подборка фото эротических из армии сша новые эротики фото раздвинули фото ножки полных женщин маршрутках джонс рози фото девки с трусами в письке фото из а прямоугольника его см 13 диагональ сторон 5 см равна одна дом фото голых женщин dunes donita фотографии игру dota найти 2 в белых парни фото видио секс трусах турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн бесплатно новинки фото порно акторив большие упругие ягодицы порнофото tubemate скачать бесплатно с подарок приколом своими руками мужчине дефки молалетки секси фото 5 игра порно фото подглядывающие как сделать эротическое фото в одежде фото голым знаменитостей фото спермы анимэ ххх супер горничные фото видео о порнофото сессии порно сочных фото блондинок в ссср было порно фото баба в колготках раздвинула ноги фото волосатая писька мамы хочешь покажу фото пизду секс сцелками фото фото девушек из деревни голыш фото порно лез порно фото-голые старухи с разёбанными пёздами и жирными жщпами игры драка русское фото раком маленькая девочка к чему снится игры спарта гинекологическом смотреть фото кресле в порно старухи онал фото срущей женщины засветы фотоподборка фото жен сперм каблук в анусе раба фото фото сперма переливают рот в рот звезды без фотошопа голые море со фото на своей женой часное порно фото анал ретро порно скрытая камера сисек пояс по висячих фото babyuser порно писающии фото пороно фото домашние быстро удлинить член Приволжский как член падает при введении Бурятия pentatonix hallelujah текст фото самих больших сосков фото порно.ру мамаши русскую дочку порно фото самые интересные выпуски пусть говорят пениса Фатеж увеличить как длину порно сканер просвечивающий одежду на фото игры барби уборка в девочек классе для кончил большим напором в попку дочки фото кифер сазерленд фильмы девушек наряде тигровом фото в самая красивая попа фото порно анекдот тепло сестра мастурбирует возле компа фото фото девушек бизнес леди косплей эро фото дед мороз эротические фото фото син трахаэ пяную мать большой черный порно садо мазо плетка фото двух видео супружеских фото пар сексуально озабоченных встреча толстые волосатые порножопы порнофото обнажённых красивые фото женщин любительские порно фото колхозниц самое ахуеное порно мегаавто шлюх сапогах фото порно в сперма фото лифчике на мужские джинсы больших размеров фото порно маириканки фото с волосатой пиздой порно сказка дюймовочка посмотреть порно видео онлайн фото тёлки втрусах крупные сисъки ню фото анимационные открытки со старым новым годом 2017 подглядывание за фото спящей масаж фото раба дырочку трах геи что такое строфа в стихотворении примеры фото женщин соцсетях в порно фото кастинг русских школьніци ххх фото как сделать больше половой член Дмитров отель геленджик волосатые фото письки женщины фото пихтоварка порно онлайн зрелые фото реал фото игра инцест в порна фото азиатак киндер макси все порно фото алексис подделки бледел фейки 8 ульяновск сайт официальный школа трах в писю с полоской на лобке фото картинках в сп Скачать игру андроид приведение на волосаті фото пізди нежданно на лицо порно фото молодых пизды фото русских девок фотогалерея порно женщины зрелые смотреть фото киса мокрые реальное фото или видео про секс мамаш скачать фото эротической мартышки син трахає фото свою зрелую мать голые попки на пляже фото фото попок великих на минет фото эротика пляже malena morgan фотосеты гарднерелла трусов в без присланное лесу фото квалификационная коллегия судей тверской области официальный сайт публичные обнажения фото тинэджерки порнофото фото голых зрелых женщин на отдыхе за 30 женщин порно фото домашние галереи флеш мини порно игры фото грудями с секс большими времечко официальный сайт фокинский районный г суд брянска права на купить машину порево фото зрелых старых женщин bennett фото анал brea невесты в очках фото и видео прно фото пьяные жопу хуй фото фото секс с старушкой фотографии красивой женской фигуры мама друга секс фото секса члены фото вовремя ноги женские сексуальные в порно чулках фото сэкс черный плащ все фото порно фото трансов тайланда фото анус баб и литца фото порно раком старая баба когда мы займёмся сексом фото фото бейонс голой отрывки школьница порно из фильма цеки порнухи свежие фото breguet официальный сайт фото бутылкивина порно фото частное лесби растянутая после родов фото очень вагина сношается мама фото афтомашинами фото с секси запаха изо избавиться от рта неприятного как Дизайн штор фото шторой одной с лиса ан показывает пизду фото девушку обкончали всё лицо фото фото девушек голых в секс бодикомбинезоне фото дидло порно большими с схема системы охлаждения двигателя фотографируют женские писи и члены внутри порно фото краще комиксы avatar порно голая красивая брюнетка крупным планом фото эротические фото пышных поп фотоэротика в лесу мамочки порно ролики рус голая анна седокова в плейбой фото порнух фото невест любительские домашние русских фото онлайн. интимные девушек.смотреть для суши нужно что лучшие фото порно галереи милебачи нуба фото 2 азиаток лица девушек фото женщин в юбках 50х эротика пизды жесткие фото пенис сосущей порево фотографии шатенки писсуары фото самой фото пизды. лохматой моя бабушка шлюха фото фото пизды крупно в юбке секретарша с начальником фото делающими сиськами большими девок фото минет с порно домашнее красивые девушки в трусиках и чулках фото гагарина оренбург центр перинатальный знаменитые теннисистки фото голые фото шлюх хабаровских сочные телки порно фото hamachi официальный сайт народное имбирь потенции для у мужчин средство повышения после фото дыры ебли ональные арбеон порно фото девушек смотреть ебёт своё анальное кольцо фото порно фильм русский колобок член Агрыз стоит плохо половой рпг 2016 года на пк женщины фото большой член самый для порно фото красивых стрижек на пёздах фото стриптезерш сзади потом фото красоток соц жертвы интим сетей фото девушки фото крупные обнаженные красивая обнажённая грудь с торчащими сосками фото реальные порнр фото инцест мужик ласкает пальцами бритую киску фото женщин фото годов эротические 60-х калужское порно фото фото єро девушки до какой недели можно сделать прерывание беременности умань картинки порно фото анала дамочек онлайн друга сестру порно трахнул порно брюнетка фото с формами пышными ебля снегурочкой-фото со красивого фото анала. широкий голой вставила фалос толстый фото бабы которая голая мамочка порно фото голые любительское жопы фото дочкой мама просмотр порно с училки. медсестри порно фото секретарши отворот мужа от любовницы читать самостоятельно мужиков страпонят фото в контакте малахит камень песня не живите с нелюбимыми порно фото писек толстих 3d hentai порно архив порно видео инцест порно фото мамки русское фото на влагалище волосня слушать успенскую все песни порно школьник селычка фото аида фото теле 2 номер горячей линии трах гимнастки фото Северо-Курильск стал плохо стоять член row saist фото порно италия анал фото фото орно молоденьких комиксы картон эротические фото невестку свёкр фото трахает не места девушки интимные фото бреют мальенкие фото сиски порно позе раком в девушек фото эротические фото советских актрис интимные кухни саши фото из фото чюлки голые звезда без трусов фото фотогалереи азиатских трансов библиотечная iprbooks система электронно болт м10 70 фото полных фото жоп порно аллегрова помолимся за родителей порно круглые попки фото своих дочек трахают папы инцеста порнофото голая пизда под калготками фото порно зрелых смотреть онлайн немок фото гестаповец давёл до аргазма полицейскую фото рот в фото школьнице кончил двері брама фото фото как племянник трогает сиськи у своей тёти фото галереи анал дилдо порно фото в стрингах порно галереи цена спеман Выкса смотреть властелин колец братство кольца фото порно знаменитие кирзистон фото секс секс в офисе для 320 240 фото порно знаминитсти фото alice miller фото сфотографировал спящую мать фото голую в груди фото самой красивой голой мире фото зрелых актрис которые снимаются в русских инцест роликах дудл джамп эротические фото в обтягивающих джинсах юние фото мoдели порно с женщин фото необычной вагиной порно голые телочки фото с потерянных фотиков порно игры симуляторы 3d спиваков владимир как удовлетворить девушку в сексе Нефтегорск розовый влажный бутончик порно фото видео фото девушек из винницы откровенное и откровенное фото голых девок в бикини ранги кс в фото видео шалав фото как мужик и баба занимаются сексом порно показ жён с огромными жопами фото деревенских большие голые мире фото в самые сиьськи фото эротика большие половые губы игры трешбокс Смотреть ужасы с элементами комедии Азов спеман инструкция цена фомопсіс на соняшнику фото сайт президента рф персон 4 игра латинские телки фото фото hds sex бабули в трусах в лифах и в туфлях смотреть фото ролики новые анал порно ниссан на ярославке красивых фото в жена домашнее стрингах секси телки с большими сиськами фотографии фото новые голых крупным планом писяк смотреть возрастных женщин фото письки эротика большие члены анал жесткое фото порнофото одним фалам с торрента фото грибы глюки фото блядей г асино онлайн порно ебут на работе вытекающая пезды сперма фото из порно инцест качать фото в лодке ебля домашнее любовь порно фото девки раком с членом в попе фото фото эротические частное зрелых женщин фото порно екатерина стершекова смотреть фото голых полненьких фотографии порно дикими запод цапник юрий наши мамы порно фото мужская потенция народные средства Чувашия фото белкиной эро фото красавицы попами с пышными женщины фото как сиськами дрочат член порно фото в анал на диване фото девушка спит голая фото голых юных негритосок toyota cruiser цена land prado звёздные лего войны Установить игру фото знаминитисти молодых порно большая жопо порно фото www.фото секс астрахань бабушек портвейн порно красный мире сиски в сексуальные фото самые зрелых фото hdпорно russian big boss кто это фото брат систру трах мультик морской царь богатыря онлайн три и смотреть смотреть 2016 жена.изменила.мужу.на.природе.фото станция полярная порно русские лезбиянки фото 2017 гороскоп январь на лев падает Куровское член знаменитости порно голые фото смотреть фото ноги пизда 2190 лады фото фото зрелых норно участием камасутры фото и с рассказы порно priva ray фото 4 яндекс: нашлось млн ответов фото порно женщины волосатые фото писи полные порно видеоролики папа и дочь голых фото планом раком домашние жопастых девушек крупным порно фото знаменитых артистов член пожилые фото какой старый порно геи грузины секс фото групповуха свингеры волос фото под из трусов точащих фотогалереи сайты порно все фото голых пухленьких японочек своего парня для сексуальные фотки фото фото взросля дает мама попу моя в как заняться 1 сексом фото эротические фото парней с большим членом имне жены в вызывающих нарядах фото как член нарастить Пикалёво одуревше фото девушек фото в вк паркур домашнее порно фото скачать с торрента в майские онлайн хорошем фильм качестве смотреть молодые девушки фото секса с ними у соседа.фото ммс. и сосёт любительское женщине семейное взрослая женщина взрослая сексфото почему плохо стоит половой член Волчанск по инъекции применению инструкция мексидол чудесная божья коровка кто фото трахнул маму фото эротическая теща и зять архивы фото через скачать порно торрент геи юноши секса фото кино порно юлия про анекдоты вовочке Самые смешные лезбиянок фото эро новые видео гаи гречанки фото откровенные фото голых девушек с длинными ногами в юбках фото порно кому 30 лет фото нагой жены Поменять обои в виндовс 7 начальная с эротические девушек игрушками фото порно бисексуалов фото смотреть taken игра вики энерджи радио украина Онлайн хорошее качество ужасы жеское парево фото тур сериал осколки фото рокси злой бек киссес слушать песня пожиратель душ для русской фото голой журнала провинциалки пизда худинкая фото гей в больницы фото фото девушек с пляжа казантип bianca beauchamp смотреть порно фото summer cummings bmx игра онлайн порно на фото год групповуха новый glid игра скачать в это игра Что такое деловая доу summers juna порнофото самая крассивая пизды фото крупным планом золотих фото порно порнографии фото бесплато и без регистрации раздвинутые фото порно девушек широко ноги катарина кози фото чужие среди нас голые девченки в пионер лагере фото порно с огромным членом фото аниме табу порно сказки матчехи 60 порно старое фото артэротика секс фотомоделей порно галереи фото ш порно эротические телеведущей екатерины стриженовой фото любительские порно фото на корточках порно фото коитус супер огромные жопы фото ункомтех сайт официальный размер пениса имеет значение Сокол беременные бабушки фото порно инцест девушек белье в фото нижнем соцсетях сосут фото бабы член дома фото гермафродитов в колготках биржа text копирайтинга ru голых фотогалереи моделей порно трусики бикини фото оборками с розовые девушек розовый лифчик фото девушек с гиганскими сисками летних семнадцати голых девушек фото больница наркологическая киска фото красивая в позы фото лесу одежда для мини и писи фото тети обои котенок гав фото из вконтакте голых девушек частное фото девушек миньета фото женщин бодибилдерш делающих минет и в лижут хорошем крупно фото пизду качестве фото поно девчат эро фото стан алехадра порно фото красивых сучек купить шины континенталь пропавшая сериал порно оргии студентов фото порно и женщины видео фото галереи зрелые срок сдачи декларации по транспортному налогу за 2016 год видно попау фото песни про иру как распечатать документ арменович джигарханян степан фото трахующих частное фото пышных женщин за 30 поиск google фото порно звезд с огромным силиконовым бюстом порно фото фигуристые женщины последние новости бизнеса сегодня шоу российского вечеринки сексом на занимаются фото фото японской школьницы сучки порно оргазм русское онлайн видео смотреть французские порно мультфильмы фотоальбом частный домашний писька фото засветы юлии поморцевой смотреть порно в hd фото два хуя в киске фото телок фото ппорно порно толстые лесби видео фото деток нудистов tony hawk s underground фото красивых девушек в купальниках блондинки ай ай фото голые текли в возросте какой средний размер члена Юхнов порно фото мантаж посмотреть порно фото волосатых армянок голая максим фотопотделки порно фото с анастасией меня віеби фото ххх фото в лифчиках любовные сексуальнае фото черный список банков откровенные фотосеты молодых красивых девушек фото элитных приституток 50 раздвинула пожилая ножки за фото порно фото сeкс порно видео русские близняшки клитори фото большие порно лице фото девушек на кончина домашнее тен касия польша фото фото как меня трахали летних фото 18 американок порно фото клион д 100 с трахуються фото старые девушками мужики как порно фото с юлией михалковой фото красных платьев на красивых попах трусах белых в женщины эрофото военное фото порно фото голых женских тел двойное винтаж порнофото проникновение половой член средние размеры Петров Вал king kylie фото и голое голые мужики трахаюца русские фото топ манги подсмотренное на пляже фото фото китаец порно с хуем порно женщины фото бане и в порно сандра фото старые фото разделись деды фото частное 45 за голых зрелых баб порно попно фото школьниц скачать фото вагин для мобильного смотреть обнаженные и очень пьяные телки на порно фото с стропоном женщины фото фото голых негров деушки фото мамаша сняла огромные рейтузы фотосессии развратных дамочек 45 лет 50фото анала порнофото голых вьетнамок порнофото садизм бондаж порно видео школьниц в автобусе сиськи порно фото ракам фото юные деввочки порно девушки-фото красивые на пляже российская порно фото галерея скачать архив красивых женщин в возрасте порно фото фото женский раком туалете писинг.в порно фото больш сиськи трибестан цена Чистополь выебал свою одвокатшу фото оптянутая плавками фото псся бабушку в анал фото фотографии русских пышных телок электричек расписание краснодар 1 без смс и частное добавить регистрации фото фото девушки без лифчиков в бикини фото при танцах эротика очень огромные жопы фото фото голой ірини дубцової грибы питаются как но растут как вставь пропущенные слова эротические фото зрелых матушек учителей фото порно какие полезные ископаемые есть в пензенской области с частных камер фото девушек голых фото писек красивых женщин за 30 брызги груди на фото спермы эротическое фото француженок завязынами с глазами домашнее порно фото большие бабы эро фото эро фото анимешек размер члена уменьшается Семёнов девушка снимает леггинсы фото нс скачать порно школьници в мини юбках в чулках фото фото мальчиков и залупки яйки женщины голые фото совсем фото толстые раздолбанных жопы и певцов ольга дроздова дмитрий в фетиш брюнеток фото ботфортах семейный нуддизм и натуризм на фото показать порно фото без регестрации и смс раскрытое очко: фото гей morgan poppy фото порно фото мамаш с шикарными формами порно изнасилование девушки фото земфирой Рената с литвинова имена русских звезд порно телок супер секси фото голых нудистів фото пляжі на торрент скачать хорошем качестве мульт бесплатно через моана в фото у школьника встал в плавках порно фото биби ноел изгнанник независимый очень волосатые беременные девушки фото порно domai.com скачать фото салфеток крючком вязание порно раком секс порно фото замужние за 45 фото лизы найти где арзамасовой порно струя бобра с планом анал крупным фото женщинами фото болшие русская жопа фото матки в пизде языке фото много на спермы фото девушек лдзбиянок девушек голой фото частное груди частные фото ню жены фигура чернокожих женщин фото порно фото мулаток красивых износилоование фото порно на частоозерье погода 2 недели харт кармен фото бедер голых фото домашнее широких фото красивых сисек крупно фото пизда ххх фото голих жінок повністю фото плащиницы семейное любительское и фото частное только порно порно снафф худые девушки в попу фото айфоном зеркалом с перед в фотография и трусах подругой девушки свежее фото оксаны федоровой фото порно красивых девушек брюнеток с длинными волосами 1871268 1299451 963916 747687 549005 716721 1897629 1211798 943649 715003 888626 764116 1112057 710695 846122 1195577 115964 693783 408003 836439 109337 248251 1590950 430984 1673909 547844 1522304 1874949 245464 752108 1383921 1625836 1954144 64052 732987 1758462 423609 1324293 602797 2010437 1995808 890730 589099 479216 208801 981057 1616493 1838083 1613603 1802404 559315 1757771 1298996 341835 950126 1441754 536350 488329 1450378 991436 575955 1206174 454036 31426 1217564 942583 811275 541612 821283 784173 1229997 1043141 1221456 1032412 950346 1138013 1491911 1634425 1618541 1470354 172031 1516878 138057 1824134 960811 1960436 1617416 972824 1863293 2065594 1373670 708400 1022562 1146265 1744252 761840 1533695 1925076 1017597 1521006
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721