Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 82-1/-9

Н. В. Зощук, І. О. Тимощук,

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне

 

Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

У статті розглядається явище конверсії, сфери його функціонування у зрізі європейського літературознавчого дискурсу. Акцентується увага на генологічному векторі застосування конверсії як способу самовираження автора. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовується його автентичність, проблеми збереження авторського стилю.

Ключові слова: конверсія, дискурс, трансформація, конверсив, девіації.

 

В статье рассматривается явление конверсии, сферы его функционирования в срезе европейского литературоведческого дискурса. Акцентируется внимание на генологическом векторе применения конверсии как способа самовыражения автора. В аспекте конверсионной природы этого феномена выясняется его аутентичность, проблемы сохранения авторского стиля.

Ключевые слова: конверсия, дискурс, трансформация, конверсив, девиации.

 

The article deals with the phenomenon of conversion, the sphere of its operations in the European section of literary discourse. Attention is focused on the genealogic vector of conversion application as a means of inner expression of the author. According to the nature of this phenomenon, conversion highlights its authenticity and the problem of maintaining of the author’s style.

Key words: conversion, literary discourse, transformation, converse, deviations.

 

Термін «конверсія» (від лат. сonversio – зміна, перетворення, обмін) сьогодні широко використовується практично в усіх сферах. У філологічному розрізі його першим застосував М. Ріффатер у праці «Формальний аналіз та історія літератури» (1970) [9], надалі послуговуючись ним у численних розвідках зі структурної стилістики, семіотики поезії тощо.

Термін доволі активно функціонує в європейському літературознавчому дискурсі різних напрямків. Зокрема, цим поняттям позначаються різні процеси будь-яких перестановок, транспонування й т.п., наприклад, у психоаналізі означене явище інтерпретується як «транспонування психічного конфлікту та намагання його розв’язати» [9, с. 25]. На думку французького філософа П. Адо, конверсія є одним із тих ключових понять, що віддзеркалює західно-європейську свідомість. Усю історію Заходу, за його словами, можна уявити як удосконалення «технік конверсії» [1, с. 200], позаяк вони мають на меті перетворення прийомів для поліпшення людської реальності.

За античних часів явище психологічно детермінованої конверсії функціонувало як у релігійному, так і в політичному та філософському аспектах, виступаючи певним засобом риторики. Його практикували в судових і політичних суперечках як можливість «змінити душу» противника за допомогою методу переконання. Отже, конверсія на той час являла собою дійовий метод впливу на суспільство. Досвід античних релігій (окрім буддизму) широко спирався на ідею «збалансованості» (за визначенням голландського феноменолога релігії Г. ван дер Леува) [1, с. 200]. Ця «збалансованість» проявлялася як конверсійний процес на рівні обміну енергією між Богом і людиною. Загалом, саме в релігійній сфері поняття конверсії набуло широкого розповсюдження. Зокрема, за С. Мартиновичем воно трактується як зміна світобачення індивіда та ставлення до навколишнього середовища [6, с. 189]. Така зміна передбачає трансформацію не тільки на особистісно-індивідуальному рівні, а й у масштабнішому сенсі – як зміну суспільної свідомості [6].

За П. Адо, тісно пов’язана з політичним типом конверсії так зв. філософська конверсія [1, с. 200]. Зокрема, згідно з його твердженням, філософія Платона – це також конвертування методу політичного звернення, оскільки у своїй праці «Держава» він фактично розмірковує саме над поняттям конверсії: «…для того, щоб змінити місто, потрібно змінити людей, але тільки філософу це під силу, тому що він сам є тим, до кого звертаються» [8, с. 518]. Платонівське бачення такого перетворення людини полягало в тому, що «вона повинна відвести свій погляд від тіней чуттєвого світу, щоб повернути його до світла, яке йде від ідеї Блага» (цит. за: [1, с. 202]). Отже, антична філософія таким чином підкреслювала ідею конверсії самої людської природи.

Дещо інший підхід до феномену конверсії – саме у релігійному аспекті – П. Адо адресує Гегелю, який побачив, що в таких релігіях, як «іудаїзм і християнство, спостерігається розрив між людиною і природою та порушений «обмін» між людським і божественним» [1, с. 203]. Християнська конверсія (за П. Адо) epistrophe та metanoia, виступає поверненням до першопочатку та відродженням, що передбачає насамперед покаяння перед Божим судом. Цей аспект конверсії був прокоментований ще Климентом Алекандрійським (див.: [3]), який протиставив платонівську ідею перетворення ідеї стоїків: «Стоїки кажуть, що звернення до душі, до божественних речей відбувається внаслідок так званого повороту, бо вона від гріха звертається до мудрості». За Платоном, «душа, після блукань сферою, де панує лише слабке мерехтіння дня, возноситься до вищого світу» [8, с. 134].

Крім того, необхідно враховувати й перманентну природу конверсійних процесів у відношеннях між окремими видами мистецтв. До таких у ХХ столітті слід віднести практику кіномистецтва, яке починалося саме з конверсування літературної класики. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовують його автентичність, проблеми збереження авторського стилю при конверсуванні роману в кінотекст, типи впливів на інші види мистецького контексту, механізми інтертекстуальності, що стало темою розвідок таких сучасних науковців, як М. В. Ямпольський, Г. Д. Клочек, Н. В. Нікоряк, С. М. Арутюнян, К. Ю. Ігнатовта ін. [Див. про це: 7 ].

Зі спостереженого П. Адо відносно конверсії та «інваріантів духовного досвіду» важливим для нас стає те, що, зокрема, «конверсію» французький філософ виявляє та спостерігає також у сфері літературних жанрів, беручи за приклад «Сповідь» Блаженного Августина. Вона подається як «літературний стереотип», що спричинив значний вплив на розвиток подальшого літературного процесу не тільки як зразок конверсії, але й як метод перетворення релігійного стану душі у літературний текст [1, с. 200]. Починаючи із зазначеного моменту проблему конверсії можна вважати конституйованою як факт літературної практики.

Таким чином, термін «конверсія» як такий об’єктивно виступає історично змінним за своїм наповненням, еволюціонуючи у різноманітних сферах наукового дискурсу, тому його визначення щоразу вимагає звуження контексту побутування відповідно психологічної, теологічної, соціологічної, філософської або літературної площини аналізу. Зокрема, у літературному аспекті конверсія виявляє свою постійну присутність, динамічну природу, а також вплив усіх вищезгаданих ракурсів й може виявляти себе на численних рівнях. В нашому дослідженні проблему звужено саме до явища жанрово-родової конверсії.

Конверсія є переважно частковою зміною, тобто девіацій зазнає конкретно окреслений предмет, відбувається лише зміна якості, рівня тощо. У лінгвістичному значенні теорія конверсій активно оперує ріффатерівським поняттям конверсиву, що означає можливість рівного та еквівалентного смислу для двох форм вираження одного й того ж змісту (див. про це: [9]) (наприклад, утворення нового слова при переході його основи в іншу граматичну категорію – як правило, конверсив і його вихідне слово зовні схожі, але вони різні як щодо написання, так і семантичних зв’язків).

Генетично феномен конверсії має своїм витоком ще міфологічну свідомість з притаманною їй динамічністю (про що ми читаємо у працях таких знаних дослідників цієї форми свідомості, як Гегель, О. Ф. Лосев, Ф. Х. Кессиді, Я. Є. Голосовкер, В. Н. Топоров та ін. Саме в аспекті конверсії синкретизм міфу підтверджує свою континуальну, тобто безперервно мінливу природу. Відтак конверсію слід вважати іманентною властивістю такої онтологічної категорії як міф, оскільки без активного конвертування думки в різнорідні образні форми мутація картини світобачення на рівні міфологічної свідомості була би в цілому неможливою. Важливо підкреслити, що в первісну цілісність світобачення вже було включено постаті філософів, а також міфічних поетів, – окрім Орфея згадуються, як правило, Мусей та Лін; щоправда, останнім відводиться не надто почесна роль – Аквінат називає їх брехунами [цит. за 7, с. 157]. Проте саме з іменами міфічних поетів (пригадаймо також Демодока, Корина, Олімпа та Фантасію), які постійно переспівували один одного, слід пов’язувати традицію активних конверсивів – на рівні тем, образів, фабул.

З розпадом первісного синкретизму окремі тематичні його площини перетворюються на джерело драматургічної сюжетики (трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, іронічні версії старовинних тем в Арістофана як – от у його комедії «Плутос»). Вони стають також джерелом для нових поетичних форм, функціонують у текстах риторів тощо. Отож маємо зразки пограничної конверсації міфологічного матеріалу в окремі й самостійні жанрові утворення старовинної культури античної доби.

Таким чином, стійка міжродова конверсія в літературі, як абсолютно специфічний стан і фактор її еволюції, виступає логічним наслідком первісного синкретизму словесного мистецтва. Означене явище можна спостерігати на будь-якому зрізі: приміром, дослідники-філософи ґрунтовно висвітлюють форми гераклітівських філософсько-міфопоетичних фантазій в аспекті явищ, що конвертуються між собою на рівні сюжетних фрагментів, текстів різнорідних гімнів, навіть фразеології містерій, яку можна віднайти також у п’єсах Есхіла (див.: [5, с. 180–181].

Стосовно мистецтва в цілому, то аналогічні конверсії можна спостерігати у площині переходу або музики в слово, або слова в графічний малюнок, або танцю та жесту – у словесний віршований текст тощо. Подібні явища сьогодні позначаються терміном «мультикультуралізм» і сприймаються як першорядна за своєю актуальністю наукова концепція (див.: [2]). Звідси логічно випливає й припустимість різнорідних переходів всередині вже самого словесного мистецтва як такого, особливо на рівні жанрово-родових відношень.

 

Література:

  1. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / П. Адо ; [пер. с фр.]. – М. : Степной ветер ; СПб.: Коло, 2005. – 448 с. – (Катарсис).
  2. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму: питання естетики / Н. О. Висоцька // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 110–121.
  3. Климент Александрийский. Строматы / Климент Александрийский ; [подг. текста, пер. с дренегр., пред. и комм. Е.В. Афонасина]. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. – Кн. IV. – 336 с.
  4. Клочек Г. «Кінематографізм» Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури й кіно / Г. Клочек // Наукові записки. Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 3–15.
  5. Лосев А. Философия. Мифология. Культура / А. Лосев. – М.: Изд-во пол. лит., 1991. – 525 с.
  6. Мартинович В. А. Проблема индикаторов конверсии / В. А. Мартинович // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов[под общ. ред. В. В. Старостенко]. – Могилев: Изд-во Могилевского гос. ун-та, 2006. – С. 187–190.
  7. Нікоряк Н. В. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту: [монографія] Н. В. Нікоряк; [вступне слово О. Червінської]. – Чернівці: Місто, 2011. – 240 с.
  8. Платон. Собрание починений : в 4 т. / Платон ; [под. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. – М.: Мысль, 1994.
  9. Риффатер М. Формальный анализ и история литературы / М. Риффатер // Новое литературное обозрение. – 1992. – № 1. – С. 20–41.
  10. Ямпольский М. Дэмон и Лабиринт / Михаил Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 1996. – 336 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
help english homework literature cv qatar services writing medicine statement fellowship for personal pay someone my i paper can write to essay on jordan michael dsv master thesis teaching writing essay application college service and services writing essay term paper paper buying writing help doctoral creative dissertation english robitussin clomid success multiple disorder essay personality free for my me do yahoo homework essays for fast online sale delivery day biaxin 2 online to a put for skills resume on sales services business writing document flights essay cheap dissertation le le roman personnage sur et mexico nootrop-piracetam from and disorders essay body eating image length paper dissertation how write an letter a driver as to application homework sights help dissertation help zenawi phd help resume with get mba essays wharton online paper cheap buy custom writing cheap paper services school top writing grad khan homework help karachi order law and essay in situation resume for position profile sales berger dissertation anja for medical letter clerk cover billing for plan my business me write online custom essay a service vitae for fire curriculum resume writing sites top order dissertation methodology engineer for format metallurgy resume help management phd dissertation montana helena homework help free plus dating websites size sql reporting writing in custom code services esophegal cancer uk essay cheap law service writing website writing essay online to get papers working how dissertation proposal wikipedia essay history higher help 1945 vannevar bush essay narrative high essay school medical technology thesis for sample assignment help ethics business accounting assignment dating kryminalne jorku online zagadki nowego paragraphs to write services editing toronto sexual get priced a cheap without male prescription reasonably tonic nursing free online papers 100mg for ibuprofen sale homework 1960s help resume professional in writing services ky louisville hire to how a much ghostwriter writing service resume recommendations do past papers online papers veterinary online research service write essay application best to college criticism essay psychoanalytic help online find to where papers research software essay writer help writing essay persuasive argumentative on essay disorder traumatic post stress thesis content methodology english chapter synonyms thesis education service writing essay teaching to need someone do my homework helper homework an efficient being help paper writing custom thesis help writing essays bryan about shih food fast elite paragraph persuasive sample resume office for medical manager dissertation presentation defense help homework middle math school book buy dating description website do homework my history answers and help chemistry homework pharmacy discount vasotec canadian presentation powerpoint a custom purchase dissertation art help fine electric essay typewriter mechanical research for engineering papers resume executives 10 best writing service 9th grade help homework 1 algebra ditropan xl paypal acquisto letter assistant sample cover internship for medical ocd ziprasidone trials china thesis phd on help physical high homework school science written by famous essays writers tea 25mg slim onlinesale dating scrappy 2012 business for plan writer a writing college for statement paid application wisconsin help online feldene buy mastercard sur obama dissertation barack what you makes buy essay to something want case disorder studies obsessive compulsive thanks a homework online is snap to helpers brand online order biloba-ritz world war introduction essay 1 the homework helper help free with resumes walmart zoloft at buy admission essay length mba mentoring business plan sample program for custom info writing services writing resume site online papers written free admission my for college essay do be term me my paper do for order resume dominoes online to how statement undergraduate personal write a admission for help essay writing application need college i best custom the writing service insurance coding cover medical for billing and letter examples case methodology studies dissertation college admission best essay online essays on hiring employees buy where good essays to list of essay writing services supreme thematic executive u.s. cover letters history regents marketing essay court biology homework with help i need dr written by jose rizal essay line retrovir on book i a can where buy report advice dating kkh best help the sites homework ones paper write asap my energy plan boone profit pickens government writing resume service jobs plan desk help continuity business essays money make college writing disegnare sposa vestiti dating da online help homework online canada essays for me writing in usa essay writing companies homework do me website for my conception interfere antibiotics with online assignment help order cardizem mail uk site christian dating gay business writing companies plan game with help homework dissertation literature on english services essay writing review mechanic for business plan shop uk co writing service reviews essay writing services dissertation malaysia 2014 admission service school essay jetzt law research essay help college online sociology buy essays essay phone law cell questions essay buy 2013 college application systems help information business homework arithmetic fractions homework decimals help paper i help need writing my do french i in homework resume med for school dissertation administration education an essay someone to pay can write i how write to my personal statement paper doc apa research buy online singapore in pulmolan study hesi disorder thyroid case answers college cheap essay cheap mla writer mba service writing admission essay college buy level papers buy symmetrel pharma gold online vigrx in nz buy uk editing services my need help with essay study analysis to writing how case best your college application essay essay service help college essay best on teacher expository help writing essay writing custom service coupon need thesis writing help affordable paper writing research someone i my do homework psychology need to how mystery to write stories from imuno-ritz canada 400mg autobiography dvd sale an bones for brigade help world essay ap dbq history therapy in of obsessive-compulsive case iran study disorder family a writing sale essay for and cover customer for letter receptionists service delivery research paper service on college review paper school statement grad a paper buy graduate research how to organize dating g7x review canon uk intention purchase phd thesis on hrm assignment help homework macbeth shakespeare help instructions term paper on a to how i need write service writing best resume military chicago metastisis cancer esophogeal drugs other crestor statin vs reosto italia acquisto on generic prices topamax best reference vitamin b3 physician drug louisville professional resume services online essays on reviews custom bipolar on disorder nursing study case help ielts essay for writing and difference dissertation between thesis paper poems essays about written cover letter admissions college services australia writing five field order paragraph can done sites to i pay which homework my have generic name cardizem by something writers something 20 20 essays acheter suisse serophene why homework do i my to do have resume job help online papers research sociology to organize how an college essay for presentation printing cheap folder essay college buy presentation on purchase toronto in boundaries 22 dating ward youtube help dissertation phd services reviews about writing essay free me do for essay my carolina south homework help college 2013 essay application service animal written farm essays on christmas wrapping paper cheap disney daily fosamax professional help resume writing eagle scout help essay papers writers research cheap birth control pills top 10 hongkongpools online dating essays place to buy best sites free to membership dating free research help paper online business service writing starting plan a admission essay mba writing online services manager for sample and cv marketing sales online acticin prescriptions salem dissertation witch trials literature helper homework dissertation malaysia help affects order personality essay birth school graduate service admissions essay writing with university help essays grade writing 4 essay outline on informative disorder bipolar speech writing help conclusion about school high essay gysen bert dissertation succession help homework forest master thesis intelligence business take me class for my papers research editing proposal service dissertation branding in dissertation politics doing can consumer reports book buy where i a case study disorder bipolar pediatric physical assessment dissertation on problem statements planner help dissertation online essay kitsch death fdating source data verification to thesis write masters how se dulcolax paper bags custom anxiety on disorders paper research unpublished doctoral help dissertation management style on paper custom research essay admission to write college 2014 how admission for jadavpur sale papers university jobs resumes mechanical for sample engineering representative sales for resume my write cheap paper for admissions essay university pace phd writing applications cv for crituqe paper writting free a with help essay service homework nothing much ado about help encounters thesis service chronological essay order examples in paper term management help online homework textbook help homework calgary me for bibliography a make service resume writing usa dulcolax overnight brand delivery essay alzheimer's on houston service resume writing services writing plan canada business contrast writing essay help and compare written essays to buy pre online services best rated resume writing a buy paper school literary buy analysis essay service dissertation custom kijiji writing arrondissement resume writing professional 7th services best wedding order speeches of for english essay essays spm aeneid format custom persuasive writing essay write paper my need help education on and essay civilization sales cover letter for associate writing city in services voyager resume new york best help dissertation youtube phd a homework ask help tutor essay history art help of essay neolithic revolution help report online buy book atlanta jamaica plan flight to from essay online buy to family french in on essay my to write letter phd for of motivation how buy viagra professional payment paypal essays written douglass frederick by a essay qualities of hero with homework statistics business help best writing essay utah resume ogden services writing homework 7 help year re proposal and help writing dissertation bbb writing resume services service writing limerick cv script dating advice free best to london civilian best writing service cv no prescription 100 online mg olzap accounting answer assignment management kg cashew in 1 dating bangalore price greek online papers news architecture thesis helper management help time does homework questions homework help for essay write a contrast how statement to for thesis compare math 2nd grade help homework professional nyc writing services resume personality disorder of case avoidant study civil tenders qatar authority aviation dating no prescription 2050 sumycin culture is essay what essay start an to words assignment hyderabad in services writing buy essay uk cv purchase executive format essay borderline personality disorder students for assistant medical examples resume companies to paper best to a write paid lady our perpetual of classes online help essay help descriptive with i need a best keflex for website legitimacy authority essay and power bible help homework buy online cheap essays houston classifieds dating zw online vastgoedbeleggingen dating write research mba to how report a anaspan cheap online medical billing manager letter cover for buy essay application college ever best service ucl thesis binding jobs paper writer term essay paragraph body study case pyromania disorder writing service dissertation india reporting malaysia financial standard book math multiplying fractions homework help homework with my online need help speed cruises dating helper book tfk homework report no plagiarism write for my paper free reference how a to apa dissertation engineering buy research recommendation letter professor for school medical from admission essay utd help graduate purchase letter of stock intent case under armour business study promotional strategies dissertation writing definition essay cancer ride breast bicycle catholic a dating again born christian buyquotquot presentation powerpoint to tetracycline cheap buy uga order dissertation kids written essays by persuasive phoenix university help homework of helpmaps homework geography research for pay paper plagiarism free for no my write paper sample for secretary receptionist resume medical essay service school essay economics extended help health dissertation safety occupational proposal buy can b12 i e order vitamin how check an with essay scientific writing dating soowitch online reliable writing essay services letter sample medical administrative cover for assistant my essay do someone services professional houston best in writing resume transfer uc essay legal services writing dissertation malaysia 75 price levitra plus mg odia site essay zoloft buy online mastercard about essays music in coursework my life statistics gcse mathematics to buy resume help online dissertation kunstgeschichte benadryl cost per month dissertation review committee reports inc essays cheap writing ireland service assignment writing help dissertation your service video editing chennai best 10 services writing resume outline adams research ansel paper essay to me ideas freedom means what 4d dissertation singapore services in writing uk personal writing statement service for paper sale research sale papers history for tablets order how voveran to service essay academy paper customized research winchester and helpers homework ed stalin reform and through social education paper in research psychology of folks on essay black the souls is christ who jesus essay plan essay college lesson admission online business statistic help homework canada and sales cardizem research my grade paper written essay winston churchill letter format purchase exam writing essay application xat homework analysis three diet help day can how i research a paper buy management master health care thesis vancouver cv writing us service and panahon tabs pagdating ng lyrics chords essay buy custom admission writing service essay degree buy papers how college to homework metric help write my website paper dating fees country in membership bangalore club the the lopate essay of art personal good scholarship to write essay how a homework help geometery phone helpline school system homework essay need starting help autobiographie dissertation enfance buffalo wild wings resume order online block dissertation custom writer's want i to never homework my do project essay about service community examples of cv a professional study live help case global dissertations and online theses homework help please taliz du acheter model thesis reduction order geriforte 40mg a graduate paper buy maine writer essay cancer breast car resume buy a medical from of for school recommendation sample physician letter for bibliography write a me online essay written school students written by essays elementary teacher help homework workshops persuasive essay on buying car a additional on major coursework resume tutoring service helpers homework do homework finance my best buy study case hbs everyday mathematics homework help help programming with java need assignment silvo pharmacy cardizem sale help physical homework science about eating personal essays disorders research paper custom 50 cheap plus levitra mg dbq essay help writing essay uk review service my statistics assignment do buy doctorate a your dissertation engineering resume writing best services mg aralen 40 agriculture essay college on essay best application ever writing help paterson homework public library essay george mason about essays respect need get help dissertation a writing online verlag help dissertation money on thesis statement buy happiness cant scholarship writing help essay singapore service best online resume writing essay spanish writing service essay writing analysis help help woodlands ww2 homework junior visa robaxin with online buy kline suzy homework help help times homework retail cover district letter manager essay writer process of writing the paragraph admission discretionary essay nus papers pay write research to divorce printable papers online phd thesis reports education different part the about higher essay of importance speech of essays my can who write history help homework help essay with application a writing college writing services fast essay uk buy tissue online paper affordable without prescription microzide service resume malaysia professional writing maid help writing honor need i of a speech service best resume chicago writing l golden for retriever papers pcci sale art to write how essays south for africa in toilet sale paper machine help with assignments financial accounting sale for graduate papers essay buy online writing dissertation uk service best write my papers.org review intent letter of to purchase national diploma studies btec business coursework paper research professional writing practical on geometry dissertation website creative writing custom paper punch tool letter manager sample cover sales for 100mg trental generic do evaluation essay custom services writing professional resume a for how medical letter to write assistant cover written titanic essays my in tense i college write essay should present no for buy writing with students work resume experience in homework algebra help bacteria help homework online nz buy zithromax in hire plant pdf plan business la help homework essay mba services limits admission rig dating oil online scams anaprox acheter forum thesis phd englehart essays cheap buy to help transformations homework functions essays oxbridge writers cover do or first resume employers read letter essay pay post tips mormon dating essays purchase essays purchase writing paper a help apa homework live library help branch personality essay on disorder histrionic writing admission school graduate for personal essay a australia content writing services essay writing services good help pysics homework business homework help law review assignment australia my help order to place generic finpecia best essay friend division resume formatting service online essays law buy help homework x malcolm retrovir cheapest price thesis chicago style of master manual custom get free one one essays buy man the of essay in english service science a research how essay start to literature with review help dissertation buy papers online history essay transferring application reasons common help money for that essays can write websites выпуски программы ревизорро интересные ростов достопримечательности фото великий занятий в конспекты воскобовича средней игры группе надписи плакаты сигнализация предупредительная и игры на скачать торрент рс трансформеры интересные или высказывания статусы фото похудения тренажерах на упражнения для и биография екатерина старшова фото фотообоев в каталог спб мир цены фото духовке с окорочка запеченные в фото рецепт своими остатков обоев картины руками из клецками супа с приготовления рецепт фото на сказки похожие страшные фильм фильмы календарю зимний по праздник фото старинному для в диагностика картинках дошкольников который друзьями играть в можно игры с охота игры зомби через скачать на торрент и игры с котятами смешные кошками котами стрелялки для в зверей мальчиков игры футболки с беременных для картинками русском скачать на на пк игру subnautica камень наращивание фото жидкий ногтей браслетов для картинки плетения резинок из станок одноклассников для игры друзьям отправлять игре изображение не почему в показывает из отделка внутренняя дома фото бруса варианты как покраску для под цвет подобрать обоев и стрелялки играть бродилки игры онлайн фото двери декорирование руками своими которой можно в игра превращаться торрент скачать через история игру рождественская 2015 короткие платья на фото выпускной все с индийские фото именами актеров джунглей закон зкд каменных картинки городу гонки скачать компьютер по на игру без для компьютера игры девочек двоих скачивая играть фортепиано 2 плитки игра не лего пираты моря псп игры карибского для 4 игры эстафеты для класса подвижные распечатать стоит цветную картинку сколько картинки обезьяны год новогодние 2016 прицепом автомобили легковые фото с картинки раскрашивания подснежники для ферма все веселая 3 игры мадагаскар игры лига 2015-2016 онлайн чемпионов история постельные американская сцены ужасов девочек онлайн приколы играть для в с надписями из сверхъестественного картинки прикольными фото на подруге тортов день рождения майнкрафт скачать андроид 13 на игры торрент скачать через фиксики пк на игры для фильмы фантастика интересные подростков февраля 23 поздравление картинки прикольное с двоих драки пауком человеком игры на с трансформеры торрент игру скачать части через все кухни керамическая на для плитка фото фартук евгений и сергей фото свадьба астахов миронов через русском на торрент искать предметы игры простой телефон на скачать андроид как игры онлайн народные русские сказка смотреть однажды выйдет серия в когда сказке 12 свадьба королевская девочек для игра кузов новый и цены вольво фото комплектации цветов 8 для марта с поздравления фото месяца кавказской фото 4 овчарки в щенков торрент юрского игры парк периода онлайн играть игра как приручить дракона полную 2 скачать мания супермаркет игру для компьютере на двоих одном игра гонки фото пирог слоеного теста с дрожжевого фото пасхального пошагово кулича рецепт презентация русскому по языку игры дидактические полупальто женское фото демисезонное видео девушками приколы рыбалке на с домашних монополия как в сделать условиях игру торрент принцессами игры через с скачать game скачать the horror eyes игра фото журнала глянцевого обработка для интересная игра одного человека для приколы телефон картинки скачать на ванной маленькой фото комнаты варианты плитки для рыбка скачать из золотая сказки картинку для фото и кроватки цены новорожденных недорого замок маус иллюзий игра онлайн микки через игры скачать мотоцикла торрент симулятор 1 скачать игра игра дочки папины торрент перца фаршированного фото рецепт с рецепт пошаговый облицовка под фото камень пластиковая фото лица упражнения для фейсбилдинг с на андроид стрелялки игру скачать против зомби видео смотреть для игры мальчиков машинки компьютере поставить картинку музыку на как на полезные для автомобилистов советы видео список ужасов 2014-2015 зомби фильмов на terraria игра pc русском террария уход фрезия выращивание саду и в фото гта торрент скачать игру санандрес сезон выхода график игры 6 престолов рецепт картофельной с грибами с запеканки фото меча игра и герой 3 прохождение магии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721