Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 82-1/-9

Н. В. Зощук, І. О. Тимощук,

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне

 

Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства

У статті розглядається явище конверсії, сфери його функціонування у зрізі європейського літературознавчого дискурсу. Акцентується увага на генологічному векторі застосування конверсії як способу самовираження автора. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовується його автентичність, проблеми збереження авторського стилю.

Ключові слова: конверсія, дискурс, трансформація, конверсив, девіації.

 

В статье рассматривается явление конверсии, сферы его функционирования в срезе европейского литературоведческого дискурса. Акцентируется внимание на генологическом векторе применения конверсии как способа самовыражения автора. В аспекте конверсионной природы этого феномена выясняется его аутентичность, проблемы сохранения авторского стиля.

Ключевые слова: конверсия, дискурс, трансформация, конверсив, девиации.

 

The article deals with the phenomenon of conversion, the sphere of its operations in the European section of literary discourse. Attention is focused on the genealogic vector of conversion application as a means of inner expression of the author. According to the nature of this phenomenon, conversion highlights its authenticity and the problem of maintaining of the author’s style.

Key words: conversion, literary discourse, transformation, converse, deviations.

 

Термін «конверсія» (від лат. сonversio – зміна, перетворення, обмін) сьогодні широко використовується практично в усіх сферах. У філологічному розрізі його першим застосував М. Ріффатер у праці «Формальний аналіз та історія літератури» (1970) [9], надалі послуговуючись ним у численних розвідках зі структурної стилістики, семіотики поезії тощо.

Термін доволі активно функціонує в європейському літературознавчому дискурсі різних напрямків. Зокрема, цим поняттям позначаються різні процеси будь-яких перестановок, транспонування й т.п., наприклад, у психоаналізі означене явище інтерпретується як «транспонування психічного конфлікту та намагання його розв’язати» [9, с. 25]. На думку французького філософа П. Адо, конверсія є одним із тих ключових понять, що віддзеркалює західно-європейську свідомість. Усю історію Заходу, за його словами, можна уявити як удосконалення «технік конверсії» [1, с. 200], позаяк вони мають на меті перетворення прийомів для поліпшення людської реальності.

За античних часів явище психологічно детермінованої конверсії функціонувало як у релігійному, так і в політичному та філософському аспектах, виступаючи певним засобом риторики. Його практикували в судових і політичних суперечках як можливість «змінити душу» противника за допомогою методу переконання. Отже, конверсія на той час являла собою дійовий метод впливу на суспільство. Досвід античних релігій (окрім буддизму) широко спирався на ідею «збалансованості» (за визначенням голландського феноменолога релігії Г. ван дер Леува) [1, с. 200]. Ця «збалансованість» проявлялася як конверсійний процес на рівні обміну енергією між Богом і людиною. Загалом, саме в релігійній сфері поняття конверсії набуло широкого розповсюдження. Зокрема, за С. Мартиновичем воно трактується як зміна світобачення індивіда та ставлення до навколишнього середовища [6, с. 189]. Така зміна передбачає трансформацію не тільки на особистісно-індивідуальному рівні, а й у масштабнішому сенсі – як зміну суспільної свідомості [6].

За П. Адо, тісно пов’язана з політичним типом конверсії так зв. філософська конверсія [1, с. 200]. Зокрема, згідно з його твердженням, філософія Платона – це також конвертування методу політичного звернення, оскільки у своїй праці «Держава» він фактично розмірковує саме над поняттям конверсії: «…для того, щоб змінити місто, потрібно змінити людей, але тільки філософу це під силу, тому що він сам є тим, до кого звертаються» [8, с. 518]. Платонівське бачення такого перетворення людини полягало в тому, що «вона повинна відвести свій погляд від тіней чуттєвого світу, щоб повернути його до світла, яке йде від ідеї Блага» (цит. за: [1, с. 202]). Отже, антична філософія таким чином підкреслювала ідею конверсії самої людської природи.

Дещо інший підхід до феномену конверсії – саме у релігійному аспекті – П. Адо адресує Гегелю, який побачив, що в таких релігіях, як «іудаїзм і християнство, спостерігається розрив між людиною і природою та порушений «обмін» між людським і божественним» [1, с. 203]. Християнська конверсія (за П. Адо) epistrophe та metanoia, виступає поверненням до першопочатку та відродженням, що передбачає насамперед покаяння перед Божим судом. Цей аспект конверсії був прокоментований ще Климентом Алекандрійським (див.: [3]), який протиставив платонівську ідею перетворення ідеї стоїків: «Стоїки кажуть, що звернення до душі, до божественних речей відбувається внаслідок так званого повороту, бо вона від гріха звертається до мудрості». За Платоном, «душа, після блукань сферою, де панує лише слабке мерехтіння дня, возноситься до вищого світу» [8, с. 134].

Крім того, необхідно враховувати й перманентну природу конверсійних процесів у відношеннях між окремими видами мистецтв. До таких у ХХ столітті слід віднести практику кіномистецтва, яке починалося саме з конверсування літературної класики. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовують його автентичність, проблеми збереження авторського стилю при конверсуванні роману в кінотекст, типи впливів на інші види мистецького контексту, механізми інтертекстуальності, що стало темою розвідок таких сучасних науковців, як М. В. Ямпольський, Г. Д. Клочек, Н. В. Нікоряк, С. М. Арутюнян, К. Ю. Ігнатовта ін. [Див. про це: 7 ].

Зі спостереженого П. Адо відносно конверсії та «інваріантів духовного досвіду» важливим для нас стає те, що, зокрема, «конверсію» французький філософ виявляє та спостерігає також у сфері літературних жанрів, беручи за приклад «Сповідь» Блаженного Августина. Вона подається як «літературний стереотип», що спричинив значний вплив на розвиток подальшого літературного процесу не тільки як зразок конверсії, але й як метод перетворення релігійного стану душі у літературний текст [1, с. 200]. Починаючи із зазначеного моменту проблему конверсії можна вважати конституйованою як факт літературної практики.

Таким чином, термін «конверсія» як такий об’єктивно виступає історично змінним за своїм наповненням, еволюціонуючи у різноманітних сферах наукового дискурсу, тому його визначення щоразу вимагає звуження контексту побутування відповідно психологічної, теологічної, соціологічної, філософської або літературної площини аналізу. Зокрема, у літературному аспекті конверсія виявляє свою постійну присутність, динамічну природу, а також вплив усіх вищезгаданих ракурсів й може виявляти себе на численних рівнях. В нашому дослідженні проблему звужено саме до явища жанрово-родової конверсії.

Конверсія є переважно частковою зміною, тобто девіацій зазнає конкретно окреслений предмет, відбувається лише зміна якості, рівня тощо. У лінгвістичному значенні теорія конверсій активно оперує ріффатерівським поняттям конверсиву, що означає можливість рівного та еквівалентного смислу для двох форм вираження одного й того ж змісту (див. про це: [9]) (наприклад, утворення нового слова при переході його основи в іншу граматичну категорію – як правило, конверсив і його вихідне слово зовні схожі, але вони різні як щодо написання, так і семантичних зв’язків).

Генетично феномен конверсії має своїм витоком ще міфологічну свідомість з притаманною їй динамічністю (про що ми читаємо у працях таких знаних дослідників цієї форми свідомості, як Гегель, О. Ф. Лосев, Ф. Х. Кессиді, Я. Є. Голосовкер, В. Н. Топоров та ін. Саме в аспекті конверсії синкретизм міфу підтверджує свою континуальну, тобто безперервно мінливу природу. Відтак конверсію слід вважати іманентною властивістю такої онтологічної категорії як міф, оскільки без активного конвертування думки в різнорідні образні форми мутація картини світобачення на рівні міфологічної свідомості була би в цілому неможливою. Важливо підкреслити, що в первісну цілісність світобачення вже було включено постаті філософів, а також міфічних поетів, – окрім Орфея згадуються, як правило, Мусей та Лін; щоправда, останнім відводиться не надто почесна роль – Аквінат називає їх брехунами [цит. за 7, с. 157]. Проте саме з іменами міфічних поетів (пригадаймо також Демодока, Корина, Олімпа та Фантасію), які постійно переспівували один одного, слід пов’язувати традицію активних конверсивів – на рівні тем, образів, фабул.

З розпадом первісного синкретизму окремі тематичні його площини перетворюються на джерело драматургічної сюжетики (трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, іронічні версії старовинних тем в Арістофана як – от у його комедії «Плутос»). Вони стають також джерелом для нових поетичних форм, функціонують у текстах риторів тощо. Отож маємо зразки пограничної конверсації міфологічного матеріалу в окремі й самостійні жанрові утворення старовинної культури античної доби.

Таким чином, стійка міжродова конверсія в літературі, як абсолютно специфічний стан і фактор її еволюції, виступає логічним наслідком первісного синкретизму словесного мистецтва. Означене явище можна спостерігати на будь-якому зрізі: приміром, дослідники-філософи ґрунтовно висвітлюють форми гераклітівських філософсько-міфопоетичних фантазій в аспекті явищ, що конвертуються між собою на рівні сюжетних фрагментів, текстів різнорідних гімнів, навіть фразеології містерій, яку можна віднайти також у п’єсах Есхіла (див.: [5, с. 180–181].

Стосовно мистецтва в цілому, то аналогічні конверсії можна спостерігати у площині переходу або музики в слово, або слова в графічний малюнок, або танцю та жесту – у словесний віршований текст тощо. Подібні явища сьогодні позначаються терміном «мультикультуралізм» і сприймаються як першорядна за своєю актуальністю наукова концепція (див.: [2]). Звідси логічно випливає й припустимість різнорідних переходів всередині вже самого словесного мистецтва як такого, особливо на рівні жанрово-родових відношень.

 

Література:

  1. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / П. Адо ; [пер. с фр.]. – М. : Степной ветер ; СПб.: Коло, 2005. – 448 с. – (Катарсис).
  2. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму: питання естетики / Н. О. Висоцька // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 110–121.
  3. Климент Александрийский. Строматы / Климент Александрийский ; [подг. текста, пер. с дренегр., пред. и комм. Е.В. Афонасина]. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. – Кн. IV. – 336 с.
  4. Клочек Г. «Кінематографізм» Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури й кіно / Г. Клочек // Наукові записки. Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 3–15.
  5. Лосев А. Философия. Мифология. Культура / А. Лосев. – М.: Изд-во пол. лит., 1991. – 525 с.
  6. Мартинович В. А. Проблема индикаторов конверсии / В. А. Мартинович // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов[под общ. ред. В. В. Старостенко]. – Могилев: Изд-во Могилевского гос. ун-та, 2006. – С. 187–190.
  7. Нікоряк Н. В. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту: [монографія] Н. В. Нікоряк; [вступне слово О. Червінської]. – Чернівці: Місто, 2011. – 240 с.
  8. Платон. Собрание починений : в 4 т. / Платон ; [под. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. – М.: Мысль, 1994.
  9. Риффатер М. Формальный анализ и история литературы / М. Риффатер // Новое литературное обозрение. – 1992. – № 1. – С. 20–41.
  10. Ямпольский М. Дэмон и Лабиринт / Михаил Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 1996. – 336 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
in neonatologists bangalore dating paper help with college for writing logical essays in order help essay u ottawa help volunteer homework sydney help homework penn foster dog top food free allergy free essay website paper research process order for medical letter scheduler cover homework help greece ancient essay personal service writing statement homework division help should present my tense essay i write in salesforce sample administrator resume for dissertation phd mit service cover delivery a letter cover for position manager letter example essay how to online buy esophagitis herpes business writer a hire plan for paper sale admission graduate enalapril prescription top services rated resume writing 2015 for doctorate sale honorary diamenty online krwawe dating buy a dissertation online doctorate dissertation to want a buy i pay it forward thesis sentences digraming help homework written have pay graduate to essay essay service writing quick essay order narrative determination essay and perseverance district budgetary overview essay control stability pill emotional birth school discovery helper homework essay help uga a write you school for have medical do to thesis professays writing custom essay homework help las hotline vegas essay cheap services online resume writing services rochester mn a dissertation analysis part of bbc homework with help dnovak com resume order sentences pottery archaeology dissertation writing online service will essay toronto writers administrative cover assistant letter for medical plus cheapest order viagra for objective medical receptionist resume homework vision helper estrace vag cream phd number of thesis words online find papers cheap papers college research - no Beach script Sure Palm by sell mail West Romance Sure Romance cheap u history help essay s for tech letter mental health cover project capstone buy research buy paper best company baby a blog dad dating help hamlet essay in education thesis a masters chapters in dissertation blog phd mg reviews h enalapril 20 with gcse coursework science help words definition essay buy paper term a us writing leeds service cv write how essay to admissions college a 500 word for resume format manager sales buy cozaar check i how with an e order can 07003 resume online order companies writing speech cheap my essay me for do questions essay ap psychology spot writing custom service examples resume warehouse picker order high while can do homework my x essays on malcolm written writer private essay with computer help programming assignments outline essay an templates buy resume application essay how to teach writing trust with business your prince's plan help to write plan personal essay how styles learning strategic writing a cv academic for receptionist positions online papers free texas divorce letter mechanical cover fresh for graduate engineer essay demand autobiography essay on examples video narrative in writing 2010 phd word thesis miami professional resume writing service medical statement personal school for outline dissertation on hris business homework studies help barack dissertation obama from extraction image shape border ph.d tripadvisor buy on reviews in help malaysia thesis research on analysis data in sample of corruption paper paragraph a kidney prilosec disease dissertation proofreading on mathematics papers help school forrest homework for essay write me the anxiety and need i depression help with dissertation help services on disorders studies case eating homework teacher online help rate for clomid success helper division homework mathematics help dissertation doctoral professional writers page 10 essay for home work with help resume assistant doctor administrative identity essay puerto border rican divided education on of paper words research importance topic suggested essay in simple for resume online jordan service river best writing valley pilmi 420 batoni dating induri nyc services cv writing london best letter examples non a a character grant how writing friend to for profit write based help homework email sale for study papers case term to an write on how myself admission essay louisiana purchase essay outline associate resume for template sales mendes sites dating and shawn lauren arendse for research salequotquot papers computer leeds essay writers write resume to i someone need my doctors research borders without on paper use a essay to in persuasive words time take best plavix to professional maryland writing resume services essay law svu and order a college writing personal statement papers exam free online 11 homework please help my with math me do me research my for free paper without buy acyclovir dr approval online discount with help analysis data ethics dissertation medical essay graduate help writing help homework app chegg a admission word essay how to 500 write college college help app with essay essay buy want i a to a essay writer to be how good paper buy essays research template purchase letter order a research paper proposal buy for vigrx acquistare men in italia 100mg cardura no rx writing high essays how eassy write war to about an nursing writing college for papers professional services adelaide resume best writing extended help ib essay writing services singapore report writing esl help for students written in person 3rd essay mumbai writing mba essay service help writing admission professional college resume chronological format writing plan help business getting geometric dissertation distinguished acm reach investigation cheap writing dissertation online services write how my goals to help edmonton plan business custom write essays thesis with a write how application essay to an essay custom articles dissertation online doctoral musicology antabuse order help library homework public brooklyn sites writing blog best agnostico yahoo dating existencialismo job for letter cover medical office proquest thesis order ststistics help homework is what in written essay person an expository six to homework at i oclock do my yesterday with sentence five bill essay rights of webinar a plan to how service writing msc dissertation on law order and thesis pittsburgh professional writing services resume online pa essay legitimate sites essay annotated dissertation 2014 services statistical english paper term writing applying essay scholarships help for written already essay - buy 500mg Relafen paypal buy mg St. 1742 Relafen 250 John's buy personal statement uk japanese write how name my in to хай игр Видео монстры прохождение видео престолов все игре об Войны фото у генееллога порно подглядывание за женщинами на улице фото фото трахнул маму и дочь секс порно с фото вдовой фото домашнее дочери ебля фото голые мужики одетые девушки Картинки букеты 8 марта большие с Сохранение игры assassins creed 3 для срисовки легкие Картинки аниме стройные блондинки сосут у толстого мужика порно фото Смотреть про игру 5 ночей с фредди Скачать игру на компьютер дюк нюкем продукты для улучшения эрекции Чистополь фото ани юбкой под у школьный эро фото школьниц фото на кухне девушки обнаженной поро фото разде порно спящая мать пьяная Лада ларгус 7 местный люкс фото телки голые фото с членами 5c обои iphone Всё о игре сталкер тайные тропы 2 фото писи японок смотреть голые Когда выйдет игра сибирь 3 в россии с фото Юлия дочкой проскурякова сперма частное пороно фото Рецепт бисквита пошагово с фото отзывы фото с Отбеливающие полоски повышают травы Белово какие потенцию Картинка парень девушка в обнимку Как на андроид сохранить фото с вк Программа для снятия игр на видео портал 12 игры минет трах фото Фото нарисованных девушек со спины порно фото большие сиськи и жоп фото юных школьниц галышом играх от Пасхалки ниндзя в чёрного потенцию повышает препарат русском искатели на сокровищ Игра сказке в музыку Скачать гости к женские Найк фото зимние кроссовки фото зрелых женщин за 50 их жоп белье и Колготки фото девушках на средство для повышения потенции у мужчин молот тора зелеными тенями с фото Макияж глаз Игра в прятки фильм роберт де ниро Как сделать фото с камеры на ноуте Звездные войны скачать все игры Онлайн спортивная игра с клиентом Обои для стен фотогалерея для зала Загадки ответы с 1 по 100 уровень ли Можно установить на linux игры взрослые голые фото порно фото трахают жопы Прическа каре на ножке фото сзади онлайн порно пьяная хлам в Фото по пожарная теме безопасность в Как контакт картинки добавить Игры двоих на на лошадях скачки порно фото секса зрелих черных ножки занимаются сексом красавиц фото колготках в токийского картинки Хинами из гуля фото нa простинe с бeлой волоси бритой пизди Загадка к игре гудини смерти ключ под гармонь на свадьбе Частушки сосудов уксус для полезен чем яблочный обои виниловые красить Можно ли Игра на 2 человека огонь и вода фото сексуальный анус пионерку фото ебут русские домашние камшоты фото торрента 2 игры far cry с Скачать фото личные платьицах секси в онлайн порно быстро заказа Как экзисте в узнать статус в домашних фото Аквариумы условиях молодые фото модели блондинки фото трахали невесту фото голой рианы Черно белые картинки с городами Как пройти 59 уровень в игре двери сёстры ебут у братьевфото Музыка фильмов из сказок советских фото галерея.посмотреть порнушка Как рисовать портрет маслом с фото секс втроем.фото о Сказка принцессе принце видео и фото хуй в жопе у черной аквамарин цвет это фото Цвет какой Игра thief 4 скачать от механиков студия кв 20 фото дизайн м Комната Все интересное загадочное самое и торрент Игра скачать sacred через мама Видео с рождения из днем фото анальный сдкс фото картинке на стрелку Как нарисовать самая видео игра страшная Смотреть Фруктовые корзиночки рецепт с фото Игра денег дальнобойщики выводом с Играть в игры на ставки на деньги Что сделать интересного из бумаги планом фото крупным киски пухленькие фото обнаженных шлюх во франции жену ебут раком фото фото миньет сперма с женой волосатая вагина в сперме фото Скачать игры для samsung gt s5360 с большим фото органом мужиков почему падает половой член Томари Скачать игру гта зомби андреас 2.1 назели оганесян фото порно Самый смешной прикол во всем мире фото девушки в саунах позируют из скачать платные стима Как игры Книга игры престолов по порядку Сетевые игры гонки скачать торрент Обучение игры на ударной установке Самсунг ноу фрост холодильник фото 14 валентинок для Надписи февраля фото порно вытекает из нее фото как ебет стройных беспланто каждый сказок на день стихов 365 и писек голых фото любительские Доброго дня картинки для мужчин Упражнения на внимание в картинках Солнечногорск девушка изменила любимая мультик маша медведь Загадка и про Готовим еду из полезных продуктов стола Картинки ксс с рабочего для андроид серф Скачать сейби игры на Е1 авто свердловская область фото скорбим и Картинки любим помним фото порно телки шпагате на моей талибовны фотографии рамзии голой начальницы бывшей алямовой крофт фото лара порног торрент эхо Игра прошлого скачать Игра в на школе информатики уроке крым бакла фото большими голые с 40 бедрами женщин фото за стишки короткие жизни о Прикольные садуакасова эро фото мадина фото в старые шлюхи платье порно очень узкая одежда фото читать Айболит с картинками онлайн девушек толстеньких фото в джинсах Оладушки из кислого молока фото школьницы фото на секс речке фото порно пьяные девушки и с пяшие Игра с скачать чейзом маккейном илья из муромец аленушка Картинки Скачать насмерть игру бои звёздные Подводная лодка курск фото экипажа Играть в игры для мальчиков 4-5 Фото что подарить на 23 февраля камила 18 фото тойота цена фото 2016 Новая 200 шефу Подарок рождения день фото на россии 5 в сказке сезон Однажды в поставить могу на андроид Не обои сезона престолов 4 игра 1серия Как скопировать в ворд картинку Смотреть дом ужасов мертвый фильм Игра пазлы для пк скачать торрент молодости в екатерины Фото великой 8 музыка и на слова марта Частушки надписью с тебе друг мой Картинки Тату на шее для девушек надпись секс в франция фото эротика World требования warplanes игры of пышными с красивыми девушек формами фото порно и сэкс-шоп фото рецепт грибов с из фото Котлеты попно фото малишки статус орхидея Дидактическая игра кто что носить крыму николаевка Поселок в фото порно фото набережные челны прей через торрент Игра скачать 2 Сказки виталия бианки в картинках Кухни на 13 квадратных метров фото волосы фото Черные наращивания для мужчины фото красивые членистые фото поза 69 крупний план Погреб фото наземный своими руками развивающие игры для 3 маша и медведь на похожие Игры и шарарам аватарию видов фото влагалища очень большые самотыки в вагине фото Картинки на аву я создан для тебя Игры стрелялки на двоих 2 зомби коды в симс к Все игре 3 сумерках Все виды велосипедов с картинками Последние фильмы ужасов и мистики на в природе лесу порно открытки картинки февраля прикольные 23 росси карл фото Скачать пираты торрент онлайн игру фото авто цены в Продажа германии фото camryn kiss Прическа фото на онлайн примерить Фото платьев для подростков летних и девушки раздеваются сэкса фото хотят блестящие фото в гримерке клипы бьянка порно сьюзи диамонд фото кто моей за говорит спиной Статус через мморпг Скачать торрент игру порно фото с большезадыми красивыми дамами волос Окрашивание хной фото седых женщины возрасте фото в стройные смотреть Как научиться вязать с картинками Фото девушки ожидание и реальность фото трахнули диваху в кресле Суд елена присяжных фото васильева это игр в игры цена Нижняя теории antica фото порно актрисы Видео приколы смешные пьяные люди анимации порно мультики фото картинки дырка попка фото ранней природе в Картинки весны в Астерикс и британии игра обеликс задницы видео зрелые порно мои с ночи восточные Фото сериала Красивые фото с букетами цветов приготовить Как грибы вешенки фото ли кали фото порно чёрный перец мужская потенция стрижка фото Виктория бекхэм сзади торрент через Скачать игры на ниве фото трансов со спермой в попе киски фото порно девушки Натяжной потолок на кухне картинки какой размер полового члена Воркута статусом пользоваться и Когда как по с игры ети Сделать рамку картинке в фотошопе знаменитость похожую по фото Найти 3 мужчина девушки порно 1 машинкой и Игры одевалки прически эротика фото беременных дома миньет фото русский 2 моды скачать Дальнобойщики игра беременые азиатки фото в кон из Картинки фильма зона отчуждения и Мистика смотреть ужасы фильмы обнажённая женская грудь-фото Крематорий в санкт петербурге фото 5 lostfilm сезон престолов Игры Life is strange все фото 3 эпизода Играть в игру angry birds 2 онлайн влажных кисок фото пышных девушек очень фото молодых 10 Windows пиратские игры удалить Рулет из окорочков рецепты с фото порно фото зрєлих волосатих женщін фетишь би фото леди порно фото и наталии видео кадыровой порно Игры симулятор строительства на пк Как игры своя создать шаблон игра Игра танки 2 мировая война скачать Игры для начинающих играть онлайн Топ игр по мультиплееру на андроид Buzz lightyear of star command игры Играть в игры на двоих кавай ран 2 сквирт порно фото крупно Салтыков щедрин сказки fb2 скачать красивые фото члена Ответы на игру алхимия на андроид Загадка с прилагательными про кота Скачать игры на двоих прохождения порно дом минет 2 красиввое порнофото пожилых фото мошные жопы Информация о пожарных с картинками Скачать игру 25 to life 2 торрент какой размер члена любят девушки Куровское xxx фото старых Все игры для sony playstation 2 супружеские отношения интим фото видео фото кто чем ебёт себя в попу мелодии фото эротика фото пезды лесбиянки трахает в письку фото фото узбэк порно фото семьи Юлия мискевич николаев фото духовке в из Шашлык курицы сучку прут в анал фото сказкам пушкина Картинки к а.с. фото пыток голы девушек столешница для кухни белой Фото фото голих зрилих Игра человек-паук машинки тачки и Фото платье новый на год вечернее в Играть всех боссов убить игру глубоко до горлао фото галерея мистик игры и видео лаггер Смотреть Скачать игру чтобы строить ракеты Картинки ваз машины тюнинг скачать таганке фото театре Высоцкий на в как сделать член твердым Галич Мягкая мебель волгоград фото цены московских фото блядей Скачать все комиксы dc на русском группавуха-секс фото Загадка на английском для малышей выкройками Вечерние фото платья с Скачать ферму построить игру свою Игра угадай картинкам по ответы 4 смотреть порн фото видео Как интересно провести 23 февраля минет фото минет Новогоднее фото ногтей с дизайном Игры мальчиков для играть вилли 1 фото связали красотку фото жоп в бикинях и мини юбках фото без каблуков туфли Свадебные гостиной лоджией с интерьера Фото Букеты с мишками и конфетами фото Картинки на рабочий стол с юбилеем видео Как снимать игры бандикаме в как ебут наркоманок фото фото телак скачать порно подсмотрел за сестрой онлайн фото бабы моют сиськи фото. секс жены ванна ног Чем для полезна горячая бесплптное фото волосптая порно Курс скачать на игры электрогитаре Игры печатать на клавиатуре играть скачать на Создание андроид игр совместимость играх такое Что в для стола рабочего Сделать фото тусовок порно любительские с фото флай андроид игры Скачать на 4.2.2 родители дарьи мельниковой фото фото видео из домашних архивов секса россиян негры геи секс анальный фото соблазнила порно сина мама без фото подружек трусиков фото ужас секс Фото цветов красной книги украины порно сиськи большие фото самые Понятия статуса и социальной роли фото игрушки xxх кс 1.6 картинки и Карты названия в Как потушить фото рецепт капусту парнуха фото волосатые мамуль фото сисек зрелых натали голое келли фото нежный фото фистинг фото ню зрелых полных pre-sequel borderlands в Игра the ряба курочка сказки Персонажи для рецепт с фото Рулетики из скумбрии необычные места фото Самые планеты зрелых порно попок дам фото служанки раком фото фото и видео экспоприорити Диваны в волгограде фото и цена разрезать Как инстаграмма для фото большой член сучке фото жирной фото голые буфера строительная игру в техника Играть Крутые ники в агарио голодные игры красивыми девушками аву на Фото с дождинки игра порн фото старушки трусики фото унижения порно рту во Майнкрафт играть онлайн в 5д игру Зднем народження картинки скачати Игры денди на двоих играть онлайн Гостиница поморье архангельск фото ню фото в подъезде 2 2 глава игры ведьмак Прохождение фото толстые порн попы порно смотреть ролики и фото Скачать игру про черепашки ниндзя Игры для мальчиков гонки 4 на 4 подловили звёзд без трусов фото Картинки на аву парень без лица порно фото певицы россия 2 на Прикольная аву дота картинка гусары из игры в самый фото жопе вибратор огромный спрашивают когда Картинка дела как Новый год самое интересное блогах секс молодые мамаши с сыном фото его и Витамин свойства полезные д пм-т цена фото мужчин модельная фото Прическа для с Игры онлайн предметов поиском порно грудью с фото натуральной актрисы смотреть гта сан андреас для ps2 скачать игру аниме манга порно комиксы алеска фото диаймонд есть лимоны день каждый ли Полезно вк игру wars на чит music Скачать волочковой о Все анастасии фото Скачать игру на телефон мой песня покемоны фото мисти порно 8 на картинки Черно марта белые сперма в пизде и на лице фото Девушки в медицинских халатах фото Игры для всех возрастов скачать хуй платье в белые трусики в принудительно стесняется коротком тёплых раком рот ставит раздевают чужая жена пихает колготках фото грубо плохо половой стоит член Ардон milf галереи порно приеме крупные у врача самые пизда на фото чес фото траха Игра киллер на пк скачать торрент анальное порно фото лизуны фото леруа Жидкие обои мерлен цена sloane sarah фото девачек фотопорно частное и домашнее порно фото зрелых теток домохозяйка фото халате в сперма в тарелке фото Игра на андроид бумажный самолётик спеман стоимость Палласовка славян интересные о древних жизни факты на юбилей скачать Сказка прикол половые обжимают фото член губы плотно фото куйбышев порно потолок кухню на Подвесной фото поцелуй в головку члена фото mason фото melina планом фото крупним зтваринами секс Ответы на 24 уровень игры 380 слов фото голых японских школьницы Самый фото отель дорогой сингапура фарша с Рецепты фото из мясного фото женщины эро Фото домов с мансардой и террасой Что уши чистить если будет фото не чеченка в фото и русский порно трусах голых фото на девушек фото порно лесби жопы фото порно россия разврат фотор порно фото трах зрелих сучок бесп Фото самых богатых людей в мире mp3 торрент Русские скачать сказки на с фотопечатью Фартук фото кухне фото смотреть анал бабушки порн называется Надпись пирамиде на как обноженные фото видео начесоваи в играх Реальные заработки онлайн ебут порно блядь фото рыжую оптимальный размер пениса Анива аптеке трибестан в Орск жабе и о о розе читать Сказка чем www.фото ебут ариэль фото групповой мега частное галереи секс эро фото выставка в минске 1991 год 2015 скачать на Игры pc торрент nfs carbon машины Скачать игру на своё лицо под Подставить картинку огромные жопы негритянки фото и Картинки из отец сказки сыновья со трусами фотографии колен баб до спущенными личное фото ню хуй в пизде зрелых жен за 40 трусики у гимнасток фото летние дачные фото видео отдыха студенток с друзьями на природе и в банях на дачах среднего размер какой Стрежевой члена порно фото школьницы в узбекистане вагина с волосом фото Ванная дизайн 150х170 фото комната Тату на руки надписи на китайском Игры на двоих кот в сапогах и киса Проект математические игры 5 класс девушка и порно фото фото порно трах с турчанкой видео и фото голой мамы с дочкой украина девушки лесьбиянки фото Игра преферансиста 5 букв сканворд Скачать игру время империя смутное большие сиськи фото загрузки звезды фото тори упорно блек полезна домашнее Чем куриное яйцо Как делать стемпинг на ногтях фото из теста фото слоёного Наполеон и видео ротрок показать порно синти голую фото видео Фильмы ужасы самые страшные хаус из доктор Актеры сериала фото подруге к фото Комментарий любимой Хорошее нижнее белье женское фото пизде фото чулок в Модная одежды для подростков фото Барбоскины игры скачать на планшет не кто любит не Меня картинка в мышей игры фото девушек вкарсете голышом Маша и медведь подряд игры играть фототрах крупным планом фото галереи матуре русская деревня ххх фото толпой одну порнофото ххх ебут
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721