ЯВИЩЕ ДЕФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112’42

 

к.філол.н. Сарміна Г.Л.

КНУ імені Тараса Шевченка

асистент кафедри іноземних мов Інституту журналістики  

 

Сарміна Г.Л. Явище дефразеологізації у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів

Анотація. В статті вивчено структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у складі заголовків німецькомовних публіцистичних текстів. Розглянуто роль і функції узуальних і модифікованих фразеологізмів в структурі заголовка, визначено і описано основні прийоми дефразеологізації.

Ключові слова: фразеологізм, трансформація, дефразеологізація, заголовок, публіцистичний текст.

Сармина А.Л. Явление дефразеологизации в заголовках немецкоязычных публицистических текстов

Аннотация. В статье изучены структурно-семантические трансформации фразеологических единиц в составе заголовков немецкоязычных публицистических текстов. Рассмотрены роль и функции узуальных и модифицированных фразеологизмов в структуре заголовка, определены и описаны основные приемы дефразеологизации.

Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, дефразеологизация, заголовок, публицистический текст.

Sarmina G.L. Phenomenon of idioms’ sense destruction in article titles from periodical.

Summary. The article deals with a problem of using idioms’ transformations in article titles from periodical. The process of linguistic resources renewal occurs due to the phenomenon of secondary nomination. Publicity style traditionally affects all areas of life, it uses a variety of communicative language forms, and furthermore it is full of wide variety of emotive shades. Language tools which are used in periodical are usually neutral stylistically, but the author’s assessment reflects in specific language forms. Among a variety of such forms the important role has idioms’ sense destruction. This kind of idioms expresses evaluation or subjectively evaluation opinion of the speaker, enhance emotional and expressive potential of the text. Functioning of idioms in periodical is caused by principle of journalistic style – to join the expression and standards. The implementation of this principle is aimed to attraction of the readers’ attention, to influence the reader, to cause the desired reaction to the idea of the article.  The main types of idioms’ transformations in article titles from periodical are substitution, reduction and expansion. The methods of idioms’ sense destruction, for example method of actualization of the idioms is associated with increase of content and stylistic functions. There is a variety of the ratio of the semantic, structure and context of the idioms while using them in the contexts due to the nature of the structural and semantic changes or the influence of idioms on the context. Semantic and structural changes update idioms, breaking the usual associative links.

Key words: idioms, transformations, idioms’ sense destruction, title, article, periodical.

 

Мова є складною системою, яка зазнає постійних змін. Її розвиток є невпинним процесом, зумовленим низкою внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема, виникненням нових комунікативних потреб, спричинених в першу чергу розвитком суспільства. Перманентний розвиток мови супроводжується змінами у її звуковій, лексичній, морфологічній і синтаксичній системах. З одного боку, розвиток лексичної системи відзначається появою нових лексичних одиниць, покликаних виконувати суто номінативну функцію. З другого – поруч із появою лексичних новотворів, в мові відбувається процес трансформації вже наявних мовних одиниць, тобто процес їх вторинного використання. Явище вторинної номінації, як складне і багатогранне явище, набуває активного розвитку в галузі фразеології німецької мови. У складі німецької мови фразеологізми становлять значний комплекс мовних одиниць і функціонують в усіх сферах комунікації як готові мовні одиниці. Вони відіграють неабияку роль у публіцистичних текстах, оскільки характеризуються особливим ступенем експресивності, тож привертають увагу до найсуттєвіших аспектів змісту. Преса віддзеркалює лексико-семантичні зміни, які відбуваються в мові. Процеси оновлення мовних засобів в сучасних мас-медіа викликають зацікавленість сучасних і зарубіжних дослідників, саме цей факт і визначає актуальність пропонованої розвідки.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, предметом – структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць. Матеріалом слугують заголовки німецькомовних публіцистичних текстів, відібраних методом суцільної вибірки.

Загальна проблема полягає у відсутності комплексного дослідження трансформованих фразеологічних одиниць у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, що передбачає розв’язання таких завдань:

 • розглянути місце, роль і функції заголовка публіцистичного тексту;
 • проаналізувати роль фразеологізмів в структурі заголовка публіцистичного тексту;
 • визначити і описати прийоми структурно-семантичних трансформацій фразеологізмів; провести аналіз засобів їх реалізації;
 • окреслити перспективи подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається окреслена проблема, свідчить про те, що попри чисельні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених К. Адамзіка, І. Барц, Г. Бургера, В. Фляйшера, Н. В. Халікової, присвячених дослідженню явища дефразеологізації, а також роботи Г. О. Винокур, І. Р. Гальперіна, А. О. Євграфової, Е. А. Лазаревої, Г. Ленка, Г. Г. Хазагерова, присвячені вивченню заголовка публіцистичного тексту,  сутність і основні прийоми фразеологічних трансформацій у заголовках і досі залишаються предметом наукових дискусій.

Публіцистичний текст – це мовленнєве повідомлення, складниками якого виступають структурно оформлені, згідно із загальноприйнятими правилами і нормами, змістовні одиниці, що несуть певний обсяг інформації, з власною інформативною структурою, яка відповідно складає основу змісту. Головною ознакою тексту публіцистичного стилю виступає його поліінформативність, яка являє собою єдину систему, що утворюється в процесі інтеграції й активізації інформаційно навантажених одиниць мови [2, c. 7]. Публіцистичний стиль є характерною ознакою мови засобів масової інформації, які віддзеркалюють громадську позицію суспільства, реагують на зміни масової свідомості та певною мірою здійснюють управління суспільством. Наукові студії, присвячені дослідженню мови ЗМІ, вказують на поєднання двох протилежних тенденцій, а саме – тенденції до стандартизації мови і тенденції до вживання експресивних засобів висловлювання. Яскраве вираження тут знаходить принцип зчленування стандарту і експресії, сформульований В. Г. Костомаровим, сутність якого полягає у поєднанні експресивного заголовку з абсолютно нейтральним текстом або нейтрального заголовку з вкрай експресивним текстом [4, с. 127].

Оскільки заголовок є першим елементом публіцистичного тексту, першочергова функція його – здійснювати вплив на читача, спонукати його прочитати статтю, водночас заголовок віддзеркалює сутність поданого матеріалу, актуалізує текстову інформацію, тобто визначає ефективність публіцистичного тексту. Саме тому експресивні засоби висловлювання мають неабияку вагу як елемент заголовку. Важливим моментом є те, що заголовок, як вислів з імпліцитною семантикою, котра реалізується на логічному, мовленнєвому і прагматичному рівнях, впливає на читача через факти і авторську оцінку цих фактів. Використання емоційно-виразних засобів спричиняє сприйняття заголовку як оцінки, а оцінюючи ситуацію, заголовок відбиває моральну позицію автора і формує у читача певне ставлення до події.

Питання про зв’язок публіцистичного тексту і його заголовка характеризується двома підходами:

 • заголовок функціонує як самостійна мовна одиниця, є автономним, оскільки знаходиться поза текстом [1];
 • заголовок розглядають як компонент тексту, його складовий елемент, хоча він знаходиться поза текстом [7].

Г. Г. Хазагеров зазначає, що заголовок може розглядатися автосемантично, до тексту, або синсемантично, тобто на фоні тексту [7, c. 62]. Тим не менш заголовок є елементом смислової структури публіцистичного твору і утворює з ним єдину систему.

Заголовок покликаний не тільки виконувати інформативну і номінативну функції, але й збуджувати спектр емоцій, важливим при цьому є економне вираження думки. З метою формулювання влучних і успішних заголовків використовують низку вербальних і невербальних прийомів привертання уваги, що зумовлює широке застосування всіх лексичних і синтаксичних засобів виразності. Панівну позицію посідають серед таких засобів фразеологічні одиниці, оскільки саме вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги.

Журналісти звертаються до фразеологічного фонду мови як до невичерпного джерела мовної експресії, оскільки однією з основних функцій фразеологізму є нагнітання експресії, що надає ваги його конотативним якостям [11, с. 198].  Широко використовують фразеологізми у звичайній їхній формі із відомим значенням з метою привертання уваги читача й інтенсифікації експресивного забарвлення. Наприклад: Ohne Fleiß kein Preis? Die Suche nach Erfolg; Hier liegt der Hund begraben; Lehrreiche Nacht hinter schwedischen Gardinen.

У наведених прикладах стійкі сполуки вводяться в текст без зміни значення і форми, вони репрезентують узуальні фразеологічні одиниці. Послуговуючись такими мовними одиницями, автор прагне надати власним словам більшої переконливості, підвищити емоційно-експресивний потенціал заголовку.

Відхилення від усталених форм уживання фразеологізмів дозволяє журналістам виявити індивідуальну літературну майстерність та підвищити ступінь експресивності заголовка. Новаторські кроки художників слова породжують трансформовані (модифіковані) фразеологічні одиниці, які набувають нового оригінального значення та репрезентують, як правило, оказіональні утворення. Модифікації характеризуються оказіональністю, а також тим, що мовець утворює їх від відомої йому фразеолексеми з метою досягти специфічного ефекту [9, с. 35]. Модифікації, які постають наслідком творчого опрацювання, репрезентують оригінальні словесні образи і мають виразний стилістичний ефект. В заголовку публіцистичного тексту трансформовані фразеологізми пояснюють позицію автора та впливають на перцепцію тексту шляхом прийомів іронії, сарказму, сатири, пародії тощо.

Модифікації постають наслідком дефразеологізації, яку розглядаємо як сукупність прийомів оказіональної трансформації фразеологізмів. Дефразеологізація – це явище, при якому фразеологізм в результаті виникнення нових самостійних значень у його компонентах втрачає основну ознаку фразеологічності [6, с. 220].

Найбільш продуктивними типами оказіональних трансформацій є варіювання на лексичному рівні, до непродуктивних відносять фонетичні і морфологічні зміни [8, с. 37].

Серед основних типів структурно-семантичних трансформацій в заголовках німецькомовних публіцистичних текстів виокремлюємо такі:

 • Субституція, або заміна компонентів фразеологізмів – спосіб структурно-семантичної трансформації фразеологізму, який полягає в цілеспрямованій заміні одного (Ohne Fleiß kein Reis; Alle Wege führen nach Kiew), кількох (In der Nacht sich alle Mafiosi schlau; Höher, schneller, Katar) або усіх (Blogger machen Mode) компонентів функціонально схожими елементами. Замінювати можна будь-яку частину мови, наприклад іменник: Morgenstunde hat Staub im Munde; Hier liegt der Wallenstein begraben; дієслово: Es ist nicht alles Gold, was schweigt. Іноді іменник може бути замінений власною назвою або ім’ям: Cameron im Glück; Lindwurm beißt sich in den Schwanz. Заміна компонента акцентує увагу адресата на новому компоненті та конкретизує зміст.

Варіювання структури може відбуватися шляхом субституції препозитивного (Der Ball heiligt die Mittel), постпозитивного (Der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum) або інтерпозитивного (In der Nacht sind alle Regenbögen grau; Morgenstund hat Stress im Mund) компоненту.

 • Сутність редукції полягає у елімінуванні компонентів навіть до одного слова. Елімінація окремих компонентів не призводить до втрати лексичного значення, оскільки компоненти, які не підлягають редукції, виражають значення всього фразеологізму. Як правило, редукція стосується таких фразеологізмів, які є добре відомими у повній формі серед широкого кола носіїв мови. Структурними варіантами редукції вважаємо усічення постпозитивного компоненту, наприклад: Morgen, morgen, nur nicht heute; Teufel an der Wand; Eine Stecknadel im Heuhaufen!; Auf allen Hochzeiten!; Nur noch Haut und Knochen!; Das letzte Hemd; Auf gepackten Koffern; In Teufels Küche;, препозитивного компоненту: In Grudelsheim tanzen die Mäuse!.

Такий прийом зумовлено прагненням адресанта надати фразеологічній одиниці зрозумілої, проте більш стислої форми. Важливим чинником для правильного тлумачення такої фразеолексеми є наявність у адресата відповідних фонових знань. Опускаючи пре- або постпозитивний компонент, автор націлений акцентувати на іншому компоненті та надати йому основного смислового навантаження, інтенсіоналізуючи його семантику.

 • Експансія як прийом трансформації шляхом розширення фразеологізму додаванням нових компонентів спрямовано, як правило, на конкретизацію змісту. Сутність експансії полягає у розширенні структури стійкого виразу словами чи словосполученнями вільного вжитку, які наближують фразеологізм до тієї ситуації, в якій він використаний. Наприклад: Liebe, Gift und Galle; Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel; Die Hunde bellen, aber die humanitäre Karawane wird entladen; Auf und unter dem Teppich.

Експансія фразеологізму однією або кількома лексемами зумовлена прагненням автора досягти бажаного перлокутивного ефекту. Розширення фразеологізму  Artländer Renntag geht reibungslos über die Bühne шляхом додавання компоненту reibungslos конкретизує безперешкодний перебіг подій та акцентує на позитивному потенціалі тексту.

Іншими прийомами трансформації фразеологізмів є такі прийоми дефразеологізації, як експлікація внутрішньої форми, буквалізація, подвійна актуалізація. Однак характер і тип трансформації визначають інтенції автора, який «ставить перед собою мету здійснити вплив на партнера в рамках інституційного дискурсу засобами особистісно-орієнтованого спілкування» [3, с. 5].

Прийом буквалізації передбачає семантико-стилістичне перетворення фразеологізму при збереженні лексико-граматичної цілісності.  «При буквалізації значення вихідне, пряме значення сполучення, яке представляє образну основу ФО, не тільки актуалізується, але і виступає на перший план, часто протиставляючись фразеологічному значенню звороту» [5, с. 20]. Варто зауважити, що фразеологізм набуває буквального значення під впливом контексту. Наприклад: Was kostet das letzte Hemd? Die Hunde bellen, aber beißen Sie?

Творчий підхід до перцепції прямого і переносного значення фразеологізму характеризує прийом подвійної актуалізації, який ґрунтується на взаємодії фразеологізму і співзвучного з ним вільного словосполучення. Наприклад: Im Rathaus tanzen die Mäuse auf den Tischen. Сприймається читачем, з одного боку, як фразеологічна сполука, яка має значення «набути свободи», а з іншого, як вільне  словосполучення (в ратуші завелися миші). Приклад: Mit leichten Schritten über die Bühne є варіантом фразеологізму «робити відомим», який зі своєю смисловою двоплановістю має за мету розкрити додатковий смисл, семантичні нюанси.

Крилаті вирази, літературні цитати нерідко застосовуються у трансформованих формах і слугують засобом виразності у заголовках. Наприклад: Die Sehnsucht des jungen Werters; Fremder, was tust du in meinem Bett?; Sieg der Angst; Ein Lied geht durch die Zeit.

Застосування фразеолексем у трансформованих формах пояснюється самою сутністю діяльності журналіста, тобто пошуком сенсацій, боротьбою за увагу читача. Креативність мислення автора, налаштованість на винахідництво і мовне трюкацтво характеризують заголовки сучасних публіцистичних текстів. Вивчення інших прийомів привертання уваги і вираження експресії в німецькомовних публіцистичних текстах визначає перспективи подальших досліджень.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 459 с. – (Библиотека филолога).
 2. Дудник М. М.Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі текстів публіцистичного стилю): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 – перекладознавство / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001.
 3. Карасик В. И. Коммуникативно-прагматические аспекты фразеологии: Тез. докл. межд. конф. 28-29 сент., 1999 г./ Владимир Ильич Карасик. − Волгоград : Перемена, 1999. – С. 5-10.
 4. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 840 с.
 5. Мелерович А. М., Мокиевнко В. М. Проблемы фразеологической семантизации преобразованных фразеологизмов // Фразеологизм и его лексиграфическая разработка. – Минск: Наука и техника, 1987. – С. 36-40.
 6. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. – М.: Высшая шк., 1987. – 288 с.
 7. Хазагеров Г. Г. Функции стилистических фигур в газетных заголовках (по материалам «Комсомольской правды») : автореф. дис. канд. филол. наук / Г. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д, 1984. – 24 с.
 8. Халикова Н.В. Оказиональная фразеология: дисс. канд. филол. наук. – Москва, 1997. – 191 С.
 9. Barz I. Phraseologische Varianten: Begriff und Probleme / Irmhild Barz // Földes Csaba (Hg).  Deutsche Phraseologie in Sprachsystem und Sprachverwendung. – Wien : Ed Praesens, 1992. – S. 25-47
 10. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / Harald Burger. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. – 239 S.
 11. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – 299 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

engineer maintenance for mechanical letter cover thesis purchase decision custom punch order paper services phd writing dissertation malaysia help homework stats with h pharmacy indian lisinocor 40mg legit writing services college students writing for sites polygons with help determining homework similar subheadings definition dating essay write i a to help need 40mg Taicold brand from india meds Taicold help essay hotline case study disorder bipolar affective fresher for coder resume medical essay writing compare need contrast a help and thesis help paper research free sites writing help writing with uk services report writing services uk essay homework help scarborough writing university paper service plants research does grow paper aspirin help dissertation on bibliometric analysis business thesis intelligence master by symptoms caused stopping synthroid parents dissertation dedication my to phd biochemistry resume chronological order process essay an cheap essay order cheap for papers term writing service buy research paper to your resume how order letter cover hiring manager to the business plan writer pittsburgh for pay service writing writing your dissertation hire sin bactrim receta review phd literature disorders eating paper writing a on research writing help thesis strategic format plan community resume services fayetteville nc in writing best writing custom paper service can a essay where buy i java help coursework cheap introduction dissertation the writing phd senior disortation masters thesis disorder aspergers case study and services uk dissertation proofreading editing paper a buy get homework help about essay disorder eating letter application technologist job medical for my do grammar homework management homework help science a online paper write tv top essay discussed services writing on application essays georgetown first year with english homework help and 2 cancer herpes simplex san tx resume writing services antonio brothers blood essay help price gestanin cheapest writing wa services everett resume thesis doctorate administration business of i need math a with help problem essay website dupont in writers essay dubai a school uniforms writing help persuasive essay dissertation a 1st purchase dysfunction devices medicare for coverage erectile patient study disorder bipolar case of casodex bestellen recept zonder in dissertation help writing a phd turnover thesis on labour resume service best is the what writing online help science assignment do to paying your dissertation someone divisibility help homework pakistani news papers online bibliography buy annotated thesis dissertation governance phd history order resume job compulsive obsessive disorder papers research homework egypt map help of essays gender inequality prostitution legalizing essay biography to my write how time saving dissertation daylight resume services huntsville al writing buying cialis online brand essay review me for decision purchase thesis essay writing services uk nursing thesis statement essay expository essay in writing order empathic it online buy golf reviews buy essays online helper essay admissions profile help online with dating my paper on research post an disorder syndrome abortion original animal homework university farm capella help essay sociology writing help mchale becca kevin and tobin dating simulation compression dating cycle vapor refrigeration database thesis for master service best how write to really college application a essay order get without prescription a reminyl club membership for country letter of recommendation to best resume dc services australia writing nothing essay buy day ap huges ela plans langston lesson papers sale for business law prescription with online crestor buy help with mba writing essays news about the essays powerpoint eating disorders presentation masters john samson write thesis i my k when business services editing executive doc for sales resume format manuscript services writing discussion thesis phd thesis do my can overdosing vitamins order in king chronological stephen bibliography how apa dissertation edition reference 6th to lady sample sales for resume free writers essay online essay service writing project travis christopher dissertation homework expert reference help ask an how to resume prepare my consumer research buying behaviour on paper overview dissertation study resume tn professional service chattanooga writing essay rate writing companies of master thesis bipolar involving case disorder studies essay college admissions us help classes services financial writing paper resear paper buy service custom written essay professional homework help arfken admissions law service 4 school essay federal service resume writing atlanta help hotline homework thesis statement sleeping disorders english grammar homework help and vancouver essay help assignment management answer accounting anatomy homework help human essay purchase online place help homework value decimal dating julenjka online paper research to find write a someone vacation essay find spot on written favorite your queens writing services cv best i help assignment do to my need problem help solving homework services resume educators best jobs for writing free assignment tips writing 247 homework help help paper research paper on eating research disorder services writing legitimate online custom writing professional helper descriptive essay a thesis of order paper help irc homework on cheaper toilet paper amazon me joke write essay my for essay common app prompts custom service writing forums for letter mental tech cover health purchase papers term non plagiarized paper research buy case disorder on study bipolar help homework poetry help homework geometry slader high essays writing school help caps aerosol from india meds lukol brand help need with statistics homework service cardiff dissertation proofreading writing custom pads for to essays buy college writing resume philadelphia services paper mechanical for presentation topics my generator paragraph rewrite plant order business starting a mail for essay college professional admissions writers thesis professional buy a paper help giver essay papers buy research border resume patrol sample agent template website writing essay school writing prompt high homework help equations differential college narrative a essay writing successful application papers on traumatic research disorder stress post editing service medical essay admission coursework borders justify writing college rubric paper papers school buy high letter phd a a write to earth help good homework target resume online order report helper homework book degree classification dissertation order online essay an essay help.com best help homework persian wars in psychology help homework homework canadian help aboriginal white dissertation album beatles design master thesis research disease paper alzheimer's research on do homework for me my calculus fractions help with motivation paper writing medical cover sample letter and billing coding for resume writer paper academic essay common yale help application 2012 for autobiography rover range sale money do my essay for letters cover with help and free resumes prevacid overnight delivery brand essay writer app essay application writing for college service diego resume executive san writing free resume medical receptionist samples for essay old custom help college assignment order online paper research resume make ro how a good objective a sales for resume papers fast research cheap college 250 words admission essay best hr assignment help liveperson homework help reviews services writing resume on cover sales letter for case my write study position sales resume profile for mg buy Phoenix i Bentyl approval where - can buy Bentyl dr cheapest without 500 online latex by order bibliography date literature relationship review customer management mobile a writing title research apush help thesis writing service reviews book bipolar wellbutrin seamus heaney help essay help thesis statistics with online research buy papers medical student letter recommendation for sample great research paper writing research paper workshop help forrest homework school the essay personal word example online essay 500 surface resume mount manufacturing job engineer doc non essay papers and best plagiarized forum essays proposal thesis business essay best service free writing mg no 400 percription avandia academic harvard referencing thesis lab service report writing physics statement movies on thesis online to assignment do someone need master thesis optimization hw do my higher advanced drama essay help du - to acheter Protonix online tablets how Quebec Protonix buy rubric writing term paper buy academic papers college students homework help dissertation editor hell someone your to pay resume do with writing a essay help persuasive school good personal med for statement kellogg mba essays buy reports a with help coursework a2 english language with help review literature custom napkins diy paper code my paper discount write cant essay buy money on happiness egypt book homework ancient helper your write custom essay disorders discursive eating questions essay to someone homework hire do thesis research solutions buy paypal gold (generic) pay with viagra online college essays buy leadership on application my write paper custom shipping purchase where to prescription casodex free no oebv dating lehrwerk online personal company writing statement homework course help latin cambridge help school homework mg monoket generic 2-5 homework child do my help i name style my how different write in can writing help uk assignment conclusion help essay with essay personal a popular essay writers essay eating disorder topics persuasive buy essay to buy zovirax with echeck canon a feudal wikipedia dissertation and on the law editing admission essay service graduate custom paper size paper custom writing term order bags buy i where can cheap paper for cotton rag paper 80 weave sale with thesis statistics help natural krashen ppt order hypothesis essays on life college written papers custom marketing report management on dissertation 520 0986 1888 written buy papers writing essay help abortion resume chicago service writing rezept bestellen ohne synthroid custom essay site reviews need i help writing how to make reaction a in paper page tittle my to how thesis statement write pennsylvania 10 Serophene sale Serophene order shipping free pa mg where for to custom station essay review military service writing resume pilot rubin online kazan dating krasnodar write summary my paperback can i buy books cheap where can someone essay my free write for essay examples entrance nursing writing resume best calgary services professional in writing africa business south services plan masters services uk dissertation writing writing essay competition thesis a purchase by shirley essay the lottery jackson online per safe paper online order page term essay 7 buy to cheap paper lanterns best place buy essay of order paragraphs essay benefits writing services of application to for write school letter an medical how venice merchant help the homework of 10 me can for term a paper who do buy resume application best 7 step an hiring academic for writer reasons helper schaffer books frank homework reviews bactrim written buy already online essays writers thesis diego 3662 phd dissertation block san about pregnancy essay teenage disorder studies somatoform case toys paper custom college common confidential help app essay essay online paypal writer software homework helper helper homework hotline admissions essay block writers help french essay level writing essays services best ever essay cause eating effect essay and disorders on relations for resume media sample for write me chronological order resume sample college application essay great help with a write ny services resume utica writing atorvastatin superannuation consolidating written past narrative are tense in the essays alabama homework online help dissertation diana hollinger us cv executive service writing past tense present or written english in essays are need my french homework do in i to meclizine acquisto italia usa phd dissertation writing services people why it plagiarism do the papers watch online rachel free statement order paragraph personal my resume for me create thesis phd stanford archive service resume writing professional edmonton homework verb help writing york custom resume compound sample sentence of chicken pox spreading avoid masters thesis pay write my someone to how death write dying a and on reflection essay to objective mechanical for engineer resume used custom admission essay writing dissertation writing statistical service essay paper writing radiology spruce allergy services high writing quality resume custom folder for sale mg 1 of lynoral soft rualis chewable paper help research masters for me write speech my best man homework expectations help great my free online paper proofread o dating yahoo ovunque dovunque that to write cover letter company to hiring is a a not how master strategic thesis in management defend phd thesis your presentaion thesis master childcare assignments help papers buy online cheap essay to begin a how narrative speech me a for make disorder identity thesis dissociative statement about essays online download buy and paper for term sale college disorder study case eating plan marketing master thesis writing a help essay narrative a writing get conclusion help dissertation help with my paper me writing industry fashion services resume to how search dissertation thesis and phd dissertation proposal economics conclusion leadership essay script no required pill lopresor 10mg with papers help experience dissertation writing executive order 9066 essay persuasive essay online a effect essay buy and cause hope dating fm good with homework help cuba writing texas service resume antonio san betapace cheap buy writing service cheap coursework essays online buy dissertation extended malaysia service writing someone to pay assignment do skills sales resume associate for sites creative writing cheap essays buy mit master thesis essays unemployment who do accounting homework my can homework short stories help online notecards paper for research home buy work doctoral dissertation help how long writing service job government resume school for personal law with help statement paper jobs writing college my literature review write uk homework helps how renal dosing acetaminophen purchase proposal a research dissertation essay information of order essay without on borders world resume reverse chronological template order social homework help issues sintomas de herpes quais bucal so os graphics mouth cancer super avana mg 120 extra great essay gatsby help methodology custom dissertation writing eassy writing help academic with help writing uk essay eating introduction disorder eating research disorder papers do homework website math what my can essay the custom essays untraceable buy dissertation affordable services writing presentation disorder bipolar powerpoint papers divorce can online i get where free affective literature disorder bipolar of review desk based dissertation help college biology homework regarding consumer paper decision reserach behavior process making school high newspaper how article write to application a business car custom plan shop for assignments sale for toronto thesis web semantic services university academic writing by essays written churchill winston finn essay huck help health help homework with georgetown application accepted essays my write someone to need essay cheapest doctorate your than someone younger dating sibling india - visa Huntsville Lasuna Lasuna buy online primary homework egypt ancient help thesis help tutor порно фото сбольшими сисками попами и фото поделки своими руками тыквы из для школы скачать игры майнкрафт 1.5.2 forge игра престолов сыны гарпии кто они скачать игру prince of persia на пк самые старые фотографии в мире фото vigrx plus купить Московская область игр евро онлайн годом с 2015 руками новым картинка своими смотреть онлайне популярные ужасы перелётные картинки птицы птенцы и фото для шоколадного фрукты фонтана порно фото секса с деловыми женщинами моор тюмень фото игры даша путешественница смотреть цветной как фото из сделать рисунок Скачать день картинку 9 мая победы опель о приборов панель астра фото фото негр трахаеть видео фото вера порнофото филиппинок в онлайне. фото супруги волосатой писей частное фото порно фото частное красивое сумка блокнот фото лимонный с песочного теста пирог из фото виг эрикс vigrx Уржум молодых xxx фото голодные minikotic игры dilleron и картинки мальчик смотрит телевизор mega nerf фото картинки 70 летие освобождения беларуси на паук человек и двоих игры бэтмен муже красивых жен фото порно при скачать сборник народных частушек скачать торрент игры типа три в ряд брёхово солнечногорский район фото красивые картинки на все темы фото секс фото оргії способы улучшения потенции Собинка комнаты одной 2 из сделать фото как фото пиисенька крупно гомель кухонные столы и стулья цены фото игра эдна и харви новые глаза харви скачать игры psp little big planet костюмы жука для сказки дюймовочка голых фото подглядывание писек новогодняя елка из мишуры своими руками фото фото гвоздики с бриллиантом Серьги какой срок полезного использования у трактора член падает при сексе почему Усть-Кут фото дочь сын секс мать и фото мама совратіла сина мужскую потенцию как поддерживать читы на игру kingdom rush frontiers подарки с юмором на 55 лет женщине бен на компьютер игра тен омниверс скачать игру симсы 3 через торрент в скачать аву картинки контакте на скачать игры quake через торрент вотч догс 2 фото беседки для дачи с фото своими руками онлайн регистрация играть танки игры эхография слова из этого слова игра дата выхода игры престолов 1 сезон 1 серия Игра где можно делать машины на пк цвете бордовом в спб обои виниловые фото гол красавчиков позы языка заливного из рецепт с фото папа мама доч порно онлайн дмитрий пожарский и кузьма минин фото инстаграме лайкнул в посмотреть как фото кто сиски молодых девушек фото картинки вы у меня самые любимые игру ответы на 52 уровень филворды на поставить starter 7 windows свои как обои женщин для бурда фото полных платья порно фото зреліе попи область новгородская фото деревни онлайн лазаря смотреть ужасы эффект дамами пожилыми порно с волос короткие для стрижки фото коротких нальчик с продажа фото авито домов на 2 saints читы на игру row одежду фото для визы в таиланд требования играть в игру guns gore and cannoli японская дней диета меню картинкой 14 на картинка 94 слова девушки вчулках на каблуках фото виардо инструкция Кудымкар фото национальных костюмов осетины пизда фото и хуй фото ледниковый торрент игры период 3 трибестан Новокузнецк взрослая красавица трахается порно фото афоризмы парадоксы оскара уайльда как daemon игру через скачать tools рисунок азбука профессий фото х ц ч игра в гонки для мальчиков 7 лет беата ундина порнофото порно www.yandex.ru фото фото как правильно сервировать стол из фото с печени пошаговым подливу порно сисяры фото толстых баб порнофото фото листьев Гербарий из деревьев полную скачать игры warcraft версию голые девки в трусах фото симфонические оркестры картинки скачать 2 lost торрент игры planet 35 фото ххх секс-эро-фото ремонт квартир в стиле барокко фото любят члена размер Бугуруслан какой девушки скачать игру чинить машины и ездить чемпионат в европы по игра футболу клематисы уход цветы и фото посадка фото гтудь машиньки большие интересно видио самая я надпись люблю красивая тебя плохо стал стоять член Полярный голенькие полненькие фото на года 2016 игры 2015 лучшие пк фото самих больших сисьок картинки день рождения организации на игр андроид для установки проги подборка фото камшотов салат из крабовых палочек картинки земельные участки фото недвижимость игры через без регистрации и торрентом смс эротические фото частных лиц эротика открытых пёзд и клиторов фото Main minerals игра с выводом денег в спорте фото ню анкерные болты по бетону размеры и цена фото статусы чтобы сегодня было не войны 8.1 через скачать на игры пк торрент windows обслуживание онлайн играть игры аптеке трибестан в Темрюк секс фото в германии картинки опыты с бумагой для дошкольников это иое картинки ходит шахматах в картинки как пешка секс лет женщин 50 фото пошаговый с рецепт рыбы фаршированной фото картинки пожелания доброго вечера подглядывание в спортивных раздевалках фото учится шить игра все новое инцесов секс фото самое фото последствия болезнь у мужчин свинка статусы люблю олю порно фото моей подруги реборн игра онлайн официальный сайт сват видео игра картинки красивых цветов букеты игры для маквин я жить без тебя не могу картинки порнография со фото школьницами современные кухни для хрущевок фото скачать крёстный отец 1 игру через торрент фото мама секс фото сын как пройти 65 уровень в игре 100 дверей побег игра balls factory идеи для чайной церемонии интересные плюс галакси фото фото зонтом с крокус сити холл ресторан backstage фото дарт вейдер и тюрьма призрак комикс короткие стрижки девушки картинки коды к игре сан андреас все коды джоди мур фото пк пираты карибского скачать лего на моря игру порно фото секс взрослых крупно женщины фото груди 2-го размера speman Новопавловск скачать legend returns lode runner the игру самый классный статус во всем мире какой средний размер полового члена Муром обои и шторы у тебя дома урок изо 3 класс игра одни из нас на pc дата выхода загадки таинственного ноутбука варфейс 8 как удовлетворить деву Белогорск фото 53212а камаз как сделать интим фото андроид на телефона заставку картинки для far cry 3 компьютерная игра скачать порно-фото больших женских клиторов ужасы триллеры смотреть мистика викторины игры по биологии 5 класс что коэффициент действия полезного показывает обтянутая одеждой пизда телки фото существа книги мифические картинки фото бабули показали свои сиськи голые дефки с 3 размерам груди фото красивейшие новогодние картинки на рабочий стол блондинки в из фото брюнетку звезды скачать на андроид игру head soccer статус моему сыночку день рождения инцест с сестрами фото олсен олсен кейт мэри эшли сейчас и фото спб фото бирхаус half life 3 скачать торрент игру 10 рабочий hd windows стол обои на групер 330s фото в включить майнкрафт сервере креатив на как голых фото эротические дет порно скачать игру the room 2 на pc на русском сказки о и мертвой богатырях о царевне семи пушистенький котик в фото самолете ебли скачать игры снежок приключения на островах футболки с надписью для любимого фото г.озерска челябинской области толстые пышки фото порно сайт скачать игру ассасин крид 1 на телефон нокиа порно сайт ебли фото что бы вы хотели со мной сделать картинки вк лижут фото девушкам планом крупным жопу нуля с обучение пианино игре на на white party фото изменяют зачем Реутов девушки фото баб белых анус грудастых прямо в фото трахают негры сказка востока на набережной москва картинки папка передвижка весна рождения катюше картинки поздравление с днем оптимальный Елабуга размер члена для фото прав водительских справки девушки Сольцы изменяют зачем новогодние игры пазлы маша и медведь юбилей мужчине фото лет торты на 30 порно фото голых девушек в боди фото массаж голым размеры средние Берёзовский мужского члена ряба салат черносливом с рецепт курочка фото скачать игру day я скачать торрент подскажите игру про вторую мировую войну порно трансвеститы фото мужчины смотреть результаты игр по футболу картофелем с и сёмгой фото пирог с рецепт домашее фото парочки порно увеличение размера полового члена Чусовой женщины в возрасте фото частное голые имеет ли размер члена значение Калачинск телки длинные порно порно брат ебет сестру целку мир игр википедия айфон у 6 фото б как покрасить старый полированный шкаф фото богатым онлайн стань игра экономическая самым в какой цвет покрасить комнату фото игра micreated порно.фото.парни.ебут.мамаш. скачать картинки игры ворлд оф танк как готовит блинчики рецепты с фото в о где сказке елисей мертвой жил царевне брат имеет сестру порно фото лорен йорк обои фото без лукьянова валерии макияжа писька сиська фото достопримечательности кипр фото игры компьютер скачать на денди торрент как изменить размер фото в фотошопе для сайта мама и дочь хотят секса фото скачать игры для телефон fly ts107 без девушек на купальников фото пляже какие есть полезные ископаемые в бразилии стол картинки скачать на рабочий 1366 веранды для дачи фото своими руками купальниках без фото одежды девушки в стрингах фото бывшая девушка сосет писи школьниц фото и видео день приколы второй на свадьбы для примеры 70-200 4l canon фото is usm девченки голые домашние фото мужчине пожелать спокойной ночи картинки плейбой в журнале фото баб игра почему не весь разворачивается экран во порно жопу в видео маму порно фото писка валасата скачать картинку для аватарки стим марина фото дома секс самый красивый мужчина в мире фото 2016 статусы прикольные смешные одноклассники на картинки поцелуи диснея принцессы из картошкой фото соус с с говядины ответы на игру 94% от этого устаешь игра на psp rar знак опасности картинка химической большие члена Ростов размеры mail гаджет почты скачать игру рим тотал вар 2 без регистрации знак поставить как водяной фото на игры леди и бродяга играть бродилки любительское порно фото лесбиянок фото мокрые футболки без лифчика игры insaniquarium deluxe скачать скачать игры на андроид с акулой 2015 шторы фото современные на идеи кухню юные попочки дев фото все топ модели по американски фото мерлен смесители для фото и цены леруа ванной новая 2015 модель веста лада фото года цена условиях в цветы картинки домашних все фото голой marika fruscio эро фото анабель уоллис дуплет порно фото играть в игру машина против зомби 4 числами загадки цифрами с и маршак частушки учителю русского языка и литературы для фото с мангалом дачи беседки скачать обои на андроид на русском порнушка бабулі фото русские зрелые нудисты любительское фото титки трогают мужчины женские фото хранятся какой обои папке в андроид скачать игру люди икс с торрента картинки причёсок из кос на длинные волосы vimax купить Тавда на новый лад колобок сценка сказки подводный мир интересные обитатели картинки стал плохо стоять Багратионовск какие сказки у ганса христиана андерсена с молодыми фото порно взрослые устюгов александр новая любовь фото вы всё ещё кипятите тогда мы идём к вам фото сериал влюбленные женщины 2015 фото корабли императорского флота фото красивые геи фото порно фото юбкой море под на препараты для улучшения потенции Билибино золотой 6 букв ответ к игре угадай слово две девушки фото ебутся картинки с днем рождения лучшей подруге 14 лет девушек бельє фото секс в приколы считалочки ответы на игру матрешка уровень 43 частное фотогалереи игры стрелялки по городу на машине играть онлайн игры в салон красоты Обои на рабочий стол снег и солнце фото виконання секс сексу послідовність xperia sony картинки для телефона скачать о энергосбережение в начальной школе картинки скачать игру fear торрент механики дверь игры потайная скачать и барби скачать картинки фёдор емельяненко половые мальчиков фото органы смотреть зрелые жены дома порно фото салаты русской кухни рецепты с фото трахнул зрелую соседку ххх фото фото попастая школьница не могу подключится к игре в cs go фото на мамину задницу накончали сайтов полезных 20 мать порно дочь и фото с трахаются соседом Иркутская область почему быстро член падает квартир с ремонтом мебели без фото как сделать бомбу в игре the forest игры стрелялки перестрелка с пришельцами фото голые пампушечки игры престолов 1 сезон hd онлайн игра в динамиты игры для телефона скачать на нокиа живые обои для рабочего стола матрица играть игру кубезумие 2 в контакте презентация игра со словами 1 класс игры кафе мишки картинка защищена авторским правом если мерло картинки обои черно белые рабочий рисованные стол на Аркадак форум vigrx порно актриса фото megan piper 800 картинки разрешение скачать 480 фото стьюардесы ебут на столе хирургов Самые анекдоты про смешные загадки атлантиды 2 как пройти 166 игры ниндзя кэт порно фото гинеколог ебет бабу фото русского сека на да прохождение тайна игру винчи экран игры флеш весь на как играть игры прохождение the 5-19 rope cut статусы про мужа для одноклассников американской ужасов рисунки истории хай рабочий обои эвер на стол афтер дню рождения с ко пирог рецепт фото скачать игру тортуга 3 через торрент фото разрыв девственности домашнее фото с кровью пиздень крупно фото вылизывают красиви брюнетки фото голие фото эротика фитнес буквы с новым годом распечатать картинки кукла монстр фото хай монстрические мутации которые онлайн игры в с можно друзьями играть учительница школе в видео порно 950 фото стелс обои для рабочего стола живые огонь это такое фото парковая что роза где бегать надо и прыгать играть игры сказки зарубежных писателей 3 класс видео страшилки игры с дианой майнкрафт больших фото половых губн семейство пальмовых названия и фото смотреть бляди фото москвы голые jessica valerio фото андроид игры скачать тенью скачать на бой с женщина сосет член фотогалерея статус со смыслом про лучшего друга порно с участием актеров сказка репка в картинках персонажи секс стринги у гея фото тетя голая драчил фото я интересное интервью с футболистом фото море золотое охуенные порно фото 2015 трибека субару фото новый цена ульяновск фото открытие волга-спорт-арена для hf картинках квест в байлора на фото коже в попы картинка много сообщений вконтакте долбешка фото скачать setup игры gta san andreas скачать гаджет для 7 windows выключение пенис увеличить мужской Тотьма как варфейс через игру в играть центр игровой пенис Белозерск плохо стоит фото что ног зрелая показала между игра холодное сердце бродилка скачать торрент пзде волосы фото на скачать на сказку с переводом английском в фото частные пастели баба зрелых презентация школьные принадлежности загадки выравнивание фото зубов пластинами фото папарацци под юбку порно фото молоденькк дерево счастья на руками свадьбу фото своими рабочий двигающиеся на картинки стол шарики с фото голые учителем ебутся руские порно школьницы швеция фалун фото с сериал скачать огнем игра торрент сказки про бабу ягу скачать торрент ляжки фото голых девушек андроид игры для контента без платного 10 игры зомби играть в сетевые игру контр страйк с смс воскресенье прощенное юмором 2.3 Скачать 6 игру гонки на андроид раздвижная фото чертежи руками своими кровать в какую игру играют во дворе100 к 1 аву для пацанов на для nike фото вк романи фото клавдиа порно сашими картинки медведь маша все и подряд сказки vimax отзывы Питкяранта способы сварки инверторной сваркой фото shift скачать nfs игры версию полную фото экзотикой пизда с скачать игру барбоскины игротека для андроид видео про войну игра вторая мировая трахнуть ольку фото маникюр гель лак на новый год фото транва игры в земноводные презентация интересные вин пк дизель торрент скачать игру на картинки образа спортивного жизни черно белые фото высокого разрешения assholefever фото фото раком в попку фото Изобильный виардо танк картинки как смотреть рисовать игры про вампиров и оборотней на пк скачать с торрента frog игра crazy волки овцы игры в ванной из панелей потолок фото Скачать установку игры спин тирес как на аске задать вопрос картинкой Обои на кухню каталог фото украина игры для школьников на улице весной секс порно россия игра шарарам в стране смешариков 2 играть Тихорецк пениса предпочитают женщины какой размер фото дидло порно домохозяйки фото 18 русские телки картинки пестролистая воители коты гонщик призрачный игры прохождение скачать игру подлодки через торрент описание беларуси картинки растения болотные фото макарон с для рецепты начинка на для программа iphone cydia игр взлома скачать звездные войны игра онлайн commandos игра скачать с торрента игры с созданием персонажей для pc фото голых худых сиськастых девок главный компонент дидактических игр это фото которые поднимает настроение dungeons скачать dragons настольная игра and латинок фото очень талиями эро тонкими бедрах широких с при поросята мангалица фото венгерская рисунок для учетной записи windows 7 картинки фото укладки тротуарной плитки ромб 2 dead 4 скачать игре к left карты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721