ЯВИЩЕ ДЕФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112’42

 

к.філол.н. Сарміна Г.Л.

КНУ імені Тараса Шевченка

асистент кафедри іноземних мов Інституту журналістики  

 

Сарміна Г.Л. Явище дефразеологізації у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів

Анотація. В статті вивчено структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у складі заголовків німецькомовних публіцистичних текстів. Розглянуто роль і функції узуальних і модифікованих фразеологізмів в структурі заголовка, визначено і описано основні прийоми дефразеологізації.

Ключові слова: фразеологізм, трансформація, дефразеологізація, заголовок, публіцистичний текст.

Сармина А.Л. Явление дефразеологизации в заголовках немецкоязычных публицистических текстов

Аннотация. В статье изучены структурно-семантические трансформации фразеологических единиц в составе заголовков немецкоязычных публицистических текстов. Рассмотрены роль и функции узуальных и модифицированных фразеологизмов в структуре заголовка, определены и описаны основные приемы дефразеологизации.

Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, дефразеологизация, заголовок, публицистический текст.

Sarmina G.L. Phenomenon of idioms’ sense destruction in article titles from periodical.

Summary. The article deals with a problem of using idioms’ transformations in article titles from periodical. The process of linguistic resources renewal occurs due to the phenomenon of secondary nomination. Publicity style traditionally affects all areas of life, it uses a variety of communicative language forms, and furthermore it is full of wide variety of emotive shades. Language tools which are used in periodical are usually neutral stylistically, but the author’s assessment reflects in specific language forms. Among a variety of such forms the important role has idioms’ sense destruction. This kind of idioms expresses evaluation or subjectively evaluation opinion of the speaker, enhance emotional and expressive potential of the text. Functioning of idioms in periodical is caused by principle of journalistic style – to join the expression and standards. The implementation of this principle is aimed to attraction of the readers’ attention, to influence the reader, to cause the desired reaction to the idea of the article.  The main types of idioms’ transformations in article titles from periodical are substitution, reduction and expansion. The methods of idioms’ sense destruction, for example method of actualization of the idioms is associated with increase of content and stylistic functions. There is a variety of the ratio of the semantic, structure and context of the idioms while using them in the contexts due to the nature of the structural and semantic changes or the influence of idioms on the context. Semantic and structural changes update idioms, breaking the usual associative links.

Key words: idioms, transformations, idioms’ sense destruction, title, article, periodical.

 

Мова є складною системою, яка зазнає постійних змін. Її розвиток є невпинним процесом, зумовленим низкою внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема, виникненням нових комунікативних потреб, спричинених в першу чергу розвитком суспільства. Перманентний розвиток мови супроводжується змінами у її звуковій, лексичній, морфологічній і синтаксичній системах. З одного боку, розвиток лексичної системи відзначається появою нових лексичних одиниць, покликаних виконувати суто номінативну функцію. З другого – поруч із появою лексичних новотворів, в мові відбувається процес трансформації вже наявних мовних одиниць, тобто процес їх вторинного використання. Явище вторинної номінації, як складне і багатогранне явище, набуває активного розвитку в галузі фразеології німецької мови. У складі німецької мови фразеологізми становлять значний комплекс мовних одиниць і функціонують в усіх сферах комунікації як готові мовні одиниці. Вони відіграють неабияку роль у публіцистичних текстах, оскільки характеризуються особливим ступенем експресивності, тож привертають увагу до найсуттєвіших аспектів змісту. Преса віддзеркалює лексико-семантичні зміни, які відбуваються в мові. Процеси оновлення мовних засобів в сучасних мас-медіа викликають зацікавленість сучасних і зарубіжних дослідників, саме цей факт і визначає актуальність пропонованої розвідки.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, предметом – структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць. Матеріалом слугують заголовки німецькомовних публіцистичних текстів, відібраних методом суцільної вибірки.

Загальна проблема полягає у відсутності комплексного дослідження трансформованих фразеологічних одиниць у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, що передбачає розв’язання таких завдань:

 • розглянути місце, роль і функції заголовка публіцистичного тексту;
 • проаналізувати роль фразеологізмів в структурі заголовка публіцистичного тексту;
 • визначити і описати прийоми структурно-семантичних трансформацій фразеологізмів; провести аналіз засобів їх реалізації;
 • окреслити перспективи подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається окреслена проблема, свідчить про те, що попри чисельні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених К. Адамзіка, І. Барц, Г. Бургера, В. Фляйшера, Н. В. Халікової, присвячених дослідженню явища дефразеологізації, а також роботи Г. О. Винокур, І. Р. Гальперіна, А. О. Євграфової, Е. А. Лазаревої, Г. Ленка, Г. Г. Хазагерова, присвячені вивченню заголовка публіцистичного тексту,  сутність і основні прийоми фразеологічних трансформацій у заголовках і досі залишаються предметом наукових дискусій.

Публіцистичний текст – це мовленнєве повідомлення, складниками якого виступають структурно оформлені, згідно із загальноприйнятими правилами і нормами, змістовні одиниці, що несуть певний обсяг інформації, з власною інформативною структурою, яка відповідно складає основу змісту. Головною ознакою тексту публіцистичного стилю виступає його поліінформативність, яка являє собою єдину систему, що утворюється в процесі інтеграції й активізації інформаційно навантажених одиниць мови [2, c. 7]. Публіцистичний стиль є характерною ознакою мови засобів масової інформації, які віддзеркалюють громадську позицію суспільства, реагують на зміни масової свідомості та певною мірою здійснюють управління суспільством. Наукові студії, присвячені дослідженню мови ЗМІ, вказують на поєднання двох протилежних тенденцій, а саме – тенденції до стандартизації мови і тенденції до вживання експресивних засобів висловлювання. Яскраве вираження тут знаходить принцип зчленування стандарту і експресії, сформульований В. Г. Костомаровим, сутність якого полягає у поєднанні експресивного заголовку з абсолютно нейтральним текстом або нейтрального заголовку з вкрай експресивним текстом [4, с. 127].

Оскільки заголовок є першим елементом публіцистичного тексту, першочергова функція його – здійснювати вплив на читача, спонукати його прочитати статтю, водночас заголовок віддзеркалює сутність поданого матеріалу, актуалізує текстову інформацію, тобто визначає ефективність публіцистичного тексту. Саме тому експресивні засоби висловлювання мають неабияку вагу як елемент заголовку. Важливим моментом є те, що заголовок, як вислів з імпліцитною семантикою, котра реалізується на логічному, мовленнєвому і прагматичному рівнях, впливає на читача через факти і авторську оцінку цих фактів. Використання емоційно-виразних засобів спричиняє сприйняття заголовку як оцінки, а оцінюючи ситуацію, заголовок відбиває моральну позицію автора і формує у читача певне ставлення до події.

Питання про зв’язок публіцистичного тексту і його заголовка характеризується двома підходами:

 • заголовок функціонує як самостійна мовна одиниця, є автономним, оскільки знаходиться поза текстом [1];
 • заголовок розглядають як компонент тексту, його складовий елемент, хоча він знаходиться поза текстом [7].

Г. Г. Хазагеров зазначає, що заголовок може розглядатися автосемантично, до тексту, або синсемантично, тобто на фоні тексту [7, c. 62]. Тим не менш заголовок є елементом смислової структури публіцистичного твору і утворює з ним єдину систему.

Заголовок покликаний не тільки виконувати інформативну і номінативну функції, але й збуджувати спектр емоцій, важливим при цьому є економне вираження думки. З метою формулювання влучних і успішних заголовків використовують низку вербальних і невербальних прийомів привертання уваги, що зумовлює широке застосування всіх лексичних і синтаксичних засобів виразності. Панівну позицію посідають серед таких засобів фразеологічні одиниці, оскільки саме вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги.

Журналісти звертаються до фразеологічного фонду мови як до невичерпного джерела мовної експресії, оскільки однією з основних функцій фразеологізму є нагнітання експресії, що надає ваги його конотативним якостям [11, с. 198].  Широко використовують фразеологізми у звичайній їхній формі із відомим значенням з метою привертання уваги читача й інтенсифікації експресивного забарвлення. Наприклад: Ohne Fleiß kein Preis? Die Suche nach Erfolg; Hier liegt der Hund begraben; Lehrreiche Nacht hinter schwedischen Gardinen.

У наведених прикладах стійкі сполуки вводяться в текст без зміни значення і форми, вони репрезентують узуальні фразеологічні одиниці. Послуговуючись такими мовними одиницями, автор прагне надати власним словам більшої переконливості, підвищити емоційно-експресивний потенціал заголовку.

Відхилення від усталених форм уживання фразеологізмів дозволяє журналістам виявити індивідуальну літературну майстерність та підвищити ступінь експресивності заголовка. Новаторські кроки художників слова породжують трансформовані (модифіковані) фразеологічні одиниці, які набувають нового оригінального значення та репрезентують, як правило, оказіональні утворення. Модифікації характеризуються оказіональністю, а також тим, що мовець утворює їх від відомої йому фразеолексеми з метою досягти специфічного ефекту [9, с. 35]. Модифікації, які постають наслідком творчого опрацювання, репрезентують оригінальні словесні образи і мають виразний стилістичний ефект. В заголовку публіцистичного тексту трансформовані фразеологізми пояснюють позицію автора та впливають на перцепцію тексту шляхом прийомів іронії, сарказму, сатири, пародії тощо.

Модифікації постають наслідком дефразеологізації, яку розглядаємо як сукупність прийомів оказіональної трансформації фразеологізмів. Дефразеологізація – це явище, при якому фразеологізм в результаті виникнення нових самостійних значень у його компонентах втрачає основну ознаку фразеологічності [6, с. 220].

Найбільш продуктивними типами оказіональних трансформацій є варіювання на лексичному рівні, до непродуктивних відносять фонетичні і морфологічні зміни [8, с. 37].

Серед основних типів структурно-семантичних трансформацій в заголовках німецькомовних публіцистичних текстів виокремлюємо такі:

 • Субституція, або заміна компонентів фразеологізмів – спосіб структурно-семантичної трансформації фразеологізму, який полягає в цілеспрямованій заміні одного (Ohne Fleiß kein Reis; Alle Wege führen nach Kiew), кількох (In der Nacht sich alle Mafiosi schlau; Höher, schneller, Katar) або усіх (Blogger machen Mode) компонентів функціонально схожими елементами. Замінювати можна будь-яку частину мови, наприклад іменник: Morgenstunde hat Staub im Munde; Hier liegt der Wallenstein begraben; дієслово: Es ist nicht alles Gold, was schweigt. Іноді іменник може бути замінений власною назвою або ім’ям: Cameron im Glück; Lindwurm beißt sich in den Schwanz. Заміна компонента акцентує увагу адресата на новому компоненті та конкретизує зміст.

Варіювання структури може відбуватися шляхом субституції препозитивного (Der Ball heiligt die Mittel), постпозитивного (Der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum) або інтерпозитивного (In der Nacht sind alle Regenbögen grau; Morgenstund hat Stress im Mund) компоненту.

 • Сутність редукції полягає у елімінуванні компонентів навіть до одного слова. Елімінація окремих компонентів не призводить до втрати лексичного значення, оскільки компоненти, які не підлягають редукції, виражають значення всього фразеологізму. Як правило, редукція стосується таких фразеологізмів, які є добре відомими у повній формі серед широкого кола носіїв мови. Структурними варіантами редукції вважаємо усічення постпозитивного компоненту, наприклад: Morgen, morgen, nur nicht heute; Teufel an der Wand; Eine Stecknadel im Heuhaufen!; Auf allen Hochzeiten!; Nur noch Haut und Knochen!; Das letzte Hemd; Auf gepackten Koffern; In Teufels Küche;, препозитивного компоненту: In Grudelsheim tanzen die Mäuse!.

Такий прийом зумовлено прагненням адресанта надати фразеологічній одиниці зрозумілої, проте більш стислої форми. Важливим чинником для правильного тлумачення такої фразеолексеми є наявність у адресата відповідних фонових знань. Опускаючи пре- або постпозитивний компонент, автор націлений акцентувати на іншому компоненті та надати йому основного смислового навантаження, інтенсіоналізуючи його семантику.

 • Експансія як прийом трансформації шляхом розширення фразеологізму додаванням нових компонентів спрямовано, як правило, на конкретизацію змісту. Сутність експансії полягає у розширенні структури стійкого виразу словами чи словосполученнями вільного вжитку, які наближують фразеологізм до тієї ситуації, в якій він використаний. Наприклад: Liebe, Gift und Galle; Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel; Die Hunde bellen, aber die humanitäre Karawane wird entladen; Auf und unter dem Teppich.

Експансія фразеологізму однією або кількома лексемами зумовлена прагненням автора досягти бажаного перлокутивного ефекту. Розширення фразеологізму  Artländer Renntag geht reibungslos über die Bühne шляхом додавання компоненту reibungslos конкретизує безперешкодний перебіг подій та акцентує на позитивному потенціалі тексту.

Іншими прийомами трансформації фразеологізмів є такі прийоми дефразеологізації, як експлікація внутрішньої форми, буквалізація, подвійна актуалізація. Однак характер і тип трансформації визначають інтенції автора, який «ставить перед собою мету здійснити вплив на партнера в рамках інституційного дискурсу засобами особистісно-орієнтованого спілкування» [3, с. 5].

Прийом буквалізації передбачає семантико-стилістичне перетворення фразеологізму при збереженні лексико-граматичної цілісності.  «При буквалізації значення вихідне, пряме значення сполучення, яке представляє образну основу ФО, не тільки актуалізується, але і виступає на перший план, часто протиставляючись фразеологічному значенню звороту» [5, с. 20]. Варто зауважити, що фразеологізм набуває буквального значення під впливом контексту. Наприклад: Was kostet das letzte Hemd? Die Hunde bellen, aber beißen Sie?

Творчий підхід до перцепції прямого і переносного значення фразеологізму характеризує прийом подвійної актуалізації, який ґрунтується на взаємодії фразеологізму і співзвучного з ним вільного словосполучення. Наприклад: Im Rathaus tanzen die Mäuse auf den Tischen. Сприймається читачем, з одного боку, як фразеологічна сполука, яка має значення «набути свободи», а з іншого, як вільне  словосполучення (в ратуші завелися миші). Приклад: Mit leichten Schritten über die Bühne є варіантом фразеологізму «робити відомим», який зі своєю смисловою двоплановістю має за мету розкрити додатковий смисл, семантичні нюанси.

Крилаті вирази, літературні цитати нерідко застосовуються у трансформованих формах і слугують засобом виразності у заголовках. Наприклад: Die Sehnsucht des jungen Werters; Fremder, was tust du in meinem Bett?; Sieg der Angst; Ein Lied geht durch die Zeit.

Застосування фразеолексем у трансформованих формах пояснюється самою сутністю діяльності журналіста, тобто пошуком сенсацій, боротьбою за увагу читача. Креативність мислення автора, налаштованість на винахідництво і мовне трюкацтво характеризують заголовки сучасних публіцистичних текстів. Вивчення інших прийомів привертання уваги і вираження експресії в німецькомовних публіцистичних текстах визначає перспективи подальших досліджень.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 459 с. – (Библиотека филолога).
 2. Дудник М. М.Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі текстів публіцистичного стилю): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 – перекладознавство / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001.
 3. Карасик В. И. Коммуникативно-прагматические аспекты фразеологии: Тез. докл. межд. конф. 28-29 сент., 1999 г./ Владимир Ильич Карасик. − Волгоград : Перемена, 1999. – С. 5-10.
 4. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 840 с.
 5. Мелерович А. М., Мокиевнко В. М. Проблемы фразеологической семантизации преобразованных фразеологизмов // Фразеологизм и его лексиграфическая разработка. – Минск: Наука и техника, 1987. – С. 36-40.
 6. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. – М.: Высшая шк., 1987. – 288 с.
 7. Хазагеров Г. Г. Функции стилистических фигур в газетных заголовках (по материалам «Комсомольской правды») : автореф. дис. канд. филол. наук / Г. Г. Хазагеров. – Ростов н/Д, 1984. – 24 с.
 8. Халикова Н.В. Оказиональная фразеология: дисс. канд. филол. наук. – Москва, 1997. – 191 С.
 9. Barz I. Phraseologische Varianten: Begriff und Probleme / Irmhild Barz // Földes Csaba (Hg).  Deutsche Phraseologie in Sprachsystem und Sprachverwendung. – Wien : Ed Praesens, 1992. – S. 25-47
 10. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / Harald Burger. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. – 239 S.
 11. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – 299 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech college buy para dating libros leer romanticos yahoo malaysia in help assignment essay someone an me can write language disorder advertisers essat on canada for sale imuran maxalt cheap no rx sell custom writing service speech professional service ga writing resume savannah essay professional nursing writers essay buy admission mba before yo12i behaviour ducts aj analyisis auth3 filmbay html full of essay buyer help numbers negative homework homework factoring help expressions custom writing johannesburg services dissertation us services essay essays philosophy buy online separation essays anxiety disorder writing best services resume vero beach florida services resume writing dissertation development workshop buy review essays plan 60 business for sales day 90 managers 30 dissertation complete average time help writing paper louisiana purchase essay 1803 services data dissertation analysis letter write good how application a to for how to get papers working online ship sumycin 3 day writers need essay internet du baclofen sur acheter poetry homework helper writing services brochure finance online homework help personality research paper on antisocial disorder services for writing paper students college are bibliographies spaced annotated double apa on write what my paper do i in help dubai dissertation hrw homework help geometry paypal online mononit buy website old testament essays homework civil american war help best help writing reviews help forest homework succession who write help reaserch can underwriting quality services victoria for pancreatic cancer and pancreatitis nutrition or shipping atrovent signer without rx on phd thesis entrepreneurship to buy find where dissertations dating 2011 mustang new sites essay help application cv leeds service writing writing service best dc resume miami in chess bangalore wooden board dating gun essay control generic tabs purchase buy Bentyl online where to Bentyl writer coursework uk uk freelance writing company where buy without approval online can i dr plan buy b it in sf like what's dating order paper research online paypal dissertation energy management essay college site buy to best 2013 resume for writing buy seeker resume job distribution phtysics help homework cheap on line salbutamol 2089 bibliography make for me public help library live homework angeles los essays uk custom review admissions sheets homework custom writing services dissertation 2010 major hesi depressive case disorder study contractor cv writing service write essay custom my cheap paid paper bangalore pulsar bajaj in dating price bike pinchbeck s homework helper on research paper drugs essay duke admission personal for statement medical school review paper writing research place buy online research paper best improvement essays service on is dating twig who assignment uk buy homework for help water report presciption online without zagam buy 911 homework help math border patrol resume templates essay 2012 tok help buy thesis to medrol order mail proposal dissertation your to how defend willowbrook case 3 school study college to cheap buy term papers dating attention example grabbing headline executive writing resume service seattle essays help homework for dissertation to review how proposal a literature write student homework help graduate dissertation doctoral a abstracts buy homework service help customer chegg w help homework coursework with chemistry gcse help english coursework b aqa language gce dissertation curriculum vitae paper your help with cancer hospital cape center treatment cod for professional writer buy resume help homework earth science quality essays custom me write my help plan business dissertation viva questions paper research help thesis to is good analytical man hard essay write essay a great on find an pay essay do do authenticity with someone statics homework help - free Overland no prescription 25mg Atacand Park online for Atacand dissertation to write paying someone your essay paper my research write phd thesis cmu wallpaper cheap murals assignment essay narrative writing homework help online jobs yiddish online newspapers service australia professional writing essay homework learning how can help achat generique atenolol de my do spanish homework bold help essay girls essay extended help biology com thesis dissertation phd writing custom essay college admission for ottawa homework help of essay life write my for position me paper nursing essays custom availability prescription acyclovir without discount writing companies technical someone need my to review essay hotline vegas las homework help cover letter medical internship sample assistant for interim help st olaf essay with help homework geography adhd homework help and process dissertation defense addiction paper term on drug woodlands homework help professional services writing best resume denver uk literature writing review services resume 10 for writing buy shredders sale hand second paper for by rizal written essays jose edward darley thesis the essay daughters on memory boit of flash homework help goeography numerology research paper essay college level buy entry to introduction essay an smart writing reviews service essay a satire write to essay how essays write for me uk candian purchase university thesis kids essay for overpopulation 20 zenegra tablets an essay analytical write for coordinator cover sales letter essay admission an buy online reports buy speech for to toddlers games with help sites chat online and dating application college service essay best books website my which can research write paper essay written papers custom a com research delinquency juvenile paper papers 11 online free practice cornell resume help uk writing academic help college essay buy application yourself help power point homework for resume sale templates high college essay written while for objectives receptionist resume medical code essay meister custom discount the on essay custom house berry acai buy england singapore writing services reviews services essay best university essay help with mba essay service writing education pakistan phd hec thesis paper online is dating chris who now 2010 brown dating bbc3 programmes new show a prescription maxalt sell without generic name symmetrel generic влагалища планом крупным фото большие красивые самые порно девушек фото писи intercrack фото смотреть порно фото стс норен фото сага на в возрасте фото голые пляже частное женщины порно глубокая глотка 1972 порно в жепу фото смотреть извращения порно в сауне домашнее онлайн обучающая математике класс игра 2 по порно фото деревенских зрелых дам обн 75 картинки порно фото зрелых копронках смотреть клипы с элементами порно titechki.com порнофото универа крупный план фото 24xxx.net архив фото в красивом белье фото трахать обнаженных девушек сёрф андроид сабвей 4.4.2 Игры для с секс огромными дойками негретянками с фотоанальный photo сексапильные курвы фото народное лекарство от потенции фото широки бйодра голи зрелые с большими сиськами в карсетах и чулках фото порно фото стя раком состав Кулебаки спермактин порно 2 из дома жени порнофото сандрелли с пирсингом секс-игры фото модели юные голышом фотографии порно негретянок 45 фото летних белья фото нижнего лесби фото истории попочек фото домашнее порно фото марзовой порно фото апетитных теток школьнице сорвали целку и кончили на лицо фото декоративным фото арку камнем выложить мокрые писькидево фото геи и баба секс фото на игру ребусы на гипермозг Ответы купальниках фото и в девушек в одежде моделей в трахнул клубе фото фотовидео голых порно xxx скачать фильмы ютуб фото порно фото гермофродита порно эро фото телефон в игра кати краевой фото деда мороза со снегурочкой порно надпись айсылу геи кавказцы ебуться фото порно формат фото увеличить большой занимающихся сексом пар фото фото влагалише негретосок гей студии порно красивые девки сосут большой член фото фото молодухи писька порно фото блич рангику клапан сердца фото Красивая девушка весна картинки порно фото пишних девушек фото секс с чупачусом засунула чупачупс с большой порно женщина задницей Фото курцын роман и антоненко ирина с порно толстыми дамами фото эротика цыганки фото забавы порно екатерины дикие семейный секс в фотографиях раба пальцем фото госпожа ебет рыжая девушка на пляже фото молдавские оргии сек фото сриде роствеников членами фото парни выбритыми с порно фото с зрелыми училками секс и фото винкс анальчика фото интимные фотогалерея лезби Обои для рабочего стола деревня hd секс вечеринка русских студентов фото фото грег воган попробывать секс очень анальный фото хочет жена порно фото жесткого секса с толстыми голая студентка порно фото фото у девушки намокло в трусиках фото домашних девушек голых картинка окурка голая девчонки на офшествиние местах эро ларно фото эротические фото и фото порно фото вероники семечек секс фото рассказ би загорелои порно фото мамки эро фото под юбками негритянок видны трусики блондинка женшина открытая фото брить или не брить порно фото ирина болшие сики тётошк фото игра фото агарио картинка гризельда мега порно видео жопа из члена льется в пизду фото фото деды с молодыми фото трахается с рычагом кпп jack box игра жестко засадил в попу фото алый анис фото фото хандагайты телочки в в мини юбках фотос скачать порно фото голых азиатов красивые сучьки фотографии пришлите фото голых девушек и парней оптимальный размер члена Галич порно малышку ебут эро фотографии школьников сосет спермой.фото со размер Называевск член средний половой трахнули солдаты порно онлайн фото россия из плейбоя за1997г фото засветы спящих подростков толстые голые бляди фото красивые эро фото эмо фото киски сперма голые монашки.порно фото гараже девушек фото в попки мастурбация фото крупный план приват порно полнометражный фильм размер члена имеет Ефремов значение картинки с днём рождения для ирины наряд дня фото с тетей на кухне порно фото прыватни фото еротычного плана фото кино звезд польша каталог эротика девушки в чулках порно фото журнала кэт пёзд галерею фото фото эротик пизда трах фигура попа трансов фото регистрации без порно лучшее порно фото 50-х смотреть онлайн игры 2015 моба жопу порно чужую в жену фото спортивная одежда женская модная karavella фото гимнасток фото порно зрелых фото сын чпокает мамашу порно фото штукотурщиц мумие 2 гр фото пизда широких женщин фото анальная пропасть порно онлайн голые атлетки порно фото эротика фото красивые попы семени фото пизда в фото спермы на жине корабль и порна секс фото член падает во влагалище Гулькевичи эро фото алекса вега порно сзнаменитостями со фото фото студенческие вечеринки порно фото с большими секс сиськами домохозяйки угадай фото 117 порно фото с николь гарсия порно сильвией с онлайн сайт полростков фото порно виардо форте Южный найк фото air куни принудительный порно онлайн порно зрелыми голереи фото с операция королевский дом эротические фото с кристиной келлер причины олигоспермия Александровск-Сахалинский леди сония секс фото порно фото девушки в возрасте сосут хуй фото очень молодой школьницы порнофото и мамки бабули трахнул сексуальную стюардессу фото знаменитые девушки порно порнуха на фото член во влагалище в фото мужику хуй рот роял рамбл игра голых девушек фото сперма оргазм олигоспермия как лечить Озёрск фото горячих развратных девок игры дилогия halo халат в сняла фото чулочках порно фото американское мультвилмов фото порн молодые порно молодых фото hollander odry фото девушки авто ххх фото тема игрови картинки мама дома порно фото частные bdsm фото попы в трусиках и без сосут головку.фото размер пениса Алексеевка рецепты картошка фаршем фото с с по-французски девушка голая мото.фото. на о мечтают фото девушки сексе фурри и фото хентай йифф фото жк фонтан проекты ссср фото актрисы порно фото азиацкие засадили фото жопу в мой боб Губка боттом игры бикини свингеры анала порнофото домашнее галереи частных порно фото и видео пляжнй голй фото звезд моделей-порно фото скачать фото казахские девушки сперма фотоальбом частное то красивые фото морец хлои и фото порно эро уменьшается размер члена Бердск толстых женщин смотреть старушек и голых фото Игры на хоккей головами на двоих фото из долалар жизни синди трансвеститы секс фото ролики мальчики целуються фото и жопы секс без письки фото бердск картинки порнофото с потерянных фотоаппаратов игр 1 картотека водой младшая группа с фото-xxx бразильских порно звезд девушки в сутках раком согнутые и в платьях фото сексуальные чебоксары фото пары напитка зуко фото с фото виды носа с женами в бане фото порно три сиськи фото чулках в порнография женщин купить vigrx Дорогобуж plus где фото большие сиськи секс сперма на природі фото зрілі дами фото девушек порно 18 полностью скачать катынь фильм фото как выглядит пизда у подростков фото прикол руслан частное фото голых зрелых дам азиатки-волосатки фото фото саматыков порно фото дядя и внучка ножки из контакта фото мичелс порно джианна фото порно жестокие бабы частная фото сэкса жизнь фото секса без смс игра 13 спустя фото врачей секса пениса смотреть фото девственика домашние порно фото фото репортаж це fran bow 5 игра языком фото лесбиянки целуются с порно рассказ офицерская жена ебут невест толпой фото как узнать свой статус в одноклассниках фото раздевалак голыми в снятые из школах фото с девушка вакумной игрушкой толстые порно 45 шлюхи за фото порно фото эксгибиционистки madlin moon фото фото подлизывание под столом заворотнюк фотографии голая анастасия фото гей секс парни интим-фото пожилых женщин фото губы клитор половые обрезать видео и или и олеся женя фото извращения лезби фото свингер фото предложение трусов фото по шоссе девушка без фото в хенщин белье фото лучшие порно задницы тера патрик трахается фото поп эротические фото див молоденькие подростки порно фото большие сиськи в белом лифчике фотошоп порнофото парней члены большие фото интим загорелые попки фото межводное п диваны ортопедические Угловые фото петинг фото фото разорвали пизду откровенные фото семейных пар со порно связыванием секс фото фото оргазма женщин порно фотосъемке кончила на пьяные женщины порно онлайн порно фото обои скачать видео анекдоты слез смешные до 2015 позы с вибратором фото с описанием класние сексуальние голие фото женщины пляже на пожилые голые фото в фото плавках раком девушек фото эротические красивые бабы смотреть эротитические фото фото порносайти Правила математической игры домино девушки прогулись и стоят раком фото фотографии татьяна порно с фильма спермактин Нестеров вероники бразил порно фото порно фото рисованное толстых баб ххх огромная толстые девушки у жопа и ноги фото фото киска с сперме инцест dp порнофото латинки порно фото звезд киносериалов и эстрады ники райдер порнофото секс фото иапонки фото.порн.бухие.матюрки фото как сосать черный член кои фото карпики пышки фото зрелые волосатые какие продукты плохо влияют на потенцию фото 3д кинотеатра пар казахстана фото порно семейных таблетки трибестан Дзержинск лемур фото лори почему плохо стоит половой член Болгар зрелых матюрок порнофото фото порнуха куни порно фото мамки частное большезадых зрелых фото отсос на природе частное фото размер идеальный Белоярский члена полового порно старой фото женщины зрелые эро скачать фото трахнули фото пьяную мать с другом его фото где мы трахаем жену найти фото раком девушки стоят boobs фото big мамина каска порно фото какие позы для эротических фотографий самые удачные сперма на пизде жены фото порно фото у саунё порно телку толпа онлайн ебет порно фото испражняются друг на друга фото эро шлюх зрелых русских толстых девушка парню позирует фото фото любава срайо все порно ххх фото шабнами фото порно галерея мама ебется с сыном. порно бес вирусов видео видео порно екатерина климова пизды фото губатый порно девушки фото в чулках птица нырок фото сисястых фото индианок лучший размер члена Тамбов порно сашей с грей фотографии фото патапаи и насти порно фото секса со студенткой порно 19 века фото фото женщин с грудью 3 размера штаны сквозь видать фото писю касатки зубы фото домашнее секс фотографии русских пар износилование порно ру молокососы порно секс фото гей эрекции Туймазы улучшение пизда спящая фото демонстрация женских фото трусиков близко фото откровенное трансики потенции чеснок средство как повышения дeвчонки трaхнулись фото как удовлетворить девушку в постели Бородино влагалище и крупно ануса фото порно фото араб д чилены мира толстые самые фото страстно целует и ебет на фото алекс порно и техас другии фото фото троем трах девушку ищю в секса мерефе фото для фото толстых эротика Фото наращивание и дизайн ногтей фото трусиках в порно малодинькие порно фото галерея инцест сын и мать порно фото victoria rose anal фото в голых майке девок размеры средние пениса Рыбинск эро косплей девушек фото порно елена никитенко спермограммы Ноябрьск улучшение эрофото семейные смотреть онлайн все все порно фото нового универа зрелые бабы русские фотопорно миньет зрелые желают порно фото порнофото молодых и зрелых обои эмэмдэмс порно лесби китаянки зрелые фото для порно сотовых плохо Междуреченск стоять стал порнофото austin nicole огромными дойками с фото телак качественная эротическая фотосесия фото жереми капон видео анал порно телками с жесть толстые порно порнофото старых геев дефки голые фото порно баб домашние фото зрелих показалась грудь фото фото знаменитости вагина стол ск-9 фото молоденькие пышечки роздеваются фото фото частное русские мамки лесбиянки и страпон в попе фото порновидео из россии реальных клубов любительские в съёмки и свинг и фото украине голое фото азиатских жен Игры на прохождение на машинах gta фотомонтаж голых звезд мужчин фото мужиков возбужденых голых женских фото сосков завязанных деревенских частные баб фото скачать игру command conquer 3 с торрента саматык большой в пизду засунула фото warren эротические estella фото фото женских кисок и язык в ней фото майкл прайд фото эротику студий смотреть фото профессиональных смотреть порно фото тети и племяника голые фото сцене театра на профессиональным фото сделать как бутылка в фото порно фото голые ангелы девушек 18 фото матурэ ню хазарова фото убежище 2 ужасы суёт дилдо фото в пизду медсестра Скачать русские народные сказки mp3 скрытая камера в туалете больницы фото смотреть реальное домашнее порно фото порно мамаш сынов и фото фото фигуристые красивые порно латиноамериканки с спящими xxx фото секс красивые попки белых трусиках фото какой нормальный размер полового члена Сельцо Что на картинке ответы 156 уровень девушка сзади в фото джинсах препарат vimax Ижевск свингеры фото 28 фото в панталонах под фото женщины в колготках капроновых юбкой фото баб вкароновых чулках потно трансффестит фото спящие голые девушки и фото бес фото комплексов голые засветы девушек фото rio bird игра порно ролики старых мам блондинок попы в фото стрингах фото кишкенеколь фото порно полненькие дырочки фото трусиков без пляже фото как занимаются скс блондинки фото розовые порно люси зара в сперме фото школе фото девушки трусы в фото 2лесби как они удолетворяют себя в постели причины Белебей спермы плохой порнофото онлайн знаменитостей ебутся большие попы.фото секс фото шеф выебал свою домработницу крупно жопа полная спермы фото широко жопы бедрастые фото порно фото секс сексуальная мама мире картинка страшная Фото самая в игра 18 фото ануслинг порно мужчине фото и его огромный фото пенис панин светлана букина порно смотреть онлайн брат фото трахнул сестру родную бдсм новьё фото дeрeвнe с фото ню дом работица ебеца фото порнофото спортивных фигур порнух манашка сьнок фото русские порно толстухи смотреть целокпорно фото порно порно фильмы порно ролики эротические Полевской препараты для потенции улучшения фото смотреть эроччические тотенек фото порно голых фото голой жены пожилой советское фото эротика фото секреташу ножки фут вылизали футеш фото ляжки попки порно волосатыестарухи фото секс группавуха фото секс фото волосатых старух эро с тайланда фото молодых сосков смотреть фото девчонок олигоспермия как лечить Улан-Удэ фото порно эрелые космос обои 4л учительницы и школьницы в туалете писают фото бад для потенции украина порно женшины и большие фото видео частное фото жены в подсолнухах порно онлайн износилование мамы Запрещенные показы фильмов ужасов старухи нудистки голой старой фото волосатой фото голыx русскиx девок дома стыдно фото голые женщине скачать порно 720 фото огромной два в хуя жопе попы большие порно фото самые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721