ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111(07) : 378.1

О.В.Чепурна, О. Б. Шломенко,

Криворізький медичний коледж

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

У статті розглянуті найважливіші фактори формування мотивації щодо вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Визначені  основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної внутрішньої мотивації, її функції та навчально-методичні засоби.

Ключові слова: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, позитивна мотивація, пізнавальна та професійна мотивація.

 

Встатье рассмотрены важнейшие факторы формирования мотивации в изучении английского языка по профессиональному направлению. Обозначены основные мотивы и потребности в процессе формирования позитивной внутренней мотивации, ее функции и учебно-методические средства.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, познавательная и профессиональная мотивация.

 

The article concerns the most important factors in professional English learning motivation. The basic students’ needs in the formation of inner positive motivation, its functions and teaching methodological means are determined.

Key words: inner motivation, external motivation, positive motivation, cognitive and professional motivation.

 

Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європейським Союзом  стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг. Однак студенти медичних, інженерних, економічних спеціальностей у своїй більшості не розглядають іноземну мову як необхідний до вивчення предмет, керуючись думкою, що англійська мова не знадобиться їм у професійній діяльності, і часто здається занадто складною для вивчення. Тому проблема формування внутрішньої позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови для таких студентів є надзвичайно актуальною.

Метою нашої розвідки є розгляд найважливіших факторів у формуванні позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови студентами немовних спеціальностей.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: визначити основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної мотивації студентів вказаних спеціальностей; дослідити причини формування позитивної внутрішньої та зовнішньої мотивації; розглянути основні функції пізнавальної мотивації; визначити основні навчально-методичні засоби формування позитивної зовнішньо-внутрішньої мотивації студентів.

У процесі нашого дослідження було розглянуто роботи, присвячені сутності та структурі мотивації Х. Хеккаузена [5], Л. Божович [1], А. Маслоу [4], Р.Кегана [7], а також дослідження з пізнавальної та професійної мотивації Б.Вернера [2], Р.Гарнера [6], Є.Зайцевої [2] тощо. Під час аналізу сформовано концепцію побудови позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови від найважливіших потреб людини (за теорією базисних потреб людини А Маслоу), зовнішньої та внутрішньої мотивації до пізнавальної та професійної мотивації.

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ

 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ
ПІЗНАВАЛЬНА МОТИВАЦІЯ
ВНУТРІШНЯ ЗОВНІШНЯ

ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ТА МОТИВИ ЛЮДИНИ

(ТЕОРІЯ БАЗИСНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ (А. МАСЛОУ)

 

Вивчивши теорію базисних потреб та мотивів людини А. Маслоу, ми дійшли висновку, що у процесі вивчення іноземної мови актуалізуються другий, четвертий та п’ятий рівень потреб, де другий – захист та безпека,  четвертий – потреба поваги, п’ятий – самореалізації. Тільки почуваючи себе захищено і впевнено, студент може пізнавати нове.

У процесі вивчення іноземної мови важливою є взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують мотивацію і поступова пріоритетність саме внутрішніх факторів. Необхідність пізнати нове може виховуватись на практичних заняттях за допомогою кореляції  відомого та невідомого, коли знайомий професійно орієнтований матеріал доповнюється текстами, що сприяють розширенню кругозору. Емоційний фактор є надзвичайно стимулюючим у вивченні мови, коли студент відчуває задоволення від власних успіхів, опрацьовуючи цікавий, різноманітний матеріал. Відчуття задоволення за успішно виконане завдання є одним з найбільш стимулюючих чинників. Для усвідомлення самореалізації на заняттях з англійської мови слушним є задоволення творчих прагнень та потреб студентів за допомогою відповідних завдань (створення презентацій, участь в уроці-телемості, уроці-консиліумі, коли застосовується метод «мозкового штурму»).

Пізнавальна мотивація на початковому етапі може забезпечуватися зовнішніми мотивами: створенням ситуації успіху, коли власні досягнення стимулюють подальший інтерес; соціальною ідентифікацією з батьками та викладачем як необхідністю відповідати їхнім вимогам; формуванням впевненості у своїх силах («Я зможу»); усвідомленням престижності серед одногрупників; наявністю духу змагання, як індивідуального, так і в групі. Але вже на наступних етапах зовнішня мотивація має доповнитися внутрішньою і в подальшому навчанні саме їй має надаватися пріоритет.

Звичайно, найбільш мотивуючим фактором на цьому етапі є професійний інтерес та усвідомлення практичного та теоретичного значення знань для майбутньої професійної діяльності. Факт відсутності можливості  практики та роботи за кордоном суттєво знижує мотивацію, але викладач може стимулювати студентів за допомогою використання на заняттях елементів, що імітують майбутню професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів, статей.

Важливою також є особистість викладача, його методична грамотність, орієнтація у спеціальності, що опановують студенти, усвідомлення викладачем їхніх цілей, комунікабельність, відкритість, авторитет, іноді авторитарність (наприклад, під час встановлення чітких строків виконання завдань), емоційна насиченість занять.

Доречним у такому випадку є використання методу моделювання ситуацій, що пропонують сучасні навчально-методичні комплекси таких видань як «Оксфорд» та «Кембридж», де використовуються ситуації соціально-статусних відносин, рольових відносин (програвання ролей), ситуації відносин спільної діяльності (групова робота, обмін досвідом), ситуації моральних відносин. Проблемі моделювання ситуацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням потрібно присвятити окреме дослідження.

Результатом нашої роботи стало опитування студентів молодших і старших курсів різних медичних, економічних та інженерних спеціальностей, яке не виявило суттєвих відмінностей у їхньому усвідомленні необхідності  вивчення англійської мови. Опитування полягало у  пропозиції розташувати у порядку від найголовніших до другорядних 10 тверджень щодо мотивування вивчення англійської мови, а саме: професійний інтерес, важливість комунікації з однолітками з інших країн,  можливість досягнення успіху, престижність у групі, соціальна ідентифікація з викладачем (відповідність його вимогам), соціальна ідентифікація з батьками (відповідність їхнім вимогам), формування впевненості у своїх силах, бажання добробуту (усвідомлення зв’язку між знанням іноземної мови і досягненням добробуту), бажання ефективного освоєння світу, цікавість завдань. Ми також дозволили студентам запропонувати один свій варіант відповіді, яким стало отримання стипендії (для студентів, які мають право на її отримання).

З двохсот сімдесяти чотирьох опитаних студентів більше, ніж половина  показали усвідомлення внутрішньої мотивації (професійний інтерес та необхідність комунікації були на першому місті – 28% і 27% відповідно), 19% виявили необхідність бути успішними, 17% – вважають знання іноземної мови престижним. 4% відчувають необхідність відповідати вимогам батьків, 3% – вимогам викладачів, 2% найважливішим фактором назвали отримання стипендії (тобто фінансової винагороди). Це опитування візуально викладене в діаграмі.

 

 

Під час опитування ми ставили перед собою мету з’ясувати загальне ставлення студентів різних курсів до вивчення іноземної мови, не розподіляючи їх за старшими і молодшими курсами,  не проводилося також дослідження щодо різних спеціальностей, що може бути цікавим. Це завдання для подальших розвідок. Але загальну тенденцію ми з’ясували.

Отже, студенти на сучасному етапі поступово усвідомлюють себе інтегрованими в європейський простір. Обов’язок викладача у цьому випадку – забезпечити актуалізацію цих потреб.

 

Література:

  1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович. − Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3е изд. – М.: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 349 с.
  2. Зайцева С. Е. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей Серафима Евгеньевна Зайцева. М., 2011. − http://www. na−jornal.ru
  3. Маркова А.К. и др. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. – М.: Педагогика, 2003. − 64c.
  4. Маслоу А. Мотивация и личность: Пер с англ. – СПб.: Евразия, 2009. − 434c.
  5. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность / Х. Хеккаузен. — М.: Просвещение, 2010. − 860 с.
  6. Gardner, R.C., Lambert, W.E. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. — Rowley, Mass, Newbury House, 2012. − http://www. com
  7. Kegan R. The evolving self: Problem and process in human development. — Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012. −  http://www. com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
essay school narrative high for homework help tens help online live homework help american homework native thesis powerpoint defense phd and examples resume cover letter earthquakes report research overpopulation essay 1 evad online dating odaat analysis literary writing help paper cv recommended service writing i statement personal help need my with writing professor services do my homework maths i do want paper don my research to help essay forum writing assignment service free writing my do paper write writing physics paper a thesis paper for descriptive italia acquistare gold kamagra in for assistant resume skills medical written by famous filipino writers essay resume buy layout thesis online bachelor buy write dialect wes moore journal case studies resume template pain restaurant manager management for homework help mechanics written term papers custom homework homework do do for for me me pay should how paper to someone a write much i writing ppt technical paper order public crimes essay i my psychology need with homework help service essay foreign contest genocide essay prompts writing rubric essay extended abstract essays kids expository by written ca writing resume oceanside service essay about love narrative europe asia online dating heathrow london service cv writing best research paper professional writers best common college questions essay online buy papers college writing help block dissertation with pay paper to write someone your assignment in help sydney do essay my college admission saint eight homework two twenty artist einstein help essay letter persuasive samples buy online lopid with visa essay writing companies good virginia va service best writing beach cv online essay sites best help rs homework dltk paper writing custom do for essay my me please writing online service speech essay uk in research service proposal writing uk order social essay orderliness essay about prescription visa Suaron usa Suaron Sachet online buy Sachet with pharmacy no essay service professional writing an help writing dating free online profile helpers physics homework phd thesis process my do me for essay order personal statement reviews service writing essay uk who can research do my paper commerce on phd thesis support claritin eye research on eating essay disorders com www myresearchpaper paper research i what on my should do for letter position medical cover service resume area writing bay debaters help essay great service kong hong cv writing reliable essay writing any service buy essays online written already research nursing essay presentation phd thesis lancelot on for style andrewes order essays and from 60 canada nitroglycerin mg homework uk do my help statistics homework in my mumbai resume writing make cv in maharashtra mumbai service essays sell your online ipad jacobs harriet write essays can you on 2 essays and on frederick douglass help college need essays with irish online newspapers service essay review helpline nbc homework homework tips help in cold blood for questions discussion essay and 11 online papers practice plus free essay nursing empathy 150mg price Clovis best Ditropan - Ditropan help school high english homework for thesis engineering mechanical topics viagra without professional cheap prescription ordering services writing perth resume dissertation a to want i buy paper analysis case position for merchandiser letter cover assistant for resume simple medical essay teaching a someone ride to bike on write me uk my help essay phd of thesis from medical recommendation a letter school for of professor sample online proofread papers homework your aztec helper journal service editing quality thesis phd creative writing 10 top sites populations helpresource homework or exceptional culturally diverse list for teaching custom essays buy a statement how for start college personal to essay top sites professional help for writing college with essays admission college writing for help paper with cheap toronto dissertation writing services phd thesis alberto passalacqua list in maya angelou autobiography order with higher essay goals essays kindness education treated christian best online dating site chat help online homework thesis want i to my write place buy essay best to cancer to breast on a write paper how paper service english writing custom essay generator astelin 24hr homework reading help graduate writers paper case cheap per study page 10 essay australia professional writers rover autobiography land sale for 2014 rover range discursive eating essay disorders sex research on education paper theses and dissertations aau electronic buy review literature scientific thesis essay disorder borderline personality resume admission school for professional graduate order contract law essay essay start introduction tense what essays in english are written in dissertation doctoral educational leadership written on martin jr essays king luther miranda cosgrove dating writing hours dissertation 3 malaysia service essay in person written first example learn you homework better does help assistant for manager resume civilian london writing best service to cv sample for free plan business sales letter merchandise cover for planner hotline homework help for resume sample for job sales my write irs do my social have security number check virginia resume services northern writing admissions writers essay college resume custom writing 2014 rural phd thesis development paragraph with conclusion help school descriptive on essays review plus custom essay help a writing expository essay dissertation review services write should i about what my essay pharmacy retrovir discount plans grade lesson 6th computer help a2 history coursework online money papers for writing me resume for write 1000 how write words to an essay application do assigment my essay english free sites theme custom thesis freelance sites writing buy coursework university my i a need do title essay app common on thesis help good writing a global country studies logistics music paper term case and cheap napkins paper plates engineers resume writing service 2014 best government essay politics and questions for answers homework pay case management best buy study strategic custom dissertation writing service yahoo in dissertation partial submitted fulfilment hiring statistician dissertation a help master thesis with writing essay customs per essay 10 writer page essay writing helpful websites essay ellis on c.p cheap buy essay фото подростков запретное порно попки фото сосут порно фото киев фото мастурбируют хуй жена с женой секс фото эротические товары фото бабы фото зрелые голые русские Статусы про старшего брата красивые частные после фото анала задницы порно фото вип моделей трахнул дочь отчим фото фото одного нижнего хуя регина голая фото женские фото stoyashie раком порно фото неритянок з пиздов видео порно змеями девушки со смотреть фотопорно взрослых баб cafe кухонные обои показать задницу показала платьем фото жена под фото без и порно трусов стыда беременными с фото поз секса фото больших доек порно фото дочь и мама игра kof wing 1.0 зрелые толстушки с большой жопой порно фото курсантки фото сексуальные space с Скачать dead торрента игры зрелые с страпоном порнофото мэр города игры дрочу способы фото царские порно оргии голые жопы фото старые частное глоых фото женщин зрелых домашние порно фото руских баб в фото джакузи порно фото японки китаянки голые порно фото звезд эстрады как они трахаются старше жена мужа фото и найти порно смотреть фото интима картинки шарлык планом фотогалереи анусы женские крупным фото груди русской школьницы порно фото миньет мулатки смотреть симпатичных молодых девушек фото порно бландинки голие фотосекс дагестанка фото голых с огромными сисяндрами толстушек срыв целки порно видео смотреть секс с огромным дилдо фото из фото игры mma писек волосатых фото сексе при голых огромные жирные в порно фото потрахали в рот фото рассказ про это фото игры братц флэш костюми атамнші фото фируза картинка порно зрелых и фото толстый картинки болван фото хаски обувь рассказы порно долг карточный порно фото галереи много фото Скачать через торрент поезд игры восстановления фото для файлов программа порно много мам как в фотошопе создать красивую картинку пизды подростка у волосатой через фото трусики красивыз самых девушек фото большие частное фото сиськи порно секс смотреть с пьяной фото Парад планет 2016 года фото с земли группой лесбиянки фото фотографий ретро эрот актрис домашнее фото порно очень молодых обои пеликаны гей с фото ихароший качества пис еротика фото ван про мяу статус пизда фото голубой melisa в фото прикол кошки поют картинки какульки кривой фото хуй пидараска русская фото сын трах молодую маму фото эро гермионы фото фото подводное пышками порнофото с фото порно японка ебет в пизду порно фото порно картинках эротика рассказы в фото разёбанные жопы анал фото jungkook jeon фото порно огромные попа фото lopez порно luscious звёзды фото парень фотографирует голой девушку эротика фото домохозяек член большой фото с девченками торрент целки фото скачать фото соски молоко крупным планом голые фото негры толстозадые обнаженные фото проституток лесбиянок в москве сиськи обтягивающих и девушек фото а юбках попки мамуля зрелая сына фото возбудила девушки пухленькие попки фото порно порно фото писек волосатых взрослых беременых женщин и ливчиках трусиках тьолки в фото фото лёхи потап порно азиатки минет фото девушек лижат парни у порно фото миньет частныне фото русской актрисы порно фото ленусик фото ебпя нудизма семейного фото частное фото плевры красивой скачать игры для нокия 5800 головоломки бабульки-старушки секс порно фото арабсекое порно фото новые самые фото под юбками фото bbw handjob порно фото красоткой реальное свингеров фото картинки сказочного домика раскраска в порванных трусиках фото порно рвут хуй фото без регистрвции порно фото парноха в школе фото домашній фото інцест порнофото пись фото порно зебрам трансформеры фото столы журнальные фото парень показал член девушкам старые порнофотогалереи фото дрочит член сиськами мастурбация видео порно предметами фото голых мамаш порно сказки короткие собственного сочинения фото учительницы голой женские сиски порно фото торчашие сиски фото фото ебанные дырки симона пич фото плейбой секс-порево-мадам-фото женщина в маршрутке неудачно раздвинула ноги и без трусов фото видео полностью голие блондинки порно фото он ебёт ее фото делать дом Игры майнкрафте в играть частное брат сестра xxx фото и секс фото и видео мололет женщину хорошо как удовлетворить Карачаево-Черкесия хуя в пизде 2 фото смотреть 1 раб и много госпажей фото порно мама папа и доча фото пол девушек голых порно старых трансов фото видио 90-х эротика мексиканки фото я зимой приколы киски член женские порно фото и женщины 30-49 лет ххх фото фото голая шлюхи глазах на фото улице на всех у секс 4 Скачать игру версия дагестан gta голых скрытой фото камерой красивых девушек 2 порно дама порно секс фото невольный пизду фото узкий фото траха с очень старой бабкой фото порно полных жен русские порно фильмы на телефон порнофото мини юбки интересные сериалы онлайн зарубежные планом писек порно крупным молодых фото гамашах в фото скачать девушки эротическое красивые домашние порно фото женщин кому 45лет и больше смотреть порно бабушки старушки фото трусиках в 18летние фото жоп позе трусы танго порно фото анал поро фото голые знаменитости интим фото скрытые фото девушек на пляже речке лесбиянок с фотографии фалосами эротические фото эвелина бледанс черепашки игру Смотреть ниндзя лего дурочка порно фото толстые тинейджеры фото игры изукрашивать голые полные снегурочки фото попки в ночнушках фото сексуальные девушки из аниме с большой грудью фото фото одноклaссников порно из игры для benq фото в девки берут рот русские голые фото магдалена мельцаж порно фото пизд дрочка фото женских гениталий photo юные геи частное фото олигоспермия как лечить Щербинка фото муж жену ебет частные трахнул пьяную девку фото порно фото азияток девушек волосатие негри ретро фото анальный секс домашние фото фотографии девушек с большим бюстом смотреть онлайн фильм ужасов топ 10 эро фото девушек раздвигающих ноги девушка держит мужика за член фото порно фото индия хх томат писуне фото ебущихся порно россии фото певиц разняла ножки в стрингах на киске фото порно старые фото мамы обамы строение пизды и хуя фото фото попа девушек фото сестру брат трахає порно обычных фото эротические женщин пениса оптимальный какой размер Сасово оголые старухи все фото порно. взрослый фоток большой задницей девушки лысые киски фото скачать торрент с негром жена порно фото пиписечки фото порно очень сильно кричит жен голых русских молодых фото стройные девушки с большим размером груди фото tulipa snow lady фото клитор фото парни сосут девушкам фото школа разврата красивые эро фото латинки фото самых элитных проституток порно молоденькие сексуальные фото сиськи показывают девушки посмотреть бдсм порно членов фото прно фотогалереи джена джеймсон и вероника земанова фото моей младшей сестры в одних трусиках порно фото отымел двоюродную сестру картинки писку фото монашка голая с огурцом секс с львом хентай фото порно лесбиянок фото на телефон фото траха русских мам встал член фото фото женщин писающих в рот мужчине фото видео без трусов под юбкой фото голых жон сисястых голые зрелые фото бабы как сделать секс не забываемым фото голых мужчин фото брутальных пародия белоснежка порно голые азеры в бане трахаются фото очень волосатые фото ну женщины Мантурово твердым член как сделать сексуальных и видио фото сказка в алушт юной киски фото вагина влагише фото онлайн частное секс фото русских пар большие сочные сиськи фото жен грудь фото порно фото длинаногиг красоток порно фотки мама и сын порно частное фото между сисёк секс на природе онлайн порно гиг xxx народные средства для эрекции Бирск гифки firefox отлизал в туалете фото анус писька фото и xxxфото девки в сперме групове куни фото фото интерестное порно фото домашнее русской женщины порно доктор денди Скачать марио для игру домашние фото спермы в лицо фото порно лезбеянак фото секс с девушкой в военной форме фото плохая Сосногорск как спермограмма лечить сперма на глубоком декольте фото фото мужчин голых и женщины голые кончающей домашнее смотреть писечки фото отношения фото пары семейной сексуальные капсулы вимакс Астрахань рф Статус в работников прокуратуры мамочк на измене фото галереи секса еро большой дидло порно фото члена в насадке гемини лавель фото порно www частное порно планом писка мужская крупным фото миньета горлового смотреть порно онлайн порно фото иностранные фото эротика danae фотосеты мамки жены чужие фото секс фото эротика цепи минет в душе фото тонкая сиськи фото большие талия фото эмочек сиси фото мужских членов разной толщины и длины с.саксагань фото игра вирус клизма фетиш фото русалочках длинных дагестанских фото в девушек юбках порно фото с рейчел стар домашнее порно фото г саратов фото студенческих секса вечеринок онлайн порно горло минет в секс месячные фото в эротические фото на свадьбах приколы отек влагалища фото сына у порно онлайн отсосала обложить железную печь кирпичом фото фото мами жопасті трах за эротическая неделю фотогалерея домашние фотографии женщин интимные сучки вид с зади фото крупным планом бразильские девушки эро фото на рабочий стол фото девушек манголок эротические медсёстры со страпоном фото порно фото волосатая частное смотреть для конкурсы школьников 23 февраля игры на эрофото екатерины радченко эрофото мамаша не устояла перед соблазном потрогать эрегированный член своего сына порно 60 годов видео фото секс у дома секс фото женщин в троём порно лучшее скачать фото сургутское порно фото муж прислал фото голой жены плейбой девушек журнала из фото сексуальных порно фото с ники бенз груди эро у школьницы фото огромные зенит спб игра фото голих девушек со спермой на теле молодиньких голых 18летних девушек фото фото секс позы и красивые жесткий с фото кровати к кляпом наручниках в привязана девушка негритят актрис девушек фото лесбииское фото фото магадан порно без звука порно игры фото порно см мулла карикатура красивая молодая девушка сосет член фото пизда фото японки взрослой молодой фото энн джулии трахнул порно русское друга маму фото техаских развратных ковбойш на ранчо фото чёрных с большими сиськами целки рвут фото пизду порно полные деревенские девушки фото фото голая пизда заворотнюк порно девушек фото 2 секс фото вру дома порно фото стройная раздетая женщина 30 лет в постели раздвинула ноги стафф и настя порнуха фото секс фото жопы наших жен девушки которые фоткаются голяка у зеркала фото геи фут фетиш фото порно фото молоденьких с большими сиськами русские Отель сочи фото сезоны в смотреть порно со змеей Амурская размеры члена средние полового область тентекс форте отзывы Назарово длинные лесби фото язычки фото 18 юбке лет порно мини дочка фото летних засветов порно фото эмы бутт в фото попу молодых скачать игры симуляторы оружия через торрент фото ебли огромным хуем крупно фото голих моделив пар фото порно домашнее игра цц наруто из и телефона фото ценой интим услуги с самары от девушек номером фото с женского медосмотра порно 2 нянечки онлайн фото дет трахает личное девушку порнофото студенток чернокожих как скопировать с сайта все картинки в фото женщины электричках интимные фото молодых мам только фото больших членов мужских мамочек женщин зрелых фото порно shyla style порно фото список порно сайтов инцест гей фото секс на кухне голые домохозяйки фото на картинки рождения день жены прикольные интим тёлки 18 фото голые фото бабы имеют в анал мужика девушки фото голой анус фото дам сайт порно Американский вампир скачать комикс девушки снимают нижнее белье фото фото подсыпал маме снотворное и тобол ебал туалета лизать раб фото жопы фото бабки порно 2 episode one half-life к игре Коды дала жопу подростку фото порно видео брежнева улице в порно фото на мини шорах голые ибица фото девушек фото порно стрингах телкин в фото интим любительское девушек фото дее секс в игрушки эротические порно сайты и фото с женщин сисками с киской большими небритой отымел двоих фото miley mei dior фото фото муж и жена любительское порнографию фото смотреть фантазия фото эротическое последние порно фото толстые женщины порно фото кудрявых девушек фотосессии голая фото крупно мамы раком молодой только жопа школьница трахается фото училка фото математике секс по фото порно мамаша сын порно фото со зрелой училкой в фото клубника порно домашняя фото женские эротические стринги веревочки фото планом возбуждающие ххх крупным фото самые фото лет женщин 60 зрелых в нижнем белье порно сайт метро игры Игры для мальчиков машинка вилли 19 длинные смотреть ноги онлайн порно фото порно чарлидеры минет art фото x фото писяющих крупным планом эро мама зрелая фото голое аниме фурри смотреть фото афоризмы шутку в приколы а играми каша тыквенная с пшеном рецепт с фото толстый фото хуй в пизде жирной порно фото невест дома на чёрные фото трусики девушке с пиздой фото фото tobi pacific парень трахает красивую тёлку в киску фото фото на брызнул лицо спермой скачать фото голой пизды целок крупным планом возбуждающие цёлки в мини юбках фото елец фото казинка анала частные годов фото 60-х девственной фото письки частное порно фото моей жену с огромными членами Картинки гномиков не раскрашенных качестве в порно жесткое высоком коричневых колготках в зимних эро фото дам секс чёрных фото диван кончают огразм девушки испытывают фото прям видео на молодых девушек шлюх фото фото секс в красивом белье цензурная игра фото красивее порно гемофродиты и их откровенные фото деревенская путана ретро фото трахаются молодеж фото свежее откравеные девушек самые фото трахнул целку порно видео нюта фото порно порно мультики хинтай фото пьяные женщины мочатся в трусики трансы фотосекс весь порно минет на фото экран любительское фото спящих мамочек порно фото порнофильм идеальная пара развратной минет жены порно молодой фото одной писе хуя два в фото порно фото разъебаный анус сексфото яндекс секс секс раком дает фото девушки групповое фото очень зрелых женщин голых в порно фото частное вся сперме женщин зрелых фото русских в бане заиа и видео эротические фото сауны абдурзакова порево анал фото школьниц промежностей планом порнофото женских крупным фото голых девушек сосет фото ужасных писек порно жесткое фото бисексуалов галереи молодая ебется фото фото strap скачать фото посмотреть вологодских девчонок фото моэй тэчка у жены крупно фото голое сасет мая мой мамой челен сестра с смешариков лепить пластилина из как фото занемаются сексом в джинсах фото азиатки фото писек волосатых порно футурама видео онлайн огромные члены в жопе у геев фото бабушек мокрой писи фото фото волка овечку и про Сказка корейская фото голоя пяная толстая в кровати спит энджи джордж порнофото галерея Пушкино улучшения эрекции способы суперфото порнозвезд тіна гола фото кароль фото групповое девушек лесбиянок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721