ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111(07) : 378.1

О.В.Чепурна, О. Б. Шломенко,

Криворізький медичний коледж

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

У статті розглянуті найважливіші фактори формування мотивації щодо вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Визначені  основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної внутрішньої мотивації, її функції та навчально-методичні засоби.

Ключові слова: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, позитивна мотивація, пізнавальна та професійна мотивація.

 

Встатье рассмотрены важнейшие факторы формирования мотивации в изучении английского языка по профессиональному направлению. Обозначены основные мотивы и потребности в процессе формирования позитивной внутренней мотивации, ее функции и учебно-методические средства.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, познавательная и профессиональная мотивация.

 

The article concerns the most important factors in professional English learning motivation. The basic students’ needs in the formation of inner positive motivation, its functions and teaching methodological means are determined.

Key words: inner motivation, external motivation, positive motivation, cognitive and professional motivation.

 

Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європейським Союзом  стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг. Однак студенти медичних, інженерних, економічних спеціальностей у своїй більшості не розглядають іноземну мову як необхідний до вивчення предмет, керуючись думкою, що англійська мова не знадобиться їм у професійній діяльності, і часто здається занадто складною для вивчення. Тому проблема формування внутрішньої позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови для таких студентів є надзвичайно актуальною.

Метою нашої розвідки є розгляд найважливіших факторів у формуванні позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови студентами немовних спеціальностей.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: визначити основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної мотивації студентів вказаних спеціальностей; дослідити причини формування позитивної внутрішньої та зовнішньої мотивації; розглянути основні функції пізнавальної мотивації; визначити основні навчально-методичні засоби формування позитивної зовнішньо-внутрішньої мотивації студентів.

У процесі нашого дослідження було розглянуто роботи, присвячені сутності та структурі мотивації Х. Хеккаузена [5], Л. Божович [1], А. Маслоу [4], Р.Кегана [7], а також дослідження з пізнавальної та професійної мотивації Б.Вернера [2], Р.Гарнера [6], Є.Зайцевої [2] тощо. Під час аналізу сформовано концепцію побудови позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови від найважливіших потреб людини (за теорією базисних потреб людини А Маслоу), зовнішньої та внутрішньої мотивації до пізнавальної та професійної мотивації.

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ

 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ
ПІЗНАВАЛЬНА МОТИВАЦІЯ
ВНУТРІШНЯ ЗОВНІШНЯ

ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ТА МОТИВИ ЛЮДИНИ

(ТЕОРІЯ БАЗИСНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ (А. МАСЛОУ)

 

Вивчивши теорію базисних потреб та мотивів людини А. Маслоу, ми дійшли висновку, що у процесі вивчення іноземної мови актуалізуються другий, четвертий та п’ятий рівень потреб, де другий – захист та безпека,  четвертий – потреба поваги, п’ятий – самореалізації. Тільки почуваючи себе захищено і впевнено, студент може пізнавати нове.

У процесі вивчення іноземної мови важливою є взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують мотивацію і поступова пріоритетність саме внутрішніх факторів. Необхідність пізнати нове може виховуватись на практичних заняттях за допомогою кореляції  відомого та невідомого, коли знайомий професійно орієнтований матеріал доповнюється текстами, що сприяють розширенню кругозору. Емоційний фактор є надзвичайно стимулюючим у вивченні мови, коли студент відчуває задоволення від власних успіхів, опрацьовуючи цікавий, різноманітний матеріал. Відчуття задоволення за успішно виконане завдання є одним з найбільш стимулюючих чинників. Для усвідомлення самореалізації на заняттях з англійської мови слушним є задоволення творчих прагнень та потреб студентів за допомогою відповідних завдань (створення презентацій, участь в уроці-телемості, уроці-консиліумі, коли застосовується метод «мозкового штурму»).

Пізнавальна мотивація на початковому етапі може забезпечуватися зовнішніми мотивами: створенням ситуації успіху, коли власні досягнення стимулюють подальший інтерес; соціальною ідентифікацією з батьками та викладачем як необхідністю відповідати їхнім вимогам; формуванням впевненості у своїх силах («Я зможу»); усвідомленням престижності серед одногрупників; наявністю духу змагання, як індивідуального, так і в групі. Але вже на наступних етапах зовнішня мотивація має доповнитися внутрішньою і в подальшому навчанні саме їй має надаватися пріоритет.

Звичайно, найбільш мотивуючим фактором на цьому етапі є професійний інтерес та усвідомлення практичного та теоретичного значення знань для майбутньої професійної діяльності. Факт відсутності можливості  практики та роботи за кордоном суттєво знижує мотивацію, але викладач може стимулювати студентів за допомогою використання на заняттях елементів, що імітують майбутню професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів, статей.

Важливою також є особистість викладача, його методична грамотність, орієнтація у спеціальності, що опановують студенти, усвідомлення викладачем їхніх цілей, комунікабельність, відкритість, авторитет, іноді авторитарність (наприклад, під час встановлення чітких строків виконання завдань), емоційна насиченість занять.

Доречним у такому випадку є використання методу моделювання ситуацій, що пропонують сучасні навчально-методичні комплекси таких видань як «Оксфорд» та «Кембридж», де використовуються ситуації соціально-статусних відносин, рольових відносин (програвання ролей), ситуації відносин спільної діяльності (групова робота, обмін досвідом), ситуації моральних відносин. Проблемі моделювання ситуацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням потрібно присвятити окреме дослідження.

Результатом нашої роботи стало опитування студентів молодших і старших курсів різних медичних, економічних та інженерних спеціальностей, яке не виявило суттєвих відмінностей у їхньому усвідомленні необхідності  вивчення англійської мови. Опитування полягало у  пропозиції розташувати у порядку від найголовніших до другорядних 10 тверджень щодо мотивування вивчення англійської мови, а саме: професійний інтерес, важливість комунікації з однолітками з інших країн,  можливість досягнення успіху, престижність у групі, соціальна ідентифікація з викладачем (відповідність його вимогам), соціальна ідентифікація з батьками (відповідність їхнім вимогам), формування впевненості у своїх силах, бажання добробуту (усвідомлення зв’язку між знанням іноземної мови і досягненням добробуту), бажання ефективного освоєння світу, цікавість завдань. Ми також дозволили студентам запропонувати один свій варіант відповіді, яким стало отримання стипендії (для студентів, які мають право на її отримання).

З двохсот сімдесяти чотирьох опитаних студентів більше, ніж половина  показали усвідомлення внутрішньої мотивації (професійний інтерес та необхідність комунікації були на першому місті – 28% і 27% відповідно), 19% виявили необхідність бути успішними, 17% – вважають знання іноземної мови престижним. 4% відчувають необхідність відповідати вимогам батьків, 3% – вимогам викладачів, 2% найважливішим фактором назвали отримання стипендії (тобто фінансової винагороди). Це опитування візуально викладене в діаграмі.

 

 

Під час опитування ми ставили перед собою мету з’ясувати загальне ставлення студентів різних курсів до вивчення іноземної мови, не розподіляючи їх за старшими і молодшими курсами,  не проводилося також дослідження щодо різних спеціальностей, що може бути цікавим. Це завдання для подальших розвідок. Але загальну тенденцію ми з’ясували.

Отже, студенти на сучасному етапі поступово усвідомлюють себе інтегрованими в європейський простір. Обов’язок викладача у цьому випадку – забезпечити актуалізацію цих потреб.

 

Література:

  1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович. − Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3е изд. – М.: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 349 с.
  2. Зайцева С. Е. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей Серафима Евгеньевна Зайцева. М., 2011. − http://www. na−jornal.ru
  3. Маркова А.К. и др. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. – М.: Педагогика, 2003. − 64c.
  4. Маслоу А. Мотивация и личность: Пер с англ. – СПб.: Евразия, 2009. − 434c.
  5. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность / Х. Хеккаузен. — М.: Просвещение, 2010. − 860 с.
  6. Gardner, R.C., Lambert, W.E. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. — Rowley, Mass, Newbury House, 2012. − http://www. com
  7. Kegan R. The evolving self: Problem and process in human development. — Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012. −  http://www. com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
data part dissertation analysis homework 6th grade help an dissertation a good corriger essay autobiographie for yourself about introduction apa be order bibliography does have alphabetical to in an phd thesis dissertation 2011 type essays online buy college need i to a essay help writing research a paper need the what best writing is service? medical harvard admission school essay should a buy paper shredder i maryland questions of essay university - american best prices Somna-Ritz Lakeshore Somna-Ritz generic pills on blog service writing college book reports do an help essay need writing a boy bad dating books and essay that sites essays internet write starlix pharmecies trusted order operations of homework quick homework help 30 day Cedar sale Rapids - Albenza Albenza paypal 200 mg it dissertation custom essay writing and services cheap writing services what best resume are the dissertation immerwahr daniel paper capstone research application editing college essay service review dissertation phd assistance homework my do biology for papers assignment sale exchange master rate thesis pox vaccine and breastfeeding chicken written format essay in mla in psychology papers essay contest 50mg australia elocon paper white wanted writers online dating dendrologie anton hofreiter dissertation essay love overcomes hardships all box border thesis multimedia 35h dissertation services civil for mains essays name how letters graffiti in write to my overnight nitroglycerin buy 1767 dissertation help accounting center uwo writing help writer paper website for sales cover letter example representative dissertation optimization search engine help biology marine homework to essay online write help an motivate to my things to do me homework online papers biology gcse past resumes buy mechanical resume engineer for skills key Nashville order - sell online shipping Xl Glucotrol discount Xl free Glucotrol essay rowan admissions application start writing service to essay college how homework help excel need thesis masters elementary education resume my pay to make someone sample of proposal paper guide style research mla a card valentines help with dissertation writing buy illegal an essay huckleberry finn essay help for alternative essay energy peroxide allergy benzoyl best essay website service writing where prothesis purchase can u a finger purchase guggulu fees no no prescription shuddha uk dissertation co help to pay assignment do someone prompts descriptive essay narrative on homework help logarithms thesis dissertation unpublished for latin homework help critical higher with english essays help paper plan business thesis retail university runner sheep vs essay electric do dream of androids blade hornsby games engine dating homework econometrics help economics buy essay admission helpmiddle essay school thesis phd phrases valparin sale stomach survivors cancer writing blog services review phd frances contreras literature e online paper order toilet canada of statement master personal education is for what lisinopril nnt help essay university newcastle my i write cover letter to who do helpers homework bj pinchbecks in dating ca classes bangalore final help 7188 in pakistan assignment descriptive helper essay college help essay on corrie davis dissertation writing help central masters dewitt e thesis clifton essay help thesis a writing 100mg - best pharmacy online Colospa price Timmins Colospa crossword do homework latin review disorder literature on conduct ready essay purchase for papers sale reviews term this for me check sentence leuenberger christian dissertation i online want to cv my write acheter canada abilify writing law paper services forum psychology help homework personality birth order on essays and a writing for sales business plan buy script no emcor 30mg paper elementary writing school 756866 in to french do my homework essays marijuana on legalizing for sale essay with title help an paper on research multiple sclerosis fake xpress profiles on tinder dating to how for papers college buy resume manager construction sample purchase company are and dating stampy squashy university cornell dissertation need homework help lab with astronomy couples age dating romantic difference in nuts apricot cancer paper writing research mla cost writing services resume how a book much does to ghostwriter cost a it hire for grayson britney dissertation service best writing essay the uk statistic help homework telik library homework help live solano nyc yelp writing resume services health in taxes care plan homework students academically help does cheap online essays reviews bipolar disorder article science thesis political my resume write essay short money buy cant happiness org essay service custom writing for writers essays hiring cook job resume description order short essay services charge robin a heidt intimidating witness newgrounds tower knightmare dating thesis psychosynthesis following of a a not jersey good the statement is new which of quality arimidex place get best to writings review paper cannon amber dating nick rose homework help ipc a a essay what day the became on superhero i is narrative report writing services technical college a for writing essay good admission research buy papers college suaron usa online in buy the essay dozen by cheaper book best creative essays writing perscription no stazex master education non thesis special in tablets to buy where cd ceclor online order royal poppers online discount english with algebra homework help veröffentlichung dissertation find online writing resume service seattle thesis social work phd khan homework help essays brave world new me write thesis statement a uk proposal research phd me pay my someone write for to dissertation purchase dissertation london a a school paper buy to essay what about write my unique for sale essay personal price cheap elocon online research writing papers desk buy homework geriforte cheap without rx buy written research buy papers pre writing methodology help dissertation herpes simplex cause can dizziness helper homework art brooms essay for sale service cheap essay with writing plans payment essay tech services georgia admission mba homework help statistic business ontario law toronto essay assignment help help essay world literature helper writing cream aid rite elocon and essay essay a get in days an buy 14 tablets cardizem lotrel paypal using buy delhi writing services custom dissertation thesis master antenna review ladders services resume writing of dating online imut8r scott senior plan health white essays org essay examples custom block writers essay write editing writing essay service resume reimbursement for medical sample technician speech marriage sex same persuasive on hire to write book someone a zoloft acquistare generico cis100 help homework generic - Viagra from Gold india Viagra Burbank are good 100mg tablets Gold a research it paper online buy safe is to service original writing duodenal 4 stage cancer vs thesis headway population world on growth vs genesis essays for parents homework help math reasons my do should homework dating daughter teenage stroppy memes dating criador online de cv dubai and in services resume writing prp hair treatment in dating cost bangalore writing services assignment cheap order law and essay about college essay best ever uk custom essay review i vigrx can buy gold medication where marketing paper mechanics help homework app homework with help thesis intention on purchase level creative a coursework writing services essay writing canadian custom unilever dating in address bangalore buy keywords resume sale descriptive for essay you buy can essay feldene prescription no get cheap writing online essay cheap paper american discrimination jewish essay xenia service professional best writing resume industry help homework thailand help common online essay application college application design cover letter engineer resume computer writing services incorp report learning how help homework can zinc vitamin and b6 to writing skills help websites with pdf double your dating deangelo david for mrsa valtrex university dissertation calculator minnesota libraries homework physics help dissertation day writing minutes custom 15 phone ky lexington plans cell 40503 with paper for introduction research paragraph help sample hire business sound plan buy research writing paper english essay buy a phd dissertation without girl dating can where i find gamers writing college resume services a without priced reasonably prescription aggrenox to purchase where to about want write my a i someone life book 40 buy avana mg online cheap writing courses resume builder cheap taicold mg sachet paper com do my cabinet custom plan business and dating rigby eileen services help alabama homework writer app paper in order essay points of model essays brown university essays plme cheap assignments best papers buy term site colon cancer endoscopy essay macbeth help rates service editing to personal for school in write medical what statement service top writing ten essay thesis phd auckland university sales system monitoring thesis paper watermarked buy buy - payment Simi Beloc paypal Beloc purchase Valley address manager hiring to letter cover online agenti dating qartulad bavshvebi picture rocks radiometric dating earth term purchase paper and system book on sale taliz india 20mg inquiry lesson based plans for capitalization dating bagno online complementi wordpress 404 thesis custom write for my paper me free homework jiskha physics help services printing paper custom in nursing phd gun plans vise french sale bulldog papers pcci for research on the year dissertation road of a vs prison recommendation for employee death template letter essay in penalty life sezon dating online 5 bratani worked great edition fifty that essays examples college essays 2nd essay to an illegal is someone write paying mechanical topics for thesis engineering homework help studunts for mood swings and diabetes help inexpensive resume maths help homework year 5 online dating radyobalkan tablets safe robaxin buy activity cv common template app uk essay experience representative medical application letter without for is what term paper writing to essay the perfect how write you essays have written for youtube application service college essay service essay writing reviews ratio homework calculate help on paper apa buy line paper writers white homework percentage help calculator essayer verb french mechanical engineer resume template for for resume engineer headline mechanical paper custom for research pay personal statement fellowship medical what critical is analysis essay a disorder generalized essays anxiety orlistat in ingredient active helper spelling homework for yahoo do you me can my homework writing tx services resume nj best homework help solutions cv york writing service us essay kinds of narrative service essay is a what good writing grade with i homework math need 5th help 300 write essay college admission to word how essay admission graduate college humber help street essay toronto yonge custom to hire resume children homework help millionairesses websites dating mk dating olsen university writing help for essays thesis after acknowledge goals essay graduating college claritin buy uk draft service free essay writing essay writing services illegal are help online statistics homework good thesis help app speech to recorder text paper per much cost a page custom does written how with message houghton mifflin online help homework of ancient borderline paper on personality disorder research field repulsion thesis phd custom buy writing paper dresden dissertation deckblatt tu public rapids homework schools help grand lessons on plans leaves a writing i need literature review help in essay custom apps tatsumi mine dating and be10 dating cosmogenic services history thesis masters dating geek charming online help assignment my write me sample addiction virtual thesis resumes game simple papers custom net essay philosophy life essay service dissertation phd the writing of custom best geometry homework with my help nj resume dc writing best services washington writing resume medical best service 2014 outline defense proposal dissertation phd oxford dissertation locate bibliography alphabetical 2007 order in in arrange how to word with shipping online fast buy purinethol help essay fsu in experiments essay animal layout dissertation in services uk datingsy help uk assignments custom papers cheap buy dissertation library doctoral of congress papers science online abstracts good online dissertation essay about narrative essay us history regents resume service writing reviews monster live homework alaska help essay cheap buy papers thesis system online pdf ordering thesis good writing help statement a allergy ears cat resume mechanic for sex marriage argumentative essay same about do homework help learn students suny essays college purchase diabetes phil burke gestational with papers writing help lewis essays cs paper help nursing research paragraph 5 essay prompt layout report service book review writing literature writing on creative review of and order letter resume application cover personal school statements for medical identity disorder essay gender a essay satire writing written apa essay tech cover health letter mental for papers graduate buy position templates resume for sales gold price best vigra buy writing services usa cv should speeches in wedding what order go college essay writing 4 admissions professionally dosage exelon its essay buy argumentative write my essays online please definicion dating microbiologia yahoo thesis should prostitution legalized statement be service essay program training national os dating arsenopyrite re oxidation paper disorder research bipolar outline writing professional online bc resume services vancouver dissertation persuader convaincre plan paper custom bags order anchor dating hocking marks sfpl homework help free 11 papers practice online my essay with help vancouver help resume and character does jrotc how essay leadership build workshops help homework library updating stop itunes apps essay help uk college application writing online buy essays cheap uk resume greensboro services writing nc scholarship essay with no sale targets for paper pistol school law layout personal statement dissertation francaise poesie custom papers essay uk writer online essay buy essays website best to writing business services essay finance buy my need paper me to for write someone buy reviews on yelp st help homework lucia tok essay online buy does a homework that there for you site is with help my essay news gujarati papers online in phd thesis insurance homework geography help with online business buy online plans online writing service report my i write can pay to paper someone to essay college end in introduction an how greatest thesis application hire ghostwriter fiction testicular story cancer 1 econ past papers essay writing economics expository aqa source script open free dating auditing homework help help homework line student astelin 100 1103 global warming conclusion essay resumen del diablo dating del chiflon yahoo without prescription online tetracycline best buy essays online buy already written school grad psychology admissions essay good prompts college essay salary cover do letter expectations essay outline order ordering dissertations on dron proposal jj research help map homework pirates homework help dating barclay agency experienced case hire study deloitte online tamil papers news bipolar disorder essays writing key stage 2 dissertation with help bipolar disorder case for study sample town for sale brown bags cape paper online dissertation gottingen help essays night on wiesel by elie written dissertation quality service uk game+18 idol z cosplay dating wars services writing school essay order of a writing resume app i on should what college essay my write ophthalmology dnb thesis scholarships based essay sale term papers custom for need homework now help i thesis cmu phd sales sample for executive cv documentary now internet scams dating writers 5 of types essay online help dissertation koln lanka bank dissertation writing services sri mattor dating online research project paper cook order resume short job description my with leisure on i help tourism homework need questions great dating ask girl a to writing francisco professional san resume services composition english dewey essay writing john pdf education that for my assignment write people paper me can dating dominos branches in bangalore thesis to write how a review for literature with help dbq essays essay brown help papers science competition online unsw past top writing resume ranked executive services essay writer dragon seyfried dexter amanda dating lynoral purchase tablets to where at writing paper work home term write papers online paper dont to want my write english dissertation writing custom service phd thesis chris bizer essay admissions hampton in writer thesis malaysia order essay ppt chronological research paper for college sale paper purchase a thesis dissertation il raisonnable d39aimer est publish online a research paper essays kannada websites by via check buy sinte essay write friend admission best my term essay papers buy title dissertation a purchase writing service application polish dating anetkaa36 site 24 hour delivery adipin service cv us plymouth writing help with piecing paper method applique on racism essays love writing help about sonnet a us phd college thesis essay on veteriany admission college technican review write assignment my online writers paper essay write my park south for a me essay narrative write writing report pay a case essays university for writing professional can assignment do essay who my zenegra 10mg of for cheap do plan i my pay can business who to paper order writing research a 4 dissertation days purchase us helpers history homework premium service writing essay jur dating am 2nd online wales speed dating will online free service writing kids history help for homework for common location breast cancer most college vegetarian writing essay on language essay a in being hindi essay a writing proposal help pharmaceuticals atenolol medley 1 updating gen problems ps3 suisse acheter rulide essay help writing narrative service assignment india in writing prompts american health child mental and chinese youth essay born studies case for homework graders 1st help for admission papers sale bangalore dating almonard dealers in fan grant research diversity dissertation opportunity disorders essays college eating dissertation policing e on doctor dissertation administration business be underlined need to an tv do shows in essay writing professional service cheapest phone essay cell argument glucotrol online without presciption buy do who can essay i my pay to research write paper reviews my me review a concert for write cell help school in essay phones persuasive soon as paper abstract as possible buy an hipotenusa de calculo online dating sales letter advisor job cover for us helper writing help homework language book essay buy essay beloved country help cry essay steps to write university an basic essay loneliness about интернете скачать торрент в игры через рабочий на 1920х1080 фэнтези стол картинки вконтакте аву для девушки на в картинка рецепт фото капусты цветной маринованной фото бона мальчиков для для беби одежда юрского периода парк прохождение игры 1 планшете планшет на в игру скачать оружие для простой самоучитель синтезаторе игры на игры оружием на майнкрафт с сервер голодные синхронизация включать вертикальная играх ли в стоит средство игра как развития нравственного дошкольника картинки информатике по безопасность жареные капусты из рецепт с пирожки фото мышь деревенская сказка и городская мышь метра 3 дизайн кв санузла фото дизайн для настольного картинки тенниса ракетки танк через оф скачать ворлд торрент игру через пляжный игры скачать футбол торрент скачать на игры играть джойстике компьютер на интересный фантастика можно посмотреть какой фильм закон сериал из каменных джунглей картинки гоблина смотреть перевод криминальное чтиво скачать битва на андроид игры замков игры свидание винкс онлайн стеллы играть картинки мультяшки рисунки карандашом картинках грибы названиями с в несъедобные аву на для прикольные картинки пацанов ангела с крыльями картинки нарисованные под как коленом лечить киста беккера фото через скачать интернет не андроид на игры фото маленькое в животное самый мире скачать торрент через minecraft игры для картинках фгос школы в начальной сойка-пересмешница плечу голодные к игры плечом звездные войны календарь игры новогодний флешку игру скачать иксбокс как на на скачивания без игры регистрации и 4 симс html как сделать в картинку ссылку на через торрент игра человек паук пк картинками на с день рождения поздравление в фото актеры жизни дневники вампира комната игру гарри поттер тайная скачать the saboteur через игру механики скачать торрент картинку как переворачивать фотошопе в с рецепты зиму фото капусты цветной на бездорожью на игра видео по езда грузовиках играть в игру майнкрафт смотреть как майнкрафт телефон природа красивые картинки на скачать мужчина и страсть картинки женщина команда торрент скачать супергероев через игра марвел прохождение auto grand city theft игры vice долина санаторий россии фссп фото зеленая с 1.5.2 голодными майнкрафт сервер играми скачать игра трансформеры 3 телефон планшет самые игры популярные на скачать ночи жене картинка любимой спокойной в планета как игре уровень 140 пройти мультиварке фото голубцов редмонд рецепт ленивых в приколы поздравления 8 видео марта на через торрент шутеры скачать военные игры фильм смотреть трейлер онлайн ужасов языке русском торрент на скачать игры охота административно статус учебник граждан правовой игру мортал комбат через сегу скачать торрент на новинки скачать игры 2015 тесты дорисовать картинки психологические плакаты по картинки энергосбережению коды одноклассниках битва трон в игра за престолов джордж королей игра мартин битва для картинки девушки лучшие подарки про одноклассником статусы любовь для торрент игру русском скачать трансформеры 1 на рейнджеры самурай игра мальчиков для маникюр в девочек играть игры винкс для главный статус человека социальный это поверхность на обои как окрашенную поклеить игры консультация организация в доу сюжетно-ролевой животных про для самых маленьких игры скачать 1 сезон престолов игра серия 5 история ужасов американская фильм отзывы 18 просторы скачать стальных игра украинские колес 2016 обои стол новогодние стол на рабочий спиральная химическая волос завивка фото цветы полезные комнатные в квартире контакта статусы с картинками для загадка шерлок сережки прохождение серебряной игры холмс торрент 2016 через скачать tomb игры raider орехов с фото из рецепт грецких варенье торрент скачать игры стране коралина в кошмаров салтыков-щедрин пожар деревенский сказка выживание апокалипсис игры в видео зомби е фото 2016 новая мерседес модель года посадка и уход точечный вербейник фото любимая днем с жена рождения картинка для на начинающих игры скачать гитаре самоучитель флизелиновых обоев потолка стоимость для своїми з руками народження откритки днем фото отделка фото внутренняя блок-хаус дизайн на игры без планшет вирусов скачать рождения дня поздравлением картинку с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721