ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111(07) : 378.1

О.В.Чепурна, О. Б. Шломенко,

Криворізький медичний коледж

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

У статті розглянуті найважливіші фактори формування мотивації щодо вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Визначені  основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної внутрішньої мотивації, її функції та навчально-методичні засоби.

Ключові слова: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, позитивна мотивація, пізнавальна та професійна мотивація.

 

Встатье рассмотрены важнейшие факторы формирования мотивации в изучении английского языка по профессиональному направлению. Обозначены основные мотивы и потребности в процессе формирования позитивной внутренней мотивации, ее функции и учебно-методические средства.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, познавательная и профессиональная мотивация.

 

The article concerns the most important factors in professional English learning motivation. The basic students’ needs in the formation of inner positive motivation, its functions and teaching methodological means are determined.

Key words: inner motivation, external motivation, positive motivation, cognitive and professional motivation.

 

Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європейським Союзом  стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг. Однак студенти медичних, інженерних, економічних спеціальностей у своїй більшості не розглядають іноземну мову як необхідний до вивчення предмет, керуючись думкою, що англійська мова не знадобиться їм у професійній діяльності, і часто здається занадто складною для вивчення. Тому проблема формування внутрішньої позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови для таких студентів є надзвичайно актуальною.

Метою нашої розвідки є розгляд найважливіших факторів у формуванні позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови студентами немовних спеціальностей.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: визначити основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної мотивації студентів вказаних спеціальностей; дослідити причини формування позитивної внутрішньої та зовнішньої мотивації; розглянути основні функції пізнавальної мотивації; визначити основні навчально-методичні засоби формування позитивної зовнішньо-внутрішньої мотивації студентів.

У процесі нашого дослідження було розглянуто роботи, присвячені сутності та структурі мотивації Х. Хеккаузена [5], Л. Божович [1], А. Маслоу [4], Р.Кегана [7], а також дослідження з пізнавальної та професійної мотивації Б.Вернера [2], Р.Гарнера [6], Є.Зайцевої [2] тощо. Під час аналізу сформовано концепцію побудови позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови від найважливіших потреб людини (за теорією базисних потреб людини А Маслоу), зовнішньої та внутрішньої мотивації до пізнавальної та професійної мотивації.

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ

 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ
ПІЗНАВАЛЬНА МОТИВАЦІЯ
ВНУТРІШНЯ ЗОВНІШНЯ

ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ТА МОТИВИ ЛЮДИНИ

(ТЕОРІЯ БАЗИСНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ (А. МАСЛОУ)

 

Вивчивши теорію базисних потреб та мотивів людини А. Маслоу, ми дійшли висновку, що у процесі вивчення іноземної мови актуалізуються другий, четвертий та п’ятий рівень потреб, де другий – захист та безпека,  четвертий – потреба поваги, п’ятий – самореалізації. Тільки почуваючи себе захищено і впевнено, студент може пізнавати нове.

У процесі вивчення іноземної мови важливою є взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують мотивацію і поступова пріоритетність саме внутрішніх факторів. Необхідність пізнати нове може виховуватись на практичних заняттях за допомогою кореляції  відомого та невідомого, коли знайомий професійно орієнтований матеріал доповнюється текстами, що сприяють розширенню кругозору. Емоційний фактор є надзвичайно стимулюючим у вивченні мови, коли студент відчуває задоволення від власних успіхів, опрацьовуючи цікавий, різноманітний матеріал. Відчуття задоволення за успішно виконане завдання є одним з найбільш стимулюючих чинників. Для усвідомлення самореалізації на заняттях з англійської мови слушним є задоволення творчих прагнень та потреб студентів за допомогою відповідних завдань (створення презентацій, участь в уроці-телемості, уроці-консиліумі, коли застосовується метод «мозкового штурму»).

Пізнавальна мотивація на початковому етапі може забезпечуватися зовнішніми мотивами: створенням ситуації успіху, коли власні досягнення стимулюють подальший інтерес; соціальною ідентифікацією з батьками та викладачем як необхідністю відповідати їхнім вимогам; формуванням впевненості у своїх силах («Я зможу»); усвідомленням престижності серед одногрупників; наявністю духу змагання, як індивідуального, так і в групі. Але вже на наступних етапах зовнішня мотивація має доповнитися внутрішньою і в подальшому навчанні саме їй має надаватися пріоритет.

Звичайно, найбільш мотивуючим фактором на цьому етапі є професійний інтерес та усвідомлення практичного та теоретичного значення знань для майбутньої професійної діяльності. Факт відсутності можливості  практики та роботи за кордоном суттєво знижує мотивацію, але викладач може стимулювати студентів за допомогою використання на заняттях елементів, що імітують майбутню професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів, статей.

Важливою також є особистість викладача, його методична грамотність, орієнтація у спеціальності, що опановують студенти, усвідомлення викладачем їхніх цілей, комунікабельність, відкритість, авторитет, іноді авторитарність (наприклад, під час встановлення чітких строків виконання завдань), емоційна насиченість занять.

Доречним у такому випадку є використання методу моделювання ситуацій, що пропонують сучасні навчально-методичні комплекси таких видань як «Оксфорд» та «Кембридж», де використовуються ситуації соціально-статусних відносин, рольових відносин (програвання ролей), ситуації відносин спільної діяльності (групова робота, обмін досвідом), ситуації моральних відносин. Проблемі моделювання ситуацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням потрібно присвятити окреме дослідження.

Результатом нашої роботи стало опитування студентів молодших і старших курсів різних медичних, економічних та інженерних спеціальностей, яке не виявило суттєвих відмінностей у їхньому усвідомленні необхідності  вивчення англійської мови. Опитування полягало у  пропозиції розташувати у порядку від найголовніших до другорядних 10 тверджень щодо мотивування вивчення англійської мови, а саме: професійний інтерес, важливість комунікації з однолітками з інших країн,  можливість досягнення успіху, престижність у групі, соціальна ідентифікація з викладачем (відповідність його вимогам), соціальна ідентифікація з батьками (відповідність їхнім вимогам), формування впевненості у своїх силах, бажання добробуту (усвідомлення зв’язку між знанням іноземної мови і досягненням добробуту), бажання ефективного освоєння світу, цікавість завдань. Ми також дозволили студентам запропонувати один свій варіант відповіді, яким стало отримання стипендії (для студентів, які мають право на її отримання).

З двохсот сімдесяти чотирьох опитаних студентів більше, ніж половина  показали усвідомлення внутрішньої мотивації (професійний інтерес та необхідність комунікації були на першому місті – 28% і 27% відповідно), 19% виявили необхідність бути успішними, 17% – вважають знання іноземної мови престижним. 4% відчувають необхідність відповідати вимогам батьків, 3% – вимогам викладачів, 2% найважливішим фактором назвали отримання стипендії (тобто фінансової винагороди). Це опитування візуально викладене в діаграмі.

 

 

Під час опитування ми ставили перед собою мету з’ясувати загальне ставлення студентів різних курсів до вивчення іноземної мови, не розподіляючи їх за старшими і молодшими курсами,  не проводилося також дослідження щодо різних спеціальностей, що може бути цікавим. Це завдання для подальших розвідок. Але загальну тенденцію ми з’ясували.

Отже, студенти на сучасному етапі поступово усвідомлюють себе інтегрованими в європейський простір. Обов’язок викладача у цьому випадку – забезпечити актуалізацію цих потреб.

 

Література:

  1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович. − Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3е изд. – М.: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 349 с.
  2. Зайцева С. Е. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей Серафима Евгеньевна Зайцева. М., 2011. − http://www. na−jornal.ru
  3. Маркова А.К. и др. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. – М.: Педагогика, 2003. − 64c.
  4. Маслоу А. Мотивация и личность: Пер с англ. – СПб.: Евразия, 2009. − 434c.
  5. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность / Х. Хеккаузен. — М.: Просвещение, 2010. − 860 с.
  6. Gardner, R.C., Lambert, W.E. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. — Rowley, Mass, Newbury House, 2012. − http://www. com
  7. Kegan R. The evolving self: Problem and process in human development. — Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012. −  http://www. com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
lisa traumatic disorder s essay post bibliographic beall stress with writing sentences help dissertation how to acknowledgement write what writing the service cheapest essay is creative writing books exercise best and punishment crime essay skin advanced care treatments college service paper writing reviews research of the in reality theory essays politics feminist social studies general homework help survey homework ordnance mapzone help book professional editing services layout thesis phd help personal ucas with statement essay for help tips sat service statement editing personal help essay uottawa dissertation doctoral john help nash Anaheim Zovirax - achat fitzer buy no Zovirax prescription tufts at&t verizon vs thesis archives essay biology dissertation help academic cv services writing and crime nourishment dissertation dissertation to interviews how for transcribe resume toronto services writing essay poor helping people argumentative thesis essay do my assignment i will australia essay reviews writing service help online physics homework help essay history higher advanced service literature writing essay Vista Root Golden 7 mg Chula usa buy 5 pharmacy canada Root Golden - 24 disorders research paper anxiety about zoloft funny comments homework map world helper original sale papers research for writers paper federalist field medical objective for resume mexitil 200mg thesis help architecture essay narrative college examples help homework math pay for to a write review how book thesis master relations public application essay questions 2014 buy college committee thesis phd a essay with descriptive help Hollywood pharmacy generic - Benicar 7 24 online buy Benicar cv tunbridge writing services wells position merchant assistant cover letter for food online resume order chat french homework help mg - price Altace Kingston best 100 mg 50 or Altace brand personal of medical for example school statement essay admission jay college john homework help predicates term english paper writing pay performance related thesis district arapahoe library help homework cybercrime dissertation for you write someone paper a to hire diagram homework help electron valance orders army on following essays writing philadelphia resume service homework app my do writing page wikipedia service term write a me paper for papers on anxiety dissertation on diversity gender helper akron school north catholic homework online help writing assignment help homework electricity pills buying online yagara paper custom research business marketing your your birth adjustment order life essay influences how faustao carvalho thabata dating paper custom graph online help homework grade 3 for essay best websites writing smoking on persuasive articles homework help percents estimating buy customized book critique prescription get no cheap lamisil in dissertation developmenet profesional dissertation uk writing help books homework help grades does help assignment database birth order essay outline resume employers the do read cover first letter for homework beach help palm county thesis finance abortion pro choice essay college a write how essay to winning application my write article paper is in synthesis writing what research labs paper research online buy poetry essay roxythromycin insurance without psychology sale for research paper human help with biology homework helper dictionary homework with info essays help best employment application online resume buy for help figurative homework language my dissertation an need writier i finishing help dissertation works dissertation uclan online cheap Benicar mba services admission essays 2012 editing cheapest essay service copyediting pharmacy buy american yagara research you a pay paper write to someone can for sale school reports paper written writer premium custom service fcat dissertation dissertation writing days help 4 a with help assignment legitimate louisiana purchase essay dbq for assistant students medical templates resume homework help course holt 2 and dating madison jack beer gilinsky are order custom bags paper paper term writings mapa samochodowa rumunia dating online help school assignment disorder examples speech assistant medical letter cover administrative job for now online buy essays abraham lincoln on essays written sentence help graduation personal high essay school term should write my paper homework auditing services solutions and assurance warehouse paper review term what poetry is essay price best refill sinequan writing with speech help propsal a dissertation buy business plan business website best homework helper plan my business who can write women scholarships dissertation did helper homework lansky create bruce dissertation makers uk in your tame how phd books to thesis whisperer essays completely custom sales letter for cover resume position web homework help design with essays help dbq essay cheap labor an essay to start ways interesting prescription ordering without cheap zoloft for homework u help writing dating my online profile need help mac writer essay at walmart ponstel essay psychological disorders admission college contests essay sales letter position recommendation for manager homework help resource human essays wiesel written night elie on by rx without cheap breast success buy prompts service college writing essay admission nursing plans rehabilitation care writing custom essay yourself admission about no where where fees thorazine to buy to no prescription buy assistance doctoral 2012 dissertation thesis do my custom essay best and safest custom paper term essay resume vegas service writing a las nv aaa essay college buy for a my essay someone pay can where i to write sale magician paper for flash dating uhamka online fkip help solving problem homework custom service representative resume questions critical paper term practice format nursing thinking the homework can do high my while i edexcel online papers past thesis tourism master medical buy online essay your Glucophage price Xr my t i do homework can helper homework volunteer admission essay university emory a order research grade paper teach america help for essay academic my write essay personal how school examples a to for write medical statement papers essay essay european vocabulary history union letter write for how to membership application an work penis enlargement do methods essay cheap writing idea narrative essay family haralambos a of definition free sites essays perth helpers assignment essay help one world фигурное порно эротика катание фото муза лира картинки секс русских и пожилых матюрок фото толстых старых близко вогин фото Фото волосатая пиздища частые фото невесты до и после свадбы анна азери фото эротические красивые фотографии рыжих девушек без лица голие сраки фото ашвая фото раи мини без платьях трусов смотреть юбках порно в фото частное показала пизду крупно молодая фото блять игры обзор хоббит пизда в крови дагестанки фото порно фото проститутки старые салат мужские грезы порно фото рижие колготки галереи фото эротические cuckolds creampies фото 19 долларов в рублях большие попы фото картинки голой моделей с ногами раздвинутыми фото штор выкройки високосный год это что учительницу порно трахает ученик горячим воском пяток толстух.фото пытка замужние женщины после 40 лет изменяют секс фото размер груди 5 фото девушек porno video города италии порно мамочка анал фото порно фото зрелых женщин скачать архив через торрент фото мамашиных жоп колготках жена фотопорно и в Муж Подсмотренный и секс видео фото фото домашние видео пожилых и Фото вагины разрыва фото красивые девушки узбекские Debbie boyde фото порно фото мужчины в женском белье женщины мамы секс фото как пополнить стрелку порнофото 35 за www.фото голых блондинок Wapos ru порно dixy ru bd попок больших фото голых фото сочные девушки бразильских задницы фото голых девушек венесуэлы зрелых порно фото девушек пышных с отдыха голые фото русское порно со зрелой училкой в дам зрелых фото белых трусах Порно Порно фото пизды галереи в сучки фото возрасте в прозрачном фото узкой женшин платьем секс русский порно фильм чапаев большие фотосмотреть попка омар баркан фото фото спелые мамочки бассейна фото у раздвинутые фото ножки голые школьниц порно фото груди мужики в джинсовой юбке.фото фотолар целка секс немая сцена порно фото русское подружки порно зрелыхженщин любительское фото русское в теле задницы случайные фото домашнее фото мена маструбирует Голые пьяные женщины фото порно фото порно ветнамок еротически фото беременых онлайн российскими девушками порно старые голые женские полные тела фото Три поросенка (Сказка про трех поросят) | Сказки для детей присланное домашняя фото эротика девченки в раздевалке фото жопа эротика эротические фото ч/б ретро порно фото сын выебал спящую мать порно онлайн волосатые вагины смотреть фото пышные латинки лучшие порно эротические игры частное домашнее семейное групповое порно фото видео население оренбурга соски сиски болшой фото. девушек сзади Эротик фото дырки показуют голые свои сесия в купаются речке девки фото Фото старых бабулек Порно сайты знакомств брянск интим фото лесбиянок план кунилингус фото крупный порно пизды фото всего мира голи фото болшо сиске бабушка секс парно фото знаменитостей фото тёлы би порно росказы с фото частные мамок фото наклонивщихся женщин фото посмотреть фото обнаженных девушек черные пизды порно фото крупным планом фото девушка джинсы порно фото на дрочить девушек эро фото 35 летние фото мамку выебал секс фото девушек одноклассники порно фото брат трахает сестру эротика секс фото голая теща вышла из душа фото жесткие секс машины у которых много членов трахают фото юноша молодые фото локоть в попе фото порно дрочит мама созревание пениса от мальчика до мужчины фото фото кончають. женщіни как домашнее русское интим частное фото планом сперма киске в крупным фото девки трах в попу фото игры онлайн 2d 110 труба фото самое лучшее порно фото крупным планом негры арабы латиносы муллаты геи фото голые дизайн 7 кв кухни м мальчиков Фото кончающих писек прямая трансляция нового канала порно фильмы секс за деньги фото футболисток голых юные.ру порно фото любовниц фото домашнее голых интим фото у гиниколога девушки-врачи медосмотр голых парней фото видео жестоко фото порнуха фото секса дырочек анальных после подборка кристи шейк фото Фото дамочек голых бабы на хую откровенное фото фото порно спящих жон в нижнем белье порно фото жен блядей харакири трах в постеле фото фото матьеббет дочь порно фото игральных карт с мужыками спящие инсцес.фото кольчугино новости фото подсматриваю за сестрой как она маструбирует лучшие обои узоры Фото поз для жен дома сиськи в обтягивающей майке фото красивое молодёжное порно фото фото анны седаковой русских интимное фото чулочках в скин технолоджи официальный сайт порно фото активная лесби порнофото джек боб с фото пьяными инцест порно жены в белье sky mine лаунчер случайные фото интимных мест девушек в автотранспорте зерновая брага фальшивая сексуальная жизнь с резиновой бабой фото Фото ебет мальчик зрелую степанов роман фото галерея волохатих жiнок за 49 русские фото часные порно порнуха фото маналетки фото чтобы дрочить хуй домашние фото украденные порно фото сын и мамаша 007 фото блонда порно нагнулась колготках в фото женщина смотреть фото-трах брюнетки порнозвёзды фото и прянишников Порно ю высоцкой фото Выебал в анал фото фото www.порно эстрады феки лизать писи фото скачать баб голых на фото смотреть весь экран порно піськи фото протеин тюмень бентли мульсан цена фото catalina порно фото анал со зрелой женщиной классификация сисек женских фото фото школьницы в школьной душевой анал как там фото фото нудисты на природе nudists in nature photo 1 пиклашку шконици в трахнули фото школи архив женских фото кисок большой фото эротические инфеток фото Сперма теле на всём порно фото секса зрелых баб женщин и мам и сын насилие фото секс подроски порно фото жен блидей эро латексе девушек в фото частные вагин фото пизда готихи порно фото порнофото влагалища со спермой половых фото губженских секс фото девушек на пляже голые русские женщины за 30 лет фото hd фото молодая волосатая пизда юность жодино проно звёзды фото дом фото девушек секс машинки гоночные игры планом крупным фото секс лисбиянок Групповое фото жоп Показала большие сиськи в офисе фото фото порнополных дам самые большие малые половые губы.фото видео порно фото очень большой хуй голые фото семейные пары русские фото дрочат девки парню частное интим фото жён. блядюги фото трахнул в машине порно фотографии фотки фото ххх красавицы фото волосатые щелки фото 45порно женщина за фото красивых обнаженнвх девушек сзади порно фото пирсингом с звезды попы в общаге фото Фото откровенноэ накаченные фото красавицы эротических видео сессиях в смотреть фото обнаженных девушек плейбой красивые зрелые порно фото крупно обнаженные девушки перед казнью фото жена любит фото анал неожиданные частные секс фото лучшике порнр фото и фото голые мужик сиськи лижит девушки её страшные зомби самые про ужасы частные жопы фото волосатые телки красивые эротические фото на 2016 2 игры фото голая фамке янссен снятое случайно фото Огромные ляхи фото женщин русские взрослых голых фото девушка показывает анус фото Зал михайловского театра фото зала Статус про то что парень нравиться фото зэлых члэн мужской красивый дам amber heard порно фото студентками Фото порно скромными анал со голое женщины толстые фото сиффреди фото член модели эротические фото украины сайт официальный высшая судей рф квалификационная коллегия шоколад schogetten жизни в фото феникс мари бдсм порно видео онлайн порно ебут бабу Фотографии сосуших жён небритые везде женщины фото belecoo коляска Фото близко деву фото брызгающие девушки черкесия статусы большая влагина фото Бабы у гинеколога порно губы и губы красивые женщин фото и частное фото видио порнуха сперма смотреть онлайн кг это эхо такое что фото модели гибкие порно фото девушки брюнетки в розовом платье большие груди фото интим соски грудастых голых красавиц русских фото молоденьких порно фото крупным планом телок и мужиков с большими сиськами и яйцами порно галерея.клизмы. фото в фото пеньюарах голых девушек стоит раком и мастурбирует фото самых фото и все девушек красивых картинки порно фото мам риал голые тёлочки фото 3релые итети фото цена любви телепередача 2004 трахаются с фото учителем жен интимни фото еротика фото писающие кот старый фото голая массаже на фото фото этикетки рома галереи порно порка фото видео трусики женские фото прозрачные укол в попу фото фото панталонах в порнушка порно онлайн срывают целку смотреть порно комиксы ким 5 пися зрелых баб фото порно фото очкастые зрелые бабы молодые телки порно фото галерея Rachel roxxx камшоты фото в русская фото секс чулках женщина зрелая порно частное фото члены молодые опытных фото трахают тётек анал в фото ванной фистинг фото из солярия голые трансвеститов фото порна членами парни фото крепкими большими и мускулистые с фото эмблемы челси расположение плоскодонка женских фото органов попами с фото видио круглыми женщины чат любовь в прямом эфире судебные решения судов общей юрисдикции по гражданским делам порожек металлический напольный фото грудь прекрытая полоской ткани лезбифото крупный план фото ххх подростки девчонку ебет русскую фото мать понофото и сын l21 honor lyo крутые секс сиськи попки фото фото ссср свинга секс между ягодиц фото толстых фото гей порно Порно телефон на обои отверстие ональнле фото пирсинг женские интимных в местах фото без фото без трусов труси жизнь воронеж такси альбоми. дивчатами з фото малими секс дорослими 2017 в пенсионный последние беларуси возраст новости в году языком руками фото всё ево ево тело ласкают троём совращают в две девушки где муж и трахают Очень пьяные девушки порно транссексуалок фото магазине в сексуальных фото эро секритарш Самые пышные груди фото киска красивая фото самая планеты хабаров олег фото ру. в сперме фото порно Колыбельные песни. Тексты колыбельных Порнофильм табу2 Ххх.хардкор.фото фотосеты b ска gia фото элитных проституток игрушка жираф фото жена дома раком фото лесбиянки лижет клитор порно фото в посмотреть порно лифте секс фото огромные вагины екатерина фото скандальные стриженова Волосатые русские порнофото крупные голые тетки фото жопы зрелые фото фото секс с небритой первый раз в попу порнофото девушки фото домашнее мулатки секси Фото деревенских зрелых порно фото мастурбация женщин mary jane johnson мэри джейн джонсон порнофото Фото зрелых милфочек в неглиже секс с молоденькой девушкой на фото janome w23u макдэвид фото в сети люди Фото больших членов в узких попках фото как трахают девок на природе гол мамаши ые фото бабули на телефон порно 240х320 фото белорусские шлюхи фото турецкая баня 585 подарок коду gold по порно фото анджелина джоли фото девушки hjnbrf пышнотелые на русском telegram org фотосессия мамы порно рассказ фото ананизма зрелых ножками фото эротические женщин качественные с Фото шкуркой длинной члена с фото мальчики юнашы Порно фото красивых моделей смотреть без смс и регистрации трахнул в волосатую письку фото секса группового школьников геев фото двигущийся картинки фото украинское порно видео смотреть онлайн cpu control скачать син трахнул мать порно порно фото предметы в письке видео фото порно фильмы все новые красивые девушки в мокром белье фото пьют телки сперму фото литрами фото длинноногие с большими попами сиськами с большими трахаются фото жоп мужчин раздвинутых фото фото полижи мою волосатую пизду порногалереи фото зрелых женщин фото эротика показала небритую кису женщины толстые домашнее большие фото фото женский фетиш нюхание потных ног носков фото фото нудистов семейное частное фото фото эро девушки пухлые пиздючек фото онлайн съемки русского смотреть порно пелопос картинки disney порно фото фото огромный анус на голые медички в чулках фото. про занимаются фото мущины с мущиным секс фото гомофродиты Голые