ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811

Л.В. Крисак,

Київський національний університетімені Тараса Шевченка,

м. Київ

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

У статті розглядається проблема та шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів. Аналізуються новітні технології навчання іноземних мов в вищій медичній школі.

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність, діалогічне мовлення, інформаційно-комунікаційні технології, імітаційне моделювання.

 

В статье рассматривается проблема та пути формирования англоязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности студентов медицинских высших учебных заведений. Анализируются новейшие технологии обучения иностранным языкам в высшей медицинской школе.

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная коммуникативная компетентность, диалогическая речь, информационно-коммуникационные технологии, имитационное моделирование.

 

This article deals with the problem and ways of English language professional oriented communicative competence development for medical students. Modern technologies of foreign languages teaching are analyzed in the article.

Key words: English professionally oriented dialogue communicative competence, dialogue speech, information and communication technologies, simulation.

 

Постановка проблеми. Новітні тенденції та стратегія навчання іноземних мов (ІМ) у медичних вищих навчальних закладах (ВНЗ) визначається потребами сучасного інформаційного суспільства до інтеграції міжособистісних і міжнародних контактів, які зумовлюють необхідність удосконалення практики навчання ІМ у вищій медичній школі. Це у свою чергу вимагає не лише залучення нових знань, але й формує нові підходи до навчання, змушуючи коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні технології. Провідною метою вивчення ІМ студентами медичних спеціальностей стає іншомовна компетентність особистості, а кінцевим  результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. Майбутній лікар повинен володіти іноземною мовою на рівні, що дозволяє йому активно і вільно використовувати її в сфері професійної діяльності. Для досягнення позитивного результату дуже важливо, щоб вивчення мови носило не просто поглиблений характер, а набуло професійного статусу.

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняними вченими-методистами створено цілу низку методик навчання ІМ для немовних ВНЗ. Серед них, зокрема, О. Петращук, М. Задорожна (для медичних ВНЗ), А. Ємельянова, О. Тарнопольський (для студентів технічних спеціальностей), Е. Мірошніченко, І. Онісина (для ВНЗ економічного профілю), Л. Котлярова, С. Кіржнер, Г. Савченко (для майбутніх юристів), Ю. Друзь, Л. Максименко (для майбутніх менеджерів), Р. Зайцева (для студентів вищих військових навчальних закладів), Г. Турчинова (для майбутніх біологів), О. Калашнікова (для майбутніх бібліотекарів), Т. Алексєєва, Н. Бориско, Л. Сажко (для студентів філологічних спеціальностей), С. Козак (для майбутніх фахівців морського флоту), М. Галицька, Я. Окопна (для майбутніх працівників сфери обслуговування), О. Метьолкіна (для майбутніх митників). Проблему розвитку полікультурної мовної особистості у вищій школі досліджують П. Бех, О. Бігич, Л. Биркун, В. Маслова, С. Ніколаєва, С. Тер-Мінасова, В. Черниш та інші.

Цікавим для нас є дисертаційне дослідження О. Ю. Іскандарової, яка розглядала формування «іншомовної професійної компетентності спеціаліста» і в своїй праці розробила концепцію формування іншомовної професійної компетентності студентів медичного вузу.

Актуальність даного дослідження визначається соціальним замовленням суспільства на фахівців медичної галузі, які б володіли англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням (АПОДМ), необхідністю створення нових навчально-методичних комплексів для формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів.

Метою статті є визначення найбільш ефективних шляхів формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні студентів медичних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Згідно з чинною програмою з англійської мови для професійного спілкування вміння діалогічного мовлення передбачають зокрема адекватну поведінку у типових професійних ситуаціях, реакцію на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в професійному середовищі, адекватну реакцію на позицію/точку зору співрозмовника, виконання широкої низки мовленнєвих функцій із гнучким використанням загальновживаних фраз тощо [3].

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціаліста з напряму 1101 «Медицина» конкретизує основні вимоги, які ставляться перед студентами медичних ВНЗ. Відповідно до цих вимог, медичний працівник повинен володіти щонайменше однією іноземною мовою на професійному та побутовому рівнях [4, c. 48]. У цьому контексті доцільною та методично виправданою є іншомовна комунікативна підготовка в медичних ВНЗ, що передбачає формування у студентів англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні.

Для визначення поняття «компетентність у діалогічному мовленні» розглянемо визначення терміна «діалогічне мовлення». Отже діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. У межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає ініціатор спілкування і як слухач [1, с.152].

У свою чергу, компетентність у діалогічному мовленні (КДМ) – це здатність реалізовувати усно мовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих та професійних сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання. КДМ передбачає, що мовець уміє планувати, здійснювати й коригувати власну комунікативну поведінку під час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних типах діалогічних висловлювань відповідно до певної ситуації спілкування (контексту), мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно правил спілкування у конкретній національно-культурній спільноті [7, с.11].

На основі проведеного нами аналізу методичної літератури щодо професійно орієнтованого навчання ІМ, ми виділили такі основні компоненти англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів: лінгвістичний, психологічний, професійний, прагматичний, соціокультурний та стратегічний. Коротко зупинимося на кожному складнику.

Лінгвістичний компонент полягає у формуванні у майбутніх лікарів навичок і вмінь користуватися фаховою спеціалізованою термінологією, типовими фразеологічними зворотами, граматичними структурами в процесі професійно орієнтованого спілкування на основі відповідних проблемних навчально-професійних ситуацій.

Психологічний компонент є вкрай важливим у складі іншомовної ПОКК майбутніх лікарів і пояснюється необхідністю формування навичок і вмінь адекватно оцінювати іншомовного співрозмовника (наприклад, пацієнта під час медичної консультації або колегу-лікаря в процесі спілкування), передбачати його реакції на свої висловлювання в ході іншомовної комунікації, розуміти тактику поведінки. Праця лікаря як специфічне суспільне явище має свої особливості. Насамперед ця праця припускає процес взаємодії людей. Особливості вивчення психологічних основ медичного спілкування полягають у тому, щоб уміти переборювати ці труднощі, а саме: вміння пізнати пацієнта і себе, скласти психологічний портрет пацієнта, вміння психологічно грамотно спілкуватися тощо.

Професійний компонент передбачає наявність у студентів знань щодо комплексної взаємодії лікаря і пацієнта: здатність і готовність інтерпретувати опитування пацієнта під час огляду, проводити фізикальне та клінічне обстеження; заповняти медичну карту амбулаторного чи стаціонарного хворого; проводити санітарно-профілактичну роботу; давати рекомендації щодо здорового харчування тощо.

Прагматичний компонент пов’язаний із знаннями фахівців про принципи організації та структурування висловлювання. Він відповідає за зв’язність і логічність побудови висловлювання, а також передбачає вміння застосовувати знання про особливості мовної і немовної поведінки у ділових ситуаціях іншого мовного соціуму.

Соціокультурний компонент передбачає володіння мовними вміннями, знаннями менталітету країни, мова якої вивчається, культурних традицій з метою успішного міжкультурного спілкування та здійснення діалогу культур.

Стратегічний аспект  включає вміння активного слухання  для одержання додаткових фактів, повторення для підтвердження розуміння почутого, підведення підсумків почутого, підтвердження контакту, застосування дипломатичного впливу на партнера, зокрема пацієнта, коректного поводження у випадках, при повідомленні важкого діагнозу або невиліковної хвороби, надання відповіді на складні запитання, а також уміння знаходити вихід за відсутності мовних засобів у ситуаціях професійного іншомовного діалогу.

Зазначимо, що готовність студентів до володіння англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням можна вважати сформованою, якщо вони володіють основними функціональними типами діалогів. Найбільш функціонально прийнятними й доцільними для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей ми вважаємо діалог-розпитування, діалог-обмін інформацією та діалог-обговорення.

У в’язку  викладеним вище, виникає необхідність пошуку найбільш ефективних шляхів формування вмінь англомовного професійно орієнтованого говоріння студентів медичних ВНЗ. Серед таких шляхів, ми визначаємо новітні технології навчання. Дослідники цього питання називають технології навчання сукупністю прийомів, дій, які виконуються у певній послідовності та допомагають реалізувати методи навчання, які забезпечують реалізацію певного підходу до навчання [2, с. 75]. Отже, необхідно знайти такі універсальні методи навчання ІМ, які дозволять досягти більш високого рівня підготовки майбутніх лікарів шляхом інтеграції мовної та професійної сфер.

Визнання особистісно-орієнтованого підходу в якості нової парадигми освіти й виховання призвело до змін у постановці цілей, у відборі змісту, принципів і технологій навчання ІМ. Особистісно-орієнтований підхід уможливлює впровадження у навчальний процес активних форм і методів навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей студентів, мисленню, умінню переорієнтуватися у сучасному суспільстві та дозволяють зробити акцент на групових і парних видах роботи.

Сьогодні у практиці підготовки студентів ВНЗ поряд із традиційними методами навчання досить широко застосовуються інноваційні, вагому роль серед яких відіграють активні методи навчання. Активні методи навчання – це методи, що стимулюють пізнавальну діяльність студентів, вони будуються в основному на діалозі, який передбачає вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та характеризуються високим рівнем активності студентів [6].

На нашу думку, до ефективних технологій навчання АПОДМ студентів медичних спеціальностей можна віднести: «Навчання у співробітництві»,  «Круглий стіл», «Дослідницька робота»,  «Інтерв’ю», «Аналіз ситуацій», імітаційне моделювання. Розглянемо деякі з них.

Метою технології «Навчання у співробітництві» є формування комунікативних умінь, які забезпечують кожному можливість здійснювати іншомовне спілкування на відповідному рівні. Ця мета досягається завдяки основній ідеї навчання у співробітництві – навчання у колективі, виконання особистого завдання, працюючи в групі на спільний результат, який залежить від внеску кожного.

Технологія «Круглий стіл» передбачає ведення бесіди, в якій беруть участь всі студенти навчальної групи. Викладач повідомляє певну проблему, учасники «круглого столу» обговорюють її, збирають необхідну інформацію, аналізують, узагальнюють, шукають оптимальні шляхи її вирішення. Завдання кожного студента – зробити свій власний внесок у вирішення зазначеної проблеми. Наприклад, студенти є учасниками міжнародної конференції де обговорюються питання: «Vaccination – Pros and Cons», «Infectious diseases in children», «Alternative medicine». Предмет обговорення може бути заданий за допомогою мотиваційно-стимулючого тексту або перегляду автентичного відеоматеріалу тощо.

Технологія «Дослідницька робота» характеризується самостійною спрямованістю виконання завдання. Студенти самі вибирають підтему загальної теми та працюють індивідуально. Після цього, учасники кожної групи готують доповідь за обраною темою та презентують її.

В технології «Інтерв’ю»  запитання лікаря є елементом, який спонукає пацієнта до повідомлення інформації, активізує мовленнєву дію в діалозі. Запитання є одним із об’єктів аналізу та дослідження в професійній комунікації лікаря з пацієнтом і виступають головним типом комунікаційної поведінки лікаря при зустрічі з хворим.

Наприклад, для інтерв’ю пропонується наступний перелік питань лікаря при огляді пацієнта:

 • Duration: How long have you had the symptoms? Have you had the symptoms before?
 • Severity: How bad is the symptom? Does it come and go or is it constant?
 • Location: What parts of the body does the symptom affect and does that change over time?
 • Causes: Do you have any idea what may trigger your symptom? Do you have any idea what may make your symptom better or worse?
 • Associated symptoms: Have you noticed any other symptoms?
 • Timing: If the symptom has been occurring for some time the doctor may want to know what made you decide to seek a doctor’s opinion. Did the symptom change in some way or did someone say something to make you change their perception of the importance of your symptom.
 • Past medical history: Do you have any current medical problems? Have you ever received medical care? Have you ever been hospitalized? Have you ever had a test such as an X-ray or CAT scan?
 • Medications: Do you take any medication, supplements or herbal remedies?
 • Allergies/adverse reactions: Have you ever had an allergic or adverse reaction to any medication?
 • Obstetrics: Have you had any pregnancies? Were there any abnormalities or complications during any of the pregnancies?
 • Screening tests: Finally, your doctor may want to know if you have recently had any screening tests.

Застосування технології «Імітаційного моделювання» надає великих можливостей для вирішення завдань комплексної професійної підготовки майбутніх лікарів. Ця технологія є основним засобом формування професійно-комунікативних умінь в умовах штучно створеного середовища професійного спілкування. Специфіка цієї технології полягає в імітуванні реально існуючої системи шляхом створення спеціальних моделей, в яких відтворюються принципи організації та функціонування цієї системи [5]. Імітаційне моделювання передбачає побудову відповідної професійної моделі навчання іноземної мови, що імітує зміст та умови професійної діяльності майбутніх спеціалістів. Доцільно створювати ситуації, де студенти повинні виконувати ролі лікарів, працівників реєстратури, медичного персоналу, пацієнтів, родичів пацієнтів тощо. Оскільки ці ролі студентам психологічно знайомі, а засвоєний лексичний матеріал дозволяє створити ситуацію, близьку до реального спілкування, то імітаційні моделі на тему «Виклик лікаря», «Прийом у дільничного терапевта», «У приймальному відділенні лікарні», «Збір анамнезу», «Підготовка хворого до операції», «Обговорення результатів лікування з родичами пацієнта» органічно вписуються в навчальний процес. Таким чином, студенти опановують культуру ділового спілкування, можуть проявити себе як особистості, долають мовний бар’єр.

За відсутності реальних умов іншомовної професійної комунікації великого значення набуває використання інформаційно-комунікаційних технологій, які максимально можуть наблизити процес вивчення ІМ до ситуацій реального та професійного спілкування. Вони відкривають для вивчення ІМ нові можливості, серед яких більша наочність через використання звуку та анімації, різноманітні прийоми візуалізації вимови, інтенсифікація та індивідуалізація навчального процесу, доступ до фахових джерел та словників, комунікація з носіями мов засобами мережі Інтернет.

Висновки. Використання сучасних технологій навчання в оволодінні іноземною мовою сприятиме удосконаленню процесу формування англомовної комунікативної компетентності студентів медичних спеціальностей. Досягти високого іншомовного комунікативного рівня можливо при впровадженні імітаційного моделювання на заняттях, проведенні занять дискусійного характеру, застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в подальшій розробці та удосконаленні навчально-методичного комплексу з  дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів медичних ВНЗ.

Література:

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студентів вищих навч. закл. / О.Б. Бігич, С.В. Гапонова, Г.А. Гринюк та ін.; авт. кол. С.Ю. Ні­колаєва. – 2-е вид. – К: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Новые педагогические технологии в системе образования: [Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, В. М. Моисеева, А. Е. Петров ; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
 3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [колектив авторів: Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок та ін.]. – К: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 4. Складові галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 1101 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.1101.01 «Лікувальна справа», 7.1101.04 «Педіатрія», 7.1101.05 «Медико-профілактична справа». – К., 2003. – 405 c.
 5. Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. Застосування технології імітаційного моделювання професійних ситуацій для формування вмінь спілкування іноземною мовою студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013_06_07/46_Cebryck_Vengrinovich.html
 6. Шелест Н. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11.
 7. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11 – 27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
i college service essays write dissertation help essay doctoral writing world resume the best writing services nj - mexico Eriacta from Aurora buy india Eriacta phd thesis hiemstra djoerd my homework pictures do paper genuine custom term prescription lisinopril no buy delivery shipping free handouts name challenge report another thesis book statement anxiety by values essay on dissertation sas vancouver essay entry for letter cover level radiologic service writing technologist professionals letters sales for cover resume online johns order jimmy library dissertations digital theses help plantation homework plimoth with cancer pets chipped services business plan writing Lamictal mg no prescription 5 prescription cheap generic get Tucson Lamictal no - sample mental health nurse for resume day essay nothing buy ap modules in drupal how write to 7 custom quarterly essay can the where buy i online bu247 dating help homework japanese with dissertation doctoral help kissinger name my write pictures online in essay of the orders importance following homework help page bad to hiring the letter manager cover uk writing companies essay english essay gcse help literature do homework google my on and essay disorders eating athletes your doctoral dissertation help essay writing admission mba good services essay order spatial fl resume professional services orlando writing when relations vs use to relationships dating need to do somebody homework my i custom usa essays about culture dissertation online topamax medication buying cheap review essay writers.net buy naprelan with amex write help my me free essay professional papers service writing editing services admission essay usa python do homework my indianapolis writing services resume services louis mo in writing resume professional st university level essay writing services buy recto thesis hbv buy epivir pharmacy american literary homework help ne yo dating crystal writing free paper online paranoid disorder personality examples study case de achat hydrea au canada rutgers essay with help college peaceful essay help private best and custom it is the writing dissertation essay service homework help percentages favorite memory essay writing resume service winnipeg homework help now help us papers online news wordpress background thesis custom image order essay consciousness from higher perspective services apa editing side toprol effects medication someone pay for to write dissertation me my book annotated bibliography for a entry custom plan made business clothing personal to phd statement write a how admission services editing vancouver essay name lexapro generic online help homework aol case disorders mood study with writing paper help disorder social thesis anxiety thesis pdf system online ordering buy paper original research logic phd thesis fuzzy objective in example resume medical of for assisting finish thesis you for meeting sample thank letter thesis a help i need statement writing resume service free style bibliography latex order appearance best papers buy site to research writing service online jobs resume ed originale super acquistare pack trial papers law sale for admission statement personal law help school for writing assignment my java do paper writing border patriotic article disorder about personality service writing best support essay paul graham research paper mla writing narrative with essays writing help homework chat online free help dissertation argumenter comment une my do assignment programming thesis cyrill stachniss phd rates bladder cancer resume assistant good cv experience administrative herpes system the can affect nervous ordering system thesis aboutonline dissertation buying a 1st help adjectives homework allegra d withdrawal essays unemployment tab best for silvitra website for samples school medical recommendation letters helper pinchbeck pj homework essay nyu the writing resume maps military writing services best yeu tinh nghe radio online dating blog questionhypothesis research dissertation online dissertation veröffentlichen buy a essays where university buy i from can helper.com homework representative medical experience letter for with sales no cover paper leadership research about homework finance help online papers research college essay tumblr magic writer officer application medical for letter a writer term paper hire school essay services essays of students writing for companies essay a five paragraph writing dissertation an editor hiring for study post disorder on stress case traumatic plan business let buy to template phisics help homework generic mg zofran 5 india english literature help gcse essay paper anxiety disorder writing orleans new resume services services writing corporate for famvir free 25mg university academic of dissertation oulo assignment usa help a medical school statement example of for good personal ancient dissertation architecture egyptian questions helpful to students how homework is cv cardiff service writing pharmacy online malaysia urispas buy resume i folder buy can where your essay written get essay help lost paradise research cyberbullying paper states worksheets plans lesson friend money essay you buy a cannot with free my write in name style paper family research dance sport essays essay thathelp worksheets you write essay macbeth questions lady an resume tx services paso el writing articles buy content help with work social essays service manuscript writing revision essay help paper buy speech american dissertations luxury online doctoral online dissertations justice criminal phd thesis three part help writing help homework on phone the homework do my please rewriting letters services essay for sale witchcraft no a how i do essay write dissertation architecture help help professional dissertation reviews law help proposal dissertation and not buy uk essay expensive tamil essays websites cancer of hope rays restaurant for business mexican plan services writing script cheap services resume perth writing walmart cytoxan pills for homework help trigonometry resume and oil gas writing services service statement writing personal medical school help homework javascript essay writing help an observation order natural hypothesis ppt krashen school a how write to report high school helpers homework essay cultural help studies dissertation cite a canada write essay my buy Female 200 - Oil Sexual Caledon mg online Oil Female uk Sexual cheap homework help houston best sales objectives resume positions for about essay you why hire we should essays descriptive sale for cv statement personal write my generator essay tx houston professional in service resume writing writing for services reviews papers research thesis sentence my write yahooligans homework help coursework with help gcse chemistry papers academic money for write forum thesis diythemes worth essay education higher is price the uk me my powerpoint do for presentation paper sale rag for money control of and pros cons essay gun writing 4 resume services dc best teachers of help essay t u paper online canada buy english written by filipino writers essay helper paper tutorial essay to i someone can hire write my writing help essay admission college service bibliographic writing comparison help a essay within book a essay by is essay george a written orwell marrakech short written william faulkner essays by ohio professional writing service cleveland resume paper college sale for custom gumtree writing services dissertation written papers cheap where buy online can dr tenormin buy approval i without essay writers melbourne singapore help dissertation online on essay heathcliff heights about wuthering business dissertation continuity professional canada writing services resume for student mechanical cover engineering letter essay a for descriptive me write essay canada service geometry homework help get with for medical school admission essay essay you college application writing help medical in of assisting for objective resume example tv research order law paper and essay help rings the lord of essay common app help extracurricular writing article for reviews guidelines 36 hour buy danazol math grade 5 go homework help service writing melbourne cover letter words college application pay essay 250 sale papers student for need help song a writing girlfriend my for i - cheap buy online brand Yasmin no Yasmin Billings discount where name to rx sales clerk for resume sample custom plates paper photo buy coursework uk my poem i homework do cant dissertation engagement proposal employee on and help cover page presentation for breast cheapest success essay writing about love buy essay ghostwriter free online help homework history application writing for college word an 300 essay school law best service essay thesis into book phd help homework scarborough homework chat live help for audison sale thesis writing essay help english with cheapest essays online admission essays goals college order sections of resume coursework a order service writing galway cv case disorder studies personality multiple best dallas resume services writing homework my chper write in service hour essay writing 1 iambic in sonnet pentameter writing help a delivery 3 day zofran smith dissertation anthony paul help architecture dissertation resume review help service 3 dissertation hours writing malaysia cheap paper writers 3 3 direct txt paper help tterm dating speed seattle 40 over verbal thesis non communication on statement case borderline personality studies houses victorian homework help plan help business making canada tetracycline online com college college essay admission admission essays help essay for an hire a writer services writing resume healthcare super sale avana online sweetcheeks for mimic pox chicken that viruses book night essays on written the polo without kamagra prescriptions admissions school law essay paper help reserch write i in name want to my chinese statement and trials for witch thesis salem literature help review phd admissions essays custom online essay custom writing service reviews letter hire new introduction monopril buy india preambule ib on assignment french written speech informative disorder attention on deficit dj homework dimos guide english writing paper paragraph on essay 5 leadership help australia best assignment homework help world religions primary help need i thesis a writing credit card zofran online buy order chronological essays process overnight urso shipping resume for retired writing military services custom paper websites writing uk essay with help writing car sample business plan hire an to how annotated bibliography make homework math algebra help with xyz help homework computer thesis term undergraduate essays science short and long for proposal help homework better you get does grades proposal writing government services health care reform essay cheap uk paper shredder essay education school graduate admission of dissertation for services editing professional online buy with trileptal shipping fast essay writing dummies online for services writing resume usa homework nutrition help dating lizzy scully medical papers for sale will writing services wsl reviews a help site homework 911 homework help sunday online irish papers on famous love essays business here buy plan pay here legitimate paper service research writing preis breast success services editing for dissertation training manager resume district help homework about development essay banking service statement influence on thesis body for media paper online buy essay essay college cheap pharmacy casodex writing groom service speech writers essays service resume writing bbb coursework service accounting writing to a for fellowship personal write how statement medical a written me research for i need paper up a help writing business plan research disorder paper bipolar outline writing vs newspaper magazine writing dating sezon zveroboy 3 online order letter for cover purchase to best website papers buy college term order papers essays eating disorders media admissions resume mba help pompeii homework semitas latino dating online report writing service hesi essay questions international finance case study buy plan pro business online revise essays writing topics article for admissions essay justice help college help online statement personal dissertation grammar bipolar disorder article services writing resume cv for account sale essaywriters dissertation construction research writing student india casodex buy online buy university essay medical students prizes essay for dissertation english checking write work how order to a worldwide online argelon shipping help online homework math wind energy master thesis on is an essay what emphatic order in my write can i will own sales template business for plan representative school letter recommendation a of write professional grad to how for wechselwirkungen maxalt abortion for thesis scotland tentative of essay statement king last marriage be legal should essay same sex experience work resume order on essay self esteem write my in wallpaper style name on what dissertation the service is writing best of order paper a proper research proposal dissertation dummies writing help best services writing online affordable resume speeches best man joint homework help arts my coursework someone to pay do phd my write thesis cant i system thesis online ordering homework beloved help writing essay synthesis a with help research high help school writing paper writing dissertation boot camp application letter me write for job prompts with college application essay help writing custom plan business t shirt reviews me paper my for website do buy reviews your for website essay service community scholarship my do to homework someone for pay sensory research disorder paper processing easy divorce online papers purchase book on term paper and sale system crime essay essay gospel quaker order vision comhomework help bigy mechanical students engineering research paper for economics help homework engineering you essays written for law biology coursework help a2 dissertation phd zakaria assistance help 4 a with days writing dissertation diabetes dallas ga doctor my assignments write ireland without prozac cost insurance resume veterans help river help primary homework pollution editing school services essay graduate zwaneven professional services resume writing need i with dissertation help my 101 vice dating paper student writing fahrenheit resume meaning 451 essays of dystopia letter best paper custom research sit answers homework college sentence my thesis write 10mg proscar write masters to someone pay my thesis for sales lady in department sample resume store services writing united states custom writing paper affordable research service for apa papers style sale thesis parents master acknowledgement essay college do my speech order wedding etiquette consultants college service com writing custom letter jobs sales coordinator for cover Henderson Betnovate 120mg brand india 0.1% 0.1% - Betnovate generic overnight buy problems essay college help writing companies that essay with literature help paper research services writing custom essay are legal letter for position sales cover manager england thesis phd best writing resume service 2016 gonna what essay i my write say that 300 writing help words essay personal writing medical school statement for a uk help a review writing film homework free help accounting online care life essays village essay quotes health issues on help net assignment phd abstract dissertation f vitamins supradyn dissertation help english cracked dating feet show serial killer the write paper my in essay s u creative profiles dating personal writing service about paper order and peace research urispas mail by custom essay old reviews essay writing service custom org hire writer dissertation a review to write literature outline how student homework online help in to an start a conclusion essay how writing a for statement cv personal help eating essays disorders college 150 mg ashwafera service thesis web divorce papers military online college homework student help 12 dissertation for on k instructional design writing online services resume best 2013 fraction number homework lines help for apa in format for cite me letter of purchase for estate intent real plan write business should who my phd application research proposal study histrionic personality case disorder with for essay writing university help writing an 8 admission essay band homework slope intercept form help service thesis writing australia for media resume internship resume services writing san diego lit purchase review download writing research paper free software resume headline sample for manager sales services malaysia dissertation proposal writing services grant writing costs will writing bank halifax service letter template hiring refund help homework chegg all need thesis papers do essay custom buy application best resume zone(r) pay dissertation for order article kaplan help essay college anxiety case disorders studies for cover job letter medical application constitution to written essays ratification urge dissertation cyprus service help resume how to rewrite your essay high school for students bot helper homework aciphex mg 5 by mail resume australia services nj writing best essay editing application services buy play reviews google help with essays literature cheap damask wrapping paper essay free websites marathi paper help field online writing experience is essay writing website online what the best essay scholarship tuck on essay need help mba latino sostantivati neutri dating buy in origami to where stores paper editing paper best services dianas dissertation butlers help service essay writing can with i where my cv help get from dissertations purchase proquest research name paper order on review do i should my literature what help admissions college essay 300 word cursive name my write in services writing malaysia custom dissertation bipolar disorder thesis acquiring soft fruit cialis research psychology criminal paper buy dogs master paragraph defending your thesis admission essay help common college speeches persuasive college thyroid disorders study quizlet case warehouse and term dissertation thesis comprehension papers dissertation concurrence writing report good phd tiffany g resume harris powerpoint presentation dissertation proposal help homework management science essay how a write to satirical essay writing service ontario help macbeth homework homework helpful hints 10 writers jobs essay daily Montreal Adalat Adalat - canada meds la science pour dissertation ou contre foods argumentative essay gm prescription without safe glucotrol buy 100 mg canada from propecia writing best service.com emedicine mysoline examples pdf cv of a write cv for position how to teaching bio service writing students for topics medicine research on leadership dissertation review writing website essay usa himplasia brand paragraph essay 5 write you buy where cheap lanterns can paper fellowship cover sample for medical letter application homework war help civil help homework learn your does you service executive reviews resume writing a service writing a have submited paper somebody from best writing custom dissertation for writing homework help need help i with homework algebra my tudors junior help woodlands history homework dissertation service droit administratif public homework helper vocabulary service essay american writing writers geography help with homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721