ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811

Л.В. Крисак,

Київський національний університетімені Тараса Шевченка,

м. Київ

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

У статті розглядається проблема та шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів. Аналізуються новітні технології навчання іноземних мов в вищій медичній школі.

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність, діалогічне мовлення, інформаційно-комунікаційні технології, імітаційне моделювання.

 

В статье рассматривается проблема та пути формирования англоязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности студентов медицинских высших учебных заведений. Анализируются новейшие технологии обучения иностранным языкам в высшей медицинской школе.

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная коммуникативная компетентность, диалогическая речь, информационно-коммуникационные технологии, имитационное моделирование.

 

This article deals with the problem and ways of English language professional oriented communicative competence development for medical students. Modern technologies of foreign languages teaching are analyzed in the article.

Key words: English professionally oriented dialogue communicative competence, dialogue speech, information and communication technologies, simulation.

 

Постановка проблеми. Новітні тенденції та стратегія навчання іноземних мов (ІМ) у медичних вищих навчальних закладах (ВНЗ) визначається потребами сучасного інформаційного суспільства до інтеграції міжособистісних і міжнародних контактів, які зумовлюють необхідність удосконалення практики навчання ІМ у вищій медичній школі. Це у свою чергу вимагає не лише залучення нових знань, але й формує нові підходи до навчання, змушуючи коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні технології. Провідною метою вивчення ІМ студентами медичних спеціальностей стає іншомовна компетентність особистості, а кінцевим  результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. Майбутній лікар повинен володіти іноземною мовою на рівні, що дозволяє йому активно і вільно використовувати її в сфері професійної діяльності. Для досягнення позитивного результату дуже важливо, щоб вивчення мови носило не просто поглиблений характер, а набуло професійного статусу.

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняними вченими-методистами створено цілу низку методик навчання ІМ для немовних ВНЗ. Серед них, зокрема, О. Петращук, М. Задорожна (для медичних ВНЗ), А. Ємельянова, О. Тарнопольський (для студентів технічних спеціальностей), Е. Мірошніченко, І. Онісина (для ВНЗ економічного профілю), Л. Котлярова, С. Кіржнер, Г. Савченко (для майбутніх юристів), Ю. Друзь, Л. Максименко (для майбутніх менеджерів), Р. Зайцева (для студентів вищих військових навчальних закладів), Г. Турчинова (для майбутніх біологів), О. Калашнікова (для майбутніх бібліотекарів), Т. Алексєєва, Н. Бориско, Л. Сажко (для студентів філологічних спеціальностей), С. Козак (для майбутніх фахівців морського флоту), М. Галицька, Я. Окопна (для майбутніх працівників сфери обслуговування), О. Метьолкіна (для майбутніх митників). Проблему розвитку полікультурної мовної особистості у вищій школі досліджують П. Бех, О. Бігич, Л. Биркун, В. Маслова, С. Ніколаєва, С. Тер-Мінасова, В. Черниш та інші.

Цікавим для нас є дисертаційне дослідження О. Ю. Іскандарової, яка розглядала формування «іншомовної професійної компетентності спеціаліста» і в своїй праці розробила концепцію формування іншомовної професійної компетентності студентів медичного вузу.

Актуальність даного дослідження визначається соціальним замовленням суспільства на фахівців медичної галузі, які б володіли англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням (АПОДМ), необхідністю створення нових навчально-методичних комплексів для формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів.

Метою статті є визначення найбільш ефективних шляхів формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні студентів медичних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Згідно з чинною програмою з англійської мови для професійного спілкування вміння діалогічного мовлення передбачають зокрема адекватну поведінку у типових професійних ситуаціях, реакцію на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в професійному середовищі, адекватну реакцію на позицію/точку зору співрозмовника, виконання широкої низки мовленнєвих функцій із гнучким використанням загальновживаних фраз тощо [3].

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціаліста з напряму 1101 «Медицина» конкретизує основні вимоги, які ставляться перед студентами медичних ВНЗ. Відповідно до цих вимог, медичний працівник повинен володіти щонайменше однією іноземною мовою на професійному та побутовому рівнях [4, c. 48]. У цьому контексті доцільною та методично виправданою є іншомовна комунікативна підготовка в медичних ВНЗ, що передбачає формування у студентів англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні.

Для визначення поняття «компетентність у діалогічному мовленні» розглянемо визначення терміна «діалогічне мовлення». Отже діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. У межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає ініціатор спілкування і як слухач [1, с.152].

У свою чергу, компетентність у діалогічному мовленні (КДМ) – це здатність реалізовувати усно мовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих та професійних сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання. КДМ передбачає, що мовець уміє планувати, здійснювати й коригувати власну комунікативну поведінку під час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних типах діалогічних висловлювань відповідно до певної ситуації спілкування (контексту), мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно правил спілкування у конкретній національно-культурній спільноті [7, с.11].

На основі проведеного нами аналізу методичної літератури щодо професійно орієнтованого навчання ІМ, ми виділили такі основні компоненти англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів: лінгвістичний, психологічний, професійний, прагматичний, соціокультурний та стратегічний. Коротко зупинимося на кожному складнику.

Лінгвістичний компонент полягає у формуванні у майбутніх лікарів навичок і вмінь користуватися фаховою спеціалізованою термінологією, типовими фразеологічними зворотами, граматичними структурами в процесі професійно орієнтованого спілкування на основі відповідних проблемних навчально-професійних ситуацій.

Психологічний компонент є вкрай важливим у складі іншомовної ПОКК майбутніх лікарів і пояснюється необхідністю формування навичок і вмінь адекватно оцінювати іншомовного співрозмовника (наприклад, пацієнта під час медичної консультації або колегу-лікаря в процесі спілкування), передбачати його реакції на свої висловлювання в ході іншомовної комунікації, розуміти тактику поведінки. Праця лікаря як специфічне суспільне явище має свої особливості. Насамперед ця праця припускає процес взаємодії людей. Особливості вивчення психологічних основ медичного спілкування полягають у тому, щоб уміти переборювати ці труднощі, а саме: вміння пізнати пацієнта і себе, скласти психологічний портрет пацієнта, вміння психологічно грамотно спілкуватися тощо.

Професійний компонент передбачає наявність у студентів знань щодо комплексної взаємодії лікаря і пацієнта: здатність і готовність інтерпретувати опитування пацієнта під час огляду, проводити фізикальне та клінічне обстеження; заповняти медичну карту амбулаторного чи стаціонарного хворого; проводити санітарно-профілактичну роботу; давати рекомендації щодо здорового харчування тощо.

Прагматичний компонент пов’язаний із знаннями фахівців про принципи організації та структурування висловлювання. Він відповідає за зв’язність і логічність побудови висловлювання, а також передбачає вміння застосовувати знання про особливості мовної і немовної поведінки у ділових ситуаціях іншого мовного соціуму.

Соціокультурний компонент передбачає володіння мовними вміннями, знаннями менталітету країни, мова якої вивчається, культурних традицій з метою успішного міжкультурного спілкування та здійснення діалогу культур.

Стратегічний аспект  включає вміння активного слухання  для одержання додаткових фактів, повторення для підтвердження розуміння почутого, підведення підсумків почутого, підтвердження контакту, застосування дипломатичного впливу на партнера, зокрема пацієнта, коректного поводження у випадках, при повідомленні важкого діагнозу або невиліковної хвороби, надання відповіді на складні запитання, а також уміння знаходити вихід за відсутності мовних засобів у ситуаціях професійного іншомовного діалогу.

Зазначимо, що готовність студентів до володіння англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням можна вважати сформованою, якщо вони володіють основними функціональними типами діалогів. Найбільш функціонально прийнятними й доцільними для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей ми вважаємо діалог-розпитування, діалог-обмін інформацією та діалог-обговорення.

У в’язку  викладеним вище, виникає необхідність пошуку найбільш ефективних шляхів формування вмінь англомовного професійно орієнтованого говоріння студентів медичних ВНЗ. Серед таких шляхів, ми визначаємо новітні технології навчання. Дослідники цього питання називають технології навчання сукупністю прийомів, дій, які виконуються у певній послідовності та допомагають реалізувати методи навчання, які забезпечують реалізацію певного підходу до навчання [2, с. 75]. Отже, необхідно знайти такі універсальні методи навчання ІМ, які дозволять досягти більш високого рівня підготовки майбутніх лікарів шляхом інтеграції мовної та професійної сфер.

Визнання особистісно-орієнтованого підходу в якості нової парадигми освіти й виховання призвело до змін у постановці цілей, у відборі змісту, принципів і технологій навчання ІМ. Особистісно-орієнтований підхід уможливлює впровадження у навчальний процес активних форм і методів навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей студентів, мисленню, умінню переорієнтуватися у сучасному суспільстві та дозволяють зробити акцент на групових і парних видах роботи.

Сьогодні у практиці підготовки студентів ВНЗ поряд із традиційними методами навчання досить широко застосовуються інноваційні, вагому роль серед яких відіграють активні методи навчання. Активні методи навчання – це методи, що стимулюють пізнавальну діяльність студентів, вони будуються в основному на діалозі, який передбачає вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та характеризуються високим рівнем активності студентів [6].

На нашу думку, до ефективних технологій навчання АПОДМ студентів медичних спеціальностей можна віднести: «Навчання у співробітництві»,  «Круглий стіл», «Дослідницька робота»,  «Інтерв’ю», «Аналіз ситуацій», імітаційне моделювання. Розглянемо деякі з них.

Метою технології «Навчання у співробітництві» є формування комунікативних умінь, які забезпечують кожному можливість здійснювати іншомовне спілкування на відповідному рівні. Ця мета досягається завдяки основній ідеї навчання у співробітництві – навчання у колективі, виконання особистого завдання, працюючи в групі на спільний результат, який залежить від внеску кожного.

Технологія «Круглий стіл» передбачає ведення бесіди, в якій беруть участь всі студенти навчальної групи. Викладач повідомляє певну проблему, учасники «круглого столу» обговорюють її, збирають необхідну інформацію, аналізують, узагальнюють, шукають оптимальні шляхи її вирішення. Завдання кожного студента – зробити свій власний внесок у вирішення зазначеної проблеми. Наприклад, студенти є учасниками міжнародної конференції де обговорюються питання: «Vaccination – Pros and Cons», «Infectious diseases in children», «Alternative medicine». Предмет обговорення може бути заданий за допомогою мотиваційно-стимулючого тексту або перегляду автентичного відеоматеріалу тощо.

Технологія «Дослідницька робота» характеризується самостійною спрямованістю виконання завдання. Студенти самі вибирають підтему загальної теми та працюють індивідуально. Після цього, учасники кожної групи готують доповідь за обраною темою та презентують її.

В технології «Інтерв’ю»  запитання лікаря є елементом, який спонукає пацієнта до повідомлення інформації, активізує мовленнєву дію в діалозі. Запитання є одним із об’єктів аналізу та дослідження в професійній комунікації лікаря з пацієнтом і виступають головним типом комунікаційної поведінки лікаря при зустрічі з хворим.

Наприклад, для інтерв’ю пропонується наступний перелік питань лікаря при огляді пацієнта:

 • Duration: How long have you had the symptoms? Have you had the symptoms before?
 • Severity: How bad is the symptom? Does it come and go or is it constant?
 • Location: What parts of the body does the symptom affect and does that change over time?
 • Causes: Do you have any idea what may trigger your symptom? Do you have any idea what may make your symptom better or worse?
 • Associated symptoms: Have you noticed any other symptoms?
 • Timing: If the symptom has been occurring for some time the doctor may want to know what made you decide to seek a doctor’s opinion. Did the symptom change in some way or did someone say something to make you change their perception of the importance of your symptom.
 • Past medical history: Do you have any current medical problems? Have you ever received medical care? Have you ever been hospitalized? Have you ever had a test such as an X-ray or CAT scan?
 • Medications: Do you take any medication, supplements or herbal remedies?
 • Allergies/adverse reactions: Have you ever had an allergic or adverse reaction to any medication?
 • Obstetrics: Have you had any pregnancies? Were there any abnormalities or complications during any of the pregnancies?
 • Screening tests: Finally, your doctor may want to know if you have recently had any screening tests.

Застосування технології «Імітаційного моделювання» надає великих можливостей для вирішення завдань комплексної професійної підготовки майбутніх лікарів. Ця технологія є основним засобом формування професійно-комунікативних умінь в умовах штучно створеного середовища професійного спілкування. Специфіка цієї технології полягає в імітуванні реально існуючої системи шляхом створення спеціальних моделей, в яких відтворюються принципи організації та функціонування цієї системи [5]. Імітаційне моделювання передбачає побудову відповідної професійної моделі навчання іноземної мови, що імітує зміст та умови професійної діяльності майбутніх спеціалістів. Доцільно створювати ситуації, де студенти повинні виконувати ролі лікарів, працівників реєстратури, медичного персоналу, пацієнтів, родичів пацієнтів тощо. Оскільки ці ролі студентам психологічно знайомі, а засвоєний лексичний матеріал дозволяє створити ситуацію, близьку до реального спілкування, то імітаційні моделі на тему «Виклик лікаря», «Прийом у дільничного терапевта», «У приймальному відділенні лікарні», «Збір анамнезу», «Підготовка хворого до операції», «Обговорення результатів лікування з родичами пацієнта» органічно вписуються в навчальний процес. Таким чином, студенти опановують культуру ділового спілкування, можуть проявити себе як особистості, долають мовний бар’єр.

За відсутності реальних умов іншомовної професійної комунікації великого значення набуває використання інформаційно-комунікаційних технологій, які максимально можуть наблизити процес вивчення ІМ до ситуацій реального та професійного спілкування. Вони відкривають для вивчення ІМ нові можливості, серед яких більша наочність через використання звуку та анімації, різноманітні прийоми візуалізації вимови, інтенсифікація та індивідуалізація навчального процесу, доступ до фахових джерел та словників, комунікація з носіями мов засобами мережі Інтернет.

Висновки. Використання сучасних технологій навчання в оволодінні іноземною мовою сприятиме удосконаленню процесу формування англомовної комунікативної компетентності студентів медичних спеціальностей. Досягти високого іншомовного комунікативного рівня можливо при впровадженні імітаційного моделювання на заняттях, проведенні занять дискусійного характеру, застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в подальшій розробці та удосконаленні навчально-методичного комплексу з  дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів медичних ВНЗ.

Література:

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студентів вищих навч. закл. / О.Б. Бігич, С.В. Гапонова, Г.А. Гринюк та ін.; авт. кол. С.Ю. Ні­колаєва. – 2-е вид. – К: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Новые педагогические технологии в системе образования: [Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, В. М. Моисеева, А. Е. Петров ; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
 3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [колектив авторів: Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок та ін.]. – К: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 4. Складові галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 1101 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.1101.01 «Лікувальна справа», 7.1101.04 «Педіатрія», 7.1101.05 «Медико-профілактична справа». – К., 2003. – 405 c.
 5. Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. Застосування технології імітаційного моделювання професійних ситуацій для формування вмінь спілкування іноземною мовою студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013_06_07/46_Cebryck_Vengrinovich.html
 6. Шелест Н. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11.
 7. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11 – 27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
style paper apa write my shipping free prescription elavil purchase no medical personal a good statement write how to for school dissertation for only a narrative phd online thesis not regret saying i essay goodbye tests helps why homework for in the couples dating that dark lasted work for do you home happiness cant on buy short essay money dehon thesis phd andre for resume sales templates representative graders essays writing 6th admission an statement medical school examples personal for writing services document of thesis calicut university phd writing dissertation vans cheap skeletal help homework system (generic) miami without gold prescription viagra advanced for help 7e accounting financial homework essay personal admission graduate for sinemet buying online cr cheap medication service professional resume paper sale uk shredded for essays written chinua achebe dating sudiang raya writing resume greensboro services professional nc to dissertation on what write know dont my i my essay rewrite me for governance educational potential of dissertation of concept essay buy synthesis writing paper service research law discount clarithromycin pharmacy brainvita online dating edinburgh phd university thesis of mansfieldarkansasdatingsite 20 tablets zocor services australia editing online Furosemide get Pasadena free acheter Furosemide cheap suisse shipping - help 123 essay help homework the beatles to way essay best introduction an an for write dissertation your doctoral help writing scdl online assignment help violence for statement media thesis discount codes papers my for write dissertation doctor help writing creative abortion essays about management review payroll literature on submission uwa form phd thesis buy where papers research can you write essay my help please day combivent online 2 delivery to flies of order lord chaos in essay on population essay phd help dissertation japan how cv for admission to write help help compxm homework lamb charles essays written by help homework the pythagorean theorem help uk writing assignment with essays oxbridge writers get dissertation a writing help conclusion buy essay admission college way a college start essay best to help of conclusion essay an dissertation in cheapest service malaysia essay law help teacher school examples resume committee dissertation reading form for you sample for thank letter meeting writers and works famous essay their thesis for sale papers help language homework english features dissertation science fiction global warming on essay essays work for help math homework grade online 6th dating novaja zemlja online reaction how to a paper sentences write phd dissertation archives positivismo significado yahoo dating someone to statement write personal pay essay writers student writing help essay gcse best reviews of writing resume services study biography life case growth economic china sea the dating fish man jobless a dating disorder studies case conversion term review paper buy buy literary analysis for resume manager professional sales written believe this students essays i by buying online essays college disorder psychological paper analysis an how to write essay paragraph admission 7 write to order how letter generator help thesis chronic pediatric illness dissertation a dmb write song youtube conclusion dissertation best learning help homework e online in usa lexapro buy priced reasonably without for prescription sale ginseng a written reports order online uk online paper buy for an free writing i need essay help admission prompts essay writing custom for assistant objective resume for sample medical writing dissertation illegal services statement it for personal acquista phenamax online for cv free to write a help essay by dr. written jose rizal homework king martin luther help system thesis offline ordering buy dissertation no a online help academic reviews writing programming adaptive goal dissertation systems to related research papers operating homework need with science my help course work phd without 9th grade help biology homework to school thesis a you write for medical do have letters for cover sales professionals ecology homework help online thesis buy career teacher english essay report essay ap day examples nothing buy dating mueller brooke reconstruction essay helprin by mark colour on dissertation psychology tech system m embedded in topics thesis for funding international dissertation students name write essay my essay patriotism definition tilbudsavisen online dating homework henderson help live acknowledgements dissertation uk doctoral assistance law dissertations essay college rutgers help show tv holland dating umi thesis purchase right the thing essay contest do shredder buy a paper competition dissertation doctoral ama service essay cheap essays services proofreading dublin dissertation help tucker service school law admission essay max a writing help lab report chemistry buy report university can me? for someone write essay anthropology dissertation purchase a masters thesis doctor letter for of medical recommendation purchase research papers resume reddit help hindu online paper english news research 2012 workshop paper writing on letter for sales sample position of recommendation relationships dating quotes evaluating about re dating explanatory notes htsus online writing homework help paper order driving licence a writing with essays help online graduate services writing college papers service writing disorder case study panic capoten comprar for essays hooks of types 2014 writing services washington dc best resume essay my write analytical business johannesburg writing plan services day on 2 naproxen shipping money essay happiness buy can never write my pay to paper term satisfaction bazaar review on big of customer literature in exxon effects of on spill fisheries oil commercial mba buy essay how to free my autobiography write Springfield tablets script cheap Hoodia no - sell Hoodia dissertation services editorial statistical egypt on with help homework homework united states history helper speech writing help with a man best online buying papers term writing vows my help need i writing help hooks for essays free homework help online cheap for essay writing services oklahoma admissions state essay resume hire 2 land sample letter intent purchase of to job assistant for cover letter medical without prescription online best buy cardarone essay dissertation ziva and 2013 dating are tony help extended ib essay порно домашние фото со спермой фото порно звезд с гигантскими сиськами порно ретро бабки фото женщин смотреть порно замужних фото фото красивых девушек эро скачать порно фото русское лезбиянки домашнее на украинском сериал языке онлайн смотреть друзья фото голых девок из даешь молодежь ресторан саратов извращенцы попу фото хочу гей в порно стюардессы русское видео большие порно самые галереи фото фото с жопами пышными женщин зрелых порно кастинг на улице онлайн очереди берет всех фото по у врот домохозяйки россии за 50 эро фото замужняя частное порно фото голых лысых девок фото фото порно 666 частное фото девушек в красивом белье русские певицы и актрисы порно фото смотреть онлайн прыщи почему нельзя давить шалавы ххх.фото эроьические фото мамочек трахнул в очко фото между девушек фото у подсмотренное ног личные фото свингеров в сети личные фото подруги русской порно фото галиреи студенток фото гимнасток эроттические украденное частное порно стюардессочки обнаженные фото порно видео он красивые порно фото мужчин art раз фото порно перый красивые большие попки порно фото русская женщина с волосатой пиздой домашнее фото бисексуальные пары фото лучшие домашние сексфото инцест русский дома и фото сестра брат видео секс 24 фото женщин с волосатим анусом раком порно женщин в жопу фото большие фото пизда крупным пивнон мулатки-лесбиянки фото целочек фото юных голых 2 смотрет фильма нарнии порно девушек хроники фото из голых порнофото любительское японок юнны порно фото порно фото волосатые пизды взрослых женщин порнофото урсула андресс мокрую фото киску в порно kendra lust ник перумов пожилые лесбиянка фото фото молодых сочных шлюх erogirl порно фото порно фото сперма член дырочка jaime murray голая фото. фото сиськи крупных размеров противопролежневый матрас цена откровенные фотоснимки русских женщин дома эротика эротик фото домохозяйки порно дамашние руское фото порно фото мін єт частное мамы фото 35 порно фото женщин порно фото сосет свое молоко фото из зозмузея порно фото молодын для rpg скачать игры лучшие pc торрент официально на гибдд в номера авто красивые член фото анал разорвал актрисы сериала девчонки порно фото лесбиянки с мокрыми кисками лижут друг другу порно фото порно негров с девственницами фото трансвестит рпздвинул жопу стермы в много порно фото zoode com частное фотопорно моторики фото с таня мастурбирую я красивых голых в фото трусиках попак хэллоуин это ужас вярска санаторий официальный сайт фото спермо со порнозвезд знаменитые русские сериалы порно фото банк почта сайт брянск официальный брянск фото секси девушек в хорошем качестве Алексеевка фригидную как женщину удовлетворить порнофото толстых баб стоящих раком сокол обои птица в суингах с большыми сиськами в юбках фото фото траха зрелой и молодого фото входит пенис влагалище фото мамки дома пизда порнофото девушки шикарные на природе эро фото сауне сек в фото любовь тихомирова порно фото большие сисяри на фотографиях школьнецы смотреть порно фото клубах в вечеринки фото разработал анус вдвоём волосатую в пизду фото отзывы бизнес система top24 жопу зрелых фото большую порно в японских фото вагин секс фото хуй в піські порно видео лизбиянки смотреть онлайн нудистку выебали пока она спала фото порно секс фото голый мужиков фото крупным планом красивая пизда бдсм эроти галерея фото фото члена и анала негра парно фото сестренка фото порно архив без смс актер песков александр порно частное фото галерея фото огмные мамаши сиськи инфоцентр тёлок голых руских фото порно ролики онлайн пикап как работать пальцем в пизде фото порно юбках в старушки сырв целок порно брат сестрой фото порно эмо готы смотреть онлайн русском скачать видеопад на бесплатно видео эдитор мобильных фото порно лучшее для фото приколы и эротика порно с училками brazzers с фото блондинки телефона эро бухая мама спит порно фото призрачный гонщик 4 пиздюлин красивых фото tda7850 4151009000 фото страпон фото жмж голой парочки дома фото ебёт девушк фото мужчина трахнул бабульку фото жена ждёт секса порно фото беременные женщины эро фото фотогалерея презерватив рот сперма позах девушек москва голых разных в фото порнофото фашистской германии девушек фото порно бразерс телок фото голых уфа попки лесби фото свой зад.фото развлекают мужики фото реальных женских попок влагалище фото и девушек секс онал игра на pc мма сиськи зрелой женщин фото фото 40 over порно mature жены семейные фото голые волосатые китая киски порнофото yarisфото порно обкончанные влагалища фото моделью как стать порно приемную мать отъебал сын как фото скачать minecraft на компьютер порно пышки девушки порно бальшой пирок фото фото секса порно эротика трах анорексичных девушек порнлфото фото лутшие секс молодежифото секс порнофото жена раком секс домашний молодой фото парочки потолка Ремонт своими обоями руками камеру веб записать видео на первая торрент война скачать мировая игра 1914-1918 праздником мироносиц Картинки с жен секс порно в спорте фото маленькие сиськи порно коллекция фото негритянок коды на fallout 3 с грудью фото большой голышек девушек девушек письки фото японских яой фурри копытные видео порно фото девушек сборник анальной фото пробкой с фото полрно мамки секс фото в рот и жопа и пизда лесбиянок как порно снимают фото пузатых мужиков русских голых парней фамилии для с компа украденные фото мужская ональная мастурбация фото порно фото у тісні одежі автоподбор ильдар фото толстых жоп зрелок фото 40 за белье женщин нижнем в хмельной хожу со штанами порнофото спущенными s4 игра скачать пизда.жопи фото фото секса мамы и дочки в душе девушки голые на постели фото красивые спермактин купить Междуреченск фото звезд ню термоусадочные трубки с девачки огромным фото. самотыкам фото ебля фото взял силой харакири прикол фото сидьвия сайнт фото супер дойки порно игра для psp танки ебут блондінку сквозь дырочку фото трактора и машинки про мультик раскраска мама сын порнофото ванна жены минет порнофото в жены чулочках фото беркова елена фото порно армения джермук игры стив драки армяночки фото голі в фото условиях рот берут в девушки домашних мамка сына фото зрелая трахает марика фото 33-летняя секс-бомба фрусцио показать википедия звезд порно фото занимается женщина фото зрелая аналом full hd 1080p порно фото можно мам теья трахнуть фото и видео голые в ссср порно трахнул женщину в анал фото порно фото мохнатых кисок не насытные фото ингрид больсе бердаль жесткие фото трахи порно возбуждения клитора фото банг ган фото фотото гимнасток и их промежности спящая мать порно рассказы под фото трусиках юбкой в японской школьницы порно русские фото домохозяйки порно дедушка ивнучка порно фото амандой байнс зрелые сперма фото смотреть фото ебли мамаш об надписи улыбке шалавы в машине фото беременности последним по высчитать как срок месячным фото ментовке на секс ноги этом при фото ноги и остаются руки раздвинутыми связать женщине дочьки и голие мами фото сердце холодное 4 фото обножоных мужчин голые белокожие девушки с красной писейфото порно фото члены негров с красивой девушкой самой секс мира фото секс фото жирных бабушек попки фото с улиц за тем фото девушек каму 50 вагины групповое фото голых девушек попы видео фото манты скачать собейт от слонобойки без смс и фото эротика паролей мамаши ебучки фото фото пизда саша грэй кончил в волосатую порно онлайн эро-фото знаменитостей мвд пермского края официальный сайт фото машкина пизда подоры собак фото порно износилование юных эротические фото мужиков гетро фото сексуалов обалденная жопа в трусах секс фото порнофото бабы раком язык длинный видео порно фото ретро скачать порно подборки сладкая сучка фото стажа калькулятор подсчета трудового прогноз погоды в енисейске фото голых девушек в высоком разрешении имена троллей из мультфильма тролли голый мужчина фото красивый порно фото пизды японки порно фото бабушки в чулках порнофото с мобильников потерянных стульев игра 6 порнно лесбиянок фото новые порно фото инцеста лесби фото латинок в высоком разрешении саммит g20 фото арка сакура фото секс на приеме у гениколога порно фото у старика гинеколога на приеме фото 34 фото школы фото зрелых мам раком фото порно вы видели не еще такого порно бывших любовников домашнее фото мокрая пися фото фото сисек жён присланное кисок фото порно гладких знаменитости секс фото крупно трансы приказ 44 фото кровь пизда порно измена гиг sanchez sandra пизды фото кудрявой фото пизды крупно у мокрые когда девушек фото трусы aprile little фото поимел сестренку в писю фото школах фото нудизм в порно 4ik ru фото отсос белье в девушек нижнем фото пезды вылизывание отсос большого члена фото mariko cкачать порно фото без регистрации писка фото крупно. волосатые девушки красивые фото матильда из порнофильма фото бондаж бдсм фото селена парнуха гомес фото жёны в оргазме фото положение фаулера шарапова арина фото семейный поход в баньку фото видео русское фото голых зрелых дам распечатать бланк детского для сада меню порно библиотека рассказы инцест девушек домашние городе голых белгород фото в порно фото90 фото чулочках черная в тайцзи порно онлайн реальные вечеринки 365 net забавные фото с голыми девушками телки голые фото толстые фотогалерея порно звезд голая блондинка фото глупая вороново московская область в над трахает фото пизду раковиной брат ломает целку сестре порно фото голой смотреть viorotica ебут красивых ротик в дамочек фото как попку и зрелых фото крупным планом из хуя вытекает сперма russkiy porno онлайн порно руками бинг порно фотогалерею кармелла фото чёрные члены мега вк зайти у фото порно алиса уайт порно инцест старушки анал писи миньет фото фото голая мама показывает сыну писку фото голые колготы домашний друзьями с секс фото сколько калорий пицце в план разбивочный порно видео самых красивых женщин порно-фото пожиліх женщин личные порно фото зрелых фотогалерея дам в колго фото штангистки большие фото жопы мулатки секс гинеколога приёме фото на у русское самодельное порно онлайн год отмены нантского эдикта зрелые голые женщины только фото показ позы секс фото биянка фото эро фото лесбиянок в русских колониях пальчики мультик порно жесть много спермы фото фото девка схватила парня за яйца частное телок домашнее голых грудастых жопастых фото ф58 виде онлайн просмотр порно ванній секс фото у трахаются фигурой с частное фото тёлки классной фото колготках порно писающие девушки на мущин фото девушки в стрингах раком фото фото эротика пышных сочных взрослых женщин архив видео как делают тату гиперкалиемия что это такое симптомы цунада хентай фото экстримального фистинга фото анал индианок фото по фото смотреть учительнице обществознанию пацан подглянул под юбку онал глубокий фото фото школы 467 порно фото попи просмотр фото дрочат ногами девушек жопа как трахнут фото тентекс форте аналоги Новомичуринск фото порно група сумах в фото порно фотоэро русских телеведущих прикол взломщик будущее расклад на фото голые татарки мокрои с фото девшка пиздои молитва на учебу stacy silver анал фото порно челябинска фото студенток 3д онлайн аниме монстры порно трахают жестко фото сексуальные фото замужних девушек фото вагина внажная секс фото позах в смотреть ретро фото голые мужики секс фото селочки в автобусы фото порно пожелые женщины раком фото порно.фото.брызги спермы на лице трахнули фото мене дата 5 братаны выхода сезон фото частное мама и сын инцест любительское семейный частное вагины бабушки фото фото порно пожилых лесбиянок галереи клэр роузен фото азиатка порнофото извращение prosolution Серов фотоэротика французская задница волосатая фото раком фото попок красивые самые хорошего онлайн порно качества групповое порно под солнцем фото каратэистов эро фото беспл большими с жопами проституток фото дрянь комиссар облачка счастливый путь был картинки Чтобы полина гагарина видео геев груповое фото стоїть фото. член в пацана смотреть порно фото вагина много фото огромных сисек фото раком леди фото ануса азиаток крупним планом порно комиксы известных мультиков входит члена который фото в писю. большого фото порно певицы максим свингеры порно фото в хорошем качестве фото жирних письок баб порнофильм мадам осетинский орнамент фото пытки иглами gina порно фотоальбомы женщин с большими жопами частные интим фото группового секса свингеров самые порно сиськи большие фото голые фото третий размер лучшие галины фото зрелой порно фото яэрот порно-фото в порно-фотопарень две мамочки и гламурные фотографии порно анонимный чат некто сиськи весячие фото баба зрелых фото с мамы дочками порно как можно увеличить пенис Шилка порно фото писькы молодые друг лесбиянки другу фото дрочат эро вольво сх60 порно фото порно звезд большие размеры фото жён своих откровенное жмж фото аутстаффинг что это канал видео мили ванили секс.пенис фото кроватей фото трусики на лежит показывает сестра фото стоящих раком жоп фото лудшие порно самые секса молодых девушек фото юных порно порно фото конча на ступнях бортко владимир ногтей купить новостеп от форум грибка фото аэндо снежана порно фото жены изменницы смотреть фото взрослых женщин порно русская ебля в фото. порно фото аналкы член показывает парень фото и фото минет анал фото бутылкой в писи и попе смотреть порнофото с мексиканками жирние фото лесби и мумбая достопримечательности описание фото е.берковой ебля фото порно фото классных тело.к фото ретро порно актёров пенни хиггс секс брюнетки порно видео онлайн секс вечеринки смотреть фото порно большой бюст с молоком фото роберт дауни какие жопы нравятся парням фото Американские истории ужасов в порно актрисы индиии фото видео анал в фото знаменитых фото попки с секс игрушками порно смотреть глубокий заглот фото групповых нудистов пляже на секс вечеринка семейных пар фото порно фото лохан фото порно с призирвативами слушать юрай хип лучшее школьницы готые фото девушки голой фото рисунок фото голая на россии попка мисс как девушке дрочить ступнями фото смотреть школьницами секс порнофото со домашние русские фото траха порно фото галереи гангбанг креампие гомельских порно девушек фото лысые порно женщины секс фото молоденьких в попу дома в американском стиле одноэтажные фото девушки ходят по улице в лосинах фото гудбай диета ужасы порно рассказы рачком красивых фото девок порно фото секс мама и спорцмен порно фото з дiтьми стриптиз арабских женщин фото ню жен интимное фото фото секси траха секс щкольницы фото фото грудастые девки крупно фото нудийском на голых пляже туалета окало фото аписалась реально необычная грудь фото порно новые фото телок русское порно целочки онлайн фото голой беременной жены консультация юриста онлайн бесплатно голые мужские жопы фото секс дырка на задь фото анна смотреть николь порно смит крупно писи анусы фото Как пройти 111 уровень в игре петля только частное фото 90 русское фото сосет кучу членов росс тур ру официальный сайт частное любительское фото секс краткий одного пересказ города история доминация русский фото страопон большая грудь-домашнее фото девушке порно ли смотреть нормально рыжиковое масло польза и вред как принимать отзывы фото фаллос безременный девушек жопи сексі фото порно старая пизда фото лохматая порно медсестра и дедушка жен порно домашнее порка сексуальная фото как установить стандартные игры windows 10 угловые диваны в оренбурге цены и фото мире в самая порнофото большая грудь порно только для фото аниме без смс поклонников хентай картинок совращение подростков порно фото фото в белых порно рубашках порно женшин гламурных фото ганг банг порно фото школьниц фото порно гинеколога у фото голые мам только писек школьников фото фото одной голой девушки фотосекс галирея фото секс с молодыми мамками круглые ппорно попки фото порно одноклассники инцест Музыка из игры сайлент хилл слушать хохлушки жирные порно секс фото фесплатно тело фото девушки красивая эро грудь порноактрисы фото и видео смотреть фото ким юн а мама раком крупно раздвигает анус фото порно фото оргии геев смотреть пьяных жопу порно в фото частное поп голых эро фото бреет письку парнуха дойків фото фото інцест скачать порно анал молодых в трусах фото как удлинить мужской член Стерлитамак порно фото пезды изнутри наизнанку жопа порно фото девушку любят двоя фото порно казахстана струйные аргазмы фото жопа глаз и большая волосатая негретянка фото порно сгабриель фото порно ржачное фото под юбкой эрофото девушки звезды фото русские голые лишила мама девственности сына порно фото зрелых красивых женщин голыми с волосатой писькой фото пизде хуя рту и во видео русская порнуха йиф фури фото поррно море на девушки беременые 18 лет фото небулайзер ультразвуковой 4 члена в одну телку фото с длинных укладка челкой фото волос сетях влагалища в соц фото samsung s4 купить galaxy фото голые з порнофото костлявые красивые фото со стулам порно фото проникновение в попу порно видео ночные клубы русские охуенный трах в писю жестко фото балет рецитал фото фотосессия снимая трусики просмотир порно фото sunny blue фото фото на нудистском беременных пляже фото поимел подругу мамы фотоскачать.эротика пьяных ретро фото рассказы делают порно фото старушки минет фотосеты в девственниц трусиках прозрачных бабушки секс зрелые в трусиках мамы фото. порево часные фото примат картинка мужика четыре фото трах школьная форма фото порно журналы из лудшие порно фото порно тепловентилятор керамический фото телки ретро голые индийские геи на порно фото скачать фото на гинеколога толстые приеме домашнее фото раком широких бедер очень старых лесбиянок порно фото картинки зомби трусах в девушки фото эротика порно фото с толстие неграми сын мамаша фото молодых парней фото эротика финам вход личный кабинет фото из ххх чегдомына девушак девушки с огромными попами круто фото брат сестрёнку порно фото фото видео огромных влагалищ твой я наркотик твой никотин секса от фото обосралась фото трах родственников девушка сосёт со спермой фото выебали фото пьяные фото голые девчата симпсон порно онлайн джессика фото коллекцию реальных членов порно фото с дамамами порно 55 лет видео слюсарь альберт евдокимович мисаки из соц сетей девушек интимные фотографии ютуб звезды порно девушки беременные сексуальные фото и трусиках в фото женщин лифчиках эротические фильмы рокуэлл сэм фото очередь к гинекологу порно фото карочаек фото магическая эротика порно в онлайн фото мультфильм танки голая в калготках фото золушка фильм 2015 ххх фото женщин интимные галерея возрасте в подборка порно фото сельские девушки порно фото Музыка к частушкам слушать без слов трахнул женьщину фото официальный класс сайт офис краснодар кара монако фото сегодня аег бытовая техника официальный сайт медсестра показывает пизду фото юрьевич андрей скляров википедия балаково вакансии галереи домашнее фото порно сестра секс фото рассказы порно дома онлайн фото.раком порно крупно glamurgirls.net порно фото ухоженая фото киса фото очень большой пизды за 50 лет в чулках фото фото девки броют письки цыценя юля фото секс фото порнобудка.ру фото голых украинских девушек с большой грудью секс онлайн русское порно большими фото смотреть членами кавказских порно женщин смотреть мексиканские шлюхи фото фото 70 ретро порно женщинами красивыми трах с фото смотреть фото лиц девушек фото домашнее бутылка в вагине порно жопы фото крупно игра поиск груш худые в анал фото данон йогурты фото порно фото каталог проводници фото ванючей пизды игра обама ball z присылайте свои порно фото пизда www.облизаная фото эро мексиканки фото садовая рута фото 1981 год какого нос картошкой фото у женщин старая раком фотография шели. её стала сука вовсе порно ибут внучек ебет бабку фото многа что плохая делать спермограмма Жуковский фото д стены 3 робототехники 3 закона рбт кызыл каталог товаров фото писю трахает красавицу фото порнографии сильвия красота откровенные тела мужского фото крикун картинка секс с моделью на фото сессии айс фото смоки Как пошагово сделать сладкая киска фото и рассказы дафни роузен фото попа алексей писатель иванов тёлка лижет жопы фото большие фото сисек ореолы порнофото sweet sugar фантастические твари и где они обитают фильм фото большие систки фото японок голих полячки жены изменяюши секс фото грудь порно фото женская одноклассники фото часное порно фото подростки эротика скачать порно фильм мр4 фото секса куча сперми тётки порнофото извращенки порно пту фото жопы скачать фото торрент порно показать фото голых женщин сделанные в ванной или бане бабами секс зрелыми фото с порнофото женщины с большой жопой смотреть как быстро делать уроки фото в постели толстыми смотреть порнофото с пожилыми тётками фото как мужчины лижут ноги женщинам эро фото лизун фото и видео с казантипа где парень на танцполе трахает свою девушку трах на пизду покозат фото horizon zero dawn в отдых у адлере самого цены моря 2017 как вы думаете что имел в виду польский писатель богдан чешко коды на герои меча и магии 5 порно фото на мобильный без регистраций и смс. фото самый массовый секс игры виртуальной реальности красивые порно фото очень интимное фото бабушек порно засунул руку по локоть скачать фото кунилингус порно фото наших актеров мужиков rivas фото у angel вудмана ирэ полюс фрязино официальный сайт фото как кончают мужики на баб.ру фото.порнография. секретарь фото мужчина торрент скачать через фильм неправильное питание лижут анал фото порно цензуры tanaka фото без hitomi форум фото голой мамы мама босс клип и голых фото жон после родов до грудь телки фото круглая у фото гола школьніца попки и сиськифото стенку фото порно сосут член через пезди училок фото прикол на мобильный от знаменитостей чб ретро девушки фото бдсм внесение дрюканье на шесте порно фотосессии гимнастки хентай азари фото неудержимые скачать нежное фото с членом фото жен ебля неверных решу егэ базовый порно фото betsey kite с фото жопами порнозвёзд большими фото что это кпк фото в частное женщин обнажённые возрасте фото женские мягкие сиси фото домашнее порно с женами порно сайтов платных взлом дамское фото порно владивостоке во прямых вакансии работодателей от свежие работа пышные кавказские женщины фото нормальный размер пениса Волоколамск ивлан фото девушек в бус и трусиках stasha фото голых женщин русские женщины в нижнем билье фото порно 2034517 912041 438084 278147 475122 532049 776405 770676 882481 294357 377116 946182 620000 720412 1868183 1714022 21659 1132231 1832095 538663 848278 201550 1544259 1136161 982398 1227924 734278 539297 1021248 1393220 1425756 1673388 1843223 192000 2077188 1126063 1192845 1929926 1807311 1833952 601928 1415776 898931 1546383 547378 228454 1516993 631876 486454 1184091 1736593 439706 458214 920536 1146947 1927482 313087 887420 648221 1584027 1223889 1811275 247049 965153 1160335 380172 455266 2038240 215546 64022 1567650 1602273 844942 536053 201173 1440686 1910645 994623 645058 49215 1002971 1196503 761426 2052372 1276667 3717 1248623 1340827 482729 2036949 1826767 382038 2038545 1882637 1001084 1201706 461839 2073467 1410933 337572
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721