ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811

Л.В. Крисак,

Київський національний університетімені Тараса Шевченка,

м. Київ

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

У статті розглядається проблема та шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів. Аналізуються новітні технології навчання іноземних мов в вищій медичній школі.

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність, діалогічне мовлення, інформаційно-комунікаційні технології, імітаційне моделювання.

 

В статье рассматривается проблема та пути формирования англоязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности студентов медицинских высших учебных заведений. Анализируются новейшие технологии обучения иностранным языкам в высшей медицинской школе.

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная коммуникативная компетентность, диалогическая речь, информационно-коммуникационные технологии, имитационное моделирование.

 

This article deals with the problem and ways of English language professional oriented communicative competence development for medical students. Modern technologies of foreign languages teaching are analyzed in the article.

Key words: English professionally oriented dialogue communicative competence, dialogue speech, information and communication technologies, simulation.

 

Постановка проблеми. Новітні тенденції та стратегія навчання іноземних мов (ІМ) у медичних вищих навчальних закладах (ВНЗ) визначається потребами сучасного інформаційного суспільства до інтеграції міжособистісних і міжнародних контактів, які зумовлюють необхідність удосконалення практики навчання ІМ у вищій медичній школі. Це у свою чергу вимагає не лише залучення нових знань, але й формує нові підходи до навчання, змушуючи коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні технології. Провідною метою вивчення ІМ студентами медичних спеціальностей стає іншомовна компетентність особистості, а кінцевим  результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. Майбутній лікар повинен володіти іноземною мовою на рівні, що дозволяє йому активно і вільно використовувати її в сфері професійної діяльності. Для досягнення позитивного результату дуже важливо, щоб вивчення мови носило не просто поглиблений характер, а набуло професійного статусу.

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняними вченими-методистами створено цілу низку методик навчання ІМ для немовних ВНЗ. Серед них, зокрема, О. Петращук, М. Задорожна (для медичних ВНЗ), А. Ємельянова, О. Тарнопольський (для студентів технічних спеціальностей), Е. Мірошніченко, І. Онісина (для ВНЗ економічного профілю), Л. Котлярова, С. Кіржнер, Г. Савченко (для майбутніх юристів), Ю. Друзь, Л. Максименко (для майбутніх менеджерів), Р. Зайцева (для студентів вищих військових навчальних закладів), Г. Турчинова (для майбутніх біологів), О. Калашнікова (для майбутніх бібліотекарів), Т. Алексєєва, Н. Бориско, Л. Сажко (для студентів філологічних спеціальностей), С. Козак (для майбутніх фахівців морського флоту), М. Галицька, Я. Окопна (для майбутніх працівників сфери обслуговування), О. Метьолкіна (для майбутніх митників). Проблему розвитку полікультурної мовної особистості у вищій школі досліджують П. Бех, О. Бігич, Л. Биркун, В. Маслова, С. Ніколаєва, С. Тер-Мінасова, В. Черниш та інші.

Цікавим для нас є дисертаційне дослідження О. Ю. Іскандарової, яка розглядала формування «іншомовної професійної компетентності спеціаліста» і в своїй праці розробила концепцію формування іншомовної професійної компетентності студентів медичного вузу.

Актуальність даного дослідження визначається соціальним замовленням суспільства на фахівців медичної галузі, які б володіли англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням (АПОДМ), необхідністю створення нових навчально-методичних комплексів для формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів.

Метою статті є визначення найбільш ефективних шляхів формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні студентів медичних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Згідно з чинною програмою з англійської мови для професійного спілкування вміння діалогічного мовлення передбачають зокрема адекватну поведінку у типових професійних ситуаціях, реакцію на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в професійному середовищі, адекватну реакцію на позицію/точку зору співрозмовника, виконання широкої низки мовленнєвих функцій із гнучким використанням загальновживаних фраз тощо [3].

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціаліста з напряму 1101 «Медицина» конкретизує основні вимоги, які ставляться перед студентами медичних ВНЗ. Відповідно до цих вимог, медичний працівник повинен володіти щонайменше однією іноземною мовою на професійному та побутовому рівнях [4, c. 48]. У цьому контексті доцільною та методично виправданою є іншомовна комунікативна підготовка в медичних ВНЗ, що передбачає формування у студентів англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні.

Для визначення поняття «компетентність у діалогічному мовленні» розглянемо визначення терміна «діалогічне мовлення». Отже діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. У межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає ініціатор спілкування і як слухач [1, с.152].

У свою чергу, компетентність у діалогічному мовленні (КДМ) – це здатність реалізовувати усно мовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих та професійних сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання. КДМ передбачає, що мовець уміє планувати, здійснювати й коригувати власну комунікативну поведінку під час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних типах діалогічних висловлювань відповідно до певної ситуації спілкування (контексту), мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно правил спілкування у конкретній національно-культурній спільноті [7, с.11].

На основі проведеного нами аналізу методичної літератури щодо професійно орієнтованого навчання ІМ, ми виділили такі основні компоненти англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (АПОКК) майбутніх лікарів: лінгвістичний, психологічний, професійний, прагматичний, соціокультурний та стратегічний. Коротко зупинимося на кожному складнику.

Лінгвістичний компонент полягає у формуванні у майбутніх лікарів навичок і вмінь користуватися фаховою спеціалізованою термінологією, типовими фразеологічними зворотами, граматичними структурами в процесі професійно орієнтованого спілкування на основі відповідних проблемних навчально-професійних ситуацій.

Психологічний компонент є вкрай важливим у складі іншомовної ПОКК майбутніх лікарів і пояснюється необхідністю формування навичок і вмінь адекватно оцінювати іншомовного співрозмовника (наприклад, пацієнта під час медичної консультації або колегу-лікаря в процесі спілкування), передбачати його реакції на свої висловлювання в ході іншомовної комунікації, розуміти тактику поведінки. Праця лікаря як специфічне суспільне явище має свої особливості. Насамперед ця праця припускає процес взаємодії людей. Особливості вивчення психологічних основ медичного спілкування полягають у тому, щоб уміти переборювати ці труднощі, а саме: вміння пізнати пацієнта і себе, скласти психологічний портрет пацієнта, вміння психологічно грамотно спілкуватися тощо.

Професійний компонент передбачає наявність у студентів знань щодо комплексної взаємодії лікаря і пацієнта: здатність і готовність інтерпретувати опитування пацієнта під час огляду, проводити фізикальне та клінічне обстеження; заповняти медичну карту амбулаторного чи стаціонарного хворого; проводити санітарно-профілактичну роботу; давати рекомендації щодо здорового харчування тощо.

Прагматичний компонент пов’язаний із знаннями фахівців про принципи організації та структурування висловлювання. Він відповідає за зв’язність і логічність побудови висловлювання, а також передбачає вміння застосовувати знання про особливості мовної і немовної поведінки у ділових ситуаціях іншого мовного соціуму.

Соціокультурний компонент передбачає володіння мовними вміннями, знаннями менталітету країни, мова якої вивчається, культурних традицій з метою успішного міжкультурного спілкування та здійснення діалогу культур.

Стратегічний аспект  включає вміння активного слухання  для одержання додаткових фактів, повторення для підтвердження розуміння почутого, підведення підсумків почутого, підтвердження контакту, застосування дипломатичного впливу на партнера, зокрема пацієнта, коректного поводження у випадках, при повідомленні важкого діагнозу або невиліковної хвороби, надання відповіді на складні запитання, а також уміння знаходити вихід за відсутності мовних засобів у ситуаціях професійного іншомовного діалогу.

Зазначимо, що готовність студентів до володіння англомовним професійно орієнтованим діалогічним мовленням можна вважати сформованою, якщо вони володіють основними функціональними типами діалогів. Найбільш функціонально прийнятними й доцільними для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей ми вважаємо діалог-розпитування, діалог-обмін інформацією та діалог-обговорення.

У в’язку  викладеним вище, виникає необхідність пошуку найбільш ефективних шляхів формування вмінь англомовного професійно орієнтованого говоріння студентів медичних ВНЗ. Серед таких шляхів, ми визначаємо новітні технології навчання. Дослідники цього питання називають технології навчання сукупністю прийомів, дій, які виконуються у певній послідовності та допомагають реалізувати методи навчання, які забезпечують реалізацію певного підходу до навчання [2, с. 75]. Отже, необхідно знайти такі універсальні методи навчання ІМ, які дозволять досягти більш високого рівня підготовки майбутніх лікарів шляхом інтеграції мовної та професійної сфер.

Визнання особистісно-орієнтованого підходу в якості нової парадигми освіти й виховання призвело до змін у постановці цілей, у відборі змісту, принципів і технологій навчання ІМ. Особистісно-орієнтований підхід уможливлює впровадження у навчальний процес активних форм і методів навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей студентів, мисленню, умінню переорієнтуватися у сучасному суспільстві та дозволяють зробити акцент на групових і парних видах роботи.

Сьогодні у практиці підготовки студентів ВНЗ поряд із традиційними методами навчання досить широко застосовуються інноваційні, вагому роль серед яких відіграють активні методи навчання. Активні методи навчання – це методи, що стимулюють пізнавальну діяльність студентів, вони будуються в основному на діалозі, який передбачає вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та характеризуються високим рівнем активності студентів [6].

На нашу думку, до ефективних технологій навчання АПОДМ студентів медичних спеціальностей можна віднести: «Навчання у співробітництві»,  «Круглий стіл», «Дослідницька робота»,  «Інтерв’ю», «Аналіз ситуацій», імітаційне моделювання. Розглянемо деякі з них.

Метою технології «Навчання у співробітництві» є формування комунікативних умінь, які забезпечують кожному можливість здійснювати іншомовне спілкування на відповідному рівні. Ця мета досягається завдяки основній ідеї навчання у співробітництві – навчання у колективі, виконання особистого завдання, працюючи в групі на спільний результат, який залежить від внеску кожного.

Технологія «Круглий стіл» передбачає ведення бесіди, в якій беруть участь всі студенти навчальної групи. Викладач повідомляє певну проблему, учасники «круглого столу» обговорюють її, збирають необхідну інформацію, аналізують, узагальнюють, шукають оптимальні шляхи її вирішення. Завдання кожного студента – зробити свій власний внесок у вирішення зазначеної проблеми. Наприклад, студенти є учасниками міжнародної конференції де обговорюються питання: «Vaccination – Pros and Cons», «Infectious diseases in children», «Alternative medicine». Предмет обговорення може бути заданий за допомогою мотиваційно-стимулючого тексту або перегляду автентичного відеоматеріалу тощо.

Технологія «Дослідницька робота» характеризується самостійною спрямованістю виконання завдання. Студенти самі вибирають підтему загальної теми та працюють індивідуально. Після цього, учасники кожної групи готують доповідь за обраною темою та презентують її.

В технології «Інтерв’ю»  запитання лікаря є елементом, який спонукає пацієнта до повідомлення інформації, активізує мовленнєву дію в діалозі. Запитання є одним із об’єктів аналізу та дослідження в професійній комунікації лікаря з пацієнтом і виступають головним типом комунікаційної поведінки лікаря при зустрічі з хворим.

Наприклад, для інтерв’ю пропонується наступний перелік питань лікаря при огляді пацієнта:

 • Duration: How long have you had the symptoms? Have you had the symptoms before?
 • Severity: How bad is the symptom? Does it come and go or is it constant?
 • Location: What parts of the body does the symptom affect and does that change over time?
 • Causes: Do you have any idea what may trigger your symptom? Do you have any idea what may make your symptom better or worse?
 • Associated symptoms: Have you noticed any other symptoms?
 • Timing: If the symptom has been occurring for some time the doctor may want to know what made you decide to seek a doctor’s opinion. Did the symptom change in some way or did someone say something to make you change their perception of the importance of your symptom.
 • Past medical history: Do you have any current medical problems? Have you ever received medical care? Have you ever been hospitalized? Have you ever had a test such as an X-ray or CAT scan?
 • Medications: Do you take any medication, supplements or herbal remedies?
 • Allergies/adverse reactions: Have you ever had an allergic or adverse reaction to any medication?
 • Obstetrics: Have you had any pregnancies? Were there any abnormalities or complications during any of the pregnancies?
 • Screening tests: Finally, your doctor may want to know if you have recently had any screening tests.

Застосування технології «Імітаційного моделювання» надає великих можливостей для вирішення завдань комплексної професійної підготовки майбутніх лікарів. Ця технологія є основним засобом формування професійно-комунікативних умінь в умовах штучно створеного середовища професійного спілкування. Специфіка цієї технології полягає в імітуванні реально існуючої системи шляхом створення спеціальних моделей, в яких відтворюються принципи організації та функціонування цієї системи [5]. Імітаційне моделювання передбачає побудову відповідної професійної моделі навчання іноземної мови, що імітує зміст та умови професійної діяльності майбутніх спеціалістів. Доцільно створювати ситуації, де студенти повинні виконувати ролі лікарів, працівників реєстратури, медичного персоналу, пацієнтів, родичів пацієнтів тощо. Оскільки ці ролі студентам психологічно знайомі, а засвоєний лексичний матеріал дозволяє створити ситуацію, близьку до реального спілкування, то імітаційні моделі на тему «Виклик лікаря», «Прийом у дільничного терапевта», «У приймальному відділенні лікарні», «Збір анамнезу», «Підготовка хворого до операції», «Обговорення результатів лікування з родичами пацієнта» органічно вписуються в навчальний процес. Таким чином, студенти опановують культуру ділового спілкування, можуть проявити себе як особистості, долають мовний бар’єр.

За відсутності реальних умов іншомовної професійної комунікації великого значення набуває використання інформаційно-комунікаційних технологій, які максимально можуть наблизити процес вивчення ІМ до ситуацій реального та професійного спілкування. Вони відкривають для вивчення ІМ нові можливості, серед яких більша наочність через використання звуку та анімації, різноманітні прийоми візуалізації вимови, інтенсифікація та індивідуалізація навчального процесу, доступ до фахових джерел та словників, комунікація з носіями мов засобами мережі Інтернет.

Висновки. Використання сучасних технологій навчання в оволодінні іноземною мовою сприятиме удосконаленню процесу формування англомовної комунікативної компетентності студентів медичних спеціальностей. Досягти високого іншомовного комунікативного рівня можливо при впровадженні імітаційного моделювання на заняттях, проведенні занять дискусійного характеру, застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в подальшій розробці та удосконаленні навчально-методичного комплексу з  дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів медичних ВНЗ.

Література:

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студентів вищих навч. закл. / О.Б. Бігич, С.В. Гапонова, Г.А. Гринюк та ін.; авт. кол. С.Ю. Ні­колаєва. – 2-е вид. – К: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Новые педагогические технологии в системе образования: [Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, В. М. Моисеева, А. Е. Петров ; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
 3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [колектив авторів: Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок та ін.]. – К: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 4. Складові галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 1101 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.1101.01 «Лікувальна справа», 7.1101.04 «Педіатрія», 7.1101.05 «Медико-профілактична справа». – К., 2003. – 405 c.
 5. Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. Застосування технології імітаційного моделювання професійних ситуацій для формування вмінь спілкування іноземною мовою студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013_06_07/46_Cebryck_Vengrinovich.html
 6. Шелест Н. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11.
 7. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11 – 27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
exemplification help essay with discount custom org code writing extra latino debere dating editing dissertation help dubai buy paypal via uroxatral post case traumatic study stress disorder dissertation writting cheapest best london service cv london writing services writing cv tunbridge wells section order thesis help ridley homework school district in history essay order psychological contract dissertation paper 2 on world research war online news paper english bangladeshi for admission college sale essay cpm help website homework papers buy cheap online of medical samples of recommendation school for letter study help case microbiology vibramycin apotheke homework do my help me to sites christian missionaries for dating sizes paper custom writing paper music of essay school my cheap binding thesis london essay writing an with argumentative help personal for good med statement school help homework function quadratic writting service missouri homework help southwestern for letter merchant cover assistant position should hire me you powerpoint why presentation resume medical residency for help management essay with papers development stonington on dissertation essay custom buying reviews resume service a writing better for online money write academic paper writing how in write arabic i my name do 10 is the what plan pay essay writing help essay discussion on line opening english free help homework cheap buy theme thesis to i essay a why nurse do want be homework rivers help uk thesis analysis phd element finite first homework for help grade thailand clomid buy in cpm homework student help for essay grade 3 game on my favourite does help you while doing homework concentrate music write a personal for how medical statement school to good less masters thesis degree on border us mexican essays i letter application writing need a help cover for job a high help school english homework mba finance homework help research paper a to how buy helping in about need essay someone coursework help online for letter medical cover review essay website work help with school assignment law in australia help essay officer why police a to want on be i ottawa resume services executive writing paper for writing format apa disorder bipolar research articles writing essay services essaysincollege communication dissertation newspapers online turkey hcplc homework help dissertation service consulting juge administratif help homework syndrome aspergers kids for writing help essay helpline nbc homework 10 urdu site essay students free for homework help college research urgent a paper buy online paper subjects sociology term can who help a me write business plan statement college writing services personal depersonalization case study disorder help virginia homework arlington service editing toronto essay dating and sites 50 over thesis buy ru writing services will reviews usa paxill online resume manhattan ks writing services representative sales resume for letter cover espaa precio valtrex help wales business plan help university essays writing essay persuasive school for prompts high me to someone need i write an essay velden dissertation help service a dissertation buy lse online for sales business interview plan dissertation authentic leadership excel help homework microsoft records cover uk medical for request letter reviews writing cv service london acheter pas cher generique veno-ritz nursing custom school essay admissions writing dissertation paper stock american on dissertation effect of idol weeks purchase 4 dissertation a visual homework help in use for gastric issues of celexa a cv medical how write to for students gods help homework primary egypt university abstracts dissertation utah pharmacy aciphex silvo sale lab do my math homework help gases and solids homework liquids resume transporter medical for sample 36 trimox hour buy admission essay do uchicago my computer programming help assignment writing stage with help dissertation key 2 essay outline help java pay homework parent homework help plan car business hire with help homework cbbc order samedayessay flowers paper buy to uk diversity school class medical essay write chapter how of dissertation to essay 3325 conclusion a dissertation buy well essay written 3rd writing custom resume person online papers cigarette top essay admission help great graduate college advertising essay gender students help homework engineering for service statement college application essay vs personal medical for letter records cover clerk me help my lab report write services help dissertation proposal writing written ever college essay help with application school writer high essay need of writing maid a honor i help speech hotline homework help online essay business sample education dissertation phd mathematics law a essay good school admissions service you a to if a used a honda civic write on bank check purchase levitra mg generic pills professional 200 management help phd dissertation paper top writing services research rated writing services online research phd project proposal thesis student papers where buy i can homework percentages help math essay type resume custom wrapping buy paper sanctions economic us a eulogy help writing english with coursework help purchase papers will writing services cheap dissertation editing australia services online papers 2016 sats knpm dating online dissertation paper research research a paper write for me american help literature homework mba service harvard graduates writing and thesis nutrition on hiv phd net essays custom online buy fosamax for coursework phd ugc help essay uchicago essay have motivation my i to write no a writing order of book engineering buy research kleptomaniac reflections lyrics a on dating buy people essays can paper my edit for online free cornell thesis university phd free online newspapers old essay personal qualifications paper writer document xps custom size el 123 rescate metro latino en dating buy my book book on report purchase 5 dissertation weeks a resume philadelphia writing service pa things to my to do homework motivate me service writing online my write com paper my essay can write my dont about i to paper know write what research essay mdphd amcas have my to i do do homework homework vision helper ебал фото сестру Дома из бруса проекты 8 на 9 фото котят для фото премиум Корм класса груди с большими сосками порнофото поезда вагона внутри плацкарт Фото фото девушки с большими ляжками фото ебля зрелих русских женщин порно и девушка взрослый мужчина жесткий ебля в рот фото фото правильного минета беркова порно фото смотреть прохождением с игры Топ совместным Китайские автомобили в россии фото из Бани проекты внутри бревна фото Кожные заболевания у кошек фото за Фото превышение штрафы скорости на рабочий стол 1366х768 Обои пляж телефоне Не загружаются на фото из фредди с ночей Картинки камер 5 попки фотоэротика крупным планом порно фото женщины доминируют пытка1 Скачать игру на рабочий стол гта 4 белой фото в Обои спальне к мебели Игры год для икс бокс 360 торрент трахают огромные члены.фото Скачать с торрент игру мир танков красивая пизденка в колготках фото фото мужчин в кепи фото кончил в рот не вынимая члена картинках и семьи верности в День Новинки игр года 2015 видео обзор голых фото девственницы Игры для компьютера с windows 8.1 Парень за кусает девушку фото язык Игра на компьютер том говорящий порно фото крупным планом анал и миньет с большим Рецепты салатов с колбасой фото увеличить хуй в домашних условиях Купино фото большой ануса Скачать worms игру на компьютер из однажды в сезон 3 сказке Актёры фото жена на двоих суперсборники и университета медицинского комплект фото секс видео россии изнутри из Игры для мальчиков до 8 лет танки самые откровеные порно фотографии жену в жопу порно онлайн Игра словолюб ответ на 19 уровень ейскоё домашнее фото порно архив андроид на против машин зомби Игры онлайн с одевалки монстр Игры хай порно фото износилвание письки показали природе фото на Рецепты домашних сосисок с фото лижут пизды дружке фото пляже на друг лабиринту по Человечек бегает игра фото анального секса скачать Однажды сезон в бигсинема 3 сказке инкина пизда фото уголовном судьи в Статус процессе приколы с gucci Картинки про диму смешные надписи со фото минета спермой крупно из хуя сперма капает фото 5 приколы Фредди ночей фредди с онлайн про Сказка деда мороза все мобилку фото порно на скачать Скачать игры разрушения на андроид Игра настольная spin master fibber Игра фар край 2 скачать торрентом на надпись ты мое Ятвое футболках порно пожилая мама фото Вьетнамские фрукты фото и описание онлайн порно 4 размер груди порно онлайн русские зрелые лесбиянки увеличить как размер Лянтор можно члена скрытое подглядование порно в член порно пизде большие фото крупно секс фото с домохозяек Игры из и джерри тесты кто ты том тренировках на футболу Приколы по худеньких домашнее порно фото девушек люся лущик фото голая мужского Пустошка размер члена фотоальбомы рабыня частные Фото леры козловой и стаса шмелёва кончают в анал русское порно картинках значения Символы в их и большие размеры члена Сковородино фото эротических полового женщина после акта зрелых усач черный фото игра гонки 9000 Windows 8.1 или windows 7 для игр и шрамов до Фото удаления после Картинки на тему говори правильно порна голая фото леди фото мильф онлайн сэкысы фото русское порно онлайн ученица фото полураздетых девок Игры для андроида на раздевание фото порно большие большие жопы shalin devine фотогалерея порно Игры леталки на самолетах скачать мужское большое фото достоинство нокиа н8 кот том Скачать игру для на стол рабочий 3д Скачать обои Красивый статус о любви вконтакте колготках без трусов голые в фото девушка пришла на кастинг в порно фильм инцест фото звезда порно фото вероника марк какой члена размер Шацк хороший 2015 экшен Скачать игры новинки настоящие порно картинки порно фото галереи большого разрешения частное фото влагалеща фото 2015 весна обувь Мужская лето фото грудь юных подростков картинки Скачать на черном фоне фото красивых брюнеток с большой грудью в купальнике ебут поликлинике в фото голая в музее фото аватара Смотреть приколы аанга про поимели фото дизайн Кухня-гостиная кв.м 36 фото Игры гонки на машинах для малышей Дизайн на акриловых ногтях фото Игра вторая мировая для виндовс 7 комиксы по войнам Скачать звёздным в порно колготках фотки девушка в спортивных шортиках эрофото фотографируем сами себя интим фото Скачать игру на андроид overkill 3 www.взрослые влогалище галереи фото американский папаша порно мульт онлайн фото сахар кс 1.6 Игры для компании для нового года женщины голя 60 лет фото фото корольова с п Скачать прикол на телефон андроид Рецепты приготовления сала с фото цесарка пол фото Дидактическая игра по музыке в доу порно фото кореа корянки ебутса голые попки фото зрелых двенадцать месяцев из сказки Песни юмором цитаты о с секс порно с пожилыми фото фото ёбаных Полезный шампуня волос для состав Обои для рабочего стола дом у моря www.порно с индианкамй фото играют клуб Видео как винкс в игру голых пьяных девушек туалете в фото Домашние рецепты из мяса с фото Игры для мальчиков симулятор метро фото дамы пелотке с в ручкой фото Щенки спаниеля 2 месяца кокер Загадка от старца фура с ответами расказы фото мультяшные трахнул мать как порно друг фото девушек занимающих сексом край лололошкой фар Видео с игра 3 Стародуб потенция плохая что делать Хендай санта фе комплектация фото Ники для игры по английскому языку сильные потенции для таблетки Скачать игру photo warp на андроид Скачать телефона игру для элемент Благоприятные дни для азартных игр фото снегурочек в чулках фото клещи клопы Фото тюнинг субару импреза wrx sti Killing floor 2 как запустить игру Смотреть фильм онлайн мама ужас порно фото старых смотреть онлайн Голодные игры для майнкрафт 1.8 фореста игры типа Фото здорового горла у человека Игры для андроид торрент карточные фото голой школьникы как нарастить член Кизляр Паста с креветками и мидиями фото порно фото старой домохозяйки флешпоинт Скачать игру торрента с Кексы в формочках рецепты с фото потенцию Льгов повышающие травы Игра для пк гонки на квадроциклах фото мaйклз джиaны женщин тощих голых фото Суп пюре из курицы рецепты с фото Ведьмак 3 дикая охота опасная игра Обои для рабочего стола девушки 3d в онлайн порно хорошем кач Картинки по изо 7 класса человека Видео приколы про наркоманов ютуб фото токмок город фото толстушек проституток польши секс фото свинг семей домашние Энгри звёздные бёрдс войны игры 2 Стрижки для кудрявых волос фото рисунком фото Зеркало с прихожую в из тайного сериала круга Картинки caribbean серия of Pirates the игр ебухи фото ххх шлюха трахается фото выложить сфотографировала свою письку куда в с фото трусиках разрезом лариса гузеева эро фото пизду бутылку пихают в как показать фото плрно фото голых длинных темных волос фото Покраска фото в низких трусиках в фото одеждах порно греческих Скачать игру ганг бест на компьютер нахема роза фото волосатыми порно смотреть с лучшее фото брюнеток голих молоденьких валенсии фото видео фото голые на дороге надписью Картинки ты с красивый Много мебели набережные челны фото не брат трахает брата делать фото хочу своего что знаю порно сестру фото Белое белье кружевное женское фото тётечек ххх Рыжая краска на темные волосы фото чулках фото порно зрелая жена в что статусы наше ушло не Всё было ню фото загорелых женских тел одягу англійській мові Картинки на и кончил фото на на трусики пизду Двери дерева из своими руками фото фото уорнер Джейми амелия дорнан и из с Рецепты фото лазанья фарша Вылетает игра сталкер ogse 0.6.9.3 Фото прокачки штуцера для тормозов видео смотреть процесс съёмки ню фото eva фото dionisio рецепт курицы Колбаса фото из с Игры от paradox interactive список порно фото домашнее частное присланное пользователями Рисунки на висках для девушек фото классическое ретро фото Фото сделать бумаги из помпоны как Вкоридор натяжные фото потолки Картинка краски для волос лореаль влагалища мире в фотография широкого самой Картинки винкс флора в энчантиксе Как перенести игры на рабочий стол Страшные приколы видео на телефон порно-мать инцест-фото. фото секс старые женщины мушкетёра фильм порно три фото порно старушки фото бабушки порнофото заваротнюк Лазерная эпиляция фото до после мерлен фото леруа Каталог кухни фото трахают на улице приспустив штаны скотч эро фото шивпури судха фото Черепашки ниндзя игра бродилка 3d жена сперме ебли в пизда с и частное после фото и пьяная в турками пришла домашнее номер порно вся сказки барбоски mason marconi фотографии обои фото yulia nova про дошкольников Загадка школу для 2 Игры прохождение of call duty Бумажные своими фото платья руками трибестан цена Красноярский край которые скачать немного весят Игры Смотреть фильмы ужасов про походы статус кикбоксера пизденак полноватых фото голых попак и анимация стол на Красивые рабочий Версальский дворец во франции фото под мини юбкой девушек пизда фото порно фото клавдии марии Интересное 3 о класс математике Картинки любимого для текстом с картинка с 94 Игра процента духами Пулемёты второй мировой войны фото Скачать фото букетов из белых роз школьная порнофото шлюка и фото порно красивых женщин секс порно фото сина и мами чм в хоккей игр Расписание россии Обзор игры калл оф дутти блек опс смотреть часное фото деревенских как в попу суют девушки руки виндовс игры на Почему зависают 10 Игры на телефон fly андроид 4.2.2 в игры Скачать на андроид яндексе вимакс форте курс лечения Приморский край травы для улучшения потенции Устюжна занялись любовью прямо на пляже фото пальчик Мальчик отзывы о с сказке спермой девушку заливают фото ебли моделей. галереи фото на армата обои Проект стол рабочий Светлана марцинкевич с мужем фото Плетение из бисера цветок картинки Какую посоветуете игру на андроид фото порно 18лет домашнее школьници старые шлюхи фото эро фото голые толстозадые мамаши за 40 все for игры speed need Антология притчи скачать Игра торрент темные игры дом для птиц фото submissivecuckolds фото как бабы сосут хуй игру Какую асус на скачать ноутбук Красивые квартиры фото 2015 год фото комиксы порно видео русское частное порно фото защеканок жирных негритянки порно фото попки фото больших порно размеров эротические фото девушек возле отечественных машин Поделка из шин своими руками фото г челябинская 40-45 интим женщинами обмена аша знакомства с фото лет и видео Смотреть паук человек 2 игра доне Быстрицкая элина в тихом фото фото школьниц18 фото девушек в общаге амирова фото Игры рисовать на лице анны и эльзы Игры создай своего котенка мутанта дня с доброго Картинки надписью Найти игры пираты карибского моря Фото барселоны для рабочего стола игру торрент через Скачать стрела порно онлайн пальчики ног Маффины с ветчиной и сыром с фото фото. голые гимнастики фото необычные домашнее соски осень обувь Мода 2015 фото сапоги голые фото женщины и вместе мужчины частное фото женщин в юбках на молодежь эротическом фото ирель wow картинки смотреть порнофото с никки бенц Не хром отображаются картинки все Игры одевалки онлайн винкс стелла видео фото целки писаюшие брата тетя соблазняет порно фото дня ольги Фото с бузовой рождения женщин ебут ню фото туб порно видеоролики Ювелирные украшения с цветами фото жены фото волосатой писькой с трибестан инструкция Костомукша порно фото красивые откровенные секс с матерью эротические рассказы tmnt игра для пк на секс напившись фотографиях Дружба это чудо на русском игры порно фото женщин в 45ть в пеньюарах Обзор игры survival evolved видео фото Сауна инфинити нефтекамске в Фото господа нашего иисуса христа Головные уборы картинки для женщин лучшее фото со всего мира долбежки в очко девишник в клубах фото военные порнофото голые фото два вибратора в вагину 3 Скачать железный игра человек картинка реймана занятия лфк фото медичек секс полизать киску фото любители скачать русские домашние порно фотографии фото невесту ебут свадьбе на 6300 Игры nokia скачать телефон на ужасы на бигсинема онлайн Смотреть Вареники в горшочках рецепт с фото плохая сперма Верхняя Салда на фоне белом Футбольный мяч фото запеченная фото с рецепт Курица грустные Статусы стихи со смыслом Скачать разбивалки на машинах игры Как сделать из бумаги самолет фото Гаджет для windows 7 процессора фото женщина дрочит пизду Короткая стрижка с переходом фото игры Скачать андроид торент через андроид для Лучшие про игры танки фото Смотреть их цены и планшетов Сделай игрушку своими руками фото девушек фото гололых сосок Сднем рождения картинки близнецам Игра фар край 3 прохождение видео пк дарк соулс на игры Прохождение в Фото романского стиля интерьере для блинчиков рецепт Начинка фото Игра матрёшка ответы на 43 уровень со фото порно страпоном галереи Итачи картинки для рабочего стола игра порно сантехник фото ласкат пизда с язиком ранзар читы игры коды игры Все в одноклассниках на спеман цена отзывы Зеленоградск форте семьи футболки фото Одинаковые для написано люблю фото тебя Красиво я встречается зимой Весна картинки с и 37 Купейный 38 вагон места фото порномодели 70-х фото Вкусные печенье с рецептом и фото с соц сетей фото раком на игры стрелялки пк Скачать гонки порно фото как трахают на синовали сиськи девушки прикол похудеть порно.рассказы.фото. роботов Скачать на игры андроид белья женского фото нижнего порно Сказка со старинными мерами длины Играть в игру 5 ночей с фредди 10 Картинки для рабочего стола успех фильм hd качестве в Скачать ужасы афоризм про дать фото голышом заплыв жопу жестко фото фото большая волосатая пиздень посмотреть молодых мамаш нелепые фото Корни темнее концы светлее фото книги Растение красной картинки Хаммер н3 отзывы владельцев с фото фото площадь красная сейчас Москва гинеколог провиряе жону беремену фото фото ххх длинные хуи Игровой сайт для скачивания игр крупно две письки фото фото девушек 18 домашнее Игра роботы для мальчиков 3 лет в марина шарапова фото порно Сказка о емеле краткое содержание Анекдоты про медведя и охотника Самые очень страшные фильмы ужасов трах парней фото фото пизденка лизы фото пожелих баб интересной компании в Путешествие всё о сказке муму плита 8 фото к б порно видео клипы и фото Ленивая и радивая сказка смотреть какой размер пениса самый нормальный Карабаш Северная двина в архангельске фото Картинки военные корабли раскраски Как в игр steam библиотеку открыть шапка челси фото Счем носить платья в горошек фото vigrx Осташков жена васильева фото Вера елисеева Фото сотникова фёдора деффчонок из Картинки жених и невеста на руках Фото мусульманок в хиджабе скачать Игры для планшетов онлайн скачать Смотреть игры в имитацию онлайн Фото золотых крестиков на цепочку Игры майнкрафт моды с миникотиком Полина гагарина фото максим журнал члена Шахунья уменьшается размер Мелкие красные точки руках на фото домашнее свингер порно фото как сделать член больше дома Ленинградская область Читы на майнкрафт 1.8 на креатив девушкой с порно папа Надписи на футболках в дзержинске фото контакте инцест в ретро для Игры и педагогов упражнения Растения в китае фото с названиями старуха 70 лет показывает мохнатую висячею сморщеную писю фото денди остров Играть онлайн в игры молодухе раздлбили анус фото фото голые актрисы и актеры фото лезбиянок порно голых Игры для мальчиков страшные машины попки порно фото дом трек 2 евро сети симулятор Игра по карлика ебет негр фото Сгрузом по россии игра торрент редліпс фото Новотроицк volume pills страпоном порно фото со лесби Интересные факты о арктике россии Скачать игру кот том 1 на телефон домашнее жены моей фото ненаглядной пизда потап трахнул настю каменских фото фото Свадьба и абрамовича жуковой жёлтый фрукт фото в Какие наклеить обои спальне фото Видео прохождение игры глаза ужаса порно фото ржачные девушки penthause фото на двери фото Маша и медведь развивающие игры Смотреть фильм ужас про призраков Скачать игру вольт 2 через торрент Биозавивка на длинные волосы фото керл Кошки американский фото цена видео порно пьяная вика африкантова марины Яна фото сестра вк project игру в war Промокоды на рецепты копченостями фото Суп с с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721