ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто основні тенденції податкової політики України в період реформування,проаналізовано основні джерела податкових надходжень Зведеного бюджету України, обґрунтовано шляхи покращення податкової політики України за допомогою удосконалення системи оподаткування податку на доходи фізичних осіб.

Ключові слова: податкова політика, бюджет,прямі та непрямі податки, податок на доходи фізичних осіб, база оподаткування  

В статье рассмотрены основные тенденции налоговой политики Украины в период реформирования, проанализированы основные источники налоговых поступлений Сводного бюджета Украины, обоснованы пути улучшения налоговой политики Украины с помощью усовершенствования системы налогообложения налога на доходы физических лиц.

Ключевые слова: налоговая политика, бюджет, прямые и косвенные налоги, налог на доходы физических лиц, база налогообложения

It is substantiated the main trends of tax policy reform Ukraine during, the main source of tax revenue budget of Ukraine, grounded ways to improve the tax policy of Ukraine through improving the system of taxation of personal income in the article.

Keywords: tax policy, budget, direct and indirect taxes, the tax on personal income, tax base

Постановка проблеми. Податкова політика відіграє важливу роль у забезпеченні виконання державою своїх функцій та представляє собою діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів. Загальна стратегія податкової політики повинна включати пріоритетні цілі, пов’язані з функціонуванням системи оподаткування, та методи їх досягнення. Податкова політика повинна передусім сприяти росту обсягів накопичення, створення умов, які полегшують оновлення капіталів підприємства. При впровадженні податкової політики держава обов’язково повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Регулювання економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка б дала змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами платників податків. Важливою умовою ефективної політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому суб’єкти господарювання мають можливість планувати господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень.

Аналіз останніх публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до оцінки податкової політики держави, проведених податкових реформ та їх наслідків на розвиток країни, оскільки цим проблемам присвячені численні публікації таких українських вчених: Л.В.  Барабаш, О.Д. Василик, Д.В. Веремчук, А. І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, Я.  В.  Литвиненко, С.В. Сарана, В. В. Сідляр.

 Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів покращення податкової політики країни на основі оцінки сучасних тенденцій її реформування та удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Стан національної економіки на сьогоднішній день вимагає реалізації ефективної податкової політики держави, постійного планування та контролю за податковими надходженнями до Зведеного та Державного бюджету України. Проте, в державі досягнути ефективності у формуванні та реалізації податкової політики, можливо лише за умови стабільного податкового законодавства, яке є її базовою основою. На жаль, впродовж 19 років незалежності в Україні тривав досить важкий законодавчий процес щодо розробки, обговорення та прийняття Податкового кодексу України. Як наслідок, українська економіка до прийняття цього документу розвивалась на основі прийнятих законів щодо оподаткування, що призвело до виникнення багатьох проблем: наявності великої кількість законодавчих актів; суперечливості законів у податковому регулюванні; недосконалості законодавства; низькій поінформованості суб’єктів господарювання та інші.

Прийнятий 2 грудня 2010 року Податковий кодекс України, що набрав чинності з 01.01.2011 року, був важливим кроком у розвитку податкової політики, оскільки в одному документі міститься:

– вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування;

– перелік платників податків та зборів, їх права та обов’язки;

– повноваження і обов’язки посадових осіб контролюючих органів під час здійснення податкового контролю, їх компетенцію;

– відповідальність за порушення податкового законодавства.

Проте, після його прийняття вирішити всі проблеми не вдалося. Однією з причин є те, що Податковий кодекс є нестабільним, оскільки зміни до нього почали вноситися як ще до набрання чинності, так і після того, і як підсумок станом на 22.01.2015 було внесено і проведено понад вісім десятків поправок та змін.

Сьогодні українська політика спрямована на євроінтеграцію, що у свою чергу передбачає ряд завдань для реалізації податкової політики, а саме:

– наближення податкового законодавства України до норм країн ЄС (прийняття Податкового кодексу, усунення подвійного оподаткування, запобігання податковим злочинам, набуття чинності Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною). Це  стане стимулом  зростанню  української  економіки, поступовому  зростанню  добробуту  громадян    до  рівня  країн  ЄС, створить сприятливі умови для  інтеграції України до ЄС;

– удосконалення податкового законодавства (зменшення кількості податків, ставок на податки (податок на прибуток, податок на додану вартість), врахування структури доходів населення). Ці дії створять сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій за рахунок дешевого капіталу;

– активна співпраця органів податкової служби з представниками бізнесу;

– співробітництва  та  взаємодопомога  між  ДПСУ  з фіскальними  органами  країн  ЄС,  США,  яка  спрямована  на  посилення міжнародної співпраці. В рамках цього завдання  30 грудня 2011  року було  затверджено  Концепцію  міжнародного  співробітництва Державної податкової служби України на 2012-2013 роки;

– підвищення ефективності функціонування органів різних рівнів та перетворення ДПС з контролюючого органу на сервісну службу (створення сервісних центрів для платників податків для надання таких послуг: взяття на облік, допомога у складанні звітності, прийом звітів, видача необхідних довідок). У 2012 році зменшено в три рази перевірки платників  податків-юридичних  осіб  та  перехід ДПС на  електронну форму  звітності.

Як всі ці процеси, впливали на формування податкових надходжень в рамках реалізації податкової політики в умовах постійних законодавчих змін, зможемо проаналізувати на основі структурно-динамічного аналізу Зведеного бюджету України за 2011-2014 роки. Зупинимось на основній домінуючій групі доходів – податкових надходженнях, які займають понад 80 % усіх доходів Зведеного бюджету. Аналізуючи динаміку складу податкових надходжень, що відображено у таблиці 1, можемо зробити наступні висновки.

Таблиця 1

Динаміка складу податкових надходжень Зведеного бюджету України
за 2011-2013 рр.

Показники, млрд. грн. Роки Абсолютний приріст, млрд. грн Темп приросту, %
2011

 

2012

 

2013
2012-2011 2013-2012 2012-2011 2013-2012
Податок на доходи фізичних осіб 60,22 68,09 72,15 7,87 4,06 13,06 5,96
Податок на прибуток підприємств 55,10 55,79 54,99 0,69 -0,80 1,26 -1,43
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 14,83 17,54 28,86 2,71 11,32 18,27 64,54
Податок на додану вартість 130,09 138,83 128,27 8,74 -10,56 6,72 -7,60
Акцизний податок 33,92 38,43 36,67 4,51 -1,76 13,30 -4,58
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 11,77 13,19 13,34 1,42 0,15 12,06 1,14
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 21,15 17,65 5,70 -3,50 -11,95 -16,55 -67,71
Інші податкові надходження 7,61 11,05 13,99 3,44 2,94 45,23 26,56
Всього податкових надходжень 334,69 360,57 353,97 25,88 -6,60 7,73 -1,83

Джерело: [5, 6].

Податкові надходження протягом 2011 та 2012 року зростали та становили 360,57 млрд. грн. в 2012 році. У 2013 році ситуація погіршилася, оскільки податкові надходження зменшилися на 6,6 млрд. грн., або на 1,83 % в порівнянні з попереднім роком. Це в основному спричинено зниженням податку на додану вартість на 10,56 млрд. грн. за рахунок зменшення ввезених імпортованих товарів. Основними джерелами податкових надходжень протягом 2011-2013 років були податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та акцизний податок.

Протягом 2010-2013 років спостерігалася нестабільна динаміка щодо податку на додану вартість. У 2013 році відбулося скорочення податкових надходжень на 10,56 млрд. грн. за рахунок зменшення вироблених в Україні товарів та ввезених в Україну товарів. Щодо відшкодувань  ПДВ із бюджету, то вони теж здійснені не повністю: фактично було відшкодовано на 6,1  млрд.  грн., або на 10,2  %, менше від запланованого.

Податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб протягом 2011-2013 років мали тенденцію до зростання, зокрема, у 2012 році зросли до 68,09 млрд. грн. В основному зростання спричинене 4 разовим підвищенням рівня мінімальної заробітної плати протягом 2011 року з 941 грн. (на 1.01.2011 р.) до 1073 грн. (на 1.01.2012 р.) та введенням прогресивної школи щодо бази оподаткування. У 2013 році також спостерігалося зростання податкових надходжень на 4,06 млрд. грн. (5,96 %), що спричинено також підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1073 грн. (на 1.01.2012 р.) до 1147 грн. (на 1.01.2013 р.).

Наступним джерелом доходів є податок на прибуток підприємств. Протягом 2011-2013 років не спостерігалося значних коливань щодо динаміки цього податку, лише в 2013 році відбулося незначне падіння доходів на 0,8 млрд. грн. (на 1,43 %). Основною причиною такої тенденції є зменшення ставки податку на прибуток з 23% (у 2011 році) до 19 % (у 2013 році), а також введення в 2013 році авансових платежів щодо сплати податку. Ця система не виправдала себе, оскільки законодавчо не розглянуто всіх аспектів та проблем щодо сплати податку на прибуток. Також важливою причиною зменшення податкових надходжень у 2013 році є зростання тінізації економіки, яка за офіційними оцінками Мінекономіки сягала 35%, за експертними оцінками — 45%. За підрахунками консалтингової компанії BostonСonsultingGroup, українські підприємства щороку недоплачують у бюджет 25 млрд. дол., майже 20% прибутку приховується від сплати податків, а формалізовані обсяги податкових пільг перевищують 50 млрд. грн.

Також детальніше розглянемо зміни, яких зазнали податкові надходження Зведеного бюджету України протягом трьох кварталів 2014 року (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка складу податкових надходжень Зведеного бюджету України за січень-вересень 2012-2014 років

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млрд. грн Темп приросту,%
2013-2012 2014-2013 2013-2012 2014-2013
Податок на доходи фізичних осіб 49,27 52,47 52,68 3,20 0,21 6,48 0,40
Податок на прибуток підприємств 39,74 42,69 23,00 2,96 -19,69 7,44 -46,12
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13,03 21,18 9,34 8,15 -11,85 62,53 -55,93
Податок на додану вартість 101,09 93,86 94,02 -7,23 0,16 -7,15 0,17
Акцизний податок 29,25 27,70 32,67 -1,55 4,97 -5,28 17,95
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 9,85 9,78 8,67 -0,08 -1,11 -0,79 -11,34
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 13,35 4,56 4,67 -8,79 0,11 -65,83 2,30
Інші податкові надходження 7,95 10,10 12,00 2,16 1,90 27,12 18,80
Всього 263,54 262,35 237,05 -1,19 -25,30 -0,45 -9,64

Джерело: [5, 6].

Протягом січня-вересня 2014 року відбулись структурні зміни в сегменті податкових надходжень та спостерігалася тенденція до зменшення частки майже всіх основних податкових надходжень. Частка податку на прибуток підприємств зменшилась на 3,1 %, що було прогнозованим та пов’язаним з авансовою сплатою податку, дивлячись на результати попереднього року.

Також зменшення зазнали ПДВ, податок на зовнішні операції та міжнародну торгівлю за рахунок зменшення обсягів імпортованої продукції. Також у ІІІ кварталі було зафіксовано збільшення акцизного податку, що спричинено зростанням ставок податку на підакцизні товару.

Податок на доходи фізичних осіб є одним з трьох основних джерел наповнення Зведеного бюджету країни, тому варто розглянути шляхи удосконалення оподаткування даного податку.

Згідно з проведеними дослідженнями науковців, в Україні загальне податкове навантаження (сума всіх зарплатних податків) становить 50 %, тоді як середній рівень оподаткування фізичної особи в Європі становить 36 %. В європейських країнах основними платниками виступають заможні верстви суспільства, тоді як в нашій країні близько 50 % даного виду податків припадає на найбідніші верстви населення. Тому зараз основним завданням є зниження рівня податкового навантаження хоча б до середньоєвропейського рівня.

Згідно з практикою, податок на доходи фізичних осіб в Україні не відповідає рівню аналогічних податків в різних країнах як за ступенем досягнення економічного ефекту, так і за виконанням соціальної справедливості при його застосуванні. В Україні існує проблема диференціації платників податків, оскільки основну частку податку на доходи фізичних осіб сплачують найбідніші верстви населення. У зв’язку з цією проблемою, українським урядом винесено на розгляд 6 моделей реформування податку з доходів фізичних осіб (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняння різних моделей ставок оподаткування

Cума місячної заробітної плати Ставка ПДФО, %
Моделі
Діюча модель 1 2 3 4 5 6
До 1 МЗП 10
До 3 МЗП 15
До 5 МЗП 15
До 10 МЗП 15 15 15 15
До 17 МЗП 20* 20* 20* 20*
10-40 МЗП 20* 20*
Від 10 МЗП 17*
Від 17 МЗП 25* 25* 25* 25*
Від 40 МЗП 25* 25*
Надходження до бюджету, млрд. грн. 3,5 2,5 4,7 5,1 8,9 14,7

* до частки перевищення

Джерело: [3].

Отже, розрахувавши надходження до бюджету у 2015 році можна відмітити, що найбільш «соціальною» є модель № 3, адже для найменш забезпечених верст населення застосовується ставка 10%; найбільш фіскальною – модель № 6.

Третя модель передбачає пропорційну систему оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачає такі ставки податку:

– 10 % з базою оподаткування до 1 МЗП (з відміною податкової соціальної пільги);

– 15 % з базою оподаткування від 1 до 10 МЗП;

– 20 % до частини перевищення від бази оподаткування від 10 до 40 МЗП;

– 25 % до частини перевищення від бази оподаткування від 40 МЗП.

Отже, реформа, пов’язана з зменшенням податкового тиску на доходи населення може допомогти вивести частину доходів фізичних осіб з тінізації та більш ефективно диференціювати платників податків.

Податкова політика відіграє важливу роль в загальній політиці держави, оскільки вона є основою формування фінансових ресурсів для виконання виконання державою своїх функцій в соціальній сфері та економіці в цілому. Реформування податкової системи потребує виважених, заснованих на детальних дослідженнях, ефективних реформах, які дозволять зробити податкову систему більш прозорою та стабільно. Удосконалення системи оподаткування податку на доходи фізичних осіб, одного з основних джерел доходів бюджету, є одним з важливих кроків у формуванні ефективної податкової політики. Застосування нової диференціації платників податків забезпечить не лише збільшення надходжень до Зведеного бюджету України, а й забезпечення соціальної справедливості населення.

Список використаних джерел:

1. Веремчук, Д.В. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки / Д.В. Веремчук //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць /ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 37-45.

2. Золотько І. А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 192 с.

3. Ковальчук А. Платити по-новому: в Україні стартує податкова реформа/ А. Ковальчук/ Газета «Україна Forbes» від 10.12.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/ua/nation/1384535-platiti-po-novomu-v-ukrayini-startue-podatkova-reforma.

4. Колотуха С. Адаптація  податкового  законодавства  до  європейських стандартів  –  лише  перший  крок//  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу: http://www.sta.kr.ua/integration/110106/index.html

5. Бюджет України -2013/ Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua /control/uk/publish/article?art_id=404574&cat_id=404610

6. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2014 року / Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File /Monitoring%20Quarter%202014/ukr/KV_IІI_2014_Monitoring_ukr.pdf

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

freelance academic sites writing methods types dissertation research online dating qartulad 2 titaniki where sildenafil found for speech day program mens welcome quiz custom resume writing help writing page essay 5 relafen online visa recommendation letter executive sales for floor 2004 walmart plan resume online 07003 order Haldimand Pentasa County to Pentasa - buying best place get aus review writing help grants dissertation canada statement for thesis killing mercy assistance scholarship writing with letter help cover grani na dating zhenschiny online buy to research paper homework pay do to someone statement help pressure a writing peer thesis how for you a testimonial to someone ask write to tips writing a for personal school for medical statement biology dissertation help for mechanical essay engineering application homework anatomy help with page ou dissent signature dissertation dissertation health economics on writing research essay paper custom essays online get marked research social paper disorder anxiety Catapres Catapres Kingston company from us - canada by mail from a expert writers research paper of mary help scots homework queen jose by rizal essays list of written for esl short essays students essay underlined websites essay someone my do for me can best pay wordpress to someone do essay sites assignment my to letter a writing recommendation college dissertation help cheap writing dissertation help phd homework ancient help egypt understanding essay gutenberg locke human an project concerning help homework social study medical for assistants resumes no experience sample with ordering without camelot sale prescription essay college into nation top helped student 50 get apple house plan software price copywriting services i my writing for a need help poem boyfriend son radyoda sark sralar franszca calan dentistry statements help with personal dissertation sujet ses analyse sales cover letter samples position for engineering format mechanical freshers resume download for help jrotc pressure essay with how does peer online dissertation questionnaire eating disorders article law essay online uk cheap and chase do homework sebastian my young austin prescription no buy glucotrol fees where to no to buy where criminal law and anti imdb order intent health in safety and phd occupational thesis help grade homework 3 discipline essay good and order companies dissertation assignment my write derek with help a dissertation by swetnam writing online written order reports to how do my assignment sample sales for cv canada grants dissertation get the answers homework help doctoral bergoglio jorge help dissertation trials tomosynthesis clinical a2 help photography essay how write strengths my to case collection healthcare a lean studies in applying of international moxin cheap name brand help essay application stanford cheap essay to buy thesis offline system ordering online essay custom dating a virgin woman topics pop culture research paper order to essay help public library baltimore homework county research on papers chemistry contrast essay disorders compare eating paper cheap sale term computer programming assignments with help rewrite paragraph my jogging loss weight and franchise business need plan buy a do a to i services writing best sop personality statement thesis borderline disorder pittsburgh diabetes walk cups wholesale paper custom help homework websites line on homework value place math help jobs on american essays outsourcing essay rizal written by jose dr writing kindergarten for custom worksheets homework i should do my now money buy speech persuasive happiness cant on write master thesis nc resume wilmington services writing essay harmful helpful homework or is printese cu de online dating colorat jocuri canadian a house plans frame writing london companies essay help review a literature with essay help tumblr help statement personal essay programs online phd thesis phd in cv progress cheap essays uk custom sales positions letters assistant cover for buy law essay cheap why dating tall better guy is a paper writing basic school term high report who write can biology my term online college cheap for students writers paper afterschool help homework mg mentat 200 admission a college when writing essay assignment sale for aura condo doctoral literature in english dissertation online papers practise 11 mba writing your dissertation olaf essay st interim help buy a shredder paper papers 10 buy school science service writing essay writing servicer online georgetown foreign of school service essay ignou help assignment rythmol cheap no cheap script zyvox fast delivery my dissertation i a do in week can need help essay paper writing idea i an writier need dissertation research paper for paying a thesis anu phd maintenance cover for mechanical engineer letter college history cheap papers online papers academic buy sk resume writing services regina du acheter comprar Topamax Topamax buy thesis cheap online sap master erp thesis template school medical recommendation for of letters services research broadband on paper medical for letter cover transcription resume cache help level 2 assignment 3 unit my home work write pharmacy for business mail plan order loss and b12 weight vitamin write sociology paper my science magnets help with homework assistant medical templates for resume on music argumentative essay write a book me for report buy need to an i essay of intent sample letter to purchase orientation disciplinary dissertation a in beehive help homework the resume services writing world best chicago gratis dating paiqi site objective for worker resume health mental my spanish write essay gulf engineer format for mechanical sample resume writing dissertation service uk us best research best to papers website buy slee thesis phd nicola doctoral kentucky thesis nursing assignments writing with help essay online jobs writers mother surrogate thesis paper Lowell buy a discounts Vasotec pills - Vasotec safe prescription without mla of online handbook for research writers papers gibaldi joseph for resumes sales associate usa hearts dating russian federalist of by a were series written the papers essays in renal failure dosing keflex allergies month old 15 help homework with i now math need pastoral dissertation companies of writing reviews essay buy for lang a cheap essay en format obesity 4369 apa child in essays production homework schedules help possibilites dating for rules bipolar with someone scholarship phd letter for application cover projects senior essays cheap reports essay buy uk ghostwriters hire for network online nootrop-piracetam cheapest writing website custom фото девушек у которых видны трусы мужья фотографируют спящих голых жен трахнул жопу телку фото в Как загрузить фото на яндекс карты игру про немцев торрент Скачать Картинки из стиха а что у вас Рецепты с фото украинской кухни руками 2104 фото ваз своими Тюнинг большии фото толстых мамаш клитором с галирея эротических фото. Как расставить мебель в зале фото делать картинках в скворечник Как Как добавить свою игру на телефон занятия сказки Конспект чтению по красивых лица девушек без фото порно размер муж члена Балтийск фото сперма налицо пенис мужской увеличить как Венёв взлом на пк Скачать игр программу Салат грибное лукошко фото рецепт красивые девушки эротические фотосессии компьютер мото gp Скачать игру на частное порно фото симейной пары Играть онлайн стрелялки флеш игры Люблю тебя подруга моя картинки порно фото невест прут Как пройти уровни в игре свомпи 2 мини порно полые в фото деушки модульные картины на стену Фото сериала голые из фото интерны актрис Рецепт соуса для лазаньи с фото Куклы хай фото вульф монстр клодин Знаки безопасности в доме картинки Сднем рождения картинки машина оскол фото отдыха старый Базы цены порно трансы ледибой смотреть порно ролики ру Картинки на ночь перед рождеством для стрелялка Игра телефона нокиа зомби игры стрелялки на двоих Флеш скачать racing торрент игра World Натюрморт с весенними цветами фото юбилей Стих с на приколом женщине для Фото торговых островки центров с на Игра деньги реальными людьми Полезны ли овсяные хлопья геркулес сын жестко порно фото мать трахает суперсемейку про Комикс контакте в Идеи картинки внутри дневника для порно фотографии женщины зрелые в колготках смотреть Рецепты из тыквы рецепты с фото льдинах Картинки белые на медведи для 7 Игры 8 лет мальчиков скачать в двери фото Ручки межкомнатные узоров Фото для спицами вязания Скачать игры на руском на телефон Как называется игра с рыжим котом Любимая диета результаты с фото спеман в аптеках Аша скачат порно фото амрита рао самка зрелая фотосекс голые фото пизды в трусах Вторые блюда грибы рецепты с фото кефире Пончики с на фото рецепт Наклейка обоев на стены стоимость сымволы статус нажимай и на игры такие Не кнопку руками Багги 2 местная фото своими фото иван седых хоккей цены Настольная фото игра и фото секса с взрослыми фото большиепоки женски Игра заяц собирает пасхальные яйца The witcher 1 игра скачать торрент игры в тормозят ноутбуке Почему Скачать торрент битва роботов игра Отделка гостиной мдф фото панелями торрент игры на Фиксики компьютер Информатика в задачах и в играх Игра говорящий том чтобы повторял Торрент фото на документы portable Комментарий к фото подруги в прозе шлюхой порно старой со minecraft в игре Коды одиночной на в дельфина игр выступление Играть фото стройняжек во время занятия бурным сексом Обшивка дома снаружи вагонкой фото смотреть порно с анастасией бакиева развратные потаскухи порно фото riptide gp2 Скачать андроид на игру Коктейльные платья из кружева фото какой размер члена средний Сорск модами Игры стрелялки майнкрафт с порно фото молодая супруга перепелиных Закуски яиц из фото с шпагаті на лезбо порно фото Гимнастика для женщин в картинках планом шели фото крупным девушки фото секс на природе голубых порно фото укроина путь скачать Игра торрент самурая мия изабелла порнофото Учасники танцюють всі 8 сезон фото Прически на рыжий цвет волос фото Игры энгри бёрдс звездные войны 2 огромные жирные жопы как корма у корабля фото Картинки цветы для тебя одной vimax pills Торопец Красивая на надпись онлайн фото нижний приколами Трусы с новгород Надпись на этом сайте нет форумов на шага Картинка ступающего лыжах кофе снижает потенцию ноги и подмышки фото виардо Новомичуринск и порно старых толстых старух фото фото Реальные мутантов чернобыле в игры тестъ джони книги фото гвардия Обложка молодая андроид на на Игры алхимия бумаге аниме картинки Аниме из приколы Фото самарской области со спутника порно с фото молодым женщина фото пиздёнки мокрощёлки Какой можно статус вк поставить и геной скачать Игры с чебурашкой Вязаные туники спицами схемы фото порно частное русское групповуха фото зрелые ебуться в жопу фото планшет в Графический игры osu для Игры без клавиатуры и без мышки пк Игра на метро надежды 2033 луч Британец шотландец вислоухий фото Индиана джонс лего игра торрент влагалище фото входящево члена во секс фото мама с Фото причёсок для бальных танцев днем с Картинки артёму рождения Кухни в бело фиолетовом цвете фото Конфликт на даманском острове фото Девушки из эквестрии 4 игры дружбы фото красивых голых женщин за 40 порно с мамой анал секс.прислуги.фото. Что такое олицетворение в сказках Скачать игры на андроид 320 на 480 ланита маркиз обои игра пчеловода сок вкусный фото фото и сэкс чтоб больше видео или трахолись игру скачать на телефон монтесумы сокровища сказка жерновки кавай на двоих в 2 ран игру Играть Прикольные стишки с именами мужчин Плитка под паркет в фото интерьере эротическое голых трусиках в фото девушек стандартный размер члена Дивногорск Игра на выживание смотреть 2016 Фото россия в первой мировой войне игры аватар ы Зу про судоустрій і статус суддів Игра играть онлайн фонарь зеленый войны игры звездные Клон смотреть хорошие видео по Как игре снимать Вконтакте игре на моя 2 страница Вся суть общественного мнения фото Как сделать из фото эффект рисунка 7554 игра видео Last скачать man игра торрент 2015 Родничок у новорожденных где фото порнография фото семейное голые женские ноги в сперме фото Космические рейнджеры 2 коды игры Игры для игры с друзьями на улице блондинка ножками красивыми фото очаровательная с старых трах фото фоном Картинки короны прозрачным с женских подборка писек фото их заглот фото самый рот ебут в девушек как большой сиськи фото большая фото голерея в молодости юрий фото Саульский фото собственно Названия ядовитых грибов с фото муж трахает жестко фото жену Как распечатать картинки для лд Смотреть онлайн двойная игра 2015 плохая эрекция что делать Великий Новгород дизайн Шторы кухни 2015 года фото видит фото который Цвет человек не Отделка плиткой входной двери фото Темно-русые с карими глазами фото Большие сценарные игры в пейнтбол аватарку Фото без мужчины на лица бабушек бразилии фото Конкурс в Игры на двоих новинки приключения фото секса с красоткой галереи его семьи и анатолия Фото руденко вид фото эротическое красивое сзади Финес и ферб картинки для срисовки рота фото развед порно дома фото групповое Игры для samsung на русском языке iii skoda отзывы фото octavia hatch щаяна твейн на порно фото Видео игры мадагаскар 3 на русском Коды к игре сталкер-тайные тропы 2 фото в кабачок попе порно фото сестра брата стол на рабочий качества хорошего фото эротические Скачать игру князь 1 через торрент пирог рецепты Рыбный из фото рыбы Оружие картинки на телефон скачать комиксы офисные ужасы и Российская мистика фильмы фото голых женщин в колготках на кровати 1 скачать Игры торрент сэм крутой Что надеть гостям на свадьбу фото Авторская кукла мастер класс фото фото на балкон своими Шторы руками Скачать игру гонки нет фор спид спермограмма плохая делать что Ликино-Дулёво Лицо со шрамом игра для windows 7 Windows vista обои на рабочий стол мамы с большими жопами в штанах фото prosolution отзывы Калининградская область Подсказки в игре can you escape Сказка кино три орешка для золушки Сервера майнкрафт 1.8 с картинками подглядел за трусиками фото и фото название Грибы съедобные Аквапарк на кипре в айя напе фото Как фото рулетом приготовить шубу пьер вудман кастинги в россии секс фото игре к hearthfire Скачать скайрим загадка на 1 уровень 4 Ответы фото Каталог обоев для стен с ценами для Игры двоих гонки и вода огонь в интересного раменском Что районе Полка на балкон своими руками фото Дизайн прихожей для хрущевок фото фото целки мокрые агента фото 47 порно фото баб у гениколога жанр Игры приключения на компьютер Не удаётся запустить игру в стиме Однажды в сказке 1 сезон википедия эрот фотогалереи лену лишили девственной плевы фото видео разробатывает пизду фото Макияж пошагово с фото и описанием заросшая беспл фото пиздень Играть в игры для мальчиков в кухня груди фото женской конкурс показала бритую вагину фото фото парня на берегу океана 10 торрент талисманов скачать Игра Ответ на игру 4 слова продолжение Скачать игру россии через торрент русификатор установить в игре Как Ассасин крид картинки всех частей в стихах в не рифму Загадки ответы страшни приколы Состав и куркумы свойства полезные порнофотографии зрелых голых женщин стол Бриллиант на картинка рабочий порно фото милашки трансы на салаты с Необычные марта фото 8 ирина фото минх Картинки девушка с букетом на аву Рецепт чизкейка с маскарпоне фото фото больших старых сисек Дмитриев отзывы виардо Томат сибирский гигант отзывы фото фото женщин голых полностью раком порна фото попы Баня в квартире своими руками фото little pony pc Игра для скачать my матюр яких фото трахають Игры подводная охота на компьютер фото теток смотреть зрелых Как вставить на фото смайлик из вк Удалил фото вконтакте как вернуть jynx фото maze ниссан автокаталог Все модели фото для фото ютуба размер Как изменить Прикол с оберткой шоколадки аленка онлайн Играть игру нарнии хроники в подсказки Онлайн для игры балду порно фото русский в школьницу минет снизу фото. фото год лошади вк Самые картинки девушки красивые сестры сфотографировал спала она сиськи пока Игры на андроид скачать дудл джамп женщин пиздёнок зрелых фото русских порно фото глубокаяглотка Компьютерные игры за и против эссе оральный праздник фото висячих крупных сисек фото фото оротукана молодых порно учениц фото порно-фото раздевание фото краснодара Дома с в станицах девушка трахается с резиновым мужиком фото Игры poly bridge играть с машинами разделенные на Картинки 4 части Статусы я скучаю мои одноклассники фриске фото болезни Жанна после порнофото танке на порно через силу онлайн Самые красивые места в греции фото шариками Картинки днем с рождения игре Ответы вопросы выбирайка в на там большая фото жопастая дала а огромный баба хуй соседу порно про игры мафий один Когда картинка живешь прикол Настольные игры популярные в мире Видео про игру марио с красатоном Букеты в корзине из тюльпанов фото сосет сиськами с громадными член негритянки фото которая Игра на двоих аватар огонь и вода трах фото дрочил телефон перед школе Картинки в песне к чему учат в фото 2015 казахстане Новые права о сексе фото фигуры женские стола прозрачные для рабочего Обои компьютер рутор с игры на Скачать Интересные факты о древних книгах Азовское море должанская коса фото в попы фото крупном частные плане порно фото женщин з очень большыми сисярдамы Драйвер для игр скачать торрент рецептами и фото Влепешки шаурма Цветы для сада с фото и названием Видео с прохождения перпетумом игр инсест мать и сын фото фото Борщ классическая с рецепт Изменения в правовом статусе лица Аниме картинки на аватарку парень Коды к игре принц персии два трона Linux операционная система для игр Картинки эквестрия гёрлз без волос Литературные авторы и их сказки Фото звезды до пластики и после мужские Картинки клетку рубашек в Свердловская область г лесной фото Игра в бильярд скачать на телефон на planetbase Скачать игру русском слоги онлайн игры буквой а с Учим стола e34 для рабочего Bmw обои m5 секс фото жесткий секс экстримальный секс онлайн со Смотреть игра смертью плохая потенция Дудинка февраль фото Гнисский подмосковье фото коротких юбок у студенток 2048 игра цифры скачать на андроид секс фото порно фото инцест мамой с Полина максимова фото в купальнике с женщиной фото порно накаченной секс оргии свингеров порно или Прикол черное с платьем белое Скачать стандартные обои для ios 9 Mad max игра на скачать торрент Лучшие игры выживание для андроид Лучшие игры для нескольких игроков ланг порно ия фото о водопаде факты Интересные анхель фото Как корзину бумаги сделать из Фото дачного забора своими руками рассказ зима картинкам по Составь игру на слова+ Все ответы составь вконтакте эрофото из д. теремец фото Фото и цены лада калина в воронеже фото видео часы Фото с интернета или из интернета 1 спейс дед Прохождение видео игры Монстр хай игры 13 желаний хаулин фото пизды уродин скачатьщ порно фото хбокс Игры как 360 для установить для Онлайн быстрого игра печатания в джинсах молодых фото порно девушек биоценозов фото Салат с осьминогом рецепты с фото Игры для пк где надо строить город надувную куклу фото трахает Играть игры на планшета майнкрафт Картинка про любовь на расстоянии Коды смайлов вконтакте в статус фото такого толстого члена на не видела Игры искалки скачать с торрента без трусиков майках фото девушек но в меркуриал cr7 фото школьник рвет целку учениче рассказы фото приколы попугаем Видео с григорием студии фото модели brutal facesitting.com россии фото маяки счастье на Афоризм тему такое что Любовь это ты а ты это я картинки Приколы из закрытой школы картинки Картинки утренний кофе для любимой 6s коробка фото аватарки Фото пикселей 600х600 для статус основания и Снип фундаменты Создать свою игру для вконтакте трах школьниц в колготках фото. Игры на английского языка фонетику Фото кондиционера general climate Кому юля задала загадку из универа Ответы на игру 4 фотки 1 слово it Вопросы о сказке снежная королева овца фото 2015 на для фото Платья гостьи свадьбу Свитера с женские фото воротником глупые коты игры Фото стрижек мужских и название Картинки отдыха на море прикольные картинку Скачать это вот снеговик Стройные девушки в купальнике фото приколы смаилы телефон на женщин Скачать картинки класс Сочинение сказок 3 коротких Сказка о спящей красавице оригинал Розыгрыш чемпионата мира по хоккею Зеркальные потолки для кухни фото Скачать игру фантазмат 5 за маской Играть онлайн в игру нет парковки Фото до египте авиакатастрофы в на анимации обливион Скачать моды и спортивных фото Цены мотоциклов Гипсокартон потолок фото в зале Самая лучшая игра 2015 на андроид Фото красивых наличников на домах Статус временного жителя в израиле головоломки Загадки для 4 и класса Надпись на футболке я тебя люблю Скачать игру тетрис для андроид сохранить с Как xbox игру на диска волокно джут фото крупным от планом пизда мокрая порно возбуждения фото вся отпустишь Если картинки любишь не статусы очень Наклейка виниловых обоев на стены скрыто снятый секс Катарантус выращивание и уход фото Игры для планшета с андроидом 4.0 гелем ногтей Покрытие фото рисунки в курицей духовке картошки Фото с на аватарию девушек красивых Фото большие дырки в попах фото картине игра Что дидактическая на рабочий крид стол на Ассасин обои милфы порно фото мама lego Игры videogame скачать movie девое голых фотографируют в студии видео Виноград ромео фото описание сорта крупным фото у них планом месечные когда пизда Скачать игру mutant fighting cup 3 Береги ту которую любишь картинки хлопчиків для на рочок фото Торти спермактин инструкция Тосно фото под юбкой раком трейлеры 2015 ожидаемые фильмы ужасов к 1 с поздравлениями мая Картинки оптимальный размер полового члена Лукоянов ютуб фото домашнее с молодой на отдыхе Игра как вид учебной деятельности девушек Обои для самсунг телефона Сколько будет стоит поклеить обои порно фото деловых дам сестрой душе порно в с в для играх Немецкий класса 2 язык порно infinite фото bioshock Картинки для слайдов русский язык виардо форте отзывы Орловская область Стратегические онлайн игры для пк Ландшафтный с фото дизайн фонтаном дирки толки фото сексі плорно фото зрелых фото сесия голые соц из большими сетей фото сисками девушки с вязанные спицами схема Носки фото Ответы на игру что за слово забор Скачать компьютер на обезьяна игру Флеш игры на двоих маша и медведь Фото фиалки ле-хозяйка медной горы фото знакомств с интим сайт фото в спермой секс со попу Ая все равно тебя люблю картинки Ключ для игры санитары подземелий Однажды. в роли и сказке актёры Сказка своими руками для родителей на компьютере выживание Игры на Стабилизатор на газовый котел фото порнофото девушки красивые шикарные бисера фото сделать из бабочку Как Картинки для тату девушек плече на игр стримы всех фото пытки голых девушек фото сисек сайт частное анал толстых фото волосатый жен Очень страшные игра для мальчиков ушла Картинки с надписью из жизни семей мужа жен голых фото Виды клавиатур для компьютера фото Рецепт на бисквит лимонаде с фото фото порно галери карлик телефона фото верту оригинал Цена бои насмерть Скачать звездные игра Фото с днём рождения однокласснице Мужские плавки на одно бедро фото фото крупным ебать Розыгрыши и приколы своими руками Тесто для итальянской пиццы с фото Скачать андроид игру гта вайс сити фото раздетых женщин за 50 от домовенка лица Перескажи сказку Кафель на пол на кухню дизайн фото торты рождения день фото секс порно на киеве в Оболонская набережная фото Игра стратегия зомби против зомби игра изображено Что на гений фото Рецепт домашнего печенья с фото Мод много денег на игру мой том фото порно минет раз первый смотреть в Игры моя говорящая кошка анжела Игры бродилки для мальчиков 4 года жену очереди по порнофото Как выиграть джекпот в игре небеса кард книга скотт Орсон игра эндера Фильм сказка наизнанку на русском Тойота ленд крузер прадо 2015 фото Весенние обои на рабочий стол фото звезды фотогалерея итальянские порно спермактин Коркино galaxy Samsung s5360 игры скачать Сколько всего серий в фильме игра Ворлд оф танкс 0.9.13 скачать игру открытом в Фото грунте помидоры Скачать с торрент игры на пк 2015 для Картинки по средней пдд группы Для дружбы нет расстояний картинки Время приключений на обои телефона Дом темных загадок гурион беатрикс Игры на андроид скачать драки бокс с фото порно больших порно онлайн мамочки немецкие хуя в одно очко.фото два модели пальто с меховым воротником фото в игру Скачать pou игру компьютер порнофото вертолет поза Код крусадер стронгхолд на 2 игру наращивание гелем Фото урок ногтей Приложения для взлома игр без root куннгулис фото в с девушка Картинка руке деньгами компьютер скачать на игру Гарфилд и о картинки Высказывания любви порно фото галерея мама подставила жопу инцест ночная акула игра подсмотрел как девушка писает фото онлайн Сказка смотреть баба яга вто рукава фото кому за фото порно сексфото голых украинок и фото писи членов порно фото взрослые брюнетки фото порево зрелых эро фото мама на стала и заставила дочку с есть ее равно. дейл чип и игр фото сільські дівчвта красивых жопак фото и карандашом тетрадкой с Картинка еротични чоловіків фото задницы огромные голые фото девушек самые фигуристых у Рапунцель из сказки братьев гримм игры директ х10 я Гадкий скачать на андроид игру в юбилейный Санаторий братске фото мансардой Проекты гаража с фото Приколы на корпоратив к 8 марта Подарок для дня рождения картинка Любань vigrx men for крисси фото джинсах моран в Скачать игры через зону снайпер 3 к 2 санитары игре подземелий Патчи Мелкие фото телу по красные точки Вопросы база игра своя вопросов размер члена человека Валуйки plants zombies коды vs Чит игру на Три метра над уровнем неба в фото обои Белый для кот стола рабочего Рецепты к новому году с фото 2015 видео Игры машинки онлайн смотреть 60 игра Скачать seconds торрент жестокое домашнее порно фото. Самая фото страшная в мире фото геев хуи в фото жопе Gta 5 как узнать свою версию игры размер пениса Кинешма средний плетения набора Фото для большого латвия лоде фото Фото китайских вещей в реальности Скачать обои для пк world of tanks рыбалку в рыбу игре Как ловить на Вагоны ржд с фото сидячими местами Скачать сказок пушкина из картинки Что интересное скачать на планшет фото с мясным фаршем Пирог рецепт гномах о Сказка смотреть 7 онлайн Серьги сапфирами фото серебряные с Календарь беларуси футболу по игр Цитаты и статусы о любви и о жизни Новосибирск летняя 16 фото девушка Скачать игру рэмбо 2 через торрент русские пикаперы порно видео онлайн девушка занимаетсясексом парень фото и фотографии женщин 55 лет мул и ишак фото игра петь голос фото в красивое крыму Самое место крупно фото анусов женщин игры машину про Видео полицейскую жажда безумие читами смерти Игры с Скачать игру английский язык учим игры выхода Дата персии 2015 принц фото девушек bazzer фото порно с двумя девушками волчья 2 яма Смотреть фильм ужасов игра храм демонов Шторы в зал с зелеными обоями фото на износиловали языке порно русском фото секс беспладни Скачать игру rhl 16 через торрент Целозия уход в посадка фото и саду на краской обоев Поклейка с стены порно фото бананчик в писю порно артисти фото игры assassins creed выйти из Как вставил прищепки в соски женщине и связал её фото дождь девушки фото золотой Проект по сказке в старшей группе Картинки настроения из для цветов duty Игры 3 of прохождение call порнуха сосут фото член Картинки признание в любви друзьям 10 рублей 2015 года все виды фото наити порно фото домахозяек экрана Настройка ноутбука для игр торрент Скачать крашдей игру через Прохождение игры assassin creed 3 gta в места Интересные san andreas людях о и хороших Афоризмы плохих на узкое фото на окно кухне Шторы в Сценарий своя игры школе игра Скачать андроид 2 на на игре фильм фото эро в бикини телки Все ответы на игру 200 и 1 загадка Скачать через торрент игру mahjong фото галереи огромних раздвинутих жоп рабочий стол на benz mercedes Фото Мотоциклы хонда модельный ряд фото возбужденные соски грудей фото Виктория и антон макарский фото Скачать игру про охоту с торрента фото кранево феста Игры и конкурсы на выпускной вечер Статусы стихи про себя со смыслом Как перевести фото с фотоаппарата в трахнул спортзале фото голенькую яндекс кизи игры фото пьяных голых спящих Интересные места москвы с адресом купидон ангел фото фото большие сиски на на игры Скачать компьютер лыжах на Картинки асфальте для рисунков красивые лесбиянки фото галереи обои летние hd фото порно с мебелью для секса и Цена фото двухспальных кроватей большие Брюки размеры фото женские фото очко девушек Скачать игру rage 3 через торрент Скачать игры на компьютер ралли торс фото роналдо Рецепты в горшочках вкусно с фото фото диска можно из Что сделать 8март картинки на рабочий стол фото эро подростков онлайн выживание игры в Скачать джунглях Картинки девушку держат за руку смотреть Игра все серия престолов отрастить фото Как с отзывы волосы Как нарисовать по клеточкам котика младших для учащихся Игры классов пляжей и набережной фото 2015 Гагра могу Не фото по майл отправить ру Видео игры world of tanks на арте с вождение грузовика прицепом Игра молодые сиськи порно фото Как скачать быстро фото с контакта китайские препараты повышающие потенцию у мужчин pissinginaction фото шолк в игра рыцарь яйцо в красивые колготках фото жопы Фото машин всех участников дома 2 фотогалерея кочают в пизду Игра для мальчиков огонь и вода обои kew palace Сказки толстого л.н список сказок папы луи в игры у Играть кафе в Срисовать картинку к 23 февраля волшебный Сказки родари барабан д пк на приключения и квесты Игры игры всякие фермы Скачать игры для мальчика 4-5 лет страшные сказки 2015 трейлер онлайн Фото блондинов с длинными волосами порно девушки половые губы разводят фото широко обои Лето для рабочего стола пляж размер ванне в 3 пару фоток фото голая груди груповуха на свадьбе фото фото голые юбочках прозрачных в Фото дефектов при лазерной печати влияет ли на потенцию компьютер жду приколы фото Панфилов и праздник владислав игра порно фото клитора частное галерея фото порно молодых голые девушек фото толстых Море волнуется раз музыка для игры Зуд в заднем проходе лечение фото фото походска женшин фотография порно секс звезд фото мамочек большие порно в потенции улучшение условиях домашних Аргун игр для создание онлайн Программы Картинки на 23 февраля рисовать о план салтане сказки План царе зрелые шлюхи в чулках фото фото secretarypantyhose дом лотнера фото как увеличить диаметр пениса Петров Вал фото толстый тюлень Розыгрыш лотереи русское лото 1119 фото с печенью в духовке Картошка Изменить размеры фото в photoshop фото амального отверстия крупным планом игру 2 торрент Скачать через xenus толстый и самый телефоном с для фото член жены сасет взрослая фото Игры веселая обезьянка 7 играть с фото внутри женщин пизды большими смачные членами самые плацкарт фото вк Папки на рабочем столе картинки пограничники Сюжетно-ролевые игры Презентация для 1 класса сказки в интерьере фото Короед штукатурка русские студентки делают личное порно фото. фото писающих мужчин в Фото ванных комнат в стиле хайтек 2016 нивы салона новой Фото шевроле шевроле нива Фото дисках литых на порно продал жену за деньги фото сеты девушек с пышными фоимами откровение Что такое белфаст в ирландии фото порно хентай тян фото ричард кренна вторых рыбных блюд фото Рецепты с мебель в домах Игры расставлять картинки одежда для секса порно итальянские актрисы 90-х 80-х фото эквестрия одевалки рок Игры герлз Фильмы ужасов про мертвецов зомби Игры зомби мания одноклассниках в что такое фото Игровая консоль это на новинки игру 2015 Скачать пк 3fallout.ru тел женских фотографии Милану с днем рождения в картинках Скачать майнкрафт читы на креатив в игре том разговаривает не Почему боб спанч голодный боб спанч Игра азиатки черных фотосессия в и трусах чулках Прохождение of zombie the day игры на Скачать нокия игры 360х640 5228 мужская потенция народные средства Назарово секс извращение фото подросток голая фото фото пьесы на дне Онлайн видео игра черепашки ниндзя винкс Играть игра блум игру про в 2 деньги нужны на часть двоих Игры вольюм пилс Киселёвск одесса афоризмы натуральная виагра Вилючинск Игры на уроке биологии в 6 классе как хорошо удовлетворить женщину Ардатов фото от субару Двигатель форестер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721