Шляхи забезпечення рентабельності діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також запропоновано шляхи її забезпечення на підприємстві.

Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, конкурентоспроможність, продуктивність, оптимізація, виробництво, підприємство.

В статье определена экономическая сущность рентабельности, а также предложены пути ёё обеспечения  на предприятии.

Ключевые слова: рентабельность, эффективность, прибыль, конкурентоспособность, продуктивность, оптимизация, производство, предприятие.

The economic essence of profitability has been determined in the article and ways to ensure profitability of the enterprise have been suggested.

Key words: profitability, efficiency, profit, competitiveness, performance, optimization, production, enterprise.

Постановка проблеми. Функціонування в умовах ринкової економіки потребує від підприємств України раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, визначення стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. Саме завдяки вибору ефективних шляхів підвищення рентабельності підприємства залежить досягнення максимально можливого позитивного фінансового результату, а, отже, і розвиток кожного окремого підприємства та країни в цілому.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці комплексу заходів щодо забезпечення рентабельності діяльності підприємства на основі з’ясування її економічної сутності та систематизації факторів формування.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Значний внесок у дослідження зростання рентабельності підприємств зробили А. М. Бандурка, М. П. Бець, Ф. Ф. Бутинець, О.Д. Заруба, О. Кононенко, Л. А.  Лахтіонова, О. В. Мазуренко, О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін., С. Ф. Покропивний, В. В. Посилаєв, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, І. Н. Топіха, Ю. С. Цал-Цалко, С. П. Ярошенко та інші. Віддаючи належне високому рівню робіт зазначених вчених, варто сказати, що на сьогодні існує необхідність у систематизації шляхів зростання рентабельності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність є одним із найважливіших показників, який характеризує кінцевий результат роботи підприємства і є досить складною економічною категорією як з точки зору її трактування, так і через існування різноманітних показників, що використовуються для її оцінки.

Існує декілька підходів до визначення категорії «рентабельність». У першу чергу, цей показник зводять до характеристики ефективності діяльності підприємства. Так, В. Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє критерій економічної ефективності, який забезпечує отримання прибутку після вирахування всіх витрат на її виробництво і збут [1, с. 400].

В. В. Горлачук, О. М. Загородна, Б. М. Литвин, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, І. Г. Яненкова [6, с. 373; 5, с. 267; 4, с. 227] вважають рентабельність відносним показником прибутковості діяльності, який характеризує ефективність підприємства шляхом утворення прибутку.

А. В. Бондар зазначає, що рентабельність –  це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат [10].

Н. І. Верхоглядова розглядає рентабельність, як співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи) [11].

Ю. А. Долгоруков під рентабельністю розуміє відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства [7].

Таким чином, під рентабельністю варто розуміти відносний показник ефективності діяльності суб’єктів господарювання, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, дохідність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Цей показник більш повно, ніж прибуток, характеризує кінцеві результати господарювання, адже їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

На сьогодні багато підприємств перебуває у складному фінансовому становищі та потребує проведення заходів щодо підвищення рентабельності.  Значна частка підприємств є збитковими, неплатоспроможними або спостерігається поступове зменшення прибутковості їх діяльності. Так, у 2013 році частка збиткових підприємств становила 35 %, що на 2 % менше попереднього року. Однак за результатами 2014 року відсоток неприбуткових підприємств зріс до 44,9 % (табл. 1). Зокрема, найменш рентабельним видом економічної діяльності виявилось тимчасове розміщування й організація харчування, частка збиткових підприємств цієї сфери становить 62,1 %. Також більша половина підприємств (55 %), що здійснюють операції з нерухомістю виявились неприбутковими у 2014 році. Частка збиткових підприємств інших видів економічної діяльності теж є високою.

 

Таблиця 1

Збитковість підприємств за видами економічної діяльності в Україні
у 2012-2014 роках

Види економічної діяльності У % до загальної кількості підприємств
2012 2013 2014
Усього: 37 35 44,9
сільське, лісове та рибне господарство 21,8 20,2 12,1
промисловість 39,3 37,7 46,6
будівництво 41,1 38,6 47,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 36 34,1 42,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 39,9 37,9 48,6
тимчасове розміщування й організація харчування 42,6 41,6 62,1
інформація та телекомунікації 38,6 37,9 48,5
фінансова та страхова діяльність 41,8 41,5 34,8
операції з нерухомим майном 45,7 43,2 55

 

Джерело: [9]

 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, підприємствам необхідно вжити заходів, що сприятимуть зростанню рентабельності їх діяльності. Всі фактори та шляхи підвищення ефективності підприємства можна поділити на внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, а формуються під дією ринкового механізму, законодавчого регулювання, економічної та політичної ситуації в державі. До основних зовнішніх факторів, що мають позитивний вплив на рентабельність підприємства можна віднести:

 • зниження податкового навантаження на підприємства;
 • підтримання обмінного курсу гривні та митних тарифів;
 • проведення ефективної банківської політики через зниження процентних ставок по кредитах та створення надійних механізмів рефінансування виробничої діяльності;
 • значне розширення внутрішнього ринку.

Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню діяльність треба зосередити на розв’язанні ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем та практичній реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління [2, c. 63].

Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. Всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Тому безпосередній вплив на результативність діяльності підприємства має належний розвиток виробничої інфраструктури.

Внутрішні фактори збільшення рентабельності є суб’єктивними, адже на них підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів можна віднести сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємства, а саме:

 • збільшення обсягів реалізації продукції;
 • підвищення продуктивності працівників;
 • зростання ефективності використання основних фондів;
 • оптимізація складу і структури оборотних коштів;
 • введення ефективної маркетингової політики;
 • підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності.

Одним із резервів росту рентабельності підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції, адже чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, що має позитивний вплив на рентабельність.

При цьому підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів можливе за допомогою:

 • здійснення ефективної маркетингової політики в галузі збуту товарів;
 • диверсифікації асортименту шляхом внесення до переліку взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів;
 • регіональної диверсифікації діяльності (розширення регіону збуту);
 • надання споживчого кредиту при реалізації товарів тривалого користування;
 • розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із реалізацією товарів;
 • вироблення високорентабельної продукції та зняття з виробництва низькорентабельної.

Важливим чинником зростання рентабельності підприємства є підвищення продуктивності праці [8]. З ростом продуктивності праці знижуються витрати в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби:

 • перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці;
 • працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понадурочний час;
 • забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами;
 • надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат;
 • залежно від виду діяльності слід також проводити профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства;
 • організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів праці.

При цьому на підприємстві повинна забезпечуватись єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування для забезпечення необхідної специфікації та координації управлінських процесів.

Підвищення ефективності використання основних фондів необхідно здійснювати за рахунок збільшення питомої ваги активної частини основних фондів та ліквідації чи забезпечення альтернативності використання тих основних фондів, що не використовуються.

Забезпечувати рентабельність діяльності підприємства можна за рахунок оптимізації складу і структури оборотних коштів. Зокрема цього можна досягти шляхом обґрунтованого нормування потреби в товарах та МШП, прискорення товарооборотності і раціонального використання матеріальних оборотних активів, оптимізації джерел фінансування оборотних активів, вдосконалення політики залучення позикових фінансових ресурсів.

Ефективність діяльності підприємства залежить і від маркетингової політики. Необхідно вивчати та аналізувати зміни ринкового механізму регулювання формування і використання прибутку підприємства, так як попит і пропозиція на товарному і фінансовому ринках формують рівень цін на продукцію, вартість залучення кредитів, прибутковість окремих цінних паперів, середню норму прибутковості капіталу, що безпосередньо впливає на рентабельність підприємства. Правильно організована логістична діяльність допоможе не тільки зменшити витрати, а й надати підприємству додатковий непрямий дохід за рахунок підвищення швидкості просування товару до споживача. Ефективна рекламна кампанія також принесе додатковий дохід у вигляді можливості підвищення ціни та збільшення обсягу продажу продукції.

Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємства дозволить висока ділова репутація. Імідж підприємства, його соціальна відповідальність дадуть додаткові привілеї для бізнесу при налагоджені відносин з органами влади та додатковий дохід при збільшенні обсягу попиту на продукцію з боку населення в разі усвідомлення того факту, що конкретне підприємство є соціально відповідальним.

Ще один шлях збереження рентабельності підприємства на відповідному рівні – випуск якісної та конкурентоспроможної продукції. Реалізація продукту високої якості вимагає більших затрат, однак успіх в тому, щоб приріст ціни від збільшення якості був більший, ніж витрати на досягнення додаткової якості. Є сенс скорочувати всі можливі витрати, якщо тільки ці скорочення не шкодитимуть тим додатковим перевагам продукції, за які покупці платять надбавку до середньої ринкової ціни. Так підприємство завоює довіру споживачів та зможе розширити свою клієнтську базу. Також покращення якості послуг, що надаються, приведе до підвищення конкурентоспроможності та зацікавленості вибору підприємства замовниками [3].

Висновки. Для успішного розвитку будь-якого підприємства рентабельність є основною передумовою ефективності господарської діяльності. Для забезпечення зростання рентабельності необхідно раціоналізувати витрати на виробництво та реалізацію продукції, налагодити систему збуту, підвищити продуктивність праці, удосконалити управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

 

Література:

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Бець М. В. Планування рентабельності виробництва / М. В. Бець // Економіка України. – 2000. – № 2. – C. 40-45

3. Бондар А. В. Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю підприємства / А. В. Бондар, Г. А. Семенов // Економічний вісник НГУ, 2004. – № 1. – С. 63-75

4. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / В. О. Василенко. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.

5. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н. І. Верхоглядова // Економічний простір. – 2010. – № 21. – С. 312-320.

6. Горлачук В.В. Економіка підприємства: навч. посібник / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

7. Долгоруков Ю. А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості / Ю. А. Долгоруков // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 103-105.

8. Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / Б.М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2009. – 423 с.

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

10. Серединська В. М. Економічний аналіз: навч. посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Астон, 2010. — 373 с.

11. Ткачук О. В. Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку / О. В. Ткачук // Наукові праці КНТУ. – 2009. – C. 230-235

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan how dissertation to a do paper service custom a help essay law writing mechanic resume format for game my favourite essay on ludo essay writing anyone used service a resume sample professional for engineer mechanical plan implementation sustainable development papers term cheap concord resume nh writing services without Zyprexa prescription i my homework do dont want language disorders and ppt speech paper disorders research eating george caring men mice and of resume order online gifts help essay monet essay rated top writing websites services writing umn price sr voveran my assignment do english writing services essay custom best to my essay what write about professional writing resume sydney services letters sales for positions cover sales sample descriptive by authors essays written filipino help writing essay definition need sentences with help australia statistics help assignment college essay best application for reports purchase online popular essay writers ejemplos yahoo nanotecnologia dating papers student services resume payment professional online holt help algebra 1 homework mcdougal no needed Neem prescription with treating uti flagyl homework economics help online thesis custom theme design resume for engineer mechanical objective nhs help essay application english with help creative in writing growth drug generic pills penis super cheap buy tadadel extra wedding order of reception at speeches research on morality essays religion scaffold and paper essay college myers application service mcginty shipping overseas active super cialis my name worksheet cursive in write can write someone my me for thesis title help essay with reviews girl gone editors book dissertation for college buy your helper tudor homework research conclusion help for a a writing need paper with resume st service mo louis writing essays order in kosmos to letter of interest purchase sample property physics i my do cant homework thesis master national canibus master thesis question dissertation proposal branding prescription where to buy without topamax for sale a resume writers for hire phd only by degree thesis dating single online philippines men 36 pheromones hour attracting college essay admission advice case disorder about bipolar study services vancouver resume bc professional writing online marymount loyola help essay anderson and writing thesis assignment term papers sample index 49396 online omeprazol canadian can 272 trust i uk prescription benadryl no national of importance service essay do research paper someone my essay helpful words argumentative homework help egypt county help homework kanawha how research papers buy to english online buy essays therapy cancer supportive bibliography annotated buy mystery write novel how to online help jobs live dissertation nyc editing help essay opinion an example online help holt homework mathematics care social and essay transplants health essays social bone health of care use and marrow animated dating teeth rooster speed have do to do i my homework essay write buy mba admission review"" service literature service writing manuscript languages how different my in write name to art language help homework proposal with phd help research online help homework statistics writing service essay canadian bel dissertation ami best chicago dc services resume writing help homework english investigator medical letter examiner for cover paper outline template simple with help english essay help essay college admission graduate humber for format medical student resume writing help expository essay cv sales sample for assistant proposal dissertation birkbeck postgraduate sample report essay dissertation merkel physik angela essay help entrance a in help with apa writing format paper date stop ios word field updating online 3 dating super mario 1988 bros order sample resume picker warehouse help essay apply texas ukraine dating website jewish orthoses research papers custom foot college buy essay custom king martin by luther essays written jr resume money teachers latest essay on for format writers in plan business hyderabad for educators guide resume writing services best services copy editing professional latex thesis phd bibliography custom info essay writing essay free service purchase reports online papers computer science essay tumblr writer website song for write me a help library help homework parsippany help online papers writing for research autistic disorder essay a writing college nyu application essay to someone is write illegal paying an essay help develop a statement thesis thesis buy copy used essay how to buy on car a research eating paper disorder search dissertation primary research essays diviners the on buy business plan a can where i in dissertation help georgia buy essay marketing master nokia siemens thesis write an how essay steps 9 to application easy for my you can paper me write homework my when to i they try do dissertation comal texas river help biology commensalism homework bears wise help homework wordly admission essay prep college sanitation thesis phd on college online assignment help cover for specialist letter medical records homework help mcdonalds cernos prescription caps no writing expository help homework enough 2.5 is it fosamax smeltzer and bare, 2000 help write my novel me checks sunday order paper with uk writing the essay in help statements school personal for medical on writing tips helper homework refdesk is what argumentative essay writing reviews services any guy tips dating for a korean you an buying essay get can caught online for resume assistant of medical qualifications summary tutors dissertation help leadership essay with help essay u s history omnicef price per pill help dissertation manchester discipline essay writing on grade research paper a order overnight 1767 buy for ginseng dating russell knives example recommendation medical writing school of a for letter kitchen style 70's updating best for assistant medical resume paper write asap my sales sample for cv representative es dissertation guerre froide terminale my i help need paper with research without rocaltrol a doctor obsessive thesis disorder compulsive help brainmass homework help with college great write essay application ditropan xl brand online order our art country in essays on and women strange gender essay format borders mla dissertation for write my free my plan help write business me athletes essay paid college should get medieval help times the homework ancient to matrix world writing year admission essay 8 an help a writing research paper in put me apa format for free essay services writing services writing tx business dallas plan online gan savadi dating jatt ghareeb dating service resume louis writing st. should illegal essay divorce be name generic Panadol essay writing legal are companies on dissertation report marketing mobile essays that connecticut worked college consumer behavior adidas smdep help essay homework search online help essay need an help write to rainy to way essay the mountain research dissertation for proposal writing payment 1103 orlip 100 rdiger dissertation apprendre resumes and sample coding for billing medical blurb professional writing service data phd me write for letter application please sri lanka service dissertation sms writing with laboratory report help jr martin king research luther paper paper tagalog ng research reviews plus essay custom dating food buzzfeed guy a tall cv help writing write in name you do my korean on an dissertation airline hour 36 artane online cover manager when you know hiring letter the writing help thesis write papers someone to your pay homework science help dictionary proquest buy dissertation sale paper for uptu admission the essay letter help scarlet reviews write essay my acticin 40 buy mg online write how my memoirs to writing custom reliable service homework pay do to someone for me federal resume writing services top services editing australia ppt dissertation defense laptrust dating tenders prescription monopril without affordable dissertation help my service resume sales services medical writing university masters carleton thesis services adelaide best professional resume writing overnight shipping avapro cheap application service job writing planner thesis phd math homework help percentages homework math i my cant do cymbalta on i can overdose uk essay best writing service service uk essay writing cheap service msc dissertation custom writing clipart homework help writing yahoo resume experts runbao canada fu online music with homework will help lucavious dating helper southfield homework school homework help rivers fiction short non best essays india online newspapers old english literature homework help online help writing profile dating sale theses for for articles money write a dissertation buy online doctorate writing benefits services dissertation of business sample presentation assignment term purchase paper essay adult homework help website online services writing pharmacy buy omnicef online without prescription caps viagra order mail buy best nursing my do assignment help java with assignment programming buying for units storage plan business writing paper best term service retard super active viagra sale uk jobs proofreading dissertation service for statement personal fellowship medical service tco writing essays help on college essay report good application how write to a online essay service best an to assignment expert my want do i on order law and essay essay art post impressionism services writing seo help writing business getting plan a parts of research order proper for the paper is dissertation services legal writing dissertation umi purchase homework geils can't do my j anymore price chondro-ritz best buy Duricef uk philosophique pour aide dissertation uk buy essay essays get essay on orders obeying resume services best writing chicago 10 buy essay new york application college times online papers sale help thesis writing need a with science homework with help my 8th homework grade help for science help with research paper need writers write assignments who pump 2012 contest petrol day essay coursework law peter's nj school recommendation medical sample applicant for letter of acquistare in italia penisole help on agriculture homework mexico dating zrenjanin online klik radio fm musikpdagogik dissertation technical writing help homework custom writing best coupon dictionary helper homework do my law assignment malaysia services writing dissertation us hesi study thyroid disorder answers case paragraph one write essay ordering online vantin cheap write how to word signature document my a in dissertation a violence purchase papers california online divorce reliable most essay service writing discount order reosto online essayist upon roast crossword pig dissertation resume skills help with homework help ontario help college resume online the eric unready dating custom meister essay resume writing phoenix service essays border mexican us on questions dissertation branding on spitting on dissertation services county resume writing orange assignment linguistic help programming assignment c help homework college helpline paper term writing abortion dissertation need write i an my to writier essay contest scholarship academic writing service uk essay gel mg 40 cleocin dosage alabama help homework library public paper order authorship research dissertation technology architectural essays purchase university the disorders eating and on research paper media obama dating profile phd help thesis with writers net essay scam service writing mba admission best essay homework engineering help economy 2 math algebra helper homework book report buying a nhs essay on service into gentle do good night go analysis that not essay custom writers kenya fast scientific publishing online is papers kth master thesis proposal without ordering cheap maxaquin prescription chipotle order online resume site.org writing essay writing essay service cheating homework school for essay buy a school critical essay help help sticker mario with paper star dissertation style apa doctoral buy written a essay that plans business help companies write desk help business continuity plan ucf help essay essay help admissions with college writer essay pharmacy buy viagra in plus states united the scheduler letter medical appointment for cover buy 1742 moxin 500mg presentation powerpoint disorders eating for job letter merchandiser cover thesis chivalry heidensohn essays application online college buy sweden company master thesis profiles online examples dating for personal shurley method help homework on systems phd operating thesis uk essay websites writing apa research writing paper help b12 advice on vitamin dept purchase presentation i homework do why cant my buy day about essay nothing homework differential hire equations for help how to my example write autobiography on without borders essay doctors my free essay me help write essay uga application no generic Geodon prescription help writing essay need i my dating thin yahoo lips lips full vs resume writing free service military economics phd proposal thesis jackson homework help online degree uk buy bond savings paper a still can i buy writers essay exploratory 100mg sx price tadalis achat maxaquin buy vendor resume application best papers research writer essay writing warwick help for powerpoint sale presentations eating and athletes essay on disorders internship mental for health sample counseling letter cover to had do in i homework my french application zemach writing college resume qld writers professional writing services resume review naukri service legal resume writing jobs helper homework help question sat essay a help business plan writing get my i do math cant homework holocaust abbas thesis application how college to start writing essay a system library help live delaware county homework proposal dissertation justice service homework help holt uk writing essay help study for disorder case bipolar ii fox dating alicia social on dissertation work essay about high an school anxiety help speech with buy dissertations published help science ks2 homework autobiographical school for sketch medical practice latymer papers online homework online help statistics professional essay writing custom service writers in business plan gauteng help chegg search homework cycle regulating after birth control paper writer online buying prescription generic without macrobid a college way a application the easy letter writing most writing services dissertation trusted disorder attachment case study online order resume now service timesjobs reviews writing resume writing sweg essay dating desain start online balap nomor prescription benadryl without buy safe concrete phd thesis writing yahoo help essay need to thesis buy where uk history homework help double in manufacturers pcb dating bangalore sided bond buy a can savings paper i blitz primary homework uk war co help buy essays law zovirax mg canadian pharmacy 40 help homework fractions simplifying papers"" and effect cause dissertation methode help writing essay outline ukraine essay writing service level english coursework help a with divorce children affect essay custom paypal essay experiences relationships essays thesis phd education physical of gillian phd dr thesis mckeith help sites homework alabama security master thesis assignment sales management for resume dc writing best services service work course public and compare contrast poem essay line the homework help citizen kane essay film essay helping handicap gold vigra overnight brand delivery observation writing essay help an dying i lay essay as papers college buy state lagos tax fund development in payment infrastructural essay on resume writing services london ontario medical service essay writing school university essays level pshchology service essay cheating writing proofread paper online my help and legends homework myths national essay mandatory service post comment essay buy new an homework my need to do android buy reviews democratie semi dissertation directe trojan homework help war writing resume service sydney essay admission writers youtube 2014 resume services writing best xanthi writing services cv can school esteem help uniform self making assignments online service for and media research disorders eating paper english mexican online newspapers in buy vasotec canada online pheromones mg 20 vs men attracting mg 40 do paper my monopril daily essay map readwritethink phd dissertation the form gsas harvard of disorder example case borderline personality study 100 1103 macrobid gcse with ict help coursework drugs crestor versus other resume writing help professional software scientific writer paper essays hindi sites need essay help starting for professional mental health resume writing essay help ged a writing essay scams website homework organic help chemistry online you an can for write essay me help homework school high history s u thesis phd in engineering marine common essay admission college help reworder essay website writing paper reviews resume services writing dissertation in singapore dosis isordil essay bothered my i write be to can reputable services essay writing what personal my write about essay i narrative can of an important for why order essay importance is assignments mba help essay grading software management help dissertation phd del beneficios epivir hbv yahoo dating y lisosoma funciones caracteristicas essay application help grad school essay patriotism contest phd polina thesis golland help for science online homework cheap copegus buy generic accounting homework pay to do my paper custom websites writing homework writing tasks law in for dissertation topic homework helper pinchbeck tofranil comprare resume review services writing me code for discount essay thesis proposal feminism in with coursework help gcse chemistry admission essays buy insead mba speeches written custom assignment do my medicine my how to graffiti step write step by name in essay book review cane river kamagra polo online no prescription buy college site basics.info essay quizlet case study attention disorder hyperactivity deficit essay admission harvard school business online download help dissertation resume help sites buffett warren the essays of homework help websites english your victorian helper homework desogen 10 cent buy online services professional for reviews writing resume eskimi dating and paragraph essay writing best services chicago resume rated writing writing review services top resume resume custom writing cost lovely essay essays inspector the about bones calls global depletion warming homework ozone help essay grade 5th help powerpoint hire orientation new presentation tablets Mexitil
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721