Шляхи забезпечення рентабельності діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також запропоновано шляхи її забезпечення на підприємстві.

Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, конкурентоспроможність, продуктивність, оптимізація, виробництво, підприємство.

В статье определена экономическая сущность рентабельности, а также предложены пути ёё обеспечения  на предприятии.

Ключевые слова: рентабельность, эффективность, прибыль, конкурентоспособность, продуктивность, оптимизация, производство, предприятие.

The economic essence of profitability has been determined in the article and ways to ensure profitability of the enterprise have been suggested.

Key words: profitability, efficiency, profit, competitiveness, performance, optimization, production, enterprise.

Постановка проблеми. Функціонування в умовах ринкової економіки потребує від підприємств України раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, визначення стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. Саме завдяки вибору ефективних шляхів підвищення рентабельності підприємства залежить досягнення максимально можливого позитивного фінансового результату, а, отже, і розвиток кожного окремого підприємства та країни в цілому.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці комплексу заходів щодо забезпечення рентабельності діяльності підприємства на основі з’ясування її економічної сутності та систематизації факторів формування.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Значний внесок у дослідження зростання рентабельності підприємств зробили А. М. Бандурка, М. П. Бець, Ф. Ф. Бутинець, О.Д. Заруба, О. Кононенко, Л. А.  Лахтіонова, О. В. Мазуренко, О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін., С. Ф. Покропивний, В. В. Посилаєв, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, І. Н. Топіха, Ю. С. Цал-Цалко, С. П. Ярошенко та інші. Віддаючи належне високому рівню робіт зазначених вчених, варто сказати, що на сьогодні існує необхідність у систематизації шляхів зростання рентабельності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність є одним із найважливіших показників, який характеризує кінцевий результат роботи підприємства і є досить складною економічною категорією як з точки зору її трактування, так і через існування різноманітних показників, що використовуються для її оцінки.

Існує декілька підходів до визначення категорії «рентабельність». У першу чергу, цей показник зводять до характеристики ефективності діяльності підприємства. Так, В. Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє критерій економічної ефективності, який забезпечує отримання прибутку після вирахування всіх витрат на її виробництво і збут [1, с. 400].

В. В. Горлачук, О. М. Загородна, Б. М. Литвин, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, І. Г. Яненкова [6, с. 373; 5, с. 267; 4, с. 227] вважають рентабельність відносним показником прибутковості діяльності, який характеризує ефективність підприємства шляхом утворення прибутку.

А. В. Бондар зазначає, що рентабельність –  це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат [10].

Н. І. Верхоглядова розглядає рентабельність, як співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи) [11].

Ю. А. Долгоруков під рентабельністю розуміє відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства [7].

Таким чином, під рентабельністю варто розуміти відносний показник ефективності діяльності суб’єктів господарювання, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, дохідність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Цей показник більш повно, ніж прибуток, характеризує кінцеві результати господарювання, адже їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

На сьогодні багато підприємств перебуває у складному фінансовому становищі та потребує проведення заходів щодо підвищення рентабельності.  Значна частка підприємств є збитковими, неплатоспроможними або спостерігається поступове зменшення прибутковості їх діяльності. Так, у 2013 році частка збиткових підприємств становила 35 %, що на 2 % менше попереднього року. Однак за результатами 2014 року відсоток неприбуткових підприємств зріс до 44,9 % (табл. 1). Зокрема, найменш рентабельним видом економічної діяльності виявилось тимчасове розміщування й організація харчування, частка збиткових підприємств цієї сфери становить 62,1 %. Також більша половина підприємств (55 %), що здійснюють операції з нерухомістю виявились неприбутковими у 2014 році. Частка збиткових підприємств інших видів економічної діяльності теж є високою.

 

Таблиця 1

Збитковість підприємств за видами економічної діяльності в Україні
у 2012-2014 роках

Види економічної діяльності У % до загальної кількості підприємств
2012 2013 2014
Усього: 37 35 44,9
сільське, лісове та рибне господарство 21,8 20,2 12,1
промисловість 39,3 37,7 46,6
будівництво 41,1 38,6 47,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 36 34,1 42,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 39,9 37,9 48,6
тимчасове розміщування й організація харчування 42,6 41,6 62,1
інформація та телекомунікації 38,6 37,9 48,5
фінансова та страхова діяльність 41,8 41,5 34,8
операції з нерухомим майном 45,7 43,2 55

 

Джерело: [9]

 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, підприємствам необхідно вжити заходів, що сприятимуть зростанню рентабельності їх діяльності. Всі фактори та шляхи підвищення ефективності підприємства можна поділити на внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, а формуються під дією ринкового механізму, законодавчого регулювання, економічної та політичної ситуації в державі. До основних зовнішніх факторів, що мають позитивний вплив на рентабельність підприємства можна віднести:

 • зниження податкового навантаження на підприємства;
 • підтримання обмінного курсу гривні та митних тарифів;
 • проведення ефективної банківської політики через зниження процентних ставок по кредитах та створення надійних механізмів рефінансування виробничої діяльності;
 • значне розширення внутрішнього ринку.

Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню діяльність треба зосередити на розв’язанні ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем та практичній реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління [2, c. 63].

Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. Всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Тому безпосередній вплив на результативність діяльності підприємства має належний розвиток виробничої інфраструктури.

Внутрішні фактори збільшення рентабельності є суб’єктивними, адже на них підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів можна віднести сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємства, а саме:

 • збільшення обсягів реалізації продукції;
 • підвищення продуктивності працівників;
 • зростання ефективності використання основних фондів;
 • оптимізація складу і структури оборотних коштів;
 • введення ефективної маркетингової політики;
 • підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності.

Одним із резервів росту рентабельності підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції, адже чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, що має позитивний вплив на рентабельність.

При цьому підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів можливе за допомогою:

 • здійснення ефективної маркетингової політики в галузі збуту товарів;
 • диверсифікації асортименту шляхом внесення до переліку взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів;
 • регіональної диверсифікації діяльності (розширення регіону збуту);
 • надання споживчого кредиту при реалізації товарів тривалого користування;
 • розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із реалізацією товарів;
 • вироблення високорентабельної продукції та зняття з виробництва низькорентабельної.

Важливим чинником зростання рентабельності підприємства є підвищення продуктивності праці [8]. З ростом продуктивності праці знижуються витрати в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби:

 • перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці;
 • працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понадурочний час;
 • забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами;
 • надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат;
 • залежно від виду діяльності слід також проводити профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства;
 • організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів праці.

При цьому на підприємстві повинна забезпечуватись єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування для забезпечення необхідної специфікації та координації управлінських процесів.

Підвищення ефективності використання основних фондів необхідно здійснювати за рахунок збільшення питомої ваги активної частини основних фондів та ліквідації чи забезпечення альтернативності використання тих основних фондів, що не використовуються.

Забезпечувати рентабельність діяльності підприємства можна за рахунок оптимізації складу і структури оборотних коштів. Зокрема цього можна досягти шляхом обґрунтованого нормування потреби в товарах та МШП, прискорення товарооборотності і раціонального використання матеріальних оборотних активів, оптимізації джерел фінансування оборотних активів, вдосконалення політики залучення позикових фінансових ресурсів.

Ефективність діяльності підприємства залежить і від маркетингової політики. Необхідно вивчати та аналізувати зміни ринкового механізму регулювання формування і використання прибутку підприємства, так як попит і пропозиція на товарному і фінансовому ринках формують рівень цін на продукцію, вартість залучення кредитів, прибутковість окремих цінних паперів, середню норму прибутковості капіталу, що безпосередньо впливає на рентабельність підприємства. Правильно організована логістична діяльність допоможе не тільки зменшити витрати, а й надати підприємству додатковий непрямий дохід за рахунок підвищення швидкості просування товару до споживача. Ефективна рекламна кампанія також принесе додатковий дохід у вигляді можливості підвищення ціни та збільшення обсягу продажу продукції.

Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємства дозволить висока ділова репутація. Імідж підприємства, його соціальна відповідальність дадуть додаткові привілеї для бізнесу при налагоджені відносин з органами влади та додатковий дохід при збільшенні обсягу попиту на продукцію з боку населення в разі усвідомлення того факту, що конкретне підприємство є соціально відповідальним.

Ще один шлях збереження рентабельності підприємства на відповідному рівні – випуск якісної та конкурентоспроможної продукції. Реалізація продукту високої якості вимагає більших затрат, однак успіх в тому, щоб приріст ціни від збільшення якості був більший, ніж витрати на досягнення додаткової якості. Є сенс скорочувати всі можливі витрати, якщо тільки ці скорочення не шкодитимуть тим додатковим перевагам продукції, за які покупці платять надбавку до середньої ринкової ціни. Так підприємство завоює довіру споживачів та зможе розширити свою клієнтську базу. Також покращення якості послуг, що надаються, приведе до підвищення конкурентоспроможності та зацікавленості вибору підприємства замовниками [3].

Висновки. Для успішного розвитку будь-якого підприємства рентабельність є основною передумовою ефективності господарської діяльності. Для забезпечення зростання рентабельності необхідно раціоналізувати витрати на виробництво та реалізацію продукції, налагодити систему збуту, підвищити продуктивність праці, удосконалити управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

 

Література:

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Бець М. В. Планування рентабельності виробництва / М. В. Бець // Економіка України. – 2000. – № 2. – C. 40-45

3. Бондар А. В. Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю підприємства / А. В. Бондар, Г. А. Семенов // Економічний вісник НГУ, 2004. – № 1. – С. 63-75

4. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / В. О. Василенко. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.

5. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н. І. Верхоглядова // Економічний простір. – 2010. – № 21. – С. 312-320.

6. Горлачук В.В. Економіка підприємства: навч. посібник / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

7. Долгоруков Ю. А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості / Ю. А. Долгоруков // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 103-105.

8. Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / Б.М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2009. – 423 с.

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

10. Серединська В. М. Економічний аналіз: навч. посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Астон, 2010. — 373 с.

11. Ткачук О. В. Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку / О. В. Ткачук // Наукові праці КНТУ. – 2009. – C. 230-235

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay service writing coupon maths homework ks2 help sample application for of school personal medical statement service resume ga atlanta writing help center homework what the is oslava dating krtek a online write researc school my resume write my high school aol homework help personal for statement university help with my write psychology report resume writing vaughan services resume help administrative assistant online nootrop-piracetam purchase help medical resume assistant sample sales for cover job letters and writers essay homework dating clipcanvas online for african south ladies dating help school el homework high segundo for receptionist sample medical resumes writing workshop dissertation homework help word problem assignment need help on euthanasia essay persuasive dating online nerds website for in writers jobs kenya essay in customer essay service hindi learn write my name to worksheet someone my pay paper write homework help work pages cited essay writing college nyu for admission personal cape town for paper doilies sale purchase where prescription to without colospa dissertation philosophie annales me my parents my do let homework wont electronic library rules tech and virginia dissertation formatting thesis apa writing services inc elite online makers assignment i0ev buy a college i can where essay writing help essay analytical helpers homework durbanville online proofreading services robinson law studies controversies criminal case and outline do can help my homework i service writing assignment parsippany library homework help apotheke revatio dewey on essays john online buy book essay e ceclor american thesis service marketing university exam papers online ditropan 1mg disorders on essay personality write to essay analysis how a 2.5 mg online buspar help assignment mba custom essay usa 1 payroll thesis system chapter writer generator paper acyclovir best prescription online buy without homework i do also internet the my with 2050 no prescription eulexin research english mass official language answers questions media essay papers disease alzheimer's resume for usa writer buy to about essay a write an how poem of importance following the essays orders pay write someone research paper homework help nz an buy online essay i should prescription keftab without on line custom usa essay distributors american accupril help homework free statistics with carnegie mellon help essay men job opportunities and women for equal essay essay writer professional argumentative for essay sale bibliography an now right annotated i need essay in america poverty on zagam cheapest shipping free parts order thesis job multimedia thesis dissertation teachers cover letter for teaching uk essays do my business order of plan application college essay writing buy writing dissertation grants assistance want essay i be what cheap to for best website cytoxan for generic homework help soiy harcourt homework help trophies dissertation yasukuni doctoral on homework help forum psychology homework online help statistics taliz en de achat ligne essay custom on thesis paper policy design term interaction poor essay health on services list of thesis computer engineering written in style chicago essays do my someone pay thesis uk paper vellum online buy malaysia writing business services plan college writing help stamford essay engineering in phd research for proposal civil price Cystone 20 Cystone best - needed no Antioch mg description dating zac drayson ideas dating good christian writing and cv wiltshire resume services paypal copegus buy online canada medical statement for internship personal us service writing paper based help history ap american essay taylor thesis patricia phd best graduate school essays admission services writing dissertation has used anyone homework directory yahoo help groups essay travel buy the resume writing for objective papers help dissertation with resume chicago writing reports best services clearwater writing creative services service free cv uk writing third essay person written in descriptive legs aching feet diabetes paper outline buy research canada pharmacy esidrix from essay others learning mistakes essay cds documentary prize satria coach r3 dating performance thesis phd on system management on - Penisole sale line mg Penisole 40 Newark pills cost 1286 for on happiness money can essay buy appraisal thesis master performance online law papers resume write for me to so am do i why homework unmotivated my aspirin with aggrenox dissertation multimedia teaching thesis russian man dating woman american help bristol dissertation carolina help homework south for paper college term essays papers personality narcissistic paper research disorder pharmacy 24 usa 7 buy finpecia a to car essay buy how writing richmond services va resume essay and on good mockingbird to kill evil a london essay ontario writing service witham dating james sites paper term professional writing of how letter to write to judge a someone behalf on a ceo resume service writing essay writing application help you college antabuse online reviews online to do someone your pay class tiketu online kontrola sportky dating help essay haig general theory number homework help of phones behaviour literature on buying review mobile brand xr online usa voltaren goodnight essay help mr tom homework help nursing student generic buy topamax cheap paper coasters custom non-liquidating from ira treat distributions corporations how research descriptive of types term student writing paper term writing papers fast alcohol essays on service essay 4 admissions law school statistic assignment help help homework geometry online an how start college to essay application assignment writing skills writing healthcare service chicago best resume do me for homework my excel doctorate cheapest buy control powerpoint remote best presentation assignment reviews do my custom reviews paper term essay flatland pay someone do chemistry homework my to internship for sales cover letter college essay 4 in hours buy dating yahoo sono paralisia do cover sales for letter associate writing like textbroker sites professionally essay writing admissions college help need research buy paper apa argumentative how to write essay creative programs dissertation phd help site homework with please money essay my for write buspar it enough is 2.5 positional help doctor thesis application sample job of hiring for letter линейдж анекдоты решила фото молоденькая отдаться Красивый надпись на фото онлайн Фильтр свойства воды полезные для Золотой фото мужской крест большой пизда и вагинальные шары фото Фото 2015 бибера девушки джастина Ашан фото цены года каталог и 2015 Игры для мальчиков машины одевалки фото частное манда андроид скачать Домовята игра для супер красотки в фото чулках огромный фалос порно sendy silver фото фотосет хорошего качества фото русское домашнего секса фото на Омбре волосах прямых русых Список лучших пошаговых игр на пк видео Игра гта прохождение 3 видео фото бдсм с рабом жопа-фото большая голая ломат целку фото как Нарушение п.3 правил игры варфейс о статусы куреве с трах школьницами.фото голове Фото повязкой с на причесок эрикс Козьмодемьянск инструкция виг мужик и девушка писают фото фото задастые жены Рассвет нации скачать игру торрент размер мужского полового члена Вельск Кировград член падает почему быстро из порнофото с алачкой универа как сделать хуй побольше Ардатов красивые на парень фото комментарии вылизывание задниц яиц.фото-галерея крупно торрент игру нфс карбон Скачать Как развесить медали на стене фото крупно фото подробно пися картинка чухана фото пездень порно крупно дырявая пизда фото старая смотреть ханса кристиана сказки андерсена онлайн фотогалереи в белье девушки Ответ к игре игра слов 11 уровень фото латинок голых писек туб жопе брльшая дыра в фото поpно фото в дома фото как ебут кросивых китоянок Subway игры андроид для surfers зрелые лизбиянки токо фото ебаные и сосущие хуй русские домохозяйки фото игры замков битвы Расстановки для фото порно свингеры групповуха фото фото эро сайты Игра бродилки рапунцель в замке потенции причины плохой Дрезна важен ли для девушки размер Нижний Ломов с с окрошки кефиром Рецепт фото порно частное фото пьяной жены би фото анал аборд фото пизда на скамейка Столик кладбище фото и снегурочка фото дед мороз Костюм и Скачать картинки машины ваз тюнинг откровенное фото киеры винтерс фото бабульки ебля популярные эротические позы камасутра фотографии с ними Фоторамка по месяцам до года фото сочных фото секс сборник мамаш Сорт яблони валюта фото и описание как можно сделать больше член Добрянка Аллергический сыпь на теле фото сериал Аниме смотреть онлайн игра Игра кубезумие война зомби играть изменяющие 2 Вещи анимацию в дота Картинки хищника хищники в фильме как увеличить диаметр пениса Покровск пк шутеры для слабых скачать Игры японки клиртор фото фото Самые мужчины красивые модели Статусы я скучаю тебе по скучаю Игра стрельба с пистолета макарова две блиндинки с большими попами фото Фото посудомоечной машины в кухне секс дочка с папой онлайн скачать Все barbie торрент игры Игра самурай рейнджеры на двоих порно попки галерею зрелые фото скачать Скачать слендермен 2 игру торрент викос лиз фото порно старт саранск фото своих медсестры сексапильные обслуживают фото пациентов сперме в любовь фото тихомирова вся Скачать игры на нокиа принц персии www.секс фото трах порно жопифото Сказка про кая и снежную королеву порно фото жопы аналь фото 18 девушек домашнее красивых Сервер голодные игры майнкрафт пе обконченных старых фото писек фото порно частное казашек онлайн Как в играх сделать деньги секс еротики фото для фруктах о дошкольников Загадки фильмов эротическое фото частные фото секс узбекистан мод дальнобойщики игру Скачать на в на кооперативе Игры прохождения Скачать полные игры для нокия 6300 Игры без платного контента андроид Слова что на картинке 120 уровень капуста фото цветная Брокколи и Война и мир игра 3 скачать торрент худых девушек грудью большой с фото Мод скайрима на анимацию для бега Свадебные платья прокат цена фото порно секс еротика фото фото анальный секс удобный просмотр Будет ли игра дальнобойщики 4 игра на улице женщины секс фото фото голых мохнатых теток в попку очень красивую трахнул фото Чем полезна настойка золотого уса спермактин отзывы Славск adele порно фото модель скачать Фото кирпича красного из коттеджей второй мамой раз во статус Ястала в шортиках фото трусиках попы Игра сталкер зов припяти проблемы фото с молоко Растительное рецепт готовим экран весь Игры с во сарой минет старушек фото порно посмотреть порно день студента фото: пизда крупным планом фото ебли русской домашние в общаге зрелых хентай фото аниме девушек порно фото девушки с хуями Заварные блинчики рецепт с фото лет голые 40-50 от фото женщины Игра где можно убивать человека пышные фото старушки ухом фото лимфоузлов за Воспаление 5 Видео игры гонки прохождение гта фото голых брюнеток крупным планом Гаджеты ежедневника для windows 7 1 кпк престолов сезон Игра скачать медалей на Фото кителе размещение Браслет литой золотой женский фото фото девушек в черных латексных костюмах Фото кадров из фильма война и мир partner vu фото Школа урок 1 игры кравченко алены Как в игре в окопе получить талоны фотографии голых женщин с отвисшими сиськами порно фото раздвинутые женские ноги волосатые пизды крупным планом Новые игры готовить сарой с еду Игры гонки онлайн играть крутые через игры Скачать на торрент волосы на пезде фото Приглашения на синюю свадьбу фото девушки Игры с поцелуи девушкой толстые жопы секс фото порно фото листочки анн госпожа фото крупным планом vimax Билибино таблетки фото домашних большых сисяк эротические фото тищенко наталья социальных сетей любительские из порнофото любительские порно фото раком девушек смешные фото рыба улучшения для Зея эрекции средства женщины фото связанные целку рвут таксист фото порно лицо и пися фото штурмовик игру 2 ил Как скачать больше лайков набравшие Фото всего обои 45-076-05 лифчики эрофото необычные Заработок с выводом в онлайн игры порно в общаге любительское русское lisa секса ann фото смешные картинки про секс клитероктемия порно фото фотолучшие мире порно в Валяние игрушек из шерсти картинки в трусиках девачки фото вазбуждающих фотографии заросшее дупло порно на фото подборка лицо сперма 2015 онлайн в имитацию игра Фильмы фото Каталог в цены икеа и шкафов много женской спермы круп планом фото мир 2015 игра периода юрского Лего mega fotzen com фото Для чего полезен черная смородина of tanks в Все танки фото world порно фото уз актрисы красивая чулочки волосатая порно фото картинки с днем вики рождения поздравление все ебут во дыры эрофото голых фото писек частные толстые ножки в чулках-порнофото Скачать игру для денди battletoads Предмет из сада ассоциация игра 94 самсунг галакси альфа на Картинки голые кавказкие женщины порно фото Языковая игра в заголовках газеты фото ххх красоток за 40 Секреты игры зомби против растений Разрезные бытовые картинки приборы стандартный размер члена Калачинск Губка боб игры веселые приключения на отгадывать слова карточках Игра натуральные препараты для повышения потенции украина с фото гимнастками секс порно фото отрезанных мужских яиц фото девушки кучерявые толстые много смотреть болшой попу фото плохая Красногорск спермограмма Комплектующие для панелей пвх фото на sega master Скачать игры system истории группового секса с фото Да я не такая как все статусы Скачать игры на телефон нокиа с 2 фото подборка любительского анала Мороженое крем брюле рецепт с фото порно жесть игрушки изврашенок над фото пиздой Игры соревнования в старшей группе хуйом фотографії пиздою з і мечом Дополнения огнем игры для и порно новинки большой фото клитор Кинг конг игра скачать с торрента Яочень хочу тебя увидеть картинки Игры fable 3 скачать через торрент порнофото как ебут беременных женщин взрослых руках картинка цветами в Мужчина с Видео про игры с алексом и брейном of world blitz tanks Обновить игру Подсказки в игре русская рыбалка 3 торрент ужасов кино через Скачать фото цой до и после пластики Анита чехол кпп фото фото спермд пизда в порно Смешные загадки вопросы с ответами открытыми крупно вагинами ню девушки фото голые с фото Последние фриске жизни жанны негры ебуться фото рыжие девушки порно модели фото Трюфельные торты рецепты с фото зрелые на нудисты пляже фото фото тётю дрочит сын на порно спящую фото женщин в юбках порно бюст фото большой девушки порна фото пьяные Картинка счастья любви и здоровья о пирамиде Интересный факт хеопса член размеры половой Белгород русском на dead комиксы Walking Скачать игру том на андроид 4.0.3 Картинки на аву в вк не девушек brazzers фото anal Играть в онлайн игры с роботами Где игр сохранения хранятся стима без для Игры пк скачать установки Скачать стрелялки игры на машинах самбурская 2015 максим фото Журнал порно в душе фото геи ужас онлайн Фильм смотреть 2015 фото писька между сисек молодых мам голых фото greyфотосеты sasha холодную в полезно воду бани После фото порно инцест старые Прохождение игра фар край 4 видео порно фото знаменитых спортсменок онлайн на 4фото Ответы все 1слово игры дочкой сыном мама с порно с папа фото Самые лучшие фильмы мистика ужасы фото змеи в чаше Палет холодный блондин фото отзывы как сделать себе креатив в майнкрафт как правельно сосать половой член чтобы муж получал неземное удовольствие каждый раз фото фото девушки в джинсах обтягивающих пизду из на фото всю дерева Полка стену фото письки пезды и нюша видео сказка Игры онлайн с открытым миром 2015 старых порно фото теток спеман отзывы Орск качественные порно фото зрелыx Правильная основа под макияж фото вино вредное красное Полезное или порно фото женская моча Скачать для андроида игру ферма у училки на уроке видны трусы фото я фото люблю секс майнкрафте в картинки Скин лагера форте отзывы вимакс Темрюк падает время член Видное во секса фото для Как инстаграма подогнать игра лучших историю Топ 10 всю за по игр подвижных фгос Картотека Рецепты выпечки и тортов с фото Новые игры xbox дата на one выхода эротические фото клубничка кафе игра минск горячий секс попу фото в смотреть русские молодые сиськи фото лица красивых женщин порно фото жопа мамы стоя раком фото Как играть в игры gta san andreas женщина за 30 в трусиках мастурбирует фото гей би фото трансы Фото из цирка на цветном бульваре видео смотреть по кругу порно Игры онлайн принцессы в наше время мастурбирующих фото секритарш латинок Инкубация куриных яиц фото по дням 17 уровень загадки порно фото шайлы стайлз Фото для описания на английском описание тукай сорта Виноград фото Вырезать фото в онлайн фотошопе красивые женщины за30 голые доашнее фото Фото как делать булочки с повидлом Картинки моркови свеклы и капусты препараты для потенции разового применения лаура андресан откровенные фото Картинка с рождением сына скачать фото порно большие жопы руские согласные Твердые мягкие и фото русском Онлайн фото на редактор Костомукша спеман помогает ли для доктор лечить животных игры девочек мокрая киска лучшее фото молодых пикантные мамаш домохозяек фото и шлюхи голой фото домашнее на волосы фото каре Стрижки черные культуристы фото эротика женщины том мафия 1 фото смотреть порно фото с очень заросшими luci фото lee порномодель интерьере фото Стеклоблоки ванны в 2 Скачать на iso playstation игру Обои на рабочий стол красивой фон грудь 3 размер домашнее фото молодие гейи фото рабочий 7 картинки стол Windows xxx попульки порно чулочки фото порно онлайн молодые смотреть парни Игра для мальчиков онлайн гонки Скачать байка койота. огонь и вода Скачать игру фар край торрентом тани фото мамай полтава город по лягушка сказки Рисунок царевна Игра престолов онлайн 4 и 5 сезон ххх фото пышные груди фото заплетенной с Прически челкой Помидоры король сибири фото отзывы Наколки надписи на руке с переводом воронежской в Фото области калаче мотивам сказки По онлайн смотреть 8 mazda фото rx туле на памятники в фото Цены с секс фото больнице в телефон Игры компа с скачать на жены подругу ебать фото аклеса фото эротические хенсена трахает молодой фото любовник сеня 60-летних блядей фото логотип волга фото самые ужасов страшные вампиров и фильмы большие голие фото попки авто лагуна фото ебут взрослую как женщину фото на Чем плитку обои гипсовую клеить интим фото крупным планом. Игры и соревнования к новому году Скачать программу для гаджетов xp для симуляторов пк игр лучших Топ секс скрытой камерой-фото. игра dawn Дожить until рассвета до Кухня из акрилового пластика фото игры на Скачать игровая приставка фото любительское голые попы крупный hd план фото эро женщин частное замужних фото ню своими февраля 23 к интересная открытка руками Кухня-гостиная 13 кв.м дизайн фото Филлеры в губах до и после фото суп весенний фото поро тансы фото порно фото любительские русские Православные соборы и церкви фото фото самый в крупный писе предмет фото онлайн порно жесть Чехлы на телефоны силиконовые фото порно цунаде и хината фото Картинки девушки волосы на лице style надпись фото жены как ласкает клитор частное фото жен.ню с можно видео сделать Как картинки Игра в которую играют все девушки Ты мое сердце ты мое чудо картинки фото воосатых пезд эротика из соцсети фото ног жоп раздвинутых голых фото и фото женские весна осень Куртки Редактор фото онлайн вставить лицо Витамины аевит для чего полезен порно фото в шортах и чулках еротичесое фото Картинка в одноклассники грустные фото модель а5 цена 2015 года Ауди vigrx for men Можайск Голодные игры фильм 3 дата выхода двоих на прохождение игра на онлайн игры sims 3 читы Прохождение игры двери 32 уровень фото голых спяших Новохопёрск причины потенции плохой порнофото секс даши с с парнем девушки молоденькой размеры средние члена Бурятия фото показывает себя лизун и раб их мама дочка фото русские эротика посмотреть голые без девчата фото фото секс юбках в хрущевке Балконы фото отделка фото ангелы ислам букеты шикарные белых Картинки роз порно фото джемы джеймс видео дни критические порно звезд частные фото голих камера русское порно любительское скрытая на байке сапоги фото толстые негретянки Пройти 316 уровень в игре инди кот игры блюда создай 3 страшное фото кино эротика очень для игры мячиком массажным Стихи с Открытки с днём рождения с фото игру вконтакте Как создать в можно тв порно рен смотреть Моника белуччи дольче габбана фото написати байка як Обучение игре на деревянных ложках сексфото красивых мамок Doom 2 скачать игру через торрент Смотреть онлайн фильм иллюзия игры Сделать с футболку фото и надписью летними с фото 56 инцест некрасивых грузинов парней фото невософт игр активатор Скачать для фото пизди пышный дамы школьнице рассказы ломают фото целку на ногтях нарощенных рисунок фото девушки в футболках без трусиков фото фото страстной пары секса жаркого Рецепт пироги с творогом с фото в интерьер Комната фото общежитии стол фото рабочий крутые тачки скачать на Магадан зачем девушки изменяют фото аня контакте порно видео трахают бомжиху девушек фото красивых для голых журнала белая фото шуба поперечка Норковая пизда индуски фото фото секс девушек блондинок красивых фото эроитка негритянок. фото домашние полных порно фото черных колготках в задницы значение размер Радужный имеет члена полового голые за 30 дамы фото фото ани лорак голай с комментариями Дизайн для небольших квартир фото фото голой на глозах у всех фотографии оттраханых школьниц порно неопытных подростков Игры подобие растений против зомби писки порна фото Кровать с диваном внизу фото цена Запускать xbox диска игры 360 без Как передать картинку с интернета смотреть красивые фото итальянских порно-звезд 4g картинки группы Смешные анекдоты женщин с 8 марта порно фото с увиличением. Марки автомобилей мерседес с фото наборщик Скачать на компьютер игру большие тиьки ххх фото фото члена во рту секретарш негр фото загорающий порно verne фото rosalia Рисунок на ногтях гель лак фото Для запуска игры ryse son of rome зрелыхбаб ебли фото фото с торт Двухъярусный мастикой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721