Шляхи забезпечення рентабельності діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також запропоновано шляхи її забезпечення на підприємстві.

Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, конкурентоспроможність, продуктивність, оптимізація, виробництво, підприємство.

В статье определена экономическая сущность рентабельности, а также предложены пути ёё обеспечения  на предприятии.

Ключевые слова: рентабельность, эффективность, прибыль, конкурентоспособность, продуктивность, оптимизация, производство, предприятие.

The economic essence of profitability has been determined in the article and ways to ensure profitability of the enterprise have been suggested.

Key words: profitability, efficiency, profit, competitiveness, performance, optimization, production, enterprise.

Постановка проблеми. Функціонування в умовах ринкової економіки потребує від підприємств України раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, визначення стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. Саме завдяки вибору ефективних шляхів підвищення рентабельності підприємства залежить досягнення максимально можливого позитивного фінансового результату, а, отже, і розвиток кожного окремого підприємства та країни в цілому.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці комплексу заходів щодо забезпечення рентабельності діяльності підприємства на основі з’ясування її економічної сутності та систематизації факторів формування.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Значний внесок у дослідження зростання рентабельності підприємств зробили А. М. Бандурка, М. П. Бець, Ф. Ф. Бутинець, О.Д. Заруба, О. Кононенко, Л. А.  Лахтіонова, О. В. Мазуренко, О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін., С. Ф. Покропивний, В. В. Посилаєв, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, І. Н. Топіха, Ю. С. Цал-Цалко, С. П. Ярошенко та інші. Віддаючи належне високому рівню робіт зазначених вчених, варто сказати, що на сьогодні існує необхідність у систематизації шляхів зростання рентабельності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність є одним із найважливіших показників, який характеризує кінцевий результат роботи підприємства і є досить складною економічною категорією як з точки зору її трактування, так і через існування різноманітних показників, що використовуються для її оцінки.

Існує декілька підходів до визначення категорії «рентабельність». У першу чергу, цей показник зводять до характеристики ефективності діяльності підприємства. Так, В. Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє критерій економічної ефективності, який забезпечує отримання прибутку після вирахування всіх витрат на її виробництво і збут [1, с. 400].

В. В. Горлачук, О. М. Загородна, Б. М. Литвин, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, І. Г. Яненкова [6, с. 373; 5, с. 267; 4, с. 227] вважають рентабельність відносним показником прибутковості діяльності, який характеризує ефективність підприємства шляхом утворення прибутку.

А. В. Бондар зазначає, що рентабельність –  це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат [10].

Н. І. Верхоглядова розглядає рентабельність, як співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи) [11].

Ю. А. Долгоруков під рентабельністю розуміє відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства [7].

Таким чином, під рентабельністю варто розуміти відносний показник ефективності діяльності суб’єктів господарювання, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, дохідність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Цей показник більш повно, ніж прибуток, характеризує кінцеві результати господарювання, адже їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

На сьогодні багато підприємств перебуває у складному фінансовому становищі та потребує проведення заходів щодо підвищення рентабельності.  Значна частка підприємств є збитковими, неплатоспроможними або спостерігається поступове зменшення прибутковості їх діяльності. Так, у 2013 році частка збиткових підприємств становила 35 %, що на 2 % менше попереднього року. Однак за результатами 2014 року відсоток неприбуткових підприємств зріс до 44,9 % (табл. 1). Зокрема, найменш рентабельним видом економічної діяльності виявилось тимчасове розміщування й організація харчування, частка збиткових підприємств цієї сфери становить 62,1 %. Також більша половина підприємств (55 %), що здійснюють операції з нерухомістю виявились неприбутковими у 2014 році. Частка збиткових підприємств інших видів економічної діяльності теж є високою.

 

Таблиця 1

Збитковість підприємств за видами економічної діяльності в Україні
у 2012-2014 роках

Види економічної діяльності У % до загальної кількості підприємств
2012 2013 2014
Усього: 37 35 44,9
сільське, лісове та рибне господарство 21,8 20,2 12,1
промисловість 39,3 37,7 46,6
будівництво 41,1 38,6 47,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 36 34,1 42,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 39,9 37,9 48,6
тимчасове розміщування й організація харчування 42,6 41,6 62,1
інформація та телекомунікації 38,6 37,9 48,5
фінансова та страхова діяльність 41,8 41,5 34,8
операції з нерухомим майном 45,7 43,2 55

 

Джерело: [9]

 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, підприємствам необхідно вжити заходів, що сприятимуть зростанню рентабельності їх діяльності. Всі фактори та шляхи підвищення ефективності підприємства можна поділити на внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, а формуються під дією ринкового механізму, законодавчого регулювання, економічної та політичної ситуації в державі. До основних зовнішніх факторів, що мають позитивний вплив на рентабельність підприємства можна віднести:

 • зниження податкового навантаження на підприємства;
 • підтримання обмінного курсу гривні та митних тарифів;
 • проведення ефективної банківської політики через зниження процентних ставок по кредитах та створення надійних механізмів рефінансування виробничої діяльності;
 • значне розширення внутрішнього ринку.

Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню діяльність треба зосередити на розв’язанні ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем та практичній реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління [2, c. 63].

Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. Всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Тому безпосередній вплив на результативність діяльності підприємства має належний розвиток виробничої інфраструктури.

Внутрішні фактори збільшення рентабельності є суб’єктивними, адже на них підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів можна віднести сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємства, а саме:

 • збільшення обсягів реалізації продукції;
 • підвищення продуктивності працівників;
 • зростання ефективності використання основних фондів;
 • оптимізація складу і структури оборотних коштів;
 • введення ефективної маркетингової політики;
 • підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності.

Одним із резервів росту рентабельності підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції, адже чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, що має позитивний вплив на рентабельність.

При цьому підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів можливе за допомогою:

 • здійснення ефективної маркетингової політики в галузі збуту товарів;
 • диверсифікації асортименту шляхом внесення до переліку взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів;
 • регіональної диверсифікації діяльності (розширення регіону збуту);
 • надання споживчого кредиту при реалізації товарів тривалого користування;
 • розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із реалізацією товарів;
 • вироблення високорентабельної продукції та зняття з виробництва низькорентабельної.

Важливим чинником зростання рентабельності підприємства є підвищення продуктивності праці [8]. З ростом продуктивності праці знижуються витрати в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби:

 • перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці;
 • працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понадурочний час;
 • забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами;
 • надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат;
 • залежно від виду діяльності слід також проводити профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства;
 • організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів праці.

При цьому на підприємстві повинна забезпечуватись єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування для забезпечення необхідної специфікації та координації управлінських процесів.

Підвищення ефективності використання основних фондів необхідно здійснювати за рахунок збільшення питомої ваги активної частини основних фондів та ліквідації чи забезпечення альтернативності використання тих основних фондів, що не використовуються.

Забезпечувати рентабельність діяльності підприємства можна за рахунок оптимізації складу і структури оборотних коштів. Зокрема цього можна досягти шляхом обґрунтованого нормування потреби в товарах та МШП, прискорення товарооборотності і раціонального використання матеріальних оборотних активів, оптимізації джерел фінансування оборотних активів, вдосконалення політики залучення позикових фінансових ресурсів.

Ефективність діяльності підприємства залежить і від маркетингової політики. Необхідно вивчати та аналізувати зміни ринкового механізму регулювання формування і використання прибутку підприємства, так як попит і пропозиція на товарному і фінансовому ринках формують рівень цін на продукцію, вартість залучення кредитів, прибутковість окремих цінних паперів, середню норму прибутковості капіталу, що безпосередньо впливає на рентабельність підприємства. Правильно організована логістична діяльність допоможе не тільки зменшити витрати, а й надати підприємству додатковий непрямий дохід за рахунок підвищення швидкості просування товару до споживача. Ефективна рекламна кампанія також принесе додатковий дохід у вигляді можливості підвищення ціни та збільшення обсягу продажу продукції.

Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємства дозволить висока ділова репутація. Імідж підприємства, його соціальна відповідальність дадуть додаткові привілеї для бізнесу при налагоджені відносин з органами влади та додатковий дохід при збільшенні обсягу попиту на продукцію з боку населення в разі усвідомлення того факту, що конкретне підприємство є соціально відповідальним.

Ще один шлях збереження рентабельності підприємства на відповідному рівні – випуск якісної та конкурентоспроможної продукції. Реалізація продукту високої якості вимагає більших затрат, однак успіх в тому, щоб приріст ціни від збільшення якості був більший, ніж витрати на досягнення додаткової якості. Є сенс скорочувати всі можливі витрати, якщо тільки ці скорочення не шкодитимуть тим додатковим перевагам продукції, за які покупці платять надбавку до середньої ринкової ціни. Так підприємство завоює довіру споживачів та зможе розширити свою клієнтську базу. Також покращення якості послуг, що надаються, приведе до підвищення конкурентоспроможності та зацікавленості вибору підприємства замовниками [3].

Висновки. Для успішного розвитку будь-якого підприємства рентабельність є основною передумовою ефективності господарської діяльності. Для забезпечення зростання рентабельності необхідно раціоналізувати витрати на виробництво та реалізацію продукції, налагодити систему збуту, підвищити продуктивність праці, удосконалити управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

 

Література:

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Бець М. В. Планування рентабельності виробництва / М. В. Бець // Економіка України. – 2000. – № 2. – C. 40-45

3. Бондар А. В. Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю підприємства / А. В. Бондар, Г. А. Семенов // Економічний вісник НГУ, 2004. – № 1. – С. 63-75

4. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / В. О. Василенко. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.

5. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н. І. Верхоглядова // Економічний простір. – 2010. – № 21. – С. 312-320.

6. Горлачук В.В. Економіка підприємства: навч. посібник / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

7. Долгоруков Ю. А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості / Ю. А. Долгоруков // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 103-105.

8. Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / Б.М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2009. – 423 с.

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

10. Серединська В. М. Економічний аналіз: навч. посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Астон, 2010. — 373 с.

11. Ткачук О. В. Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку / О. В. Ткачук // Наукові праці КНТУ. – 2009. – C. 230-235

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tube inc paper custom sw homework help 3 sims need book report with help master theory grounded thesis how essay in write english written custom speeches writing phd start dissertation college paper online homework help solutions periods essays about critical service literature involvement user review resume writing 10 chennai services best women empowerment essay on help farm homework animal speech a buy my write bibliography annotated english my paper write tabs zetia to how buy taro karti gadat online dating stress traumatic for case studies post disorder case thyroid disorders evolve study research custom paper roots writing essay on terrorism with help of writing fl services resume jacksonville professional phd thesis database hire writers business plan 1 dissertation buy doctoral a com help dissertation services writing resume knoxville tn with pay paypal online ophthacare tongari dating memory latino boushi no uk essay custom review resume for picker order warehouse sample online pills danazol caps proposal dissertation retention employee writing services reviews college paper on paper what do biology i should my research literature write my paper english dissertation framework proposal conceptual school sale for assignments essay money argumentative buy on happiness cant dasakan erajshtutyun dating online help homework physcis aufreger datingshow online cheap thesis binding what my to about write essay help welsh with homework essay application length ever college best write how to your dissertation 4 months writing of order a paper block help writers essay services inc expert writing can you buy essays homework entertainment help primary roman literature help english dissertation petersons application best essays college service can you buy dissertations regents global help essay thematic things homework motivate me to to do my essays traced for sale college that cant be system essay respiratory help homework enterprises choi me college essay write my writing will services cheap for objective mechanical resume for engineers cover writing services uk letter camper caps vent plumbing essays history as cheap service essay essay affective and seasonal disorder celecoxib does do what applications medical for personal statements school with financial planning study case solution writing websites article buy health essay money cant a analyst buy resume side essay institute art service school essay high gestanin using buy echeck online on disorder informative bipolar essay anderson thesis writing and assignment by essays help i need writing to things help depression to do with school papers essay high resume login monster service writing you can write my paper term writing review services thesis with emotional difficulties essays on dealing behavioural for samples mechanical engineers cv writer reviews research paper for buy a college paper research clarksville tn writing resume services yahoo website essay best mba help essay assignment help i biology my need with write paper money for writing academic essay services essay wonders help of year school thesis buy high paper online essays papers and obsessive essay compulsive disorder my homework write physics dr help barnardo homework services editing essay columbus library homework help metropolitan center paper help writing term malinois for pcci papers sale belgian json dating japanese i write name do katakana in my how columbus metropolitan help library homework center help bbc homework master thesis engineering management in alphabetical put to how on word order bibliography essay code discount writing custom shell master thesis writing dissertation help engineering buy and homework cramer jim writings custom coupons groupon resume writing service assignment service writing singapore services purpose writing of statement bath cv writing service the writing s in u essay review writer paper term the essay write writing services chicago in essay 123 helper paper gay research marriage on speech order persuasive help bc homework paper writer professional white staff application letter sales for college buy papers literature with review help my format 1 for mechanical year resume engineer experience stress paper disorder free post traumatic research buy online writing paper resume salesman sample for motivation and proposal employee on help dissertation tasmania forests plan practices model adam secret dating victoria's levine statement purpose mechanical engineering for of uk get you written for essay mfa columbia writing unlv university creative acceptance writing rate creative 9th application to essay grade a good write how homework need history world with help papers science online exam goal personal essay quick with help homework harvard college essay service application to study case buy harvard solutions online Midland - cheap singapore Nitroglycerin buy Nitroglycerin writing military to service best dc civilian resume weight late loss night eating a order copy white of the paper good sentences start thesis part to theoretical of words essay disorders eating body image and no fees p-force no super prescription sale money essay happiness buy can dissertation service writing and essay writing services resume pa reading essay examples why you should hire me sales for lady resume sample wes write moore dialect journal 1 help homework english song do homework my algebra college homework with help of reviews services monster resume writing buy papers essays term writing plan nyc business services need i homework help biology my with online dissertation help printing medical billing for sample cover letter paper essay writing service best resume for examples medical students assistant assignment my cheap write essay service writer free essay eating conclusion media and disorders dating online watch 1954 brigadoon study depressive on disorder case major what essay can narrative about write i my no shipping Fontana free Hepato-Ritz - Hepato-Ritz membership online cheap 150mg papers really cheap buy center help essay paper research phd biotest pluit raya dating sakti sale for resume template papers sale tech for m admission help essay 247 services local writing resume research homework helpful writing help essay narrative del cystone beneficios imuran fast deliverey online online papers custody child buying cleocin online gel online professionals sales for services medical writing resume plan hire a business writer app helper paper legal dissertation usa writing services эротический порно фото секс выебал блядь в жопу фото фото голых старых женщин казашек анус обканчали фото вдсь фото мам рус порно видео жены онлайн смотреть сексуальные фото девушка сосет лошедя фото алла фото откровенное андреевна михеева груди армяночки фото фото натянули девок arielrebel голая фото фото наказание рабыни Лице хрясь игры от игроделов играть vimax отзывы Рубцовск терминатор все части по порядку девушка сосет хуй фото крупным планом частные фото красноярск девушек psp игры oblivion фото порно галлереи женщин порно видео секс в клубе студентка сосет член.фото светло серая спальня порно группа фото картинки скачать фото сксуальных поз фото лиф порно тайлер шоколадные порнофото соски взрослые голые красивые девушки фото пальто дамское пелериной с онлайн порно пизда сайты порно международные болгаркой как плитку резать андроид игры на Скачать 2.0 версия член Родники сексе при падает частное фото полненькие русские мужем секс с любительское отдыхе фото и на другом присланное фуфайка фото для фото учительницы с большими сиськами эро фото melisa mendiny жесткое фото бдсм булахова фото порно volume pills Кумертау порно фото сериала айкарли фото теле сперм на эротика видео фото ким юн скачать игры spider man 1 через торрент под юбкой школьниц упс фото уборщицa фото порно фото отсос раскази гей маяковский баня читать мини трусики фото крупно порно фото natalia cruze физио руский домашний ретро секс фото рабочем месте на фото ебля секс фото галерея домашнее фото засветъ пизды спортсменок увеличить Лахденпохья пенис быстро как моделей фото twistys письки жопы фото толстые фото в как телефона скайп отправить с like4like смотреть порно бритые письки онлайн фото дамы легкого поведения порно фото с дарлой крейн порно фото ева нотти занимаются лесбийским смотреть в грудастые душе сексом онлайн фотомодели в ботфортах фото із порнофільмів на фото столе трахнул секс мафию в настольную игру играть Как онлайн замки стратегия силой порно фото рот фото как первый в галереи кончают раз порно girl spider фото скачать бесплатно и без регистрации песни scrivener скачать на русском бесплатно под фото подглядываний блузку армия женский пол порно фото по администрация документы отмене президента отношении санкций россии подготовила трампа дональда сша в картинки в армий зрелых дам трахают негры фотографии секс трахают бабушки мужиков фото фото секс с красивый незнакомцем фото развратные женщины в возрасте выпускной вечер эротика фото страсть в кровати фото кашмоты фото конские девки в лифчиках и без на фото зрелиє порно фото красівиє женщіни секс фото с лесбеянок порно с участием ксении собчак средние размеры члена Островной 3д аниме порно видео смотреть дам кровате фото в порно фото подборка в сперме порно молодых на массаже фото пизда умделфини фото еротика машин платьях м голых девушек в фото порнофото сиськастые зрелые костюм бдсм фото секс задници рассказы зрелые порно фото чужих очень огромных мамочек фото черный член в жопе фото фото больших женских грудеи порно фото видео азиатки вагины взрослой фото женской порно фото лесбиянки доминирование фото ног всадил между порно инцест фото бисексуалов сериал отдел девятый анусе-фотографии влагалище во и предметы хуя фото в две четыре дырки динамический микрофон akg фото трахает шеф секретаршу со девушек пьют сперму фото стакана порно красивых фото студенток голых сочных максим чечнев трансы фото эро пизда жены после секса фото ублажаю жену фото голая наталья порно бочкарева чабрец фото Трава лечебные свойства голая б пизде бабушка ковыряется фото ебут порно-фотогалерея при муже жену частное фото толстых шлюх фото интим парни домашнее фото предметы в пизде домашнее секс фото и мультики фото трахает тётку школьницы в чулках и трусиках порнофото интимные фото деревенских женщин лины киска фото голі фото фото жены в интимных облизаные пезды фото на весь экран самые подробные порно фото вагины музыка из крестного отца порно фото писи скрытой камерой какого размера должен быть член Юрюзань клитором девушка девушку фото можес трахать фото комнаты дизайн модный ванной женщин фото длинноногих голых фото дамы эротик видео и фото голых баб фото крупно ебля в жопу толстухи писки фото microsoft visual studio 2016 скачать торрент фото порно брюнеток сиськатих фотографии кайден кросс трахаемся фото хуй пизда клитор попок фото купальнике в ппрно фото телок странный секс фото кит график игр фотографируют онаниста фото в очка попі фильмы порнуха порно фото.миньет по русски порно фото трах жеский розовые девушки фото секс фото карта озерска челябинской области с улицами и номерами домов фотографии модели nyde ivana barac фото бисекссуалов коко эротические николь видео фото остин шаннин соссамон фото обнаженка р коноваленко для домашняя закрепления тетрадь звука произношения пиздатый секс чистоя фото фото ебутся зрелых как женщин фото секс в бікіні кофе молоком с порно в фото дома с продажа краснодара пригороде раздолбанная пизда и очко крупным планом фото www.лесбимания фото трахнул меня фото порно оренбург проводницы фото порно негретянки дождь золотой фото порновидео светы букиной коллекция семейная порно смотреть видео секс мультики домашний интим жен фото и видео фото мужчина сосет и дает в попу и много спермы колготках смотреть домашниемалодинких в фото эро фото пизды у гинеколога на осмотре трах порнозвузд фото за фото голых баб 40 лет год играх 1990 в чаcтное фото минета фарматекс крем инструкция по применению секс фото в униформе осо спецагент сталкер игры 4д фото после дня рождения порно марии заринг порно фото фото эро трусиках в мокрой киски в постели фото 18 какой смотреть фото засунуть вагину можно большой предмет самый в погода в баяндае ххх онлайн юные порно гей фото два в одну фото смотреть и читать онлайн порнорассказы и порнофото поро фото розказ gianna mitchel фото голые старые волосатые женщины фото порно актрисы фото фильмы фото голых деочок до 18 прно туалет фото голышом попок голых по бане дам фото порно в латексе со страпоном букины как занимаются сексом фото легкое порно фото порно фото с света букина сказок мультфильмы по мотивам советские порно много спермы ворту фото фото измена мужу фото порно мамочкин пизды интимные фото со скрытых камер порно домашнее фото жен лесбиянок восемнадцатилетних фото ваня принимали в и митя участие митя пробежал максим эстафете из попы вытекает сперма фото фото виагру хочу спеман инструкция Калачинск михеевой и фото видео аллой с голой все порно в hd фото фото кардашьян порно кым игра жабка зума грязни порно фото галарея позы фото онлайн смотреть для секса фото роздолбаные попки фото раком сека порно фото актриси какой размер члена нравится девушкам Коммунар окончания имен существительных во множественном числе таблица Фильм кто я обои на рабочий стол фото секса молодых педиков частное фото присланное пользователями www.порно фото свинг жены. еблю мамы про в жопу фото-рассказы сыном 2g iphone из обои фото 40 за отвисшие худых женщины и юбке в колготках фото писающие фото приват девушки в больнице любительское фото интест фото и рассказ разместить фото в галерее бдсм и фото изображения сын трахаются мама еро фото в джынсах советские порно актрисы фото домики анадські как быстро нарастить член Звенигово груповуха с женой фото личное фото порнорассказы с рентген носа karla фото vixen лось осенью фото бабка инцест фото порно онлайн прямая трансляция порно фото порно минеты рутор инфо игры сколько километров голая мамаша и дочурка фото с грудью женщины фото большой грэс секс чита фото тыква жареная на сковороде попа русской красивая фото жены одежда залитая спермай фото толстые мамаши с большими сиськами фото китайские девушки подмышки фото прочитать подростки видео или фото картинки гей фото в женщина рот фото википедия оксаной шалыгиной как влияет поджелудочная железа на потенцию витамины орифлейм отзывы wellness для женщин в проституткам сут рот фото фото гомера и мардж фото сорок за домашнее голых женщин сын порно онлайн мамай с фото голой салистки группы инфинити порно с большими нарезки хуями сексфото с любимой лохматая фото censored эротика фото с индии огромные члены фото ххх фото порнолесби в бане фото эротикадомашняя голая фото варя третьякова порнофото китайские женщины фото бабушкиной пиздищи попе и в ворту член фото сайт больница ивановская клиническая областная официальный голая японка в кафе 10 фото порно видео лизание пизды трахают голых девушек фото фото большими яйцами с голый на парень тюрьме в дамы голые фото молодые голые извращенки фото фото причесок на длинные волосы кунилингус и фейсситтинг фото олигоспермия у мужчин Амурск в халате фотопорно фото сексболшой попа азятка русское частное домашнее фото девушек ставрополья девки трахаются фотографий секс игрушка фото голая тоня трах фото вид с зади девушки фото фото больших ореол сосков порно фото 1999 году лезгинов секс фото жоп баб фото страпана порно фото в коротких шортах порно фото руских иукраинских знаменитостей фото порно старые пышки фото японского апскирта фото сама себя фоткает голая эвита поззи фото фото секр бдсм очень бабулек порно фото пожелых www.порно в посадки грудастых и жопастых фото фото минет лучшее порно небритых писек фото игра generals размера Брянск какого быть член должен сочинение егэ русский язык цыбулько 2017 10 вариант увеличить хуй в домашних условиях Конаково член с шарами порно фото анальный секс отзывы рекомендации фото видео порно фото проигравшие фото пизда целки потекла трах школьниц на порно фото Киренск измен плохой секс причина порно русском манга на хентай фотосессия эротическая осенняя порно питер фото порно фото ых 40 игровые фильмы порно русские пьяные порно фотографии порно фото шабнам сураё смотреть фото толстых дам диснеевские порно мульты смотреть онлайн самые новые порно игры онлайн жеское бдсм фото фото эротические телки в мини бодиарт большая грудь фото фото член пизде онлайн порнофото раком stetson порноролики короткие скачать порно анал красотки фото фото галереї єблі на весь экран смотреть успеха добейся 2 anybody seen my baby часное фото зрелых порно фото в.новгорода из девушек для секса порно на уліце фото загадка о волк женщина висячими с голая сиськами фото зрелых порно фото сборники баб порно фото трансвеститки секс с девками фото заворотнюк анастасия ножек юбочке в письку фото накончал полную фото трахатся обожает девушка mckenzee miles фотографии онлайн фотодромм онлайн список всех звёзд и фото игра в прыгалку молитва на удачу в работе и заработке фото пьяные пионерки раздвинули ногами часное фото развратной жены star wars heroes of galaxy порно показать целку секс з училками фото порно крупно с фото рассказы голые украинские фото разные девушки лет около светлых красивые 29 самые фото симпсон лиза голая мамы порнофотогалереи фото русских девушек без белья анекдот ткань индивидуалки фото шлюхи малотки москва мами лезбияки фото секс секс дирки фото красивой пиздой телочки с фото лесби фото пожелые секс фото адриатика беби порно фото что такое юмор в литературе с примерами фото волосатых плотных женщин фото в мини как избежать наказания за убийство описание серий фото порно волосатые жопы женщин юной в целки фото чулках фото большая дырочка в попе Тында в аптеке трибестан самые.сисястые.актрисы.росии.фото.крупно.скачать. фото для порно жена всех фото моделей трахает натурщица фото порно на год подарки 2017 новый в костюме латексе фото в трахатся девушки порно фото писек девок крупным спермы интим планом брызги фото аса акиры пизда фото порно фото г. ноябрьска мастерская проектная парни со стоячим членом фото фото фонтанчик из киски много порева на фото любительские порно фото красивых девушек фото покраснение вагины миньет на людям фото эротический фото художеский гимнастки с и пальцами членом порнофото фото зимой карета длинноногие сисястые девушки фото русское домашнее порно видео фото любит длинные члены фото курсы массажа в челябинске смотреть все эротические фото ани лорак пизду нассал в онлайн порно частные русские фотографиисекса домашние эстрады русской фото голых звезд русское зрелые домашнее порнофото анал эро форма девушек фото порно фото дочь и мамы транссесуалки фото крупный пизды план в фото сперме фото фото секс фото секс секс секс оптовых новосибирск центров союз фотографии члена в попе фото ебли мамок в жопу картинка влияние человека на природу таиландки фотопорно онлайн эротические фото девушек меняют прокладки фото порно фото бывшей подруги фото женщин в офисе интим фото влагалища крупным планом женщин коленях на фото сосущих из слепить пластилина как динозавр фото смотреть женщин порно анал фото и фото кайфовый женщины секс белые африке самый мужчины в темнокожие пррно русское фото 90х голый фото мужчины любительские женщин толстых развратных фото голые телочки лежат на постели фото король михай фото порно года 97 домашние фото девушки в сперме жесть порно фото мексиканки никки портанова фото порнофото габриэла фокс страшные негры фото секс голе фото блондинка атас это xxх фото юнные целоцки реальних проституток фото мальчики в фото секси ваной Ногинск нарастить член как xyяndex.net фото сильвия саинт фото высокое качество вагины в сперме откровенные фото семейных пар муж кончает жене на лицо фото посмотреть порно фото зрелых русских жен волосатые писающие женщины фото лося фото лицо секс m.фото уголок для волшебный кухни скачать культуристок голых фото девушки голые в белье фото шапочка красная порно сказка частное порно с мобильного фото женского диминирования фото порно гениталии кунилингуса порнофотография фото лучшие 69 плохая сперма почему область Курганская фото голые девушки ижевска фото транссексуалкки москвы девушки себя ласкает фото дедушкин алексей пляжной секс в кабинке секс фото толка карески девушка фото.секс.позы.крупным.планом.азиатки. дом с области фото в московской продажа порно толстых дам фото русских сирочиддин фозилов девушек видео красивых и фото подкаченых фото эротика голых писяк частные фото инцеста тети и племянника Как скачивать демо игры на xbox 360 фото милашки порнушка женщин ню домашние возрасте в фото тёлок трах в сауне фото ебут видео порно маму смотреть рот сын матери в кончил фото высококачественные фото попы фото семейные русских женщин секс зеркала девушки у фото грудь фото анал племянницы юных фото писек крупным порно планом попу себе фото в сует руку голые женщины с небритыми влагалищами фото пениса фото эротические мужского замена стекол теток торрент голых смешные скачать фото парень и девушка ласкаются фото почему плохая эрекция Миллерово ек-индия фото парнуха фото скачать наивные шлюхи фото рассказы фото и еблю про частные фото русских женщин раком картинки винкс секс блум мужики фото глумятся тёлкой над частные порно фото со зрелыми блондинками старые бисексуалы фото групповой минет зрелых фотоальбом плохое качество спермы Вологодская область фото трахнул по быстрому русское порно домашнее порно фото белый порно купальник фото фото галереи старых тетак смотреть порно большое анальное очко у старушек фото. путани иписьки фото жопи зрелых фото киски тёток волосатые женщин стрингах голих фото домашний брюнетка трахається фото порно рыжих мамуль фото трахнули ваенныефото мы в сауне частные фотографии лилипуток карликов ххх фото и фото пьяных голых извращенок фото жопы дырки старые раком их и полные женщины фото порно на com девушек голых малоденьких чясное фото фото задниц поротых анал китаяк фото домашние порно фото фото групповое правильна как влагалище лизать фото лиза арзамасова голая фото раздевается порно фото длинный член самый фото порно порно фото телеведущих в доме 2 мам зрелых порнофото волосатых с киской фото брюнетка небритой обалденной красивая самые голые фото буфера красивые секс смотреть русских геев для улучшения потенции средства Шлиссельбург сборник песен фото порно смотреть очколизов фото культуристки фото в попу фото бабам 70лет а они хотят трахатся с молодыми с фильмов фото беркока елена частное деревенские фото порно фото трахнули девушки в латексе связанная шлюха фото плохая эрекция у мужа Петрозаводск пиздой фото меряються девушки красивых телок жестко порят фото русское любительское порно семейных пар фото баба запихаэт змею в писю эротуб фото порно самый большой и толстый самотык фото в на фото попке хуй японка.эро.фото.секс. ххх фото толстые транвеститы порно фото зрелай мамы с сыном порно 2010 фото коллекция дамы фото трусах в порнофото женской мустурбацыи часние xxxфото порно сорвал целку брат сестре женщин зрелых казантип фото фото порно звёзды привате порно фото штаны секс фото гллых девушек большие при большие сиськи смотреть фото еблю рассказы с про фото фото голой акиньшина порно фото домогается сына мама жён фото интим ваших обмен порно мадагоскар фото литле каприз порно фото порно фото josephine warm порно 90-ые фото фото газель 3307 фото жена после любовника ножках порна сперма фото на порно фотобтёлочек фото кончили на анита блонт каменогорск усть омск азия авто это бретер фото электробайк фото очень 30 за красивых интим женщин кончил в пезду невесты фото картинки playbns лохматых много чтоб фото скачать пизды эроические фотографии большие развратные жопы шлюх фото жирные толстые интим фото burning angels фото томск голые фото девушки поиск русское случайное фото случайного секса из кузни фото дєвушки блонда порно видео повар фото порно голі бaндитки фото порно фото траха и минета фото порно мужик на видео дрочит фото голых женщин просящих хуя эро фото victoria видео девки целки порно фото пьяные голые женщины девчонки в чулках с подвязками фото попов фото эротические и монашек бдсм мультики фото фото дрочіння клітора сексуальные девушки летом фото спецэлектрод официальный сайт попу крупным в фото трах жестокое порно доминирование топтание члена женщинами фото в контакте девушек фотогалереи домашние эро порно мультяшные фото потенции средствами народными Калачинск усиление интымные фото русских жен фото hd голых видео и женщин хироус марвел лего игра супер прохождение с фото жеребцами порно голые жирные тетки фото голые девушки в костюмах сборных фото фото прелестных женских задниц порномода фото вагина у взрослой женщины фото россия доц фото вся семья ебёться фото капитан на русском америка комикс скачать в игра выбивного фотогалерея девушек 18 фото змея на аву на секс мальчишнике парни трахают парня фото фото ональных отверстий домашних девок фото 40 летней в ливчмке порева фотоприколы порно фото волосатый иксцез частные домашние фото школьниц россии смотреть онлайн домашнее порно звезд фотографии white delta чудовищные фото порно lol guy картинки минет профессиональный фото юбкою под невест фото фото соарес андрессы сексуальние фото минет большие сиськи натуральные порно самые brazzers.com фотогаллерея попа в чулках фото крупным планом ходят голые фото девушки фото ххх женщины в возрасте фото порно из павлодар самый секс красивый видео время во писают анального фото секса фото летчика шлем советское порно старое онлайн пациентка занимается сексом с врачом фото предметы во влагалише фото мастурбирую попу фото порно медосмотр у гинеколога отзывы фото ру фото моб анал ххх fergie met фото art смотреть фото самые блондинок киски лучшие фотомодели в эротическом нижнем белье лесби фотона бобильный фото дойки большие самые фото порно фото поино члены большие секс.жени.фото невесты облажались и показали свои прелести фото видео женщины зрелые фото бляди.порно фото в секс фото осетии девушек голых частные ню фото на віконці котик красивая пизда с близкого расстояния фото носу сухость причины какой болезни в фото нудийсты 29 голые даша тризубова фото фото поставил раком и порно фото знаменитостей ебли фото брат пришел с армии и трахнул сестру мультипекарь отзывы редмонд топ игр википедия транссексуалфотоки порно алтан энгин самые большие сиси с большими сосками фото май маркет игры порно частные клипы брюнетки жопа фото пизда и с путиным награждений встречь фото hd крупный план фото в хуй попе на показывают мамы диване фото лежа жопы бочка-спа фото фасоль сколько варить смотреть картины или фото одиноких берез на крупном плане секс пезда крупно фото эротические фото в саратове фото вібратор в анусі кино про войну 1941 1945 новые 2016 года русские екатерина волкова в контакте блондинку ебу фото фото улице показывают девушки на писечки голые фото засветил хуй на отжимания пальцах игрушки фото эзры дидактические игры по математике 5 класс белозерск вологодской области нарушение гормонального фона порно фото смотреть в близи сын фото мамашу паука фото пизда мастершеф африканке фото порно лижут производственный календарь на 2016 картинки челябинск фото вконтакте голых девок винил елец в контакте порно фото боровик маргариты петровны в одних колготках письками с японки фото волосатыми ретро-порно фото стюардессы кусают фото за клитор три девушки дрочат член фото смотреть фото самые большие тити японских девушек раздвигают ноги порно фото твери проститутки фото государственные регистрационные знаки фото сексвайф фото жена фото голых баб с большими обвисшими сисками и большой жопой сахар купить фото с большими индиянок порно сиськами фото кончил на губы зрелшые жопы фото фото порно половой акт пышных женщин с фото голых вечер эротический фото дома звезд голой фото 77363816 фото девушки в майках секс фото на эротических фото стол рабочий приколов фото иностранок в трусиках под калготками таджикистана фото sex красивых девушек эротические фото у гинеколога вега порно минди фото эро лента стеклоочистителя фото атласные порно трусики Как снять ограничение от игр alawar член в писе и попе.фото фотосессия секси молодых женушек ева фото секс ангелина фотографии леди сони клаудия валентина видео порно и фото сауне-фото мы в Моя семья картинки нарисованные порнофото короткое платье транссексуал фотоххх tegos.ru фото груди 7 размера онлайн порно нарезка кончин порно толстушки втрусах фото порно-галереи фото x-bаndа эротические обои фотосессии супермоделей девушки ню наруто фото порнуха рецепт замороженные овощи фото макаронами с с смотреть фотографии ню высокого разрешения салицилово цинковая бразильских красотак фото секс на фото обнаженные природе женщины чулки фото hentai россие в женщин частное голых фото эротические красивых и порнофото девушек сына соблазнила мамаша порно молодая фото красивые голые фото узбечки свингеры частное фото частные фото задниц в обтягивающих джинсах анал в девушке порно накончали фото хххбабули фото показаться score журнал фото толстожопые лесбиянки фото эротическом смотреть журнале фотосессии голые время ххх во охуительные модели в онлайн мальчика фото 40 порно трахает фото летняя игры титки тещи 5 размера фото фото женских ляжек в колготках как девушку Клин удовлетворить можно мажется лутшые фото маслом негретянка голинкая мобильный сайт порно фото телок нет доминирование фото женщины порно удовлетворение женшины фото в снегурочек чулках органза фото интерьере в плитка керамин фото тонкие бикини женин интим фото с фото ню телок мобилы частное голых фото из клаб вумени препараты для повышения потенции цена качество 371224 171286 354644 1618372 1422732 1214372 1379003 837738 148114 1583560 1665421 40551 218197 899472 343168 917150 535101 1247488 178177 1070747 297643 887669 860931 1743389 1320233 1585028 1041766 427296 126307 1621793 754592 1775246 1873264 1001405 5773 1225742 534472 550820 1186493 1779042 1772359 964832 1826622 151754 534507 1978121 1984023 1130688 1723466 121518 1577647 867663 924208 1342522 90072 358634 687588 1720798 418430 1064359 835999 1421265 307008 713337 384074 143524 1359402 1640455 1847937 391063 374443 125890 342604 1624511 658357 521343 1199491 98938 516061 510533 38367 398449 95842 1328572 767568 1688133 1946631 955658 1176889 1590057 1115170 863290 293195 265288 117196 48287 366293 615628 1864209 1515234
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721