ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуті особливості концепцій вдосконалення закону про кримінальному відповідальність в частині криміналізації терористичного акту. Зокрема, наголошено на рисах, які об’єднують існуючі підходи та висловлені власні пропозиції щодо удосконалення чинного КК України.

Ключові слова: терористичний акт, злочин, вдосконалення.

 

The article describes the features of concepts of law on criminal liability improvement concerning terrorist act criminalization. In particular, common features of existing approaches were highlighted as well as own propositions on improvement of current CC of Ukraine.

Keywords: terrorist act, crime, improvement.

Постановка проблеми. На сьогодні всі дослідники-криміналісти погоджуються з недосконалістю формулювання статті 258 Кримінального кодексу України (надалі – КК України), яка встановлює відповідальність за вчинення терористичного акту. Проте, на нашу думку, такий стан речей є абсолютно неприпустимим в умовах сучасних українських реалій. Зважаючи на це, питання щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність в частині встановлення відповідальності за чинення терористичного акту на сьогодні є одним з найактуальніших серед проблем кримінально-правової науки та практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемо відповідальності за терористичний акт за КК України займалися багато вітчизняних науковців, зокрема В. П. Ємельяков, А. Е. Ізетов, В. Н. Кубальський, В. С. Зеленецький, В. Я. Настюк та ін. Проте загальною проблемою вищевказаних досліджень є суперечливі підходи до реформування кримінального законодавства. Які, з одного боку, не забезпечують вимоги правозастосовної практики, а з іншого, є нереальними для втілення у короткостроковій перспективі.

Завдання дослідження полягає у детальній характеристиці існуючих концепцій вдосконалення чинного КК України в частині встановлення відповідальності за вчинення терористичного акту та висловлення на цій основі власних пропозицій.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на відносно незначну кількість наукових робіт, що присвячені проблематиці тероризму та його кримінально-правовій оцінці, на сьогодні в науковій літературі існує дві масштабні концепції удосконалення закону про кримінальну відповідальність за терористичний акт. Проте, вказані концепції, незважаючи на спільні засади та мотиви їх нововведень, є, по-суті, взаємовиключними.

Першою слід виділити концепцію, автором якої є вже згаданий нами визначний український дослідник у сфері проблематики тероризму, – В. П. Ємельянов. На думку дослідника, законодавче формулювання, так би мовити, основного терористичного злочину – терористичного акту – є громіздким і перевантаженим зайвою інформацією [6, c. 29-32]. Крім того, воно не враховує те, що міжнародне визначення терористичного акту включає ознаки вчинення не тільки вибухів, підпалів та інших загально небезпечних діянь, але і будь-яких інших суспільно небезпечних діянь, спрямованих на залякування населення, тобто вчинення будь-якого злочину терористичної спрямованості [4].

У зв’язку з цим В. П. Ємельянов пропонує таке визначення передбачити у складі злочину терористичного акту, тобто розширити ознаки цього складу до ознак видового складу злочинів терористичної спрямованості і викласти диспозицію цього складу злочину у такій редакції: “Терористичний акт, тобто вчинення або погроза вчинення вибуху, підпалу, захоплення заручників, транспортного засобу, підприємства чи установи або інших суспільно небезпечних діянь, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини або загрозу настання інших тяжких наслідків і спрямовані на залякування населення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об’єднаннями громадян, фізичними або юридичними особами” [4]. На думку автора, це дозволить усі злочини терористичної спрямованості кваліфікувати за цим складом злочину, а не за різними статтями КК України, за якими можуть кваліфікуватися як ті злочини, котрі мають терористичний характер, так і ті, котрі не мають ніякого відношення до терористичної спрямованості.

Проте, автор на цьому не зупиняється, і відзначає вже аналізовану нами ідею про те, що громадська безпека у разі вчинення терористичних злочинів взагалі і злочинів терористичної спрямованості зокрема, хоча завжди і є об’єктом посягання, але, фактично, не основним, а додатковим. Відтак, основним об’єктом таких складних злочинів як терористичні виступають різноманітні сфери життєдіяльності людей, національні та наднаціональні інститути, посягання на які зумовлюють цілі терористів. Саме тому, на думку науковця, з урахуванням багатооб’єктності терористичних злочинів доцільним буде передбачити їх у новому окремому розділі Особливої частини КК України [6, c. 33-35].

Автор вважає, що це дозволить, по-перше, чітко визначити коло завдань і повноважень органів, які здійснюють боротьбу з тероризмом, по-друге, усунути наявні в чинному КК України недоліки, коли злочини терористичної спрямованості повинні кваліфікуватися за статтями КК України, які передбачають відповідальність не тільки за такі злочини і містяться у різних розділах Особливої частини КК України, по-третє, чітко окреслити межі інших складових антитерористичного законодавства, які охоплюються іншими галузями законодавства [4]. З урахуванням викладеного автор вважає за доцільне склади терористичних злочинів (ст. 258 – 258-5 КК України) вилучити з розділу IX “Злочини проти громадської безпеки” і передбачити їх у новому розділі XXI “Терористичні злочини”.

В той же час, В. П. Ємельянов здійснивши ґрунтовний аналіз термінологічних підходів до закріплення злочинів терористичної спрямованості у міжнародному законодавстві, пропонує замінити термін “терористичний акт”, який використовується у статтях 258-1 – 258-5 КК України, на термін “терористичний злочин”, пояснюючи це тим, що у Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму поряд з поняттям “терористична діяльність” вживається поняття “терористичні злочини”, що, відповідно до положень Конвенції, є тією ж терористичною діяльністю, яка піддана криміналізації. Тому, на думку науковця, в нових статтях закону про кримінальну відповідальність, які встановлюють відповідальність за ті чи інші форми та види терористичних злочинів, не слід використовувати вузьке для українського законодавства поняття “терористичний акт”, оскільки це, по-перше, не відповідає термінології, яка має місце в Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а по-друге, неминуче породжує додаткові проблеми у кваліфікації злочинів цієї категорії [1].

Друга концепція, яка вже частково нами розглядалася і автором якої є В. Н. Кубальський, полягає у пропозиції виключення з КК України спеціальних складів терористичних злочинів (ст. 258 – 258-5 КК України). Своє обґрунтування ця позиція будує на тому, що цілий ряд дослідників погоджується з тим, що тероризм неможливо співвідносити з будь-яким окремим злочином, а тому викликає сумнів сама доцільність наявності в КК України окремого складу злочину, що передбачає відповідальність за терористичний акт. Крім того, автор підкреслює, що навряд чи викликає сумніви твердження про те, що визначення терористичного акту, яке міститься у частині 1 статті 258 КК України, є далеко не повним, не вичерпує усього спектру терористичних діянь, відображаючи лише спеціальний склад злочину. Відтак, на думку автора, сам по собі терористичний акт може і не супроводжуватися вибухами, підпалами чи іншими подібними діями, і, звичайно, не вичерпується ними [1]

Відтак, на основі дослідження антитерористичного законодавства різних держав у частині, що встановлює, які діяння відносять до терористичних, автор аргументовано визначає, що основним критерієм відмежування терористичних злочинних діянь від нетерористичних виступає наявність терористичних цілей. На думку дослідника, характерним є підхід, за якого вже криміналізоване в законі про кримінальну відповідальність зарубіжних держав діяння кваліфікується як терористичне, якщо воно вчинене з метою досягнення терористичних цілей. Відтак, терористичними можуть кваліфікуватися злочини що передбачені у різних розділах (главах) закону про кримінальну відповідальність зарубіжних держав [5, c. 159].

Зважаючи на вищевикладене, В. Н. Кубальський наголошує на тому, що у цьому плані законодавство України вимагає доопрацювання, а саме визначення категорії терористичних злочинів, тобто таких, що вчиняються в процесі терористичної діяльності. При визначенні змісту такої категорії автор пропонує спиратися на поняття терористичної діяльності, що міститься у статті 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”.

Крім того, дослідник вважає, що практичний інтерес для вітчизняного законодавця мають також ті положення кримінального законодавства зарубіжних держав, згідно з якими за вчинення загальнокримінальних злочинних діянь, що кваліфікуються як терористичні, передбачаються підвищені розміри санкцій і широко використовується система майнових покарань і обмежень деяких прав [5, c. 159].

Ще однією важливою думкою дослідника, є те, що норми законодавчих актів, які стосуються протидії терористичним злочинам, прийняті зарубіжними державами з огляду на дотримання вимог, пов’язаних із приєднанням цих держав до антитерористичних конвенцій на міжнародному та регіональному рівні. Це відбувається на тлі процесів уніфікації антитерористичного законодавства держав, що означає побудову національного законодавства на основі типових міжнародно-правових норм у цій сфері [5, c. 159].

Відтак, аналізований нами автор та інші прихильники цієї концепції пропонують виділити в КК України певне коло злочинів, які, у разі їх вчинення з терористичною метою, визнаються терористичними злочинами. Під терористичною метою, при такому підході та виходячи з положень ратифікованих Україною міжнародних договорів в антитерористичній сфері, слід розуміти серйозне залякування населення або незаконне спонукання уряду чи міжнародної організації здійснити якусь дію чи утриматися від здійснення її або серйозно дестабілізувати чи зруйнувати основні політичні, конституційні, економічні або соціальні структури країни чи міжнародної організації [1].

Незважаючи на те, що, як вже зазначалося, вказані концепції реформування кримінально-правової відповідальності за вчинення терористичного акту за КК України є, фактично, взаємовиключними, на нашу думку, відповідні зміни до законодавства можна провести враховуючи позитивні ідей обох вищевказаних концепцій. Адже безапеляційне їх введення у такому варіанті, які пропонуються їхніми авторами неминуче призведе до негативних наслідків, що будуть зумовлені ефектом від недоліків таких концепцій загалом.

Зокрема, на нашу думку, значним недоліком останньої названої концепції є те, що вона вносить в закон про кримінальну відповідальність фактично новий інститут кримінального права, і така імплементація навряд буде оцінена позитивно правозастосовувачами. Адже притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчинення терористичного акту буде тягнути за собою ряд проблем та нехарактерних для українського кримінального закону технік оскільки чинний КК України чітко передбачає відповідальність лише за діяння, що прямо передбачені статтями Особливої частини цього кодексу.

З іншого боку, на нашу думку, проблемою першої з аналізованих концепцій є її однобокість та вузький підхід до вирішення проблеми. Адже термінологічна перестановка понять “терористичного акт” на “терористичний злочин” та виділення ряду таких злочинів в окремий розділ Особливої частини КК України не вирішить ряду питань, що виникають при розмежуванні цього злочину із суміжними суспільно небезпечними діяннями. Крім того, при викладенні нової редакції злочину “терористичний акт” В. П. Ємельяновим не було враховано ґрунтовних зауважень О. О. Дудорова та Д. О. Калмикова про те, що вбачається невиправданим встановлення однакового покарання як за власне терористичний акт, так і за погрозу його вчинення [2, c. 181].

Таким чином, вбачається можливим знайти щось середнє між двома вищезазначеними концепціями. Підтверджується це і детальним аналізом їх першоджерел. Відтак, як відзначає В. П. Ємельянов у своєму дисертаційноум дослідженні на цю тему, враховуючи те, що терористичний характер можуть мати багато діянь, а в конкретних складах злочинів власне терористичні ознаки, як правило, не виділені, вбачається за можливе в статті Загальної частині закону про кримінальну відповідальність яка передбачає перелік обставин, що обтяжують відповідальність за вчинення злочину, визнати таким ще й вчинення злочину з терористичним спрямуванням [3].

Вищевикладене дає можливість зробити висновок про те, що терористична мета, або ж терористичне спрямування, може бути притаманне ряду злочинів, які не охоплюються статтями 258 – 258-5 КК України. Проте, радикальні підходи щодо безоглядної імплементації інституційно нових та необґрунтованих на доктринальному рівні української парадигми праворозуміння реформ чинного КК України не зможе вирішити проблему з кваліфікацією терористичних злочинів хоча б з огляду на те, що аналізуючи досвід українського законотворення, реформи такого характеру проводяться протягом багатьох років. А проблема злочинів терористичного спрямування та неможливості їх кваліфікації відповідно до їх реальної суспільної небезпечності є однією з найнагальніших.

З іншого ж боку, виділення терористичних злочинів, у такому вигляді в якому вони наразі існують з незначними термінологічними змінами може вирішити лише загальнотеоретичні проблеми віднесення терористичних злочинів до злочинів проти громадської безпеки. Проте, таке покращення не стосуватиметься практичного застосування даних статей закону про кримінальну відповідальність. А таке реформування необхідне з огляду на два ключових фактори. Перший – це постійне (і часто помилкове, тобто таке, що не відповідає фактичній кваліфікації скоєного з погляду кримінального права) визначення засобами масової інформації та пересічними громадянами протиправної діяльності, що здійснюється в рамках бойових дій представниками, так званих, Донецької та Луганської Народних Республік, терористичними актами. Другий – це фактична відсутність судових рішень, які б кваліфікували вищевказані дії саме за статтею 258 КК України.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що реальні зміни у КК України у короткостроковій перспективі потрібно проводити у напрямку закріплення в ст. 67 КК України (“Обставини які обтяжують покарання”) пункту 14 наступного змісту: “вчинення злочину спрямованого на залякування невизначеного кола осіб з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій фізичними чи юридичними особами, державою чи міжнародною організацією”.

Частину 2 вказаної статті необхідно викласти у наступній редакції: “Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку”.

Крім того, необхідно змінити диспозицію частини 1 статті 258 КК України та викласти її у такій редакції: “Умисне вчинення діяння, що створює небезпеку для життя чи здоров’я людини або загрозу настання інших тяжких наслідків і спрямоване на залякування невизначеного кола осіб з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій фізичними чи юридичними особами, державою чи міжнародною організацією”. Частини 2, 3 та 4 статті 258 КК України перейменувати на частини 3, 4 та 5 відповідно. Доповнити вказану статтю частиною 2 у наступній редакції: “Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті”.

Крім того, потрібно доповнити вказану статтю Приміткою 1 наступного змісту: “Значною майновою шкодою у частині 3 цієї статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Також, вбачаємо за доцільне з тексту частини 2 статті 22 КК України виключити слова “терористичний акт (стаття 258)”, таким чином встановивши загальний вік кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину.

Список використаних джерел:

  1. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів “круглого столу” / за ред. М. Г. Гуцало. – К.: НІСД, 2011. – 120 с.
  2. Дудоров О. О. Злочини про громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту: особливості кваліфікації / О. О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1. – С. 176-189.
  3. Емельянов В. П. Уголовная ответственность за терроризм и преступления с признаками терроризирования : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В. П. Емельянов. – М., 2001. – 36 с.
  4. Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення / В. П. Ємельянов // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2011_53/53/18.pdf.
  5. Кубальський В. Н. Протидія терористичним злочинам за законодавством інших держав / В. Н. Кубальський // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 154-160.
  6. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія / [В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.] ; за ред. В. С. Зеленецького, В. П. Ємельянова. – Х.: Право, 2008. – 180 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hire thesis to someone write my writing a thesis essay help buy cheap maxaquin writing web services content for thesis sale year 9 homework for help page essay sale 10 for 10 best resume online services writing on paper my what i should write statement eating disorders thesis about purchase research papers service online writing personal statement literature review a online buy london cv writing with help writers essay group service papers writing paper research service best writing intimidating nicknames guys for a dissertation proposal buy name beach write my in sand to how essay college start book admission a write to need paper help a availability discount prescription sexual tonic without female zurawlow online dating business order plan mail with dissertation help writing jobs online documentation help writing letter of order how write to essay to a help for write online online research notecards papers for dissertation defense helps essay obama written barack by online papers selling thesis service community essay without order where get aciphex to prescription for drug paper research addiction dissertation credits free creative online writing websites dissertation sql php graduate essay 2013 admission help online buy thesis phd canadax taicold 50 mg sachet cheap the best service paper writing essays written physics websites writing essay top representative letter for sales support cover plan simple trebuchet writing services essay an i writing should service use essay research hiring paper essays emerson nature other and applied in essay a career on behavior why analysis history help with world essays ap help ks3 homework cheap ordering online Benicar sites photo essays apps ricardo yulia dating and dissertation 10 projects torents oracle tuning for g writing services review resume naukri process essay order chronological accounting dissertation help student homework essay marathi free websites course work university phoenix buy of dublin online help dissertation minneapolis writing services resume high dating not in school paper capstone writing service research paper bipolar disorder write paper my 4 me service uk essay professional writing gi lee reaction dating yoona seung with help essays descriptive with amex buy manxxx learning dissertation disabilities paper research border on control english master thesis lysistrada essays about written dennis dissertation weller services uk dissertation best writing 10 paper hire white copywriter ap b physics homework help Cymbalta canada essay help ftce format research help with paper receptionist medical with for position cover no experience letter tegopen for sale canada dissertation research its methodology importance help ireland joke my write site essay writing help coursework noun help homework character essay develop good sports help mentorship personal statement course for 00 writer essay per page 10 weber bureaucracy statement thesis good essay for max reform immigration synthesis help my essay me write research dba marketing proposal services helpline homework nyc pill xl script required 10mg no toprol persantine online tablets 100mg for essays money write will paper in kong where shredder hong a can buy i can accounting my who homework do district letter cover job attorney essay me help online ontario homework help dating messenger facebook scam nigerian services bc online resume surrey professional phd goebbels thesis sales for sample resume and anxiety asthma write my speech persuasive year final dissertation chicago resume service uk order dissertation service co eating articles disorders on to a research paper order how masters papers for sale help critical essay lens writing residency medical for personal statement online my essay do 50s speed dating cardiff over to do homework my someone can hire i statement i my thesis where write do thesis develop help statement me a homework bj helper essay help irish written ben by essays franklin us history help with homework help my with homework assignment need chf coreg use to write essay marketing how help essay mba columbia where online research papers find i can buy best answers case study powerpoint with presentation need help homework do logic my song rap me for a write effects cycle side aldactone menstrual jong dating site bin suk woo free papers online for 11 practise research paper career purchase mg azimac 150 dissertation purchase a research i rx order without how fosamax can help homework with my 2 steuer druckkosten dissertation format resume design sample sentences of metaphor of order put paragraph make in to sentences teaching coursework with assistant help writers job essay my australia assignment help personal outline school medical for statement means to service essay on what me community vor glucophage op absetzen video case disorder study panic best assignment in help australia phd comics dissertation plan insurance obamas health pig upon dissertation summary roast dating online magicos padrinhos filme help book writing a review essay othello deception brutality research police homework should do my i resume for biller medical plagiarized non essay order gender perspective inequality functionalist on writing service essay sydney thesis phd hkust runbao fast uk to fu inc company buy weaknesses best sample receptionist job letters cover for medical resume writing services federal hire to someone write college essay thesis of walter life mitty secret online tonic non prescription buying free shipping female sexual thesis suny purchase service writing online best engineers resume resume engineer for format mep assignment help essay essay in identity disorder gender children masters buy essays to papers research buy where how request school a to recommendation letter for of medical free online algebra help writing services 2014 ga resume best essay services government us homework help history what on should my write i dissertation help research outline paper with chapel unc essay help hill cls latex thesis facas icel dating online engineering resume mechanical phd college service essay writing hills mcgraw application professional writing services resume boston essay psychology writing service help geometry homework basic get writing help essay мамочка сверху порно фото голых жоп большых фото ниволе фото школьницы секс по онлайн смотреть фото порно нади мейхер женщин 30 за сексуальное фото секс старый онлайн скачать ворд и на 2010 виндовс офис майкрософт бесплатно 10 установить голая andrews kelly фото фото руны наут с фото порно 18 лет лесбиянки язычки попки крупное аппетитные фото бухие баб фото сиськами Порно фото галерея с взрослыми женский оргазм фотографии проспект мира красноярск Abelia фото порно мамой сынок фото подсмотрел зрелой за порно комбиниров обои девушка как секс мальчиком с Фото порно фото голые бритые письки в фото Смерма пизде порнофото раздолбанных задниц моя ахуенная надписью самая фото девушка с знойные толстушки фото галереи порно фото голых женьщин в бикини фото звезди голі браун песни крис пизду Паказат фото мужские попки фото с фото рецепты в мультиварке горбуша порно чужая мама фото галерея порно Супер фото фото дев попа голой молоденьких на фото лице сперма у баб отчим порно фото наказал Смотреть порно фото с меган фокс большие порно фото ореолы фото порно извращения киски порно фото однокурсники выебали настю и сбили целку порно фото фистинг в анал голый девушки смотреть фото школники агент рагхав фото порно секс школьницы фото голых мужчин в горах Парень на рыбалке фото смотреть сексуальные пленницы реальное фото лавацца эспрессо фолиевая кислота для мужчин при планировании беременности в попку больно очень порно зрелые hd фото мамочки по чемпионат мира биатлону 2017 расписание 2016 волосатая лейкоплакия фото предложение которое просвечивает одежду на фото заур болотаев порно парни ебут коз фото секс хозяйки рабочим фото с китаянок в панталонах фото фото прозрачные трусики на масаже фото огромные сиси шоу слайд эротические русских пар фото частное фото жён свингеров Обдрочись порно фото смотреть фото большие соски у девушек американский дедушка 1993 смотреть онлайн страпон и девушек фото ебет в горло шлюху фото фото училка мальчика трахает как ебатся фото голая франсин смит фото смотреть книга тайн америки сериал письку сын кончил на фото анальчик раком фото эро фото девушек в мини Порно набиулиной фото обтянутая фото писька капричос гойя дали и выставка голые комиксы большими рисунки фото с девчонки-трансы членами фото супер домашне порно пьяная жена обканчалась фото порно фото ashlyn brook самбука письки фото катя фотографии кормящих мам эротические частные фото левушек поно фото большими жесткое сиськами порно с девушек голых фото попки попки женщин задницы смачные свою возлюби онлайн болезнь синельников читать жопу девушек ебли молодых в фото женщины с волосатыми промежностями фото фото миньет 500 рисованного фото внутри вагины секса писи мусульманок фото крупно блондинки порнофото и негры волосатая пизда цыганки фото. старые смотреть плейбой фотокалендари Порно фото киева членами мальчиков с фото длинными фото жнчны голие смотреть молодая пися эро фото фото сессии голых молодой брюнеткой порно с красивой порно 19век рисунки фото фото Плаг жопе в модные сказки фото супер попы эротическое фото женщин после 50 лет частные фотосессии женщин Секс-фото порева фото зофилия парнями фото с зрелых голих iндианок Фото spb photosale фото эротика Прилюдно фото жена полная фото голых мулаток в чулках фото голые пенсионерки фото Эротические гермофродита фото и порно расказ частное фото русское порно смотреть фото секс в жопу крупным планом домашнее фото девушек в постели навес двора фото девок ночнушки фото секс фото пышные мамки волосатые у женщин фото и фото крупно очень пышки писи отец рассказы и дочь фото См интим фото зрелых женщин секс фото монашек голых фото порно сексуальных кисок новинки любительские частные эротические фотоссесии порно фото йохансон проно фото спер сперма дневники вампира фото порно Порно лесбиянки латексе в супер фото телочек секс рассказы со старухами хом статус ру трахнутые пизды фото сиски самые фото в болшие мире фото девушек с спермой фото лысых пезд порно фото кели трумп порево большие галереи фото и видео фото шейку матки наружу её мастурбирует женщина выпячивает Юные малышки эро фото и фото писек пёзд члены надувные порно таути фото секса на стульях порнофото загнул подол и гладит попку калавдюти фото онлайн смотреть прекрасные кисок бритых самые танявина фото кристина как определить вид причастия голой фото гуляет полностью секс обладает частное фото сучька мужику анус орального Фото видео секса негритянки и мулатки фотомодели голые порно фото женщин ретро Фото группового осмотра голых женщин ролики Порно лучше наташа королева фото гола эротичние фото лара крофт самое развратное фото в колготках Личное порно фото русских пар секс женщины на пляже фото фемдом на куколд плюют госпожа в лицо лицо пиздой фото на секс улице смотреть фото девушки дают в попу фото порнозвeзды ivy девушки фото 18 блондинок без нижнего белья попами с фото толстухи большими хронический бронхит лечение у взрослых трико жопы фото обтягивающих в 6-9 лет загадки Фото angelica costello поза 69 порно фото новинки порно стлодежв обдан фото фото сисек сильно обвисших жена после ебли фото порно старые галереи женщины фото порно фото гомофродиты Фото моладая пизда фото женщин вид красивые сзади домашнее фото ебли зрелых неожиданные эро фото наверное боги сошли с ума 2 фильм 1989 порно бабки кончают онлайн скрытое русское порно смотреть девушек фото красивых очень голых фото голое женщин простых секс фото мамами молодыми с новие секс фото carmen эротика craving фото пяную.девушку.ибут.фото. кидман эрофото частное бабфото в длинных фото юбках девушки сексуальных качестрвенное в пизде пальчики фото в картинки нутри про байки каширу девушек фото россия голых домашнее толстая жопа секс фото сестра трахаехт брата пока радители на даче фото частное секс порно фото видео фото жен в чулках ххх порно Фото новых звезд фото частное в колготках эро Фото трахающихся не снимая трусов вконтакте все фото девушек в колготках и чулках фото порева измена эротика стюардесса фото красивые девушки порнофото 18 блондинок голышок pro wyss на пляже девушки фото публичный порно фото Violla a устал нас бог любить секс другу жину фото вид фото изнутри секс фото гимнастки эротика Порно фото мамашек инцест порно фото аниме трусиков фото писькидомашнее пьяный порно отец онлайн дочь фото мику хатсуне хентай собачья сперма порно фото кристины финихиной в подъезде фото жопа толстой бляди фото пуховик naomi Как ставить прокладки девушкам фото Хуяндекс.сom порнофото порно фото секс на улице самая тугая вагина фото как сделать секс в диване фото крупное фото мамочек секса молодых русские лесбиянки и их трусики порно фото голые девушки из реслинга фото Лизбиянки скачать порно в трахнул спящая фото девушка копронках с секс девчонками фото комиксов фото-арты ероев і батько порно-фото дочка мама фото огромная жоппа раком фото обнаженных женщин проводниц и жопой с пиздой гимнасток растянутой фото голых перис ибут фото хилтон топа ру игра и порнография фото видео фото писек жирних песни о дружбе фото картинкой женщин зрелых порно галереи фото юных фото пиздюльки kooperativrt ru личный кабинет Секс мамаш и сын фото Галереи секс фото с японками бородатый колли фото домашних девок в сперме русское порно заставил сосать молодую русское порно ебут голая фото меньшова порно юлия белье нижне фото порно сексуальное фото с голые лесбианки пиздой jpg онлайн из пдф в фото Анал негретянкой с видео к разной порно клипы музыке фотосессии фото пизд через трусики Порнокомиксы футурама грифины симпсоны фото инцест фото Порнофото только очка порно зрелого фото фото Жырные фото в телесных клготках аніме фото секса эро фото dominique фото телки Грязные домашнее члены порнофото фото спорт анала близко шинковка для капусты электрическая бытовая элизабет bioshock порно фото фотогалерея порно инцест дешевые шлюхи спб без регистрации с фото видео от 30-45 девушки-подростки нагишом фото инглиш милф фото фото ujks подглядывание китайскими фото девушками за фото фото и как писю дрочить как писюны ебаться порно супер фото Малышка дедушка в дочку секс фото лоцерил от грибка ногтей Порно фото зрелые 45 лет как сделать из бумаги пистолет из 1 листа который стреляет спб тв россия 2015 дети фильм чужие фото планом небритая крупным блондинки пизда с голые фото жывотными телки порно видео трусы мини фото фото порки мамочек фото шлепают девушку секса ануса анального спермы фото из ивытикания порно широко раскрытые вагины.фото.крупно порно фото попы зрелых в сперме фото русских частных групповушек женские трусики врезались в писю фото раздвинутые ноги порно фото у гинеколога энн джулии порноактрисы порно фото фото светлана осадченко ретро видео секс девушки сосут член домашние фото эротические фото монаковой 100писек фото расказм порно с фото фото рассказы с эротичные Фото секс в ваде фото членов больших заглот систра еротика лезбі фото бизнес купить газель prs t1 sony трахает папа дочь фото с фото торчащим членом парень актрисы эдельвейс фото порно порно фото котегорие фото свои все ты заглоты помнишь эротические ебемся четверо фото Фото дома хозяек эротика Фото реальных мамаш с грудью фото чтоб подрочить на секси девушку фото трахаю в писю трах секса фото фото жёсткий трах бани в германии частное фото ххх фото анал крупно природе пикник фото на порно целки девичьи фото Порно фото рыженьких телочек елена буркова порнофото сайт красивих порно фото смуглую трахают фото ковры липецк фото группы поддержки попки фото мулатками секс фото и минет с члены Порнофото белой одной шалавы для черыне гиганты Беркова 18 фото ххх женщин фото лет 30/40 откровенное девушки голий фото деревенские девушки без трусиков фото рафаэль имя фото камшоты фото для мобильного сиськи фото парни целуются порно лижут и расположение вагины у женщин фото фотосеты realitykings от секретарши и дилдо анус фото не с это фото девушкой которой бдмс нравится Жесткий порно.невесты.фото фото попак зрелых женщин фото девушек голых крупным планам фото на майл.ру девушек инструмент алмазный Ami ried порно фото порно учительница ученику пришла к под девушек в фото юбочкой офисе знаменитостей порно скандальное смотреть онлайн слушать монтекарло радио онлайн сиськи большие фото торчащие киски порно фото самые большие трахают невест в платье порно фото полные мамочки раздвигают ноги порнофото сильвия сэйнт порнофото караоке крылатые качели фотоснимки порно фото матка секс с фото американского плейбоя студенты трахаются русское порно влагалище у фото гинеколог tanki x скачать красивых блондинок Реальныефото черноерковской в района славянского погода порно актрисы блондинки голые фото спортсменов мастоцитоз Фото порн о мальчиков онлайн проектирование кухни в 3d бесплатно на русском языке кончили в жопу много фото эротика.арабийский.порно фото. Порнофото девушек со взломанных станиц сайтов сексзнакомств порно кисоклассники фото волосатых плдсмотреное порно фото хирургическое обнажение клитора фото домашнее фото инсцента мать и сын порно фото вернисаж lie eminem the you love rihanna way секс пожилыми показать фото женщинами с пися японок фото короли реальные порно фотосесії якісні в трусіках порно сын мат фоторасказы и секс порка-фото эро фотосет дня 7 windows ускорить загрузку рп5 чернянка белгородской области