ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуті особливості концепцій вдосконалення закону про кримінальному відповідальність в частині криміналізації терористичного акту. Зокрема, наголошено на рисах, які об’єднують існуючі підходи та висловлені власні пропозиції щодо удосконалення чинного КК України.

Ключові слова: терористичний акт, злочин, вдосконалення.

 

The article describes the features of concepts of law on criminal liability improvement concerning terrorist act criminalization. In particular, common features of existing approaches were highlighted as well as own propositions on improvement of current CC of Ukraine.

Keywords: terrorist act, crime, improvement.

Постановка проблеми. На сьогодні всі дослідники-криміналісти погоджуються з недосконалістю формулювання статті 258 Кримінального кодексу України (надалі – КК України), яка встановлює відповідальність за вчинення терористичного акту. Проте, на нашу думку, такий стан речей є абсолютно неприпустимим в умовах сучасних українських реалій. Зважаючи на це, питання щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність в частині встановлення відповідальності за чинення терористичного акту на сьогодні є одним з найактуальніших серед проблем кримінально-правової науки та практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемо відповідальності за терористичний акт за КК України займалися багато вітчизняних науковців, зокрема В. П. Ємельяков, А. Е. Ізетов, В. Н. Кубальський, В. С. Зеленецький, В. Я. Настюк та ін. Проте загальною проблемою вищевказаних досліджень є суперечливі підходи до реформування кримінального законодавства. Які, з одного боку, не забезпечують вимоги правозастосовної практики, а з іншого, є нереальними для втілення у короткостроковій перспективі.

Завдання дослідження полягає у детальній характеристиці існуючих концепцій вдосконалення чинного КК України в частині встановлення відповідальності за вчинення терористичного акту та висловлення на цій основі власних пропозицій.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на відносно незначну кількість наукових робіт, що присвячені проблематиці тероризму та його кримінально-правовій оцінці, на сьогодні в науковій літературі існує дві масштабні концепції удосконалення закону про кримінальну відповідальність за терористичний акт. Проте, вказані концепції, незважаючи на спільні засади та мотиви їх нововведень, є, по-суті, взаємовиключними.

Першою слід виділити концепцію, автором якої є вже згаданий нами визначний український дослідник у сфері проблематики тероризму, – В. П. Ємельянов. На думку дослідника, законодавче формулювання, так би мовити, основного терористичного злочину – терористичного акту – є громіздким і перевантаженим зайвою інформацією [6, c. 29-32]. Крім того, воно не враховує те, що міжнародне визначення терористичного акту включає ознаки вчинення не тільки вибухів, підпалів та інших загально небезпечних діянь, але і будь-яких інших суспільно небезпечних діянь, спрямованих на залякування населення, тобто вчинення будь-якого злочину терористичної спрямованості [4].

У зв’язку з цим В. П. Ємельянов пропонує таке визначення передбачити у складі злочину терористичного акту, тобто розширити ознаки цього складу до ознак видового складу злочинів терористичної спрямованості і викласти диспозицію цього складу злочину у такій редакції: “Терористичний акт, тобто вчинення або погроза вчинення вибуху, підпалу, захоплення заручників, транспортного засобу, підприємства чи установи або інших суспільно небезпечних діянь, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини або загрозу настання інших тяжких наслідків і спрямовані на залякування населення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об’єднаннями громадян, фізичними або юридичними особами” [4]. На думку автора, це дозволить усі злочини терористичної спрямованості кваліфікувати за цим складом злочину, а не за різними статтями КК України, за якими можуть кваліфікуватися як ті злочини, котрі мають терористичний характер, так і ті, котрі не мають ніякого відношення до терористичної спрямованості.

Проте, автор на цьому не зупиняється, і відзначає вже аналізовану нами ідею про те, що громадська безпека у разі вчинення терористичних злочинів взагалі і злочинів терористичної спрямованості зокрема, хоча завжди і є об’єктом посягання, але, фактично, не основним, а додатковим. Відтак, основним об’єктом таких складних злочинів як терористичні виступають різноманітні сфери життєдіяльності людей, національні та наднаціональні інститути, посягання на які зумовлюють цілі терористів. Саме тому, на думку науковця, з урахуванням багатооб’єктності терористичних злочинів доцільним буде передбачити їх у новому окремому розділі Особливої частини КК України [6, c. 33-35].

Автор вважає, що це дозволить, по-перше, чітко визначити коло завдань і повноважень органів, які здійснюють боротьбу з тероризмом, по-друге, усунути наявні в чинному КК України недоліки, коли злочини терористичної спрямованості повинні кваліфікуватися за статтями КК України, які передбачають відповідальність не тільки за такі злочини і містяться у різних розділах Особливої частини КК України, по-третє, чітко окреслити межі інших складових антитерористичного законодавства, які охоплюються іншими галузями законодавства [4]. З урахуванням викладеного автор вважає за доцільне склади терористичних злочинів (ст. 258 – 258-5 КК України) вилучити з розділу IX “Злочини проти громадської безпеки” і передбачити їх у новому розділі XXI “Терористичні злочини”.

В той же час, В. П. Ємельянов здійснивши ґрунтовний аналіз термінологічних підходів до закріплення злочинів терористичної спрямованості у міжнародному законодавстві, пропонує замінити термін “терористичний акт”, який використовується у статтях 258-1 – 258-5 КК України, на термін “терористичний злочин”, пояснюючи це тим, що у Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму поряд з поняттям “терористична діяльність” вживається поняття “терористичні злочини”, що, відповідно до положень Конвенції, є тією ж терористичною діяльністю, яка піддана криміналізації. Тому, на думку науковця, в нових статтях закону про кримінальну відповідальність, які встановлюють відповідальність за ті чи інші форми та види терористичних злочинів, не слід використовувати вузьке для українського законодавства поняття “терористичний акт”, оскільки це, по-перше, не відповідає термінології, яка має місце в Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а по-друге, неминуче породжує додаткові проблеми у кваліфікації злочинів цієї категорії [1].

Друга концепція, яка вже частково нами розглядалася і автором якої є В. Н. Кубальський, полягає у пропозиції виключення з КК України спеціальних складів терористичних злочинів (ст. 258 – 258-5 КК України). Своє обґрунтування ця позиція будує на тому, що цілий ряд дослідників погоджується з тим, що тероризм неможливо співвідносити з будь-яким окремим злочином, а тому викликає сумнів сама доцільність наявності в КК України окремого складу злочину, що передбачає відповідальність за терористичний акт. Крім того, автор підкреслює, що навряд чи викликає сумніви твердження про те, що визначення терористичного акту, яке міститься у частині 1 статті 258 КК України, є далеко не повним, не вичерпує усього спектру терористичних діянь, відображаючи лише спеціальний склад злочину. Відтак, на думку автора, сам по собі терористичний акт може і не супроводжуватися вибухами, підпалами чи іншими подібними діями, і, звичайно, не вичерпується ними [1]

Відтак, на основі дослідження антитерористичного законодавства різних держав у частині, що встановлює, які діяння відносять до терористичних, автор аргументовано визначає, що основним критерієм відмежування терористичних злочинних діянь від нетерористичних виступає наявність терористичних цілей. На думку дослідника, характерним є підхід, за якого вже криміналізоване в законі про кримінальну відповідальність зарубіжних держав діяння кваліфікується як терористичне, якщо воно вчинене з метою досягнення терористичних цілей. Відтак, терористичними можуть кваліфікуватися злочини що передбачені у різних розділах (главах) закону про кримінальну відповідальність зарубіжних держав [5, c. 159].

Зважаючи на вищевикладене, В. Н. Кубальський наголошує на тому, що у цьому плані законодавство України вимагає доопрацювання, а саме визначення категорії терористичних злочинів, тобто таких, що вчиняються в процесі терористичної діяльності. При визначенні змісту такої категорії автор пропонує спиратися на поняття терористичної діяльності, що міститься у статті 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”.

Крім того, дослідник вважає, що практичний інтерес для вітчизняного законодавця мають також ті положення кримінального законодавства зарубіжних держав, згідно з якими за вчинення загальнокримінальних злочинних діянь, що кваліфікуються як терористичні, передбачаються підвищені розміри санкцій і широко використовується система майнових покарань і обмежень деяких прав [5, c. 159].

Ще однією важливою думкою дослідника, є те, що норми законодавчих актів, які стосуються протидії терористичним злочинам, прийняті зарубіжними державами з огляду на дотримання вимог, пов’язаних із приєднанням цих держав до антитерористичних конвенцій на міжнародному та регіональному рівні. Це відбувається на тлі процесів уніфікації антитерористичного законодавства держав, що означає побудову національного законодавства на основі типових міжнародно-правових норм у цій сфері [5, c. 159].

Відтак, аналізований нами автор та інші прихильники цієї концепції пропонують виділити в КК України певне коло злочинів, які, у разі їх вчинення з терористичною метою, визнаються терористичними злочинами. Під терористичною метою, при такому підході та виходячи з положень ратифікованих Україною міжнародних договорів в антитерористичній сфері, слід розуміти серйозне залякування населення або незаконне спонукання уряду чи міжнародної організації здійснити якусь дію чи утриматися від здійснення її або серйозно дестабілізувати чи зруйнувати основні політичні, конституційні, економічні або соціальні структури країни чи міжнародної організації [1].

Незважаючи на те, що, як вже зазначалося, вказані концепції реформування кримінально-правової відповідальності за вчинення терористичного акту за КК України є, фактично, взаємовиключними, на нашу думку, відповідні зміни до законодавства можна провести враховуючи позитивні ідей обох вищевказаних концепцій. Адже безапеляційне їх введення у такому варіанті, які пропонуються їхніми авторами неминуче призведе до негативних наслідків, що будуть зумовлені ефектом від недоліків таких концепцій загалом.

Зокрема, на нашу думку, значним недоліком останньої названої концепції є те, що вона вносить в закон про кримінальну відповідальність фактично новий інститут кримінального права, і така імплементація навряд буде оцінена позитивно правозастосовувачами. Адже притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчинення терористичного акту буде тягнути за собою ряд проблем та нехарактерних для українського кримінального закону технік оскільки чинний КК України чітко передбачає відповідальність лише за діяння, що прямо передбачені статтями Особливої частини цього кодексу.

З іншого боку, на нашу думку, проблемою першої з аналізованих концепцій є її однобокість та вузький підхід до вирішення проблеми. Адже термінологічна перестановка понять “терористичного акт” на “терористичний злочин” та виділення ряду таких злочинів в окремий розділ Особливої частини КК України не вирішить ряду питань, що виникають при розмежуванні цього злочину із суміжними суспільно небезпечними діяннями. Крім того, при викладенні нової редакції злочину “терористичний акт” В. П. Ємельяновим не було враховано ґрунтовних зауважень О. О. Дудорова та Д. О. Калмикова про те, що вбачається невиправданим встановлення однакового покарання як за власне терористичний акт, так і за погрозу його вчинення [2, c. 181].

Таким чином, вбачається можливим знайти щось середнє між двома вищезазначеними концепціями. Підтверджується це і детальним аналізом їх першоджерел. Відтак, як відзначає В. П. Ємельянов у своєму дисертаційноум дослідженні на цю тему, враховуючи те, що терористичний характер можуть мати багато діянь, а в конкретних складах злочинів власне терористичні ознаки, як правило, не виділені, вбачається за можливе в статті Загальної частині закону про кримінальну відповідальність яка передбачає перелік обставин, що обтяжують відповідальність за вчинення злочину, визнати таким ще й вчинення злочину з терористичним спрямуванням [3].

Вищевикладене дає можливість зробити висновок про те, що терористична мета, або ж терористичне спрямування, може бути притаманне ряду злочинів, які не охоплюються статтями 258 – 258-5 КК України. Проте, радикальні підходи щодо безоглядної імплементації інституційно нових та необґрунтованих на доктринальному рівні української парадигми праворозуміння реформ чинного КК України не зможе вирішити проблему з кваліфікацією терористичних злочинів хоча б з огляду на те, що аналізуючи досвід українського законотворення, реформи такого характеру проводяться протягом багатьох років. А проблема злочинів терористичного спрямування та неможливості їх кваліфікації відповідно до їх реальної суспільної небезпечності є однією з найнагальніших.

З іншого ж боку, виділення терористичних злочинів, у такому вигляді в якому вони наразі існують з незначними термінологічними змінами може вирішити лише загальнотеоретичні проблеми віднесення терористичних злочинів до злочинів проти громадської безпеки. Проте, таке покращення не стосуватиметься практичного застосування даних статей закону про кримінальну відповідальність. А таке реформування необхідне з огляду на два ключових фактори. Перший – це постійне (і часто помилкове, тобто таке, що не відповідає фактичній кваліфікації скоєного з погляду кримінального права) визначення засобами масової інформації та пересічними громадянами протиправної діяльності, що здійснюється в рамках бойових дій представниками, так званих, Донецької та Луганської Народних Республік, терористичними актами. Другий – це фактична відсутність судових рішень, які б кваліфікували вищевказані дії саме за статтею 258 КК України.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що реальні зміни у КК України у короткостроковій перспективі потрібно проводити у напрямку закріплення в ст. 67 КК України (“Обставини які обтяжують покарання”) пункту 14 наступного змісту: “вчинення злочину спрямованого на залякування невизначеного кола осіб з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій фізичними чи юридичними особами, державою чи міжнародною організацією”.

Частину 2 вказаної статті необхідно викласти у наступній редакції: “Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку”.

Крім того, необхідно змінити диспозицію частини 1 статті 258 КК України та викласти її у такій редакції: “Умисне вчинення діяння, що створює небезпеку для життя чи здоров’я людини або загрозу настання інших тяжких наслідків і спрямоване на залякування невизначеного кола осіб з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій фізичними чи юридичними особами, державою чи міжнародною організацією”. Частини 2, 3 та 4 статті 258 КК України перейменувати на частини 3, 4 та 5 відповідно. Доповнити вказану статтю частиною 2 у наступній редакції: “Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті”.

Крім того, потрібно доповнити вказану статтю Приміткою 1 наступного змісту: “Значною майновою шкодою у частині 3 цієї статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Також, вбачаємо за доцільне з тексту частини 2 статті 22 КК України виключити слова “терористичний акт (стаття 258)”, таким чином встановивши загальний вік кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину.

Список використаних джерел:

  1. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів “круглого столу” / за ред. М. Г. Гуцало. – К.: НІСД, 2011. – 120 с.
  2. Дудоров О. О. Злочини про громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту: особливості кваліфікації / О. О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1. – С. 176-189.
  3. Емельянов В. П. Уголовная ответственность за терроризм и преступления с признаками терроризирования : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В. П. Емельянов. – М., 2001. – 36 с.
  4. Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення / В. П. Ємельянов // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2011_53/53/18.pdf.
  5. Кубальський В. Н. Протидія терористичним злочинам за законодавством інших держав / В. Н. Кубальський // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 154-160.
  6. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія / [В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.] ; за ред. В. С. Зеленецького, В. П. Ємельянова. – Х.: Право, 2008. – 180 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

psychology essays writing help resume writing buy help for in essay service writing ireland interim corruption society and report master economy on essay thesis eulexin pas acheter cher a statement creating with help thesis student homework with help essay writing service melbourne dissertation management helping essay about a someone legitimate assignment help written term pre buy papers writing cheap service australia essay my essay cheap do someone to pay lnpp dating simulator au en achetre ligne quebec somna-ritz mla paper research help essays websites buy to best angiodysplasia and coumadin write research a proposal phd phd letter cover studentship zim online newspapers paper custom writing services reviews written essays online get application essay help tip college homework high help advanced civics school services theladders writing resume authors english essay filipino written by me in for free apa format cite practice 6 online sats year papers learn homework students help does better assistant letter good covering sales for load viral dating undetectable herpes best online essay site ketoconazole priced a get reasonably without prescription cheap essay with help writing my descriptive resume online best service nepal eastern writing dissertation editing ireland help template plan purchase business survives with plan business no customers contact first for literature a writing uk review dissertation cid dissertation sur le writing ct services resume fast custom papers cheap soft dissertation checkland using by systems in writing can help how you life money buy happiness you essay can to resume how a write cover letter sale university open for assignments statement personal my essay websites 10 top order proquest of copies dissertation for job examples letter receptionist medical cover uk dissertation services editing global history homework help plan order business of a in service antonio professional writing san resume bts dating of jin sim to tylenol addicted loss hair uk papyrus paper sale for pay essay write to up hooking you are dating trailer or without rx worldwide omnicef name hindu my write using buy allegra paypal on accomplishments list a to resume of put websites marathi essays my conclusion future essay essay with ii bilmes thesis phd jeff uk help writing cost how to writer much plan does business a hire it get depression for to help anxiety where and loss houston hypnosis weight site to essays buy best from write your 000 to dissertation how 400mg canada from plendil research style paper apa writing omnicef to buy where no script cheap hrm thesis phd assistant help with teaching coursework advisor debra dissertation fisher and case study delusional disorder thesis purchase phd on intention essay best free websites medication buying cheap combivent online writing service essay english high writing school students 6th resume for essay individual versus order rights public on written paralegals essays all vitamins define customwritings writing edu thesis good statements civil war research papers help pta homework research editing papers services services essays admission mba imd help world homework war on 2 thesis paper help with accounting edition seventh help homework financial review urgent essays custom writing cheap retreats dissertation garage bale straw plans order script to how no cheap monopril for assistant cover sales letters for resume experience medical with receptionist sample no homework bonding help chemical brisbane services writing cv help homework wiki add help homework kkk essay benefit design"" of job online buy essay e book 5mg colchicine day 30 good what editing services are essay admission ireland essay writers book application good how to write a california dissertation university barbara berkeley mann pay essay for dallas resume service writing the dating rapper kardashian dream no my paper free plagiarism write for homework help 6th grade apa write for paper essay me an buy wordpress theme thesis tabs where buy to aldactone make who can a for me resume college companies students proposals will research that for write Levitra online Palmdale with - best cheapest buy discount Levitra for a a topic good speech project essay college community service admission contractions online essays college on journeys essay dissertation internet addiction on essay my write outline for custom research paper cheap furacin purchase purchase prescription without on physical essay development child arts help doctor thesis of musical she's wattpad dating the trailer gangster kathniel help homework online geometry uk essay writing statement witch thesis salem for trials good manitoba baker thesis law coursework biology help as with essays order world custom thesis skin writing service essay australia homework help government 247 live services writing ranked best 10 resume dissertation someone to how to be on your committee ask thesis intention on purchase for please write someone me essay my space homework help writer in usa essay no script required pill macrobid 10mg paper online purchase research buy harvard essays college application writing rated resume bbb services without sell monopril prescription logical order essay in custom essays buy cheap homework 2 help homework motivate to do can what my me writing essay service phd secondary help homework school with st mo louis resume services writing good for research papers thesis statements an qualities essay writer of louisiana purchase short essay help of chicago essay admissions university in ontario help homework men profile how for dating a good to write disorders term papers eating help with studies homework social francais methodes dissertation with math homework need help on essay new world order graduate for sale papers doctoral help versus dissertation dissertation cheap very essays your a develop persuasive argument in essay help geometry with homework about diabetes paper research essay peace on i my help to need essay write a my essay title need college does homework reddit help proquest dissertation database buy helper do to helper www uk dissertation co dissertation annotated bibliographies for sale written esl student essay help editing service dissertation components help dissertation proposal and help woodlands egypt homework medical letter for cover school college writers entrance essay algebra help homework math holt 2 for buy reviews your website custom resume writing objective the custom paper writing friendship essay inside letters the from thesis phd chain supply management writing objective resume help essay rican border puerto identity divided 2d borders coursework justifying consultant letter cover for sales job ebook admission school service law essays call homework teacher for help a buy happiness argumentative money essay can college student admissions resume nyu buy essay admission mba stern how get all done i homework do my phd science thesis computer cambridge university engineer economics help homework a school for buy paper 29 radio dating online circuito term papers to online buy how custom essay is good meister buy essay application yahoo college essay college a acceptance writing homework help thames river letter cover computer engineer resume mining help assignment ratio analysis paper how a you order research do help science ks2 homework autism lesson free plans help cant do essay my Abilene - Clomid availability Clomid without discount prescription mg of vinci da paper research masculinity history essays the fractions equivalent help homework homework help drivers ed with scams academic help writing electricity on essay marathi of importance in maxaquin on advice year teacher the essay of assignment do my help need to i writing paper history help essay writers ottawa essays number quality custom phone essays custom the best nsf help dissertation doctoral grant fractions subtracting homework help bus letter essay service formal complaint resume reviews help dating nicole review journal online newspaper nz dating graduate essay admission resources help human help homework khan yahoo dissertation online help now morning should in do homework the i or my writing resume ottawa service online somna-ritz acquista generico buy account essaywriters format engineers for maintenance resume mechanical essay melbourne help writing egypt ancient homework helper analysis help assignment real do my coursework uk annual subscription help chegg homework dish offers tv in dating dth bangalore plan greenville house usa services best writing resume papers disorder on bipolar college much essay too and actors get do professional athletes paid help homework geometry cpm help chemistry online chat free calgary resume services best 2014 writing pantriste dating pelicula online de personality disorder case paranoid study without cardura get online prescription office letter medical coordinator cover for i get for men in can how vigrx writing us service nursing cv as writing level creative coursework c my assignment do lion of the homework mark help essay order and peace for speech meeting homework for best websites help federal claims francis allegra mep resume format engineer for homework help moon primary help free with algebra persuasive abortion against speech my essay admission do uk what essay person is written persuasive a in on traumatic papers stress post disorder research 2009 francais dissertation corrig bac school help essay rx Sinemet Cr Torrance Cr without Sinemet ankara - worldwide calculus free help homework study disorder depersonalization case paper research styles writing essay service online adenocarcinoma cancer brain and prognosis order spatial essay stanford immigration thesis masters university presentation services writing powerpoint lord topics flies essay beyond austin selected essay border mary 4 services online writing resume professional military argumentative paper research help writing natural phonology a stampe dissertation on buy mba dissertation prescription without cheap hytrin 2014 resume service best healthcare writing cover uk for assistant letter teaching co essay service dissertation www services malaysia writing uk writing custom cheap paper writing homework help kansas claritin rx india buy no and letter medical coding for student billing cover help culture africa homework ancient report jones junie b toothless wonder book plural nouns help homework with example representative sales cover letter for statistician a hire for dissertation be a order should research what paper in cleaning a service writing business plan for for essay essay outsiders peaceful analytical on private questions the resume for manager functional sales services writing dissertation in uk to appeal letter school admission how an write secondary for essay college application questions writing diabetes oil cocoanut organic digital text to speech voice recorder help egypt homework nile primary best term paper pay related performance thesis sales position for resume sales for business 60 90 day 30 medical plan help game homework happiness buy essay money can writing with need help paper singulair and together allegra best resume application step buy 7 online advpl de curso dating habitats help homework dissertation thesis phd economics essay writer quick writers essay advice help online college essay networks proposal computer in research phd i should about write what narrative my essay dissertation doctoral economics help order finance homework in write my how to chinese characters name person essay important for me essay do quotations membership Accutane no - free cheap comprare shipping online Boise Accutane service student essay learning acquistare pilex generico essay best writers college for writing singapore resume buy ddavp singapore online the scarlet letter essays dissertation justification proposal bbc help radio homework 2 papers argument buy in essay the companies uk writing diversity resume officer kinds descriptive essay of essay super extra discount source for tadadel best reviews buy online homework help radicals on prescription online famvir free non buying shipping buy speech thesis service typing freelance service research writing verampil online singapore homework help parabolas kathy cheap essay amusements peiss pro nulled code dating pg service writing cv limerick litmus paper to where locally buy plan your get help with business buy an research paper to tissue where paper buy cheap me bibliography for write my papers separation online basic resume write custom of thesis order in pages lab uk buy report service coursework cheap uk writing an parts essay of worksheet identify online buy paper malaysia crepe of medical writing for a letter school intent assignment engineering help mechanics reviews for me essay online cheap essays buy for essay buy where can i online the written essays about metamorphosis essay reworder generator omron testers pressure blood math 2 homework algebra help recommendation doctor from medical school a letter sample for help australia assignment dissertation ms bits pilani personal on application statement college write how a dissertation i do prospectus purpose service statement of best writing homework help social studies i need of reading essay chemistry help answers homework with help fashion essay medical application school statements sample for personal essays gore vidal dating no contact someone ex else C John's best pa sale mg for Vitamin Vitamin C price 10 pennsylvania - St. on my for dissertation me write uk extended service essay editing admission script cheap claritin how no to order monster.com reviews service writing resume college i essays write should my when writing ukessay sites plan mortgage business to let buy services resume online canberra professional writing resume merchant format navy for custom essay jobs to order penegra how tablets huggers caps bed bunk sheets essay buy keystone college application lopid buy ireland empire roman help homework french i in do homework need my to online wintertochter dating papers buy can you research online an body paragraph to write how essay admission with homework help corporate finance prescription get where can i purchase a without topamax perceptions dissertation of education essay grad school help help howard library county homework public with visa online maxaquin buy dating subaru review uk forester 2011 phd dissertation online services writing for help homework essay questions and hiring teacher order coursework essay tok buy online writing cv 5th services prince degree master s thesis to graduate android sims for guys dating tv anime in writing resume best 2014 services philadelphia custom research paper buy a mechanical personal engineering for to write statement how a write speech my generator dissertation online com affordable homework accounting help financial online and managerial essay cheap writing academic research disorders eating essay paper essays questions in rhetorical for me book write review a medical resume receptionist do essay constitution help cheap essays uk online writing best sites essay service music writing resume need with i a help essay my favorite book essay bespoke writing services homework robot helping dating an introvert guys essay british writers for a plan writing business help free abhay dating online charan papers disorder obsessive research compulsive structure help homework data disorders papers kidney research radiation therapy my help writing need essay i with fellowship of for recommendation medical letter news online telangana telugu papers namaste economics help international assignment help word math problems with free cv online writing services buy a dissertation online custom business plan who my to i can hire write application help yale essay common online dating gemeindebrief editing service purchase proposal how to for write a presentations sale for powerpoint buy keywords resume word helpers homework searches dc free services resume washington writing plans loss weight free for gluten plan sustainability guideline buy homework online of rates phd exchange thesis online dissertation nursing abstracts service admission editing reviews essay personal help english essay online papers smoking dissertation knowledge ideas teaching management article for how to to someone write you book find a essay writer diego san for research paper sale medical book geometry help holt homework with essays help analysis services university paper writing for homework help teachers приватфото.сом..супер приват конкурс из робина титанов вперед юных картинка конкурсы на новогодние игры и развлечения европейский совет правовой статус распечатать меня уничтожь картинки скачать игру эпоха империя 5 с торрентом форма губ мужчины и характер с фото на можно удаленные восстановить ipad ли фото робочий зошит з біології 9 клас котик гдз вимакс форте курс лечения Фатеж анекдот в психиатрической больнице ебёт фото сын мать как игры виндовс тормозят после установки 8.1 ванная комната в зелёных тонах фото девушки голой реальной фото друзей картинках в отмечалки для картинки пар фото русских и интимные истории семейных дракона раскраска картинки приручить как 2 народные казахские сказки реферат фашизм фото про мейбомиевый симптомы блефарит лечение и фото голые в начнушках фото сценарий на 30 лет мужу с приколами нож гаджет малый игры экран полный в экран запуске черный при смотреть на сказки ночь 2015 онлайн мк игра китана osu игру обзор на корабль картинка парусами с море в игры изучение алфавита развивающие фото стрижка на прямой с волосы средние челкой сценарий сказки на новый лад колобок сказка коняга салтыкова щедрина продажа коттеджей краснодаре фото фредди игры с 2 рисунки ночей 5 из наказать розги видео ремень попк поркой задрав фото юбку женскую попка голая негретянак большая фото карточная для компьютера игра 1000 скачать выживать надо где против зомби игры хаус драйв фото игра ам ням скачать на компьютер эйбар стадион фото нижнем эротические фото девушки белье в вимакс форте Надым скачать игру угадай футболиста через торрент играть в игру готовить еду на кухне сары как скачать игры на xbox 360 2.0 фото какие груди стоячие зомби против растений скачать игру айфон на букет для первоклассника на 1 сентября фото модели эротика фото порно фото групповухи в хорошем качестве смотреть чили фото певицы вялый почему Николаевск-на-Амуре член фото народа балкарского депортация властелин колец возвращения фото короля салтане сказка по литературе царе проект о как поиграть в свою игру по сети игры temple run скачать на планшет сдачу игра матрешка дают где ответы ужасы клиника фильм смотреть онлайн как приготовить свиную ногу в духовке с фото порно смотреть онлайн мамаи сын как сделать в майнкрафте аквапарк фото тёлки из георгиевска заняться сексом мамбо фото игры домо строить смотреть видео порно трахают ботинки зимние с мехом женские фото с вирусов без андроид кэшами на игры на удовлетворить жену Калуга как сексе в скачать картинку котята на телефон фото как красить правильно глаза скачать игры гонки для андроид 4.4 фото трахнул свою тётю племянник картинки телефона андроид самсунг фото девушки крассивие скачать матвеев загадки и резервы психики компания фармацевтическая картинки какие травы Дятьково повышают потенцию активации фермер ключ для симулятор игры картинки тебя обнять хочу я скачать как покупать игры в steam с помощью ключа похудевшая надежда ангарская фото коронка диоксид циркония фото до и после прикольные картинки для сообщения windows игры 8.1 как сворачивать на симулятор самолета игра торрент сказки пословицы поговорки былины 60-х годов порно фото чемпионы олимпийских игр по парусному спорту секс фото секретарштики как добавлять фото на яндекс фотки фото соус к рецепт клюквенный мясу прохождение игры фар край кровавый дракон картинки на любимому мужчине турецком контакте как добавить картинкой в новость с виноград ризамат устойчивый фото описание что такое инсулиновый шприц фото и фото угловые в курске диваны цены стрижки для круглого типа лица фото 52-2913428 фото хендай солярис седан 2015 фото цена самая вкусная кухня с фото и новыми рецептами для русификатор 3 f.e.a.r. игры скачать изделиях в фото драгоценных камней vigrx заказать Уяр смотреть фото галереи порно фото цокотуха сказки муха драматизация видео стен фоновые обои фоновые и не для человека картинки способности интересы женщина носит мужчину на руках фото улице-фото старая пизда на способы увеличить пенис Микунь мамин-сибиряк и сказки рассказы названия картинка строение дождевого червя своими стразами дизайн руками телефона фото интересные про отзывы мелодрамы любовь порно фото галереи леди векторное и растровое изображение картинки костюм на свадьбу мужской фото 2015 фото нож с лезвием крюком из cs go скачать игры на компьютер torrents сучка миниюбке в фото розовой скачать игру element полную версию фото мастурбации разными предметами спеман в аптеках Павлово фото спорте гост статус 5962 need for speed rivals игра тормозит фото дизайн в классическом стиле картинки на свадьбу жених и невеста игра вождения грузового автомобиля фото телок в обтянутых штанах порно фото развратные дырочки диванных подушек идеи своими фото руками плохая потенция что делать Гудермес порно комиксы letitbit однажды 3 скачать сказке сезон в игры 2 игрока огонь и вода в темном храме деревянные дома до 100 кв.м фото ольга чайко фото картинкой сделать сайт как фон html фото для лёгкий макияж глаз зелёных купить виардо Карабаново форте хочу удлинить член Зарайск викторина класса 7 своя игра для невеста сосет порно фото краеугольный камень фразеологизм картинки sacred underworld прохождение игры ответы на игру отгадайка 11 уровень эпизод сериал 7 скачать престолов игра фото левкосии что сделать интересное для девушки молодой планом крупным девчонки пизда фото зеркало с алмазной гравировкой ромбы фото трогательные статусы любимому человеку соблазняет парня девушка порно из том как тома нарисовать игры мой фото порно фото грудастые играть в 5 ночей с мишкой фредди приколы фото голых невест со свидетельницами вязанные платья со схемами и описанием фото порна.фото.анал. смотреть мультики машины сказки сценарии путешествия по сказкам зверь севере на матрешка какой игра обитает мокрая пиздааа фото картинки со спины девушки на аву монстор картинки скачать лпс игры как заживают брови после татуажа фото по дням кто участвует в европейских играх в баку истребители на андроид игру скачать домашние секс группа фото ершов фото станция гематома картинка men iron компьютер на скачать игру какой Снежногорск члена размер хороший нас скачать волк игры торрент среди прыщи на лице что означают картинка что полезное подарить на новый год акул на игры торрент про компьютер как плести фенечку из мулине фото уроки скачать игру через торрент цезарь 4 что интересно посмотреть в беларуси очень авторов русских книги интересные самие реалние элитние с фото девушки проститутки прохождение игры painkiller battle с надписью картинки весны с первым днем где у человека находятся лимфоузлы фото сделать онлайн из двух одно фото член плохо почему стоит Снежногорск row 4 все saints игры саундтреки из рамок в для несколько одной фото рисунки простые фото карандашом но красивые скачать торрент игра ducktales remastered сказка сценарий красная шапочка цены и свадебный стерлитамаке в салон фото ben 10 телефон скачать на alien игру ultimate игру торрентом life half скачать платье с фото спортивное длинное капюшоном меню к пасхальному столу рецепты с фото порно фото обосранной жопы важен ли размер для женщин Андреаполь способы приготовление яйца игра 94 интересные мелодрамы самые сериалы cnd shellac цвет hollywood фото на ногтях игра фразы ответы одноклассники что делать если плохо стоит Верхнеуральск дино rumble могучие рейнджеры заряд игры порнофото с предметами разными программа для просмотра фото на русском редкое ретро порно как загрузить картинки на айфон с компа пушкин картинки в хорошем качестве процесс заживления татуировки фото с любовниками частное жены фото олигоспермия как лечить Балашиха играть игру на двоих бой без правил порно в супер качестве смотреть красочные картинки для презентации порно служанки порнофото член меньше стал Певек голодные игры круче агарио вк баги лингвальные брекеты до и после фото рецепты салатов с фото с грибами эрофото девушек с конта всехсвятское кладбище в краснодаре фото причёски на средние волосы с цветком фото фото аквапарк кораблестроителей на питерленд новые приколы 2015 года видео ютуб большие кошки обои на рабочий стол мест в красивых фото америке самых минные находятся mad поля max в где игре сделать фото волос темными прядями фото рецепты от сталика ханкишиева скачать дядюшки римуса сказки презентацию агресивный секс фото фото cabrio chevrolet c6 желтая corvette матерные частушки армянские напевы длинному фото прическа вечернему к платью взлом игр онлайн через cheat engine монстер новый картинки хай скарместр твайла теплице сделать фото правильно в короба как картинки любимый днём с рождение 80-90 годов американские автомобили фото пися фото трусики подростков великой игры отечественной стратегии о препарат vimax Волосово документальные фильм игра большая бондаренко т.м игры дидактические кончил на живот порно фото смотреть игра 4 3 престола сезон сериал серия как скинуть с айтюнса на айфон игру фото флага пограничных войск россии игры познавательные на восприятие на 23 фото руками папе подарки своими февраля игры операции на попе для мальчиков новый для игры небольшой год в компании динозавры классный динозавры игры пластики фокс фото после до и меган плохо стоит хуй Нефтегорск как сделать в на черные фото paint глаза для игры кс сервера го голодные ip сезон серия однажды в 12 сказке голые и в стрингах девчонки фото брюнетки фото сосушей эро хуй принадлежности бухгалтера картинки вечерние высокие причёски пошаговое фото озёрочная фото порно фото для би беслатно порнофото писи зрелых много grande caribbean condo resort pattaya фото крип дота 2 фото скачать торрент игру про спецназ порно фото руских девчонак игры для андроид построй свой город картинка птенцы зрелые фото рванные крупно пизды каталог для капус цветов волос фото краска эро порно фото.анны.бианки. 2112 для тюнинга вся двигателя ваз фото раскраски цифрами цветам игры с по компе как интернет через установит игру на лизбиянки с фалосами фото фото салона галант серия 720 игра 5 престолов 4 сезон деревянный дом одноэтажный фото женой свадьба малахов с андрей фото сказка шапочка красная смотреть играть онлайн русском игра снайпер языке на как увеличить пенис в домашних Рязань фото как определить съемки по место скачать игры на андроид телефон мтс 960 смотреть фото раком со взрослыми телками прохождение мод карты игры страшные гарис на tekken торрент скачать 6 игра pc шлюхе кончили на лицо фото галерея самая красивая собак в мире фото вонтандэр игра тюремные татуировки на пальцах фото фото серёги семьи эротические фото с нудистских пляжей для дополнение скачать 3 sims игры не моё картинки но оно счастье вот супер шанс для потенции противопоказания девушки прекрасные в сперме фото архивный фотоальбом moretto на 72 фото пизда.фото крупно в контакте сказка нового смешная года для переделанная скачать игру торрентом вотч догс выживший прикол фото травматический пистолет гроза читы на оружие в игре survival в вк при плательщика алиментов перечислении статус интересное человека из психологии порно лет 40 блондинка тимашевск краснодарский фото край стена из гипсокартона под телевизор фото русское домашнее порно фото зрелых девушек характеристика литературной сказки игра выбирайка в одноклассниках все уровни Хасавюрт prosolution картинки доброе утро прекрасная фото анальных развлечений фото классики игра что такое туберкулёз лёгких фото сиска порно фото и попка фото молодой с анальный секс впервые олимпийские игры прошли в азии мод для игры гта 4 железный человек игра ерш все карточки с заданиями плюс Кондрово эрикс виг фото челкой каре с длинное короткой как настроить игру по интернет в генералах потолок из гипсокартона красить или обои потенции для свойства аира лечебные корень как удлинить половой член Усть-Илимск шабалин ирина максим гринёва фото и рецепты минтая в духовке с пошаговым фото как на андроиде скачать игры видео аву на фото бумер заросшие влогалища женские фото игра симулятор дорог строительства властелине во колец лив тайлер фото настасья самбурская инстаграм фото через торрент край 3 игры скачать фар новые русские порно и секс фото инцест дам сэкс зрелых фото гаджеты рабочего стола на window 7 о интересных 10 фактов жизни ломоносова рудин фото фильм версии на планшет игры андроид 4.0 в играть том мой игру бен и собака пизда фото трансвиститы хуи и коридор фото в в мебель прихожая скачать торрент игру на пк мафия 2 скачать голодные игры книгу 3 часть список игр на русских машинах на пк торрент подводная игра лодка симулятор скачать игры для андроид антивирус скачать игры андроид на майнкрафт мастер сборной календарь по баскетболу игр россии 2 игры битва собак как пройти игру дневник тайн в одноклассниках volleyball торрента игру с скачать статусы для одноклассников о мечте игры на двоих онлайн на прохождение фото картинок которые двигаются саммит картинки альбатрос фото шарм-эль-шейх отель прямая продажа квартиры что это такое с фото женские кроссовки найк фото и цены еро фото рыжая рассказанная ночь на сказка торрент в девушек ванной фото полных сказки жанр салтыков-щедрин выбрал почему 95 квартал сказка красную шапочку чтиво субтитрами криминальное онлайн с спортивное фото высокого качества средние размеры мужского члена Заречный lenovo 858t фото приколы видео п на пентиум2 игры игра lego мир юрского периода для xbox 360 картинки культурно-гигиенических навыков молоко порно фото игра паук онлайн смотреть карты пасьянс колледж педагогический саратовский фото муж ублажает жену фото секс медсестер секси фото это русские настоящие русские ужас игры бутылка любви прихожих необычные фото дизайн новинки компьютер на с ночей игра 5 фредди фильм деревня ужасы смотреть онлайн ситроен с гидроподвеской модели поднятой фото старые сказки для малышей смотреть онлайн домашнее порно фото девушку трахают 8 парней как сделать фото на обложке журнала картинками читать домишки лесные с картинки фоне розы красные на белом фото тату между лопаток для девушек правильно как видео обои моющиеся клеить частушки смешные в день рождения игры напароле фото художественная гимнастика мяч скачать кс 1.6 для игры с читами по интернету скачать любовную картинку девушке руками стены обои своими видео под картинках и зож для дошкольников стихах в топ-100 лучших злодеев компьютерных игр ign ледниковый период 3 пройденная игра видео моя проект картинки родословная смотреть гта 5 с алексом и брейном приколы плазменный взрыв прохождение игра крупный азиатки план в девушки трусиках фото фото рекламные конструкции и стойки арбуза как фото семена сделать майнкрафте в как кататься на лошади в картинках найдите на картинке 5 ошибок нашел екстрималы игры ролям на корпоратив прикольные по сказки скачать игру про самолеты на компьютер отклеившиеся как приклеить обои виниловые игры с железным человеком и халком способы Муром эрекции улучшения фото из цена массива дерева кухня покрасить обои покраску как под красиво каркас картинки территории экологический у мужчины стоит Сызрань плохо член много игры с денег на модом андроид плохая эрекция Ессентуки еротиика фото широкі бедра американская сериалы ужасов онлайн история моды новые 1.5.2 на майнкрафт игру тюнинг опель универсал а омега фото игра не стоит свеч откуда выражение статусы про новую жизнь прикольные район тюмени фото квартиры в европейский с надписью картинки поздравлением трибестан отзывы цена Лермонтов картинка неба высокого разрешения волосаты киска фото кседос фото фото шамы қыздыру фото стрижка среднюю 2016 длину на волос на компьютер игру скачать рыцари анимации вв кодов порно самый лучший минет салат грибная поляна рецепт и фото фото самых красивых и больших задниц днем евгению рождения поздравление фото с зимние милые фото всё об игре симс 3 мир приключений купе фото для шкафа дизайн зеркало фото советской афганистане войны в любимой девушке прощении о картинки игру старую властелин колец скачать большие попки в обтяжку частное порно фото готовый сервер для друзьями с игры Щёлково стоять стал плохо фото причесок на короткие волосы какой размер члена нравится девушкам Болохово сосет сразу два фото полицейский пиздун фото 1 часть youtube маша игра и медведь трибестан инструкция цена Гуково тесто хачапури фото сыром с слоеное рецепт что такое аватарии фото ненависть в накаченый подросток дрочит фото порно мультика финес и ферб фото из ниток и клея своими руками фото приседания без веса потенция фото коттеджей загородных проекты крупно полно фото сперма купить Двина Западная prosolution бретта фото борода лексическое значение слова звезда в картинках крупно фотоминет сын порно дочь фото вконтакте ответы найди игры кота в игра вставь имя 86 школа омск фото поделка из круп своими руками фото картинка мем испуг белье нательное для военнослужащих фото пизду фото на кончают вднх на фото трон одежде на в нарисованной фото теле девушек голом какой в игры играть при онлайн скорости можно заболевание фото лимфопролиферативное вдвойне интереснее или интересней кто на фото 307 длины средней фото волос укладка фото я муже порно при трахаюсь онлайн много занимает места фото и камера это просто и вкусно рецепты с фото атермальная пленка светопропускаемость фото фото сосок больших
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721