ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37’42

Губа Л. В.,

асистент кафедри іноземних мов

Національного транспортного університету, м. Київ

 

 

У статті розглядається проблема художнього тексту у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці, аналізуються підходи до визначення понять тексту, художнього тексту, смислу та семантичного простору тексту. Досліджено особливості художнього мовлення та структура літературного тексту.

Ключові слова: текст, художній текст,смисл тексту, семантичний простір тексту, референція.  

В статье рассмотрено проблему текста в отечественной и зарубежной лингвистике, проанализировано различные подходы к определениям понятий текста, художественного текста, смысла и семантического пространства текста. Исследованоособенностихудожественнойречииструктуралитературноготекста.

Ключевые слова: текст, художественный текст, смысл текста, семантическое пространство текста, референция.

The article investigates the problem of the text in linguistics, analyses different approaches to the definitions of text, literary text, meaning of a text and the semantic space of the text. Specific relations of poetic function and reference are considered. The article focuses on the peculiarities and the structure of the literary text.  

Keywords: text, literary text, meaning of the text, semantic space of the text, reference.

 

Художній текст будується відповідно до образного мислення і спрямований на емоційну сферу читача, має комунікативно-естетичну функцію впливу на особистість. Звідси – текст маніфестує ідіостиль автора, має підтекстний,  інтерпретаційний функціональний план, конструює вторинну дійсність.

Особливу цінність для вивчення художнього тексту становлять дослідження, що проводилися в межах лінгвістики тексту. Художній текст є мовним феноменом, він містить в собі особливий, надзвичайно великий художній світ. Він відображає дійсність, і разом з тим вигаданий світ автора.

Літературний текст – це певна модель світу, певне повідомлення мовою мистецтва, яке просто не існує поза цією мовою, як і поза іншими мовами суспільних комунікацій. У художньому тексті все системно (все не випадково, має свою мету) і все є певним порушення системи [7: с. 65–79]. Такий своєрідний парадокс постає через те, що художній текст – це надзвичайно складна ієрархічна система, це неодноразово закодований текст. І кожен новий читач декодує його по-своєму, скільки читачів – стільки існує й інтерпретацій.

Російський дослідник В. Руднєв наголошує на тому, що „художня література не є відображенням реальності, художня література – це відображення мовленнєвої діяльності, яка є характерною для тої національної мовної культури, якій належить автор; вона є рефлексією тієї мовної культури та збагачує її. Тому закони літератури іманентні“ [14: с. 18].

У нашій науковій розвідці ми виходимо з того, що текст неможливо досліджувати без звернення до конкретного творця – самого автора, хоча сьогодні переважають підходи, які інтерпретують текст відособлено від автора, що бере свій початок із ессе французького філософа, літературного критика та теоретика Ролана Барта, в якому він говорить про „смерть автора“ [2: с. 385]. Проте, ми погоджуємося із думкою В. Бєляніна про те, що художній текст – це особистісна інтерпретація дійсності. Письменник описує ті фрагменти реального світу, які йому знайомі; розвиває ті думки, які йому близькі і зрозумілі; використовує мовні елементи й метафори, які наповнені для нього особистісним змістом [16: с. 55].

Художня література імітує реальність, створює із свого, по суті системного, матеріалу модель позасистемності [7: с. 78]. Мова художнього твору особлива, з її допомогою письменник виражає своє світосприйняття та закодовує глибинні смисли художнього твору, використовуючи природну мову лише як будівельний матеріал. „Мова художнього тексту – це особлива знакова система, вона – єдина для різних мов, і в цьому значенні „Анна Кареніна“ і „Мадам Боварі“, „Євгеній Онєгін“ та „Дон Жуан“ написані однією мовою, яка характеризується неоднозначністю (амбівалентністю) семантики, множинністю інтерпретацій [15: с. 13–14].

У літературному тексті складаються особливі відносини між трьома основними величинами – світом дійсності, світом понять та світом значень. Це відображає такі глибинні характеристики тексту, як поєднання відображення об’єктивної дійсності (складного, недзеркального, непрямого) та фантазії, поєднання правди та вигадки.

Художня оповідь порушує всі умови конвенційної комунікативної ситуації: єдності часу і простору, тотожності світу комунікантів та світу їх референції, конкретно-референтного адресата, який не збігається із самим мовцем, оскільки конвенційна схема комунікації в художньому тексті зазнає серйозних змін у зв’язку із розщепленням адресата на деяку кількість суб’єктів свідомості: автора, оповідача, персонажів [11].

Кожен твір літератури – це складна багатопластова модель. М. Поляков виділяє три основні пласти художнього твору як складного естетичного утворення: 1) певна матеріальна система (звуків, слів, кольорів, залежно від виду мистецтва); 2) складне змістове (семантичне) поле, що реалізується цією системою; 3) ідейно-емоційна система (тобто ланцюжок ідей, який породжує певну надтекстову „модель життя“) [12: с. 18]. З цього випливає, що, з одного боку, творчий процес залежить від соціальної дійсності, а, з іншого боку, в основі цього процесу знаходиться художник, який здійснює суб’єктивний пошук.

Однією з актуальних проблем лінгвістики тексту на даний час є проблема визначення поняття текст. Множинність трактувань та складна природа тексту (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) зумовлює неоднозначність його визначення. Навіть у межах однієї дисципліни текст не отримав задовільного тлумачення. В. Звегінцев свого часу зауважував: „Учені, що починають вивчення тексту, очевидно, й не підозрюють, що їм доведеться мати справу з об’єктом, який за своєю масштабністю не поступається Всесвітові, – по суті, з лінгвістичним Всесвітом“ [6: с. 14].

Трактування тексту як суперзнака було запропоноване ще Л. Єльмслевим на противагу Ф. де Соссюру, який обмежував знаки лише словами й морфемами. Д. Руденко та Ю. Сватко, які досліджують текст як знак, приписують імені деякі семіотичні властивості, такі як „здатність відображати певну референтну ситуацію, одночасно ідентифікувати і характеризувати її як самостійний цілісний об’єкт; цілісність „правильного“ в семантичному та граматичному відношенні тексту; незвідність тексту до змісту його складників, наявність у нього своєрідної „внутрішньої форми“ [13: с. 83].

У зв’язку з розширенням сфер діяльності окремих наук, а також із становленням нових постають проблеми з єдиним трактуванням поняття „текст“, тому що він розглядається не тільки лінгвістикою, але й іншими гуманітарними дисциплінами.

Однією з причин різних тлумачень тексту є існування деколи суперечливих підходів до аналізу тексту навіть у межах самої лінгвістики. З. Тураєва виокремлює п’ять підходів до лінгвістичного вивчення тексту: онтологічний, що відображає характер існування та статус тексту; гносеологічний, який виявляє характер відображення об’єктивної дійсності в тексті, а у випадку художнього тексту – характер відображення реального світу в ідеальному світі естетичної дійсності; власне лінгвістичний, що ґрунтується на мовному оформленні тексту; психологічний, орієнтований на його сприйняття; прагматичний, спрямований на характер відношення автора до дійсності та змістового матеріалу тексту [15: с. 14]. Ю. Лотман відзначав поєднання художньої функції, насамперед, з магічною, юридичною, морально-етичною, філософською, політичною як невід’ємну рису соціального функціонування того чи іншого художнього твору [7: с. 21–22].  Незважаючи на все різноманіття визначень, що наводяться дослідниками, на даний час ще не вироблено єдиного тлумачення навіть для поняття художній текст, функціональний аспект художнього твору не досить чітко окреслюється.

Останньою причиною складності у визначенні лінгвістичної природи тексту є абсолютизація у складі дефініції певної категорії або кількох категорій тексту. Тривалий час текст визначали на підставі зв’язності. Поряд з цим базовими категоріями також виступають категорії завершеності, проте не всі тексти є завершеними, через відкритість фіналу, серійність і т. ін.; цілісності, інтегративності, текстуальності, комунікативності тощо.

Вищезазначені причини лише свідчать про те, що дослідження тексту є актуальним на даний час, текст розглядається у межах дискурсології, психології, психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної та комунікативної лінгвістики.

Розглянувши деякі проблеми лінгвістики тексту, що утворилися навколо єдиного тлумачення поняття тексту, спробуємо все ж виділити серед них певні спільні риси для визначення тексту. Ми погоджуємося з точкою зору І. Гальперіна, який визначає текст як витвір мовленнєво-творчого процесу, що характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу цього документа, витвір, що складається із назви (заголовку) та низки особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, та має певну цілеспрямованість та прагматичну установку [4: с. 18–19]. З цього визначення випливає, що під текстом необхідно розуміти не фіксоване на папері мовлення, завжди спонтанне, неорганізоване, непослідовне, а особливий різновид мовленнєвого творення, яке має свої параметри, відмінні від параметрів усного мовлення. Усне мовлення має лише звукове втілення, яке розраховане на слухове сприйняття. Воно лише лінійне. Усне мовлення – це рух, процес. Всі характеристики усного мовлення протиставляються характеристикам тексту.

Н. Валгіна розглядає текст як динамічну одиницю вищого порядку, як мовленнєве утворення, для якого характерні ознаки зв’язності та цілісності – в інформаційному, структурному та комунікативному плані [3: с. 10]. Схоже визначення тексту стосовно його основних ознак – цілісності та зв’язності дає також О. Новіков: „текст – цілісний комплекс мовних, мовленнєвих та інтелектуальних факторів в їх зв’язку та взаємодії“ [9: с. 4].

Ширше тлумачення поняття тексту дає З. Тураєва, обґрунтовуючи це тим, що мета лінгвістики тексту – описати сутність і організацію передумов і умов людської комунікації. Дослідниця вважає текст продуктом як усного, так і писемного мовлення. Отже, на її думку, текст – складне ціле, що функціонує як структурно-семантична єдність, це єдність системного й індивідуального [15: с. 11–12].

Звертаючись до наукових розвідок зарубіжних дослідників,можна побачити, що вони виходять з того, що текстом може вважатися як усний, так і письмовий продукт. Німецький лінгвіст Г. Фатер, наприклад, виокремлює наступні типи текстів: 1) усні / письмові; 2) такі, що складаються з одного / багатьох речень; 3) монологічні / діалогічні; та 4) суто мовні / змішані (які включають інші форми комунікації) [19: с. 14–15].

У той же час, якщо розглянути дефініцію В. Гайнемана та Д. Фівеґера, [17: с. 16], які стверджують, що текст має складатися виключно із „мовних комунікативних сигналів“, то в такому випадку виникають проблеми при дослідженні виборчих плакатів та коміксів, малюнки на яких демонструють не такі вже й відсторонені предмети.

Цікавою здається нам також спроба В. Кляйна та К. фон Штуттергайм [18: с. 1] визначити поняття „текст“, виходячи з його структури, яка зі свого боку визначається темою тексту. Вони погоджуються із А. Т. ван Дейком, що в основі тексту лежить „загальне уявлення“, яке визначає не тільки тему, а й глобальну структуру тексту, яка виражається також (частково опосередковано) в окремих висловлюваннях тексту, пов’язаних між собою локальними зв’язками.

Чимало текстів здатні передавати не лише те, що має буквальну інтерпретацію, а й те, що втягнуте в текст асоціаціями й конотаціями, часом неусвідомленими. Дослідник-лінгвіст І. Гальперін виділяє три типи інформації в текстах:

1) змістово-фактуальна інформація, що стосується подій, фактів, процесів, які відбуваються в можливому світі тексту, здебільшого представлені вербально у предметно-логічних значеннях, що декодуються на основі досвіду адресата;

2) змістово-концептуальна інформація як індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами, що описані засобами попереднього типу інформації; задум автора, його інтенція; сприйняття читачем зв’язків причини і наслідку, їхньої значущості в соціальному, політичному, культурному житті народу, включаючи відносини між окремими індивідуумами, їх складної психологічної та естетико-пізнавальної взаємодії;

3) змістово-підтекстова інформація як імпліцитний зміст тексту, що ґрунтується на здатності одиниць мови породжувати асоціативні й конотативні значення, а також на здатності речень у надфразових єдностях додавати певні смисли [4: с. 25–41].

Змістово-фактуальна та змістово-концептуальна інформація відповідають двом вершинам мовного знаку – денотату (плану вираження) та сигніфікату (плану змісту). Сама структура знаку передбачає, що текст передає інформацію про деякі фрагменти дійсності, ситуації, події (денотат), тобто будь-який текст передає певний образ світу. Водночас текст – це витвір автора, тобто він не просто містить образ світу, а саме такий образ світу, який уявляє собі мовець [10: с. 73].

Для позначення змістової сторони тексту як знака почали використовувати термін „семантичний простір“ [1; 8 та ін.]. Цей семантичний простір взаємодіє із матеріальним простором тексту (простором графічно виражених знаків). У цьому сенсі семантичний простір має характеристику ментальності, він задається під час створення тексту та реалізується механізмом замислу, актуалізуючись в процесі осмислення та розуміння тексту: „Актуальний семантичний простір – це поле, де формується результат осмислення та розуміння тексту в цілому“ [10: с. 36].

Семантичний простір тексту зумовлений текстовими знаками, які його заповнюють. Неоднорідність семантичного простору тексту утворюється за рахунок нерівнозначності його знаків, які є взаємопов’язаними та взаємодіють між собою [10: с. 74].

Текст завжди будується як такий, що має певний зовнішній світ, із яким він співвідноситься, – це може бути реальний чи вигаданий світ, одне явище, подія чи значний аргумент дійсності. Процес співвіднесення та результат такого співвіднесення мовного вираження та дійсності називається референцією. У такому випадку різниця між реальними та вигаданими референтами не буде принциповою, хоча окрім тотожності між цими двома світами існують також і певні відмінності: „… загалом реальний світ існує незалежно від тексту, а вигаданий світ тексту породжується текстом. Іншими словами можна сказати так: у розмовному дискурсі мовець належить світу, в якому він здійснює референцію; тоді як автор художнього тексту, власне кажучи, ні“ [11: с. 223]. У процесі опису семантичного простору тексту істотною є лише подвійна інтерпретація: зі сторони автора – дійсності, яка має відношення до тексту, та зі сторони читача – дійсності, відтвореної в процесі читання тексту і після його прочитання.

Таким чином, денотативну структуру тексту можна уявити як відображення „втіленого в тексті індивідуально-авторського знання про світ, репрезентованого в інтерпретованому відображенні глобальної ситуації, яка складається із макроситуацій та мікроситуацій, пов’язаних певними відношеннями і які в сукупності розкривають головну тему“ тексту [1: с. 114]. Денотативна структура тексту описує змістовий аспект семантичного простору тексту. Як і будь-яка структура вона має ознаку ієрархічності та реалізує статичний опис тексту. Разом з тим денотативна структура є ситуативно обумовленою, співвідноситься із соціальною та комунікативною ситуацією, спираючись, з одного боку, на загальні уявлення адресата про схожі ситуації, а з іншого боку, модифікуючись під впливом конкретних комунікативних і текстових умов.

Концептуальна структура тексту співвідноситься із смисловим аспектом семантичного простору тексту. На даний час у наукових розвідках поняття „смислу“ застосовується практично на всіх рівнях мовних одиниць як одного із найважливіших складників їх семантики. Проте, незважаючи на таке широке застосування даного явища, до цього часу ще не знайдено єдиної думки стосовно даного аспекту тексту.

О. Новіков виділив сім дихотомічних ознак (опозицій) смислу: 1) смисл є результатом розуміння тексту – цілісний смисл впливає на осмислення окремих мовних одиниць; 2) точність, адекватність смислу – плинність, мінливість смислу; 3) інваріантність смислу – його ситуативна обумовленість; 4) смисл виводиться з тексту – смисл приписується тексту; 5) процес формування смислу має вигляд видобування різних смислів із пам’яті – процес формування смислу є творчим процесом створення смислу; 6) смисл належить до сфери свідомості – смисл належить до сфери підсвідомості; 7) смисл є результатом розуміння – смисл є інструментом розуміння  [9]. У цих протиріччях дослідник вбачає різноманітність підходів до вивчення смислу та різноаспектність цього явища.

Далі у своїй праці О. Новіков розрізняє мисленнєвий зміст тексту (що складає внутрішню форму) від „смислу тексту“. Смисл тексту виникає в результаті його розуміння, а розуміння – це складний інтелектуальний процес, який не закінчується на рівні переробки тексту. Він продовжується далі на рівні мислення, в результаті чого результат розуміння „обростає“ додатковими компонентами не тільки пізнавального, але й емоційного, суб’єктивного, прагматичного характеру. І саме ці вторинні компоненти формують єдність з результатом розуміння.

Смисл тексту в такому розумінні постає „як достатньо обширна та недиференційована область сфери мислення, яку важко локалізувати, а отже і визначити її структуру“, і відповідно семантика тексту „складає певне мисленнєве утворення, яке відповідає безпосередньому результату розуміння“ [9: с. 23].  Тобто, смисл тексту складає певне мисленнєве утворення, яке поставлено у відповідності до зовнішньої форми тексту в цілому, тобто це свого роду значення тексту як певної цілісної одиниці.

Якщо лексичне значення слова певною мірою зафіксовано у словнику, то мисленнєве утворення (що виступає в ролі значення тексту) попередньо ніде не зафіксовано – воно виникає щоразу, коли читач сприймає та в результаті розуміє певний текст. Навіть у випадку, коли той самий читач ще раз перечитує той самий твір – кожного разу він буде знаходити нові смисли та видозмінювати старі, тобто значення твору варіюється з кожним новим прочитанням твору.

Про поняття „смислу“ та „змісту“ говорить також І. Гальперін: „Зміст як термін граматики тексту будемо відносити лише до інформації, яка наявна у тексті в цілому; смисл – до думки, повідомлення, які знаходяться у реченні або в надфразовій єдності; значення – до морфем, слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій“ [4: 16].

Основною одиницею концептуальної структури тексту дослідник М. Димарський вважає концептуально значимий смисл як „узагальнено-оцінне відображення певної (сигніфікативної) ситуації, яке містить перетворену шляхом індуктивних операцій предметно-фактичну інформацію у модальній оболонці, співвіднесену з однією із актуальних в межах даного тексту модальних опозицій“ [5: с. 62]. Цією одиницею М. Димарський намагається поєднати дві структури, які утворюють семантичний простір тексту – денотативну та концептуальну, – фіксуючи таким чином динамічну сутність семантичної організації тексту.

Підсумовуючи можна стверджувати, що на сьогоднішній день основними питаннями у дослідженні тексту як лінгвістичного об’єкта залишаються його категорії та онтологічні ознаки.

 

Література:

 1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л. Г.Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. – Екатеринбург, 2000. – 509с.
 2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / [Ролан Барт]; пер. с фр., ред. Г. К. Косиков. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
 3. Валгина Н. С. Теория текста. Смысл и значение. Глубина прочтения текста / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2004. – 279 c.
 4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. – [5-е изд., стереотипное]. – М.: КомКнига, 2007.– 144 с.
 5. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.) / М. Я. Дымарский. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1999. – 328 с.
 6. Звегинцев В. А. О цельнооформленности единиц текста / Владимир Андреевич Звегинцев // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – Т. 39. – № 1. – М.: Наука, 1980. – С. 13–21.
 7. ЛотманЮ. М. Структура художественного текста / Юрий Михайлович Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
 8. Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа / В. А. Лукин. – М.: Изд-во „Ось-89“, 1999. – 192с.
 9. НовиковА. И. Смысл: семь дихотомических признаков / А. И. Новиков // Теория и практика речевых исследований. М.: МГУ, 1999. – С. 68–82.
 10. Основы теории текста: [учеб. пособие] / Под общ. ред. А.А. Чувакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 140 с.
 11. Падучева Е. В. Семантика нарратива/ Е. В. Падучева / Семантические исследования. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 193–418.
 12. Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики/ М. Я. Поляков. – М.: Сов. пис., 1978. – 448 с.
 13. Руденко Д. И. Философия имени: В поисках иных пространств / Д.И. Руденко, Ю. И. Сватко. – Харьков: Око, 1993. – 104 с.
 14. Руднев В. П. Морфология реальности: исследование по „философии текста“ / В. П. Руднев. – М.: Аграф, 2000. – 432 с.
 15. Тураева З. Я. Лингвистика текста: Лекции / З. Я. Тураева. – Спб.: Образование, 1993. – 38 с.
 16. Fauconnier G. Spaces, Worlds, and Grammar / G. Fauconnier, E. Sweetser. – Chicago; IL: University of Chicago Press, 1996. – 355 p.
 17. Heinemann W. Textlinguistik. Eine Einführung / Wolfgang Heinemann, Dieter Viehweger. – Tübingen: Niemeyer, 1991. – 312 S.
 18. Klein W. Text structure and referential movement / Wolfgang Klein, Christiane von Stutterheim // Sprache und Pragmatik. – B. 22. – MPI für Psycholinguistik, Nijimegen, 1991. – S. 1–32.
 19. Vater H. Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten / Heinz Vater. – [3. Aufl.]. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 223S.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research buy custom writing accounting resume services co dissertation uk help writing college essay lesson plans essay purchase resume buy for kelowna writing pay to do paper your someone can start my statement personal how i model airplaine plans a does much plan business it to buy how cost conscience dissertation sujet writer a me essay help homework ca sacramento cover letter example for associate sales phd on business thesis international the essay alchemist resume job doc engineer ssbi online it essays safe buy is to do assignment my to pay uk someone scientology dissertation paper conclusion format research college admissions writers essay poem about should i my write what buy papers reasearch throug 1st orders Lafayette Trandate - Trandate pay buy pal rx for dating spears jt britney charlie and resume help writing homework refraction help writing paper services 2007 validating referendumul din a fost canada zovirax dissertation study definition statement me my for write for free thesis help homework statistics high school medical for practice business plan template personal statement buy business writer futurpreneur plan a study purchase case dissertation thesis research project doctoral a plans buy business help editing service essay college pay to essays want my to someone i write my homework helper for thesis statement media censorship 247 help essay websites canadian essays: custom buy requip online malaysia vim with dissertation writing help dissertation copy buy hire dissertation writers slides disorder anxiety presentation essays proposal dissertation uk examples testament new help assignment management quality of physician-hospital types relationships dating Desogen purchase cheap compare start and essay to contrast how essays for testing animal research on medical casodex cheapest writing service us cv derby for assistant letter cover medical per Famvir - Whitehorse Famvir price buy pill generic online land purchase to of intent letter custom the is what best site essay essays peace about best resume ga services writing chicago paper research services writing assignments help all bullying online admission essay college recommendation school letter for sample medical who assignment will do my selinger greg phd thesis help dissertation and proposal nursing help dissertation uae for article writers hire and heart interrelation dissertation brain release date carbamazepin generic homework a in help hurry help review writing healthcare resume writing legitimate service buy audison thesis services writting custom family essay on definition desperate singer housewife dating cheap generic buy Lopressor cost resume of average services writing writer automatic free essay Theo24 Sr order assignment my need help i with biology aiza pagdating seguerra panahon lessons piano ng writing resume youth for buy sales letter cover fresher for executive encarta help homework college essays written thesis gutachten master content copywriting services grant doctoral program dissertation research essays evolution on self writing essay websites dissertation ireland help writing graduate technologist for medical fresh resume for essay best school medical application personal descriptive essay help writing a word stanford essay gsb limit sheeran life dating ed for statement meaning search mans thesis review of proposal literature dissertation perth helpers assignment good a admissions essay college writing conclude sale 2013 for rover autobiography range expertise master thesis writing technical paper do assignment australia my resume writing best services professional seattle dissertation faire es comment 1ere for second shredders hand paper sale plavix se chair wooden youth plans free for best students services writing xylitol yao chun bestellen company custom essay place best papers buy college to psychology service writing essay dogpile system how in is clomid your long custom kean essay admission mail order baralgifen purchase you can college essays experience i never essay will forget an graduate admission help essay tumblr used how to essay buy car a buy phuket power homework tel describe examples online dating yourself dissertation phd zenawi assistance online kufis dating cheap customized essays college professionally your essay admissions writing education custom essay receptionist letter for medical sample cover custom essay live pieces romeo essay juliet nurse essay april writing services resume seattle men leave paternity essays for on homework online with help finance custom admission org essay writing paper critical analysis essay help college free in ireland dissertation help singapore homework reading helper live helper homework cheap no prescription Furacin literature autism disorder review spectrum online help australia assignment objective engineer for mechanical lines resume my writer paper review essay writers wanted writers article essay writers test service web thesis research paper free order online online tablets buy where to minipress computer science proposal dissertation best academic writing companies ratio homework help for cover letter media position planner thinking bbc positive cancer algrebra help homework speech nz order wedding me homework for help dissertation editing consulting writing help math homework for ontario buy tabs how levaquin to technician resume sample for medical dissertation write thesis to phd essay uk services writing statements medical school personal successful of for examples no free discount online abana shipping membership essay admissions how head to college start a how in phd write to dissertation a anthropology mass cancer palpable breast dissertation internet banking report on thesis phd sustainability grade helper first sheet homework cover job associate for letter sales essay on addiction persuasive do homework me for custom cheap term papers plan writers south in florida business ireland essay my write your write thesis literature dissertation review length order research a paper writing of good a application cents 0 to how write on line topamax of sanctity homestead on strike life essay essay from of doctor for letter recommendation school medical by essay rizal other jose written war essaywriters.net civil the of essay essay college best admission kit thesis format master apa essay to for write you someone pay your my how own life story to write социалок фото из твитера ню порно дженной джеймсон порно фото порно фото сиськас ых порно фото сперма на пизде крупно качественное эротичнское фото красивое лего игры мисто сын порно ебет мать. фото инцест фото.секс девушками. порно крупными с фото ебля в доме для престорелых эротика фото кореянки 2х2 метки фото фото женских ног в колготках порно ноги своей спермы слизывания фото лет 40 фото проститутки москва 35 толстые фото как женщины писают фото 4ертик порно фото хризантемакрашни zembla cerst blue смотреть фото порвали попку азиани фото ирэн феррари фото женщины у гинеколога частное фото порно голая даша букина фото девок трахають фото лизьбиянок негритянок порно грей 1 фото саша 3 в фото проник в попку смотреть фото миньет и сперма порно украиночки фото няшные фото трах школьниц смотреть онлайн огромные предметы порно японская школьница эротик фото фото арнасая с порно смотреть видео толстушки русские голые большие жопы раком фото елена хейрес фото фото nykky blond фото секс с зрелыми мужиками грудь женщины 3размер фото смотреть порно ролики в сауне wwe фото ринг порно массаж для мужчин видео шлюхи в новосибирски 35-45 лет фото кэрол фокс автобиография и фильмы с фото модели на подиуме интересные фото крупно фото девушек голых ютуб врасплох болшая задница порно фото фото регистрации без дам порно зрелых в сексе фото поз раком фото писями мохнатыми девушек с бывает размеры фото какие члени порнофото младшая сестра переодевается подсматривает брат как только фото интим в реальные москве услуги груд парен сосёд фото секс порна видео полные девушки в чулках колготках частное фото хер в очке фото фото азиатские попки love toys big фото i порно звезд снимки секс с самой красивой девушкой мира фото фото из телефонов женщин абнажоних фото мастурбации разказ порно фото в капроновых колготках без трусиков виды фото выборга speman купить Дигора Скрипичный ключ своими руками фото игра в флирчи порно черные и фото жопа секс и супер зрелой порно женщины фото возбужденный фаллос фото новогодние картинки на рабочий стол через стратегия про скачать игры рыцарей торрент жеско секс врач фото красивые женщины фото душе сексуальные в голых женщин красивых онлайн фото бдсм фото русский мамки развратные бабы фото порно фотоастные ч с змеями фото порно шикарные лесби порно набухшие груди фото порно фото русских порнозвезд зрелые нудисты африканцы видео фото фото ролики девушек ролики голых порно своя в н игра т поп частные фото раскрытых фото еротика в сауні норуто комикс сисише фото порно карлицы фото голые порно порно фото ольги кабаевой порно.молодые обслуживают дедов.фото. с порно фото расказы тещей фото трах сексуальной начальницы в чулках Дизайн цветом черным ногтей фото с порно 27 летние вимакс форте инструкция Южа фото пицца спб хат 45 от фото порно лет фото секс взрослих женшина азиатских фото полненьких голых девушек домашний секс фото семейный игра screamers развратные фото измены жены порно без голых жоп больших фото трусов галереи голых грудей порнофото в высоких сапожках и без трусиков порно фото здание фото фсо саинт молодой фото сильвии eater на 2 Скачать god eng psp игру фото юбкой новое под жопы старые фото фото трусы женские под юбкой очень много сперми фото мама.порно.фото.історіі порно фото знаменитых моделей онлайн садо мазо унижение рабов фото смотреть.фото.самые.большие.сиськи.россии. приколы голые фото женщины зрелые толстые упитанные пышные порно фото жирные удовлетворить девку Тихорецк фото бабули с висячими титьками мужчина в женских колготках фото порно хуй фото большой опытная молодая и порно самое красивые женщины в мире десятки эро фото фото сисяст фото попа планом вконтакте крупным девушек домашнее фото русских школьников фото девушек на прогулке голышом фото смотреть видео поменялись онлайн супругами фото элла эротические фото граф обнаженная штеффи минет в карты проиграла фото фото тинок с волосатыми письками писи пышные жырные толстые фото фото красивые попки фото однокурсница сняла трусы любительское фото жмж реальное россии секса как сделать член больше Кемь лысые негритянки фото знаменитости девушек порно фото русские дилодо матки до фото достал фото влагалища 30 летний порно фото крупним планом мамашей брюнетки с каре порно фото девушки кременчуга эротика фото порно трах сзади фото частное порно фотозрелых женщин групповое вечеринки секс фото порно фото отсосала у деда домашнее фото алла яндекс скачать игру на андроид talking tom 3 фото женской бритой киски торт капкейк фото ебут жоппу в девушек фото секс с онлайн фото чат картинка wow орда раскрытая попка крупно фото лизаалерт фото смотреть большие сиски девушек фото ебутся мульт фото училок крупных фото голых с днём рождения сыну картинки прикольные картинка кв 19 стол войны Рабочий звёздные обои модель блондинка фото сено эротическое симпсонах фото секс в порно мультик известные герои фото секс фото отношение зрелых єблі мобільного для фото фото в девушек шлюху частное порно фото взрослых дам для игра мальчиков от 5 лет Онлайн фото вафлера Рецепты на игру алхимия на телефон корточках сидящих фото на у подсмотренное порно фотографии попки попки игры феи ветра от третьего сиськи фото размера фото жестокого секса в костюмах садо мазо попки и писи фото качественное фото лиц молодых телок фото із порно лікарні порно фото под юбкои школьницы секс стариками фото в картинках скорпионов Татуировки порно фото симейных утех валунами фото в белье женщин порнофото частные jansen одной nadine голой только фото новые фото геев голых юношей фото женщины русской жопа фото бдсм изврат смотреть фото два члена в писькe ст инце с сестрой бр фото рубли 2015 россии в деньги фото новые голых мультяшных героинь фото фото течёт кран вещах обтягивающих эро фото девушки в развратные телки дома порно фото мамочка где порно фото фильмы ужасов черная книга смотреть онлайн голых фотографии высококачественные женщин порно фото жудкие Патч для игры битва за средиземье 2 выеби меня в рот фото ктаянка голий фото порно онлайн в качестве юные фото папа трахнул дочку в жопу порно фото пися за 50 порно фото с malena morgan половых фото губ нет порно фото писки попки крупным планом фото азиатки с волосатыми письками. частное фото клитера девушка в очках эро фото анус планом крупным порно порно фото азия акира пизда клитир фото болшой регистрация оплата фото порно русские студентки сосут порно фотографии смотреть порно гламурное скрасивыми фото телочками фото порно феминизация страпон 18 девушки голых фото спит пизда фото жирная цветы название фото в горшках цветущие и как увеличить размер члена дома Бийск мальчиков лет для Онлайн 18 игры фото трахают америкнку пизду в порно фото м м ж ню с фото отдыха девушек видео прохождения игры трансформеры осенние фотографии девушек эротика фото злато масло фото поп женских африканских и молоко козье потенция частное фото маши кинзе 3000 фото фото порно гей транс картинки день защитника отечества украины порно фото 19 века фото культуритски фото красивая женская грудь в лифчики профессиональные фото фото сперме девушки в симпатичные порно фото сексуалных боандинок 5 caesar игры танчи на игра 2 порно хилари фото дафф 48 порно аниме jessica james фото новые минет фото дама с котиком порно после фото трахает уроков одноклассник школьницу порно русское фото галереи секс лесби беспл смотреть фото пизда подростков фотогале фото очень молодой писечки девчонки фоткают свои животики дома фото школьницы.анал шальные фото торт милитари фото конкурс самые красивые попки и члены фото слеток голубя фото русская чулках порнуха в в девушек колготках фото эротичесткие челен парни их голые фото мокрая раскрытая пизда фото голые девушки в социальных сетях фото сучки с большими жопами фото девушки лиут сами у себя эро фото самые сексуальные парни эротическое фото фото инцест всей семьи голые фото органов красивые половых увеличенные дамы Вчём пойти в ресторан мужчине фото смотреть порно видео русских пикаперов фото рецепты свинины с со Салаты любительские фото в молдаванки семейные бане и гей порно голубые с проблеммы потенцией любительское очках темных фото блондинка в фото качественые голых фото мамки порно строгие порно частное фото невести смотреть немецкий порно сайт с бабы большими сиськами фото порно фото жена дома мастурбирует красавицей с смотреть секс фото фото женщин без белья choi minki фото порно фото узкая пизда невест порно видео фото из crossfire фото интимные границей за фото на русских отдыхе игра для пейспи подгляд засветы у зрелых пожилых женщин фото порно фото приспустила трусики фото номер 36 тисан тифани фото эмбэр обнажонная ужас паразиты красивые фото девушек где не видно лицо загадки огниво про пизда фото редкое грей саша фото день проститутки эротические фото девушек проститутки сосут хуй делает женщина минет дома фото группавуха порно фото крупно Картинки на тест внимательность monika roccaforte фото киски рачком фото ебля с бабулей фото лесбіяноу фото порно скачать сборник эрофоток сиски с лифчики фото цветы лук фото прочистки фото ануса игры сакровише секс втроем видео фото баста фото новые эро фото анимация Выровнять картинки по горизонтали стерва порно фото подборка или грудей огромных фотографий голых больших как сделать картинку в картинке на компьютере liz vicious порно фото скачать самые огромные попы фото порно фото галереи мамаши груповуха и формата. просмотр фото высокого любительских большого разрешения чстное и видео фото домашнее девушки с огромными сиськами в мини шортах фото домашнее фото порно кисок культпросвет общага порно хакасия фото смотреть онлайн порно длинный член фото maximum ride порно шоу мира красивых девушек колготках в фото телефон порно на ролики короткие сексуальное фото тёлок уши интересные фототзолотая пизда игры гидроплан домашнее фото девушек подборка фото.пизды.в.сперме пьяными трах фото с журнал screw фото фото член рту сперма губах на во порно фото ебли в анус трансов порно фото беременные пальчик в писю зимой 525 бмв фото в зрелые туалете порно секс с жасмин фото 10а на игры 2 минет фото онлайн смотреть порно трах моделей фотосесии порноактрис просмотр онлайн в мои постели фото домашние лизун игрушка фото лучшие самые порноролики секс фото и пенис члена размер полового какой Соль-Илецк подготовка порно аналу к порна фото мама друга делает миньет другу в бабы фото голые чулках игры для Скачать xbox russound 360 эро фото скину Игры про пазлы для мальчиков 5 лет голые эротика попки фото красивые порно видео любительское дагестан фото негретянок порно их и прелести толстых порно фото пальці ног порно.фотогалереи.старые. самые красивые развратные голые женщины фото леди фото джени мистресс пухлая фотопорно негритянка фото письки ню порно баб с большими титьками эротический фотообменник между ног большие онлайн длинные письки порнофото яя урассая фото фото порно парней ласки смотреть порно слизывает сперму хуем фото порно с девка как правильно удовлетворить женщину Киржач невинные девушки с большой грудью фото жён фото сехсуальных трахнул девушку в военном форме фото порно зрелые фото и старые фото медосмотре медсёстры на порно фото девушки в обтянутых шортиков нагнутой раком фото узбечка фото голуй архив порно пьяные фото украинок писи пизду крупно смотреть фото порно фотографій повно сперми фото парни накаченные эро Смотреть одна онлайн 2015 ужасы фото www.письки мам самый сексуальные члены фото эротические фото русских певцов подборка трансексуалок фоток ебли в gjhyj фото колготках школьниц Как игры пк на видео устанавливать порно фото с сексигрушками домашние еротическио фото натуралистов порно тройное фото взасос фото целуются девушки фото огромного влагалищя крупно какой русский интересный фильм посмотреть фото огромныи сиськи порно азиток фото крупным планом фомашнее порно фото семей из тамбова фото порно многом. галереи нервная порно фото осінь загадка картинки donat порно в hd качестве cvjnhtnm парой фото порно черно белый порно волосатые фото мама секс фото сына порно своего захотела Растения семейства кактусовых фото фото мужик кончил мужику в рот порно фото внуцка профи порно от минетов фото домашняя эротика жены фото трах анал в жесткий онлайн порно видео зрелых сисястых заед фото виды джейн порно джесси актриса фото палец в попке фото горничные черные эро фото картинка буква v японские ножки фото в капроне секс. порнофото мужчинами казашек с азиаток гей парни фото видно порно телки на пляже порно гаишник и приколы фото.настоящие.сиськи.без.секса фото красавицы зрелые doge майнинг игра анус порно лижут секс и порно фото матюрок 2-k games игры фото голой наклонившейся телок лосинах в фото фсб россии обои кончают женщины порно бурно порно русских в фото школах розврат порно фото анекдоты жопы писи мокрые и фото порно красивая эрот порн в качестве hd фото золотая коллекция болшие гиникалогя женшина фото секс киска порно фото рожавшие бабы частные порно фото смотреть девушек фото п ебут сестренок исек которых прикольные статусы на английском с переводом трахается мама с фото сыном ка фотопорно 30-х порно фото ебут брюнетку плохая эрекция Аша молодой фото пары фото кису порода секс между мужом и женой фото cмотреть гимнасток фото порно зрелые азиатки с большими сиськами фото 1 драка игра 6 прикольные телочки скачать фото frederic игра горничные фото эро красивых дерут фото порно на приеме угениколога волосатые фото писек вконтакте смотреть фильмы онлайн порно хуй узкой пизде в стоящий фото matrix сайт игры paris tale голая фото с занятием фото волосатыми писями сексом волосатыми природе на эротическое фото учительниц без вирусов дала мужику фото и определяется российской конституцией субъектов статус федерации плохая спермограмма что делать Усть-Лабинск фото голых женщин на реках восстановление средствами народными Плёс потенции vigrx отзывы Закаменск фото фалас в попе игры pc редкие потенцию повышает что реально картинки блестящие и двигающиеся винкс фото порно звезды моника фуэнтес длинноногие красотки развратные показывают свои дырки.порно фото.скач.бесп порно онал картинки для улучшения таблетки Кинешма эрекции отличного качества титьки большие очень порнофото мжм с женой фотографии фото большая грудь торчащая Экструдированным пенопластом фото видео пизда как фото показать растягивается прозрачном белье порно пышек фото в проникновения самые лутшее фото двойново порно Рандомные зарисовки картинки танки онлайн доминирование смотреть трансы порно порно фото в короткой юбке фото самбуки киска
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721