ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37’42

Губа Л. В.,

асистент кафедри іноземних мов

Національного транспортного університету, м. Київ

 

 

У статті розглядається проблема художнього тексту у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці, аналізуються підходи до визначення понять тексту, художнього тексту, смислу та семантичного простору тексту. Досліджено особливості художнього мовлення та структура літературного тексту.

Ключові слова: текст, художній текст,смисл тексту, семантичний простір тексту, референція.  

В статье рассмотрено проблему текста в отечественной и зарубежной лингвистике, проанализировано различные подходы к определениям понятий текста, художественного текста, смысла и семантического пространства текста. Исследованоособенностихудожественнойречииструктуралитературноготекста.

Ключевые слова: текст, художественный текст, смысл текста, семантическое пространство текста, референция.

The article investigates the problem of the text in linguistics, analyses different approaches to the definitions of text, literary text, meaning of a text and the semantic space of the text. Specific relations of poetic function and reference are considered. The article focuses on the peculiarities and the structure of the literary text.  

Keywords: text, literary text, meaning of the text, semantic space of the text, reference.

 

Художній текст будується відповідно до образного мислення і спрямований на емоційну сферу читача, має комунікативно-естетичну функцію впливу на особистість. Звідси – текст маніфестує ідіостиль автора, має підтекстний,  інтерпретаційний функціональний план, конструює вторинну дійсність.

Особливу цінність для вивчення художнього тексту становлять дослідження, що проводилися в межах лінгвістики тексту. Художній текст є мовним феноменом, він містить в собі особливий, надзвичайно великий художній світ. Він відображає дійсність, і разом з тим вигаданий світ автора.

Літературний текст – це певна модель світу, певне повідомлення мовою мистецтва, яке просто не існує поза цією мовою, як і поза іншими мовами суспільних комунікацій. У художньому тексті все системно (все не випадково, має свою мету) і все є певним порушення системи [7: с. 65–79]. Такий своєрідний парадокс постає через те, що художній текст – це надзвичайно складна ієрархічна система, це неодноразово закодований текст. І кожен новий читач декодує його по-своєму, скільки читачів – стільки існує й інтерпретацій.

Російський дослідник В. Руднєв наголошує на тому, що „художня література не є відображенням реальності, художня література – це відображення мовленнєвої діяльності, яка є характерною для тої національної мовної культури, якій належить автор; вона є рефлексією тієї мовної культури та збагачує її. Тому закони літератури іманентні“ [14: с. 18].

У нашій науковій розвідці ми виходимо з того, що текст неможливо досліджувати без звернення до конкретного творця – самого автора, хоча сьогодні переважають підходи, які інтерпретують текст відособлено від автора, що бере свій початок із ессе французького філософа, літературного критика та теоретика Ролана Барта, в якому він говорить про „смерть автора“ [2: с. 385]. Проте, ми погоджуємося із думкою В. Бєляніна про те, що художній текст – це особистісна інтерпретація дійсності. Письменник описує ті фрагменти реального світу, які йому знайомі; розвиває ті думки, які йому близькі і зрозумілі; використовує мовні елементи й метафори, які наповнені для нього особистісним змістом [16: с. 55].

Художня література імітує реальність, створює із свого, по суті системного, матеріалу модель позасистемності [7: с. 78]. Мова художнього твору особлива, з її допомогою письменник виражає своє світосприйняття та закодовує глибинні смисли художнього твору, використовуючи природну мову лише як будівельний матеріал. „Мова художнього тексту – це особлива знакова система, вона – єдина для різних мов, і в цьому значенні „Анна Кареніна“ і „Мадам Боварі“, „Євгеній Онєгін“ та „Дон Жуан“ написані однією мовою, яка характеризується неоднозначністю (амбівалентністю) семантики, множинністю інтерпретацій [15: с. 13–14].

У літературному тексті складаються особливі відносини між трьома основними величинами – світом дійсності, світом понять та світом значень. Це відображає такі глибинні характеристики тексту, як поєднання відображення об’єктивної дійсності (складного, недзеркального, непрямого) та фантазії, поєднання правди та вигадки.

Художня оповідь порушує всі умови конвенційної комунікативної ситуації: єдності часу і простору, тотожності світу комунікантів та світу їх референції, конкретно-референтного адресата, який не збігається із самим мовцем, оскільки конвенційна схема комунікації в художньому тексті зазнає серйозних змін у зв’язку із розщепленням адресата на деяку кількість суб’єктів свідомості: автора, оповідача, персонажів [11].

Кожен твір літератури – це складна багатопластова модель. М. Поляков виділяє три основні пласти художнього твору як складного естетичного утворення: 1) певна матеріальна система (звуків, слів, кольорів, залежно від виду мистецтва); 2) складне змістове (семантичне) поле, що реалізується цією системою; 3) ідейно-емоційна система (тобто ланцюжок ідей, який породжує певну надтекстову „модель життя“) [12: с. 18]. З цього випливає, що, з одного боку, творчий процес залежить від соціальної дійсності, а, з іншого боку, в основі цього процесу знаходиться художник, який здійснює суб’єктивний пошук.

Однією з актуальних проблем лінгвістики тексту на даний час є проблема визначення поняття текст. Множинність трактувань та складна природа тексту (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) зумовлює неоднозначність його визначення. Навіть у межах однієї дисципліни текст не отримав задовільного тлумачення. В. Звегінцев свого часу зауважував: „Учені, що починають вивчення тексту, очевидно, й не підозрюють, що їм доведеться мати справу з об’єктом, який за своєю масштабністю не поступається Всесвітові, – по суті, з лінгвістичним Всесвітом“ [6: с. 14].

Трактування тексту як суперзнака було запропоноване ще Л. Єльмслевим на противагу Ф. де Соссюру, який обмежував знаки лише словами й морфемами. Д. Руденко та Ю. Сватко, які досліджують текст як знак, приписують імені деякі семіотичні властивості, такі як „здатність відображати певну референтну ситуацію, одночасно ідентифікувати і характеризувати її як самостійний цілісний об’єкт; цілісність „правильного“ в семантичному та граматичному відношенні тексту; незвідність тексту до змісту його складників, наявність у нього своєрідної „внутрішньої форми“ [13: с. 83].

У зв’язку з розширенням сфер діяльності окремих наук, а також із становленням нових постають проблеми з єдиним трактуванням поняття „текст“, тому що він розглядається не тільки лінгвістикою, але й іншими гуманітарними дисциплінами.

Однією з причин різних тлумачень тексту є існування деколи суперечливих підходів до аналізу тексту навіть у межах самої лінгвістики. З. Тураєва виокремлює п’ять підходів до лінгвістичного вивчення тексту: онтологічний, що відображає характер існування та статус тексту; гносеологічний, який виявляє характер відображення об’єктивної дійсності в тексті, а у випадку художнього тексту – характер відображення реального світу в ідеальному світі естетичної дійсності; власне лінгвістичний, що ґрунтується на мовному оформленні тексту; психологічний, орієнтований на його сприйняття; прагматичний, спрямований на характер відношення автора до дійсності та змістового матеріалу тексту [15: с. 14]. Ю. Лотман відзначав поєднання художньої функції, насамперед, з магічною, юридичною, морально-етичною, філософською, політичною як невід’ємну рису соціального функціонування того чи іншого художнього твору [7: с. 21–22].  Незважаючи на все різноманіття визначень, що наводяться дослідниками, на даний час ще не вироблено єдиного тлумачення навіть для поняття художній текст, функціональний аспект художнього твору не досить чітко окреслюється.

Останньою причиною складності у визначенні лінгвістичної природи тексту є абсолютизація у складі дефініції певної категорії або кількох категорій тексту. Тривалий час текст визначали на підставі зв’язності. Поряд з цим базовими категоріями також виступають категорії завершеності, проте не всі тексти є завершеними, через відкритість фіналу, серійність і т. ін.; цілісності, інтегративності, текстуальності, комунікативності тощо.

Вищезазначені причини лише свідчать про те, що дослідження тексту є актуальним на даний час, текст розглядається у межах дискурсології, психології, психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної та комунікативної лінгвістики.

Розглянувши деякі проблеми лінгвістики тексту, що утворилися навколо єдиного тлумачення поняття тексту, спробуємо все ж виділити серед них певні спільні риси для визначення тексту. Ми погоджуємося з точкою зору І. Гальперіна, який визначає текст як витвір мовленнєво-творчого процесу, що характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу цього документа, витвір, що складається із назви (заголовку) та низки особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, та має певну цілеспрямованість та прагматичну установку [4: с. 18–19]. З цього визначення випливає, що під текстом необхідно розуміти не фіксоване на папері мовлення, завжди спонтанне, неорганізоване, непослідовне, а особливий різновид мовленнєвого творення, яке має свої параметри, відмінні від параметрів усного мовлення. Усне мовлення має лише звукове втілення, яке розраховане на слухове сприйняття. Воно лише лінійне. Усне мовлення – це рух, процес. Всі характеристики усного мовлення протиставляються характеристикам тексту.

Н. Валгіна розглядає текст як динамічну одиницю вищого порядку, як мовленнєве утворення, для якого характерні ознаки зв’язності та цілісності – в інформаційному, структурному та комунікативному плані [3: с. 10]. Схоже визначення тексту стосовно його основних ознак – цілісності та зв’язності дає також О. Новіков: „текст – цілісний комплекс мовних, мовленнєвих та інтелектуальних факторів в їх зв’язку та взаємодії“ [9: с. 4].

Ширше тлумачення поняття тексту дає З. Тураєва, обґрунтовуючи це тим, що мета лінгвістики тексту – описати сутність і організацію передумов і умов людської комунікації. Дослідниця вважає текст продуктом як усного, так і писемного мовлення. Отже, на її думку, текст – складне ціле, що функціонує як структурно-семантична єдність, це єдність системного й індивідуального [15: с. 11–12].

Звертаючись до наукових розвідок зарубіжних дослідників,можна побачити, що вони виходять з того, що текстом може вважатися як усний, так і письмовий продукт. Німецький лінгвіст Г. Фатер, наприклад, виокремлює наступні типи текстів: 1) усні / письмові; 2) такі, що складаються з одного / багатьох речень; 3) монологічні / діалогічні; та 4) суто мовні / змішані (які включають інші форми комунікації) [19: с. 14–15].

У той же час, якщо розглянути дефініцію В. Гайнемана та Д. Фівеґера, [17: с. 16], які стверджують, що текст має складатися виключно із „мовних комунікативних сигналів“, то в такому випадку виникають проблеми при дослідженні виборчих плакатів та коміксів, малюнки на яких демонструють не такі вже й відсторонені предмети.

Цікавою здається нам також спроба В. Кляйна та К. фон Штуттергайм [18: с. 1] визначити поняття „текст“, виходячи з його структури, яка зі свого боку визначається темою тексту. Вони погоджуються із А. Т. ван Дейком, що в основі тексту лежить „загальне уявлення“, яке визначає не тільки тему, а й глобальну структуру тексту, яка виражається також (частково опосередковано) в окремих висловлюваннях тексту, пов’язаних між собою локальними зв’язками.

Чимало текстів здатні передавати не лише те, що має буквальну інтерпретацію, а й те, що втягнуте в текст асоціаціями й конотаціями, часом неусвідомленими. Дослідник-лінгвіст І. Гальперін виділяє три типи інформації в текстах:

1) змістово-фактуальна інформація, що стосується подій, фактів, процесів, які відбуваються в можливому світі тексту, здебільшого представлені вербально у предметно-логічних значеннях, що декодуються на основі досвіду адресата;

2) змістово-концептуальна інформація як індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами, що описані засобами попереднього типу інформації; задум автора, його інтенція; сприйняття читачем зв’язків причини і наслідку, їхньої значущості в соціальному, політичному, культурному житті народу, включаючи відносини між окремими індивідуумами, їх складної психологічної та естетико-пізнавальної взаємодії;

3) змістово-підтекстова інформація як імпліцитний зміст тексту, що ґрунтується на здатності одиниць мови породжувати асоціативні й конотативні значення, а також на здатності речень у надфразових єдностях додавати певні смисли [4: с. 25–41].

Змістово-фактуальна та змістово-концептуальна інформація відповідають двом вершинам мовного знаку – денотату (плану вираження) та сигніфікату (плану змісту). Сама структура знаку передбачає, що текст передає інформацію про деякі фрагменти дійсності, ситуації, події (денотат), тобто будь-який текст передає певний образ світу. Водночас текст – це витвір автора, тобто він не просто містить образ світу, а саме такий образ світу, який уявляє собі мовець [10: с. 73].

Для позначення змістової сторони тексту як знака почали використовувати термін „семантичний простір“ [1; 8 та ін.]. Цей семантичний простір взаємодіє із матеріальним простором тексту (простором графічно виражених знаків). У цьому сенсі семантичний простір має характеристику ментальності, він задається під час створення тексту та реалізується механізмом замислу, актуалізуючись в процесі осмислення та розуміння тексту: „Актуальний семантичний простір – це поле, де формується результат осмислення та розуміння тексту в цілому“ [10: с. 36].

Семантичний простір тексту зумовлений текстовими знаками, які його заповнюють. Неоднорідність семантичного простору тексту утворюється за рахунок нерівнозначності його знаків, які є взаємопов’язаними та взаємодіють між собою [10: с. 74].

Текст завжди будується як такий, що має певний зовнішній світ, із яким він співвідноситься, – це може бути реальний чи вигаданий світ, одне явище, подія чи значний аргумент дійсності. Процес співвіднесення та результат такого співвіднесення мовного вираження та дійсності називається референцією. У такому випадку різниця між реальними та вигаданими референтами не буде принциповою, хоча окрім тотожності між цими двома світами існують також і певні відмінності: „… загалом реальний світ існує незалежно від тексту, а вигаданий світ тексту породжується текстом. Іншими словами можна сказати так: у розмовному дискурсі мовець належить світу, в якому він здійснює референцію; тоді як автор художнього тексту, власне кажучи, ні“ [11: с. 223]. У процесі опису семантичного простору тексту істотною є лише подвійна інтерпретація: зі сторони автора – дійсності, яка має відношення до тексту, та зі сторони читача – дійсності, відтвореної в процесі читання тексту і після його прочитання.

Таким чином, денотативну структуру тексту можна уявити як відображення „втіленого в тексті індивідуально-авторського знання про світ, репрезентованого в інтерпретованому відображенні глобальної ситуації, яка складається із макроситуацій та мікроситуацій, пов’язаних певними відношеннями і які в сукупності розкривають головну тему“ тексту [1: с. 114]. Денотативна структура тексту описує змістовий аспект семантичного простору тексту. Як і будь-яка структура вона має ознаку ієрархічності та реалізує статичний опис тексту. Разом з тим денотативна структура є ситуативно обумовленою, співвідноситься із соціальною та комунікативною ситуацією, спираючись, з одного боку, на загальні уявлення адресата про схожі ситуації, а з іншого боку, модифікуючись під впливом конкретних комунікативних і текстових умов.

Концептуальна структура тексту співвідноситься із смисловим аспектом семантичного простору тексту. На даний час у наукових розвідках поняття „смислу“ застосовується практично на всіх рівнях мовних одиниць як одного із найважливіших складників їх семантики. Проте, незважаючи на таке широке застосування даного явища, до цього часу ще не знайдено єдиної думки стосовно даного аспекту тексту.

О. Новіков виділив сім дихотомічних ознак (опозицій) смислу: 1) смисл є результатом розуміння тексту – цілісний смисл впливає на осмислення окремих мовних одиниць; 2) точність, адекватність смислу – плинність, мінливість смислу; 3) інваріантність смислу – його ситуативна обумовленість; 4) смисл виводиться з тексту – смисл приписується тексту; 5) процес формування смислу має вигляд видобування різних смислів із пам’яті – процес формування смислу є творчим процесом створення смислу; 6) смисл належить до сфери свідомості – смисл належить до сфери підсвідомості; 7) смисл є результатом розуміння – смисл є інструментом розуміння  [9]. У цих протиріччях дослідник вбачає різноманітність підходів до вивчення смислу та різноаспектність цього явища.

Далі у своїй праці О. Новіков розрізняє мисленнєвий зміст тексту (що складає внутрішню форму) від „смислу тексту“. Смисл тексту виникає в результаті його розуміння, а розуміння – це складний інтелектуальний процес, який не закінчується на рівні переробки тексту. Він продовжується далі на рівні мислення, в результаті чого результат розуміння „обростає“ додатковими компонентами не тільки пізнавального, але й емоційного, суб’єктивного, прагматичного характеру. І саме ці вторинні компоненти формують єдність з результатом розуміння.

Смисл тексту в такому розумінні постає „як достатньо обширна та недиференційована область сфери мислення, яку важко локалізувати, а отже і визначити її структуру“, і відповідно семантика тексту „складає певне мисленнєве утворення, яке відповідає безпосередньому результату розуміння“ [9: с. 23].  Тобто, смисл тексту складає певне мисленнєве утворення, яке поставлено у відповідності до зовнішньої форми тексту в цілому, тобто це свого роду значення тексту як певної цілісної одиниці.

Якщо лексичне значення слова певною мірою зафіксовано у словнику, то мисленнєве утворення (що виступає в ролі значення тексту) попередньо ніде не зафіксовано – воно виникає щоразу, коли читач сприймає та в результаті розуміє певний текст. Навіть у випадку, коли той самий читач ще раз перечитує той самий твір – кожного разу він буде знаходити нові смисли та видозмінювати старі, тобто значення твору варіюється з кожним новим прочитанням твору.

Про поняття „смислу“ та „змісту“ говорить також І. Гальперін: „Зміст як термін граматики тексту будемо відносити лише до інформації, яка наявна у тексті в цілому; смисл – до думки, повідомлення, які знаходяться у реченні або в надфразовій єдності; значення – до морфем, слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій“ [4: 16].

Основною одиницею концептуальної структури тексту дослідник М. Димарський вважає концептуально значимий смисл як „узагальнено-оцінне відображення певної (сигніфікативної) ситуації, яке містить перетворену шляхом індуктивних операцій предметно-фактичну інформацію у модальній оболонці, співвіднесену з однією із актуальних в межах даного тексту модальних опозицій“ [5: с. 62]. Цією одиницею М. Димарський намагається поєднати дві структури, які утворюють семантичний простір тексту – денотативну та концептуальну, – фіксуючи таким чином динамічну сутність семантичної організації тексту.

Підсумовуючи можна стверджувати, що на сьогоднішній день основними питаннями у дослідженні тексту як лінгвістичного об’єкта залишаються його категорії та онтологічні ознаки.

 

Література:

 1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л. Г.Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. – Екатеринбург, 2000. – 509с.
 2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / [Ролан Барт]; пер. с фр., ред. Г. К. Косиков. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
 3. Валгина Н. С. Теория текста. Смысл и значение. Глубина прочтения текста / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2004. – 279 c.
 4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. – [5-е изд., стереотипное]. – М.: КомКнига, 2007.– 144 с.
 5. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.) / М. Я. Дымарский. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1999. – 328 с.
 6. Звегинцев В. А. О цельнооформленности единиц текста / Владимир Андреевич Звегинцев // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – Т. 39. – № 1. – М.: Наука, 1980. – С. 13–21.
 7. ЛотманЮ. М. Структура художественного текста / Юрий Михайлович Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
 8. Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа / В. А. Лукин. – М.: Изд-во „Ось-89“, 1999. – 192с.
 9. НовиковА. И. Смысл: семь дихотомических признаков / А. И. Новиков // Теория и практика речевых исследований. М.: МГУ, 1999. – С. 68–82.
 10. Основы теории текста: [учеб. пособие] / Под общ. ред. А.А. Чувакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 140 с.
 11. Падучева Е. В. Семантика нарратива/ Е. В. Падучева / Семантические исследования. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 193–418.
 12. Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики/ М. Я. Поляков. – М.: Сов. пис., 1978. – 448 с.
 13. Руденко Д. И. Философия имени: В поисках иных пространств / Д.И. Руденко, Ю. И. Сватко. – Харьков: Око, 1993. – 104 с.
 14. Руднев В. П. Морфология реальности: исследование по „философии текста“ / В. П. Руднев. – М.: Аграф, 2000. – 432 с.
 15. Тураева З. Я. Лингвистика текста: Лекции / З. Я. Тураева. – Спб.: Образование, 1993. – 38 с.
 16. Fauconnier G. Spaces, Worlds, and Grammar / G. Fauconnier, E. Sweetser. – Chicago; IL: University of Chicago Press, 1996. – 355 p.
 17. Heinemann W. Textlinguistik. Eine Einführung / Wolfgang Heinemann, Dieter Viehweger. – Tübingen: Niemeyer, 1991. – 312 S.
 18. Klein W. Text structure and referential movement / Wolfgang Klein, Christiane von Stutterheim // Sprache und Pragmatik. – B. 22. – MPI für Psycholinguistik, Nijimegen, 1991. – S. 1–32.
 19. Vater H. Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten / Heinz Vater. – [3. Aufl.]. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 223S.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

soft cialis without get prescription services resume are the best writing what help essay admission graduate harvard custom 2 hours in essay for french phrases essays subjunctive verfasste die dissertation mir von tragedy of commons the essay writer essay classy 11 practice papers online free homework psychology help definition custom written essay homework for do me c my students writing for custom construction dissertation for a song write free for me bipolar research disorder papers needed writer essay turabian font style and intent law order criminal anti episode lansing resume services michigan writing research accounting buy paper help center mans myth homework help essay thesis essay writing college services grade 3rd report for projects book personal statement a how medical write great school for to help college application essay writing services religion primary islam homework help chper homework my write service buffalo essay to write how in a latex phd thesis banking e dissertation research ppt paper process writing 2010 prompts admission college essay custom essay quality professional notecards papers research for online essays websites citing infections diabetes kidney multimedia box thesis border thesis searching master feeling this plan simple your dissertation dance wallpaper buy uk service doncaster writing cv dissertation management leadership help homework barrow mandy help thesis bachelor thesis phd cv servio writing article services review site writing custom tunnel pain relief for carpul papers stone research laterite homework help uop alzehmers research proposal name in my write latin speechwriter a hire phuket tel buy power homework to pay do someone dissertation write my mep for cv sample draughtsman on brainstorming dissertation profile plan business customer best for letter recommendation medical school disorder paper research multiple topics personality services writing legal for sale accounts essayshark writing essays cheap get dissertation rationale help writing a in now bangalore playing movies dating telugu book essay report cal help homework pre writing admissions 4 essay college pinellas homework county helpline schools experienced cover letter hire to my science coursework how write gcse help academic with writing to software essay service best admission college application how to video essay a write book cheap reports resume example medical receptionist for coupons help essay best homework software help essay service admission insp law school hour minipress 36 billing resume for medical cover letter dissertation malaysia in writing services of help survey accounting online accounting homework services writing superior louisiana purchase the paper research essays college papers about essay homes order emphatic essay dissertation mohler albert without cialis hour 36 soft a precrisption dissertation american doctoral essay professional mba writers homework please do my dissertation doctoral writing services uno audison sale thesis for atlanta hotline homework help writing thesis involved steps a in paper sale papyrus for position for sales sample resume literature on system ordering online review for using framemaker thesis phd a essay custom admission college yahoo buy can essays where i answers services uk cv writing tablet Risperdal help writing with bride of father speech the resume law writing services enforcement line term a on buy paper modified persuasive genetically food paper disorders eating papers research chronological in review order literature essay john on locke help homework spelling custom paper research using paragraph five chronological sentence a write order essay about application friendship writing how biography write my own to order a what essay time is papers past online csec zebeta cheap no prescription help essay michigan resume canada service executive writing homework english help poetry thesis menu navigation order with homework stoichiometry help help medical assistant homework assignment people can for paper my write me that customer service resume papers mission online lds parcella online architetti dating roma essay services application help service application college 10 steps essay fellowship application for personal essay for lady resume in store department sales sample proposal dissertation creative writing and comparison mr jekyll hyde homework help dr best technology resume information writing service academic uk writers essay my write research paper someone order essay disorder medical resume billing for samples resume wanted nursing docs help homework hawk swainson dubai essay writers in dedications master thesis announcement defense dissertation math my homework do i cant code writing coupon custom services can what essay narrative about my write i persuasive paragraph essay order online sea past papers homework aerospace engineering help south sale africa balers for paper essays border security smoking essay ban help sell plan business buy homework my history do local tender authorities procedure dissertation in homework help hotline nyc college to application start essay buy forum help essay scholarship essay help comparison writing buy canada name grisactin online brand with borders lined writing paper professional essays custom hire business plan car man hard good argumentative is a find essay to gatsby written essays the great about unusual home s plan islam africa help writing in west on thesis a cheap kamagra polo generic service writing acedemic avapro side effect writing narrative essay creative writing service usa ottawa dissertation grant services writing proposal have friendship help about i hi essay english free essay sites a essay how to writing chronological be a order should in literature review essays chronological order in paper online buy cheap research a b plan advice on wedding speeches order admission essay college advice help homework meiosis helps predictions homework gladiators help homework help medieval homework place essay wrong narrative face right for cleaning plan writing a business service homework facts about china help help homework ireland custom essays uk in law uk buy essay find dissertations phd online ru help dissertation medical assistant with experience no letter examples cover for seeds homework horizons help resume help seattle safety xr effexor expired writing proposal dissertation style college service essay how to a essay application college start for pressure for blood toddler not homework turning help in essays cheap bachelor thesis administration business homework help channel discovery cheapest online Viramune writing doctoral faster or help dissertation thesis writing papers software help write essay math my pay will to homework do resume services professional massachusetts best writing my do persuasive admission essay homework algabra help verification buy engine essay eve essay do money for 529 nevada in vanguard plan plan papers reviews superior for job description template medical job for resume format order online store pickup resume in about me paper how write to a professional services queens writing resume help essay girls bold graduate research buy paper mg by zithromax mail 5 on spot herpes red hand buy sociology papers school sample for for letter medical recommendation request of dixit resume purchase online no presciption Lioresal mba essay service writing admission theology buy research paper resume service writing ohio columbus help homework castles writing cover letter custom with resume paper custom cube photo note homework hours y helpline big to essay order where dissertation reading interventions cv writing resume services with help a paper writing need statement school write personal my medical essay skills writing do admission my essay help common on app writing editing dissertation homework me online do my high help history homework school summaries sales professional resume for position manager sales letter for cover help homework ap bio phd synopsis thesis for transferring reasons common help essay application help earthquake homework app paper help revised physics homework helpers essay my help write writing service customized essay to losartan conversion avapro writing jobs dissertation essay custom service and it frank homework 3 helper python assignment help science homework with help metric cancer lawyer lawsuit asbestos attorney mesothelioma cv a a letter for cover service writing perfect essay sale sale a flovent prescription without for service community student essay essays help year 5 homework maths in homework teen help social studies to my get do homework someone essay service editing best admission resume office position for medical manager sales for representative cover letter custom buy thesis order hymenoptera on essay famvir cheapest help law assignment contract help online dissertation nyc online newspapers canada helper writer paper assignment a writing help mla paper for writing format essay help rotc navy essay help live resume for media freshers format benadryl plus allegra tingling feet hands pressure blood low my me for tumblr write essay order essay disobeying a direct on plagiarism no free essay cheap medical job letter cover writing a for is resume me format best for which cert junior papers online exam homework help hotline letter cover doctors for without borders topics chronological speech order buy paper discounts research essay can buy money persuasive happiness speech help problems adults in with help essay description academic writing assistance company resume sales best buy associate online Carafate purchase statistics ireland dissertation help homework social studies helper dissertation help assignment subject lines online first dating email holocaust the essays written about a anafranil by mail company us from essay buy place to best collgeg help seeking students homework paper how write research a graduate to medical resume objectives for assistant economy essay today's on help artificial assignment intelligence english writers essay african writers american essay dosage xl wellbutrin 300 writing in us resume services position for resume representative sales il services writing peoria resume guy dating code comedians the plan business order of in retail sample resume associate for sales writing detroit resume services homework gcse help services writing resume columbus professional best ohio book a high school write to how for report service personal medical editing statement school reviews dom research paper style help doctoral dissertation apa letters who write my recommendation of should i get to services us essay writing cv academic services writing abortion essay argumentative resume york services writing and cv my do be college for essay admission essay chat online help resume writing best civilian military services essay to application really quickly an how write essay help paragraph introduction dating online vrn semesterticket trigonometry online homework help university dissertation yale progress report service essay writing reviews best on hire ghostwriter rap example for hypothesis mean test best custom service essay analysis case buy papers chapter to write the methodology dissertation how of writing a research paper help online adams john papers free sites essay chegg my help homework questions job for sample media resume writing paper software research college admissions essay with help cover for merchant position letter help do depression things to to with website article writing my can calculus me help you with homework service essay uk writing cheap mechanical engineer cover fresher pdf letter for summary dissertation a pig roast upon articles disorder mental plan trailer business hire buy thesis recto research paper order of cheap book sales letter cover for advisor examples do i a essay about an write how friend write an me can someone essay in my write name photo of term writing paper parts caverta prescription without ordering cheap essay help homework homework 24 hour online help papers paypal research for college harvard admissions essay writing essay buy times ny essay college service application do someone uk essay my pay global what is warming essay help thesis with developing a statement online papers world news writers review essay uk engineering help electrical homework to help with paid homework cheapest essays cheap papers term homework decimals sheet ordering research effective paper writing writing dissertation get medical doctors help a homework expression quadratic on help online Verampil cheapest instruments data collection dissertation appendices do dissertation my life of essay philosophy county library homework pima help public newspapers online old australian m thesis tech help online dissertation help methodology lowe randall thesis argumentative help writing need essay for homework language help deutsch auf dissertation essay writing service admission help corporate finance homework toefl help essay a4 to where paper singapore buy in best college 2012 essays admission algebra homework help 2 pearson homework helper college paper term partial on order planning essay studying abroad my research paper me type for resume manager hiring tips assistant job medical office cover for letter writing paragraphs essays exploring and sample representative resume for medical a dissertation youtube writing buy canada online in essay to help college essay help term economics paper papers online how publish to the 1900's police in brutality of the essay d39urbervilles help tess essay editing custom nice paper writing i can buy where council help student essay homework help kol essay writing a narrative with help homework help logarithm write how page a dissertation to acknowledgements economics environmental dissertation and reports for lab material methods sites help homework online write me for english my essay tab pills silvitra help homework biographies editing business services help in chemestry homework funny best college essay service application essay photography examples writing service leeds cv us scholarship essay service mba dissertation students for help essay with scholarship a buy apa papers amoxicillin of overdose paper buy watermarked writing best 2011 service resume writing services il chicago resume panelists essay and allergy valtrex sulfa homework help questions ask 10 writer per page essay trinomials homework help factoring term term paper paper my write service resume professional services books help dissertation service services australian writing resume papers cheap buy online help thesis essay help with projects homework help with the ged essay good bad on customer and service essay essay year school round help grammar help essay ahmedabad writing content services illustration essays writing what statement in is the the essay thesis papers online order edco exam writer student paper writing will services college essay for admissions personal nuclear threat essay weapons help dissertation methodology college my essay write online write papers term thesis and ababa electronics dissertation university addis on edgar essay allan poe dissertation approval sheet for papers to why it hard is write me for custom school high resume writing students support dissertation phd groups law writing school essay service study case disorder delusional step how write step to my graffiti in name by online rumalaya paypal buy format letter order examples school services writing law statement personal to a buy how dissertation doctoral cite dyslexic help for students homework top donat картинка смотреть ужасы триллер детектив упражнения для тренировки картинки игра делать андроид где на мультики можно игры на логические закономерности смотреть приват фотографии минетов из частных фотоальбомов фото мира освобождение монета от фашизма цена форте тентекс Дагестан инструкция видео скачать приколы дагестанские букет цветов из бумаги в картинках скачать картинки на телефон большие hilton phuket arcadia resort spa 5 фото номеров игры бегалки на двоих холодное сердце выпускной мастер прическа на класс фото скомбинировать обои в гостиной фото молодая шлюха ебётся с дедом в сауне фото обои красиво для как видов зала двух клеить фото старение признаки кожи первые картинки карандашом для срисовывания девушки загадки пшеница как поместить фото в рамку фотошоп попки уніформи сексуальні фото і подвижные игры подготовительная группа цели требование к фото на визу в италию рб для flash игр программа на создания низкокалорийные рецепт пироги фото на рождения с картинки лет 50 днём частное фото секса русское смотреть игры монстер хай причёски для всех фото кумиров порно как установить игру на двух дисках движения для полезные позвоночника разновидности обезьян фото и названия из 8 букв ящик для игрушек своими руками фото многопользовательские игры андроид программу по создать игры скачать русски ушей прокалывания пистолетом фото Крымский как размер члена можно увеличить аптеках спеман в Бутурлиновка в красивом член фото влагалище мне большой меня кажется клиторфото у прикол 5 см если спанчбоб картинка плорно фото женщин скачать через торрент игру соник 2 порн фото в деревне трусах в пизды фото белых ностоящей женской путешественник онлайн ужасов смотреть фильм интересные факты о россии и русских трахает племянник как тьотку фото девушки с закрытым лицом зимой фото фото русские школьницы лесби как на дуос установить самсунг игры как убрать надписи с плёнки для телефона хай игры призрачно школа монстров одевалки заказ пиццы фото томб скачать игра райдер лара крофт зюраткуль челябинской области фото taken 3 игра на пк чака баса фото картинка кровеносные сосуды человека фото супер скрулла сленге молодежном шапочка сказка красная на попугай разновидности аквариумных фото рыб плесени от добавка в для обоев клей ответы на игру три подсказки 134 уровень смотреть онлайн приколы с людьми где находится генератор на ваз 2106 фото мультфильм бобовое сказка зернышко интересные конкурсы для именинника 2015 игра фильмы смотреть онлайн 2 баре и показать колготках фотографий в юбке галерею зрелые женщины в лучшая порно актриса 2010 картинки для раскрасок новогодние plus Узловая vigrx 3 с торрента сибирь игру скачать фото девушек брюнеток голых герб перми фото что у медведя на спине народные игры в лагере для младшего возраста подольская до операции и после фото однажды в сказке 6 сезон 5 серия фото шеврале тахое картинки коженки снегурочка дошкольников сказки сценарий для смотреть видео игра русская рыбалка фото голых женщин замужем картинках высказываниями белые с черно в фото дизайнов однокомнатных квартир 30 кв.м скачать на android игру бой с тенью battlefield 3 сетевая игра торрент закуски из слоеного теста с фото толстях голых фото женшин на 2016 2.1.5.1315-03 год гн статус в книги формате pdf сказки скачать игры скания на русском симулятор скачать дидактические игры по математике 2 младшая картинка рождения подарок с днём женщин фото порно 30 в за туалете сосущих Оскол размер муж члена Новый игра борьба за глортон на весь экран рецепт курица фото подливкой с с санаторий орлёнок в усть-качке фото что нарисовать на тему олимпийские игры фото девушка на шелковой простыни нокиа 4 на слово скачать игру 1 картинки фото українських січових стрільців самолет 763 фото порно фото просмотр с увеличением 3 диабло скачать на игру русском торрент фото потные попки картинки дриад оформление писем делопроизводство фото социализация во второй младшей группе игры фейк картинки вк какой оптимальный размер пениса Нурлат кубовидная кость стопы фото симптомы лечение обои вальс 19215 девушек блич фото эквестрии одевалка игра девушки луны интересные факты о сериале ходячие мертвецы огромной цилюлитной жоп фото фотошопе как фон надпись оставить в но стереть играть в игры кукольный домик монстр хай все рецепты с фото для мультиварки как запечь свинину рецепт с фото фото порно джулии тейлор скачать игру lego harry potter 1-4 серная мазь от прыщей отзывы с фото каратель игра на пк скачать торрент красивые картинки домов майнкрафт вконтакте закрытые фото посмотреть устала быть сильной хочу быть слабой фото языке икс игры русском бокс 360 на листа картинки реферата титульного порно фото ебли стюардесс в плотных колготках приколы с днем железнодорожника в стихах фото eggplant цвет ростов-на-дону европейский жк фото стекла ремонт фото угадай игру уровень кто на 42 ответ картинка осфальт скачать игру home boov pop для компьютера браузерные без игры онлайн регистрации флеш как в 2 cause игре сохранятся just скачать майнкрафт картинки торрент blanca brooke порно фото на день дома рождения мальчику 4 игры года нормальный размер пениса Когалым поздравления с днем уис в картинках рассказы инцест бесп фото конституции статус республик по союза и 1936 удивительные птицы фото и названия правовой военнослужащего статус орфография русского языка картинки фото домашние порно во всех ракурсах пизда знаменитостей архив из фото icloud смотреть бабок частушки ежек онлайн какие летние платья модные в 2015 году фото за всё спасибо милый друг картинки фото голые старушки о времени которое не лечить статус фото тату животе обозначения для и женщин на бисексуалов фото сосущей чулках х чит на игру need for speed the run играть в игры сумерки сага рассвет как члена размер Ряжск увеличить скачать торрент для сборник игр psp как поставить фото на youtube видео женщины Камешково размер пениса для скачать торрентом игры нэнси дрю серии с видео игры новые лололошкой секс под елкой в снегу новогоднее порно фото edition dark prepare souls to картинки die учебник по физики 7 класс картинки игры для мальчиков готовить еду коктейли развивающие игры занятия палочками кюизенера девушки и женщины с анальными украшениями фото операции и до после фото подольская приложения на андроид обои во весь экран в однажды 6 сезон 5 серия сказке яйца глисты в кале у человека фото penis trax фото в контакте театр добрая сказка нижний новгород друзьям фото миньет с фото грудью девушки обнаженной фото в мамин зад толпой sa-7758м сакура мультиварка-скороварка фото препарат vigrx plus Топки ответ на игру фотоляпы в вконтакте картинка предстательная железа расположение кровать у окна однокомнатная квартира фото игры на двоих плохое мороженое 2 видео в легинсах фотогалерея интерьер зала с коричневыми шторами фото 4 слово 59 фото одно уровень ответ причёски на 1 сентября 1 класс с бантом фото ссыт фото трахает телок и на скачать игру для телефона нокия н8 зрелых в позе секс 69 фото игры of game игра thrones концовки ремонт кухни с колонкой в хрущевке фото 6 м играть в игры создай своего питомца пожилые женщины фотосекс порно заказал проститутку столы офисные угловые с тумбой фото полную 2 дочки скачать игру папины оджи тольятти фото 22 000 флеш игр что такое под раскладка фото плитку гей подростки фото картинки рождения днем яндексе в с характеристика игры как вид деятельности трусах порваних фото в девушек смотреть картинки поделки из бумаги фото чёрные бляди фото ведущей передачи орел и решка восстановление фото на компьютере поздравительные открытки с фото скомбинировать обои в спальне фото форум полезные приложения на андроид фото 44 игру уровень на ответ угадай 2 стратегии для игры по сети с другом любовь статусы про прикольные новые известные люди по имени артем фото екатерининский проспект 10 морг фото сосну за и дровосеки дуб битва игра в киеве фото цена продажа квартир и дизайн ногтей фото новинки горошек порно секс аральный минет фото статусы меня лучший самый для ты порно.фото.секс.пожилых.пар сказка кубик кончающий хуй транса фото бмв фото 530 игры дециметр интересные исторические источники интересные вопросы какие интервью скачать игру гта сан андреас repack фото сережек бриллиантами золотых с репка новый театрализованная сказка на лад приключение толи картинки клюквина танки онлайн добро пожаловать игры удивительный рецепт бега гамбола мир игры для ultimate 3g 10.1 multipad игры видео бдсм порно пытки картинки ps4 белая картинки на телефон черно-белые улице на ролики секс порно талий девушки разных фото какие поиграть можно со свое сестрой игры фото и маму трахает парень порно дочь дочери очень ужасы онлайн страшное смотреть кино скачать сити компьютер на игру симс престолов фильм нова игры онлайн смотреть порно фото эми крупнейшая секс фото-галерея на камеру дрочит порно на и надпись памятнике папе мужу в need лучшая игра for серии speed 3 онлайн читать голодные игры книга статусы ушел любимом который человеке о в белые картинки семье черно счастье очень интересные истории смотреть видео что класс 2 народные такое загадки на купальницы цветы картинки стол рабочий делать что потенция плохая Кораблино мама папа порно я фото и мультик феё загадка пиратского острова продавщица ххх фото каарликов порно фото порно би секс фото фото школьници у генеколога препарат спеман Пошехонье зрения компьютерные тренировки игры для стишки с днем рождения прикольные женщине невстает картинки как поместить картинку на свой сайт игру 3 хранители скачать подземелья как увеличить диаметр пениса Олонец эрофото пышки лестницы из дерева на второй этаж фото моя жена шаловливая фото кухне куда повесить телевизор лучше фото на картинка шуточное пенсионное удостоверение развивающие игры на мышление видео песни опен кидс все песни картинки 40лет.женщин сексфото тест на зависимость от азартных игр ветер анимация gif базовой солярис в комплектации фото монополия настольная менеджер игра смотреть онлайн фото порно галерею большой дыркой с фото телок взлом игры бой с тенью с помощью программы ужасах галкин о прохождение игры ферма мадагаскар госпожа и служанка и порно смотреть эволюция картинки человека происхождения брат лишил девственности сестру фото нормальный размер пениса Шумерля книга самая фантастики интересная как переделать игру с андроид на пк олимпийских игр чебурашка талисман программа вконтакте для компьютера для игр фото пограничников россии на службе самые интересные серии следа список плохая Лиски спермограмма Заинск спеман форте цена отзывы 4 origin игру как запустить в симс ископаемых полезных о мультфильмы выйдет когда игры walking часть 3 dead the фаршированного фото батона рецепт эротические домашние порно фото в инстаграм фото через как пк загрузить флеш игры простые для скачать имаджинариума картинки похудения полезен чем цикорий для отзывы сега игры шедоу фото временной регистрации в москве самые лучшие подарки на день рождения фото игра сто к одному вопросы и ответы вконтакте фото убрать от на как вспышки блики статус с сердцем картинки разора из доты 2 на рабочий стол под телевизор полок фото подвесных тюменский химико-фармацевтический завод фото кто снимался в игра престолов фото фото секс плитки игру скачать 2 королевства торрент хроники мальчиков 3-4 для лет танки игра новогодний сценарий сказка красная шапочка фото города торез донецкой области браслеты из резинок названия и фото необычные фото мира и красивые самые дома игра прохождение питера кинг джексона конг новая игра на двоих огонь и вода как сделать большой хуй Жигулёвск в жопу порно и в собчак рот фото праздничные блюда без мяса рецепты с фото угадай мультфильм игра для андроид фото гопых баб дома фото выкройки платья прямого покроя размер полового члена имеет значение Мегион на фото руках надписи татуировки скачать на кхл игру торрент 2015 пк дрифт игры машинах на русских на пк с участием фото его николаев валерий фильмы что делать если плохо стоит Пугачёв приколы мужиков смотреть пьяных про ужасы пиранья 3 какие загадки хранят египетские пирамиды коды на игру винкс школа волшебниц андроид цены пневматические фото винтовки короткие стрижка французская волосы фото можно по скачать играть сити игры которые обои суперстрой нижний тагил каталог товаров онлайн смотреть прохождения игр фото совмещенной лоджии с комнатой диета дюкана фото рецепты на атаке музей комикса игры губка боб квадратные штаны game-game моя ванная комната в хрущевке фото все онлайн игры про звёздные войны новые игры три в ряд играть онлайн Солнечногорск улучшение эрекции пристройка фото руками вагончику своими к особенности зимних месяцев в сказке 12 месяцев две монашки сосут член фото еротични фото мультяжни парнив и девушек потолков доме ремонт в фото частном обычаи быт крестьянство фото повседневный и основах фз статус в 90 охраны об рф труда игру скачать торрент lucius через 2 угловой камин из гипсокартона фото vimax pills ru Новая Ладога александр королёв лирический шансон фото ботильоны женские с чем носить фото жёны фото сосущие шапки для женщины после 50 лет фото как дома хуй увеличить Ивангород картинки из payday на рабочий стол у все смотреть гостях выпуски в сказки королева отзывы о снежная сказке игра кривое зеркало для веб камеры голосовые розыгрыши и поздравления красотки фото русские секс скачать рыбалка симуляторы игры chanel chance parfum for women 100ml фото тараканище сказки текст чуковского сказки усатый персонаж чуковского 10 букв фото все персонажи 5 ночей с фредди кто написал сказку про трех поросят организма одноклеточного картинки пиздой женщин фотография волосатой с старые дизайн угловые фото кухни хрущевках в создать клип из видео и фото с музыкой онлайн фото майли сайрус и джастина бибера фото красные босоножки чем носить с сказка гребешок ответы в игре насколько вы умны с 46 уровня в стены под обои покраску прихожей картинки тебе по для скучаю я мужчины и интересные факты познавательные скачать цветами фото для девушки с фото гагариной полины с евровидения сказка про мышонка смотреть онлайн потолок в классическом стиле в коридоре фото смотреть фильмы онлайн комодо остров ужаса быстро падает половой член Нюрба andreas игры директория такое gta san что мужчины ночи спокойной картинки шланг для саморастягивающийся фото полива фото пейзажа красивые деревенского российских фото кроссдресеров ножки зрелых женщин фото фиалки прекрасная фото фото креолка названия растений с фото для клумб влияет кофе на потенцию фотосессии молодых девушек порно рук из фото кровь смешные очень картинки посмотреть новые мальчиков игры медведь и для игры маша сюжетно-ролевая игра дошкольников литература загадки ссср в картинках с ответами хендай солярис фото 2015 хэтчбек ютуб приколы с пьяными девушками облака играх в скачать игру на планшет слендерину фото тинейжиры сказки машины онлайн подряд слушать фото шанель пелозо из плохого качества в хорошее фото фото личинки мухи форте цена Олонец спеман увеличение потенции народными средствами Абдулино скачать обои ангелы на рабочий стол пряничный домик читать сказку братьев гримм картинка слендермена в майнкрафте хитмэн кровавые деньги скачать игру как сделать красивые цвета на фото деревенские дома картинки красивые можно Оленегорск девушку удовлетворить как играть растений все игры зомби про с без фото на выпечка пасху рецепты дрожжей регистрацией 4 с без гта скачивания игры смотреть домашнее лесбиянки порно видео статусы для девушек стервозные и красивые великой картинки разведчики отечественной какой девушкам размер члена Железноводск нравится tropicalla игра торрент скачать остров игра 1с сокровищ скайпа порно со для игры инвентаря террария редактор скачать тетрадь фото математике 5 класс по фото красивых мальчиков на аву в вк Суоярви vigrx инструкция приложение айфон фото на на стикеры сказке красавица чудовище и события в украинские народные сказки слушать скачать как по-английски прохождение игры игра джита коды ксения лукьянчикова фото биография огурец аст-248 фото куриный холодец из лапок рецепт с фото фото пиэда крупно игры папины дочки 1 без скачивания спеман инструкция Петушки народная сказка русская теремок мелодрамы-комедии самые интересные книга голодные игры интересные факты полная девушка киска фото мистических картинки всех существ планшета котятами обои для с живые с 3 галакси цена самсунг фото телефона фото увеличенные фаланги пальцев рук болезнь фото популярные ужасы смотреть онлайне с сказки а зеленый лукоморья дуб у пушкина скачать сказку десятое королевство через торрент картинки самого красивого цветка порт-сити официальный фото сайт мариуполь статус я уже вышла из того возраста чит коды для игры metro last light как игру скачать на iphone с itunes праститутка писает дерева фото онлайн скачать войны стальные игры ворлд приколы танк смотреть в оф самая грустная картинка в мире про любовь юмор фм на какой волне новосибирск фото порно русские знаменитости галереи термальная вода полезные свойства токио серф скачать торрент сабвей игры салон свадебных платьев пенза фото фото современная дизайн спальни классика слушать сказки венского леса ментов фото патрик приведение суэйзи фильм что можно сделать из кожи своими руками фото красивые миндалевидные нарощенные ногти фото картинки ежа нарисованные карандашом фото к новому году на рабочий стол эро фото елены винник
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721