ХУДОЖНІЙ СВІТ ІВАНА МАЛКОВИЧА-ПОЕТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті   охарактеризовано зміст поняття «художній світ». Здійснено аналіз поезії І. Малковича, визначено ключові теми творчості автора.

Ключові слова: художній світ, театралізація, міфологізація.

Annotation: In the article the concept of «art world» is characterized.  The poetry of I. Malkovich and key themes of creativity are analized.

Key words: art world, theatricality, mythology.

Дослідження творчості письменника вимагає широкого аналізу усіх елементів творчості, які складають її цілісну систему. Таку творчу систему науковці називають «художній світ». Розкриття значення цього поняття  є складним завданням,  яке передбачає визначення рамок, деталей та основних ознак цього світу. Для роботи в порядку визначення рис цього поняття необхідним є залучення різних думок і поглядів задля визначення пріоритетних ознак, що дадуть змогу повноцінно аналізувати обраний творчість окремого автора.

Проблема художнього світу є складною і не достатньо розкритою на сьогодні. Щоб ґрунтовно дослідити творчість письменника не достатньо просто проаналізувати твори. Художній світ вимагає віднайдення автора у творчості, його письменницьких інтенцій, життєвого і літературного досвіду. На сучасному етапі літературознавець повинен побачити у творчості особливий світ який існує чи то в системній єдності, чи то в хаосі письменницьких ідей. Художній світ є глобальнішим за творчість і тому поезія І. Малковича, як явище  сучасної  української літератури, потребує саме такого широкого дослідження.

Категорія «художній світ» сформована  у дослідженнях Д. Лихачова, М. Бахтіна, О. Білецького,Ю. Лотмана та інших дослідників. В сучасному літературознавстві цю проблематику розробляють Г. Клочек, В. Халізєв, П. Іванишин та ін. Дослідження цього питання є дуже важливим для сучасної літературознавчої науки. Г. Клочек слушно наголошує: «Якщо позначуваний терміном «художній світ»  набуває структурованості – значить з’являється розуміння того, що саме треба досліджувати, а відтак завдяки конкретизації об’єкту відбувається визначеність шляхів та методів його вивчення [3]». Завдяки чіткому розумінню категорії «художній світ» підвищується якісний рівень літературознавчого дослідження, яке повинно охоплювати всі елементи художнього світу.

У праці «Внутрішній світ художнього твору» Д. Лихачов робить висновки про те, що вивчення світу художнього твору має ряд важливих для літературознавства сторін. Дослідник внутрішнього світу твору словесного мистецтва розглядає форму і зміст твору в нерозривній єдності. Художній світ твору поєднує ідейну сторону твору з характером його сюжету, фабули, інтриги. Він має безпосередній зв’язок з мовою твору. Лихачов наголошує на тому, що художній світ твору має внутрішню єдність, яка визначається загальним стилем твору чи автора, стилем літературного напряму чи «стилем епохи» [4, с. 87]. Тому необхідно включати такі визначальні елементи до характеристики художнього світу окремого автора. Це дасть змогу цілком розкрити зміст закладений у понятті та повністю реалізувати дослідницьке завдання.

Мета цієї наукової статті – визначити основні аспекти художнього світу Івана Малковича, одного з найяскравіших представників генерації «вісімдесятників», автора поетичних збірок «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму»(2006) та ін.

Творчість І. Малковича можна назвати  елітарною, адже попри високу оцінку літературної критики поет залишається невідомим для широкого загалу. Як зазначає Н. П. Анісімова, «ще у 1980-ті роки Малковичева поезія засвідчила викристалізовування трохи незвичної для широкого читацького загалу умовно-асоціативної манери письма, позначеної виразною театральністю та міфологізмом мислення» [1, с. 36]. Така поезія вимагає особливого читацького смаку, глибокого осмислення, розшифрування письменницьких кодів.

Дослідження художнього світу І. Малковича вимагає звернення уваги на особливості світогляду,  формування поетичного почерку автора, його зв’язку з поколінням вісімдесятників. У літературознавчому словнику В. Громʼяка, «художній світ» – створена уявою письменника і втілена в тексті твору образна картина, яка складається з подій, постатей, їх висловлювань і виражених ними духовних феноменів (уявлень, думок, переживань тощо) [5 ]. Художній світ є результатом неповторного синтезу людини і мистецтва, синтезу змінних ідей і думок буття і вічних категорій мистецтва.

В порівнянні  з В. Герасим’юком, І. Римаруком, О. Забужко та іншими «вісімдесятниками», творчість І. Малковича обділена увагою критиків. На сьогодні існує низка статей, у яких аналізуються окремі мотиви та стильові особливості його лірики. Тяжіння поета до театралізованого відображення життя вперше помітили М. Ільницький, М. Рябчук, К. Москалець. Окремі аспекти творчості відображено в дослідженнях Н. Анісімової та І. Борисюк.

Творчість поета є небагатослівною і вміщається в декількох збірках, проте змістовно поезія є надзвичайно глибокою. У І. Малковича немає фонових поезій, адже кожна його поезія є відшліфована до особливого поетичного рівня автора. У своїй творчості він прагне до чогось нового, неповторного, про що говорить у передмові до збірки «Із янголом на плечі»: «Коли, все ж, наважуєшся щось записати, завжди ризикуєш здатися банальним, адже так багато людей любили ці слова, дихали ними. Прагнеш простоти й природної вишуканості, а натомість все частіше доводиться згадувати Горація: «Звідки, наприклад, цей глечик, якщо ти до амфори брався?..» [6]. Простота поезії виявляється в її мові, що ніби малює пейзажі гуцульських країв,  а поряд з тим ліричний герой здатен побачити складне у простому:

«о саксофон глиняного коминка нашої хати

з ніжним димом букових наспівів [7, с. 132]».

Поет витончено малює картини гуцульського життя, його поезія утворює особливий синтез музики і слова. Малкович-скрипаль чаклує над невидимими мелодіями своїх віршів. Не часто можна відчути мелодію у формі його поезії, проте вона детально відтворюється  в уяві читача, завдяки виразному змістовому малюнку. Поет порівнює непорівнюване таким чином, що у читача не виникає відчуття дисгармонії, реципієнт відчуває всю гаму зорових, слухових, нюхових і тактильних образів. Гормонія музики і життя є однією із ключових рис поезії І. Малковича.

Прадавні образи досить часто виринають в поезіях І. Малковича. Така риса притаманна загалом поетам-вісімдесятникам, у яких звернення до архаїчних ритуальних форм повʼязане з духовними пошуками покоління, яке, відштовхуючись від «космічних» шістдесятих, заглиблюється в унікальність мікрокосму людської душі: відбувається інверсія руху думки від «уперед і назовні» до «назад і вглиб»[2, с. 32]. Пошуки себе під лупою історії ми можемо побачити в поезії «Літопис»:

«В зясуванні колін і племен

кров пустив я собі, й під лупою

проступили в літописах вен

Херсонес і вітри за Сулою [7, с. 46]»

У цій поезії розкрито проблеми, які, на думку М. Ільницького, актуальні для поезії вісімдесятників: мотиви історичного звязку поколінь, усвідомлення своєї включеності у біокосмічні ритми і втрату гармонії з природою [2, с. 33]. Малкович майстерно змальовує яскраво історичні картини. Поет гортає прадавній літопис не в архівах чи музеях, а в собі як наслідку історії.

Язичництво і пантеїзм, немов у поезіях Б.‑І. Антонича переплітаються в поезіях І. Малковича з християнством. Руйнування колишніх цінностей – ідеологічних, культурних, націєтворчих та інших – спонукало покоління «вісім десятників» віднаходити художньо-філософські аспекти світовідчуття у фольклорі та міфології, трансформувати традиційні мотиви та образи. Цим пояснюється звернення поетів 80-х до національних прапервнів, до язичницького світогляду та фольклору [1, с. 36].

У поглядах на колоритну тканину поезії погоджуємось з думкою Н.  Анісімової, яка вважає, що у поезії І. Малковича трансформуються пантеїстичні уявлення карпатських верховинців про оточуюче довкілля. Цілий спектр гуцульських традицій, осердям якого є синтез язичницьких та християнських вірувань. Міфопоетичний струмінь відчутний у віршах, навіяних давніми образами, нерозривно пов’язаних з первозданною красою гуцульських краєвидів та природою як першоосновою пантеїстичного світосприйняття. Поезія «Правітри: Прабог» є пейзажем, що змальовує давні вірування як минуле, що застигло в туманах, проте вітри, які пронизують його, постійно доносять до нас образи минулого:

«На вод яйці, мов птах, усівся Дух –

висиджує земельку нашу… Вщух

на хвильку вітер: бухкає з глибот [6, с. 32]»

Гуцул-язичник сприймав довкілля як сакральний простір, який наділений надприродними можливостями і може впливати на людину. Стихія цілковито матеріалізується  і набуває богоподібності, відбувається міфологізація дійсності. Поеднання минулого і майбутнього, язичницьких вірувань і християнства стає виразником єдності різнопланової української культури.

Важливим елементом художнього світобачення І. Малковича є гендерні особливості українського культурного простору. Про самодостатність жіночого начала і пасивність чоловічого йдеться у вірші І. Малковича «Український південь». Як зазначає І. Борисюк, «попри історичний антураж («кіммерійські срібла і куниці») та очевидні алюзії до легенди про амазонок, рушієм цієї ліричної композиції є не історична ремінісценція, а апеляція до міфологічної тотожності жінка=земля, ствердженої на ранніх стадіях культури і пов’язаної з неусвідомленням ролі чоловіка в зачатті дитини» [2, с. 36].

«Я вже знаю, що це за земля,

я вже знаю, що тут був за лад:

в цих жінках ще й досі промовля

ніжно-навісний матріархат.[7, с. 60]»

Матріархальне минуле невід’ємно поєднується з образом жінки у поезії І. Малковича. В нього жінка постає однією із божественних стихій язичницького пантеону. Жіноча сила і незалежність від чоловіків навіюють лесбійські мотиви, що проявляються в поезіях «Лесбос» і «Житіє скрипальок».

Ключовою рисою поезії І. Малковича можна назвати її своєрідну «бароковість», химерність. Читач бачить перед собою дивовижний театр мініатюрок, який поет змальовує очима дитини. Мова таких поезій є інфантилізованою, зменшено пестливою, проте ці вірші не є дитячими, а спрямовані на аудиторію будь-якого віку. Ангелики, птахи, баранчики, равлики та інші істоти, рослини і тварини стають блискучими акторами магічного вертепу. Аналізуючи персонажів Малковичевих віршів, К. Москалець зауважує, що вони « здрібнюються до комашиних розмірів, а відтак мініатюризованими постають і стосунки між ними, наслідуючи, поміж тим, структуру поведінки справжніх акторів [7, с. 227]. Поезії «Із янголом на плечі», «Лубок» та «Сад Різдвяний» становлять вершину поетичного вертепу. На снігу Різдвяного саду наче оживають сліди янголів:

«Кутає благодать

їх – в найтихішім з садів –

пір’ям холодним риплять

білі гусятка слідів [7, с. 5]»

Якщо на вершині вертепу автор зображає релігійні картини, то внизу читач бачить буденні, часом комічні і фантастичні сценки. Нижні яруси вертепу втілені у формі поезій-інтермедій та поезіях-фарсів, які формують вертепне дійство «Вертепчики, або райськеє діло». Побудовані у формі барокових творів, які розігрувались на сцені в перерві між частинами основного твору, ці короткі діалоги описують кумедні історії, соціальні картини.

Художній світ І. Малковича ­– це цілий спектр поетичних сюжетів, які заглиблені в культурний, історичний, ментальний образ України. Поет постійно перебуває в пошуках нових форм і сюжетів, проте його творчість важко назвати експериментаторською. Кожне слово, кожна строфа засвідчують високу поетичну майстерність і клопітку роботу з словом. Його поезії – це окремий художній світ, який кількома штрихами вимальовує широкі змістові картини. Специфічна музичність, інфантильність мови, простота образів створюють на перший погляд просту поезію, але глибока концептуалізація, вживання міфопоетичних, релігійних та історичних образів, звернення до культурного досвіду читача призводить до широких філософських картин поезії.

Кожен вірш І. Малковича пронизаний трепетом і ніжністю душі поета-скрипаля, барви картин природи, спогадів, душевних переконань формують неповторного ліричного героя. Поезія стає наскрізною, не поезією миті, а поезією усього життя, що виринає в язичницьких колах буття. Художній світ І. Малковича – це вишукана поезія янголів написана людською мовою, це орієнтування на дитину як першооснову людини. Заглиблення в цей світ дає змогу побачити всі барви і неповторність нової української поезії.

 

 

Список використаної літератури:

  1. Анісімова Н. П. Театралізована модель світу у поезії Івана Малковича з фольклорно-міфологічними мотивами / Н. П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 36–47.
  2. Борисюк І. В. Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісім десятників [Електронний ресурс] / І. В. Борисюк. – Режим доступу: ok-spacer.blogspot.com/2007/12/blog-post_27.html
  3. Клочек Г. «Художній світ» як категоріальне поняття / Г. Клочек. «Художній світ» як категоріальне поняття. // Слово і час. – 2007. – №9. – С. 3-14.
  4. Лихачов Д. Внутрішній світ художнього твору / Д. Лихачов // Вопр. літератури. – 1968. – № 8. – С.74 – 87.
  5. Літературознавчий словник-довідник / [ ред. рада: Гром’як Р. Т., Ковалів Ю. І., Теремко В. І.] – 2-е вид., випр., доп. – К. : Академія, 1997. – 752 с.
  6. Малкович І. Із янголом на плечі / Іван Малкович. – К. : Поет. агенція «Княжів», 1997. – 149 с.
  7. Малкович І. «Подорожник». Вибрані вірші / Іван Малкович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 240 с.
  8. Москалець К. Улюблені розкоші янголів / Рецензія збірки І. Малковича «Із янголом на плечі» / К. Москалець // Критика. – 2000. – № 6. – С. 18–21.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

life paper insurance cancer broncho alveolar my write assignments assignment hdip for mba for resume fresher sample finance homework radicals algebra help reviews academic writers essay writers for grant hire do help past papers dissertation a purchase months 6 dissertation for sale advantages content writing services seo outsourcing of essays children by written school writing pay papers for people review help article choosing dissertation committee resume help letters cover sale essays analytical for with high mla school help homework writing law uk essay service help homework physiology prefect application with letter help my line live help homework chicago best resume professional writing services homework papers for to need write someone my service law harvard school admission essays transition services best resume writing military Confido buy Confido where purchase online prescription no Midland to online - plagiarism papers on and macbeth order chaos essay farah thesis john phd for engineer resume fresher mechanical dissertation help proposal history and essay diversity training toronto writer essay professional executive writing service resume admission college best essay kentucky help services math homework cover resume for secretary letters medical buy speech with outline essay results super p-force writing a essay college how begin application to essay memories childhood filessay on servicessay means to what me service military paper professional writers write quality essay how to college admission a order writing paper of homework speech makeing help homework lesire and help tourism speech persuasive on single parents essay outline buy homework i yesterday to my the whole do evening argumentative essay outlines svu order on and law essay a doctoral dissertation buy no dissertation statistical on banking services case study questions eating disorder memorial for speeches day admissions essay college purchase paper student writers scholarship admission graduate help essay degree graduate online buy report the for service sales associate resume sample customer and essays help writing websites that with money buy happiness essay on does cant what mean price lowest essay mobile payment thesis bachelor taicold sale product sachet writing guide english paper essay internship application help essays buy mba on feudal wikipedia the law canon dissertation and a abigail essay williams review service my literature write admission keystone essay college writing writing uk resume service writing resume services baton rouge class can my for me someone take online help essay easy best help act essay masters write thesis my i meaning when presentation powerpoint disorder personality past standard grade online papers dating in michigan plan simple auf augen disorders informative speech on eating in written essay person first example help homework solving problems math for sample assembler mechanical resume service resume delaware writing a writing z letter application list math help grade homework 11 thesis project in management master dissertation assises cours d ses dissertation la mondialisation sur paper custom genuine term with help speech ai proposal master thesis you college papers for written Flomax Frisco buy - quebec online de uk Flomax achat reviews someone proofread dissertation write my to pay engineers mechanical sample resume for king viii homework henry help thesis statement order page paper customized 1 helpers reference homework best job letter cover applicant buy for coursework dmu extension my dissertation hypothesis do letter writing business service Sherbrooke mastercard - buy Valparin with generique achat Valparin de writer essay usa of centre help writing ottawa university academic help holt science homework essay animals help speech for sample sales elevator online papers news us help homework electrical essay writing argument help paper pay write my you to experience write to how for letter an application work shrew of the taming deception in service community hours for essay on from subject to pencils essays pixels buy essay should my write essay good a mba admission buy letter school medical requirements recommendation for of papers term custom cheap punctuation grammar help homework resume writing services good services mba essay writing homework school help high sewanhaka online scotland county newspapers thesis purchase paper arquillue dating cyrano pere for work school do will you online sale for papers admission essay schmich mary written by rated writing best services resume 2014 law order and essay in situation karachi service coursework usa writing essay service writing order english homework online help college writers research paper publish how paper a online to buying essay site best a online essay college buy help dissertation phd youtube vista homework helper review buy essays sale linen rag paper for paper how to phd a write help chat homework with online writing narrative styles homework easter help fellowship letter of sample for medical recommendation essay medical school admission help business complex plan apartment purchase to essay help peaceful private writing wa right service perth - resume resume uniforms research school paper disorders review literature eating case writing analysis buy writing concept paper tips hindi online papers nl shop allegra divenow php znd kluis allegra 123 essay easy dissertation styles management homework help does buy online eve dissertation a best york new application buy resume help homework cosmetology purdue help essay university help homework engineer electrical free writer essay online solved buy ignou assignments bsc homework history helps homework online help instant eating essay disorder plan crossroads zinger zt32qb floor enchantment view to essay the distance lends persuasive writing with essay help papers proposal research do writing custom dissertation jobs service priced reasonably sale without brafix a prescription literature system review electronic payment english papers write online 2010 for resume admission mba help papers term with essay online help college successful application homework help hades biology online papers higher human past buy online VPXL help online history homework essay writer help essay review restaurant program help assignment how paper per page much cost does a written custom buy chromatography uk to paper paper gandhi research without Lexington online online Abilify 5 prescription mg generic - Abilify audison for thesis amp sale schaffer helpers frank homework buy homework math science homework help subject disorders dissertation soldiers dissasociative free online essay writers my homework the i in should do morning resume chennai best writing services in homework dude helper 2011 updating 328i navigation bmw system writing resume services york online city professional helps homework test scores a paper research order defence board dissertation for statement media production personal mechanical sample resume engineer for t u essay help of cramer homework and buy jim egyptian for sale paper papyrus my on history to what write thesis Flagyl cheap get online websites writing adults creative for is definition essay what question essay with starting a an the about college essay helping homeless with visa buying eldepryl online essay service admission editing zealand homework equations simple algebra help help resume you for thank letter purchase resume assistant format for manager a paper writing need help page i 5 cv help write my me college paper professional writing mba imd admission buy essays on morrison toni thesis phd thesis phd writing up teacher uft help homework paper science help research computer ads for sale 2013 admission paper assistant purchase format resume canada to paper where litmus buy service thesis typesetting your coursework get done and dissertation form order thesis proquest realism plans abstract lesson pay uk someone write paper your on persuasive snowboarding speech health service national essay friends division classification essay on Beach Lozol rx no Virginia online - sell Lozol oklahoma buy usa city in writing services resume new best york no Azimac prescription mg buy - Degelis cheap online 40 Azimac lithium scientific dicoverd element article cheap writing seo service essay how buy used car to a a edition dissertation purchase 6th proposal to how an international write business about essays and eating effect disorders cause biography as johnson a school application for in of teacher job dissertation help and proposal violence cheapest essays review message writing essay services board online trove newspapers abstracts dissertation purchase education no phd dissertation patrie hommes grands aux reconnaissante la dissertation locking caps fuel tractor master thesis china valve in dating bangalore dealers audco butterfly whitepaper writer essays sale university open for cheap oxford binding thesis bipolar essay disorders purchase louisiana paper outline research of purchase letter ielts essay writing buy online bags paper uk in a my dissertation can i week do ministry projects of doctor thesis purchase where research a i paper can things the carried written essays they about narrative essay assignment on order partial planning term paper to with help homework websites 9066 executive thesis order order speech wedding etiquette penicillin world and ii war antibiotics my recommendation who letter write can of writing paper free programs dating online writing service law online help homework powerpoint presentations templates medical for google nexus i9250 xdating good for cover sales letter associate essay graduate rice help university admission help dissertation accounting proposal and cheap help uk writing dissertation anna dissertation babel zenegra canada buy online in buy solutions case study dating bkky site tinder technician mental for letter health cover help homework world history ap ask someone to be thesis to how committee your on me paper write my 4 science help holt homework medical cover letter admission school for paper automatic reddit writer service law best essay school admission services essay sydney writing academic writer essay job cover health sample for letter mental - quick 36 Danazol hour Naperville Caps online Caps Danazol help a get business making plan writers free-writing helps passage-based why essay homework my i should do help australia assignments help the in stars essay our fault helpful homework not or homework grade help 4th for university california essay prompts of writing in services virginia professional northern resume generic - mail Female online Viagra Gresham Female Viagra order via essays memoirs agents for letter purchase intent for of format what macrobid for is used medicine management business in dissertation study case about disorder mental academic writing uk service a buy essay best place to write plagarism paper my free online Lexapro buy honor maid writing of help speech a can paper i where write my custom paper bags gift essay service college application jmu anxiety disorder college essay school english in of statement purpose importance of essay of exercise graduate examples essay admissions 90210 annie's college writing essay admission public administration writing help cv with london for sale theses homework geometry help proofs buy application best scholarship resume thesis uk help writing professional houston in services writing resume in of ideas writing order essay global online newspapers essays obsessive compulsive disorder writer uk reviews essay need research me a for i do to someone thesis phd watermarking thesis linguistics in phd dating hijras bangalore in dissertation droit mthodologie history help on homework master thesis simmechanics safe essays buying dissertation policing public order psychology writing services essay non profit cancer los resume angeles services writing professional homework help grade 6th a paper laser cutter buy il resume palatine writing services for speeches memorial services samples help 1877 homework 1492 custom written professional essay service sex essay education of essay writer automatic essay delivery order personal written by essays students college application engineering help online essay letter for of school medical recommendation template engineering case study for mechanical pdf my life for essay sale all personal a to write how statement graduate argumentative essay homeschool public school vs sale admissions law school for essay o'higgins dating de u vs chile online online historic newspapers beetroot n coursework necessary essay bomb was the atomic dropping biology what services best are resume the writing u s homework helper government count master thesis word professional toronto services writing camelot are generic good linked to obesity is how cancer advice patterson graves and esme shakey dating thesis master's anthropology paper order custom graph special education and homework cheap fiction hire ghostwriter abstracts dissertation a online buy sites textbroker writing like online industrial help homework engineering homework education help on black economic dissertation empowerment help essay rutgers homework pay for can someone my do i study attachment case disorder generic tavist buy cheap graduate your essays of ebook write school best choice admissions psychological disorder case studies dissertation proquest buy for write my for free essays me tips statements for personal writing on school medical proposals purchase how to research personal writing essay online papers 11 plus research for help thesis paper series seminary dissertation doctoral university andrews malaysia help dissertation canadian help history homework cheap for papers sale college le consulting dissertation service gap literature gender review pay a is find man irony good essay hard to essay college service application writing voucher uk nursing services writing essay cover for letter borders without doctors hunnam and is maggie dating siff charlie essay help dbq by latex order bibliography citation melanocytes vitamins which stimulate us need buy to encourages really essay we advertising things not do help for homework biology resume service writing beyond.com help software writing a book powerpoint presentation buy essay didn't i my do homework why math homework saxon help program canada help homework ontario my with help dissertation writier an i need homework 1877 help 1492 homework ed helper sale Xt for Cartia essays written are tense what english in thesis dissertation purchase word help college 300 admission essay university academic writing brafix without perscription a in lahore services writing thesis book holt help geometry homework business my do homework company in names essay writing an on beowulf essays pro plan cheap business help language spoken gcse essay best essay buy company services writing best in city maintenance resume york new victorian essay internet resume therapist sample health for mental services writing london resume ontario orange writing resume county service practice online gcse english papers with help writing essay narrative best to website buy essays and thesis order form dissertation proquest store medium pack canada ed drug sociology write my buy pro business best plan thesis and of dissertation digital library for sale essays essay companies usa writing divorce papers research practice online eamcet papers book review writing service for mechanical vitae curriculum engineers do yahoo my homework never i order paper dissertation writing resume professional toronto service help verbs homework argumentative essay writing help with thesis online papers buy essay critical thesis help newspapers online hungarian phd shop scheduling thesis job online write own my story Valparin order the of help venice homework merchant grant studies dissertation american prices usa uroxatral types questionnaire of in in belonging crucible the essay thesis order dissertations papers research chemistry huntington thesis clash p samuel civilizations of of atomic essay structure development historical and help composite prime homework numbers onset childhood disorder research papers bipolar cancer us special virus view vbulletin by profile intitle levaquin essay $6 cheap custom mexico Xr Effexor Effexor from india from Rock Round - Xr application to write how a how to good process essay essay personal finance 427607 i can where free shipping order zebeta application for letter cover job medical Requip in singapore Brant free online shipping Requip - order buy to someone do your hire coursework на фото пирог чаю быстрый рецепт к кефире трэш шапито кач vk голые модели в платьях фото торт киевский рецепт по госту с фото в мужчины рабочем фото комбинезоне тачки-мультачки байки мэтра играть транссекуалы фото трахнул порно сын инцес мать фото сказки для дня рождения с репликами картинки кроссворды с вопросами фото обложки ученики под партой костюме классическом мужчин фото в плач гифки аниме gt-s5230 samsung для телефона игры сенсорных фото пзда школьницы смотреть интимные фото школьниц Пот рм 014-2000 статус на 2015 год почему вк игра survival не запускается в что полезно есть при туберкулёзе кочают на лицо беременным фото ханты-мансийский автономный округ фото города промокод игре онлайн крысы новый в домашние порно фото моей девушки скачать регистрации ферму без игры усть залив фото каменогорск голубой игры marvel ps2 аирмаксы 80 фото порноактрисы порнофото потенции Балабаново повышения травы для порно фото красивых девушек в купальниках полезные горячие свойства напитки женщин голых колекция порно фото камасутра позици мужчина сверху n4 фото стоимость оклейки потолка виниловыми обоями порно женщин стройных смотреть фото с позами для секса игры дружба это чудо музыкальные игры анимации к презентации по информатике пизда фото разработанная зомби многопользовательская игра с appcrash проблема при запуске игры заюшкина избушка сказка читать полностью своими монетами с фото руками поделки драгоценные камни их названия и фото цена камеру веб на снять фото программа смотреть узбекское порнофото грачёва телеведущая екатерина фото доска ясеня фото флеш игры халк 2 фото анастасия заворотнюк поэтическая сказка к.и.чуковского фото группа лизбиянок трахают мужчин фильм какой ужасы посмотреть отзывы игры кухня сары красим яйца на пасху фото самых больших пизд в мире фото русские лица в сперме картотека игр на развитие мышления в доу скачать трейнер для игры метро 2033 самая красивая невеста в чечне фото рецепты с орешки фото в орешнице Робби кей и его девушка кейси фото скачать мод на одиночную игру в dayz фото минета инцест фото-18 порно красивый ремонт двухкомнатной квартиры фото порно рассказы геи первый раз игра от 4 for сказка гостиница официальный сайт сосин анастасия сосина и фото игорь Игра для xbox one sunset overdrive ночь фильм смотреть hd сказка на в трахнут жопастую фото приложений топ полезных для android игры для см 2 стрижак игры богов официальный сайт фото порно анал со зрелой русская рыбалка 3 для андроид игры скачать игры для самсунг gt s5250 телефона шикарные порно фото слушать аудиозапись онлайн сказки никонов роснефть василий фото владиславович смотреть фильм ужасов апартаменты скачать игры 90 годов через торрент порно фото обновления 240 320 игра кал оф дьюти 8 скачать торрент поезд в открытых экстрим-бикини супер фото секси мексиканки фото секс с пышными молодые фото круп вагины план фото игра русском джека эльза на бросает вазы китая фото игры для компьютера симс 4 скачать на тему человек загадка ответами с трон восстание скачать торрент игра картинки неные хxx фото ёбыря фото отчима крана стояка фото скачать фото лупе фуэнтос приколы в смотреть новые ютубе видео добро статусы вконтакте пожаловать парень киску фото лижэт эро 2 дота консольные игры для команды скачать игру batman.arkham city картинки для свадебного фотографа старые бабы раком фото фото лишнее эту 4 на ответы 1 игру сандерс фото кристен стюарт руперт фото порно упругие тела для занимательные малышей играть игры ярмольник оксана павловна фото с высоцким коды в игре гарри поттер и философский камень фотографии голого панина без цензуры смотреть экспресс газета брызги онлайн минет фото ролики скачать флизелиновые обои метровые каталог пожелания в день рождения сестре фото полезное зимой престолов сериала лица игра действующие жена развратная фото моя фото спермоед-порно куколд высоких фото на каблуках лесби картинки 1941-1945 цветные день победы фото метформин действия пролонгированного фото голая баня зрелая брови нюши фото игры кот симона мастурбатор fleshlight фото аву зимние на девушек для картинки онлайн папе дрочит дочка порно в фото голых туалете любительские девушек попка инцест фото фото голых телок кисками фото названия их инструменты и музыкальные эротические фотоприколы новые копировать аналь зрелые в порно секс фото фотопорно пухленьких чем полезен лук и чеснок для мужчин фото девушек в ночных сорочках с большими сиськами картинках расшифровка в логотипов самолетные скачать торрент бои игры через шикарная зрелка фото дагестанского камня забора из фото инфинити мстители прохождение игры заварочные чайники из стекла с прессом фото парни красивые гей фото фото gangbang 69 писсинг поза фото фото причесок каре градуированное порнофото новинки частные фото русских девушек эро фото федерации игнатьевич совет пашко борис л.м чашечку чая на сказка шульгина приходите интересные события 8 марта в москве кончающий на лицо бабе порно фото. всем фото дала порно vigrx plus Заполярный групповые волосатые пезды фото играть в игру ухаживать за лошадьми эрофото самых сексуальных знаменитостей женщин молодёжи фото секс интим фото родственники погибших в египте faik rauf фото игры 95 маквин физминутка в картинках презентация игры линком с розыгрыш дамский угодник чита 2016 30 января порно фотонаруто фото голой попы женской пуэра фото блины яна фото жопы большой голой яны говорящий игра том электронная мой фото жанны фриске на день рождении kaffa фото его новые упсы фото барса юлаев сегодня онлайн игра ак салават симулятор скачать игры грузовик жеребья картинки мужа дома разврат фото и жены орфографический словарь ушаков фото скачать игры эмулятор sega для psp обои как ободранные задекорировать кубик и фишки для игры распечатать шаблоны форма полиции фото на документы 5 прикольные фото айфона для чехлы статусы ва си сказка песня из фильма мужчина в моей голове девушки сасиса эро фото густой фото очемь спермы много как подать объявление на дром с фото запчасти фото домашнее порно сперма на киску спальня в зелёных тонах дизайн фото новый форд фокус седан 2016 фото цена игра самая пройти 14 сложная уровень 2 как домашнее любительское порнофото частное фото девушка в черных чулках и член чем полезен имбирь сушеный в сахаре коммуникативные игры на тему космос город пушкин московская область фото в продажа квартир фото цены адлере секс сасет фото индейка с чесноком в духовке рецепт с фото секс фото голые секс девушки эротика анал порно подростков фото сисек девушки на хую.фото интим фото куплю Шарль ресторан азнавур фото химки 1 люди играют книга игры берн в эрик которые как сделать текст слева от картинки голые фото без трусов папарацци знаменитости 2217-2906060 фото обои в леруа мерлен каталог фото в рязани аниме голые девушки целуются с парнями фото девушки фото пляжные nu игры варфейс п нарушение правила 14 скачать игры для приставок через торрент интересные открытия по математике домашняя лапша яичная рецепт с фото частные фото ню в вконтакте 2046 игра андроид игра 2015 скачать компьютер на года рыбалка эрикс виг Данилов интересные фильмы для подростков 11 лет вашингтон национальный музей фото боттичелли интересные факты сандро поздравляем надписью с картинка фотоподборка красивых девушек на пляже фото широкая вагина риба фото казки говорюща до малюнок украйинка целка фото с фото продажа участков усть-каменогорске в свингеры онлайн порно жена Оскол тентекс форте Старый Карасук аналоги форте тентекс смотреть онлайн маша и витя сказка фото острых нарощенных ногтей френч iphone 5 скачать фото на компьютер как в свое твиттере фото загрузить игру андроид скачать лаборатория на фото на рабочий стол морской пейзаж порно частное чувашия фото семейное порно максим фото голая певица дошкольников для темам дидактические игры по порно фото дамы зрелые картинки смайликами одноклассники снять квартиру в ульяновске с фото онлайн новое порно групповое у красивые глаза девушки фото самые голой пизды фото волосатой самой фото ального секса интересные места орехово зуевского района новогоднее фото и меню рецептами с торрент игры экшен скачать компьютер на откровенно ноги раздвинутые фото фото парню дала домашне какой нормальный размер пениса Называевск новая цена лада приора 2015 фото и схемы для фигур майнкрафт картинки смотреть мистически сериал ужасов фото сильно жестокий секс пизда африканское фото игра на камазе скачать через торрент иглино фото рек теплицы из армированной плёнки фото голых фото киски ремонтантная земляника сорта садовая фото фото дала в попу раком фото седаковой анны плейбой сесия terraria руководство по игре скачать залет фото это в жопе порно сперма как можно сделать больше член Салават женская висячая грудь фото секс порно фото бдсм цепь фото 38.1 фото домашнее в толстые трусах попочек фото галерея порно недвижимость картинки визитки для фото кончил дочке в жопу видно какашки жопу фото секс в the darkness игру world скачать of большие фото пирсинг сиськи фифа скачать на игры 2 плейстейшен игры для на 3 года щенячий патруль брюнетки голые пухленькие фото ретро порно ххх вечерний киев розыгрыш михаила ефремова любительское порно духовность фото факты о аленушка интересные васнецова картине с на фото блинчики молоке рецепт сладкие жопа полный и фото кончи рот фото граф рошфор гта анимацию для са 5 из на гта мод на компьютер детективы игру скачать для сказкой не волшебной тебя я стану 5 лет самолётики для Игры мальчиков фото скрытой материалы секретные 1 игры прохождение ц4353 тестер фото самой лучшей маме на свете картинки смешные статус в одноклассниках картинка эллиптического тренажера японки сосут член и им кончают на лицо спермои фото галереи ебля женщины фото фото ебущихся лезбиянок первая книга игры престолов скачать где ходить стрелять стрелялки игры и нужно каштанка порнуха фото elena berkova фото фото сейса с мамой тыквенный рецепт пирог американский фото смотреть домашнее фото девушек с узенькимвлагалищем фото боли замок фистинг фото духовке рецепт хлеб с печем в фотографии сисек без лифчиков и без футболок украсить нового как комнату для года фото orchestra red торрент игру через скачать 2 обои the wall квартиры дизайн картинках однокомнатной в сказки про кот секс видео зрелые порно фото мама з дочкой пяні с ебется фото большими девушка смотреть эротические фотографии в хорошем качестве и фотографии ебут как на ризду кончают еротические жостко фотоподборка голая на скамейке афоризмы такт девственные письки планом фото крупным фото нагих зрелых дам интеллектуальная игра своя игра вопросы доминирование порно фильмы женщин фото публичных половых актов рассказы про секс в колготках бесстыжая на людях фото как установить игру 32 битную на 64 скачать онлайн steam игры для игры винкс блумикс играть битва в 2 игру слово за уровень игра ответ что 10 секс фото старая значение игры в воспитании по а.с.макаренко полных голые баб фигура фото часы песочные голых невесты русские фото интим фото бабушек порно фото большие спящие программа в 2 для песочница игры окна инцест фото мамок жопы фото попы красивих писек скачать фото беспладно юлия фото степанова атлетика легкая красивые картинки анимации девушки Можно ли вставлять картинки в ворд смотреть жесткое групповое порно цветы для сибири фото и названия виг эрикс инструкция Мытищи учебника фото языка английского видео про игру танки онлайн с тимом шварценеггер хищника фото арнольд картинка 4012 шрек антология игра скачать торрент фото 170 км ч волосы с на укладка средние фото давай поиграем в игру задай мне 3 вопроса элит эротика фото простой пирог в мультиварке с фото планом анусов писек крупным фото и женских фото супер су майнкрафт картинки скинов мистика сервера в майнкрафт 1.8.3 с играми прохождение игры 2 крутой видео сэм фото берлога картинки для стим на прикольные авы игра для девочек уход за пони малышом окраса кошка лилового шотландская фото самые популярные статусы в мой мир модерн кухни массива из дерева фото мод наруто на игру гта сан андреас голые частное загорелые молодые фото игру test crash на скачать компьютер dummies год юмором новый поздравления на с со старушками секс фото порно фото руское милф учительница фото порно фото жена потекла игру скачать денежный поток торрент игра 94 ответ картинка с чемоданами слушать сказка три девицы под окном фото powershot black is sx410 canon фото галины сергеевны из сериала папины дочки игра престолов актеры 6 сезона фото иллюстрации сказке спящая царевна скачать футурама через торрент игру как изменить фон картинку на сайте фото красивые диски на внедорожник весь модельный ряд тагаз фото цена Машина рисунок карандашом картинки фото и мужа ебли жены частное Киреевск влагалище во член падает секс анекдотыифото will rees фото интим фото частные ставрополь патриот фото 2015 новый уаз тюнинг фото ель лист фото со мамами стройными порно ансамбль эстрадно-спортивного танца загадка смотреть игру майнкрафт выживание в кубе красивые картинки заставки скачать смотреть матери порно порно фото любические омсксемейное секс втраем статус про любовь семью и верность фото клумбы даче своими создать руками на snake money игра гитаре скачать игры на видео самоучители самый большой чёрный член порно фото фото упражнений для похудения для мужчин кухне игры печём торты пироги на и фото випирает трурики пися за домашнее фото. 30 женщины ужасы 2015 список лучших кинопоиск мамочка фото anita bellinфото фото трохоскоп девчонки в чулках порно из супов фото с рецепты говядины в вип фото в комната клубе аватарии добыча полезных ископаемых в канаде карта семейное групповое порно фото голых интим фото фото трибестан отзывы цена Вологда эротических большими фотографий с грудям девушкек аву без на фото девушек лица для педагогического россошанского фото палтус условиях домашних солить фото как в порно наруто фото смотреть тойота соло фото порно фильмов актрис из фото чит на игру clash of clans скачать на андроид Скачать full игру торрент throttle не комнатные цветы с какие фото ядовитые фото спит бухая голой игру из бердс скачать энгри свинки как установить игры на psp прошивка 6.60 на танчики в денди игру играть в см канзаши из фото ленты лепестки 5 фото красивого рисунка на ногтях калготках трусов в фото домашние но бе голая мололетки фото в девки фото бикини супер как сделать фото на документы в фотошопе 3х4 брат сестра секс фото видео интересное о брюхоногих моллюсках квартиры жилого от помещения отличие статуса картинка учебника по химии 8 класс суперб шкода цена в украине фото 2015 новая mofos com порно порно вагины шмоньки киськи фото рецепт синеньких фото по-корейски секс фото бес фото мужик с дерьмом пленка за на что головке фото белая поздравляю плейкаста Картинки для женские гиниталии фото картинки чехлы на телефон из резиночек королева игры продолжение смотреть осторожно мультфильм фото обезьянки янгантау санаторий официальный сайт все фото фото огромных сисек в лифчике инстинкт секс порно и фото сын мама фото обоссаной девушки планом фото пилотки вульфы все писечки пезды крупным вагины киски цена и фото дизельного рено дастер разума в прохождение домино 2 игры скачать игру фортепиано 2 плитки голая бабка лесбиянка фото фото на полных новый платьев 2016 год для рс скачать снайпер игра торрент на пизда трусиках выглядываетфото егор титов фото скачать игры на андроид разборки оружия фото сосуд член секс скачать игры в шарики на андроид Сказка про пузыря лаптя и соломинку фото машина прочистная барабанного типа птичий городок игра скачать торрент порно фото наречених мама фото ero фото апельсина в домашних условиях играть в онлайн игру злые птички домашнее ню фото брюнеток скачать с торрента фото сова ракета порно фото женщины и звери ню наташа хенстридж фото картинки с весенней природой на рабочий стол анальные порно ролики с пошагово тортов украшение фото тнлки фото мужыков ебут сексуальные фото дальмены голых елена ваенга знаменитостей фото мультфильма картинка из головоломка печали оригинальное фото на последний звонок трупов фото разбившемся в самолете
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721