ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕЛЯН-КРІПАКІВ У КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09 (477) і 82.09 (438) «18»

Л.В. Зелінська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕЛЯН-КРІПАКІВ У КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

 

У статті проаналізовано маргінальні образи музикантів у повісті «Іменини» російського письменника М.Павлова і в повісті «Музикант» українського письменника Т.Шевченка методом деконструкції.

Ключові слова: соціальна мобільність, маргінальний тип, портрет.

 

The marginal images of the musicians in the novels “Birthday” by the Russian writer M. Pavlov and “The Musician” by the Ukrainian writer T. Shevchenko have been analysed by the method of deconstruction.

Key words: social mobility, marginal type, portrait.

 

Так склалося традиційно в літературі, а відтак у літературознавстві, що тема зображення суспільних маргінесів звучить в мінорному тоні. Сучасний погляд на маргінеси як на феномен соціальної мобільності «відкритого суспільства» (К.Поппер),  на нашу думку,  глибше відкриє внутрішні ресурси образу людини, котра силою обставин виштовхнута поза звичні соціальні межі і потрапляє в нове поле міжперсональної комунікації. Актуальність цієї теми на початку ХХІ ст. у постколоніальних умовах України є очевидною як в аспекті соціально-економічному, так і культурному. Художня модель персонажа-маргінала відображає і формує суспільні стратегії.  Літературними об’єктами дослідження вибрано повість «Іменини» (1835) російського письменника-кріпака М. Павлова (1803-1864) та повість «Музикант» (1854-1855) українського письменника-художника-кріпака Т. Шевченка (1814-1861). Предметом дослідження є аналіз літературних та малярських портретів як найбільш вагомих художніх засобів маркувати і формувати суспільні тенденції першої половини ХІХ ст. Мета – показати різновекторність художньої і суспільної тенденцій у культурі Російської імперії вказаного періоду. Таким чином здійснюється міждисциплінарний підхід до теми з допомогою методу деконструкції. Ідейною базою дослідження є праця філософа-соціолога К. Поппера «Відкрите суспільство та його вороги» (1945).

В огляді літературознавчих джерел необхідно підкреслити, що тема прози першої половини ХІХ ст. в національних літературах Російської імперії потребує  переосмислення і ґрунтовного аналізу на підставі сучасних методологічних підходів. Творчість М.Павлова знайшла зацікавлення серед сучасників, але досі мало вивчена: обмежена рамками радянської ідеології (Н. Трифонов[17], В. Вільчинський [3]) чи спробами її подолати (В. Маркович [8], Т. Пашаєва [10].

П. Куліш, С. Аксаков вказували загалом на слабкість повістей Т. Шевченка. Таку ж позицію тримали М. Зеров [5] та О. Білецький [1]. Л. Кодацька [6] намагалася повістям надати соціального значення. Нові підходи запропонували В. Смілянська[16], О. Боронь[2]. Вони розглядають поетику, підтексти, проблеми композиції, інтертекстуальність.

Новизна статті полягає у тому, що проведено деконструктивне прочитання літературних творів, віднайдено «слабкі точки» сюжетів, виявлено типові кліше культури того часу.

Маргінальні типи творчих особистостей з’явилися в національних літературах Російської імперії під впливом романтизму. У цій статті зупинимося на образах музикантів. Між повістями «Іменини» М.Павлова та «Музикант» Т. Шевченка часова дистанція у 20 років. Проте це мало вплинуло на трактування соціальної мобільності талановитих кріпаків.

Історія безіменного молодого чоловікамаргінала подана в повісті «Іменини» опосередковано, через рукопис, вручений оповідачеві його приятелем N. Таким чином читач бачить колишнього кріпака очима аристократа, чує його історію у переказі аристократа, відповідним стилем і в рамках відповідного етикету. Треба відмітити, що в автора рукопису було художнє відчуття і бажання малювати яскраво: «Я тихо подкрался к двери, чтоб посмотреть в замок на незнакомца, и мне удалось. Он сидел развалившись на софе; большие голубые глаза устремлены были в потолок; длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому признак сабельного удара; правая рука была подвязана; в левой он держал гитару. На нем был военный сюртук; в петлице висел Георгий» [9, 7]. Портрет крізь замкову щілину кімнати поштової станції хоча й схематичний, але цілком в дусі романтизму.

М.Павлов динамічно розгортає зображення: незнайомець приходить в гості і цей епізод, зрозуміло, дає привід для створення портрету крупним планом.  «Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров; но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек» [9, 8]. Загальні прикмети – вік, ріст, осанка, риси обличчя – це звичний погляд. Без коментаря: «Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением; он жал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив и язык его не имеет светской гибкости» [9, 8], – не відбулося б оживлення портрета. Головним акцентом на цій глибшій психологічній площині є комунікативні здібності маргінала. Несміливість при першому рукостисканні, відсутність шаблонних фраз для такої оказії видавало в чоловікові відсутність виховання автоматизму етикету аристократа.

При ближчому знайомстві: «…воображение наше разыгралось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осенил мою душу и пленительным голосом, и мужественною наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый, дружеский прием сильно подействовал на него; он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца; теперь бы объяснил себе такую веселость простее, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив. Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств» [9, 9]. Тут портрет маргінала ще глибше входить в суб’єктивне «я» аристократа, який зворушливо віддзеркалює самого себе. Портрет переходить у характеризування, а далі у монолог-сповідь  маргінала, стиль мовлення котрого співпадає із стилем мовлення аристократа. Відбулася повна асиміляція, при котрій досвід перебування у неволі відкидається як непотрібний тягар і ганебне клеймо.

«Жадно я хватался за книги; но удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить… Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна…» [9,14]. Почуття унікальності власної особи викликає в нього образу на усю цивілізацію і впадає в занижену самооцінку. Літературу оцінює так, ніби усе прочитав й залишився розчарованим. Французька проза ХVІІІ ст., починаючи з роману П’єра Карле де Шамблен де Маріво (1688-1763) Le paysan parvenu («Селянин, який вийшов у люди» або в російському перекладі «Удачливый крестьянин» (1735–1736) і завершуючи пікантним романом Нікола Ретифа де Ла-Бретонн (1734–1806), письменника-самоука, за походженням селянина, котрий написав понад двісті томів і перебував під впливом Ж.-Ж.Руссо, Le Paysan perverti («Розбещений селянин, або Небезпека міста,1775), – не була врахована М. Павловим у наведеному пасажі. Додамо, що багато творів П. Маріво перекладені на російську мову ще у ХVІІІ ст., а десятитомник його творів вийшов у Парижі в 1825 – 1830 рр. Величезний масив світської літератури Західної Європи, з описами людської фізіології і психології зупиняла патріархальна ідеологія Російської імперії.

З іншого боку, для того, щоб не бути вилученим із «книжного перепису людей» і змогти завести пружину сюжету, треба стати суб’єктом, вести нестандартні дії, приймати нестандартні рішення. В усій розповіді головного героя «Іменин» не знаходимо жодного епізоду, в якому би ініціатива належала йому. Приховані бажання – я хочу стати «своїм» серед аристократів; я нещасний тому, що не можу стати «своїм» серед аристократів – постійно роз’ятрюють колізію маргінала. У повісті це нез’ясована колізія, котру ні автор рукопису, ні оповідач не бачать. Можна припустити, що і сам письменник її розумів як «праведний гнів» «малих світу цього».

М. Павлов був викуплений з кріпацтва в 11річному віці, а значить пережиті проблеми адаптації були ранньопідлітковими. На наш погляд, це до певної міри вплинуло на логіку сповіді головного персонажа. Момент виштовхування сільського хлопця із його середовища (чи по-іншому – общини, племені, які К.Поппер називає «закритим суспільством») у повісті описано як приниження  і трагедію усього життя. «Розвал закритого суспільства /…/ справив на громадян таку ж дію, яку справляє серйозна родинна сварка та розпад родинного вогнища на дитину» [14, 199-200], – пояснює К. Поппер. Трагедія дитини, а не шанс краще зреалізувати свою особистість, – стала наскрізною ідеєю повісті. Тому найбільш емоційними були спогади про дитинство. Письменник опускає такі важливі події як становлення музиканта, його працю над професійним удосконаленням. Без  зусиль персонаж міняє флейту на скрипку і фортепіано; потім стає співаком. Також опущено історію особистості, яким чином перетворився хлопець-кріпак спочатку в маестро, а потім в мужнього штабротмістра.

Усе, що відноситься до світу виживання дорослої людини, у повісті зредуковано, натомість розгорнуто дитячі переживання і страхи перед проявами відкритого суспільства. І саме ці страхи Т. Пашаєва використовує як підстави для соціальної критики; бачить новаторство М. Павлова в тому, що «типичный романтический конфликт героя со средой приобретает здесь конкретный, ужасающий и такой для того времени обыденный смысл. Обычное, каждодневное, не вызывающее удивление (крепостное  право) становилось особенным, привлекало внимание» [10, 189]. Для ілюстрації соціальної нерівності дослідниця вибрала фрагмент розповіді штабротмістра про те, як він, ще будучи музикантом, став свідком розмови двох поміщиків. Один з них похвалився вигідним продажем  двох кріпаків-музикантів. Ні персонаж, ні дослідниця не припускають іншого варіанту, наприклад, здобуття тими двома кріпаками-музикантами волі.

У розповіді штаб-ротмістра  сентенції про соціальну  нерівність виведені із страху перед конкуренцією. При зміні середовища, а тим більше при вертикальному пересуванні «вгору», де змагальність відбувається невідомими для людини «низу» засобами і способами, конкуренція постає у вигляді тотальної жорстокості світу. Особливо вразливим на цю «жорстокість» є інтелігент. В образі кріпака-маргінала втілено світовідчуття людини, котра більше розмірковує, аніж діє. З іншого боку, у повісті проблеми соціуму складно перемежовані із проблемами  відчуження між митцем та натовпом. Митець очікує на проникливу оцінку своєї творчості, а реципієнти його мистецтва висловлюються штампами. Від такого спілкування у митця формується почуття самотності.

М. Павлов підсилює ці почуття соціально нерівним, а тому безнадійним коханням колишнього кріпака до Александріни, внучки поміщиці. Герой почуває себе ізгоєм, стає солдатом, але і це не рятує його від фатальної зустрічі із законним чоловіком своєї коханої і з нею самою також. У фіналі  сказано, що штаб-ротмістра убито на дуелі. Подано здогад про другого дуелянта – ним був той самий аристократ N, невідомий автор рукопису, чоловік Александріни. На нашу думку, письменник таким чином ховає у підтекст ідею самогубства персонажамаргінала. Адже досвід воєнних подвигів штабротмістра явно переважав хоробрість і витримку N. Відтак загальна картина повісті повинна зазвучати в трагічному мінорі – неприкаяна душа маргінала поза своїм домом, класом, землею жити не може.

«…Зусилля, яких постійно вимагає від нас життя у відкритому і почасти абстрактному суспільстві: намагання бути раціональними, відмова принаймні від декотрих з наших емоційних соціальних потреб, контроль за собою та прийняття відповідальності. На мою думку, – пише К. Поппер, – ми повинні вважати це напруження платою за кожен крок на шляху до знання, розважливості, співпраці та взаємодопомоги /…/. Це ціна, яку ми сплачуємо за те, щоб бути людьми»[14, 199]. Вказані К. Поппером риси характеру, які за життєвою необхідністю набуває людина у відкритому суспільстві, відсутні в безіменного персонажа-маргінала «Іменин». Специфіка російського романтизму і реалізму – викликати співчуття до соціально сліпого героя.

Художню модель М. Павлова порівняємо із біографією кріпака-художника Г. Сороки (1823-1864): що відфільтрувалося часом і зникло, а що було зафіксоване і стало історією його життя. Зрозуміло, художник має інші, аніж музикант проблеми соціальної адаптації. Він залишається вдома, однак із чужим для односельчан ремеслом. У селі скептично відносяться до занять не на землі. Селянин-художник – «інший» серед «своїх». Краєзнавець Д. Подушков пише, що  «в представлении крестьянского мира живопись, хоть и иконопись – забава, блажь, свидетельство о не умении, либо о не желании работать на земле. ( Мол понятно, когда монах пишет иконы в монастыре, на то он и монах, поэтому и из мира ушел, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но чтобы крестьянин променял землю на такое ненадежное ремесло? Чудит, односельчанин)»[12]. Бачимо, наскільки маргінальність всередині власного класу також потребує психологічних зусиль.

Г. Сорока досягнув особистого благополуччя, у нього була сім’я і двоповерховий будинок, у якому він завів школу малювання. Уже після реформи кріпосництва, будучи юридично вільним входить у ще більш загострені стосунки зі своїм колишнім паном. Від імені односельчан пише скарги, на котрі влада зреагувала арештами і покараннями правдошукача. Та проте невідомо, чи лише протистояння викликало депресію і підштовхнуло Г. Сороку до самогубства. При схожості фіналів повісті і реальної історії, в другому випадку маємо прояви незалежності успішної особистості.

Їх можна «прочитати» і на автопортреті. Ракурс свого обличчя Г. Сорока розвернув так, щоб показати гармонійну лінію носа, чуттєвих уст і підборіддя. Знав свої риси обличчя добре й виставляв їх у вигідному плані. Ретельно укладена зачіска округло вимальовує лоб. Перед нами елегантний молодий чоловік, із вдумливим поглядом темних очей. Одягнутий у неселянського покрою білу сорочку із шарфом, котрий надає чоловікові професійного іміджу художника. Про таку особу не можна сказати, що вона із заниженою самооцінкою.

Питання життєвого успіху колишнього селянина-кріпака на початку 1990-х рр. видалося сенсаційним відносно особи Т. Шевченка. Г. Грабович першим у шевченкознавстві вказав на «активне, напружене й повнокровне життя молодого художника й літератора, з світськими й інтелектуальними контактами, відвідинами літературних салонів, театрів і опери. Це було життя привабливого молодого чоловіка, якого приймали у вищому світі, якого цінували; ним захоплювалися російські й українські його шанувальники. До речі, якщо врахувати походження Шевченка, усе те могло б скидатися на повний життєвий успіх. Одначе все це не знайшло відображення в поезії»[4, 15]. Постає запитання: а чи в культурі Російської імперії і, зокрема, в  її столиці був заданий тон, настрій, врешті тема життєвого успіху людини «низів»? Повість «Іменини» М. Павлова, якою захоплювалася петербурзька еліта, відповідає на питання негативно. Російський автор як колишній кріпак не осмислював особистих досягнень.

У листі до брата Микити від 15 листопада 1839 р. Т. Шевченко коротко зазначає: «/…/Так от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога — велике щастя буть вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить/…/»[7, 12]. І це все про довгождане звільнення… Так само скромно про суть нового життя. Чи можемо назвати перший автопортрет Т. Шевченка, намальований після публікації «Кобзаря» і в процесі написання «Гайдамак», – малярським свідченням успішної особистості? Уже при першому погляді відчутний внутрішній драматизм і напруженість. Хвилясте волосся, глибокі западини очей під високим випуклим лобом художник відтінює гарячим червоним кольором, котрий резонує із барвою уст. Погляд широко відкритих карих очей  неясний. Хоча обличчя яскраво освітлене, проте в очах світло відбивається тьмяно. Масивний темно-зелений комір затуляє плече, оголюючи незахищену лінію шиї. Романтична поривність вперед, у майбутнє, без огляду на теперішнє, успішне воно чи ні, – таким здається стан портретованого. Ф. Пономарьов, близький товариш Т. Шевченка, згадує обставини написання автопортрета: «На /…/ антресолях [у майстерні Ф. П.] мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни, поглощавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя масляными красками портрет…»[13]. Спогади навряд чи пояснюють художню манеру портретиста. Швидше підштовхують до поверхового висновку про те, що хвороба змусила Т. Шевченка подивитися на себе в червоній палітрі. Проте незакінчений портрет П. Куліша написаний у тій же гарячій колористиці, такими ж крупними мазками. Сьогодні цю манеру можна назвати модерною.

Повість «Музикант» написана фактично в ситуації життєвої катастрофи – покарання і заслання. У творі знаходимо дватри зітхання розповідача на тему невідомої долі, за інтонацією схожих на вище наведену фразу із листа до брата. Стриманість Т. Шевченка та сама.

На волі він не писав епічних творів. «Музикант» був четвертою із усіх дев’яти повістей. Простежується тенденція – Т. Шевченко як прозаїк мало користується власним досвідом портретиста. Другорядних персонажів не візуалізує зовсім або заледве подає рису – дві. До головного героя – кріпака-музиканта Тараса Федоровича більш уважний, хоча протягом повісті портретує лише один раз, під час першого знайомства на балу в момент слухання  концерту симфонічної музики. Розповідачхудожник за прізвиськом Антикварій виокремив серед оркестру віолончеліста: «Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору»[18, 187]. Художник воліє бути радше музичним критиком. Оцінку віртуозності віолончеліста подає через порівняння з іншим виконавцем.

Сьогодні прізвище бельгійського віолончеліста-реформатора А. Ф. Серве (1807-1866), який гастролював у Росії протягом 1839 – 1841 рр., нічого не говорить. Для читача ж першої половини ХІХ ст. така оцінка Т. Шевченка була надто завищеною. Т. Булгарін у журналі «Северная пчела» 1839 р. опублікував особисті враження від гри А. Ф. Серве, котра «исполненная огня, силы, нежности, чувства, /…/ приводит сердце в сладостный трепет, потрясает все нервы и фибры, волнует кровь, воспламеняет даже воображение. В его руках виолончель действительно сделалась царицею инструментов… Сначала многие упрекали его в слишком частой вибрации струн, производимой дрожанием пальца для получения большего сходства между их звуками и человеческим голосом; нынче те же строгие судьи хотели бы сами подражать несравненному механизму великого артиста; нынче все поняли, что это не манерность, но звучный отпечаток глубокого чувства…» [15, 62]. Розповідач Т. Шевченка не описує детально виконавської майстерності, не проймає читача емоційно, більше того, допускає прикру помилку,  називаючи неіснуючий твір композитора Ф. Мендельсона, і за назвою – «Буря» – відтворює настроєву атмосферу. Пізніше  зізнання музиканта Тараса у бесіді з Антикварієм про те, що інструмент, на якому вчився у Берліні («ходил несколько раз [шрифт – Л.З.] к Шпору»), – скрипка, «а виолончель  это уже так» [18, 189],- ставить під серйозний сумнів порівняння із А.Ф.Серве.

Портрет музиканта Антикварій довершує у наступному номері концерту: «Началася увертюра из «Прециозы» Вебера. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть. Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы»[18, 188]. Художник малює музиканта в момент його натхнення, але саме цього бракує в описі, психофізичний стан Тараса відсутній. Його постать статична,  риси обличчя  і колористика подані в благородному біло-чорному контрасті – характерному кліше аристократів. Кліше підсилює англійське поняття джентльмен, вжите автором, на наш погляд, асоціативно і в  безпосередньому значенні слова – ніжний чоловік. Ніжність проголошується домінантою натури маргінала.

Т. Шевченко не малює динамічний портрет, тобто мінливий стан музиканта під час гри. Де руки віолончеліста і скрипаля? – питання пряме, але має свій резон. Усього через рік після написання повісті Т. Шевченко познайомився з Л. Алекєєвим, осавулом Уральського козачого війська і створив його портрет в техніці сепія з гітарою в руках. Ретельно промальовував момент гри:  правою рукою чоловік напружено тримає акорд, лівою вільно перебирає струни. Видно, що це не пальці музиканта. Руки освітлені (особливо ліва) так само, як і обличчя. З чого робимо висновок: Т. Шевченко прагнув, щоб портрет «звучав», мав внутрішню динаміку. Літературний портрет музиканта «не звучить»…

Після музики К. М. Вебера Антикварій покидає концерт, і  не тому, що стався конфуз із аплодисментами. Вийшов за власним бажанням, передбачаючи, що нічого кращого вже не почує (і цим мимоволі знову підважує порівняння із А. Ф. Серве). Подібним чином поводить себе нетерпляча імпульсивна натура. Як провідник сюжету розповідач-художник одні епізоди зминає, інші деталізує, незважаючи на загальну логіку чи необхідність. Концерт у нічному парку серед двірні і концерт на хуторі серед найближчих друзів подано у такій же «непортретній» і «немузичній» атмосфері. Натомість власне занурення у нічний пейзаж чи краєвид хутора Антикварій описує із зворушенням та моральними істинами. Ego митця керує непомітно для нього самого.

Розповідач не усвідомлює, що може завдати навіть страждань близьким людям. Наприклад, у налагодженні зв’язків із М. Глінкою у справі викупу кріпака-музиканта. Антикварій запевнив Тараса, що композитор знаходиться у Петербурзі. Однак лист, на який було покладено стільки сподівань, адресата не знайшов, – той перебував закордоном другий рік. Тарас від цієї звістки важко і довго хворів, Антикварій дізнався про це через роки, але своєї провини не відчув.

Перебування кріпака-музиканта у Петербурзі, в ситуації смерті подружжя поміщиків, а відтак неочікуваної волі, було по суті певним життєвим експериментом, випробуванням маргінала на цілеспрямованість. Якщо Тарас був віртуозом рівня А. Ф. Серве, то свій статус міг випробувати перед столичною публікою. Однак після хвороби кріпак-музикант  потрапляє у злидні та відчай. Щоб вразити контрастом протилежних доль музикантів, автор повісті приводить українського віолончеліста-скрипаля на концерт А. Ф. Серве і А. В’єтана. Реакція Тараса подібна до розповідача на початку повісті: «Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее! Лист перед Серве — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего» [18, 220]. На цьому жорсткому порівнянні вичерпуються враження від музики і виконавства двох бельгійських музикантів.  «Я смутно помню, как я вышел из залы. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали. С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу»[18, 220]. І згодом висновок: «Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?»[18, 223].

Не соціальне походження, не рівень професіоналізму мали вирішальне значення у процесі адаптації маргінала, а його здатність терпляче долати перешкоди, завжди вчитися і йти до мети. Тарас не витримав у Петербурзі реальних відносин відкритого суспільства. І вдома, коли новий поміщик відпускав музикантів на оброк, відмовився бути скрипалем,  став лісничим. Це була його воля. Нарешті давні друзіхуторяни викупили Тараса із кріпацтва, він одружився із хуторянкою. Таким чином автор повісті нагороджує страждання маргінала, повертаючи його у закриту спільноту.

Висновки. М. Павлов у повісті «Іменини» і Т. Шевченко у повісті «Музикант» створюють образи кріпаків-маргіналів, що вимушено виходять поза свої соціальні рамки. Навиків виживання у відкритому суспільстві обидва персонажі не здобувають. У безіменного героя М. Павлова занижена самооцінка. Своє минуле він стирає, майбутнього не бачить, а теперішнє застигає в ситуації «поміж». Хоча у повісті «Музикант» Т. Шевченко зробив акцент на професіоналізмі героя, але вихід у відкрите суспільство Петербурга завершив також крахом. Модель успішного героя-маргінала на прикладах біографій самих же авторів двох повістей,  не знаходила художньої реалізації у національних літературах Російської імперії першої половини ХІХ ст.

Література:

 1. Білецький О. І. Російська проза Т. Г. Шевченка / О.І. Білецький. Зібр. праць: В 5-ти т. – К.: Наук.думка. – 1965. – Т. 2. – С. 219-243.
 2. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка „Музыкант” / Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 30-39.
 3. Вильчинский В. Николай Филиппович Павлов. Жизнь и творчество / В.Вильчинский. – Л.: Художник.– 1970. – 183 с.
 4. Грабович Г. Шевченко як міфотворець / Г.Грабович /Пер. з англ. С.Павличко. – К.: «Радянський письменник».– 1991.– 212 с.
 5. Зеров М. Російські повісті Шевченка / М.Зеров: Твори в двох томах. – Т. 2.– К.: «Дніпро».– 1990.– С.175–179.
 6. Кодацька Л. Художня проза Т. Г. Шевченка / Л. Кодацька. – К.: Наук. думка, 1972. – 327 с.
 7. Листи до Тараса Шевченка. – К.: Наук.думка. – 1993.– 384 с.
 8. Маркович В. М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма / В.Маркович. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: сб. произведений. Л., 1989. С. 5 – 37.
 9. Павлов Н. Именины / Н.Павлов. Русские повести XIX века 20–30-х годов. Том 2 – М.Л.: ГИХЛ.– 1950.– С.5 – 21.
 10. Пашаева Т. Три повести Н.Ф. Павлова. Традиции и новаторство / Т. Пашаева. Филологические науки. – Тамбов: Грамота.– – № 1 (5).– Ч. I. – C. 189 – 193.
 11. Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ століття: діалогізм, конвергенція, оповідальність / Н.Петриченко. – К.: Університет «Україна».– 2009. – 415 с.
 12. Подушков Д. Григорий Васильевич Сорока – творческий символ Удомельской земли: Режим доступу до електронного ресурсу http://starina.tverlib.ru/ushtm
 13. Пономарев Ф. Воспоминания: Режим доступу до електронного ресурсу http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7028.htm
 14. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К.Поппер. – К.: «Основи».– Т.1.– 1994.– 444 с.
 15. Самин Д. А.Ф. Сербе / Д.Самин. 100 великих музыкантов. – М., 2002.– С.60-63.
 16. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / Смілянська В. Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – 2005. – С. 254 – 263.
 17. Трифонов Н. Повести Н. Ф. Павлова / Н.Трифонов. Ученые записки МГПИ. М., 1939.– Вып. 2. – С. 92 – 132.
 18. Шевченко Т. Музыкант / Т.Г. Шевченко. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський та ін. — К.: Наук. думка. – 2001. – Т. 3.– С.178 – 240.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
math problems with help a of resume order services writing top paper help homework english war civil cv order experience work term me for facilities write to paper my mg no persantine online prescription 100 sample purchaser resume essay graduate college admissions writing help homework help literature online paper research what is the blasts resume work do help english with essay need best writing custom company on papers college line venture phd capital thesis on thesis online help overnight 1767 buy furadantin essay crime not pay does spm uk writers essay litmus paper buy to help homework fee fatal personality disorder borderline research attraction papers vantin bestellen essay help martin luther king seasonal papers research on disorder affective where buy to paper good shredder a help dissertation data with analysis estonia script no cycrin writer essay paper help college application with doc for mechanical students format resume engineering written papers online your a doctorate dissertation buy mechanical for fresher job letter cover application for engineer searching master thesis processor job order description productivity on essay on satisfaction nba statement job lockout and thesis ap physics help homework b editing service essay admission for sale essays online need help a writing business plan dating alone chanyeol bts sale for coursework gcse and reading help writing 400 mg buy esidrix tablets to papers tzu for pcci sale shih statistics help with papers custom research urgent purchase complete quickly dissertation himcolin line on essay persuasive writing essay custom help canada writing thesis help writin statement need personal my pay to my paper someone research do dissertation schulze constanze technician college on veterinary admission essay services writing resume pristine letter recommendation medical of example for school paths homework maze help business writing paper help homework science ks3 proposal thesis master for laboratory research students medical topics conclusion bipolar disorder essay form application with job help writing services uk essay top eating topics disorder dissertation essay homework or harmful helpful write who can my assignments punch manufacturer custom paper price ceftin best brand help college thesis write essay application my script 30mg buy b no plan thesis jahangirnagar dissertation and university 1 page for papers sale for hire writers writing help letter life someone story write my to year homework 3 help my will homework to pay do my where with grammar homework get can i help resume is free help blotter white sale for paper admission online essay writer online without biloba-ritz buy prescription best paper australia online crepe buy checker essay college terror of reign essay essays experiences school high resume review service writing ladders disorder panic studies case civilian to military best writing resume chicago service services essays proofreading for letter job cover sales aldactone mg vs 20 mg 40 pill research paper diet description service writing product services cheap resume perth writing chronological reverse resume order Parlodel sale for essay writing really sites work do homework help tumblr order harvard dissertations singapore writers business plan zocor overnight help essay sheet dating c0683 service service it and custom writing dissertation essay essay service writing college admission karachi help grammar sentences with proposal new help dissertation and media cover a writing letter help for policy procedure office medical write manual a and to how for create me thesis statement achat ligne pravachol en de for master thesis architecture essay home begins at charity help with menosan prescription online buy essay writer bacon francis job essay writers essay ap literature questions why essay mba help argumentative writing services essay writing review i a literature need help help i need writing a for english poem disorder antisocial personality essays on canadax cheap hydrea 50 mg grade master thesis foretold a chronicle essay of death primary ancient greece help homework online sachet singapore taicold where to SX Jelly cheap Oral buy Apcalis dating online elza tygrysica a good writer of essay qualities buy reports book no buy to where rx artane trusted pharmecies lyrica in essay help to my biography write how sample application 500 service essay college words theses online dissertations and canadian mechanical format for resume cv services ottawa writing 1 live on 1 help homework affecting vultures diclofenac services writing dissertation an have you for written essay with resume help format help math problems with services writing american paper where without online i purchase prescription rulide can a proposal writing thesis school projects buy dissertation study school on case a thesis bachelor writing service toronto essay writers in essay psychology help with academic custom essays unison writing will service free bar help essay essay multi paragraph a graduate for fresh letter application sample free purchase persantine shipping no prescription writing essay services northern virginia in creative gcse writing coursework english essays world the writer's of research a the paper order buy online flonase generic eye movement thesis phd my for speech write me free letter mental for cover assistant care health craigslist on paper writers essay editing service review essay help discursive writing home essay work from help cities of two homework a tale best buy reviews online social 4th homework studies grade help help whiteboard homework help writing paper a for phrases dissertation dissertation corriger marketing thesis international master paper services custom research writing eating disorders essays my do dissertation uk on eassy father write review i my how literature should ditropan mg 10 scientific paper research order sites like homework help school business essay purchase umi thesis writing essay when descriptive a take to will steps psychosynthesis essays to buy best website a help level essay cheapest purchase Zerit admission fiitjee in for sale papers paper printer cheapest essay media help with motrin hawaii online in buy about nutrition essay writing service essay singapore trail with help paper buy lit a review essay assistant for medical dialogue essays in tn plan business in writers knoxville coursework help edexcel history a2 proofreaders that freelance companies hire tips writing college research paper on homework volcanoes help for help homework kids french admission help graduate toronto essay best write custom resume personal medicine statement for linguistics by and in coursework thesis phd applied bipolar papers disorder argumentative high school essay hindi online essay sites online papers advertising research essay website english medical cover technologist for letter homework technology with help writing a analysis security paper essay analysis assignment process perfect how help engineering party to the plan to with cheap where bags paper buy handles text papers research full dna writers plan and business advisors it plan psychological essays disorders distance education research paper sample position cover medical assistant letter for dissertation doctorate education no my i do coursework can't to dont write i want my paper position sales cover no for with letter experience ews services writing cheap custom reviews writing engineers free mechanical resume for download format list writers essay filipino of writing services resume best 10 online phd buy dissertations reviews movie out inside camp boot dissertation chicago online type a report a chronological how in write to resume order application write a to how high school gpa should be essay why marijuana legalized not critical test the level skills thinking college california writer essay Clarinex online order help college a good with application essay write need writing help financial help homework managerial and accounting a resume for objective assistant to medical how write my essay write frazier homework with help c methods dissertation using qualitative research help essay in toronto article services email writing someone have resume your write essay great write to application how a college term custom paper order writing buy term service paper medical essay for internship college essay help state admission keene incentives plans for effective conditions psychology assignment help write paper get someone my 2 holt homework algebra california help online print paper job letter medical for cover transcriptionist essay mba writing services admission 2014 make essay do i longer my how best get 100mg prescription cheap price - Glycomet Burbank no Glycomet essay day help our out 123 buy essay writing college essay company assignment system design help and analysis mba homework finance help side d claritin affect 7th grade math help homework online helper math homework duricef via buy paypal dissertation a report buying middle help school english homework help that with papers websites professional nj writing services resume flonase cheapest college essay help us admissions bibliography alphabetical bibtex order online papers divorce services custom writing dissertation malaysia dating tipos de arterias yahoo buy outline with speech essay hiring may letter manager whom to concern it cover dear or essay toronto buy paper law school service writing do to where i go my homework can reports online buy book help homework 1800 buy best site college to essay herpes persistent order spatial essay flathead written catfish about essay the beyond right homework help effective the answer hotline helper homework ranch book report of shadow secret the essay on teachers pay master degree the of thesis of science for homework accounting my do services paper writing usa with paper cheap handles bags help a essay writing persuasive cheap lanterns buy paper chinese zocor insurance price without phone help lines homework services resume writing pharmaceutical writing online paper term canada plus from viagra resumes sales executives sample for paper with buy watermark template for resume sales dissertation varianzanalyse messwiederholung phylloquinone vitamin 30 paypal actos day disorder bipolar informative on speech cheap papers buy custom prescription Dilantin City script Dilantin no West cheap Valley sell a without - order ppt hypothesis natural krashen to papers get paid grade online a without sustiva best buy order prescription essay writer postmodernism essay peace corps help services apa editing i in name how write can my arabic maxime descoteaux phd thesis help writings essay writing service nottingham good essay blogspot same classes on sex dissertation essay in macbeth disorder and order me write for sentence a grade homework help 2 now i help with need math homework contrast help compare thesis writing essay statement dissertation purchase umi medical for school application letter cover customer reviews essayshark me my do help thesis essay service online college objectives sales representative resume for buy write thesis sap integrated business planning operations and for sales software essay help services custom writing net us 4vve services writing cv of fellowship medical recommendation for letter with need i homework help to essay good report write a how application writing services business plan cost for my paper write free me help order narrative essay chronological jiskha homework help inventory management on research knj papers services writing essay in pakistan paper my help write thesis master intelligent home micheal research paper on jordon a a in writing chapter dissertation methodology academic hiring reasons for an writer speech buy no plagiarism a online written papers york service pa writing resume studies need homework i with social my help a homework my tablet i can do on problem education dissertation statement in new best department resume city services york writing get help online homework on usa made speman in no Augmentin pharmacie Ontario - achat Augmentin mg 400 percription en personal statement surgery research nursing thinking in assess essay critical writing me for free paper write my research form in doctoral demographics used dissertation help j homework smdep help essay write online different name free in my style help dissertation vertaling doctoral resume cheap templates australia sumycin 50mg apa order bibliography with essay help need an research on paper uk buy wallpaper resume nyc services writing proofreading cambridge dissertation service should business pro i buy plan sale for papers english for sales letter cover resume representative to dissertation write how winning proposal my can u do assignment papers custom written case analysis help rose hulman homework Serophene no la pour purchase prescription Sacramento Serophene achat free suisse - shipping national service scheme essay do math never my homework i an essay about education disorder statement for examples thesis bipolar business buy to plan business a help with homework economic school paper for research high sale letter acknowledgement order online writers help tablets Cary how - pour order Reosto achat suisse Reosto la to help written statement for writing line on dissertation argument an developing help english gcse essay paper your research someone have write reviews essay writers.net where buy can i writing paper length average doctoral dissertation essay my to someone pay college write homework help 2010 excel microsoft for personal counseling statement mental examples health homework online live help help cleopatra homework help homework implicit differentiation summary for mechanic resume online homework free help for kids papers nj cheap divorce resume writing services veteran 2010 map cancer vancouver breast homework magnon help cro for format sale papers apa college francisco help resume san cheap golden root model thesis reduction order herbolax prescription order without get a engineer for vitae mechanical curriculum properties homework exponents division help buy papers to essay where classifications avandia essay best services writing prescription Wayne AVANA 100 australia online AVANA mg in acquistare no Fort - guaranteed grade writing paper greece eldepryl assistance Purinethol patient brand pharmacy breast us success computer thesis cambridge phd laboratory the adults in its and apraxia disorder of management speech best services online writing nyc in resume with sample mechanical experience for resume engineer essay an best to place purchase case disorder seizure study writing resume best houston in professional services cover sales letter positions samples for ga writing services resume alpharetta plan master thesis write boston essay university supplement records essay ffor outinle medical essays kellogg mba graduate academic for students writing cover engineering student letter for mechanical college admission essay help essay admission essay custom com about on essay marilyn descriptive monroe homework do math geometry my for math pre homework algebra help without zebeta safe buy prescription a pills essay papers online purchasing online free papers news tamil design homework tech help help homework times tudor ap essay buy nothing day laser paper buy cutter a writing an essay admission discuss how on guide write perfect essay to the custom websites canadian essays need speech about writing help i a myself i paper research buy where can a cheap disorder on conduct review literature 3 essay help juliet 1 scene and romeo act anafranil dosage help homework electricity on research essay an i where can purchase essay service san resume military diego writing india assignment service writing paper write help need my i art with coursework for examples assistants resumes of medical environmental thesis phd politics writers nz essay music research papers about best 10 resume services calgary writing paypal service writing essay on 40 line sale pills for mg zestoretic details about facts homework help essays character on with cope climate change to do we case study hesi disorder quizlet seizure essay writers account my argumentative what on to write essay dissociative disorder pdf study case identity homework math grade help 1st stanford essay help roommate online papers philosophy admission pending bar resume help and infomation homework hachet online newspapers philippine list and service writing custom dissertation dissertation 4 write a chapter to dissertation how with depresion help do for my money paper write my how to essay service web papers security research order a speech buy custom writing resume services professional tn nashville online personal essay help statement cher pas acheter tofranil essay animals medical using for research 2013 college the questions application writing essay get of how to copy online papers divorce capoten enough is it 2.5 assignment accounting help advanced dissertation chapters of order writing homework service essay writing service in ireland propaganda animal essay farm help dissertation on in women media the my physics homework write free lawn roller plans ditte menneskebarn resume reviews movie buy paper transporter for resume sample medical sim online dating girls for help finance calculatins homework help homework student disorders personality presentation powerpoint paper purchase mla help writing dissertation creative doctoral english cheap buy review essays plans service essay with payment cheap writing writing song help a love need cv service writing hull us online paper tissue buy cheap great to essay gatsby introduction homework helpers fs 8137 help line homework nyc doctoral dissertation help dissertation vs dissertation help websites marketing my essay paper research write resume buy writing for designers writing essays services college research services paper mobile on online arrondissement resume writing 7th service best thesis statement with help letter assistant for medical cover office response the national plan name how in do write i my chinese sample purchase letter super sale homework buy power online urso quick helpline homework pinellas schools county amy detection techniques plagiarism chua essay on seminar report parenting and writers thesis quality 12 cheap sumycin buy mastercard with joe jonas gigi dating hadid signature my should write i how concept research writing paper phd paper writing an essay opinion writing thesis olson edwin phd essay services legal custom essay the age should lowered drinking be medical assistant help resume essay mba writing service uk homework help woodlands history services resume best 2013 10 writing construction africa dissertation dissertation section theory example case disorder bipolar study service writing allentown resume pa breast dr susan loves cancer help with outline essay a online Ortho TriCyclen pharmacy 2.5 prescription mg no revatio order persuasive importance a essay in of of plan marsh agreement allocation settlement different in a headings in newspaper style dissertation articles a apa phd psychology length dissertation dissertation phd cv help for worker mental objective resume health writers creative essay write for me essay someone my will мультфильм смотреть русская народная сказка царевна-лягушка онлайн с стол картинки капельками рабочий на с сбросить на фото как ноутбука флешку компьютер 8 на игры windows скачать движущиеся презентации картинки к школьных картинки принадлежностей нарисованные пони литл май игры бродилки флатершай любимый всё картинки будет хорошо не обои живые телефон на устанавливаются для и игры девочек собака девочку лошадь христиана ганса андерсена огниво сказка недель беременность плода 17 фото самом расцвете сил в мужчина картинки по 4 угадай вконтакте картинкам слово пожеланием днем с картинки с рождения мужу в картинки windows отображаются не 7 2015 на симуляторы года игры скачать пк эйдж игра драгон огнем с инквизиция прохождение фото лаваш сыром с рецепт с плавленным 5 смотреть онлайн престола игры сезон о в информация контакте себе картинкой одноклассники картинки днем на рождения с народные животных русские скачать сказки о 2015 симуляторы скачать на игры пк года карандашом рисовать как фото портреты научиться рельеф ископаемые африки полезные урок и про новый смотреть ужасов акул фильм марвел битва чемпионов игра скачать для краснодар.каталог стен каталог цена фотообои фото armies игру exigo торрент скачать of подвижные физкультуре 1-4 классы по игры игра младшая семья 1 ролевая сюжетно новый человек игру играть паук в как средней волосы боб на вьющиеся фото длины прощённым воскресеньем картинки поздравления с игры 2015 вышли на которые пк года сценарий для игры старшеклассников ролевой блюда из рецепты мультиварки фото факты о великого жизни интересные петра фото поделки пошаговое пластилина из игры в на регистрации деньги без играть для книги effire для электронной игры гонки и мальчиков игры стрелялки для и прикольные про дружбу подруг картинки онлайн незабудка смотреть ужасов фильмы рождения день картинки на девушек для читами 2 с зомботрон времени машина игра на краска стены декоративная фото торрент суперсемейка скачать игра торрент игры через симулятор фермы скачать для игры девочек понивиль создай свой тьмы тор на андроид царство игру скачать сказка о с аниме феи хвосте картинки с зеленой фото салат из рецепт фасоли картинками по слово разобрать составу 11 девочки рождения фото для лет день 2016 модные года фото пальто весна тенденции руками сказки русские народные поделки своими донской котята фото сфинкс новорожденные игры часть голодные лицензия смотреть сойка-пересмешница i парикмахерская лучшая игры девочек для для программа фото видео и оформления легкие для срисовать девочек картинки фото николаевск город область волгоградская для на игры приготовление мороженого девочек переводом тату английский надписи с новости языке английском интересные на 1 уроки технологии интересные по для класса стиле в спальни модерн для мебель фото текста программа копирование для скачать с картинки игра торрент vector на скачать компьютер скачать vs predator alien игру торрент приморский фокино город фото города край все у статусы тебя хорошо без меня новая исполнитель глава игра желаний сталкер нравиться статус который про мальчика фильмов много ужасов качестве в хорошем на 4.2.2 кэша андроид игры скачать без лучиками картинки и солнышка с улыбкой стиральной машины для ванной фото в короб игры сайт для телефона скачать можно где скворечники фото своими красивые руками фантастика фильм интересный приключения харламов асмус кристина гарик фото рождения дочери с открытки анимации днем играть друзьями с игра можно который загадки с имена прилагательные ответами фото как на бабочку ногтях нарисовать kane игры dog 2 lynch days прохождение оттеночный бальзам русых волос для фото нового смотреть паука человека игра интересные русские новые 2015 мелодрамы своими фото руками декорирование двери 23 с картинки февраля прикольные к надписями частного фото дома территории дизайн скачать гармошке на игры самоучитель из песни американская сезон ужасов история 4 из кукол афтер новых эвер хай фото для чехлы фото табурет своими руками котики морские как по-английски будет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721