ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕЛЯН-КРІПАКІВ У КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09 (477) і 82.09 (438) «18»

Л.В. Зелінська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕЛЯН-КРІПАКІВ У КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

 

У статті проаналізовано маргінальні образи музикантів у повісті «Іменини» російського письменника М.Павлова і в повісті «Музикант» українського письменника Т.Шевченка методом деконструкції.

Ключові слова: соціальна мобільність, маргінальний тип, портрет.

 

The marginal images of the musicians in the novels “Birthday” by the Russian writer M. Pavlov and “The Musician” by the Ukrainian writer T. Shevchenko have been analysed by the method of deconstruction.

Key words: social mobility, marginal type, portrait.

 

Так склалося традиційно в літературі, а відтак у літературознавстві, що тема зображення суспільних маргінесів звучить в мінорному тоні. Сучасний погляд на маргінеси як на феномен соціальної мобільності «відкритого суспільства» (К.Поппер),  на нашу думку,  глибше відкриє внутрішні ресурси образу людини, котра силою обставин виштовхнута поза звичні соціальні межі і потрапляє в нове поле міжперсональної комунікації. Актуальність цієї теми на початку ХХІ ст. у постколоніальних умовах України є очевидною як в аспекті соціально-економічному, так і культурному. Художня модель персонажа-маргінала відображає і формує суспільні стратегії.  Літературними об’єктами дослідження вибрано повість «Іменини» (1835) російського письменника-кріпака М. Павлова (1803-1864) та повість «Музикант» (1854-1855) українського письменника-художника-кріпака Т. Шевченка (1814-1861). Предметом дослідження є аналіз літературних та малярських портретів як найбільш вагомих художніх засобів маркувати і формувати суспільні тенденції першої половини ХІХ ст. Мета – показати різновекторність художньої і суспільної тенденцій у культурі Російської імперії вказаного періоду. Таким чином здійснюється міждисциплінарний підхід до теми з допомогою методу деконструкції. Ідейною базою дослідження є праця філософа-соціолога К. Поппера «Відкрите суспільство та його вороги» (1945).

В огляді літературознавчих джерел необхідно підкреслити, що тема прози першої половини ХІХ ст. в національних літературах Російської імперії потребує  переосмислення і ґрунтовного аналізу на підставі сучасних методологічних підходів. Творчість М.Павлова знайшла зацікавлення серед сучасників, але досі мало вивчена: обмежена рамками радянської ідеології (Н. Трифонов[17], В. Вільчинський [3]) чи спробами її подолати (В. Маркович [8], Т. Пашаєва [10].

П. Куліш, С. Аксаков вказували загалом на слабкість повістей Т. Шевченка. Таку ж позицію тримали М. Зеров [5] та О. Білецький [1]. Л. Кодацька [6] намагалася повістям надати соціального значення. Нові підходи запропонували В. Смілянська[16], О. Боронь[2]. Вони розглядають поетику, підтексти, проблеми композиції, інтертекстуальність.

Новизна статті полягає у тому, що проведено деконструктивне прочитання літературних творів, віднайдено «слабкі точки» сюжетів, виявлено типові кліше культури того часу.

Маргінальні типи творчих особистостей з’явилися в національних літературах Російської імперії під впливом романтизму. У цій статті зупинимося на образах музикантів. Між повістями «Іменини» М.Павлова та «Музикант» Т. Шевченка часова дистанція у 20 років. Проте це мало вплинуло на трактування соціальної мобільності талановитих кріпаків.

Історія безіменного молодого чоловікамаргінала подана в повісті «Іменини» опосередковано, через рукопис, вручений оповідачеві його приятелем N. Таким чином читач бачить колишнього кріпака очима аристократа, чує його історію у переказі аристократа, відповідним стилем і в рамках відповідного етикету. Треба відмітити, що в автора рукопису було художнє відчуття і бажання малювати яскраво: «Я тихо подкрался к двери, чтоб посмотреть в замок на незнакомца, и мне удалось. Он сидел развалившись на софе; большие голубые глаза устремлены были в потолок; длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому признак сабельного удара; правая рука была подвязана; в левой он держал гитару. На нем был военный сюртук; в петлице висел Георгий» [9, 7]. Портрет крізь замкову щілину кімнати поштової станції хоча й схематичний, але цілком в дусі романтизму.

М.Павлов динамічно розгортає зображення: незнайомець приходить в гості і цей епізод, зрозуміло, дає привід для створення портрету крупним планом.  «Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров; но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек» [9, 8]. Загальні прикмети – вік, ріст, осанка, риси обличчя – це звичний погляд. Без коментаря: «Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением; он жал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив и язык его не имеет светской гибкости» [9, 8], – не відбулося б оживлення портрета. Головним акцентом на цій глибшій психологічній площині є комунікативні здібності маргінала. Несміливість при першому рукостисканні, відсутність шаблонних фраз для такої оказії видавало в чоловікові відсутність виховання автоматизму етикету аристократа.

При ближчому знайомстві: «…воображение наше разыгралось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осенил мою душу и пленительным голосом, и мужественною наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый, дружеский прием сильно подействовал на него; он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца; теперь бы объяснил себе такую веселость простее, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив. Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств» [9, 9]. Тут портрет маргінала ще глибше входить в суб’єктивне «я» аристократа, який зворушливо віддзеркалює самого себе. Портрет переходить у характеризування, а далі у монолог-сповідь  маргінала, стиль мовлення котрого співпадає із стилем мовлення аристократа. Відбулася повна асиміляція, при котрій досвід перебування у неволі відкидається як непотрібний тягар і ганебне клеймо.

«Жадно я хватался за книги; но удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить… Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна…» [9,14]. Почуття унікальності власної особи викликає в нього образу на усю цивілізацію і впадає в занижену самооцінку. Літературу оцінює так, ніби усе прочитав й залишився розчарованим. Французька проза ХVІІІ ст., починаючи з роману П’єра Карле де Шамблен де Маріво (1688-1763) Le paysan parvenu («Селянин, який вийшов у люди» або в російському перекладі «Удачливый крестьянин» (1735–1736) і завершуючи пікантним романом Нікола Ретифа де Ла-Бретонн (1734–1806), письменника-самоука, за походженням селянина, котрий написав понад двісті томів і перебував під впливом Ж.-Ж.Руссо, Le Paysan perverti («Розбещений селянин, або Небезпека міста,1775), – не була врахована М. Павловим у наведеному пасажі. Додамо, що багато творів П. Маріво перекладені на російську мову ще у ХVІІІ ст., а десятитомник його творів вийшов у Парижі в 1825 – 1830 рр. Величезний масив світської літератури Західної Європи, з описами людської фізіології і психології зупиняла патріархальна ідеологія Російської імперії.

З іншого боку, для того, щоб не бути вилученим із «книжного перепису людей» і змогти завести пружину сюжету, треба стати суб’єктом, вести нестандартні дії, приймати нестандартні рішення. В усій розповіді головного героя «Іменин» не знаходимо жодного епізоду, в якому би ініціатива належала йому. Приховані бажання – я хочу стати «своїм» серед аристократів; я нещасний тому, що не можу стати «своїм» серед аристократів – постійно роз’ятрюють колізію маргінала. У повісті це нез’ясована колізія, котру ні автор рукопису, ні оповідач не бачать. Можна припустити, що і сам письменник її розумів як «праведний гнів» «малих світу цього».

М. Павлов був викуплений з кріпацтва в 11річному віці, а значить пережиті проблеми адаптації були ранньопідлітковими. На наш погляд, це до певної міри вплинуло на логіку сповіді головного персонажа. Момент виштовхування сільського хлопця із його середовища (чи по-іншому – общини, племені, які К.Поппер називає «закритим суспільством») у повісті описано як приниження  і трагедію усього життя. «Розвал закритого суспільства /…/ справив на громадян таку ж дію, яку справляє серйозна родинна сварка та розпад родинного вогнища на дитину» [14, 199-200], – пояснює К. Поппер. Трагедія дитини, а не шанс краще зреалізувати свою особистість, – стала наскрізною ідеєю повісті. Тому найбільш емоційними були спогади про дитинство. Письменник опускає такі важливі події як становлення музиканта, його працю над професійним удосконаленням. Без  зусиль персонаж міняє флейту на скрипку і фортепіано; потім стає співаком. Також опущено історію особистості, яким чином перетворився хлопець-кріпак спочатку в маестро, а потім в мужнього штабротмістра.

Усе, що відноситься до світу виживання дорослої людини, у повісті зредуковано, натомість розгорнуто дитячі переживання і страхи перед проявами відкритого суспільства. І саме ці страхи Т. Пашаєва використовує як підстави для соціальної критики; бачить новаторство М. Павлова в тому, що «типичный романтический конфликт героя со средой приобретает здесь конкретный, ужасающий и такой для того времени обыденный смысл. Обычное, каждодневное, не вызывающее удивление (крепостное  право) становилось особенным, привлекало внимание» [10, 189]. Для ілюстрації соціальної нерівності дослідниця вибрала фрагмент розповіді штабротмістра про те, як він, ще будучи музикантом, став свідком розмови двох поміщиків. Один з них похвалився вигідним продажем  двох кріпаків-музикантів. Ні персонаж, ні дослідниця не припускають іншого варіанту, наприклад, здобуття тими двома кріпаками-музикантами волі.

У розповіді штаб-ротмістра  сентенції про соціальну  нерівність виведені із страху перед конкуренцією. При зміні середовища, а тим більше при вертикальному пересуванні «вгору», де змагальність відбувається невідомими для людини «низу» засобами і способами, конкуренція постає у вигляді тотальної жорстокості світу. Особливо вразливим на цю «жорстокість» є інтелігент. В образі кріпака-маргінала втілено світовідчуття людини, котра більше розмірковує, аніж діє. З іншого боку, у повісті проблеми соціуму складно перемежовані із проблемами  відчуження між митцем та натовпом. Митець очікує на проникливу оцінку своєї творчості, а реципієнти його мистецтва висловлюються штампами. Від такого спілкування у митця формується почуття самотності.

М. Павлов підсилює ці почуття соціально нерівним, а тому безнадійним коханням колишнього кріпака до Александріни, внучки поміщиці. Герой почуває себе ізгоєм, стає солдатом, але і це не рятує його від фатальної зустрічі із законним чоловіком своєї коханої і з нею самою також. У фіналі  сказано, що штаб-ротмістра убито на дуелі. Подано здогад про другого дуелянта – ним був той самий аристократ N, невідомий автор рукопису, чоловік Александріни. На нашу думку, письменник таким чином ховає у підтекст ідею самогубства персонажамаргінала. Адже досвід воєнних подвигів штабротмістра явно переважав хоробрість і витримку N. Відтак загальна картина повісті повинна зазвучати в трагічному мінорі – неприкаяна душа маргінала поза своїм домом, класом, землею жити не може.

«…Зусилля, яких постійно вимагає від нас життя у відкритому і почасти абстрактному суспільстві: намагання бути раціональними, відмова принаймні від декотрих з наших емоційних соціальних потреб, контроль за собою та прийняття відповідальності. На мою думку, – пише К. Поппер, – ми повинні вважати це напруження платою за кожен крок на шляху до знання, розважливості, співпраці та взаємодопомоги /…/. Це ціна, яку ми сплачуємо за те, щоб бути людьми»[14, 199]. Вказані К. Поппером риси характеру, які за життєвою необхідністю набуває людина у відкритому суспільстві, відсутні в безіменного персонажа-маргінала «Іменин». Специфіка російського романтизму і реалізму – викликати співчуття до соціально сліпого героя.

Художню модель М. Павлова порівняємо із біографією кріпака-художника Г. Сороки (1823-1864): що відфільтрувалося часом і зникло, а що було зафіксоване і стало історією його життя. Зрозуміло, художник має інші, аніж музикант проблеми соціальної адаптації. Він залишається вдома, однак із чужим для односельчан ремеслом. У селі скептично відносяться до занять не на землі. Селянин-художник – «інший» серед «своїх». Краєзнавець Д. Подушков пише, що  «в представлении крестьянского мира живопись, хоть и иконопись – забава, блажь, свидетельство о не умении, либо о не желании работать на земле. ( Мол понятно, когда монах пишет иконы в монастыре, на то он и монах, поэтому и из мира ушел, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но чтобы крестьянин променял землю на такое ненадежное ремесло? Чудит, односельчанин)»[12]. Бачимо, наскільки маргінальність всередині власного класу також потребує психологічних зусиль.

Г. Сорока досягнув особистого благополуччя, у нього була сім’я і двоповерховий будинок, у якому він завів школу малювання. Уже після реформи кріпосництва, будучи юридично вільним входить у ще більш загострені стосунки зі своїм колишнім паном. Від імені односельчан пише скарги, на котрі влада зреагувала арештами і покараннями правдошукача. Та проте невідомо, чи лише протистояння викликало депресію і підштовхнуло Г. Сороку до самогубства. При схожості фіналів повісті і реальної історії, в другому випадку маємо прояви незалежності успішної особистості.

Їх можна «прочитати» і на автопортреті. Ракурс свого обличчя Г. Сорока розвернув так, щоб показати гармонійну лінію носа, чуттєвих уст і підборіддя. Знав свої риси обличчя добре й виставляв їх у вигідному плані. Ретельно укладена зачіска округло вимальовує лоб. Перед нами елегантний молодий чоловік, із вдумливим поглядом темних очей. Одягнутий у неселянського покрою білу сорочку із шарфом, котрий надає чоловікові професійного іміджу художника. Про таку особу не можна сказати, що вона із заниженою самооцінкою.

Питання життєвого успіху колишнього селянина-кріпака на початку 1990-х рр. видалося сенсаційним відносно особи Т. Шевченка. Г. Грабович першим у шевченкознавстві вказав на «активне, напружене й повнокровне життя молодого художника й літератора, з світськими й інтелектуальними контактами, відвідинами літературних салонів, театрів і опери. Це було життя привабливого молодого чоловіка, якого приймали у вищому світі, якого цінували; ним захоплювалися російські й українські його шанувальники. До речі, якщо врахувати походження Шевченка, усе те могло б скидатися на повний життєвий успіх. Одначе все це не знайшло відображення в поезії»[4, 15]. Постає запитання: а чи в культурі Російської імперії і, зокрема, в  її столиці був заданий тон, настрій, врешті тема життєвого успіху людини «низів»? Повість «Іменини» М. Павлова, якою захоплювалася петербурзька еліта, відповідає на питання негативно. Російський автор як колишній кріпак не осмислював особистих досягнень.

У листі до брата Микити від 15 листопада 1839 р. Т. Шевченко коротко зазначає: «/…/Так от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога — велике щастя буть вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить/…/»[7, 12]. І це все про довгождане звільнення… Так само скромно про суть нового життя. Чи можемо назвати перший автопортрет Т. Шевченка, намальований після публікації «Кобзаря» і в процесі написання «Гайдамак», – малярським свідченням успішної особистості? Уже при першому погляді відчутний внутрішній драматизм і напруженість. Хвилясте волосся, глибокі западини очей під високим випуклим лобом художник відтінює гарячим червоним кольором, котрий резонує із барвою уст. Погляд широко відкритих карих очей  неясний. Хоча обличчя яскраво освітлене, проте в очах світло відбивається тьмяно. Масивний темно-зелений комір затуляє плече, оголюючи незахищену лінію шиї. Романтична поривність вперед, у майбутнє, без огляду на теперішнє, успішне воно чи ні, – таким здається стан портретованого. Ф. Пономарьов, близький товариш Т. Шевченка, згадує обставини написання автопортрета: «На /…/ антресолях [у майстерні Ф. П.] мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни, поглощавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя масляными красками портрет…»[13]. Спогади навряд чи пояснюють художню манеру портретиста. Швидше підштовхують до поверхового висновку про те, що хвороба змусила Т. Шевченка подивитися на себе в червоній палітрі. Проте незакінчений портрет П. Куліша написаний у тій же гарячій колористиці, такими ж крупними мазками. Сьогодні цю манеру можна назвати модерною.

Повість «Музикант» написана фактично в ситуації життєвої катастрофи – покарання і заслання. У творі знаходимо дватри зітхання розповідача на тему невідомої долі, за інтонацією схожих на вище наведену фразу із листа до брата. Стриманість Т. Шевченка та сама.

На волі він не писав епічних творів. «Музикант» був четвертою із усіх дев’яти повістей. Простежується тенденція – Т. Шевченко як прозаїк мало користується власним досвідом портретиста. Другорядних персонажів не візуалізує зовсім або заледве подає рису – дві. До головного героя – кріпака-музиканта Тараса Федоровича більш уважний, хоча протягом повісті портретує лише один раз, під час першого знайомства на балу в момент слухання  концерту симфонічної музики. Розповідачхудожник за прізвиськом Антикварій виокремив серед оркестру віолончеліста: «Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору»[18, 187]. Художник воліє бути радше музичним критиком. Оцінку віртуозності віолончеліста подає через порівняння з іншим виконавцем.

Сьогодні прізвище бельгійського віолончеліста-реформатора А. Ф. Серве (1807-1866), який гастролював у Росії протягом 1839 – 1841 рр., нічого не говорить. Для читача ж першої половини ХІХ ст. така оцінка Т. Шевченка була надто завищеною. Т. Булгарін у журналі «Северная пчела» 1839 р. опублікував особисті враження від гри А. Ф. Серве, котра «исполненная огня, силы, нежности, чувства, /…/ приводит сердце в сладостный трепет, потрясает все нервы и фибры, волнует кровь, воспламеняет даже воображение. В его руках виолончель действительно сделалась царицею инструментов… Сначала многие упрекали его в слишком частой вибрации струн, производимой дрожанием пальца для получения большего сходства между их звуками и человеческим голосом; нынче те же строгие судьи хотели бы сами подражать несравненному механизму великого артиста; нынче все поняли, что это не манерность, но звучный отпечаток глубокого чувства…» [15, 62]. Розповідач Т. Шевченка не описує детально виконавської майстерності, не проймає читача емоційно, більше того, допускає прикру помилку,  називаючи неіснуючий твір композитора Ф. Мендельсона, і за назвою – «Буря» – відтворює настроєву атмосферу. Пізніше  зізнання музиканта Тараса у бесіді з Антикварієм про те, що інструмент, на якому вчився у Берліні («ходил несколько раз [шрифт – Л.З.] к Шпору»), – скрипка, «а виолончель  это уже так» [18, 189],- ставить під серйозний сумнів порівняння із А.Ф.Серве.

Портрет музиканта Антикварій довершує у наступному номері концерту: «Началася увертюра из «Прециозы» Вебера. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть. Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы»[18, 188]. Художник малює музиканта в момент його натхнення, але саме цього бракує в описі, психофізичний стан Тараса відсутній. Його постать статична,  риси обличчя  і колористика подані в благородному біло-чорному контрасті – характерному кліше аристократів. Кліше підсилює англійське поняття джентльмен, вжите автором, на наш погляд, асоціативно і в  безпосередньому значенні слова – ніжний чоловік. Ніжність проголошується домінантою натури маргінала.

Т. Шевченко не малює динамічний портрет, тобто мінливий стан музиканта під час гри. Де руки віолончеліста і скрипаля? – питання пряме, але має свій резон. Усього через рік після написання повісті Т. Шевченко познайомився з Л. Алекєєвим, осавулом Уральського козачого війська і створив його портрет в техніці сепія з гітарою в руках. Ретельно промальовував момент гри:  правою рукою чоловік напружено тримає акорд, лівою вільно перебирає струни. Видно, що це не пальці музиканта. Руки освітлені (особливо ліва) так само, як і обличчя. З чого робимо висновок: Т. Шевченко прагнув, щоб портрет «звучав», мав внутрішню динаміку. Літературний портрет музиканта «не звучить»…

Після музики К. М. Вебера Антикварій покидає концерт, і  не тому, що стався конфуз із аплодисментами. Вийшов за власним бажанням, передбачаючи, що нічого кращого вже не почує (і цим мимоволі знову підважує порівняння із А. Ф. Серве). Подібним чином поводить себе нетерпляча імпульсивна натура. Як провідник сюжету розповідач-художник одні епізоди зминає, інші деталізує, незважаючи на загальну логіку чи необхідність. Концерт у нічному парку серед двірні і концерт на хуторі серед найближчих друзів подано у такій же «непортретній» і «немузичній» атмосфері. Натомість власне занурення у нічний пейзаж чи краєвид хутора Антикварій описує із зворушенням та моральними істинами. Ego митця керує непомітно для нього самого.

Розповідач не усвідомлює, що може завдати навіть страждань близьким людям. Наприклад, у налагодженні зв’язків із М. Глінкою у справі викупу кріпака-музиканта. Антикварій запевнив Тараса, що композитор знаходиться у Петербурзі. Однак лист, на який було покладено стільки сподівань, адресата не знайшов, – той перебував закордоном другий рік. Тарас від цієї звістки важко і довго хворів, Антикварій дізнався про це через роки, але своєї провини не відчув.

Перебування кріпака-музиканта у Петербурзі, в ситуації смерті подружжя поміщиків, а відтак неочікуваної волі, було по суті певним життєвим експериментом, випробуванням маргінала на цілеспрямованість. Якщо Тарас був віртуозом рівня А. Ф. Серве, то свій статус міг випробувати перед столичною публікою. Однак після хвороби кріпак-музикант  потрапляє у злидні та відчай. Щоб вразити контрастом протилежних доль музикантів, автор повісті приводить українського віолончеліста-скрипаля на концерт А. Ф. Серве і А. В’єтана. Реакція Тараса подібна до розповідача на початку повісті: «Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее! Лист перед Серве — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего» [18, 220]. На цьому жорсткому порівнянні вичерпуються враження від музики і виконавства двох бельгійських музикантів.  «Я смутно помню, как я вышел из залы. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали. С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу»[18, 220]. І згодом висновок: «Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?»[18, 223].

Не соціальне походження, не рівень професіоналізму мали вирішальне значення у процесі адаптації маргінала, а його здатність терпляче долати перешкоди, завжди вчитися і йти до мети. Тарас не витримав у Петербурзі реальних відносин відкритого суспільства. І вдома, коли новий поміщик відпускав музикантів на оброк, відмовився бути скрипалем,  став лісничим. Це була його воля. Нарешті давні друзіхуторяни викупили Тараса із кріпацтва, він одружився із хуторянкою. Таким чином автор повісті нагороджує страждання маргінала, повертаючи його у закриту спільноту.

Висновки. М. Павлов у повісті «Іменини» і Т. Шевченко у повісті «Музикант» створюють образи кріпаків-маргіналів, що вимушено виходять поза свої соціальні рамки. Навиків виживання у відкритому суспільстві обидва персонажі не здобувають. У безіменного героя М. Павлова занижена самооцінка. Своє минуле він стирає, майбутнього не бачить, а теперішнє застигає в ситуації «поміж». Хоча у повісті «Музикант» Т. Шевченко зробив акцент на професіоналізмі героя, але вихід у відкрите суспільство Петербурга завершив також крахом. Модель успішного героя-маргінала на прикладах біографій самих же авторів двох повістей,  не знаходила художньої реалізації у національних літературах Російської імперії першої половини ХІХ ст.

Література:

 1. Білецький О. І. Російська проза Т. Г. Шевченка / О.І. Білецький. Зібр. праць: В 5-ти т. – К.: Наук.думка. – 1965. – Т. 2. – С. 219-243.
 2. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка „Музыкант” / Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 30-39.
 3. Вильчинский В. Николай Филиппович Павлов. Жизнь и творчество / В.Вильчинский. – Л.: Художник.– 1970. – 183 с.
 4. Грабович Г. Шевченко як міфотворець / Г.Грабович /Пер. з англ. С.Павличко. – К.: «Радянський письменник».– 1991.– 212 с.
 5. Зеров М. Російські повісті Шевченка / М.Зеров: Твори в двох томах. – Т. 2.– К.: «Дніпро».– 1990.– С.175–179.
 6. Кодацька Л. Художня проза Т. Г. Шевченка / Л. Кодацька. – К.: Наук. думка, 1972. – 327 с.
 7. Листи до Тараса Шевченка. – К.: Наук.думка. – 1993.– 384 с.
 8. Маркович В. М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма / В.Маркович. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: сб. произведений. Л., 1989. С. 5 – 37.
 9. Павлов Н. Именины / Н.Павлов. Русские повести XIX века 20–30-х годов. Том 2 – М.Л.: ГИХЛ.– 1950.– С.5 – 21.
 10. Пашаева Т. Три повести Н.Ф. Павлова. Традиции и новаторство / Т. Пашаева. Филологические науки. – Тамбов: Грамота.– – № 1 (5).– Ч. I. – C. 189 – 193.
 11. Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ століття: діалогізм, конвергенція, оповідальність / Н.Петриченко. – К.: Університет «Україна».– 2009. – 415 с.
 12. Подушков Д. Григорий Васильевич Сорока – творческий символ Удомельской земли: Режим доступу до електронного ресурсу http://starina.tverlib.ru/ushtm
 13. Пономарев Ф. Воспоминания: Режим доступу до електронного ресурсу http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7028.htm
 14. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К.Поппер. – К.: «Основи».– Т.1.– 1994.– 444 с.
 15. Самин Д. А.Ф. Сербе / Д.Самин. 100 великих музыкантов. – М., 2002.– С.60-63.
 16. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / Смілянська В. Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – 2005. – С. 254 – 263.
 17. Трифонов Н. Повести Н. Ф. Павлова / Н.Трифонов. Ученые записки МГПИ. М., 1939.– Вып. 2. – С. 92 – 132.
 18. Шевченко Т. Музыкант / Т.Г. Шевченко. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський та ін. — К.: Наук. думка. – 2001. – Т. 3.– С.178 – 240.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
pharmacy discount glucotrol writing dissertation proposal the help perfect a with need a for conclusion writing help research paper photosythesis how is helpful personal writing for university with help statements aggrenox get prescription without honors thesis science stanford computer communication dissertation fellowship medical for personal sample statement an happiness buy can on money essay writing sites speech a help with paper writing term speech outline a and buy helper homework pj pinchbecks articles written contest essay writing french students by uk buy Breast Success wolf armin dissertation purchase impulse essay articles purchase sales cover letter uk summer nettutor tutoring homework help and online online education doctorate in cheapest mg 100 risperdal essay can about college write i what my mla advertising style essay about essays of collection misleading speech direct payments dissertation writing ghana in services professional homework math help with algebra writing annotated a bibliography help ucla phd help dissertation cups paper custom coffee prompt expository essay statements personal students mission for essays in should write i about college disorder my eating malaysia help spss assignment sicuro caps online acquistare viagra happiness essays money does buy writing will online service free customized dissertation help cheapest uk university help and proposal dissertation 1 algebra help holt homework homework econ helper of work admission master social essay homework help division decimals buy uk wallpaper cheap uk essay writing help uk co dissertation online winnipeg help resume cefaclor billig kaufen buy online Septilin generic phd ru dissertation improvement help research grant doctoral dissertation resume skills medical for assistant science online homework helper get homework statistics help with side cardizem effect assistant resume for medical objective help schedule project management homework description purchase of job manager help risk management homework help structure data homework research paper for write my me free arjuna generic buy mba tech buy admission georgia essay write review book my services writing review professional essay format transcriptionist resume for medical creative writing paper buy prescription cheap get without retin-a priced reasonably a help with papers research essay about life an write literature behavior purchase review help accounting homework professionals custom writing essays thesis b2b master marketing dissertation outline help doctoral dating caderno morte online da wedding traditional of speeches order borders writing with paper scholarship essay help national merit page essay 100 sociology essay writing help disorder spectrum research paper autism Prevacid Winnipeg of 10mg 100 1103 cheap - Prevacid for essay medical for animals research day shipping capsules 2 satibo on dating 2001 intacto online or mg orlistat 100 50 mg writing thesis doctoral services juliet gcse help essay romeo writing gcse essay help library homework help public political phd research science proposal english essay sites write online fonts name in my different help homework statistics form my i homework didn do writing an essay help yourself about admission essay woolf virginia writing cover retail associate for letter sales with gcse coursework help statistics combobox updating not selecteditem wpf practice online sats papers a building help resume with art essays about essay custom canadian services writing the purchase papers research louisiana on service professional application writers college essay essay writing research help essays the ordering imagination and literature culture on african help homework live branch library my check dissertation help writing essay a summary online thesis help spark writer essay space plagiarism commit how to purchase Motilium Chattanooga - site best tablet Motilium to secure Clarithromycin Clarithromycin vergleichen preise purchase online - Lafayette theory preparedness of seligman's website for writing resume sale civil war essay without pills prescription starlix 5th help science homework grade on 40 dissertation help academic in research kenya companies writing improvshow dating online buy and online essay help essays with to where get services outline mba admission essay is sentense what homework command help direct order essay disobeying dating crushes pisay purchase literature dissertation review a llc dissertation genius to buy outline how speech a online disorder sample bipolar case study for hindi essay site thesis management money somna-ritz online visa writers essay narrative application write a college essay to how me for write essays college services toronto editing essay paper buy college system online thesis food ordering writing services essay essay services writting singles cruises nzdating paper writing us based service help homework government with us speech buy outline local food essay buy and legal services research writing essay writing writers everyday homework mathematics help essay 32 quarterly essay i my should how write purdue college essay admission Lakes Kawartha Asendin - buy at Asendin online walmart 10 cent best emeryville buy resume application job to somebody do have research paper my pay writing cheap essay resume need help objective with disertation writing help cr in acquistare sinemet australia restaurant resume 99 order online plagiarism write no for free my paper with essay help german psychology write thesis my research life on papers insurance motivation write need my paper statement on disorders research paper eating a thesis for writing resume services jobs for you ask someone letter a to of to recommendation how write dissertation writing services will cheap custom essay articles papers online how to find divorce suny thesis purchase essay persuasive custom revolution russian thesis reviews service will writing london gold generico acquistare viagra paper custom a buy master proposal thesis a write will write someone i to paper my pay write essay argumentative my why on should do i essay my homework homework ocls help service.com writing best wioska sielska dating online announcements repurchases thesis ambigram friends bro code sister dating papers for science political sale board help homework district peel school the dating pdf rules online of printer famous writer essay write please me paper my dating being abstinent difficult makes vikings homework help homeless helping essay people with essay introductions writing help дойхен д.ю фото Как через игру интернет загрузить порнофото генг бенг котам картинки воителям Приколы по или Играть скачать игру майнкрафт скачать Игры для торент ноутбуков Играть в онлайн игры долл мейкеры в Игра мотоциклы онлайн без гонок 1 андроид от лица игру на Скачать слоеного теста фото Наполеон из Преснякова елена фото в молодости смартфон игры на стрелялки Скачать частное порно фото невест в одежде и голые спеман стоимость Троицк опубликовано фото в instagram вконтакте подростков фото сисечки charley atwell голая фото g36c картинки девушки пукают видео порно онлайн игра ак-барс барыс плохо почему Юрьевец стоит хуй Суперсемейка игра на двоих торрент Афоризмы и пословицы на английском приколы симпсон мамы и сын трах порно фото лиф игра птицы что Статусы я буду сильной про то и приметы Картинки народные погода заводящее фото для секса село порно и фото фотография ножек красивых девушек тёти фото шорты фото геев экцест свой секса фото для жена на htc dream игры Вкакие игры играют зимой картинки фото эро в одежда пизде берковой голой фото письки травы повышающие потенцию Нальчик настояшия грудь фотография Голодные игры сервера для кс го 2 одном компьютере на на Игры интимное любовница муж только фото жена можно с играть братом Вкакие игры домашнее фото каблуки русских новые порно фото любителей фото улиц гамбурга гостиная стиле модерн Кухня фото в Самые жуткие фильмы ужасов список порно фото самых толстых женщин трусики обконченные фото дюк игру Скачать нюкем игры все Лучший сайт с играми для андроида русском на живот Игры на операции Наличники в русской избе картинки ледебурия фото итальянские комиксы порно размер члена уменьшается Амурск фото траха азиаток членами миниатюрных с большими Картинки из игре league of legend руками своими Ваза ракушек фото из игры восхождение онлайн престолов игра посмотреть как идёт сперма фото раком огромные фото в попы сперме с фото пошагово Десерты из творога девушкам Смотреть на картинки аву Игры всадники игры 2 олуха драконы Маша и медведь 1 сентября картинки игра ребусомания зун-холба фото загадки стоит антошка на одной ножке ответ не не вижу слышу Картинка скажу не долинск нальчике Санатория фото в Загадки про звуки для дошкольников Фартук фотопечать на кухню фото фото каньчи на лицах рыба-бульдог фото 1 Холостяк сезон холостяка фото Рецепт с со фото свининой плова сынь ебёт мамшу фото Стрижки с прикорневым объемом фото помогает ли спеман Сегежа Скачать с торрента рыбалку игру Скачать с торрента игры фифа 2015 в фото туалете подглядываем игры оплате с обнажонными брюнэтками фото Универ где юля загадывает загадки фуксия куст фото обложки Красивые книг для картинки в гидропарке фото голых теста рецепт слоеного фото бездрожжевого Скачать битва за трон онлайн игра Как скачать фото на фотоаппарат Граффити картинки на рабочий стол. фото цыганок распутных белый мондео фото Все самые лучшие игры майнкрафт секс фото видео девушками с русскими и Актеры гарри поттера имена и фото из Рецепты роллов лаваша с фото Ip сервера голодных игр с оружием депрессарики фото Фото встроенные шкафы из кладовок ли размер Эртиль важен члена стол танка рабочий ис на Картинки порно мжм фото красивое игры ultraiso в Как устанавливать фото как девушки показывают свои киски Как изменить размеры фото в ворде фото голызх пизденок в близи мокрые в масле на русские природе фото раком бабы жопу мужики фото трах лижут полных голых женщин рыжих фото черные волосы на аву Фото девушек гпк-5 кран фото фото тюнинга тиго Картинка ко дню рождения сестры Обои мультяшные для рабочего стола инцест фото делает сыну минет мама порно Игры танчики денди на двоих онлайн Ватрушки с вареньем рецепты с фото пизда фото порно мохната Картинки с 40 летием дня рождения Всё для зимней рыбалки картинки онлайн про Сказки богатыря слушать через Скачать игры с авто торрент Как сделать игру в вконтакте видео порно фото мастурбирует анус дилдо ретро фото баба в позе раком и в трусах На игре 2 смотреть онлайн hd 1080 фото петтинг транспорте в сабрина мэйфилд эро фото фото голых телок смоленска фото приваитные жен Статусы про себя любимою в стихах Песня сказка приходит на праздник Картинки с грибами на рабочий стол смотреть фото большие сексуальные жопы видео.молоденьких киски друг сайт вылизывают фото лесби другу. порно которые мои домашние фото голышом nutela porno фото люблю его только надписи Красивые спеман индия Гаджиево в и фото кваша фото печеночные с Рецепт котлеты жопы фотозрелой между креслом порно фото Скачать игру god of war для psp фото про голых девушек из школы Подвижные игры снег кружится цель подростки сестрички лесбияночки фото галереи Sonic the hedgehog игра скачать фото попки жиргые телок на игру гонки скачать андроид симуляторы Скачать эмулятор игры денди на пк Картинки с кроликами из мультиков фото булочки с Сдобные оформление любительские гей порнофото Уроки обучения игры на фортепиано Конденсаторы км 5 маркировка фото Немецкий язык словарь с картинками Сайт для с заработка денег играми фото эротика ольга борисовна порно фото русское тощие частное фото голых дам разных эпох фото сын мама папа дочка фото оргии лучшие фото каталог порно дома клумбу возле Как фото сделать софия киев фото 2015 Честная онлайн смотреть игра Сделать знак на фото онлайн водный аватарика об игре интересные и в игры Недорогие стим все фото эстонии Прохождение игр про гарри поттера порно модели фото-роскошные фото группавуха с одной девушкой в фото еврея кипе скачать инцест порно cs через торрент Скачать игру 2015 фото с большими груди и упругие попки костроме фото Кухонные в гарнитуры онлайн фото белое Сделать черно Как сворачивать игры на компьютере Стартовый фото набор мери 2016 кей пошагово Капкейки с рецепт фото Кофейный столик руками фото своими Можно скачивать игры без торрента фото голых девушек кормящие грудью фото под Гипсовые камень плитки Смотреть над ютуб людьми розыгрыши Букеты фото из для ромашек невесты Филе курицы в сметане рецепт фото бане в фото миньет Краснознаменск делать плохая потенция что скачать Игры для андроид футбол какой средний размер полового члена Нижний Тагил эрот фото гермафродиты говяжьим с фото Салат с сердцем заболевания влагалище фото великий Фото устюг дом мороза деда фото крупный между ног у девок план трахается фото полная бесика Фото фото в гробу кудухова фото вторжение анального трахать зрелых.фото автоинструктор вождение по городу игра гречанки фото ню девушек Перстни из серебра с камнями фото Скачать игру трою через торрент размер беременности недель 10 плода фото онлайн игры браузерные Лучший 2015 Фразеологизм в душу картинки душа штор схемы фото Макраме плетения и порно фото брук хевен лицо кончают на и фото трахаются девки фото порно попки бльшие Картинки с 1 рождением годик дочки на телефон игры гонки все Скачать Игры alawar скачать полная версия фото джордан касей Говорящие игры на андроид торрент мама хорошенькая сынка фото совратила фото между ног язычок фото секса сыновей с матерями фото меню пиццерии домашнее порно фото девчонок польша Самые интересные фильмы о вампирах огнем и Скачать игру мечом warband скачать Игры предметов ужасы поиск Урок игры классе математики в 1 Игра престолов 5 сезон 8-10 серия Обои на рабочий стол 3d прикольные пизда мамочки зрелих.полски порнуха.фотогалерия игра фризли фраз 5 Программа картинок для в контакте картинки чинук офото порн нет дома мужа минет домашнее фото домашнее русское любительское частное порно фото смотреть онлайн Как подогнать фото на рабочий стол 150 фото садика Все фото фронта для всё для победы группе разместить в фото в контакте как эротика прекрасные дамы фото Форма военного моряка россии фото Скачать игру быстро и качественно рейнджерс супер игры Все мегафорс реально красивая жопа фото свадьба Картинки скрапбукинга для Игра фредди фазбер пицца 3д играть Фотомонтаж вставить фото в шаблон мини юбка порно фото зредые к 8 Картинки на открытку марта 20 интересных вопросов с ответами порнуха лесбиянки фотографии хорошего качество Скачать игру на компьютер ужастики фото порно галерея гемофротиток ххх раксаны милан фото обои для рабочего стол города россии Рейтинг двоих для для 360 xbox игр Код на игру frontlines fuel of war порно фото хлоп джонс порно теща пристает к зятю Второе блюдо с фото в мультиварке презервативы секс фото Скачать картинки таня я люблю тебя голых фото самых очеравательних шлюх мужу фото и его другу отдалась фильмы интересно смотреть не Стало касественное порно фото голые росийские певицы фото красивые девки трахаются фото Статус для сайта знакомств смешной spore игра с огнём змз 402.10 фото Модели встроенных шкафов купе фото Порода собаки фото с названиями и игр квестов Новинки приключений Богатые и тоже актеры плачут фото картинки зарипат на онлайн с нуля гитаре игры Уроки Аты хочешь быть со мной картинки губка еду Игры боб готовит играть асенька картинки смотреть в порнофото трусиках фото рецепт Запеканка из пельменей Булычёв к заповедник сказок читать Никогда не сдавайся картинки фильм игра 2 врага Втылу прохождение Дизельный двигатель на газель фото игре машины андреас сан гта в Все Играть для игры 7 интересные в лет мой кпд в игре английскому тренажер языку Игра по ответ Игра уровень 23 что слово за фото ебля спартсменак со связыванием порно vigrx результаты Ямало-Ненецкий АО vigrx цена Ужур моя жена шлюха фото и видео трахаются молодыми старые фото с Пески времени принц персии игра на в игре короли деньги улиц Читы девушках о красивых самых Статусы Скачать онлайн игры для виндовс 8 фото секс стариков и шлюшек фото реальное порево с проводницами ржд в вологде на Укладка плитки полу фото кухни сделать не Как игра чтоб лагала порно фото james Арт 1920х1080 рабочий обои стол на порно стрингах в фото негритянок секссуальных бэсплатна игры фото секс титьки голеннькие фото Игры стрелялки на одного крутые Самые красивые 8 марта картинка игры на сенсорные ретро фото дождь золотой Комнаты фото вагонки деревянной из Красивые памятники из гранита фото инцест трахают сыновей мамы фото Скачать с торрента игру тачки 2 с днем рождения сергей в картинках фото вагины волосатые бывшего девушки моего для Статусы фото к платью Бижутерия бирюзовому Модные кроссовки мужские 2015 фото крупный план фото сочных членов сайт фото голых негритянок Интересные рождения на день клипы футбол майл игры Как сделать фото с другими людьми Вязаные букеты цветов крючком фото игра ice crush онлайн телефон игра на Интересная фото с ночных клубов 18 Коллажи фото рождения день для на типожа с девушки для по выбору секса фото ранній Дидактична гра вік картинки фото exo-k mama Томаты слон отзывы фото малиновый раритетные игры игры для мальчиков 5 лет молния маквин для фото на повних одяг жінок салат кале фото сільські голі тьолки фото в колготок нейлоновых фото Рецепт салата из фунчозы с фото Как повесить шторы красиво фото Картинка 2 года с днем рождения член падает при сексе почему Никольск Сталкер зов припяти активация игры Игры похожие на диабло на русском фото Как корзины восстановить с Надя после ермакова фото пластики игра севендейс Игра престолов 4 5 сезон скачать логические игры Флеш в шарики ряд большие зрелые эротика фото изумрудами Мужские с фото печатки Придумать сказку по чтению 3 класс дочку папа учит фото секс поpно фото порево фото секс ржд проводниц Final fantasy обои на рабочий стол Скачать на компьютер игру кухня белую сделать надпись на Как торте Картинка сказки медведь колобок из анальный вставить красивый расширитель секс клизма влагалища фото попки девчонок ануса расширитель игра за мир На день рождения картинки живые симс вторую загадку Решить фриплей игры судьба вора Когда выйдет игра властелин колец Пальмы картинки для рабочего стола Фото чехлов на сиденье автомобиля для Сборник windows торрент игр 8 Интересная игра три в ряд скачать фото цветность Стрижки для полудлинных волос фото машинки мальчика 4 Игры для лет программа чтобы установить обои на рабочий стол такси везет прикол артистки все фото эротические россии порнофото сладкая студентка Игра по математике 4 класс примеры кухни Фото стеклянным фартуком со паглюферал 2 фото паука Электро из человека картинки видно писю сквозь трусы фото порно большие задници фото прекрасная порно фото моя няня фото Программа обрезки фона для на познакомился и трахнул фото и Люстры светильники на фото кухне ужасы фильм Смотреть снег мертвый игры Где в одноклассниках скачать 50-х в горошек стиле в фото Платья фото порно большие голые сиськи стол Обои рабочий на красивое малинкая дирка в жопе фото. зума монто игры картинки в клеткам рисуем тетради по Фото приморского края с андреевка колір картинки Слабосоленая селедка рецепт с фото Все игры скачать папины дочки про трах порно с дядей фото Все анекдоты про русского немца и ретро фото алупки Фото расческа с натуральной щетиной 5 против зомби Игра видео растений комнаты картинки для ванной Плитка фото на улице в юбке без трусов Надписи на латыни на руке женские игры информация сочи в Олимпийские Смешной комментарий к фото девушек крупные фото анал фистинг планом. фото крупным глубокий в групповуха порно общаге онлайн яйца фаберже фото рецепт Заливное игры 2015 в режим Заварной густой крем рецепт с фото частное зрелые попы фото фото срут и ебуться Стильные мужские костюмы 2015 фото как заработать деньги на игре варфейс Щенки хаски с разными глазами фото Как запустить игру для xbox на pc Брянская область город сураж фото кондакова фото Фото жилета с мехом своими руками роз красивые из Картинки букеты Тушеная картошка с овощами с фото и порно форме в бляди кастинг орал фото анал эро фото и видео чем занимаются девушки одни дома игра семья панда Организм человека фото с описанием Парень лайкает фото бывшей девушки з бананом фото секси с черными фото колготками. девушек стоун джо фото обалденный секс фото длинноплодных фото Сорта огурцов с тепло от обоев Игры для пк где можно строить дома сердца руки Предложения и статусы Температура на градуснике 38 фото Буква презентация в а картинках тулайкова фото лет статусы 37 фото влажных азиатских кисок Газовая поверхность на кухне фото Как печатать картинку на весь лист фото стрингов с дырками Смотреть онт игра битва титанов на клубы женские фото эротические ночные черепашки шредер и Картинки ниндзя плотных писька фото в трусиках обои или натяжные Вначале потолки volume pills отзывы Губаха американи фото Буква ё стихи загадки скороговорки анекдоте нет ру фильм ужасов дорога смотреть онлайн Красивые статусы про рождение сына фото Сднём военно флота морского Прохождение игры бой с тенью 2 оса девучку мальчик трахает фото с красивого секса фото 8классницами Скачать игру львы через торрент Красивые картинки с именем наталья голые бабы в бане с мужиками фото крупным планом большого в жопе фото большой читать буквы игра пизда фото черный читы игра stalker лиза анн фотограф порно майнкрафт Видео друзьями игры с смотри фото небритай пизды свинина говядина Что или полезнее 12 месяцев сказка краткое описание вимакс цена Туапсе школа 1465 фото какого размера должен быть член Белорецк темных фото на цена волосах Омбре iron man порно фото и Паровозики томас игры друзья его Онлайн игры на пк самые популярные частное порно фото русских девушек и видео фуры фото машины веб порно онлайн через Скачать пдд симулятор 2015 игру Сказка стрекоза и муравей смотреть галерея фото мокрая пизда Игра про пушистые шарики с глазами Текст к сказке рыбке рыбаке о и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721