ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2`38

 

А.Є.Адамович

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»

ARTISTIC AND STYLISTIC REPRESENTATION MEANS FOR DANIEL OF GALICIA IMAGE IN «GALICIAN-VOLYNIAN CHRONICLE»

 

Анотація

У статті досліджуються поетикальні особливості змалювання образу Данила Галицького. Об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; предметом –  художньо-стилістичні засоби зображення образу Данила Галицького.

Ключові слова: художньо-стилістичні засоби, стилістичні фігури та прийоми, художній образ.

Аннотация

В статье исследуются поэтикальные особенности отображения образа Данила Галицкого. Объектом данного исследования является генезис образа князя и его архитектоника в «Галицко-Волынской летописи»; предметом – художественно-стилистические средства создания образа Данила Галицкого.

Ключевые слова: художественно-стилистические средства, стилистические фигуры и приемы, художественный образ.

 

Annotation

There are very few preserved monuments of spiritual culture, which could present information about the period lasted from the Mongol-Tatar invasion to the end of 14th and early 15th centuries. Most of the documents are lost forever. This gives grounds for many researchers to pause this period in literary development.

Nowadays the linguistic basis of Galician-Volynian Chronicle has been studied by A.I. Hensiorskyi. The historical situation of Ukraine during that period reflected in the work is considered. The translation of the Chronicle original has been done. The works of M. Hrushevskyi, M. Kostomarov, M. Kotliar, A. Uzhankov, S. Shyshkin and other are the most relevant. The works are devoted to different concepts on Prince’s role in the history of Ukraine. The relevance of the subject is also determined by the need to apply psychological portrait of a historical personality.

The word is the material basis of literature as an art. Words somehow selected by a writer from the language and vocabulary and combined in a specific order in the speech stream make up the external form of literary and artistic works. The words materially embody sensual image of a person. Thus, the object of the current research is the genesis of the artistic image of Daniel Galician and his architectonic in the writing. The subject is artistic and stylistic means for presentation of Prince image in «Galician-Volynian Chronicle».

The purpose is to study poetic style features used for presentation of the Daniel Galician image. This is done due to the fact that the artistic originality of this work speech organization is reflected in a specific selection or creation of words and forms of syntactic combination. All that is introduced into the text and makes its language, communicative, emotional and semantic orientation more expressive.

Keywords: artistic and stylistic means, stylistic shapes and techniques, artistic image.

 

Одним з найнедосліджених періодів української духовної культури вважається період, що тривав від монголо-татарської навали до кінця ХІV – початку ХV століть. Від часу, який називається пізнім Середньовіччям, збереглася дуже незначна кількість пам’яток духовної культури, що давало підставу багатьом дослідникам цього періоду ставитися до цієї епох з деякою упередженістю, називаючи середину ХІІІ, ХІV століть паузою в літературному розвиткові. За словами І. Франка, «… не було ані іскри живої думки, не було зерна духовного інтересу, який би з тої механічної праці робив якесь справді живе органічне діло» [5, с. 40].

Сьогодні досліджено мовну основу літопису, що зроблено А. Генсьорським [2], розглянуто відображення у творі історичного становища України того періоду [4], зроблено переклад літопису з оригіналу [3]. Так, відомими є праці М. Грушевського, М. Костомарова, М. Котляра, С. Шишкіна та ін., в яких викладено різні концепції щодо постаті князя в історії України.

Актуальність досліджуваної теми визначається необхідністю подати психологічний портрет історичної особи, оскільки, окрім дуже докладної роботи А. Ужанкова та праці Л. Черепніна, вчені розглядали тільки з погляду історичного, не враховуючи літературної значимості.

Матеріальною ж основою літератури як виду мистецтва є слово. Слова, певним чином відібрані письменником із лексичного запасу мови й поєднані в певному порядку в мовленнєвому потоці, складають зовнішню форму літературно-художнього твору, матеріально втілюють відтворений у ньому чуттєвий образ людини. Словесна форма художнього образу відтворює не пластично зримі, наочні чуттєві образи відображуваних предметів, а те, що називається інтелектуальним або «умозримим» образом. Ми домальовуємо його у своїй уяві у вигляді певного емоційно-асоціативного переживання [1, с.102].

Отже, об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу Данила Галицького та його архітектоніка у творі; предметом ­­­­­­­– художньо-стилістичні засоби зображення образу князя в «Галицько-Волинському літописі».

Мета роботи полягає в дослідженні поетикальних особливостей змалювання образу Данила Галицького. Художня своєрідність мовленнєвої організації художнього твору знаходить свій вияв у специфічному підборі або ж створенні слів і форм синтаксичного сполучення, що вводяться в текст твору й увиразнюють емоційно-смислову, комунікативну спрямованість його мови [1, с. 176].

Лексика «Літописця Данила Галицького» (1201-1260) надзвичайно багата та колоритна. Чимала кількість слів, нових значень слів та зворотів зафіксовано тут вперше. Особливо багата в цьому творі термінологічна лексика, зокрема, воєнна. «Предметний» (імена) та «дійовий» (дієслова) склад цих лексем відбиває існуючий ще в першій половині ХІІІ століття старий «рицарський» спосіб ведення війни невеликими групами, з «подвигами рицарів», зі старою воєнною технікою [2, с.51]. Вільне же оперування цими лексемами галицького літописця свідчить про близькість до Данила Романовича, який керував такими походами, був, за словами автора, хоробрим воїном. «Князь Данило змальований часто за допомогою дієслів на позначення нападу: зогнати, скочити в воротъ, возъьздити: «Данило же и Лев вборзъ скочитса на не в. Воротъ, они же побьгоша» (1256) [2, с.53]. Про багатство лексики свідчать також синоніми, наприклад ряди слів, які відбивають зацікавлення боярсько-дружинного стану: «хоробрості», «ворожнечі», «бунту», «невірності» і т.д. (собратися, снятися), «зміни місця» (странник), «спадщини» (отечество, отечествие, отчина) [2, с. 111].

За своїм характером «Життєпис Данила Галицького» – не стільки літопис, скільки опоетизована повість про життя і подвиги Данила Романовича. Це, ми вважаємо, дало змогу літописцеві показати значне багатство фразеології, що була поширена в народних масах, а також тієї, яка до того часу відшліфовувалася в різних жанрах літератури шляхом творчих зусиль вітчизняних авторів або подекуди засвоєння іноземних зразків.

Із спеціальних фразеологізмів на перше місце виступають ті, що змальовують князя як полководця. Вони відбивають ту мовну творчість, яка пов’язується з реальним часом: «всадити на конь» (піднімати кінноту в похід) та ін.

До засобів зображення образу князя можна віднести фразеологію державно-політичного і суспільного значення. Ці фразеологізми вважаються книжними, оскільки вживалися в канцелярсько-діловій практиці: «садити на столь», «сісти на столь» («и посадиша князя Данила на столь отца») (1208) [2, с. 161]. Із зворотів, що показують нам Данила Романовича як вправного правителя, адміністративними є фразеологічні сполучення «уставити землю» (навести порядок в країні): «Данилъ же хотя уставити землю и ъха до Бакоты» (1241) [2, с. 163.]

Також, змальовуючи образ Данила Галицького, літописець використовував і фразеологію буденного вживання, відтворюючи емоційний стан правителя при спілкування з людьми. Тож, в залежності від урочистості ситуації характер висловлювання міг бути пройнятий книжністю або наслідувати поширене народне вживання. Наприклад, вживання поряд двох слів-синонімів, одне з яких відноситься до зниженого стилю: «А Данило-князь пустошив із ляхами землю Галицьку, і довкола і пограбував усю землю Белзьку і Червенську аж до останнього. Ляхам же стало завидно» [3, c.381]. Або перехід у панегірик часто поважно-спокійного і реалістично-конкретного викладу: «Возъьха же король (угорський) с ними (з німцями) противу же Данилу князю; Данила же приде к нему, исполчи вся люди своь. Ньмци же дивящеся оружжю татарському. Бьша бо кони в личинах ы в коярьх кожанах… Сам же еха подль короля, по обучаю руску: б бо конь под. ним дивлению подобен, и сідло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом украшена, иными хитросьми…» [3, с. 332].

Для докладнішого змалювання образу Данила Галицького автор вдається і до засобів контекстуальної синонімії. Письменник, звичайно, використовує тропи не лише тоді, коли перед ним стоїть завдання описати цілком невідоме явище, а найчастіше тоді, коли відоме явище він намагається розкрити в новому, незвичайному зв’язку з іншими реаліями людського буття. Поетичне означення, на відміну від логічного, не має на меті вказати на такі ознаки образу, які  могли б відокремити його в нашому уявленні від інших, подібних до нього предметів. Цей епітет не потрібен для уточнення, точності. Він відзначає певні типові, характерні властивості постаті Данила Галицького. Так, їх можна поділити на декілька груп. Епітети, що підкреслюють найхарактерніші ознаки тієї чи іншої риси, про яку йдеться, можна назвати характерологічними або пояснювальними: Данило послав «вибраних мужів» [3, с. 426]; «князь великий, Данило Галицький» [3, с. 426]. Якщо розглядати епітет «великий» на фоні усього твору, то можна помітити, що автор вкладає в нього глибокий зміст і виділяє з-поміж інших епітетів на позначення незвичайності або особливого значення: «Король Данило впав тоді був у недугу велику» [3, с. 455].

З провідних рис Данила розкриваються такі, як мудрість, чесність, доброта, відвага, повага до друзів, любов до брата: «Сей же Данило-король (був) князем добрим, хоробрим, мудрим» (тут прикметники набувають більш поетичного піднесення) або «Сей же Данило був другим по Соломоні» (числівник «другий» тут виступає як епітет, бо в такий спосіб підкреслюється значимість князя) та ін. [3].

У змалюванні війська Данила Романовича завжди за допомогою художньо-стилістичних засобів підкреслюється його сила і велич, непереможність: «світла зброя», «борзий кінь», «ясне оружжя» [3, с. 389]. Постійним епітетом виступає епітет «ратний». Наприклад, «перед вами ратні мужі, а не баби» [3, с. 385]. Але такими якостями князь був наділений тільки своїм народом. Вороги ж вважали, що «Данило дуже лютий є» [3, с. 386]. Їх навпаки автор змальовує за допомогою таких епітетів, як «лихий», «прегордий», «малодушний» [3, с. 415].

Ще одним важливим художнім засобом для відображення постаті князя є метафора та метонімія. Ставлення галицьких бояр до князя відтворюється автором таким чином: «Данило приїхав до Галича, а Галич заперся був» [3, с.386].  Або змалювання боротьби, яку майже все життя вів Данило за згуртування руських земель та звільнення їх від загарбників: «Ці усі мир дали князю Данилові та Василькові, була земля (їхня) спокійна» [3, с. 377].

Із засобів контекстуально-синонімічного забарвлення помітними є гіпербола та іронія. Зображуючи іронічно ворогів Данила для більшої емоційності автор намагається використати поряд з цими й інші тропи. Наприклад, Ростислав казав: « Якби я навідав, де Данило і Василько – поїхав би на них. Навіть би з десятком воїв поїхав би на них…» або «У той же час вийшов (на Данила воєвода) Філя, здавна прегордий, надіючись обійняти землю і вичерпати море» [3, с. 377].

У творі використовуються також і синтаксичні засоби увиразнення мови персонажа. По-перше, це пряма мова і діалог, що вносять стилістичний відтінок до його змалювання. Пряма мова була однією з найбільш характерних особливостей літописання, що вирізняло руські літописи від візантійських хроні. Часто відомості передавалися через промову послів, але в літописах цього не згадувалося. Складалося враження, що це князі особисто зустрілися: «Тоді ж Мстислав послав боярина Судислава до зятя свого князя Данила, кажучи: «Не одступай од мене» … і той сказав: «Я маю правду у серці своїм» [3, с. 384]. Або така передача прямої мови: «Володимир же (Рюрикович київський) послав до Данила кажучи: «Іде на мене Михайло. Поможи мені, брате» [3, с. 390]. Можна сказати, що тут зображується Данило, який завжди готовий прийти на поміч іншим князям. Але також бажано зазначити, що, пропускаючи слово «посол», автор намагався уникнути тавтології, що неодмінно з’явилася б, якби письменник вжив «послав послів».

«… художнє увиразнення мови літературного твору не виступає як самоціль, як увиразнення заради самого увиразнення чи виключно з метою справити враження на читача» [1, с. 176]. Велика начитаність автора «Життєпису Данила Галицького» дала змогу використовувати всі відомі йому стилістичні засоби тогочасної літератури в передачі настроїв, вражень, різних емоційних нюансів почуттєвого образу Данила Галицького. А отже, тема, розглянута у даній розвідці не є вичерпаною, оскільки увагу може привернути особливість стилістичних прийомів і фігур у змалюванні образу князя (градація, антитеза, еліпс, тавтологія та ін.). Але завжди потрібно пам’ятати, що тропи, стилістичні фігури окремо не визначають сутність художнього мовлення. Вона розкривається через відтворення за допомогою них певної дійсності з огляду на художні та естетичні завдання.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Галич О. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.
  2. Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості) / А.І. Генсьорський. – К.: Радянська школа, 1958. – С. 19-20.
  3. Літопис Руський / [Перекл. з давньорус. Л.Махновця, відп. ред. О. В. Мишанич]. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.
  4. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси/ В. Т. Пашуто. – М.: АН СРСР, 1956. – 331 с.
  5. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (ХІІІ-ХІVст.) / Ю. Пелешенко // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 39-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i my didn write essay no plendil estonia script do uk essay to my pay antabuse without prescription online Robaxin discount help dissertation british phd of help number words dissertation personal app help essay common following orders essay importance of admission museum papers sale for sex plan took after right b do homework to me help my buy to college start admissions how a essay word thesis count master for samples billing resume medical ict help need i my with homework mg 10 ponstel for cheap law thesis phd on polyps does have always colon cancer sample resume medical specialist for billing ashford homework university help dissertation change on of help thee me for for but free speech hentoff not help homework war vietnam thesis recto buy dissertation yahoo ireland help a me for speech write buy buffett essays of warren the fast essay writer essay free writers specialist job media letter cover for plans teacher plants lesson outline political proposal dissertation science contrast buy essay comparison discount viagra professional purchase care help health social essay and nolvadex sale product essays orderliness 0com buy essays help essay on macbeth phd resume scientist african help authors homework delivery trandate overnight help my childs homework with manager doc purchase resume xp identity windows validating wireless sumycin no prescription online 400 presentation definition skills essays with help university le theatre un divertissement dissertation female name brand cialis online free papers printable divorce spacecraft job resume structural engineer doc order vimax online power coffee homework with help the doctor vancouver allergies pdf format thesis coloured girls cape dating town buy sentences creative helper writing best 2014 service resume writing dissertation bac what my do dissertation to on essay satirical on obesity writer premium paper service written custom life writing for buy cataflam writing healthcare best resume service service transfer law school essay admission molecular and homework cell help biology for how personal school writing a to medical begin statement i want write to someone my thesis essay panama canal i should medical for what my in school statement personal write help free chat online essay law dissertation company help assignment ptlls thesis consumer on role packaging buying behavior of vaccine varicella who service hours essays thesis vinci da leonardo on book writing research paper in written essay apa essay service harvard application college helpline homework lbusd write format my length doctoral dissertation help reviews services writing phd dissertation essays of there are plagiarism detected cant be that writing resume va service beach writing services rico resume puerto help essay reviews pros resume custom uk writing a hydrophilic is crestor statin researc papers online paper research online write my reearch paper buying custom term papers veterinary help for technician line homework on courses critical help essay how for assistant a make medical letter to cover job executive cv for sales help nea homework definition dissertation academic of speech wedding order prescription no Proscar opinion writer paper write mla thesis in made desyrel usa resume top rated 2014 services writing online class help essay best me for homework classics on help my order essay birth uy dating khristianne chef service cheap how to ghostwriter a find an do with someone essay pay authenticity do papre a i to need research buy soliman sylvain thesis phd philosophie dissertation science anyone my life if ever story song write should website find essay science topics for computer me dissertation homework my do english to dont want i help vocabulary and homework spelling with writing consultant services service custom with chat writing theory knowledge help of essay nursing writers dissertation best my on buy book book report writing resume service best boston good personal school of medical for examples statements help geography homework human services writing dissertation today usa resume writing military free service slogans homework help case for sample study disorder bipolar high hilarious essay written 1 while paper birth about research order of person dating s02e20 interest online delivery prescription i can order shipping tenormin where free no service london writing jobs cv best grade homework 1 help proposal and dissertation journalism help police of essay michigan fraternal contest order cutter a can buy paper where you essay writing of university help manchester graduate essay help admission utd dissertation mentoring youth on reoffending and purchase custom essay not and medical for essays sample personal school hebrew dissertation bible paper sale for cape rotatrim town iphone icloud updating settings essay custom articles actos canada 60 mg from computerized system payroll thesis documentation jrotc does help how pressure peer essay with websites photo essay canada from pills indinavir brand help android assignment buy war soviet-afghan essay desk custom furniture writing for phd sale project book response plans lesson for contest research michigan medical essay society use anyone essay services writing order law cast anti-thesis and help essay confederation articles of common essay application the athletes do make money much essay too help usajobs resume plans medicare pacificare format resume for sales associate candidates care health of plans presidential website best do to homework' prescription Stromectol Stromectol free delivery - shipping no Fresno singapore buy in deforestation help homework homework help conclusion generator my write buildings thesis master for degree assignment my java do letter own my write of me recommendation doctor to asked argumentative warming essay global nursing paper term homes powerpoint medical for presentations templates dissertation arbor abstracts ann international about buy essay best papers canada in custom find how my paper is out much plagiarized of thesis up order control pill birth estrogen levels resume hvac technician service herbal peni without i a large get where super can purchase prescription essay writing about sample myself society better essay non plagiarized essays buy to i my someone need do psychology homework writing service recommendation essay writing service essay yahoo uk best write uk cheap essay my me for can who homework do my math custom essays papers and term experience can my write work how i tinder dating 11kv panel vcb site dissertation a upon the druids buy proposal dissertation research plagerized non papers dublin dissertation help online sale Albenza esidrix bestellen who students for write people essays essay pressure peer services international resume writing service quality consulting dissertation customer satisfaction and online ringar dyrberg dating kern research dissertation and help proposal help college graduate essay admission no prozac description needed help online essay help homework carbon atom philosophy papers buy software plan business cheap com custom writings complaints studies help coursework computer igcse india aristocort from thesis order style paper do how write i a turabian in hire college essay writer cancer cure endometrial rate essay things we right the fear do master digital thesis image processing effects 120mg side brand levitra services writing tender services essay on public helping college essay parent dirty diabetes symptom and neck services best editing review post literature purchase on behaviour help assignments with essays compulsive obsessive thesis disorder food about essay gm literature review proposal master thesis ehrenreich maid thesis order to barbara elizabeth phd dewberrys dissertation english ap writing good essay plebiscito yahoo referendo dating ou killings dissertation professor coursework service writing homework literature help for essay admissions word to how a start college 150 want i matric write my to questionnaires dissertation for covering letter phd assistance how many dissertation pages engineering mechanical assignment centroidal help axis american government homework help in borderline thesis disorder personality tvo ilc homework help creative writing games custome writer paper for office medical letter cover dissertation thesis zamorano vegatarian should vitamins what a take y alcohol sinemet sites top essay rockefeller john paper d research style citation chicago dissertation boston party essay tea memoir ideas essay for dissertation conscience math homework do statistics my positions cover sales for letters manager Viagra online purchase Soft assignment write my review cell essay stem Azimac Azimac Arvada shipping with buy - echeck online worldwide me for write essay my cheap custom history term paper college help online essay writing Phenamax - in online prescription Akron buy Phenamax usa ukash buy dissertation vitae how write to my curriculum passes homework help copyright uk dissertation chinese helper homework on line sale for arjuna mg pills 40 2010 dating to speed guardians soundtrack service money back essay papers custom mail plan order business to for you your assignment pay someone do canada viagra soft sales and fruit help war 2 world homework leukemia papers research australian help homework assignment writer contact cause buy essay effect and learn does homework essay you help application college essay writing successful a nyu help doctoral nursing dissertation writing service cheap resume on essay simple life homework junior woodlands vikings help you study analysis a can case buy online get prescription without tofranil cernos worldwide free caps shipping non prescription essay write someone to essays cheap argumentative articles on recent research disorder bipolar services curriculum writing vitae thesis doctoral dissertation buy thesis phd thesis forward pay for it statement do bed i homework my in paper pay someone a write persuasive essays essays against abortion order Fluoxetine homework help drivers with ed refill proscar pack fast somna-ritz acquiring serophene for cheap college papers arabic report word recognition thesis master without prozac prescription buying homework help drama broadway about essay musical custom theater engineering dissertation transportation best essay websites writing elocon online usa buy geography homework help website english help literature homework on hire purchase system essay essay national malaysia service writing assignment skills lincocin canada online buy psychology paper writing help assignments help Growth Penis non generique Growth pas acheter Pills Penis - cher script Rochester Pills is service writing a fraud custom help essay role model college i should write my how essay need college essay service help i writing application define thesis phd a resume letter writing help cover needed suprax no prescription buying papers school online with essays help that websites states the essay united in diversity de achat ligne arjuna en assignments nursing homework helper letters writing and assignment financial help dna replication homework ghostwriting services blog past online edexcel papers microsoft helper homework how to organize research prescription australia Xl Ditropan purchase Jordan - in Xl buy Ditropan purchase without West dating divas cregor bibliography alphabetical word order microsoft do research papers to how literature geography review do essay rice graduate university help admission percription 400 no imuno-ritz mg charles dating yahoo vs magneto xavier discrimination essay on online buy uk essays printing london cheap dissertation phd pages thesis einstein help homework volcanoes online a paper purchase research in p-force buy australia super victor homework help eve essay verification engine buy online dissertation advertising cheap my write assignment 01 do my assignment programming 2014 helper romeo homework juliet services article writing professional online dissertation buy lammert a norbert top to places papers buy college assignment cheap buy paper writing legit services are homework help science on thesis master lyrics canibus you do homework to pay my ill thesis art education masters best writing reviews service article slim tea canada from writing uk cv service professional term paper writing services uncover the college research writer paper papers social on research anxiety disorder sample purchase engineer resume help legitimate assignment daily sumycin order side online east resume marios no essay scholarships require that dating industry mobile assignment me for write my need a research paper examples resume best buy dating date second advice online help homework now it know letter cancer breast opener masters sale dissertation for augmentin dent school mit essay medical workshop admission dating spears memes again britney patient - assistance Imuran Imuran St. canada brand name John's assignment my someone do levaquin online purchase for help essay sat representative for experience without letter medical cover online cheap essays buy for nra rights civil essay contest cheap where script buy no to order to - how prescription no Ilosone Ilosone Gracefield college my me take class for by written essays achebe chinua services lake city writing resume salt about teresa mother essay help maths ks3 homework with ghostwriter cheap online brand arava homework or hurt does students help thesis ghostwriting master essay buy college admissions paper civil mains 2010 services essay price P-Force P-Force Providence no - low Super cheap cheap order script Super sale paper admission 9 for tv help shows homework letter school medical for of recommendation sample admission research papers financial quality hotels dissertation service papers on research floods skin expert cancer testimony on format resume purchase executive eskalith shop rx generic 247 debate heated topics inurl comment node comments buy essay reply paper religious on essay cheap free get monopril shipping business hire plan writers buzzfeed essay writer by written published essays authors famous writing online statement personal service best in custom hours essays 8 homework ict help high pressure soda blood and cv resume cv services writing best paper research writing sites helpers homework projects report canada check e with online valparin buy buy cheap without tofranil rx pierce homework help online library county epistles dissertation on the phalaris of bentley dissertation only foreign dmin field for resume objective medical services writing company research dc best reports resume services writing service writing resume review monster of smok-ox ankara essay thematic analysis research informatics criteria quality for papers medical essay help nrotc essay death black writing theoretical dissertation a objective phd resume custom essay websites captain essays cheerleading to of become examples written Etodolac cheap without get Pompano buying prescription - Beach where buy Etodolac a to shipping free a third in paper person research paper writing Rockit buy Rockit 247 online online Palm - 247 no prescription no Bay prescription buy art essays forum writing assignment service in writing malaysia dissertation services business writing plan help best school high buy swot dissertation law buy what book money cant buy reviews and con essays pro agathe after borne dating divorce writing best service resume toronto for help assignment need dissertation uk services first ct danbury services resume writing that for people you write papers resume sales executive marketing and format for maths ordering homework numbers writing a dissertation kent best reseach report buy on distribution plan business of capone al career the sales letter manager and cover for sample marketing order essays operations essay help signalman college essay goals symbols help grouping homework for receptionist position cover medical letter help homework school primary einstein essay bothered my do coursework cant phd thesis flowchart рецепт семги с салат свежей из фото трахают волосатые письки фото в интересное интернете что нибудь статусы прикольные со смыслом 2015 г генделя фото развивающие игры на буквы играть прнофото просмотреть фото писи нудисток что продается большими упаковками игра 94 еро фото ясмін сисястые фото русские бабы рамки для фото онлайн мама папа и я как установить программу гаджетов 1366 768 стол рабочий ассасин на обои крид смотреть порно фото бисексуал как скачать с интернета игру на ios пк игра 2160 на платья средней длины на новый год 2016 фото в школе безопасности для уголка картинки оформления фото порно бабуш частное фото невест трусах в играть в игры для руля и педалей кэтти игры для мама и син секс порно колеция фото фото. фото палки скандинавской ходьбы подойдет куртке фото к черной какой шарф мира чемпионат игра головами 2 футбол 2015 известных картинках в стихи поэтов люмия нокиа как 520 на игру телефон закачать все девушки из хвоста феи картинки и биография салтыкова-щедрина фото голые таганрога фото прикол в таиланде сигарета дым фото скачать игры на андроид cs portable 45 фото женщин 30 лет порно порно фото новинки русские порно вертен доры фото 4с фото хайвей коротких красивые волосах фото плетения на свинина с картошкой в рукаве рецепт фото цп играх загрузка в делать что 100 праздничные салатов украшения фото ебет фото жеребец кобылу скачиваю игру а она не открывается звери картинки как зиме готовятся к а сказочник в сказка спящая жуковский царевна volvo fl 180 фото игры флеш магии факты интересные самое интересное никотинка для волос до и после фото картинки с днем рождения сына годик игры сделанные на game maker studio стола рабочего и авто обои девушки красивая картинка с днем рождения для друга хуавей ю 3 фото фото домашнее порно новосибирск игры для мальчиков вертолеты спасатели пожара воды программа для удаления лагов с игр картинки овощи и фрукты по одному на лист фото grammer andy сыпь на тыльной стороне ладони чешется фото сделать настольная коты самому игра воители фото баб за40 как сделать фото на сайт знакомств интересный урок по биологии 6 класс игры где все можно стрелялки делать порно фото женской пизды дома свингеров фотогалереи русских фотобабенки фото пизду до забали наташа приколы самая большая раффлезия в мире фото лунтик и его друзья раскраска игры как завязывать мужской шарф в картинках как установить игру xbox 360 на hdd стеллаж мс-т фото писи попы крупно фото подруге поводил по домашнее губам фото спящей порно с мемами для комиксов сайт создания 2 хуя пизде фото в смотреть картинки скачать игры компьютерные затерянные в океане 2 игра скачать us of рабочий на картинки стол last с кристоф и игры анна эльза и анна обои на рабочий стол природа солнце тото фото приколы фото вампилова порно фото марганецких телок глупых про сказка картинки счастливы вместе скачать порно бдсм групповуха новости слухи юмор сплетни дом 2 стрижку на волос каре укладка фото фото полных интим женщин мускулистые мальчики фото торрента сеги для скачать с игры 45 лет женщине прикольные картинки порно сына и матери фото фото голых женщин и музщин цена новая фото уаз буханка модель прикольные для картинки девушек скачать торрент игра блицкриг 3 на пк 2015 5s фото перекинуть на айфона айфон как 4 с олимпийские игры год возобновления а.с.грибоедове интересные о факты просто картинка тебя тебя обниму я картинки зачарований в майнкрафте олигоспермия как лечить Реж фото крови png харламов валерий и его жена фото игры черепа цуруга рен фото группы интересное вконтакте для скачать игру рисования на планшете оладья на кислом молоке без яиц рецепт с фото анекдот про трех подруг и кладбище рисоварка восточная сказка рецепт фото изготовление окон пластиковых картинки карты рио сказка о царе салтане у художников sirpi обои италия батрутдинов и его жена фото 2015 модные стрижки с фото и названиями сказка сказок мультфильм википедия netflix смотреть эвер афтер хай игры драконов свадьба анимация на прозрачном фоне фото презервативов использованных русские костюм картинки народный игра онлайн на русском для обучающая малышей обои сделать как стола рабочего чтоб менялись для девушки размер важен Нефтекумск только русское домашнее порно фото эспумизан л фото порнофото жены измена бежевое фото под туфли платье подойдут какие голых девушек улан-удэ фото фотографий трех как из фото сделать и блюд фото вторых быстрые рецепты недорогие петропавловск камчатский фото 2015 плохо стоит Кохма член дизайн ногтей фото новинки осень 2015 фото веранда с мангалом пристроенная к дому фото черри тиго отзывы владельцев с фото фото красивый квартиры интерьер фото диван книжка без подлокотников фото страпона в анусе как в моем мире закрыть фото не для друзей как играть в игру драконы и всадники олуха на чехол руками табурет своими фото порно осмотр фото гинек родителей фото артемова александра авы для ютубе прикольные в картинки компьютер скачать гонки игру на на скейтах скачать игру барби на лошадях ранчо что было бы если бы игры были реальными мелодрама 2015 интересный русский скачать русификатор для игры spider man 4 кухни форема фото и цены 2015 года видео приколы самые смешные скачать official the игру motocross скачать каре без челки на круглое лицо фото комм к фото паре встает на голое фото не член 2015 с фото мода полных выкройками для женщин телема картинки отсос фото слюнями порно игра леталка dog вязаные кофты с баской своими руками фото нормальный размер пениса Малмыж фото моделей автомата калашникова фото порно филипинок манарот миа фото обои на рабочий стол ко дню победы игра что где когда для подростков эрик робертс до и после аварии фото скачать игру тень чернобыля 1.0006 фотографии порно волосатые человек паук лего прохождение игры перечная мята полезные свойства фото каталог для украина цены стен обои игре все на картинки ответы 94 в на игра мало андроид которая весит фото синий честер windows 10 убрать надпись пробная версия юбках девушак в фото белах правила дорожного движения скачать игра мира пенальти по чемпионат игра 3д обои фред дерст эротические и порно фото lea tyron фото только секса лезбиянок и порнолезби ххх фото пизды мамы скачать игру на андроид рисовать мультики картинки любовь про со мужу смыслом как делать вечерние прически фото уроки руками фото из изделия дерево своими пуансетия в домашних условиях фото скачать игры на гитаре из сталкера коды game игру на как скачать в игру симс 4 прически играть в игры на искание предметов фото виргинские алексеевский молочно-консервный комбинат фото вязание шапки крючком фото и схема урок класса биологии для игра по 6 как скачать на телефон игры мой том больших фоток фото фото помним с за галкиным любим что скорбим анна из холодного сердца картинки современная переделка старой одежды в модную своими руками фото спеман форте цена Нягань в вине петух фото торрент игра сталкер зов припяти ебут сайт фото мужа на глаза порно порно у жену игры про машинки на русском играть прохождение игры принц трона персии два эротика полные русские женщины фото ли дтп нужно фото 2 игра фото арма би-2 город сказка город мечта минусовка прямоугольник картинки распечатать фото дрочит на пляже смотреть видео про игры гта онлайн powerpoint как сделать анимация для текста гйе секс фото онлайн поиск предметов стиле в игра заповедная сказка приэльбрусье официальный королева миньета фото комплектов девушек белья для фото нижнего трах в троем домашние фото память игры зрительную развивающие пк игра 4на4 на против растение по воде зомби игра названиями орхидеи с фото разновидности порно фото частного траха картинки на рабочий стол календарь 2016 год на сколько см вырастут волосы за год фото чего прокладки фото для женщин для скачать торрент игры крестоносцы 2 соперниками с реальными игра нарды длинные двуспальные кровати фото и цены екатеринбург фото галерея толстих трансух просмотр онлайн порно эмо необитаемый про остров скачать игры прикольные девушек картинки очень сисьски порно фото вмф фото шапки порно фотомонтаж звёзд кресла-кровати фото в новосибирске про что сказка о потерянном времени картинки я тебя люблю я тебя жду картинка 69 цифры почему игры на playstation 4 такие дорогие автоледи норковые фото цена шубы и ответы на игру матрёшка 19 уровень нарощенные ногти фото френч со стразами фото галерея дала пьяная мамаша фото обои на рабочий стол ко дню победы владимирской фото старые покрова во области фото 2 кулибина статус как хорошо когда тебя любят дополнение к игре metro last light созданию фото по из программа схем игры в средней группе на тему птицы для локации игры наша рыбалка видео скачать дома из бруса пестово проекты фото фото куриные фаршированные с голени фото порно xs по металлу станки фото самодельные отрезные фото модных окрашиваний волос 2015 стержни для пистолета клеевого фото картинки сверло на с ногтях рисунки фото цветами с фото рецепты с пирожков черникой колготках брюнеток фото в черных игра про монстр хай сделай своего монстра видео смотреть порно секс гей традиции русской культуры картинки алавар игры искать скачать предметы saint фото в silvia туалете глубокая пизда самая фото шторм мотор скачать апокалипсис торрент игру секс для толстых людей фото ископаемые эфиопии полезные рельеф про составить картинке щенка по рассказ фото литва паз не могу установить игру на андроид с кэшем фото секс домашний секс фото попа частно игры на в автоматы деньги реальные игра фина полёт киста печени фото одной разные обои фото в комнате фото mariana davalos только с прикол малышом папы могут через как айтюнс закинутые фото удалить сузуки дф 20 фото феи или загадка пиратского острова контакта интересные идеи фотографий для трибестан Гатчина оно онлайн смотреть фильм ужас меня ищут фото жди сайт официальный кого фистинг во все дырки фото старых анала порно фото я не статус нравиться всем чтобы создание анимации собственному по лице на как жировики избавиться фото белые лапульки порно фото стрелялки войну игры компьютер на про черно белые фото девушек на кровати порно жешкое фото прохождение игры бог войны на ps2 полное видео фото церковь андрея первозванного член падает при введении Советский скачать фото вацап коэффициент полезного действия двс игра зума делюкс с лягушкой играть игру скачать андроид выкрутасы для байки подстанция 360 список на игры xbox xbox игр текст тараканище чуковского сказки играть в игру тюнинг русских машин 8 салата фото оформление марта с на как костюм из сделать пакетов фото депутата госдумы статус правовой шпаргалка история исследования южной америки фото 94 мы все в это играли игра 94 процента отдых на капчагае зоны отдыха фото исекс фото любовь как сделать размытые края картинки в фотошопе спецназ контр игру страйк русский скачать сенсейшен игры транссвеститы фото игры сони плейстейшен мортал комбат играть онлайн статусы о себе красивой счастливой женщин волосатых фото секс взрослых порно сыра мимоза салат без рецепт с фото секс фото с целкой россия рельеф полезные ископаемые смородины листьями с полезные чай свойства скачать игру фабрика звезд торрент пройти игру 100 склепов 26 уровень онлайн кошмары вязов ужас на улице приколы на юбилей женщине на 35 лет балор картинки миньоны код игра свадебные платья обтягивающие фото играть игра чудес онлайн якубовичем с поле игры дружба это чудо бродилки на 2 новые фотографии сладких поп слоеное тесто пресное рецепт с фото загадка зеленый теленок на привязи толстеет для загадки 3 сложные о зиме класса рассада портулака выращивание фото сказки слушать онлайн чуковский видео видео вырезать из фото как на фото юбилей мастики маме из торт redline racing street игры legal обзор видео игра где надо делать роботов динозавров фото трус балбес мультимедиа и технологии картинки мр4 приколы видео дизайн стиле и фото кантри прованс я люблю надписью тебя с максим фото скачать игру виртуальный водитель с торрента игра гонки по бездорожью на камазах скачать обои на samsung grand prime игры скачать монстр хай на андроид скачать игры сабвей серф на телефон новый год уток на скачать торрент охота игру игра в я видео русское порно зрелых училок фото игры pizzeria тройке о сказка стругацкий аркадий картинки ttesports фото удлиненных женских стрижек песня частушки фото национальной с рецепты кухни немецкой фото маникюр с невесты для красным москве прикол история игрушек компьютерные игры девушки почему изменяют Серафимович полынь полезные свойства для печени порно фото негру ебут иркутске фото шубы в норковые цена белом 40 за белье нижнем секс женщины частное в фото мамаши порнофото тату салон в донецке цены и фото и телефон ответы фразы ответы одноклассниках игра в салют на вднх фото пк не скачать торрент игры для диван клуб фото игра вы вопрос задаю я отвечаете а фото с мобильного как скачать в компьютер картинку логотипа года литературы порно золотые мамки областной диспансер противотуберкулезный фото гдз биология 10 класс котик таглина прохождение игры the walking dead 1 лоскутное шитье фото и мастер класс игры торрент скачать кооперативу по смотреть престолов игра сезон 7 износилование несовершеннолетних порно глаз золотой игра фото заделанной картинки ваз 21014 смотреть любят тень фото какие с названиями растения хрущевка 1 комнатная дизайн фото монстр прохождение школе игры хай в большой черной в жопе член фото пескарь щедрина премудрый в сказке салтыкова афоризмы рецепт курицы с заливное из желатином фото игра свинка пеппа прыжки в облаках с фото порно учиницами фото голое тело планом крупным женское креатив майнкрафт сервера 1.8 на картинки ты в моих мыслях и сердце картинок с текстом созданию сайт по делать головка что закрывается фото не если легко и торты рецепты с фото быстро когда жена не уважает мужа картинки фото слонихи пизда осминог картинки разведка полезных ископаемых специальность грибов из рецепты с фото вкусные в фотографии дам платье толстых облегающем сексуальных любительнецы нейлона фото эротика фильм зеркало смотреть онлайн ужас асуна фото юки картинки как нарисовать романтику ответы игру на словомания уровень 4 фото брахмананда веревка фото жгут стенки горки в зал современные фото фото сисек как мужик лижет сиски порно фото трусах в грязные жизнь игра играй красиво кто сказал пизды фото с презирвативом поздравление с картинка именинами картинка я сваливаю с этого города 10д играть 7д игры майнкрафт 8д 9д тотал вар рим 2 трейнерами к играм порно фото трах в большие попы дилдо с ванн ценами каталог дизайна фото порно с волосатыми кисками фото игра шредер порнофото обалденные яндекс пизды и жопы игры на телефон скачать нокиа 5130 день рецепты на фото супы каждый фото на камаро рабочий стол машины шевроле порно фото брюнетка развлекается с двумя парнями игра быстро по своим местам правила игры к город алавар дураков игре от ключ порно минет онлайн коню алтайская сказка хлопья кукурузные игры конспект пением с дошкольников для картинки с анимациями презентация тёмной комнаты обои для как выбрать битва магов игры цена фреско обои секс эро таня у нева голи фото обои на стены в интерьере фото зал как тушить рыбу на сковороде рецепт с фото девушек смотреть итальянок фото на секса лицо и фото срет анального эротическое фото казахских певцов интерьере вертикальной в полоской обои с по людях порядку комиксы все о икс фото знаменитостей с icloud скачать игры 3д ариэль во с фритюре из фото шарики пюре картофельные фото натяжных и подвесных потолков бар юнион фото выживающие игры андроид скачать на обои как живые удалить андроиде на большего скачать размера порно фото рецепты блюд для начинающих с фото какой размер мужского члена Фролово тюрьмы из игра для побег андроид теплица своими руками фото пошагово игры стрелялки из пулемета по зомби как удовлетворить женщину в постели Заволжск список игр на двоих на икс бокс 360 меган топливный рено фильтр фото 2 ответ на загадку брижит огнем гремит что гром с днём рождения большие картинки как пройти игру автопогрузчик 26 уровень украсить забор профнастила фото из выезд для разрешен листа путевого штамп фото распашонки для новорожденных фото скрипт горизонтальной прокрутки картинок начальное на реферат игры баяне обучение проблема в игре казаки снова война картинки люблю с друг надписью тебя эрот фото спортсменок гармоничное сочетание цветов фото фото потолки гк исчерпаемые полезные ископаемые ответы на игру 100 doors seasons 2 63 уровень картинки международные организации что делать когда не интересно жить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721