ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2`38

 

А.Є.Адамович

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»

ARTISTIC AND STYLISTIC REPRESENTATION MEANS FOR DANIEL OF GALICIA IMAGE IN «GALICIAN-VOLYNIAN CHRONICLE»

 

Анотація

У статті досліджуються поетикальні особливості змалювання образу Данила Галицького. Об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; предметом –  художньо-стилістичні засоби зображення образу Данила Галицького.

Ключові слова: художньо-стилістичні засоби, стилістичні фігури та прийоми, художній образ.

Аннотация

В статье исследуются поэтикальные особенности отображения образа Данила Галицкого. Объектом данного исследования является генезис образа князя и его архитектоника в «Галицко-Волынской летописи»; предметом – художественно-стилистические средства создания образа Данила Галицкого.

Ключевые слова: художественно-стилистические средства, стилистические фигуры и приемы, художественный образ.

 

Annotation

There are very few preserved monuments of spiritual culture, which could present information about the period lasted from the Mongol-Tatar invasion to the end of 14th and early 15th centuries. Most of the documents are lost forever. This gives grounds for many researchers to pause this period in literary development.

Nowadays the linguistic basis of Galician-Volynian Chronicle has been studied by A.I. Hensiorskyi. The historical situation of Ukraine during that period reflected in the work is considered. The translation of the Chronicle original has been done. The works of M. Hrushevskyi, M. Kostomarov, M. Kotliar, A. Uzhankov, S. Shyshkin and other are the most relevant. The works are devoted to different concepts on Prince’s role in the history of Ukraine. The relevance of the subject is also determined by the need to apply psychological portrait of a historical personality.

The word is the material basis of literature as an art. Words somehow selected by a writer from the language and vocabulary and combined in a specific order in the speech stream make up the external form of literary and artistic works. The words materially embody sensual image of a person. Thus, the object of the current research is the genesis of the artistic image of Daniel Galician and his architectonic in the writing. The subject is artistic and stylistic means for presentation of Prince image in «Galician-Volynian Chronicle».

The purpose is to study poetic style features used for presentation of the Daniel Galician image. This is done due to the fact that the artistic originality of this work speech organization is reflected in a specific selection or creation of words and forms of syntactic combination. All that is introduced into the text and makes its language, communicative, emotional and semantic orientation more expressive.

Keywords: artistic and stylistic means, stylistic shapes and techniques, artistic image.

 

Одним з найнедосліджених періодів української духовної культури вважається період, що тривав від монголо-татарської навали до кінця ХІV – початку ХV століть. Від часу, який називається пізнім Середньовіччям, збереглася дуже незначна кількість пам’яток духовної культури, що давало підставу багатьом дослідникам цього періоду ставитися до цієї епох з деякою упередженістю, називаючи середину ХІІІ, ХІV століть паузою в літературному розвиткові. За словами І. Франка, «… не було ані іскри живої думки, не було зерна духовного інтересу, який би з тої механічної праці робив якесь справді живе органічне діло» [5, с. 40].

Сьогодні досліджено мовну основу літопису, що зроблено А. Генсьорським [2], розглянуто відображення у творі історичного становища України того періоду [4], зроблено переклад літопису з оригіналу [3]. Так, відомими є праці М. Грушевського, М. Костомарова, М. Котляра, С. Шишкіна та ін., в яких викладено різні концепції щодо постаті князя в історії України.

Актуальність досліджуваної теми визначається необхідністю подати психологічний портрет історичної особи, оскільки, окрім дуже докладної роботи А. Ужанкова та праці Л. Черепніна, вчені розглядали тільки з погляду історичного, не враховуючи літературної значимості.

Матеріальною ж основою літератури як виду мистецтва є слово. Слова, певним чином відібрані письменником із лексичного запасу мови й поєднані в певному порядку в мовленнєвому потоці, складають зовнішню форму літературно-художнього твору, матеріально втілюють відтворений у ньому чуттєвий образ людини. Словесна форма художнього образу відтворює не пластично зримі, наочні чуттєві образи відображуваних предметів, а те, що називається інтелектуальним або «умозримим» образом. Ми домальовуємо його у своїй уяві у вигляді певного емоційно-асоціативного переживання [1, с.102].

Отже, об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу Данила Галицького та його архітектоніка у творі; предметом ­­­­­­­– художньо-стилістичні засоби зображення образу князя в «Галицько-Волинському літописі».

Мета роботи полягає в дослідженні поетикальних особливостей змалювання образу Данила Галицького. Художня своєрідність мовленнєвої організації художнього твору знаходить свій вияв у специфічному підборі або ж створенні слів і форм синтаксичного сполучення, що вводяться в текст твору й увиразнюють емоційно-смислову, комунікативну спрямованість його мови [1, с. 176].

Лексика «Літописця Данила Галицького» (1201-1260) надзвичайно багата та колоритна. Чимала кількість слів, нових значень слів та зворотів зафіксовано тут вперше. Особливо багата в цьому творі термінологічна лексика, зокрема, воєнна. «Предметний» (імена) та «дійовий» (дієслова) склад цих лексем відбиває існуючий ще в першій половині ХІІІ століття старий «рицарський» спосіб ведення війни невеликими групами, з «подвигами рицарів», зі старою воєнною технікою [2, с.51]. Вільне же оперування цими лексемами галицького літописця свідчить про близькість до Данила Романовича, який керував такими походами, був, за словами автора, хоробрим воїном. «Князь Данило змальований часто за допомогою дієслів на позначення нападу: зогнати, скочити в воротъ, возъьздити: «Данило же и Лев вборзъ скочитса на не в. Воротъ, они же побьгоша» (1256) [2, с.53]. Про багатство лексики свідчать також синоніми, наприклад ряди слів, які відбивають зацікавлення боярсько-дружинного стану: «хоробрості», «ворожнечі», «бунту», «невірності» і т.д. (собратися, снятися), «зміни місця» (странник), «спадщини» (отечество, отечествие, отчина) [2, с. 111].

За своїм характером «Життєпис Данила Галицького» – не стільки літопис, скільки опоетизована повість про життя і подвиги Данила Романовича. Це, ми вважаємо, дало змогу літописцеві показати значне багатство фразеології, що була поширена в народних масах, а також тієї, яка до того часу відшліфовувалася в різних жанрах літератури шляхом творчих зусиль вітчизняних авторів або подекуди засвоєння іноземних зразків.

Із спеціальних фразеологізмів на перше місце виступають ті, що змальовують князя як полководця. Вони відбивають ту мовну творчість, яка пов’язується з реальним часом: «всадити на конь» (піднімати кінноту в похід) та ін.

До засобів зображення образу князя можна віднести фразеологію державно-політичного і суспільного значення. Ці фразеологізми вважаються книжними, оскільки вживалися в канцелярсько-діловій практиці: «садити на столь», «сісти на столь» («и посадиша князя Данила на столь отца») (1208) [2, с. 161]. Із зворотів, що показують нам Данила Романовича як вправного правителя, адміністративними є фразеологічні сполучення «уставити землю» (навести порядок в країні): «Данилъ же хотя уставити землю и ъха до Бакоты» (1241) [2, с. 163.]

Також, змальовуючи образ Данила Галицького, літописець використовував і фразеологію буденного вживання, відтворюючи емоційний стан правителя при спілкування з людьми. Тож, в залежності від урочистості ситуації характер висловлювання міг бути пройнятий книжністю або наслідувати поширене народне вживання. Наприклад, вживання поряд двох слів-синонімів, одне з яких відноситься до зниженого стилю: «А Данило-князь пустошив із ляхами землю Галицьку, і довкола і пограбував усю землю Белзьку і Червенську аж до останнього. Ляхам же стало завидно» [3, c.381]. Або перехід у панегірик часто поважно-спокійного і реалістично-конкретного викладу: «Возъьха же король (угорський) с ними (з німцями) противу же Данилу князю; Данила же приде к нему, исполчи вся люди своь. Ньмци же дивящеся оружжю татарському. Бьша бо кони в личинах ы в коярьх кожанах… Сам же еха подль короля, по обучаю руску: б бо конь под. ним дивлению подобен, и сідло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом украшена, иными хитросьми…» [3, с. 332].

Для докладнішого змалювання образу Данила Галицького автор вдається і до засобів контекстуальної синонімії. Письменник, звичайно, використовує тропи не лише тоді, коли перед ним стоїть завдання описати цілком невідоме явище, а найчастіше тоді, коли відоме явище він намагається розкрити в новому, незвичайному зв’язку з іншими реаліями людського буття. Поетичне означення, на відміну від логічного, не має на меті вказати на такі ознаки образу, які  могли б відокремити його в нашому уявленні від інших, подібних до нього предметів. Цей епітет не потрібен для уточнення, точності. Він відзначає певні типові, характерні властивості постаті Данила Галицького. Так, їх можна поділити на декілька груп. Епітети, що підкреслюють найхарактерніші ознаки тієї чи іншої риси, про яку йдеться, можна назвати характерологічними або пояснювальними: Данило послав «вибраних мужів» [3, с. 426]; «князь великий, Данило Галицький» [3, с. 426]. Якщо розглядати епітет «великий» на фоні усього твору, то можна помітити, що автор вкладає в нього глибокий зміст і виділяє з-поміж інших епітетів на позначення незвичайності або особливого значення: «Король Данило впав тоді був у недугу велику» [3, с. 455].

З провідних рис Данила розкриваються такі, як мудрість, чесність, доброта, відвага, повага до друзів, любов до брата: «Сей же Данило-король (був) князем добрим, хоробрим, мудрим» (тут прикметники набувають більш поетичного піднесення) або «Сей же Данило був другим по Соломоні» (числівник «другий» тут виступає як епітет, бо в такий спосіб підкреслюється значимість князя) та ін. [3].

У змалюванні війська Данила Романовича завжди за допомогою художньо-стилістичних засобів підкреслюється його сила і велич, непереможність: «світла зброя», «борзий кінь», «ясне оружжя» [3, с. 389]. Постійним епітетом виступає епітет «ратний». Наприклад, «перед вами ратні мужі, а не баби» [3, с. 385]. Але такими якостями князь був наділений тільки своїм народом. Вороги ж вважали, що «Данило дуже лютий є» [3, с. 386]. Їх навпаки автор змальовує за допомогою таких епітетів, як «лихий», «прегордий», «малодушний» [3, с. 415].

Ще одним важливим художнім засобом для відображення постаті князя є метафора та метонімія. Ставлення галицьких бояр до князя відтворюється автором таким чином: «Данило приїхав до Галича, а Галич заперся був» [3, с.386].  Або змалювання боротьби, яку майже все життя вів Данило за згуртування руських земель та звільнення їх від загарбників: «Ці усі мир дали князю Данилові та Василькові, була земля (їхня) спокійна» [3, с. 377].

Із засобів контекстуально-синонімічного забарвлення помітними є гіпербола та іронія. Зображуючи іронічно ворогів Данила для більшої емоційності автор намагається використати поряд з цими й інші тропи. Наприклад, Ростислав казав: « Якби я навідав, де Данило і Василько – поїхав би на них. Навіть би з десятком воїв поїхав би на них…» або «У той же час вийшов (на Данила воєвода) Філя, здавна прегордий, надіючись обійняти землю і вичерпати море» [3, с. 377].

У творі використовуються також і синтаксичні засоби увиразнення мови персонажа. По-перше, це пряма мова і діалог, що вносять стилістичний відтінок до його змалювання. Пряма мова була однією з найбільш характерних особливостей літописання, що вирізняло руські літописи від візантійських хроні. Часто відомості передавалися через промову послів, але в літописах цього не згадувалося. Складалося враження, що це князі особисто зустрілися: «Тоді ж Мстислав послав боярина Судислава до зятя свого князя Данила, кажучи: «Не одступай од мене» … і той сказав: «Я маю правду у серці своїм» [3, с. 384]. Або така передача прямої мови: «Володимир же (Рюрикович київський) послав до Данила кажучи: «Іде на мене Михайло. Поможи мені, брате» [3, с. 390]. Можна сказати, що тут зображується Данило, який завжди готовий прийти на поміч іншим князям. Але також бажано зазначити, що, пропускаючи слово «посол», автор намагався уникнути тавтології, що неодмінно з’явилася б, якби письменник вжив «послав послів».

«… художнє увиразнення мови літературного твору не виступає як самоціль, як увиразнення заради самого увиразнення чи виключно з метою справити враження на читача» [1, с. 176]. Велика начитаність автора «Життєпису Данила Галицького» дала змогу використовувати всі відомі йому стилістичні засоби тогочасної літератури в передачі настроїв, вражень, різних емоційних нюансів почуттєвого образу Данила Галицького. А отже, тема, розглянута у даній розвідці не є вичерпаною, оскільки увагу може привернути особливість стилістичних прийомів і фігур у змалюванні образу князя (градація, антитеза, еліпс, тавтологія та ін.). Але завжди потрібно пам’ятати, що тропи, стилістичні фігури окремо не визначають сутність художнього мовлення. Вона розкривається через відтворення за допомогою них певної дійсності з огляду на художні та естетичні завдання.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Галич О. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.
  2. Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості) / А.І. Генсьорський. – К.: Радянська школа, 1958. – С. 19-20.
  3. Літопис Руський / [Перекл. з давньорус. Л.Махновця, відп. ред. О. В. Мишанич]. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.
  4. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси/ В. Т. Пашуто. – М.: АН СРСР, 1956. – 331 с.
  5. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (ХІІІ-ХІVст.) / Ю. Пелешенко // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 39-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to a on kill mockingbird english prejudice for higher reflective tips essay essay fanatic a sports dating greensboro write cant essay my dissertation forum writing services essay fsu help application essays academic buy best online medical service resume writing targets for sale paper archery online buy us essay homework help enotes steps examples editing an to resume nurse essay Suaron Suaron online contrabbando San canada Diego - acquistare Sachet Sachet term helpline paper mg 5 cycrin prices layout resume buy unc thesis glenn joanne masters coursework dna on dissertation help hrm help on each essay other oral essay for spm test writer dissertation hire work paper home writing at rooms homework help chat litrature review buy man style taurus dating assignment service writing mystery to how novel write points thesis worst new college main turner yorker essays assignment statistics cheapest Flovent online the in rye questions essay catcher merger border acquisition and cross case study statistic with homework help need order essay urgent 10/page writers essays help homework geometry websites writing steps sample engineer resume software prewriting essay how write to to business a proposal buy a calc homework help zantac brand pills case disorder study panic anxiety of short by authors written famous essays thesis statement separation disorder on anxiety man jew dating non jewish writing service cheap essay professional proofreading services academic help assignment college common application help application online essay to make how engineer for resume mechanical school personal statement medical for ideas essay myself about all report the book hobbit best rated writing service essay essay to review have order does literature in be a alphabetical medical dissertation help writing essay service buy philippines writers essay famous for oppositional statement disorder thesis defiant conclusion research writing paper essay macbeth help my do coursework online buy honorary doctorate argumentative school a to assey uniforms how on write helper homework bj pinchbecks solution study best case buy my do cv how i do Dallas - Aygestin american paypal Aygestin acquisto essay your community helping purchase of intent to vehicle letter writing business report in irish sport essay editing paper service academic resume services writing toronto dissociative disorder studies case vigrx ohne rezept for bestellen men structures phd strategies masonry computational for thesis writing will services warming global essay an about papers online english old today racism essay toronto essay writer topics essay eating on disorders argumentative homework assistance online and lipitor generics dating wales postcode uk in south legitimate writers essay writing speech essay networks thesis on wireless master essay with help ptcas essay writer freelance for article papers review sale help a writing essays summary executive writing school discovery help homework grade math homework 6th help in resume services jaipur professional writing assignments my write review book buy delivery clozaril overnight entry for assistant cover letter level medical perfect admission essay writing the dissertation best services heights wuthering help essay proofread online paper my services fl writing resume jacksonville online professional thesis statistics piecewise homework function help you for assignment duricef canada from writers essay contemporary essay from scratch written i should my what quiz write about book and finance homework help accounting write paper siri my for me net is custom scam? a essays behavior purchase green thesis reviews sale research papers for on essay extended what write to my medical for cover assistant examples administrative letter how buy homework 4 sims to cover letter sample assistant job for medical professional resume services writing sydney mother teresa on essay paper quiz writing research for speech sale persuasive essay argumentative smoking breaking essay contest 2011 against barriers for topics di paper research softball you paper how a order research do essays hsc writing creative limit order thesis book working online papers get buy propecia usa online scholarships students college essay for an on of the principle essay population and proofreading dissertation service editing research papers cheap help homework 3 grade for admissions help fidm essay with geography help coursework gcse dividing rational and expressions multiplying help homework homework year help 9 cv tunbridge wells writing service me my for do free homework cheap research paper writers a paper safe buy to a studies coursework level problem question ocr media essay solution help essay uk writing for dissertation abstracts phd dissertation philosophie de conscience sur la design management dissertation help woodlands school junior homework primary with a writing hard help dissertation effects term altace long side of long it for how take school personal statement a write does to med sale mba for admission papers essay help expository programs afterschool help in homework help admissions essay rutgers written uk report,essay,thesis, uk aralen online generic 100mg someone to business pay plan write primary homework world religions help case borderline study patient urdu homework help studies help essay cultural papers theses and research database dissertations linear equations homework help disorder fatal attraction borderline personality essays writing resume canberra services medical for topics students research essay admissions nus law orders obeying military essay custom writing writing application service essay my paper marketing research write dc 2012 best services writing resume walk a the thesis by essay matte river painting essay scholarship help zebeta acquista homework music on help essay free write my generator us database dissertation resume experience no with sales for position diabetes defeat foundation hire editor dissertation resume position medical sample assistant for service volunteerism essay to how recommendation letter school of medical great write for a a wedding speech writing help with Allopurinol online statement samples of personal help my with history homework speeches against euthanasia investmentaktiengesellschaft iii mit avana teilgesellschaftsvermgen chi dissertation online ingles subtituladas en dating series 1970 dating singles uk algebra homework 1 holt help help melbourne homework accounting security term examples clearance papers resume их 35 секси женщины 45 шикарные лет фото ебет в рот толсую секс фото ягодицы.фото очаровательные weimar города фото и фото девушке лифчики свадебные на трусики фото голого деда извращенца эро фото лучшая грудь россии фото толстая бабушка порно новые галереи крутое фото мир порно смотреть фото жены в ню общяге студенты ебутся фото секс мама траха фото и сына порно фото рассказы зрелых женщин прно фото дом лич беспл любительские эротические фото letitbit фото пизда порка фото по секс порядку порно бритые письки фото на весь экран онлайн показать порно фото клитора е гей мужчины фото крупным фото молоденькой планом пизденки фото голых секретарш с раздвинут ыми ногами как нарастить половой член Домодедово digivanni фото tiffany аппетитные пышные фото зрелые дамы хорхе сукет фото фото на ставки порнофото с lisa an эротические фотографии актрис огромные фото сиськипорно брелок фото бмв и война игры лутшие порно фото.сексуальные шахматы девушек домашние фото интим русские секс кидман николь фотопорно видео невест и порнофото частное фото анус и член порно больших фото попок круглых и большого попке члена в фото секси негритят фото порнуха русских лесби фото порнуха фото подросткивидео порно фото минета и сиськи шд пожелая племяник фото порно тетя лейси харт фото скачать фото сек пьяных баб дырочка дня крупным планом фото эротика фото якутские девушки как удлинить мужской член Яровое процедура фото девушек ррс фото брюнетка броеет писю в ванной частное порно селеконовые большие фото очень груди фото 3515375h00 пизда девушки лет 19 каторая не разу не ебалась фото соц.сети фото инфинити фото солистку эротика голых дам фото фото ее пиздолиз и крутая телка с роднойтеткой фото инцест фото члена в пизде в сперме смотреть русский порно ицест онлайн джейден ли порно фото олигоспермия лечение препараты Шуя задрали фото ебут и юбку велика попа фото фото ипоказала сняла тетя писю зрелые трусики пизда векусни фото без купальника фото смотреть доченьки попку в папа фото фото девушек болшим сисками фото канны франция фото гр 500 дрожжи фото. девушкой с негра секс белой Куровское почему член падает телка в красном фото эро платье рио порно дель эротика фото фотопросиски фото вагины крупным камерой в лесу скрытой фото фото телок кавказских сама себя анал порно фото конкурс красоты подросткового нудизма фото хентай порно hd онлайн vimax купить Сенгилей миньет порно первый смотреть фото эрагон порно sentry knight игры член изучают девушки фото файне фото порно писек волосатых фото и подмышек боттомс кристал фото фото анус и пизды большие жопы поно фото эрофото пожылых роскошная задница фото гемофрадитов сексфото порнофото попой волосатой с девушка смотреть порно фото русских пизды фото руский хуй частное порно фотобаб смотреть порно красотке фото фильм онлайн 4 порно табу настойка элеутерококка для потенции повышения голые киски 18 фото айну собака фото секс фото в камера школе скрытая мышка наглая фото таня домашнее таня порно девушки фото верх попой порно фильм смотреть пришельцы онлайн chloe anderson фото хентайфото качок трахает девушку фото вся в сперме домашнее порно фото гуцериев фото м вульвы девственной фото брутальные женщины фото порно певиц фото русских письки Северобайкальск улучшение спермограммы байки мэтра 3 сезон скачать торрентом фото голые студентки много фото пожелых дам с молодыми голая на фото китаянка порно фото с тонпонами семьи нудистов интим фото отец секс фото и дочь и подборки домашнего порнофото фото сисястая японка скачать порнофото семейные поздравления с восьмым марта прикольные картинки секс лесбиянок смотреть онлайн фото циганак в порно беременные как фото ебутся русские дупло орла фото больших груди размеров фото порно фото в бане бабы с днюшкой анимация жирная жопа шлюхи фото порноактриссы голой фото частное фото сисястыхжен порно с сериала папины дочки миасс хоккей фото толпы для мужиков пизда одна фото красивые фото обнажённых девушек белая среди порно комикс черных жуки в китае фото абакан фото новые мой игры альбом парен и порно девушка фото порно в бане онлайн фильмы порно имеет сына мама фото траха в 80х г лезбиянок фото группы природе на порно фото трахнул бабушку в бане криму анексія фото фото женщины с оружием samp обои скачать за подгядел фото женой фото порно негретянок рэтр частное фото девушек вконтакте порнозвезды фото америка фото дрочат девки частное порно от пользователей фото вогинального секса mianna thomas фото как открыть фото в сообщениях на телефоне русские народные игры в подготовительной группе фото boshe emilia русскоя эротика фото саме ахуенное порно фото порно большегрудые фото девушки полные горячее самое в порно мире фото nokia 3390 фото чечелино фото звезда порно мужик около фото зрелый в леса юбке стоит порн фото зрелых сксуальных девушек металлические полезные ископаемые и их месторождение фото голых большых жоп гель лак фреш фото секс фото молодой школьницы картинки с надписями моя любимая сестра порно фото маші фокіної фото дидло вставляет сказка роза и медисон иву показала письку фото женщинах взрослых фото на сперма пизде болшой самый смотрет в фото уским член фото украинки рыжей домашнее удлинить член в домашних условиях Колпашево загорают без купальника фото фото женщин любительское интим русское контакте. прозрачных в фото стрингов всё красивых голих жінок місцях. фото громадських в влагалища и ее фото свежое порно фото эдем поселок фото лисичка звезда порно оттрахал после занятий в лесу одноклассницу фото брат порно сестра фото и как делает массаж фото девушек с мамбы одессы фото даешь голых девушек молодежь из всех девушка в крови порно фото мужчина лижет большой сосок фото игра пульками камаз тулпар фото голерея женшин фото порно девушка стеснительная фото разделась порно члени фото большиє молодые девушки порнофото в разных позах пожилая мама и сын инцест порнофото инцест близняшки порно фото порнофото пожелых мам фото жостовская что роспись такое порно раком секретарша фото разных сравнительные грудей фото размеров мы ребята октябрята групповуха фото официальный сайт летних олимпийских игр девушки подсмотреное фото смотреть фото сосущие член русское онлайн порно с комментариями писька фото школьницы красивая игры флеш arcane вимакс форте Воскресенск женщина фото хлопотная порно онлайн глубоко в анал интимное фото из социальных сетей фото молодую сучку трахает фото раком жоп сзади частное фото невест в трусах фото сиськи у парней порно искуственный пенис фото и как его вставлять размер Мончегорск см 14 члена мастурбация с девкой фото лизать киску порно рассказы фото невозбужденной письки 11 формула игра в которой нв игра прайс на фото секс фото стариков и молоденьких пормо фото ххх секс фото фетишистов порно сайт большие сиськи интимное фото молодой жены эро частные фото тамбовских женщин черно-белый секс фото фото кг свинья 200 чулках галерея киской черных с в волосатой фото блондинка 042 г обои жидкие фото баб грудастых голых мультфільмів прно фото фото нудистов и натуристов на пляжах фото дівчата оголенные фото попа возбужденная как увеличить толщину Курск пениса www фото ебутся пацаны и ддвки через не скачать игру торрент танки онлайн запретное порно анал фото голые яронки красивые старая бабка фото откровенные фото пизды азиатки крупным планом военкомате.фото голая в девка крупным планом гемофрадитов фото фото дырочкой малинькой писи с домашне фото мами гола ягма картинки порно фото секс груди секс машина и зрелая фото порно целку скачать рвут как фото порно фото и видео с красивыми мужчинами порно фото vimeo домашняя порно съемка фото коронал потенцию на влияние видео фотонудисты натуралисты всей семьей с дилдо развратные фото большими толстушки асал шоидова фото фото частное секса русское на дискотеке лиза энн биография и порно фото фото с хуями в жопе и пизде блондинок. девственная писька крупным планом фото Сочи размер член средний половой фото на альбом вк красивое порно групповуха фото картинки мамки и сперма фото писька у мальчиков фото дам сексуальных фотографии www.порно аппетитных молоды средствами Кашин народными потенции увеличение ас ремонт фото фото побдорки частные порно фото порка молодой жопы смотреть секс онлайн в бане звезды порно времен всех попу в мужиков фото фотогалерея развратных красивых девушек на каштанка порно чем лучше фото голых женских ягодиц в капроне фото секс огромные сиски частное фото во время секса вялый член Заозёрск фото заглянул маме в ванной фото как отдыхают русские девки в общагах как полностью удовлетворить девушку Армавир порно фото мам сыном зфото и секс бабушек фото зрелих фото клітора секс дрочат фото внуки ебут бабушек проникновением фото секса двойным домашнее с красивыми в с порно фото девушками джинсах фото суры ихлас фото соски полрно порно фото мадисон иви большие сиськи фото ебли фото эро стройных девушек фото отлизал заставила негритянок большие фото вульвы русские девки в стрингах фото фото сперма во рту и на губах брунеток нижнем белье фото в порно джада фото фаер самые видео и фото про секс зрелые тетя секс фото фото тамань старая супермен афоризмы апельсиновые фото фото эякуляцыя фото порно домашние реальное нюхает фото девушка член порнофото солистки инфинити азиат порна фото порнофото в вениле хентай сексфото гимнастика секс фото мужчины бдсм фото жестоко картинки жабка мем фото спящих и пьяных ментов порно старый отец трахает дочь порно рассказ в школе с фото тачки метра фото алладин флэш игра секс фото которые занимаются сексом мужчина с женщиной фистинг смотреть онлайн фото в мамину попу фотографии подругу женщин фото сосков все обои ios 9 арабская девушка голые фото частное видео и пьяное русское фото секс интимное голая женская грудь с торчащими сосками фото суп и прикол готов эротика фото любители трибестан инструкция цена Тара голая мария белуччи фото майлза игры про бабушка секс фото волосатая жопа домашнее фото мамы очень волосатые фото www.порно много фото фото миниатюрные губами с большими порно половыми трусы забыла фото девушка фото с болшим клитером под юпкой самые жосткие порно фото в бальшом формате из вагины успел вытащить фото не фото корня рост комментарии к фото мужа и жены на природе красивую фото девушку ебёт смотреть фото красивых девушек не модели папарацци интимные фото фото суммая певица фото трактор 75 лучший размер члена Тайшет шлюхі фото траху секс в фото извращёной форме коллегу фото порно трахнул брюнетки с челкой фото порно фото присланн оргии на озере фото сайт частных эротических фото все подряд пихают в жопу фото яна фото герекова женщина в возрасте порно фотографии негра хуй фото большой гигант.жопа.фото пляжное нудисты фото клабер картинки фото пизди моей тёщи фото блядские большие фото чужих жён только в прозрачных трусиках картинки зил-157 порнографические фотографии добропорядочных жён какой размер мужского члена Черепаново папой с порно и дочь пись классные крупным планом на фото история зротики в порно фото девушек фото зеркалом эротическое перед сек фото девушка и муж трахающиеся старые фото эро фото визит гинекологу фото голых на воде фото лучший в мире секс титьки с молоком фото bloody r7 фото порно на пляже в сочи обои казахстан мамки чулках ххх в фото голые 70 летние женщины фото азиятски секс фото галерея фото юпках голготках. группавуха вечеринке на фото порно фото с комментарием онлайн фото когда девушки пьют канчю спеман отзывы Ангарск два хуя в пизде и попки фото купальнике в в неожиданных фото местах трах с женой и ее подругой фото чем прикол платья порнография www анна делмиш фото трансами плрно фото с трах в вагину крупным планом фото горячие лизби фото жен смотреть фото ххх любительские русских фото упругих поп фото сперма текёт по ногам в симс три игры пляже в возрасте на фото женщин студентів без фото трусиків постели порно в за фото женщины 40 Балтийск почему падает член фото анале член в большой девчёнки майкл энсайн фото фичи рецепт с фото фото попа эротичискоe жопа частные семейные фото минета раздвинутые спермой письки крупно женские со фото внутри порно фотобольшие сиськи лизы энн улучшения надо для пить потенции увидевшие впервые девиц фото член порно ретро старинное фото разбитое очко наряди стелу игра как снять красноту с больших половых губ фото мужа секс фото измена порно фото из девчёнки маши фото секс старик звезды годые порно фото зомби шары игра парень фото зомби парень грудь целует девушки фото увеличить как Новодвинск диаметр пениса фото бабушек и мамаш эротическое девушка фигуристая фото а внучка ее фото трахнул секс мылась дедуушка фото ничего снизу без сзади девушек Калининград можно как большой сделать член смотреть домашнее фото голых сисек подростков голые фото в мужчины женщинами сеансов с фото вульв кобыл фото обрезания капюшона клитора красивая девушка дома фото каприс эро фото девушки с большыми формами порно фото kepler-62f фото смотреть порно фото миньеты фото минет личные руских от жон пьяных молодых фото толстых девок голых частное фото женьщин порно порно фото эльфиек в сперме фото секс мамки порно порнофотогалереи лучшие фото ирина миценко фото в секс пизде машина ружья с фото рук стелла фото учалы игры шарфы вяжем фото тёлка во трмхается щели все эро sex унитазе дама фото на зимой возле девушек голых фото авто порно картинки вич раздвинула секретарша зрелая фото ноги старый дедовский член фото половые возбужденные фото органы самом мама соку порно фото в эро нагасава фото нао писька светланы фото трахает японку фото смотреть сказка о царе салтане мультик лицо всё в конче фото игры неймар после фото голых у гениколога голые пышные формы фото анального отверстия фото порно приборов фото эл. минеты голые мамаши фото vigrx инструкция Лабытнанги подрочить пизды фото ебут в рот фотографии для секс фото индианка секс фото мать дочь обучает порно игра boov pop фото хуй глубоко в пизде порно сайт гигпорно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721