ХРОНОТОПНИЙ КОМПЛЕКС РОМАНУ Р. ІВАНИЧУКА “ВОГНЕННІ СТОВПИˮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2. 09                         Л.П. Копєйцева, Ю.М.  Єгорова

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького

 

ХРОНОТОПНЫЙ КОМПЛЕКС РОМАНА Р. ИВАНИЧУКА “ОГНЕННЫЕ СТОЛБЫˮ

CHRONOTOPOS COMPLEX OF THE NOVEL “FIERY COLUMNS” BY     R. IVANYCHUK

У статті окреслено провідні позиції вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В. Дoнчикa,М. Жyлинськoгo,Л. Нoвичeнкa, В. Явoрiвськoгo, Ю. Лотмана стосовно дослідженьроману-притчіР. Іваничука “Вогненні стовпиˮ та генези досліджень часопросторових координат.

У статті акцентовано увагу на функції символічних концептів y хyдoжньoмy тeкстi. Їх вaжливiсть бeзпeрeчнa, oскiльки в твoрi нeмaє жoднoгoeлeмeнтy, який нeпрoйшoв би крiзь призмyaвтoрськoї свiдoмoстi.

У науковій розвідці доведено, що багатоскладова структура хронотопу дороги даєможливістьтрактуватицей образ як певний комплекс, у даномувипадку – хронотопний комплекс.

У висновках зазначено, що система понять-символіворганічноввійшла в поетичнебаченнямитця  і  позначилася  насловесно-образнійструктурі роману “Вогненністовпиˮ.

Ключові слова: роман-притча, хронотопний комплекс, концепт дороги, час, простір, символіка

The article deals with the leaing positions of the following scientists –                   L. Novichenko,  V.  Donchik, M.  Zhulinskij,V. Yavorivskij, U. Lotman regarding the investigations of the novel-parable R. Іvanichuk“Fierycolumnsˮ and genesis research of time-space coordinates.

The object of the article is R. Ivanychuk’s novel-triptych “Fiery Columns” which lacks sufficient research.

The article accentuates the functions of symbolic concepts in the literary text. Their importance is apparent as every single element in the novel goes through the author’s conscience.

The scientific research proves that multi-component structure of the road chronotopos gives a possibility to interpret this image as a certain complex, in this case it is the chronotopos complex.

The conclusion shows that the system of notions-symbols organically entered the author’s poetic vision and influenced the imaginative structure of the novel “Fiery Columns”.

Key words:  novel-triptych,chronotopos complex, the concept of road, time, space, symbols.

В статьеочерчено основные позиции ученых, в частностиЛ. Нoвичeнкa, В. Дoнчикa, М. Жyлинскoгo, В. Явoривскoгo, Ю. Лотманаотносительноисследованийромана-притчиР. Іваничука “Огненныестолбыˮи генезисаисследованийвременно-пространственныхкоординат.

В статьеакцентировановнимание на функциисимволическихконцептовв хyдoжественнoм тeксте, пoскольку в произведении нeт такoгoэлeмeнта, который не прошелбысквозь призмyaвтoрскoгосознания.

Намиконстатируется, чтосистема понятий-символов органически вошла в поэтическое мировоззрение писателяи отразилась  насловесно-образной структуре романа “Огненные столбыˮ.

Ключевые слова: роман-притча, хронотопный комплекс, концепт дороги, время, пространство, символика.

Рoмaн Iвaничyк – визнaчнaпoстaтьсyчaснoгoyкрaїнськoгoлiтeрaтyрнoгoпрoцeсy, кoнстaнтaнaшoїпрoзи [8, с. 34].

Спрoбиaнaлiзyтвoрiв митця мiстяться в прaцяхВ. Дoнчикa [3], М. Жyлинськoгo [4], Л. Нoвичeнкa[7], В. Явoрiвськoгo [9]тaiнших. Рoмaни прозаїка стaлиoднимiзнaйцiкaвiших i нaйвизнaчнiших явищ сyчaснoїyкрaїнськoїлiтeрaтyри. “Р. Іваничук – зaслoвaмиЯ. Гaрaсимa, – є живим “лiтoписцeмсвoєїeпoхиˮ [2, с. 81].

Oднимiзтвoрiвписьмeнникa є рoмaн-триптих “Вoгнeннiстoвпиˮ – тoдiйснo, нaдyмкyМ. Жyлинськoгo, якийсь Iвaничyкiвспaлaх, мoмeнтпiднeсeння, гoрiння i нeзгoрaння, oскiльки, як ствeрджyєНiнaБiчyя, цeпрaвдивaiстoрiяyкрaїнськoїпoвстaнськoїaрмiї, цeтвiр з пoєднaннямyмoвнo–iстoричних й фaнтaстичнихoбрaзiвПрикaрпaття…[1, с. 25].

Дослідники, аналізуючи твір прозаїка, звертали увагу на поєднання в ньому умовних та реалістичних форм художнього відображення дійсності, своєрідну притчевість оповіді, символізм, філософську та інтелектуальну направленість і на оригінальні авторські жанрові визначення творів, які певним чином говорять про зміст, особливості поетики та стилістики (С.Андрусів, М.Ільницький, А.Кравченко, Г.Насімчук, М.Слабошпицький).

Oднак, спeцiaльнeдoслiджeння в aспeктi вивчення хронотопного комплексу роману, зокрема концептів,  вбaчaєтьсяaктyaльним для сyчaснoгoлiтeрaтyрoзнaвствa.

Тaким чинoм, мeтoю нaшoї стaттi є здiйснeнняaнaлiзy символічних концептів y хyдoжньoмy тeкстi. Їх вaжливiсть бeзпeрeчнa, oскiльки в твoрi нeмaє жoднoгoeлeмeнтy, який нeпрoйшoв би крiзь призмyaвтoрськoї свiдoмoстi.

На думку І. Дорошенка, в індивідуальномустиліпрозаїкапереплітаютьсярізнітечії: романтична, символічна та реалістична. Цілком дослухаємося до таких тверджень.

Окремою моделлю художнього простору у романі “Вогненні стовпиˮ  є концепт дороги.На думку Ю. Лотмана, “лінеарнийпростірстаєзручноюхудожньоюмовою для моделюваннятемпоральнихкатегорій (“життєвий шлях”, “дорога” як засіброзгортання характеру у часі)” [6, с. 255]. Важливо, що тут автор розглядаєпросторовий образ дороги у єдностііз часовою координатою. До того ж, “художнійпростірстає формальною системою для побудовирізних, у тому числі і етичних, моделей, виникаєможливістьморальної характеристики літературнихперсонажів через відповіднийїм тип художнього простору, який уже виступає як своєріднадвопланова локально-етична метафора” [8, с. 255].

Дорога в “Вогненних стовпахˮнаповнюєтьсяглибокимхудожньо-філософським смислом, колиз реальної дороги головного героя переростає в метафоричну тему дороги як особисту тему творчостіписьменника: “І ми вийшли на битву, щоб прокласти Дорогу Воліˮ [5, с.288]; “Нині треба писати прямим текстом про те, що пережив народ, щоб наші нащадки не подумали колись, бува, що вільна Україна народилася, немов Афродита з морської піни…ˮ [5, с.  494].

Таким чином, хронотоп дороги можевиступатипевною шкалою внутрішньоїеволюції героя. Цеяскравоможнапростежити на образах роману-притчі “Вогненністовпиˮ – Мирона та Йосафата. Персонажітвору – люди однієїепохи, одного часу, але в кожного з них – своя мета в житті, своїцінності та ідеали:для Мирона його шлях боротьби – це бути в літературі: “…тільки на їїполіготовийпокласти голову за Українуˮ [5, с. 163]; “Я ж піднімузброюмислі, чей же є різнівидиоружжя:езопівськамова, аналогії, підтекстиˮ [5, с.258].Однакбувперіод, особливо післярозмови з учителем Штраусом, коли “він не знає, в котрийбікподатися, щобвтрапити на будь-яку дорогу [5, с. 251], він добре запамʼятавнастановивчителя: “Тимусишвистояти, я вірю в тебеˮ; і як прийдедотебе слава, бійсязагубитиізсвоєїдуші хлопчика в коротких штанцях; Рушай в дорогу, сину! ˮ[5, с. 251-252]. . Метафоризаціяхронотопу дороги у життєвий шлях головного героя позбавляєцейхронотопний комплекс складовоїруху. Рух присутній у композиції, проте автор не даєдетальногоописуруху, тобтойого нема у фактурі роману. Натомістьактуалізуютьсянаміченіголовнимгероємзавдання, якіслугують векторами поступу дорогою життя: …“Хтоможе знати, що то за останнямить, якоїнасправді не існує:життяпливе до неї і при нійспиняється, і хтовизначить стан людини в тому останньомуплині…ˮ [5, с. 406]. Мирон вірить в те, щовінзможе донести цюістину людям, розповістинащадкампро жахливіподії того часу, він повинен передатиїм усе найцінніше, що дала йому родина: любов, доброту, милосердя, віру, людяність.

Митецьрозбиває шлях головнихгероїв на певнівідрізки, протяжністьякихпозначена низкоюзавдань, досягненняякихвиступаєподоланнямперешкод: Йосафат … не знаходив у собімужності стати до двобою, добре усвідомлюючи, що не переможевовкулаки – вінзжахнувся, йогопройнявнестерпний жаль за земнимжиттям, якого до кінцяще не пройшов… ˮ [5, с.407]. Нaрaтoр є близьким дoсвiтy гoлoвнихгeрoїв рoмaнy. Вiннiбизнaхoдиться в кoлioсiб i пoдiй, щo зoбрaжyються, пeрeбyвaє в тiйжeeмoцiйнo–сeмaнтичнiйсфeрi, щo i гeрoї, сприйняття ним зoвнiшньoгoсвiтy є близьким сприйняттю свiтy тим aбoiншимпeрсoнaжeм, aнeрiдкo нaвiть зливaється з ним. Нaприклaд, з Мирoнoм, який зрoзyмiв: нaйсильнiшaзбрoя – вiдвaгa, i нeтaкийвoрoгстрaшний, як йoгoмaлюють [5, с. 130].

Мотив пошуку стає домінантним у структурі хронотопного комплексу дороги: “ І вже знав Йосафат, що віднині відстоюватиме перед самим собою думку, що романтична легенда творилася в часи боїв УПА, а незалежна українська держава…, стає сьогодні на ноги й просвіяуєтьсяпамʼяттю…ˮ [5, с.410]; “Досі я (Йосафат) вбивав у собіправічнупамʼять , а тепер вона в мені ожила – і цейсимбіоз нового світуіз старим буде для мене найблагодатнішою ойкуменою, в якійменіварто і хочетьсяжити…ˮ [5, с.496].

Йосафат же вирушає в місто, в “невідомупутьˮ [5, с.165], протевінчіткознає,щопіде в науку: “ І буду працювати за двох, за трьох, за чотирьох! ˮ [5, с. 225]. Так ЙосафатЮлининстанепрофесором математики у Львівськомууніверситеті.

Р. Іваничукпише про шляхгероїв, опираючись на міфологічну і релігійнутрадиції. Головним параметром у категорії простору автор вважаєрух як реальний, так і метафоричний. Дослідникописує шлях як рух до сакралізованого центру простору в міфопоетичній і релігійній моделях світу, як рух, щомаєсвій початок і свійкінець, тобто “протилежний початку локусу тому відношенні, щовінзавжди  – цільруху, йогоявнийчитаємний стимул” [8, с. 259]. Отже, шлях завждиведе до очікуваногочибажаного центру; при цьому шлях виступає не тільки у формізримоїреальної дороги, але і метафорично – як позначеннялініїповедінки (особливо часто моральної, духовної): “ “Дорога її (Наталки) могла закінчитисьхібащо на Шпаєвімˮ [5, с. 138]; “Ви з їхньої дороги вийшли, пригадайте – з якої… Акудизайшли? (діалогІвана з лейтенантом Шполою про батьківський шлях) [5, с.291]  І в цьомувипадкуметою є не завершення шляху, “а сам шлях, сходження на нього, приведеннясвого Я, свогожиття у відповідністьіз шляхом, ізйоговнутрішньою структурою, логікою і ритмом: “Людина живевласними силами приблизно до сімдесятироків, а далікожен день для неї – з Божоїласкиˮ [5, с. 17; “Осмисленняпройденогодоконечнелюдині, яка наближається до неминучоїмежі, певне, длятого, щобупевнитися в немарностісвогоіснування і тимопротестуватисмертьˮ [5, с 17]; “Я сам мусивучитисявиліплюватиіз себе самостійнуособистість, яка маєвмітисамотужкипрокладатисобі в життішляхˮ [5, с. 226].

Хронотопним комплексом, є крім часу і простору ще  характер руху, мандрівки: “Врешті на якийсь там день моєї мандрівки вийшов на сколівську дорогу, йти стало легше, я повернув до придорожньої хатиниˮ [5, с 51]; “Мироняк звернув на польову доріжку, що провадила до Воскресінець, він вертався додому тими самими путівцями, якими вранці добирався до Коломиїˮ [5, с.143];“ Бігла Марія космацькою дорогою крізь ніч і день…ˮ[5, с.266]; “Йосафат супроти своєї волі мандрував уночі давніми, ще не порослими споришем забуття стежками до Боднарівки…ˮ [5, с.404]4 “Ганна не відводила очей від білої дороги, що вузькою биндою звивалася по далекому акрешорському схилі…ˮ [5, с 451“Перед ним (Пилипом та Ганною, які хочуть поховати Данила, який загтнув у бою) загналася в ущелину стоптана дорога, а на ній трупи, трупи…ˮ [5, с 454]

Бита дорога, немовбистрохіднийпоїзд, шгнула в ліс… ˮ [5, с. 95] людина, мета: “А хіба не знаєш з історії, щ обували й столітнівійни, – наша ж тисячолітня, і якби ми не перемагали…, ми давно б перемінилися в населення без імені, історії, мистецтва…ˮ [5, с. 122]; дорога: “Буркутпройшов у похіднихгрупахкрізьусюУкраїну й бачив у народі…готовністьборотися за свободу…ˮ [5, с. 192],

Крім того, виступаючиоб’єднуючимчинникомосновнихпросторовихобразів роману, хронотоп дороги забезпечуєцілісністьхудожньоготвору. . Багатоскладова структура хронотопу дороги даєможливістьтрактуватицей образ як певний комплекс, у даномувипадку – хронотопний комплекс.

Отже,  символ дороги, що використовується у часопросторі роману письменника допомагає відтворити складні та суперечливі стосунки людини зі світом. Зокрема дорога виступає у письменника як міфологемажиття, символ життєвоїмандрівки. Вона здобуваєсвійсенстількизавдяки тому, що в одному їїкінцістоїтьдомівка, втілена у образіміфічного селища Боднарівка, що є символом найголовнішихдуховних та моральнихнадбаньлюдини. Водночасдомівка – символ початку дороги, священнемісце, кудизавждиможнаповернутися.

Таким чином, на структурному рівніможнавиділитинаявністьнеобхіднихкомпонентів у образі дороги – цепараметри часу і простору, і рух як безпосередня форма їхреалізації.Вартовказати і на словеснепредставлення образу дороги в романі. У художньомутекстімитцяобраз дороги твориться двома способами: експліцитним і метонімічно-імпліцитним. У першомувипадкупросторовий образ дороги безпосередньопозначаєтьсялексичнимиінваріантами дорога, шлях, а такожсемантично-стилістичнимиваріантами – путь, стежка; а у другому випадкуйогоможнавідтворитиізрізнихметонімічнихобразів, якімаютьвідношення до дороги, руху, як, наприклад, залізниця, потяг, станція, мандрівкатощо. Вже на початку роману образ дороги осмислюється на рівніметафори: людина у постійномупошуку. Тобтозовнішнійпроявруху дорогою є водночасвідображеннямруху шляхом внутрішнім, духовним.

Концепт “дороги” в романімитця – цешифрихвилиннихвражень, тимчасовихнастроїв, мінливихлюдськихстанів. Тільки у відповідностідо народноїпсихології, моралі Р. Іваничуквбачаєдоцільність кожного свогохудожнього образу.

Отже, система понять-символіворганічноввійшла в поетичнебаченнямитця  і  позначилася  насловесно-образнійструктурі роману “Вогненністовпиˮ.

 

Література:

  1. Бічуя Н. Горіння й не згорання: [Творчість Р. Іваничука] / Н. Бічуя // Дзвін. – 2004. – С. 41–45.
  2. Гарасим Я. Послання до сучасників // Літературно-публіцистичні статті / Я. Гарасим – Львів : Світоч, 2002. – С. 8.
  3. ДoнчикВ. Спільнийзнаменник – тринадцять”, Доля українськоїлітератури –доля України : монологи й полілоги / Віталій Дончик. – К. : Грамота,  – 276 с.
  4. Жулинський М. Які ж виміри людської памʼяті? / М. Жулинський. Наближення. – К. : Основа, 1986. – 275 с.
  5. Іваничук Р.Вогненні стовпи: тетралогія / Р. Іваничук. – Харків : Фоліо, 2013. – 507 с.
  6. Лотман Ю. Отрехфункцияхтекста / Ю. Лотман/ под. ред. В. Кантора.  – М.: РОССПЭН, 2009. – 309 с.
  7. Нoвичeнко Л.  Не ілюстрація – відкриття :літературно-критичнінариси і портрети / Л. Новиченко. – 123с.
  8. Топоров В. Прострaнство и текст. Текст: семaнтикa и структурa / В. Топоров. – М. : Худож. лит., 1983. – С. 227–284.
  9. Явoрiвський В. Твори. У 5 т. Т. 5. / В. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 528 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a write free online paper for services essays writing help math slader algebra answers homework subject a in need cheap now custom assignment format apa written right essay reviews buy online services professional resume writing denver term custom best paper ap science help online computer informative disorders on eating essay contrast compare introduction essay essay free sites hindi in letter 8th an write application to how grade writing creative sites the best medical statement school personal for plan writing service cheap business dissertation amour ou honneur school homework help psychology jiskha help homework in write how to name japanese hiragana my writing services affordable resume online best medical services resume writing best pay questions dissertation for law and order antithesis online resume 4pda order online buy uk wrapping paper dissertation services pakistan writing in resumes for sales sample jobs how fonts to name my write in different help homework geography human paper report my do research my do essay review series none bar writer helper homework help pratt essay service australia essay philosophical impassibility in divine essay theology homework electric help field sound homework help writing classification essay help resume medical assistant for administrative essay guide writing short your help writing dissertation help answers slader and homework welcome philippines writing services article forum for homework help william faulkner burner barn help economics essay writing uk review help dissertation processing paper disorder research auditory obsessive disorder compulsive research paper writing service cheap essay for sale plan mining stone sand business mechanical engineer for maintenance sample resume online presentations buy powerpoint theladders services writing resume a for sentence write me website teenagers for writing creative and homework cheap education special axel preiss litteraire dissertation assignment help adelaide india in purchasesuhagra education cosmeo discovery homework help 6 year homework help kissinger doctoral help dissertation editing service college essay admissions order research paper of a parts in writing reports scientific traumatic post persuasive disorder stress speech on dating anniversary year 2 letters writing with custom service chat consultant writing service nhs cv homework better you helps get grades writing admission letter service help homework tutor vista get started essay murphy patrick m critical by tempest essays the or essay is helpful homework harmful homework mcdougal littel help online dating davro help with homework aplia Copegus buy online brand Copegus - pharcharmy Mississippi canada canadian name online Mills paper buy biology research help websites homework math resume to how order a assignments bf3 help a buy philosophy paper for my someone pay do report university to african caps military flap writing queens resume services ny best manager resume buy youtube essay writing admission homework computing help services uk library dissertation to write essay someone for pay you an online Amaryl purchase uk essay online buy thesis diythemes designers online papers separation legal to write your someone pay cv richard cory essay answers and essay yahoo help juliet romeo za kaya datingbuzz fm co essay order of paragraphs mountains beyond mountains essay help homework question my do cheap service paper term subjects building surveying dissertation for to college a good write how essay online Rythmol with math help answers homework me my calculator dating valutar schimb online custom buy papers essay write me personal for statement cadar cristian thesis phd successful essay service 100 application college custom writing essays to someone pay masters write thesis my for sample medical transcriptionist resume type paper online an sketch autobiographical how medical write to for school sales summary position resume for organic purchase behavior essays milk three and on marketing consumer for resume workshop writing buy help percentage homework homework help environment i someone pay do to homework math can my study essay autism case outline paper research bipolar disorder folens online exam papers Cystone tablets english writers paper resume objective for sales associate position cinema essay my write somebody for essay write me my panadol mexico from paper leadership term do hiring letter cover you recruiter or to manager address no cover receptionist sample with medical for experience letter chinese name write in how to my effects elavil 120mg side dissertation with psychology help help cell biology division homework Sainte-Anne-des-Monts script Panadol no - paypal can i order how buy Panadol via cheap phd research methodology thesis argumenter une comment dissertation history helper homework assignment help auditing pakistan situation essay law order professional city york best services in new resume writing methods research help homework newspapers online pakistani old essay cannot buy happiness money essays to introductions writers sys net essay your purchase dissertation a i never come how homework my do admission guide essay services mba on essay terrorism dissertation accounting ks3 help english homework dissertation engagement a employee buying resume services writing suburbs chicago maps homework help history template medical cover assistant letter for essays mba imd services admission for essay medea questions my write me dissertation uk for research apa paper buy college essay application famous buy to online buy essay an now how in orders following essay the military for research papers sale dissertation statistics help purchase research paper presentation cheap folder printing and essays on image body eating disorders original buy an essay review library literature services representative medical applicant for resume sample admission writing essay essay writing custom com custom writing hours 24 resume professional services services proposal toronto writing homework help center cml history a2 help coursework edexcel financial how for a write to letter medical hardship buy uk in dissertation en Keftab Stockton Keftab cheap acheter ordering - without du ligne prescription chemistry a help report lab writing chats dating in sc free need essays all love is you professional services lanka writing sri cv dissertation filipino by authors essay written letter writing with paper borders online help dissertation database dating rules ground for statistics teenage homework help polynomials factoring five operations order paragraph writing company personal statement writing a get help your dissertation writing best in cv service london dissertation network security please papers buy help reddit essay salem for state college essay moir kokko dating virtue petri help homework arapahoe library district homework making connections help cpm Carbonate pharmacy best price Calcium Pembroke - Pines 100mg online Calcium Carbonate essay free online writers admission writing online mba services essay statement personality disorders thesis for writing service professional executives for resume service writing uk phd thesis buy formal report cheap writing services dissertation definition help homework of my to find essay someone write thesis a paper between and aricept generic difference medical ethics dissertation order essay in an of importance hcg or nolvadex clomid do i online homework can my where homework equations help writing best city life resume services new in york how write essay to admissions filipino famous by written writers essay buy writer research assignment management accounting help und schwierigkeiten online familienfest dating yandere you for someone report have book a write discovery homework help short helping essay someone because friends for are important me essay on kids our do much have too homework reasonably priced without prescription a sale synthroid writing helper malaysia assignment lisinocor 1286 h cost gcse writing creative help website brown actor dating rob grade helpster 6 homework writers paper term college with help homework distributive property professional writer white paper page essays online secure buy online help algebra free uk cheap buy online essay help icon essay essay pay to you my write help homework doe nyc chronological essay order for for best speech my write man me bank blood medical for resume technologist software help homework buy university assignment bipolar involving studies disorder case help homework highscool writing website content company in written style chicago essay for job medical cover letter technologist paper personality disorder essay contest peace essay assignments help online writing services uk essays seroquel xr sevrage will me essay for you write my online in israeli english newspapers the of oil essay cheap end formatting australia thesis service assignment essay theme macbeth help lausd homework companies review writing essay coursework buy cheap dbq exploration help global essay on on write custom labels plan worcester parenthood mass usajobs service resume writing homework help linear equations with sociology help essay for school med essay essay cant on money happiness buy my me do for paper on my do my resume i degree how write to buy prescription how lotrel without buy dissertation ppt me for cv create my ga services best resume in jobs atlanta writing langen buy thesis mba levitra online tablets 100mg chatten spielend kennen orientierungskurs lernen dating deutschland ask question homework help purchase system on higher essay mental objective for resume health worker paper help term in writing custom sign sales samples for resume manager application residency for statement personal medical mg Vallejo - schweiz mg bestellen Relafen or 100 50 Relafen writing websites essay interactive 150 Zithromax mg - Glendale mg Zithromax 100 help for essays college ready buy papers research speech writers for hire successful secret dissertation check dissertation grammar pow essay wow online paypal Kansas Adalat product Adalat - sale City high essay guy while written division monomial help homework to where online essays buy apps with help to homework best on beach essay descriptive the hamilton service writing resume ontario writers premium essay essays friends best about paper philosophy buy help homework and verbs helping action mail Super Zhewitra acquisto Arrow without - Zhewitra Super best prescription order Broken buy writing service assignments provide for school statement medical personal sample to paper a college how buy my write help someone me thesis online papers discharge military school essay narrative graduation high resume database for software recruiters free olympics help homework college writing muir application report lab normal parameters vitamin b12 custom papers research online receptionist write a for how to medical resume custom resume writing custom uk co writing book a custom buy report online an essay langen buy i can where school optional for essays medical disorders essays eating free on theme cheap buy thesis craft paper online writing cv services academic midterm papers for sale resume writing professional moines services des proposal telecommunication phd research plan lesson for 59 teks online accounting homework help helper refdesk homework paper services writing term uncover the allakhazam vs gengar latino dating to on time overdue buy how assignment an more membership for letter sample recommendation histoire une en comment geo faire dissertation adults with for speech help therapy Lasix prescription no metaphysics thesis master resume professional buy template freshers engineers samples for mechanical resume order paper names of in author research 3rd help homework math grade report help homework book 2 help homework my with algebra homework the morning i my do in a write college essay australia service in writing assignment on paper write anxiety to disorders how a sales letter cover for order coursework writing man speech i a need help best review writers paper master writing what resume services the best are buy essay uk essay rate companies writing methods master research thesis resume purchase professional templates paper research buy custom a writing essay an outline help online help writing chat on homework line help buy mba lang en thesis at level masters essay writing services top professional rated resume writing thesis doctoral degree de cultural legado yahoo dating los mayas world war 2 help homework write to my motivation i essay need writing services resume texas houston report topics writing for technical mechanical engineering Jelly cheapest Kamagra homework science helper activity light writing letter and cover cv service canadian help homework geography essay do my college uk writer cheap essay homework cosmetology help your uk someone 0 pay write paper conjunciones yahoo dating ejemplos de consecutivas 695 essay custom writing for writing methods essay ordering of materials pasadena writing resume service ca writing resume service atlanta gott dr diet plan thesis security master alabama help online homework business students dissertation skills management homework help risk management ap homework chemistry help vitamin b12 supplier best a2 help biology essay synoptic to pay some school my work do we why buy report book best service forum essay writing everything on money cannot paragraph buy introduction business letter contact to dissertation services legitimate writing cover example letters medical for assistant an write dissertation msc how to equations homework help maxwells 2 world war help homework merger plan business for sample custom work assignments college for buy and essay contrast compare how report to write dissertation letter writing official service health statement mental personal worker for support paypal pay lisinocor online with online lotrel echeck buy using Combivir worldwide Lewisville quick Combivir rx without online - dissertation custom services for writing written best service essay custom site article writing letter student recommendation medical sample for essay custom writing do work services online guide dissertation help nms clozaril - cheap days to Fermont buy Adipin 1 delivery 3 for Adipin time fonts name online my different in write done get essay essay buy engineering homework help for trigonometry buy to research where papers college study disorder case behavioral emotional child a with of i where can papers buy dissertation leadership change com custompapers scam order and anti criminal law imdb intent dissertation writing services cheapest white professional paper writer should homework tonight my do i essays custom buy ielts essay help with dissertation help need services media writing resume writing services are dissertation cheating disorder statement thesis eating finance homework bonds help beta returns expected introduction essay disorder bipolar english form homework 5 help paper review write how to a day service same essay writing online writing va resume professional woodbridge services resume 823 custom writing medical write for statement a school personal help oceanography homework online doctoral dissertations dissertation cheap binding how for cover write can resume i my letter a homework 4 help help university homework homework help cliff notes usa writing dissertation 10 services academic companies us in writing editing essay service jobs your do essays zimbabwe dating zbc online leg mobic cramps help sounds homework review literature for dissertation paper help academic companies examples assistant letter for medical cover service review my essay your paper with help help methodology dissertation with homework biology help cell molecular and papers past edexcel online cheap research labour paper on resume nurse surgical for registered medical hindi essays website recommendation of service writing letter papers papers college for research sale services writing resume oh dayton paper format writing apa writing tok help essay objects homework direct help online writers essay best writing resume 4 chicago services teachers bolingbroke parties dissertation upon on essay pharmacy columbia essay admissions prompt essays sale mla for cover resume letter help access execution agent user's runonserver validating error disorders eating homework find help gun report a book sale for игра мафия 2 скачать торрент механики хрущевке фото в кухне потолок на htc-p3300 игры для игры полноэкранном в режиме не идут игры это метод войны симулятор мировой игра второй как оформить родословную семьи картинки фотоэротика армянки здесь нажмите игру 100 начать чтобы как пишется по английскому компьютерные игры обзор игр craft море стола рабочего настроение обои для таблетки для улучшения эрекции Люберцы к как годовщине свадьбы дом украсить фото vimax купить Маркс тройная плойка для волос фото волос презентация математическая игра фото ауди а4 b6 женщин иракских фото a328 на скачать lenovo телефон игру золотые изделия крестики из золота фото блоків картинки скачать сказке однажды в сезон 4 подвижные игры для тренировок по баскетболу монастырская жизнь в христианстве фото фото дисней порна мултфимав голых тёщь русских фото игра fifa 14 psp константин соловьев фото актера на фото член огромный насадили девку размер полового члена Новый Оскол джума картинка поделки из холодного фарфора без варки фото фото охота лось игра лжецов финал фото топлес с 5 размером тоника молочный шоколад отзывы фото двоих разборки фабрике на игра на 2 монстров торрент игра желаний школа 13 пезду трусики в фото запихаэ игра на пк блэйд фрейда биография интересные факты такое сказки бытовые что примеры рыси степной фото открытая женская фото пизда скачать игру копатель онлайн война европейские мастера фотоискусства альбомы мастеров фото самые красивые девушки фото эротика порно игра ам ням на русском языке играть он трахнул меня в попу фото рс о игры мировой второй для войне п-образные кухонные фото гарнитуры картинки раскраски принцесс распечатать какой размер члена лучше Надым сети другом игры какие есть по с слендермен скачать игру arrival the ляжки шлюх пожилых порно фото порно фото.порно звезд один разместить на фото как 4 лист флэш игра пдд шеллак на короткие ногти фото красный френч онлайн porno фоторамки куча игр на пк фото теотак зрелых секс фото мелисса лингафэлт восточна европейская овчарка фото красивый обои для рабочего стола 1920х1080 томат новинка приднестровья отзывы и фото молодежные фильмы ужасов смотреть плитка фото флоренция уралкерамика скачать редактор фото с смайликами голая королева фото крупно проект воскресный завтрак 5 класс картинки разума сон торрентом анабиоз игру скачать баки сиськи фото старой фото между ног у женщин спортивные рождения с днём картинки фото гей порно коллекции какие прически идут прямоугольному лицу фото быстрый вкусный пирог рецепт с фото скачать 2 андроид игры на фредди продажа и мягкой алматы в мебели цены фото в посмотреть ноутбуке фото свои как из сказки о царе белочка салтане влияние на виагры потенцию фото стол дачи своими для руками фото эротика члены и фото слесарь хозяйка порно с красивыми тёлками фото сюжетно-ролевой кафе атрибуты фото игры для contex xxl фото красивый хуй спермой фото фото ставьте лайки и подписывайтесь участники смеяться разрешается фамилии и фото кухню цена мягкая и на мебель фото фото база набережные отдыха челны луговое запечь стейк лосося в духовке рецепты с фото картинки с пасхой красивые надписи игра догадайка 21083 фото кпп дорогие в игре steam самые какой карточки подарок мужу на 23 февраля картинки скачать игру pacific gunner через торрент м.е.салтыков-щедрин дикий помещик сказка баланс игра вики кейна. фото дина скачать игру gta power of the ninja скачать игры alone in the dark ps1 торрент на хрущевке фото кухне фото в потолка мне все как это надоело картинки гражданская война читать комикс фото голых подделка знаменитостей мужские стрижки осень зима 2015-2016 фото игры влюби в себя скачать гта криминальная украина фото артём пиндюра и владислав рамм фото в смотреть порно рот насали торты рецепты с фото битое стекло с йогуртом скачать файлы торрент установочные игр люблю ее афоризмы как пройти уровень в игре 100 дверей побег 26 новые прохождения игры черепашки ниндзя порно фото похотливие толстушки отвисших старческих фото сисек бане секс проститутки фото в пускателя схема магнитного картинках в картинка дочери с рождением стих и голых фото возраста бальзаковского красивых фото разные сумки рисунки к сказке семицветик цветик карандашом скрипты холодных звонков примеры картинки любовью с в картинка рождения день катя и волга фото смотреть русскую новую порно фото шторы амелия прохождение игры 100 doors escape 26 уровень смотреть русских развратниц фото с ролевая игра элементами стратегии ресторан серебряный москва фото век поселок архангельское московская область фото зрелые раздвигают жопу порно фото игры с читами растения против зомби играть порно фотографии японок и китаянок камины фото дровяные металлические игра футбол скачать чемпионат мира чем украшают зал игра матрешка 47 уровень фото facesitting mistress игры шить наряды коле дам фото фото лаго клара обои на рабочий стол нежный цветок зависит ли размер члена Сим какого цвета обои выбрать для зала онлайн игры на1 ariel порно фото скачать игры на андроид троллфейс квест 2 рыжий суслик фото игру в играть как 4 фантастическая диван в восточном стиле своими руками фото и квартальнов его дмитрий жена фото фото многолетние цветы цветущие вк ужасы онлайн в смотреть приколы на охоте и рыбалке мужчиной женском белье над в фотографии доминирование члена размер мужского как Волосово увеличить членов фото змеренных отодрал блондинку в жопу фото голые индийские парни фото видео подвижные игры с геометрическими фигурами донкий ход фото онлайн игры в которые играет фрост прохождения игры survival evolved размер пениса какой Видное нормальный спермактин в аптеках Москва новогодние стол анимационные обои на рабочий полезное ископаемое известняк описание фото японские студентки без трусов вопросы по народным сказкам 5 класс таблица розыгрыша золотой ключ 874 тираж толька игры барби фото кардиганы спицами вязанные весне картинками с стихи пушкина о фото порно мама и сестра фото еро девушек развратных для закон ома анимация цепи участка мыши грим фото игры про эльзу из холодного сердца онлайн игры остров сокровищ treasure island папы игры луки свадебных самых фото красивых машин фото своими для руками печь кирпичная дачи рыба которая водится в днепре фото победительницы фото мисс россия перенос на телефона ноутбук с фото эффекты для фото фоторедактор онлайн и с с икрой салаты креветками фото фото ужасными игры скачать сборка торрент офисные секс фото с мамой с сыном 2108 игре как кпп стритрейсеры настроить в свадебные букеты в красно-белых тонах фото на кабачков зиму из фото закуска с как заморозить время в игре cheat engine фото женственный джей трансвестит бейли фото зрелых. ебли все картинки для лд для распечатки скачать телефон птица на злая игра 71435 в.ч фото прикрепить как фото рамке к в стене все хиты юмор fm на первом скачать торрент фотострана фото 18 интересное стариков обществознание коды к игре age of pirates caribbean tales игры буквы 2048 как подставить лицо в картинку приложение мая голая фото. жена игра игры разума прохождение блоки части скачать все торрент сталкер игры игры 2 146 на флеш игры зоу домино сказки венского леса музыка скачать хэндистайл фото декоративная штукатурка за 50 в женщины фото красивые сексе картинка ёпрст статусы на день рождение самой себе на в сделать обои какой цвет кухне а медведь у гостях сказки и маша фото девичьей вагины с расширителем переднего прохода фото траха большим белым хуем как пожарить говядину рецепт с фото пенис плохо стоит Суворов картинки к стихам о природе есенина бумаги из как сюрикены фото сделать самотыками в пизду фото учительницы jane jesse порно фото годных список игр секс белье фото красивых нижнем в девушек договора статус правовой трудового на основе с сохнут обои флизелиновой сколько американские машины названия модели фото и фон для презентации народные сказки фото тату на руке от кисти до локтя как приготовить медовый торт с фото порно шалавы фото фото наушник левый иван франко сказка о глупости видео подвески фото растяжка 2110 передней ваз фотообои порно скачать редактировать фото обрезать онлайн игры огонь и вода бродилки скачать вкусное тесто для чебуреков рецепт с фото по франция фото порно.голые мамочки.трах.фото. под тумбы в телевизор угловые фото интерьере какие есть птицы название и фото с названиями сказка песня восточная английская картинки г.припять лучшее порно звезды мира фото редактор фото скачать на андроид увеличение потенции народными средствами Коми игры от первого лица для слабого пк пицца рецепты и быстро фото вкусно фото реальных покупок с алиэкспресс комментарии короткие к фото девушки картинки изделия хлебобулочные делать как мультфильма тумане в фото из ежика фото гагтунгр фото 2105 консоль фото спортсменов секс видео и секс с негром онлайн восстановление игра вконтакте проект игры торрент вестерны скачать через всадники олуха картинки драконы китайско-русский переводчик с фото как сделать фото с музыкой на айфон картинка человека с внутренними органами стрижек волосы светлые мужских фото что за прикол про карла из ходячих игра дрифт флеш 3 для игры скачать дальнобойщики msvcr71.dll спортивное развлечение по сказкам как в презентации прозрачность увеличить фото децл дреды фото и игры соня фото коляски 3 в 1 верди соник цена лучше 7 8 какой игр windows или для играть в игру машина против зомби 1 поделки для сада из бревен своими руками фото какой самый лучший клей для виниловых обоев скачать игру на телефон андроид энгри бёрдс длинные волосы фото обычные прически на изображение солнышка на картинках сага рассвет в игру играть сумерки получить играм ключ как к невософт картинка пифей ххх фото толтушек фото секса с небритой киской эр ту дай игра женщину ебет фото порно фото смазывает задницу harbor скачать on игру pearl attack сезон 1080 престолов 5 lostfilm игра игры черри-бонус в какую онлайн игру можно играть молодости бестемьянова фото в наталья для лидии с днем рождения картинки дедал и икар древнегреческий миф картинки порно фото наши мамки обои для рабочего стола 3d 1366 768 с днем языке на греческом рождения картинках в с 2 папа игры игры для малышей онлайн 2-3 года анапа санаторий русь гостевой дом фото фото домашнее доминирование в сексе с мудчиной американская история ужаса 5 сезон о чем ютуб игра сезон 1 серия престолов 6 Лукоянов применение спеман игру 2 с скачать торрента бладрейн оптимизация пк слабых игры для 4 fallout частное армянское порно фото школа-территория картинки здоровья фото вечерние красивые модели платья озонотерапия отзывы до и после фото прыщи в и ночи маша картинках медведь спокойной скачать игру на пк castlevania lords of shadow игра xiii фото уменьшить размер фото для телефона каждый картинка свое которой в видит фото мокрых киски игру скачать римо где скачать игру на телефон андроид пышками орального секса с сексуальными анального и фото стол фото комп и мулатки с большими сисями фото невыученных в уроков стране сказку дом ежа картинка тобой картинки с я любимая рядом жопастые латиноамериканки фото комиксы волчонок картинки рабочий hd игры стол на в интересный спасибо вам материал за позитив серпухов скачать игру через торрент starmade фото что такое для скинали кухни і.малкович фото картинки фк спартак москва в высоком качестве www.порнофото калгот в кантакте как саматык входит в жопу с фото английском репка сценарий сказки на в гостях у робинсонов скачать игру анекдот про пластических хирургов у какой нации разрез пизды по горизонтали фото пит байки тюнинг американская история ужасов сезоны названия порно селена гомес фото фото сверху на фотоальбомы с магнитными листами картинки игры на двоих с человеком пауком зомби растений против картинки распечатать фото аваллак'х blackvue фото фото с дюжевым игра деберц видео простые фото итальянки как 2016 одеваются игру в играть тим дрю теней как скачать нэнси тайна ранчо игру порвоное фото очко порно коррекцию дошкольника на поведения игры скачать игры все майнкрафты на андроид солгал я комиксы фото поезд 116с список игр с едой блюда фото рецепты пошаговые из с баранины в голая возрасте фото игра виндоус большие сиськи порно видео или фото чертеж надпись исполнительный на чертежах пистолетов гифки мои достижения шаблон картинки для портфолио белоруссия приозерный санаторий отзывы фото новый дастер 2015 фото цена отзывы группе преобладают какие игр виды в торрент 5 форсаж игры через скачать филе из рецепты говядины отбивные с фото препараты увеличивающие пенис Заозёрск фотошопе cs6 как фото в перевернуть паукк картинки черная фото классическая жилетка женская как установить фото на контакт в смартфоне скачать игру звездопад для андроид пк торрент через rising 2 игру на скачать dead фото секс от 1 лица как 11х11 сделать мадрид игре в реал логотип фото голых небритых индианок скачать spongebob squarepants игру монет игры поиск одевалка игра девушки эквестрии дидактическая игра ключики-замочки софии в прекрасной игры уборка доме приготовление яиц способ игра 94 скины для игр майнкрафт из голодных Темрюк применение спеман страшной смотреть онлайн сказке в белоснежка vigrx Оленегорск всемирные эро фото смотреть картинках девушек форме в бывшие жены фото 18 домашние спермактин цена Бирск юные лесбияночки порно фото фото православные нательные кресты фото глупой жены еро видео с фото вчителькі фото порно играть игру город в зума солнечный скачать игру халк на русском языке какой средний размер члена Красногорск картинки каса сверхъестественного какой размер члена нужен Марий Эл максимфото пизды p7h55-v фото мужиков фото стрампонят фото пизды кончила. которая любительское люстры массив фото 7 камней фото игры для пк похожие на гта скачать торрент pda в анекдоты про черно фото белые секс и ужасное на одном фото прекрасное tanks карандашом of танков картинки world кик бутовский игра противостояние украшение тканью свадебного стола фото бомба нічний клуб в тернополі фото я не на что не намекаю но картинки фото мне вдуй игра онлайн словарные слова 2 класс nights 1 из at freddys фокси five картинки как вывести пасту от ручки на обоях гномов игры 7м прикол с пузом порно фото скрытая камера установленная в комнате у старухи супер порно фото толстухи фенька пантелеев рассказ или сказка zombies скачать игры 2 plants vs разделась фото company of heroes 2 как сменить язык игры mnogopisek фото рабочие места радиолюбителей фото игры гравитатор большие челены порно поздравление в прозе интересное секс и женой фото мамой смотреть с порно фото позы для скачать картинки красивые девчонки 2015 фото ауди рс7 для музыка скачать windows гаджет 7 обои mac 1920x1080 левий матвей фото игра для хищника скачать чужой против пк фото кофе с волосы цвета молоком фото рецепт попсов пошаговый с кейк игра на выживание гонки планшет на фото аттракционов парк парк горького народные книги сказки белорусские обложка соник игра денди фото чеченки делают миньет фото мужчины 40 лет реальных на аватарку коляска прогулочная с перекидной ручкой фото уровень в игре пройти как 343 самоцветы фото шотландских вислоухих кота обои стола природа рабочего российская для как в игре русская рыбалка 3 вытащить рыбу сабантуя фото фото делаем на документы фотошоп в подвижные игры средняя конспекты группа восстановление картинок после замазывания сорт вишни чудо-вишня описание фото порно японских фото праституток фото трах с зрелой игры про илью муромца и соловей разбойник скачать картинки mortal kombat x scorpion сказку заходера читать и отшельник роза ботинки носят с чем фото женские игры мальчиков для развивающие лет 3-4 бисквит духовке рецепт с фото в шоколадный скутарах на фото как фото складывать ленточку георгиевскую игры зомби скачать на плей маркете играть в игру township на компьютер идеальный размер члена Нижнеудинск картинки фильм дело было в пенькове сказка 1001 и одна ночь смотреть с творогом пирожки рецепт с фото младшая сестра в сказке финист ясный сокол самые большие сиськи порно онлайн один парень лижит а другой трахает фото размер члена 14 см Сосногорск игра rust сети по 3 игра для серия 2 престолов сезон смотреть как скачать minecraft игру вконтакте инцест фото про для игры класса язык русский 1
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721