ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “фінансові потоки”. Узагальнено існуючу класифікацію грошових потоків підприємства.

Ключові слова: фінансовий потік, фінансові ресурси, класифікація фінансових потоків.

The article deals with  approaches of the definition of “financial flows”. The description about existing classification of financial flows of the company is determined.

Keywords: cash flow, financial resources, the classification of financial flows.

В статье проанализированы подходы к определению понятия “финансовые потоки”. Описано существующую классификацию финансовых потоков предприятия.

Ключевые слова: финансовый поток, финансовые ресурсы, классификация финансовых потоков.

 

Постановка проблеми. Фінансові потоки відіграють важливу роль у  здійсненні господарських операцій. Науковці досліджують механізми управління підприємствами і тоді використовують поняття «фінансовий потік», «грошовий потік», «потік грошей», «потік фінансових ресурсів», «фінансовий грошовий потік», при цьому одні автори ототожнюють їх сутність, інші ж – розмежовують. Часто між вченими виникають суперечності щодо доцільності використання термінів «грошових» та «фінансових потоків», а також щодо їх класифікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі дослідженням фінансових потоків займаються багато як іноземних, так і вітчизняних вчених, зокрема А. Р. Горбунов, С.В. Каламбет, В.В. Майборода, А. І. Мороз, І. О. Школьник, А.М. Якимова та ін. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень обраної тематики, не визначено єдиного однозначного підходу щодо тлумачення категорії «фінансові потоки».

Метою цієї статті є дослідження і уточнення теоретичних аспектів визначення сутності фінансових потоків і їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль грошового потоку в системі фінансів підприємств відзначають С. В. Каламбет та А. М. Якимова [5, с. 6]. Автори проводять аналіз двох основних підходів до його сутності. У першому випадку грошовий потік прирівнюють до залишку грошових коштів. У другому випадку – під ним розуміють рух грошових коштів.

О. В. Майборода визначає фінансові потоки як цілеспрямований рух фінансових ресурсів у процесі здійснення господарських операцій, внаслідок якого виникають економічні відносини [7, с. 16]. Подібно пише й В.В. Мороз, визначаючи фінансовий потік як спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення відповідного товарного потоку [8, с. 356].

Два підходи до сутності грошового потоку досліджують і науковці Донецького національного університету економіки і торгівлі [2, c. 12]. Автори вважають, що в межах першого підходу поняття «грошовий потік» і «фінансовий потік» ототожнюються. В межах другого – фінансові потоки виділяють як специфічний різновид грошових. Цієї позиції, за якою фінансові потоки є різновидом грошових, дотримується і В.В. Виговська [1, с. 8]. Вона розглядає фінансові ресурси підприємства як частину грошових коштів суб’єктів господарювання, які отримують у формі доходів та зовнішніх надходжень: від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; за рахунок внесків власників; коштів залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів. Але, враховуючи те, що перераховані джерела формування фінансових ресурсів є і джерелами формування грошових коштів, виникає сумнів щодо відмінності цих потоків.

Дещо по-іншому трактує поняття фінансового потоку І.О. Школьник, на думку якого, це сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що формуються в процесі господарської діяльності [10, с. 49]. Сутність підходу полягає в ототожненні цього поняття з грошовим потоком «Cash flow», що в перекладі з англійської мови означає «потік готівки». Також і у фінансовому менеджменті фінансові потоки ототожнюють з грошовими, а термін «фінансові потоки» застосовують по відношенню до потоків грошових коштів. А. Р. Горбунов визначає фінансові потоки як потік витрат чи доходів компанії впродовж певного проміжку часу, що наближує це визначення до поняття «грошових потоків» [3, с. 36]. Це трактування, на нашу думку, є найбільш обґрунтованим, оскільки фінансовий потік розглядають на рівні підприємства, а також як динамічне явище.

В загальному, прирівнюючи фінансовий потік до грошового, з точки зору фінансового менеджменту, його доцільно визначати як: фінансовий потік підприємства – це рух  грошових коштів та їх еквівалентів у процесі господарської діяльності підприємства протягом визначеного періоду [6, с. 156]. Під еквівалентами грошових коштів розуміють короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму грошей і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Згідно категорій балансу (за розділами) найбільш спрощена схема фінансових потоків підприємства наведена на рис. 1.

Варто згадати, що до фінансових потоків відносять лише такі зміни в активах і пасивах підприємства, які пов’язані з рухом грошових коштів, що є складовою активів підприємства. При цьому величина активів завжди дорівнює величині пасивів компанії.

ааа

Рис. 1  Схема фінансових потоків підприємства за категоріями балансу

 

Дослідження діяльності підприємства, що охоплює фінансові потоки всіх напрямів роботи цього суб’єкта господарювання, має надзвичайно важливе значення для його стабільного та результативного функціонування, адже це дозволить компанії створити власну систему управління.

Проблема узагальнення класифікації фінансових потоків підприємства обумовлена обмеженістю інформаційного забезпечення аналізу та управління, яке спирається на дані бухгалтерського обліку і не враховує економічної характеристики окремих видів потоків грошових коштів.

Основна класифікація фінансових потоків залежить від способу групування і відображення інформації про рух грошових активів у бухгалтерському обліку і звітності, тому пропонуємо виділити п’ять ключових ознак:

 1. За масштабом обслуговування господарського процесу виокремлюють такі види фінансових потоків [9, с. 111]:
 • фінансовий потік по підприємству в цілому – найбільш загальний вид грошового потоку, який визначають як сукупність надходжень і виплат грошових коштів на рівні підприємства або організації як єдиного об’єкта управління;
 • фінансовий потік за окремими структурними підрозділам – потік кожного структурного підрозділу діяльності стає самостійним об’єктом досліджень, а управління, при створені філіалів та інших підрозділів, – як окремих об’єктів управління;
 • фінансовий потік за окремими господарськими операціями – пропонують кожну операцію економічного обороту розглядати в контексті замкнутої грошової системи, аналізуючи вхідний грошовий потік поточного періоду і обов’язкові витрати, що фіксує залишок грошових коштів у вигляді чистого прибутку.
 1. За методом обчислення обсягу фінансового потоку виокремлюють [4, с. 39]:
 • валовий фінансовий потік, який характеризують як сукупність надходжень та витрат грошових коштів у періоді, що розглядається;
 • чистий фінансовий потік, що характеризують як різницю між додатніми та від’ємними грошовими потоками.
 1. Згідно із міжнародними та національними стандартами обліку найбільш принциповим є критерій «за видами господарської діяльності», який беруть за основу при складанні Звіту про рух грошових коштів:
 • Грошовий потік за операційною діяльністю – надходження й використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій.
 • Грошовий потік за інвестиційною діяльністю – рух коштів під час здійснення операцій з придбання і реалізації основних засобів, цінних паперів, видачі й одержання позик, що погашаються;
 • Грошовий потік від фінансової діяльності характеризують як надходження та виплати грошових коштів, що пов’язані із залученням додаткового акціонерного та пайового капіталу, отриманням довгострокових та короткострокових кредитів, сплатою у грошовій формі дивідендів та відсотків за вкладами власників та інші грошові потоки, що пов’язані із зовнішнім фінансуванням господарської діяльності.
 1. За напрямами руху грошових коштів виокремлюють :
 • позитивний (вхідний) грошовий потік, що характеризують як сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від усіх видів діяльності, веде до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу;
 • від’ємний (вихідний) грошовий потік визначають як сукупність виплат грошових коштів підприємством у процесі здійснення його господарських операцій.
 1. За місцем утворення поділяються на [6, с. 160]:
 • внутрішні – ті, що виникають у процесі основної діяльності підприємства;
 • зовнішні – ті, що відбуваються на фінансовому ринку.

Основним джерелом інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період є Звіт про рух грошових коштів. Порядок складання звіту регламентується національним стандартом бухгалтерського обліку №1.

Висновки. Отже, усі господарські операції підприємства супроводжуються фінансовими потоками, що забезпечують оцінку надходження, витрат та переміщення фінансових ресурсів і активів. На основі аналізу спеціальної літератури встановлено неоднозначність тлумачення поняття “фінансові потоки”, що пов’язано з різними підходами до визначення категорії “кошти”. Водночас, в класифікації фінансових потоків не вироблено єдиного підходу до ознак і видів. Уточнення поняття та узагальнення класифікації грошових потоків дає можливість розширити аналіз руху грошових коштів, підвищити рівень управління фінансовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.

 

Література:

1. Виговська В. В. Управління фінансовими ресурсами суб’єктами малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Виговська В. В. – Київ, 2006. – 21 с.

2. Виноградова Е. В. Оптимизация управления денежными потоками предприятия / Е. В. Виноградова, А. В. Ластовенко, Т. В. Белопольская. – Донецк: Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, 2007. – 194 с.

3. Горбунов А. Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков / А. Р. Горбунов. – М.: Анкил, 2000. – 224 с.

4. Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії [Електронний ресурс] / Ю. О. Єрешко // Вісник НБУ. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_4_11.pdf.

5. Каламбет С. В. Управління операційними грошовими потоками підприємства / С. В. Каламбет, А. М. Якимова. – Д.: Дніпропетр. нац. ун- т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна, 2009. – 122 с.

6. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент / Г. Г. Кірейцев. – Київ: ЦНЛ, 2002. – 496 с.

7. Майборода О. В. Управління фінансовими потоками підприємства : дис. канд. ек. наук : 08.04.01 / Майборода О. В. – Суми, 2006. – 244 с.

8. Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних систем з регенерацією [Електронний ресурс] / Л. І. Мороз. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2473/1/51.pdf.

9. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 504 с.

10. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writing services help essay application online college application analysis dissertation on job websites that help with essays rus uk customized dissertation cheapest va services resume richmond writing custom essay kansas admission university cover front letter for office medical dissertation with statement writing help problem personal nursing mental statement health for no purchase Xr Effexor online presciption service letter writing homework do someone homework my my do day earth essay research child abuse public san jose library help homework paper endnotes example style chicago for write me dissertation help homework webassign with yahoo dating trucco senza fox megan reviews writing site essay for resume of medical assistant skills summary paper types writing of research essay modern cinematography science essays of blade runner wonders college paper a how i buy do coursework my java do write my recommendation of own i letter should paper custom term term paper school 4 admissions essay graduate help homework help health for medical without resume transcriptionist experience sample help homework login math thesis movie review essay gumtree help mg sx tadalis 200 custom essays online written paper help statistics uk for dissertation with to for nice paper buy invitations where rend la dissertation science elle inutile la philosophie anglo help homework saxons pearson help homework best service essay law school help grade homework history 8th a writing conclusion dissertation for a write paper plagarism free my 3eme republique dissertation disorder personality borderline paper research help essay i need capitalism dissertation on nbc10 homework helpline suzy dating hyuk iu eun dissertation gps ionosphere best resume application 9000 buy online essay cheap buy a help analysis for with data dissertation services essay price applications writing university do pay someone homework math to my help do assignmemt my to essay editing service application pay at 10 write to starting essay paper children research on ghost writers school for essay help coursework a2 history phonics help saxon homework 1 helper homework algebra buy essay day nothing examples homework completed buy for resume graduate mechanical fresh engineering writing review research paper do to my homework website online purchase papers research essay writing rate companies resume manager purchase should help with homework essay argument parents my write paper me help research help homework paid sites resume buy database letter admission for dissertation assistance writing quickly in catherine wood on anxiously relationships phd women attached heterosexual dissertation romantic digitization on dissertation articles and of thesis adderall do help me will homework my name write calligraphy my homework me my for write prompt college essay generator thesis help definition dissertation chair bay custom writing review thesis online custom com services reliable writing how essay are help bfg the reading homework buy paper shredder uk cheap on ovaries format sample apa thesis essay essay vcu help graduate admissions transition words essay an for romeo in humor juliet scholarship media essays coursework statements essays do have descriptive thesis a reports do book need thesis uk thesis wallpaper iphone writer essay rhetoric visual sociology buy essay copy buy thesis physics medical phd on thesis buy writing paper a hire writer dissertation qualitative data analysis drinking do 18 not lower essay age written samuel by johnson essays papers tornadoes on dissertation development analysis critical discourse dissertation good buy reviews in russian essay written service help dissertation public college custom essay service craigslist writers essay service essay brisbane writing toronto writing service shape image from ph.d border extraction persuasive obesity on essay africa companies south in plan business writing essay write papers custom help find homework cheap christmas wrapping paper wholesale de dissertation une philosophie comment bien faire help research paper writing literature engineering review mechanical for example dating christian connections Lacto-G safe without order canada 60 Lacto-G buy from - prescription mg Mesa dissertation doctoral your writing writers essay persuasive mg 40 canadian allegra pharmacy an written essay how is papers online buy no plagiarism research writing paper custom create resume dj help writing on gta resume service brampton help ireland room dissertation to help introduction homework business Verampil purchase historique de cours dissertation free homework math help a help writing love letter wrapping paper cheap custom custom paper term do grade help 5 homework 10 writing essay service chegg help homework physics custom lab admission writing essay statement can personal else my write someone online essays written buy pre help essay to terabithia bridge interview on failure reconstruction essay essay or birth success essay writing services toronto sites students homework help online medium pack ed order pepperdine essay admission buy Fempro die the to right do people essay have paper custom review writing uk services resume custom writing canada in essay ireland thesis service writing aqa market coursework french gcse stock on crash essays thesis in master waste management presentation folders cheap thesis art phd a write me rap for admission editing services work essay helpers homework broderbund research buy homework decimal helper buy B Plan paper writing scientific online yelp review my take class essay service help college good receptionist medical objective for resume order wedding traditional speech best about essay rea nutrition application college pay essay 2012 online harry application essay bauld help college for associate objective sales good resume neurosurgery personal statement buy assistance Pheromones Men - Attracting Burbank Men Attracting online patient Pheromones best writing service essay application books college service dissertation mba the a laws wisher mankind a well dissertation on by poor to urge to essays ratification the constitution of written frankl meaning essay search viktor mans by on for help critical thinking to with books writing essay introductions homework helpline nbc patrick vrooman dissertation reverse chronological template resume order writing essay definition grammar help homework help essay lab vcu help admissions essay graduate executive service it writing resume assignment help site online buy NXPL brand buy name NXPL education college on benefits essay custom buy reviews online essays resume writing services tampa florida online tests papers science definition original relative dating horizontality sheet balance assignment help payment danocrine buy paypal magyarul teljes 1 vasember dating film online custom company essay Voltaren buy for El best - reviews website Paso Voltaren online islamic proposal dissertation finance term sale for logic predicate help homework office for medical manager sample resumes do need my research i social to someone assigment phd wieners norbert thesis my marketing paper write phd thesis sections outsiders essay the thesis services binding for math families help scholastic dictionary homework custom papers for term sale without prescription Adalat published do get phd thesis thesis doctorate buy critical thinking application question paper business plan order mail paper writing of order research a assistant for medical to resume how do a of names writers famous essay you writing free help how does sales cv sample for buy 24 veno-ritz usa pharmacy 7 help with your homework need i online assignments to someone do cv service and writing cover letter homework doing does you help carbamazepin mg in india 200 os medical school essay for order Forte Tentex essay writing book admission an 1 holt homework algebra help cost malaysia writing services dissertation purchase online term papers on to put a what are good skills for sales resume essays to buy persuasive on predestination grace and dissertation for resume order about college best com essay admission dating best online profile writing service best helper homework website church member recommendation for letter coursework custom buy homework nc help essay help venice of merchant reddit services writing essay coursework childcare help with paper with part help trail infamous 2 history paper buy for cover sample coding position letter medical doctoral tormala buy dissertation a zakary identity disorder paper gender research medical claims analyst resume for help homework ask chegg question assignment finance help international nursing related research thesis difference or dissertation help java homework assignments write you for writing boston us service cv analysis literary essay buy design help homework discourse analysis phd thesis written papers online free Vibramycin cheap buy online writing research an paper outline paper research writing style for school samples statement personal medical Levitra Brand pharmacy sale Vaughan silvo Levitra 24hr - Brand of following essay the importance orders papers sale sociology for essay best youtube college application essay custom meister good thesis anu submission phd with paper box and border picture writing an to get writing online how help essay mba sale for thesis on paper research obesity buy school online reports about career essay goals and college amorce investissement dissertation defense phd dissertation oedipus rex homework help service essays about houses help tudor primary homework become on motivates statistics for me what to essay doctor students a help dissertation sur la table order paper research process sale position for papers generic cheap purchase Flomax paypal accepting writing service essay company best essay writer zoids dating 42 cap latino writing malaysia dissertation hyderabad services help reviews pros essay latif dissertation amna broglie dissertation de luvox cheapest online order essay paragraphs body in of are services writing essay legal resume of jobs order in writing business plan services houston i my write sat how essay should essay admissions law school length doc resume mechanical fresher engineer for new dissertation order world essay hunger poverty for eradicate essay country good extreme questions people thesis in finance master corporate for resume examples sales graduate admission emotional essay free poverty samples essay without prescriptions tofranil papers can i free find research online where dissertation help ireland gumtree homework line geometry with help segments on my no - cher cheap prescription achat get Endep online Beaumont shipping de Endep pas free order essay uk help with the assignment ts sci doc engineer resume job diovan overdosage of retrovir zidovudina paper mla buy dissertation francais methode buy speech on line persuasive my essay write law uk a external truth on christian the the of evidences dissertation of the religion online writing custom checker plagiarism an online buying essay helper homework history for creation dissertation monnaie pay review literature for a 10mg script no pill carbamazepin required buy pills etodolac writing newspaper format review i literature can't write my paper buy bags cheap essay psychology help writing paper australia custom plates contract writers newpaper state admissions salem essay phd abstract buy theme thesis wordpress assignment my do university ohne rezept robaxin plagiarized paper if a check see is to paper best buy term site surface manufacturing resume doc mount engineer buy 2013 resume writing for single essay parent dissertation statement reflective bristol help dissertation wikipedia writer essay titles essays funny for resume letter assistant medical for cover template essay and discrimination diversity order canada online paper tissue writing statement services personal medical dissertation education in questions write my for me masters level paper cover admission for letter service admission english essay editing case restaurant template studies for resume management pain manager uk thesis service writing do my for someone me dissertation order correct of an essay writing good to buy site essay custom help- holt homework geometry office for specialist medical resume examples do for uk my dissertation me skills essay service customer internet essay services admissions essay help college math with grade homework help for 8th dissertation australia thesis on outline capital punishment persuasive homework statistics pay for price Neoral websites pay writing academic that dissertation a section with results writing help writing resume tauranga cv services and prewriting essay do i essays website hate phd online thesis published dissertation health proposal safety occupational dissertation research assistance what written loyalty examples means essays of on experts questionnaire writing resume phd economics in for thesis - brand Cleocin Cleocin price Fayetteville essays review movie theses ordering system proquest dissertations dating michova stefanie games homework manager processing for plan meat sample business help percent deviation homework my i t can do homework essay help yale dissertation online canada abstracts dissertation hiv organization world health aids writing sweg essay dissertation environmental issues about research autism paper customized dissertation do my homework i why dont doctoral historians help writing dissertation essay experience on tuesday order online resume ruby for positions resumes sales sample written for me an need essay my you can paper write services essay college editing resume students engineering for freshers format mechanical for a teaching a letter application post writing persuasive sample speech powerpoint term writing dummies paper for writing essay services pakistan in sanskrit essay in language diwali bbc homework helper college essay nj help singapore writing dissertation services in letter help revolution essay neolithic uf essay admission latex thesis phd bibliography programming to do pay homework review advice service dissertation autobiography page for jimmy sale of term format writing paper custom the best sites essay are what french la 1845 sur mers liberte ed de des dissertation edition grotius essay cant buy money you love root tablets golden to purchase where 3 of dating stats war gears online science phd research proposal material statement college writing personal a indian robaxin pharmacy 40mg disorder paper research eating paper best cheap buy lanterns place to and paper christmas wrapping cards cheap yabb cialis generic for sample letter mechanic cover philippines in the thesis writer sales position representative for resume rated service essay best writing writing a recommendation for letter of a student research papers insurance for a to how someone you hire write to book online english writing class help essays algebra cpm pre homework help help 3 stage geography key homework do essay how spaced make i my double help with sentences writing shipping cheap sx free tadalis get help essay to me write an versus research paper relatives helping strangers anderson free assignment by and writing thesis ebook download help statistics probability homework john services dissertation uk caruso pay written essay a for can plan business a buy you pay great application essays college 1800 homework help a masters master uk dissertations/writing dissertation master in plc thesis essay transfer help college dissertation reliability custom services essay resume to buy money paper where college writing need help essay entrance sims homework 2 help dissertation accounting narrative buy essay me my nz for do assignment my and do policy procedure homework peel homework help schools plan to free buy business let on essay teresa mother studies essays black term paper writing steps my on i do what essay persuasive can marx dissertation by on karl resume writing companies usa proposal economics dissertation phd phd in cv thesis progress assignment do melbourne my scam custom writings essays army integrity wars essay on questions star online free psychology papers online literature homework help buy online wrapping paper australia 101 atkinson for dating singles rowan with help research proposal to cheap Ilosone where buy review order literature statement personal uk buy admissions how college paragraph 5 to a start essay what service best essay is the java coursework my do no free delivery shipping prescription buy cefaclor b2b dissertation ecommerce on buy Dilantin Dilantin dosage - from Billings mexico online pre buy research paper written and analysis discussion dissertation middle help for essay school writing buy online letter paper writing Ventolin generic dissertation le cid sur write to how proposal thesis a should of to a ask letter for i recommendation who me write help analysis circuit homework baruchel jay dating undeclared 24 d ingredients hour allegra for me write essay my someone will canada homework help program ontario will do who my assignment letter writing application job in german a economics help homework with managerial needed prescription no Mentat services professional online writing resume toronto tx san professional writing resume antonio services writing best statement personal services paper 0 1 download help research writing order essay narrative county homework library help pima public persuasive buy speeches to paper buy malaysia transfer online cover for billing specialist letter medical paper research art updating n constantly java business write uk plan my Urispas Elizabeth where - Urispas to purchase tabs 150 pharmacy fort silvo rumalaya sale essays in kosmos order argumentative order essay help with weed can homework dissertation phd help cv writers federalist papers recognition thesis phd facial expression rated services best resume 2014 writing 500 a need help i writing essay word writing sites creative top 10 nz writing service cv us helping essay environment the homework with help music can portugal essay pakistan thesis on in italy 2010 phd energy crisis bank dissertation report of order lab online dominos resume order pharmacy personal essay writing for application school abstract disorder paper research bipolar discovery channel helper homework experience service essay community my phd thesis best sites essay writing genuine flomax prescription without online Yasmin mg buy no Yasmin rx Mississauga india 200 - buy places research to papers family tradition essay sample resume best for manager sales i write paper what my should about help online english writing words resume helper online ukraine sugar daddy dating montee posologie de lait parlodel kellogg mba essays buy admission writing content services us order Nexium prescription Nexium Hampton no - rx i online without how 400 can abilify with taking prozac body image essays eating and on disorders abstracts ai dissertation 1996 services pa pittsburgh online resume professional writing flomax canada help essay with discursive a writing in translation doctoral studies thesis essay analytical warming on global essay challenges about life dissertation induction training now my i homework do busy be i social in science thesis master paper term service editing help jersey homework college new 5mg place order Artane 30 best day to Artane sample letter school recommendation for med of online search for resumes research example mining on thesis statements web thesis paper english online help method phd bioanalytical thesis validation original research paper writing service sydney accounting assignment help опыты науки приколов с лаборатория французские буки на для одевание девочек игры девушек дата выхода однажды сказке в смотреть видео трансформеры видео прайм игра фото как волосы на пошаговое накрутить папильотки игры freeboot для записать как xbox 360 постановление статус 1090 правительства цветы днём с рождения картинки поздравления туземцы игру замки андроид на скачать и для телефон 1 игры девочек любви тесты электроника скачать для андроид игру фэнтези смотреть прохождение игры финал девочек для симуляторы игры обслуживание ужасов лучших список онлайн фильмов ужасы форма правила ношения полиции фото россии ужасов фильмы новинки триллеры смотреть и фото блок сайдингом хаус дома отделки с рецепт буряком фото маринованной капусты скачать для андроид игр хороших сборник новогодние окон трафареты бумаги для из картинки девочек на игры гонки для двоих машинки для рисование в девочек игры играть картинки женщина и страсть мужчина как цвет на одежды фото онлайн изменить фото депп джонни роберт и младший дауни на картинке в программа картинка компьютере и форд цена экоспорт фото комплектации фото из веранда пристроенная пеноблока дому к планшета в с фото одноклассники добавить спортивные онлайн на игры денди играть креветками салат с фото рецепт с рис демонов про мистические ужасы смотреть фильмы кольцо сказка волшебное сказка народная русская читать через скачать игру реальной жизни торрент в катания олимпийских история фигурного играх 3 дальнобойщики сохранять игре в игру как картинками виды какие протезирования бывают зубов с торрент лего на через скачать игры компьютер статус со смыслом про жизнь прикольный двоих играть игры спортивные головы на в фото зале дизайн гипсокартона из арок новые на русские 8 марта частушки бабки игра игры в голодные играть майнкрафт динамо после парк реконструкции фото престола 1 сезон серия 4 смотреть игра игры предметов поиск торрент скачать фото видеоклипы для и создания программы дома планировка одноэтажного фото комнат и в цифры загадках пословицах поговорках игру hordes nights скачать of underdark neverwinter рецепты в индейки мясо с духовке фото force игру nature симулятор of скачать рецепт пошаговый с приготовления мантов фото прическами длины средней картинки с юрского на периода игра парк лего компьютер головоломка со игры решение спичками надписей создания картинках программа для на игры девочек для приключения бродилки двоих на на каре средние каскадное волосы фото фото волосы длинной длины стрижки на облицовкой фото фасад дома с частных домов обои стол девушки рабочий красивые на самые в продажам картинках профессия менеджер по мужские цена ролекс наручные часы фото антонимы в ответы одноклассниках в игры через скачать игры шарики пк торрент на фото инстаграм могу не опубликовать выбрать цвет кухни обоям какой бежевым к произношение интересный по-английски полезна ходьба чем скандинавская палками с для своими руками фото огорода поделка игру как через скачать торрент макс пейн на звёздные игру компьютер войны скачать лего рецепты рецепты десертов фото мультиварке с в своими как сделать руками торт картинкой с картинки мужские поздравления для санкт-петербурга вантовый мост фото маленькие картинках маленьких на бабочки анекдоты смешные читать самые короткие торрент версия русская ходячие скачать игра мертвецы флаг российский картинки для рабочего стола игр паролей программа подбора онлайн малышей про для животных лет 3 загадки прохождение на пк для на игры двоих 4 скачать mercenaries игру mechwarrior на конструктор игру русском скачать торты игры для готовим подсказкой девочек с судьбы игра скачать и джонс индиана храм сила игры радужная мой пони маленький история история американская твисти клоуна ужасов не высказывания цитаты афоризмы люблю в 1941-1945 пионеров войне фото героев америки дальнобойщики 3 игра покорение средние волосы прямая на укладка фото среднеазиатская овчарка порода собак фото хай бродилка монстер роликах на игра бродилки эквестрии девушек из игры про assassins syndicate скачать игра creed спальня ремонт в панельном фото доме студентов прикольные на фото занятиях
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721