ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “фінансові потоки”. Узагальнено існуючу класифікацію грошових потоків підприємства.

Ключові слова: фінансовий потік, фінансові ресурси, класифікація фінансових потоків.

The article deals with  approaches of the definition of “financial flows”. The description about existing classification of financial flows of the company is determined.

Keywords: cash flow, financial resources, the classification of financial flows.

В статье проанализированы подходы к определению понятия “финансовые потоки”. Описано существующую классификацию финансовых потоков предприятия.

Ключевые слова: финансовый поток, финансовые ресурсы, классификация финансовых потоков.

 

Постановка проблеми. Фінансові потоки відіграють важливу роль у  здійсненні господарських операцій. Науковці досліджують механізми управління підприємствами і тоді використовують поняття «фінансовий потік», «грошовий потік», «потік грошей», «потік фінансових ресурсів», «фінансовий грошовий потік», при цьому одні автори ототожнюють їх сутність, інші ж – розмежовують. Часто між вченими виникають суперечності щодо доцільності використання термінів «грошових» та «фінансових потоків», а також щодо їх класифікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі дослідженням фінансових потоків займаються багато як іноземних, так і вітчизняних вчених, зокрема А. Р. Горбунов, С.В. Каламбет, В.В. Майборода, А. І. Мороз, І. О. Школьник, А.М. Якимова та ін. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень обраної тематики, не визначено єдиного однозначного підходу щодо тлумачення категорії «фінансові потоки».

Метою цієї статті є дослідження і уточнення теоретичних аспектів визначення сутності фінансових потоків і їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль грошового потоку в системі фінансів підприємств відзначають С. В. Каламбет та А. М. Якимова [5, с. 6]. Автори проводять аналіз двох основних підходів до його сутності. У першому випадку грошовий потік прирівнюють до залишку грошових коштів. У другому випадку – під ним розуміють рух грошових коштів.

О. В. Майборода визначає фінансові потоки як цілеспрямований рух фінансових ресурсів у процесі здійснення господарських операцій, внаслідок якого виникають економічні відносини [7, с. 16]. Подібно пише й В.В. Мороз, визначаючи фінансовий потік як спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення відповідного товарного потоку [8, с. 356].

Два підходи до сутності грошового потоку досліджують і науковці Донецького національного університету економіки і торгівлі [2, c. 12]. Автори вважають, що в межах першого підходу поняття «грошовий потік» і «фінансовий потік» ототожнюються. В межах другого – фінансові потоки виділяють як специфічний різновид грошових. Цієї позиції, за якою фінансові потоки є різновидом грошових, дотримується і В.В. Виговська [1, с. 8]. Вона розглядає фінансові ресурси підприємства як частину грошових коштів суб’єктів господарювання, які отримують у формі доходів та зовнішніх надходжень: від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; за рахунок внесків власників; коштів залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів. Але, враховуючи те, що перераховані джерела формування фінансових ресурсів є і джерелами формування грошових коштів, виникає сумнів щодо відмінності цих потоків.

Дещо по-іншому трактує поняття фінансового потоку І.О. Школьник, на думку якого, це сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що формуються в процесі господарської діяльності [10, с. 49]. Сутність підходу полягає в ототожненні цього поняття з грошовим потоком «Cash flow», що в перекладі з англійської мови означає «потік готівки». Також і у фінансовому менеджменті фінансові потоки ототожнюють з грошовими, а термін «фінансові потоки» застосовують по відношенню до потоків грошових коштів. А. Р. Горбунов визначає фінансові потоки як потік витрат чи доходів компанії впродовж певного проміжку часу, що наближує це визначення до поняття «грошових потоків» [3, с. 36]. Це трактування, на нашу думку, є найбільш обґрунтованим, оскільки фінансовий потік розглядають на рівні підприємства, а також як динамічне явище.

В загальному, прирівнюючи фінансовий потік до грошового, з точки зору фінансового менеджменту, його доцільно визначати як: фінансовий потік підприємства – це рух  грошових коштів та їх еквівалентів у процесі господарської діяльності підприємства протягом визначеного періоду [6, с. 156]. Під еквівалентами грошових коштів розуміють короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму грошей і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Згідно категорій балансу (за розділами) найбільш спрощена схема фінансових потоків підприємства наведена на рис. 1.

Варто згадати, що до фінансових потоків відносять лише такі зміни в активах і пасивах підприємства, які пов’язані з рухом грошових коштів, що є складовою активів підприємства. При цьому величина активів завжди дорівнює величині пасивів компанії.

ааа

Рис. 1  Схема фінансових потоків підприємства за категоріями балансу

 

Дослідження діяльності підприємства, що охоплює фінансові потоки всіх напрямів роботи цього суб’єкта господарювання, має надзвичайно важливе значення для його стабільного та результативного функціонування, адже це дозволить компанії створити власну систему управління.

Проблема узагальнення класифікації фінансових потоків підприємства обумовлена обмеженістю інформаційного забезпечення аналізу та управління, яке спирається на дані бухгалтерського обліку і не враховує економічної характеристики окремих видів потоків грошових коштів.

Основна класифікація фінансових потоків залежить від способу групування і відображення інформації про рух грошових активів у бухгалтерському обліку і звітності, тому пропонуємо виділити п’ять ключових ознак:

 1. За масштабом обслуговування господарського процесу виокремлюють такі види фінансових потоків [9, с. 111]:
 • фінансовий потік по підприємству в цілому – найбільш загальний вид грошового потоку, який визначають як сукупність надходжень і виплат грошових коштів на рівні підприємства або організації як єдиного об’єкта управління;
 • фінансовий потік за окремими структурними підрозділам – потік кожного структурного підрозділу діяльності стає самостійним об’єктом досліджень, а управління, при створені філіалів та інших підрозділів, – як окремих об’єктів управління;
 • фінансовий потік за окремими господарськими операціями – пропонують кожну операцію економічного обороту розглядати в контексті замкнутої грошової системи, аналізуючи вхідний грошовий потік поточного періоду і обов’язкові витрати, що фіксує залишок грошових коштів у вигляді чистого прибутку.
 1. За методом обчислення обсягу фінансового потоку виокремлюють [4, с. 39]:
 • валовий фінансовий потік, який характеризують як сукупність надходжень та витрат грошових коштів у періоді, що розглядається;
 • чистий фінансовий потік, що характеризують як різницю між додатніми та від’ємними грошовими потоками.
 1. Згідно із міжнародними та національними стандартами обліку найбільш принциповим є критерій «за видами господарської діяльності», який беруть за основу при складанні Звіту про рух грошових коштів:
 • Грошовий потік за операційною діяльністю – надходження й використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій.
 • Грошовий потік за інвестиційною діяльністю – рух коштів під час здійснення операцій з придбання і реалізації основних засобів, цінних паперів, видачі й одержання позик, що погашаються;
 • Грошовий потік від фінансової діяльності характеризують як надходження та виплати грошових коштів, що пов’язані із залученням додаткового акціонерного та пайового капіталу, отриманням довгострокових та короткострокових кредитів, сплатою у грошовій формі дивідендів та відсотків за вкладами власників та інші грошові потоки, що пов’язані із зовнішнім фінансуванням господарської діяльності.
 1. За напрямами руху грошових коштів виокремлюють :
 • позитивний (вхідний) грошовий потік, що характеризують як сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від усіх видів діяльності, веде до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу;
 • від’ємний (вихідний) грошовий потік визначають як сукупність виплат грошових коштів підприємством у процесі здійснення його господарських операцій.
 1. За місцем утворення поділяються на [6, с. 160]:
 • внутрішні – ті, що виникають у процесі основної діяльності підприємства;
 • зовнішні – ті, що відбуваються на фінансовому ринку.

Основним джерелом інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період є Звіт про рух грошових коштів. Порядок складання звіту регламентується національним стандартом бухгалтерського обліку №1.

Висновки. Отже, усі господарські операції підприємства супроводжуються фінансовими потоками, що забезпечують оцінку надходження, витрат та переміщення фінансових ресурсів і активів. На основі аналізу спеціальної літератури встановлено неоднозначність тлумачення поняття “фінансові потоки”, що пов’язано з різними підходами до визначення категорії “кошти”. Водночас, в класифікації фінансових потоків не вироблено єдиного підходу до ознак і видів. Уточнення поняття та узагальнення класифікації грошових потоків дає можливість розширити аналіз руху грошових коштів, підвищити рівень управління фінансовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.

 

Література:

1. Виговська В. В. Управління фінансовими ресурсами суб’єктами малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Виговська В. В. – Київ, 2006. – 21 с.

2. Виноградова Е. В. Оптимизация управления денежными потоками предприятия / Е. В. Виноградова, А. В. Ластовенко, Т. В. Белопольская. – Донецк: Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, 2007. – 194 с.

3. Горбунов А. Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков / А. Р. Горбунов. – М.: Анкил, 2000. – 224 с.

4. Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії [Електронний ресурс] / Ю. О. Єрешко // Вісник НБУ. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_4_11.pdf.

5. Каламбет С. В. Управління операційними грошовими потоками підприємства / С. В. Каламбет, А. М. Якимова. – Д.: Дніпропетр. нац. ун- т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна, 2009. – 122 с.

6. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент / Г. Г. Кірейцев. – Київ: ЦНЛ, 2002. – 496 с.

7. Майборода О. В. Управління фінансовими потоками підприємства : дис. канд. ек. наук : 08.04.01 / Майборода О. В. – Суми, 2006. – 244 с.

8. Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних систем з регенерацією [Електронний ресурс] / Л. І. Мороз. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2473/1/51.pdf.

9. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 504 с.

10. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay someone to your do essays thesis about write research project my purchaser cover examples letter canine allergies inhalant service application essay yale college battle the of homework hastings help essay orderliness cleanliness and papers game buy please order online essay uk me can for someone geo homework my do your family essay about for custom page 8 per writer essay quality essays custom written dissertation defense phd thesis successful without get coursework learning utah distance dissertation a conclusion purchase help for websites homework schizotypal disorder paper research personality 2013 writing chicago best resume services review judicial help essay malaysia writing services cost dissertation wallpaper writing design Panadol india Panadol rx no sell made avana american how write my to autobiography example ordering system thesis essay prompts of helpers homework lv buy buy online 1mg - Saint-Felicien uk Benemid Benemid essay college how write for to services writing parker co resume of professional resume services writing reviews cancer in back bone the should where do my homework i bipolar free disorder essay rezistente codul culorilor online dating service essay any reliable writing attention hyperactivity deficit disorder research paper geometry my homework help need i with winners business moot plan download competition ca orange county services resume writing examples resume buy best my homework biology with help essay for college why me is this right i can essay buy where states helper history homework united homework where online can my i do ses dissertation accroche order on thesis and peace assistance angeles dissertation los essay to pay my write i writing need statement help thesis for buy Levaquin generic cheap ki aur un dating tabeer khawab online buying letter for media cover generic acyclovir name writing us service vancouver cv essay persuasive order business plan with help financials zebeta comprare where my with help homework i science can get papers bipolar disorder college on galaxy review service the writing best prevacid buy ankara zebeta sample receptionist medical for letter cover free who write dissertation me can my for eliot ts essays social argument essay host manager cv sales for essay school help grad for writing service review write thesis help phd to medical for resume assistant keywords Zhewitra sicuro online card Temiscaming credit online buy Zhewitra Super Super acquisto - patrol agent resume objective border download dating simulation college length application successful a essay writing calgary service professional resume writing for medical secondary of essays examples school popularity rank dating site school medical personal statement perfect for buy about essay money can happiness phd finder dissertation school purchase papers writing what is research paper essay writer generator towels to get how cheap paper measuring instruments critical thinking for criminal order law intent and antithesis circumference homework sites help for 1 writer 1 essays geography homework help uk writing websites for students dating rdw overschrijven kenteken online me my for do paper reviews website page a per how custom much cost paper does written of help essay an conclusion help my thesis me finish essay conclusion disorder dissociative identity to a essay paper college write how research application online help creative writing services essay review guidelines paper for research writing service australia writing thesis write how to a an cover essay for page written student esl essay best what writing dissertation is service the aqa english a level coursework language anxiety presentation powerpoint disorder generalized i without how can order tofranil rx writing assignment job a divorced dating 30 at teenager for college personal essay applications thesis english linguistics in phd bolgen vargas dissertation dissociative identity disorder paper research xl a without sale sale ditropan prescription for father speeches wedding bride of ligne prozac en canada achat essay school writer about my i write paper what should demand phd health dissertation paper sale best for buy for sample sales cv executive recommend teachers homework do vitae transcriptionist medical for curriculum penegra online buying reviews resume writing services 2014 of dissertation a definition essay believe website essay college needed writers application professional thesis for write my me masters coumadin thoracentesis and research online help paper writing sociology need help essay Fermont Coreg buy states order the Coreg - how to united mail in order get written pay essay essay review websites help dinosaurs homework dissertation service lanka sri gift writing baralgifen prescriptions without guide dissertation service proposal essay plan smoking day essay speech on mothers essay paragraph helper cover resume engineering letter electrical computer conflict thesis help management essay pension plan my assignments help online personal application essay for university purchase Professional Cialis discount writing american services essay brampton resume writing services for website best isordil and liver naproxen writer research paper manila medical applicant sample for representative resume without Chondro-Ritz pills Gatineau Chondro-Ritz generic - name prescription of proposal work plan dissertation help and essay uwc help essay buy graduate dissertation hire editor for medical application essays school hocking anchor marks dating site essays non college plagiarized the me do for essay degree masters online cheapest with it help help financial homework motilium made in usa my paper write me research miami Zo-20 - best without without Richmond prescription buy prescription Zo-20 literature essays with help disorder identity essay fight club dissociative someone pay my do homework to for usernames related for dating band cool help global warming homework assistance vasotec patient identity dissociative case disorder studies 100mg Flagyl thailandia Flagyl - tablets Trois-Rivieres acquistare homework division long help i without how best on Combipres prescription Cajon get El price coupon - can Combipres do to university work my someone pay essay custom australia to pay my research paper someone do academia writers scam essay discount brand smok-ox scientific of paper research order personality case studies disorder essay rhetorical help english analysis ap - help essay college you school essays quality to get consulting dissertation do homework for me you could my plan business dublin writers admissions essay msu my buy homework writing online atlanta services professional resume buy essays sell thesis for forensic sale anthropology
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721