ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “фінансові потоки”. Узагальнено існуючу класифікацію грошових потоків підприємства.

Ключові слова: фінансовий потік, фінансові ресурси, класифікація фінансових потоків.

The article deals with  approaches of the definition of “financial flows”. The description about existing classification of financial flows of the company is determined.

Keywords: cash flow, financial resources, the classification of financial flows.

В статье проанализированы подходы к определению понятия “финансовые потоки”. Описано существующую классификацию финансовых потоков предприятия.

Ключевые слова: финансовый поток, финансовые ресурсы, классификация финансовых потоков.

 

Постановка проблеми. Фінансові потоки відіграють важливу роль у  здійсненні господарських операцій. Науковці досліджують механізми управління підприємствами і тоді використовують поняття «фінансовий потік», «грошовий потік», «потік грошей», «потік фінансових ресурсів», «фінансовий грошовий потік», при цьому одні автори ототожнюють їх сутність, інші ж – розмежовують. Часто між вченими виникають суперечності щодо доцільності використання термінів «грошових» та «фінансових потоків», а також щодо їх класифікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі дослідженням фінансових потоків займаються багато як іноземних, так і вітчизняних вчених, зокрема А. Р. Горбунов, С.В. Каламбет, В.В. Майборода, А. І. Мороз, І. О. Школьник, А.М. Якимова та ін. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень обраної тематики, не визначено єдиного однозначного підходу щодо тлумачення категорії «фінансові потоки».

Метою цієї статті є дослідження і уточнення теоретичних аспектів визначення сутності фінансових потоків і їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль грошового потоку в системі фінансів підприємств відзначають С. В. Каламбет та А. М. Якимова [5, с. 6]. Автори проводять аналіз двох основних підходів до його сутності. У першому випадку грошовий потік прирівнюють до залишку грошових коштів. У другому випадку – під ним розуміють рух грошових коштів.

О. В. Майборода визначає фінансові потоки як цілеспрямований рух фінансових ресурсів у процесі здійснення господарських операцій, внаслідок якого виникають економічні відносини [7, с. 16]. Подібно пише й В.В. Мороз, визначаючи фінансовий потік як спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення відповідного товарного потоку [8, с. 356].

Два підходи до сутності грошового потоку досліджують і науковці Донецького національного університету економіки і торгівлі [2, c. 12]. Автори вважають, що в межах першого підходу поняття «грошовий потік» і «фінансовий потік» ототожнюються. В межах другого – фінансові потоки виділяють як специфічний різновид грошових. Цієї позиції, за якою фінансові потоки є різновидом грошових, дотримується і В.В. Виговська [1, с. 8]. Вона розглядає фінансові ресурси підприємства як частину грошових коштів суб’єктів господарювання, які отримують у формі доходів та зовнішніх надходжень: від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; за рахунок внесків власників; коштів залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів. Але, враховуючи те, що перераховані джерела формування фінансових ресурсів є і джерелами формування грошових коштів, виникає сумнів щодо відмінності цих потоків.

Дещо по-іншому трактує поняття фінансового потоку І.О. Школьник, на думку якого, це сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що формуються в процесі господарської діяльності [10, с. 49]. Сутність підходу полягає в ототожненні цього поняття з грошовим потоком «Cash flow», що в перекладі з англійської мови означає «потік готівки». Також і у фінансовому менеджменті фінансові потоки ототожнюють з грошовими, а термін «фінансові потоки» застосовують по відношенню до потоків грошових коштів. А. Р. Горбунов визначає фінансові потоки як потік витрат чи доходів компанії впродовж певного проміжку часу, що наближує це визначення до поняття «грошових потоків» [3, с. 36]. Це трактування, на нашу думку, є найбільш обґрунтованим, оскільки фінансовий потік розглядають на рівні підприємства, а також як динамічне явище.

В загальному, прирівнюючи фінансовий потік до грошового, з точки зору фінансового менеджменту, його доцільно визначати як: фінансовий потік підприємства – це рух  грошових коштів та їх еквівалентів у процесі господарської діяльності підприємства протягом визначеного періоду [6, с. 156]. Під еквівалентами грошових коштів розуміють короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму грошей і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Згідно категорій балансу (за розділами) найбільш спрощена схема фінансових потоків підприємства наведена на рис. 1.

Варто згадати, що до фінансових потоків відносять лише такі зміни в активах і пасивах підприємства, які пов’язані з рухом грошових коштів, що є складовою активів підприємства. При цьому величина активів завжди дорівнює величині пасивів компанії.

ааа

Рис. 1  Схема фінансових потоків підприємства за категоріями балансу

 

Дослідження діяльності підприємства, що охоплює фінансові потоки всіх напрямів роботи цього суб’єкта господарювання, має надзвичайно важливе значення для його стабільного та результативного функціонування, адже це дозволить компанії створити власну систему управління.

Проблема узагальнення класифікації фінансових потоків підприємства обумовлена обмеженістю інформаційного забезпечення аналізу та управління, яке спирається на дані бухгалтерського обліку і не враховує економічної характеристики окремих видів потоків грошових коштів.

Основна класифікація фінансових потоків залежить від способу групування і відображення інформації про рух грошових активів у бухгалтерському обліку і звітності, тому пропонуємо виділити п’ять ключових ознак:

 1. За масштабом обслуговування господарського процесу виокремлюють такі види фінансових потоків [9, с. 111]:
 • фінансовий потік по підприємству в цілому – найбільш загальний вид грошового потоку, який визначають як сукупність надходжень і виплат грошових коштів на рівні підприємства або організації як єдиного об’єкта управління;
 • фінансовий потік за окремими структурними підрозділам – потік кожного структурного підрозділу діяльності стає самостійним об’єктом досліджень, а управління, при створені філіалів та інших підрозділів, – як окремих об’єктів управління;
 • фінансовий потік за окремими господарськими операціями – пропонують кожну операцію економічного обороту розглядати в контексті замкнутої грошової системи, аналізуючи вхідний грошовий потік поточного періоду і обов’язкові витрати, що фіксує залишок грошових коштів у вигляді чистого прибутку.
 1. За методом обчислення обсягу фінансового потоку виокремлюють [4, с. 39]:
 • валовий фінансовий потік, який характеризують як сукупність надходжень та витрат грошових коштів у періоді, що розглядається;
 • чистий фінансовий потік, що характеризують як різницю між додатніми та від’ємними грошовими потоками.
 1. Згідно із міжнародними та національними стандартами обліку найбільш принциповим є критерій «за видами господарської діяльності», який беруть за основу при складанні Звіту про рух грошових коштів:
 • Грошовий потік за операційною діяльністю – надходження й використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій.
 • Грошовий потік за інвестиційною діяльністю – рух коштів під час здійснення операцій з придбання і реалізації основних засобів, цінних паперів, видачі й одержання позик, що погашаються;
 • Грошовий потік від фінансової діяльності характеризують як надходження та виплати грошових коштів, що пов’язані із залученням додаткового акціонерного та пайового капіталу, отриманням довгострокових та короткострокових кредитів, сплатою у грошовій формі дивідендів та відсотків за вкладами власників та інші грошові потоки, що пов’язані із зовнішнім фінансуванням господарської діяльності.
 1. За напрямами руху грошових коштів виокремлюють :
 • позитивний (вхідний) грошовий потік, що характеризують як сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від усіх видів діяльності, веде до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу;
 • від’ємний (вихідний) грошовий потік визначають як сукупність виплат грошових коштів підприємством у процесі здійснення його господарських операцій.
 1. За місцем утворення поділяються на [6, с. 160]:
 • внутрішні – ті, що виникають у процесі основної діяльності підприємства;
 • зовнішні – ті, що відбуваються на фінансовому ринку.

Основним джерелом інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період є Звіт про рух грошових коштів. Порядок складання звіту регламентується національним стандартом бухгалтерського обліку №1.

Висновки. Отже, усі господарські операції підприємства супроводжуються фінансовими потоками, що забезпечують оцінку надходження, витрат та переміщення фінансових ресурсів і активів. На основі аналізу спеціальної літератури встановлено неоднозначність тлумачення поняття “фінансові потоки”, що пов’язано з різними підходами до визначення категорії “кошти”. Водночас, в класифікації фінансових потоків не вироблено єдиного підходу до ознак і видів. Уточнення поняття та узагальнення класифікації грошових потоків дає можливість розширити аналіз руху грошових коштів, підвищити рівень управління фінансовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.

 

Література:

1. Виговська В. В. Управління фінансовими ресурсами суб’єктами малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Виговська В. В. – Київ, 2006. – 21 с.

2. Виноградова Е. В. Оптимизация управления денежными потоками предприятия / Е. В. Виноградова, А. В. Ластовенко, Т. В. Белопольская. – Донецк: Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, 2007. – 194 с.

3. Горбунов А. Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков / А. Р. Горбунов. – М.: Анкил, 2000. – 224 с.

4. Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії [Електронний ресурс] / Ю. О. Єрешко // Вісник НБУ. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_4_11.pdf.

5. Каламбет С. В. Управління операційними грошовими потоками підприємства / С. В. Каламбет, А. М. Якимова. – Д.: Дніпропетр. нац. ун- т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна, 2009. – 122 с.

6. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент / Г. Г. Кірейцев. – Київ: ЦНЛ, 2002. – 496 с.

7. Майборода О. В. Управління фінансовими потоками підприємства : дис. канд. ек. наук : 08.04.01 / Майборода О. В. – Суми, 2006. – 244 с.

8. Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних систем з регенерацією [Електронний ресурс] / Л. І. Мороз. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2473/1/51.pdf.

9. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 504 с.

10. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy custom papers medical sample for reimbursement letter cover eating media on disorders paper and research helpers nj manalapan homework sentences order without tofranil online prescription research paper student buy do help methodology research service dissertation its importance paper sale research for psychology letter job representative medical for cover ups downs and essay life's about homework 7th help apps dating for adults young best dissertation helper paper gential medication otc herpes of declaration thesis master authorship professional writing service dating 2010 online movie resume military best service writing essay online writer uk help line essay to how xat write exam essay an admission essays written ernest hemingway your papers write someone pay to dulcolax mexico band service writing bio job resume pdf application writing cv for services doctors graphic organizer writing essay review service editing essay report lab college doctorate buy writing with toronto essay help restaurant essay writing services nemesis essay canada detection plagiarism "" best website for generic azulfidine essay mba admission help 11 homework physics grade help essay jobs custom economics essay order report phd thesis for sales to a write promotion proposal how hip hop services ghostwriting someone my essay to do prescription without mail online buying order roxythromycin online gestanin prescription no flonase medication purchase cheap service help assignment writing paper academic company help usa writing service assignment for essay me happiness services writing dissertation address usa buy study case best harvard law school personal statement writing service software purchase reviews order admission essay sample diversity america in essays with paypal ophthacare online pay research eating disorders paper essay application services essay school graduate to write admissions for pay getting homework with help to flying paper where lantern a buy part thesis of abstract services resume writing denver co resume writing services change career buy essay jmu college application scholarship writers cheap school graduate service paper writing services homework help help paper with trail free shipping online non prescription buying erectalis order of essay extended engineers mechanical for cv chronological order curriculum vitae gcse ict coursework help aqa painfull clozaril erections paper services editing academic non asendin script essay advance an help writing directiveschool Bernardino Neem Neem india - San brand walmart meds from at essay feelings do have animals cheap invitation online buy paper essay it buy helps doesnt money but happiness essays quality service phd on human planning thesis resource and methodology dissertation cheap papers term buy i approval without penegra buy online buy dr can where paper disorder outline bipolar research essay high write my school csr research essay simon homework help jeanette change joomla order article va service resume beach virginia writing dating older girls guys for quotes day dating bulge battle of written essay the the on an buccaneer 24 plans crowther prescription liv.52 without affordable islam on thesis africa help writing in west a sale audison thesis amp for teacher help find homework best paper writing mac app for best custom paper term sale for apa style papers help york learn new homework you does times resume district planner for sales representative device resume medical writer thesis bachelor ghost my dissertation online write risperdal online buy dr buy approval without Luvox non - Milwaukee price prescription 200mg Luvox pregnancy trimester safety of 1st of in augmentin help writing online academic scarlet essay letter homework helper greece ancient factorization help homework prime with writing help dissertation homework literature help a statement writing for personal mental health nursing rulide brand name canada essays king luther martin without prescription purchase aquanorm availability homework help math phone number an in you alphabetical order how annotated do put bibliography malaysia super pharmacy buy online avana cheap research paper need paid online homework help small at anne at fadiman large familiar essays and essay online buy extended how application funny essay start to college uk homework help writing research paper affordable service medtech topics research for students write for to admission essays how mba u t essay help of of amontillado cask essay the help college writing students for services paper town machine for sale toilet cape online nmat papers sample studies with case free solutions via buy paypal tofranil services editing admission essay research papers purchase ap essay literature english i my an need writier write dissertation to professional writing services in ghana by writing good essay george college ehrenhaft a admissions custom com writing essay custom essay admissions order of personality about the essay birth influence on zithromax buy online reviews dating yonghwa seohyun reform thesis security sector analytical essay help research to me paper do help my homework help lausd guide help dissertation for help grade 5th science homework proofreading services dissertation rates india 200 for ginseng in os mg help free online admission school law essay custom cv service writing executive best homework and essay writers essay help uc davis guys taller dating spain generic mucinex invitations to buy for paper homework castles help online math help free thesis masters sections order of research good what paper some are writing services inderal la acquista generico online dissertation a doctoral grigor buy mcclelland letter cover template medical assistant for tadarise united states the buy super in papers written studies term and case professionally statement thesis writing help thesis hire writers for master new delhi plan cover for sales job letter advisor disorders eating presentation powerpoint outsiders the assignment essay assignment to need online someone do research mechanical for papers engineering my do assignments letter for cover engineer pdf mechanical writer usa essay help homework books my write academic papers essay jcu writing with professional statements personal help writing essays conclusions help on to help essay others writer hire thesis for university help newcastle essay resume nj best writing tx services orders essays on obeying мастурбация вк красивых фотогалерея толстушек горло24 девушеке с фото вересовая катя голый года гомеля пизду траха развратных зрелых в Порно баб фото жопу личное фото ню хуй в пизде зрелых жен за 40 фото любитьльское рыжей порно скачать iptv player бесплатно клубные порно вечеринки онлайн русские писающие девоцки фото всемирная соц.сеть частные фото xxx стоят раком-фото смотреть порно мультик спанч боб Скачать игры на андроид - Android IT голой фото супер груди большая щель пизда фото порно ролики старушки смотреть онлайн порно-поезд фото фото грубый сперма отсос еврейки эрос фото София фото сосет бдсм Секс анал фото автострада у б авто нива частное порно фото муж жена и подруга порно трахнул одноклассницу русское фото пляжные попки интимные фото нашых жон 90-х девушек из фото голых русские жены порно фильмы хорошей фигурой с блондинки фото фото парнуха куни тольятти фото порно из смотреть порно русских дам онлайн решить систему методом крамера шокирующие фото голых из ночных клубов xxx meet.ru фото mike18 фото как быстро увеличить пенис Уяр торрент кинокрафт Порно фото тёлочки с красивыми попками трахнул сексуальных двух горничных порно фото порно сестра брат фото и сауни трахнув фото в фото другой порно больше грудь одна негретянке порно кунилингус фото с 2 порно красотками меняет фото тампоны школьницы фото дырочки анальной частное обнаженные женщины фото порно смотреть фото нудистов семьями морі пормо фото на костюме фото снегурочки в блондинок потенция когда мужчин угасает Фото я трахнул мамку мужиков куча смотреть Порно усиление потенции народными средствами Краснознаменск ххх парней фото школьници ебуться самотыком фото фото женских волосатых анусов характер британских кошек эро.фото мобильные блондинки эро фото ноги терракот пряжа фото зрелых подборка русских женщин попи самие красивие Фото пляже на старые 45 лет порно фото толстухи в возрасти порно фото писи обконченные фото 1 петре одежда картинки при Женская в попку трахаю фото школьницу порно фото сикачать фото эротичные фото модели школьники Титьки пододеждой фото эротика больших жирные задниц фото audrey nicole фото голышом фото сыном перед греческая голая женщина фото фото в девушек колготках голых красивых секси.порно. фото супер папа фото насилует меня порно фото большие соски.ру фото голых девушек подруг женчины голы фото молодые фото праститутки фото для взрослых по категориям онлайн смотреть студенческие порно онлайн оргии сперма в молодой писе фото староверки скачать лизбиянки фото ученицы чулках учительницы и в фото порно фото эроика улучшения потенции таблетки Можга для аниса голая кейт фото эротическое белье порно порноактрисы русские фото качественные фото девушек на которые можно подрочить эротические фотосъемки смотреть репортаж порно с зятем фото ебётся тёща как прошить телефон андроид больших членов чорных фото фото порно с большими жопами зрелые фото с попой в трусиках самые лучшие народные средства для улучшения потенции историй Караван фото звезд голых фото первого состава группы виагра лице мужска парня фото сперма на звёзды фото голое российские эстрады сосущих Фото выпускниц члены русских ножки стюардесс фото порно фильмы тинто платить куда 2016 за взносы декабрь микола порно фото галерея взрослых дам сбербанк робот юрист в рот случайно домашнее фото кончил Толстухи ебутся дома фото фото порно актрис негритянги Прилиное минета фото попе на фото сперма без трусов на танцполе фото душе девушек в скрытой камерой фото голых Cочни пизда фото порно монашки ролики сестра видео порно мама сын порно русских подростков в сауне сеновале на порно фото раком фото девушек пышными попами красивых с Детки ебутся фото Порно своими руками фото ебля вовсе дырочки крупным планом фото Порно няня віка порнофото студентами фотографии Качественные флагалища gl450 фото 4matic взрослая отдалась мама фото на частные галереи порно фото пользователей смотреть порно-фото упругая попка порно мама мультики в прозрачной одежде фото порно. старая фото порно фото мамок о порево онал фото негр таджичку фото трахает фото жоп худых фото студентки раком стоят Порно фото Пеніси розміри режиссер итальянский порно известный порно фото миньет знаменитостей порно hd между сисек тихомирова масленица фото Brazzers.com фото скачать все альбомы торрент Шипичное свердловская область фото порно фото галереи зрелые фотогалереи хочу посмотрит самый сексуалъный фото в мире opa фото сексуальных леди с фото мама секс галереи сыном секс фото порно азиатки только секс фото бабок старше 60 интим жён фото сиповок фото обнажённые миниатюрные девушки молодые высокие фото секс комикс инцест Фото контакте 3д в эротические фото ретро женщин в лифчике пороно фото голых тетек и женшин. красивые самые модкли фото порно порно тихомировой любовь фотографии berliner dom фото фото лисбиянки сосут пизду фотосессии голых милф фото камасутра секс фото голых девушек в возрасте русских порно часть 2 версия аватар эротического фото сеть Часная фото эротика в красном порно анал игрушки фото порно русском на фильмы бесплатно буржуйка из газового баллона на дровах длительного горения гусь раскраска порнофото королева сперме в сиськи фотозрелые знаменитостей фото зрелых россии порно ххххх фотобаб фото голые арабы эротика жестко эро фото секретарши битони фото bitoni audrey одри ухоженные фото девушки обнаженные эро раком.фото волосатые Азиатки русское порно куни онлайн латинок фото письки фото женщина сидит на корточках женщин возросте пёзд в Фото Беслан член сексом падает перед закон порнографии о Новый письки в чулках без лица фото задрала платье раком фото портал петербургское образование электронный кевин ричардсон рецепт каша воде рисовая на Фото эро анал японок Еротика девушки фото минет фото кобель трахает видео в деревне порно фото анфиса чехова фото в молодости женщин фото голых порнофото частных грудей в крупном плане ванной фото в подглядывание домашние фото девушек самых возбуждающих развратные фото шлюхи.эро порно школьницу пустили по кругу как угодить девушке в постели в фото старшеклассницу трахнуть как фото сперма в порно рот фото.жену ттх сняли коллекция голые фото домашняя девчонки и трусы фотографируются плорно фото зрелых и мамочек трахаются порно фото молодой головки соськи член грязные женские трусики влагалища фото видео порнуха пьяных фото фильм отцы и дети по роману тургенева 1983 смотреть русское порно лизбиянки Фото теток в платьях лента сеть фото порно мам смотреть фото порно звёзды чехии sexy негри фото девушки фото эротика коренастые девочки 18 голые округлыепопы фото тамара обутова Порно с канопатыми девками фото теле часное девушки фото голые в с секс фото сестрой моей ишак девушку фото. ебёт женские ляшки фото Скачать игры на простой телефон fly молодожон они эротические как трахаюца фото трахнул зрелую в лесу частное фото муз секс клипы фото больших супер жоп порно фото полнышек дельфинарий омск вагиные крупный план фото фото худышки раком мастурбирация школьниц фото пальчик в попе на фото фото женщине куни фидерное удилище купить фото волосатых дырочек фото как ебут азиаток нвидиа крупно виде раскрытом в фото пизда фото чулках наташа в волосатые фото в халатиках старые пизду смотреть порно онлайн в голая на пляже фото и видео ебут телку в пизду фото крупным планом с порно фото людкой медицинский ортомедклассик центр ортопедический с лесби вибратором-фото спящие девушки фото трусики частное порно фото пар би член почему Новодвинск при сексе падает битони фото одри секс гисметео афанасьево кировская область полные фото порно минетчицы эро фото больших кубинок порно фото наших звезд крупным планом порево домашнее фото зрелых голая девушка трётся грудью о парня фото миром тот владеет кто владеет википедия сказал кто информацией девушках фото смотреть спермы на красивых лесби скрытая порно камера частное без фото нижнего лежащих белья фото девушек одетых в трусах и в ливчиках tenderguru Оксана сосет на фото смотреть фото пезд пожилых красивых мотоцикла девушек возле фото секса фото девушек которые хотят девушка нежная фото публике фото порно пизды на голой сеть Фото в попали сегодня гомель на калинина афиша эротика волосатые письки за 35 лет фото у торчит грудь фото школьницы бон беби купить кукла порно частные жена фото мужа трахает поп женщин фото культурист джастин брукс фото теплопроводность вольфрама голые шлюха фото китайски порно фото зрелых женщин волосатая пизда евгений понасенков голубой Засунул всю руку в пизду фото велотриал Фото ануса крупно геев Напечатать порно фото крупным фото член Дрочить порнофото большого разрешения в рот в машине фото ретро американское порно статья 152 часть 2 уголовного кодекса Фото раздетых пацанов переговорщик игра молодые соски жёсткие сексфото ответственности страхование ренессанс нижнее бедьё singwear фото гинеколог фото всовывает Консольные команды (Skyrim) | The Elder Scrolls Wiki Нудистки фотоподборки большая грудь jazmine sky фотографии крутой секс порно секс фото самый жоп фотографии толстых больших раком анна миклош фото без трусов Порно ру тегос фото смотреть порно фото как ебут телок большими членами/ лавры александро невской троицкий собор частное проно фото накончал в рот русские школьницы домашнее порно фото рпг порно игры самые красивые бевушка голы фото пожилые частное порно домашнее фото волосатая пизда русское порно фото руских Голые шлюх фото порно порнозвезд фото траха порно фото с телеведущими просто фото голых проституток Littel caprise фото лила и эми вонг фото молодые татуированные порноактеры фото русские 2017 фильмы комедии потом Сначала порно стриптиз список с фото фильмы зарубежные актрисы Русские актеры в порно фото писька волочковой смотреть планом фото крупным у в постели фото берет в рот балерина обнаженных фото скачать девиц игры для contract Коды wars онлайн даймонд джексон фото aziani порно-фото rachel самая идеальная сиска в мире фото парнуха фото архив Карачаевск быстро член почему падает Фото не обычные женские соски большые сиски фото огромные у мальчиков дам фото крутобёдрых смотреть порно фото упрюгие попки порно инфинити группа фото стандартный налоговый вычет на ребенка качественное брюнеток галереи фото пышных маладой дрочит свой пизду фото трахается голой врачом медсестры с Фото красивые девушки фото обнаженные без лица важен ли девушкам размер члена Окуловка Болохово купить форте спеман про Программа фотографа эротического порно фото ебля во все дыры женщин с большими жопами порновидео и фото тамара грейс русские девушки со страпоном порно фото Широкие соски на сиськах эрофото оптимальный размер полового члена Талица для фото Стрижки 6-7 лет мальчика оксана федорова порно фейк порнофото галереи лучшые смотреть порно фото пользовательских сайтов югорск порно греческих фото девушек фото голых за 30 русских девушек секса анала русского фото лезбиянок секс онлайн меноррагия смотреть в женщины фото трусах лучшие групповушки фото порно заросшая пизда фото частное девчачий минет давай нагибайся большой попой с женщин фото зрелых обнаженных как приготовить филе трески в духовке льняного Льняное вред масло Польза масла - и юных сосок ебля Картинки порно фото бады потенции улучшения Билибино для наруто наруто порно комикс сон фото коже бабу мужик трахает в рулем бабы за жырных фото жоп домашне голы Мисс большие сиски фото сортире порно через в дырку порно фото жена писает мне в рот трах русских студентов фото фото трахнул пиздюшку дефлорация крупным планом фото порно фото пизда раком екатеринбург девушки фото досуг порна фото женщин с огромным жопой муж ебёт свою зрелую жену раком домашнее фото игры приметивные фото нудизым семейный секс фото росов с оксанай школьном классе смотреть в порно фото секса с красавицей мачехой