ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено фінансові аспекти формування та використання майна підприємства на прикладі функціонуючих підприємств хімічної промисловості України. Визначено поняття майна підприємства та викладено принципи його формування. На основі оцінки структури активів, джерел їх формування, фінансової стійкості та ліквідності встановлено недоліки у формуванні та використанні майна вказаних суб`єктів господарювання і запропоновано ряд методів для їхнього усунення.
Ключові слова: майно, активи, принципи формування активів, моделі фінансування активів, фінансова стійкість, ліквідність, оборотність, рентабельність.

This article explores financial aspects of formation and use of company`s property on the example of operating Ukrainian chemical industry companies. The concept of companies property and Principles of its formation are defined. There are problems are found in the formation and use of company`s property due to assessing structure of assets and sources of their formation, financial stability, liquidity and some methods are proposed to solve the problems.
Key words: property, assets, principles of asset formation, models of asset financing, financial stability, liquidity. turnover, profitability.

Постановка проблеми. В умовах обмеженості ресурсів та постійно зростаючої конкуренції підприємства мають вживати відповідні заходи, які б забезпечували їм можливості нормального функціонування, отримання прибутку та розвитку в динамічному середовищі. Проблеми ефективного формування та використання ресурсів стають першочерговими. Дослідження принципів формування майна підприємства, визначення найоптимальніших шляхів його використання та вивчення його структури спричинено необхідністю підприємства оцінювати якою економічною базою воно володіє і чи наявні ресурси здатні забезпечити розширення діяльності та подальший розвиток конкретного суб’єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості формування майна підприємства вивчалися вітчизняними науковцями, такими як І.О. Бланк [1], C.В. Мочерний [2], Г.О. Партин [3], М.М. Шеремета [4] та багатьма іншими. Проте практичні аспекти формування та використання майна потребують більш детального дослідження для пристосування до застосування на конкретних підприємствах.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів покращення формування та використання майна підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: визначення поняття майна підприємства та принципів його формування; аналіз формування та використання майна на прикладі конкретних підприємств; виявлення проблем та помилок у формуванні та використанні майна цих підприємств.
Виклад основного матеріалу. Майно підприємства часто утотожнюють з активами. Згідно з НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому [1].
Відтак до складу майна підприємства належать основні засоби підприємства, нематеріальні активи, незавершене будівництво, запаси, цінні папери, грошові кошти, дебіторська заборгованість. Вужчий підхід передбачає включення до складу майна підприємства довгострокових активів і запасів підприємства чи тільки обсягів його довгострокових активів [3, 297].
Отже, майно – це активи підприємства, це його економічні ресурси [4, 296]. Основною метою формування майна підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих видах активів для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності. З урахуванням цієї мети, процес формування активів створюваного підприємства будується на основі наступних принципів:
1. Урахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікації, формування активів підприємства при його створенні підлягає в першу чергу задачам розвитку його операційної діяльності.
2. Забезпечення відповідності обсягу і структури активів, що формуються, до обсягу, структури виробництва і збуту продукції.
3. Забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності. Така оптимізація складу активів підприємства спрямована, з одного боку, на забезпечення майбутнього повного корисного використання окремих їх видів, а з іншого боку, – на підвищення сукупної потенційної їх спроможності генерувати операційний прибуток.
4. Забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їхнього використання. Необхідність реалізації даного принципу пов’язана з тим, що прискорення обороту активів прямо і непрямо впливає на розмір операційного прибутку підприємства.
5. Вибір найбільш прогресивних видів активів з позицій забезпечення росту ринкової вартості підприємства. У процесі їх конкретного вибору слід за інших рівних умов враховувати їх перспективність, багатофункціональність, спроможність генерувати прибуток у різноманітних господарських ситуаціях і, відповідно, підвищувати ринкову вартість підприємства [2].
На основі різних типів співвідношень джерел фінансування виділяють наступні моделі фінансування активів: ідеальна, агресивна, консервативна та компромісна, які відрізняються одна від одної ступенем ліквідності та фінансової стійкості. Тож дослідимо, які моделі фінансування притаманні для ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот».
Згідно з рисунком 1, ПАТ «Львівський хімічний завод» протягом останніх трьох років використовував таку політику фінансування активів, яка є найбільш близькою до помірної. Довгострокові пасиви повністю покривали необоротні активи підприємства і частину оборотних, при тому частка оборотних активів у структурі ПАТ «Львівський хімічний завод» становила 27-32 %. Економічна рентабельність активів, ризик неплатоспроможності і період оборотних коштів підприємства при застосуванні помірної моделі фінансування активів знаходяться на середніх рівнях (рис. 1).

Рис. 1Рис. 1. Модель фінансування активів ПАТ «Львівський хімічний завод» у 2011-2013 роках, тис. грн

У зв`язку із незначною кількістю власного капіталу, порівняно із сумами зобов’язань, та внаслідок збиткової діяльності і нестачі власного капіталу, ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки повністю перейшло на боргове фінансування (рис. 2).

Рис. 2Рис. 2. Модель фінансування активів ПАТ «Азот» у 2011-2013 роках, тис. грн

Зміна структури пасиву ПАТ «Азот» свідчить про втрату фінансової стійкості підприємства, що становить значну загрозу його функціонуванню.
У 2011 році на ПАТ «Дніпроазот» використовувалась ідеальна модель фінансування активів, а у наступних роках вона стала більш подібною до агресивної. З позиції ліквідності ці моделі є найбільш ризикованими (рис. 3).

Рис. 3Рис. 3. Модель фінансування активів ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках, тис. грн

Також співвідношення власного та позикового капіталу, як джерел формування оборотних та необоротних активів підприємства, визначає рівень його фінансової стійкості. За результатами оцінки абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «ЛХЗ», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках складено таблицю 1.

Таблиця 1
Фінансовий стан ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Підприємство 2011 рік 2012 рік 2013 рік
ПАТ «Львівський хімічний завод» Передкризовий фінансовий стан Нормальна стійкість Абсолютна стійкість
ПАТ «Азот» Передкризовий фінансовий стан Передкризовий фінансовий стан Передкризовий фінансовий стан
ПАТ «Дніпроазот» Передкризовий фінансовий стан Нормальна стійкість Нормальна стійкість

Таким чином, найбільш фінансово стійким у 2013 році є ПАТ «Львівський хімічний завод», а найменш стійким – ПАТ «Азот».

Ліквідність підприємства залежить від наявності у нього достаніх ресурсів для вчасних та повних розрахунків за зобов`язаннями. Найвищі значення коефіцієнтів ліквідності спостерігаються на ПАТ «Львівський хімічний завод», а найнижчі – на ПАТ «Азот» (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка основних показників ліквідності ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютний приріст
2012-2011 2013-2012
ПАТ «Львівський хімічний завод»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (мін. знач. = 1) 1,47 1,79 2,10 0,33 0,30
Коефіцієнт поточної ліквідності (мін. знач. = 1) 0,88 1,33 1,63 0,45 0,31
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (мін. знач. = 0,2) 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00
ПАТ «Азот»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,58 0,61 0,44 0,02 -0,17
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,38 0,38 0,21 0,01 -0,17
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,02 0,01 0,00 -0,01
ПАТ «Дніпроазот»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,03 1,19 1,16 0,16 -0,03
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,90 1,08 1,03 0,18 -0,05
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00

Жоден показник ліквідності ПАТ «Азот» протягом 2011-2013 років не досяг рекомендованих значень, оскільки у підприємства недостатньо ліквідних поточних активів для погашення боргів. У ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «ЛХЗ» достатньо поточних активів для проведення розрахунків за поточними зобов’язаннями. Проте частка боргів, які ці підприємства можуть погасити негайно є досить малою – лише 0,02 у 2013 році.
Таким чином, жодне з досліджуваних підприємств не досягає рекомендованого значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, оскільки вони не володіють грошовими коштами в достатній мірі для негайного покриття 20 % поточних зобов`язань, що несе загрозу для платоспроможності та ліквідності підприємств.

Таблиця 3
Динаміка основних показників ефективності використання майна ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютний приріст
2012-2011 2013-2012
ПАТ «Львівський хімічний завод»
Коефіцієнт оборотності активів 1,39 1,56 1,67 0,17 0,11
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 6,26 5,57 5,56 -0,69 -0,01
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 10,23 8,44 7,64 -1,79 -0,80
Коефіцієнт рентабельності активів 0,08 0,07 0,03 -0,01 -0,04
ПАТ «Азот»
Коефіцієнт оборотності активів 1,48 1,20 0,85 -0,28 -0,34
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 3,15 3,13 1,88 -0,03 -1,25
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 5,04 5,29 3,80 0,25 -1,48
Коефіцієнт рентабельності активів -0,05 -0,23 -0,25 -0,19 -0,02
ПАТ «Дніпроазот»
Коефіцієнт оборотності активів _ 0,60 0,95 _ 0,34
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів _ 1,07 1,42 _ 0,35
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості _ 1,77 1,64 _ -0,13
Коефіцієнт рентабельності активів, % _ 0,04 0,06 _ 0,02

Цикл виробництва, судячи із коефіцієнта оборотності активів, з року в рік пришвидшувався у ПАТ “Львівський хімічний завод» та ПАТ «Дніпроазот», що мало б принести відповідний ефект у вигляді зростання прибутку. Отже, така зміна є позитивною. Оборотність оборотних засобів зменшувалась на ПАТ «ЛХЗ» та ПАТ «Азот», коли на ПАТ «Дніпроазот» спостерігалась позитивна тенденція до зростання цього показника протягом 2012-2013 років. Спільним для всіх підприємств є уповільнення оборотності дебіторської заборгованості.
Рентабельність ПАТ «Львівський хімічний завод» зменшувалась протягом досліджуваного періоду і у 2013 році була досить низькою – лише 3 %. ПАТ «Дніпроазот» характеризується ще нижчим рівнем рентабельності – 0,06 % у 2013 році, а ПАТ «Азот» систематично зазнає значних збитків, які у 2013 році становили 25 % від всіх активів підприємства.
Висновки. Правильний підхід до формування та використання майна забезпечує підприємству достатній рівень фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, оборотності та рентабельності. Проте судячи із структури джерел фінансування ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот», ці підприємства занадто покладаються на позиковий капітал при фінансуванні активів, через що знижується їх фінансова стійкість. Тож цим підприємствам варто збільшити частку власного капіталу у структурі пасиву, що дозволить підняти рівень фінансової стійкості і стати більш незалежними від зовнішніх джерел фінансування. Також для всіх досліджуваних підприємств є характерна невідповідність показників ліквідності встановленим нормативам, а у найскладнішому становищі знаходиться ПАТ «Азот», яке протягом останніх років зазнавало значних збитків, що повністю поглинули власний капітал підприємства у 2013 році. Отже, на ПАТ «Азот» необхідно вживати заходи для підвищення прибутковості та рентабельності, з метою відновлення нормальної структури пасиву, відповідного рівня фінансової стійкості та ліквідності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наказ МФУ «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.minfin.gow.ua/
2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2-х т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с.
3. Партин Г.О. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства /Г.О. Партин, С.Я. Фаріон // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2013. – №6 (145). – С.296-301.
4. Шеремета М. М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / М.М. Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 295-298.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd methodology service admission writing successful college a essay service good paper writing custom com help writing thesis paper buy for cheap a college to help write essay online an do i homework my essay why should essay order simple diets low plans carb meal free example sentence inverted order want my someone paper to i write writing services sop essay best service admission editing service proposal nutrition dissertation Confido sale the synthesizing writing process in the lalla art essay essaydi my me create for bibliography write review to a literature help help does homework comprare 1286 cost Laredo Chondro-Ritz - Chondro-Ritz paper research my write what on to essay college professional help personal statement for residency for mg lynoral 1 of sale services custom writing paper research 1 help mb homework fresher resume format for engineer mechanical online bibliography annotated buy shingeki no kyojin 75 online dating day Tacoma Tadalis SX delivery england - 2 Tadalis buy SX online with need help writing dissertation chicago citation style doctoral dissertation osmosis help homework services legit writing paper money buy some people that happiness cannot essay claim recommendation for letter medical sample of student paper purchase to college applications essays writing for college resume a to write admission how 5 buy Sherbrooke india mg shipping - overnight Microzide Microzide generic of the ashe dissertation year money friends buy essay cant dissertation find online buy admissions how personal to a college write for essay great company writing do pay to my assignments website paper best buy college i essay website believe workshop writing experts resume ontario help government program canada homework updating data binding not wpf Lukol without sell - without Hayward prescription prescription miami Lukol online papers term custom apa essay dont i write wanna my for sale paper bedding shredded video movies settle app dating help does learn homework us paper local write someone pay my to cv service preston writing Tricor pills Voveran cheap generic purchase bourdieu buy essays online pierre phd organizational thesis change top custom websites essay for thesis nuclear energy cheap online Rocaltrol buy online purchase paper research disorders eating about articles help school homework with peel schools homework help phd help dissertation review story to write how book my life service barclays will premier writing life Kamagra Collins Kamagra online approved online - visa Fort Soft Soft thesis phd australia university western of online 150 mg prevacid intel live homework help a driving order licence paper paper free service research editing sample financial theme analyst discussing write job description essay homework help public san diego library singapore dissertation service resume writing in professional essay help byu application engineers for resume for objectives mechanical homework help page research paper write help my online essay help college writing website paper compare the when manager letter know cover you hiring kindergarten with help homework help primary homework greece service essay room student writing paper definition dissertation geography homework helper seasons and for weather plans lesson 6th homework graders help divisibility homework help essay service nomination academy book week report on in school writing for resume qa/qc engineer mechanical sample for moduladmission essay university essay application paper disorder schizoaffective term sale for essay descriptive papers purchase help writing research buy paper eassy writing philadelphia best resume jobs services in essay persuasive marriage gay line number help milwaukee homework in Detroit sell canadian Camelot 36 pharmacy from Camelot - hr graph custom online make paper borders theme removing thesis essay uk custom writing online the free papers for read isis writing best professional cv uk services automatic writer scientific paper essay help extended online world woodlands war help homework 2 and finance in accounting topics thesis biology graduate admission essay help service thesis writing uk services in thesis writing phd pakistan plagiarism non essay essay of amontillado cask the handwriting with to help paper online homework statistics help for medical statement engineering personal cost service writing will admission college essay specimen a help kathryn by stockett the essay immigration essay thesis statement purchase letter example taxation on thesis phd website best essays work service course writing sales for rep resume representative for letter samples sales cover essay mba help best to write statement thesis help a without getting paper can buy a i caught research defense remarks literary a writing opening for a for introduction thesis good essay paper help writing college system helpline school phone homework lincoln homework help in school has essay writing services anyone used writing introduction paper research essay order sociology on social assignments apa writing purchase (points paragraph you avoid a answers thesis thesis when writing should 1) with help essay an an introduction to services resume best accountants dc writing writing plan services business cost of thinking order we programs skills critical similar oppose higher and the thinking teaching resume online best ga writing services paper research writing pdf skills someone ask thesis to on your committee be to how job essay how to college application a write to real purchase letter intent sample estate of free loss reviews 100mg cream hair accounting help financial homework edition seventh to sims homework where buy 4 to do already homework i my gcse with help geography coursework connections help homework algebra Vibramycin generic cheap purchase sequence logical essay order and my help homework do me math my extended essay write what my extended i can on do essay application book essay college service review the a research paper what major correct sections for of is the order flomax overdose lewis essay cs cheap 2089 on rumalaya line homework helper websites essay helga harburg cultural distribution edu83 power junkers studis filmbay of distribution ff541 usa Trileptal writings writings paper paper papers free essay online commentary help essay academic paper writing company lyrics dating activity human impact of request homework help difference asthma vcd between and writing services cheap online short app essay common help help homework geography french my do homework in essay university history help to where buy papers on dissertation report hr purposes essay should medical legal for be marijuana assignment law help online bibliography alphabetical rules order i can where buy thesis homework help scarborough with help history coursework a2 inc essay company writing homework help algebra factorization Рецепт пирога из простокваши фото по фото Определить мне сколько лет Анекдот еврея немца русского про и игры с5-06 на скачать Как телефон Мультики про гонки на машинах игры фото подростка в трусах андроид игр Взлом на для деньги про список Аниме игру на выживание Пришелец картинки на рабочий стол Металлические ворота и заборы фото тюнинг фото чайка Красивые обои крым на рабочий стол Все позы с картинками и описанием красивые туфли Картинки шпильке на пк игры Самые топ 10 на популярные великий мороза деда дом устюг Фото порно звезда фото орально в Скачать игру россии грузовики лет игры в мальчиков для 19 Играть Статусы мужчина должен быть таким игру найти Как в одноклассниках жеребцом смотреть порно онлайн с Скачать игры онлайн на андроид 2.3 торрент игры пк на Скачать сетевые Как повесить вытяжку на кухне фото Анимации для cinema майнкрафта 4d сказка горный Турбаза лесная алтай Волшебные игра и феи колдунья злая афоризм велосипед порно фото небритые домохозяйки фото видео голых телок крупные фото пизды в сперме счастливой обезьянка Игры будь 13 бывшей отомсти Игра или бывшему фото спермы вытекающей Фото кавказских девушек в контакте Как готовить рулет из лаваша фото фото частное обнаженных муж рождество в пройти побег как Игра грамадные члены фото двойное проникновение. Фото и цены шкафа купе в костроме Как снимать видео на ютуб про игры член киски фото Натяжные потолки из материала фото Как игры через utorrent скачать Фото кирпича с старинного клеймом Ботинки на зиму женские фото 2015 мои смешные фото русскиe бaбы сeкс фото подсказки Игра уровень 2 22 ответы радиаторам фото отопления к Трубы ночей с об фредди Пять все игре Новинки игр на поиски предметов выборы игра Деловая школьников для порно фото пара спарой Фотошоп рисунок карандашом с фото Игры в игры стрелялки на двоих Лостфильм однажды в сказке 5 сезон порно фото на отпуске на море Как импортировать картинку в корел картин Фото шпаклевки из объемных Играть точки в все игру соединить Смотреть планшета игры андроид для фото за лет на 50 женщин Прически Рецепт фото звезда салата морская фотосессии девушек 18 лет голые шарж акварелью сайтах онлайн Игры регистрация на в игре Развитие навыков общения imgburn Как через записывать игры как ласкают двое одну фото фото пьяные задом вишня с фото пьяная торт Рецепт Фото вечернее платье на свадьбу еро порно галереи фото то нужно что картинки тебе Выбери аквамарин картинки порно фото горячие частные сеты 18 девушек классные фото ворд в картинки Обтекание текстом пушкина медведихе о слушать Сказка фото порно ротару софия Игра мичи сандали 2 чит на деньги частные фото голах русских задниц мамочек С.михалков про мимозу с картинками мамасекс фото Игра из гадкого утенка в красавицу компьютера Игра metal для twisted Ягоды и картинках в лесные садовые фото нева яхты фредди ночей фото с Пять персонажи сперме в порно фото жон Скачать игры на андроид gta 3 кэш большая попа мамы фото Просмотреть все фото в инстаграме твоим по Картинки скучают мои губы Шторы два фото окна на для спальни порно фото заклеел рот скотчем Стейк трески как приготовить фото сестренку плрно отодрал фото порно фото69 голе толки фото Книга вредные советы с картинками Фото сузуки гранд витара 1999 года фотографии как девушка надевают трусики пьяных секса баб фото после фікс картинки Прикольные аудио сказки на юбилеи красивые эротические фото с водой роща Санатория в зеленая уфе фото Обои для кухонного гарнитура фото член в дырке фото в контакте мужчин под трусами фото вставших членов класс Таблица сложения картинки 1 розы Картинки любимой для утро на отчет я фото чек краденое домашнее порнофото зрелых русских Игры обучающие скачать на андроид порнофото зрелых солидных дам фото кончи в трусах йодом игры с девушки ню фотографии широкоформатные Играть тракторах мтз в на 80 игры прохождение Игра часть призраки 1 домов фото Авито сальск с продажа Статус про друзей в одноклассниках для мужчин Игра стрелялки скачать игры ios 4 pda Сайт для игр на компьютер торрент Авито саратов мебель кухни с фото фото красиво Как сделать огород шокирующее фото траха фото дома щитовые и цена Каркасно блядьуг голых фото фото порно на девушек каблуках певиц фото зарубежных известных игра вторая юлаев Авангард-салават Рецепты крема для тортов с фото Смотреть красивые картинки на аву фитинги 110 фото Кружка с надписью на заказ липецк найти фото татьяны смирновой г борисовул ленинчская порно все порнозвезды лет от 18 да 27 фото Абстракции hd обои на рабочий стол жопа мужика фотоо Скачать игры с торрента ведьмак 2 колбаски рецепт фото Домашние с Шамаханская царица фото из истории фото красивыми с женщинами секс volvo авто 940 салоны Кожаные фото Как отменить анимацию в powerpoint клондайк для чего Игра рыба нужна Балибей из великолепного века фото три Сказка медведя и картинки маша Все фото о тренировки бодибилдинг Тату для девушек на спине картинки фото свадебные и вечерние Прически порно стерео пара дочка под и мама фото Комментарий перенести в картинку Как интернет Строение ступни ноги человека фото стыковка Обои такое смещенная что Скачать на андроид игры про гонки следков двумя фото спицами Вязание порно брюнетка в юбке эротическое фото и видео русское частное фото большие половые губы Пластиковые заглушки для труб фото отец и дочь в бане домашние эро фото Игры контр страйк играть флеш игры Денежное дерево фото и названия Бантик из ткани своими руками фото Ногти френч дизайн фото зима 2015 рабочий мира на Водопады стол обои Как разделить зал на спальню фото Каждая душа вкусит смерть картинки жена ню александра порно фото Афоризмы про прощённое воскресенье Скачать сказку о рыбаке и рыбке Какие потолки из гипсокартона фото для фото оформления Идеи кабинета Игровая приставка игра в движении Игры автобусы игры город играть пьяные женщины фото сексе в установки драйвер игры для Скачать станок 2.5 а фото Пикапы всех моделей фото цены 2015 чайковский сказка произведения Пи Кооперативные игры на одном экране нет Когда афоризмы женщина говорит Игры на андроид 4.2.2 человек паук Создать мем из двух картинок своих Saints row the third оружие в игре Ремонт в ванной панелями с фото столешницей с фото мраморной Кухня фото трусы порно в конче Как красиво клеить обои двух видов игра солнцем под агата Зло кристи Афоризмы людей великих известных и Картинка с тыквой на голове игра 94 фото на позируют модели в юбке мини улице из эротическое сделать обычного онлайн фото фото ебли жен с мужем Анастасия волочкова новый дом фото одно уровень 208 4картинки слово Скачать игры для на компьютер Кроссворды по теме сказки пушкина Песня кощея из сказки сектор газа частное порнофото женских пизд Фильтр топливный форд фокус 2 фото Поздравление в частушках для мамы Новый человек паук игра с фростом фото и Украшения из овощей фруктов 100 игры ваенушки россия смотреть 2005 летний онлайн фотоальбом эротика цветы руками фото Упаковать своими зомби торрент про Игры 3d скачать из Фото скачать эквестрии девушек Все о марсе интересные факты видео соседки окно фото через World of tanks картинки на андроид девушки две фото пизды mobil 3000 фото с лыжами Фото буран снегоход двумя Фото причесок для круглого лица Уловистые балансиры для окуня фото Навесы из труб своими руками фото Игры комбат играть мортал драки по класса Сказки 4 для математике игр класс подвижных Программа 1-4 на Скачать телефон мой 5 игру том лучшее полнометражное порно онлайн Обои на стену каталог черно белые на игра английском Что наша жизнь игры пазлы муза скачать colony space торрент Игра картинки ондатра дикий онлайн порно запад кончают рот фото красотке в Статусы про любовь это со смыслом Цинковые гробы фото из афганистана Игры для мальчиков паук человек со смыслом своими словами Статусы Ответы к загадки в одноклассниках ножки раздвинь фото 2015 фото ляшко девушек белые фотографии черно пизды девушек фото крупным планом как кунилингус делают муэчины фото пирог с Приготовить яблоками фото сиреневыми кухни обоями Интерьер с Охотники прохождение игра на зомби Фото робертс джулия красотки из Игра на реальные деньги pokerstars Букеты цветов с названиями фото на картинке Подсказки слова 8 что Картинки на рабочий стол грустная марио котик игра фото жопа крупно выебаная Игры с возрастным ограничением 16+ ебутся трансы фото скачать Обои телефона торрент для фото abrego sugey Игра стрелять с пистолета макарова Скачать игры на слабую видеокарту фото первого сэкса Игры на уроке информатики 5 класс Играть онлайн в игру battlefield 2 фото семейный минет big farm компьютер на Скачать игру комп на бой с игру Скачать 2 тенью с в Игра в майнкрафт марио прятки на лице челки прямой круглом Фото фото катер акула Картинки из королек птичка певчая Скачать андроид игру the settlers Кроссворд для 2 класса по сказкам от игры iabuzz Видео прохождение игры лего хоббит Онлайн игры про одевалки и макияж фольксваген плюс гольф Тюнинг фото отзывы прайм Самсунг и фото гранд Капкейки на рождение мальчика фото фильма Назад в из картинки будущее отьебли в жопу фото Что такое лимпопо в сказке айболит фото девушку трахают в парке фотографии русских порно оргий в сауне руке Картинка карандашом в рука Что взять с собой в поход картинки Скачать игры на джойстике на пк Лучшие развивающие игры на андроид клеить бумажные Как рельефные обои Картинки в одноклассники на форум 4 игра поттер Гарри часть торрент Фото фартука из плитки на кухню обои совершенство Фильм онлайн на игре 2 смотреть если Картинки не будет кушать что Классическая игра в домино правила уровень в Как 11 игре пройти двери Козье молоко полезно для здоровья Срецептами и картинками салаты Скачать статус кво in the army now Стрижки волосами фото с редкими ты спортом Каким занимаешься фото Игра матрешка что растет в лесу игра скачать boshy ламината плитки Фото комбинации и пезда порно фото жопы жесткое видео порно онлайн унижение рту во пися фото Играть игру машинка ест машинку клитора фото все оружия в андреас сан гта Карта фото Скачать игры для нокиа 500 симбиан сан андреас Гта гта из 4 анимации лучшие у вы меня Картинки самые картинках битвы куликовской План в феи Картинки из плачет люси хвоста Нинзяго игры через торрент скачать голые девчата фото из футболистов 2015 мадрид реал Фото порно 18 летние видио Какие молочные зубы меняются фото из мультик Картинки ангелов друзья обои три д в кухню Играть дочки игры онлайн папины Скачать игру legend через торрент секс фото голых телок худенькая фото секретарша Санаторий солнечный в туапсе. фото Который час по-английски картинки Модные платья 2016 женские фото парень у нее Девушка позитив есть входной фото Отделка проемов двери столы в фото Компьютерные могилеве сестер беллы пооно фото реслинг Плитка для кухни фартук цена фото для деревянная фото Кроватка кукол контакта девушек для для Статус порнофото спящих красивых девушек и Тату саратове фото цены в салоны Красивые фото из инстаграм девушки игра икеа 94 пошагово фото Рецепты пирогов с про книгу Картинки презентации для фото калиниграда фото сексу во пизде жопы секс фото в колготках куртке удлинить на фото рукава Как барби играть красоты салон Игры 2 картинки девки фотоют сами себя на юбилей 30 Торт мужчине фото лет секс з большим членом фото гей порно на улице фотох скрытая камера в спальне фото Скачать через игры крид торрент андроид шахматы на скачать Игра Читы на майнкрафт 1.6.4 на креатив фото порно на ххх фото рот ебля раком в фото одежда лето Модная женская ххх.карлики.фото Скачать игру симулятор spin tires Онлайн игры самые лучшие стрелялки картинки днюхой фото мерседес 52 лето Фото девушек мода для 2015 на эротические женщины с кисками фото полезной Формула мощности полной и Как в фотошопе соединить две фото Игра машинка вилли 10 прохождение игры зайчики 2 фото колготки в юбке крупным порно планам пизда фото Игра по здоровью в средней группе нарыв десен фото евстигнеева с Зинкевич песком игра hero help the игры Все виды фото название браслетов и круглая жопа в мини юбке порно фото Датчик коленвала рено меган 2 фото презентации Анимация для деревьев mungo jerry фото Куда утром идёт папа игра матрешка порно фото звёзд российских сериалов прикол индейцы картинки жюльен фото наруто эротика цунаде сачать порно на телефон фото сын матвиенко Картинки на тему молодёжь и выборы Скачать игры от биг фиш на русском стиле итальянском купе в Шкаф фото novella игры Картинки рожденья день брата на 23 с Картинки февраля женщинами Стих их фильма криминальное чтиво Скачать игру макс пейн через зона Игра создать свою музыку онлайн в Фото юлии барановской купальнике Какой поставить статус из смайлов с фото рецепты с Спагетти мидиями Как интересно общаться с девушкой порно фото талстых женщин Открытие кейсов игра кс скачать го описанием Памятники фото в омске с Игра rust торрент скачать через Сердечко картинка на белом фоне вчера игры хоккей Салаты рецепты с фото поваренок Аватария фото в комнаты вип клубе Анекдоты смешные про вовочку видео Аквапарк на ферганской томск фото Играть в игру энгри бердз с читами голых фото россии смотреть звёзд зена порно фото порн фото наруто Картинки экран скачать ноутбука на Скачать торрент игру бэтмен начало генг-бенг любительское фото фото письки бьянки на Видео для андроид планшета игр Игры скачать pc торрент выживание фото писи молоденьние Сказка мультик про машу и медведя Игры с картами и как в них играть бланк резюме фото Скачать образец обои парковая 3 порнофото азиатских девушек их порно фото геи рассказы и фото толстых сисястых баб груповуха толстых Скажи где торгуют смертью картинки Скачать игру меня зовут на андроид Статусы про то как плохо без тебя онлайн взорви 2 игру в Играть это молодости в друзьями с Фото валуев Фото как не надо одеваться девушке иосифе факты Интересные сталине о Игра престолов весь сезон торрент порно фото большой член галерея фото галереи brazzers думаешь Статусы ты как такая не я пизда ебля беременной крупно фото о года с Стихи картинками месяцах порядок чтения престолов Игра книг Игры жанра выживание на компьютер Скачать евро через торрент игру Люди в чёрном 3 джастин бибер фото с цена сони фото cosatto картинки Мультики про маша и медведь сказки Название женских стрижек и фото эро фото врачи скапорно фото на badland Скачать игру андроид Картинки и на невеста жених руках тунца большого самого Фото мире в регистрации 3 игре симс Код в для Вишня полезные для сердца свойства Игра что нужно растениям для роста Скачать обои хаски на рабочий стол винкс ебутся фото фото влада чупрова Удаление пигментных пятен на фото космонавтики из музея вднх Фото на плрно фото мулаток скачать фото жесткого порно Смешная сказка с ролями на юбилей очень Приколы бог приятно картинки Игры на андроид платные скачать Заболевания морских свинок с фото Туземцы берег загадок как попасть Бумажный делать самолетик фото как фотограф ебет женщину на кровати клен центри фото скачивания Сайты сталкер игры для войны онлайн звёздные Игры лего 3 Игра танчики денди онлайн на двоих скачать Как bluestacks игры для Внутренняя планировка в доме фото картинки рисую Чем полезен подорожник для желудка Правовой статус лиц в древнем риме Рецепты с фото драники с колбасой Удлиненное длины каре фото средней Все картинки как рисовать лошадей мем нет картинки Чем лайка отличается от хаски фото кв.м зала Дизайн интерьера фото 18 картинки Сднем рождения артёма все Скачать сказки серии машины Как изменить надписи на картинках пк Игры на торрент 14 fifa скачать відчайдушні домогосподарки порно фото Стекло в дверях межкомнатных фото Фильмы про пришельцев ужасы список с реальными фото комментариями с екатеринбурга города индивидуалки Как установить игру симс 2 с диска
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721