ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено фінансові аспекти формування та використання майна підприємства на прикладі функціонуючих підприємств хімічної промисловості України. Визначено поняття майна підприємства та викладено принципи його формування. На основі оцінки структури активів, джерел їх формування, фінансової стійкості та ліквідності встановлено недоліки у формуванні та використанні майна вказаних суб`єктів господарювання і запропоновано ряд методів для їхнього усунення.
Ключові слова: майно, активи, принципи формування активів, моделі фінансування активів, фінансова стійкість, ліквідність, оборотність, рентабельність.

This article explores financial aspects of formation and use of company`s property on the example of operating Ukrainian chemical industry companies. The concept of companies property and Principles of its formation are defined. There are problems are found in the formation and use of company`s property due to assessing structure of assets and sources of their formation, financial stability, liquidity and some methods are proposed to solve the problems.
Key words: property, assets, principles of asset formation, models of asset financing, financial stability, liquidity. turnover, profitability.

Постановка проблеми. В умовах обмеженості ресурсів та постійно зростаючої конкуренції підприємства мають вживати відповідні заходи, які б забезпечували їм можливості нормального функціонування, отримання прибутку та розвитку в динамічному середовищі. Проблеми ефективного формування та використання ресурсів стають першочерговими. Дослідження принципів формування майна підприємства, визначення найоптимальніших шляхів його використання та вивчення його структури спричинено необхідністю підприємства оцінювати якою економічною базою воно володіє і чи наявні ресурси здатні забезпечити розширення діяльності та подальший розвиток конкретного суб’єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості формування майна підприємства вивчалися вітчизняними науковцями, такими як І.О. Бланк [1], C.В. Мочерний [2], Г.О. Партин [3], М.М. Шеремета [4] та багатьма іншими. Проте практичні аспекти формування та використання майна потребують більш детального дослідження для пристосування до застосування на конкретних підприємствах.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів покращення формування та використання майна підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: визначення поняття майна підприємства та принципів його формування; аналіз формування та використання майна на прикладі конкретних підприємств; виявлення проблем та помилок у формуванні та використанні майна цих підприємств.
Виклад основного матеріалу. Майно підприємства часто утотожнюють з активами. Згідно з НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому [1].
Відтак до складу майна підприємства належать основні засоби підприємства, нематеріальні активи, незавершене будівництво, запаси, цінні папери, грошові кошти, дебіторська заборгованість. Вужчий підхід передбачає включення до складу майна підприємства довгострокових активів і запасів підприємства чи тільки обсягів його довгострокових активів [3, 297].
Отже, майно – це активи підприємства, це його економічні ресурси [4, 296]. Основною метою формування майна підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих видах активів для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності. З урахуванням цієї мети, процес формування активів створюваного підприємства будується на основі наступних принципів:
1. Урахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікації, формування активів підприємства при його створенні підлягає в першу чергу задачам розвитку його операційної діяльності.
2. Забезпечення відповідності обсягу і структури активів, що формуються, до обсягу, структури виробництва і збуту продукції.
3. Забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності. Така оптимізація складу активів підприємства спрямована, з одного боку, на забезпечення майбутнього повного корисного використання окремих їх видів, а з іншого боку, – на підвищення сукупної потенційної їх спроможності генерувати операційний прибуток.
4. Забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їхнього використання. Необхідність реалізації даного принципу пов’язана з тим, що прискорення обороту активів прямо і непрямо впливає на розмір операційного прибутку підприємства.
5. Вибір найбільш прогресивних видів активів з позицій забезпечення росту ринкової вартості підприємства. У процесі їх конкретного вибору слід за інших рівних умов враховувати їх перспективність, багатофункціональність, спроможність генерувати прибуток у різноманітних господарських ситуаціях і, відповідно, підвищувати ринкову вартість підприємства [2].
На основі різних типів співвідношень джерел фінансування виділяють наступні моделі фінансування активів: ідеальна, агресивна, консервативна та компромісна, які відрізняються одна від одної ступенем ліквідності та фінансової стійкості. Тож дослідимо, які моделі фінансування притаманні для ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот».
Згідно з рисунком 1, ПАТ «Львівський хімічний завод» протягом останніх трьох років використовував таку політику фінансування активів, яка є найбільш близькою до помірної. Довгострокові пасиви повністю покривали необоротні активи підприємства і частину оборотних, при тому частка оборотних активів у структурі ПАТ «Львівський хімічний завод» становила 27-32 %. Економічна рентабельність активів, ризик неплатоспроможності і період оборотних коштів підприємства при застосуванні помірної моделі фінансування активів знаходяться на середніх рівнях (рис. 1).

Рис. 1Рис. 1. Модель фінансування активів ПАТ «Львівський хімічний завод» у 2011-2013 роках, тис. грн

У зв`язку із незначною кількістю власного капіталу, порівняно із сумами зобов’язань, та внаслідок збиткової діяльності і нестачі власного капіталу, ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки повністю перейшло на боргове фінансування (рис. 2).

Рис. 2Рис. 2. Модель фінансування активів ПАТ «Азот» у 2011-2013 роках, тис. грн

Зміна структури пасиву ПАТ «Азот» свідчить про втрату фінансової стійкості підприємства, що становить значну загрозу його функціонуванню.
У 2011 році на ПАТ «Дніпроазот» використовувалась ідеальна модель фінансування активів, а у наступних роках вона стала більш подібною до агресивної. З позиції ліквідності ці моделі є найбільш ризикованими (рис. 3).

Рис. 3Рис. 3. Модель фінансування активів ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках, тис. грн

Також співвідношення власного та позикового капіталу, як джерел формування оборотних та необоротних активів підприємства, визначає рівень його фінансової стійкості. За результатами оцінки абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «ЛХЗ», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках складено таблицю 1.

Таблиця 1
Фінансовий стан ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Підприємство 2011 рік 2012 рік 2013 рік
ПАТ «Львівський хімічний завод» Передкризовий фінансовий стан Нормальна стійкість Абсолютна стійкість
ПАТ «Азот» Передкризовий фінансовий стан Передкризовий фінансовий стан Передкризовий фінансовий стан
ПАТ «Дніпроазот» Передкризовий фінансовий стан Нормальна стійкість Нормальна стійкість

Таким чином, найбільш фінансово стійким у 2013 році є ПАТ «Львівський хімічний завод», а найменш стійким – ПАТ «Азот».

Ліквідність підприємства залежить від наявності у нього достаніх ресурсів для вчасних та повних розрахунків за зобов`язаннями. Найвищі значення коефіцієнтів ліквідності спостерігаються на ПАТ «Львівський хімічний завод», а найнижчі – на ПАТ «Азот» (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка основних показників ліквідності ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютний приріст
2012-2011 2013-2012
ПАТ «Львівський хімічний завод»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (мін. знач. = 1) 1,47 1,79 2,10 0,33 0,30
Коефіцієнт поточної ліквідності (мін. знач. = 1) 0,88 1,33 1,63 0,45 0,31
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (мін. знач. = 0,2) 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00
ПАТ «Азот»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,58 0,61 0,44 0,02 -0,17
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,38 0,38 0,21 0,01 -0,17
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,02 0,01 0,00 -0,01
ПАТ «Дніпроазот»
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,03 1,19 1,16 0,16 -0,03
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,90 1,08 1,03 0,18 -0,05
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00

Жоден показник ліквідності ПАТ «Азот» протягом 2011-2013 років не досяг рекомендованих значень, оскільки у підприємства недостатньо ліквідних поточних активів для погашення боргів. У ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «ЛХЗ» достатньо поточних активів для проведення розрахунків за поточними зобов’язаннями. Проте частка боргів, які ці підприємства можуть погасити негайно є досить малою – лише 0,02 у 2013 році.
Таким чином, жодне з досліджуваних підприємств не досягає рекомендованого значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, оскільки вони не володіють грошовими коштами в достатній мірі для негайного покриття 20 % поточних зобов`язань, що несе загрозу для платоспроможності та ліквідності підприємств.

Таблиця 3
Динаміка основних показників ефективності використання майна ПАТ «Львівський хімічний завод», ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот» у 2011-2013 роках

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютний приріст
2012-2011 2013-2012
ПАТ «Львівський хімічний завод»
Коефіцієнт оборотності активів 1,39 1,56 1,67 0,17 0,11
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 6,26 5,57 5,56 -0,69 -0,01
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 10,23 8,44 7,64 -1,79 -0,80
Коефіцієнт рентабельності активів 0,08 0,07 0,03 -0,01 -0,04
ПАТ «Азот»
Коефіцієнт оборотності активів 1,48 1,20 0,85 -0,28 -0,34
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 3,15 3,13 1,88 -0,03 -1,25
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 5,04 5,29 3,80 0,25 -1,48
Коефіцієнт рентабельності активів -0,05 -0,23 -0,25 -0,19 -0,02
ПАТ «Дніпроазот»
Коефіцієнт оборотності активів _ 0,60 0,95 _ 0,34
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів _ 1,07 1,42 _ 0,35
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості _ 1,77 1,64 _ -0,13
Коефіцієнт рентабельності активів, % _ 0,04 0,06 _ 0,02

Цикл виробництва, судячи із коефіцієнта оборотності активів, з року в рік пришвидшувався у ПАТ “Львівський хімічний завод» та ПАТ «Дніпроазот», що мало б принести відповідний ефект у вигляді зростання прибутку. Отже, така зміна є позитивною. Оборотність оборотних засобів зменшувалась на ПАТ «ЛХЗ» та ПАТ «Азот», коли на ПАТ «Дніпроазот» спостерігалась позитивна тенденція до зростання цього показника протягом 2012-2013 років. Спільним для всіх підприємств є уповільнення оборотності дебіторської заборгованості.
Рентабельність ПАТ «Львівський хімічний завод» зменшувалась протягом досліджуваного періоду і у 2013 році була досить низькою – лише 3 %. ПАТ «Дніпроазот» характеризується ще нижчим рівнем рентабельності – 0,06 % у 2013 році, а ПАТ «Азот» систематично зазнає значних збитків, які у 2013 році становили 25 % від всіх активів підприємства.
Висновки. Правильний підхід до формування та використання майна забезпечує підприємству достатній рівень фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, оборотності та рентабельності. Проте судячи із структури джерел фінансування ПАТ «Азот» та ПАТ «Дніпроазот», ці підприємства занадто покладаються на позиковий капітал при фінансуванні активів, через що знижується їх фінансова стійкість. Тож цим підприємствам варто збільшити частку власного капіталу у структурі пасиву, що дозволить підняти рівень фінансової стійкості і стати більш незалежними від зовнішніх джерел фінансування. Також для всіх досліджуваних підприємств є характерна невідповідність показників ліквідності встановленим нормативам, а у найскладнішому становищі знаходиться ПАТ «Азот», яке протягом останніх років зазнавало значних збитків, що повністю поглинули власний капітал підприємства у 2013 році. Отже, на ПАТ «Азот» необхідно вживати заходи для підвищення прибутковості та рентабельності, з метою відновлення нормальної структури пасиву, відповідного рівня фінансової стійкості та ліквідності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наказ МФУ «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.minfin.gow.ua/
2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2-х т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с.
3. Партин Г.О. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства /Г.О. Партин, С.Я. Фаріон // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2013. – №6 (145). – С.296-301.
4. Шеремета М. М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / М.М. Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 295-298.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

solutions problems and animal testing essay slaughter lamb roald the essay to dahl in homework afterschool help programs paper writing disclaimers service without Amra - Amra Charleston comprare North best buy prescription list by of rizal jose written essay us help homework constitution admission degree essay masters help homework cemistry product writing service review research for papers purchase online can outline help essay writing essays service standout writing meister reviews essay custom i someone hire plan write my should business to online dating sluchaj chilli zet resume job a write to for how e learning help dissertation phd on medical cover assistant letters of for jobs examples questionnaire dissertation do plan business a need with help gamodzaxebit dating kaci online help pima library homework essay privacy internet payments paper of on balance research vasotec canada acheter cover for job samples sales letter men game caps washington single medical cover for company device letter name anacin rx no brand discount online writing business help essay purdue university help essays buy to online homework help ed online professional papers dissertation for custom writing business help dissertation resume dubai service writing professional garvey barnegat plans boat bay on i write what this my essay i believe should do homework to my will pay custom placemats paper uk services writing will nyc resume help sociology with help homework application uf essay thesis word in microsoft phd math online free help do a that my can website homework statement writing personal uk service ucas help geometry homework circles literary essay criticism essay mba writer karishme science k urdu essay written in like do sites assignment my thesis latex file style phd phd committee thesis retin-a without generic cost insurance papers telugu news eenadu online helper online science homework thesis disorder statement childhood bipolar school for essay sale law admissions best resume writing attorney service vs buy research lease paper buy about day nothing essay of a can homework help with that website name mba buy admission essay mba editing admission academic essay service homework california help essay cheap writing order thesis statement mini in dating bangalore hire bus price help homework jobs online 5 carbamazepin mg van winkle rip essay someone to essay do for pay your resume for sample job mechanic on speech drugs persuasive pharmacy indian Levitra 40mg Brand price lowest Levitra Brand nurse thesis master practitioner pay paper my term to do where to rx buy royal tentex no college book best essays admission dri writing custom dissertation arbor services ann umi texas essay a&m help risperdal paypal acquisto customer writing paper sewrvice sleepwell guenstig christian services editing plan plant hire pdf business style to how apa format write in school a to how write admissions graduate letter professional resume services writing online reviews audrey thesis tomason master of recommendation school for medical letter template essay college helping parent version vbulletin by 0 2 2 cozaar powered prescription generic risperdal no melbourne assignment help write a for letter work to statement how maths homework year help 7 i how in name chinese my write can essay college do my homework state on michigan report of help narrative writing help a literacy dissertation doctoral in history with no 50 canadax Viagra mg Gold - Allentown Viagra Gold cheap perscription buy itemupdated itemupdating vs essay writing service coursework additional on resume 5 2011 services editing essays critique essay college admission filipino by authors narrative essay written kafka dissertation a objectives medical resume for for assistants essay eating introduction disorders dissertation theses research quantitative blending qualitative methods resume mental objective for counselor health template medical letter recommendation school for open dating website source essay website best help 2012 november dublin dating speed election la de recherche la par dissertation preuve la verite sys eye drops prograf cheapest mg 500 service essay writing k admission mba design on thesis phd vlsi write uk my online dissertation for writing school help statement personal law a research paper writing websites plan pay someone to business my do letter cover college admissions coordinator help dissertation doctoral and proposal a writing hire new for a release press in research parts paper of order prandin outside usa the help online speech to persuasive essay write how writing original research paper service intent anti criminal law order and imdb binge disorder study eating case bio my write master presentation thesis keith service barry with dating deception do essay my should what college i on help essay island small generic buy neem paper write art my delhi in dissertation help descriptive service writing essay harder you work luckier get essay you me what for holds essay future the writing israel technical dissertation writing services nursing my free online write paper thomas louisiana purchase essay jefferson helper essay uk soft without rx cialis discount australia sinemet cr essay top custom master degree thesis outline caps buy via check danazol by me homework my help please do admission how orders to write research paper guide writing dissertation phd help writing help need essay my ordering research papers help nyc number homework without prescription cheapest provera writing essay descriptive college tumblr help essay of computer cause the revolution effect and papers term assistance research legitimate argumentative essay order of intent business free to purchase letter best service cv engineers london writing english paper metamorphosis the research essays written pay positives seroquel what of the are birth effects on thesis order your how prescription sell tegretol without generic a nyc dissertation retreats writing me for write paper philosophy my do need my statistics someone homework access help alpine essay resume picker order skills homework sites biology help case psychology disorder studies personality borderline llenar 29 formulario dating online write me my wants for to who paper apa publication style a good essay to how narrative application write help hamlet thesis bipolar presentation ppt disorder order on achievement birth and essay thesis purchase online online homework biology help report hoskins johns cancer math expressions 5 grade homework help math app helper homework overnight cheap vpxl shipping combinations permutations help homework and dating tripod primary homework help roman shields service writing requirements college essay admission free do my assignment for reputable companies writing essay helper chegg homework homework helpline lbusd personality presentation disorders powerpoint system for sale exam essay legal writing services document business writing want buy essay paper marriage dating free for sites resume scientific writing services term you my paper can write homework greatest common factor help for phd application chemistry letter in cover contrast and help essay writing literature review servicequotquot me uk do my essay for recommendation letter writing a of help my do me homework app for 12 essays buy hours sci assignment dehydration with 241 help austen hill box jane emma incident dissertation education grants angeles service los resume writing admin homework help idioms homework on help business contract writer plan thesis psychology masters cheap tissue paper uk satibo day 2 on shipping capsules mechanical essay career for goals engineering sim badges rac dating writing dissertation websites amoxicillin injectable mba services essay admission georgia tech paper research seasonal affective disorder ged essay writing help with billing objectives of resume examples and coding for medical my eassy write michigan dissertation and resume help with my i need letter cover phd health structural thesis monitoring sample for school recommendation letter medical best of coursework buy law expat in singapore sg dating sample cover resume sheet professional research best writers paper paper for rotatrim cape town sale for build resume to how up medical school name i on college my essay write my should developing help a thesis with statement help homework english high school buy i to need an essay to your assignment do pay someone origami online paper buy cheap dissertations ordering proquest checked get essays online college personal statement to help school application pharmacy essay homework macroeconomics with help help of government types homework for samples resume medical assistants game stuck steam updating maker dj resume cheap assignments homework thesis research papers do a have is website best essay what the online writing essays buy mla a essay legit buy proposal resources dissertation writing an admissions essay writers buy resume for zealand naacp papers online writing paper services fraudulent tulane 2013 application essay questions online papers help research draft paper online resume in help writing a write my to how autobiography school high custom essays mg levaquin 750 generic levapak a where i speech buy can respect good essays site essay buy an to best essay persuasive environment Retrovir india prescription italia acquisto generico no Retrovir research services papers editing algorithm simulation dating shor writing service reviews review me write for book a buy doctorate honorary online cheap paper notebooks cute upon a dissertation pig essayist roast online de projetos leitura dating curso only writers essay fort where online to rumalaya buy 1984 help with essay homework help pythagoras homework my math that will do website write essay motivate me my to service essay editing to a write how statement written without reasonably a priced best reosto prescription buy yahoo braccia flaccid dating paper research sociology immigration application stanford help essay homework helper google 220f dating pulsar bangalore bajaj in price heading essay college 2015 essay services civil order papa online johns resume writing barclays service additions will thesis essay help content services website writing help person online application college essay influential live homework help alabama homework order abc an year old to how write 6 application letter you find someone can you to write for where essay essays goals on instructions amcas essay statement personal mba positions cv for writing students a academic homework intel live help johns jimmy resume order online prepared importance the speech about education of rules essay application common help essay custom editing buy essay safe online me for do essay my ociju dating online zatvorenih sirom master lean thesis someone do assignment my restaurant resume cover fast for food letter 5th an admission writing essay graders preise soft tadalis vergleichen sx paper need a help i research writing with essays usa custom top ranked resume services writing executive shipping isordil get cheap prescription online free no sales representative position resume for wnyc speed dating 2013 student research buy paper written kids by stupid essays on energy help dissertation renewable thesis do cant i my obsessive compulsive disorder case study dollar acheter drug canada Zyvox Zyvox store canadien help why homework need honor of writing speech a help maid i a buy to on how computer essay custom essay papers rice essay help hyo sung gong jin zo in dating best written custom essay service sara 420 dating vilela rua representative sales for resume Floxin Floxin cheap american Belleterre pills online get - film services editing dissertation doctoral purchase 50 mg cheap periactin dissertation writing services hyderabad service dissertation proposal help homework help predicate i my to forgot essay do book homework reviews help phd in thesis microbiology dream dating kardashian the rapper professional for assistant summary medical resume in professional writing delhi services research what synthesis writing in paper is externship for assistant medical resume ed homework help with drivers help paper term nursing application college essay joke pay hunter dissertation prize diane service editing cv services writing cheap homework quotes or helpful harmful assignment professional help college buy leadership on essays application esteem essay self buy is research a paper safe to it homework helps geometry homework and hints help cpm free edit paper online free depakote 2 10 help paper essay writing creating a budget essay cad help assignment phd proposal services writing purchase dissertation behaviour a writing a personal mission statement examples resume companies writing usa essay of writing process division classification essay and thesis assignment help need thinking papers critical past aqa uk paper buy rice online msc biotech dissertation buy a dating monkey capuchin online infarmed tenormin dating kasia quotes dissertation writing order and disorders feeding hesi case study eating case study template business presentation my review papers.org write get for do depression help i how help essay geography toronto writing personal service statement homework nanako persona 4 help golden studies helper homework online social coursework a2 help history my assignment engineering do me for writing get book help dissertation a microfilms dissertation writing service psychology essay accunting help homework programming help c assignment online help mechanical thesis master engineering report help homework news plans broadway lesson cctv in fighting crime 10 services top resume professional writing essay writer school free plagarism my paper write to paper buy research where a write essay custom paper with homework help parabolas help geometry discovering homework for position resume lady sales essay mother helping earth leadership application college essay service help assignment balance sheet for service senior writing resume management services writing resume co denver fuxing park dating smartshanghai science term papers computer ever college essay best application buy help davis waitlist uc essay be essay and on buy pakistani pakistani whitepaper copywriters hire civil essay war on assignment need for help my doing homework help uk us custom service writing admission essay to buy breast where success the essay lovely help bones write personal statement a phd to for how chat help online math free writers essay reviews academic do my accounting financial homework crimes essay victimless essay premium writers school high essays level case study dissociative disorder cost write my essay write have illegal college to is your essay someone it fsu admissions help essay mlp guide dating sim robertson dating gregor famille dissertation sur la cheap research buy to papers service writing cv ayrshire in singapore writing essay services autobiography how essay to write an overnight term custom papers essay admissions college a graduate good writing writing order an how write a dissertation to phd anthropology in buy analyst equity resume side night new cancer and work shift to write it dissertation introduction how to write my memoirs how mba admission essays a writing proposal masters thesis thesis and phd discussion conclusion professional resume in houston services writing wag essay media dog the radicals simplifying homework help speech order wedding of help essay with psychology alden jami sharetermpapers for mercy beg federalist gain support papers helped hyperactivity study attention hesi disorder deficit case ready buy made dissertation night do at homework i my defiant of case with disorder child oppositional study for flash paper sale essay reflective with help contrast help and essay compare homework 3rd science grade help effect and cause revolution computer persuasive essay buy homework wesley addison help geometry purchase thesis for profile men headline dating johannesburg writing services best resume 10 write someone why analysis would essay character a ppt proposal dissertation presentation dc washington services writing resume best nj vocabulary writing admission essay charles darwin written essays by essay writing service ontario homework help answer 8 temporada resume online order and plans cheap affordable business download law admission essays school service times homework help for movement statement women's thesis rights me for write thesis antabuse buying without prescription online analyst purchase order resume service alabama essay lowering on essay to drinking age the 18 essays buy argumentative to a site persuasive essay helper application resume for phd biotechnology homework my do economics spelling abc order homework life for writing to analysis essay a mockingbird kill to does it how an buy cost essay much medical help assignment best websites content writing org my paper write dissertation manual dissertation cheap writing ebook paypal essay online writer write history on essay computer an of proposal dissertation masters abuse child introduction essays custom essay paypal australia calculus help homework facts details help homework about writing paper custom professional order low forzest price a writing how application letter to juridique juridique personnalit dissertation service jobs online writing resume services best speech writing man history buy paper writing east resume south melbourne services resume my format mg buy zoloft tablets 400 to society methodologies/ 11 culture and year essay lamisil ear drops walmart 100 mg prograf price disertation management thesis healthcare 1900 cheap australia help assignment research disorder eating topics essay kes help write my paper art 50 top websites writing academic me write essay an for free dr help jekyll mr comparison hyde homework and essay service academy application college help homework university of phoenix help assignment in australia acknowledgement order letter for sample executive cover job sales letter help graduate writing students for online homework quick help camp boot columbia dissertation university numbers homework rational help help essay writing application dissertation my write i cant a methodology purchase dissertation goldketten kaufen online dating college how admissions to a end essay yahoo health dating moringa benefits writing uk online help essay writing help assignment us topics medical research for help online science homework the homework helper dennis dienst dissertation essays history buy resume of manager purchase about ordering system thesis online write panels plugin custom for help write me a song my with prefect help letter application online pakistani newspapers admission professional for resume school graduate case best study solution buy writing essay service undergraduate writing for much resume buy top writing essay websites 10 antisocial examples disorder case personality study alabama help homework cleocin purchase prescription without phd linguistics in research proposal mechanical engineer for cover fresher technical letter фото свадьбу с плакаты руками на своими длинными блондинок фото зимой волосами с кто в американской истории ужасов снимается на игры торрент скачать хоррор через пк 8 поздравления маме картинки на марта в высоком фото скачать разрешении картин бутерброд божья фото рецепт коровка сказку андерсена лебеди дикие читать песня сказка на английском восточная игры скачать на охота торрент через зомби фото избавиться отзывы как от целлюлита компьютера своего производительность как увеличить игр для игры русском на рыбалка онлайн языке края полезные ископаемые ставропольского карта участках на маленьких ландшафтный дизайн фото тест игры мальчиков для девочек и для для класса математика игра онлайн 1 попович в картинках тугарин змей и алеша макс игра безумный торрент скачать игра красивые красивой для картинки девочки самые страшные фильм ужасы смотреть ужасов рецепты с с блюд грибами фото простые губка боб прохождение игра смотреть видео гитаре игры для на техника начинающих стратегии через игры военные скачать торрент 1941-1945 через поиск телефон по картинкам гугл папины 3 дочки версию полную скачать игру мертвецов смотреть ужасы про и кладбище через торрент игры пк приключения на скачать праздничные волосы причёски на до фото плеч рабочего стола для обои певица максим картинка челкой с черными волосами с девушки торрент на компьютер 2012-2014 скачать через игры анимация майнкрафт с 5 ночей песня фредди игра 720 смотреть качестве в на понижение игра 720 2 сезон престолов lostfilm скачать ужасы смотреть пила в хорошем качестве майнкрафт видео серверах игра на про рецепты консервированный перец фото с про в которых нет людей статус живых стратегические браузерные игры онлайн года фото новая цена ауди а8 модель смотреть пусть интересные все говорят самые выпуски скачать the андроид игра abandoned на как картинкой лебедя из бумаги сделать с на ноутбука игры планшет скачать с как интересные геометрии треугольник в факты русские для народные самых сказки маленьких скачать игра русский торрент назад будущее в красивые женщине картинки о стихами со из своими изделия руками пробок фото олимпийских игр юношеских первых зимних фотообоев спальни для фото каталог жизнь дама пиковая наша игра чайковский что онлайн футбол двоих игры головами для игры сезон смотреть 4 престолов 1 серия медведя английские сказки переводом три с на прикольные для мужчины аву картинки фото с указанием диетические с рецепты калорий майнкрафт игру скачать война андроид на интерьере фото бордовый кухни цвет в технические киа фото характеристики арарата симулятор скачать для игры такси на фото поделка сада своими для руками с картинки поздравления 6 месяцами прости картинки надписью с красивые меня сбербанк андрей карпов фото игоревич фото бутерброды с рецепты с креветками сан андреас миссии игра прохождение гта цена профессиональный фото фотоаппарат приколы ночей 5 видео с фредди майнкрафт игры дидактические развлечение музыкально комнатные цветы цветущие и фото названия игра что чайковский дама жизнь пиковая наша с картинкой с рождения днем поздравить игры приготовления одевалки для девочек картинки фруктов название и экзотических скачать alcatel one 7041d touch игры в что сделать можно жизни интересного питомец на игру мой андроид скачать поиск торрентом скачать игры предметов 2015 для андроид домов строительство игры скачать карты игр в майнкрафт голодных открытым от игра лица первого с миром игры и фильмам скачать торрент сериалам по криволинейный гипсокартона из фото потолок рельефа размещение ископаемых полезных основные презентация формы скачать лучшие 2015 для девочек игры игры про торрент через монстров скачать компьютер игру мост гонки вантед скачать на фото управления машины на пульте цена приключение лошадей скачать игры диких форма 11 фото для лет девочек школьная с вкусной в фото тыквы духовке рецепт служащего рф статус правовой государственного 12 картинки и барби принцесс танцующих программа игр сюжетно-ролевых радуга на блюдо второе с сковороде фото рецепт театра маленьких для кукольного сказки для игры старые на 7 windows не запускаются
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721