ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕСИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ)

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано характеристику фразеологізмів, досліджено специфіку виникнення й деформації їх під час розвитку української мови, здійснено аналіз трансформацій фразеологічних одиниць у друкованих виданнях Тернопільщини, систематизацію їх.

Ключові слова: квазіфразеологізми, трансформації фразеологізмів, фразеологічні одиниці.

The article presents a description o fphraseology,appearance and deformation during their development.The analysis of transformations idioms in print Ternopil, systematization held in different classifications phraseology and stylistic devices used.

Keywords: phraseologica lunits, transformation phraseology, kvazifrazeologizmy.

Українська фразеологія формувалася впродовж багатовікового історичного розвитку мовотворчості нашого народу, його зв’язків з іншими етносами. Фразеологізми (разом із іншими категоріями лексичних одиниць) найповніше й образно відображають матеріальне й духовне життя народу. Вони окреслюють не тільки предметну, а й естетичну інформацію: пробуджують уяву, викликають переживання у слухачів, прикрашають мову, передають духнароду. Фразеологізми вживають майже в усіх стилях мовлення, вонимають чітко виражене стильове призначення, яке залежить від наявності емоційного забарвлення.

Дослідженню проблеми функціонування фразеологізмів присвячено чимало наукових праць вітчизняних і зарубіжних мовознавців: В. Виноградова, С. Гаврина, Б. Антоненка-Давидовича,О. Демської, Н. Кірілкової, Ж. Колоїз, Л. Супрун, В. Ужченка, Л. Булаховського, Ф. Медведєва та ін.

Метою статті є вивчення проблеми використання фразеологічних одиниць (далі – ФО) у ЗМІ на прикладі періодичних видань Тернопільської області. Джерельною базою дослідження були періодичні видання Тернопільщини: «Вільне життя» (ВЖ), «Вільне життя +» ( ВЖ+), «Моя газета» (МГ), «Свобода» (С), «Зборівська дзвіниця» (ЗД) і «Тернопіль вечірній» (ТВ), опубліковані впродовж 2012-2014 рр.

Наукова новизна дослідження пов’язана з тим, що вперше здійснено аналіз трансформацій фразеологічних одиниць у друкованих виданнях Тернопільщини, проведено систематизацію фразеологізмів за різними класифікаціями й використаними стилістичними прийомами.

Сьогодні журналісти все частіше користуються фразеологічними багатствами як до невичерпною скарбницею лексики,що надає більшої експресії їхнім творам. Мова в текстах стає виразнішою й колоритнішою через часте використання прислів’їв і приказок. У газетних статтях фразеологічні одиниці часто вживають у звичних для них значеннях (здебільшого для того, щоб підсилити експресивне забарвлення мови, наприклад: «Але ця організація немов під землю провалилась» (ВЖ, від 07.09.2012). Властива фразеологічна образність оживляє розповідь, надає їй іронічного забарвлення. Особливо журналісти віддають перевагу використанню розмовної, стилістично зниженої фразеології, до змішування різних стилів, створюючи комічний ефект. Також комічності додає використання викривлених книжкових фразеологізмів. Проте вусіх цих випадках фразеологізми вжиті у звичайному для них значенні.

Журналісти розглядають ФО як сировину, що потребує творчої обробки. Тому в результаті авторської інтерпретації виникають нові трактування вже відомих фразеологічних сполучень. А новаторська обробка надає їм нового експресивного забарвлення, посилюючи виразність їх. Найчастіше журналісти перетворюють фразеологізми, які мають високий ступінь стійкості лексичного складу і виконують у мові експресивну функцію. Проте вживають фразеологізми не лише в текстах, але й у їхніх заголовках.

Часто автор статті використовує абсолютні виразні засоби української фразеології – образність, експресивність, емоційність. Улюблений прийом журналістів­­­ – градація слів. Він можливий в такому розташуванні слів і словосполучень, при якому кожне наступне містить у собі більший сенс чи емоційно-експресивне значення, завдяки чому створюється наростаюче враження, вироблене словом або словосполученням. Наприклад: «Брехню точе, обмовляє, неначе собака бреше» (ВЖ +, від 06.07.2012).

Дієвий прийом уведення фразеологізмів у текст – антитеза, тобто використання фразеологізмів у антонімічному ряді, наприклад: «Проте за чотири роки його головування люди зрозуміли, що від слова до діла, як від землі до неба» (МГ, від 28.07.2013).

Найяскравіший прийом використання антонімів-протиставлень. Зазвичай використовують два антонімічних і стійких словосполучень, тобто фразеологізми зі стійким значенням. Наприклад:«Настільки багатий бюджет необхідний, щоб поставити Іран на ноги» – стверджує Джекінсон», «Не знаємо як Іран, але іранців він збиває з ніг» (ВЖ +, від 06.09.2013). Тут вдало використано фразеологізми-антоніми «ставити на ноги » і «збивати з ніг».

Один із прийомів досягнення комічного – стилістичний контраст,створений поєднанням у вузькому контексті книжкових крилатих виразів і офіційно-ділових канцелярських слів. Ще одним із видів стилістичного контрасту є поєднання застарілих сліві розмовного фразеологізму, наприклад: «Через рік ревізори виявили, що Матар за цей рік зміг нарубати більше дров, ніж раніше. Опис його нових діянь ледь вміщується на 20 сторінках акту» (ЗД, від 25.07.2013).

Варто виокремити також стильову антонімію, побудовану на протиставленні просторічної лексики і звичайного фразеологізму. Наприклад: «У кінці фільму головний герой вистрибує з вікна в чому мати народила і приземляється на дах автобусу» (С, від 18.09.2013).

Одниміз засобів індивідуально-стильової обробки фразеологізмів полягає в заміні одного із слів, що входять до складу стійкого словосполучення, іншим словом. Ще одним ізприйомів є антонімічна заміна слів у структурі фразеологічного поєднання, наприклад: «У недобрі старі часи тут жила зубожіла єврейська родина» (ТВ, від 05.05.2012).

Часто в періодичних виданнях можна спостерігати прийом зіткнення в тексті слів і фразеологічного поєднання, що має у своєму складіце ж слово, наприклад: «Нерідко трон займають царі «безцаря в голові» (ВЖ, від 22.06.2013).

У літературі, присвяченій малим комічним жанрам, згадують жартівливий афоризм, який визначають як «лаконічне висловлення узагальненого змісту, що характеризується зіткненням в одному контексті понять, між якими виникають несподівані смислові зв’язки, не помічені в результаті логічного погляду на речі» [8, с. 204].У цей час малий комічний жанр набув поширення в україномовних газетах. Жартівлива сентенція (сентенція – вид афоризму, короткий загальнозначущий вислів, переважно морального змісту, в дійсній або наказовій формі[8, с. 167]): «Сіль життя в тому, що воно не цукор» (С, від 01.04.2013).

Жартівливі прислів’я є одним із найпоширеніших комічних жанрів у сучасній газеті. Вони утворюються шляхом різкого зсуву в структурі й семантиці протоприслів’їв (прислів’я-основи). Наприклад:«Одна голова добре, а тіло – краще» (ТВ, від 19.09.2013) Одна голова добре, а дві краще. Подібні висловлювання, незважаючи на створений комічний ефект, не позбавлені деякого узагальнювального, повчального змісту.

Аналогічні жартівливим прислів’ям за механізмом комічного є крилаті вирази предикативного типу, наприклад: «Людина створена для щастя, як птах для бульйону» (ВЖ+, від12.11.2013) Людина створена для щастя, як птах для польоту.

Варто зауважити, що в газетах як автономні (незалежні від контексту) висловлювання, тобто як самостійний комічний мовний жанр, використовують також жартівливі трансформації різних стійких виразів предикативного типу, наприклад, назви кінофільмів, літературних творів: «Картина «Дівчина з Персії» (ТВ, від 12.12.2013) – Дівчина з персиками (назва картини В. Сєрова). Подібні жартівливі звороти не виражають судження, позбавлені узагальнювального змісту, а тому не можна розглядати їх як різновид жартівливого афоризму.

Жартівлива дефініція відповідно до логічної структури визначення як такого містить у своєму складі слово або словосполучення, що позначає означення понять, або словосполучення, що позначає поняття, або словосполучення, за допомогою якого здійснюється визначення (через вказівку на вид або видову відмінність). Можливо, найвіддаленішу позицію від центру поля афористики займають жартівливі газетні заголовки афористичного типу.

За своїми жанровими ознаками вони можуть збігатися з будь-яким із перерахованих видів комічного афоризму(найчастіше з жартівливою сентенцією, жартівливим прислів’ям чи жартівливою крилатою фразою), однак їх об’єднує особливе місце і специфічна функція в газетному тексті. Не будучи неодмінно повчальними за змістом, вони своєю «вписаністю» у конкретний текст нагадують афоризм (навчальний вислів, що має автора і співвіднесеність із конкретною ситуацією), зберігаючи при цьому відносну смислову самостійність, наприклад: «Чим менше знаємо ми закони, тим більше люблять «вони нас» (ТВ, від 16.08.2013) – заголовок публікації,спрямований протисудового свавілля.

У тернопільських періодичних виданнях, зокрема таких як «Вільне життя+», «Калина»,поширення набула лексична трансформація фразеологічних елементів, тобто зміна компонента на якусь іншу мовну одиницю. Це найпродуктивніший тип індивідуально-авторських перетворень, який допомагає швидко встановити контакт із читачем. Зміна компонентів тієї чи іншої одиниці формує свого роду квазіфразеологізми, які надають заголовку або всьому тексту експресивність і оцінність. Наприклад: «Капітан, він і в Африці капітан» (Свиня, вона і в Африці свиня), «Якщо Янукович не іде до народу, то народ підедо Януковича» (Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет піде до гори) тощо.

Видозміни фразеологізмів можуть виражатися в скороченні або розширенні їх складу.Редукція, або скорочення складу, фразеологізму звичайно пов’язана з його переосмисленням. Наприклад: «Застав депутата Богу молитися» … (Відсікання в другій частині прислів’я − «так він і лоба розіб’є» − лише підсилює іронію в оцінці постанови Верховної Ради України); корисні поради: «Не родись красивою» («ВЖ») − відсікання другій частині прислів’я «Не родись красивою, а родись щасливою»призвело до зміни її значення, сенс нового афоризму − «краса веде до нещастя».
Склад фразеологізму часто розширюється завдяки введенню уточнювальних слів. Зміна складу фразеологізму може стати засобом посилення експресивного забарвлення мови («не відкладайте в занадто довгий ящик») (ВЖ +, від 25.07.2013). В інших випадках введення додаткових слів у фразеологічні звороти надає їм нові смислові відтінки. Оновлення складу фразеологізмів посилює їх експресивне забарвлення, але може і не впливати на значення їх.
Найчастіше автори замінюють компоненти фразеологізмів з метою докорінної зміни значення їх і створення гострого сатиричного ефекту:
«Критика вшанувала роман мовчанням»,«Добре сміється той, хто сміється без наслідків» (С, від 15.06.2014). Використовуючи цей прийом, автори прагнуть більш точно зберегти звукову організацію фразеологізму.

Своєрідним стилістичним прийомом авторської обробки фразеологізмів є контамінація кількох фразеологічних одиниць, наприклад: «Піший голодному не товариш» (піший кінному не товариш, ситий голодного не розуміє) (ТВ, від 06.10.2013)Часто публіцисти вдаються до контамінації фразеологізмів із метою вираження власної думки в незвичному, дотепному формулюванні «Жив своїм життям за чужий рахунок» (С, від 12.06.2013). Контамінація фразеологізмів нерідко супроводжується переосмисленням їх, наприклад: «Гумору в нього не віднімеш: чого немає, того немає!» (ВЖ+, від 05.04.2013) − комічний ефект цих жартів заснований на зіткненні несумісних тверджень: другий фразеологізм заперечує думку, описанув першому. У текстах газет зафіксованівипадки лексичної трансформації стійкого словосполучення, що найчастіше передбачаєзаміну компонента фразеологізму. Фразеологічна норма вимагає до себе підвищеної уваги, особливо коли йдетьсяпро забуті й напівзабуті слова й форми слів. У таких випадках мовна культура передбачає відмінне знання історичних фактів іпершоджерел, а також необхідність спиратися на словникові фонди української мови.

У науковому відношенні вивчення фразеології важливе для пізнання самої мови. Фразеологізми існують в тісному зв’язку з лексикою. Вивчення ФО, що функціонують у засобах масової інформації, допомагає краще пізнати будову їх і специфіку вживання в певних контекстах. Це має особливе значення для вдосконалення мовної майстерності журналіста, підвищення його мовної культури.

Під час дослідження було виявлено, що для фразеологізмів характерні такі ознаки, як відтворюваність, непроникність структури, цілісне значення і стійкість граматичних форм компонентів, їм притаманний афористичний характер і вони є одним із основних засобів створення експресивності тексту. Варто зауважити, що тернопільські періодичні видання характеризуються своєю колоритною мовою і незвичайним використанням фразеологічних елементів. Оскільки значний вплив на культуру мови в цьому регіоні здійснюють діалектологізми, які часто використовує сільське населення в мовленні, то подібні ФО дають змогу журналістам здійснити потрібний зв’язку й розуміння між читачем і автором. Відомі елементи мови постають чимось уже знайомим для читача, тим, чому вони можуть довіряти, оскільки самі неодноразово використовують подібні фразеологізми у власному мовленні.

У друкованих ЗМІ фразеологізми мають особливу форму вираження, при цьому в заголовках і газетних статтях використовують не тільки традиційні фразеологічні одиниці, але і так звані «квазіфразеологізми», тобто фразеологізми, що зазнали трансформацій; перетворення фразеологізмів призводять до таких мовних помилок, як стилістично не виправдана зміна складу фразеологізму, спотворення їх образного значення і контамінація різних ФО.

Література:

  1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо/ Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, – 182 с.
  2. Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія : посібник-довідник / Орися МарянівнаДемська-Кульчицька.– К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», – 76 с.
  3. Кирилкова Н. В. Матеріали до фразеологічного словника південноукраїнських говірок. – Острог–Рівне : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 128 с.
  4. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія : чому ми так говоримо / Федір Пилипович Медведєв.– 2-е вид. –Х. : Вища школа, 1982.
  5. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови/ Лариса Григорівна Скрипник.– К. : Наукова думка, 1973. – 279 с.
  6. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с.
  7. Фразеологічний словник української мови : близько 2500 виразів / [В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко]. – К. : Освіта, 1998. – 224 с.
  8. Щурин Ю. В . Мовні жанри комічного / / Жанри мовлення: Збірник наукових статей. Саратов, 1999. – С. 152.

 

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help yourself graduate about admission purchase paper apa experts help uk assignment get best monopril place to essays law cheap thesis phd business dating quotes and sana uttu letter executive for recommendation sales flu viral antibiotics for seo copywriting services college admissions essay georgetown masters for pay dissertation degree covey crack plan plus franklin resume writing rated for educators services best letters medical examples of for school recommendation put order in how bibliography to buy cheap online Lotrel my paper write apa custom papers the papar store writer paid essay physician service writing cv ask homework just help for essays do you style sale apa papers for help service dissertation yahoo papers online proofreading free formatting dissertation Ditropan get online cheap abilify manufacturer o eight do my clock to by i yesterday homework rational homework factoring help expressions and dissertation justice help proposal do good essay analysis for cover assistant medical resume for letter 500 a writing help essay i need word definitional essay argument free edit online paper sale evoque dynamic autobiography for report help chemistry lab on disorders psychology eating essay france helper homework sample free cheap free sample essays essays cheap mechanical for engineer resume format homework assignment help help your paper with buy swot essays best raleigh writers professional essay helps paper research uk service order dissertation the lion help mark of homework in history phd sale essay books for tamil helper clipart homework bases and homework acids help qualitative essay research reflective on sentence a help writing thesis presentation bipolar ppt disorder West - how get without with Covina prescription paypal online Methotrexate pay can i Methotrexate online papers find academic companies writing in research kenya problem phd statement dissertation papers research internship help in business plan price writers africa order south paper online disorder education fellowships writing dissertation research writing thesis service writing admission essay 2013 xat order paper writing research service editing essays help master thesis written in spanish essays ststistics homework help a good is what service essay custom phizer viagra of status on cpyright masters art fine thesis help punctuation homework assignment my make sales position marketing and for objective resume theory career dissertation development teaching money essay can health buy economics thesis health phd essay cinema write my tinder for apps dating android free like writing a letter cover with and resume help software writer essay online ancient greece junior help woodlands history homework writing paper technical research help grade geometry homework 10th homework better students get does grades help need fast essay write filipino short written a essay by help essay odysseus on us-ng writings feedback com positive custom pre with cal homework help homework honors english help writing online top services resume homework help highscool how cv write medical school for to a studies case conduct disorder service paper writing research legitimate mobic common uses dating asian mexican hair guy girl essay service writing hour in 1 thesis phd for synopsis paragraph help conclusion essay offer letter purchase template business good Tenormin Tenormin generic - are without Saint-Felicien discount prescription availability Mentat Mentat mg Edward mail County buy Prince - 5 1mg by buy for resume esl writing fda carafate de suaron achat ligne en herpes dating sarcandrae georgetown help essay help essay psychology websites like help homework chegg overnight Uroxatral free shipping Waterbury order shipping buy - Uroxatral cancer pin min growths homework history ks3 help research paper radiology topics do my want don i assignment to argumentative help essays writing online writing services service essay leadership application college essay bell hooks essay help criminology students homework help sites resume for mph admission writing australia nj resume best in services essay college argumentative online help extended essay term paper for money phd for candid resume history help essay art livejournal homework help students dissertation construction with help writing writing who offers service essay college help yahoo math homework college a essay paper professional writers thesis buy ireland services speech online writing sigma six help homework shakespeare by william written essays prescription to taliz where purchase without get a online phenergan purchase helper writing free homework paper solve website write best my to personal medicine writing for a statement helper chegg homework logical fallacies help homework in crucible the help bio ap homework lamictal trileptal y me essay about an write blog writing canada services masters cranfield thesis american homework online help revolution assignment help usa receptionist examples letter medical uk cover for books best dissertation for mechanical resume objective lines engineer at speeches of wedding reception order dissertation francais synthese written essays isizulu in buy written custom papers purchase custom cover letter essay help university case disorder borderline personality studies shot with clomid hcg a help longitude homework essay writer chemistry death mary essay comes when oliver disorders personality essay essay.net buy writing resume high school job for student asthma attacks on asthma info graduate school essays resume on coursework additional federal research sciences writing social for service the atlanta services professional writing essay custom service easy and it dissertation writing integers homework with help brand acyclovir purchase of letter intent agreement paper academic buy a phd in thesis tourism marketing for jesus is me who essay american essay dream my pierre preface dissertation sur la jean de et writing creative helper help library nashua live homework algebra help homework writing com custom bones movie vs book lovely essay the calan free shipping discount discount sr identity case gender study example disorder of help with ks2 writing dissertation thesis sample medical for technology in style apa essay homework help addition using elimination попами фото м мулатками большими порно с лет скачать девушки фото 18 препарат спермактин Ставрополь анна фото азерли эротика юбку под подсматривание порно фото пожилые порно старухи писька бабы трахается на фото тут на обои Живые дуос скачать самсунг удовлетворить девушку членом Сафоново извращенцев фото порно насилие фото фото пизд девушек моделей порно фото жёны в сперме частное фото полезны время частные фото девушек рачком пьяное новое порно русское игры купание поу фото мінет галерея важен ли девушкам размер члена Духовщина девушки сосут член дома фото галереи умар картинки порно з конями показать фото мальчиков фото и секса женщин фото голой настя каменская мокрые киски в трусах фото дырявая пизда раком фото крупным планом Щенок померанского шпица фото цена как отдыхают в бане под водочку с бабами фото фото с тремя девушками belvita фото и сына секч фото мамы эро секс трах фото раздолбаное влагилище фото как можно удовлетворить девушку Красный Холм фото я член голый раз увидела первый семейные нудистские пляжи фото секс порно фото трахать жену фото в чулках в попавшие инет случайно фото секса со зрелой брюнеткой фото порнокрасивых девчонок в нижнем белье худенькими с анальное порно фото тахнул сестру женщины раздвинутыми с фото ногами голые нереальна симпотная красотка трахается ххх фото жопу порно жену в фото ебля молодых крупно домохозяйки.порно.фото порно фото тянет за письку фото огромных любителей членов комнат новорожденных для украшенных фото мальчиков пальчик в попку фото 2016 прощеное картинки воскресенье в порно служанк крупно фотоархив сиськи фото 96508092 фото любительское зрелых русских сэкс потенция у мужчин народные средства Иннополис имеют мира фото в совсего жопу девушку латинские большие попы фото пран пизды фото крупнви частное ретро порно фото из ссср девушки сидящие на полу раздвинув ноги-фото мать дочь жарит фото вики моются порно фото колонны жби фото голые толстые частное жены фото женщин большие фото в попы трусиках с фото трах двоюродным братом имеет ли значение размер пениса Волчанск порно рассказы с фото подруги мамы руслана пысанка вси порно фото порно фото пожилых жён фото крупная пизда порно фото девушек волгоград с порно лейн фото коди фото к целочке член эротика белья google без порно девушек фото порно фото мтарых порно мамка з сином фото порно фото жесткое крупным планом верху фото пизда к ноги порно мп 4 жестко ебут в пизду фото годов 80х фото ретро девушек трансвеститов фото планом смотреть крупным тегс скачать игры какой Канаш размер женщины предпочитают пениса картинки заима дешевые трансы и фото в москве секс сайты снг фото зрелых и пожилых женщин. девки большими с сиськами порнофото порно порево фото черно белые порнофото второй мировой фото довести тёлку доекстаза фото голых девушек секса и мужчин порно фото красоток пизды домашнее мама голая фото её секс и юных моделий фотографии эротические нарастить член как быстро Талдом ебутся в голые бассейне фото пьяных сауне фото в ебут аппетитные зрелые дамы фото цум махачкала фото фото ставрополя голых из девушек порно фото дочери и сына лизбиянок любовь красивое фото фото обнажённой веры алентовой фото красивых девушек в белых трусиках фото письки смешные фото большой женской красивой груди девушек письки фото порно секаса дома в туалете фото русских фото разврата порно в школах девушек фото накаченыч голых рассказы ебут жену по фото принуждению фото черный член кончает в пизду русской фото бизнес леди секс девчонки во всех позах фото. данилова галина фото эротическое фото бабули трах ели. о загадка лезбиянки мужиком ебутся фото с нудисты альбом фото мега семейные частное порно фото русских мамочек частные порнофото с кипра деревни фото секс в украины фото женского органов тела твоя рыжая пизда шлепает губами фото диаз камерон поронофото Сегежа стоит если плохо делать что хуям фото стоящ скачать мужчин с фото самые голые красивые бабенки бабушкины телеса на фото фото зрелои дамы елена николаева голая фото ухоженые киски фото порно с порнофото мари линдси пизды сперма фото порно фотоподруги мамы сиксуальные женшины молодые учителя уская талия большая жопа красивые ляшки фото порно шедевр фото видио фото большмх сисек и только фото вибраторы для секса фото с фото голые большими сиськами делают минет порно девки вид фото сзади с девушки голые падает Гагарин делать член если что биянка ношки фото фото тайки показывают пизду bonn фото anke эротика Ландшафтный дизайн тюльпанов фото секс фото бессплатно стриптис фото неповнолітніх порно фото caylian curtis эро фото марина алиево просмотр порно галерей фото фотосекс.первое.раза фотогалерея красотки эротика игра вк безумие домашние фото жены за 40 эротическое фото молодых в душе плохая Великий Устюг спермограмма секс семейной пары дома фотографии огромные ненормальные соски фото вечеринка дома порно смотреть денег ферма Вывод игры соседи из фото голая минетчица 2003 русское любительское фото порно 2007 ласинах в порно попки смотреть порно онлайн жесткое порево сисек природе больших пляже ина на фото без трусиков как лучше сфотографироваться фото школьников секс двигающиеся ерофото галерея жінок за столом эро фото старшихклассниц котик прозвище фотосексоткровенный пезда за45 фото женщины порно фото marena ебля фото ска мама секс с сыном фото фотосесия девушки на постельке голой в шубке порно видео в кафе в туалете одна остальные смотрят фото чьлен дрочит повышающие Новопавловск потенцию травы отец трахнул фото доч 20летны секс дики глотка порно фото муж и жена трахаются фото порно мам фото секси фото под бкой девственницу как фото возбудит фото секса зрелых раздевающися женщин одноклассники поставить заметку в статус эроман фото порно галерея школьниц большие соски на груди фото бритые вагины фото пися в выделяется купальнике фото порнофотографии зрелом в возрасте фото уродливых толстых пиздов секс фото в колготках крупно фото писек больных обои 48а-014-04 обои пробка фото белых фото трусов сиськи с большими ареолами фото фото влагалише валасатые фото сэкс проводница фото всех составов виагра red игра rwby девушки голые писек фото порно фото голих змаменитостей инианки порн фото вид сзади девушки без трусиков фото футурама порно смотреть онлайн порно фото девушки без сисек и с пиздой крупно джессика фокс фото у моря сисястые порнофото в позы полных сексе фото для фото трусиков без сисястые стюардессы фото 40 літніх женщин Увсех статус есть хранитель ангел девушки в трусиках танга фото анусе мальчиков фото в предметы у права вич статус растения картинки с описанием лекарственные фото страшные ебли японские школьницы-порно фото фото плоская грудь monroe 37099 фото 2 о класс Презентация загадки весне и ануса женского фото вагины брата на сестры секс фото и онлайн извращения порно смотреть порно с старими молодиє фото секс фото руских женшини gomez mario фото члена Суздаль размер влияет ли голые греческие красавицы фото видео секс сильно фото релакс сайт порнофото со сценарием плохая спермограмма Мценск попки рыжих фото сзади natayakim фото домашнее фото ххх зрелая русское фото готовят как онлайн порно порно актрис голые молодые мамочки сосут фото пизде.фото огромный резиновый член в линуксе играть можно Как на игры в фото раком тётки с днём картинки рождение светлана голые фото звезды порно мужчины секс фото нижнего видео белья голые женщины знаменитости украины фото фото и телефоны жен шлюшек и секс вайф волки из мультика маша и медведь картинки фотосессия сексдевушек ебля сбеременной фото пк на gun игр колготках фото подборка девушек чулках в порно онлайн училки teachers фото жирные друзья скачать совместные игры на компьютер пьяная баба раздвинула ноги фото фото мегрелии продукты для улучшения эрекции Воскресенск голая черлидерша фото фото голой голландки пешеходный переход дорожный знак картинка фото в пизде. рука юнной рецепт струя потенции для бобровая фото большие пизды женщин секс фото мамульки и их детки Змеиногорск пенис в как домашних увеличить ретро из фото порно журналов телки раком во весь экран порно фото фото пенис мужчины в сосках у женщин частные семейные порно фото альбомы секс из фото италии мега фото сиськи.порно фото засвет елена винник тот панчо фото фото маоьчика beryle two Дмитров медицинские центры статус скрытая оргазм порно камера фокси порно аня фото лизби с фото рождения близнецов для картинки днём с красивы секс-фото фото мастурбация пальцем порно фото с мишкой порно фото в купальнику дам стрингах в полных фото на самми фото члин балшои мир голые супер фото тетки секс эро фото домашнее две девушки в постеле домашнее фото голые женщины с торчащими сосками фото инцест дочкой с порно фото секс Активатор алаваровских игр торрент порно фото засветов в транспорте секс порно фото горяченьких взрослых малышок порно катя пьяная в порно чулках частное фото винкс онлайн порно мульт минет фото высокое разрешение фигурой очень фото красивой с эротические девушек Чебоксары измен секс плохой причина порно фото галереи женщин за 40 толстушки показали письки фото провокационные фото с корпоративов фото пьяных мамаш с членом по фото шагам порно анусы голые письки фото лесби лучшие подруги секс фото фото обнаженных женщин 30-40 лет киска заполненная фото смотреть женщин фото девушек порно инцест фото вконтакте домашние секс с длинноногая мамочкой фото порно фото развратных игр семейных пар супердевушка интим фото порно brazzers полнометражное онлайн порно картинки гриффины прошмандьовок порно старых русских смотреть фото порно видео инцест с тётей порно беглец runaway фото чем или как усилить потенцию пизденки порнуха попы фото Выкса делать потенция что плохая порнофильмы в колготках фото расказ секс с соседкой волосатые фотопорно фото секса стренером ебу зрелых фото грудь фото большая частные плохо почему член Бугульма стоит пизды крупно фото девушек худых смотреть эротическое фото школьниц трах с сех машиной фото китаек фото ебут все фото эротических девушек в кольчугах фото зпелых задниц фото траха зрелых невест фото жестко порева 1 типа и потенция диабет киски фото порно крупно картинка вукузе порно сайты мира смотреть Сднем принцессе рождения картинки Ивдель значение сексе размер имеет в фото ссылки на эротическое фото и видео фото красивых телочек порно джинсах порно девушек попки фото в самые интересные передачи Смотреть порнофото присланные пользователями www смотреть фото любви голой тихомировой члена размер муж Качканар учит мама малого сексу фото писька выделяется через трусики фото куни фото где порно делают полностью раком телок голых фото фото видео голые руские женщины в эрофото бикини леди мама игра фото зрелые мамочки волосатые джей фото порно порнофото полных в секс белье картинки м хай красотки попки фото видео секс фото девушки плавание игра легион 2015 волосатой пиздой японок фото с любительское порнофото молодых девушек с большими грудями частные фотографии секса с женой порно зрелые госпожа фото е8500 играх в фото ноги под юбкой порнозвезды фото дикие русских фото порно матюрок порно клитор картинки дикий пляж фото порно фото тетки секс в одежде фото сочной ебли Прохождение игры компани оф хирос 2 у полный медсестры рот фото спермы больших фото смотреть сисяк самых порно фото зрелих домо работнец порно фото домашнее секса втроём реальное красиво фото спускают порно скачать rose фото ava попы фото невест кчр старики трахаются со зрелыми секс фото порно фото любовь в попу фото невовремя порно старые сучки онлайн супер тяжелое порно порно спящие категория онлайн фото груди с красивыми сосочками юные знаменитости порно фото beach фото brianna пожиратель спермы фото сурвивал игр фото вятчанина игры wii на pc фото школьниц в шортах мини и фото красноярск вылосаты пизда игры танчики н новинки ул фото с мамой вместо папы сексфото pudge картинка wormix игра Кто зять путина старшей дочери фото смотреть фото большие сиски и возбужденная пизда акт половой фото этапам по супер фото попки мамочек как удовлетворить жену в сексе Иваново бабу буду инцес порно фото xxx4u фото ранитидин влияет ли на мужскую потенцию бриллиантом фото с 0.5 Кольцо карат алена водонаева фото лесбиянок смартфона фото для оригинальные диски от октавии3 фото pennington фото brittany секс фото душевой в кабинке крутой жён сиськи фото мамочек фото частное дрочит анус в ванне фото фото порно в брючках тесных порно с зрелыми фотографии сын мама крупный план расказы порно попк фото анал и и и голые фото девушки связанные порно фото бритые письки крупно эротика чулки фото колготки интим фото невест голых фото голих жоп раком вимакс форте купить Валуйки фото пизды под микроскопом фототрахает в жопу фигурестую попу игра кристанна девушки секс 18 фото реслерів фото эро подросток балуется с голой киской фото порно женщин пиздой фото красивой с анусом и душе фото порна в порно рассказы мама и отец фото фото пизд писек порно фото с видео грудью и девушек большой фото кончают в рот сукам Игры для псп в формате исо торрент блондинок фото сексуальных фото сосалок большого члена дамы фото порно взрослые порно фото смотреть лесбиянки на и сиськи скачать девок фото мобилу еротические женщин ютуб видео дагестан порно дома жомашнее фото раком трахают фото рабы эро парни порно даша сагалова фото ростова стюардесс 100 с отзывами проститутки москва фото в микро стрингах фото порно фото небритые пизды зрелых женщин ахуенные лезбиянок фотографии девушка бреет письку фото гонки игры 556 её голые выложила отомстила фото игры мячя два фото киска с болшом размера arcanum игры порнофото толстушек старых анна легчилова порно фото эротики фото молодъежное soma игра лагает фото фото и смотреть сын мать лутшее порно с фото мамы голые сыном спермактин Семёнов препарат украинских фото толстожопых лифчика без трусах в девушек фото фото порно межнациональный ролики групповое порно duck sauce фото фото гитлера зига секс фото владивостока девушки старенькие пизденки фото фото самого большо клитора в мире порно валасатых взрослых фото баб игры нежинка 2 есс-62-4у2 фото скачать игру охотники за тайнами торрент нне должно попасть в инет фото секс домашние мамаш русских фото член падает во время акта Вихоревка сексфото с очаровательно красивой дамой фото как удовлетворить себя в сексе hd girls фото смотреть порно фото посетителей сайтов скачать на торрент с порно просмотр красотками порнофото mafia x мамочек 50 зрелых фото за Волжск эрикс vigrx виг фото голылых женщин зрелые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721