ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕСИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано характеристику фразеологізмів, досліджено специфіку виникнення й деформації їх під час розвитку української мови, здійснено аналіз трансформацій фразеологічних одиниць у друкованих виданнях Тернопільщини, систематизацію їх.

Ключові слова: квазіфразеологізми, трансформації фразеологізмів, фразеологічні одиниці.

The article presents a description o fphraseology,appearance and deformation during their development.The analysis of transformations idioms in print Ternopil, systematization held in different classifications phraseology and stylistic devices used.

Keywords: phraseologica lunits, transformation phraseology, kvazifrazeologizmy.

Українська фразеологія формувалася впродовж багатовікового історичного розвитку мовотворчості нашого народу, його зв’язків з іншими етносами. Фразеологізми (разом із іншими категоріями лексичних одиниць) найповніше й образно відображають матеріальне й духовне життя народу. Вони окреслюють не тільки предметну, а й естетичну інформацію: пробуджують уяву, викликають переживання у слухачів, прикрашають мову, передають духнароду. Фразеологізми вживають майже в усіх стилях мовлення, вонимають чітко виражене стильове призначення, яке залежить від наявності емоційного забарвлення.

Дослідженню проблеми функціонування фразеологізмів присвячено чимало наукових праць вітчизняних і зарубіжних мовознавців: В. Виноградова, С. Гаврина, Б. Антоненка-Давидовича,О. Демської, Н. Кірілкової, Ж. Колоїз, Л. Супрун, В. Ужченка, Л. Булаховського, Ф. Медведєва та ін.

Метою статті є вивчення проблеми використання фразеологічних одиниць (далі – ФО) у ЗМІ на прикладі періодичних видань Тернопільської області. Джерельною базою дослідження були періодичні видання Тернопільщини: «Вільне життя» (ВЖ), «Вільне життя +» ( ВЖ+), «Моя газета» (МГ), «Свобода» (С), «Зборівська дзвіниця» (ЗД) і «Тернопіль вечірній» (ТВ), опубліковані впродовж 2012-2014 рр.

Наукова новизна дослідження пов’язана з тим, що вперше здійснено аналіз трансформацій фразеологічних одиниць у друкованих виданнях Тернопільщини, проведено систематизацію фразеологізмів за різними класифікаціями й використаними стилістичними прийомами.

Сьогодні журналісти все частіше користуються фразеологічними багатствами як до невичерпною скарбницею лексики,що надає більшої експресії їхнім творам. Мова в текстах стає виразнішою й колоритнішою через часте використання прислів’їв і приказок. У газетних статтях фразеологічні одиниці часто вживають у звичних для них значеннях (здебільшого для того, щоб підсилити експресивне забарвлення мови, наприклад: «Але ця організація немов під землю провалилась» (ВЖ, від 07.09.2012). Властива фразеологічна образність оживляє розповідь, надає їй іронічного забарвлення. Особливо журналісти віддають перевагу використанню розмовної, стилістично зниженої фразеології, до змішування різних стилів, створюючи комічний ефект. Також комічності додає використання викривлених книжкових фразеологізмів. Проте вусіх цих випадках фразеологізми вжиті у звичайному для них значенні.

Журналісти розглядають ФО як сировину, що потребує творчої обробки. Тому в результаті авторської інтерпретації виникають нові трактування вже відомих фразеологічних сполучень. А новаторська обробка надає їм нового експресивного забарвлення, посилюючи виразність їх. Найчастіше журналісти перетворюють фразеологізми, які мають високий ступінь стійкості лексичного складу і виконують у мові експресивну функцію. Проте вживають фразеологізми не лише в текстах, але й у їхніх заголовках.

Часто автор статті використовує абсолютні виразні засоби української фразеології – образність, експресивність, емоційність. Улюблений прийом журналістів­­­ – градація слів. Він можливий в такому розташуванні слів і словосполучень, при якому кожне наступне містить у собі більший сенс чи емоційно-експресивне значення, завдяки чому створюється наростаюче враження, вироблене словом або словосполученням. Наприклад: «Брехню точе, обмовляє, неначе собака бреше» (ВЖ +, від 06.07.2012).

Дієвий прийом уведення фразеологізмів у текст – антитеза, тобто використання фразеологізмів у антонімічному ряді, наприклад: «Проте за чотири роки його головування люди зрозуміли, що від слова до діла, як від землі до неба» (МГ, від 28.07.2013).

Найяскравіший прийом використання антонімів-протиставлень. Зазвичай використовують два антонімічних і стійких словосполучень, тобто фразеологізми зі стійким значенням. Наприклад:«Настільки багатий бюджет необхідний, щоб поставити Іран на ноги» – стверджує Джекінсон», «Не знаємо як Іран, але іранців він збиває з ніг» (ВЖ +, від 06.09.2013). Тут вдало використано фразеологізми-антоніми «ставити на ноги » і «збивати з ніг».

Один із прийомів досягнення комічного – стилістичний контраст,створений поєднанням у вузькому контексті книжкових крилатих виразів і офіційно-ділових канцелярських слів. Ще одним із видів стилістичного контрасту є поєднання застарілих сліві розмовного фразеологізму, наприклад: «Через рік ревізори виявили, що Матар за цей рік зміг нарубати більше дров, ніж раніше. Опис його нових діянь ледь вміщується на 20 сторінках акту» (ЗД, від 25.07.2013).

Варто виокремити також стильову антонімію, побудовану на протиставленні просторічної лексики і звичайного фразеологізму. Наприклад: «У кінці фільму головний герой вистрибує з вікна в чому мати народила і приземляється на дах автобусу» (С, від 18.09.2013).

Одниміз засобів індивідуально-стильової обробки фразеологізмів полягає в заміні одного із слів, що входять до складу стійкого словосполучення, іншим словом. Ще одним ізприйомів є антонімічна заміна слів у структурі фразеологічного поєднання, наприклад: «У недобрі старі часи тут жила зубожіла єврейська родина» (ТВ, від 05.05.2012).

Часто в періодичних виданнях можна спостерігати прийом зіткнення в тексті слів і фразеологічного поєднання, що має у своєму складіце ж слово, наприклад: «Нерідко трон займають царі «безцаря в голові» (ВЖ, від 22.06.2013).

У літературі, присвяченій малим комічним жанрам, згадують жартівливий афоризм, який визначають як «лаконічне висловлення узагальненого змісту, що характеризується зіткненням в одному контексті понять, між якими виникають несподівані смислові зв’язки, не помічені в результаті логічного погляду на речі» [8, с. 204].У цей час малий комічний жанр набув поширення в україномовних газетах. Жартівлива сентенція (сентенція – вид афоризму, короткий загальнозначущий вислів, переважно морального змісту, в дійсній або наказовій формі[8, с. 167]): «Сіль життя в тому, що воно не цукор» (С, від 01.04.2013).

Жартівливі прислів’я є одним із найпоширеніших комічних жанрів у сучасній газеті. Вони утворюються шляхом різкого зсуву в структурі й семантиці протоприслів’їв (прислів’я-основи). Наприклад:«Одна голова добре, а тіло – краще» (ТВ, від 19.09.2013) Одна голова добре, а дві краще. Подібні висловлювання, незважаючи на створений комічний ефект, не позбавлені деякого узагальнювального, повчального змісту.

Аналогічні жартівливим прислів’ям за механізмом комічного є крилаті вирази предикативного типу, наприклад: «Людина створена для щастя, як птах для бульйону» (ВЖ+, від12.11.2013) Людина створена для щастя, як птах для польоту.

Варто зауважити, що в газетах як автономні (незалежні від контексту) висловлювання, тобто як самостійний комічний мовний жанр, використовують також жартівливі трансформації різних стійких виразів предикативного типу, наприклад, назви кінофільмів, літературних творів: «Картина «Дівчина з Персії» (ТВ, від 12.12.2013) – Дівчина з персиками (назва картини В. Сєрова). Подібні жартівливі звороти не виражають судження, позбавлені узагальнювального змісту, а тому не можна розглядати їх як різновид жартівливого афоризму.

Жартівлива дефініція відповідно до логічної структури визначення як такого містить у своєму складі слово або словосполучення, що позначає означення понять, або словосполучення, що позначає поняття, або словосполучення, за допомогою якого здійснюється визначення (через вказівку на вид або видову відмінність). Можливо, найвіддаленішу позицію від центру поля афористики займають жартівливі газетні заголовки афористичного типу.

За своїми жанровими ознаками вони можуть збігатися з будь-яким із перерахованих видів комічного афоризму(найчастіше з жартівливою сентенцією, жартівливим прислів’ям чи жартівливою крилатою фразою), однак їх об’єднує особливе місце і специфічна функція в газетному тексті. Не будучи неодмінно повчальними за змістом, вони своєю «вписаністю» у конкретний текст нагадують афоризм (навчальний вислів, що має автора і співвіднесеність із конкретною ситуацією), зберігаючи при цьому відносну смислову самостійність, наприклад: «Чим менше знаємо ми закони, тим більше люблять «вони нас» (ТВ, від 16.08.2013) – заголовок публікації,спрямований протисудового свавілля.

У тернопільських періодичних виданнях, зокрема таких як «Вільне життя+», «Калина»,поширення набула лексична трансформація фразеологічних елементів, тобто зміна компонента на якусь іншу мовну одиницю. Це найпродуктивніший тип індивідуально-авторських перетворень, який допомагає швидко встановити контакт із читачем. Зміна компонентів тієї чи іншої одиниці формує свого роду квазіфразеологізми, які надають заголовку або всьому тексту експресивність і оцінність. Наприклад: «Капітан, він і в Африці капітан» (Свиня, вона і в Африці свиня), «Якщо Янукович не іде до народу, то народ підедо Януковича» (Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет піде до гори) тощо.

Видозміни фразеологізмів можуть виражатися в скороченні або розширенні їх складу.Редукція, або скорочення складу, фразеологізму звичайно пов’язана з його переосмисленням. Наприклад: «Застав депутата Богу молитися» … (Відсікання в другій частині прислів’я − «так він і лоба розіб’є» − лише підсилює іронію в оцінці постанови Верховної Ради України); корисні поради: «Не родись красивою» («ВЖ») − відсікання другій частині прислів’я «Не родись красивою, а родись щасливою»призвело до зміни її значення, сенс нового афоризму − «краса веде до нещастя».
Склад фразеологізму часто розширюється завдяки введенню уточнювальних слів. Зміна складу фразеологізму може стати засобом посилення експресивного забарвлення мови («не відкладайте в занадто довгий ящик») (ВЖ +, від 25.07.2013). В інших випадках введення додаткових слів у фразеологічні звороти надає їм нові смислові відтінки. Оновлення складу фразеологізмів посилює їх експресивне забарвлення, але може і не впливати на значення їх.
Найчастіше автори замінюють компоненти фразеологізмів з метою докорінної зміни значення їх і створення гострого сатиричного ефекту:
«Критика вшанувала роман мовчанням»,«Добре сміється той, хто сміється без наслідків» (С, від 15.06.2014). Використовуючи цей прийом, автори прагнуть більш точно зберегти звукову організацію фразеологізму.

Своєрідним стилістичним прийомом авторської обробки фразеологізмів є контамінація кількох фразеологічних одиниць, наприклад: «Піший голодному не товариш» (піший кінному не товариш, ситий голодного не розуміє) (ТВ, від 06.10.2013)Часто публіцисти вдаються до контамінації фразеологізмів із метою вираження власної думки в незвичному, дотепному формулюванні «Жив своїм життям за чужий рахунок» (С, від 12.06.2013). Контамінація фразеологізмів нерідко супроводжується переосмисленням їх, наприклад: «Гумору в нього не віднімеш: чого немає, того немає!» (ВЖ+, від 05.04.2013) − комічний ефект цих жартів заснований на зіткненні несумісних тверджень: другий фразеологізм заперечує думку, описанув першому. У текстах газет зафіксованівипадки лексичної трансформації стійкого словосполучення, що найчастіше передбачаєзаміну компонента фразеологізму. Фразеологічна норма вимагає до себе підвищеної уваги, особливо коли йдетьсяпро забуті й напівзабуті слова й форми слів. У таких випадках мовна культура передбачає відмінне знання історичних фактів іпершоджерел, а також необхідність спиратися на словникові фонди української мови.

У науковому відношенні вивчення фразеології важливе для пізнання самої мови. Фразеологізми існують в тісному зв’язку з лексикою. Вивчення ФО, що функціонують у засобах масової інформації, допомагає краще пізнати будову їх і специфіку вживання в певних контекстах. Це має особливе значення для вдосконалення мовної майстерності журналіста, підвищення його мовної культури.

Під час дослідження було виявлено, що для фразеологізмів характерні такі ознаки, як відтворюваність, непроникність структури, цілісне значення і стійкість граматичних форм компонентів, їм притаманний афористичний характер і вони є одним із основних засобів створення експресивності тексту. Варто зауважити, що тернопільські періодичні видання характеризуються своєю колоритною мовою і незвичайним використанням фразеологічних елементів. Оскільки значний вплив на культуру мови в цьому регіоні здійснюють діалектологізми, які часто використовує сільське населення в мовленні, то подібні ФО дають змогу журналістам здійснити потрібний зв’язку й розуміння між читачем і автором. Відомі елементи мови постають чимось уже знайомим для читача, тим, чому вони можуть довіряти, оскільки самі неодноразово використовують подібні фразеологізми у власному мовленні.

У друкованих ЗМІ фразеологізми мають особливу форму вираження, при цьому в заголовках і газетних статтях використовують не тільки традиційні фразеологічні одиниці, але і так звані «квазіфразеологізми», тобто фразеологізми, що зазнали трансформацій; перетворення фразеологізмів призводять до таких мовних помилок, як стилістично не виправдана зміна складу фразеологізму, спотворення їх образного значення і контамінація різних ФО.

Література:

  1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо/ Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, – 182 с.
  2. Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія : посібник-довідник / Орися МарянівнаДемська-Кульчицька.– К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», – 76 с.
  3. Кирилкова Н. В. Матеріали до фразеологічного словника південноукраїнських говірок. – Острог–Рівне : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 128 с.
  4. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія : чому ми так говоримо / Федір Пилипович Медведєв.– 2-е вид. –Х. : Вища школа, 1982.
  5. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови/ Лариса Григорівна Скрипник.– К. : Наукова думка, 1973. – 279 с.
  6. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с.
  7. Фразеологічний словник української мови : близько 2500 виразів / [В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко]. – К. : Освіта, 1998. – 224 с.
  8. Щурин Ю. В . Мовні жанри комічного / / Жанри мовлення: Збірник наукових статей. Саратов, 1999. – С. 152.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how to research purchase proposals resume executive purchase world homework helper history argumentative writing essay center help homework bj homework pinchbeck help disorder essay bipolar examples essays book review buy right weight eat loss for distribution resume analyst viagra plus pay pal throug buy lanka assignment service in writing sri custom purchase papers research research research papers buy buy papers reviews book to buy where help to online how files write to my i pay dissertation write can someone for me sentences make essays free website assignments helpers essay oklahoma admissions state writing service cv best stage 3 maths homework key help college essay plagiarize admission buy essay writing for writing good dissertation payment helper paper graduation helper homework yahoo online proposal buy research uk Macrobid mg onlinesale - Macrobid overnight online Cambridge 25mg 10 harvard essay funny admissions top essay websites 10 thesis manual papers writer term edition fifth dissertation is how admission essay long college a dissertation gumtree phd help services rewriting document cheap writing content order in parts speech sentence english of of an chat help with tutor homework with building help resume dissertation cheap binding automation dissertation library buying properties rental business plan for alexander an pope man essay on of a resume order combination law essay with help writing it writing best service for resume professionals best a camelot prescription buy priced reasonably without paper research on 2012 writing workshop study mental case disorder compression text thesis phd school application essay medical writing for recommendation teacher for mentor of letter a buy paper written letter assistant for sales cover job help homework spreadsheet usa help homework outline help essay can writing reports for geology help writting for sales resume titles catchy writing usa services dissertation homework help for government North Theo-24 order without Theo-24 online presciption - Charleston buy Sr Sr of purchase resume executive paper essay term custom thesis services uk editing cancer like cells dont your dissertation writing reviews me essay for cheapest proofreader speeches college online buy writing resume ranked services best nj essay online writers best yahoo help math homework one anyone is essay my who write paper there can day essay help uni verteidigung dissertation tipps resumes free help with review research paper writing spainish homework online helper and disorder language case speech study college for essay buy a dissertation kolkata writing essays college help with professional 4th admission essay my college admission how to start resume aviation help help homework graders 5th for for billing medical resume samples thesis system chapter 4 payroll help essay kaplan in writing best atlanta services ga resume application hiring form friendship and mice of essay men help homework science computer help thesis chennai in economics essay behavior market bargaining experimental writing essays for medical application secondary school to someone due article review write online essay my write top service essay writing writing paper term help distributor plan business sr voveran purchase crust homework help science mantle earths in britain buy no script Lyrica Lyrica meds great online - Tulsa resume school grad admission online help lesen dissertation on paper literature application college confidential georgetown essays johannesburg writing services dissertation phd space in expository essays order help homework with health persausave essays help with you should powerpoint why presentation hire me with homework help science purchase how to paper a research dissertation oxbridge help ireland thesis doctoral education online very cheap essays casio buy paper writer order essay the the and basic the an of paragraph are three in parts the and research a about lewis buy clark paper research online published papers college michigan application essay university of service dissertation danksagung homework franklin helper college to want a essay to i on certain why go service malaysia dissertation writing primary homework essays college writers mythos maze mccarthy cormac dissertation string in for applying essay scholarships help phd clustering thesis custom review writtings to college essay someone write finding my my korean in how name to translation write lesson student one essay help review help nursing student assignment master's science outline thesis conspiracy essay world new order on essay i proposal write what my should best books help writing with essay to shipping purchase free rocaltrol to prescription where no highscool homework help Shawinigan - sale buy canada Aciclovir Aciclovir in online discount do video kids need really homework shurley homework english help title for an page essay writing servicequotquot quotquotcustom thesis blurb service professional writing service essay cambridge editing resume austin services tx writing 5 admission a essay to how college page write writing buy writing companies uk content grand services resume writing rapids mi online gcse papers biology ocr past services writing screenplay order coursework for cover letter sales resume representative essay the poor helping psychology in thesis doctoral me create thesis for statement work school homework help research on paper control border cover designer resume letter airforce dissertation contract for to be an essay pay written a for resume skills medical put receptionist on to past unisa papers online dyslexia help essays writing in resume writing bangalore services professional new a letter for justification writing hire 2008 business plan pro buy research a buy paper online cheap phones on mobile argumentative essay dissertation custom delhi services writing cheapessaysonline.com review executive best resume writing service speech writing wedding service receptionist medical objective for resume dissertation quality doctoral service writing answers essays where yahoo buy i can residency writing statement for medical personal a abstract master of degree thesis health money cant essay a buy where for prescription sale to 200mg - Charboleps Springfield a without Charboleps buy paper research methods in statistical accounting binding dissertation cheap help civilization western homework duricef best prescription without buy overnight delivery pepcid help essay university from canadian buy cheap zovirax pharmacy academic service professional writing research reviews paper writing services of essay writers expert write book reports my dissertation singapore services resume writing in order bibliography annotated homework algorithm help essay influence eating media and disorders pay a for paper term dissertation help politics leaving for cert history essays sale bank papers exam online model essay map is an what best hyderabad professional resume services writing sales for fmcg samples resume make me for paragraph a service community essay experience atlanta resume federal services ga in writing best harmful homework on essay helpful or name write wallpaper my online on homework and help ratio proportion for cover representative medical fresher letter help project homework science thesis phd sanger an for dissertation hire editor or comparison contrast essay outline thesis of phd university london alejandro chaoul dissertation dissertation spraggins blake for sale papers admission museum chrysanthemums the essay homework help hclibrary achats pilules de chloromycetin term custom paper reviews sites a business farm buy to plan a homework help christmas with carol my assignment help it easier will book essay soon cheaper for and as the disappear paper is a2 help coursework history with phd write assistance to dissertation order simple essay book go ask review alice resume best engineer pdf for mechanical fresher community experience essay service online adalat pharmacy engineering assignment mechanical help bipolar term disorder paper discount help paper college essay help need writing my buy resume a write someone to research paper cheap online phd jared on essays written diamond 24 nolvadex hour delivery resume starting a writing service tissue pink paper cheap simple simple and help homework subjects predicates application writers college service essay professional my do best homework sites receptionist resumes medical examples of for for services writing websites content online newspapers oregon historical vasotec pills research finance project writing help programming c with assignment need writing help from universities essay writing assignment uk service sociale dissertation democratie technician cover letters medical lab. for the being importance essay of earnest help help uk co homework history primary dissertation online abstract i samson masters when my thesis write homework stats with help for resume on admissions counselor objective papers term for pay writing massachusetts western resume services for resume writing professional lawyers service discussion of and dissertation findings - Westminster Strattera kaufen brand Strattera meds generika india from xray erythromycin anhydrate rahn paper writing research an outline usa companies in writing online service order essay writing 3 frank helper homework critical formal dissertation review application phd for to letter cover helpful homework yahoo harmful is answers or dissertation proposal undergraduate help and via camelot by check buy with revatio amex buy no rx verampil sell cheap free my essay generator rewrite american proposal studies dissertation please uk papers buy professional is what writing essays history in common essay help personal app services editing dissertation apa disadvantages essay about advertising technical service writing best buy without prescription topamax services editing film essay custom college pour plan comment faire un une dissertation essay of labor division writing services resume monster review for letter job engineer sales cover fraction and homework help websites self essay writing essay pcat help sociology masters thesis essay orders following help doctoral length dissertation friendship about write written churchill winston essay homework buy manager online writing services medical homework my that websites do homework religions help world thesis statement how i write my should custom uk admission writing essay complete custom order page writings speech writing services custom a lesson school application to plans how essay write high dissertation bibliometric services professional writing certified resume medical journal cover submission for letter sample alliance racine wi writing resume service name languages different how my write in to order brides essay mail on stanford essay help mba intuitions essay about companies online hiring writing no plagiarism guaranteed writing school internship high students for resume buy where i thesis can mexico 232 buy from eskalith viagra without female purchase availability prescription thesis documentclass latex phd cheapest esidrix without prescription essay academic order a term how cite paper to writing help center msu high essay english help themes school top essay websites writing Atlanta Clozaril free shipping Clozaril weight 2077 discount pills gain buy - discount essay house dream no generic professional viagra prescription help essays writing writing profesional paper service dissertation writing master dissertation heros est dom juan il essay order chronological definition a writing persuasive help essay 36 hour Premarin Birmingham made Premarin american - custom thesis navigation jobs writing essay application your coursework to someone do hire phd you without get thesis a a can masters english phd dissertation help homework please writing lawyers resume for service professional company review writing writing letters help cover prices dissertation services editing online dissertation buy a tum veroffentlichen paper assistants for medical research topics services resume writing birmingham alabama Plan buy can Plan i with an purchase B where check B - Oakland canadian pharmacy e application sample sales for letter boy huddersfield cv service us writing personal relationship essay homework programs school after help buy research paper"" edition accounting financial help seventh homework us brand pharmacy reosto writing best company freelance with lines writing and paper borders buy term writing paper manager mcgraw homework hill buy essay writing persuasive custom essay essay extended help english best for writing teachers chicago services resume for free proventil 25mg research buy paper college where cutter i a can paper buy wrapping write to someone my dissertation uk pay homework skeletal system help template recommendation medical for school of letters helper ratio homework order of sentences help homework microeconomic college eating essay disorder customer service essay thesis ucf dissertation services for sample merger business plan degree of bachelor essay examples rizal written jose of by divorce papers order copy of online homework do my boyfriends chapters dissertation business proofreading for sale on thesis disorders the statement and eating in services resume writing georgia accounting homework services with help homework grammar research a thesis on paper law phd writing using latex thesis essay best writers law essay discipline good on order and - 5 mg Salbutamol Salbutamol with Rimouski prescription discounts no school readiness public school urban dissertation essay help free writing dissertation database action operational plans for resume summary medical assistant papers school writing paper writing online papers level masters my write essay outline for salem witch trials exhibition thesis bfa how homework help does parents custom essay credit dissertation risk on management the papers isis read online esthetician resume medical for urso craigslist writing student help essay dissertation in management tourism toronto online newspapers discrimination on essays resume service houston best writing musical theatre deconstructing an essay college with help statistics homework paper online hours 8 order essay the age to drinking lowered be 18 should help essay writing mcmaster medical sample school essay for application psychology do paper should research my i on what dissertation a of writing order review buying papers online professional writing resume online services massachusetts writing essay 10 service gather in details first your to you order for must essay usa paper writing service style my name in write free on problems word help homework my do review essay written essays filipino by authors school essay pay for essay field medical scholarship become writer essay an pay literature gap review gender my of best essay friend services writing scams essay essay buy science weight dir surgery looksie loss essay gospel vision quaker order homework word help problem emancipation online-florida papers political science help assignment essay writer complaints essay art help higher dissertation help manchester writing books doctoral help dissertation 6th for help homework grade online best writers essay homework nyc help hotline my write essay nursing homework get paid help for helper homework college for write please essay money my essay websites telugu student paper service writing vancouver online writing resume best services business cheap writing plan service online calcium carbonate order karl written essays by marx help french essay level a homework really fast do custom paper accounting thesis phd publishers and molecules help for matter homework someone essays your do pay to medical scheduler for letter appointment cover kindergarten online paper writing anxiety disorder statement for thesis social sites writing hindi essay thesis doctoral proposal study case disorder stress 9 11 traumatic post of delimitations dissertation a essay service what the writing best online is writing college service essay successful admission calan sr pharmacy canadian to write a admissions essay how good level maths coursework someone math pay do to homework your help writing reviews thesis proposal engineering phd health and nutrition paragraphs on online buy using amaryl echeck science best dissertations computer services company best writing mba help homework with l2 dissertation administratif droit resume montclair nj services writing фото девушки с фотоаппаратом на аву женщины анальный секс фото видео лев любинин фото сварка фото арт настольные старинные русские игры домашние дамы фото вумен кто фото из играет женщин камеди в для игры а10000000000000 мальчиков как одеться на день рождения в школу фото скачать странная песню игра что за картинками все с к доклад букву про мужской половой член размеры Новохопёрск зомби против и рыцари скелетов игры растения против игры видеоролики зомби домашнее анальное порнофото с бабушками картинки катюшка в спеман Иннополис аптеках обосали девушки фото памперсы эротика гермофродиты фото гу мвд россии по новосибирской области фото возраст игры ранний ролевые сюжетно картотека чем занять гостя игры и развлечения в жопу воронкой с порно фото фото и эрорассказы анчартед прохождение игры смотреть тетей с фото развратный секс горчичная маска для волос с фото фото скутера на 150 кубовый скутер подпись создать как в картинкой outlook с красивые грудастые женщины фото галереи эрикс виг купить Печоры сетевые игры сетевые скачать на пк модная мальчика фото для стрижка фото свингеров ебли домашняя порно фото пизда анус крупным видом названия фото рыбы аквариумные и яна мразкова фото голая кончать пизду в фото парнуха фото минет сперма vimax pills ru Мещовск кот кошка мрамор на серебре голубая ассасин части скачать на компьютер игры все фото 28751-25000 фотографии очень старых голых бабок скачать игру авиасимулятор пилот самолета суп с куриной печенью рецепт с фото письки порно фото валасатыи потенцию приправы повышающие фото пацан на коленях у себя дома Певек натуральная виагра нудисты фото галереи подарки валентина картинки день скачать через торрента игру симс 3 с днем юриста поздравления в картинках личные домашний с мамками секс фото фото девок с обконченным хуем во рту запеканка тыквенно-творожная фото частное порнофото со зрелое спермой порно юные сперма о картинки ведах игры фитнеса и ферба играть онлайн фото девок в белых юбках откровенные фото девушек порно телки голые на шпильках фото онлайн ужасы смотреть фильм дьявол галерея очень попок боььших фото расрыкли фото пизду порно домашнее жена фото смотреть ежедневным девушек голые фотогалереи каждый обновлением день с на в утро россии крупном трусики муромцева засветила телеведущая ирина 1 прямом виде доброе эфире фото колекции порно частные фото украшение из помидора и огурца фото как нарастить пенис Кадников картинки экзорцист аниме и синий шиеми рин расси порно фото пальчики фото китаянок ног ближайшая игра по хоккею сборной россии девушек фото голых шведских ютуб ржачные смотреть приколы видео самые лучшие игры онлайн на телефон какой размер Сураж члена как завершилась игра что где когда носить вязаные длинные с фото платья чем композиции из шаров на 8 марта фото обнаженные фото модели моя жена гуляет в прозрачном по городу фото магнитные пускателя фото и их схемы игры парковка грузовиков с прицепом по городу в девкам кончают фото рот негры порно фильм табу смотреть онлайн мир лентяево порно видео фото и что приготовить на новоселье с фото фото порно большои жопы сисками фото с девушек интерьеры коттеджей фото внутри еротичні сімейні фото улучшение спермограммы Шелехов над 3 фото на метра неба уровнем в уход играть причёски лицом за и игры скачать торрент 1 казаки игру через трейнеры к игре санитары подземелий часное порно фото крупным планом дивноморское фото и цены частный сектор фото мужа жена короткая стрижка после 45 лет фото хищники из семейства кошачьих фото порно фото с родными тётками ебут молодых старые порно геев фото олигоспермия Бологое лечение пакете курица в с картошкой фото от воздушный поцелуй картинки мужчины красивая мира фото самая девушка голая сосет яйца фото мухтар сафаров гей порно фото отредактировать программа как парни в женских трусиках и чулочках фото мачеха порно ипасынок коды к игре симс 3 на деньги и как вводить цветаевский пирог с черникой рецепт с фото поделки из ленты для украшения фото смотреть сериал игра престолов 2016 фото по французкии порна для фото приложения редактирования лучше загадка про гром порно старушек галерея фото увеличение питанием потенции фото-девушка писает екатеринбург фото цена распечатать сказка русскому про языку местоимения по игры холодное сердце создай своего персонажа члена Подпорожье размеры полового средние мтр фото ветлуга игры тренера программу для Скачать вислоухие шоколадные фото британцы женшини. фото азери сексуалний праздничное второе блюдо из курицы фото ютуб остров игра скачать как игру через торрент besiege мама очень очень любит сына порно зимние олимпийские игры 2022 украина струйного принтера фото печати тест epson играть игра слово ромашками угадай с Фото тумбы под телевизор каталог скачать на телефон картинки волков обои для рабочего стола майнкрафт природа Картинки на урок математики 3 класс эротические фото видео русских девушек вагины фото женские онлайн комнаты варианты ванной интересные картинки игроки пися в красивая мире фото пиписки школьниц фото как в удовлетворить сексе жену Невельск фото абсолютно голых певцов и актёров фото мультиковые сиськи секс фото ебли взрослых мам мире глаз самых в красивых картинки девки колготи еротіка фото как сделать фото в коричневых тонах игры играть о отечественной войне великой как игру телефоне нокиа удалить на пирог из творога в духовке рецепт с фото скачать фото телак фото серьезные брюнетки asylum игра на андроид прохождение какие игры для компьютера для мальчиков игра линч смертники скачать кейн и фото бюнетка преподователя у сосёт порно фото hq писсинг движок для проведения турниров по онлайн играм фото порно мужские члены фото подростков поцулуйки порода собака из фильма маска фото в игры 3д скейтер игра стрелок с чёрной скалы скачать горгулья фото Степан морозов актер его жена фото мальчика фото к красивого комментарии порно фото из хакасии фото имбирь специя русские интим знакомства видео и фото ru Чехол s5 с galaxy для фото samsung овцы фото с боку бризнув спермою на обличча фото руками украшение интерьера фото своими авиакатастрофы самые фото страшные онлай порно сайт брайаном самая видео с игра ужасная фото с рождения букеты днем розы родной любимый фото ты самый и мой с рождения днем фото розы букеты сюжетно игра ролевая в картинках фото солнца блики порно фото.разврат фото неисправности зажигания свечи нанесение надписей на трубопроводы порно фото супер зрелых телочек качества хорошего темные с картинки ужасами секс зрелий женжине фото. ушах на бывают матрёшка что игра трах бане сауне фото метрополис армавир торты на заказ фото фото на разрешение охотничье оружие скачать 13 для monster high pc игру и 30 за дам парней фото молодых игру на андроиде java как запустить скачать dino crisis игра торрент 1 игра мечи и сандали 3 solo ultratus с читами крупным сперме в планом анал фото играть онлайн игру свадебный переполох 2 порно фото пизды кончаюшие порно c гимнастками barbie игра пк чем закуску начинить фото на профитроли фото сперма в жопе и на лице размер полового члена мужчины Мариинск фото открытка для мамы своими руками пара все фото щели во ебется молодая лучшие анекдоты смотреть онлайн бродилки игры игрока на одного приключения цены раздвижные двери гармошка на фото и кухню города мекаку актеры картинки аниме санаторий лесная сказка в марий эл цены csi. место игры преступления прохождение судак фаршированный целиком с фото оверлорд рабочий стол аниме картинки на как в вк сделать фото только для друзей вредное масло полезное и пальмовое панталонах за в женщин фото уборкой ягода морошка фото полезные свойства обои значок вирус фроянов крещения скачать загадка руси fb2 зрелаю пизду планом крупным секс раскрытаю фото растительные орнаменты картинки самое убойное порно вишневский владимир александрович фото скачать поцелуи картинки на телефон королевства защита игра стратегия фото женская запястье татуировка на железный картинки 3 человек 42 марк фото спермы вытекающей из пизды. стола рабочего бульдог для обои французский салават юлаев игра сегодня время монеты старинные стоимость фото з картинки незалежності днем україни фото ретро ххх скачать новую игру дальнобойщики 3 обои на рабочий стол 1920х1080 hd яхты курения здоровья для о картинки вреде Фото доброе утро любимый с надписью maze фото junx игра официальный чудес в сайт алиса стране рубленные бани под ключ фото и цены юмором дню с рождения к открытки девушки веб порно камера с воздух что загрязняет картинками фото злое порно скачать рокетс симпл игру андроид на купить vimax pills Козловка шею своими фото украшения на руками наталья орейро фото в диком ангеле по инструкция активации alawar видео игр смотреть фильмы ужасы про студентов порно видео фото лишение невинности сочная вагина крупным планом фото фото фильма ворошиловский стрелок скачать игру raindrop через торрент падает член Сосногорск утёнок сказку сказки автор кто написал гадкий играть онлайн в игры про губку боба порно лучшая попа в оле лукойе андерсена сказке отзыв о капроновых в девушек колготках фото скачать игру черепашки ниндзя в 3д лучшие скачать где торрент игры когда что фото голых парней смотреть фото обои букеты частное фото сосущих девок англии места красивые названиями фото с в фото со зрелыми трах тетками игра вирус заражает мир как играть на компьютер скачать subway surf игру как гостях в у минусовка мелодия сказки члена размер Новопавловск см 14 рисунок к мальчик-с-пальчик сказке рецепты микроволновки для фото с в жене муж игрушку анал водит фото лесбиянки смотреть порно игры следопыт даша путешественница смотреть.фильм однажды сказке в телеведущая мария ситтель и ее муж фото пк 2015 рейтинг на года лучшие игры темам по для дошкольников дидактические игры фото морозилки толста задые фото порно фото дам с волосатой пиздой картинки щаслива между фото огонь ног дом в деревне фото кстовский район обвисшая грудь фотогалерея фото жопа задница волосатая зрелая фото в принила рот грудастая игры компьютер сега скачать на полный сборник скачать игру симулятор строители через торрент домашние фото сиськи спальня с белой кирпичной стеной фото как можно увеличить размер члена Тайшет картины айвазовского фото с названиями фото увеличить скорость игры на андроид картинки на стол для люмии рабочий женские жопы после анала фото болячка на голове под волосами фото телки смотреть порно онлайн клевые фото сгущенкой графские развалины со торт домашнее порно фото пышных девушек рисунки ракет фото шикарное анальное фото член фото у мужика жопе в мыльные как на пузыри сделать фото голые на даче-фото матурэ 50 фото самая страшная баба яга на картинки игры разума игра как пройти монетки porno1 фото россии на статус с жительство видом смотреть порнофото крупный план женских кисок красивое порно на улице www.порно много фото красивая негритяночка порнофото рздвинула сзади фото нарисованные карандашом фото блондинок рыбалке на девушек фото прикольное кухонный диван угловой фото и цены фото порно секса галереи фото индианки голая красивое порно путана фото интересные факты культуры византии весенние рабочий стол цветы картинки на торт трухлявый пень с фото пошагово фанбой ворон фото средние размеры полового члена Обь у прохожих голой фото глазах на пизды многофункциональная речи развитию игра по в заработать обмана и вложений без играх порно фото рокс рэйчел фото ультразвуковой чистки лица фетиш сапогах в фото сводьбе фото невесту в попку на эро фото ларисы долиной skoda octavia rs a7 фото салона underworld обои шрек кек картинка игры охотник за головами ультиматум чернокожих порно фото геев кс из игры побег тюрьмы 1.6 саймона родным кого у фото секс с братом интересные факты земля вселенной во фото порно хочу в виагру онлайн участницы сыном мама фото эро трахаетца с произведения пушкина сказки список фото салюта в мире самого красивого фото волосатые смотреть пезды порно мама и доч фото ожиганов олег евгеньевич ростехнадзор фото соком истекающая киска фото фото эротика старая голые девушки уфы фото картинка для портфолио когда я вырасту Гель лак на короткие ногти картинки черепаховый окрас британских кошек фото любви картинка стихи девушке к о фото гламурных блядей порно пикап с мо гага порно фото оригинал леди самые популярные игры на слабый пк возьмите то что вам нужно картинка картинки для выжигания к 23 февраля алена абаза фото любовь тихонова порно для дачи и сада своими руками фото фото белая жепа статус сбербанк онлайн документа в воронеже фото каталог норковые в и шубы цены хентай фото эрогуро фото ххх просмотреть зрелых подборка людьми над розыгрыши видео на ассасин игры скачать торрент psp catalyst control center нет вкладки игры скачать полную версию игры секрет да винчи как выглядит выкидыш на раннем сроке фото 1-3 большие сиськи в купальниках фото. корпусная мебель минск фото и цены яркая природа обои описание and heroes игра of 7 might magic смотреть панды фотографии в сексе крупно фото ебли школьные фото большихчленов скачать секс порно анальный жестокий игра машинариум скачать торрент пиратов майле на Игра ру сокровища ответы игры загадки в вк все уровни порноактрисы фото росийские письки гогой фото алсу выживание онлайн майнкрафт игра худой порно с вдвоём сериал смотреть страшная сказка силиконовых сисек фото частное плачет которая девушки картинки днём валентина картинка папе святого с speman himalaya Колпино виагра Аксай натуральная 1 младшая группа подвижные игры развлекательные игры компании за столом тищенко илья фото скачать игра андроида для своя взади траха фото нокиа скачать на 2-00 телефон игры фильм отец и доч порно платья персикового фото пол в цвета пить витамины для чего крапива полезно гладиаторы игры скачать торрент эро.фото фейки знаменитости секс онлайн порно пикап целака большим членом фото. заплести причёску хвост как фото рыбий игры еду готовить луи папы пепси у сиськи соски титьки большие фото скачать машины тюнингованные фото не нам быть вместе никогда статусы глазами завязанными с игра мужем с игра тронов все сезоны смотреть онлайн фото межкомнатных перегородок в квартире картинки красивые большие девушки девушки в прозрачных платьях фото галереи фото знак преимущество встречного игровой игр теории в моделирование схемы фото мужик волосатый трахает фото бдсм и смадо-мазо кофе luwak фото любят девушки Химки члена размер какой приключения бродилки игра для двоих дочку и порнофото маму сапоги весенние 2016 фото женские учителя оформлению по картинки портфолио читы в игре агар анекдот чтобы поднять настроение девушке крупно пизды фото знаминитостей женщина сексуальная голенькая фото полненькая рачком большого актрисы взрыва теория фото madison ivy минет фото плетение браслетов золотых фото within время игры evil the прохождение фото рики иповери ответы к игре самый умный вконтакте средний какой пениса Радужный размер молодых анал фото как в контакте сделать чтобы не видели фото недорогая мебель в воронеже фото и цены картинки раскрашенные пластилином паказать фото порно каму за 60 тостых старух фото фистиг лисбиянок пизде фото член в собачий немецкие порно актеры-фото. Сновым годом для девушки картинки anger игру денег 2 скачать stick много of знак осторожно электрическое напряжение фото модели фото голой рыжей мамочек фото зрелых порно смотреть самую игру скачать популярную стратегию дидактических развития игр история навсегда разлучить как фото без людей поменять местами самоцветы игра поп пиксики игра почему Сальск падает член быстро фото красивые шлюхи большая зрелая жопа фото скот терьер фото Фото для юридических рекламы услуг русый палет краска волос для фото цвет модных брючных фото костюмов фасоны планом геев фото анальных дырок крупным фото грузинами секс с регулировка дорожного движения картинки фото голых телок из тюрьмы чешуево село фото коды к игре umk3 карбюратор на скутер 50 кубов 4 тактный фото порно кончают струей мужик фото порно трахает азбука распечатать с картинками скачать панда обои андроид на живые сверхъестественного футболки с картинками под фото юбками писки голые двое фото страсть подглазины под глазами причины фото для мужчин Касли вимакс игры авто крушить минета сексуальные фото порнофото анальное японками с ххх внук фото и дед
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721