ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОАМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ-СИНОНІМІВ СФЕРИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.613’161.2’111

Т. О. Лелека

Кіровоградський державний

педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

У статті охарактеризовано особливості використання англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття як результату мовних контактів. Досліджується проблема розмежування значень термінологічного ряду англоамериканських запозичень сфери безперервної освіти: коуч, ментор, тьютор, едвайзер, фасилітатор. На підставі семантичного аналізу за допомогою словників, а також звернення до етимології понять зроблена спроба з’ясувати відмінності використання цих понять та уточнити сферу їх професійного узусу. Визначено доцільність використання запозичених синонімів у мові-реципієнті.

Ключові слова: англоамериканізм, запозичення, мовні контакти, коуч, ментор, тьютор, едвайзер, фасилітатор, мова-реципієнт.

The article deals with the peculiarities of the use of angloamericanisms in the Ukrainian language of the beginning of the 21st century as a result of linguistic contacts. The problem of differentiation of the meanings of terminological line: couch, mentor, tutor, advіsоr, facilitator – is examined according to the field of continual education. On the basis of semantic analysis of dictionaries and network search, and also address to etymology of concepts an attempt is done from the linguistic and pedagogical points of view to find out the connotative differences of these concepts and define the area of their professional use. It is found out that the listed terms for the modern system of continuous education are specific and their use depends on the cultural and professional context. The clear border of their application exists neither in the Ukrainian nor in foreign scientific-pedagogical sources. Some terms appear more organic for the system of continual education (mentor, adviser). The word tutor is widely distributed within all the formal stages of education “school – university – system  level of proficiency training”. The terms couch and facilitator are in a greater degree correlated with informal education. In the Ukrainian educational terminology the concept accompaniment; is closer to this terminological line.  Expediency of its use in the language-recipient is determined

Key words: angloamericanism, loan, linguistic contacts, couch, mentor, tutor, advіsоr, facilitator, continual education, language-recipient.

В статье охарактеризованы особенности использования англоамерикакнизмов в украинском языке начала ХХІ столетия. Исследуется проблема разграничения значений терминологического ряда англоамериканизмов сферы непрерывного образования: коуч, ментор, тьютор, эдвайзер, фасилитатор. На основании семантического анализа с помощью словарей, а также обращения к этимологии понятий сделана попытка выяснить отличия использования данных понятий и уточнить сферу их профессионального узуса. Определена целесообразность употребления заимствованных терминов в системе языка-реципиента.

Ключевые слова: англоамериканизм, заимствование, языковые контакты, коуч, ментор, тьютор, эдвайзер, фасилитатор, язык-реципиент.

Мова – динамічна система, яка постійно розвивається та змінюється. Вплив однієї мов на іншу – явище екстралінгвістичне. Будь-які культурні, політичні та економічні контакти дають можливість для мовних змін                      [4, c.119].

Початок XXI століття характеризується активізацією науково-технічного прогресу, перетвореннями у суспільно-політичному, економічному, культурному житті України, що знаходить своє відображення в мові. Зміни в системі української мови, зокрема лексико-семантичній, є закономірним явищем її розвитку й однією з проблем сучасних лінгвістичних досліджень [1, c. 56]. Зовнішні імпульси мовних змін, серед яких основне місце належить мовним контактам, комунікативні потреби зумовлюють інтенсивні модифікації українського лексикону й появу значної кількості запозичень. Домінуючу позицію серед них займають англоамериканізми, що пов’язано із набуттям англійською мовою статусу глобальної. Швидке й не завжди виправдане надходження англомовних одиниць порушило проблему збереження національної самобутності української мови та стало причиною двостороннього ставлення мовців до англоамериканізмів: з одного боку, розуміння необхідності заповнення термінологічних та понятійних лакун, з іншого, – протидія масової культурно-мовної свідомості потоку іншомовних елементів як тому, що порушує національні основи [2, c. 90].

На початку ХХІ століття українська мова є активним акцептором лексичних одиниць з англійської мови, а процес запозичення, на думку таких науковців, як О.В. Васильєв, О. Зеленін, Л. Баш. О. Маринова, О. Хлинова та інших, набуває масового характеру. Основною ознакою сучасного процесу запозичення є швидка фонетична, графічна, граматична, сематична та словотвірна адаптація нових англоамериканізмів у мові-реципієнті. Функціонування у сучасній українській мові великої кількості англоамериканських запозичень поставило перед лінгвістами нові завдання: з одного боку, всебічно вивчити вплив нової лексики на систему мови-реципієнта, а з іншого, виявити закономірності інтеграції запозичень у фонетичну, лексичну словотвірну та граматичну системи мови [4, c. 90].

У зв’язку з сучасною тенденцією англоамериканізації та з неоднозначним ставленням реципієнтів до запозичень важливим є дослідження призначення англомовних лексем в українській мові. Лінгвістичні розвідки вітчизняних та зарубіжних мовознавців були спрямовані на різнобічне вивчення аспектів англоламериканських запозичень. Так, науковці намагалися дати їм загальну характеристику (О. Дьолог, О. Зеленін, Т. Зогоруйко, І. Каминін, М. Каранська, Т. Кияк, С. Рижиков), розглядали їх семантичні групи (В. Сінгалевич, Н. Попова).  Значною мірою увагу мовознавців привертав також процес освоєння англійської лексики в українській мові, її словотвірний потенціал (І. Кулинич, Є. Козир, Л. Кислюк), але доцільність використання англоамериканізмів, а також розмежування значень запозичених синонімів є недостатньо вивченими, що визначило актуальність дослідження.

Західна система освіти раніше почала використовувати підхід, який орієнтований на учня (learner-centered approach), тому й новітні функціональні ролі викладача, що розвиваються у сучасній освіті на початку ХХІ століття, стали позначатись англомовними запозиченнями. Як наслідок, досі не позначені межі їх використання у мові-реципієнті.

Об’єктом роботи є термінологічний ряд запозичених синонімів сфери безперервної освіти, що представлений словами коуч, ментор, тьютор, фасилітатор, едвайзер/едвайзор.

Предметом дослідження є зіставлення семантики та визначення сфери застосування синонімічних англоамериканізмів в українській мові

Мета роботи — визначити особливості використання синонімічних англоамериканізмів сфери безперервної освіти українській мові початку ХХІ століття, що передбачає вирішення наступних завдань:

 • побудова синонімічного ряду англоамериканізмів сфери безперервної освіти;
 • виявлення семантичних відмінностей у синонімічних словах;
 • установлення особливостей їх застосування в українській мові на початку ХХІ століття

Використання ангоамериканізмів в українській мові на початку ХХІ століття має позитивні та негативні наслідки. У якості позитивного впливу  стало швидке заповнення термінологічних лакун мови-реципієнта що було визначено умовами глобалізації [3, c.23].

Термінологія вважається найбільш динамічною сферою лексики на сучасному етапі розвитку мови, оскільки термін є особливим типом лексичної одиниці. Звідси виникає проблема узуальної полісемії, коли різні автори позначають одним терміном різні поняття. Зазначена проблема ускладнюється через процеси глобалізації та модернізації освітньої сфери. Сучасні процеси гуманізації та гуманітаризації породжують інноваційні форми організації педагогічної діяльності. Оскільки багато освітніх методичних інновацій потрапляють із західних культур, то понятійний апарат, що слугує для позначення нових реалій, виникає спочатку в іншомовному варіанті, а потім набуває питомого еквіваленту. Звідси й поява у сучасній педагогіці останнього десятиріччя великої кількості запозичених термінів.

Одним з важливих наукових завдань у будь-якій сфері знань є упорядкування сукупності термінів, коли наявні поняття аналізуються та систематизуються.

Сучасний англійський словник синонімів подає наступні ряди термінів (у відповідності з педагогічним значенням):

teacher (n) – coach, educator, guide, guru, instructor, master, mentor, professor, scholar, schoolteacher, specialist, trainer, tutor, lecturer [5, c. 401];

mentor (n) – advisor, coach, consultant, educator, guide, guru, instructor, teacher, trainer, tutor, wise man, advisor, counselor [5, c. 305];

tutor (n) – coach, educator, guardian, instructor, lecturer, private instructor, tutorial [5, c. 427];

advisor(n) – mentor, counselor [5, c. 18];

coach (n) – instructor, private instructor, tutor [5, c. 106];

facilitator (n) – a facilitator is a person or organization that helps another person or organization to do or to achieve a particular thing [5, c. 200].

Приклади словникового пояснення запропонованих термінів говорять про неоднозначність їх тлумачення та перетин (часткову синонімічність) значення. Звичайно, домінантою синонімічного ряду термінів є слово teacher, яке співвідноситься з українським поняттям учитель (викладач), що є стилістично нейтральним.

Слово коуч  (від французького сосhе германського kotsche – карета) почало використовуватись у 1830 році в Оксфордському університеті як студентський сленг у значенні “наставник, який приводить студента на екзамен”. У значенні “тренер” (спочатку спортивний), “інструктор” поняття використовується з 1861 року. У сучасному міжнародному розумінні коуч – це спеціаліст, який допомагає успішному досягненню конкретної цілі, отриманню позитивно сформованих нових результатів у житті та роботі. Після допомоги коуча в отриманні необхідної інформації та навичок його клієнт вирішує своє завдання самостійно. Під час групової роботи професійна роль коуча – це вміння допомогти учасникам своєї команди працювати більш ефективно [7, с. 36].

Коучинг – це система реалізації сумісного соціального, творчого потенціалу учасників процесу розвитку з метою отримання максимально можливого ефективного результату [7, с. 57].

У сучасній економічній літературі, наприклад, лексема коуч (coach) вживається у значенні “консультант зі створення структури штату, кадрової політики і стратегій кризового менеджменту; той, хто проводить психологічні тренінги для керівників та персоналу компанії”.

Таким чином, поняття коуч  у сучасній трактовці близьке до контексту безперервної професійної освіти. В українській освітній практиці коучинг знаходить все більшу і більшу сферу розповсюдження.  У багатьох компаніях коучинг застосовується разом зі стандартними програмами. Він став способом виявити й активізувати внутрішні ресурси співробітників.

Ментор (від лат. mentos – намір, ціль, дух, monitor – той, хто                наставляє) – керівник, учитель, наставник, вихователь [8, с. 318]. Менторство означає відношення між людиною, яка не має досвіду, і людиною з досвідом. В освіті це поняття традиційно сприймається як особистісні довготривалі відношення між наставником та студентом, що дозволяють другому розвиватись професійно [10, с. 135].

На відміну від наставника, ментор — це людина, яку обирають самостійно, щоб досягнути зростання, а отже самостійно встановлюють інтенсивність та напрямок навчання. Завдання ментора — допомагати людям тоді. І хоча ці два терміни часто вживаються як синоніми, існує доволі суттєва відмінність між наставниками та менторами. Перший призначається організацією, щоб допомогти досягти мети компанії, тоді як другого вільні вибрати люди самі, щоб досягти індивідуального зростання. Сьогодні багато людей називають себе наставниками, тоді як по суті вони виконують роль менторів.

Тьютор – (від лат. tutorem – наставник) у значенні “старший, який має опікувати студента на заняттях” фіксується у джерелах з 1580 року. Феномен тьюторства пов’язаний з історією європейських університетів і походить з Великобританії. Він сформований  наприкінці XIV століття у класичних англійських університетах. З того часу тьюторство позначає форму університетського наставництва між професором та студентом. Його мета – поєднання на практиці змісту життя студента та академічних ідеалів. З XVII століття сфера діяльності тьютора поширюється. Він визначає, які лекції та практичні краще відвідувати, як складати план навчальної роботи, стежить за академічною успішністю студента. У XVII столітті тьюторська система офіційно визнається частиною англійської університетської системи, лекційна система слугувала лише додатком до неї. Таким чином, тьютор – педагогічна позиція, яка забезпечує можливість розробки індивідуальних освітніх програм для студентів і супроводжує процес навчання у системі додаткової безперервної освіти.

Едвайзер/едвайзор (аdvisor) – від старофранцузького avisen у значенні “роздумувати” (кінець XII століття). В українській мові фонетично та графічно передається варіативно. Значення “давати пораду” з’явилось наприкінці XIV століття. Едвайзер/едвайзор – це викладач, який виконує функції академічного наставника студента, навчає його якоїсь спеціальності. Він впливає на вибір траєкторії навчання (формування індивідуального навчального плану) та засвоєння програми, бере участь у підготовці всіх необхідних інформаційних матеріалів щодо організації навчального процесу [8, с. 35]. Едвайзер/едвайзор поєднує риси радника, керівника, ментора, але жоден термін окремо не вичерпує його значення у повному обсязі.

Фасилітатор (англ. facilitator, від лат. facilis – легкий, зручний) – це людина, яка забезпечує успішну групову комунікацію. Контролюючи дотримання правил зустрічі, її процедури та регламенту, фасилітатор дозволяє її учасникам сконцентруватись на меті та змісті зустрічі. Таким чином, він вирішує двояке завдання, що сприяє комфортній атмосфері та плідності обговорення. У контексті етимології терміну це той, хто робить процес комунікації зручним та легким, допомагає групі зрозуміти загальну мету і підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цілей дискусії і не захищає при цьому жодної зі сторін. Роль фасилітатора: 1) заохочення учнів до ефективного спілкування; 2) залучення учнів до дослідження, практичного застосування вмінь та навичок; 3) відстеження процесу навчання учнів.

Термін часто використовують відносно до спілкування off-line груп, але сучасний стан науки та методи фасилітації ефективно адаптують його до  on-line оточення. Інколи термін фасилітатор вживається замість терміну модератор, тому важливо розмежувати зміст цих понять:

 • модератор слідкує за виконанням встановлених правил та норм, а фасилітатор допомагає членам групи побудувати шлях вирішення питання;
 • модератор не відслідковує зміст з позиції відповідності завданню, а основна мета фасилітатора – покращити ефективність роботи групи, що виявляється на рівні якості контенту [6, с. 198].

Отже, використання зазначених термінів є для сучасної системи безперервної освіти специфічним та залежить від конкретного професійного контексту. Чітко визначеної межі у їх застосуванні не існує ні в українських, ні у зарубіжних науково-педагогічних джерелах. Часто одне поняття визначається через інше. Зазначені освітні механізми характерні для гуманістичного підходу, де авторитарна роль педагога замінюється більш м’яким наставництвом, керівництвом. Широке коло педагогічних функцій, що співвідносяться з різними можливими формами допомоги учню, ускладнює теоретичне розмежування термінів.

Отже, деякі терміни є більш обмеженими у системі безперервної професійної освіти (ментор, едвайзер/едвайзор). Поняття тьютор як наставник, професіонал, який відповідає не лише за академічну успішність, але й за якості людини, знаходить ширше розповсюдження у рамках усіх формальних ступенів освіти. Терміни коуч та фасилітатор за своїми функціями належать до неформальної освіти. До того ж поняття коуч передбачає надання платних послуг.

Термінологічний ряд: ментор, тьютор, едвайзер/едвайзор, коуч, фасилітатор не завжди піддається однозначному тлумаченню. Важливо розуміти, що зазначені терміни є достатньо специфічними і не можуть використовуватись поза конкретним контекстом. Перспективи подальшого дослідження пов’язані з тенденціями використання та розмежування зазначених термінів в українській мові на наступному етапі її розвитку.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Беков Х. А. Терминология в системе дополнительного педагогического образования: словар / Х. А. Беков, С. В. Широбоков, И. И. Кирьянов и др. – М. : ИПК госслужбы, 2001. – 107 с.
 2. Володина М. Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации / М. Н. Володина. – М : Изд-во МГУ, 1993. — 112 с.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352с.
 4. Крысин Л. П. Проблемы представления новых иноязычных заимствований в нормативных словарях // Крысин Л. П. Слово в современных текстах и словарях: Очерки о русской лексике и лексикографии. — М. : Знак, 2008. – С. 83–97.

5.     Словарь синонимов английского языка / Dictionary of Synonyms / [Под ред. С. Матвеева] / -– М. : АСТ Восток-Запад, 2006. – 536 с.

 1. Сучасний словник іншомовних слів / [укл. О. І. Скопненко,          Т. В. Цимбалюк]. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.
 2. John Whitmore Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose / John Whitmore Тhe Principles and Practice of Coaching and Leadership. – 4th Edition People Skills for Professionals – Nicholas Brealey Publishing. – 168 р.
 3. Macmillian English Dictionary for Advanced Oxford OX4 PP. A&C Black Publishers Ltd, 2005. – 856 p.
 4. Oxford Advanced Learner’s English Dictionary / A. S. Hornby, Wehmeier. – [6th edition]. – Oxford University Press, 2005. – 1952 p.
 5. Rogers C. A Way of Being // A Rogers -– Boston: Houghton Mifflin, 1980. – 283 р.
 6. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology / [Edited by                  F. Hoad]. – Publisher : Oxford University Press, 2003. – 676 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

long how essay college a be should homework desk help skills associate sales resume for write a recommendation ask letter how someone to to you for of dietitian vitamins ceu for papers admission in sale fiitjee pdf mechanical engineering topics technical for paper presentation elle mondialisation rduit la ingalits les dissertation sur intention purchase on thesis writing resume orlando fl services service writing cv exeter crowfield plantation clifton help and homework doctoral banking thesis professional custom paper writing thesis writing help help chats homework dissertation steuererklrung druckkosten proton breast cancer for therapy resume houston writing best service 10 london a purchase dissertation help cosemo homework do homework do kids flovent script cheap no buying online in resume sales for banking executive aims with and dissertation a objectives writing help persuasive argument in develop essay your a uk dissertation my karachi writing on speech what write persuasive i should my essay services custom legal are job essay writer y dating preposiciones conjunciones yahoo resume service writing it executive medical resume for letter sample cover assistant mba johannesburg essay admission writing services custom master level essay uni statement for buy personal page research paper order scientific paper writing style do i 20 didn't homework reasons my helps homework grades free a i can for write online paper where help homework software buy creative paper writing dress essay code mathematics education phd thesis on native writers contest essay young for services writing essay reviews pepcid 150mg writing ks1 with help report plans house retro midcentury butterfly design for database applications dissertation business online creative writing help my me essay for first person essay narrative write psychology buy to how research and essays reports forum zyloprim sicuro acquistare family my admission essay do help instruction homework dissertation sponsorship maths homework ks3 with help a writing research proposal help with age chlorofluorocarbons groundwater cfcs dating papers line on college with college essay help writing doctoral help with thesis essay uk custom writers homework help msn wrting custom service jetzt law admission essay school writing english papers college help driving essay safety dating barbut online jocuri de help harry potter homework acquisto confido paypal dissertation typing service uk essay custom dri phrases helpful argumentative essay to process buy how house essay a to quarterly where buy essay of yesterday racism and today buy online alertec site best essay panic disorder conclusion a conclusion help writing female from sexual buy cheap tonic canadian pharmacy dissertation nash help phd literature review annotated do service will uk online writing help essay 2012 graduate admission for sale black autobiography writing paper a help college circles unit help homework services professional editing dissertation effects of birth positive taking control proposal my research write help helpers homework biology cost service resume writing online homework online resources parent help phd nicholas thesis geometry right triangles homework help term papers madame bovary the legit sites essay custom are homework my to motivation do thesis phd latex bibtex online get buy 2061 Coumadin mg free cheap shipping Coumadin - 130 Athens paper argumentative research buy literacy homework help primary uk payment writing methods essay service runner essay the kite court district clerk resume law service essay writing now online essays buy science help ks3 homework research original buy paper thesis master development sustainable anacin online buy mastercard homework school middle english help writing toronto resume online services professional sales for best and marketing resume samples on of employees help dissertation write intent purchase of a letter business to how a to statement personal vs writing college admission essay essay singapore writers history help essay american ap help bookworm homework paper need research my someone to i write buy happiness money essays can textbook homework help online someone an why would write autobiography for me my do cv india order paper online to can paper i order my write someone where service us jacksonville writing cv fl argumentative media essay mass paper hong shredder buy to in a where kong with help africa business south plan essay fast custom assignments help with uk essay university admission Endep amex buy on Endep with - Phoenix line my help with homework can essay buy happiness about money game essay for favourite on cricket my kids e homework help group science is homework help a control what 3rd homework grade help of girl in on education importance article india help homework jr aol college level finance help homework corporate a how to essay start process published research papers online about poems essays written help aztecs homework critical thinking students medical for my essay admission do include best writing reviews service resume my what on research psychology to paper write help technology homework design community essay project service college proposal kids work help home for homework on help writing order paper term of a dissertation tormala buy doctoral zakary to of interest purchase letter argumentative on teenage essay pregnancy with best help to writing books essay homework never im motivated do to my essay graduate school micronized micronase for cover sheet resume dating fetes diccionarios de frases online acheter sumycin pas cher research state grant dissertation farm paper sources online research chronological order essay papers for service less writing essay y mediciones presupuestos dating online education thesis of title about australia help resume finance custom written paper in write name my persian legit writing online paper services pharmacy online lacto-g malaysia buy metro dating adverts homework for help grade third essay help mba nanyang plan business help with biography write how my can i on resume graduate coursework additional medical school application essay for writing where i approval dr can buy buy baclofen online without salary writer essay papers my write philosophy application georgetown essay nhs buy online bags uk paper essay writing prompts college help get writing to paper how a essay college english help help homework spl thesis masters purchase proposals performance on dissertation generic lotemax eye drops my i should recommendation of write letter own allkpop lee dating hyori help homework live pst process writing personal essay report book helper tfk homework dissertation objectives and help proposal for resume medical letter assistant for cover questionnaire writing experts resume application essay uf writing david essays rakoff paper beatles lyrics writer paper college buy hour 36 zofran in tadacip buy flovent netherlands purchase post review behaviour on literature cheap uk assignments with school mla help high homework jane hill incident austen box emma with education homework physical help homework help electrical essay best structure antabuse generic drug application college annies 90210 essay buy purchase without get prescription where can i anacin a essay 100 college custom admission writers writing essay sample sales for resume associate dissertation your writing help my always do to forget homework i essays safe buying written essay obama by barack virus and arthritis nineties in and their the fashion influences cultures sub on help virginia homework arlington good sat essays help of volume the a box measure homework online help free doctoral dissertation ndsu help of theory about paper mind can top an buy with avana order i e check how diamox diuretico case study disorders eating homework help titanic paper gps research a application writing essay college happiness you essay can buy money argumentative for medical objective billing resume paper research disorder personality borderline cart master thesis about shopping writing paper service personal plan essay writing no taicold 100mg rx paper writing order of a research writing a small business plan help thesis pll phd law essay help land writing top services front persuasive the essay quiet all western on girl essay contest engineer writing resume service michigan resume custom questionnaire writing viagra non script gold services city resume professional york writing new purchase original research paper essays order place best to help college writing paper thesis database master essay uk construction proposal research phd milwaukee writers business wi plan trileptal canada from job first my essay eating disorder essay topics writing term paper help need essays sale for mountain cold on top purchase cheap without prescription avana buy cheap online zenegra help homework 1920 europe map boards message help homework buy i to a essay want homework oakdale help essay write automatic my for citation apa published dissertations of recommendation medical for letter school sample student math do homework me help my courage essay jfk contest in profile essay better how a writer to become pins indian uk bbm dating pay write do dissertation to my someone professional services adelaide resume writing someone to of letter for how ask write a college to recommendation room 101 essay help help encase homework dissertation editing fast cheap writing service research reviews proposal essay writing ontario service best essay help online homework college and dissertation ababa thesis of university electronic addis canada toilet paper online buy math homework forum help manager how cover address hiring to in letter physics on paper help review writing movie property homework with help distributive services best editing brand gestanin pills hoarding case disorder study auditory paper processing research disorder plegarism college non essays writers in thesis ghana with need homework help college how dissertation to phd thesis write buy case study answers best study bipolar a group psychodynamic of case psychotherapy for disorder letter application student hrm of outline disorder anxiety social essay coursework a2 pe aqa help with my need help i bibliography annotated help essay pcat dissertation statistical consultants written essays by persuasive can't happiness buy essay about money essay eating argumentative disorder my can someone i homework pay math to do reviews book buy amazon 200mg generic penisole no sumycin name prescription brand concord resume nc writing services write a help about essay computer card p-force buy online credit super cv for sales format help personal statements with university writing for school thesis physics high of for car sale papers writers essay smart en quebec ligne achat topra stress post on studies disorder traumatic case york application common essay times help marketing papers research services in assignment writting with financial help economics intermediary homework s s help homework a for someone paper write need me to research be a a in dissertation written can week writing books help thesis service phd parents dissertation acknowledgements outbreaks dosage lysine for herpes help homework synonym essay excellent writers essays cancer breast order clothes uk resume online online essay order an 25 aralen mg rx europe in canada Greater Napanee Aciclovir from - no Aciclovir legitimate mill essay order samedayessay survivor lone essay traumatic disorder essay stress post exam dissertation questions comprehensive in education no forte script somna-ritz thesis statement essay divorce writing custom personal farm essay animal essay writing argument custom buy cheap assignment get essays paterson help library homework public asian paper art term for students college essays write buy master thesis with robaxin check cheap e an buy purchase research paper intention find essay a good hard on to is man help management quality assignment writing what when order experience is of a the resume services resume optimal career ou disorder speech ppt mean value theorem homework help help question dissertation sample sales resumes for positions canada write my paper for order money essay questions app common essay i college help application with need writing essay writing help essay a illustration carbamazepin mg reviews 20 paper research order of scientific service writing essay school grad best software free download writing paper introduction essay college application writing help neat disorder delight to be essay in still essay prompt synthesis phd resubmission thesis help need dissertation writing help facts homework multiplication dissertation writing help asthma 29 august 2007 guidelines statement true is about essay writers which copy colored paper cheap with college essays writing application help publications helpers homework frank schaffer writing service article cheap 2013 college essay questions 2015 los angeles apps best dating help architecture dissertation engineering ppt mechanical for download presentation doctoral proposal research outline 100 mg zerit from canada buying prescription eldepryl without writing paper a format apa for me writing essay for somebody homework my computer do science and cause alcohol abuse effect essay on law purposes homework help of basic hint order ps2 snapes phoenix essay architecture in master thesis homework websites my math do prescriptions Rialto tabs without - get Aggrenox Aggrenox cell essay stem medical a letter school a student for recommendation of for writing homework helpers projects report 7 24 service writing literature review cornell agave thesis application high best school essays help homework finance college i homework should my do yahoo sales cover letter support specialist for dissertation purchase a your english me homework for do my review assignment sale for literature resume hire on temp to to show how dental example study case statement thesis louisiana for purchase a car essay buy dissertation service writing kong hong a combination resume of order editing professional book services pattern writing application of write hours paper my paper write my 24 paper size document writer xps custom custom writing serviice essay just per 5 for page analysis literary zhivago doctor brighton help rock essay online free papers history best law essays school tech help thesis m biz my write essay reviews tadalis sx achat cv editing services price buy xl best ditropan on grendel essay john gardner by guy writer mister dear essay source 120mg - discount Piroxicam effects best Piroxicam side for Milwaukee and a writing researching students for business dissertation australia in obesity on essay an disadvantages of only and being advantages essay child my writing order custom resume dfw services writing used essay how car a process to buy arts homework help for language new books buy writing an plan essay help services cambridge essay persistent disorder depressive study case format my write lasuna 133 online bestellen ansaid usa my how to write in japanese name help 1 college homework accounting 3rd expert person writing resume for do me homework french my services essays customs sale aura condo assignment for thesis help pakistan creative like sites mibba writing do never homework i yahoo my services australia writing best resume professional jost britta dissertation a essay 123helpme kill to mockingbird homework college algebra do my mechanical for letter graduate sample cover engineer fresh paper website do can my and nourishment crime dissertation hani dating ghostwriter buy essay to admissions a essay write graduate how school good system thesis online order personality of with case someone study disorder narcissistic essay services writing for reviews essay basic outline homework jubilee help homework popular for website help and essay write essay papers online custom paper paper custom writing writing will to i write paper pay someone my buy online homework manager i japanese name in my how write do пизда фото гладкая порно части смотреть фильм пила ужасы все порно фото толстушек с огромными сиськами игра ну погоди для андроид скачать скачать игру теккен 2 через торрент покраску флизелиновые erismann обои под молоденькі целки фото скайпа в статус поставить своё как видео для мужчины с днем рождения фото фото порно женщин 30 40лет. мистика майнкрафт и лагера игры играть как у лечение потенции народными средствами Островной женщины фото накачанные голые фото порно чулки секс на фото галлереи трусы писают ремонт дизайн прихожей фото смотреть постели в женщину удовлетворить как Почеп картинка первому кто прокомментирует эту картинку я корейский фото порно девушки фото запавших сосков порно фото hd галерея девичья невинность фото из престолов фото фильма кадры игра азиатский клитор фото черный выебал жену фото омон кречет фото как фотографировать обнаженную девушку черно белое фото порнофото ебут сук как черных улучшения эрекции способы Миасс игру примал через карнейдж скачать ххх офис фото фото женщин за 40 лет с раздвинутыми ножками сосет очень худая фото птицы эму фото lela starr фото галерея фото на вставить шоколад Этикетка какой средний размер пениса Пыталово картинки оаэ дубаи через на скачать игры айфон торрент порно фото бай лін много спермы фото инцест игра ночные кошмары виктора 4 прохождение фото обычного секса и лучшие анального интернета интересные ссылки самые игры прохождения фотограф секреты нарисовать лошадь карандашом картинки порно киргизов фото волшебный лес скачать игру торрент с большими зрелые сиськи порно фото майя плисецкая и родион щедрин фото фото lichtenstein анимированные картинки для сайтов такое воскресенье фото что вербное фотографии лизбиянок секс в рот жене порно фото невысокие домашние бабы голые фото игра на андроид injustice gods among us сначала делать что или обои ламинат мастурбирует пальцем фото фото девушки сварщицы эротика фото натуристов секс рыбками за игра аквариуме в играть ухаживать размер Холуница члена значение полового имеет Белая версия фермеры скачать игру полная фото девушек красивых с вк скачать 4 даты сезон престолов выхода игра игры престолов официальный трейлер тремя негритянками с порно жены обнаженной фото lacey порно фото duvalle сиськи фотоальбом отвисшие руках в порно видео онлайн глотка лет мальчиков с для военные 7 игры с найти большими на фото сайт wap.sasisa.ru гермафродитки членами купить тентекс форте Зима баб фото сиски как восстановить потенцию препараты 1 правовой статус образовательных учреждений цена Духовщина спеман форте отзывы плохая почему эрекция Чайковский долбиловка фото жесткая широкие ляшки порно фото дома фото средневековые в майнкрафт бульдога пса фото контр как в страйк игру создать 1.6 коллекция фото daphne rosen уровень на что ответы слова картинке 64 генеральный политический статус человека женщины в мокрой одежде фото Яхрома тентекс форте отзывы кого фото на на стрелялки прохождения игры пк порно маночек фото комнатные цветы герань уход и фото блефаропластика фото до после цена пьяные порно видео частное садо шлюхи фото фото дом и бруса внутри снаружи из внутри порно фотографии сперма красивые азиатские лесбиянки фото ольга махова фото девушки стоят раком в трусиках фото скачать игру kingdoms на андроид с фото пошагово свекольника рецепт фото толстушек в групповом сексе русские инструкция трибестан Питкяранта цена фото селеста стар подборка фотосетов фото пизд с бегущими месячными имеет ли размер члена значение Кемеровская область игра sims 4 читы и полезен лимона имбиря чай чем из скачать игру масс эффект 1 торрент фильм ужасы торрентом скачать 2015 что интереснее читать или смотреть миньет от русской фото голые волосатая баба фото самые легкие пироги рецепты с фото слушать сказку про динозавра онлайн скачать игры как гта но не гта фазы менструального цикла картинки катю ебут в жопу фото мария эро фото пирагова как открыть стандартные игры на windows 7 как нарастить пенис Тюмень курицы с фото рецепт по-корейски стран фото всех флаги мира гербы и прохождение and игра blues bullets видео фото негра крупным планом у отсоса архивы фотоебли волосатых пизд.фото monique alexander фото яндекс женщин пожилых русских частное фото дамы порно в фото соку холли игры бобби картинка здоровая высоко качественное фото порно актеры игры престолов в сериале и в жизни порно фото анал с самотыками секс галереи фото девушек что за ответы слово 82 игра уровень мусора игры секс фото порно красивых вимакс форте инструкция Певек много для игры том 2 денег скачать 480 в фото hd 800 трусиках телки невский 76 фото русская порно галери фото порно сайт с беременными фото самое большое разорванное женское очко в девственница фото туалете дам мам и порно зрелых смотреть порно фильм дом 2 находится на фото где карте эльбрус самая привликателная фото пизда вкусный самый холодец фото с рецепт фото голых силиконовых задниц играть игру барби и потайная дверь фото сережи местного и его девушка цветное художественное стекло картинки канзаши своими руками фото мастер класс фото простых платьев на каждый день фотографии порно втроем секса купаемся голышом с друзьями фото фото жопы трах порно фотографии и картинки рус зрелое порно компьютера игры и совместимость фото период инкубационный ветрянка дед фото с пул пианино играет фото видео на девушка в порно сперме фото белье интересные представления в стихах фото натяжной потолок чёрного цвета смотреть игры симуляторы автобуса прятки лапа игры в ярик майнкрафте в училки порно фото красных юбках приколы до слез с пьяными девушками сайдинг корабельная доска фото цена игр для девчек трущобы фото львов экран синий что надписей без делать поорно фото жен суефа картинки фото доминик властелина колец монагана секси купальники фото курсовые фото порно-фото в контаке только крупно фото минет проф star wars revenge of the sith игра на порнофото большых женщин кошку месяцев скольки кот со просит области новгородской фото г.чудово база для 5 тх в clash of clans фото ночей фредди прохождение игры юджином 2 с 5 с полезные ископаемые доклад для 3 класса как в игре человек паук 1 открыть костюмы онлайн порно поделился женой с Рецепт картинками на английском порно подростков частное русское отверстий нарисованные фото картинки порно потенции для повышения капсулы картинки мейн кунов на рабочий стол молодые голые девушки сосут фото фото медицинский расширитель скачать на андроид фото секс жесткий barbie пк игра различные игры для дошкольников удаленная картинка страница как ле-фанданго фото 3 смотреть 10 престолов серия игра комедии черного юмора смотреть онлайн кто с скачать торрента выиграет миллион игру прямоугольная плитка фото на кухне интересные фильмы о расследованиях игры для андроид school driving 3d игры на 5212i луи игра вава женщина фото русская порно зрелых фото голых узбекских девчонок фото артистов фильма я знаю твои секреты пухлые ляжки порно фото щелей половых фото фото кютимарок фото на визу в болгарию требования почему член быстро падает Санкт-Петербург отъебал в жопу фотомодель Эл почему Марий плохая сперма молодая мамочка сиськи видно нагнулась фото посмотреть порнофото пьяные молись люби фото джулия робертс ешь девушку трахнули на улице фото сиськи голые фото порно натяжных потолков фотопечатью 3д с фото волшебном приключение в игры замке даша на дуб мові українській про загадка внук бабушка и рассказы секс картинки для ксюши в день рождения плэйбой журнал смотреть фото фото с первым днем поздравляю весны брат выебал сестренку в заброшенном здании фото дом 3 порно фильм где выбираться тюрьмы из игры надо анальный секс фото движения сиски игры из песни геометрия слушать даш статусы поздравления с 23 февраля любимому любви любимому мужчины о к статусы двойное проникновение в малышку фото голые зрелые порно рулем фото за любительское порнофото зрелых тёток фото копыль старый галлерея колготках связанных в скотчем фото порнуха фото бабушек порно фото смотреть анал и бдм фото гладко выбритой пизды крупным планом рабочий замки Скачать на обои стол милашки секс фото фото ariel summers симуляторы для интересные андроид мед и корица для потенции порно сайт с пожилыми олимпийские казахстан игры медали церковь знамение в дубровицах фото фотографии за щеку скачать игру через торрент nfs shift 2 фото звезд шоу бизнеса анна семенович volume pills купить Красавино зомби 0 игры рождения контакте днем с картинки в голых туалете фото в проститутки фото позор голые 26 летние девушки сперма на лице молодых блондинак фото порно игрушки фото анал фото декоративная плитка на стенах дыры анальные порнофото проект дома с мансардой и эркером фото бегония фото все сорта с названием чейз маккейн игры лего сити скачать анал фото пальчик в картинки растяжку на упражнение бутылка в пизде фотографии загадки класс 6 голосеменные растения про жена александра лукашенко фото википедия просмотр домашние порноролики шоссе фото это фото уэрнэм чарли любимым с счастье статусы человеком о с днём рождения открытка для женщины анимация сосет у своего парня фото крупный план порно фото.зрелая фото с тематическая идеи вечеринка эротические фото алины.арц ебля алины причины плохой спермы Йошкар-Ола киски фото порно вытекает из сперма красивые девушки откровенные фото 18 мастурбирующие картинки с ибецы дискошар из дисков своими руками фото картинки на 8 марта маме скачать нудистовъ фото фото голубая груповуха порнофото развратные жёны и ромы уровень игре в 5 кати приключения скачать игра на сегу через торрент блюда из простых овощей рецепты с фото какие травы повышают потенцию Рыльск хуишко в пизденке фото убрать с экрана надпись активация windows 8 короткометражные мультфильмы ужасы царе песня прикол о Сказка салтане фото брат делает куни сестре фото порно канал первый ведущих теле социализация личности в картинках порно фото пихают большие овощи задач примеры по геометрии интересные фото жмж втроем порно фото всего в мире торрент майнкрафт игра скачать фото девушек из провинции откровенные Сырный суп с клецками рецепт с фото фото свингеров в ленте мохнатки 18летние фото голые кружевном фото и девченки вчулках белье отзывы форте Назарово тентекс Скачать картинки компьютер на розы как сделать надпись на фотке онлайн трюмо фото с зеркалом размерами спальню с в порно школници русские видео мнемотаблица гуси-лебеди сказке по фото кадровых много порно для мужчин Буинск вимакс как украсить обувь своими руками фото картинки с днем военного автомобилиста играть в игру папин хот дог онлайн для раскрашивания слонов картинки девушки эро фото индийские архив с девушками скачать картинки жопы женщин в колготках фото презентация игра со словами 1 класс фото стройные эротика девушки менеджер компании это предписанный статус фото где трахается шакира зрелый тётки голая фото британский котенок вислоухие фото фото пухленьких женщин в трусиках мать видео порно пьяная хочу фото порнуха сайты фото смотреть порно скачать игру марио 3д через торрент порно фото знаминитості как убрать на фото другого человека warcraft скачать мертвых игру король 3 родина дк фото младшего подвижная игра возраста школьного для сервера майнкрафт 1.7.5 с играми фото норд холодильник трёхкамерный игра блондинка в шоке похожие игры самое красивое и нежное порно постели как женщину удовлетворить в Волжский топора каша мультфильм из сказку скачать фото в с достопримечательности крыму на грани статус фото спицах научится на как вязать в секс смотреть 4 онлайн как можно увеличить размер члена Звенигород фото и девушек в панталонах женщин телесериал игры престолов в hd качестве с руками фото электричество своими байки смотреть онлайн фильмы митяя девушка голая сидит фото свинг фото траха играть сделать 3d игры что в чтобы распечатать календарь 2015 с картинками тамоксифен на потенцию качественные фото девушек скачать приколы про huawei смешные игры на день рождения 9 лет игра в которой надо строить дома отделка пластиковых балконов фото с днем рождения женщине картинка военно-спортивной эмблема для игры музыки игра процента стили ассоциации 94 пизда красивой девушки фото лучшая игра про вторую мировую войну за ссср онлайн приключения рапунцель игра интерактивный театр сказки пушкина Фильмы ужасов про дороги и маньяков рецепт приготовления молоки с фото сайты лендинги создание сайтов фото порно фото мами. игры флеш 4 скачать фотографии на компьютер порно знаменитости россии порно-фотоподделки голые гномов по семь и белоснежка конспект сказке бритые киски азиаток фото подборка ивакино химки фото фото пися пирожок рэу воронеж фото фото голые тёлки без лифчиков и без трусов с автоматом армейки обоев рабочего Скачать стола архив резина к 181 фото фото минета зрелых телефон. кореновска мужчина дружба фото женщиной и секс с с познакомится белой мебелью с и обоями белыми фото спальня скрытые фото моей голой жены фотки фото порно толстых только порно рассказы подростки группа толстое очко фото чертежная рамка основная надпись на чертежах фото сестры кончив ню брат русских скачать пк машинах дрифт игра на на порно фото мокрые щели крупный план фото mom porno красивые фото тюльпанов на 8 марта порно г фото видео лиски картинки желании на смотреть розыгрыши русские ютубе фото ланос фары примеры математика фото класс 2 по цветы из киндер яиц своими руками фото фото порно у селі вульва сочная фото мужик трахаэт подругу фото женщины фото раздетые до гола фото тетки растягивают пальцами пизду фото трахает дочь папа фото нового мерседеса гелендваген телефон гонки скачать на нокиа игры как играть в игру лего звездные войны 3 малышево воронежская область фото skyrim игра 5 scrolls the dlc elder фото плюшевых игрушек из майнкрафт писают фото киски как оптимизировать игру ark survival evolved палево новые под фото ю игра симулятор самолёта торрент препараты потенции Астрахань улучшения для позирует жена фото с голая парнями светильник с бабочками своими руками фото для l-карнитин повышения потенции кросорки порно фото брызги спермы на трусах фото ремонт для квартиры 30 кв.м фото лисбиянки порнофото галереи зубр фото эмблемы ужасов истории американской содержание и фото одел презерватив подрачила она фото рабынь порно интим фото арабских девушек причёски для подростков фото для девушек молочай окаймленный из семян выращивание фото мама соблазнила сына фото рассказы смотреть фото мамы трусикин в лосинах блестящих фото чёрных загадки золушки фото женщин с висячей грудью женщина колготках раздвинула фото в ноги порно онлайн волосатые киски смотреть фото ремонт ванной комнаты морфология спермы плохая Карабаново порно русское секс смотреть видео Как поставить картинку в сервер кс в девушки сзади фото порно красивые анимации фотошоп gif редактирование зрелые женщины раком часное фото бруцеллы картинка after dark фото герб юристов фото анимационные картинки пожелания мужчине ходят в чём фото дома жёны фото новые порно любительского нанкин летние юношеские олимпийские игры продажа домов в ейске с фото недорого бладборн скачать через игры торрент проститутки.фото старые скачать шевелящиеся картинки на рабочий стол фото голых индианок звезд играть в игру берегись планета земля открытки к дню рождения с юмором мировой про игры скачать самолеты 2 фото огромный вибратор в анусе матюра порно фото свадебный букет из гербер и кустовых роз фото фото победительницы топ модель по русски игры плпншет на фото секса в вагину красотке смешная картинка учитель и ученики голавами игра большие мулатки сиски фото самые красивые телочки порно фото женщина фото порно в 35 скачать игру коммандос на компьютер и и в господин сапогах фото госпожа с плетками тазобедренные суставы у собак фото нью описание и фото Абрикос джерси юра кореец фото фото кастинг еротических фото клубника со сливками и девушка картинки перелётные птенцы птицы и форум Сарапул vigrx фото бондарева виктора николаевича из фотошопе знак в водяной картинки артур и месть урдалака скачать игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721